EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0274

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561

C/2017/8258

OJ L 58, 28.2.2018, p. 60–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj

28.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/60


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/274

z 11. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho články 70 a 72, článok 91 písm. d) až g), článok 123 a článok 145 ods. 3, článok 147 ods. 4 a článok 223 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. a) a b),

keďže,

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušuje a nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3). Kapitola III hlavy I a oddiel 2 kapitoly II hlavy II časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 obsahujú pravidlá, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča a jeho riadenie, vinohradnícky register, sprievodné doklady, vstupnú a výstupnú evidenciu, príslušné orgány na účely kontroly a požiadavky na oznámenia v sektore vinohradníctva a vinárstva, a v tejto súvislosti oprávňujú Komisiu na prijatie delegovaných a vykonávacích aktov. Tieto akty by mali nahradiť príslušné ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 555/2008 (4) a (ES) č. 436/2009 (5), ako aj niektoré ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 (6) a (ES) č. 607/2009 (7), ktoré sa zrušujú alebo vypúšťajú delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/273 (8).

(2)

V článku 62 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje všeobecná požiadavka, aby členské štáty udeľovali povolenie na výsadbu viniča na základe predloženia žiadosti výrobcov plánujúcich výsadbu alebo opätovnú výsadbu viniča. Článkom 63 uvedeného nariadenia sa stanovuje ochranný mechanizmus pre novú výsadbu, podľa ktorého musia členské štáty udeľovať každý rok povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území, pričom sa ale na základe riadneho odôvodnenia môže rozhodnúť o nižších limitoch. V článku 64 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení na novú výsadbu a stanovujú sa kritériá oprávnenosti a prioritné kritériá, ktoré môžu členské štáty uplatňovať.

(3)

Na úrovni Únie by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý majú členské štáty dodržiavať, pokiaľ ide o rozhodnutia o ochrannom mechanizme a výber kritérií oprávnenosti a prioritných kritérií. Dané pravidlá by mali zahŕňať lehoty pre rozhodnutia, ktoré sa majú prijať, a dôsledky v prípade, ak sa určité rozhodnutia neprijmú.

(4)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie práva Únie vo všetkých členských štátoch a zaistiť, aby sa na výrobcov Únie vzťahovali pri podávaní žiadosti o povolenie na novú výsadbu rovnaké pravidlá, by mali pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení na novú výsadbu zahŕňať aj spracovanie žiadostí, postup výberu a ich ročné udeľovanie. Tieto pravidlá by mali byť zamerané na zabezpečenie transparentného, spravodlivého a včasného fungovania systému, ktorý je prispôsobený potrebám sektora vinohradníctva a vinárstva. Mali by brániť aj tomu, aby žiadatelia čelili neodôvodnenému nerovnému zaobchádzaniu, nadmernému meškaniu alebo neprimeranej administratívnej záťaži. Konkrétne, keďže hospodársky rok pre sektor vinohradníctva a vinárstva sa začína 1. augusta, zdá sa, že udeľovanie povolení na novú výsadbu do tohto termínu je dobre prispôsobené potrebám sektora vinohradníctva a vinárstva a zabezpečuje sa ním realizácia výsadby viniča ešte v tom istom kalendárnom roku. Mal by sa stanoviť náležitý termín s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky príslušné rozhodnutia prijaté daným členským štátom zverejnili v dostatočnom predstihu pred otvorením výzvy na podávanie žiadostí a s cieľom umožniť výrobcom, aby sa ešte pred podaním žiadosti dostatočne zoznámili s platnými pravidlami.

(5)

Ak celkový počet hektárov požadovaný v oprávnených žiadostiach do značnej miery presiahne počet hektárov poskytnutých členskými štátmi, môže to viesť k tomu, že mnohí jednotliví žiadatelia získajú len zlomok hektárov, o ktoré žiadali, a preto odmietnu príslušné povolenia, v dôsledku čoho sa na nich budú vzťahovať administratívne sankcie. Na riešenie takýchto situácií je vhodné neukladať takéto sankcie, ak udelené povolenia zodpovedajú menej ako určitému percentu požadovanej plochy. S cieľom predísť strate príslušných povolení by členské štáty mali okrem toho mať možnosť buď ich preniesť do nasledujúceho roka, alebo ich v tom istom roku prerozdeliť medzi žiadateľov, ktorých žiadosti sa nepodarilo úplne vyhovieť a ktorí udelené povolenia neodmietli.

(6)

V článku 66 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článkoch 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/560 (9) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení na opätovnú výsadbu v tom istom poľnohospodárskom podniku. Zároveň by sa mali na úrovni Únie zaviesť pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý majú členské štáty dodržiavať pri udeľovaní uvedených povolení na opätovnú výsadbu, a časový rámec pre členské štáty na udeľovanie týchto povolení. S cieľom umožniť výrobcom riešiť obmedzenia, pokiaľ ide o opätovnú výsadbu v tom istom poľnohospodárskom podniku z fytosanitárnych, environmentálnych alebo prevádzkových dôvodov, by členské štáty mali mať možnosť povoliť výrobcom predloženie žiadosti v rámci primeraného ale obmedzeného obdobia po skončení klčovania. Vzhľadom na značnú administratívnu záťaž, ktorú pre členské štáty, ako aj výrobcov predstavuje predkladanie žiadostí o povolenie na opätovnú výsadbu a ich spracúvanie, by malo byť zároveň možné použiť zjednodušený postup v špecifických prípadoch, keď plocha, ktorá má byť opätovne vysadená, zodpovedá vyklčovanej ploche, alebo ak nie sú uložené žiadne obmedzenia týkajúce sa opätovnej výsadby.

(7)

V článku 68 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá udeľovania povolení na základe zmeny práv na výsadbu udelených pred 31. decembrom 2015. Na úrovni Únie by sa mali stanoviť aj pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý majú členské štáty dodržiavať pri udeľovaní takýchto povolení. Mal by sa stanoviť časový rámec na predkladanie a vybavovanie žiadostí, vďaka ktorému by členské štáty mohli primerane a včas prijímať a spracúvať žiadosti o zmenu práv na výsadbu.

(8)

V súlade s článkom 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa povolenia majú udeľovať na konkrétnu plochu poľnohospodárskeho podniku výrobcu uvedenú v žiadosti. V riadne odôvodnených prípadoch by mali mať žiadatelia možnosť zmeniť túto konkrétnu plochu počas obdobia platnosti povolenia. Táto možnosť by však mala byť v niektorých prípadoch vylúčená, aby sa zabránilo obchádzaniu režimu povolení na výsadbu viniča.

(9)

V článku 120 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že členské štáty majú zaviesť zákony, iné právne predpisy alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie postupov certifikácie, schvaľovania a overovania, ktorými sa zaručí pravdivosť informácií poskytnutých na označovanie a obchodnú úpravu vín bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia. V záujme zabezpečenia ochrany spotrebiteľov a ich správneho informovania, ako aj rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu a technických kritérií uplatniteľných na administratívnu certifikáciu, schvaľovanie a overovanie vinárskych výrobkov bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, ktoré sú určené na uvedenie na trh. Zároveň by sa mali stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o náklady spojené s administratívnou certifikáciou a podmienky, za ktorých môžu hospodárske subjekty vypracovať certifikáty pre svoje výrobky pod dohľadom príslušných orgánov určených v súlade s článkom 146 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(10)

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v držbe vinárske výrobky, majú podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 viesť v súvislosti s týmito výrobkami vstupnú a výstupnú evidenciu. Na zabezpečenie vysledovateľnosti vinárskych výrobkov a umožnenie overovania ich pôvodu, vlastností alebo dodržiavania povolených enologických postupov a noriem bezpečnosti potravín zo strany členských štátov je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa výrobkov, ktoré sa majú zapísať do evidencie, a informácií týkajúcich sa týchto výrobkov. Z tých istých dôvodov sa musia stanoviť aj pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré súvisia s operáciami vykonávanými na týchto výrobkoch.

(11)

Látky používané pri určitých enologických postupoch, najmä pri obohacovaní, zvyšovaní obsahu kyselín a sladení, sú zvlášť vystavené riziku podvodného použitia. Z tohto dôvodu by sa mali viesť záznamy a podrobné údaje o týchto postupoch a látkach, aby mohli príslušné orgány vykonávať dohľad nad ich pohybom a používaním počas celého procesu výroby vína.

(12)

Keďže počas výrobného procesu sa do šumivých vín a likérových vín pridávajú iné výrobky, k záznamom vedeným o nešumivých vínach by sa mali poskytnúť doplnkové informácie.

(13)

Aby sa zabezpečilo harmonizované uplatňovanie a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, mali by sa určiť požiadavky vzťahujúce sa na vedenie vstupnej a výstupnej evidencie a tie by sa mali prispôsobiť druhom operácií a výrobkov. Na tento účel by sa mali v tomto nariadení stanoviť opatrenia, pokiaľ ide o zloženie evidencie, termíny na zápis údajov do evidencie a jej ukončenie, ako aj opatrenia, ktoré sa týkajú prijateľného percenta strát z vyparovania výrobkov alebo iných zmien v objeme výrobkov.

(14)

S cieľom zjednodušiť riadenie a monitorovanie operácií na trhu by sa mala stanoviť lehota na predkladanie hlásení o výrobe, zásobách a úrode. Vzhľadom na to, že zber úrody v jednotlivých členských štátoch neprebieha v tom istom období, mali by sa určiť jednotlivé lehoty na predkladanie hlásení.

(15)

Aby sa zjednodušilo nahlasovanie, členské štáty by mali uviesť formu a spôsob, akým sú hospodárske subjekty povinné poskytovať informácie, ktoré sa majú zahrnúť do hlásení o výrobe, zásobách, úrode a ošetrení alebo predaji.

(16)

V kapitole VII delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 o kontrolách, príslušných orgánoch, styčných orgánoch a vzájomnej pomoci sa styčnému orgánu členského štátu poskytuje možnosť požiadať styčný orgán iného členského štátu, aby na účely kontroly odobral vzorky vína a hroznového muštu alebo iných tekutých vinárskych výrobkov. V tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zber, ošetrenie, uchovávanie a analýzu odobratých vzoriek, a malo by sa určiť laboratórium, v ktorom sa musia vykonať analýzy.

(17)

Analytická databáza izotopických údajov sa musí viesť a aktualizovať na úrovni Únie v súlade s článkom 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273. S cieľom uľahčiť interpretáciu výsledkov získaných izotopickými analýzami vykonanými v laboratóriách v Únii, ktoré disponujú vybavením na tento účel, a zaručiť, aby boli výsledky získané v týchto laboratóriách porovnateľné, by sa mali navrhnúť jednotné pravidlá odberu vzoriek hrozna a ich vinifikácie. V záujme zabezpečenia kvality a porovnateľnosti analytických údajov by sa mal okrem toho na laboratóriá, ktoré členské štáty určili na vykonávanie izotopickej analýzy vzoriek pre databázu, vzťahovať systém uznávaných noriem kvality.

(18)

Izotopická analýza vinárskych výrobkov a interpretácia ich výsledkov predstavujú citlivé postupy. Analytická databáza by mala pomôcť zosúladiť interpretáciu výsledkov, ktoré získajú určené laboratóriá členských štátov, pri uplatňovaní metód analýzy. Aby sa dosiahla jednotná interpretácia týchto výsledkov analýzy, analytická databáza by mala byť na požiadanie sprístupnená určeným laboratóriám, ktoré oznamujú údaje s použitím metód izotopickej analýzy, a príslušným orgánom, ktoré určia členské štáty, s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami Únie pre sektor vinohradníctva a vinárstva a zároveň rešpektovať ochranu súkromných údajov a účel, na ktorý bola databáza vytvorená.

