EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0505

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/505 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/323, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012

C/2018/1304

OJ L 86, 28.3.2018, p. 52–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/505/oj

28.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/505

zo 7. marca 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/323, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (1), a najmä jeho článok 9 ods. 2, článok 15 ods. 5 a článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/323 (2) môžu príslušné orgány členského štátu za určitých podmienok odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane, o ktoré zo zákonných dôvodov požiadal iný príslušný orgán.

(2)

Príslušný orgán, ktorý zaslal informácie potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania právnych predpisov o spotrebnej dani inému orgánu, môže požiadať iný príslušný orgán, aby poskytol spätnú väzbu o následných opatreniach, ktoré na základe informácií prijal.

(3)

Tieto odmietnutia sa majú v súčasnosti zasielať a o spätnú väzbu sa má požiadať prostredníctvom bezpečného systému elektronickej pošty CCN.

(4)

S cieľom urýchliť a zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi by sa mali všetky informácie uchovávať v centrálnom mieste. Z toho vyplýva, že príslušné orgány by mali na odosielanie odmietnutí a žiadanie o spätnú väzbu a jej poskytovanie namiesto bezpečného systému elektronickej pošty CCN používať počítačový systém.

(5)

Na účely žiadostí o pomoc by príslušné orgány mali mať možnosť prepojiť viaceré správy, ktoré sa týkajú tej istej prepravy tovaru alebo toho istého účastníka, ak sa správy vymieňajú v samostatných žiadostiach. Na tento účel by sa mala do dokumentov pre žiadosti o pomoc a správ žiadostí o overení prepravy zahrnúť nová údajová položka „vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu“.

(6)

V záujme zlepšenia integrity informácií, ktoré obsahujú položky číselných údajov, by zainteresované strany nemali zadávať do niektorých údajových prvkov nulovú hodnotu. Na tento účel by sa mali zmeniť tabuľky 2, 3, 7, 10, 11 a 12 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/323.

(7)

Hodnoty vo viacerých zoznamoch kódov v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/323 by sa mali aktualizovať s cieľom prepojiť postupy týkajúce sa spotrebnej dane a colné postupy a zlepšiť kvalitu informácií, ktoré poskytujú hospodárske subjekty.

(8)

Mala by sa zväčšiť veľkosť polí pre voľný text v správach týkajúcich sa administratívnej spolupráce, aby mohli hospodárske subjekty poskytovať vyčerpávajúce a presné informácie a aby sa zároveň ponechal dostatočný priestor na preklad informácií. Na tento účel by sa mali zmeniť tabuľky 7, 9, 10, 11 a 12 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/323.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/323 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

S cieľom zosúladiť dátum uplatňovania tohto nariadenia s dátumom začiatku používania novej verzie počítačového systému zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (3) a poskytnúť členským štátom primeraný čas na to, aby sa pripravili na zmeny vyplývajúce z tohto nariadenia, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 15. februára 2018.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/323 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia „preprava“ je preprava tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi v zmysle kapitoly IV smernice 2008/118/ES;“.

2.

V článku 8 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Ak dožiadaný orgán odmietne vybaviť žiadosť o informácie, vykonať administratívne zisťovanie týkajúce sa požadovaných informácií alebo poskytnúť požadované informácie, oznámi to dožadujúcemu orgánu prostredníctvom dokumentu „Odpoveď“ uvedeného v tabuľke 8 prílohy I k tomuto nariadeniu.“

3.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Spätná väzba o následných opatreniach prijatých v dôsledku výmeny informácií

Žiadosť o spätnú väzbu a spätná väzba o následných opatreniach v súlade s článkom 8 ods. 5, článkom 15 ods. 2 alebo článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 sa predkladajú prostredníctvom dokumentu ‚Výsledky administratívnej spolupráce‘ uvedeného v tabuľke 10 prílohy I k tomuto nariadeniu. Spätná väzba sa poskytuje zaslaním ďalšieho dokumentu ‚Výsledky administratívnej spolupráce‘ uvedeného v tabuľke 10.“

4.

Príloha I sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha II sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. februára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/323 z 24. februára 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 (Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2016, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5).


PRÍLOHA I

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2016/323 sa tabuľky 1 až 14 nahrádzajú takto:

Tabuľka 1

(ako sa uvádza v článku 4 ods. 1)

Žiadosť o stiahnutie údajov o preprave

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačný identifikátor žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

 

c

Ukazovateľ požadovaných informácií o vnútroštátnej preprave

R

 

Formát booleovského typu je digitálny: „0“ alebo „1“ („0“ = Nie alebo Nepravdivé; „1“ = Áno alebo Pravdivé)

n1

 

d

Stav

R

 

Možné hodnoty sú:

X01

=

Schválené

X02

=

Zrušené

X03

=

Doručené

X04

=

Presmerované

X05

=

Zamietnuté

X06

=

Nahradené

X07

=

e-AD ručne uzavreté

X08

=

Odmietnuté

X09

=

Žiadne

X10

=

Čiastočne odmietnuté

X11

=

Vývoz

X12

=

Schválené na vývoz

X13

=

Zastavené

an3

 

e

Druh naposledy doručenej správy

R

 

Možné hodnoty sú:

IE801

=

E-AD

IE803

=

OZNÁMENIE O PRESMEROVANOM E-AD

IE807

=

PRERUŠENIE PREPRAVY

IE810

=

ZRUŠENIE E-AD

IE813

=

ZMENA MIESTA URČENIA

IE818

=

SCHVÁLENÁ ALEBO (ČIASTOČNE) ODMIETNUTÁ SPRÁVA O PRIJATÍ ALEBO OVÝVOZE

IE819

=

UPOZORNENIE ALEBO ZAMIETNUTIE E-AD

IE829

=

OZNÁMENIE O SCHVÁLENOM VÝVOZE

IE839

=

ZAMIETNUTIE E-AD NA VÝVOZ

IE905

=

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O STAV

None

=

ŽIADNE

Poznámka: kód IE905 by sa mal použiť, len keď je e-AD ručne uzavreté.

an..5

 

f

Druh žiadosti o stav

O

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Žiadosť o synchronizáciu stavu

2

=

Žiadosť o priebeh prepravy

n1


Tabuľka 2

(uvedená v článku 4 ods. 2 prvom pododseku)

