EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0503

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/503 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

C/2018/1298

OJ L 86, 28.3.2018, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/503/oj

28.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/503

zo 7. marca 2018,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohách k nariadeniu Komisie (ES) č. 684/2009 (2) sa stanovuje štruktúra a obsah elektronických správ používaných na účely prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ako aj kódov vyžadovaných na vyplnenie určitých údajových položiek v týchto správach.

(2)

Čas trvania prepravy odhaduje odosielateľ pri predkladaní návrhu elektronického administratívneho dokumentu. Súčasný odhad času trvania prepravy s maximálnou možnou hodnotou 92 dní nezodpovedá skutočnému času trvania prepravy v Európe a predstavuje riziko podvodu. S cieľom zlepšiť presnosť údajov, ktoré predkladajú účastníci v návrhu elektronického administratívneho dokumentu, a znížiť riziko podvodu by sa mal skrátiť maximálny čas trvania prepravy stanovený v tabuľkách 1, 3 a 5 prílohy I a v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 so zohľadnením použitého druhu dopravy.

(3)

V záujme zlepšenia konzistentnosti a kvality údajov, ktoré predkladajú účastníci, by malo byť v prípade, že sa zmenilo miesto určenia prepravy, označenie príjemcu alebo druh dopravy, možné aktualizovať informácie o zábezpeke na prepravu, a v prípade potreby zahrnúť nové informácie o zábezpeke v nahradzujúcom elektronickom administratívnom dokumente. Tabuľky 1 a 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by sa preto mali zmeniť.

(4)

S cieľom zlepšiť integritu informácií v položkách číselných údajov v jednotlivých elektronických správach, ktoré sa vymieňajú počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, by sa mal aktualizovať opis položiek údajov o hrubej a čistej hmotnosti v tabuľke 1 a tabuľke 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009.

(5)

V príslušných prípadoch sa má skutočný obsah alkoholu výrobku podliehajúceho spotrebnej dani uviesť v súlade s tabuľkou 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 v objemových percentách pri 20 °C. Spotrebnej dani na alkohol a alkoholické nápoje podliehajú iba výrobky so skutočným obsahom alkoholu v objemových percentách vyšším ako 0,5 %. V záujme odstránenia nejednoznačnosti z opisu hodnoty „Obsah alkoholu“ by sa malo stanoviť, že hodnota údajovej položky „Obsah alkoholu“ musí byť vyššia ako 0,5 % a nižšia alebo rovná 100 %. Vysvetlenie týkajúce sa vyplnenia príslušnej údajovej položky by sa preto malo aktualizovať.

(6)

Nariadenie (ES) č. 684/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

S cieľom zosúladiť dátum uplatňovania tohto nariadenia s dátumom začiatku používania novej verzie počítačového systému zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (3) a poskytnúť členským štátom primeraný čas na to, aby sa pripravili na zmeny vyplývajúce z tohto nariadenia, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 15. februára 2018.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. februára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).

(3)  Rozhodnutie č. 1152/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

1.

Tabuľka 1 sa nahrádza takto:

Tabuľka 1

(podľa článku 3 ods. 1 a článku 8 ods. 1)

Návrh elektronického administratívneho dokumentu a elektronický administratívny dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

CHARAKTERISTICKÝ ZNAK

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním),

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním.

Druh správy sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 tohto nariadenia.

n1

 

b

Ukazovateľ odkladu predloženia

D

„R“ pre predloženie e-AD pri preprave, ktorá sa začala na základe papierového dokumentu uvedeného v článku 8 ods. 1

Možné hodnoty:

0

=

nepravdivá,

1

=

pravdivá.

V prípade neuvedenia hodnoty sa hodnota ukazovateľa považuje za „nepravdivú“.

