Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0606-20180303

Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/606/2018-03-03

02009R0606 — SK — 03.03.2018 — 011.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 606/2009

z 10. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia

(Ú. v. ES L 193 24.7.2009, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1166/2009 z 30. novembra 2009,

  L 314

27

1.12.2009

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 53/2011 z 21. januára 2011,

  L 19

1

22.1.2011

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 315/2012 z 12. apríla 2012,

  L 103

38

13.4.2012

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 144/2013 z 19. februára 2013,

  L 47

56

20.2.2013

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 565/2013 z 18. júna 2013,

  L 167

26

19.6.2013

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1251/2013 z 3. decembra 2013,

  L 323

28

4.12.2013

 M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 347/2014 zo 4. apríla 2014,

  L 102

9

5.4.2014

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/596 z 15. apríla 2015,

  L 99

21

16.4.2015

►M9

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1576 zo 6. júla 2015,

  L 246

1

23.9.2015

►M10

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/765 z 11. marca 2016,

  L 127

1

18.5.2016

►M11

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1961 z 2. augusta 2017,

  L 279

25

28.10.2017

►M12

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017,

  L 58

1

28.2.2018

►M13

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1146 zo 7. júna 2018,

  L 208

9

17.8.2018
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 606/2009

z 10. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzeniaČlánok 1

Predmet

Týmto nariadením sa ustanovujú niektoré podrobné pravidlá uplatňovania kapitoly I a II hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 2

Vinohradnícke oblasti, ktorých vína môžu mať maximálny celkový obsah alkoholu 20 % obj.

Vinohradnícke zóny uvedené v prvej zarážke písm. c) druhom pododseku bode 1 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 sú zóny C I, C II a C III uvedené v prílohe IX k uvedenému nariadeniu, ako aj plochy zo zóny B, kde sa môžu vyrábať biele vína s týmito chránenými zemepisnými označeniami: „Vin de pays de Franche-Comté“ a „Vin de pays du Val de Loire“.

Článok 3

Povolené enologické postupy a obmedzenia

1.  Povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a ošetrenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 479/2008 a uvedené v jeho článku 29 ods. 1, sa ustanovujú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.  Povolené enologické postupy, podmienky ich používania a obmedzenia ich používania sa uvádzajú v prílohe I A.

3.  Maximálny obsah oxidu siričitého vo vínach sa uvádza v prílohe I B.

4.  Maximálny obsah prchavých kyselín sa uvádza v prílohe I C.

5.  Podmienky týkajúce sa postupu úpravy obsahu zvyškového cukru sa ustanovujú v prílohe I D.

Článok 4

Experimentálne používanie nových enologických postupov

1.  Každý členský štát môže na experimentálne účely, ako sa uvádza v článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008, povoliť používanie niektorých enologických postupov alebo ošetrení, ktoré nie sú ustanovené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v tomto nariadení, na obdobie maximálne troch rokov za predpokladu, že:

a) príslušné postupy alebo ošetrenia spĺňajú podmienky stanovené v článku 27 ods. 2 a kritériá uvedené v článku 30 písm. b) až e) nariadenia (ES) č. 479/2008;

b) množstvá, na ktoré sa uplatňujú tieto postupy a procesy, nepresahujú maximálny objem 50 000 hektolitrov na jeden rok a jeden pokus;

c) príslušný členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty na začiatku pokusu o podmienkach každého povolenia;

d) proces sa zaznamená do sprievodného dokumentu uvedeného v článku 112 ods. 1 a do registra uvedeného v článku 112 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Pokus znamená činnosť alebo činnosti vykonávané v rámci riadne vymedzeného výskumného projektu so samostatným protokolom o pokuse.

2.  Výrobky získané na základe experimentálneho používania takýchto postupov alebo ošetrení sa môžu uvádzať na trh v inom ako príslušnom členskom štáte, pokiaľ členský štát, ktorý pokus povolil, vopred informoval príslušné orgány prijímajúceho členského štátu o podmienkach povolenia a príslušných množstvách.

3.  Do troch mesiacov po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 1 príslušný členský štát odovzdá Komisii oznámenie o povolenom pokuse a jeho výsledkoch. Komisia oznámi výsledky tohto pokusu ostatným členským štátom.

4.  V prípade potreby a v závislosti od výsledkov príslušný členský štát môže požiadať Komisiu o povolenie pokračovať v uvedenom pokuse, prípadne s väčším objemom, ako bol objem pri prvom pokuse, na ďalšie obdobie v trvaní maximálne troch rokov. K svojej žiadosti príslušný členský štát musí pripojiť zodpovedajúcu dokumentáciu. Komisia prijme rozhodnutie o žiadosti o povolenie pokračovať v pokuse v súlade s postupom podľa článku 113 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

▼M5

5.  Poskytovanie informácií alebo predkladanie dokumentov Komisii stanovené v písm. c) odseku 1 a v odsekoch 3 a 4 prebieha podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 ( 1 ).

▼B

Článok 5

Enologické postupy uplatniteľné na kategórie šumivých vín

Povolené enologické postupy a obmedzenia vrátane obohacovania, zvyšovania a znižovania obsahu kyselín týkajúce sa šumivých vín, akostných šumivých vín a akostných aromatických šumivých vín uvedené v článku 32 druhom pododseku písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uvádzajú v prílohe II k tomuto nariadeniu bez toho, aby boli dotknuté všeobecne uplatniteľné enologické postupy a obmedzenia ustanovené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Enologické postupy uplatniteľné na likérové vína

Povolené enologické postupy a obmedzenia týkajúce sa likérových vín uvedené v článku 32 druhom odseku písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uvádzajú v prílohe III k tomuto nariadeniu bez toho, aby boli dotknuté všeobecne uplatniteľné enologické postupy a obmedzenia ustanovené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Vymedzenie pojmu sceľovanie

1.  Pojem „sceľovanie“ v zmysle článku 32 druhého pododseku písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 znamená miešanie vín alebo muštov rôzneho pôvodu, pochádzajúcich z rôznych odrôd viniča, rôznych rokov zberu alebo rôznych kategórií vína alebo muštu.

2.  Za rôzne kategórie vína alebo muštu sa považujú:

a) červené víno, biele víno, ako aj mušty alebo vína vhodné na výrobu niektorej z uvedených kategórií vína;

b) víno bez chráneného označenia pôvodu/zemepisného označenia, víno s chráneným označením pôvodu (CHOP) a víno s chráneným zemepisným označením (CHZO), ako aj mušty alebo vína vhodné na výrobu niektorej z uvedených kategórií vína.

Na účely uplatňovania tohto odseku sa ružové víno považuje za červené víno.

3.  Za sceľovanie sa nepovažuje:

a) obohacovanie prostredníctvom pridania zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu;

b) úprava obsahu zvyškového cukru.

Článok 8

Všeobecné pravidlá týkajúce sa miešania a sceľovania

1.  Víno sa môže vyrábať prostredníctvom miešania alebo sceľovania iba vtedy, ak zložky tohto miešania alebo sceľovania majú predpísané charakteristiky vhodné na výrobu vína a sú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto nariadenia.

Sceľovanie bieleho vína bez CHOP/CHZO s červeným vínom bez CHOP/CHZO nemôže viesť k výrobe ružového vína.

Ustanovením v druhom pododseku sa však nevylučuje sceľovanie typu uvedeného v danom pododseku, pokiaľ je konečný výrobok určený na prípravu cuvée tak, ako je to vymedzené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 479/2008, alebo ak je určený na výrobu perlivých vín.

2.  Sceľovanie hroznového muštu alebo vína, pri výrobe ktorých sa použil enologický postup uvedený v bode 14 prílohy I A k tomuto nariadeniu, s hroznovým muštom alebo vínom, pri ktorom sa nepoužil tento enologický postup, sa zakazuje.

Článok 9

Špecifikácie čistoty a identifikácie látok používaných pri enologických postupoch

1.  Pokiaľ nie sú stanovené smernicou Komisie 2008/84/ES ( 2 ), špecifikácie čistoty a identifikácie látok používaných v rámci enologických postupov uvedené v článku 32 druhom pododseku písm. e) nariadenia (ES) č. 479/2008 sú tie, ktoré sú stanovené a uverejnené v Medzinárodnom enologickom kódexe Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno.

V prípade potreby sa tieto kritéria čistoty doplnia osobitnými požiadavkami ustanovenými v prílohe I A k tomuto nariadeniu.

2.  Enzýmy a enzýmové prípravky použité pri povolených enologických postupoch a ošetreniach, zoznam ktorých je uvedený v prílohe I A, spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch ( 3 ).

Článok 10

Podmienky držby, obehu a používania výrobkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo s ustanoveniami tohto nariadenia

1.  Výrobky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo s ustanoveniami tohto nariadenia, sa zničia. Členské štáty však môžu povoliť použitie niektorých výrobkov, ktorých charakteristiky presne stanovia, v liehovare, octárni alebo na priemyselné účely.

2.  Výrobcovia alebo obchodníci nemôžu mať v držbe tieto výrobky bez oprávneného dôvodu. Tieto výrobky môžu byť premiestnené len do liehovaru, octárne alebo zariadenia, v ktorom sa použijú na priemyselné účely alebo ako priemyselné výrobky, alebo do zariadenia na ich zneškodnenie.

3.  Členské štáty môžu pridávať do vín uvedených v odseku 1 denaturačné činidlá alebo indikátory, aby sa tieto vína ľahšie identifikovali. Z oprávnených dôvodov môžu takisto zakázať použitia uvedené v odseku 1 a dať výrobky zničiť.

4.  Vína vyrobené pred 1. augustom 2009 sa môžu ponúkať alebo dodávať na priamu ľudskú spotrebu za predpokladu, že spĺňajú predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne predpisy účinné pred uvedeným dátumom.

Článok 11

Všeobecné pravidlá obohacovania, zvyšovania a znižovania obsahu kyselín iných výrobkov ako víno

Procesy uvedené v bode 1 časti D prílohy V k nariadeniu (ES) č. 479/2008 sa musia vykonávať v jednom kroku. Členské štáty však môžu povoliť vykonávanie niektorých z týchto procesov vo viacerých krokoch, ak sa tým zlepší vinifikácia príslušných výrobkov. V týchto prípadoch platia maximálne hodnoty ustanovené v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 479/2008 pre príslušný proces ako celok.

▼M12 —————

▼M13

Článok 12a

Oznámenia rozhodnutí členských štátov, ktorými sa povoľuje zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu

1.  Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť možnosť povoliť zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu v % obj. podľa bodu 3 oddielu A časti I prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, musia o tom Komisiu informovať pred prijatím svojho rozhodnutia. V oznámení členské štáty spresnia percentuálne podiely, o ktoré sa limity stanovené v bode 2 oddielu A časti I prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 zvyšujú, regióny a odrody, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje, a predložia údaje a dôkazy preukazujúce, že klimatické podmienky boli v príslušných regiónoch výnimočne nepriaznivé.

2.  Oznamovanie sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183 ( 4 ) a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185 ( 5 ).

3.  Komisia informuje o oznámení orgány ostatných členských štátov prostredníctvom informačného systému vytvoreného Komisiou.

▼M12 —————

▼B

Článok 14

Nalievanie vína alebo hroznového muštu na kaly, hroznové výlisky alebo matolinové výlisky cibéb „aszú“/„výberu“

Nalievanie vína alebo hroznového muštu na kaly, hroznové výlisky alebo matolinové výlisky cibéb „aszú“/„výberu“, ktoré sa ustanovuje v bode 2 časti D prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 479/2008, sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi účinnými od 1. mája 2004 takto:

a) „Tokaji fordítás“ alebo „Tokajský forditáš“ sa vyrába nalievaním muštu alebo vína na matolinové výlisky cibéb „aszú“/„výberu“;

b) „Tokaji máslás“ alebo „Tokajský mášláš“ sa vyrába nalievaním muštu alebo vína na kaly „szamorodni“/„samorodného“ alebo „aszú“/„výberu“.

Uvedené výrobky musia pochádzať z toho istého roku zberu.

▼M12

Článok 14a

Stanovenie minimálneho percentuálneho podielu alkoholu vo vedľajších produktoch

1.  Na základe časti II oddielu D bodu 1 prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty stanovia minimálny percentuálny podiel alkoholu, ktorý musí byť obsiahnutý vo vedľajšom produkte po jeho oddelení od vína, v pomere k podielu alkoholu vo vyrobenom víne. Členské štáty môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií tento minimálny percentuálny podiel upraviť.

2.  Ak sa príslušný percentuálny podiel stanovený v členských štátoch na základe odseku 1 nedosiahne, dotknutý hospodársky subjekt dodá určité množstvo vína zo svojej vlastnej výroby, ktoré zodpovedá množstvu potrebnému na dosiahnutie minimálneho percentuálneho podielu.

3.  Na účely stanovenia objemu alkoholu obsiahnutého vo vedľajších produktoch v pomere k objemu alkoholu obsiahnutému vo vyrobenom víne je štandardný prirodzený obsah alkoholu v hmotn. % vo víne, ktorý sa má uplatňovať v rôznych vinohradníckych zónach, takýto:

a) 8,0 % v prípade zóny A;

b) 8,5 % v prípade zóny B;

c) 9,0 % v prípade zóny C I;

d) 9,5 % v prípade zóny C II;

e) 10,0 % v prípade zóny C III.

Článok 14b

Likvidácia vedľajších produktov

1.  Výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína alebo akékoľvek iného spracovania hrozna pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov na základe požiadaviek na doručenie a registráciu stanovených v článku 9 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 ( 6 ) a článku 14 ods. 1 písm. b) bodu vii) a článku 18 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/274 ( 7 ).

2.  Stiahnutie sa uskutoční bez omeškania a najneskôr na konci vinárskeho roka, v ktorom boli vedľajšie produkty získané, v súlade s platnými právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa najmä životného prostredia.

3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa od výrobcov, ktorí počas príslušného vinárskeho roka nevyrobia sami viac ako 50 hektolitrov vína alebo muštu vo vlastných prevádzkach, nevyžaduje stiahnutie vedľajších produktov.

4.  Výrobcovia môžu splniť povinnosť likvidácie časti alebo celého objemu vedľajších produktov výroby vína alebo akéhokoľvek iného spracovania hrozna tak, že tieto vedľajšie produkty dodajú na destiláciu. Takýto spôsob likvidácie vedľajších produktov osvedčí príslušný orgán členského štátu.

5.  Členské štáty sa môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií rozhodnúť, že dodanie časti alebo celého objemu vedľajších produktov výroby vína alebo iného spracovania hrozna na destiláciu je záväzné pre všetkých alebo určitých výrobcov na ich území.

▼B

Článok 15

Uplatniteľné metódy analýzy Spoločenstva

1.  Metódy analýzy uvedené v druhom pododseku článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008, ktoré sa uplatňujú na kontrolu niektorých vinárskych výrobkov alebo niektorých maximálnych hodnôt stanovených na úrovni Spoločenstva, sa uvádzajú v prílohe IV.