Odpoveď na žiadosť o stiahnutie údajov o preprave

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

 

c

Stav

R

 

Možné hodnoty <Stav> sú:

X01

=

Schválené

X02

=

Zrušené

X03

=

Doručené

X04

=

Presmerované

X05

=

Zamietnuté

X06

=

Nahradené

X07

=

e-AD ručne uzavreté

X08

=

Odmietnuté

X09

=

Žiadne

X10

=

Čiastočne odmietnuté

X11

=

Vývoz

X12

=

Schválené na vývoz

X13

=

Zastavené

an3

 

d

Druh naposledy doručenej správy

R

 

Možné hodnoty sú:

IE801

=

E-AD

IE803

=

OZNÁMENIE O PRESMEROVANOM E-AD

IE807

=

PRERUŠENIE PREPRAVY

IE810

=

ZRUŠENIE E-AD

IE813

=

ZMENA MIESTA URČENIA

IE818

=

SCHVÁLENÁ ALEBO (ČIASTOČNE) ODMIETNUTÁ SPRÁVA O PRIJATÍ ALEBO OVÝVOZE

IE819

=

UPOZORNENIE ALEBO ZAMIETNUTIE E-AD

IE829

=

OZNÁMENIE O SCHVÁLENOM VÝVOZE

IE839

=

ZAMIETNUTIE E-AD NA VÝVOZ

IE905

=

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O STAV

None

=

ŽIADNE

Poznámka: Kód IE905 by sa mal použiť, len keď je e-AD ručne uzavreté.

an..5


Tabuľka 3

(ako sa uvádza a článku 4 ods. 2 druhom pododseku)

Priebeh prepravy

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

2

Všetky overené e-AD

R

 

Súbor všetkých návrhov elektronických administratívnych dokumentov a elektronických administratívnych dokumentov týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

99x

3

Všetky správy o prijatí alebo o vývoze

O

 

Súbor všetkých správ o prijatí alebo správ o vývoze týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

99x

4

Posledné oznámenie o presmerovanom e-AD

O

 

Správa o obsahu posledného oznámenia o zmene miesta určenia alebo o rozdelení týkajúca sa prepravy, štruktúra ktorej je uvedená v tabuľke 4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

1x

5

Všetky správy o kontrole

O

 

Súbor všetkých správ o kontrole týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 11

99x

6

Všetky správy o udalosti

O

 

Súbor všetkých správ o udalosti týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 12

99x

7

Všetky vysvetlenia o oneskorení dodávky

O

 

Súbor všetkých vysvetlení o oneskorení dodávky týkajúcich sa prepravy

99x

7.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Úloha správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

vysvetlenie o oneskorení pri posielaní správy o prijatí alebo o vývoze

2

=

vysvetlenie o oneskorení pri udaní miesta určenia

n1

 

b

Dátum a čas overenia vysvetlenia o oneskorení

C

„R“ po úspešnom overení

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

 

dátumČas

 

c

Druh predkladateľa

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

n1

 

d

Identifikácia predkladateľa R an13 Rule072

R

 

<Identifikácia predkladateľa> je platné registračné číslo účastníka pre spotrebnú daň.

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an13

 

e

Kód vysvetlenia

R

 

(pozri Zoznam kódov 7 v prílohe II)

n..2

 

f

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak <Kód vysvetlenia> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri kód vysvetlenia v kolónke 7.1e)

 

an..350

 

g

Doplňujúce údaje – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

7.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

8

Všetky oznámenia o vývoze

O

 

Súbor všetkých oznámení o vývoze týkajúcich sa prepravy

99x

8.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas vystavenia

R

 

 

dátumČas

8.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

8.3

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

neuplatňuje sa, ak <Druh správy> všetkých dotknutých e-AD je „Predloženie na vývoz (miestne colné konanie)“

v ostatných prípadoch „R“

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“, ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (1)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (5)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (2)

Akákoľvek identifikácia (*1)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (4)

Akákoľvek identifikácia (*1)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (3)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (*1)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an..16

 

b

Číslo EORI

C

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

 

c

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

d

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

e

(Ulica) číslo

O

 

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

g

Mesto

R

 

 

an..50

 

h

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

8.4

ÚRAD – Miesto vývozu

O

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

8.5

SCHVÁLENIE VÝVOZU

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo odosielajúceho colného úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

b

Identifikácia odosielajúceho colného úradníka

O

 

 

an..35

 

c

Dátum schválenia

R

 

 

dátum

 

d

MRN vývozu

R

 

Platné číslo MRN alebo JCD potvrdené na základe porovnania s colnými údajmi, podľa colného konania.

MRN

=

hlavné referenčné číslo

JCD

=

jednotný colný doklad

an..21

9

Všetky oznámenia o odmietnutí colnými úradmi

O

 

Súbor všetkých správ o zamietnutí e-AD týkajúcich sa prepravy colnými úradmi

99x

9.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas vystavenia

R

 

 

dátumČas

9.2

Príslušný návrh e-AD

C

V prípade zamietnutia pri dovoze sa musí poskytnúť jeden príslušný návrh e-AD a v prípade zamietnutia pri vývoze sa musí poskytnúť najmenej jeden príslušný overený e-AD.

(pozri Všetky príslušné overené e-AD v kolónke 9.3)

 

 

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

 

an..22

9.3

Všetky príslušné overené e-AD

C

V prípade zamietnutia pri dovoze sa musí poskytnúť jeden príslušný návrh e-AD a v prípade zamietnutia pri vývoze sa musí poskytnúť najmenej jeden príslušný overený e-AD.

