Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0382-20161106

Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/2016-11-06

2008R0382 — SK — 06.11.2016 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 382/2008

z 21. apríla 2008

o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 115 29.4.2008, s. 10)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011,

  L 49

16

24.2.2011

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1379/2011 z 20. decembra 2011,

  L 343

20

23.12.2011

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1212/2012 zo 17. decembra 2012,

  L 348

7

18.12.2012

►M5

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016,

  L 206

1

30.7.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 382/2008

z 21. apríla 2008

o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

(prepracované znenie)KAPITOLA I

ROZSAH

Článok 1

Toto nariadenie určuje pravidlá uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa.KAPITOLA II

DOVOZNÉ POVOLENIA

▼M5 —————

▼M1 —————

▼B

Článok 5

▼M5 —————

▼M1

3.  V prípade dovozu v rámci dovoznej colnej kvóty sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) žiadna žiadosť o povolenie alebo certifikát sa neprijme, kým sa najneskôr do 13.00 hod. v deň podania žiadosti nezloží u príslušného orgánu zábezpeka 5 EUR na každé živé zviera a 12 EUR na 100 kilogramov čistej hmotnosti v prípade iných výrobkov,

b) povolenia sú platné odo dňa skutočného vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po tomto dni,

c) orgán vydávajúci dovozné povolenie uvedie poradové číslo pre kvótu v Integrovanej colnej tarife Európskych spoločenstiev (TARIC) v kolónke 20 povolenia alebo výpisu z neho.

▼M4

Článok 6

▼M5 —————

▼M4

3.  Členské štáty oznámia Komisii podrobné údaje o množstvách výrobkov, ktoré boli prepustené do voľného obehu v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 ( 1 ).

▼M5 —————

▼BKAPITOLA III

VÝVOZNÉ POVOLENIA

Článok 9

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, všetok vývoz výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa podlieha v prípade požadovania vývoznej náhrady predloženiu vývozného povolenia so stanovením sadzby náhrady vopred v súlade s ustanoveniami článkov 10 až 16 tohto nariadenia.

Článok 10

1.  Obdobie platnosti povolení na vývoz výrobkov, na ktoré sa uplatňuje náhrada a ktoré podliehajú vydaniu vývozného povolenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady vypočítanou od dátumu vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 je:

a) päť mesiacov plus bežný mesiac pre výrobky spadajúce pod ►M3  číselné znaky KN 0102 21 , 0102 31 00 a 0102 90 20  ◄ a 75 dní pre výrobky spadajúce pod ►M3  číselné znaky KN 0102 29 , 0102 39 10 , 0102 90 91 a ex  16 02  ◄ ;

b) 60 dní pre ostatné výrobky.

2.  Platnosť povolení na vývoz hovädzieho a teľacieho mäsa vydaných na základe postupu ustanoveného v článku 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000 vyprší na konci:

a) piateho mesiaca od mesiaca vydania v zmysle článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia na výrobky spadajúce pod ►M3  číselné znaky KN 0102 21 , 0102 31 00 a 0102 90 20  ◄ ;

b) štvrtého mesiaca od mesiaca vydania v zmysle článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia na ostatné výrobky.

3.  Odchylne od článku 49 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa časový limit 21 dní pre výrobky spadajúce pod ►M3  číselné znaky KN 0102 21 , 0102 31 00 a 0102 90 20  ◄ nahrádza limitom 90 dní.

4.  Žiadosti o povolenia a povolenia obsahujú v kolónke 15 opis výrobku, v kolónke 16 dvanásťmiestny kód nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady a v kolónke 7 krajinu určenia.

5.  Kategórie výrobkov uvedené v druhom odseku článku 14 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú uvedené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Zábezpeka k povoleniam s vopred stanovenou sadzbou náhrady je:

a) 26 EUR na jedno živé zviera;

b) 15 EUR na 100 kg v prípade výrobkov, ktoré spadajú pod kód 0201 30 00 9100 nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady;

c) 9 EUR na 100 kg čistej hmotnosti v prípade ostatných výrobkov.

