EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0608

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z  12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003

OJ L 181, 29.6.2013, p. 15–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 214 - 233

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj

29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/15


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 608/2013

z 12. júna 2013

o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Rada požiadala vo svojom uznesení z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, aby sa preskúmalo nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (2).

(2)

Uvádzanie tovaru, ktorým sa porušujú práva duševného vlastníctva, na trh značne poškodzuje držiteľov práv, používateľov alebo skupiny výrobcov, a výrobcov a obchodníkov, ktorí dodržiavajú zákony. Takéto uvádzanie tovaru na trh by tiež mohlo zavádzať spotrebiteľov a v určitých prípadoch by mohlo viesť k ohrozeniu ich zdravia a bezpečnosti. Podľa možnosti by sa takýto tovar vôbec nemal dostať na trh Únie a mali by sa prijať opatrenia na riešenie takéhoto nedovoleného uvádzania na trh bez toho, aby sa obmedzil legálny obchod.

(3)

Z preskúmania nariadenia (ES) č. 1383/2003 vyplynulo, že s ohľadom na vývoj v hospodárskej, obchodnej a právnej oblasti sú v záujme posilnenia presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zabezpečenia primeranej právnej istoty potrebné určité vylepšenia právneho rámca.

(4)

Colné orgány by mali mať právomoci na presadzovanie práv duševného vlastníctva v súvislosti s tovarom, ktorý v súlade s colnými predpismi Únie podlieha colnému dohľadu alebo colnej kontrole, a na vykonávanie primeraných kontrol takéhoto tovaru s cieľom zabrániť činnostiam v rozpore so zákonmi o právach duševného vlastníctva. Presadzovanie práv duševného vlastníctva na hranici vždy, keď sa vykonáva alebo by sa mal vykonávať colný dohľad alebo colná kontrola, je účinným spôsobom rýchleho a účinného poskytnutia právnej ochrany držiteľovi práv, ako aj používateľom a skupinám výrobcov. Ak colné orgány pozastavia prepustenie tovaru alebo zaistia tovar na hranici, malo by byť potrebné len jedno právne konanie, zatiaľ čo na dosiahnutie tej istej úrovne presadzovania v prípade tovaru nachádzajúceho sa na trhu, ktorý bol rozdelený a dodaný maloobchodníkom, by malo byť potrebných niekoľko samostatných konaní. Výnimka by sa mala urobiť v prípade tovaru prepusteného do voľného obehu v dôsledku jeho konečného použitia, keďže takýto tovar zostáva pod colným dohľadom, aj keď bol prepustený do voľného obehu. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na tovar, ktorý prenášajú cestujúci vo svojej osobnej batožine, ak je tento tovar určený na ich osobné použitie a neexistujú žiadne náznaky, že ide o komerčnú prepravu.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa nevzťahuje na niektoré práva duševného vlastníctva a z jeho rozsahu pôsobnosti sú vylúčené niektoré porušenia. S cieľom posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva by sa mali zásahy colných orgánov rozšíriť na ďalšie druhy porušení, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 1383/2003. Toto nariadenie by preto malo zahrnúť do rozsahu pôsobnosti popri právach, na ktoré sa už vzťahuje nariadenie (ES) č. 1383/2003, aj obchodné mená, pokiaľ sú chránené výhradnými právami podľa vnútroštátneho práva, topografie polovodičových výrobkov a úžitkové vzory a zariadenia, ktoré sú navrhnuté, vyrobené alebo prispôsobené v prvom rade s cieľom umožniť alebo uľahčiť obchádzanie technologických opatrení.

(6)

Porušenia vyplývajúce z tzv. protiprávneho paralelného obchodu a prebytkov sú z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1383/2003 vylúčené. Tovar, ktorý je predmetom protiprávneho paralelného obchodu, konkrétne tovar, ktorý sa vyrobil so súhlasom držiteľa práv, ale po prvýkrát sa uviedol na trh v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru bez jeho súhlasu, a prebytky, konkrétne tovar, ktorý osoba riadne splnomocnená držiteľom práv vyrobiť určité množstvo tovaru vyrába nad toto dohodnuté množstvo, sa vyrábajú ako pravý tovar, a preto nie je vhodné, aby naň colné orgány zameriavali svoju pozornosť. Protiprávny paralelný obchod a prebytky by sa preto mali vylúčiť aj z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(7)

Členské štáty by mali v spolupráci s Komisiou poskytnúť colným úradníkom primeranú odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tohto nariadenia.

(8)

Toto nariadenie pri plnom vykonávaní ďalej prispeje k vnútornému trhu, čím sa zabezpečí účinnejšia ochrana držiteľov práv, podnieti tvorivosť a inovácia a spotrebiteľom sa poskytnú spoľahlivé a vysoko kvalitné výrobky, v dôsledku čoho by sa zas mali zintenzívniť cezhraničné transakcie medzi spotrebiteľmi, podnikmi a obchodníkmi.

(9)

Členské štáty majú čoraz obmedzenejšie zdroje v oblasti colníctva. Preto by sa malo podporiť presadzovanie technológií a stratégií riadenia rizika v záujme maximálneho využívania zdrojov, ktoré sú dostupné colným orgánom.

(10)

Toto nariadenie obsahuje výlučne procedurálne pravidlá pre colné orgány. Preto sa týmto nariadením nestanovujú žiadne kritériá na overenie toho, či sa porušilo právo duševného vlastníctva.

(11)

Na základe „vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví“, ktoré sa prijalo na ministerskej konferencii WTO 14. novembra 2001 v Dauhe, sa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“) môže a mala by sa vykladať a uplatňovať spôsobom, ktorý bude podporovať právo členov WTO na ochranu verejného zdravia, a najmä na podporu prístupu k liekom pre všetkých. V nadväznosti na to v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie a jej politikou rozvojovej spolupráce v prípade liekov, ktorých prechod cez colné územie Únie s prekládkou alebo bez prekládky, so skladovaním alebo bez neho, s rozdeľovaním tovaru alebo bez neho, alebo so zmenou spôsobu dopravy alebo dopravného prostriedku, alebo bez nej, je len časťou celkovej cesty, ktorá sa začína a končí mimo územia Únie, by colné orgány mali pri posudzovaní rizika porušenia práv duševného vlastníctva zohľadňovať každú významnú pravdepodobnosť presmerovania takýchto liekov na trh Únie.

(12)

Týmto nariadením by nemali byť dotknuté ustanovenia o príslušnosti súdov, najmä ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3).

(13)

Osoby, používatelia, orgány alebo skupiny výrobcov, ktorí môžu podať návrh na začatie právneho konania vo svojom mene v súvislosti s možným porušením práva duševného vlastníctva, by mala byť oprávnená podať žiadosť.

(14)

S cieľom zabezpečiť presadzovanie práv duševného vlastníctva v celej Únii je vhodné umožniť osobám alebo subjektom, ktorí žiadajú o presadenie práv platných na celom území Únie, aby podali žiadosť colným orgánom jedného členského štátu. Na základe takýchto žiadostí by malo byť možné, aby tieto orgány rozhodli, že sa má prijať opatrenie na presadenie práva duševného vlastníctva v ich členskom štáte a v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

(15)

S cieľom zabezpečiť rýchle presadenie práv duševného vlastníctva by sa malo ustanoviť, že colné orgány môžu v prípade, ak majú na základe dostatočných náznakov podozrenie, že tovar pod ich dohľadom porušuje práva duševného vlastníctva, pozastaviť prepustenie tovaru alebo ho zaistiť z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti s cieľom umožniť, aby osoba alebo subjekt oprávnený podať žiadosť podali návrh na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva.

(16)

V nariadení (ES) č. 1383/2003 sa členským štátom umožnilo ustanoviť postup, ktorý umožňuje zničenie určitého tovaru bez povinnosti podať návrh na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva. Ako sa uznáva v uznesení Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod (4), takýto postup bol v tých členských štátoch, v ktorých je k dispozícii, dokázateľne veľmi úspešný. Z tohto dôvodu by mal byť postup povinný vo vzťahu ku všetkým porušeniam práv duševného vlastníctva a mal by sa uplatňovať, ak deklarant alebo držiteľ tovaru súhlasí so zničením tovaru. Okrem toho by sa v rámci postupu malo zabezpečiť, že colné orgány môžu považovať správanie, keď deklarant alebo držiteľ tovaru v predpísanej lehote nevznesie výslovne námietku voči zničeniu tovaru, za ich súhlas so zničením tovaru.

(17)

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie a náklady na minimum by sa mal zaviesť osobitný postup pre malé zásielky falšovaného a pirátskeho tovaru, ktorým by sa umožnilo zničiť takýto tovar bez výslovného súhlasu žiadateľa v každom prípade. Na uplatnenie tohto postupu by sa však malo požadovať, aby žiadateľ podal všeobecnú žiadosť. Okrem toho by colné orgány mali mať možnosť požadovať od žiadateľa, aby znášal náklady súvisiace s uplatnením tohto postupu.