Tento údajový prvok sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1

n1

1

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES],

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES],

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES],

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES),

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES],

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES],

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; článok 22 smernice 2008/118/ES).

n1

 

b

Čas trvania prepravy

R

 

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), pričom za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako 24. Údaj pre „D“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako možné hodnoty maximálneho času trvania prepravy v prípade jednotlivých kódov druhu dopravy uvedených v Zozname kódov 13 v prílohe II.

an3

 

c

Zabezpečenie dopravy

R

 

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ,

2

=

príjemca,

3

=

vlastník tovaru,

4

=

iný subjekt.

n1

 

d

ARC

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II.

an21

 

e

Dátum a čas validácie e-AD

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uvedený čas je miestny čas.

dátumČas

 

f

Poradové číslo

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri validácii návrhu e-AD a pri každej zmene miesta určenia.

Pri počiatočnej validácii je poradovým číslom 1 a ďalej sa v každom e-AD, ktorý vyhotovia príslušné orgány členského štátu odoslania pri každej zmene miesta určenia, zvyšuje o 1.

n..2

 

g

Dátum a čas overenia zmeny

C

Dátum a čas overenia zmeny miesta určenia oznámenia o zmene miesta určenia v tabuľke 3 poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania v prípade zmeny miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dátumČas

2

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného odosielateľa.

an13

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3

ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „1“.

 

 

 

a

Údaje o daňovom sklade

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu odoslania.

an13

 

b

Meno účastníka

O

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

O

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

O

 

an..10

 

f

Obec

O

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

4

ÚRAD odoslania – Dovoz

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „2“.

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód colného úradu zodpovedného za prepustenie do voľného obehu. Pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II.

an8

5

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

„R“ okrem druhu správy „2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním“ alebo pre kód druhu miesta určenia 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4, 5 a 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

6

ÚČASTNÍK – DOPLŇUJÚCE ÚDAJE – Príjemca

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát určenia pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

 

b

Poradové číslo osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane

D

„R“, ak je poradové číslo uvedené na osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane stanovenom v nariadení Komisie (ES) č. 31/96 (*1).

 

an..255

7

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Pre kód druhu miesta určenia 2 skupina údajov:

je „O“ pre e-AD, keďže členský štát odoslania môže v tejto kolónke uviesť adresu registrovaného príjemcu uvedeného v SEED,

sa nevzťahuje na návrh e-AD.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 7c, 7e a 7f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie. Pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II.

an8

9

e-AD:

R

 

 

 

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Číslo faktúry

R

 

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Pokiaľ faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. akéhokoľvek iného prepravného dokladu.

an..35

 

c

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 9b.

Dátum

 

d

Kód druhu miesta pôvodu

R

 

Možné hodnoty pre miesto pôvodu prepravy sú:

1

=

miesto pôvodu – daňový sklad [v situáciách uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

2

=

miesto pôvodu – dovoz [v situácii uvedenej v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES].

n1

 

e

Dátum odoslania

R

 

Dátum, keď sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Tento dátum nemôže byť neskorší ako 7 dní odo dňa predloženia návrhu e-AD. V prípade uvedenom v článku 26 smernice 2008/118/ES dátum odoslania môže byť uplynulý dátum.

Dátum

 

f

Čas odoslania

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Dátum, keď sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Uvedený čas je miestny čas.

Čas

 

g

Predchádzajúci ARC

D

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení nových e-AD po overení správy „Operácia rozdelenia“ (tabuľka 5).

Uveďte kód nahradeného e-AD.

an21

9.1

JCD PRI DOVOZE

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „2“ (dovoz).

 

9X

 

a

Číslo JCD pri dovoze

R

Číslo JCD poskytuje odosielateľ v čase predloženia návrhu e-AD alebo príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uveďte číslo(-a) jednotného(-ých) colného(-ých) dokladu(-ov) použitého(-ých) na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

an..21

10

ÚRAD – Príslušný orgán na mieste odoslania

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte odoslania zodpovedného za kontrolu spotrebnej dane v mieste odoslania. Pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II.

an8

11

ZÁBEZPEKA NA PREPRAVU

R

 

 

 

 

a

Kód druhu ručiteľa

R

 

Uveďte subjekt(-y) zodpovedný(-é) za poskytnutie zábezpeky pomocou kódu druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.

n..4

12

ÚČASTNÍK – Ručiteľ

C

„R“, ak sa uplatňuje jeden z týchto kódov druhu ručiteľa: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 alebo 1234.