(pozri Príslušný návrh e-AD v kolónke 9.2)

 

99x

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

9.4

ZAMIETNUTIE

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas zamietnutia

R

 

 

dátumČas

 

b

Kód dôvodu zamietnutia

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

údaje o dovoze sa nenašli

2

=

obsah e-AD nezodpovedá údajom o dovoze

3

=

údaje o vývoze sa nenašli

4

=

obsah e-AD nezodpovedá údajom o vývoze

5

=

tovar bol zamietnutý vo vývoze

n1

9.5

ZÁVER KŔÍŽOVEJ KONTROLY VÝVOZU

C

„R“, ak <Kód dôvodu zamietnutia> je „Obsah e-AD nezodpovedá údajom o vývoze“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Kód dôvodu zamietnutia v kolónke 9.4b)

 

 

 

a

LRN vývozu

C

Musí byť uvedený aspoň jeden z týchto atribútov:

<MRN vývozu>

<LRN vývozu>

(pozri MRN vývozu v kolónke 9.5b)

 

an..22

 

b

MRN vývozu

C

Musí byť uvedený aspoň jeden z týchto atribútov:

<MRN vývozu>

<LRN vývozu>

(pozri LRN vývozu v kolónke 9.5a)

Platné číslo MRN alebo JCD potvrdené na základe porovnania s colnými údajmi, podľa colného konania.

MRN

=

hlavné referenčné číslo

JCD

=

jednotný colný doklad

an..21

9.6

ZÁVER

R

 

 

999x

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..3

 

c

Kód záveru

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

neznámy kód ARC

2

=

špecifické údaje obsahu dokladu v e-AD neexistujú

3

=

žiadne zodpovedajúce položky tovaru vo vývoznom colnom vyhlásení

4

=

údaje o váhe/hmotnosti sa nezhodujú

5

=

kód druhu miesta určenia e-AD nie je vývoz

6

=

číselné znaky KN sa nezhodujú

n1

9.7

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

„R“, ak <Druh správy> žiadneho z dotknutých e-AD nie je „Predloženie na vývoz (miestne colné konanie)“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné druhy správ sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním)

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním [uplatnenie článku 283 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1)]

Tento druh správy sa nesmie vyskytovať v e-AD, ktorému je priradený kód ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 684/2009.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (6)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (10)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (7)

Akákoľvek identifikácia (*2)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (9)

Akákoľvek identifikácia (*2)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (8)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (*2)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an..16

 

b

Číslo EORI

C

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

 

c

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

d

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

e

(Ulica) číslo

O

 

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

g

Mesto

R

 

 

an..50

 

h

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

9.8

ÚRAD – Miesto vývozu

O

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

10

Možné prerušenie prepravy

O

 

Obsah správy o možnom prerušení týkajúcej sa prepravy, ktorej štruktúra je uvedená v tabuľke 13

1x

11

Možné zrušenie e-AD

O

 

Obsah správy o možnom zrušení týkajúcej sa prepravy, ktorej štruktúra je uvedená v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

1x

12

Všetky zmeny miesta určenia

O

 

Súbor všetkých správ o zmene miesta určenia týkajúcich sa prepravy, ktorých štruktúra je uvedená v tabuľke 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

99x

13

Všetky upozornenia alebo zamietnutia e-AD

O

 

Súbor všetkých správ o upozornení alebo zamietnutí e-AD týkajúcich sa prepravy, ktorých štruktúra je uvedená v tabuľke 14

99x

13.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia upozornenia alebo zamietnutia

C

„R“ po úspešnom overení

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

 

dátumČas

13.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

13.3

ÚČASTNÍK – Príjemca

R

 

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (11)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (15)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (12)

Akákoľvek identifikácia (*3)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (14)

Akákoľvek identifikácia (*3)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (13)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (*3)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an..16

 

b

Číslo EORI

C

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

 

c

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

d

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

e

(Ulica) číslo

O

 

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

g

Mesto

R

 

 

an..50

 

h

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

13.4

ÚRAD – Miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

13.5

UPOZORNENIE

R

 

 

 

 

a

Dátum upozornenia

R

 

 

dátum

 

b

Ukazovateľ zamietnutého e-AD

R

 

Formát booleovského typu je digitálny: „0“ alebo „1“ („0“ = Nie alebo Nepravdivé; „1“ = Áno alebo Pravdivé)

n1

13.6

Kód DÔVODU UPOZORNENIA ALEBO ZAMIETNUTIA e-AD

C

„R“, ak <ukazovateľ zamietnutého e-AD> je Pravdivé

„O“, ak <ukazovateľ zamietnutého e-AD> je Nepravdivé

(pozri Ukazovateľ zamietnutého e-AD v kolónke 13.5b)

 

9x

 

a

Kód dôvodu upozornenia alebo zamietnutia e-AD

R

 

(pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II)

n..2

 

b

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak <Kód dôvodu upozornenia alebo zamietnutia e-AD> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri Kód dôvodu upozornenia alebo zamietnutia e-AD v kolónke 13.6a)

 

an..350

 

c

Doplňujúce údaje – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce textové pole

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

14

Všetky vysvetlenia dôvodov nedostatku

O

 

 

99x

14.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh predkladateľa

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

n1

 

b

Dátum a čas overenia vysvetlenia nedostatku

C

„R“ po úspešnom overení

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

 

dátumČas

14.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

14.3

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

C

„R“, ak <Druh predkladateľa> je „Odosielateľ“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh predkladateľa v kolónke 14.1a)

 

 

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

R

 

Pre ÚČASTNÍK – Odosielateľ

Existujúci identifikátor <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <POVOLENIE ÚČASTNÍKA>

<Kód druhu účastníka> uvedeného < ÚČASTNÍKA> musí byť:

„Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ ALEBO

„registrovaný odosielateľ“

Pre ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

Existujúci identifikátor <Referenčné údaje daňového skladu> (číslo pre spotrebnú daň v systéme SEED)

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an13

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

(Ulica) číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

14.4

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

„R“, ak <Druh predkladateľa> nie je „Odosielateľ“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh predkladateľa v kolónke 14.1a)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (16)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (20)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (17)

Akákoľvek identifikácia (*4)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (19)

Akákoľvek identifikácia (*4)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (18)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (*4)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

8 –

Neznáme miesto určenia

(neuplatňuje sa)

(neuplatňuje sa)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an..16

 

b

Číslo EORI

 

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

 

c

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

d

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

e

(Ulica) číslo

O

 

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

g

Mesto

R

 

 

an..50

 

h

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

14.5

ANALÝZA

C

Musí byť uvedená aspoň jedna z týchto skupín údajov: <ANALÝZA> alebo <Obsah ANALÝZY>

 

 

 

a

Dátum analýzy

R

 

 

dátum

 

b

Celkové vysvetlenie

R

 

