Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0442-20170921

Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2009 z 27. mája 2009 , ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správa

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/442/2017-09-21

02009R0442 — SK — 21.09.2017 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 442/2009

z 27. mája 2009,

ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správa

(Ú. v. ES L 129 28.5.2009, s. 13)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 492/2013 z 28. mája 2013,

  L 142

1

29.5.2013

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1585 z 19. septembra 2017,

  L 241

1

20.9.2017
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 442/2009

z 27. mája 2009,

ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správaKAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Otvorenie kvót a ich správa

1.  Týmto nariadením sa otvárajú a spravujú colné kvóty na dovoz výrobkov z odvetvia bravčového mäsa uvedené v prílohe I.

2.  Kvóty uvedené v prílohe I časti A tohto nariadenia sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93. Odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia sa neuplatňujú.

3.  Kvóty uvedené v prílohe I časti B sa spravujú metódou simultánneho preskúmania žiadostí.

4.  Na kvóty uvedené v prílohe I časti B tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 a nariadenia (ES) č. 376/2008, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

Dovozné kvótové obdobie

Kvóty uvedené v článku 1 sa otvárajú každoročne vždy od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, s výnimkou kvóty s poradovým číslom 09.0119, ktorá sa otvára každý rok od 1. januára do 31. decembra.

Článok 3

Výrobky patriace pod číselné znaky KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55

1.  Na účely tohto nariadenia sa v rámci výrobkov patriacich pod číselné znaky KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 z kvót s poradovými číslami 09.4038, 09.0118 a 09.4170 považujú za:

a)

„vykostené chrbty“ : vykostené chrbty a kusy z nich, bez sviečkovice, s kožou alebo bez nej a podkožným tukom alebo bez neho,

b)

„sviečkovicu“ : kusy vrátane mäsa zo svalov musculus major psoas a musculus minor psoas, s hlavou alebo bez nej, upravené alebo neupravené.

▼M3

2.  Na účely tohto nariadenia sa medzi výrobky patriace pod číselné znaky KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 kvót s poradovými číslami 09.4038 a 09.0123 zahŕňajú aj stehná a kusy z nich.

▼BKAPITOLA II

KVÓTY SPRAVOVANÉ METÓDOU SIMULTÁNNEHO PRESKÚMANIA ŽIADOSTÍ

Článok 4

Rozdelenie množstiev

Množstvo stanovené pre ročné kvótové obdobie uvedené v prílohe I časti B sa rozdelí na štyri čiastkové kvótové obdobia takto:

a) 25 % od 1. júla do 30. septembra,

b) 25 % od 1. októbra do 31. decembra,

c) 25 % od 1. januára do 31. marca,

d) 25 % od 1. apríla do 30. júna.

Článok 5

Žiadatelia

Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o dovozné povolenie predloží pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na dané ročné kvótové obdobie doklad o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v uvedenom článku 5 doviezol alebo vyviezol najmenej 50 ton výrobkov z odvetvia bravčového mäsa v zmysle článku 1 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 6

Žiadosti o dovozné povolenie a dovozné povolenia

1.  V žiadosti o povolenie sa môže uviesť len jedno poradové číslo. Môže sa vzťahovať na viacero výrobkov patriacich pod rôzne číselné znaky KN. V takomto prípade musia byť všetky číselné znaky KN uvedené v kolónke 16 a ich opis v kolónke 15 žiadosti o povolenie a povolenia.

2.  Žiadosť o povolenie sa musí týkať najmenej 20 ton a najviac 20 % množstva dostupného pre príslušnú kvótu v danom čiastkovom období.

3.  Žiadosť o povolenie a samotné povolenie obsahujú:

a) v kolónke 8 údaj o krajine pôvodu,

b) v kolónke 20 jednu z poznámok uvedených v časti A prílohy II.

▼M3

Pri kvóte 09.4170 sa údaj „áno“ v kolónke 8 navyše označí krížikom.

