Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0508(01)

Oznámenie Komisie – Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, 2021 – 2030 (Text s významom pre EHP )

C/2018/2562

OJ C 162, 8.5.2018, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/1


Oznámenie Komisie

Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, 2021 – 2030

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 162/01)

1.   Úvod

Obchodovanie formou aukcie je štandardným spôsobom prideľovania emisných kvót podnikom zapojeným do systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

Výnimkou z tohto pravidla je bezodplatné prideľovanie emisných kvót, ktoré sa uplatňuje len počas prechodného obdobia. Týka sa čoraz nižšieho počtu kvót. Prechodné bezodplatné prideľovanie emisných kvót sa nemá chápať ako forma dotácií pre dotknutých výrobcov, ale ako zníženie ekonomického dosahu okamžitého a jednostranného zavedenia trhu s emisnými kvótami, ku ktorému pristúpila Európska únia.

Bezodplatné prideľovanie sa teda bude poskytovať presne vymedzeným priemyselným odvetviam ako ochranné opatrenie proti významnému riziku úniku uhlíka až dovtedy, kým ostatné krajiny neprijmú porovnateľné opatrenia v oblasti ochrany klímy. Únikom uhlíka sa označuje situácia, keď boli podniky pôsobiace v niektorých priemyselných odvetviach alebo pododvetviach nútené v dôsledku nákladov spojených s politikami v oblasti klímy presunúť výrobu do iných krajín s menej prísnymi emisnými obmedzeniami. To by mohlo viesť k zvyšovaniu ich celkových emisií v celosvetovom meradle, čím by sa znížila účinnosť politík EÚ zameraných na znižovanie emisií a zároveň by sa obmedzila aj hospodárska produkcia energeticky náročných podnikov EÚ, pretože by stratili podiel na trhu.

Bezodplatným prideľovaním sa riešia opodstatnené obavy týkajúce sa konkurencieschopnosti, a to tak, že sa priemyselným odvetviam a pododvetviam znížia skutočné náklady na emisie oxidu uhličitého a tie môžu ušetrené finančné zdroje použiť na investovanie do nízkouhlíkových technológií.

V nedávno revidovanej smernici o systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ďalej len „smernica o EU ETS“) (1) sa stanovujú pravidlá pre systém bezodplatného prideľovania kvót na obdobie rokov 2021 – 2030 a Európska komisia sa v nej splnomocňuje prijímať delegované akty na doplnenie tejto smernice, pokiaľ ide o zoznam odvetví a pododvetví, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka.

Na zozname odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, ktorý bude platný na celé obdobie 10 rokov od roku 2021 do roku 2030, sa už začalo pracovať. Uvedené priemyselné odvetvia tým získajú vysokú úroveň bezpečnosti a istoty systému, ktorá bude primeraná ich dlhodobým investíciám. Účelom tohto oznámenia je zverejniť výsledky posúdenia prvého stupňa (ďalej len „predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka“), aby sa priemyselným odvetviam alebo pododvetviam poskytol dostatok času na prípravu ich žiadostí v súlade s kritériami oprávnenosti, ako sa vysvetľuje v oddiele 4.2, a to v dostatočnom predstihu pred termínom stanoveným v revidovanej smernici o EU ETS (30. júna 2018 pre uplatňovanie prostredníctvom členských štátov).

2.   Systém EÚ na obchodovanie s emisiami na obdobie rokov 2021 – 30

Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka je predpokladom pre ďalšie právne akty (2) na reformu systému EU ETS po roku 2020, vďaka ktorým bude možné určiť bezodplatné prideľovanie kvót pre priemyselné odvetvia ako ochranu proti riziku úniku uhlíka. Na to, aby boli tieto právne akty pripravené na začiatok štvrtého obdobia obchodovania k 1. januáru 2021, musia byť prijaté postupne a musí sa poskytnúť dostatok času na to, aby sa k nim mohli vyjadriť zainteresované strany. Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na obdobie 2021 – 2030 sa musí uverejniť predtým, než priemyselné odvetvia predložia prostredníctvom členských štátov údaje na aktualizáciu technických referenčných hodnôt a na určenie bezodplatného prideľovania kvót.