Článok 12

1.  Žiadosti o vývozné povolenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 sa podávajú príslušným orgánom každý týždeň od pondelka do piatku.

Vývozné povolenia sa vydajú v stredu nasledujúcu po týždni, v ktorom bola žiadosť podaná, za predpokladu, že Komisia medzitým neprijala žiadne osobitné opatrenia uvedené v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku.

Avšak povolenia žiadané v rámci článku 16 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa vydávajú okamžite.

Odchylne od druhého pododseku tohto odseku Komisia môže podľa postupu uvedeného v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999 určiť na vydanie vývozných povolení iný deň ako stredu, pokiaľ nie je možné tento deň dodržať.

2.  Ak by vydanie vývozných povolení viedlo alebo mohlo viesť k prekročeniu dostupných rozpočtových súm alebo maximálnych množstiev, ktoré možno vyviesť s náhradou počas príslušného obdobia, s ohľadom na limity uvedené v článku 33 ods. 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999, alebo by neumožnilo ďalšie vývozy počas zvyšného obdobia, Komisia môže:

a) stanoviť jednotnú percentnú sadzbu pre prijaté požadované množstvá;

b) zamietnuť žiadosti, pre ktoré ešte neboli udelené povolenia;

c) pozastaviť podávanie žiadostí na obdobie nanajvýš piatich pracovných dní, ktoré možno predĺžiť postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Za okolností uvedených v písmene c) prvého pododseku sú žiadosti o povolenia podané v období pozastavenia neplatné.

Opatrenia stanovené v prvom pododseku možno vykonávať alebo upravovať podľa kategórie výrobkov a miesta určenia alebo skupiny miest určení.

3.  Opatrenia stanovené v odseku 2 možno prijať aj vtedy, keď sa žiadosti o vývozné povolenia týkajú množstiev, ktoré prekračujú alebo môžu prekročiť zvyčajné dostupné množstvá pre jedno miesto určenia alebo skupinu miest určení, a vydávanie požadovaných povolení obnáša riziko špekulácie, porušenia hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi alebo narušenie príslušných obchodov alebo trhu Spoločenstva.

4.  Ak dôjde k odmietnutiu alebo zníženiu požadovaných množstiev, zábezpeka sa okamžite uvoľní pre všetky množstvá, na ktoré sa vzťahujú neprijaté žiadosti.

5.  Ak je určené percento prijatia nižšie ako 90 %, odlišne od odseku 1 budú povolenia vydané najneskôr v 11. pracovný deň odo dňa uverejnenia tohto percenta v Úradnom vestníku Európskej únie. Žiadatelia môžu do 10 pracovných dní od uverejnenia:

a) stiahnuť žiadosť, a v tom prípade bude zábezpeka okamžite uvoľnená, alebo

b) požiadať o okamžité vydanie povolenia a v tom prípade ho príslušný orgán okamžite vydá, avšak najskôr v piaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti.

6.  Bez ohľadu na odsek 1 sa povolenia týkajúce sa žiadostí na množstvo menšie alebo rovné 25 tonám výrobkov, ktoré patria pod číselné znaky KN 0201 a 0202 , vydávajú okamžite. Bez ohľadu na článok 10 tohto nariadenia sa v takýchto prípadoch doba platnosti povolení obmedzí na päť pracovných dní od skutočného dňa ich vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 a v kolónke 20 žiadostí a povolení sa uvedie aspoň jeden zo záznamov podľa časti A prílohy VII k tomuto nariadeniu.

Článok 13

1.  Množstvá vyvážané v rámci tolerancie uvedenej v článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nezabezpečujú nárok na vyplatenie náhrady, ak sa dovoz uskutoční na základe povolenia uvedeného v článku 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia a ak povolenie obsahuje nasledovný záznam v kolónke 22:

„Náhrada platná na … ton (množstvo, na ktoré je vydané povolenie).“

2.  Ustanovenia článku 18 ods. 3 písm. b) druhej zarážky nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 ( 2 ) sa neuplatňujú na osobitné vývozné náhrady udelené na výrobky s číselnými znakmi KN 0201 30 00 9100 a 0201 30 00 9120 nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovenej v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 ( 3 ), ak boli tieto výrobky umiestnené do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1741/2006 ( 4 ).

