EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0504

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/504 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 612/2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

C/2018/1305

OJ L 86, 28.3.2018, p. 32–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/504/oj

28.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/504

zo 7. marca 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 612/2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (1), a najmä na jeho článok 22,

keďže:

(1)

V prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 612/2013 (2) sa stanovuje štruktúra a obsah správ súvisiacich s registráciou hospodárskych subjektov a daňových skladov vo vnútroštátnych registroch a v centrálnom registri. S cieľom zlepšiť kvalitu údajov používaných v uvedených správach by sa mali zmeniť tabuľky 1, 2 a 4 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 612/2013.

(2)

V súlade s článkom 22 smernice Rady 2008/118/ES (3) môžu v prípade prepravy energetických výrobkov v režime pozastavenia dane po mori alebo vnútrozemskými vodnými cestami príslušné orgány členského štátu odoslania povoliť, aby odosielateľ v čase odoslania vynechal v návrhu elektronického administratívneho dokumentu podľa článku 21 ods. 2 uvedenej smernice údaje o príjemcovi. V súlade s nariadením (EÚ) č. 612/2013 môže údaje o príjemcovi vynechať iba oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu. V záujme zabezpečenia súladu s článkom 22 smernice 2008/118/ES je preto potrebné umožniť aj registrovanému odosielateľovi, aby pri preprave energetických výrobkov v režime pozastavenia dane po mori alebo vnútrozemskými vodnými cestami v návrhu elektronického administratívneho dokumentu nechal prázdne polia týkajúce sa miesta určenia.

(3)

Vo vysvetlení v stĺpci F tabuľky 1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 612/2013 by sa mal jasnejšie definovať údajový prvok „Dožadujúci úrad“, aby sa zabezpečil súlad s definíciou v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 612/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

S cieľom zosúladiť dátum uplatňovania tohto nariadenia s dátumom začiatku používania novej verzie počítačového systému zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (4) a poskytnúť členským štátom primeraný čas na to, aby sa pripravili na zmeny vyplývajúce z tohto nariadenia, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 15. februára 2018.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 612/2013 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. februára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 612/2013 z 25. júna 2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013, s. 9).

(3)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5).


PRÍLOHA

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 612/2013 sa mení takto:

1.

Tabuľky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

Tabuľka 1

Bežná žiadosť

(uvedená v článku 4 ods. 5, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh žiadosti

R

 

Možné hodnoty sú:

2

=

Žiadosť o výpis referenčných údajov

3

=

Žiadosť o vyhľadanie referenčných údajov

4

=

Žiadosť o výpis hospodárskych subjektov

5

=

Žiadosť o vyhľadanie hospodárskych subjektov

6

=

Žiadosť o EOL

7

=

Žiadosť o vyhľadanie zoznamu e-AD

8

=

Žiadosť o štatistiky SEED

n1

 

b

Názov správy žiadosti

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“ alebo „3“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

Možné hodnoty sú:

„C_COD_DAT“

=

spoločný zoznam kódov

„C_PAR_DAT“

=

spoločné systémové parametre

„ALL“

=

pre úplnú štruktúru

a..9

 

c

Dožadujúci úrad

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

d

Korelačný identifikátor žiadosti

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“, „3“, „4“, „5“, „7“ alebo „8“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte

an..44

 

e

Dátum začiatku

C

Pre 1 e a f:

„R“, ak <Druh žiadosti> je „3“ alebo „5“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

dátum

 

f

Dátum ukončenia

C

 

dátum

 

g

Jednotný dátum

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“ alebo „4“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

dátum

2.

ŽIADOSŤ O ZOZNAM E-AD

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „7“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

2.1.