Revidovaná smernica o EU ETS obsahuje ustanovenia, vďaka ktorým by mal byť zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka zacielenejší (kratší) ako predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa úniku uhlíka, s cieľom zabezpečiť, aby odvetvia, v ktorých hrozí vysoké riziko úniku uhlíka, dostali primeraný počet bezodplatne pridelených kvót. Tým sa zabezpečí aj dodržiavanie povinností vyplývajúcimi z WTO zo strany EÚ. Konkrétne sa v revidovanej smernici o systéme EU ETS podrobne uvádza, akým spôsobom sa majú stanoviť pravidlá bezodplatného prideľovania kvót a zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka.

Zaradením odvetvia alebo pododvetvia do zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka sa každému zariadeniu v týchto (pod)odvetviach prideľuje 100 % množstva jeho bezodplatne pridelených kvót vypočítaných na základe referenčných hodnôt (3), zatiaľ čo (pod)odvetviam, ktoré v tomto zozname nefigurujú, bude pridelených len 30 % množstva kvót (do roku 2026) a do roku 2030 sa bezodplatné prideľovanie postupne odstráni. Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka bude mať teda hospodársky význam, pretože bezodplatné kvóty majú značnú finančnú hodnotu.

3.   Postup

Počas online konzultácií, ktoré prebiehali od novembra 2017 do februára 2018, bola zainteresovaným stranám adresovaná výzva, aby poskytli svoje stanoviská k výberu metodiky na stanovenie zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka. Medzi respondentmi figurovali odvetvové združenia (102), jednotlivé podniky (43), mimovládne organizácie (5), vládne inštitúcie (5) a 1 občan. Do konzultácií sa spolu zapojilo 156 zainteresovaných strán. Respondenti sa vyslovili v prospech posúdenia druhého stupňa, ktorého cieľom je reprodukovať úroveň spoľahlivosti, objektívnosti, transparentnosti a rovnocennosti kvantitatívnych posúdení prvého stupňa. Vyjadrili podporu jednotnému rámcu posudzovania, ktorý závisí od zapojenia zainteresovaných strán. Priemyselné odvetvia žiadali o vlastnú konzultáciu ešte pred ukončením posudzovania.

Na ad hoc stretnutiach s členskými štátmi venovaných príprave zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, ktoré sa uskutočnili 22. februára a 22. marca 2018, sa diskutovalo o procese úniku uhlíka a ďalšej práci týkajúcej sa potrebných posúdení, ktoré sa majú vykonať.

Dňa 2. marca 2018 sa uskutočnil seminár, ktorý mal zainteresovaným stranám poskytnúť prehľad o revidovanom právnom rámci a procese vykonávania EU ETS so zreteľom na bezodplatné prideľovanie kvót a únik uhlíka. Hlavnou témou diskusie bol postup, obsah a kritériá posúdení súvisiacich s prípravou zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na obdobie rokov 2021 – 30. Ďalšie stretnutie so zainteresovanými stranami je naplánované na 16. mája 2018, kde sa bude o predbežnom zozname odvetví vystavených riziku úniku uhlíka diskutovať s priemyselnými odvetviami a ďalšími zainteresovanými stranami (členské štáty, mimovládne organizácie, think-tanky atď.) na európskej úrovni.

4.   Kritériá na určenie zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka (na obdobie rokov 2021 – 2030)

Na určenie úrovne vystavenia riziku úniku uhlíka je Komisia povinná posúdiť všetky relevantné priemyselné odvetvia a pododvetvia na základe kritérií stanovených v smernici o EU ETS.

Posúdenie rizika úniku uhlíka sa vykonáva v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch:

1.

Kvantitatívne posúdenie prvého stupňa na úrovni NACE-4 (4) (pozri oddiel 4.1): Odvetvie sa môže považovať za odvetvie vystavené vysokému riziku úniku uhlíka, ak „ukazovateľ úniku uhlíka“ presahuje prahovú hodnotu 0,2 (článok 10b ods. 1 smernice o EU ETS).

2.

