EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0076

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 76/2014 z  28. januára 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

OJ L 26, 29.1.2014, p. 4–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/76/oj

29.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 76/2014

z 28. januára 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

S cieľom zlepšiť zhodu informácií o preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktoré majú k dispozícii orgány zodpovedné za oblasť spotrebných daní, a informácií o dovezenom tovare podliehajúcom spotrebnej dani, ktoré majú k dispozícii orgány zodpovedné za dovozné formality, má odosielateľ v prípade prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane z miesta dovozu uviesť kód colného úradu zodpovedného za vybavenie dovozných formalít v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý sa má prepraviť v režime pozastavenia dane.

(2)

S cieľom predísť zneužitiu zariadenia na dodávku tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do priestorov neuvedených v registri podľa článku 19 nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 (2) by odosielateľ pri uvedení miesta dodávky v návrhu elektronického administratívneho dokumentu, návrhu správy o zmene miesta určenia a v návrhu správy o rozdelení prepravy mal mať možnosť uviesť len adresy, ktoré sa líšia od adries v uvedenom registri v prípade, keď má registrovaný príjemca oprávnenie na priamu dodávku alebo keď je členskému štátu zodpovednému za oprávnenie registrovaného príjemcu známe viac než jedno miesto dodávky.

(3)

Aby príslušné orgány členského štátu odoslania mohli vykonávať svoje povinnosti podľa článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES, keď sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje v režime pozastavenia dane s úmyslom opustiť územie Únie, odosielateľ by mal v návrhu elektronického administratívneho dokumentu uviesť kód úradu vývozu.

(4)

Zoznam kódov druhu dopravy v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 684/2009 (3) obsahuje kód pre iné druhy dopravy než kódy výslovne uvedené v danom zozname. V záujme úplnej identifikácie druhu dopravy v prípade použitia daného kódu je potrebné doplniť opis dotknutého druhu dopravy.

(5)

Ak v čase predloženia návrhu elektronického administratívneho dokumentu nie je známe miesto určenia, príslušné orgány členského štátu odoslania môžu v súlade s článkom 22 smernice 2008/118/ES povoliť, aby odosielateľ vynechal v uvedenom dokumente údaje týkajúce sa príjemcu. Požiadavka identifikovať nového príjemcu prepravy stanovená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 by sa preto nemala uplatňovať v prípade, ak v čase rozdelenia prepravy nie je známe miesto určenia.

(6)

V súlade s článkom 18 ods. 4 písm. b) smernice 2008/118/ES môže členský štát odoslania upustiť od povinnosti zložiť zábezpeku na prepravu v prípade energetických výrobkov prepravovaných v režime pozastavenia dane po mori alebo pevným potrubím, ak s tým súhlasia ostatné dotknuté členské štáty. Mal by sa preto uviesť kód druhu ručiteľa, z ktorého vyplýva, že nie je zložená žiadna zábezpeka.

(7)

Štruktúra kódu výrobku podliehajúceho spotrebnej dani v skupine údajov „Obsah e-AD“ v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa odlišuje od štruktúry tej istej položky údajov v tabuľke 6 uvedenej prílohy. Štruktúra uvedená v tabuľke 6 je správna a štruktúra prvej položky údajov by sa preto mala upraviť tak, aby zodpovedala štruktúre položky údajov v tabuľke 6.

(8)

Štruktúra poradového čísla v skupine údajov „e-AD týkajúca sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani“ v tabuľke 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 už nezodpovedá štruktúre dohodnutej v spoločných špecifikáciách systému. Položka údajov by sa preto mala upraviť tak, aby zodpovedala štruktúre v spoločných špecifikáciách systému.

(9)

Nariadenie (ES) č. 684/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

S cieľom zosúladiť dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia s dohodnutým dátumom začatia realizácie novej fázy počítačového systému zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (4) a poskytnúť Komisii a členským štátom dostatok času na to, aby sa pripravili na plnenie nových povinností týkajúcich sa dokumentácie, vyplývajúcich z tohto nariadenia, by sa toto nariadenie malo začať uplatňovať 13. februára 2014.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 13. februára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

1.

Tabuľka 1 sa nahrádza takto:

Tabuľka 1

(podľa článku 3 ods. 1 a článku 8 ods. 1)

Návrh elektronického administratívneho dokumentu a elektronický administratívny dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

Charakteristické znaky

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním);

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním [uplatnenie článku 283 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1)].