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÉ KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu hlavného kritéria

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

ARC

2

=

Obchodný názov výrobku

3

=

Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani na prepravu

4

=

(vyhradené)

5

=

(vyhradené)

6

=

(vyhradené)

7

=

(vyhradené)

8

=

Mesto príjemcu

9

=

Mesto odosielateľa

10

=

Mesto ručiteľa

11

=

(vyhradené)

12

=

Mesto miesta určenia

13

=

Mesto daňového skladu odoslania

14

=

Mesto dopravcu

15

=

Číselný znak KN výrobku

16

=

Dátum faktúry

17

=

Registračné číslo príjemcu pre spotrebnú daň

18

=

Registračné číslo odosielateľa pre spotrebnú daň

19

=

Registračné číslo ručiteľa pre spotrebnú daň

20

=

(vyhradené)

21

=

(vyhradené)

22

=

Registračné číslo daňového skladu miesta určenia pre spotrebnú daň

23

=

Registračné číslo daňového skladu odoslania pre spotrebnú daň

24

=

(vyhradené)

25

=

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

26

=

Čas trvania prepravy

27

=

Členský štát určenia

28

=

Členský štát odoslania

29

=

Meno príjemcu

30

=

Meno odosielateľa

31

=

Meno ručiteľa

32

=

(vyhradené)

33

=

Názov miesta určenia

34

=

Názov daňového skladu odoslania

35

=

Názov dopravcu

36

=

Číslo faktúry

37

=

Poštové smerovacie číslo príjemcu

38

=

Poštové smerovacie číslo odosielateľa

39

=

Poštové smerovacie číslo ručiteľa

40

=

(vyhradené)

41

=

Poštové smerovacie číslo miesta doručenia

42

=

Poštové smerovacie číslo daňového skladu odoslania

43

=

Poštové smerovacie číslo dopravcu

44

=

Množstvo tovaru (v obsahu e-AD)

45

=

Miestne referenčné číslo, ktoré je sériovým číslom, ktoré pridelil odosielateľ

46

=

Druh dopravy

47

=

(vyhradené)

48

=

(vyhradené)

49

=

Identifikačné číslo pre DPH príjemcu

50

=

(vyhradené)

51

=

Identifikačné číslo pre DPH dopravcu

52

=

Zmena miesta určenia (poradové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1.

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÁ HODNOTA

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

 

an..255

3.

ŽIADOSŤ O ŠTAT.

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „8“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Druh štatistiky

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Aktívne a neaktívne hospodárske subjekty

2

=

Blížiace sa uplynutia platnosti

3

=

Hospodárske subjekty podľa druhu a daňové sklady

4

=

Činnosť súvisiaca so spotrebnou daňou

5

=

Zmeny povolení pre spotrebnú daň

n1

3.1.

KÓD ZOZNAMU ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

R

 

 

99x

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

4.

ŠTAT._OBDOBIE

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „8“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Polrok

C

Pre 4 b, c a d:

Tieto tri údajové polia sú voliteľné a výlučné:

<Polrok>

<Štvrťrok>

<Mesiac>

t. j., ak je uvedené jedno z týchto údajových polí, ostatné dve údajové polia sa neuplatňujú

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý polrok

2

=

Druhý polrok

n1

 

c

Štvrťrok

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý štvrťrok

2

=

Druhý štvrťrok

3

=

Tretí štvrťrok

4

=

Štvrtý štvrťrok

n1

 

d

Mesiac

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Január

2

=

Február

3

=

Marec

4

=

Apríl

5

=

Máj

6

=

Jún

7

=

Júl

8

=

August

9

=

September

10

=

Október

11

=

November

12

=

December

n..2

5.

REF._ŽIADOSŤ

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“ alebo „3“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Ukazovateľ spoločných kritérií posudzovania rizík

O

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Nie alebo Nepravdivé

1

=

Áno alebo Pravdivé

n1

5.1.