(Pozri Kód druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II)

Uveďte dopravcu a/alebo vlastníka tovaru, ak poskytujú zábezpeku.

2X

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Uveďte platné registračné číslo SEED alebo identifikačné číslo pre DPH dopravcu alebo vlastníka tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

an..14

 

c

Meno účastníka

C

Pre kolónky 12c, d, f a g:

„O“, ak je poskytnuté číslo účastníka pre spotrebnú daň, v iných prípadoch „R“.

 

an..182

 

d

Názov ulice

C

 

an..65

 

e

Číslo ulice

O

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

g

Obec

C

 

an..50

 

h

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

13

DOPRAVA

R

 

 

 

 

a

Kód druhu dopravy

R

 

Uveďte druh dopravy v čase začiatku prepravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

Ak je kód druhu ručiteľa „Nie je zložená žiadna zábezpeka podľa článku 18 ods. 4 písm. b) smernice 2008/118/ES“, kód druhu dopravy musí byť „Námorná doprava“ alebo „Pevné dopravné zariadenia“.

n..2

 

b

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak kód druhu dopravy je „iný“.

V iných prípadoch „O“.

Uveďte slovný opis druhu dopravy.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

14

ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za zabezpečenie prvej dopravy, ak hodnota v kolónke 1c je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

15

ÚČASTNÍK – Prvý dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Uveďte subjekt uskutočňujúci prvú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

16

ÚDAJE O DOPRAVE

R

 

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 13a.

Pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

„R“, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 16a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie ochodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke sa musí použiť osobitná skupina údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte jedinečné poradové číslo počnúc 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

Ak je kód druhu ručiteľa „Nie je zložená žiadna zábezpeka podľa článku 18 ods. 4 písm. b) smernice 2008/118/ES“, kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani musí byť kód energetického výrobku.

an4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň odoslania.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v merných jednotkách súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznamy kódov 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

Hrubá hmotnosť musí byť rovnaká alebo vyššia ako čistá hmotnosť.

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez obalu (pre alkohol a alkoholické nápoje, energetické výrobky a všetky tabakové výrobky okrem cigariet).

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

Hrubá hmotnosť musí byť rovnaká alebo vyššia ako čistá hmotnosť.

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu v objemových percentách

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte obsah alkoholu (v objemových percentách pri 20 °C), ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako 0,5 a menšia alebo rovná 100.

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

„R“, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na základe stupňa Plato.

Pokiaľ ide o pivo, uveďte stupeň Plato, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na tomto základe. Pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..5,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

„R“, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte „1“, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo „0“, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

l

Označenie pôvodu

O

 

Táto kolónka sa môže použiť na udelenie osvedčenia:

1.

v prípade určitých vín, týkajúceho sa chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia (CHOP alebo CHZO) a ročníka a muštovej(-ých) odrody (odrôd), v súlade s článkami 24 a 31 nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 (*2). Osvedčenie by malo mať takéto znenie: „Týmto sa osvedčuje, že opísaný výrobok bol vyrobený v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013  (*3) a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch“. Ak ide o výrobok s CHOP alebo CHZO, za znením osvedčenia nasleduje názov (názvy) CHOP alebo CHZO a jeho registračné číslo(-a), ako sa stanovuje v článku 18 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (*4).

2.

v prípade určitých liehovín, ktorých uvádzanie na trh sa týka kategórie alebo kategórií liehovín, zemepisného označenia (ZO) alebo veku výrobku, podľa príslušných právnych predpisov Únie o liehovinách [najmä článku 4, článku 12 ods. 3 a článku 15 a prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (*5)], by osvedčenie malo mať takéto znenie: „Týmto sa potvrdzuje, že uvedený(-é) výrobok (výrobky) sa uvádza(-jú) na trh a označuje(-ú) v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 4, článku 12 ods. 3 a článku 15 a v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch“.

