Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0748-20170626

Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2008 z 30. júla 2008 , ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 02062991 (rekodifikácia)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/748/2017-06-26

02008R0748 — SK — 26.06.2017 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 748/2008

z 30. júla 2008,

ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91

(rekodifikácia)

(Ú. v. ES L 202 31.7.2008, s. 28)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 539/2009 z 18. júna 2009,

  L 160

3

23.6.2009

 M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 868/2009 z 21. septembra 2009,

  L 248

21

22.9.2009

 M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 653/2011 zo 6. júla 2011,

  L 179

1

7.7.2011

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1212/2012 zo 17. decembra 2012,

  L 348

7

18.12.2012

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1478 zo 16. augusta 2017,

  L 211

8

17.8.2017
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 748/2008

z 30. júla 2008,

ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91

(rekodifikácia)Článok 1

1.  Týmto sa pre mrazenú tenkú bránicu hovädzieho dobytka, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN 0206 29 91 , otvára každoročne dovozná colná kvóta Spoločenstva v ročnom objeme 1 500 ton na obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, ďalej len „obdobie dovoznej colnej kvóty“.

▼M1 —————

▼B

2.  Hodnotové clo na kvótu uvedenú v odseku 1 je 4 %.

3.  Ročná kvóta sa prideľuje takto:

a) 700 ton s pôvodom v Argentíne a dovezených z Argentíny.

▼M1

Táto kvóta má poradové číslo 09.4460;

b) 800 ton s pôvodom v iných tretích krajinách a dovezených z iných tretích krajín.

▼M1

Táto kvóta má poradové číslo 09.4020.

4.  Podľa tejto kvóty možno dovážať tenké bránice iba vcelku.

5.  Na účely tohto nariadenia „mrazená tenká bránica“ znamená tenkú bránicu, ktorá je zmrazená a v čase vstupu na colné územie Spoločenstva nie je jej vnútorná teplota vyššia ako – 12 °C.

6.  Na dovozné úpravy uvedené v odseku 3 písm. a) tohto článku sa uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 376/2008, kapitoly III nariadenia (ES) č. 1301/2006 a nariadenia (ES) č. 382/2008, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.

Na dovozné úpravy uvedené v odseku 3 písm. b) tohto článku sa uplatňujú ustanovenia nariadení (ES) č. 376/2008, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 382/2008, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.

Článok 2

1.  Žiadosti o licencie a samotné licencie obsahujú tieto údaje:

a) v kolónke 8 sa uvádza krajina pôvodu a pre dovoz množstiev uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) sa začiarkne kolónka s odpoveďou „áno“;

b) v kolónke 20 sa uvádza minimálne jeden z údajov uvedených v prílohe I.

2.  Odchylne od článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 382/2008 sú dovozné licencie platné do konca obdobia dovoznej colnej kvóty.

Článok 3

1.  Certifikát pravosti, ktorý vystaví Argentína, sa vyhotovuje v jednom origináli a aspoň v jednej kópii na tlačive, ktoré zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe II.

Tlačivo má rozmery približne 210 × 297 milimetrov. Hmotnosť papiera je najmenej 40 gramov na meter štvorcový.

2.  Tlačivá sa vytlačia a vyplnia v jednom z úradných jazykov Spoločenstva a, ak sa to vyžaduje, aj v úradnom jazyku Argentíny.

3.  Každý certifikát pravosti má svoje vlastné poradové číslo, ktoré mu prideľuje vydávajúci orgán uvedený v prílohe III (ďalej len „vydávajúci orgán“). Kópie majú rovnaké poradové číslo ako originál.

4.  Jeho originál a kópie môžu byť napísané strojom alebo rukou. V druhom prípade sa musí použiť čierny atrament a veľké tlačené písmená.

Článok 4

1.  Certifikáty pravosti sú platné iba po riadnom vyplnení a potvrdení vydávajúcim orgánom v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe II.

2.  Certifikáty pravosti sa považujú za riadne potvrdené, ak uvádzajú dátum a miesto vydania a ak sú označené pečiatkou vydávajúceho orgánu a podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú na to splnomocnené.

Pečiatku na origináli certifikátu pravosti a všetkých jeho kópiách možno nahradiť tlačeným znakom.

Článok 5

1.  Certifikáty pravosti platia tri mesiace odo dňa vydania.

Certifikáty však nemožno predložiť príslušným vnútroštátnym orgánom po 30. júni nasledujúcom po dni vydania.

2.  Originál certifikátu pravosti vydaný v súlade s článkami 3, 4 a 6 sa aj s kópiou predloží príslušnému orgánu spolu so žiadosťou o prvú dovoznú licenciu, ktorá sa vzťahuje na certifikát pravosti.

Certifikát pravosti možno použiť na vydanie viacerých dovozných licencií na celkové množstvo nepresahujúce údaj na certifikáte. Ak bolo na jeden certifikát vydaných viacero licencií, príslušný vnútroštátny orgán potvrdí certifikát pravosti a uvedie pridelené množstvo.