Kód ZOZNAMU KÓDOV

O

 

 

99x

 

a

Vyžiadaný zoznam kódov

O

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Merné jednotky

2

=

Druhy udalostí

3

=

Druhy dôkazu

4

=

(vyhradené)

5

=

(vyhradené)

6

=

Jazykové kódy

7

=

Členské štáty

8

=

Kódy krajín

9

=

Kódy obalov

10

=

Dôvody nevyhovujúceho prijatia alebo správy o kontrole

11

=

Dôvody prerušenia

12

=

(vyhradené)

13

=

Druhy dopravy

14

=

Dopravné jednotky

15

=

Vinohradnícke oblasti

16

=

Kódy operácie pri spracovaní vína

17

=

Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

18

=

Výrobky podliehajúce spotrebnej dani

19

=

Číselné znaky KN

20

=

Prípady, keď číselný znak KN zodpovedá výrobku podliehajúcemu spotrebnej dani

21

=

Dôvody zrušenia

22

=

Dôvody upozornenia alebo zamietnutia e-AD

23

=

Vysvetlenie o oneskorení

24

=

(vyhradené)

25

=

Osoby predkladajúce udalosť

26

=

Dôvody odmietnutia

27

=

Dôvody oneskorenia výsledku

28

=

Opatrenia administratívnej spolupráce

29

=

Dôvody žiadosti o administratívnu spoluprácu

30

=

(vyhradené)

31

=

(vyhradené)

32

=

(vyhradené)

33

=

(vyhradené)

34

=

Dôvody nemožnosti opatrení administratívnej spolupráce

35

=

Dôvody zamietnutia bežnej žiadosti

36

=

(vyhradené)

37

=

Dôvody žiadosti o overenie prepravy

38

=

Opatrenia v rámci overenia prepravy

n..2


Tabuľka 2

Operácie v registri hospodárskych subjektov

(uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 a 3 a článku 6 ods. 3)

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Aktualizácia hospodárskych subjektov (oznámenie o zmenách CD/RD)

2

=

Šírenie aktualizácií hospodárskych subjektov

3

=

Vyhľadávanie hospodárskych subjektov

4

=

Výpis hospodárskych subjektov

n1

 

b

Korelačný identifikátor žiadosti

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „3“ alebo „4“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh správy v kolónke 1a)

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte

an..44

2.

POVOLENIE ÚČASTNÍKA

O

 

 

999999x

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

R

 

(Pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II

<Číslo účastníka pre spotrebnú daň> musí byť jedinečné v zozname <POVOLENÍ ÚČASTNÍKOV>).

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

c

Dátum začiatku povolenia

R

 

 

dátum

 

d

Dátum ukončenia povolenia

O

 

 

dátum

 

e

Kód druhu subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu

2

=

Registrovaný príjemca

3

=

Registrovaný odosielateľ

Hodnota údajovej položky <Kód druhu subjektu> nemôže byť zmenená po vytvorení POVOLENIA ÚČASTNÍKA

n1

 

f

Evidenčné číslo úradu pre spotrebnú daň

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

2.1.

OPATRENIE

R

 

 

 

 

a

Operácia

R

 

Možné hodnoty sú:

C

=

Vytvoriť

U

=

Aktualizovať

I

=

Zrušiť platnosť

a1

 

b

Dátum aktivácie

C

„R“, ak <Operácia> je „C“ alebo „U“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri Operáciu v kolónke 2.1a)

Ak <Dátum aktivácie> nie je zadaný, za dátum aktivácie operácie zrušenia platnosti sa považuje dátum, v ktorom bola operácia zrušenia platnosti zapísaná do centrálneho registra.

dátum

 

c

Zodpovedný správca údajov

O

 

 

an..35

2.2.

MENO A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Meno

R

 

 

an..182

 

b

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

2.2.1.

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

c

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

2.3.

Kód ÚLOHY SUBJEKTU

O

 

 

9x

 

a

Kód úlohy subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Môže vykonávať priamu dodávku

2

=

Môže nechať polia miesta určenia prázdne v súlade s článkom 22 smernice 2008/118/ES.

Prepojenia <Druh subjektu/kód úlohy subjektu> sú:

DRUH SUBJEKTU/ÚLOHA SUBJEKTU

POVOL. PREV. DAŇ. SKLADU

REGISTROVANÝ PRÍJEMCA

REGISTROVANÝ ODOSIELATEĽ

Môže priamo dodávať

X

X

 

Môže nechať polia miesta určenia prázdne v súlade s článkom 22 smernice 2008/118/ES.