Článok 14

1.  Tento článok sa uplatňuje na vývoz uskutočnený v súlade s nariadením (ES) č. 1643/2006.

2.  Žiadosti o povolenia na výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1643/2006 môžu byť podané iba v členských štátoch, ktoré spĺňajú zdravotné podmienky požadované dovážajúcou krajinou.

3.  V kolónke 7 žiadostí o povolenia a povolení sa uvedie údaj „USA“. V povoleniach sa uvedie povinnosť vyviezť z členského štátu vydania do uvedeného miesta určenia.

4.  Bez ohľadu na článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nesmú vyvážané množstvá prevyšovať množstvá uvedené v povolení. Do kolónky 19 povolenia sa zapíše „0“.

5.  V kolónke 22 povolenia sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v časti B prílohy VII.

▼M2

6.  Členské štáty oznámia Komisii:

a) každý pracovný deň najneskôr do 18.00 hod. (bruselského času) celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti;

b) zoznam žiadateľov najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci určenom na podávanie žiadostí.

▼B

7.  Ak množstvá, pre ktoré sa požiadalo o licencie, prekročia dostupné množstvá, Komisia stanoví pre požadované množstvá jednotnú percentnú sadzbu pre prijatie.

8.  Povolenia sa vydávajú desiaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti. V prípade žiadostí, ktoré Komisii neboli oznámené, sa nevydá žiadne povolenie.

9.  Bez ohľadu na článok 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia sú povolenia platné 90 dní od skutočného dňa vydania v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000, ale nie po 31. decembri roku vydania.

10.  Ak by sa podľa odseku 7 znížili množstvá, na ktoré sa podali žiadosti, okamžite sa uvoľní zábezpeka na všetky neposkytnuté množstvá.

11.  Okrem požiadaviek uvedených v článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1291/2000 je uvoľnenie zábezpeky viazanej na vývozné povolenia podmienené predložením dôkazu o dovezení na miesto určenia v súlade s článkom 35 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 15

1.  Tento článok sa vzťahuje na vývozy do Kanady podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2051/96.

2.  Žiadosti o povolenia pre výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 2051/96 sa môžu podávať iba v členských štátoch spĺňajúcich zdravotné podmienky, ktoré požadujú kanadské orgány.

3.  Žiadosti o povolenia a povolenia majú v kolónke 7 uvedené slovo „Kanada“. V povoleniach sa uvedie povinnosť vyviezť z členského štátu vydania do uvedeného miesta určenia.

4.  Bez ohľadu na článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nesmú vyvážané množstvá prevyšovať množstvá uvedené v povolení. Do kolónky 19 povolenia sa zapíše „0“.

5.  V kolónke 22 povolenia sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v časti C prílohy VII.

▼M2

6.  Členské štáty oznámia Komisii:

a) každý pracovný deň najneskôr do 18.00 hod. (bruselského času) celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti;

b) zoznam žiadateľov najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci určenom na podávanie žiadostí.

▼B

7.  Ak sú množstvá, na ktoré sa žiadali povolenia, vyššie než množstvá, ktoré sú k dispozícii, Komisia stanoví jednotné percento prijatia vzťahujúce sa na požadované množstvá.

8.  Povolenia sa vydávajú desiaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti. V prípade žiadostí, ktoré Komisii neboli oznámené, sa nevydá žiadne povolenie.

9.  Bez ohľadu na článok 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia povolenia platia 90 dní od skutočného dňa vydania, pričom sa uplatňuje článok 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000, ale nie po 31. decembri roku vydania.

10.  Ak by sa podľa odseku 7 znížili množstvá, na ktoré sa podali žiadosti, okamžite sa uvoľní zábezpeka na všetky neposkytnuté množstvá.