▼B

4.  V kolónke 24 povolenia sa uvádza jedna z poznámok uvedených v časti B prílohy II.

▼M3

5.  Na základe licencií sa vyžaduje dovoz zo Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o kvótu č. 09.4170.

▼B

6.  Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza jednotlivým čiastkovým kvótovým obdobiam uvedeným v článku 4.

7.  Spolu so žiadosťou o povolenie sa zloží zábezpeka 20 EUR na 100 kilogramov.

8.  Pokiaľ ide o kvótu č. 09.4038, odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 každý žiadateľ môže predložiť viaceré žiadosti o dovozné povolenia na výrobky patriace pod to isté poradové číslo, ak tieto výrobky pochádzajú z rôznych krajín. Príslušnému orgánu členského štátu treba súčasne predložiť samostatné žiadosti za každú krajinu pôvodu. Tieto žiadosti sa z hľadiska maximálneho množstva uvedeného v odseku 2 tohto článku posudzujú ako jedna žiadosť.

Článok 7

Vydávanie dovozných povolení

Členské štáty vydávajú dovozné povolenia od 23. dňa toho mesiaca, v ktorom sa podali žiadosti, a pred začiatkom príslušného čiastkového kvótového obdobia.

Článok 8

Oznamovanie Komisii

1.  Oznámenia týkajúce sa žiadostí o povolenie uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uskutočňujú najneskôr 14. deň v mesiaci, v ktorom sa žiadosti podali.

2.  Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006:

a) oznámenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia sa uskutočňujú do konca prvého mesiaca každého z čiastkových kvótových období,

b) oznámenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia sa uskutočnia prvý raz súčasne so žiadosťou na posledné čiastkové kvótové obdobie a druhý raz do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po každom ročnom období pre množstvá, o ktorých sa neinformovalo v prvom oznámení.

3.  Členské štáty oznámia Komisii do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí každého ročného kvótového obdobia, množstvá vyjadrené v kilogramoch, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu na základe tohto nariadenia počas príslušného obdobia pre každé poradové číslo.

4.  Množstvá, na ktoré sa vzťahujú odseky 1, 2 a 3, sú vyjadrené v kilogramoch.

Článok 9

Platnosť dovozných povolení

1.  Odchylne od článku 22 nariadenia (ES) č. 376/2008 sú dovozné povolenia platné stopäťdesiat dní od prvého dňa čiastkového kvótového obdobia, na ktoré boli vydané.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008, práva vyplývajúce z povolení je možné previesť iba na nástupcov, ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti vymedzené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 a v článku 5 tohto nariadenia.

Článok 10

Pôvod výrobkov

1.  Pôvod výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa stanoví v súlade s platnými pravidlami Spoločenstva.

2.  Pokiaľ ide o kvótu č. 09.4170, prepustenie do voľného obehu podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode vydaného príslušnými orgánmi Spojených štátov amerických v súlade s článkami 55 až 65 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

▼M3 —————

▼BKAPITOLA III

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Zrušenia

Nariadenia (ES) č. 806/2007, (ES) č. 812/2007, (ES) č. 979/2007 a (ES) č. 1382/2007 sa týmto zrušujú.

Nariadenie (ES) č. 1382/2007 sa však uplatňuje aj naďalej pre dovozné kvótové obdobia, ktoré predchádzajú 1. januáru 2010.

Nariadenia (ES) č. 806/2007, (ES) č. 812/2007, (ES) č. 979/2007 sa uplatňujú aj naďalej pre dovozné kvótové obdobia, ktoré predchádzajú 1. júlu 2009.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na dovozné kvótové obdobia otvorené od 1. júla 2009. Avšak pokiaľ ide o kvótu č. 09.0119, uplatňuje sa na dovozné kvótové obdobia otvorené od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Napriek pravidlám interpretácie kombinovanej nomenklatúry znenie opisu výrobkov sa musí považovať len za indikatívne, pričom uplatniteľnosť preferenčnej schémy sa na účely tejto prílohy určuje na základe číselných znakov KN. Ak sú uvedené číselné znaky „ex KN“, uplatnenie preferenčného režimu sa určuje zároveň na základe číselného znaku KN a zodpovedajúceho opisu.