 

an..350

 

c

Celkové vysvetlenie – Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

14.6

Obsah ANALÝZY

C

Musí byť uvedená aspoň jedna z týchto skupín údajov: <ANALÝZA> alebo <Obsah ANALÝZY>

 

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

<Špecifické údaje obsahu dokladu> musí byť jedinečné v rámci správy a musí odkazovať na <Špecifické údaje obsahu dokladu> príslušného e-AD, pre ktoré bol vo vyhlásení uvedený nedostatok alebo prebytok.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an4

 

c

Vysvetlenie

O

 

 

an..350

 

d

Vysvetlenie – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

e

Skutočné množstvo

O

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..15,3

15

Všetky pripomienky týkajúce sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

O

 

 

99x

15.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

pripomienka pri uplynutí lehoty na zmenu miesta určenia (alebo na rozdelenie)

2

=

pripomienka pri uplynutí lehoty na poslanie správy o prijatí alebo o vývoze

3

=

pripomienka pri uplynutí lehoty na poskytnutie informácií o mieste určenia (článok 22 smernice 2008/118/ES)

n1

 

b

Dátum a čas vydania pripomienky

R

 

 

dátumČas

 

c

Dátum a čas lehoty

R

 

 

dátumČas

 

d

Informácie o pripomienke

O

 

 

an..350

 

e

Informácie o pripomienke – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

15.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2


Tabuľka 4

(ako sa uvádza v článku 5 ods. 1)

Bežná žiadosť

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh žiadosti

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

(vyhradené)

2

=

Žiadosť o výpis referenčných údajov

3

=

Žiadosť o EOL

4

=

(vyhradené)

5

=

Žiadosť o resynchronizáciu registra hospodárskych subjektov

6

=

Žiadosť o vyhľadanie zoznamu e-AD

7

=

Žiadosť o štatistiky SEED

n1

 

b

Názov správy žiadosti

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

Možné hodnoty sú:

„C_COD_DAT“

=

spoločný zoznam kódov

„C_PAR_DAT“

=

spoločné systémové parametre

„ALL“

=

pre úplnú štruktúru

a..9

 

c

Dožadujúci úrad

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

d

Korelačný identifikátor žiadosti

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“, „5“, „6“ alebo „7“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

Hodnota <Korelačný identifikátor žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

 

e

Dátum začatia

C

Pre 1 e a f:

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“ alebo „5“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

dátum

 

f

Dátum ukončenia

C

 

dátum

 

g

Jednotný dátum

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „5“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

dátum

2

ŽIADOSŤ O ZOZNAM e-AD

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „6“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

2.1

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÉ KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu hlavného kritéria

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

ARC

2

=

Obchodný názov výrobku

3

=

Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani na prepravu

4

=

(vyhradené)

5

=

(vyhradené)

6

=

(vyhradené)

7

=

(vyhradené)

8

=

Mesto príjemcu

9

=

Mesto odosielateľa

10

=

Mesto ručiteľa

11

=

(vyhradené)

12

=

Mesto miesta určenia

13

=

Mesto daňového skladu odoslania

14

=

Mesto dopravcu

15

=

Číselný znak KN výrobku

16

=

Dátum faktúry

17

=

Registračné číslo príjemcu pre spotrebnú daň

18

=

Registračné číslo odosielateľa pre spotrebnú daň

19

=

Registračné číslo ručiteľa pre spotrebnú daň

20

=

(vyhradené)

21

=

(vyhradené)

22

=

Registračné číslo daňového skladu miesta určenia pre spotrebnú daň

23

=

Registračné číslo daňového skladu odoslania pre spotrebnú daň

24

=

(vyhradené)

25

=

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

26

=

Čas trvania prepravy

27

=

Členský štát určenia

28

=

Členský štát odoslania

29

=

Meno príjemcu

30

=

Meno odosielateľa

31

=

Meno ručiteľa

32

=

(vyhradené)

33

=

Názov miesta určenia

34

=

Názov daňového skladu odoslania

35

=

Názov dopravcu

36

=

Číslo faktúry

37

=

Poštové smerovacie číslo príjemcu

38

=

Poštové smerovacie číslo odosielateľa

39

=

Poštové smerovacie číslo ručiteľa

40

=

(vyhradené)

41

=

Poštové smerovacie číslo miesta doručenia

42

=

Poštové smerovacie číslo daňového skladu odoslania

43

=

Poštové smerovacie číslo dopravcu

44

=

Množstvo tovaru (v obsahu e-AD)

45

=

Miestne referenčné číslo, ktoré je sériovým číslom, ktoré pridelil odosielateľ

46

=

Druh dopravy

47

=

(vyhradené)

48

=

(vyhradené)

49

=

Identifikačné číslo pre DPH príjemcu

50

=

(vyhradené)

51

=

Identifikačné číslo pre DPH dopravcu

52

=

Zmena miesta určenia (poradové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÁ HODNOTA

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

 

an..255

3

ŽIADOSŤ O ŠTATISTIKU

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „7“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Druh štatistiky

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Aktívne a neaktívne hospodárske subjekty

2

=

Blížiace sa uplynutia platnosti

3

=

Hospodárske subjekty podľa druhu a daňové sklady

4

=

Činnosť súvisiaca so spotrebnou daňou

5

=

Zmeny povolení pre spotrebnú daň

n1

3.1

KÓD ZOZNAMU ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

R

 

 

99x

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

a2

4

ŠTAT._OBDOBIE

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „7“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

Hodnota údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n4

 

b

Polrok

C

Pre 4 b, c a d:

Tieto tri údajové polia sú voliteľné a výlučné:

<Polrok>

<Štvrťrok>

<Mesiac>

t. j., ak je uvedené jedno z týchto údajových polí, ostatné dve údajové polia sa neuplatňujú

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý polrok

2

=

Druhý polrok

n1

 

c

Štvrťrok

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý štvrťrok

2

=

Druhý štvrťrok

3

=

Tretí štvrťrok

4

=

Štvrtý štvrťrok

n1

 

d

Mesiac

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Január

2

=

Február

3

=

Marec

4

=

Apríl

5

=

Máj

6

=

Jún

7

=

Júl

8

=

August

9

=

September

10

=

Október

11

=

November

12

=

December

n..2

5

REF._ŽIADOSŤ

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Ukazovateľ spoločných kritérií posudzovania rizík