2.  Komisia uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie zoznam a opis metód analýzy uvedených v prvom pododseku článku 31 nariadenia (ES) č. 479/2008 a opísaných v Zbierke medzinárodných metód analýzy vín a muštov OIV, ktoré sa uplatňujú pri kontrole maximálnych hodnôt a požiadaviek na výrobu vinárskych výrobkov stanovených právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 16

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 2676/90 a (ES) č. 423/2008 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia a na nariadenie (ES) č. 1493/1999 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I A

POVOLENÉ ENOLOGICKÉ POSTUPY A OŠETRENIA1

2

3

Enologický postup

Podmienky použitia (1)

Obmedzenia použitia

1.

Prevzdušňovanie alebo okysličovanie použitím plynného kyslíka

 

 

2.

Tepelné ošetrenia

 

 

3.

Odstreďovanie a filtrácia inertnými filtračnými materiálmi alebo bez nich

 

Prípadné použitie filtračného materiálu nesmie zanechať nežiaduce rezíduá v upravovanom výrobku.

4.

Použitie oxidu uhličitého, argónu alebo dusíka, jednotlivo alebo ich zmesi, s cieľom vytvoriť inertné prostredie a manipulovať s výrobkom bez prítomnosti vzduchu

 

 

5.

Použitie sušených vínnych kvasiniek alebo vínnych kvasiniek ako vínnej suspenzie

Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace víno, ako aj na druhotné alkoholické kvasenie všetkých kategórií šumivých vín.

 

6.

Na podporu tvorby kvasiniek použitie jednej látky alebo viacerých týchto látok, ktoré sa môžu prípadne doplniť inertným nosičom – mikrokryštalickou celulózou:

 

 

— pridanie hydrogénfosforečnanu amónneho alebo síranu amónneho,

Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace víno, ako aj na druhotné alkoholické kvasenie všetkých kategórií šumivých vín.

V množstve najviac 1 g/l (vyjadrené ako soľ) (2) alebo 0,3 g/l v prípade druhotného kvasenia šumivých vín.

— pridanie disiričitanu amónneho,

Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace hroznové víno.

V množstve najviac 0,2 g/l (vyjadrené ako soľ) (2) a v rozsahu maximálnych hodnôt stanovených v bode 7.

— pridanie tiamínhydrochloridu,

Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace víno, ako aj na druhotné alkoholické kvasenie všetkých kategórií šumivých vín.

V množstve najviac 0,6 mg/l (vyjadrené ako tiamín) pri každom ošetrení.

►M6

 

— pridanie autolyzátov kvasiniek.

 ◄

►M6  Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace hroznové víno. ◄

 

7.

Použitie oxidu siričitého, hydrogénsiričitanu draselného alebo metasiričitanu draselného, nazývaného aj disiričitan draselný alebo aj pyrosiričitan draselný

 

Maximálne hodnoty (maximálne množstvo vo výrobku uvedenom na trh) ustanovené v prílohe I B.

8.

Odstránenie oxidu siričitého prostredníctvom fyzikálnych procesov

Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, rektifikovaný zahustený hroznový mušt a mladé, ešte kvasiace víno.

 

9.

Ošetrenie aktívnym uhlím na enologické účely

Iba na mušty a mladé, ešte kvasiace víno, rektifikovaný zahustený hroznový mušt a biele vína.

V množstve najviac 100 g suchého produktu na jeden hektoliter.

▼M2

10.

Čírenie prostredníctvom jednej látky alebo viacerých z týchto látok určených na enologické účely:

— želatína jedlá,

►M6

 

— rastlinné proteíny z pšenice, hrachu a zemiakov,

 ◄

— vyzina,

— kazeín a kazeinát draselný,

— vaječný bielok,

— bentonit,

— oxid kremičitý vo forme gélu alebo koloidného roztoku,

— kaolín,

— tanín,

►M3

 

— chitozan odvodený z huby Aspergillus niger,

— chitín odvodený z huby Aspergillus niger,

 ◄ ►M4

 

— kvasinkový proteínový extrakt.

 ◄

 

Na účely ošetrovania vína sa chitozan používa v množstve najviac 100 g/hl.
Na účely ošetrovania vína sa chitín-glukán používa v množstve najviac 100 g/hl. ►M4  
Na účely ošetrenia muštov, bielych vín a ružových vín sa kvasinkový proteínový extrakt používa v množstve najviac 30 g/hl a v prípade červených vín v množstve najviac 60 g/hl.  ◄

▼B

11.

Použitie kyseliny sorbovej alebo sorbanu draselného

 

Maximálne množstvo kyseliny sorbovej v ošetrenom výrobku uvedenom na trh môže byť 200 mg/l.

12.

Použitie kyseliny L(+)-vínnej, kyseliny L(-)-jablčnej, kyseliny DL-jablčnej alebo kyseliny mliečnej na zvyšovanie obsahu kyselín

Podmienky a obmedzenia sú ustanovené v častiach C a D prílohy V k nariadeniu (ES) č. 479/2008 a v článkoch 11 a 13 tohto nariadenia.

Špecifikácie pre kyselinu L(+)-vínnu sú ustanovené v odseku 2 dodatku 2.

 

13.

Použitie jednej látky alebo viacerých z týchto látok na znižovanie obsahu kyselín:

— neutrálny vínan draselný,

— hydrogénuhličitan draselný,

— uhličitan vápenatý, ktorý môže obsahovať malé množstvá podvojnej vápenatej soli kyselín L(+)-vínnej a L(-)-jablčnej,

— vínan vápenatý,

— kyselina L(+)-vínna,

— homogénny prípravok kyseliny vínnej a uhličitanu vápenatého v rovnakom pomere rozomletý na jemný prášok.

Podmienky a obmedzenia sú ustanovené v častiach C a D prílohy V k nariadeniu (ES) č. 479/2008 a v článkoch 11 a 13 tohto nariadenia.

V prípade kyseliny L(+)-vínnej za podmienok ustanovených v dodatku 2.

 

14.

Pridanie živice z borovice halepskej (borovica Aleppo)

Za podmienok ustanovených v dodatku 3.

 

15.

Použitie preparátov z bunkových stien kvasiniek

 

V množstve najviac 40 g/hl.

16.

Použitie polyvinylpolypyrolidonu

 

V množstve najviac 80 g/hl.

17.

Použitie mliečnych baktérií

 

 

18.

Pridanie lyzozýmu

 

V množstve najviac 500 mg/l (ak sa pridáva do muštu a do vína, celkové množstvo nemôže presiahnuť úroveň 500 mg/l).

19.

Pridanie kyseliny L-askorbovej

 

Maximálne množstvo v ošetrenom víne uvedenom na trh: 250 mg/l (3).

20.

Použitie ionomeničových živíc

Iba na hroznový mušt určený na prípravu rektifikovaného zahusteného hroznového muštu a za podmienok ustanovených v dodatku 4.

 

21.

Pri suchých vínach používanie čerstvých, zdravých a neriedených kalov, ktoré obsahujú kvasinky z nedávnej výroby suchých vín

Na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

Množstvá nepresahujúce 5 % objemu ošetreného výrobku.

22.

Prebublávanie pomocou argónu alebo dusíku

 

 

23.

Pridanie oxidu uhličitého

Na čiastočne prekvasený mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 7 a 9 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

V prípade neperlivých vín môže byť množstvo oxidu uhličitého v ošetrenom víne uvedenom na trh najviac 3 g/l a pretlak spôsobený prítomnosťou oxidu uhličitého musí byť pri teplote 20 °C nižší ako 1 bar.

24.

Pridanie kyseliny citrónovej na účely stabilizácie vína

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

Maximálne množstvo v ošetrenom víne uvedenom na trh: 1g/l.

25.

Pridanie tanínov

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

 

26.

Ošetrenie:

— bielych vín alebo ružových vín hexakyanoželeznatanom draselným,

— červených vín hexakyanoželeznatanom draselným alebo fytátom vápenatým.

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 za podmienok ustanovených v dodatku 5.

Pri fytáte vápenatom v množstve najviac 8 g/hl.

27.

Pridanie kyseliny metavínnej

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

V množstve najviac 100 mg/l.

28.

Použitie arabskej gumy

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

 

29.

Použitie kyseliny DL-vínnej, nazývanej tiež kyselina hroznová (racemická), alebo jej neutrálnej draselnej soli na vyzrážanie prebytočného vápnika

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 za podmienok ustanovených v dodatku 5.

 

30.

Na podporu vyzrážania vínnych solí použitie:

— kyslého vínanu draselného alebo hydrogenvínanu draselného,

— vínanu vápenatého.

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

V prípade vínanu vápenatého v množstve najviac 200 g/hl.

31.

Použitie síranu meďnatého alebo citranu meďnatého na odstránenie nedostatkov vína, pokiaľ ide o chuť alebo vôňu.

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

►M3  V množstve najviac 1 g/hl a pod podmienkou, že obsah medi v ošetrenom výrobku nepresiahne 1 mg/l, s výnimkou likérových vín vyrábaných z nekvaseného alebo mierne kvaseného hroznového muštu, v prípade ktorého obsah medi nesmie prekročiť 2 mg/l. ◄

32.

Pridanie karamelu na účely prifarbenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (4).

Iba na likérové vína.

 

33.

Použitie čistých parafínových plátkov impregnovaných alylovým izotiokyanátom tak, aby vznikla sterilná atmosféra.

Iba na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na víno.

Môže sa použiť iba v Taliansku v prípadoch, keď to nezakazujú vnútroštátne právne predpisy a iba v nádobách s objemom viac ako 20 litrov.

Vo víne nesmú byť prítomné žiadne stopy alylového izotiokyanátu.

34.

Pridanie dimetyldikarbonátu (DMDC) do vína na zabezpečenie jeho mikrobiologickej stability

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 a za podmienok ustanovených v dodatku 6.

V množstve najviac 200 mg/l, pričom vo víne uvedenom na trh sa nesmú dať zistiť žiadne rezíduá.

35.

Pridanie kvasinkových manoproteínov na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa a proteínov vo vínach

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt používaný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

 

36.

åÚprava elektrodialýzou na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa vo víne

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 za podmienok ustanovených v dodatku 7.

 

37.

Použitie ureázy na zníženie obsahu močoviny vo víne

Iba na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 za podmienok ustanovených v dodatku 8.

 

38.

Použitie kúskov dubového dreva pri výrobe a dozrievaní vína, vrátane kvasenia čerstvého hrozna a hroznového muštu

Za podmienok ustanovených v dodatku 9.

 

39.

Použitie:

— alginátu vápenatého alebo

— alginátu draselného.

Iba na výrobu všetkých kategórií šumivých vín a perlivých vín kvasených vo fľašiach, pri ktorých sa kaly odstraňujú degoržovaním.

 

40.

►M4  Úprava obsahu alkoholu vo vínach ◄

Iba na víno a za podmienok ustanovených v dodatku 10

 

▼M3 —————

▼B

42.

Pridanie karboxylmetylcelulózy (celulózová guma) na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa

Iba na víno a všetky kategórie šumivých vín a perlivých vín

V množstve najviac 100 mg/l.

43.

Ošetrenie katexmi na zaistenie stabilizácie vínneho kameňa

Na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu ľudskú spotrebu a na výrobky vymedzené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 za podmienok ustanovených v dodatku 12.

 

▼M2

44.

►M3  Ošetrenie pomocou chitozanu odvodeného z huby Aspergillus niger  ◄

Za podmienok ustanovených v dodatku 13

 

45.

►M3  Ošetrenie pomocou chitín-glukánu odvodeného z huby Aspergillus niger  ◄

Za podmienok ustanovených v dodatku 13

 

46.

Zvyšovanie obsahu kyselín elektrodialyzačnými membránami

Podmienky a obmedzenia ustanovené v bodoch C a D prílohy XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a v článkoch 11 a 13 tohto nariadenia.

Za podmienok ustanovených v dodatku 14

 

47.

Používanie enzymatických prípravkov na enologické účely na maceráciu, čírenie, stabilizáciu, filtráciu a uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna obsiahnutých v mušte a vo víne.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9 ods. 2 tohto nariadenia, enzymatické prípravky a ich enzymatická aktivita (t. j. pektín lyáza, pektín metylesteráza, polygalakturonáza, hemiceluláza, celuláza, betaglukanáza a glykozidáza) musia byť v súlade s príslušnými špecifikáciami čistoty a identifikácie uverejnenými v Medzinárodnom enologickom kódexe OIV

 

▼M4

48.

Zvyšovanie obsahu kyselín prostredníctvom ošetrenia katexmi

Podmienky a obmedzenia stanovené v častiach C a D prílohy XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a v článkoch 11 a 13 tohto nariadenia.

Za podmienok stanovených v dodatku 15

 

49.

Znižovanie obsahu cukru v muštoch prostredníctvom spojených membrán

V prípade výrobkov vymedzených v bode 10 prílohy XIc k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 za podmienok stanovených v dodatku 16

 

50.

Znižovanie obsahu kyselín prostredníctvom ošetrenia elektromembránovými procesmi

Podmienky a obmedzenia stanovené v častiach C a D prílohy XV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a v článkoch 11 a 13 tohto nariadenia.

Za podmienok stanovených v dodatku 17

 

▼M6

51.

Používanie inaktivovaných kvasiniek

 

 

52.

Riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov

V prípade výrobkov vymedzených v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 okrem pridania oxidu uhličitého v prípade výrobkov vymedzených v bodoch 4, 5, 6 a 8 uvedenej prílohy.

 

▼M9

53

Ošetrovanie vín pomocou membránovej technológie s aktívnym uhlím s cieľom znížiť nadmerné množstvo 4-etylfenolu a 4-etylguajakolu,

Pri vínach a za podmienok stanovených v dodatku 19

 

54

Použitie kopolymérov polyvinylimidazolu – polyvinylpyrolidónu (PVI/PVP)

Pri muštoch a vínach a za podmienok stanovených v dodatku 20

V množstve najviac 500 mg/l (ak sa pridáva do muštu aj do vína, celkové množstvo nesmie presiahnuť úroveň 500 mg/l).

55

Použitie chloridu strieborného

Pri vínach a za podmienok stanovených v dodatku 21

V množstve najviac 1 g/hl, rezíduá vo víne < 0,1 mg/l (striebro)

▼M10

56

Použitie aktivátorov malolaktickej fermentácie

Za podmienok stanovených v dodatku 22.

 

▼M11

57

Používanie filtračných dosiek s obsahom zeolitov faujasit (Y) na adsorbovanie halogénovaných derivátov anizolov

Za podmienok stanovených v dodatku 23

 

58

Ošetrovanie vína polyaspartátom draselným

Za podmienok stanovených v dodatku 24

V množstve najviac 10 g/hl.