V obmedzenom počte prípadov s jasne stanovenými kritériami oprávnenosti (pozri oddiel 4.2) sa môže vykonať „posúdenie druhého stupňa“, buď ako kvalitatívne posúdenie s osobitnými kritériami alebo ako kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni (5). Tieto prípady sú uvedené v článku 10b ods. 2 a 3 smernice o EU ETS.

4.1.   Posúdenie prvého stupňa

Kvantitatívne posúdenie prvého stupňa sa vykonáva prostredníctvom štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve. Posúdili sa všetky ťažobné a výrobné odvetvia zaradené do sekcií B (Ťažba a dobývanie) a C (Priemyselná výroba), keďže všetky zariadenia v rámci systému EU ETS sú zaradené do jednej z týchto dvoch sekcií. Ako východiskový bod sa použilo rozčlenenie na úrovni 4-miestneho kódu NACE-4.

Ukazovateľ úniku uhlíka je v článku 10b smernice o EU ETS vymedzený ako súčin intenzity obchodu daného odvetvia s tretími krajinami a intenzity emisií v tomto odvetví. Odvetvia a pododvetvia, pri ktorých ukazovateľ úniku uhlíka presahuje hodnotu 0,2, sa považujú za odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka.

Intenzita obchodu s tretími krajinami, vymedzená smernicou o EU ETS ako pomer celkovej hodnoty vývozu do tretích krajín plus hodnoty dovozu z tretích krajín a celkovej veľkosti trhu Európskeho hospodárskeho priestoru (ročný obrat plus celkový dovoz z tretích krajín).

Intenzita emisií sa meria v kg CO2 na euro hrubej pridanej hodnoty a vyjadruje sa ako súčet priamych a nepriamych emisií pre príslušné odvetvie vydelený ich hrubou pridanou hodnotou (HPH).

Údaje v protokole transakcií Európskej únie (ďalej len „EUTL“) sa považujú za najpresnejší a najtransparentnejší zdroj údajov o emisiách CO2 na úrovni zariadení, a preto sa použili na výpočet priamych emisií pre odvetvia. Zariadenia boli priradené k odvetviam na úrovni NACE-4 na základe informácií o zariadeniach, ktoré poskytli členské štáty v rámci vnútroštátnych vykonávacích opatrení podľa rozhodnutia 2011/278/EÚ (6).

Pokiaľ ide o posúdenie spotreby elektrickej energie, ktoré sa použilo na výpočet nepriamych emisií, v dôsledku nedostupnosti údajov na úrovni EÚ-28 sa za najspoľahlivejší dostupný zdroj považujú údaje zhromaždené priamo z členských štátov (7). Spotreba elektrickej energie sa použitím emisného faktora pre elektrinu prepočíta na nepriame emisie. Výpočet je rovnaký ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch úniku uhlíka, pri ktorých je priemerný celkový mix výroby elektrickej energie referenčnou hodnotou založenou na priemernej intenzite emisií v rámci EÚ, a tá je odvodená z elektrickej energie, ktorá bola vyrobená z celkového palivového mixu pre všetky zdroje energie v Európe vydeleného zodpovedajúcim množstvom vyrobenej elektrickej energie.

Komisia aktualizovala emisný faktor pre elektrinu s prihliadnutím na dekarbonizáciu elektrizačnej sústavy a rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie. Pri hodnote použitej v predchádzajúcich dvoch zoznamoch odvetví vystavených riziku úniku uhlíka sa ako referenčná úroveň použil rok 2005. Nová hodnota vychádza z roku 2015, čo je v súlade s „údajmi za tri posledné kalendárne roky, ktoré sú k dispozícii“ (2013 – 15), ako sa uvádza v článku 10b ods. 5 smernice o EU ETS. Na základe uvedeného sa aktualizovaná hodnota stanovuje na 376 gramov oxidu uhličitého na kWh.

4.2.   Oprávnenosť žiadať o posúdenie druhého stupňa

V revidovanej smernici o EU ETS sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti konkrétnych odvetví a pododvetví žiadať o druhé posúdenie, ak nespĺňajú hlavné kritérium na zaradenie do zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka.