(19)

V článku 62 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uvádza potreba stanoviť ustanovenia týkajúce sa kontrol na mieste, ktoré majú uskutočniť členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie režimu povolení na výsadbu viniča. Všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly sú potrebné na objasnenie, že hlavným nástrojom na overenie dodržiavania tohto režimu je vinohradnícky register. V týchto ustanoveniach by sa mal pre členské štáty stanoviť všeobecný rámec, aby vypracovali podrobnejšie ustanovenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabrániť neoprávnenej výsadbe a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel režimu povolení vrátane dodržiavania termínu na uplatnenie povolení a na vyklčovanie v prípade predpokladanej opakovanej výsadby, ako aj dodržiavania záväzkov, ktoré výrobcovia prijali, aby získali povolenia.

(20)

Aby bolo možné overiť súlad opatrení, ktoré vykonávajú členské štáty v rámci vnútroštátnych podporných programov uvedených v oddiele 4 kapitoly II hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, s právom Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva, by sa v tomto nariadení mali vymedziť ustanovenia o kontrolách a na tento účel by sa malo zabezpečiť používanie vinohradníckeho registra uvedeného v článku 145 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Zároveň by sa mali stanoviť podmienky overovania informácií vo vinohradníckom registri vrátane dostupnosti aktualizovaných informácií na účely monitorovania a overovania súladu s pravidlami stanovenými pre sektor vinohradníctva a vinárstva, ktorých sa informácie týkajú. Na tento účel by malo byť stanovené vykonávanie administratívnych kontrol a každoročných kontrol na mieste, ktoré sa týkajú všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri, s vymedzením minimálneho percenta kontrol za rok a spoločných pravidiel.

(21)

V súlade s článkom 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú oznamovať podniky, členské štáty a tretie krajiny, spôsobov oznamovania a postupov spravovania informácií, ktoré sa majú oznamovať.

(22)

S cieľom zjednodušiť členským štátom oznamovanie informácií, ktoré sa týkajú všetkých relevantných aspektov riadenia a kontroly režimu povolení na výsadbu viniča, Komisii a umožniť náležité monitorovanie jeho uplatňovania by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu, formy, načasovania, frekvencie a lehôt každoročných oznámení týkajúcich sa tohto režimu.

(23)

Pre správne riadenie sektora vinohradníctva a vinárstva je vhodné stanoviť, aby sa všetky oznámenia členských štátov Komisii požadované v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013, delegovaným nariadením (EÚ) 2018/273 a týmto nariadením predkladali v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (10) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (11), a určiť, ako dlho by sa mali uchovávať sprievodné doklady, informácie, záznamy a evidencie.

(24)

Pravidlá, ktoré sa týkajú povolení na výsadbu viniča, vymedzené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/561 (12) sú zahrnuté v tomto nariadení. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/561 by sa preto malo zrušiť.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o:

a)

režim povolení na výsadbu viniča;

b)

certifikáciu;

c)

vstupnú a výstupnú evidenciu;

d)

povinné hlásenia;

e)

kontroly a analytickú databázu izotopických údajov;

f)

oznámenia.

KAPITOLA II

REŽIM POVOLENÍ NA VÝSADBU VINIČA

Článok 2

Povolenia na výsadbu viniča

1.   Povolenia na výsadbu viniča uvedené v kapitole III hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa udeľujú v súlade s týmto nariadením.

2.   Povolenia na výsadbu viniča uvedené v odseku 1 sa týkajú novej výsadby, opakovanej výsadby a práv na výsadbu, ktoré sa majú zmeniť.

3.   Povolenia na novú výsadbu uvedené v článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa udeľujú každoročne.

Článok 3

Predbežné rozhodnutia o plochách, ktoré budú k dispozícii na novú výsadbu

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú obmedziť celkovú plochu, ktorá je k dispozícii na novú výsadbu, ktorá sa má prideľovať formou povolení v súlade s článkom 63 ods. 2 a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, takéto rozhodnutia a predmetné dôvody zverejnia do 1. marca príslušného roka.

2.   Ak členské štáty prihliadnu na odporúčania profesijných organizácií alebo zainteresovaných skupín výrobcov, ako je uvedené v článku 65 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tieto odporúčania sa predložia s dostatočným predstihom, aby bolo možné ich preskúmanie pred tým, ako príslušné členské štáty prijmú rozhodnutie o obmedzení celkovej plochy, ktorá je k dispozícii na novú výsadbu, uvedenej v odseku 1. Odporúčania sa takisto zverejnia.

Článok 4

Kritériá udeľovania povolení na novú výsadbu

1.   Ak sa členský štát rozhodne použiť kritériá udeľovania povolení na novú výsadbu v zmysle článku 64 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tieto rozhodnutia sa zverejnia do 1. marca príslušného roka.

2.   Rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa týkajú:

a)

uplatňovania jedného alebo viacerých kritérií uvedených v článku 64 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vrátane náležitého odôvodnenia v prípade, že sa členské štáty rozhodnú uplatňovať článok 64 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, ako aj kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273;

b)

počtu hektárov, ktoré sú k dispozícii pre udeľovanie povolení na vnútroštátnej úrovni:

i)

na pomernom základe;

ii)

podľa prioritných kritérií uvedených v článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj v článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

3.   Ak majú členské štáty v úmysle uplatňovať prioritné kritériá uvedené v odseku 2 písm. b) bode ii), musia určiť, ktoré z týchto prioritných kritérií sa budú uplatňovať. Členské štáty sa môžu zároveň rozhodnúť prideliť jednotlivým vybraným prioritným kritériám rôzny stupeň významu. Takéto rozhodnutia umožnia členským štátom stanoviť poradie jednotlivých žiadostí na vnútroštátnej úrovni pri prideľovaní počtu hektárov podľa odseku 2 písm. b) bodu ii), a to na základe súladu týchto žiadostí so zvolenými prioritnými kritériami.

Článok 5

Štandardné pravidlá týkajúce sa novej výsadby

1.   Ak členské štáty nezverejnia rozhodnutia uvedené v článkoch 3 a 4 do 1. marca príslušného roka, na udeľovanie povolení na novú výsadbu sa za daný rok vzťahujú tieto pravidlá:

a)

dostupnosť povolení na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území, ako sa uvádza v článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a bez ďalších obmedzení;

b)

pomerné rozdelenie hektárov medzi všetkých oprávnených žiadateľov na základe plochy, v súvislosti s ktorou podali žiadosť o povolenie, ak je plocha uvedená v žiadostiach väčšia ako plocha, ktorá je k dispozícii.

2.   Členské štáty zabezpečia zverejnenie informácií o pravidlách vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení v danom roku podľa odseku 1.

Článok 6

Predkladanie žiadostí o novú výsadbu

1.   Po zverejní rozhodnutí uvedených v článkoch 3 a 4 alebo informácií o pravidlách vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení v danom roku uvedených v článku 5 ods. 2, a to najneskôr do 1. mája, členské štáty poskytnú na predkladanie jednotlivých žiadostí obdobie aspoň jedného mesiaca.

2.   Žiadosti musia obsahovať konkrétnu veľkosť a lokalitu danej plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa o povolenie žiada.

Ak sa v súlade s článkami 3 a 4 neprijalo žiadne rozhodnutie o obmedzeniach alebo kritériách, ktoré sa majú uplatňovať, členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti uviesť v žiadosti konkrétnu lokalitu danej plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa o povolenie žiada. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

3.   Ak sa členské štáty rozhodnú využiť určité kritériá udeľovania povolení na novú výsadbu v súlade s článkom 4, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

kritériá oprávnenosti uvedené v článku 64 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273: v žiadosti sa uvedie(-ú) vinársky(-e) výrobok(-ky), ktorý(-é) má žiadateľ v úmysle produkovať na novovysadenej ploche(-ách), a pritom sa uvedie, či má žiadateľ v úmysle vyrábať jeden alebo viacero z týchto výrobkov:

i)

vína s chráneným označením pôvodu (CHOP);

ii)

vína s chráneným zemepisným označením (CHZO);

iii)

vína bez zemepisného označenia, a to aj s uvedením muštovej odrody;

b)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie hospodárskeho charakteru svedčiace o hospodárskej udržateľnosti príslušného projektu na základe jednej alebo niekoľkých štandardných metodík finančnej analýzy týkajúcej sa poľnohospodárskych investičných projektov, ktoré sa uvádzajú v časti E prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

c)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie hospodárskeho charakteru svedčiace o potenciáli rastu konkurencieschopnosti na základe hľadísk uvedených v časti F prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

d)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie svedčiace o potenciáli zvyšovania kvality výrobkov so zemepisnými označeniami na základe jednej z podmienok stanovených v časti G prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

e)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie, z ktorých vyplýva, že veľkosť poľnohospodárskeho podniku žiadateľa v čase podania žiadosti je v súlade s prahovými hodnotami, ktoré určia členské štáty na základe ustanovení uvedených v časti H prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

f)

ak členské štáty vyžadujú od žiadateľov plnenie záväzkov uvedených v častiach A a B prílohy I a častiach A, B, D, E, F, G a v bode II časti I prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273 v súvislosti s príslušnými kritériami, žiadosti musia obsahovať tieto záväzky.

Ak niektorý z prvkov uvedených v písmenách a) až f) prvého pododseku môžu členské štáty získať priamo, členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti zahrnúť tieto prvky do svojich žiadostí.

4.   Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v odseku 1 členské štáty informujú neoprávnených žiadateľov o neoprávnenosti ich žiadostí podľa rozhodnutia o kritériách oprávnenosti, ktoré prijali členské štáty v súlade s článkom 4. Takéto žiadosti musia byť vylúčené z ďalších krokov postupu.

Článok 7

Udeľovanie povolení na novú výsadbu

1.   Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú predložené oprávnené žiadosti, nepresahuje plochu(-y), ktorá(-é) je (sú) k dispozícii v súlade s článkom 3 ods. 1, členské štáty udelia povolenia v plnom rozsahu, o ktorý požiadali výrobcovia.

2.   Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú predložené oprávnené žiadosti, presahuje plochu(-y), ktorá(-é) je (sú) k dispozícii v súlade s článkom 3 ods. 1, členské štáty uplatnia postup výberu stanovený v prílohe I.

Členské štáty najneskôr do 1. augusta udelia vybraným uchádzačom povolenia na základe výsledku postupu výberu uvedeného v prvom pododseku. V prípade nedostatočného uspokojenia oprávnených žiadostí je nevyhnutné žiadateľov informovať o dôvodoch takéhoto rozhodnutia.

3.   Ak udelené povolenie zodpovedá menej ako 50 % plochy požadovanej v príslušnej žiadosti, žiadateľ môže takéto povolenie odmietnuť do jedného mesiaca nasledujúceho po dni udelenia povolenia.

V prípade uvedenom v prvom pododseku sa na žiadateľa nevzťahujú administratívne sankcie uvedené v článku 62 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Členské štáty môžu najneskôr 1. októbra rozhodnúť o tom, že sa v tom istom roku sprístupní príslušný počet hektárov v rámci povolení, ktoré sa majú udeliť tým žiadateľom, ktorým bola na základe výsledku postupu výberu uvedeného v odseku 2 udelená len časť plochy, o ktorú žiadali, a ktorí príslušné povolenia neodmietli. Členské štáty môžu zároveň rozhodnúť o tom, že uvedené hektáre v nasledujúcom roku sprístupnia nad rámec 1 % celkovej plochy vysadenej viničom v zmysle článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 8

Obmedzenia v súvislosti s udeľovaním povolení na opätovnú výsadbu

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú obmedziť udeľovanie povolení na opätovnú výsadbu v oblastiach oprávnených na výrobu vín s CHOP alebo CHZO v súlade s článkom 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, tieto rozhodnutia zverejnia do 1. marca.