(1)   Pokiaľ to nie je výslovne uvedené, opísaný postup alebo ošetrenie sa môže použiť na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace víno, čiastočne prekvasený hroznový mušt určený ako taký na priamu ľudskú spotrebu, víno, všetky kategórie šumivých vín, perlivé víno, sýtené perlivé víno, likérové vína, vína zo zhrozienkovatého hrozna a vína z prezretého hrozna.

(2)   Tieto soli amoniaku sa môžu používať aj v kombinácii v celkovom množstve maximálne 1g/l bez toho, aby boli dotknuté uvedené osobitné maximálne hodnoty 0,3 g/l alebo 0,2 g/l.

(3)   Pri každom ošetrení sa môže použiť maximálne 250 mg/l.

(4)   Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.

▼M2 —————

▼B
Dodatok 2

Kyselina L(+)-vínna

1. Kyselina vínna, ktorej použitie na znižovanie obsahu kyselín je ustanovené v bode 13 prílohy I A, sa môže používať len pri výrobkoch, ktoré:

pochádzajú z odrôd viniča Elbling a Rizling a

pochádzajú z hrozna zozbieraného v týchto vinohradníckych oblastiach v severnej časti vinohradníckej zóny A:

 Ahr,

 Rheingau,

 Mittelrhein,

 Mosel,

 Nahe,

 Rheinhessen,

 Pfalz,

 Moselle luxembourgeoise.

2. Kyselina vínna, ktorej použitie je ustanovené v bodoch 12 a 13 tejto prílohy, nazývaná aj kyselina L(+)-vínna, musí mať poľnohospodársky pôvod a musí byť získaná najmä z vinárskych výrobkov. Zároveň musí spĺňať kritériá čistoty ustanovené v smernici 2008/84/ES.
Dodatok 3

Živica z borovice halepskej

1. Živica z borovice halepskej (borovice Aleppo), ktorej použitie je ustanovené v bode 14 prílohy I A, sa môže používať len na výrobu vína „retsina“. Tento enologický postup sa môže vykonávať len:

a) na zemepisnom území Grécka;

b) v prípade hroznového muštu z hrozna odrôd pestovateľskej oblasti a vinohradníckej oblasti, ako sú špecifikované v gréckych ustanoveniach účinných k 31. decembru 1980;

c) pridaním najviac 1 000 gramov živice na hektoliter výrobku použitého pred kvasením alebo, pokiaľ skutočný obsah alkoholu nepresahuje tretinu celkového obsahu alkoholu, počas kvasenia.

▼M5

2. Ak Grécko zamýšľa zmeniť ustanovenia uvedené v odseku 1 písm. b), oznámi to vopred Komisii. Toto oznámenie podá podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009. Ak Komisia neodpovie do 2 mesiacov od tohto oznámenia, Grécko môže vykonať plánované zmeny.

▼B
Dodatok 4

Ionomeničové živice

Ionomeničové živice, ktoré sa môžu používať v súlade s bodom 20 prílohy I A, sú kopolyméry styrénu a divinylbenzénu, ktoré obsahujú kyselinu sulfónovú a amóniové skupiny. Musia spĺňať požiadavky ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ( 8 ) a v právnych predpisoch Spoločenstva a vo vnútroštátnych právnych predpisoch prijatých na vykonávanie tohto nariadenia. Okrem toho pri testovaní metódou analýzy uvedenou v odseku 2 nesmie v žiadnom z uvedených rozpúšťadiel dôjsť k strate viac ako 1 miligramu organických látok na liter. Regenerácia živíc sa musí uskutočniť pomocou látok, ktorých použitie je povolené na prípravu potravín.

Tieto živice sa môžu používať len pod dozorom schváleného enológa alebo technika a v zariadeniach schválených orgánmi členského štátu, na území ktorého sa tieto živice používajú. Tieto orgány ustanovia povinnosti a zodpovednosť, ktoré prislúchajú schváleným enológom a technikom.

Metóda analýzy na stanovenie straty organickej hmoty z ionomeničových živíc:

1.   PREDMET A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Stanovenie straty organickej hmoty z ionomeničových živíc.

2.   VYMEDZENIE POJMU

Strata organickej hmoty z ionomeničových živíc. Strata organickej hmoty sa stanovuje pomocou metódy uvedenej ďalej v texte.

3.   PRINCÍP METÓDY

Extrakčné roztoky prechádzajú cez živice pripravené na tento účel a hmotnosť extrahovanej organickej hmoty sa určuje gravimetrickým meraním.

4.   ČINIDLÁ

Všetky činidlá musia byť analytickej čistoty.

Extrakčné roztoky.

4.1.

Destilovaná voda alebo odionizovaná voda alebo voda ekvivalentnej čistoty.

4.2.

Pripraví sa 15 % obj. (objemové percentá) roztok etanolu zmiešaním 15 dielov absolútneho etanolu s 85 dielmi vody (bod 4.1).

4.3.

Pripraví sa 5 % hm. (hmotnostné percentá) roztok kyseliny octovej zmiešaním 5 dielov ľadovej kyseliny octovej s 95 dielmi vody (bod 4.1).

5.   POMÔCKY A ZARIADENIE

5.1.

Chromatografické kolóny na iónovú výmenu.

5.2.

Odmerné valce s objemom 2 l.

5.3.

Ploché odparovacie nádoby schopné zniesť teplotu 850 °C v muflovej peci.

5.4.

Sušiareň s termostatom nastaveným na približne 105 ± 2 °C.

5.5.

Muflová pec s termostatom nastaveným na 850 ± 25 °C.

5.6.

Analytické váhy s presnosťou na 0,1 miligramu.

5.7.

Odparovač, ohrevná platňa alebo infračervený odparovač.

6.   PRINCÍP METÓDY

6.1.

Do každej z troch chromatografických kolón na iónovú výmenu (bod 5.1) sa pridá 50 mililitrov ionomeničovej živice určenej na testovanie, ktorá je umytá a pripravená v súlade so špecifikáciami výrobcov, pokiaľ ide o prípravu živíc určených na použitie v potravinárskom odvetví.

6.2.

Pokiaľ ide o aniónové živice, tri extrakčné roztoky (body 4.1, 4.2 a 4.3) sa nechajú prejsť oddelene cez kolóny pripravené na tento účel (bod 6.1) prietokovou rýchlosťou 350 až 450 mililitrov za hodinu. Prvý liter eluátu v každom z troch prípadov sa vyleje a ďalšie dva litre sa nalejú do odmerných valcov (bod 5.2). Pokiaľ ide o katiónové živice, nechajú sa prejsť cez kolóny pripravené na tento účel len roztoky uvedené v bodoch 4.1 a 4.2.

6.3.

Každý z týchto troch eluátov sa nechá odpariť nad ohrevnou platňou alebo pomocou infračerveného odparovača (bod 5.7) vo vopred vyčistenej a odváženej (m0) plochej odparovacej miske (bod 5.3). Misky sa umiestnia do sušiarne (bod 5.4) a sušia sa na konštantnú hmotnosť (ml).

6.4.

Po zaznamenaní konštantnej hmotnosti (bod 6.3) sa odparovacia miska umiestni do muflovej pece (bod 5.5) a vzorka sa spopolní na konštantnú hmotnosť (m2).

6.5.

Vypočíta sa hmotnosť vyextrahovanej organickej hmoty (bod 7.1). Ak je výsledok vyšší ako 1 mg/l, vykoná sa slepý pokus s činidlami a prepočíta sa hmotnosť vyextrahovanej organickej hmoty.

Vykoná sa slepý pokus opakovaním úkonov uvedených v bodoch 6.3 a 6.4, ale s použitím dvoch litrov extrakčného roztoku, čím sa získa hmotnosť m3 zodpovedajúca bodu 6.3 a hmotnosť m4 zodpovedajúca bodu 6.4.

7.   VYJADRENIE VÝSLEDKOV

7.1.

Vzorec a výpočet výsledkov

Hmotnosť organickej hmoty vyextrahovanej z ionomeničových živíc vyjadrená v miligramoch na liter je daná týmto vzťahom:

500 (m1 – m2),

kde m1 a m2 sú vyjadrené v gramoch.

Opravená hmotnosť organickej hmoty vyextrahovanej z ionomeničových živíc vyjadrená v miligramoch na liter je daná týmto vzťahom:

500 (m1 – m2 – m3 + m4),

kde m1, m2, m3 a m4 sú vyjadrené v gramoch.

7.2.

Rozdiel vo výsledkoch medzi dvoma súbežnými zisteniami, ktoré sa vykonali na tej istej vzorke, nesmie presiahnuť 0,2 miligramu na liter.
Dodatok 5

Hexakyanoželeznatan draselný

Fytát vápenatý

Kyselina DL-vínna

Hexakyanoželeznatan draselný a fytát vápenatý, ktorých použitie je ustanovené v bode 26 prílohy I A, alebo kyselina DL-vínna, ktorej použitie je ustanovené v bode 29 prílohy I A, sa môžu používať na ošetrenie len vtedy, ak toto ošetrenie prebieha pod dohľadom enológa alebo technika schváleného orgánmi členského štátu, na území ktorého sa toto ošetrenie vykonáva a zodpovednosť ktorých v prípade potreby ustanoví príslušný členský štát.

Po ošetrení hexakyanoželeznatanom draselným alebo fytátom vápenatým musí víno obsahovať stopové prvky železa.

Dohľad nad používaním výrobkov uvedených v prvom pododseku sa riadi ustanoveniami prijatými členskými štátmi.

▼M3
Dodatok 6

Požiadavky pre dimetyldikarbonát

OBLASŤ POUŽITIA

Dimetyldikarbonát možno pridať do vína, a to s jedným alebo niekoľkými takýmito cieľmi:

a) zabezpečiť mikrobiologickú stabilitu fľaškového vína obsahujúceho kvasiteľné cukry;

b) zabrániť vytvoreniu nežiaducich kvasiniek a mliečnych baktérií;

c) zastaviť kvasenie tichých, sladkých a polosuchých vín.

POŽIADAVKY:

 na dosiahnutie cieľa a) sa pridanie musí vykonať len krátko pred naplnením vína do fliaš,

 použitý výrobok musí spĺňať kritériá čistoty stanovené smernicou 2008/84/ES,

 toto ošetrenie sa musí zaznamenať do registra uvedeného v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼B
Dodatok 7

Požiadavky na ošetrenie elektrodialýzou

Účelom tohto ošetrenia je dosiahnuť stabilitu vínneho kameňa vo víne, pokiaľ ide o hydrogénvínan draselný a vínan vápenatý (alebo iné soli vápnika), extrakciou prebytočných iónov z vína pomocou membrán, prepúšťajúcich v elektrickom poli len anióny alebo len katióny.

1.   POŽIADAVKY NA MEMBRÁNY

1.1.

Membrány sú usporiadané striedavo v systéme, ktorý je obdobou „kalolisu“, alebo v akomkoľvek inom vhodnom systéme, ktorý sa skladá z komôr na ošetrenie (víno) a koncentráciu (odpadová voda).

1.2.

Membrány prepúšťajúce katióny musia byť usporiadané tak, aby prepúšťali len katióny, a najmä katióny draslíka (K+) a vápnika (Ca++).

1.3.

Membrány prepúšťajúce anióny musia byť usporiadané tak, aby prepúšťali len anióny, a najmä anióny vínneho kameňa.

1.4.

Membrány nesmú spôsobiť nadmerné zmeny fyzikálno-chemického zloženia a senzorických vlastností vína. Musia spĺňať tieto podmienky:

 musia byť vyrobené v súlade s osvedčenými výrobnými postupmi z látok povolených na výrobu plastových materiálov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, uvedených v prílohe II k smernici Komisie 2002/72/ES ( 9 ),

 používateľ zariadenia na elektrodialýzu musí preukázať, že použité membrány spĺňajú uvedené vlastnosti, a že výmenu membrán vykonal špecializovaný personál,

 nesmú uvoľňovať žiadne látky v množstvách, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo narúšajú chuť alebo vôňu potravín, a musia spĺňať kritériá ustanovené v smernici 2002/72/ES,

 pri ich použití nesmie dochádzať k žiadnemu vzájomnému pôsobeniu medzi zložkami membrány a zložkami vína, pri ktorom by v ošetrovanom výrobku mohli vzniknúť nové zlúčeniny s možnými toxikologickými následkami.

Stabilita nových elektrodialyzačných membrán sa stanoví pomocou simulačného roztoku, ktorý je prispôsobený fyzikálno-chemickému zloženiu vína, aby sa zistila prípadná migrácia určitých látok, ktoré pochádzajú z elektrodialyzačných membrán.

Odporúčaná metóda pokusu:

Simulačný roztok je roztok vody a alkoholu, ktorý je prispôsobený pH a vodivosti vína. Jeho zloženie je takéto:

 absolútny etanol: 11 l,

 hydrogenvínan draselný: 380 g,

 chlorid draselný: 60 g,

 koncentrovaná kyselina sírová: 5 ml,

 destilovaná voda: toľko, aby celkový objem roztoku dosiahol 100 litrov.

Tento roztok sa používa na testy migrácie v uzatvorenom obvode v elektrodialyzačnej zostave pod napätím (1 volt/celu) v množstve 50 l/m2 anexových a katexových membrán až do 50 % demineralizácie roztoku. Výtokový obvod sa spúšťa pomocou roztoku chloridu draselného s koncentráciou 5 g/l. Migračné látky sa skúmajú v simulačnom roztoku ako aj v eluente.

Týmto sa určí obsah organických molekúl vstupujúcich do zloženia membrány, ktoré sú schopné migrovať do ošetrovaného roztoku. Obsah každej z týchto zložiek sa určí osobitne v schválenom laboratóriu. ►M1  Obsah všetkých určených zložiek v simulačnom roztoku musí byť nižší ako 50 μg/l. ◄

Na tieto membrány sa musia uplatňovať všeobecné pravidlá o kontrolách materiálov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

2.   POŽIADAVKY NA POUŽÍVANIE MEMBRÁN

Pár membrán používaných pri eletrodialyzačnom ošetrení na stabilizáciu vínneho kameňa vo víne je nastavený tak, aby spĺňal tieto požiadavky:

 zníženie pH vína nesmie byť väčšie ako 0,3 pH jednotiek,

 zníženie obsahu prchavých kyselín musí byť menšie ako 0,12 g/l (2 meq vyjadrené prostredníctvom kyseliny octovej),

 ošetrenie nesmie ovplyvniť neiónové zložky vína, najmä polyfenoly a polysacharidy,

 difúzia malých molekúl ako napríklad etanolu sa musí znížiť a nesmie spôsobiť zníženie obsahu alkoholu o viac ako 0,1 % obj.,

 membrány sa musia udržiavať a čistiť schválenými postupmi pomocou látok, ktoré sú povolené na použitie pri príprave potravín,

 membrány sú označené tak, aby sa ich poradie pri zostavovaní dalo skontrolovať,

 zariadenie sa musí ovládať pomocou ovládacieho a kontrolného mechanizmu, ktorý zohľadní príslušnú nestabilitu každého vína, aby sa odstránilo len presýtenie hydrogénvínanom draselným a vápenatými soľami,

 za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do registra uvedeného v článku 112 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.
Dodatok 8

Požiadavky týkajúce sa ureázy

1. Medzinárodný kód ureázy: č. ES 3-5-1-5, č. CAC 9002-13-5.

2. Pôsobenie: ureáza (účinná v kyslom prostredí) rozkladá močovinu na amoniak a oxid uhličitý. Uvedené pôsobenie vzniká pri najmenej 5 jednotách/mg, pričom jedna jednotka sa vymedzuje ako množstvo enzýmov, pôsobením ktorého sa pri koncentrácii močoviny 5 g/l v prostredí pH 4 a pri teplote 37 °C uvoľní jeden μmol amoniaku (NH3) za minútu.