Z revidovanej smernice jasne vyplýva, že zaradenie odvetví a pododvetví do zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na základe posúdenia druhého stupňa závisí od rozhodnutia Komisie. V smernici o EU ETS sa skutočne jasne rozlišuje medzi oprávnenosťou žiadať o posúdenie druhého stupňa, postupom posúdenia a kritériami a skutočným zaradením daného odvetvia do zoznamu. Tento predbežný zoznam sa týka oprávnenosti žiadať o posúdenie.

V prípadoch, keď ukazovateľ úniku uhlíka dosahuje hodnotu medzi 0,15 a 0,2, možno žiadať o vykonanie kvalitatívneho posúdenia v súlade s kritériami uvedenými v článku 10b ods. 2, a to na základe poskytnutia dôkazu o potenciáli znižovania emisií, charakteristikách trhu a ziskových maržiach.

Odvetvia a pododvetvia s emisnou intenzitou (použitou na výpočet ukazovateľa úniku uhlíka, pozri oddiel 4.1), ktorá presahuje úroveň 1,5, sú oprávnené žiadať buď o kvalitatívne posúdenie alebo kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni (úroveň PRODCOM 6 alebo 8).

Odvetvia a pododvetvia, pri ktorých sa bezodplatné prideľovanie kvót vypočíta na základe referenčných hodnôt rafinérií, sú takisto oprávnené žiadať o obidva druhy posúdení.

Spomínané odvetvia a pododvetvia, ktoré sa v zozname odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na obdobie rokov 2015 – 2020 (8) uvádzajú na úrovni PRODCOM 6 alebo 8, sú oprávnené predkladať žiadosti o kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni.

Kritériá oprávnenosti pre posúdenie druhého stupňa sa stanovujú v článku 10b ods. 2 a 3 revidovanej smernice o EU ETS a sú zhrnuté v tabuľke 1:

Tabuľka 1

Prehľad kritérií oprávnenosti, ktoré sa majú uplatňovať pri posúdeniach druhého stupňa

Kritériá

Článok

Postup posudzovania

A

ukazovateľ úniku uhlíka na úrovni medzi 0,15 a 0,2

článok 10b ods. 2

kvalitatívne posúdenie

B

Intenzita emisií presahuje hodnotu 1,5

článok 10b ods. 3

kvalitatívne posúdenie ALEBO kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni

C

bezodplatné prideľovanie kvót sa vypočíta na základe referenčných hodnôt rafinérií

článok 10b ods. 3

kvalitatívne posúdenie ALEBO kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni

D

uvedené v zozname odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na obdobie rokov 2015 – 2020 smernice o EU ETS, na úrovni šesť- alebo osemmiestneho číselného kódu

článok 10b ods. 3

kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni

5.   Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na obdobie rokov 2021 – 2030

Výsledkom posúdenia prvého stupňa, ktoré sa týka všetkých priemyselných odvetví, je predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka. Zahŕňa odvetvia, ktoré sa považujú za odvetvia vystavené vysokému riziku úniku uhlíka na obdobie rokov 2021 – 2030 v rámci systému EU ETS a ktoré sú uvedené v tabuľke 2 v prílohe k tomuto oznámeniu. Odvetvia a pododvetvia, ktoré sa považujú za oprávnené na podanie žiadosti o ďalšie posúdenie podľa štyroch kritérií oprávnenosti stanovených v revidovanej smernici o EU ETS (vypracované v oddiele 4.2), sú uvedené v tabuľkách 3, 4 a 5 v prílohe k tomuto oznámeniu.

6.   Ďalšie kroky

Odvetvia a pododvetvia, ktoré sú oprávnené žiadať o posúdenie druhého stupňa podľa kritérií A, B alebo C, môžu predložiť žiadosti Európskej komisii najneskôr tri mesiace po uverejnení tohto predbežného zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka. Žiadosti sa spolu s príslušnou dokumentáciou zasielajú elektronicky na adresu CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Členské štáty môžu okrem toho do 30. júna 2018, na základe žiadostí predložených členskými štátmi z odvetví a pododvetví oprávnených na posúdenie druhého stupňa v rámci kritéria D, požiadať o to, aby boli tieto odvetvia a pododvetvia zaradené do zoznamu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, ak ukazovateľ úniku uhlíka presahuje prahovú hodnotu 0,2. Tieto odvetvia a pododvetvia môžu svoje žiadosti predložiť členským štátom, pričom by mali obsahovať riadne podložené, úplné, overené a auditované údaje za posledných päť rokov a mali by v nich byť zahrnuté aj všetky ďalšie relevantné informácie. Očakáva sa, že Komisia uverejní ďalšie rámcové usmernenia.