(18)

Na zabezpečenie vyššej právnej istoty je vhodné upraviť lehoty pre pozastavenie prepustenia alebo zaistenia tovaru podozrivého z porušovania práva duševného vlastníctva a podmienky, za ktorých colné orgány postupujú informácie o zaistenom tovare dotknutým osobám a subjektom ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2003.

(19)

Vzhľadom na dočasný a preventívny charakter opatrení prijímaných colnými orgánmi pri uplatňovaní tohto nariadenia, ako aj na protikladné záujmy strán dotknutých týmito opatreniami by sa na zabezpečenie bezproblémového uplatňovania tohto nariadenia mali prispôsobiť niektoré aspekty postupov, pričom sa zároveň dodržia práva dotknutých strán. V súvislosti s rôznymi oznámeniami, ktoré sa predpokladajú v tomto nariadení, by teda colné orgány mali príslušnú osobu informovať na základe dokladov týkajúcich sa colne schváleného určenia tovaru alebo situácie, v ktorej sa tovar nachádza. Okrem toho, keďže sa v rámci postupu zničenia tovaru predpokladá, že aj deklarant alebo držiteľ tovaru, aj držiteľ rozhodnutia by mali súbežne oznámiť svoje prípadné námietky voči zničeniu tovaru, je potrebné zabezpečiť, aby mal držiteľ rozhodnutia možnosť reagovať na prípadnú námietku voči zničeniu zo strany deklaranta alebo držiteľa tovaru. Z tohto dôvodu by sa malo zabezpečiť, aby sa deklarantovi alebo držiteľovi tovaru oznámilo pozastavenie prepustenia tovaru alebo jeho zaistenie pred tým, ako sa to oznámi držiteľovi rozhodnutia, alebo v ten istý deň.

(20)

Colné orgány a Komisia sa vyzývajú, aby v rámci svojich príslušných právomocí spolupracovali s Európskym strediskom pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

(21)

V záujme odstránenia medzinárodného obchodu s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva sa v dohode TRIPS ustanovuje, že členovia WTO majú podporovať výmenu informácií medzi colnými orgánmi týkajúcich sa takéhoto obchodu. Na základe toho by teda Komisia a colné orgány členských štátov mali mať možnosť vymieňať si informácie o podozreniach z porušenia práv duševného vlastníctva s príslušnými orgánmi tretích krajín vrátane informácií o tovare v režime tranzit cez územie Únie, ktorý má pôvod alebo miesto určenia v týchto tretích krajinách.

(22)

V záujme účinnosti by sa mali uplatňovať ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (5).

(23)

Zodpovednosť colných orgánov by sa mala upravovať právnymi predpismi členských štátov, hoci schválenie žiadosti zo strany colných orgánov by nemalo držiteľa rozhodnutia oprávňovať na náhradu, ak colné orgány nezistia tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, a tovar prepustia alebo ak sa neprijme žiadne opatrenie na jeho zaistenie.

(24)

Vzhľadom na to, že colné orgány prijímajú opatrenia na základe žiadosti, je vhodné ustanoviť, že držiteľ rozhodnutia by mal nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú colným orgánom v súvislosti s prijatím opatrenia na presadenie jeho práv duševného vlastníctva. To by však držiteľovi rozhodnutia nemalo brániť žiadať náhradu od porušovateľa alebo od iných osôb, ktoré by mohli byť považované za zodpovedné podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa tovar nachádzal. Takýmito osobami môžu byť prípadne aj sprostredkovatelia. Náklady a škody, ktoré vznikli iným osobám ako colným orgánom v dôsledku opatrenia colných orgánov, keď sa prepustenie tovaru pozastaví alebo sa tovar zaistí na základe nároku tretej strany založenom na duševnom vlastníctve, by sa mali upravovať osobitnými právnymi predpismi uplatniteľnými v každom jednotlivom prípade.

(25)

V tomto nariadení sa pre colné orgány zavádza možnosť povoliť, aby sa tovar, ktorý sa má zničiť, premiestnil pod colným dohľadom medzi rôznymi miestami na colnom území Únie. Colné orgány môžu ďalej rozhodnúť o prepustení takéhoto tovaru do voľného obehu na účely ďalšej recyklácie alebo na nakladanie mimo obchodných kanálov, a to aj na účely zvyšovania povedomia, odbornej prípravy a vzdelávania.

(26)

Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi si vyžaduje výmenu informácií o rozhodnutiach týkajúcich sa žiadostí. Takéto spracovanie údajov zahŕňa aj osobné údaje a malo by sa vykonávať v súlade s právom Únie, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7).

(27)

Výmena informácií týkajúcich sa rozhodnutí o žiadostiach a opatrení colných orgánov by sa mala uskutočňovať prostredníctvom centrálnej elektronickej databázy. Mal by sa vymedziť subjekt, ktorý bude kontrolovať a spravovať túto databázu a subjekty zodpovedné za zaistenie bezpečnosti spracovania údajov obsiahnutých v databáze. Pri zavedení akéhokoľvek typu možnej interoperability alebo výmeny by sa malo v prvom rade zabezpečiť, aby sa dodržala zásada obmedzenia na základe účelu, a teda že údaje by sa mali použiť na účel, na ktorý bola databáza vytvorená, pričom na iný účel nie je možná žiadna ďalšia výmena ani vzájomné prepojenie.

(28)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo možné prispôsobiť vymedzenie malých zásielok v prípade, že sa ukáže ako nepraktické, a zohľadňujúc nevyhnutnosť zabezpečiť účinné fungovanie príslušného postupu alebo podľa potreby zabrániť obchádzaniu tohto postupu, pokiaľ ide o zloženie zásielky, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti so zmenou a doplnením nepodstatných prvkov vymedzenia malých zásielok, a to konkrétne pokiaľ ide o presné množstvá stanovené v danom vymedzení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokladov Európskemu parlamentu a Rade.

(29)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení týkajúcich sa vymedzenia prvkov praktických dohôd o výmene údajov s tretími krajinami a ustanovení týkajúcich sa formulárov žiadostí a formulárov žiadostí o predĺženie lehoty, v ktorej majú colné orgány konať, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, a to konkrétne právomoc vymedziť tieto prvky praktických dohôd a vytvoriť štandardné formuláre. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (8). Napriek tomu, že predmet ustanovení tohto nariadenia, ktoré sa majú vykonávať, nepatrí do rozsahu spoločnej obchodnej politiky, vzhľadom na povahu a dôsledky týchto vykonávacích aktov by sa na účely zavedenia štandardných formulárov mal na ich prijatie použiť konzultačný postup, pretože všetky podrobnosti týkajúce sa typu informácií, ktoré sa majú uviesť vo formulároch, vyplývajú priamo zo znenia tohto nariadenia. V týchto vykonávacích aktoch sa teda zavedie len formát a štruktúra formulára a tieto vykonávacie akty nebudú mať žiadne ďalšie dôsledky na spoločnú obchodnú politiku Únie.

(30)

Nariadenie (ES) č. 1383/2003 by sa malo zrušiť.

(31)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a 12. októbra 2011 vydal stanovisko (9),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú podmienky a postupy pre prijatie opatrenia colnými orgánmi, ak tovar podozrivý z porušenia práv duševného vlastníctva podlieha alebo by mal podliehať podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (10) colnému dohľadu alebo colnej kontrole na colnom území Únie, a to predovšetkým tovar v týchto situáciách:

a)

ak je navrhovaný na prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo spätný vývoz;

b)

ak vstupuje na colné územie Únie alebo vystupuje z tohto územia;

c)

ak je umiestnený do colného režimu s podmienečným oslobodením alebo umiestnený do slobodného pásma alebo do slobodného skladu.

2.   V súvislosti s tovarom podliehajúcim colnému dohľadu alebo colnej kontrole a bez toho, aby boli dotknuté články 17 a 18, colné orgány vykonávajú primerané colné kontroly a prijímajú primerané opatrenia na účely identifikácie, ako sa ustanovuje v článku 13 ods. 1 a článku 72 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v súlade s kritériami analýzy rizika s cieľom zabrániť konaniam porušujúcim zákony v oblasti duševného vlastníctva uplatniteľné na území Únie a s cieľom spolupracovať s tretími krajinami pri presadzovaní práv duševného vlastníctva.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu v dôsledku jeho konečného použitia.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar neobchodnej povahy, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich.

5.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol vyrobený so súhlasom držiteľa práv ani na tovar, ktorý osoba riadne splnomocnená držiteľom práv vyrobiť určité množstvo tovaru vyrobila nad dohodnuté množstvo.

6.   Týmto nariadením nie je dotknuté vnútroštátne právo alebo právo Únie týkajúce sa duševného vlastníctva, ani právne predpisy členských štátov súvisiace s trestným konaním.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„práva duševného vlastníctva“ sú:

a)

ochranná známka;

b)

dizajn;

c)

autorské právo alebo akékoľvek súvisiace právo, ako sa ustanovuje vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie;

d)

zemepisné označenie;

e)

patent, ako sa ustanovuje vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie;

f)

dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (11);

g)

doplnkový ochranný certifikát pre výrobky na ochranu rastlín, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín (12);

h)

právo Spoločenstva k odrodám rastlín, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (13);

i)

právo k odrodám rastlín, ako sa ustanovuje vo vnútroštátnom práve;

j)

topografia polovodičového výrobku, ako sa ustanovuje vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie;

k)

úžitkový vzor, ak je chránený ako právo duševného vlastníctva podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie;

l)

obchodné meno, ak je chránené ako výhradné právo duševného vlastníctva podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie;

2.

„ochranná známka“ je:

a)

ochranná známka Spoločenstva, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (14);

b)

ochranná známka registrovaná v členskom štáte alebo – v prípade Belgicka, Luxemburska alebo Holandska – na Úrade Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva;

c)

ochranná známka registrovaná podľa medzinárodných dohôd, ktorá je platná v členskom štáte alebo v Únii;

3.

„dizajn“ je:

a)

dizajn Spoločenstva, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (15);

b)

dizajn registrovaný v členskom štáte alebo – v prípade Belgicka, Luxemburska alebo Holandska – na Úrade Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva;

c)

dizajn registrovaný podľa medzinárodných dohôd, ktorý je platný v členskom štáte alebo v Únii;

4.

„zemepisné označenie“ je:

a)

chránené zemepisné označenie alebo označenie pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (16);

b)

označenie pôvodu alebo zemepisné označenie vína, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (17);

c)

zemepisné označenie aromatizovaných nápojov na báze vína, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuky aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (18);

d)

zemepisné označenie liehovín, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (19);

e)

zemepisné označenie výrobkov, ktoré nepatria do písmen a) až d), pokiaľ sa ako výhradné právo duševného vlastníctva ustanovuje vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie;

f)

zemepisné označenie, ako sa ustanovuje v dohodách medzi Úniou a tretími krajinami a ako také sa v týchto dohodách uvádza;

5.

„falšovaný tovar“ je:

a)

tovar, ktorý je predmetom konania porušujúceho ochrannú známku v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, a ktorý je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou riadne zapísanou v súvislosti s rovnakým druhom tovaru alebo ktorú nie je možné v jej podstatných aspektoch odlíšiť od takejto ochrannej známky;

b)

tovar, ktorý je predmetom konania porušujúceho zemepisné označenie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, a ktorý je označený alebo opísaný názvom alebo výrazom chráneným v súvislosti s týmto zemepisným označením;

c)

akýkoľvek obal, etiketa, nálepka, brožúra, návody na použitie, záručný list alebo iný podobný predmet, aj keď existuje samostatne, ktorý je predmetom konania porušujúceho ochrannú známku alebo zemepisné označenie, obsahuje znak, názov alebo výraz, ktorý je zhodný s riadne zapísanou ochrannou známkou alebo chráneným zemepisným označením alebo ktorý nie je možné v jeho podstatných aspektoch odlíšiť od takejto ochrannej známky alebo zemepisného označenia, a ktorý možno použiť pre rovnaký druh tovaru, ako je tovar, v súvislosti s ktorým boli obchodná známka alebo zemepisné označenie zapísané;

6.

„pirátsky tovar“ je tovar, ktorý je predmetom konania porušujúceho autorské právo alebo súvisiace právo alebo dizajn v členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza, a ktorý je kópiou alebo obsahuje kópie vyrobené bez súhlasu držiteľa autorského práva alebo súvisiaceho práva, alebo práva k dizajnu, alebo bez súhlasu osoby oprávnenej týmto držiteľom v krajine výroby;

7.

„tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva“ je tovar, v súvislosti s ktorým existuje dostatok náznakov, že v členskom štáte, v ktorom sa tento tovar nachádza, predstavuje prima facie:

a)

tovar, ktorý je predmetom konania porušujúceho právo duševného vlastníctva v danom členskom štáte;

b)

zariadenia, výrobky alebo komponenty, ktoré sú navrhnuté, vyrobené alebo prispôsobené v prvom rade tak, aby umožňovali alebo uľahčovali obchádzanie akejkoľvek technológie, zariadenia alebo komponentu, ktorý pri bežnom fungovaní zabraňuje konaniu alebo znemožňuje konanie v súvislosti s dielami, ktoré nie sú povolené držiteľom akéhokoľvek autorského práva alebo akéhokoľvek práva súvisiaceho s autorským právom a ktoré súvisia s konaním porušujúcim tieto práva v uvedenom členskom štáte;

c)

akákoľvek forma alebo matrica, ktorá je osobitne určená alebo prispôsobená na výrobu tovaru porušujúceho právo duševného vlastníctva, ak takéto formy alebo matrice súvisia s konaním porušujúcim právo duševného vlastníctva v uvedenom členskom štáte;

8.

„držiteľ práva“ je držiteľ práva duševného vlastníctva;

9.

„žiadosť“ je žiadosť o prijatie opatrenia podaná príslušnému colnému útvaru colných orgánov, ak existuje podozrenie, že tovar porušuje právo duševného vlastníctva;

10.

„vnútroštátna žiadosť“ je žiadosť, v ktorej sa žiada, aby colné orgány členského štátu prijali opatrenie v danom členskom štáte;

11.

„žiadosť na úrovni Únie“ je žiadosť podaná v jednom členskom štáte, v ktorej sa žiada, aby colné orgány daného členského štátu a jedného alebo viacerých ďalších členských štátov prijali opatrenie vo svojich príslušných členských štátoch;

12.

„žiadateľ“ je osoba alebo subjekt, v ktorých mene sa žiadosť podáva;

13.

„držiteľ rozhodnutia“ je držiteľ rozhodnutia, ktorým sa schválila žiadosť;

14.

„držiteľ tovaru“ je osoba, ktorá je majiteľom tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva alebo ktorá má podobné právo disponovať tovarom, alebo ktorá má nad takým tovarom fyzickú kontrolu;

15.

„deklarant“ je deklarant podľa článku 4 bodu 18 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

16.

„zničenie“ je fyzické zničenie, recyklácia alebo nakladanie s tovarom mimo obchodných kanálov spôsobom, ktorý bráni spôsobeniu škody držiteľovi rozhodnutia;

17.

„colné územie Únie“ je colné územie Spoločenstva podľa článku 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

18.

„prepustenie tovaru“ je prepustenie tovaru podľa článku 4 bodu 20 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

19.

„malá zásielka“ je poštová zásielka alebo expresná zásielka doručovaná kuriérom, ktorá:

a)

obsahuje tri položky alebo menej,

alebo

b)

má hrubú hmotnosť menej ako dva kilogramy.

Na účely písmena a) „položka“ je tovarom podľa zatriedenia v rámci kombinovanej nomenklatúry v súlade s prílohou I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (20), ak je nezabalená alebo je balením takéhoto tovaru určeným na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi.

Na účely tohto vymedzenia sa samostatný tovar patriaci do toho istého číselného znaku kombinovanej nomenklatúry považuje za odlišné jednotky a tovar uvádzaný ako súpravy zatriedené do jedného číselného znaku kombinovanej nomenklatúry sa považujú za jednu položku;

20.

„tovar podliehajúci rýchlej skaze“ je tovar, o ktorom sa colné orgány domnievajú, že sa znehodnotí pri skladovaní kratšom ako 20 dní od dátumu jeho pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia;

21.

„výhradná licencia“ je licencia (v neobmedzenom alebo obmedzenom rozsahu), ktorou sa držiteľovi licencie udeľuje výhradné právo vylučujúce všetky ďalšie osoby vrátane osoby udeľujúcej licenciu používať právo duševného vlastníctva spôsobom, ktorý sa v takejto licencii povoľuje.

KAPITOLA II

ŽIADOSTI

ODDIEL 1

Podávanie žiadostí

Článok 3

Oprávnenie podať žiadosť

Nasledujúce osoby a subjekty sú v rozsahu, v akom sú oprávnené podať návrh na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva, v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých sa od colných orgánov požaduje prijať opatrenie, oprávnené podať:

1.

vnútroštátnu žiadosť alebo žiadosť na úrovni Únie:

a)

držitelia práva;

b)

organizácie kolektívnej správy práv duševného vlastníctva ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (21);

c)

subjekty, ktoré sa profesionálne zaoberajú obhajobou ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. d) smernice 2004/48/ES;

d)

skupiny v zmysle článku 3 bodu 2 a článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, skupiny výrobcov v zmysle článku 118e nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo podobné skupiny výrobcov ustanovené v práve Únie o zemepisných označeniach zastupujúce výrobcov výrobkov so zemepisným označením alebo zástupcovia takýchto skupín, predovšetkým ako sa uvádza v nariadeniach (EHS) č. 1601/91 a (ES) č. 110/2008 a subjekty oprávnené používať zemepisné označenie; ako aj kontrolné subjekty alebo orgány príslušné pre takéto zemepisné označenie;

2.

vnútroštátnu žiadosť:

a)

osoby alebo subjekty oprávnené využívať práva duševného vlastníctva, ktorým držiteľ práva formálne povolil podať návrh na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva;

b)

skupiny výrobcov ustanovené v právnych predpisoch členských štátov o zemepisných označeniach zastupujúce výrobcov výrobkov so zemepisným označením alebo zástupcovia takýchto skupín a subjekty oprávnené používať zemepisné označenie, ako aj kontrolné subjekty alebo orgány príslušné pre takéto zemepisné označenie;

3.

žiadosť na úrovni Únie: držitelia výhradných licencií vzťahujúcich sa na celé územie dvoch alebo viacerých členských štátov, keď týmto držiteľom licencie držiteľ práva formálne povolil v týchto členských štátoch podať návrh na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva.

Článok 4

Práva duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú žiadosti na úrovni Únie

Žiadosť na úrovni Únie je možné podať len v súvislosti s právami duševného vlastníctva vychádzajúcimi z práva Únie s dôsledkami na území Únie.

Článok 5

Podanie žiadostí

1.   Každý členský štát určí colný útvar príslušný na prijímanie a spracúvanie žiadostí (ďalej len „príslušný colný útvar“). Členský štát o tom informuje Komisiu a Komisia zverejní zoznam príslušných colných útvarov určených členskými štátmi.

2.   Žiadosti sa predkladajú príslušnému colnému útvaru. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom formulára uvedeného v článku 6 a musia obsahovať informácie, ktoré sa v ňom vyžadujú.

3.   Ak sa žiadosť podá po tom, ako colné orgány oznámili pozastavenie prepustenia tovaru alebo jeho zaistenie v súlade s článkom 18 ods. 3, musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

podáva sa príslušnému colnému útvaru do štyroch pracovných dní odo dňa oznámenia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o jeho zaistení;

b)

je vnútroštátnou žiadosťou;

c)

obsahuje informácie uvedené v článku 6 ods. 3. Žiadateľ však môže vynechať informácie uvedené písmenách g), h) alebo i) uvedeného odseku.

4.   S výnimkou okolností uvedených v článku 3 bode 3 možno podať len jednu vnútroštátnu žiadosť a jednu žiadosť na úrovni Únie za členský štát v prípade toho istého práva duševného vlastníctva chráneného v danom členskom štáte. V prípade okolností uvedených v článku 3 bode 3 je povolená viac ako jedna žiadosť na úrovni Únie.

5.   Ak sa žiadosť na úrovni Únie schválila pre členský štát, na ktorý sa už vzťahuje iná schválená žiadosť na úrovni Únie podaná tým istým žiadateľom a v súvislosti s tým istým právom duševného vlastníctva, colné orgány daného členského štátu konajú na základe žiadosti na úrovni Únie, ktorá bola schválená ako prvá. Informujú o tom príslušný colný útvar členského štátu, v ktorom bola schválená akákoľvek ďalšia žiadosť na úrovni Únie, a tento colný útvar rozhodnutie o schválení tejto ďalšej žiadosti na úrovni Únie zmení alebo zruší.

6.   Ak sú na účely prijímania a spracúvania žiadostí k dispozícii počítačové systémy, žiadosti a prílohy sa podávajú prostredníctvom techník elektronického spracúvania údajov. Členské štáty a Komisia vytvoria, zavedú a udržiavajú takéto systémy v súlade s viacročným strategickým plánom uvedeným v článku 8 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (22).

Článok 6

Formulár žiadosti

1.   Komisia ustanoví formulár žiadosti prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

2.   Formulár žiadosti špecifikuje informácie, ktoré sa dotknutej osobe majú poskytnúť podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 a vnútroštátnych zákonov, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

3.   Komisia zabezpečí, aby sa vo formulári žiadosti od žiadateľa požadovali tieto informácie:

a)

údaje o žiadateľovi;

b)

status žiadateľa v zmysle článku 3;

c)

doklady poskytujúce príslušnému colnému útvaru dôkaz, že žiadateľ je oprávnený podať žiadosť;

d)

ak žiadateľ podáva žiadosť prostredníctvom zástupcu, údaje o osobe, ktorá ho zastupuje, a doklad o oprávnení tejto osoby vystupovať ako zástupca v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa žiadosť podáva;

e)

právo alebo práva duševného vlastníctva, ktoré sa majú presadzovať;

f)

v prípade žiadosti na úrovni Únie členské štáty, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colnými orgánmi;

g)

špecifické a technické údaje o pravom tovare, podľa potreby aj vrátane označovania, napr. čiarových kódov a obrázkov;

h)

informácie nevyhnutné na to, aby colné orgány mohli ľahko identifikovať predmetný tovar;

i)

informácie dôležité pre colné orgány na analýzu a posúdenie rizika porušenia práva duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva, ako sú napríklad informácie o autorizovaných distribútoroch;

j)

či sa informácie poskytnuté v súlade s písmenami g), h) alebo i) tohto odseku majú označiť ako dôverné v súlade s článkom 31 ods. 5;

k)

údaje o zástupcovi určenom žiadateľom zodpovednom za právne a technické záležitosti;

l)

záväzok žiadateľa informovať príslušný colný útvar o ktorejkoľvek zo situácií stanovených v článku 15;

m)

záväzok žiadateľa postúpiť a aktualizovať akékoľvek údaje dôležité pre colné orgány na analýzu a posúdenie rizika porušenia dotknutého práva (práv) duševného vlastníctva;

n)

záväzok žiadateľa prevziať zodpovednosť za podmienok ustanovených v článku 28;

o)

záväzok žiadateľa znášať náklady uvedené v článku 29 za podmienok ustanovených v uvedenom článku;

p)

súhlas žiadateľa s tým, že údaje, ktoré poskytne, môže spracúvať Komisia a členské štáty;

q)

či žiadateľ požaduje využitie postupu uvedeného v článku 26 a či súhlasí s tým, že bude znášať náklady súvisiace so zničením tovaru podliehajúceho tomuto postupu v prípade, že ho o to colné orgány požiadajú.

ODDIEL 2

Rozhodnutia o žiadostiach

Článok 7

Spracovanie neúplných žiadostí

1.   Ak sa po doručení žiadosti príslušný colný útvar domnieva, že žiadosť neobsahuje všetky informácie požadované v článku 6 ods. 3, požiada žiadateľa o poskytnutie chýbajúcich informácií do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia tejto požiadavky.

V takýchto prípadoch sa lehota uvedená v článku 9 ods. 1 pozastaví až do doručenia príslušných informácií.

2.   Ak žiadateľ neposkytne chýbajúce informácie v lehote uvedenej v prvom pododseku odseku 1, príslušný colný útvar žiadosť zamietne.

Článok 8

Poplatky

Žiadateľovi sa neúčtuje poplatok na úhradu administratívnych nákladov spojených so spracovaním žiadosti.

Článok 9

Oznámenie rozhodnutí o schválení alebo zamietnutí žiadostí

1.   Príslušný colný útvar do tridsiatich pracovných dní od doručenia žiadosti oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti. V prípade zamietnutia uvedie príslušný colný útvar dôvody svojho rozhodnutia i informácie o odvolacom konaní.

2.   Ak sa však žiadateľovi oznámilo pozastavenie prepustenia alebo zaistenie tovaru colnými orgánmi už pred podaním žiadosti, príslušný colný útvar oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti.

Článok 10

Rozhodnutia o žiadostiach

1.   Rozhodnutie o schválení vnútroštátnej žiadosti a rozhodnutie o jeho zrušení alebo zmene nadobúdajú účinnosť v členskom štáte, v ktorom bola vnútroštátna žiadosť podaná, dňom nasledujúcim po dátume prijatia.

Rozhodnutie o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, nadobúda účinnosť v členskom štáte, v ktorom bola vnútroštátna žiadosť podaná, dňom nasledujúcim po dátume, ku ktorému uplynie lehota, ktorá sa má predĺžiť.

2.   Rozhodnutie o schválení žiadosti na úrovni Únie a rozhodnutie o ich zrušení alebo zmene nadobúdajú účinnosť takto:

a)

v členskom štáte, v ktorom bola podaná žiadosť, dňom nasledujúcim po dátume ich prijatia;

b)

vo všetkých ostatných členských štátoch, v ktorých sa od colných orgánov požaduje prijatie opatrenia, dňom nasledujúcim po dátume, ku ktorému sa táto skutočnosť oznámila colným orgánom v súlade s článkom 14 ods. 2 za predpokladu, že držiteľ rozhodnutia splnil svoje povinnosti podľa článku 29 ods. 3 ohľadne nákladov na preklad.

Rozhodnutie o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, nadobúdajú účinnosť v členskom štáte, v ktorom bola žiadosť na úrovni Únie podaná, a vo všetkých ostatných členských štátoch, v ktorých sa od colných orgánov požaduje prijatie opatrenia, dňom nasledujúcim po dátume, ku ktorému uplynie lehota, ktorá sa má predĺžiť.

Článok 11

Lehota, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie

1.   Príslušný colný útvar pri schvaľovaní žiadosti určí lehotu, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie.

Táto lehota začína plynúť dňom, ktorým nadobúda účinnosť rozhodnutie o schválení žiadosti podľa článku 10, a jej trvanie neprekročí jeden rok odo dňa nasledujúceho po dátume prijatia.

2.   Ak žiadosť podaná po oznámení pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia colnými orgánmi v súlade s článkom 18 ods. 3 neobsahuje informácie uvedené v článku 6 ods. 3 písm. g), h) alebo i), schváli sa len na pozastavenie prepustenia tohto tovaru alebo na jeho zaistenie, ak sa tieto informácie neposkytnú do desiatich pracovných dní po oznámení pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia.

3.   Ak právo duševného vlastníctva stratí platnosť alebo ak žiadateľ prestane byť z iných dôvodov oprávneným podať žiadosť, colné orgány opatrenie neprijmú. Príslušný colný útvar, ktorý schválil rozhodnutie o schválení žiadosti, toto rozhodnutie zruší alebo ho zodpovedajúcim spôsobom zmení.

Článok 12

Predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie

1.   Po uplynutí lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, a s výhradou predchádzajúcej úhrady akéhokoľvek dlhu držiteľa rozhodnutia voči colným orgánom podľa tohto nariadenia, môže príslušný colný útvar, ktorý prijal prvotné rozhodnutie, na žiadosť držiteľa rozhodnutia túto lehotu predĺžiť.

2.   Ak je žiadosť o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, doručená príslušnému colnému útvaru skôr ako 30 pracovných dní pred uplynutím lehoty, ktorá sa má predĺžiť, príslušný colný útvar môže túto žiadosť odmietnuť.

3.   Príslušný colný útvar oznámi svoje rozhodnutie o predĺžení držiteľovi rozhodnutia do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1. Príslušný colný útvar určí lehotu, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie.

4.   Predĺžená lehota, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume uplynutia predchádzajúcej lehoty a neprekročí jeden rok.

5.   Ak právo duševného vlastníctva stratí platnosť alebo ak žiadateľ prestane byť z iných dôvodov oprávnený podať žiadosť, colné orgány opatrenie neprijmú. Príslušný colný útvar, ktorý schválil rozhodnutie o predĺžení, toto rozhodnutie zruší alebo ho zodpovedajúcim spôsobom zmení.

6.   Držiteľovi rozhodnutia sa neúčtuje poplatok na pokrytie administratívnych nákladov spojených so spracovaním žiadosti o predĺženie.

7.   Komisia stanoví formulár žiadosti o predĺženie prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

Článok 13

Zmena rozhodnutia v súvislosti s právami duševného vlastníctva

Príslušný colný útvar, ktorý prijal rozhodnutie o schválení žiadosti, môže na žiadosť držiteľa tohto rozhodnutia upraviť zoznam práv duševného vlastníctva v uvedenom rozhodnutí.

V prípade doplnenia nového práva duševného vlastníctva musí žiadosť obsahovať informácie uvedené v článku 6 ods. 3 písm. c), e), g), h) a i).

V prípade rozhodnutia o schválení žiadosti na úrovni Únie sa každá úprava spočívajúca v doplnení práv duševného vlastníctva obmedzuje na práva duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje článok 4.

Článok 14

Oznamovacie povinnosti príslušného colného útvaru

1.   Príslušný colný útvar, ktorému bola podaná vnútroštátna žiadosť, zašle colným úradom svojho členského štátu tieto rozhodnutia, a to bezodkladne po ich prijatí:

a)

rozhodnutia o schválení žiadosti;

b)

rozhodnutia o zrušení rozhodnutí o schválení žiadosti;

c)

rozhodnutia o zmene rozhodnutí o schválení žiadosti;

d)

rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie.

2.   Príslušný colný útvar, ktorému bola podaná žiadosť na úrovni Únie, postúpi príslušnému colnému útvaru členského štátu alebo členských štátov uvedených v žiadosti na úrovni Únie tieto rozhodnutia, a to bezodkladne po ich prijatí:

a)

rozhodnutia o schválení žiadosti;

b)

rozhodnutia o zrušení rozhodnutí o schválení žiadosti;

c)

rozhodnutia o zmene rozhodnutí o schválení žiadosti;

d)

rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány konať.

Príslušný colný útvar členského štátu alebo členských štátov uvedených v žiadosti na úrovni Únie bezodkladne po prijatí týchto rozhodnutí ich postúpi svojim colným úradom.

3.   Príslušný colný útvar členského štátu alebo členských štátov uvedených v žiadosti na úrovni Únie môže požadovať od príslušného colného útvaru, ktorý rozhodnutie o schválení žiadosti prijal, aby mu poskytol dodatočné informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na vykonanie tohto rozhodnutia.

4.   Príslušný colný útvar postúpi svoje rozhodnutie o pozastavení prijatia opatrenia colnými orgánmi podľa článku 16 ods. 1 písm. b) a článku 16 ods. 2 colným úradom svojho členského štátu bezodkladne po jeho prijatí.

Článok 15

Oznamovacie povinnosti držiteľa rozhodnutia

Držiteľ rozhodnutia bezodkladne oznámi príslušnému colnému útvaru, ktorý schválil žiadosť, ktorúkoľvek z týchto skutočností:

a)

právo duševného vlastníctva, ktoré je predmetom žiadosti, stratilo platnosť;

b)

držiteľ rozhodnutia prestal byť z iných dôvodov oprávnený podať žiadosť;

c)

úpravy informácií uvedených v článku 6 ods. 3.

Článok 16

Nesplnenie povinností držiteľa rozhodnutia

1.   Ak držiteľ rozhodnutia použije informácie poskytnuté colnými orgánmi na iné účely, ako sú účely ustanovené v článku 21, príslušný colný útvar členského štátu, v ktorom boli informácie poskytnuté alebo zneužité, môže:

a)

zrušiť akékoľvek rozhodnutie o schválení vnútroštátnej žiadosti pre tohto držiteľa rozhodnutia, ktoré prijal, a môže odmietnuť predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie;

b)

na svojom území pozastaviť platnosť akéhokoľvek rozhodnutia o schválení žiadosti na úrovni Únie pre tohto držiteľa rozhodnutia, a to počas lehoty, v rámci ktorej majú colné orgány prijať opatrenie.

2.   Príslušný colný útvar môže rozhodnúť o pozastavení prijatia opatrenia colnými orgánmi až do uplynutia lehoty, počas ktorej majú tieto orgány prijať opatrenie, ak držiteľ rozhodnutia:

a)

nesplní oznamovacie povinnosti stanovené v článku 15;

b)

nesplní povinnosť vrátiť vzorky stanovené v článku 19 ods. 3;

c)

nesplní svoje povinnosti podľa článku 29 ods. 1 a 3 v súvislosti s nákladmi a prekladom;

d)

bez relevantného dôvodu nepodá návrh na začatie konania, ako sa ustanovuje v článku 23 ods. 3 alebo v článku 26 ods. 9.

V prípade žiadosti na úrovni Únie bude rozhodnutie o pozastavení prijatia opatrenia colnými orgánmi účinné len v členskom štáte, v ktorom sa takéto rozhodnutie prijalo.

KAPITOLA III

PRIJATIE OPATRENIA COLNÝMI ORGÁNMI

ODDIEL 1

Pozastavenie prepustenia tovaru alebo zaistenie tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva

Článok 17

Pozastavenie prepustenia tovaru alebo zaistenie tovaru v nadväznosti na schválenie žiadosti

1.   Ak colné orgány zistia tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o schválení žiadosti, pozastavia prepustenie tovaru alebo ho zaistia.

2.   Colné orgány môžu pred pozastavením prepustenia tovaru alebo jeho zaistením požiadať držiteľa rozhodnutia, aby im poskytol všetky príslušné informácie týkajúce sa tohto tovaru. Colné orgány môžu držiteľovi rozhodnutia taktiež poskytnúť informácie o skutočnom alebo predpokladanom množstve tovaru, jeho skutočnej alebo predpokladanej povahe a podľa potreby jeho obrázky.

3.   Colné orgány deklarantovi alebo držiteľovi tovaru oznámia pozastavenie prepustenia tovaru alebo zaistenie tovaru do jedného pracovného dňa od tohto pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia.

Ak sa colné orgány rozhodnú oznámiť pozastavenie prepustenia tovaru alebo zaistenie tovaru držiteľovi tovaru a dve alebo viaceré osoby sú považované za držiteľa tovaru, colné orgány nie sú povinné oznámiť tieto skutočnosti viac ako jednej z týchto osôb.

Colné orgány oznámia držiteľovi rozhodnutia pozastavenie prepustenia tovaru alebo jeho zaistenie ihneď po tom, ako to oznámia deklarantovi alebo držiteľovi tovaru, alebo v ten istý deň.

Oznámenia obsahujú informácie o postupe stanovenom v článku 23.

4.   Colné orgány informujú držiteľa rozhodnutia a deklaranta alebo držiteľa tovaru o skutočnom alebo odhadovanom množstve a skutočnej alebo predpokladanej povahe tovaru, a podľa potreby im poskytnú aj dostupné obrázky tovaru, ktorého prepustenie sa pozastavilo alebo ktorý bol zaistený. Colné orgány poskytnú držiteľovi rozhodnutia na požiadanie, a ak ich majú k dispozícii, mená a adresy príjemcu, odosielateľa a deklaranta alebo držiteľa tovaru, a informácie o colnom režime a pôvode, proveniencii a mieste určenia tovaru, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zaistený.

Článok 18

Pozastavenie prepustenia tovaru alebo zaistenie tovaru pred schválením žiadosti

1.   Ak colné orgány zistia tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, ktorý nie je zahrnutý v rozhodnutí o schválení žiadosti, môžu, okrem prípadu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, pozastaviť prepustenie tohto tovaru alebo zaistiť tento tovar.

2.   Colné orgány môžu pred pozastavením prepustenia tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva alebo pred jeho zaistením požiadať ktorúkoľvek osobu, ktorá môže byť oprávnená podať žiadosť týkajúcu sa údajného porušenia práv duševného vlastníctva, aby im poskytla všetky relevantné informácie, a to bez toho, aby poskytli iné informácie okrem informácií o skutočnom alebo odhadovanom množstve tovaru, jeho skutočnej alebo predpokladanej povahe a podľa potreby jeho obrázkov.

3.   Colné orgány oznámia deklarantovi alebo držiteľovi tovaru pozastavenie prepustenia tovaru alebo jeho zaistenie do jedného pracovného dňa od tohto pozastavenia alebo zaistenia.

Ak sa colné orgány rozhodnú oznámiť pozastavenie prepustenia tovaru alebo zaistenie tovaru držiteľovi tovaru a dve alebo viaceré osoby sú považované za držiteľa tovaru, colné orgány nie sú povinné oznámiť tieto skutočnosti viac ako jednej z týchto osôb.

Colné orgány oznámia osobám alebo subjektom oprávneným podať žiadosť v súvislosti s údajným porušením práv duševného vlastníctva pozastavenie prepustenia tovaru alebo jeho zaistenie v ten istý deň alebo ihneď po tom, ako to oznámia deklarantovi alebo držiteľovi tovaru.

Colné orgány môžu konzultovať s príslušnými orgánmi verejnej moci s cieľom zistiť osoby alebo subjekty oprávnené predložiť žiadosť.

Oznámenia obsahujú informácie o postupe stanovenom v článku 23.

4.   Colné orgány bezodkladne schvália prepustenie tovaru alebo ukončia jeho zaistenie po ukončení všetkých colných formalít v týchto prípadoch:

a)

ak do jedného pracovného dňa od pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru nezistili žiadnu osobu alebo subjekt oprávnený podať žiadosť týkajúcu sa údajného porušenia práv duševného vlastníctva;

b)

ak sa im nedoručila žiadosť v súlade s článkom 5 ods. 3 alebo ak takúto žiadosť zamietli.

5.   Ak sa žiadosť schválila, colné orgány na požiadanie a podľa potreby poskytnú držiteľovi rozhodnutia mená a adresy príjemcu, odosielateľa a deklaranta alebo držiteľa tovaru, informácie o colnom režime a pôvode, proveniencii a mieste určenia tovaru, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zaistený.

Článok 19

Kontrola a odber vzoriek tovaru, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zaistený

1.   Colné orgány poskytnú držiteľovi rozhodnutia a deklarantovi alebo držiteľovi tovaru príležitosť skontrolovať tovar, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zaistený.

2.   Colné orgány môžu odobrať reprezentatívne vzorky tovaru. Takéto vzorky môžu poskytnúť alebo poslať držiteľovi rozhodnutia na žiadosť držiteľa a výlučne na účely analýzy a na uľahčenie následného konania v súvislosti s falšovaným a pirátskym tovarom. Analýza týchto vzoriek sa vykoná v rámci výlučnej zodpovednosti držiteľa rozhodnutia.

3.   Držiteľ rozhodnutia okrem situácií, keď to okolnosti znemožňujú, vráti vzorky uvedené v odseku 2 colným orgánom na účely ukončenia analýzy, a to najneskôr pred tým, ako sa tovar prepustí alebo ako sa ukončí jeho zaistenie.

Článok 20

Podmienky skladovania

Podmienky skladovania tovaru počas obdobia pozastavenia prepustenia alebo počas zaistenia určia colné orgány.

Článok 21

Povolené použitie určitých informácií držiteľom rozhodnutia

Ak držiteľ rozhodnutia dostal informácie uvedené v článku 17 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 alebo v článku 26 ods. 8, môže tieto informácie zverejniť alebo použiť výlučne na tieto účely:

a)

s cieľom podať návrh na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva, a v priebehu takéhoto konania;

b)

v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov spojených s porušením práva duševného vlastníctva, ktoré vedú orgány verejnej moci v členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza;

c)

s cieľom začať trestné konanie alebo v priebehu takéhoto konania;

d)

s cieľom získať náhradu od porušovateľa alebo ďalších osôb;

e)

s cieľom dohodnúť sa s deklarantom alebo držiteľom tovaru, že sa tovar zničí v súlade s článkom 23 ods. 1;

f)

s cieľom dohodnúť sa s deklarantom alebo držiteľom tovaru o výške záruky uvedenej v článku 24 ods. 2.

Článok 22

Výmena informácií a údajov medzi colnými orgánmi

1.   Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia o ochrane údajov v Únii, a s cieľom prispieť k odstráneniu medzinárodného obchodovania s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva si Komisia a colné orgány členských štátov môžu vymieňať určité údaje a informácie, ktoré majú k dispozícii, s príslušnými orgánmi v tretích krajinách v súlade s praktickými dohodami uvedenými v odseku 3.

2.   Údaje a informácie uvedené v odseku 1 sa vymieňajú s cieľom urýchlene umožniť účinné presadzovanie práva v prípade zásielok tovaru porušujúceho právo duševného vlastníctva. Takéto údaje a informácie sa môžu týkať zhabania, trendov a všeobecného rizika, a to aj v súvislosti s tovarom v režime tranzit cez územie Únie a ktorý má pôvod na území dotknutých colných orgánov alebo ktorého miestom určenia je územie dotknutých tretích krajín. Takéto údaje a informácie môžu podľa potreby zahŕňať:

a)

povahu a množstvo tovaru;

b)

právo duševného vlastníctva, v súvislosti s ktorým existuje podozrenie z porušenia;

c)

pôvod, provenienciu a miesto určenia tovaru;

d)

informácie o pohybe dopravného prostriedku, konkrétne:

i)

názov plavidla alebo poznávacia značka dopravného prostriedku;

ii)

referenčné čísla nákladného listu alebo iného prepravného dokladu;

iii)

počet kontajnerov;

iv)

hmotnosť nákladu;

v)

opis a/alebo kód tovaru;

vi)

číslo rezervácie;

vii)

číslo colných uzáver;

viii)

miesto prvého naloženia tovaru;

ix)

miesto konečného vyloženia tovaru;

x)

miesto prekládky;

xi)

predpokladaný dátum príchodu na miesto konečného vyloženia tovaru;

e)

informácie o pohybe kontajnerov, konkrétne:

i)

číslo kontajneru;

ii)

stav naloženia kontajneru;

iii)

dátum začatia prepravy;

iv)

typ prepravy (naložený, vyložený, preložený, vstúpil na územie, vystúpil atď.);

v)

názov plavidla alebo poznávacia značka dopravného prostriedku;

vi)

číslo prepravy;

vii)

miesto;

viii)

nákladný list alebo iný prepravný doklad.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých vymedzí nevyhnutné prvky praktických dohôd pre výmenu údajov a informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 3.

ODDIEL 2

Zničenie tovaru, návrh na začatie konania a skoršie prepustenie tovaru

Článok 23

Zničenie tovaru a návrh na začatie konania

1.   Tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva sa môže zničiť pod colným dohľadom bez toho, aby bolo akokoľvek potrebné určiť, či sa porušilo právo duševného vlastníctva podľa práva členského štátu, v ktorom sa tento tovar nachádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

držiteľ rozhodnutia colným orgánom písomne potvrdil, a to v lehote 10 pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote troch pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru, že je presvedčený, že právo duševného vlastníctva bolo porušené;

b)

držiteľ rozhodnutia colným orgánom písomne potvrdil svoj súhlas so zničením tovaru, a to v lehote desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote troch pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru;

c)

deklarant alebo držiteľ tovaru colným orgánom písomne potvrdil svoj súhlas so zničením tovaru, a to v lehote desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote troch pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia. Ak deklarant alebo držiteľ tvaru colným orgánom nepotvrdil svoj súhlas so zničením tovaru ani neoznámil svoje námietky v tejto súvislosti v týchto lehotách, môžu colné orgány takéto konanie chápať ako potvrdenie súhlasu zo strany deklaranta alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru.

Colné orgány povolia prepustenie tovaru alebo ukončia jeho zaistenie bezodkladne po ukončení všetkých colných formalít, ak v lehote uvedenej v prvom pododseku písm. a) a b) im nie je doručené písomné potvrdenie držiteľa rozhodnutia, že podľa jeho presvedčenia bolo príslušné právo duševného vlastníctva porušené, a jeho súhlas so zničením, a to okrem prípadu, keď boli tieto orgány riadne informované o návrhu na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva.

2.   Tovar sa zničí pod colným dohľadom a v rámci zodpovednosti držiteľa rozhodnutia, ak sa vo vnútroštátnom práve členského štátu, v ktorom sa vykonáva zničenie tovaru, neuvádza inak. Pred zničením tovaru môžu príslušné orgány odobrať vzorky. Vzorky odobraté pred zničením sa môžu využiť na vzdelávacie účely.

3.   Ak deklarant alebo držiteľ tovaru písomne nepotvrdil svoj súhlas so zničením tovaru a ak sa takéto konanie nechápe ako potvrdenie súhlasu zo strany deklaranta alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom písm. c) v lehotách v ňom uvedených, colné orgány o tom bezodkladne informujú držiteľa rozhodnutia. Držiteľ rozhodnutia v lehote desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote troch pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia podá návrh na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva.

4.   Okrem prípadu tovaru podliehajúcemu rýchlej skaze môžu colné orgány v náležitých prípadoch na požiadanie držiteľa rozhodnutia predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 3 maximálne o 10 pracovných dní.

5.   Colné orgány schvália prepustenie tovaru alebo ukončia jeho zaistenie bezodkladne po ukončení všetkých colných formalít, ak sa im v lehotách uvedených v odsekoch 3 a 4 riadne neoznámilo v súlade s odsekom 3 podanie návrhu na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo príslušné právo duševného vlastníctva.

Článok 24

Skoršie prepustenie tovaru

1.   Ak sa colným orgánom oznámilo podanie návrhu na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo k dizajnu, patentu, úžitkovému vzoru, topografii polovodičového výrobku alebo k odrodám rastlín, môže deklarant alebo držiteľ tovaru požiadať colné orgány o prepustenie tovaru alebo ukončenie jeho zaistenia pred ukončením tohto konania.

2.   Colné orgány prepustia tovar alebo ukončia jeho zaistenie len v prípade, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

deklarant alebo držiteľ tovaru poskytol záruku, ktorá predstavuje sumu postačujúcu na ochranu záujmov držiteľa rozhodnutia;

b)

orgán oprávnený určiť, či sa porušilo právo duševného vlastníctva, neschválil predbežné opatrenia;

c)

všetky colné formality sa ukončili.

3.   Poskytnutie záruky uvedenej v odseku 2 písm. a) nemá vplyv na ostatné opravné prostriedky, ktoré má k dispozícii držiteľ rozhodnutia.

Článok 25

Tovar na zničenie

1.   Tovar, ktorý sa má zničiť podľa článku 23 alebo článku 26:

a)

sa neprepustí do voľného obehu, okrem prípadu, keď colné orgány so súhlasom držiteľa rozhodnutia rozhodnú, že je nevyhnutné, aby sa tovar recykloval alebo sa s ním nakladalo mimo obchodných kanálov, a to aj na účely zvyšovania povedomia, odbornej prípravy a vzdelávania. Podmienky, za ktorých sa tovar môže prepustiť do voľného obehu, určia colné orgány;

b)

nevystúpi z colného územia Únie;

c)

sa nevyvezie;

d)

sa spätne nevyvezie;

e)

nebude prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením;

f)

sa neumiestni do slobodného pásma ani do slobodného skladu.

2.   Colné orgány môžu povoliť, aby sa tovar uvedený v odseku 1 premiestnil pod colným dohľadom medzi rôznymi miestami na colnom území Únie na účely jeho zničenia pod colným dohľadom.

Článok 26

Postup zničenia tovaru v malých zásielkach

1.   Tento článok sa vzťahuje na tovar, ktorý spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

tovar, pri ktorom existuje podozrenie, že ide o falšovaný alebo pirátsky tovar;

b)

tovar, ktorý nie je tovarom podliehajúcim rýchlej skaze;

c)

tovar, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o schválení žiadosti;

d)

držiteľ rozhodnutia vo svojej žiadosti požiadal o použitie postupu uvedeného v tomto článku;

e)

tovar sa prepravuje v malých zásielkach.

2.   V prípadoch, keď sa uplatňuje postup stanovený v tomto článku, článok 17 ods. 3 a 4 a článok 19 ods. 2 a 3 sa neuplatňujú.

3.   Colné orgány deklarantovi alebo držiteľovi tovaru oznámia pozastavenie prepustenia tovaru alebo jeho zaistenie do jedného pracovného dňa od pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia. Oznámenie o pozastavení prepustenia tovaru alebo o jeho zaistení obsahuje tieto informácie:

a)

zámer colných orgánov zničiť tovar;

b)

práva deklaranta alebo držiteľa tovaru podľa odsekov 4, 5 a 6.

4.   Deklarantovi alebo držiteľovi tovaru sa poskytne príležitosť vyjadriť svoj názor do desiatich pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia.

5.   Dotknutý tovar sa môže zničiť, ak deklarant alebo držiteľ tovaru do desiatich pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia potvrdí colným orgánom svoj súhlas so zničením tovaru.

6.   Ak deklarant alebo držiteľ tovaru svoj súhlas so zničením tovaru colným orgánom nepotvrdí, ani im neoznámi svoje námietky v tejto súvislosti, a to v lehote uvedenej v odseku 5, môžu colné orgány takéto konanie považovať za potvrdenie súhlasu zo strany deklaranta alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru.

7.   Zničenie sa vykoná pod colným dohľadom. Colné orgány na požiadanie a podľa potreby držiteľovi rozhodnutia poskytnú informácie o skutočnom alebo odhadovanom množstve zničeného tovaru a jeho povahe.

8.   Ak deklarant alebo držiteľ tovaru svoj súhlas so zničením tovaru nepotvrdil a ak sa takéto konanie deklaranta alebo držiteľa tovaru nepovažuje za potvrdenie takéhoto súhlasu v súlade s odsekom 6, colné orgány túto skutočnosť, ako aj množstve tovaru a jeho povahu, prípadne aj vrátane obrázkov tohto tovaru, bezodkladne oznámia držiteľovi rozhodnutia. Colné orgány poskytnú držiteľovi rozhodnutia na požiadanie, a ak sú k dispozícii, mená a adresy príjemcu, odosielateľa a deklaranta alebo držiteľa tovaru, a informácie o colnom režime a pôvode, proveniencii a mieste určenia tovaru, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zaistený.

9.   Colné orgány schvália prepustenie tovaru alebo ukončia jeho zaistenie bezodkladne po ukončení všetkých colných formalít, ak v lehote desiatich pracovných dní od oznámenia uvedeného v odseku 8, nedostali od držiteľa rozhodnutia informáciu o podaní návrhu na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva.

10.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 35 prijať delegované akty týkajúce sa úpravy množstiev vo vymedzení malých zásielok v prípade, ak sa toto vymedzenie ukáže ako nepraktické z hľadiska potreby zabezpečiť efektívne fungovanie postupu uvedeného v tomto článku alebo ak je to potrebné s cieľom zabrániť obchádzaniu tohto postupu, pokiaľ ide o zloženie zásielok.

KAPITOLA IV

ZODPOVEDNOSŤ, NÁKLADY A SANKCIE

Článok 27

Zodpovednosť colných orgánov

Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo, rozhodnutie o schválení žiadosti neoprávňuje držiteľa tohto rozhodnutia na náhradu v prípade, že colný úrad nezistí tovar podozrivý z porušenia práva duševného vlastníctva a prepustí ho alebo sa neprijme žiadne opatrenie na jeho zaistenie.

Článok 28

Zodpovednosť držiteľa rozhodnutia

Ak sa postup, ktorý sa riadne začal podľa tohto nariadenia, preruší v dôsledku konania alebo zanedbania zo strany držiteľa rozhodnutia, ak sa vzorky odobraté podľa článku 19 ods. 2 nevrátia alebo sa poškodia a znehodnotia v dôsledku konania alebo zanedbania zo strany držiteľa rozhodnutia alebo ak sa následne zistí, že dotknutým tovarom sa právo duševného vlastníctva neporušuje, nesie držiteľ rozhodnutia zodpovednosť vo vzťahu k držiteľovi tovaru alebo deklarantovi, ktorý bol v tomto ohľade poškodený v súlade s osobitnými platnými právnymi predpismi.

Článok 29

Náklady

1.   Držiteľ rozhodnutia na žiadosť colných orgánov uhradí náklady, ktoré vznikli colným orgánom alebo iným zúčastneným stranám konajúcim v mene colných orgánov od okamihu zaistenia alebo pozastavenia prepustenia tovaru vrátane uskladnenia a zaobchádzania s tovarom v súlade s článkom17 ods. 1, článkom 18 ods. 1 a článkom 19 ods. 2 a 3 a pri uplatnení nápravných opatrení, ako je napríklad zničenie tovaru v súlade s článkami 23 a 26.

Držiteľa rozhodnutia, ktorému sa oznámilo pozastavenie prepustenia alebo zaistenie tovaru, colné orgány na požiadanie informujú o tom, kde a ako je tento tovar uskladnený, a o odhadovaných nákladoch na uskladnenie, ako sa uvádza v tomto odseku. Odhadované náklady sa môžu vyjadriť ako čas, výrobky, objem, hmotnosť alebo služby v závislosti od okolností uskladnenia a povahy tovaru.

2.   Týmto článkom nie je dotknuté právo držiteľa rozhodnutia požadovať náhradu od porušovateľa alebo iných osôb v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

3.   Držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti na úrovni Únie zabezpečí a uhradí preklad požadovaný príslušným colným útvarom alebo colnými orgánmi, ktoré majú prijať opatrenie v súvislosti s tovarom podozrivým z porušovania práva duševného vlastníctva.

Článok 30

Sankcie

Členské štáty zabezpečia splnenie povinností zo strany držiteľov rozhodnutí, ako sa uvádzajú v tomto nariadení, a to prípadne aj prostredníctvom ustanovenia sankcií. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o týchto ustanoveniach a akýchkoľvek dodatočných zmenách a doplneniach, ktoré majú na tieto ustanovenia vplyv.

KAPITOLA V

VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 31

Výmena údajov medzi členskými štátmi a Komisiou o rozhodnutiach týkajúcich sa žiadostí a zaistení

1.   Príslušné colné útvary Komisii bezodkladne oznamujú:

a)

rozhodnutia o schválení žiadostí vrátane žiadosti a jej príloh;

b)

rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, alebo rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o schválení žiadosti alebo o jeho zmene;

c)

pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 24 písm. g) nariadenia (ES) č. 515/97, ak je prepustenie tovaru pozastavené alebo je tovar zaistený, colné orgány zašlú Komisii všetky príslušné informácie s výnimkou osobných údajov, a to vrátane informácií o množstve tovaru a o type tovaru, hodnote, právach duševného vlastníctva, colných režimoch, krajinách proveniencie, pôvodu a určenia a o dopravných trasách a prostriedkoch.

3.   Zasielanie informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a všetky výmeny údajov o rozhodnutiach súvisiacich so žiadosťami, ako sa uvádzajú v článku 14, medzi colnými orgánmi členských štátov sa uskutočňujú prostredníctvom centrálnej databázy Komisie. Informácie a údaje sa uchovávajú v tejto databáze.

4.   Na účely zabezpečenia spracovania informácií uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku sa centrálna databáza uvedená v odseku 3 vytvorí v elektronickej forme. Centrálna databáza obsahuje informácie, ktoré sa uvádzajú v článku 6 ods. 3, článku 14 a v tomto článku, a to vrátane osobných údajov.

5.   Colné orgány členských štátov a Komisia majú podľa potreby prístup k informáciám obsiahnutým v centrálnej databáze na účely plnenia svojich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov pri uplatňovaní tohto nariadenia. Prístup k informáciám, ktoré sú označené ako dôverné v súlade s článkom 6 ods. 3, sa obmedzuje na colné orgány členských štátov, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia. Colné orgány členských štátov môžu na základe odôvodnenej žiadosti Komisie udeliť Komisii prístup k takýmto informáciám, ak je to jednoznačne potrebné na účely uplatňovania tohto nariadenia.

6.   Colné orgány vkladajú do centrálnej databázy informácie súvisiace so žiadosťami podanými príslušnému colnému útvaru. Colné orgány, ktoré vložili informácie do centrálnej databázy, ich v prípade potreby, zmenia, doplnia, opravia alebo odstránia. Každý colný orgán, ktorý vložil informácie do centrálnej databázy, je zodpovedný za ich presnosť, primeranosť a relevantnosť.

7.   Komisia zavedie a udržiava primeraný technický a organizačný režim na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku centrálnej databázy. Colné orgány každého členského štátu zavedú a udržiavajú primeraný technický a organizačný režim na zabezpečenie dôverného charakteru a bezpečnosti spracovania, pokiaľ ide o operácie spracúvania, ktoré uskutočňujú jeho colné orgány, a o terminály centrálnej databázy, ktoré sa nachádzajú na území tohto členského štátu.

Článok 32

Zriadenie centrálnej databázy

Komisia zriadi centrálnu databázu uvedenú v článku 31. Táto databáza sa uvedie do prevádzky v čo najkratšom čase a najneskôr do 1. januára 2015.

Článok 33

Ustanovenia o ochrane údajov

1.   Spracúvanie osobných údajov v centrálnej databáze Komisie sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2.   Spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi v členských štátoch sa vykonáva v súlade so smernicou 95/46/ES a pod dohľadom verejného nezávislého orgánu členského štátu uvedeného v článku 28 uvedenej smernice.

3.   Osobné údaje sa zhromažďujú a využívajú výlučne len na účely tohto nariadenia. Takto zhromažďované osobné údaje musia byť presné a aktuálne.

4.   Každý colný orgán, ktorý vložil osobné údaje do centrálnej databázy, kontroluje spracúvanie týchto údajov.

5.   Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa spracúvajú v centrálnej databáze, a podľa potreby má právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

6.   Všetky žiadosti o uplatnenie práva na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo zablokovanie sa predkladajú príslušným colným orgánom, ktoré tieto žiadosti spracúvajú. Ak dotknutá osoba podala žiadosť o uplatnenie tohto práva Komisii, Komisia takúto žiadosť postúpi dotknutým colným orgánom.

7.   Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie než šesť mesiacov od dátumu, keď bolo príslušné rozhodnutie o schválení žiadosti zrušené alebo keď uplynula príslušná lehota, počas ktorej mali colné orgány prijať opatrenie.

8.   Ak držiteľ rozhodnutia podal návrh na začatie konania v súlade s článkom 23 ods. 3 alebo článkom 26 ods. 9 a príslušným colným orgánom oznámil, že podal návrh na začatie takéhoto konania, uchovávajú sa osobné údaje šesť mesiacov po tom, ako sa v konaní s konečnou platnosťou rozhodlo vo veci, či bolo právo duševného vlastníctva porušené.

KAPITOLA VI

VÝBOR, DELEGOVANIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre Colný kódex, zriadený na základe článkov 247a a 248a nariadenia (EHS) č. 2913/92. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 35

Vykonávanie delegovaných právomocí

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 26 ods. 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 19. júla 2013.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 26 ods. 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt súčasne Európskemu parlamentu a Rade, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 26 ods. 10 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 36

Vzájomná administratívna pomoc

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 515/97 sa vzťahujú mutatis mutandis na toto nariadenie.

Článok 37

Podávanie správ

Komisia do 31. decembra 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. Podľa potreby túto správu doplní vhodnými odporúčaniami.

V správe sa uvedú všetky relevantné prípady súvisiace s liekmi v režime tranzit cez colné územie Únie, ktoré by mohli vzniknúť podľa tohto nariadenia, a to vrátane posúdenia jeho potenciálneho vplyvu na záväzky Únie v súvislosti s prístupom k liekom podľa „vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví“ prijatého na ministerskej konferencii WTO, ktorá sa 14. novembra 2001 konala v Dauhe, a opatrenia prijaté na riešenie akejkoľvek situácie spôsobujúcej negatívne dôsledky v tomto smere.

Článok 38

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody stanovenou v prílohe.

Článok 39

Prechodné ustanovenia

Žiadosti schválené v súlade s nariadením (ES) č. 1383/2003 zostávajú platné počas lehoty stanovenej v rozhodnutí o schválení žiadosti, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, a ich platnosť sa nepredĺži.

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2014 s výnimkou:

a)

článku 6, článku 12 ods. 7 a článku 22 ods. 3, ktoré sa uplatňujú od 19. júla 2013;

b)

článku 31 ods. 1 a 3 až 7 a článku 33, ktoré sa uplatňujú od dátumu, ku ktorému sa uvedie do prevádzky centrálna databáza uvedená v článku 32. Komisia tento dátum zverejní.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. júna 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 16. mája 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 11. júna 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 47.

(5)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(9)  Ú. v. EÚ C 363, 13.12.2011, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 198, 8.8.1996, s. 30.

(13)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(20)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.

(22)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21.


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1383/2003

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 1

článok 4

článok 18

článok 5

články 3 až 9

článok 6

články 6 a 29

článok 7

článok 12

článok 8

články 10, 11, 12, 14 a 15

článok 9

články 17 a 19

článok 10

článok 11

článok 23

článok 12

články 16 a 21

článok 13

článok 23

článok 14

článok 24

článok 15

článok 20

článok 16

článok 25

článok 17

článok 18

článok 30

článok 19

články 27 a 28

článok 20

články 6, 12, 22 a 26

článok 21

článok 34

článok 22

články 31 a 36

článok 23

článok 24

článok 38

článok 25

článok 40


Top