3. Pôvod: Lactobacillus fermentum.

4. Oblasť použitia: rozkladanie močoviny prítomnej vo vínach určených na dlhšie dozrievanie, v ktorých je počiatočná koncentrácia močoviny vyššia ako 1 mg/l.

5. Maximálne použiteľné množstvo: 75 mg enzýmového prípravku na liter ošetrovaného vína, pričom sa nesmie prekročiť 375 jednotiek ureázy na liter vína. Po ošetrení musí byť všetka zostávajúca enzymatická činnosť zastavená filtráciou vína (priemer pórov < 1 μm).

6. Špecifikácie chemickej a mikrobiologickej čistoty.Strata pri sušení

menej ako 10 %

Ťažké kovy

menej ako 30 ppm

Olovo (Pb)

menej ako 10 ppm

Arzén (As)

menej ako 2 ppm

Celkové množstvo koliformných baktérií:

žiadne

Salmonella spp.

žiadna v 25 g vzorke

Celkové množstvo aeróbnych baktérií:

menej ako 5 × 104 baktérií/g

Ureáza povolená na ošetrovanie vína musí byť vyrobená za podobných podmienok ako ureáza, ku ktorej vydal Vedecký výbor pre potraviny 10. decembra 1998 stanovisko.
Dodatok 9

Požiadavky na kúsky dubového dreva

PREDMET, PÔVOD A OBLASŤ POUŽITIA

Kúsky dubového dreva sa používajú pri výrobe a dozrievaní vína, vrátanie kvasenia čerstvého hrozna a hroznového muštu, aby sa víno obohatilo určitými zložkami, ktoré sa uvoľňujú z dubového dreva.

Kúsky dreva musia pochádzať výlučne z druhov Quercus.

Buď sa ponechajú v prírodnom stave, alebo sa odborne zohrejú pri nízkej, strednej alebo vysokej teplote. Nesmie však dôjsť k ich spáleniu, a to ani na povrchu, ani k zuhoľnateniu, či drobeniu pri dotyku. Nesmú prejsť žiadnym chemickým, enzymatickým alebo fyzikálnym ošetrením okrem ohrevu. Nesmie sa do nich pridať žiadny výrobok, ktorým by sa zvýšili ich prirodzené aromatizačné schopnosti alebo obsah extrahovateľných fenolových zlúčenín.

OZNAČENIE POUŽITÉHO VÝROBKU

Na štítku sa musí uviesť pôvod botanického druhu alebo druhov dubu a intenzita prípadného ohrevu, podmienky uchovávania a bezpečnostné pokyny.

ROZMERY

Rozmery drevených častíc musia byť také, aby sa najmenej 95 % hmotnosti zadržalo sitom, ktorého oká majú veľkosť 2 mm (alebo 9 mesh).

ČISTOTA

Kúsky dubového dreva nesmú uvoľňovať látky v takých koncentráciách, ktoré by prípadne mohli ohroziť zdravie.

Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedeného v článku 112 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

▼M4
Dodatok 10

Požiadavky na úpravu obsahu alkoholu vo vínach

Cieľom tohto ošetrenia, ktoré spočíva v úprave obsahu alkoholu (ďalej len „ošetrenie“), je znížiť nadmerný obsah etanolu vo víne, aby sa zlepšila vyváženosť chute.

Požiadavky:

1. Ciele možno dosiahnuť buď použitím jednotlivých separačných techník, alebo ich kombináciou.

2. Ošetrované vína nesmú mať organoleptické nedostatky a musia byť vhodné na priamu ľudskú spotrebu.

3. Odstraňovanie alkoholu z vína sa nemôže uskutočniť v prípade, že niektorý z vinárskych výrobkov použitých pri výrobe daného vína prešiel niektorým z procesov obohacovania stanovených v prílohe XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

4. Obsah alkoholu sa môže znížiť najviac o 20 obj. % a skutočný obsah alkoholu v konečnom výrobku musí byť v súlade s obsahom alkoholu vymedzeným v bode 1 druhom podbode písm. a) prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

5. Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

6. Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedenej v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

7. Členské štáty môžu stanoviť, že toto ošetrenie sa musí vopred oznámiť príslušným orgánom.

▼M3 —————

▼B
Dodatok 12

Požiadavky na ošetrenie katexmi na zaistenie stabilizácie vínneho kameňa vo víne

Cieľom tohto ošetrenia je získať stabilitu vínneho kameňa, pokiaľ ide o hydrogénvínan draselný a vínan vápenatý (a ďalšie soli vápnika).

Požiadavky

1. Ošetrenie sa musí obmedziť len na odstránenie nadbytočných katiónov.

▼M3

 Víno sa predtým môže ošetriť chladom.

▼B

 Len minimálna časť vína potrebná na dosiahnutie stability sa ošetrí katexmi.

2. Ošetrenie prebehne na katiónových živiciach, ktoré sa obnovujú v kyslom cykle.

3. Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik. Ošetrenie musí byť zapísané do registra uvedeného v odseku 2 článku 112 nariadenia (ES) č. 479/2008.

4. Katiónové živice musia byť v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ( 10 ) a s ustanoveniami Spoločenstva a vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na účely jeho uplatňovania a musia spĺňať analytické požiadavky uvedené v dodatku 4 tohto nariadenia. Ich použitie nesmie viesť k nadmerným zmenám fyzikálno-chemického zloženia a senzorických vlastností vína a musia byť dodržané hraničné hodnoty stanovené v bode 3 monografie „Katiónové živice“ Medzinárodného enologického kódexu uverejneného OIV.

▼M2
Dodatok 13

▼M3

Požiadavky na ošetrenie vín pomocou chitozanu odvodeného z huby Aspergillus niger a na ošetrenie vín pomocou chitín-glukánu odvodeného z huby Aspergillus niger

▼M2

Oblasti použitia:

a) zníženie obsahu ťažkých kovov, najmä železa, olova, kadmia, medi;

b) prevencia bieleho zákalu a hnedého zákalu;

c) obmedzenie prípadných kontaminantov, najmä ochratoxínu A;

d) obmedzenie populácií nežiaducich mikroorganizmov, najmä kvasiniek Brettanomyces, jedine ošetrovaním chitozanom.

Požiadavky:

 Dávky, ktoré budú použité, sa určujú v nadväznosti na predbežnú skúšku. Najvyššia prípustná dávka musí byť nižšia alebo sa rovnať:

 

 100 g/hl na použitie uvedené v písmenách a) a b),

 500 g/hl na použitie uvedené v písmene c),

 10 g/hl na použitie uvedené v písmene d).

 Usadeniny sa odstraňujú prostredníctvom fyzikálnych procesov.
Dodatok 14

Požiadavky na zvyšovanie obsahu kyselín elektrodialyzačnými membránami

 Katiónové membrány musia byť usporiadané tak, aby umožňovali iba extrakciu katiónov, konkrétne katiónu K+.

 Bipolárne membrány neprepúšťajú anióny ani katióny muštu a vína.

▼M4

 Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik. Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedenej v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

 Použité membrány musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 ( 11 ), ako aj vnútroštátne ustanovenia prijaté na účely uplatňovania uvedených požiadaviek. Musia spĺňať požiadavky Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.

▼M4
Dodatok 15

Požiadavky na zvyšovanie obsahu kyselín ošetrením katexmi

Cieľom ošetrenia katexmi (ďalej len „ošetrenie“) je zvýšiť obsah titrovateľných kyselín a skutočnú kyslosť (zníženie pH) prostredníctvom čiastočnej fyzikálnej extrakcie katiónov pomocou katexu.

Požiadavky:

1. Ošetrenie prebehne na katiónových živicových vymieňačoch, ktoré sa regenerujú v kyslom cykle.

2. Ošetrenie sa musí obmedziť na odstraňovanie prebytočných katiónov.

3. Aby sa zamedzilo tvorbe frakcií muštu lebo vína, ošetrenie sa bude vykonáva kontinuálne, pričom sa ošetrené výrobky postupne pridávajú do pôvodných výrobkov.

4. Alternatívnym postupom môže byť priame vloženie živice v požadovanom množstve do nádrže a jej následné oddelenie akoukoľvek vhodnou fyzikálnou metódou.

5. Za vykonanie všetkých operácií je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

6. Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedenej v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

7. Katiónové živice musia byť v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1935/2004, ako aj ustanoveniami Únie a vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na účely jeho uplatňovania a musia spĺňať analytické požiadavky uvedené v dodatku 4 k tejto prílohe. Ich použitie nesmie viesť k nadmerným zmenám fyzikálno-chemického zloženia a senzorických vlastností muštu ani vína a musia byť dodržané hraničné hodnoty stanovené v bode 3 monografie Katiónové živice Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.
Dodatok 16

Požiadavky na ošetrenie znižovaním obsahu cukru v muštoch prostredníctvom spojených membrán

Cieľom ošetrenia, ktoré spočíva v znižovaní obsahu cukru (ďalej len „ošetrenie“), je odstrániť cukor z muštu pomocou spojených membrán tak, že sa mikrofiltrácia alebo ultrafiltrácia kombinuje s nanofiltráciou alebo reverznou osmózou.

Požiadavky:

1. Ošetrením dochádza k znižovaniu objemu v závislosti od množstva a obsahu cukru cukrového roztoku odobratého z pôvodného muštu.

2. Postupy musia umožniť, aby sa uchoval obsah iných zložiek muštu, ako je cukor.

3. Zníženie obsahu cukru v muštoch sa vylučuje s ďalšou úpravou obsahu alkoholu vo vínach, ktoré sú z nich vyrobené.

4. Ošetrenie sa nemôže vykonávať spoločne ani s jednou z operácií obohacovania uvedených v prílohe XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

5. Ošetrenie sa vykonáva v objeme muštu, ktorý sa stanoví v závislosti od toho, aké zníženie obsahu cukru chceme dosiahnuť.

6. Cieľom prvej etapy je jednak pripraviť mušt na druhú fázu zahusťovania a zároveň zachovať makromolekuly s veľkosťou presahujúcou prahovú hodnotu priepustnosti membrány. Táto etapa sa môže vykonať pomocou ultrafiltrácie.

7. Permeát získaný v prvej etape ošetrenia sa následne zahusťuje nanofiltráciou alebo reverznou osmózou.

Pôvodná voda a organické kyseliny, ktoré neboli zachytené najmä nanofiltráciou, sa môžu znova pridať do ošetrovaného muštu.

8. Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

9. Použité membrány musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011*, ako aj vnútroštátne ustanovenia prijaté na účely uplatňovania uvedených požiadaviek. Musia spĺňať požiadavky Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.
Dodatok 17

Požiadavky na znižovanie obsahu kyselín prostredníctvom elektromembránových procesov

Ošetrenie elektromembránovými procesmi (ďalej len „ošetrenie“) je fyzikálna metóda extrakcie iónov z muštu alebo vína pôsobením elektrického poľa s použitím membrán prepúšťajúcich anióny na jednej strane a bipolárnych membrán na strane druhej. Spojenie membrán prepúšťajúcich anióny a bipolárnych membrán umožňuje riadiť znižovanie obsahu titrovateľných kyselín a skutočnej kyslosti (zvyšovanie pH).

Požiadavky:

1. Aniónové membrány musia byť umiestnené takým spôsobom, aby umožňovali jedine extrakciu aniónov, a najmä organických kyselín muštu alebo vína.

2. Bipolárne membrány nesmú prepúšťať ani anióny, ani katióny muštu alebo vína.

3. Víno získané z takto ošetreného muštu alebo odkysleného vína musí obsahovať minimálne 1 g.l–1 kyseliny vínnej.

4. Znižovanie obsahu kyselín pomocou membrán a zvyšovanie obsahu kyselín sa navzájom vylučujú.

5. Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

6. Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedenej v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

7. Použité membrány musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011*, ako aj vnútroštátne ustanovenia prijaté na účely uplatňovania uvedených požiadaviek. Musia spĺňať požiadavky Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.

▼M6
Dodatok 18

Požiadavky týkajúce sa riadenia obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov

Riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov je fyzikálna metóda riadenia koncentrácií plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov (hydrofóbnych membrán) a plynov používaných v enológii.

POŽIADAVKY:

1. Túto techniku možno používať po skončení alkoholového kvasenia až do balenia ako náhrada zariadení na prebublávanie alebo Venturiho trubíc.

2. Tento postup smie vykonávať iba enológ alebo kvalifikovaný technický pracovník.

3. Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedenej v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4. Použité membrány musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia (EÚ) č. 10/2011, ako aj vnútroštátne ustanovenia prijaté na účely uplatňovania uvedených požiadaviek. Musia spĺňať požiadavky Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.

▼M9
Dodatok 19

Požiadavky týkajúce sa ošetrovania vín pomocou membránovej technológie s aktívnym uhlím s cieľom znížiť nadmerné množstvo 4-etylfenolu a 4-etylguajakolu

Cieľom tohto ošetrenia je znížiť obsah 4-etylfenolu a 4-etylguajakolu mikrobiálneho pôvodu, ktorý predstavuje organoleptické nedostatky a prekrýva arómy vína.

Požiadavky:

1. Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

2. Ošetrenie musí byť zapísané do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3. Použité membrány musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia (EÚ) č. 10/2011, ako aj vnútroštátne ustanovenia prijaté na účely vykonávania uvedených požiadaviek. Musia spĺňať požiadavky Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.
Dodatok 20

Požiadavky týkajúce sa použitia kopolymérov polyvinylimidazolu – polyvinylpyrolidónu (PVI/PVP)

Účelom použitia PVI/PVP je zabrániť nedostatkom spôsobeným príliš vysokým obsahom kovov a znížiť nežiaducu vysokú koncentráciu kovov.

Požiadavky:

1. Kopolyméry sa musia odstrániť filtráciou najneskôr do dvoch dní po ich pridaní so zohľadnením zásady predbežnej opatrnosti.

2. V prípade kalných muštov sa kopolymér musí pridať najskôr maximálne dva dni pred filtráciou.

3. Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

4. Ošetrenie musí byť zapísané do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Dodatok 21

Požiadavky týkajúce sa chloridu strieborného

Chlorid strieborný sa používa na ošetrenie vín s cieľom odstrániť abnormálny zápach spojený s fermentáciou a skladovaním (spôsobený redukčnými reakciami charakterizovanými prítomnosťou sírovodíka a tiolov).