Profesijné organizácie alebo zainteresované skupiny výrobcov uvedené v článku 65 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predložia odporúčania, na ktoré členské štáty prihliadnu v zmysle článku 66 ods. 3 tak, aby mali dostatočný čas na preskúmanie pred prijatím rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku. Dotknutý členský štát dané odporúčania zverejní.

2.   Rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú počas jedného roka odo dňa ich zverejnenia.

Ak sa odporúčanie profesijnej organizácie alebo zainteresovanej skupiny výrobcov týka obdobia dlhšieho ako jeden rok, ktoré však nepresahuje tri roky, ako sa uvádza v článku 65 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, takéto rozhodnutia sa môžu takisto vzťahovať na obdobie najviac troch rokov.

Ak takéto profesijné organizácie alebo zainteresované skupiny výrobcov nepredložia príslušné odporúčania tak, aby sa im poskytol dostatočný čas na preskúmanie, ako sa uvádza v odseku 1, alebo členské štáty nezverejnia príslušné rozhodnutia do 1. marca, členské štáty automaticky povolia opätovnú výsadbu, ako sa stanovuje v článku 9.

Článok 9

Postup udeľovania povolení na opätovnú výsadbu

1.   Žiadosti o povolenia na opätovnú výsadbu uvedené v článku 66 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa môžu predkladať kedykoľvek počas toho istého vinárskeho roka, v ktorom sa vykonáva klčovanie. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že žiadosti o povolenie na opätovnú výsadbu sa môžu predkladať do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa vykonalo klčovanie. V prípade nedodržania uvedených lehôt členské štáty neudelia povolenie na opätovnú výsadbu.

V žiadostiach sa uvedie konkrétna veľkosť a lokalita danej vyklčovanej plochy (plôch) a plochy (plôch), ktorá(-é) sa má (majú) opätovne vysadiť v tom istom poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou(-ými) sa má udeliť povolenie. Ak sa v súlade s článkom 8 nerozhodne o žiadnych obmedzeniach a žiadateľ neprijal niektorý zo záväzkov uvedených v odseku 2 písm. b) časti A a odseku 2 písm. b) časti B prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273 a v odseku 4 časti B a v časti D prílohy II k uvedenému delegovanému nariadeniu, členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti uvádzať v žiadosti konkrétnu lokalitu danej plochy (plôch), ktorá(-é) sa má opätovne vysadiť, v súvislosti s ktorou sa má udeliť povolenie. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

Členské štáty automaticky udelia povolenie v lehote troch mesiacov od predloženia žiadostí. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať lehotu na predkladanie žiadostí uvedenú v článku 6 a lehotu na udelenie povolení na novú výsadbu uvedenú v článku 7.

2.   Ak plocha, ktorá má byť opätovne vysadená, zodpovedá tej istej vyklčovanej ploche alebo ak sa v súlade s článkom 8 ods. 1 nerozhodne o žiadnych obmedzeniach, na vnútroštátnej úrovni alebo na niektoré plochy na území členského štátu sa môže uplatniť zjednodušený postup. V takom prípade možno povolenie na novú výsadbu považovať za udelené v deň, keď bola plocha vyklčovaná. Na tento účel predmetný výrobca predloží najneskôr do konca vinárskeho roka, v ktorom sa uskutočnilo klčovanie, oznámenie ex post, ktoré predstavuje žiadosť o povolenie.

3.   Žiadosti o povolenia na opätovnú výsadbu uvedené v článku 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa môžu predkladať kedykoľvek počas roka.

V žiadostiach sa uvedie konkrétna veľkosť a lokalita danej plochy (plôch), ktorá(-é) sa má (majú) vyklčovať a plochy (plôch), ktorá(-é) sa má (majú) opätovne vysadiť v tom istom poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou(-ými) sa má udeliť povolenie. Žiadosti musia obsahovať aj záväzok vyklčovať plochu vysadenú viničom najneskôr do konca štvrtého roka odo dňa výsadby nového viniča. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

Členské štáty udelia povolenia automaticky do troch mesiacov od predloženia žiadosti. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať lehotu na predkladanie žiadostí uvedenú v článku 6 a lehotu na udelenie povolení na novú výsadbu uvedenú v článku 7.

Článok 10

Postup udeľovania povolení podľa prechodných ustanovení

1.   Ak sa v súlade s článkom 68 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty rozhodli predĺžiť lehotu na predloženie žiadosti o zmenu práv na výsadbu na povolenia po 31. decembri 2015 a toto rozhodnutie zverejnili najneskôr do 14. septembra 2015, žiadosti výrobcu o zmenu možno predkladať kedykoľvek až do konca obdobia stanoveného členskými štátmi v uvedenom rozhodnutí.

V žiadostiach sa uvedie konkrétna veľkosť a lokalita plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa má udeliť povolenie. Členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti uvádzať v žiadosti konkrétnu lokalitu danej plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa má udeliť povolenie. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

2.   Po overení, že práva na výsadbu, v prípade ktorých sa žiadalo o zmenu v súlade s odsekom 1, naďalej platia, členské štáty dané povolenia udelia automaticky. Obdobie medzi predložením žiadosti o zmenu a udelením povolení nesmie presiahnuť tri mesiace.

Článok 11

Úprava údajov o konkrétnej ploche, v súvislosti s ktorou sa udeľuje povolenie

V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty na základe žiadosti žiadateľa rozhodnúť, že výsadba viniča sa môže vykonať na ploche poľnohospodárskeho podniku, ktorá je odlišná od konkrétnej plochy, v súvislosti s ktorou sa udelilo povolenie, za predpokladu, že nová plocha má rovnakú veľkosť v hektároch a povolenie je stále platné v súlade s článkom 62 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Prvý odsek sa neuplatňuje v prípade, že bolo povolenie udelené na základe súladu s osobitnými kritériami oprávnenosti alebo prioritnými kritériami, ktoré sa spájajú s lokalitou uvedenou v žiadosti, a v žiadosti o úpravu údajov sa označuje nová konkrétna plocha mimo danej lokality.

KAPITOLA III

CERTIFIKÁCIA VINÁRSKYCH VÝROBKOV

Článok 12

Postup a technické kritériá vzťahujúce sa na certifikáciu

1.   V rámci postupu certifikácie, schvaľovania a overovania vína bez CHOP alebo CHZO sa v súlade s článkom 120 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vyžadujú administratívne dôkazy na podporu pravdivosti informácií týkajúcich sa muštovej odrody (odrôd) alebo ročníka vína uvedených na etikete alebo poskytnutých pri prezentácii predmetných vín.

Okrem toho môžu členské štáty rozhodnúť o:

a)

organoleptickej skúške vína zameranej na vôňu a chuť s cieľom overiť, že základný charakter vína možno pripísať muštovej odrode alebo odrodám použitým v anonymných vzorkách;

b)

analytickej skúške v prípade vína vyrobeného z jednej muštovej odrody.

Tento postup sa vykoná v členskom štáte, v ktorom sa víno vyrába. V prípade zmesí vín z rôznych členských štátov, ako je uvedené v článku 120 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, môže certifikáciu vykonať ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov.

2.   Certifikácia sa vykonáva prostredníctvom náhodných kontrol a kontrol založených na riziku v súlade s článkami 36 a 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a kapitolou VI tohto nariadenia.

Pokiaľ členské štáty nerozhodnú inak, náklady na certifikáciu znášajú hospodárske subjekty, na ktoré sa vzťahuje.

3.   Hospodárske subjekty zaoberajúce sa predajom vinárskych výrobkov, ktoré tieto výrobky sami vyrábajú, spracúvajú alebo plnia do fliaš, musia byť uznané príslušnými orgánmi členských štátov a disponovať povolením od týchto orgánov na účely osvedčenia pôvodu alebo proveniencie, vlastností, ročníka vína alebo muštovej odrody (odrôd) v súlade s článkami 11 a 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, a to pod dozorom príslušných orgánov určených v súlade s článkom 146 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

KAPITOLA IV

VSTUPNÁ A VÝSTUPNÁ EVIDENCIA

Článok 13

Rozsah a forma evidencie

1.   Hospodárske subjekty, ktoré majú povinnosť viesť vstupnú a výstupnú evidenciu, ktorá sa v tejto kapitole nazýva „evidencia“, zaznamenávajú:

a)

vstup každej šarže vinárskych výrobkov uvedených v článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 do ich priestorov alebo jej výstup z týchto priestorov;

b)

kategóriu výrobku, ako sa uvádza v článku 14;

c)

operácie uvedené v článku 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, ak sa vykonávajú v ich priestoroch.

Pri každom zázname v evidencii musia byť hospodárske subjekty uvedené v prvom pododseku schopné predložiť jeden zo sprievodných dokladov uvedených v článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 alebo akýkoľvek iný obchodný doklad, ktorý bol priložený k predmetnej zásielke.

2.   Evidencia musí mať jednu z týchto foriem:

a)

upevnené strany s poradovým číslovaním;

b)

elektronický záznam predložený v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanovili príslušné orgány;

c)

vhodný moderný účtovný systém, ktorý schválili príslušné orgány;

d)

súbor sprievodných dokladov, ktoré obsahujú dátum vyhotovenia alebo prevzatia obchodníkmi.

Členské štáty však môžu stanoviť, že evidencia, ktorú vedú výrobcovia, môže byť vo forme poznámok na opačnej strane hlásení o výrobe, zásobách alebo úrode stanovených v kapitole VI delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

Článok 14

Výrobky, ktoré sa majú zapisovať do evidencie

1.   V súvislosti s výrobkami, ktoré sa majú zapisovať do evidencie, sa musí viesť samostatné účtovníctvo za:

a)

každú z kategórií uvedených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, na základe rozlíšenia:

i)

každého vína s CHOP a produktov určených na spracovanie na takéto víno;

ii)

každého vína s CHZO a produktov určených na spracovanie na takéto víno;

iii)

každého vína, na ktoré sa nevzťahuje CHOP ani CHZO, vyrobeného z jednej muštovej odrody a produktov určených na spracovanie na takéto víno s odkazom na klasifikáciu muštových odrôd, ktorú prijal príslušný členský štát podľa článku 81 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a to s uvedením ročníka vína;

iv)

každého vína, na ktoré sa nevzťahuje CHOP ani CHZO, vyrobeného z dvoch alebo viacerých muštových odrôd a produktov určených na spracovanie na takéto víno, a to s uvedením ročníka vína;

v)

každého výrobku, ktorý nie je v súlade s enologickými postupmi a obmedzeniami stanovenými v článku 80 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo v nariadení (ES) č. 606/2009, ktorý sa musí zlikvidovať v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 606/2009;

b)

každý z týchto výrobkov držaných na akýkoľvek účel:

i)

sacharóza;

ii)

zahustený hroznový mušt;

iii)

rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

iv)

výrobky použité na zvyšovanie obsahu kyselín;

v)

výrobky použité na znižovanie obsahu kyselín;

vi)

destiláty z vína;

vii)

každý vedľajší produkt z výroby vína, ktorý sa musí zlikvidovať v súlade s oddielom D časti II prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 14a a 14b nariadenia (ES) č. 606/2009, s uvedením, či ide o dodávku na destiláciu, výrobu octu alebo špecifické použitie nezahŕňajúce výrobu vína.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) možno rôzne vína s CHOP alebo CHZO uložené v nádobách s objemom najviac 60 litrov označených v súlade s právnymi predpismi Únie, ktoré sú získané od tretej strany a skladované s cieľom predaja, zaznamenať na tom istom účte za podmienky, že sa vstup a výstup každého vína s CHOP alebo CHZO zaznamená samostatne.