X

 

X

n1

2.4.

Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

a1

2.5.

Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> <Kódu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> sa nesmie vyskytnúť v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

<Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA>, <DAŇOVÉHO SKLADU> alebo <DOČASNÉHO POVOLENIA>

an..4

2.6.

(POUŽÍVANIE) DAŇOVÉHO SKLADU

C

„R“, ak <Kód druhu subjektu> je „Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Kód druhu subjektu v kolónke 2e)

 

99x

 

a

Odkaz na daňový sklad

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

„Odkaz na daňový sklad“ je jeden z <DAŇOVÝCH SKLADOV. Odkaz na daňový sklad> tak, aby existovala aspoň jedna aktívna verzia s intervalom platnosti pretínajúcim sa s intervalom platnosti <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> aspoň jeden deň po dátume aktivácie účastníka.

<Odkaz na daňový sklad> musí byť jedinečný v zozname <DAŇOVÝCH SKLADOV>.

an13

3.

DAŇOVÝ SKLAD

O

 

 

999999x

 

a

Odkaz na daňový sklad

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

<Odkaz na daňový sklad> musí byť jedinečný v zozname <DAŇOVÝCH SKLADOV>.

„Odkaz na daňový sklad“ je rovnaký ako jeden z <(POUŽÍVANÝCH) DAŇOVÝCH SKLADOV. Odkaz na daňový sklad> v rámci jednej alebo viacerých skupín údajov <POVOLENÍ ÚČASTNÍKA> druhu „Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ spĺňajúci takisto pravidlo 204.

an13

 

b

Dátum začiatku platnosti

R

 

 

dátum

 

c

Dátum ukončenia platnosti

O

 

 

dátum

 

d

Evidenčné číslo úradu pre spotrebnú daň

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

3.1.

OPATRENIE

R

 

 

 

 

a

Operácia

R

 

Možné hodnoty sú:

C

=

Vytvoriť

U

=

Aktualizovať

I

=

Zrušiť platnosť

a1

 

b

Dátum aktivácie

C

„R“, ak <Operácia> je „C“ alebo „U“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri Operáciu v kolónke 3.1a)

Ak <Dátum aktivácie> nie je zadaný, za dátum aktivácie operácie zrušenia platnosti sa považuje dátum, v ktorom bola operácia zrušenia platnosti zapísaná do centrálneho registra.

dátum

 

c

Zodpovedný správca údajov

O

 

 

an..35

3.2.

MENO A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Meno

R

 

 

an..182

 

b

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

3.2.1.

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

c

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

3.4.

Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

an1

3.5.

Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> <Kódu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> sa nesmie vyskytnúť v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

<Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA>, <DAŇOVÉHO SKLADU> alebo <DOČASNÉHO POVOLENIA>

an..4

4.

DOČASNÉ POVOLENIE

O

 

 

999999x

 

a

Odkaz na dočasné povolenie

R

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II)

an13

 

b

Evidenčné číslo úradu vydania

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

c

Dátum uplynutia platnosti

R

 

 

dátum

 

d

Ukazovateľ opätovne použiteľného dočasného povolenia

R

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Nie alebo Nepravdivé

1

=

Áno alebo Pravdivé

n1

 

e

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

f

Dátum začiatku povolenia

R

 

 

dátum

 

g

Ukazovateľ drobného výrobcu vína

O

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Nie alebo Nepravdivé

1

=

Áno alebo Pravdivé

n1

4.1.

OPATRENIE

R

 

 

 

 

a

Operácia

R

 

Možné hodnoty sú:

C

=

Vytvoriť

U

=

Aktualizovať

I

=

Zrušiť platnosť

a1

 

b

Dátum aktivácie

C

„R“, ak <Operácia> je „C“ alebo „U“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri Operáciu v kolónke 4.1a)

Ak <Dátum aktivácie> nie je zadaný, za dátum aktivácie operácie zrušenia platnosti sa považuje dátum, v ktorom bola operácia zrušenia platnosti zapísaná do centrálneho registra.

dátum

 

c

Zodpovedný správca údajov

O

 

 

an..35

4.2.