Druh správy sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 tohto nariadenia.

n1

 

b

Ukazovateľ odkladu predloženia

D

‚R‘ pre predloženie e-AD pri preprave, ktorá sa začala na základe papierového dokumentu uvedeného v článku 8 ods. 1.

Možné hodnoty:

0

=

nepravdivá;

1

=

pravdivá.

V prípade neuvedenia hodnoty sa považuje hodnota ukazovateľa ‚nepravdivá‘.

Tento dátový prvok sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1.

n1

1.

e-AD týkajúci sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES];

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES];

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [bod iv) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; článok 22 smernice 2008/118/ES).

n1

 

b

Čas trvania prepravy

R

 

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre ‚H‘ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre ‚D‘ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

c

Zabezpečenie dopravy

R

 

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ;

2

=

príjemca;

3

=

vlastník tovaru;

4

=

iný subjekt.

n1

 

d

ARC

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 2.

an21

 

e

Dátum a čas overenia e-AD

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

 

f

Poradové číslo

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD a pri každej zmene miesta určenia.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa v každom e-AD, ktorý vyhotovia príslušné orgány členského štátu odoslania pri každej zmene miesta určenia, zvyšuje o 1.

n..2

 

g

Dátum a čas aktualizovaného overenia

C

Dátum a čas overenia oznámenia o zmene miesta určenia v tabuľke 3 poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania v prípade zmeny miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2.

Účastník – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného odosielateľa.

an13

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.

Účastník – Miesto odoslania

C

‚R‘, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je ‚1‘.

 

 

 

a

Údaje o daňovom sklade

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu odoslania.

an13

 

b

Meno účastníka

O

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

O

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

O

 

an..10

 

f

Obec

O

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

4.

Úrad odoslania – dovoz

C

‚R‘, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je ‚2‘.

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód colného úradu zodpovedného za prepustenie do voľného obehu. Pozrite prílohu II, Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov.

an8

5.

Účastník – príjemca

C

‚R‘ okrem druhu správy ‚2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním‘ alebo pre kód druhu miesta určenia 8.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 6.

Tento dátový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6.

Účastník – Doplňujúce údaje – Príjemca

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát určenia pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

 

b

Poradové číslo osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane

D

‚R‘, ak je poradové číslo uvedené na osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane stanovenom v nariadení Komisie (ES) č. 31/96 (2).

 

an..255

7.

Účastník – Miesto dodávky

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Pre kód druhu miesta určenia 2, skupina údajov:

je ‚O‘ pre e-AD, keďže členský štát odoslania môže v tejto kolónke uviesť adresu registrovaného príjemcu uvedeného v SEED,

sa nevzťahuje na návrh e-AD.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozrite kód druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 7c, 7e a 7f:

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8.

Úrad – Miesto dodávky – Colný úrad

C

‚R‘ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6).

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom podáva vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (3). Pozrite prílohu II, Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov s vývoznou úlohou.

an8

9.

e-AD

R

 

 

 

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Číslo faktúry

R

 

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Ak faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. niektorého iného prepravného dokladu.

an..35

 

c

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 9b.

Date

 

d

Kód druhu miesta pôvodu

R

 

Možné hodnoty pre miesto pôvodu prepravy sú:

1

=

miesto pôvodu – daňový sklad [v situáciách uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

2

=

miesto pôvodu – dovoz [v situácii uvedenej v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES].

n1

 

e

Dátum odoslania

R

 

Dátum, kedy sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Tento dátum nemôže byť neskorší ako 7 dní odo dňa predloženia návrhu e-AD. V prípade uvedenom v článku 26 smernice 2008/118/ES dátum odoslania môže byť dátum z minulosti.

Date

 

f

Čas odoslania

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Dátum, kedy sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Uvedený čas je miestny čas.

Time

 

g

Predchádzajúci ARC

D

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení nových e-AD po overení oznámenia Operácia rozdelenia (tabuľka 5).

Uveďte kód nahradeného e-AD.

an21

9.1.

JCD pri dovoze

C

‚R‘, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je ‚2‘ (dovoz).

 

9x

 

a

Číslo JCD pri dovoze

R

Číslo JCD poskytuje odosielateľ v čase predloženia návrhu e-AD alebo príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uveďte číslo(-a) jednotného(-ých) colného(-ých) dokladu(-ov) použitého(-ých) na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

an..21

10.