11.  Okrem požiadaviek uvedených v článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1291/2000, podlieha uvoľnenie zábezpeky k vývozným povoleniam predloženiu dôkazu o príchode do miesta určenia, pričom sa uplatňuje článok 35 ods. 5 uvedeného nariadenia.

▼M2

Článok 16

1.  Členské štáty oznámia Komisii:

a) každý piatok:

i) žiadosti o povolenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady podané v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo oznámia, že sa od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa nepodali žiadne žiadosti o povolenia;

ii) žiadosti o povolenia podané v súlade s postupom ustanoveným v článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 alebo oznámia, že sa od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa nepodali žiadne žiadosti o povolenia;

iii) množstvá, na ktoré boli vydané povolenia podľa článku 12 ods. 6 tohto nariadenia, alebo oznámia, že sa od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa nevydali žiadne povolenia;

iv) množstvá, na ktoré boli od pondelka do piatka prebiehajúceho týždňa vydané povolenia na základe žiadostí podaných v súlade s postupom ustanoveným v článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 s uvedením dátumu podania žiadosti o povolenia a krajinu určenia;

v) množstvá, pre ktoré boli počas prebiehajúceho týždňa stiahnuté žiadosti o vývozné povolenia podľa článku 12 ods. 5 tohto nariadenia s uvedením dátumu podania žiadosti;

b) do 14. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac:

i) žiadosti o povolenia uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 376/2008;

ii) množstvá, na ktoré boli povolenia vydané podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia a podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 a ktoré sa nepoužili.

2.  V oznámeniach uvedených v odseku 1 sa musí spresniť:

a) množstvo podľa hmotnosti výrobku alebo počtu hláv za každú z kategórií uvedených v článku 10 ods. 5;

b) množstvo za každú kategóriu rozdelené podľa krajiny určenia.

▼M4

Článok 16a

Oznámenia uvedené v tomto nariadení s výnimkou oznámení uvedených v článku 6 ods. 3 sa vykonávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 5 ).

▼BKAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Nariadenie (ES) č. 1445/95 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
PRÍLOHA I

Zoznam uvedený v článku 5 ods. 1

 2901 02 10 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg a ex 0102 90 91 s hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

 0102 29 21 , 0102 29 29 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg a 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg

 0102 29 41 to 0102 29 49 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg a ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg

 0102 29 51 až 0102 29 99 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 300 kg a ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 300 kg

 0201 10 00 , 0201 20 20 ,

 0201 20 30 ,

 0201 20 50 ,

 0201 20 90 ,

 0201 30 00 , 0206 10 95 ,

 0202 10 00 , 0202 20 10 ,

 0202 20 30 ,

 0202 20 50 ,

 0202 20 90 ,

 0202 30 10 ,

 0202 30 50 ,

 0202 30 90 ,

 0206 29 91 ,

 0210 20 10 ,

 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 90 ,

 1602 50 10 , 1602 90 61 ,

 1602 50 31 ,

 1602 50 95 ,

 1602 90 69

▼M4 —————

▼B
PRÍLOHA VKategórie výrobkov uvedené v článku 7

Kategória výrobkov

Číselný znak KN

▼M3

110

0102 29 10 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg a ex 0102 90 91 s hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

120

0102 29 21 a 0102 29 29 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg a ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg

130

0102 29 41 a 0102 29 49 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg a ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg

140

0102 29 51 až 0102 29 99 , ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 300 kg a ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 300 kg

▼B

210

0201 10 00 a 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 a 0206 10 95

310

0202 10 a 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90 , 0210 99 51 a 0210 99 90