3.   Strata nároku na používanie CHOP alebo CHZO sa musí zaznamenať do evidencie. Dotknuté výrobky sa presunú na niektorý z účtov týkajúcich sa evidencie vín bez CHOP alebo CHZO.

Článok 15

Informácie o vinárskych výrobkoch, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Pri každom vstupe alebo výstupe výrobkov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a) sa v evidencii musí uviesť:

a)

číslo šarže výrobku (ak sa takéto číslo požaduje), ktoré sa požaduje podľa práva Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

dátum operácie;

c)

vstupné alebo výstupné množstvo;

d)

príslušný výrobok opísaný v súlade s platnými predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi;

e)

odkaz na sprievodný doklad alebo certifikát, ktorý je priložený alebo bol priložený k príslušnej zásielke v súlade s článkami 10, 11 a 20 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, s výnimkou prípadov uvedených v článku 9 tohto nariadenia.

2.   V prípade vín uvedených v odsekoch 1 až 9, 15 a 16 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 musí zápis v evidencii, ktorú vedú hospodárske subjekty, obsahovať nepovinné údaje uvedené v článku 120 daného nariadenia, pokiaľ sa uvádzajú alebo sa uvažuje o ich uvedení na etikete.

3.   Do evidencie sa zaznamenávajú nádoby na uskladnenie vín uvedené v odseku 2 a ich nominálny objem. Na nádobách sa musia uvádzať aj príslušné údaje, ktoré požadujú členské štáty s cieľom umožniť príslušným orgánom pomocou predmetnej evidencie identifikovať ich obsah.

V prípade nádob s objemom 600 litrov alebo menej, ktoré sú naplnené tým istým výrobkom a spoločne uskladnené v tej istej šarži, označenie nádob v evidencii môže byť nahradené označením celej šarže pod podmienkou, že táto šarža je zreteľne oddelená od ostatných šarží.

4.   V prípadoch predchádzajúcich zásielok výrobku sa do evidencie zaznamená odkaz na doklad, na základe ktorého sa výrobok predtým prepravoval.

Článok 16

Informácie o operáciách, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Za každú z operácií uvedených v článku 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 musí evidencia obsahovať:

a)

vykonané operácie;

b)

v prípade operácií uvedených v písm. a), b) a c) článku 29 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

i)

dátum operácie;

ii)

druh a množstvo použitých výrobkov (produktov);

iii)

množstvo výrobku získané pomocou danej operácie, a to vrátane alkoholu pochádzajúceho z úpravy obsahu alkoholu vo víne a množstva cukru obsiahnutého v cukrovom roztoku odobratom z pôvodného muštu;

iv)

množstvo výrobku použité pri zvyšovaní obsahu alkoholu, zvyšovaní obsahu kyselín a znižovaní obsahu kyselín a sladení;

v)

opis výrobkov pred operáciou a po nej v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

c)

označenie nádob, v ktorých boli výrobky zapísané v evidencii skladované pred operáciou a po nej;

d)

v prípade fľašovania, počet naplnených nádob a ich obsah;

e)

v prípade zmluvného plnenia do fliaš meno/názov a adresa fľašovateľa.

2.   Ak výrobok zmení kategóriu bez toho, aby prešiel jednou z operácií uvedených v článku 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, predovšetkým v prípade kvasenia hroznového muštu, v evidencii sa musí uviesť množstvo a druh výrobku získaného po predmetnej zmene.

Článok 17

Informácie o šumivých vínach a likérových vínach, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Pri výrobe šumivých vín musí evidencia obsahovať tieto informácie o každom pripravenom cuvée:

a)

dátum prípravy;

b)

dátum plnenia do fliaš v prípade všetkých kategórií akostných šumivých vín;

c)

objem cuvée a opis, objem a skutočný a potenciálny obsah alkoholu každej jeho zložky;

d)

množstvo použitého tirážneho likéru;

e)

množstvo expedičného likéru;

f)

počet získaných nádob, prípadne s uvedením druhu šumivého vína pomocou pojmu týkajúceho sa jeho zvyškového obsahu cukru, ak sa tento pojem nachádza na etikete.

2.   Pri výrobe likérových vín musí evidencia obsahovať tieto informácie o každej pripravovanej šarži:

a)

dátum pridania akéhokoľvek výrobku uvedeného v bode 3 písm. e) a f) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b)

druh a objem pridaného výrobku.

Článok 18

Informácie o konkrétnych výrobkoch, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Osobitné účty týkajúce sa evidencie výrobkov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) musia za každý výrobok obsahovať:

a)

v prípade vstupu:

i)

meno/názov a adresu dodávateľa a prípadne odkaz na sprievodný doklad, ktorý bol priložený pri preprave výrobku;

ii)

predmetné množstvo;

iii)

dátum vstupu;

b)

v prípade výstupu:

i)

predmetné množstvo;

ii)

dátum použitia alebo výstupu;

iii)

prípadne meno/názov a adresu príjemcu.

2.   Pokiaľ ide o vedľajšie produkty alebo vinárske výrobky, ktoré sa majú stiahnuť v súlade s článkom 14a ods. 2 a článkom 14b nariadenia (ES) č. 606/2009, sú množstvá, ktoré sa majú zaznamenať v evidencii, tie, ktoré odhadujú dotknuté hospodárske subjekty v súlade s článkom 14a uvedeného nariadenia.

Článok 19

Straty a osobná alebo rodinná spotreba

1.   Členské štáty určia maximálne povolené percentá strát, ku ktorým dochádza v dôsledku vyparovania počas skladovania, rôznych spracovateľských operácií alebo zmien v kategóriách výrobkov.

2.   Držiteľ evidencie musí v lehote stanovenej členskými štátmi písomne informovať miestny príslušný orgán o stratách, ak tieto straty presahujú:

a)

počas prepravy: prípustné odchýlky stanovené v bode 2.1 písm. d) časti B prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273 a

b)

v prípadoch uvedených v prvom odseku: maximálne percentuálne podiely stanovené členskými štátmi.

Príslušný orgán uvedený v prvom pododseku prijme nevyhnutné opatrenia na vyšetrenie predmetných strát.

3.   Členské štáty určia, ako sa do evidencie zaznamenávajú údaje o:

a)

osobnej spotrebe výrobcu a jeho rodiny;

b)

akýchkoľvek náhodných zmenách objemu výrobkov.

Článok 20

Lehoty týkajúce sa údajov, ktoré sa majú zaznamenať do evidencie

1.   Údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. a) a v článkoch 15 a 19 sa musia zaznamenávať do evidencie:

a)

v prípade vstupov najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí vstupu a

b)

v prípade strát, osobnej a rodinnej spotreby alebo výstupov najneskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po uznaní, spotrebe alebo odoslaní.

2.   Údaje uvedené v článku 29 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a v článkoch 16 a 17 tohto nariadenia sa musia zaznamenávať do evidencie:

a)

najneskôr v pracovný deň nasledujúci po operácii a

b)

v prípade obohatenia v ten istý deň.

3.   Údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. b) a v článku 18 tohto nariadenia sa musia zaznamenávať do evidencie:

a)

v prípade vstupov a výstupov najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí alebo odoslaní a

b)

v prípade použitia v deň použitia.

4.   Členské štáty môžu povoliť dlhšie lehoty nepresahujúce 30 dní, predovšetkým v prípade používania počítačovej evidencie, a to za podmienky, že naďalej možno kedykoľvek vykonať kontrolu vstupov, výstupov a operácií uvedených v článku 29 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 na základe iných podporných dokumentov, ako aj za podmienky, že príslušné orgány považujú tieto dokumenty za spoľahlivé.

Pokiaľ ide o operácie obohatenia uvedené v článku 29 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, členské štáty môžu požadovať, aby sa zaznamenávali do evidencie pred vykonaním operácie obohatenia.

5.   Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa výstupy toho istého výrobku môžu zaznamenávať do evidencie ako mesačný súčet, ak sa výrobok umiestňuje výlučne do nádob s nominálnym objemom 10 litrov alebo menej, ktoré sú vybavené jednorazovým uzáverom, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. e) bode i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

Článok 21

Uzávierka evidencie

Evidencia sa musí uzavrieť vytvorením ročnej súvahy raz ročne ku dňu, ktorý stanovia členské štáty. V rámci ročnej súvahy treba vykonať inventúru zásob. Existujúce zásoby sa prenesú do ďalšieho ročného obdobia. K dátumu nasledujúcemu po ročnej súvahe sa do evidencie zaznamenajú ako vstup. Ak sú z ročnej súvahy zrejmé rozdiely medzi zásobami vyplývajúcimi zo súvahy a existujúcimi zásobami, tento údaj sa zaznamená do uzavretej účtovnej evidencie.

KAPITOLA V

HLÁSENIA

Článok 22

Hlásenia o výrobe

1.   Výrobcovia predložia do 15. januára každého roka hlásenie o výrobe uvedené v článku 31 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, ktoré sa týka výroby za aktuálny vinársky rok. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín alebo v prípade neskorého zberu úrody a výroby špecifických vín najneskorší termín 1. marca.

2.   Hlásenie o výrobe uvedené v odseku 1 musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

totožnosť výrobcu;

b)

miesto, kde sa výrobok skladuje;

c)

kategória výrobkov (produktov), ktoré sa používajú na výrobu vína: hrozno, hroznový mušt (zahustený, rektifikovaný zahustený alebo čiastočne prekvasený) alebo nové ešte kvasiace vína;

d)

meno/názov a adresa dodávateľov;

e)

pestovateľské plochy vysadené produktívnym viničom vrátane plôch, ktoré sú určené na pokusné účely, z ktorých dané hrozno pochádza; záznam sa uvádza v hektároch a s odkazom na lokalitu vinohradníckej plochy;

f)

objem vinárskych výrobkov získaných od začiatku vinárskeho roka a skladovaných do dátumu hlásenia, uvedený v hektolitroch alebo stovkách kg, rozdelených podľa farby (červené/ružové alebo biele), kategórie použitých výrobkov (produktov) (hrozno, nové ešte kvasiace vína, mušt vrátane čiastočne prekvasených muštov okrem zahustených muštov a rektifikovaných zahustených muštov) a zaradených do jedného z týchto typov:

i)

víno s CHOP;

ii)

víno s CHZO;

iii)

odrodové víno bez CHOP/CHZO;

iv)

víno bez CHOP/CHZO;

v)

všetky ostatné výrobky získané v danom vinárskom roku vrátane zahustených muštov a rektifikovaných zahustených muštov.

Členské štáty môžu povoliť, aby sa predkladalo jedno hlásenie za zariadenie na výrobu vína.

3.   Množstvo vína, ktoré sa má uviesť v hlásení o výrobe, je celkové množstvo získané na základe prvotného alkoholového kvasenia vrátane vínnych kalov.

Na účely prepočítania množstiev výrobkov iných ako víno na hektolitre vína môžu členské štáty určiť koeficienty podľa objektívnych kritérií relevantných pre tento prepočet. Členské štáty oznámia Komisii tieto koeficienty spolu s oznámeniami uvedenými v bode 8 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/1185.

4.   Členské štáty musia od zberačov a obchodníkov, ktorí uvádzajú na trh produkty určené na výrobu vína, požadovať, aby výrobcom poskytli údaje potrebné na vyplnenie hlásení o výrobe.

Článok 23

Hlásenia o zásobách

1.   Výrobcovia, spracovatelia, fľašovatelia a obchodníci predložia Komisii do 10. septembra hlásenie o zásobách uvedené v článku 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín.