Úrad – Príslušný orgán na mieste odoslania

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte odoslania zodpovedný za kontrolu spotrebnej dane v mieste odoslania. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

11.

Zábezpeka na prepravu

R

 

 

 

 

a

Kód druhu ručiteľa

R

 

Uveďte subjekt(-y) zodpovedný(-é) za poskytnutie zábezpeky pomocou kódu druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.

n..4

12.

Účastník – Ručiteľ

C

‚R‘, ak sa uplatňuje jeden z týchto kódov druhu ručiteľa: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 alebo 1234.

(Pozrite kód druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.)

Určite dopravcu a/alebo vlastníka tovaru, ak poskytujú zábezpeku.

2x

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Uveďte platné registračné číslo SEED alebo identifikačné číslo pre DPH dopravcu alebo vlastníka tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

an..14

 

c

Meno účastníka

C

Pre kolónky 12c, d, f a g:

‚O‘, ak je poskytnuté číslo spotrebnej dane účastníka, v iných prípadoch ‚R‘.

 

an..182

 

d

Názov ulice

C

 

an..65

 

e

Ulica číslo

O

 

an..11

 

f

Poštové smerové číslo

C

 

an..10

 

g

Obec

C

 

an..50

 

h

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

13.

Doprava

R

 

 

 

 

a

Kód druhu dopravy

R

 

Uveďte druh dopravy v čase začiatku prepravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

 

b

Doplňujúce údaje

C

‚R‘, ak kód druhu dopravy je ‚iný‘.

V iných prípadoch ‚O‘.

Uveďte opis druhu dopravy.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

14.

Účastník – Organizátor dopravy

C

‚R‘ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu prvej dopravy, ak hodnota v kolónke 1c je ‚3‘ alebo ‚4‘.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

15.

Účastník – Prvý dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

Uveďte subjekt uskutočňujúci prvú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

16.

Údaje o doprave

R

 

 

99x

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 13a.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

‚R‘, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozrite kolónku 16a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke je potrebné použiť osobitnú skupinu údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte jedinečné poradové číslo počnúc 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň odoslania.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku – pozri Zoznam kódov 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez balenia (pre alkohol a alkoholické nápoje, energetické výrobky a všetky tabakové výrobky okrem cigariet).

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu

C

‚R‘, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte obsah alkoholu (v objemových percentách pri 20 °C), ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

‚R‘, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na základe stupňa Plato.

Pokiaľ ide o pivo, uveďte stupeň Plato, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na tomto základe. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 11.

n..5,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

‚R‘, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte ‚1‘, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo ‚0‘, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

l

Označenie pôvodu

O

 

Táto kolónka sa môže použiť na udelenie potvrdenia:

1.

v prípade určitých druhov vína týkajúceho sa chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;

2.

v prípade určitých druhov liehovín týkajúcich sa miesta výroby v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;

3.

v prípade piva vyrobeného v nezávislom malom pivovare, ako sa stanovuje v smernici Rady 92/83/EHS (4), na ktoré sa v členskom štáte určenia plánuje nárokovanie zníženej sadzby spotrebnej dane. Potvrdenie by sa malo udeliť takto: ‚Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok vyrobil nezávislý malý pivovar.‘;

4.

v prípade etylalkoholu vyrobeného v nezávislom malom liehovare, ako sa stanovuje v smernici 92/83/EHS, na ktorý sa v členskom štáte určenia plánuje nárokovanie zníženej sadzby spotrebnej dane. Potvrdenie by sa malo udeliť takto: ‚Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok vyrobil malý liehovar.‘

an..350

 

m

Označenie pôvodu_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

n

Veľkosť výrobcu

O

 

Pokiaľ ide o pivo alebo liehoviny, v prípade ktorých sa udeľuje potvrdenie v poli 17l (Označenie pôvodu), uveďte ročnú výrobu z predchádzajúceho roku v hektolitroch piva alebo v hektolitroch čistého alkoholu.

n..15

 

o

Hustota

C

‚R‘, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol požadovaný.