O

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Nie alebo Nepravdivé

1

=

Áno alebo Pravdivé

n1

5.1

Kód ZOZNAMU KÓDOV

O

 

 

99x

 

a

Vyžiadaný zoznam kódov

O

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Merné jednotky

2

=

Druhy udalostí

3

=

Druhy dôkazu

4

=

(vyhradené)

5

=

(vyhradené)

6

=

Jazykové kódy

7

=

Členské štáty

8

=

Kódy krajín

9

=

Kódy obalov

10

=

Dôvody nevyhovujúceho prijatia alebo správy o kontrole

11

=

Dôvody prerušenia

12

=

(vyhradené)

13

=

Druhy dopravy

14

=

Dopravné jednotky

15

=

Vinohradnícke oblasti

16

=

Kódy operácie pri spracovaní vína

17

=

Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

18

=

Výrobky podliehajúce spotrebnej dani

19

=

Číselné znaky KN

20

=

Prípady, keď číselný znak KN zodpovedá výrobku podliehajúcemu spotrebnej dani

21

=

Dôvody zrušenia

22

=

Dôvody upozornenia alebo zamietnutia e-AD

23

=

Vysvetlenie o oneskorení

24

=

(vyhradené)

25

=

Osoby predkladajúce udalosť

26

=

Dôvody odmietnutia

27

=

Dôvody oneskorenia výsledku

28

=

Opatrenia administratívnej spolupráce

29

=

Dôvody žiadosti o administratívnu spoluprácu

30

=

(vyhradené)

31

=

(vyhradené)

32

=

(vyhradené)

33

=

(vyhradené)

34

=

Dôvody nemožnosti opatrení administratívnej spolupráce

35

=

Dôvody zamietnutia bežnej žiadosti

36

=

(vyhradené)

37

=

Dôvody žiadosti o overenie prepravy

38

=

Opatrenia v rámci overenia prepravy

n..2


Tabuľka 5

(ako sa uvádza v článku 5 ods. 2)

Zoznam e-AD ako výsledok všeobecného vyhľadávania

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dožadujúci úrad

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

b

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

2

POLOŽKA ZOZNAMU E-AD

O

 

 

99x

 

a

Dátum odoslania

R

 

 

dátum

2.1

PREPRAVA TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Dátum a čas overenia e-AD

R

 

 

dátumČas

 

c

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..2

2.2

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

R

 

Pre ÚČASTNÍK – Odosielateľ

Existujúci identifikátor <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <POVOLENIE ÚČASTNÍKA>

<Kód druhu účastníka> uvedeného < ÚČASTNÍKA> musí byť:

„Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ ALEBO

„registrovaný odosielateľ“

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an13

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

2.3

ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

C

AK <E-AD kód druhu miesta pôvodu> je „Miesto pôvodu – daňový sklad“

POTOM

<ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> je „R“

<ÚRAD odoslania – Dovoz> sa neuplatňuje

INAK

<ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> sa neuplatňuje

<ÚRAD odoslania – Dovoz> je „R“

 

 

 

a

Referenčné údaje daňového skladu

R

 

Pre ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

Existujúci identifikátor <Referenčné údaje daňového skladu> (číslo pre spotrebnú daň v systéme SEED)

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an13

 

b

Názov účastníka

O

 

 

an..182

2.4

ÚRAD odoslania – dovoz

C

AK <E-AD kód druhu miesta pôvodu> je „Miesto pôvodu – daňový sklad“

POTOM

<ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> je „R“

<ÚRAD odoslania – Dovoz> sa neuplatňuje

INAK

<ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> sa neuplatňuje

<ÚRAD odoslania – Dovoz> je „R“

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

2.5

ÚČASTNÍK – Príjemca

R

 

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

AK <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

POTOM <ÚČASTNÍK – Príjemca, Identifikácia účastníka> je „R“

INAK

AK <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – vývoz“

POTOM <ÚČASTNÍK – Príjemca, Identifikácia účastníka> je „O“

INAK <ÚČASTNÍK – Príjemca, Identifikácia účastníka> sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (21)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (25)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (22)

Akákoľvek identifikácia (*5)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (24)

Akákoľvek identifikácia (*5)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (23)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (*5)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

8 –

Neznáme miesto určenia

(neuplatňuje sa)

(neuplatňuje sa)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an..16

 

b

Číslo EORI

C

„O“ ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

 

c

Názov účastníka

R

 

 

an..182

2.6

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

Voliteľnosť skupín údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> a <ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad> je opísaná v tejto tabuľke, podľa skupiny údajov <Kód druhu miesta určenia>:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

AK <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – daňový sklad“

POTOM <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka> je „R“

INAK

AK <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – priama dodávka“

POTOM <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka> sa neuplatňuje

INAK <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka> je „O“

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (26)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (30)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (27)

Akákoľvek identifikácia (*6)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (29)

Akákoľvek identifikácia (*6)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (28)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (*6)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an..16

 

b

Názov účastníka

C

AK <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – priama dodávka“

POTOM <Názov účastníka> je „O“

INAK <Názov účastníka> je „R“

 

an..182

2.7

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

Voliteľnosť skupín údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> a <ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad> je opísaná v tejto tabuľke, podľa skupiny údajov <Kód druhu miesta určenia>:

Kód druhu miesta určenia

<ÚČASTNÍK – Miesto dodávky>

<ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad>

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

„R“

neuplatňuje sa

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

„O“

neuplatňuje sa

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

„O“

neuplatňuje sa

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

„R“

neuplatňuje sa

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

„O“

neuplatňuje sa

6 –

Miesto určenia – vývoz

neuplatňuje sa

„R“

8 –

Neznáme miesto určenia (príjemca neznámy)

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

2.8

Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

9x

 

a

Kód kategórie výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

a1

2.9

ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy

C

AK <Záhlavie e-AD Zabezpečenie dopravy>(IE 801) [alebo <Záhlavie e-AD Zabezpečenie dopravy>(IE 815)] je „odosielateľ“ alebo „príjemca“

POTOM <ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy> sa neuplatňuje

INAK <ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy> je „R“

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

2.10

ÚČASTNÍK – Prvý dopravca

O

 