Príslušné vnútroštátne orgány môžu vydať dovozné licencie po tom, ako sa presvedčia, že všetky údaje uvedené na certifikáte pravosti zodpovedajú tým údajom, ktoré každý týždeň dostanú z Komisie. Bezprostredne po tom sa vydá dovozná licencia.

3.  Bez ohľadu na odsek 2 tretí pododsek môžu príslušné vnútroštátne orgány vo výnimočných prípadoch a v prípade riadne odôvodnenej žiadosti vydávať dovozné licencie na základe relevantných certifikátov pravosti ešte pred prijatím údajov od Komisie. V takých prípadoch zábezpeka za dovoznú licenciu predstavuje 50 EUR na 100 kg čistej hmotnosti. Po prijatí údajov týkajúcich sa certifikátu členské štáty nahradia túto záruku zárukou vo výške 12 EUR na 100 kg čistej hmotnosti.

Článok 6

1.  Vydávajúci orgán musí:

a) byť uznaný ako vydávajúci orgán v Argentíne;

b) sa zaviazať, že skontroluje náležitosti certifikátov pravosti;

c) sa zaviazať, že Komisii a členským štátom na požiadanie poskytne údaje, ktoré umožnia vyhodnotiť náležitosti certifikátov pravosti.

2.  Komisia prepracuje prílohu III, ak vydávajúci orgán prestane byť uznávaný alebo zlyhá v plnení zverených povinností, alebo ak sa určí nový vydávajúci orgán.

Článok 7

Aby žiadateľ získal oprávnenie na dovozné úpravy uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b), ním podaná žiadosť o licenciu sa môže týkať najviac 80 ton.

Článok 8

1.  Žiadosti o licencie uvedené v článku 7 možno podať len počas prvých 10 dní každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

▼M4

2.  Najneskôr v 17. deň mesiaca, v ktorom sa podali žiadosti, členské štáty oznámia Komisii celkové množstvo uvedené v žiadostiach podľa krajiny pôvodu.

3.  Dovozné licencie sa vydávajú od 25. dňa a najneskôr do konca mesiaca, v ktorom boli žiadosti podané.

▼B

Článok 9

▼M4

1.  Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a) najneskôr do 10. augusta množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, na ktoré boli v predchádzajúcom mesiaci vydané dovozné licencie v súvislosti s množstvami uvedenými v článku 1 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia;

b) najneskôr do 31. augusta nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, na ktoré boli v predchádzajúcom období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie v súvislosti s množstvami uvedenými v článku 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia;

c) najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných licencií využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane dovozných licencií a množstvami, na ktoré boli tieto licencie vydané.

2.  Členské štáty oznámia Komisii podrobné údaje o množstvách výrobkov, ktoré boli prepustené do voľného obehu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

▼B

3.  Pre oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku platí, že množstvá budú vyjadrené hmotnosťou výrobku v kilogramoch a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

▼M4

Oznámenia o množstvách uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia sa vykonávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 1 ).

▼B

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 996/97 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť desiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Údaje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b)

po bulharsky

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

po španielsky

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

po česky

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

po dánsky

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

po nemecky

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

po estónsky

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

po grécky

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

po anglicky

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

po francúzsky

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

po taliansky

:

Pezzi detti „hampes“ [regolamento (CE) n. 748/2008],

po lotyšsky

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

po litovsky

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

po maďarsky

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

po maltsky

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

po holandsky

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

po poľsky

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

po portugalsky

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

po rumunsky

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

po slovensky

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

po slovinsky

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

po fínsky

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

po švédsky

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),
PRÍLOHA II

image

▼M5
PRÍLOHA III

Zoznam orgánov, ktoré sú splnomocnené vystavovať certifikáty pravosti v Argentíne

Argentína: Ministerio de Agroindustria:

na tenké bránice s pôvodom v Argentíne uvedené v článku 1 ods. 3 písm. a).

▼M4 —————

▼B
PRÍLOHA VIIZrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 996/97

(Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 6)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2048/97

(Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 10)

iba pokiaľ ide o odkaz na nariadenie (ES) č. 996/97 v článku 1

nariadenie Komisie (ES) č. 260/98

(Ú. v. ES L 25, 31.1.1998, s. 42)

iba článok 6

nariadenie Komisie (ES) č. 1266/98

(Ú. v. ES L 175, 19.6.1998, s. 9)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 649/2003

(Ú. v. EÚ L 95, 11.4.2003, s. 13)

iba článok 3

nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2004

(Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10)

iba článok 3

nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006

(Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27)

iba článok 3 a príloha III

nariadenie Komisie (ES) č. 568/2007

(Ú. v. EÚ L 133, 25.5.2007, s. 15)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 962/2007

(Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 6)

 
PRÍLOHA VIIITabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 996/97

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2

články 3 až 8

články 3 až 8

článok 9

článok 10

článok 12

článok 11

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha I

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha VII

príloha VIII( 1 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

Top