2.   Toto hlásenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

totožnosť výrobcov, spracovateľov, fľašovateľov alebo obchodníkov;

b)

miesto, kde sa výrobky skladujú;

c)

v súvislosti s vínami celkové zásoby vína rozdelené podľa farby (červené/ružové alebo biele), druhu vína (s CHOP, s CHZO, odrodové bez CHOP/CHZO alebo bez CHOP/CHZO), pôvodu (Únia alebo tretie krajiny) a typu skladovateľa (výrobca alebo obchodník);

d)

v súvislosti s muštom celkové zásoby muštu rozdelené podľa farby (červený/ružový alebo biely), druhu hroznového muštu (zahustený, rektifikovaný zahustený alebo iný), typu skladovateľa (výrobca alebo obchodník).

Vinárske výrobky pochádzajúce z Únie vyrobené z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku sa do tohto hlásenia nezahŕňajú.

Článok 24

Hlásenia o úrode

1.   Ak členské štáty vyžadujú hlásenie o úrode uvedené v článku 33 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, zberači musia predložiť toto hlásenie do 15. januára. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín alebo v prípade neskorého zberu úrody najneskorší termín 1. marca.

2.   Takéto hlásenie musí obsahovať aspoň tieto informácie, rozdelené podľa kategórií uvedených v bode 1.2 ods. 3 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273:

a)

totožnosť zberača [podľa informácií požadovaných v bode 1.1 ods. 1 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273];

b)

pestovateľská plocha vysadená produktívnym viničom (v hektároch a s odkazom na lokalitu vinohradníckej plochy);

c)

zozbierané množstvo hrozna (v stovkách kg);

d)

určenie hrozna (v hektolitroch alebo stovkách kg):

i)

použité na výrobu vína ohlasovateľom ako výrobcom;

ii)

dodané do vinárskeho družstva (ako hrozno alebo mušt);

iii)

predané výrobcovi vína (ako hrozno alebo mušt);

iv)

iné určenie (ako hrozno alebo mušt).

Článok 25

Oznámenia a centralizácia informácií

Informácie obsiahnuté v hláseniach o výrobe a zásobách v súlade s článkami 22 a 23 a v hláseniach o úrode v súlade s článkom 24 tohto nariadenia a v hláseniach o ošetrení alebo predaji v súlade s článkom 34 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 sa v príslušných prípadoch centralizujú na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty stanovia formu a spôsob, akým sa im budú tieto informácie oznamovať.

KAPITOLA VI

USTANOVENIA O KONTROLÁCH

ODDIEL I

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 26

Vzorky na kontrolné účely

1.   Na účely kapitoly VII delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 môže styčný orgán členského štátu požiadať styčný orgán iného členského štátu, aby odobral vzorky v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Dožadujúci orgán si odobraté vzorky ponechá a okrem iného určí laboratórium, v ktorom sa majú vzorky analyzovať.

ODDIEL II

ANALYTICKÁ DATABÁZA IZOTOPICKÝCH ÚDAJOV

Článok 27

Vzorky pre analytickú databázu

1.   Na účely vytvorenia analytickej databázy izotopických údajov uvedenej v článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 odoberú určené laboratóriá členských štátov vzorky čerstvého hrozna na analýzu, ako aj na účely jeho ošetrenia a spracovania na víno v súlade s pokynmi uvedenými v časti I prílohy III k tomuto nariadeniu.

2.   Vzorky čerstvého hrozna sa odoberajú vo viniciach, ktoré sa nachádzajú vo vinohradníckych oblastiach s jasne určeným typom pôdy, polohou, systémom viazania viniča, odrodou, vekom a pestovateľskými postupmi.

3.   Počet vzoriek, ktoré sa majú každý rok odobrať na účely databázy, je uvedený v časti II prílohy III. Pri výbere vzoriek sa do úvahy berie zemepisná poloha viníc v členských štátoch uvedených v časti II prílohy III. Každý rok sa musí aspoň 25 % vzoriek odobrať z tých istých pozemkov ako v predchádzajúcom roku.

4.   Vzorky sa analyzujú metódami, ktoré stanovila Komisia podľa článku 80 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 15 nariadenia (ES) č. 606/2009, v laboratóriách určených členskými štátmi. Určené laboratóriá musia spĺňať všeobecné kritériá na prevádzku skúšobných laboratórií uvedené v norme ISO/IEC 17025:2005 a predovšetkým sa musia zúčastňovať na systéme skúšok spôsobilosti týkajúcich sa metód izotopickej analýzy. Laboratóriá predkladajú písomný dôkaz o splnení týchto kritérií Európskemu referenčnému centru pre kontrolu v sektore vinohradníctva a vinárstva („ERC-CWS“) na účely kontroly kvality a overovania poskytnutých údajov.

5.   Laboratóriá vypracúvajú správu o analýze v súlade s časťou IV prílohy III a výkaz s opisom každej vzorky v súlade s dotazníkom v časti III prílohy III.

6.   Laboratóriá zasielajú kópiu správy s výsledkami a interpretáciou analýzy spolu s výkazom obsahujúcim opis vzorky centru ERC-CWS.

7.   Členské štáty a ERC-CWS:

a)

uchovávajú údaje v analytickej databáze;

b)

skladujú každú vzorku najmenej tri roky odo dňa jej odberu;

c)

používajú databázu iba na monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti vinohradníctva a vinárstva alebo na štatistické a vedecké účely;

d)

prijímajú opatrenia na ochranu údajov, najmä proti krádeži a neoprávneným zásahom;

e)

bez zbytočného odkladu alebo nákladov sprístupňujú dokumentáciu tým subjektom, ktorých sa týkajú, aby bolo možné opraviť akékoľvek nepresnosti.

8.   Centrum ERC-CWS vypracuje a každoročne aktualizuje zoznam laboratórií členských štátov poverených prípravou vzoriek a meraniami na účely analytickej databázy.

Článok 28

Oznamovanie informácií obsiahnutých v analytickej databáze

1.   Informácie obsiahnuté v analytickej databáze izotopických údajov sa na požiadanie sprístupňujú laboratóriám určeným členskými štátmi.

2.   V riadne odôvodnených prípadoch sa informácie uvedené v odseku 1 (v prípade ich reprezentatívnosti) môžu na požiadanie sprístupniť príslušným orgánom určeným členskými štátmi na zabezpečenie súladu s pravidlami Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva.

3.   Sprístupnené informácie sa týkajú len relevantných analytických údajov potrebných na interpretáciu analýzy vykonanej na vzorke s porovnateľnými vlastnosťami a pôvodom. Ku každému oznámeniu sprístupnených informácií je priložené upozornenie týkajúce sa podmienok používania databázy, ako sa uvádza v článku 27 ods. 7 písm. c).

Článok 29

Vnútroštátne databázy izotopických údajov

Výsledky izotopických analýz, ktoré sa nachádzajú v databázach členských štátov, sa získavajú analýzou vzoriek, ktoré boli odobraté a ošetrené v súlade s článkom 27.

ODDIEL III

OSOBITNÉ USTANOVENIA O KONTROLÁCH

Článok 30

Kontroly režimu povolení na výsadbu viniča

Na účely overenia súladu s pravidlami stanovenými v kapitole III hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kapitoly II delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a kapitoly II tohto nariadenia členské štáty využívajú vinohradnícky register uvedený v článku 145 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 31

Overovanie informácií vo vinohradníckom registri

1.   Členské štáty sprístupňujú údaje z vinohradníckeho registra na účely monitorovania a overovania opatrení financovaných v rámci vnútroštátneho podporného programu uvedeného v oddiele 4 kapitoly II hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, na ktorý sa vzťahujú.

2.   Pokiaľ ide o plochy vysadené viničom, s cieľom viesť aktualizovaný vinohradnícky register sa vykonajú aspoň tieto kontroly:

a)

administratívne kontroly vzťahujúce sa na všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri, ktorí:

i)

aktivovali povolenie na výsadbu alebo opätovnú výsadbu alebo zaregistrovali alebo upravili údaje vo vinohradníckom registri na základe predloženia žiadosti alebo oznámenia, ktoré sa týkajú režimu povolení na výsadbu viniča;

ii)

predložili žiadosť o opatrenia na „reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov“ alebo „zelený zber“ v rámci vnútroštátneho podporného programu uvedeného v článkoch 46 a 47 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013;

iii)

predložili jedno z hlásení uvedených v článkoch 31, 32 a 33 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273;

b)

každoročné kontroly na mieste v prípade najmenej 5 % všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri.

Ak vinohradníci vybraní do vzorky podliehajú v tom istom roku kontrolám na mieste v rámci opatrení uvedených v písmene a) bode i) a bode ii), tieto kontroly na mieste sa započítajú na účely dosiahnutia 5 % ročného limitu bez toho, aby ich bolo potrebné opakovať;

c)

systematické kontroly na mieste sa vykonajú na plochách vysadených viničom, ktoré nie sú zahrnuté do žiadnej dokumentácie vinohradníka, ako sa stanovuje v prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273.

Článok 32

Kontroly týkajúce sa hlásení

Pokiaľ ide o hlásenia uvedené v článkoch 31 až 34 na delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, členské štáty vykonávajú všetky kontroly a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie presnosti týchto hlásení.

KAPITOLA VII

OZNÁMENIA

Článok 33

Oznámenia o režime povolení na výsadbu viniča

1.   Členské štáty Komisii každý rok do 1. marca predložia:

a)

oznámenie o vinohradníckych oblastiach uvedených v článku 145 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stav k 31. júlu predchádzajúceho vinárskeho roka. Toto oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti I prílohy IV k tomuto nariadeniu;

b)

oznámenia uvedené v článku 63 ods. 4 a článku 64 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Tieto oznámenia sa predkladajú prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti II prílohy IV k tomuto nariadeniu;

c)

oznámenie o obmedzeniach, o ktorých rozhodli členské štáty v súvislosti s opätovnou výsadbou v tom istom poľnohospodárskom podniku, ako sa uvádza v článku 8 tohto nariadenia. Toto oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v tabuľke A v časti V prílohy IV k tomuto nariadeniu;

d)

aktualizovaný vnútroštátny zoznam profesijných organizácií alebo zainteresovaných skupín výrobcov uvedený v článkoch 3 a 8 tohto nariadenia;

e)

oznámenie o celkovej veľkosti plôch, na ktorých sa zistila výsadba viniča bez povolenia, ako aj plôch vyklčovaných bez povolenia v zmysle článku 71 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Takéto oznámenie sa vzťahuje na predchádzajúci vinársky rok. Oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti III prílohy IV k tomuto nariadeniu;

f)

ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, prahové hodnoty, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s minimálnou a maximálnou veľkosťou poľnohospodárskych podnikov, ako sa uvádza v bode H prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273.

2.   Členské štáty oznámia Komisii každý rok do 1. novembra:

a)

žiadosti o povolenia na novú výsadbu, povolenia skutočne udelené počas predchádzajúceho vinárskeho roka podľa článku 7 ods. 1 alebo ods. 2 tohto nariadenia a povolenia, ktoré žiadatelia odmietli, ako aj tie, ktoré boli udelené iným žiadateľom pred 1. októbrom podľa článku 7 ods. 3 tohto nariadenia. Tieto oznámenia sa predkladajú prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti IV prílohy IV k tomuto nariadeniu;

b)

povolenia na opätovnú výsadbu udelené počas predchádzajúceho vinárskeho roka, ako je uvedené v článku 9 tohto nariadenia. Tieto oznámenia sa predkladajú prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v tabuľke B v časti V prílohy IV k tomuto nariadeniu;

c)

povolenia udelené počas predchádzajúceho vinárskeho roka na základe zmeny platných práv na výsadbu, ako sa uvádza v článku 10 tohto nariadenia. Takéto oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti VI prílohy IV k tomuto nariadeniu, a musí sa predložiť do 1. novembra roku, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na zmenu práv na výsadbu, ktorá sa uvádza v článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, alebo lehoty stanovenej členským štátom v súlade s článkom 10 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Ak členský štát nedodrží pravidlá vymedzené v odseku 1 alebo 2, alebo ak sa zdá, že príslušné informácie sú nesprávne, Komisia môže pozastaviť časť alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, a to až dovtedy, kým sa nepredloží správne oznámenie.