3.

v prípade piva vyrobeného v nezávislom malom pivovare, ako sa vymedzuje v smernici Rady 92/83/EHS (*6), na ktoré sa v členskom štáte určenia plánuje požadovať zníženú sadzbu spotrebnej dane. Osvedčenie by malo mať takéto znenie: „Týmto sa potvrdzuje, že opísaný výrobok sa vyrobil v nezávislom malom pivovare.“

4.

v prípade etylalkoholu destilovaného v malom liehovare, ako sa vymedzuje v smernici 92/83/EHS, na ktorý sa v členskom štáte určenia plánuje požadovať znížená sadzba spotrebnej dane. Osvedčenie by malo mať takéto znenie: „Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok sa vyrobil v malom liehovare.“

an..350

 

m

Označenie pôvodu_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

n

Veľkosť výrobcu

O

 

Pokiaľ ide o pivo alebo liehoviny, v prípade ktorých sa uvádza osvedčenie v poli 17l (Označenie pôvodu), uveďte ročnú produkciu z predchádzajúceho roku v hektolitroch piva alebo v hektolitroch čistého alkoholu.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15

 

o

Hustota

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že sa tento údaj musí poskytnúť.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

V prípade prepravy voľne loženého vína uvedeného v bodoch 1 až 9, 15 a 16 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 opis výrobku obsahuje nepovinné údaje stanovené v článku 120 uvedeného nariadenia za predpokladu, že sú uvedené na etikete alebo že sa ich uvedenie na etikete plánuje.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Ochranná známka výrobkov

D

„R“, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má ochrannú známku. Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že ochrannú známku dopravovaných výrobkov netreba uvádzať, ak je uvedená na faktúre alebo inom obchodnom doklade uvedenom v kolónke 9b.

Uveďte ochrannú známku tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Ochranná známka výrobkov_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.1

OBAL

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

„R“, ak je označené ako „počítateľné“.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2

VINÁRSKY VÝROBOK

D

„R“ pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

 

 

 

a

Kategória vinárskeho výrobku

R

 

Pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 uveďte jednu z týchto hodnôt:

1

=

víno bez CHOP/CHZO,

2

=

odrodové víno bez CHOP/CHZO,

3

=

vinársky výrobok s CHOP alebo CHZO,

4

=

dovezené víno,

5

=

iné.

n1

 

b

Kód vinohradníckej oblasti

D

„R“ pre voľne ložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

Uveďte vinohradnícku oblasť, z ktorej dopravovaný výrobok pochádza, v súlade s dodatkom 1 k prílohe VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

n..2

 

c

Tretia krajina pôvodu

C

„R“, ak kategória vinárskeho výrobku v kolónke 17.2a je „4“ (dovezené víno).

Uveďte „Kód krajiny“ uvedený v Zozname kódov 4 v prílohe II, ale neuvedený v Zozname kódov 3 v prílohe II, a neuvádzajte „Kód krajiny“„GR“.

a2

 

d

Ďalšie údaje

O

 

 

an..350

 

e

Ďalšie údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2.1

Kód PROCESU PRI SPRACOVANÍ VÍNA

D

„R“ pre voľne ložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

 

99x

 

a

Kód procesu pri spracovaní vína

R

 

Uveďte jeden alebo viaceré „kód(-y) procesu pri spracovaní vína“ v súlade so zoznamom v bode 1.4 písm. b) časti B prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 436/2009.

n..2

18

DOKUMENT – Osvedčenie

O

 

 

9x

 

a

Krátky opis dokumentu

C

„R“, ak sa nepoužije pole údajov 18c.

Uveďte opis akéhokoľvek osvedčenia, ktoré sa vzťahuje na dopravovaný tovar, napríklad osvedčenie vzťahujúce sa na Označenie pôvodu uvedené v kolónke 17l.

an..350

 

b

Krátky opis dokumentu_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

c

Referencia dokumentu

C

„R“, ak sa nepoužije pole údajov 18a.

Uveďte referenciu na akékoľvek osvedčenie, ktoré sa vzťahuje na dopravovaný tovar.

an..350

 

d

Referencia dokumentu_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

2.