‚R‘ v prípade prepravy voľne uloženého vína uvedeného v bodoch 1 až 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 (5), pri ktorom opis výrobku obsahuje voliteľné špecifiká stanovené v článku 60 uvedeného nariadenia za predpokladu, že sú uvedené na etikete alebo že sa ich uvedenie na etikete plánuje.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Obchodný názov výrobkov

D

‚R‘, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má obchodný názov. Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že obchodný názov dopravovaných výrobkov nie je potrebné uvádzať, ak je uvedená na faktúre alebo inom obchodnom dokumente uvedenom v kolónke 9b.

Uveďte obchodný názov tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Obchodný názov výrobkov_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.1.

Obal

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

‚R‘, ak je označené ako ‚počítateľné‘.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2.

Vinársky Výrobok

D

‚R‘ pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (6).

 

 

 

a

Kategória vinárskeho výrobku

R

 

Pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 uveďte jednu z týchto hodnôt:

1

=

víno bez CHOP/CHZO;

2

=

odrodové víno bez CHOP/CHZO;

3

=

víno s CHOP alebo CHZO;

4

=

dovezené víno;

5

=

iné.

n1

 

b

Kód vinohradníckej oblasti

D

‚R‘ pre voľne uložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

Uveďte vinohradnícku oblasť, z ktorej dopravovaný výrobok pochádza v súlade s prílohou IX k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

n..2

 

c

Tretia krajina pôvodu

C

‚R‘, ak kategória vinárskeho výrobku v kolónke 17.2a je ‚4‘ (dovezené víno).

Uveďte kód krajiny uvedený v Zozname kódov 4 v prílohe II, ale neuvedený v Zozname kódov 3 v prílohe II a neuvádzajte ‚Kód krajiny‘‚GR‘.

a2

 

d

Ďalšie údaje

O

 

 

an..350

 

e

Ďalšie údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2.1..

Kód Operácie pri Spracovaní Vína

D

‚R‘ pre voľne uložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

 

99x

 

a

Kód operácie pri spracovaní vína

R

 

Uveďte jeden alebo viaceré ‚kódy operácie pri spracovaní vína‘ v súlade so zoznamom v bode 1.4 písm. b) časti B prílohy VI k nariadeniu Komisie (ES) č. 436/2009 (7).

n..2

18.

DOKUMENT – Osvedčenie

O

 

 

9x

 

a

Krátky opis dokumentu

C

‚R‘, ak sa nepoužije pole údajov 18c.

Uveďte opis akéhokoľvek osvedčenia, ktorý sa vzťahuje na dopravovaný tovar, napríklad osvedčenie vzťahujúce sa na označenie pôvodu uvedené v kolónke 17l.

an..350

 

b

Krátky opis dokumentu_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

c

Referencia dokumentu

C

‚R‘, ak sa nepoužije pole údajov 18a.

Uveďte referenciu na akékoľvek osvedčenie, ktoré sa vzťahuje na dopravovaný tovar.

an..350

 

d

Referencia dokumentu_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

2.

Tabuľka 3 sa nahrádza takto:

Tabuľka 3

(podľa článku 5 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Zmena miesta určenia

A

B

C

D

E

F

G

1.

Charakteristické Znaky

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zmeny miesta určenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zmene miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2.

Aktualizácia e-AD

R

 

 

 

 

a

Poradové číslo

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zmene miesta určenia.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa zvyšuje o 1 pri každej zmene miesta určenia.

n..2

 

b

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého miesto určenia sa zmenilo.

an21

 

c

Čas trvania prepravy

D

‚R‘, ak sa zmení čas trvania prepravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrený v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre ‚H‘ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre ‚D‘ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

d

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

‚R‘, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ;

2

=

príjemca;

3

=

vlastník tovaru;

4

=

iný subjekt.

n1

 

e

Číslo faktúry

D

‚R‘, ak sa zmení faktúra na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Ak faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu, resp. niektorého iného prepravného dokladu.

an..35

 

f

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘, ak sa zmení číslo faktúry na základe zmeny miesta určenia.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 2e.

date

 

g

Kód druhu dopravy

D

‚R‘, ak sa zmení kód druhu dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte druh dopravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

 

h

Doplňujúce údaje

C

‚R‘, ak je uvedený kód druhu dopravy a je ‚iný‘.

Uveďte opis druhu dopravy.

an..350

 

i

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.

Zmenené miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte nové miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES];

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES];

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES].

n1

4.

Účastník – Nový príjemca

D

‚R‘, ak sa zmení príjemca na základe zmeny miesta určenia.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 6.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

5.