4.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 (13).

Článok 34

Všeobecné pravidlá týkajúce sa oznámení a dostupnosti informácií

Oznámenia Komisii uvedené v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/273 a v tomto nariadení sa predkladajú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185.

Článok 35

Uchovávanie sprievodných dokladov, informácií a evidencie

1.   Sprievodné doklady a ich kópie sa uchovávajú najmenej päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

2.   Informácie o režime udeľovania povolení na výsadbu viniča predložené v súlade s článkom 33 sa uchovávajú najmenej desať vinárskych rokov po vinárskom roku, v ktorom boli predložené.

3.   Vstupná a výstupná evidencia a dokumenty týkajúce sa operácií zaznamenaných v predmetnej evidencii sa uchovávajú počas najmenej piatich rokov od uzatvorenia účtov, ktorých sa týkajú. Ak v súvislosti s nepatrnými množstvami vína ešte nedošlo k uzavretiu jedného alebo viacerých účtov v evidencii, tieto účty možno presunúť do inej evidencie, ak sa v pôvodnej evidencii uvedie odkaz na tento presun. V takomto prípade obdobie piatich rokov začína v deň uvedeného presunu.

4.   Údaje obsiahnuté vo vinohradníckom registri v zmysle článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účely monitorovania a overovania opatrení alebo režimu, ktorého sa týkajú, a v každom prípade počas najmenej piatich vinárskych rokov v prípade údajov súvisiacich s opatreniami alebo počas najmenej desiatich rokov v prípade údajov súvisiacich s režimom povolení na výsadbu viniča, a to po vinárskom roku, ktorého sa dané informácie týkajú.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/561 sa zrušuje.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 z 15. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 1).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 zo 7. apríla 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 12).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7).


PRÍLOHA I

POSTUP VÝBERU PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 2

A.   PRIDELENIE NA POMERNOM ZÁKLADE

Časť celkovej plochy v hektároch k dispozícii na novú výsadbu, ktorú sa členské štáty rozhodli prideliť na pomernom základe všetkým žiadateľom na vnútroštátnej úrovni v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) bodu i), sa rozdelí medzi jednotlivé oprávnené žiadosti podľa nasledujúceho vzorca pri rešpektovaní prípadných obmedzení uvedených v článku 3 ods. 1:

A1 = Ar × (% Pr × Tar/Tap)

A1

=

povolenie udelené individuálnemu žiadateľovi na pomernom základe (v hektároch)

Ar

=

plocha požadovaná výrobcom v jeho žiadosti (v hektároch)

% Pr

=

podiel celkovej disponibilnej plochy, ktorá sa poskytne na pomernom základe

Tar

=

celková plocha, ktorá je k dispozícii na účely udelenia povolení (v hektároch)

Tap

=

súčet všetkých žiadostí predložených výrobcami (v hektároch)

B.   PRIDELENIE PODĽA PRIORITNÝCH KRITÉRIÍ

Časť celkovej plochy v hektároch k dispozícii na novú výsadbu, ktorú sa členské štáty rozhodli prideliť na vnútroštátnej úrovni podľa zvolených prioritných kritérií v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) bodu ii), sa rozdelí medzi jednotlivé oprávnené žiadosti takto:

a)

Členské štáty si zvolia prioritné kritériá na vnútroštátnej úrovni, pričom môžu všetkým zvoleným kritériám priradiť rovnaký význam alebo pripísať rôznu váhu. Členské štáty môžu toto váženie uplatňovať jednotne na vnútroštátnej úrovni alebo váhu jednotlivých kritérií zmeniť v závislosti od danej plochy na území členského štátu.

Ak členské štáty pripisujú všetkým zvoleným kritériám na vnútroštátnej úrovni rovnaký význam, každému z nich sa priradí hodnota rovná jednej (1).

Ak členské štáty pripisujú kritériám zvoleným na vnútroštátnej úrovni rôzne váhy, každému z týchto kritérií sa priradí hodnota v rozmedzí od nuly (0) po jednu (1), pričom súčet všetkých jednotlivých hodnôt musí byť vždy rovný jednej (1).

Ak v závislosti od danej plochy na území členského štátu váhy týchto kritérií kolíšu, každému z týchto kritérií sa v prípade jednotlivých plôch priradí individuálna hodnota v rozmedzí od nuly (0) po jednu (1). V tomto prípade sa súčet všetkých váh jednotlivých kritérií zvolených pre každú z týchto plôch musí vždy rovnať jednej (1).

b)

Členské štáty posúdia všetky oprávnené individuálne žiadosti na základe súladu so zvolenými prioritnými kritériami. S cieľom posúdiť úroveň súladu s jednotlivými prioritnými kritériami zavedú členské štáty na vnútroštátnej úrovni jednotnú stupnicu hodnotenia, na základe ktorej sa vzhľadom na splnenie jednotlivých kritérií pridelí každej žiadosti istý počet bodov.

c)

Jednotná stupnica sa vyznačuje vopred zadefinovaným počtom bodov pripísaných podľa úrovne splnenia jednotlivých kritérií, ako aj podrobným opisom počtu bodov pripisovaných v súvislosti s jednotlivými prvkami každého osobitného kritéria.

d)

Členské štáty zostavia klasifikačné poradie jednotlivých žiadostí na vnútroštátnej úrovni na základe celkového skóre prideleného každej žiadosti vzhľadom na súlad alebo úroveň súladu podľa písmena b) a prípadne aj vzhľadom na význam kritérií uvedených v písmene a). Na tento účel uplatňujú tento vzorec:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

celkový počet bodov udelený konkrétnej individuálnej žiadosti

W1, W2…, Wn

=

váha kritérií 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

úroveň súladu žiadosti s kritériami 1, 2, … n

V prípade plôch, na ktorých majú všetky prioritné kritériá nulovú váhu, získavajú všetky oprávnené žiadosti maximálnu hodnotu na stupnici týkajúcej sa úrovne súladu.

e)

Členské štáty udelia povolenia jednotlivým žiadateľom podľa poradia určeného na základe klasifikačného poradia uvedeného v písmene d) až do vyčerpania hektárov, ktoré sa majú prideliť na základe prioritných kritérií. Žiadateľovi sa vyhovie pridelením celkového počtu ním požadovaných hektárov formou povolenia, a to pred udelením povolenia žiadateľovi, ktorý za ním nasleduje v klasifikačnom poradí.

Ak na istom stupienku klasifikačného poradia, kde sa nachádza viacero žiadostí s rovnakým počtom bodov, dôjde k vyčerpaniu disponibilných hektárov, zvyšné hektáre sa na pomernom základe rozdelia medzi tieto žiadosti.

f)

Ak v prípade určitého regiónu alebo oblasti oprávnenej na CHOP alebo CHZO alebo oblasti bez zemepisného označenia dôjde pri udeľovaní povolení podľa časti A a podľa tejto časti B písm. a), b), c), d) a e) k dosiahnutiu limitu, ďalším žiadostiam pochádzajúcim z daného regiónu alebo oblasti sa už nevyhovie.


PRÍLOHA II

VZORKY PODĽA ČLÁNKU 26

ČASŤ I

Metóda a postup odberu vzoriek

1.

Pri odbere vzoriek vína, hroznového muštu alebo iných tekutých vinárskych výrobkov v kontexte vzájomnej pomoci medzi kontrolnými orgánmi kompetentný orgán zabezpečí:

a)

aby v prípade výrobkov skladovaných v nádobách nie väčších ako 60 litrov v jednej dávke vzorky reprezentovali celú dávku;

b)

aby v prípade výrobkov v nádobách s nominálnou kapacitou viac ako 60 litrov vzorky reprezentovali obsah nádoby, z ktorej sa vzorka odobrala.

2.

Vzorky sa odoberajú nalievaním príslušného výrobku do najmenej piatich čistých nádob, z ktorých každá má nominálnu kapacitu najmenej 75 cl. V prípade výrobkov uvedených v bode 1 písm. a) môže mať odber vzorky aj formu odobratia aspoň piatich nádob s nominálnou kapacitou najmenej 75 cl z dávky, ktorá sa má testovať.

V prípade vzoriek vínneho destilátu, ktoré sa majú analyzovať jadrovou magnetickou rezonanciou deutéria, sa vzorky umiestnia do nádob s nominálnou kapacitou 25 cl alebo 5 cl v prípade, že sa majú zaslať z jedného úradného laboratória do druhého.

Vzorky sa odoberajú, zatvárajú v prípade potreby aj zapečaťujú v prítomnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vzorky odoberajú, alebo zástupcu prepravcu, ak sa vzorka odoberá počas prepravy. Ak nie je prítomný žiadny zástupca, tento fakt sa uvedie v správe podľa bodu 4.

Každá vzorka musí byť vybavená pevným a jednorazovým uzáverom.

3.

Každá vzorka musí byť označená etiketou, ktorá spĺňa požiadavky časti II oddielu A.

Ak je nádoba príliš malá na nalepenie etikety, musí sa označiť nezmazateľným číslom a potrebné informácie sa uvedú na osobitnom hárku.

Zástupca zariadenia, v ktorom sa vzorka odoberá, alebo zástupca prepravcu musia podpísať etiketu alebo v prípade potreby osobitný výkaz.

4.

Pracovník kompetentného orgánu oprávneného odoberať vzorky vypracuje správu, v ktorej uvedie všetky pozorovania, ktoré pokladá za dôležité na hodnotenie vzoriek. V prípade potreby uvedie v správe všetky vyhlásenia zástupcu prepravcu alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vzorka odobrala, a požiada týchto zástupcov, aby pripojili svoje podpisy. Uvedie množstvo výrobku, z ktorého sa odobrala vzorka. Ak došlo k zamietnutiu spomínaných podpisov alebo podpisov uvedených v bode 3 treťom pododseku, táto skutočnosť sa uvedie v správe.

5.

Bez ohľadu na miesto odberu vzoriek musí jedna zo vzoriek zostať ako kontrolná vzorka v zariadení, v ktorom sa vzorky odobrali, pričom druhú z nich uchová kompetentný orgán, ktorého pracovník ju odobral. Tri vzorky sa zašlú do úradného laboratória, ktoré vykoná analytickú alebo organoleptickú analýzu. Tam sa jedna zo vzoriek podrobí analýze. Druhá sa uloží ako kontrolná vzorka. Kontrolné vzorky sa uchovávajú minimálne tri roky po odbere.

6.

Zásielky vzoriek sa na vonkajšom obale musia označiť červenou etiketou, ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v časti II oddiele B. Rozmery etikety musia byť 50 mm × 25 mm.

Pri odosielaní vzoriek kompetentný orgán členského štátu, z ktorého sa vzorky odosielajú, označí zásielku pečiatkou tak, aby čiastočne pokrývala vonkajší obal zásielky a čiastočne červenú etiketu.

ČASŤ II

A.   Etiketa s opisom vzorky v súlade s časťou I bodom 3

1.