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182


Tabuľka 6

(ako sa uvádza v článku 5 ods. 3)

Odmietnutie bežnej žiadosti

A

B

C

D

E

F

G

1

Bežné žiadosti

R

 

Kontext správy o bežnej žiadosti týkajúcej sa prepravy, ktorej štruktúra je uvedená v tabuľke 4

 

2

Zamietnutie

R

 

 

99x

 

a

Dátum a čas zamietnutia

R

 

 

dátumČas

 

b

Kód dôvodu zamietnutia

R

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Iné

2

=

Neboli získané žiadne e-AD zodpovedajúce kritériám výberu

3

=

Referenčné údaje nie sú k dispozícii

4

=

Zoznam úradov pre spotrebnú daň nie je k dispozícii

5

=

Údaje systému SEED nie sú k dispozícii

7

=

Neznáme požadované údaje

8

=

Prírastok počtu nad rámec rozsahu

26

=

Zistený duplikát

112

=

Nesprávna hodnota (kódu)

115

=

Nie je podporované v tejto pozícii

n..3


Tabuľka 7

(ako sa uvádza v článku 6 ods. 1)

Bežná žiadosť o administratívnu spoluprácu

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh žiadosti

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Administratívna spolupráca

2

=

Žiadosť o údaje z histórie

n1

 

b

Termín pre výsledky

R

 

 

dátum

2

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor následných opatrení

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

an28

 

b

Dátum vydania

R

 

 

dátum

 

c

Kód odosielajúceho členského štátu

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Evidenčné číslo odosielajúceho colného úradu

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

e

Odosielajúci colný úradník

O

 

 

an..35

 

f

Kód členského štátu, ktorému je žiadosť adresovaná

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Evidenčné číslo colného úradu, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

h

Colný úradník, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

 

an..35

 

i

Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu

O

 

 

an..99

3

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA – ŽIADOSŤ

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „1“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Informácie o žiadosti o administratívnu spoluprácu

R

 

 

an..999

 

b

Informácie o žiadosti o administratívnu spoluprácu – Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

c

Ukazovateľ

O

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Nie alebo Nepravdivé

1

=

Áno alebo Pravdivé

n1

3.1

Kód DÔVODU ŽIADOSTI

R

 

 

99x

 

a

Kód dôvodu žiadosti o administratívnu spoluprácu

R

 

(pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II)

n..2

 

b

Administratívna spolupráca – Doplňujúce údaje

C

„R“, ak <Kód dôvodu žiadosti o administratívnu spoluprácu> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

 

an..999

 

c

Administratívna spolupráca –Doplňujúce údaje – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

3.1.1

ODKAZ NA POSUDZOVANIE RIZIKA

O

 

 

99x

 

a

Iný rizikový profil

O

 

 

an..999

 

b

Iný rizikový profil – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

3.2

Zoznam kódov ARC

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

O

 

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

3.3

ÚČASTNÍK – Osoba

O

 

 

99x

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

C

Pre 3.3 a, b a c: musí byť uvedený aspoň jeden z týchto atribútov:

<Číslo účastníka pre spotrebnú daň>

<Identifikačné číslo pre DPH>

<Názov účastníka>

Existujúci identifikátor (číslo pre spotrebnú daň) <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <POVOLENIE ÚČASTNÍKA> alebo <Referenčné údaje dočasného povolenia> v súbore <DOČASNÉ POVOLENIE>

[pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

C

 

an..14

 

c

Názov účastníka

C

 

an..182

 

d

Kód členského štátu

C

„R“, ak <Názov účastníka> je k dispozícii, <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> nie je k dispozícii a <Identifikačné číslo pre DPH> nie je k dispozícii

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri registračné číslo účastníka pre spotrebnú daň v kolónke 3.3a, identifikačné číslo pre DPH v kolónke 3.3b, názov účastníka v kolónke 3.3c.)

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

e

Názov ulice

O

 

 

an..65

 

f

(Ulica) číslo

O

 

 

an..11

 

g

Poštové smerovacie číslo

O

 

 

an..10

 

h

Mesto

O

 

 

an..50

 

i

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

j

Telefónne číslo

O

 

 

an..35

 

k

Faxové číslo

O

 

 

an..35

 

l

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

3.4

PODPORNÉ DOKLADY

O

 

 

9x

 

a

Krátky opis podporného dokladu

C

„R“, ak <Druh podporného dokladu> je „Iné“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri odkaz na podporný doklad v kolónke 3.4c a zobrazenie dokumentu v kolónke 3.4e)

 

an..999

 

b

Krátky opis podporného dokladu– Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

c

Referenčné údaje podporného dokladu

C

Aspoň jedno z týchto troch polí:

<Druh podporného dokladu>

<Referenčné údaje podporného dokladu>

<Zobrazenie dokumentu>

(pozri krátky opis podporného dokladu v kolónke 3.4a a zobrazenie dokumentu v kolónke 3.4e)

 

an..999

 

d

Referenčné údaje podporného dokladu – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

e

Zobrazenie dokumentu

C

Aspoň jedno z týchto troch polí:

<Druh podporného dokladu>

<Referenčné údaje podporného dokladu>

<Zobrazenie dokumentu>

(pozri krátky opis podporného dokladu v kolónke 3.4a a odkaz na podporný doklad v kolónke 3.4c)

 

 

 

f

Druh podporného dokladu

C

Aspoň jedno z týchto troch polí:

<Druh podporného dokladu>

<Referenčné údaje podporného dokladu>

<Zobrazenie dokumentu>

(pozri odkaz na podporný doklad v kolónke 3.4c a zobrazenie dokumentu v kolónke 3.4e)

(pozri Zoznam kódov 15 v prílohe II)

n..2

3.5

Požadované OPATRENIA

O

 

 

99x

 

a

Kód opatrenia administratívnej spolupráce

R

 

(pozri Zoznam kódov 9 v prílohe II)

n..2

 

b

Doplnkové opatrenie administratívnej spolupráce

C

„R“, ak <Kód opatrenia administratívnej spolupráce> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri kód opatrenia administratívnej spolupráce v kolónke 3.5a)

 

an..999

 

c

Doplnkové opatrenie administratívnej spolupráce – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

4

ŽIADOSŤ O ÚDAJE Z HISTÓRIE

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Druh rozsahu žiadosti o údaje z histórie