Účastník – Miesto dodávky

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Pre kód druhu miesta určenia 2 skupina údajov:

je ‚O‘ po úspešnom overení návrhu zmeny miesta určenia, keďže členský štát odoslania môže v tejto kolónke uviesť adresu registrovaného príjemcu uvedeného v SEED,

sa nevzťahuje na návrh zmeny miesta určenia.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 5c, 5e a 5f:

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6.

Úrad – Miesto dodávky – Colný úrad

C

‚R‘ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6).

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov s vývoznou úlohou.

an8

7.

Účastník – Nový organizátor dopravy

C

‚R‘ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu dopravy, ak hodnota v kolónke 2d je ‚3‘ alebo ‚4‘.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8.

Účastník – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘, ak sa zmení dopravca na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte nový subjekt uskutočňujúci dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

9.

Údaje o Doprave

D

‚R‘, ak sa zmenili údaje o doprave na základe zmeny miesta určenia.

 

99x

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 2g, pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

‚R‘, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 9a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Uveďte kód jazyka, pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“

3.

Tabuľka 5 sa nahrádza takto:

Tabuľka 5

(podľa článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Rozdelenie prepravy

A

B

C

D

E

F

G

1.

Rozdelenie e-AD

R

 

 

 

 

a

Predchádzajúci ARC

R

 

Uveďte kód ARC pre e-AD, ktorý sa má rozdeliť.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 2.

an21

2.

Členský štát rozdelenia

R

 

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát, na ktorého území dochádza k rozdeleniu prepravy, pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

3.

Údaje o rozdelení e-AD

R

 

Rozdelenie sa dosiahne úplným nahradením dotknutého e-AD dvoma alebo viacerými novými e-AD.

9x

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Čas trvania prepravy

D

‚R‘, ak sa zmení čas trvania prepravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrený v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre ‚H‘ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre ‚D‘ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

c

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

‚R‘, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt zodpovednú za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ;

2

=

príjemca;

3

=

vlastník tovaru;

4

=

iný subjekt.

n1

3.1.

Zmenené miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES];

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES];

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES];

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; článok 22 smernice 2008/118/ES).

n1

3.2.

Účastník – Nový príjemca

C

‚O‘, ak je kód druhu miesta určenia iný než 8.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3, 4 a 6: zmenou príjemcu na základe operácie rozdelenia sa táto skupina údajov mení na ‚R‘.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 6.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.3.

Účastník – Miesto dodávky

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 3.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 3.3c, 3.3e a 3.3f:

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.4.

Úrad – Miesto dodávky – Colný úrad

C

‚R‘ v prípade vývozu (zmenený kód druhu miesta určenia 6).

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov s vývoznou úlohou.

an8

3.5.

Účastník – Nový organizátor dopravy

C

‚R‘ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu dopravy, ak hodnota v kolónke 3c je ‚3‘ alebo ‚4‘.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.6.

Účastník – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol ‚R‘, ak sa zmení dopravca na základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt uskutočňujúci novú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.7.

Údaje o Doprave

D

‚R‘, ak sa zmenili údaje o doprave na základe operácie rozdelenia.

 

99x

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky. Pozrite prílohu II, Zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

‚R‘, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozrite kolónku 3.7a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8.

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke je potrebné použiť osobitnú skupinu údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte špecifické údaje obsahu dokladu výrobku v pôvodnom rozdelenom e-AD. Špecifické údaje obsahu dokladu musia byť pre každé ‚údaje o rozdelení e-AD‘ jedinečné.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an..4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň predloženia oznámenia o operácii rozdelenia.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznam kódov 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez obalu.

n..15,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

‚R‘, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte ‚1‘, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo ‚0‘, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

o

Hustota

C

‚R‘, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v tabuľke v prílohe II.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol požadovaný.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Obchodný názov výrobkov

D

‚R‘, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má obchodný názov.

Uveďte obchodný názov tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Obchodný názov výrobkov_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8.1.

Obal

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

‚R‘, ak je označené ako ‚počítateľné‘.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie colnej uzávery

D

‚R‘, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“

4.

Tabuľka 6 sa nahrádza takto:

Tabuľka 6

(podľa článku 7 a článku 8 ods. 3)

Správa o prijatí/Správa o vývoze

A

B

C

D

E

F

G

1.

Charakteristický Znak

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia správy o prijatí/správy o vývoze

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu určenia/vývozu pri overení správy o prijatí/správy o vývoze.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2.

e-AD týkajúci sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 2.

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Uveďte poradové číslo e-AD.

n..2

3.

Účastník – príjemca

C

‚R‘ okrem prípadov, keď je dátový prvok druhu správy v zodpovedajúcom elektronickom administratívnom dokumente nastavený na ‚2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním‘

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 6.

Nevzťahuje sa na kód druhu miesta určenia 5.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerové číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

4.

Účastník – Miesto dodávky

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 4c, 4e a 4f:

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5.

‚O‘ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

5.

Úrad – Miesto určenia

C

‚R‘ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4 a 5.

(Pozrite kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte určenia zodpovedný za kontrolu spotrebnej dane v mieste určenia. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

6.

Správa o prijatí/vývoze

R

 

 

 

 

a

Dátum privezenia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Dátum, kedy sa preprava končí v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice 2008/118/ES.

Date

 

b

Všeobecný záver prijatia

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

prijatie akceptované a vyhovujúce;

2

=

prijatie akceptované, avšak nevyhovujúce;

3

=

prijatie odmietnuté;

4

=

prijatie sčasti odmietnuté;

21

=

výstup akceptovaný a vyhovujúci;

22

=

výstup akceptovaný, avšak nevyhovujúci;

23

=

výstup odmietnutý.

n..2

 

c

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte doplňujúce údaje týkajúce sa prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an..350

 

d

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

7.

Obsah Správy o prijatí/vývoze

C

‚R‘, ak hodnota všeobecného záveru prijatia je iná než 1 a 21.

(Pozrite kolónku 6b.)

 

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte špecifické údaje obsahu dokladu príslušného e-AD (kolónka 17a tabuľky 1) vzťahujúce sa na rovnaký výrobok podliehajúci spotrebnej dani ako v príslušnom e-AD, pre ktorý sa uplatňuje jeden z kódov, ktorý je iný než 1 a 21.

n..3

 

b

Ukazovateľ nedostatku alebo prebytku

D

‚R‘, ak sa v súvislosti s príslušným obsahom dokladu zistí nedostatok alebo prebytok.

Možné hodnoty sú:

S

=

nedostatok;

E

=

prebytok.

a1

 

c

Zistený nedostatok alebo prebytok

C

‚R‘, ak sa uvádza ukazovateľ v kolónke 7b.

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznam kódov 11 a 12 v prílohe II).

n..15,3

 

d

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an4

 

e

Odmietnuté množstvo

C

‚R‘, ak kód všeobecného záveru prijatia je 4 (pozri kolónku 6b).

Uveďte množstvo pri každom zázname obsahu dokladu, v súvislosti s ktorým je odmietnutý tovar podliehajúci spotrebnej dani (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznam kódov 11 a 12 v prílohe II).

n..15,3

7.1.

Nevyhovujúci Dôvod

D

‚R‘ pre každý záznam obsahu dokladu, v súvislosti s ktorým sa uplatňuje kód všeobecného záveru prijatia 2, 3, 4, 22 alebo 23 (pozri kolónku 6b).

 

9x

 

a

Nevyhovujúci dôvod

R

 

Možné hodnoty sú:

0

=

iné;

1

=

prebytok;

2

=

nedostatok;

3

=

poškodený tovar;

4

=

poškodená colná uzávera;

5

=

oznámené prostredníctvom ECS (systém kontroly vývozu);

7

=

množstvo prevyšuje množstvo uvedené v dočasnom oprávnení.

n1

 

b

Doplňujúce údaje

C

‚R‘, ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 0.

‚O‘, ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 1, 2, 3, 4, 5 alebo 7.

(Pozri kolónku 7.1a.)

Uveďte doplňujúce údaje týkajúce sa prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. ES L 8, 11.1.1996, s. 11).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(4)  Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).“


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

1.

V bode 2 treťom riadku tabuľky zodpovedajúcom záznamu „3“ pre „Pole“ sa záznam pre „Druh poľa“ nahrádza takto:

„alfanumerické 16 (číslice a veľké písmená)“.

2.

Do bodu 6 sa vkladá tento piaty riadok:

„5.

Nie je zložená žiadna zábezpeka podľa článku 18 ods. 4 písm. b) smernice 2008/118/ES.“


Top