ČASŤ A

Kvóty spravované na základe zásady „kto skôr príde, je skôr vybavený“Poradové číslo

Číselné znaky KN

Opis tovaru

Množstvá v tonách

(hmotnosť výrobku)

Uplatniteľné clo

(EUR/tona)

09.0118

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Sviečkovica, čerstvá, chladená alebo mrazená

5 000

300

09.0119

0203 19 13

0203 29 15

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

7 000

0

09.0120

1601 00 91

Párky a salámy, suché alebo nátierkové, tepelne neupravené

3 002

747

1601 00 99

Ostatné

502

09.0121

1602 41 10

Ostatné pripravené a konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

6 161

784

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.0122

0203 11 10

0203 21 10

Trupy a polovičky trupov, čerstvé, chladené alebo mrazené

15 067

268

09.0123

0203 12 11

Čerstvé, chladené alebo mrazené kusy, vykostené alebo nevykostené, okrem sviečkovice, ako samostatné kusy

►M1  6 135  ◄

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

▼M3

ČASŤ B

Kvóty spravované metódou simultánneho preskúmaniaPoradové číslo

Číselné znaky KN

Opis tovaru

Množstvo v tonách (netto hmotnosť)

Uplatniteľné clo

(EUR/tona)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Vykostené chrbty a stehná, čerstvé, chladené alebo mrazené

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Vykostené chrbty a stehná, čerstvé, chladené alebo mrazené, pôvodom zo Spojených štátov amerických

4 922

250

▼B
PRÍLOHA II

ČASŤ A

Poznámky uvedené v článku 6 ods. 3 prvom pododseku písm. b)

po bulharsky : Регламент (ЕО) № 442/2009.

po španielsky : Reglamento (CE) no 442/2009.

po česky : Nařízení (ES) č. 442/2009.

po dánsky : Forordning (EF) nr. 442/2009.

po nemecky : Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

po estónsky : Määrus (EÜ) nr 442/2009.

po grécky : Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

po anglicky : Regulation (EC) No 442/2009.

po francúzsky : Règlement (CE) no 442/2009.

▼M2

po chorvátsky : Uredba (EZ) br. 442/2009.

▼B

po taliansky : Regolamento (CE) n. 442/2009.

po lotyšsky : Regula (EK) Nr. 442/2009.

po litovsky : Reglamentas (EB) Nr. 442/2009.

po maďarsky : 442/2007/EK rendelet.

po maltsky : Ir-Regolament (KE) Nru 442/2009.

po holandsky : Verordening (EG) nr. 442/2009.

po poľsky : Rozporządzenie (WE) nr 442/2009.

po portugalsky : Regulamento (CE) n.o 442/2009.

po rumunsky : Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

po slovensky : Nariadenie (ES) č. 442/2009.

po slovinsky : Uredba (ES) št. 442/2009.

po fínsky : Asetus (EY) N:o 442/2009.

po švédsky : Förordning (EG) nr 442/2009.

ČASŤ B

Poznámky uvedené v článku 6 ods. 4

po bulharsky : намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 442/2009.

po španielsky : reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 442/2009.

po česky : snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 442/2009.

po dánsky : toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 442/2009.

po nemecky : Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

po estónsky : ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 442/2009.

po grécky : Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

po anglicky : reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 442/2009.

po francúzsky : réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 442/2009.

▼M2

po chorvátsky : sniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.

▼B

po taliansky : riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.

po lotyšsky : Regulā (EK) Nr. 442/2009 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

po litovsky : bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 442/2009.

po maďarsky : a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 442/2009/EK rendelet szerint.

po maltsky : tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 442/2009.

po holandsky : Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 442/2009.

po poľsky : Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 442/2009.

po portugalsky : redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 442/2009.

po rumunsky : reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

po slovensky : Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 442/2009.

po slovinsky : znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 442/2009.

po fínsky : Asetuksessa (EY) N:o 442/2009 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

po švédsky : nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 442/2009.

Top