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Uplatniteľné údaje k určitému dátumu stanovenému v <Dátume histórie>

2

=

História údajov od určitého dátumu stanoveného v <Dátume histórie>

3

=

Úplná história údajov

(pozri dátum histórie v kolónke 4c)

n1

 

c

Dátum histórie

C

neuplatňuje sa, ak <Druh rozsahu žiadosti o údaje z histórie> je „3“

v ostatných prípadoch „R“

(pozri druh rozsahu žiadosti o údaje z histórie v kolónke 4b)

 

dátum

 

d

Dôvod žiadosti o údaje z histórie

R

 

 

an..999

 

e

Dôvod žiadosti o údaje z histórie – Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

5

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

b

Predkladajúci úradník pre spotrebnú daň

O

 

 

an..35

 

c

Telefónne číslo

O

 

 

an..35

 

d

Faxové číslo

O

 

 

an..35

 

e

E-mailová adresa

O

 

 

an..70


Tabuľka 8

(ako sa uvádza v článku 7 ods. 2 a článku 8)

Odpoveď

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Odpoveď týkajúca sa administratívnej spolupráce

2

=

Odpoveď na žiadosť o údaje z histórie

n1

2

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor následných opatrení

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

an28

 

b

Dátum vydania

R

 

 

dátum

 

c

Kód odosielajúceho členského štátu

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Evidenčné číslo odosielajúceho colného úradu

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

e

Odosielajúci colný úradník

O

 

 

an..35

 

f

Kód členského štátu, ktorému je žiadosť adresovaná

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Evidenčné číslo colného úradu, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

h

Colný úradník, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

 

an..35

 

i

Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu

C

„O“, ak <Korelačný identifikátor následných opatrení> nezodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti

„R“, ak <Korelačný identifikátor následných opatrení> zodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti A

<Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> je uvedený v správe žiadosti

AK <Korelačný identifikátor následných opatrení> zodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti A <Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> je uvedený v správe žiadosti

POTOM

<Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> musí byť zhodný s hodnotou údaju <Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> v správe žiadosti.

an..99

3

ODPOVEĎ

R

 

 

 

 

a

Termín pre výsledky

C

Pre 3 a a b:

„R“, ak <Kód dôvodu odmietnutia žiadosti> je k dispozícii

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri kód dôvodu odmietnutia žiadosti v kolónke 3c)

 

dátumČas

 

b

Kód dôvodu oneskorenia výsledku

C

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

n..2

 

c

Kód dôvodu odmietnutia žiadosti

O

 

(pozri Zoznam kódov 4 v prílohe II)

n..2

 

d

Doplnenie dôvodu odmietnutia žiadosti

C

„R“, ak <Kód dôvodu odmietnutia žiadosti> je „Iné“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri kód dôvodu odmietnutia žiadosti v kolónke 3c)

 

an..999

 

e

Doplnenie dôvodu odmietnutia údajov – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2


Tabuľka 9

(ako sa uvádza v článku 7 ods. 1)

Pripomienka v súvislosti s administratívnou spoluprácou

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Pripomienka v súvislosti s výsledkami administratívnej spolupráce

2

=

Pripomienka v súvislosti s výsledkami údajov z histórie

n1

2

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor následných opatrení

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

an28

 

b

Dátum vydania

R

 

 

dátum

 

c

Kód odosielajúceho členského štátu

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Evidenčné číslo odosielajúceho colného úradu

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

e

Odosielajúci colný úradník

O

 

 

an..35

 

f

Kód členského štátu, ktorému je žiadosť adresovaná

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Evidenčné číslo colného úradu, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

h

Colný úradník, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

 

an..35

 

i

Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu

C

„O“, ak<Korelačný identifikátor následných opatrení> nezodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti

„R“, ak <Korelačný identifikátor následných opatrení> zodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti A

<Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> je uvedený v správe žiadosti

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

AK <Korelačný identifikátor následných opatrení> zodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti A <Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> je uvedený v správe žiadosti

POTOM

<Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> musí byť zhodný s hodnotou údaju <Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> v správe žiadosti.

an..99


Tabuľka 10

(ako sa uvádza v článku 6 ods. 3, článku 9 ods. 1 a článkoch 10 a 16)

Výsledky administratívnej spolupráce

A

B

C

D

E

F

G

1

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor následných opatrení

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

an28

 

b

Dátum vydania

R

 

 

dátum

 

c

Kód odosielajúceho členského štátu

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Evidenčné číslo odosielajúceho colného úradu

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

e

Odosielajúci colný úradník

O

 

 

an..35

 

f

Kód členského štátu, ktorému je žiadosť adresovaná

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Evidenčné číslo colného úradu, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

h

Colný úradník, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

 

an..35

 

i

Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu

C

„O“, ak <Korelačný identifikátor následných opatrení> nezodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti

„R“, ak <Korelačný identifikátor následných opatrení> zodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti A

<Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> je uvedený v správe žiadosti

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

AK <Korelačný identifikátor následných opatrení> zodpovedá údaju <Korelačný identifikátor následných opatrení> v správe žiadosti A <Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> je uvedený v správe žiadosti

POTOM

<Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> musí byť zhodný s hodnotou údaju <Vnútroštátny referenčný identifikátor prípadu> v správe žiadosti.

an..99

2

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

b

Predkladajúci úradník pre spotrebnú daň

O

 

 

an..35

 

c

Telefónne číslo

O

 

 

an..35

 

d

Faxové číslo

O

 

 

an..35

 

e

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

3

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA – VÝSLEDOK OPATRENIA

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

C

„O“, ak je uvedený kód <ARC>

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri ARC v kolónke 3a)

Hodnota údajovej položky musí byť väčšia ako nula.

n..2

 

c

Kód opatrenia administratívnej spolupráce

R

 

(pozri Zoznam kódov 9 v prílohe II)

n..2

 

d

Doplnkové opatrenie administratívnej spolupráce

C

„R“, ak <Kód opatrenia administratívnej spolupráce> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri kód opatrenia administratívnej spolupráce v kolónke 3c)

 

an..999

 

e

Doplnkové opatrenie administratívnej spolupráce – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

f

Kód dôvodu nemožnosti opatrenia administratívnej spolupráce

O

 

(pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II)

n..2

 

g

Doplnenie dôvodu nemožnosti opatrenia administratívnej spolupráce

C

„R“, ak <Kód dôvodu nemožnosti opatrenia administratívnej spolupráce> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri kód dôvodu nemožnosti opatrenia administratívnej spolupráce v kolónke 3f)

 

an..999

 

h

Doplnenie dôvodu nemožnosti opatrenia administratívnej spolupráce – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

i

Zistenie na mieste určenia

O

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Iné zistenie

1

=

(vyhradené)

2

=

Zásielka je v poriadku

3

=

Zásielka sa nedostala na miesto určenia

4

=

Oneskorené doručenie zásielky

5

=

Chýbajúce množstvo

6

=

Poškodenie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

7

=

Zásielka nie je zapísaná v skladovej evidencii

8

=

Účastníka nebolo možné kontaktovať

9

=

Chýbajúci účastník

10

=

Zistený prebytok

11

=

Nesprávne EPC

12

=

Nesprávny kód druhu miesta určenia

13

=

Rozdiely potvrdené

14

=

Odporúčané ručné uzavretie

15

=

Odporúčané prerušenie

16

=

Zistené nezrovnalosti

n..2

 

j

Iný druh zistenia

C

„R“, ak <Zistenie na mieste určenia> je „Iné zistenia“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri zistenie na mieste určenia v kolónke 3i)

 

an..999

 

k

Iný druh zistenia – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

l

Doplňujúce vysvetlenia

O

 

 

an..999

 

m

Doplňujúce vysvetlenia – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

n

Referenčný údaj správy o kontrole

O

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II)

V systéme existuje správa „správa o kontrole“ (a to aj v prípade, že je zahrnutá v prijatej správe „priebeh prepravy“/„výsledky údajov z histórie“), ktorej <Referenčný údaj správy o kontrole> je rovnaký ako pri predloženej správe. Okrem toho, ak je v predloženej správe uvedený kód <ARC>, tak sa zhoduje s kódom <ARC> odkazovanej správy o kontrole.

(pozri ARC v kolónke 3a)

an16

4

ŽIADOSŤ O SPÄTNÚ VÄZBU

O

 

 

 

 

a

Požadovanie alebo poskytnutie spätnej väzby

R

 

Možné hodnoty sú:

0

=

spätná väzba nepožadovaná

1

=

spätná väzba požadovaná

2

=

spätná väzba poskytnutá

n1

 

b

Následné opatrenia

C

Aspoň jedno z týchto dvoch polí, ak je uvedený údaj v kolónke 4a:

<Následné opatrenia>

<Relevantnosť údajov>

 

an..999

 

c

Následné opatrenia – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

d

Relevantnosť poskytnutých údajov

C

Aspoň jedno z týchto dvoch polí, ak je uvedený údaj v kolónke 4a:

<Následné opatrenia>

<Relevantnosť údajov>

 

an..999

 

e

Relevantnosť údajov – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

5

PODPORNÉ DOKLADY

O

 

 

9x

 

a

Krátky opis podporného dokladu

C

„R“, ak <Druh podporného dokladu> je „Iné“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri druh podporného dokladu v kolónke 5f)

 

an..999

 

b

Krátky opis podporného dokladu– Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

c

Referenčné údaje podporného dokladu

C

Aspoň jedno z týchto troch polí:

<Krátky opis podporného dokladu>

<Referenčné údaje podporného dokladu>

<Zobrazenie dokumentu>

(pozri krátky opis podporného dokladu v kolónke 5a a zobrazenie dokumentu v kolónke 5e)

 

an..999

 

d

Referenčné údaje podporného dokladu – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije(-jú) zodpovedajúce textové pole(-ia)

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

e

Zobrazenie dokumentu

C

Aspoň jedno z týchto troch polí:

<Krátky opis podporného dokladu>

<Referenčné údaje podporného dokladu>

<Zobrazenie dokumentu>

(pozri krátky opis podporného dokladu v kolónke 5a a odkaz na sprievodný doklad v kolónke 5c)

 

 

 

f

Druh podporného dokladu

C

Aspoň jedno z týchto troch polí:

<Krátky opis podporného dokladu>

<Referenčné údaje podporného dokladu>

<Zobrazenie dokumentu>

(pozri krátky opis podporného dokladu v kolónke 5a, odkaz na podporný doklad v kolónke 5c a zobrazenie dokumentu v kolónke 5e)

(pozri Zoznam kódov 15 v prílohe II)

n..2


Tabuľka 11

(ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 a článku 11)

Správa o kontrole

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Schválený dokument

n1

 

b

Dátum a čas overenia správy o kontrole

C

„R“ po úspešnom overení

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

 

dátumČas

2

ZÁHLAVIE SPRÁVY O KONTROLE

R

 

 

 

 

a

Referenčný údaj správy o kontrole

R

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II)

an16

2.1

KONTROLNÝ ÚRAD

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo kontrolného úradu

O

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

b

Kód členského štátu

C

Pre 2.1 b, c, d, e, f, a g:

„R“, okrem <(Ulica) číslo>, ktoré je „O“, ak <Evidenčné číslo kontrolného úradu> nie je uvedené

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri evidenčné číslo kontrolného úradu v kolónke 2.1a)

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Názov kontrolného úradu

C

 

an..35

 

d

Názov ulice

C

 

an..65

 

e

(Ulica) číslo

C

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

g

Mesto

C

 

an..50

 

h

Telefónne číslo

C

Pre 2.1 h, i a j:

Ak <Evidenčné číslo kontrolného úradu> nie je uvedené, musí byť uvedený aspoň jeden z týchto troch atribútov:

<Telefónne číslo>

<Faxové číslo>

<E-mailová adresa>

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje žiadny z týchto troch atribútov

(pozri evidenčné číslo kontrolného úradu v kolónke 2.1a)

 

an..35

 

i

Faxové číslo

C

 

an..35

 

j

E-mailová adresa

C

 

an..70

 

k

Jazykový kód

C

„R“, ak používa(-jú) zodpovedajúce voľné textové pole(-ia)

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

3

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

C

Musí byť uvedená jedna z týchto skupín údajov <e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI> alebo <INÝ SPRIEVODNÝ DOKLAD>

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo