EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0555-20180303

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/555/2018-03-03

02008R0555 — SK — 03.03.2018 — 013.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore

(Ú. v. ES L 170 30.6.2008, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009,

  L 16

6

21.1.2009

 M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 702/2009 z 3. augusta 2009,

  L 202

5

4.8.2009

 M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010,

  L 232

1

2.9.2010

 M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 314/2012 z 12. apríla 2012,

  L 103

21

13.4.2012

 M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 568/2012 z 28. júna 2012,

  L 169

13

29.6.2012

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2013 z 8. marca 2013,

  L 67

10

9.3.2013

 M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 600/2013 z 24. júna 2013,

  L 172

13

25.6.2013

 M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013,

  L 210

17

6.8.2013

 M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 994/2013 zo 16. októbra 2013,

  L 276

1

17.10.2013

 M11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 168/2014 z 21. februára 2014,

  L 54

14

22.2.2014

 M12

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014,

  L 168

62

7.6.2014

 M13

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014,

  L 168

73

7.6.2014

►M14

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1991 z 5. novembra 2015,

  L 290

9

6.11.2015

 M15

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/38 zo 14. januára 2016,

  L 11

1

16.1.2016

►M16

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016,

  L 190

1

15.7.2016

►M17

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017,

  L 58

1

28.2.2018


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 139, 5.6.2010, s.  3 (555/2008)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 343, 29.12.2010, s.  79 (772/2010)

 C3

Korigendum, Ú. v. ES L 005, 8.1.2011, s.  28 (555/2008)

 C4

Korigendum, Ú. v. ES L 257, 25.9.2012, s.  22 (314/2012)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektoreHLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

▼M17 —————

▼BHLAVA II

PODPORNÉ PROGRAMYKAPITOLA I

Postup predkladania

▼M16 —————

▼BKAPITOLA II

Oprávnené opatrenia

▼M16 —————

▼BOddiel 7

Likvidácia vedľajších produktov

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BHLAVA III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMIKAPITOLA I

Dohody o vstupných cenách Hroznovej šťavy a muštu

▼M17 —————▼BHLAVA IV

VÝROBNÝ POTENCIÁLKAPITOLA I

Nezákonná výsadba

Článok 55

Pokuty v prípade nesúladu s povinnosťou vyklčovania

1.  Pokuty uvedené v článku 85 ods. 3 a článku 86 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 479/2008 sa určia tak, aby boli primeraným postihom pre osoby, ktoré porušili príslušné ustanovenia.

Bez toho, aby boli v náležitých prípadoch dotknuté predchádzajúce pokuty uložené členskými štátmi, členské štáty určia pokuty uvedené v článku 85 ods. 3 a článku 86 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 479/2008 na základe týchto zásad:

a) základná finančná pokuta, ktorá sa má uložiť, je aspoň 12 000 EUR/ha;

b) členské štáty môžu zvýšiť túto pokutu na základe komerčnej hodnoty vín vyrábaných v príslušných vinohradoch.

2.  Členské štáty uložia pokutu uvedenú v článku 85 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008:

a) za nezákonné výsadby existujúce v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia prvýkrát 1. januára 2009;

b) za nezákonné výsadby po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia prvýkrát s účinnosťou od dátumu týchto výsadieb.

Táto pokuta sa uloží znova každých 12 mesiacov, počítajúc od uvedených dátumov a v súlade s kritériami stanovenými v odseku 1 tohto článku, kým sa nedosiahne súlad s povinnosťou vyklčovania.

3.  Členské štáty uložia pokutu uvedenú v článku 86 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 479/2008 prvýkrát 1. júla 2010 za nedosiahnutie súladu s povinnosťou vyklčovania, a potom každých 12 mesiacov, kým sa nedosiahne súlad s kritériami stanovenými v odseku 1 tohto článku.

4.  Pokuty vyinkasované v zmysle tohto článku si ponecháva príslušný členský štát.

Článok 56

Pokuty v prípade nesúladu so zákazom obehu

1.  Pokuty uvedené v článku 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa určujú tak, aby predstavovali primeraný postih pre osoby, ktoré porušili príslušné ustanovenia.

2.  Pokuty uvedené v odseku 1 sa uložia, ak príslušný výrobca, ktorého plocha vinohradov má viac ako 0,1 hektára, a podľa príslušného prípadu:

a) nepredloží zmluvu o destilácii do termínu stanoveného v článku 57 ods. 1 druhom pododseku alebo tieto zmluvy nepokrývajú/sa netýkajú celej príslušnej výroby uvedenej v hlásení o úrode alebo hlásení o výrobe, alebo; alebo

b) neinformuje príslušný orgán o plánovanom zelenom zbere do termínu stanoveného v článku 57 ods. 1 treťom pododseku alebo nevykoná zelený zber uspokojivým spôsobom.

3.  Členské štáty uložia pokuty uvedené v prvom odseku:

a) v prípade nepredloženia zmluvy o destilácii jeden mesiac po uplynutí termínu stanoveného v článku 57 ods. 1 druhom pododseku;

b) v prípade nedosiahnutia súladu s pravidlami pre zelený zber 1. septembra príslušného kalendárneho roka.

4.  Pokuty vyinkasované v zmysle tohto článku si ponecháva príslušný členský štát.

Článok 57

Neuvedenie do obehu alebo nevykonanie destilácie

1.  V prípade článku 87 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu byť hrozno alebo produkty vyrobené z hrozna určené len na:

(a) destiláciu na výhradné náklady výrobcu;

(b) zelený zber v súlade s vymedzením v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 na náklady príslušného výrobcu;

(c) rodinnú spotrebu; táto možnosť je prijateľná, len ak plocha vinohradov výrobcu nepresahuje 0,1 ha.

V prípade destilácie uvedenej v prvom pododseku písmena a):

 výrobcovia predložia zmluvu o destilácii stanovenú v článku 87 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 do konca vinárskeho roka, v ktorom sa produkty vyrobili;

 na produkty vyrobené pred legalizáciou vinohradu v súlade s článkom 86 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa vzťahuje povinnosť destilácie.

V prípade zeleného zberu stanoveného v prvom pododseku písmena b) informujú výrobcovia príslušný orgán vopred o svojom zámere pred dátumom stanoveným členskými štátmi v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b). Členské štáty kontrolujú zelený zber v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môžu členské štáty s cieľom uľahčiť kontrolu stanoviť výrobcom povinnosť informovať príslušný orgán členského štátu pred dátumom stanoveným členskými štátmi v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b) o tom, ktorú z možností uvedených v písmenách a) až c) prvého pododseku odseku 1 tohto článku si zvolia.

Členské štáty môžu tiež obmedziť voľbu výrobcov len na jednu z možností uvedených v písmenách a) až c) prvého pododseku odseku 1.

3.  V prípade, že uvedený výrobca má vinohrady, z ktorých produkty sa môžu uvádzať na trh, príslušné orgány sú zodpovedné za zabezpečenie, aby sa produkty z nezákonnej výsadby nepridávali k produktom týchto ostatných vinohradov, ktoré sa uvádzajú na trh.

▼M14

Článok 58

Oznámenia

1.  Členské štáty do 1. marca každého roka oznámia Komisii plochy, za ktoré sa zaplatila pokuta, a výšku pokuty, ktorá sa skutočne uložila, vo forme stanovenej v tabuľke 1 prílohy XIII. Oznámia Komisii aj svoje právne predpisy, ktorými sa upravujú tieto pokuty.

Takáto povinnosť sa prestáva uplatňovať na členské štáty, v ktorých už nie sú žiadne nezákonné výsadby, ktoré sa majú vyklčovať.

2.  Pokiaľ sa v príslušných tabuľkách prílohy XIII k tomuto nariadeniu neuvádza inak, oznámenia uvedené v článku 85c ods. 3, článku 188a ods. 1 a článku 188a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vzťahujú na predchádzajúci vinársky rok.

Ročné oznámenia sa vykonávajú vo forme stanovenej v tabuľkách 3 a 7 prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

3.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či do oznámení uvedených v odsekoch 1 a 2 zahrnú údaje týkajúce sa regiónov.

▼B

Článok 59

Zníženia uložené členským štátom

V prípade, že členské štáty neoznámia niektoré z tabuliek do príslušných termínov, okrem tabuľky 2, uvedených v článku 58 vo forme stanovenej v prílohe XIII k tomuto nariadeniu, ktoré obsahujú informácie uvedené v článku 85 ods. 4, článku 86 ods. 5 a článku 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008, a riadne vyplnených, ich prostriedky pridelené na podporné opatrenia uvedené v článku 7 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa môžu znížiť tak, ako sa predpokladá v článku 89 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008. Komisia môže rozhodnúť, že v súlade s rozsahom uvedeného nedodržania, prepadne čiastka celkovo až do výšky 1 % prostriedkov pridelených na podporné opatrenia daného členského štátu za každý mesiac omeškania od začiatku vinárskeho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa malo podať oznámenie.KAPITOLA II

Dočasný režim práv na výsadbu

▼M16 —————

▼M14

Článok 61

Oznamovacie povinnosti členských štátov týkajúce sa práv na novú výsadbu

Členské štáty do 1. marca 2016 oznámia Komisii tieto informácie za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. decembra 2015:

a) celkovú plochu, na ktorú boli udelené práva na novú výsadbu podľa jednotlivých odsekov 1, 2 a 3 článku 60 a

b) celkovú plochu, na ktorú boli kumulatívne udelené práva na novú výsadbu podľa článku 85 h nariadenia (ES) č. 1234/2007. V prípadoch, keď členský štát využije výnimku stanovenú v článku 60 ods. 6 tohto nariadenia, oznámi namiesto toho odhad príslušnej celkovej plochy založený na výsledkoch vykonaného monitorovania.

Toto oznámenie sa vykonáva vo forme stanovenej v tabuľke 8 prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či do tohto oznámenia zahrnú údaje týkajúce sa regiónov.

▼M16 —————

▼B

Článok 65

Rezervy práv na výsadbu

▼M16 —————

▼M14

5.  Členské štáty do 1. marca 2016 oznámia Komisii vo forme stanovenej v tabuľke 9 prílohy III tieto informácie za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. decembra 2015:

a) práva na výsadbu pridelené do rezervných fondov;

b) práva na výsadbu udelené z rezervného fondu za odplatu alebo bezodplatne.

▼M16 —————

▼M6 —————

▼BKAPITOLA IV

Súpis a meranie vysadenej plochy

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BHLAVA V

KONTROLY VO VINÁRSKOM SEKTOREKAPITOLA I

Zásady kontroly

▼M16 —————

▼M17 —————▼BHLAVA VI

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M16 —————

▼M17 —————

▼B

Článok 103

Zrušenie a odkazy

1.  Nariadenia (ES) č. 1227/2000, (ES) č. 1623/2000, (ES) č. 2729/2007 a (ES) č. 883/2001 sa zrušujú.

Avšak

a) príslušné pravidlá stanovené v nariadeniach (ES) č. 1227/2000 a (ES) č. 1623/2000 sa naďalej uplatňujú, pokiaľ opatrenia oprávnené na podporu podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa začali alebo sa vykonali pred 1. augustom 2008;

▼M1

b) tabuľka 9 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1227/2000 sa naďalej uplatňuje, ak sa inak neustanovuje vo vykonávacom nariadení o označovaní etiketami a prezentácii vín, ktoré sa má prijať na základe článku 63 nariadenia (ES) č. 479/2008;

▼B

c) príloha I nariadenia (ES) č. 1623/2000 zostáva účinná do 31. júla 2012.

2.  Odkazy na zrušené nariadenia v odseku 1 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a interpretujú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XXII.

Článok 104

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2008.

Článok 2 a kapitola III hlavy IV sa však uplatňujú od 30. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M16 —————

▼M17 —————

▼M6 —————

▼M17 —————

▼B
PRÍLOHA XXII

Tabuľky zhody uvedené v článku 103 ods. 21.  Nariadenie (ES) č. 1227/2000

Nariadenie (ES) č. 1227/2000

Toto nariadenie

Článok 3

Články 60 a 61

Článok 4 ods. 1

Článok 62

Článok 4 ods. 2 až 7

Článok 63

Článok 4 ods. 8

Článok 64

Článok 5 ods. 1

Článok 65 ods. 1

Článok 5 ods. 3

Článok 64

Článok 5 ods. 4

Článok 65 ods. 2

Článok 5 ods. 5

Článok 65 ods. 3

Článok 5 ods. 6

Článok 65 ods. 4

Článok 8 ods. 1

Článok 70 ods. 12.  Nariadenie (ES) č. 1623/2000

Nariadenie (ES) č. 1623/2000

Toto nariadenie

Článok 12

Článok 32

Článok 13

Článok 33

Článok 14a ods. 1

Článok 34

Článok 46 ods. 2

Článok 21 ods. 3

Článok 50 ods. 2

Článok 223.  Nariadenie (ES) č. 2729/2000

Nariadenie (ES) č. 2729/2000

Toto nariadenie

Článok 2 ods. 3

Článok 76 písm. d)

Článok 2 ods. 4

Článok 76 písm. e)

Článok 3 ods. 1

Článok 82 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 82 ods. 2

Článok 4

Článok 83

Článok 5

Článok 81

Článok 7

Článok 84

Článok 8

Článok 85

Článok 9

Článok 86

Článok 10

Článok 87

Článok 11

Článok 88

Článok 12

Článok 89

Článok 13

Článok 90

Článok 14

Článok 91

Článok 15

Článok 92

Článok 16

Článok 93

Článok 17

Článok 94

Článok 19

Článok 954.  Nariadenie (ES) č. 883/2001

Nariadenie (ES) č. 883/2001

Toto nariadenie

Článok 14 ods. 1

Článok 39 ods. 1

Článok 20

Článok 40

Článok 21

Článok 41

Článok 22

Článok 42

Článok 24

Článok 43

Článok 25

Článok 44

Článok 26

Článok 45

Článok 27 ods. 1

Článok 46

Článok 28

Článok 47

Článok 29

Článok 48

Článok 30

Článok 49

Článok 31 ods. 2

Článok 51

Článok 32

Článok 50

Článok 34a

Článok 52

Top