510

1602 50 10 a 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69
PRÍLOHA VI

Zoznam uvedený v článku 10 ods. 5Kategória

Číselný znak výrobku

▼M3

011

0102 21 10 9140 , 0102 21 30 9140 , 0102 31 00 9100 , 0102 90 20 9100 , 0102 31 00 9200 a 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150 , 0102 21 30 9150 , 0102 21 90 9120 , 0102 31 00 9150 , 0102 31 00 9250 , 0102 31 00 9300 , 0102 90 20 9150 , 0102 90 20 9250 a 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000 , 0102 39 10 9350 a 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100 , 0102 29 51 9000 , 0102 29 59 9000 , 0102 29 61 9000 , 0102 29 69 9000 , 0102 29 99 9000 , 0102 39 10 9100 , 0102 39 10 9150 , 0102 39 10 9200 , 0102 39 10 9250 , 0102 39 10 9400 , 0102 90 91 9100 , 0102 90 91 9150 , 0102 90 91 9200 , 0102 90 91 9250 , 0102 90 91 9300 a 0102 90 91 9400

▼B

050

0201 10 00 9110 , 0201 20 30 9110 a 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120 , 0201 20 30 9120 , 0201 20 50 9140 a 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 a 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 a 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100 , 0202 20 30 9000 , 0202 20 50 9900 a 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 a 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 a 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 a 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 a 1602 50 95 9325
PRÍLOHA VII

ČASŤ A

Záznamy uvedené v článku 12 ods. 6

V bulharčine

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

V španielčine

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

V češtine

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

V dánčine

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

V nemčine

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

V estónčine

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

V gréčtine

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

V angličtine

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

Vo francúzštine

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

V taliančine

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

V lotyštine

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

V litovčine

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

V maďarčine

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

V maltčine

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

V holandčine

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

V poľštine

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

V portugalčine

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

V rumunčine

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

V slovenčine

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

V slovinčine

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

Vo fínčine

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

Vo švédčine

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

ČASŤ B

Záznamy uvedené v článku 14 ods. 5

V bulharčine

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

V španielčine

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

V češtine

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

V dánčine

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

V nemčine

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

V estónčine

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

V gréčtine

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

V angličtine

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Vo francúzštine

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

V taliančine

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

V lotyštine

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

V litovčine

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

V maďarčine

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

V maltčine

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

V holandčine

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

V poľštine

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

V portugalčine

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

V rumunčine

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

V slovenčine

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

V slovinčine

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Vo fínčine

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Vo švédčine

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

ČASŤ C

Záznamy uvedené v článku 15 ods. 5

V bulharčine

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

V španielčine

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

V češtine

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

V dánčine

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

V nemčine

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

V estónčine

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

V gréčtine

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

V angličtine

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Vo francúzštine

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

V taliančine

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

V lotyštine

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

V litovčine

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

V maďarčine

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

V maltčine

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

V holandčine

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

V poľštine

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

V portugalčine

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

V rumunčine

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

V slovenčine

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

V slovinčine

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Vo fínčine

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Vo švédčine

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

▼M2 —————

▼B
PRÍLOHA IXZrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 1445/95

(Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2351/95

(Ú. v. ES L 239, 7.10.1995, s. 3)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2856/95

(Ú. v. ES L 299, 12.12.1995, s. 10)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2051/96

(Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18)

len článok 6

nariadenie Komisie (ES) č. 2333/96

(Ú. v. ES L 317, 6.12.1996, s. 13)

len článok 2

nariadenie Komisie (ES) č. 135/97

(Ú. v. ES L 24, 25.1.1997, s. 14)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 266/97

(Ú. v. ES L 45, 15.2.1997, s. 1)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1496/97

(Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 36)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1572/97

(Ú. v. ES L 211, 5.8.1997, s. 39)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2284/97

(Ú. v. ES L 314, 18.11.1997, s. 17)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2469/97

(Ú. v. ES L 341, 12.12.1997, s. 8)

len článok 3 a príloha IV

nariadenie Komisie (ES) č. 2616/97

(Ú. v. ES L 353, 24.12.1997, s. 8)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 260/98

(Ú. v. ES L 25, 31.1.1998, s. 42)

len článok 1 a prílohy I, II A a II B

nariadenie Komisie (ES) č. 759/98

(Ú. v. ES L 105, 4.4.1998, s. 7)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2365/98

(Ú. v. ES L 293, 31.10.1998, s. 49)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2648/98

(Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 39)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1000/2000

(Ú. v. ES L 114, 13.5.2000, s. 10)

len článok 3 ods. 2 a príloha IV

nariadenie Komisie (ES) č. 1659/2000

(Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 19)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 24/2001

(Ú. v. ES L 3, 6.1.2001, s. 9)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2492/2001

(Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 18)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 118/2003

(Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2003, s. 3)

len článok 4 ods. 2 a príloha III

nariadenie Komisie (ES) č. 852/2003

(Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 9)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 360/2004

(Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 13)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2004

(Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10)

len článok 1

nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11)

len článok 6

nariadenie Komisie (ES) č. 1749/2006

(Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 5)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006

(Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27)

len článok 1

nariadenie Komisie (ES) č. 586/2007

(Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 5)

 
PRÍLOHA XTabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1445/95

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 3

článok 4 úvodná veta

článok 4 úvodná veta

článok 4 prvá zarážka

článok 4 písm. a)

článok 4 druhá zarážka

článok 4 písm. b)

článok 5 ods. 1 prvý pododsek

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1 druhý pododsek

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 6

článok 6 (nový)

článok 6a

článok 7 (nový)

článok 6b prvý odsek

článok 8 ods. 1

článok 6b druhý odsek

článok 8 ods. 2

článok 6c

článok 6d

článok 7

článok 9

článok 8 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 10 ods. 1 úvodná veta

článok 8 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 10 ods. 1 písm. a)

článok 8 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 10 ods. 1 písm. b)

článok 8 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 10 ods. 2 úvodná veta

článok 8 ods. 1 druhý pododsek prvá zarážka

článok 10 ods. 2 písm. a)

článok 8 ods. 1 druhý pododsek druhá zarážka

článok 10 ods. 2 písm. b)

článok 8 ods. 1 tretí pododsek

článok 10 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 10 ods. 4

článok 8 ods. 4

článok 10 ods. 5

článok 9 ods. 1

článok 11

článok 10 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 12 ods. 2

článok 10 ods. 2a

článok 12 ods. 3

článok 10 ods. 3

článok 12 ods. 4

článok 10 ods. 4 úvodná veta

článok 12 ods. 5 úvodná veta

článok 10 ods. 4 prvá zarážka

článok 12 ods. 5 písm. a)

článok 10 ods. 4 druhá zarážka

článok 12 ods. 5 písm. b)

článok 10 ods. 5

článok 12 ods. 6

článok 11

článok 13

článok 12 ods. 1 až 5

článok 14 ods. 1 až 5

článok 12 ods. 7 úvodná veta

článok 14 ods. 6 úvodná veta

článok 12 ods. 7 prvá zarážka

článok 14 ods. 6 písm. a)

článok 12 ods. 7 druhá zarážka

článok 14 ods. 6 písm. b)

článok 12 ods. 8

článok 14 ods. 7

článok 12 ods. 9

článok 14 ods. 8

článok 12 ods. 10

článok 14 ods. 9

článok 12 ods. 11

článok 14 ods. 10

článok 12 ods. 12

článok 14 ods. 11

článok 12a ods. 1 až 5

článok 15 ods. 1 až 5

článok 12a ods. 7 úvodná veta

článok 15 ods. 6 úvodná veta

článok 12a ods. 7 prvá zarážka

článok 15 ods. 6 písm. a)

článok 12a ods. 7 druhá zarážka

článok 15 ods. 6 písm. b)

článok 12a ods. 8 až 12

článok 15 ods. 7 až 12

článok 13

článok 16

článok 14

článok 17 (nový)

článok 15

článok 18

príloha I

príloha I

príloha II A

príloha II (nová) a príloha V (nová)

príloha III (nová)

príloha II B

príloha IV (nová)

príloha III

príloha VI

príloha III A

príloha VII časť A

príloha III B

príloha VII časť B

príloha III C

príloha VII časť C

príloha IV

príloha VIII

príloha IX

príloha X( 1 ) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 2 ) Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

( 3 ) Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 228, 1. 9. 2009, s. 3.

Top