Tabuľka 3 sa nahrádza takto:

Tabuľka 3

(podľa článku 5 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Zmena miesta určenia

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÝ ZNAK

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zmeny miesta určenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu správy o zmene miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dátumČas

2

Aktualizácia e-AD

R

 

 

 

 

a

Poradové číslo

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu správy o zmene miesta určenia.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa zvyšuje o 1 pri každej zmene miesta určenia.

n..2

 

b

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého miesto určenia sa zmenilo.

an21

 

c

Čas trvania prepravy

D

„R“, ak sa zmení čas trvania prepravy v nadväznosti na zmenu miesta určenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), pričom za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako 24. Údaj pre „D“ by nemal byť vyšší ako možné hodnoty maximálneho času trvania prepravy v prípade jednotlivých kódov druhu dopravy uvedených v Zozname kódov 13 v prílohe II.

an3

 

d

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

„R“, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ,

2

=

príjemca,

3

=

vlastník tovaru,

4

=

iný subjekt.

n1

 

e

Číslo faktúry

D

„R“, ak sa zmení faktúra na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Pokiaľ faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. akéhokoľvek iného prepravného dokladu.

an..35

 

f

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení číslo faktúry na základe zmeny miesta určenia.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 2e.

dátum

 

g

Kód druhu dopravy

C

„R“, ak sa zmení kód druhu dopravy na základe zmeny miesta určenia.

„R“, ak je uvedený kód druhu ručiteľa a je „Nie je zložená žiadna zábezpeka podľa článku 18 ods. 4 písm. b) smernice 2008/118/ES“.

V ostatných prípadoch „O“.

Uveďte druh dopravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

Ak kód druhu ručiteľa v kolónke 7a (ak je uvedený) alebo v poslednom e-AD (kolónka 11a tabuľky 1) alebo v poslednej (ak existuje) správe o zmene miesta určenia (kolónka 7b), v ktorej uvedená zmena miesta doručenia je „Nie je zložená žiadna zábezpeka podľa článku 18 ods. 4 písm. b) smernice 2008/118/ES“, kód druhu dopravy musí byť „Námorná doprava“ alebo „Pevné dopravné zariadenia“.

n..2

 

h

Doplňujúce údaje

C

„R“ ak je uvedený kód druhu dopravy a je „iný“.

Uveďte slovný opis druhu dopravy.

an..350

 

i

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte nové miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES],

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES],

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES],

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES),

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES].

n1

4

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

D

„R“, ak sa zmení príjemca na základe zmeny miesta určenia.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6.

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

5

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Pre kód druhu miesta určenia 2 skupina údajov:

je „O“ po úspešnom overení návrhu zmeny miesta určenia, keďže členský štát odoslania môže v tejto kolónke uviesť adresu registrovaného príjemcu uvedeného v SEED,

sa nevzťahuje na návrh zmeny miesta určenia.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 5c, 5e a 5f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92. Pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov s vývoznou úlohou.

an8

7

ZÁBEZPEKA NA PREPRAVU

O

 

 

 

 

a

Kód druhu ručiteľa

R

 

Uveďte subjekt(-y) zodpovedný(-é) za poskytnutie zábezpeky pomocou kódu druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.

Ak kód druhu ručiteľa je „Nie je zložená žiadna zábezpeka podľa článku 18 ods. 4 písm. b) smernice 2008/118/ES“, kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani uvedený v poslednom e-AD (kolónka 17b tabuľky 1) alebo v poslednej pripomienke (ak existuje) týkajúcej sa správy o prijatí/vývoze (kolónka 7d tabuľky 6), v ktorej sa uvádza čiastočné zamietnutie, musí byť energetický výrobok.

n..4

7.1

ÚČASTNÍK – Ručiteľ

C

„R“, ak sa uplatňuje jeden z týchto kódov druhu ručiteľa:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 alebo 1234.

(Pozri kód druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.)

Uveďte dopravcu a/alebo vlastníka tovaru, ak poskytujú zábezpeku.

2X

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Uveďte platné registračné číslo SEED alebo identifikačné číslo pre DPH dopravcu alebo vlastníka tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

c

Meno účastníka

C

Pre kolónky 7c, d, f a g:

„O“, ak je poskytnuté číslo účastníka pre spotrebnú daň, v iných prípadoch „R“.