Požadované informácie:

a)

názov, adresa vrátane členského štátu, telefón, fax a e-mail: príslušného orgánu, na základe pokynov ktorého sa odber uskutočnil;

b)

poradové číslo vzorky;

c)

dátum odobratia vzorky;

d)

meno pracovníka kompetentného orgánu, ktorý je oprávnený odobrať vzorku;

e)

názov, adresa, telefón, fax a e-mail: podniku, v ktorom sa vzorka odobrala;

f)

identifikačné označenie nádoby, z ktorej sa vzorka odobrala (napr. číslo nádoby, číslo dávky fliaš atď.);

g)

opis výrobku vrátane výrobnej oblasti, roku zberu, skutočného alebo potenciálneho obsahu alkoholu, a ak je to možné, muštovej odrody;

h)

slová: „Rezervnú kontrolnú vzorku môže skúmať len laboratórium, ktoré je oprávnené vykonávať kontrolné analýzy. Porušenie pečate je trestný čin.“

2.

Poznámky:

3.

Minimálna veľkosť: 100 mm × 100 mm.

B.   Vzor červenej etikety podľa časti I bodu 6

EURÓPSKA ÚNIA

Výrobky na analytické a organoleptické testovanie podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274


PRÍLOHA III

VZORKY PODĽA ČLÁNKU 27

ČASŤ I

Inštrukcie pre odber vzoriek čerstvého hrozna a ich spracovávanie na víno na účel analýzy izotopovými metódami uvedenými v článku 27

A.   Odoberanie vzoriek hrozna

1.

Každú vzorku musí tvoriť najmenej 10 kg zrelého hrozna rovnakej odrody. Strapce sa majú zberať v takom stave, v akom sa nachádzajú. Odber vzoriek sa musí robiť počas obdobia zberu hrozna na predmetnom pozemku. Obraté hrozno musí byť reprezentatívne pre hrozno na celom pozemku. Vzorky čerstvého hrozna alebo získaný vylisovaný mušt možno zachovať zmrazením až do ďalšieho použitia. Jedine v prípade, že sa plánuje meranie vody v mušte kyslíkom-18, sa pomerná časť muštu môže odobrať samostatne a zachovať po vylisovaní celej vzorky hrozna.

2.

Po odbere vzoriek sa zostaví výkaz s opisom. Tento výkaz musí obsahovať prvú časť týkajúcu sa odberu vzoriek hrozna a druhú časť, ktorá sa bude týkať vinifikácie. Musí sa priložiť k vzorke a sprevádzať ju počas celej prepravy. Musí sa aktualizovať prostredníctvom záznamov o každej manipulácii so vzorkou. Výkaz s opisom týkajúci sa odberu vzoriek sa má zostavovať v súlade s oddielom A dotazníka v časti III.

B.   Vinifikácia

1.

Vinifikáciu musí uskutočniť kompetentný orgán alebo oddelenie oprávnené týmto orgánom na túto prácu vždy podľa možnosti za podmienok porovnateľných so bežnými podmienkami výrobnej oblasti, ktorú vzorka reprezentuje. Vinifikácia by mala vyústiť do úplnej premeny cukru na alkohol, t. j. obsah zvyškového cukru by mal predstavovať menej ako 2 g/l. V určitých prípadoch, napr. na zabezpečenie lepšej reprezentatívnosti, však možno akceptovať vyššie množstvá zvyškového cukru. Hneď ako sa víno vyčíri a stabilizuje pomocou SO2, musí sa naplniť do 75 cl fliaš a označiť.

2.

Výkaz s opisom na účely vinifikácie sa má zostavovať v súlade s oddielom B dotazníka v časti III.

ČASŤ II

Počet vzoriek, ktoré členské štáty majú odobrať každý rok pre analytickú databanku, v zmysle článku 27 ods. 3

30 vzoriek v Bulharsku,

20 vzoriek v Českej republike,

200 vzoriek v Nemecku,

50 vzoriek v Grécku,

200 vzoriek v Španielsku,

400 vzoriek vo Francúzsku,

30 vzoriek v Chorvátsku,

400 vzoriek v Taliansku,

10 vzoriek na Cypre,

4 vzorky v Luxembursku,

50 vzoriek v Maďarsku,

4 vzorky na Malte,

50 vzoriek v Rakúsku,

50 vzoriek v Portugalsku,

70 vzoriek v Rumunsku,

20 vzoriek v Slovinsku,

15 vzoriek na Slovensku,

4 vzorky v Spojenom kráľovstve.

ČASŤ III

Dotazník o zbere a vinifikácii vzoriek hrozna určených na analýzu izotopovými metódami podľa článku 27 ods. 5

Analytické metódy a spôsob vyjadrenia výsledkov (jednotiek), ktoré sa majú použiť, odporučila a uverejnila Medzinárodná organizácia pre vinič a víno.

A.

1.   Všeobecné informácie

1.1.

Číslo vzorky:

1.2.

Meno a funkcia pracovníka alebo oprávnenej osoby, ktorá odobrala vzorku:

1.3.

Názov a adresa kompetentného orgánu zodpovedného za odber vzorky:

1.4.

Názov a adresa kompetentného orgánu zodpovedného za vinifikáciu a odoslanie vzorky, iného ako je orgán uvedený v bode 1.3:

2.   Všeobecný opis vzoriek

2.1.

Pôvod (krajina, oblasť):

2.2.

Rok zberu úrody:

2.3.

Odroda viniča:

2.4.

Farba hrozna:

3.   Opis vinice

3.1.

Meno a adresa osoby, ktorá pozemok obrába:

3.2.

Miesto pozemku:

vinohradnícka obec:

lokalita:

katastrálne údaje:

zemepisná šírka a dĺžka:

3.3.

Typ pôdy (napríklad: vápenatá, ílovitá, vápenato-ílovitá, piesočnatá):

3.4.

Poloha (napr. svah, rovina, slnečná poloha):

3.5.

Počet krov na hektár:

3.6.

Približný vek vinohradu (menej ako 10 rokov, 10 až 25 rokov, viac ako 25 rokov):

3.7.

Nadmorská výška:

3.8.

Spôsob vedenia a rezu viniča:

3.9.

Druh vína, ktoré sa z hrozna zvyčajne vyrába [pozri kategórie vinárskych výrobkov v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]:

4.   Vlastnosti rastliny a muštovej odrody

4.1.

Odhad úrody z hektára na vysadenú plochu (kg/ha):

4.2.

Zdravotný stav hrozna (napr. zdravé, hnilé), pričom sa uvedie, či v čase odobratia vzorky bolo hrozno suché alebo vlhké:

4.3.

Dátum odobratia vzorky:

5.   Poveternostné podmienky pred zberom úrody

5.1.

Zrážky počas 10 dní pred zberom úrody: áno/nie:

5.2.

Ak áno, doplňte ďalšie informácie, ak sú k dispozícii.

6.   Zavlažované vinohrady:

Pokiaľ sa porast zavlažuje, dátum posledného zavlažovania:

(Odtlačok pečiatky kompetentného orgánu zodpovedného za odber vzorky, meno, funkcia a podpis pracovníka, ktorý vzorku odobral)

B.

1.   Mikrovinifikácia

1.1.

Hmotnosť vzorky hrozna v kg:

1.2.

Spôsob lisovania:

1.3.

Objem získaného muštu:

1.4.

Vlastnosti muštu:

koncentrácia cukru v g/l zistená refraktometricky:

celková kyslosť vyjadrená v g/l kyseliny vínnej: (nepovinné):

1.5.

Spôsob ošetrenia muštu (napr. usadzovanie, odstreďovanie):

1.6.

Zakvášanie (klon použitých kvasiniek). Uveďte, či došlo k spontánnemu kvaseniu:

1.7.

Teplota počas kvasenia:

1.8.

Spôsob určenia konca kvasenia:

1.9.

Spôsob ošetrenia vína (napr. stáčanie):

1.10.

Pridanie oxidu siričitého v mg/l:

1.11.

Rozbor získaného vína:

skutočný obsah alkoholu v obj. %:

celkový suchý extrakt:

redukujúce cukry vyjadrené v g/l invertného cukru:

2.   Chronologická tabuľka vinifikácie vzorky

Dátum:

odberu vzorky: (rovnaký dátum ako dátum zberu, časť I bod 4.3)

lisovania:

začiatku kvasenia:

ukončenia kvasenia:

plnenia do fliaš:

Dátum vyplnenia časti II:

(Odtlačok pečiatky príslušného orgánu, ktorý uskutočnil vinifikáciu, a podpis príslušného pracovníka tohto orgánu.)

ČASŤ IV

Vzor správy o analýze vzoriek vína a vinárskych výrobkov analyzovaných na základe metódy, ktorú odporučila a uverejnila OIV, ako sa uvádza v článku 27 ods. 5

A.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Štát:

2.

Číslo vzorky:

3.

Rok:

4.

Odroda viniča:

5.

Druh vína:

6.

Región/okres:

7.

Názov, adresa, telefón, fax a e-mail: laboratória zodpovedného za výsledky:

8.

Vzorka kontrolnej analýzy urobená v Európskom referenčnom centre pre kontrolu v sektore vinohradníctva a vinárstva (ERC-CWS): áno/nie

B.   METÓDY A VÝSLEDKY

1.   Víno (údaje prenesené z časti III prílohy III)

1.1.

Obsah alkoholu v objemových jednotkách: % obj.

1.2.

Celkový suchý extrakt: g/l

1.3.

Redukujúce cukry: g/l

1.4.

Celková kyslosť vyjadrená v kyseline vínnej: g/l

1.5.

Celkový obsah oxidu siričitého: mg/l

2.   Destilácia vína pre SNIF-NMR analýzu

2.1.

Opis destilačného prístroja:

2.2.

Objem destilovaného vína/hmotnosť získaného destilátu:

3.   Analýza destilátu

3.1.

Obsah alkoholu v destiláte: % (m/m)

4.   Výsledok pomeru izotopov deutéria k vodíku v etanole meraných pomocou NMR

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R“ =

5.   Parametre NMR

Pozorovaná frekvencia:

6.   Výsledok pomeru izotopov kyslíka O18 k O16 vo víne

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Výsledok pomeru izotopov kyslíka O18 k O16 v mušte (podľa potreby)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Výsledok pomeru izotopov vodíka C13 k C12 vo vínnom etanole

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


PRÍLOHA IV

OZNÁMENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 33

ČASŤ I

Formulár oznámenia uvedeného v článku 33 ods. 1 písm. a)

Tabuľka

Súpis vinohradníckych oblastí

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok:

 

Oblasti/regióny

Plochy skutočne vysadené viničom (v ha), ktoré sú oprávnené na výrobu (*1):

vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) (*2)

vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) (*3)

vína bez CHOP/CHZO, s pôvodom v oblasti s CHOP/CHZO

vína bez CHOP/CHZO, s pôvodom mimo oblasti s CHOP/CHZO

Spolu

z čoho sú v stĺpci 2 zahrnuté

z čoho v stĺpci 2 nie sú zahrnuté

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Hodnoty, ktoré sa majú uviesť v stĺpci (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

Termín oznámenia: 1. marec.

ČASŤ II

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 1 písm. b)

Tabuľka A

Povolenia na novú výsadbu – percentuálny podiel

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

Celková skutočne vysadená plocha (v ha) (k minulému 31. júlu):

 

Percentuálny podiel, ktorý sa má uplatniť na vnútroštátnej úrovni:

 

Celková plocha (v ha) určená na novú výsadbu na vnútroštátnej úrovni, na základe stanoveného percentuálneho podielu:

 

Dôvody obmedzenia daného percentuálneho podielu na vnútroštátnej úrovni (ak je nižšie ako 1 %):

Celková plocha (v ha) presunutá z predchádzajúceho roka v súlade s článkom 7 ods. 3:

 

Celková plocha (v ha), ktorá má byť k dispozícii na novú výsadby na vnútroštátnej úrovni:

 

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka B

Povolenia na novú výsadbu – zemepisné obmedzenia

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

V prípade potreby aj obmedzenia stanovené na príslušnej zemepisnej úrovni:

A.

na región

v prípade potreby

limitovaná plocha

región 1

 

región 2

 

 

B.

na „sub-región“

v prípade potreby

limitovaná plocha

subregión 1

 

subregión 2

 

 

C.

na oblasť s CHOP/CHZO

v prípade potreby

limitovaná plocha

oblasť 1 s CHOP/CHZO

 

oblasť 2 s CHOP/CHZO

 

 

D.

na oblasť bez CHOP/CHZO

v prípade potreby

limitovaná plocha

oblasť 1 bez CHOP/CHZO

 

oblasť 2 bez CHOP/CHZO

 

 

Poznámka:

K tejto tabuľke treba pripojiť súvisiace odôvodnenia v zmysle článku 63 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1308/2013.