Požiadavky:

1. Za vykonanie ošetrenia je zodpovedný enológ alebo kvalifikovaný technik.

2. Ošetrenie musí byť zapísané do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3. Chlorid strieborný pridávaný do vína sa musí nanášať na inertný nosný materiál, ako je napr. diatomit (kremelina), bentonit, kaolín atď. Zrazenina sa musí odstrániť akýmkoľvek vhodným fyzikálnym postupom a musí byť upravená špecializovaným sektorom.

▼M10
Dodatok 22

Aktivátory malolaktickej fermentácie

Účelom je pridať aktivátory malolaktickej fermentácie na konci alkoholového kvasenia alebo po jeho ukončení na uľahčenie malolaktickej fermentácie.

Podporiť začatie, kinetiku alebo ukončenie malolaktickej fermentácie:

a) prostredníctvom obohatenia prostredia živinami a rastovými faktormi na podporu rastu baktérií mliečneho kvasenia;

b) prostredníctvom adsorbcie niektorých inhibítorov baktérií.

Predpisy

a) aktivátory sú mikrokryštalická celulóza alebo produkty vzniknuté rozpadom kvasníc (autolyzáty, inaktivované kvasnice, bunkové steny kvasníc);

b) aktivátory možno pridať do vína alebo kvasiaceho vína pred malolaktickou fermentáciou alebo po nej;

c) aktivátory nemusia vyvolať organoleptické odchýlky vo víne;

d) aktivátory malolaktickej fermentácie musia spĺňať špecifikácie Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV. Ak je aktivátorom mikrokryštalická celulóza, musí spĺňať špecifikácie stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012 ( 12 ).

▼M11
Dodatok 23

Požiadavky na používanie filtračných dosiek s obsahom zeolitov faujasit (Y)

Účelom používania filtračných dosiek s obsahom zeolitov faujasit (Y) počas filtrovania je zníženie koncentrácie halogénovaných derivátov anizolov, ktoré spôsobujú pachuť vo vínach, pod hranicu zmyslového vnímania.

Predpisy:

a) uvedeným spôsobom by sa malo ošetrovať číre víno;

b) pred filtráciou by sa filtračné dosky mali vyčistiť a vydezinfikovať;

c) použitie zeolitov faujasit (Y) by malo byť v súlade s predpismi Medzinárodného enologického kódexu.
Dodatok 24

Požiadavky na ošetrovanie vína polyaspartátom draselným

Účelom pridávania polyaspartátu draselného do vín je prispieť k stabilizácii vína proti vypadávaniu vínneho kameňa.

Predpisy:

a) optimálna dávka polyaspartátu draselného použitého na stabilizáciu vín vrátane vín s vysokým stupňom nestability vínneho kameňa nesmie presiahnuť 10 g/hl. Vyššími dávkami sa účinnosť polyaspartátu draselného pri stabilizácii nezlepšuje a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť zvýšenie zakalenia vína;

b) v prípade červených vín s vysokou koloidnou nestabilitou sa odporúča ich predchádzajúce ošetrenie bentonitom;

c) použitie polyaspartátu draselného musí byť v súlade s predpismi Medzinárodného enologického kódexu.

▼B
PRÍLOHA I B

MAXIMÁLNY OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO VO VÍNACH

A.   OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO VO VÍNACH

1. Celkový obsah oxidu siričitého v iných vínach, ako sú šumivé vína a likérové vína, nesmie v čase ich uvedenia na trh na priamu ľudskú spotrebu presiahnuť:

a) 150 miligramov na liter v prípade červených vín;

b) 200 miligramov na liter v prípade bielych a ružových vín.

2. Odchylne od odseku 1 písm. a) a písm. b) sa maximálny obsah oxidu siričitého v prípade vín s obsahom cukru vyjadreným ako súčet glukózy a fruktózy, ktorý je najmenej 5 gramov na liter, zvyšuje na:

a) 200 miligramov na liter v prípade červených vín;

b) 250 miligramov na liter v prípade bielych alebo ružových vín;

c) 300 miligramov na liter v prípade:

 vín, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Spoločenstva oprávnené na označenie „Spätlese“,

 bielych vín, ktoré sú oprávnené na niektoré z týchto chránených označení pôvodu: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette a Savennières,

 bielych vín, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu Allela, Navarra, Penedès, Tarragona a Valencia a vína oprávnené niesť chránené označenie pôvodu, ktoré pochádzajú z Comunidad Autónoma del Pais Vasco a sú označované ako „vendimia tardia“,

 sladkých vín oprávnených na chránené označenie pôvodu „Binissalem-Mallorca“,

 vín pochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva vyrobených v súlade s britskými právnymi predpismi, pokiaľ je obsah cukru vyšší ako 45 g/l,

 vín s chráneným označením pôvodu „Tokaji“ pochádzajúcich z Maďarska, ktoré v súlade s maďarskými právnymi predpismi nesú označenie „Tokaji édes szamorodni“ alebo „Tokaji szàraz szamorodni“,

 vín oprávnených na chránené označenie pôvodu Loazzolo, Alto Adige a Trentino, označovaných pojmami alebo niektorým z pojmov „passito“ alebo „vendemmia tardiva“,

 vín oprávnených na označenie pôvodu „Colli orientali del Friuli“, za ktorým nasleduje označenie „Picolit“,

 vín oprávnených na chránené označenie pôvodu „Moscato di Pantelleria naturale“ a „Moscato di Pantelleria“,

 vín pochádzajúcich z Českej republiky, ktoré sú oprávnené označovať sa ako „pozdní sběr“,

 vín pochádzajúcich zo Slovenska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazom „neskorý zber“ a slovenské tokajské vína oprávnené na chránené označenie pôvodu „Tokajské samorodné suché“ alebo „Tokajské samorodné sladké“,

 vín pochádzajúcich zo Slovinska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sú označované sa ako „vrhunsko vino ZGP – pozna trgatev“,

 bielych vín s týmito chránenými zemepisnými označeniami a s celkovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % obj. a obsahom cukru vyšším ako 45 g/l:

 

 Vin de pays de Franche-Comté,

 Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

 Vin de pays de Saône-et-Loire,

 Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

 Vin de pays des collines rhodaniennes,

 Vin de pays du comté Tolosan,

 Vin de pays des côtes de Gascogne,

 Vin de pays du Gers,

 Vin de pays du Lot,

 Vin de pays des côtes du Tarn,

 Vin de pays de la Corrèze,

 Vin de pays de l’Ile de Beauté,

 Vin de pays d’Oc,

 Vin de pays des côtes de Thau,

 Vin de pays des coteaux de Murviel,

 Vin de pays du Val de Loire,

 Vin de pays de Méditerranée,

 Vin de pays des comtés rhodaniens,

 Vin de pays des côtes de Thongue,

 Vin de pays de la Côte Vermeille,

▼M2

 Vin de pays de l'Agenais,

 Vin de pays des terroirs landais,

 Vin de pays des Landes,

 Vin de pays d'Allobrogie,

 Vin de pays du Var;

▼B

 sladkých vín pochádzajúcich z Grécka, ktorých celkový obsah alkoholu je najmenej 15 % obj. a obsah cukru je najmenej 45 g/l a ktoré sú oprávnené na tieto chránené zemepisné označenia:

 

 Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (oblastné víno z oblasti Tyrnavos),

 Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (oblastné víno z oblasti Ahaia),

 Λακωνικός Τοπικός Οίνος (oblastné víno z oblasti Lakonia),

 Τοπικός Οίνος Φλώρινας (oblastné víno z oblasti Florina),

 Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (oblastné víno z oblasti Cyclades),

 Τοπικός Οίνος Αργολίδας (oblastné víno z oblasti Argolida),

 Τοπικός Οίνος Πιερίας (oblastné víno z oblasti Pieria),

 Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (oblastné víno z oblasti Mount Athos- oblastné víno z oblasti Holy Mountain),

 sladkých vín pochádzajúcich z Cypru, ktorých celkový obsah alkoholu je najviac 15 % obj. a obsah cukru je najmenej 45 g/l a ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu Κουμανδαρία (Commandaria),

 sladkých vín pochádzajúcich z Cypru, vyrobených z prezretého hrozna alebo zo zhrozienkovateného hrozna, ktorých celkový obsah alkoholu je najmenej 15 % obj. a obsah cukru je najmenej 45 g/l a ktoré sú oprávnené na tieto chránené zemepisné označenia:

 

 Τοπικός Οίνος Λεμεσός (oblastné víno z oblasti Lemesos),

 Τοπικός Οίνος Πάφος (oblastné víno z oblasti Pafos),

 Τοπικός Οίνος Λάρνακα (oblastné víno z oblasti Larnaka),

 Τοπικός Οίνος Λευκωσία (oblastné víno z oblasti Lefkosia);

▼M2

 vín pochádzajúcich z Malty, ktorých celkový obsah alkoholu je vyšší alebo sa rovná 13,5 % obj. a obsah cukru je vyšší alebo sa rovná 45 g/l, oprávnených na chránené označenie pôvodu „Malta“ a „Gozo“;

▼B

d) 350 miligramov na liter v prípade:

 vín, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Spoločenstva oprávnené na označenie „Auslese“,

 rumunských bielych vín oprávnených na niektoré z týchto chránených označení pôvodu: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească,

 vín pochádzajúcich z Českej republiky oprávnených používať v označení výraz „výběr z hroznů“,

 vín pochádzajúcich zo Slovenska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazom „výber z hrozna“ a slovenských tokajských vín oprávnených na chránené označenie pôvodu „Tokajský mášláš“ alebo „Tokajský forditáš“,

 vín pochádzajúcich zo Slovinska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazom „vrhunsko vino ZGP – izbor“;

▼M2

 vín oprávnených na označenie tradičným pojmom „Késői szüretelésű bor“;

▼M4

 vín typu „aleatico“, ktoré pochádzajú z Talianska a sú oprávnené niesť chránené označenie pôvodu „Pergola“, ako aj tradičné označenie „passito“.

▼B

e) 400 miligramov na liter v prípade:

 vín, ktoré sú oprávnené označovať sa v súlade s predpismi Spoločenstva výrazmi „Beerenauslese“, „Ausbruch“, „Ausbruchwein“, „Trockenbeerenauslese“, „Strohwein“, „Schilfwein“ a „Eiswein“,

 bielych vín oprávnených na tieto chránené označenia pôvodu: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon, pokiaľ za nimi nenasleduje výraz „sec“, Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon, za ktorým nasleduje názov obce pôvodu, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, pokiaľ za ním nenasleduje výraz „sec“, Alsace a Alsace grand cru, za ktorým nasleduje výraz „vendanges tardives“ alebo „sélection de grains nobles“,

 sladkých vín vyrobených z prezretého hrozna a sladkých vín vyrobených zo zhrozienkovateného hrozna, pochádzajúcich z Grécka, ktorých obsah zvyškového cukru vyjadrený ako cukor je najmenej 45 g/l a ktoré sú oprávnené na niektoré z týchto označení pôvodu: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodos), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Kefallonia), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Νεμέα (Néméa), Δαφνές (Dafnes) a sladkých vín z prezretého hrozna a sladkých vín zo zhrozienkovateného hrozna oprávnených na tieto chránené zemepisné označenia: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cyclades), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (Mount Athos – Holy Mountain),

 vín pochádzajúcich z Českej republiky, oprávnených označovať sa výrazmi „výběr z bobulí“, „výběr z cibéb“, „ledové víno“ alebo „slámové víno“,

 vín pochádzajúcich zo Slovenska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazmi „bobuľový výber“, „hrozienkový výber“, „cibébový výber“, „ľadové víno“ alebo „slamové víno“ a slovenských tokajských vín, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu „Tokajský výber“, „Tokajská esencia“, „Tokajská výberová esencia“,

▼M4

 vín, ktoré pochádzajú z Maďarska, sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a nesú v súlade s maďarskými právnymi predpismi označenie „Tokaji máslás“, „Tokaji fordítás“, „Tokaji aszúeszencia“, „Tokaji eszencia“, „Tokaji aszú“„Töppedt szőlőből készült bor“ alebo „Jégbor“,

▼B

 vín, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu „Albana di Romagna“ a ktoré sa označujú výrazom „passito“,

 luxemburských vín, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sa označujú výrazom „vendanges tardives“, „vin de glace“ alebo „vin de paille“,

▼M3

 vín pochádzajúcich z Portugalska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu alebo na chránené zemepisné označenie, za ktorým nasleduje výraz „colheita tardia“,

▼B

 vín pochádzajúcich zo Slovinska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sa označujú výrazmi: „vrhunsko vino ZGP – jagodni izbor“ alebo „vrhunsko vino ZGP – ledeno vino“ alebo „vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor“,

 bielych vín pochádzajúcich z Kanady oprávnených na označenie „Icewine“.

3. Zoznamy vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uvedené v odseku 2 písm. c), písm. d) a písm. e) sa môžu zmeniť a doplniť v prípade, že sa zmenia podmienky výroby príslušných vín alebo sa zmení ich zemepisné označenie alebo označenie pôvodu. ►M5  Členské štáty poskytnú vopred a podľa nariadenia (ES) č. 792/2009 všetky potrebné technické informácie o príslušných vínach vrátane špecifikácií a ročne vyrobených množstiev. ◄

4. Ak to vyžadujú poveternostné podmienky, Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v odseku 2 článku 113 nariadenia (ES) č. 479/2008 rozhodnúť, že príslušné členské štáty môžu v niektorých vinohradníckych oblastiach Spoločenstva povoliť v prípade vín vyrábaných na ich území zvýšenie maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého nižších ako 300 miligramov na liter uvedených v tomto bode, a to najviac o 50 miligramov na liter. Zoznam prípadov, keď členské štáty môžu povoliť takéto zvýšenie, je uvedený v dodatku 1.

5. Členské štáty môžu na vína vyrábané na ich území uplatniť prísnejšie opatrenia.

B.   OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO V LIKÉROVÝCH VÍNACH

Celkový obsah oxidu siričitého v likérových vínach nesmie presiahnuť v čase ich uvedenia na trh na priamu ľudskú spotrebu:

150 miligramov na liter, ak je obsah cukru nižší ako 5 gramov na liter,

200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

C.   OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO V ŠUMIVÝCH VÍNACH

1. Celkový obsah oxidu siričitého v šumivých vínach nesmie presiahnuť v čase ich uvedenia na trh na priamu ľudskú spotrebu:

a) 185 miligramov na liter v prípade všetkých kategórií akostných šumivých vín a

b) 235 miligramov na liter v prípade ostatných šumivých vín.

2. Ak to vyžadujú poveternostné podmienky v niektorých vinohradníckych oblastiach Spoločenstva, príslušné členské štáty môžu povoliť pre šumivé vína vyrábané na ich území a uvedené v odseku 1 písm. a) a písm. b) zvýšenie celkového maximálneho obsahu oxidu siričitého o najviac 40 miligramov na liter za predpokladu, že vína, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie, sa nevyvezú mimo územia príslušných členských štátov.