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

C

„R“, ak <Dočasné povolenie – ukazovateľ drobného výrobcu vína> nie je uvedený alebo ak je odpoveď Nie

v ostatných prípadoch „O“

Pre ÚČASTNÍK – Odosielateľ

Existujúci identifikátor <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <POVOLENIE ÚČASTNÍKA>

<Kód druhu účastníka> uvedeného < ÚČASTNÍKA> musí byť:

„Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ ALEBO

„registrovaný odosielateľ“

an13

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

4.3.

ÚDAJE O DOČASNOM POVOLENÍ

R

 

 

999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

<Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA>, <DAŇOVÉHO SKLADU> alebo <DOČASNÉHO POVOLENIA>

Ak <Dočasné povolenie – drobný výrobca vína> je uvedené a ak je odpoveď Áno, TAK

<Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť buď:

„W200“ ALEBO

„W300“

an..4

 

b

Množstvo

R

 

 

n..15,3

4.4.

MENO A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Meno

R

 

 

an..182

 

b

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

4.4.1.

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

c

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2“

2.

Tabuľka 4 sa nahrádza takto:

Tabuľka 4

Štatistiky SEED

(podľa článku 7 ods. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

2.

ŠTAT._OBDOBIE

R

 

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Polrok

C

Pre 2 b, c a d:

Tieto tri údajové polia sú voliteľné a výlučné:

<Polrok>

<Štvrťrok>

<Mesiac>

t. j., ak je uvedené jedno z týchto údajových polí, ostatné dve údajové polia sa neuplatňujú

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý polrok

2

=

Druhý polrok

n1

 

c

Štvrťrok

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý štvrťrok

2

=

Druhý štvrťrok

3

=

Tretí štvrťrok

4

=

Štvrtý štvrťrok

n1

 

d

Mesiac

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Január

2

=

Február

3

=

Marec

4

=

Apríl

5

=

Máj

6

=

Jún

7

=

Júl

8

=

August

9

=

September

10

=

Október

11

=

November

12

=

December

n..2

3.

ŠTAT._PRE_ČLENSKÝ ŠTÁT

O

 

 

99x

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

 

b

Počet aktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

c

Počet neaktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

d

Počet blížiacich sa uplynutí

O

 

 

n..15

 

e

Počet daňových skladov

O

 

 

n..15

 

f

Počet zmien týkajúcich sa povolení pre spotrebnú daň

O

 

 

n..15

3.1.

DRUH_SUBJEKTU

O

 

 

9x

 

a

Kód druhu subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu

2

=

Registrovaný príjemca

3

=

Registrovaný odosielateľ

n1

 

b

Počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

3.2.

KATEGÓRIA_VÝROBKU_ PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ

O

 

 

9x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

a1

 

b

Počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

3.3.

VÝROBOK_PODLIEHAJÚCI SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ

O

 

 

9999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an..4

 

b

Počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

4.

ŠTAT._VŠETKY_ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

 

 

a

Celkový počet aktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

b

Celkový počet neaktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

c

Celkový počet blížiacich sa uplynutí

O

 

 

n..15

 

d

Celkový počet daňových skladov

O

 

 

n..15

 

e

Celkový počet zmien týkajúcich sa povolení pre spotrebnú daň

O

 

 

n..15

4.1.

DRUH_SUBJEKTU_ VŠETKY_ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

9x

 

a

Kód druhu subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu

2

=

Registrovaný príjemca

3

=

Registrovaný odosielateľ

n1

 

b

Celkový počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

4.2.

KATEGÓRIA_VÝROBKU_ PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ_VŠETKY_ ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

9x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

a1

 

b

Celkový počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

4.3.

VÝROBOK_PODLIEHAJÚCI SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ_VŠETKY_ ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

9999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an..4

 

b

Celkový počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15“


Top