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka C

Povolenia na novú výsadbu – zverejnené rozhodnutia o kritériách oprávnenosti na príslušnej zemepisnej úrovni

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

V prípade potreby aj kritériá oprávnenosti:

Kritériá oprávnenosti podľa článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 4 ods. 1 druhého pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273

Zvolené členským štátom: Á/N

Ak áno, uveďte v prípade potreby aj príslušnú zemepisnú úroveň:

článok 64 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

 

oblasť 1 s CHOP

oblasť 2 s CHOP

článok 4 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273

 

oblasť 1 s CHZO;

oblasť 2 s CHZO;

článok 64 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Zvolené členským štátom: Á/N

Ak ste v súvislosti s článkom 64 ods. 1 písm. d) uviedli áno,

uveďte v prípade potreby aj konkrétnu zemepisnú úroveň:

Prioritné kritériá podľa článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

článok 64 ods. 2 písm. a)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. b)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. c)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. d)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. e)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. f)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. g)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. h)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

Poznámka:

Ak ste v súvislosti s článkom 64 ods. 1 písm. d) uviedli odpoveď „áno“, k tejto tabuľke treba pripojiť súvisiace odôvodnenia v zmysle článku 64 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 4 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka D

Povolenia na novú výsadbu – zverejnené rozhodnutia o rozdelení na pomernom základe a prioritných kritériách na príslušnej zemepisnej úrovni

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

Celková plocha (v ha), ktorá má byť k dispozícii na novú výsadbu na vnútroštátnej úrovni:

 

1.

V prípade potreby aj rozdelenie na pomernom základe:

Percentuálny podiel plochy, ktorá sa má poskytnúť na pomernom základe na vnútroštátnej úrovni:

 

Počet hektárov:

 

2.

V prípade potreby aj prioritné kritériá:

Percentuálny podiel plochy, ktorá sa má poskytnúť na základe prioritných kritérií na vnútroštátnej úrovni:

 

Počet hektárov:

 

Informácie o jednotnej stupnici stanovenej na vnútroštátnej úrovni s cieľom posúdiť úroveň súladu jednotlivých žiadostí so zvolenými prioritnými kritériami (hodnotová škála, minimálna a maximálna hodnota …):

2.1.

V prípade uplatňovania prioritných kritérií na vnútroštátnej úrovni bez rozlíšenia podľa plochy

Zvolené prioritné kritériá a ich individuálny význam:

Prioritné kritériá: článok 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

článok 64 ods. 2 písm. a) (*)

článok 64 ods. 2 písm. a) (**)

článok 64 ods. 2 písm. b)

článok 64 ods. 2 písm. c)

článok 64 ods. 2 písm. d)

článok 64 ods. 2 písm. e)

článok 64 ods. 2 písm. f)

článok 64 ods. 2 písm. g)

článok 64 ods. 2 písm. h)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (***)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (****)

Význam (od 0 po 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový účastník (pozn.: kritériá „nový účastník“ a „mladý výrobca“ nemožno zvoliť súčasne, uplatniť možno len jedno z nich).

(**)

Mladý výrobca.

(***)

Predchádzajúce správanie výrobcu.

(****)

Nezisková organizácia so sociálnym zameraním, ktorá získala pôdu skonfiškovanú v prípade terorizmu či iných druhov trestnej činnosti.

2.2.

V prípade uplatňovania prioritných kritérií na vnútroštátnej úrovni s rozlíšením podľa plochy

2.2.1.

Plocha 1: (opíšte územné obmedzenia plochy 1)

Zvolené prioritné kritériá a ich individuálny význam:

[Ak v prípade tejto konkrétnej plochy nie sú zvolené žiadne kritériá, vo všetkých stĺpcoch (nižšie) uveďte nulu.]

Prioritné kritériá: článok 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

článok 64 ods. 2 písm. a) (*)

článok 64 ods. 2 písm. a) (**)

článok 64 ods. 2 písm. b)

článok 64 ods. 2 písm. c)

článok 64 ods. 2 písm. d)

článok 64 ods. 2 písm. e)

článok 64 ods. 2 písm. f)

článok 64 ods. 2 písm. g)

článok 64 ods. 2 písm. h)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (***)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (****)

Význam (od 0 po 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový účastník (poznámka: kritériá „nový účastník“ a „mladý výrobca“ nemožno zvoliť súčasne, uplatniť možno len jedno z nich).

(**)

Mladý výrobca.

(***)

Predchádzajúce správanie výrobcu.

(****)

Nezisková organizácia so sociálnym zameraním, ktorá získala pôdu skonfiškovanú v prípade terorizmu či iných druhov trestnej činnosti.

2.2.n.

Plocha n: (opíšte územné obmedzenia plochy n)

Zvolené prioritné kritériá a ich individuálny význam:

[Ak v prípade tejto konkrétnej plochy nie sú zvolené žiadne kritériá, vo všetkých stĺpcoch (nižšie) uveďte nulu.]

Prioritné kritériá: článok 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

článok 64 ods. 2 písm. a) (*)

článok 64 ods. 2 písm. a) (**)

článok 64 ods. 2 písm. b)

článok 64 ods. 2 písm. c)

článok 64 ods. 2 písm. d)

článok 64 ods. 2 písm. e)

článok 64 ods. 2 písm. f)

článok 64 ods. 2 písm. g)

článok 64 ods. 2 písm. h)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (***)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (****)

Význam (od 0 po 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový účastník (poznámka: kritériá „nový účastník“ a „mladý výrobca“ nemožno zvoliť súčasne, uplatniť možno len jedno z nich).

(**)

Mladý výrobca.

(***)

Predchádzajúce správanie výrobcu.

(****)

Nezisková organizácia so sociálnym zameraním, ktorá získala pôdu skonfiškovanú v prípade terorizmu či iných druhov trestnej činnosti.

Termín oznámenia: 1. marec.

ČASŤ III

Formulár oznámenia uvedeného v článku 33 ods. 1 písm. e)

Tabuľka

Plochy vysadené bez príslušného povolenia po 31. decembri 2015 a plochy vyklčované podľa článku 71 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1308/2013

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok alebo obdobie (1):

 

Oblasti/regióny

Plochy (ha) vysadené bez zodpovedajúceho povolenia na výsadbu po 31. decembri 2015:

Plochy vyklčované výrobcami počas vinárskeho roka

Plochy vyklčované členským štátom počas vinárskeho roka

Súpis celkových plôch s nepovolenou výsadbou, ktoré zatiaľ neboli vyklčované ku koncu vinárskeho roka

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát:

 

 

 

Termín oznámenia: 1. marec.

ČASŤ IV

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. a)

Tabuľka A

Povolenia na novú výsadbu požadované žiadateľmi

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch požadovaná na novú výsadbu, ktorá sa nachádza v oblasti oprávnenej na výrobu:

vína s CHOP (*4)

vína s CHZO (*5)

výlučne vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

Ak sa na príslušnej zemepisnej úrovni uplatňujú obmedzenia [článok 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]:

na príslušnú oblasť s (bez) CHOP/CHZO:

požadovaná plocha (v ha)

(1)

(2)

oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO

 

oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

Tabuľka B

Skutočne udelené povolenia na novú výsadbu a odmietnuté plochy

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Príslušný rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch skutočne pridelená na novú výsadbu, ktorá sa nachádza v oblasti oprávnenej na výrobu:

plocha odmietnutá žiadateľmi (článok 7 ods. 3) (v ha)

vína s CHOP (*6)

vína s CHZO (*7)

výlučne vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

 

Plocha odmietnutá žiadateľmi (článok 7 ods. 3):

 

 

 

 

 

Ak sa na príslušnej zemepisnej úrovni uplatňujú obmedzenia [článok 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]:

na príslušnú oblasť (bez) CHOP/CHZO:

pridelená plocha (v ha)

plocha odmietnutá žiadateľmi (článok 7 ods. 3) (v ha)

požadovaná plocha (v ha), ktorú členský štát neposkytol z dôvodu, že:

nezodpovedala stanoveným obmedzeniam

nespĺňala kritériá oprávnenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO

 

 

 

 

oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

ČASŤ V

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 1 písm. c) a článku 33 ods. 2 písm. b)

Tabuľka A

Povolenia na opätovnú výsadbu – uplatňované obmedzenia

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

V prípade potreby uveďte aj obmedzenia v súvislosti s opätovnou výsadbou týkajúce sa príslušných oblastí s CHOP/CHZO, o ktorých rozhodol členský štát, ako sa uvádza v článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

v prípade potreby aj oblasť s CHOP

rozsah obmedzenia [T (*8)/P (*9)]

oblasť 1 s CHOP

 

oblasť 2 s CHOP

 

 

v prípade potreby aj oblasť s CHZO

rozsah obmedzenia [T (*8)/P (*9)]

oblasť 1 s CHZO

 

oblasť 2 s CHZO

 

 

Ďalšie informácie, ktoré možno považovať za užitočné na objasnenie uplatňovania týchto obmedzení:

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka B

Skutočne udelené povolenia na opätovnú výsadbu

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch skutočne pridelená na opätovnú výsadbu, ktorá sa nachádza v oblastiach oprávnených na výrobu:

vína s CHOP (*10)

vína s CHZO (*11)

vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

Poznámka:

Údaje sa musia vzťahovať na vinársky rok, ktorý predchádza uvedenému oznámeniu.

ČASŤ VI

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. c)

Práva na výsadbu udelené pred 31. decembrom 2015 a zmenené na povolenia – skutočne udelené povolenia

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch skutočne pridelená v prípade oblastí, ktoré sú oprávnené na výrobu:

vína s CHOP (*12)

vína s CHZO (*13)

vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

Poznámka:

Táto tabuľka sa musí oznámiť za každý vinársky rok (od 1. augusta roku n – 1 do 31. júla roku, v ktorom sa predkladá oznámenie) do 1. novembra roku nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej v článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo lehoty stanovenej členským štátom v súlade s článkom 10 ods. 1 tohto nariadenia.


(*1)  Údaje sa týkajú 31. júla predchádzajúceho vinárskeho roka.

(*2)  Tieto plochy môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia.

(*3)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHOP a vína bez zemepisného označenia (stĺpec 3), alebo iba vína s CHZO a vína bez zemepisného označenia (stĺpec 4). Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 a 4 by sa nemala uvádzať v stĺpcoch 5 a 6.

(1)  Údaje sa týkajú vinárskeho roku, ktorý predchádza uvedenému oznámeniu.

(*4)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*5)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.

(*6)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*7)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.

(*8)  

Úplné T: obmedzenie je absolútne, opätovná výsadba, ktorá by bola v rozpore so stanovenými obmedzeniami, je úplne zakázaná.

(*9)  

Čiastočné P: obmedzenie nie je absolútne, opätovná výsadba, ktorá by bola v rozpore so stanovenými obmedzeniami, je čiastočne povolená, a to do miery, ktorú stanoví členský štát.

(*10)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*11)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.

(*12)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*13)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.


Top