▼M8
Dodatok I

Zvýšenie celkového maximálneho obsahu oxidu siričitého, ak to vyžadujú poveternostné podmienky 

Rok

Členský štát

Vinohradnícke oblasti

Príslušné vína

1.

2000

Nemecko

všetky vinohradnícke oblasti na nemeckom území

všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2000

2.

2006

Nemecko

vinohradnícke oblasti v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko a Porýnie-Falcko

všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2006

3.

2006

Francúzsko

vinohradnícke oblasti v departementoch Bas-Rhin a Haut-Rhin

všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2006

4.

2013

Nemecko

vinohradnícke oblasti vymedzené ako oblasti chráneného označenia pôvodu „Mosel“ a chráneného zemepisného označenia „Landwein der Mosel“, „Landwein der Ruwer“, „Landwein der Saar“ a „Saarländischer Landwein“

všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2013

5.

2014

Nemecko

vinohradnícke oblasti v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko a Porýnie-Falcko

všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2014

▼B
PRÍLOHA I C

MAXIMÁLNY OBSAH PRCHAVÝCH KYSELÍN VO VÍNE

1. Obsah prchavých kyselín nesmie prekročiť:

a) 18 miliekvivalentov na liter v prípade čiastočne prekvaseného hroznového muštu;

b) 18 miliekvivalentov na liter v prípade bielych alebo ružových vín, alebo

c) 20 miliekvivalentov na liter v prípade červených vín.

2. Hodnoty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na:

a) výrobky z hrozna zozbieraného v Spoločenstve vo fáze výroby a všetkých fázach ich uvádzania na trh;

b) čiastočne prekvasený hroznový mušt a vína pochádzajúce z tretích krajín vo všetkých fázach od ich vstupu na zemepisné územie Spoločenstva.

3. Odchýlky od odseku 1 možno ustanoviť v prípade:

a) niektorých vín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a niektorých vín s chráneným zemepisným označením (CHZO):

 ak zreli minimálne dva roky alebo

 ak boli vyrobené v súlade s osobitnými postupmi;

b) vín s celkovým obsahom alkoholu najmenej 13 % obj.

▼M5

Členské štáty oznámia tieto odchýlky Komisii podľa nariadenia (ES) č. 792/2009. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.
PRÍLOHA I D

OBMEDZENIA A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ÚPRAVY OBSAHU ZVYŠKOVÉHO CUKRU VÍN

1. Úprava obsahu zvyškového cukru vín sa povoľuje len prostredníctvom jedného alebo viacerých z týchto výrobkov:

a) hroznový mušt;

b) zahustený hroznový mušt;

c) rektifikovaný zahustený hroznový mušt.

Celkový obsah alkoholu daného vína sa nesmie zvýšiť o viac ako 4 % obj.

2. Úprava obsahu zvyškového cukru dovezených vín so zemepisným označením a určených na priamu ľudskú spotrebu sa na území Spoločenstva zakazuje. Na úpravu obsahu zvyškového cukru ostatných dovezených vín sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na vína vyrobené v Spoločenstve.

3. Členský štát môže povoliť úpravu obsahu zvyškového cukru vína s chráneným označením pôvodu iba vtedy, keď sa má táto úprava obsahu zvyškového cukru vykonať:

a) v súlade s podmienkami a obmedzeniami ustanovenými v tejto prílohe;

b) v oblasti, odkiaľ dané víno pochádza, alebo v oblasti nachádzajúcej sa v jej bezprostrednom susedstve.

Hroznový mušt a zahustený hroznový mušt uvedené v odseku 1 musia pochádzať z tej istej oblasti ako víno, ktorého obsah zvyškového cukru sa týmito výrobkami upravuje.

4. Úprava obsahu zvyškového cukru vín sa povoľuje iba v štádiu výroby a veľkoobchodu.

5. Úpravu obsahu zvyškového cukru vín sa musí vykonávať v súlade s týmito osobitnými administratívnymi pravidlami:

a) Fyzické alebo právnické osoby, ktoré zamýšľajú vykonať úpravu obsahu zvyškového cukru, zašlú o tom oznámenie príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého sa má úprava obsahu zvyškového cukru vykonať.

b) Oznámenia sa predkladajú písomne a musia byť doručené príslušnému orgánu najneskôr 48 hodín pred dňom začatia procesu.

c) Ak však podnik vykonáva úpravu obsahu zvyškového cukru bežne a sústavne, členské štáty môžu povoliť oznámenie vzťahujúce sa na viaceré procesy alebo na určité obdobie, ktoré podnik zašle príslušnému orgánu. Takéto oznámenie sa prijme len pod podmienkou, že podnik vedie evidenciu, do ktorej zaznamenáva každý proces úpravy obsahu zvyškového cukru a informácie uvedené v písmene d).

d) Oznámenia obsahujú tieto informácie:

 objem a celkový a skutočný obsah alkoholu upravovaného vína,

 objem a celkový a skutočný obsah alkoholu pridávaného hroznového muštu alebo objem a hustotu pridávaného zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu v závislosti od prípadu,

 celkový a skutočný obsah alkoholu, ktorý bude mať víno po úprave obsahu zvyškového cukru.

Osoby uvedené v písmene a) vedú vstupnú a výstupnú evidenciu, v ktorej sa uvádzajú množstvá hroznového muštu, zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, ktoré majú v držbe s cieľom vykonať úpravu obsahu zvyškového cukru.
PRÍLOHA II

POVOLENÉ ENOLOGICKÉ POSTUPY A OBMEDZENIA UPLATNITEĽNÉ NA ŠUMIVÉ VÍNA, AKOSTNÉ ŠUMIVÉ VÍNA A AKOSTNÉ AROMATICKÉ ŠUMIVÉ VÍNA

A.   Šumivé vína

1. Na účely tejto časti a častí B a C tejto prílohy:

a) „tirážny likér“ znamená:

výrobok, ktorý sa pridáva do cuvée, aby sa vyvolalo sekundárne kvasenie;

b) „expedičný likér“ znamená:

výrobok, ktorý sa pridáva do šumivého vína na dosiahnutie osobitných chuťových vlastností.

2. Expedičný likér môže obsahovať výhradne:

 sacharózu,

 hroznový mušt,

 čiastočne prekvasený hroznový mušt,

 zahustený hroznový mušt,

 rektifikovaný zahustený hroznový mušt,

 víno alebo

 ich zmes,

prípadne s prídavkom vínneho destilátu.

3. Bez toho, aby bolo dotknuté obohacovanie zložiek cuvée povolené v zmysle nariadenia (ES) č. 479/2008, sa zakazuje akékoľvek obohacovanie cuvée.

4. Každý členský štát však môže povoliť obohacovanie cuvée v prípade oblastí a odrôd viniča, pre ktoré je to technicky odôvodnené, a to v mieste výroby šumivých vín a pod podmienkou, že:

a) žiadna zložka cuvée nebola predtým obohatená;

b) tieto zložky pochádzajú výhradne z hrozna zozbieraného v danej oblasti;

c) proces obohacovania sa vykoná výhradne v jednom kroku;

d) sa neprekročia tieto hodnoty:

i) 3 % obj. v prípade cuvée s obsahom zložiek pochádzajúcich z vinohradníckej zóne A;

ii) 2 % obj. v prípade cuvée s obsahom zložiek pochádzajúcich z vinohradníckej zóne B;

iii) 1,5 % obj. v prípade cuvée s obsahom zložiek pochádzajúcich z vinohradníckej zóne C;

e) použitou metódou je pridanie sacharózy, zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu.

5. Pridanie tirážneho likéru a pridanie expedičného likéru sa nepovažuje ani za obohacovanie, ani za úpravu obsahu zvyškového cukru. Pridanie tirážneho likéru nesmie mať za následok zvýšenie celkového obsahu alkoholu v cuvée o viac ako 1,5 % obj. Takéto zvýšenie sa meria tak, že sa vypočíta rozdiel medzi celkovým obsahom alkoholu v cuvée a celkovým obsahom alkoholu v šumivom víne ešte pred prípadným pridaním akéhokoľvek expedičného likéru.

6. Pridanie expedičného likéru sa vykonáva tak, aby nedošlo k zvýšeniu skutočného obsahu alkoholu v šumivých vínach o viac ako 0,5 % obj.

7. Úprava obsahu zvyškového cukru cuvée a jeho zložiek sa zakazuje.

8. Okrem prípadného zvyšovania a znižovania obsahu kyselín zložiek cuvée vykonávaného v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 479/2008 možno zvyšovať alebo znižovať obsah kyselín aj samotného cuvée. Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín cuvée sa navzájom vylučujú. Zvyšovanie obsahu kyselín možno vykonávať iba do maximálnej hodnoty 1,5 gramu na liter vyjadrenej ako kyselina vínna, t. j. 20 miliekvivalentov na liter.

9. V rokoch s mimoriadnymi klimatickými podmienkami možno maximálnu hodnotu 1,5 gramu na liter, t. j. 20 miliekvivalentov na liter, zvýšiť na 2,5 gramu na liter, t. j. 34 miliekvivalentov na liter za predpokladu, že prirodzený obsah kyselín vo výrobkoch dosahuje hodnotu minimálne 3 gramy na liter vyjadrenú ako kyselina vínna, t. j. 40 miliekvivalentov na liter.

10. Oxid uhličitý obsiahnutý v šumivých vínach musí byť výhradne výsledkom alkoholického kvasenia cuvée, z ktorého sa víno vyrába.

Takéto kvasenie musí byť výhradne výsledkom pridania tirážneho likéru okrem prípadu, keď ide o spracovanie hrozna, hroznového muštu alebo čiastočne prekvaseného hroznového muštu priamo na šumivé víno. Môže prebiehať iba vo fľašiach alebo uzatvorených tankoch.

▼M4

Použitie oxidu uhličitého pri plnení fliaš prostredníctvom protitlaku je povolené, ak prebieha pod dohľadom a pod podmienkou, že tlak oxidu uhličitého prítomného v šumivých vínach sa nezvýši v dôsledku nevyhnutnej výmeny plynov s oxidom uhličitým, ktorý je výsledkom alkoholického kvasenia cuvée.

11. Pokiaľ ide o iné šumivé vína, ako sú šumivé vína s chráneným označením pôvodu:

a) tirážny likér určený na ich výrobu môže obsahovať výhradne:

 hroznový mušt,

 čiastočne prekvasený hroznový mušt,

 zahustený hroznový mušt,

 rektifikovaný zahustený hroznový mušt alebo

 sacharózu a víno;

b) skutočný obsah alkoholu v % obj. v týchto vínach, vrátane alkoholu obsiahnutého v akomkoľvek pridanom expedičnom likéri, musí byť najmenej 9,5 % obj.

B.   Akostné šumivé vína

1. Tirážny likér určený na výrobu akostného šumivého vína môže obsahovať len:

a) sacharózu;

b) zahustený hroznový mušt;

c) rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

d) hroznový mušt alebo čiastočne prekvasený hroznový mušt alebo

e) víno.

2. Členské štáty, ktoré sú jeho výrobcami, môžu vymedziť doplňujúce alebo prísnejšie charakteristiky alebo požiadavky na výrobu a obeh akostných šumivých vín, ktoré spadajú pod tento názov a vyrábajú sa na ich území.

3. Okrem toho sa na výrobu akostných šumivých vín vzťahujú aj pravidlá uvedené v:

 časti A bodoch 1 až 10,

 v časti C bode 3, pokiaľ ide o skutočný obsah alkoholu v % obj., časti C bode 5, pokiaľ ide o minimálny pretlak, a časti C bode 6 a časti C bode 7, pokiaľ ide o minimálnu dobu trvania výrobných procesov, bez toho, aby bola dotknutá časť B bod 4 písm. d).

4. Pokiaľ ide o akostné aromatické šumivé vína:

a) odhliadnuc od odchýlok možno akostné aromatické šumivé vína získať len tak, že sa pri zostavovaní cuvée použije výhradne hroznový mušt alebo čiastočne prekvasený hroznový mušt pochádzajúci z odrôd viniča uvedených v dodatku 1. ►M1  Akostné aromatické šumivé vína sa však môžu vyrábať tradičným spôsobom tak, že ako zložky cuvée sa použijú vína získané z hrozna odrody „Glera“ zozbieraného v regiónoch Veneto a Friuli-Venezia Giulia; ◄

b) riadený kvasný proces zameraný na tvorbu oxidu uhličitého v cuvée sa vykonáva výlučne chladením alebo iným fyzikálnym spôsobom pred a po zostavení cuvée;

c) pridávanie expedičného likéru sa zakazuje;

d) doba trvania procesu výroby akostných aromatických šumivých vín nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

C.   Šumivé vína a akostné šumivé vína s chráneným označením pôvodu

1. Celkový obsah alkoholu v obj. % cuvée určeného na výrobu akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu je najmenej:

 9,5 % obj. vo vinohradníckych zónach C III,

 9 % obj. v ostatných vinohradníckych zónach.

▼M1

2. Celkový obsah alkoholu v % obj. cuvée určeného na výrobu akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“ a „Colli Asolani – Prosecco“ alebo „Asolo – Prosecco“ vyrábaných iba z jednej odrody viniča je najmenej 8,5 % obj.

▼B

3. Skutočný obsah alkoholu v % obj. akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu vrátane alkoholu obsiahnutého v akomkoľvek pridanom expedičnom likéri je najmenej 10 % obj.

4. Tirážny likér pre šumivé vína a akostné šumivé vína s chráneným označením pôvodu môže obsahovať len:

a) sacharózu;

b) zahustený hroznový mušt;

c) rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

a

a) hroznový mušt;

b) čiastočne prekvasený hroznový mušt;

c) víno;

umožňujúce výrobu rovnakého šumivého vína alebo rovnakého akostného šumivého vína s chráneným označením pôvodu, ako je víno, do ktorého sa pridáva tirážny likér.

5. Odchylne od písmena c) bodu 5 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 v prípade akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu, ktoré sa uchovávajú v uzatvorených nádobách s kapacitou menej ako 25 centilitrov pri teplote 20 °C, môže byť pretlak v nádobách minimálne 3 bary.

6. Doba trvania procesu výroby akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu, vrátane dozrievania vo výrobnom podniku, ktorá sa počíta od začatia procesu kvasenia určeného na tvorbu oxidu uhličitého v týchto vínach, nesmie byť kratšia ako:

a) šesť mesiacov v prípade, že proces kvasenia určený na tvorbu oxidu uhličitého vo vínach prebieha v uzavretom tanku;

b) deväť mesiacov v prípade, že proces kvasenia určený na tvorbu oxidu uhličitého vo vínach prebieha vo fľaši.