 

an..182

 

d

Názov ulice

C

 

 

an..65

 

e

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

C

 

 

an..10

 

g

Obec

C

 

 

an..50

 

h

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za zabezpečenie dopravy, ak hodnota v kolónke 2d je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

9

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení dopravca na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte nový subjekt uskutočňujúci dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

10

ÚDAJE O DOPRAVE

D

„R“, ak sa zmenili údaje o doprave na základe zmeny miesta určenia.

 

99x

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 2g, pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

„R“, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 10a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Uveďte kód jazyka, pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“.

3.

Tabuľka 5 sa nahrádza takto:

Tabuľka 5

(podľa článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Operácia rozdelenia

A

B

C

D

E

F

G

1

Rozdelenie e-AD

R

 

 

 

 

a

Predchádzajúci ARC

R

 

Uveďte kód ARC pre e-AD, ktorý sa má rozdeliť.

Pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II.

an21

2

Členský štát rozdelenia

R

 

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát, na území ktorého dochádza k rozdeleniu prepravy, pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

3

Údaje o rozdelení e-AD

R

 

Rozdelenie sa dosiahne úplným nahradením príslušného e-AD dvoma alebo viacerými novými e-AD.

9x

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Čas trvania prepravy

D

„R“, ak sa zmení čas trvania prepravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D),pričom za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre „D“ by nemal byť vyšší ako možné hodnoty maximálneho času trvania prepravy v prípade jednotlivých kódov druhu dopravy uvedených v Zozname kódov 13 v prílohe II.

an3

 

c

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

„R“, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ,

2

=

príjemca,

3

=

vlastník tovaru,

4

=

iný subjekt.

n1

3.1

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES],

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES],

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES],

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES),

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES],

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; článok 22 smernice 2008/118/ES).

n1

3.2

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

C

„O“, ak je kód druhu miesta určenia iný než 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3, 4 a 6: Zmenou príjemcu na základe operácie rozdelenia sa táto skupina údajov mení na „R“.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6.

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6.

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4 a 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

3.3

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 3.3c, 3.3e a 3.3f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.4

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (zmenený kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

Pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II.

an8

3.5

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za zabezpečenie dopravy, ak hodnota v kolónke 3c je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.6

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení dopravca na základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt uskutočňujúci novú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.7

ÚDAJE O DOPRAVE

D

„R“, ak sa zmenili údaje o doprave na základe operácie rozdelenia.

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky. Pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

„R“, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 3.7a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke sa musí použiť osobitná skupina údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte špecifické údaje obsahu dokladu výrobku v pôvodnom rozdelenom e-AD. Špecifické údaje obsahu dokladu musia byť pre každé „údaje o rozdelení e-AD“ jedinečné.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an..4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň predloženia oznámenia o operácii rozdelenia.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v merných jednotkách súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznamy kódov 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

Hrubá hmotnosť musí byť rovnaká alebo vyššia ako čistá hmotnosť.

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez obalu.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

Hrubá hmotnosť musí byť rovnaká alebo vyššia ako čistá hmotnosť.

n..15,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

„R“, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte „1“, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo „0“, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

o

Hustota

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v tabuľke v prílohe II.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že sa tento údaj musí poskytnúť.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Ochranná známka výrobkov

D

„R“, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má ochrannú známku.

Uveďte ochrannú známku tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Ochranná známka výrobkov_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8.1

OBAL

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

„R“, ak je označené ako „počítateľné“.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“


(*1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. ES L 8, 11.1.1996, s. 11).

(*2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(*4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(*5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(*6)  Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21).“


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

Vkladá sa tento bod 13:

„13.   MAXIMÁLNY ČAS TRVANIA PREPRAVYV PRÍPADE JEDNOTLIVÝCH KÓDOV DRUHU DOPRAVY

Kód druhu dopravy

Maximálny čas trvania prepravy

0

D45

1

D45

2

D35

3

D35

4

D20

5

D30

7

D15

8

D35

Poznámka 1:

Hodnota „0“ sa týka multimodálnej dopravy (vykládka a opätovné naloženie tovaru) a zahŕňa prípady skupinových zásielok, vývozu, rozdelenia a zmeny miesta určenia.

Poznámka 2:

V prípade vývozu je čas trvania prepravy odhadovaná dĺžka trvania prepravy až po opustenie colného územia Únie.“


Top