Na základe výsledkov týchto posúdení a na základe primeraného posúdenia vplyvu vykonaného Komisiou má Komisia v úmysle do konca roka 2018 schváliť zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na obdobie rokov 2021 – 2030.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN

(2)  Ďalšími právnymi aktmi sú: revízia pravidiel bezodplatného prideľovania kvót, aktualizácia referenčných hodnôt týkajúcich sa pokroku v priemyselných zariadeniach, stanovenie pravidiel na úpravy bezodplatného prideľovania kvót v dôsledku zmeny činnosti, určenie bezodplatného prideľovania kvót pre každé zariadenie.

(3)  Bezodplatne pridelenie kvót = referenčná hodnota x historická úroveň činnosti x faktor vystavenia riziku úniku uhlíka x korekčné faktory; ďalšie informácie: usmerňovací dokument č. 5 – usmernenia v oblasti rizika úniku uhlíka: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf.

(4)  Eurostat, Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve, NACE Revision 2.

(5)  Podrobnejšia úroveň je úroveň nižšia než NACE-4, napr. PRODCOM-8.

(6)  Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1).

(7)  Na získanie údajov o spotrebe elektrickej energie na úrovni 4-miestneho kódu NACE-4, ktoré sa používajú na výpočet nepriamych nákladov na dané odvetvie, bol potrebný zber údajov ad hoc. Takýto zber údajov sa uskutočnil aj v prípade predošlých zoznamov odvetví vystavených riziku úniku uhlíka v rokoch 2009 a 2014.

(8)  Rozhodnutie Komisie 2014/746/EÚ


PRÍLOHA

Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka

Predbežný zoznam odvetví a pododvetví na úrovni NACE-4, ktoré sa podľa článku 10b ods. 1 smernice o EU ETS považujú za odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka, obsahuje 44 položiek.

Tabuľka 2

Kvantitatívne kritérium: ukazovateľ úniku uhlíka presahuje hodnotu 0,2

Kód NACE

Opis

0510

Ťažba čierneho uhlia

0610

Ťažba ropy

0710

Dobývanie železných rúd

0729

Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd

0891

Ťažba chemických a hnojivových minerálov

0899

Iná ťažba a dobývanie i. n.

1041

Výroba olejov a tukov

1062

Výroba škrobu a škrobových výrobkov

1081

Výroba cukru

1106

Výroba sladu

1310

Príprava a spriadanie textilných vlákien

1395

Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov

1411

Výroba kožených odevov

1621

Výroba dosiek a drevených panelov

1711

Výroba celulózy

1712

Výroba papiera a lepenky

1910

Výroba produktov koksárenských pecí

1920

Výroba rafinovaných ropných produktov

2011

Výroba priemyselných plynov

2012

Výroba farbív a pigmentov

2013

Výroba ostatných základných anorganických chemikálií

2014

Výroba ostatných základných organických chemikálií

2015

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín

2016

Výroba plastov v primárnej forme

2017

Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme

2060

Výroba umelých vlákien

2311

Výroba plochého skla

2313

Výroba dutého skla

2314

Výroba sklenených vlákien

2319

Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla

2320

Výroba žiaruvzdorných výrobkov

2331

Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc

2351

Výroba cementu

2352

Výroba vápna a sadry

2399

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.

2410

Výroba surového železa a ocele a ferozliatin

2420

Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele

2431

Ťahanie tyčí za studena

2442

Výroba hliníka

2443

Výroba olova, zinku a cínu

2444

Výroba medi

2445

Výroba ostatných neželezných kovov

2446

Výroba jadrového paliva

2451

Odlievanie železa

Odvetvia a pododvetvia, ktoré sú oprávnené na kvalitatívne posúdenie (kritérium A)

Odvetvia a pododvetvia na úrovni NACE4 uvedené v tabuľke 3 sú podľa článku 10b ods. 2 smernice o EU ETS oprávnené požiadať o kvalitatívne posúdenie.