7. Doba trvania procesu kvasenia určeného na tvorbu oxidu uhličitého v cuvée a doba prítomnosti cuvée na kaloch je najmenej:

 90 dní,

 30 dní, ak kvasenie prebieha v nádobách s miešacím zariadením.

8. Pravidlá uvedené v časti A bode 1 až 10 a v časti B bode 2 sa uplatňujú aj na šumivé vína a na akostné šumivé vína s chráneným označením pôvodu.

9. Pokiaľ ide o akostné aromatické šumivé vína s chráneným označením pôvodu:

a) tieto vína sa môžu získavať len tak, že sa pri zostavovaní cuvée použije výlučne hroznový mušt alebo čiastočne prekvasený hroznový mušt, ktorý pochádza z odrôd viniča uvedených v zozname v dodatku 1, pokiaľ sú tieto odrody uznané za vhodné na výrobu akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu v regióne, ktorého názov sa uvádza na týchto akostných šumivých vínach s chráneným označením pôvodu. ►M1  Odchylne od tohto ustanovenia sa môže akostné aromatické šumivé víno s chráneným označením pôvodu vyrábať tak, že sa pri zostavovaní cuvée použijú vína pochádzajúce z odrôd viniča „Glera“, zozbieraného v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu „Prosecco“, „Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ a „Asolo – Prosecco“; ◄

b) riadený kvasný proces zameraný na tvorbu oxidu uhličitého v cuvée sa vykonáva výlučne chladením alebo iným fyzikálnym spôsobom pred a po zostavení cuvée;

c) pridávanie expedičného likéru sa zakazuje;

d) skutočný obsah alkoholu akostných aromatických šumivých vín s chráneným označením pôvodu nesmie byť nižší ako 6 % obj.;

e) celkový obsah alkoholu v % obj. akostných aromatických šumivých vín s chráneným označením pôvodu nesmie byť nižší ako 10 % obj;

f) v prípade akostných aromatických šumivých vín s chráneným označením pôvodu je pretlak v uzavretých nádobách, v ktorých sa uchovávajú pri teplote 20 °C najmenej 3 bary;

g) odchylne od časti C bodu 6, doba trvania výroby akostných aromatických šumivých vín s chráneným označením nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.
Dodatok 1

Zoznam odrôd viniča, ktorých hrozno sa može použiť na zostavenie cuvée na prípravu akostných aromatických šumivých vín a akostných aromatických šumivých vín s chráneným označením pôvodu

Airén

▼M2

Albariño

▼B

Aleatico N

Alvarinho

Ασύρτικο (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N

Busuioacă de Bohotin

Clairette B

Colombard B

Csaba gyöngye B

Cserszegi fűszeres B

Devín

Fernão Pires

Freisa N

Gamay N

Gewuerztraminer Rs

Girò N

▼M1

Glera

▼B

Γλυκερύδρα (Glykerythra)

Huxelrebe

Irsai Olivér B

▼M2

Macabeo B

▼B

Macabeu B

▼M2

Všetky odrody Malvasía

▼B

Všetky odrody Malvoisie

Mauzac blanc a rosé

Monica N

▼M2

Všetky odrody Moscatel

▼B

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

Müller-Thurgau B

Všetky muškátové odrody

Manzoni moscato

Nektár

Pálava B

Parellada B

Perle B

Piquepoul B

Poulsard

▼M1 —————

▼B

Ροδίτης (Roditis)

Scheurebe

Tămâioasă românească

Torbato

Touriga Nacional

Verdejo

Zefír B
PRÍLOHA III

POVOLENÉ ENOLOGICKÉ POSTUPY A OBMEDZENIA UPLATNITEĽNÉ NA LIKÉROVÉ VÍNA A LIKÉROVÉ VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

A.   Likérové vína

1. Na výrobky uvedené v písmene c) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008, ktoré slúžia na výrobu likérových vín a likérových vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, sa v relevantných prípadoch môžu uplatniť len enologické postupy a ošetrenia uvedené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v tomto nariadení.

2. Avšak:

a) zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu v % obj. sa môže dosiahnuť iba použitím výrobkov uvedených v písmenách e) a f) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 a

b) odchylne od tohto ustanovenia je Španielsko oprávnené povoliť používanie síranu vápenatého v prípade španielskych vín označovaných tradičným pojmom „vino generoso“ alebo „vino generoso de licor“, pokiaľ je tento postup tradičný a pod podmienkou, že obsah síranu v takto ošetrenom výrobku, vyjadrený ako síran draselný, nepresahuje 2,5 gramu na liter. Obsah kyselín v takto získaných vínach sa môže dodatočne zvýšiť maximálne do hodnoty 1,5 gramu na liter.

3. Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie ustanovenia, ktoré môžu členské štáty prijať pre likérové vína a likérové vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením vyrobené na ich území, sa povoľuje použiť na tieto výrobky enologické postupy uvedené v nariadení (ES) č. 479/2008 alebo v tomto nariadení.

4. Takisto sa povoľuje:

a) úprava obsahu zvyškového cukru týchto výrobkov, pokiaľ neboli obohatené zahusteným hroznovým muštom, pod podmienkou predloženia oznámenia a vedenia evidencie o tejto úprave, a to:

 zahusteným hroznovým muštom alebo rektifikovaným zahusteným hroznovým muštom pod podmienkou, že zvýšenie celkového obsahu alkoholu v obj. % v príslušnom víne neprekročí 3 % obj.,

▼M2

 zahusteným hroznovým muštom, rektifikovaným zahusteným hroznovým muštom alebo hroznovým muštom zo zhrozienkovateného hrozna, do ktorého bol pridaný neutrálny alkohol vínneho pôvodu, aby sa zabránilo kvaseniu, v prípade španielskeho vína označovaného tradičným pojmom „vino generoso de licor“, pod podmienkou, že zvýšenie celkového obsahu alkoholu v uvedenom víne neprekročí 8 % obj.,

▼B

 zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu v prípade likérových vín s chráneným označením pôvodu „Madeira“ pod podmienkou, že zvýšenie celkového obsahu alkoholu v % obj. v uvedených vínach neprekročí 8 % obj.;

b) pridanie alkoholu, destilátu alebo liehoviny uvedených v písmenách e) a f) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008, aby sa nahradila strata spôsobená odparovaním počas dozrievania;

c) dozrievanie likérových vín s chráneným označením pôvodu „Madeira“ v nádobách umiestnených v prostredí s teplotou nepresahujúcou 50 °C.

5. Odrody viniča, z ktorých sa získavajú výrobky uvedené v písmene c) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008, používané na výrobu likérových vín a likérových vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením boli vybrané z odrôd uvedených v odseku 1 článku 24 nariadenia (ES) č. 479/2008.

6. Prirodzený obsah alkoholu v % obj. vo výrobkoch uvedených v písmene c) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 používaných na výrobu iného likérového vína, ako je likérové víno s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, musí byť najmenej 12 % obj.

B.   Likérové vína s chráneným označením pôvodu (ktoré sú odlišné od ustanovení v časti A tejto prílohy a ktoré sa týkajú osobitne likérových vín s chráneným označením pôvodu)

1. Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa použitie hroznového muštu alebo miešanie hroznového muštu s vínom, uvedených v štvrtej zarážke písmene c) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 sa nachádza v časti A dodatku 1 tejto prílohy.

2. Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, do ktorých sa môžu pridávať výrobky uvedené v písmene f) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008, sa nachádza v časti B dodatku 1 tejto prílohy.

3. Výrobky uvedené v písmene c) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008, ako aj zahustený hroznový mušt a čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna uvedený v bode iii) písmene f) bode 3 uvedenej prílohy IV, použité na výrobu likérového vína s chráneným označením pôvodu musia pochádzať z oblasti, ktorej názov nesie dané likérového víno s chráneným označením pôvodu.

▼M2

Pokiaľ však ide o likérové vína s chráneným označením pôvodu „Málaga“ a „Jerez-Xérès-Sherry“, hroznový mušt zo zhrozienkovateného hrozna, do ktorého bol pridaný neutrálny alkohol vínneho pôvodu, aby sa zabránilo kvaseniu, získaný z odrody viniča Pedro Ximénez, môže pochádzať z oblasti „Montilla-Moriles“.

4. Procesy uvedené v bodoch 1 až 4 časti A tejto prílohy, ktoré sú určené na výrobu likérového vína s chráneným označením pôvodu, sa môžu vykonávať len v rámci oblasti uvedenej v bode 3.

Avšak, pokiaľ ide o likérové víno s chráneným označením pôvodu, v prípade ktorého je označenie „Porto“ vyhradené pre výrobok vyrobený z hrozna získaného v oblasti nazývanej „Douro“, dodatočný proces výroby a zrenia sa môže uskutočniť buď v uvedenej oblasti, alebo v oblasti Vila Nova de Gaia-Porto.

5. Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie ustanovenia, ktoré môžu prijať členské štáty pre likérového vína s chráneným označením pôvodu vyrábané na ich území:

a) prirodzený obsah alkoholu v % obj. výrobkov použitých na výrobu likérového vína s chráneným označením pôvodu uvedených v písmene c) bode 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 nesmie byť nižší ako 12 % obj. Niektoré likérové vína s chráneným označením pôvodu uvedené v zoznamoch, ktoré sa nachádzajú v časti A dodatku 2 tejto prílohy, sa však môžu získavať:

i) buď z hroznového muštu, ktorého prirodzený obsah alkoholu v % obj. je v prípade likérových vín s chráneným označením pôvodu najmenej 10 % obj., ktorý sa dosiahol pridaním liehoviny z vína alebo z hroznových výliskov s označením pôvodu a podľa možnosti pochádzajúcich z toho istého poľnohospodárskeho podniku;

ii) alebo z čiastočne prekvaseného hroznového muštu alebo, v prípade druhej zarážky tohto bodu, vína, ktorého pôvodný prirodzený obsah alkoholu v % obj. je najmenej:

 11 % obj. v prípade likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktoré sa získavajú pridaním neutrálneho alkoholu alebo vínneho destilátu, ktorého skutočný obsah alkoholu v % obj. je najmenej 70 % obj., alebo liehoviny vínneho pôvodu,

 10,5 % obj. v prípade vín vyrábaných z muštu bieleho hrozna odrôd uvedených v zozname 3 časti A dodatku 2,

 9 % obj. v prípade portugalského likérového vína s chráneným označením pôvodu „Madeira“, ktorého výroba je tradičná a použitie je v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými bolo výslovne ustanovené;

b) zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých celkový obsah alkoholu v obj. % je odchylne od písmena b) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 nižší ako 17,5 % obj., ale nie nižší ako 15 % obj., ak tak výslovne ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa na tieto vína uplatňovali pred 1. januárom 1985, je uvedený v časti B dodatku 2.

6. Osobitné tradičné pojmy „οίνος γλυκύς φυσικός“, „vino dulce natural“, „vino dolce naturale“, „vinho doce natural“ sú vyhradené pre likérové vína s chráneným označením pôvodu:

 získané zo zberu, z ktorého najmenej 85 % pochádza z odrôd viniča uvedených v zozname, ktorý sa nachádza v dodatku 3,

 získané z muštov, ktorých pôvodný prirodzený obsah cukru je najmenej 212 gramov na liter,

 získané pridaním alkoholu, destilátu alebo liehovín podľa písmen e) a f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008, pričom sa vylučuje akékoľvek iné obohacovanie.

7. Členské štáty môžu pre likérové vína s chráneným označením pôvodu vyrábané na ich území, pokiaľ to vyžaduje ich tradičné použitie, ustanoviť, že osobitný tradičný pojem „vin doux naturel“ sa vyhradzuje pre likérové vína s chráneným označením pôvodu, ktoré sú:

 vinifikované priamo vinohradníkmi, ktorí zozbierali hrozno, pokiaľ pochádzajú iba z ich úrod odrôd Muscats, Grenache, Maccabéo alebo Malvoisie. Medzi použitým hroznom však môže byť aj také, ktoré pochádza z vinohradov vysadených inými odrodami, ako sú uvedené odrody, ktoré môže predstavovať maximálne 10 %,

 získané zo zberu, ktorého výnos je v súlade s prvou a štvrtou zarážkou písmenom c) bodom 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 maximálne 40 hektolitrov hroznového muštu z hektára, pričom pri akomkoľvek prekročení tohto výnosu nemôžu byť výrobky z takejto úrody označené ako „vin doux naturel“,

 získané z uvedeného hroznového muštu, ktorého pôvodný prirodzený obsah cukru ja najmenej 252 gramov na liter,

 získané pri vylúčení akéhokoľvek ďalšieho obohacovania pridaním alkoholu vínneho pôvodu zodpovedajúceho v čistom alkohole najmenej 5 % objemu použitého uvedeného hroznového muštu a najviac menšiemu z dvoch nižšie uvedených pomerov:

 

 buď 10 % objemu uvedeného použitého hroznového muštu, alebo

 40 % celkového obsahu alkoholu v % obj. v hotovom výrobku, ktorý znamená súčet skutočného obsahu alkoholu v % obj. a ekvivalentu potenciálneho obsahu alkoholu v % obj., vypočítaného na základe 1 % objemu čistého alkoholu na 17,5 gramu zvyškového cukru na liter.

8.  ►M3  Osobitný tradičný pojem „vino generoso“ v prípade likérových vín je vyhradený pre suché likérové vína s chráneným označením pôvodu, úplne alebo čiastočne dozreté pod vrstvou kvasiniek a: ◄

 získané z bieleho hrozna odrôd Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximenéz, Verdejo, Zalema a Garrido Fino,

 uvoľnené na spotrebu po priemernom dvojročnom dozrievaní v dubových sudoch.

Zrenie pod vrstvou kvasiniek uvedené v prvom pododseku znamená biologický proces, ktorý nastáva, keď sa na voľnom povrchu vína po úplnom alkoholickom prekvasení muštu spontánne vytvorí film typických kvasiniek dodávajúcich výrobku osobitné analytické a organoleptické vlastnosti.

9. Osobitný tradičný pojem „vinho generoso“ je vyhradený pre likérové vína s chráneným označením pôvodu „Porto“, „Madeira“, „Moscatel de Setúbal“ a „Carcavelos“ v spojení s príslušným označením pôvodu.

10. Osobitný tradičný pojem „vino generoso de licor“ je vyhradený pre likérové víno s chráneným označením pôvodu:

▼M2

 získané z „vino generoso“ uvedeného v bode 8 alebo z vína dozretého pod filmom z typických kvasiniek vhodného na výrobu takéhoto „vino generoso“, do ktorého bol pridaný buď hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, do ktorého bol pridaný neutrálny alkohol vínneho pôvodu, aby sa zabránilo kvaseniu, alebo rektifikovaný zahustený hroznový mušt, alebo „vino dulce natural“,

▼B

 uvoľnené na spotrebu po priemernom dvojročnom dozrení v dubových sudoch.
Dodatok 1

Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa osobitné pravidlá

A.   ZOZNAM LIKÉROVÝCH VÍN S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, KTORÝCH VÝROBA ZAHŔŇA POUŽITIE HROZNOVÉHO MUŠTU ALEBO ZMESI TOHTO VÝROBKU A VÍNA

(Bod 1 časti B tejto prílohy)

GRÉCKO

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφαλλονιάς (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδος (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne z Kefalónie), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne z Patrasu).

ŠPANIELSKOLikérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

▼M2

Condado de Huelva

Pedro Ximénez

Moscatel

Mistela

Empordà

Mistela

Moscatel

▼B

Jerez-Xérèz-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Malaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Moscatel

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

TALIANSKO

Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Masco di Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   ZOZNAM LIKÉROVÝCH VÍN S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, KTORÝCH VÝROBA ZAHŔŇA PRIDÁVANIE VÝROBKOV UVEDENÝCH V PÍSMENE f) BODE 3 PRÍLOHY IV K NARIADENIU (ES) č. 479/2008

(Bod 2 časti B tejto prílohy)

1.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa pridávanie alkoholu pochádzajúceho z vína alebo zo sušeného hrozna s obsahom alkoholu najmenej 95 % obj. a najviac 96 % obj.

[Prvá zarážka bodu ii) písmena f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008)]

GRÉCKO

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφαλλονιάς (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδος (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne z Patrasu), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne z Kefalónie).

ŠPANIELSKO

Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.

CYPRUS

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa pridávanie liehoviny z vína alebo z hroznových výliskov s obsahom alkoholu najmenej 52 % obj. a najviac 86 % obj.

[Druhá zarážka bodu ii) písmena f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008)]

GRÉCKO

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne z Patrasu), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne of Kefallonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANCÚZSKO

Pineau des Charentes alebo Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

CYPRUS

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa pridávanie liehoviny zo sušeného hrozna s obsahom alkoholu najmenej 52 % obj. a menej ako 94,5 % obj.

[Tretia zarážka bodu ii) písmena f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č.479/2008)]

GRÉCKO

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne z Patrasu), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς (Mavrodafne z Kefalónie).

4.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa pridávanie čiastočne prekvaseného hroznového muštu získaného zo zhrozienkovateného hrozna

[Prvá zarážka bodu iii) písmena f) bodu 3) prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008)]

ŠPANIELSKOLikérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Jerez-Xérèz-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

TALIANSKO

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria.

CYPRUS

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa pridávanie zahusteného hroznového muštu získaného pôsobením priameho ohňa, ktorý zodpovedá, s výnimkou tohto procesu, vymedzeniu pojmu zahustený hroznový mušt

[Druhá zarážka bodu iii) písmena f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008)]

ŠPANIELSKOLikérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Alicante

 

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

▼M2

Empordà

Garnacha/Garnatxa

▼B

Jerez-Xérèz-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

TALIANSKO

Marsala.

6.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa pridávanie zahusteného hroznového muštu

[Tretia zarážka bodu iii písmena f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008)]

ŠPANIELSKOLikérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

TALIANSKO

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
Dodatok 2

A.   Zoznamy uvedené v písmene a) bode 5 časti B prílohy III

1.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu vyrobených z hroznového muštu, ktorého prirodzený obsah alkoholu v % obj. je najmenej 10 % obj., ktorý sa dosiahol pridaním liehoviny z vína alebo z hroznových výliskov s označením pôvodu a podľa možnosti pochádzajúcich z toho istého podniku.

FRANCÚZSKO

Pineau des Charentes alebo Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu vyrobených z kvasiaceho hroznového muštu, ktorého pôvodný prirodzený obsah alkoholu v % obj. je najmenej 11 % obj., ktorý sa dosiahol pridaním neutrálneho alkoholu alebo destilátu z vína, ktorého skutočný obsah alkoholu v % obj. je najmenej 70 % obj., alebo vyrobeného z liehoviny vínneho pôvodu.

PORTUGALSKO

Porto – Port

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Carcavelos

Moscatel do Douro

TALIANSKO

Moscato di Noto

▼M2 —————

▼B

3.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu vyrobených z vín, ktorých pôvodný prirodzený obsah alkoholu v % obj. je najmenej 10,5 % obj.

ŠPANIELSKO

Jerez-Xérèz-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Condado de Huelva

Rueda

▼M2

TALIANSKO

Trentino

▼B

4.   Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu vyrobených z kvasiaceho hroznového muštu, ktorého pôvodný prirodzený obsah alkoholu v % obj. je najmenej 9 % obj.

PORTUGALSKO

Madeira.

B.   Zoznam uvedený v písmene b) bode 5 časti B prílohy III

Zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých celkový obsah alkoholu je nižší než 17,5 % obj., ale nie nižší než 15 % obj., ak tak výslovne ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa uplatňovali na tieto vína pred 1. januárom 1985.

[Písmeno b) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008)]

ŠPANIELSKOLikérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Condado de Huelva

Vino generoso

Jerez-Xérèz-Sherry

Vino generoso

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino generoso

Málaga

Seco

Montilla-Moriles

Vino generoso

Priorato

Rancio seco

Rueda

Vino generoso

Tarragona

Rancio seco

TALIANSKO

Trentino

PORTUGALSKOLikérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Porto – Port

Branco leve seco
Dodatok 3

Zoznam odrôd, ktoré možno použiť na výrobu likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktoré sa označujú osobitnými tradičnými pojmami „vino dulce natural“, „vino dolce naturale“, „vinho doce natural“ a „οινος γλυκυς φυσικος“

Muscats – Grenache – Garnacha Blanca – Garnacha Peluda – Listán Blanco – Listán Negro –Negramoll – Maccabéo – Malvoisies – Mavrodaphne – Assirtiko – Liatiko – Garnacha tintorera – Monastrell – Palomino – Pedro Ximénez – Albarola – Aleatico – Bosco – Cannonau – Corinto nero – Giró – Monica – Nasco – Primitivo – Vermentino – Zibibbo – ►M2  Moscatel – Garnacha ◄ .
PRÍLOHA IV

OSOBITNÉ ANALYTICKÉ METÓDY SPOLOČENSTVA

A.   ALYL-IZOTIOKYANÁT

1.   Princíp metódy

Alyl-izotiokyanát, ktorý môže byť prípadne prítomný vo víne, sa zachytáva destiláciou a stanovuje plynovou chromatografiou.

2.   Činidlá

2.1.

Absolútny etanol.

2.2.

Štandardný roztok: roztok alyl-izotiokyanátu v absolútnom alkohole obsahujúci 15 mg alyl-izotiokyanátu na liter.

2.3.

Mraziaca zmes pozostávajúca z etanolu a suchého ľadu (s teplotou – 60 °C).

3.   Pomôcky a zariadenie

3.1.

Destilačné zariadenie podľa obrázku, cez ktoré nepretržite prechádza prúd dusíka.

3.2.

Termostaticky regulovaný ohrevný plášť.

3.3.

Prietokomer.

3.4.

Plynový chromatograf vybavený plameňovým spektrofotometrickým detektorom so selektívnym filtrom na zlúčeniny síry (vlnová dĺžka = 394 nm) alebo ľubovoľný iný vhodný detektor.

3.5.

Nerezová chromatografická kolóna s vnútorným priemerom 3 mm a dĺžkou 3 m, naplnená Carbowaxom 20 M pri 10 % na zariadení Chromosorb WHP, zrnitosť 80 až 100.

3.6.

Mikrostriekačka, 10 μl.

4.   Postup

Do destilačnej banky sa nalejú 2 l vína. Do dvoch skúmaviek na zachytávanie destilátu sa vnesie niekoľko mililitrov etanolu (bod 2.1) tak, aby pórovité časti rúrok na dispergovanie plynu boli úplne ponorené. Tieto dve skúmavky sa ochladia zvonku mraziacou zmesou. Pripojí sa k nim destilačná banka a cez zariadenie sa začne prepúšťať prúd dusíka s rýchlosťou približne 3 l za hodinu. Víno sa zohreje vhodným nastavením ohrevného plášťa na 80 °C a zachytí sa 45 až 50 ml destilátu.

Stabilizuje sa chromatograf. Odporúčajú sa tieto pracovné podmienky:

 teplota dávkovacieho ventilu: 200 °C,

 teplota kolóny: 130 °C,

 rýchlosť prúdenia nosného plynu hélia: 20 ml za minútu.

Mikrostriekačkou sa dávkuje taký objem štandardného roztoku, aby sa na plynovom chromatograme mohol ľahko identifikovať pík zodpovedajúci alyl-izotiokyanátu.

Podobne sa do chromatografu dávkuje alikvotná časť destilátu. Skontroluje sa, či retenčný čas pozorovaného píku zodpovedá retenčnému času píku alyl-izotiokyanátu.

Zlúčeniny, prirodzene sa vyskytujúce vo víne, nebudú za vyššie uvedených podmienok testu vytvárať na chromatograme roztoku vzorky interferujúce píky.

Zariadenie na destiláciu pod prúdom dusíka

image

B.   OSOBITNÉ METÓDY ANALÝZY REKTIFIKOVANÉHO ZAHUSTENÉHO HROZNOVÉHO MUŠTU

▼M4 —————

▼B

f)   Mezo-inozitol, scylo-inozitol a sacharóza

1.   Princíp metódy

Plynová chromatografia silylovaných derivátov.

2.   Činidlá

2.1.

Vnútorný štandard: xylitol (vodný roztok obsahujúci asi 10 g/l, do ktorého sa špachtľou pridá za špičku azidu sodného).

2.2.

Trifluór-N,N-bis(trimetylsilyl)acetamid – BSTFA – (C8H18F3NOSi2)

2.3.

Chlór(trimetyl)silán (trimetylsilylchlorid) (C3H9ClSi)

2.4.

Pyridín, p.a. (C5H5N)

2.5.

Mezo-inozitol (C6H12O6)

3.   Zariadenie

3.1.

Plynový chromatograf obsahujúci:

3.2.

Kapilárnu kolónu (napríklad z kremenného skla, potiahnutá OV 1, filmom s hrúbkou 0,15 μm, dĺžkou 25 m a vnútorným priemerom 0,3 mm).

Pracovné podmienky: nosný plyn: vodík a hélium:

 prietoková rýchlosť nosného plynu: okolo 2 ml/minútu,

 teplota dávkovacieho ventilu a detektora: 300 °C,

 naprogramovanie teploty: 1 minúta pri 160 °C, 4 °C za minútu do 260 °C, konštantná teplota 260 °C počas 15 minút,

 pomer deliča: okolo 1 : 20.

3.3.

Integrátor

3.4.

Mikrostriekačka, 10 μl

3.5.

Mikropipety, 50, 100 a 200 μl

3.6.

2 ml banky s teflónovou zátkou

3.7.

Sušiaca komora

4.   Postup

Do 50 ml banky sa dá presne navážená vzorka približne 5 g rektifikovaného zahusteného muštu. Pridá sa 1 ml štandardného roztoku xylitolu (bod 2.1) a doplní sa vodou do celkového objemu. Po homogenizácii vzorky sa odoberie 100 μl tohto roztoku, ktorý sa vleje do banky (bod 3.6) a po prípadnom pridaní 100 μl absolútneho etanolu na uľahčenie odparovania sa vysuší v miernom prúde vzduchu.

Zvyšok sa opatrne rozpustí v 100 μl pyridínu (bod 2.4) a pridá sa 100 μl trifluór-N,N-bis(trimetylsilyl)acetamidu (bod 2.2) a 10 μl chlór(trimetyl)silánu (bod 2.3). Banka sa uzavrie teflónovou zátkou a umiestni sa do sušiacej komory, kde sa zahrieva na 60 °C počas jednej hodiny.

Odoberie sa 0,5 μl čistej kvapaliny a nadávkuje sa s použitím „horúcej dutej ihly“ podľa uvedeného pomeru na uvedenom deliči.

5.   Výpočet výsledkov

5.1.

Pripraví sa roztok obsahujúci:

60 g glukózy/l, 60g fruktózy/l, 1 g mezo-inozitolu/l a 1 g sacharózy/l

Naváži sa 5 g tohto roztoku a ďalej sa postupuje v súlade s postupom v bode 4. Výsledky pre mezo-inozitol a sacharózu sa vypočítajú z chromatogramu so zreteľom na xylitol.

V prípade scylo-inozitolu, ktorý nie je komerčne dostupný a má pík s retenčným časom ležiacim medzi posledným píkom anomérnej formy glukózy a píkom mezo-inozitolu (pozri chromatogram na ďalšej strane), sa výsledok posudzuje rovnako ako pri mezo-inozitole.

6.   Vyjadrenie výsledkov

6.1.

Obsah mezo-inozytolu a scylo-inozytolu sa vyjadrí v miligramoch na kilogram celkového cukru.

Sacharóza sa vyjadrí v gramoch na kilogram muštu.

image
PRÍLOHA V

TABUĽKA ZHODY UVEDENÁ V DRUHOM PODODSEKU ČLÁNKU 16Nariadenie (ES) č. 1493/1999

Nariadenie (EHS) č. 2676/90

Nariadenie (ES) č. 423/2008

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 43 ods. 1

článok 5

článok 3 ods. 1

článok 43 ods. 2 prvá zarážka

článok 23

článok 3 ods. 2

článok 43 ods. 2 prvá zarážka

článok 24

článok 3 ods. 3

článok 43 ods. 2 prvá zarážka

články 34, 35 a 36

článok 3 ods. 4

článok 44

článok 4

článok 43 ods. 2 druhá zarážka

článok 5

článok 43 ods. 2 tretia zarážka

článok 6

článok 38

článok 7

článok 42 ods. 6

článok 39

článok 8

článok 6

článok 9

článok 46

článok 10 ods. 1

článok 45

článok 10 ods. 2

článok 32

článok 11

článok 29

článok 12

článok 30

článok 13

článok 21

článok 14

článok 1 ods. 1

článok 47

článok 15

článok 48

článok 16

príloha IV

články 7 a 12

príloha I A

článok 10

príloha I A dodatok 1

článok 8

príloha I A dodatok 2

článok 9

príloha I A dodatok 3

článok 13

príloha I A dodatok 4

články 14, 15 a 16

príloha I A dodatok 5

článok 17

príloha I A dodatok 6

článok 18

príloha I A dodatok 7

článok 19

príloha I A dodatok 8

článok 22

príloha I A dodatok 9

príloha V A

príloha I B

príloha V B

príloha I C

príloha V F

príloha I D

príloha V H

článok 28

príloha II A

príloha V I

článok 4

príloha II B

príloha VI K

príloha II C

príloha V J

články 25 a 37

príloha III A

článok 43

príloha III A

príloha VI L

články 40 a 41

príloha III B

príloha bod 39

príloha IV A

príloha bod 42

príloha IV B( 1 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2008, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7.

( 4 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

( 5 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).

( 6 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

( 7 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 60).

( 8 ) Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

( 9 ) Ú. v. ES L 220, 15.8.2002, s. 18.

( 10 ) Ú. v. L 338, 13.11.2004, s. 4.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1.

( 12 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

Top