Tabuľka 3

Kritérium A: ukazovateľ úniku uhlíka presahuje hodnotu 0,15

Kód NACE

Opis

0893

Ťažba soli

1330

Konečná úprava textilu

2110

Výroba základných farmaceutických výrobkov

2341

Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov

2342

Výroba keramického sanitárneho vybavenia

2343

Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov

2344

Výroba ostatných technických keramických výrobkov

2611

Výroba elektronických komponentov

2720

Výroba batérií a akumulátorov

2731

Výroba optických káblov

Odvetvia a pododvetvia, ktoré sú oprávnené požiadať o kvalitatívne alebo o kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni (kritérium B)

Odvetvia a pododvetvia na úrovni NACE4 uvedené v tabuľke 4 sú podľa článku 10b ods. 3 prvého pododseku smernice o EU ETS oprávnené požiadať o kvalitatívne alebo o kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni.

Tabuľka 4

Kritérium B: intenzita emisií presahuje hodnotu 1,5

Kód NACE

Opis

0520

Ťažba lignitu

2332

Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny

Odvetvia a pododvetvia, ktoré sú oprávnené požiadať o kvalitatívne alebo o kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni (kritérium C)

Podľa článku 10b ods. 3 smernice EU ETS sú odvetvia oprávnené požiadať o kvalitatívne alebo kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni, ak sa bezodplatné prideľovanie kvót vypočíta na základe referenčných hodnôt rafinérií. Možné odvetvia, ktoré sú oprávnené požiadať o posúdenie, sa považujú za odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka na základe kvantitatívneho kritéria a sú už zahrnuté v tabuľke 2. Preto nie sú potrebné žiadne ďalšie posúdenia.

Odvetvia a pododvetvia, ktoré sú oprávnené požiadať o kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni (kritérium D)

Odvetvia a pododvetvia na úrovni PRODCOM 6 alebo 8 uvedené v tabuľke 5 sú podľa článku 10b ods. 3 piateho pododseku smernice o EU ETS oprávnené požiadať o kvantitatívne posúdenie na podrobnejšej úrovni prostredníctvom príslušného členského štátu.

Tento zoznam obsahuje 16 odvetví alebo pododvetví. Nachádza sa v ňom aj ďalších 6 pododvetví, v prípade ktorých je už zodpovedajúce odvetvie na úrovni NACE 4 do tabuľky 2 zahrnuté, a preto nie sú potrebné žiadne ďalšie posúdenia.

Tabuľka 5

Kritérium D: odvetvia, ktoré sa v zozname odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na obdobie rokov 2015 – 2020 uvádzajú na rozčlenenej úrovni (PRODCOM 6 alebo 8)

Kód NACE

Opis

081221

Kaolíny a ostatné kaolínové íly

08122250

Obyčajné íly a ílovité bridlice na stavebné účely (okrem bentonitu, žiaruvzdorného ílu, expandovaných ílov, kaolínu a kaolínových ílov); andaluzit, kyanit a silimanit; mulit; šamotové alebo dinasové hliny

10311130

Mrazené zemiaky, spracované alebo konzervované (vrátane zemiakov varených alebo čiastočne varených v oleji a potom zmrazených; s výnimkou zemiakov v octe alebo kyseline octovej)

10311300

Sušené zemiaky v podobe múky, krupice, vločiek, granúl a drviny

10391725

Koncentrovaný rajčiakový pretlak a pasta

105121

Sušené odstredené mlieko

105122

Sušené plnotučné mlieko

105153

Kazeín

105154

Laktóza a laktózový sirup

10515530

Srvátka a upravená srvátka v prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, tiež zahustená alebo obsahujúca pridané sladidlá

108211

Kakaová hmota, tiež odtučnená

108212

Kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej

108213

Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani ostatné sladidlá

10891334

Pekárske kvasinky

203021

Pripravené pigmenty, kalidlá a farby, sklotvorné smalty a glazúry, engoby, tekuté listre a podobné prípravky; sklenené frity

25501134

V otvorenej zápustke kované železné časti pre prevodové hriadele, vačkové hriadele, kľukové hriadele a kľuky atď.


Top