Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1585

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1585 z 19. septembra 2017, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso s pôvodom v Kanade, zabezpečuje ich správa a mení nariadenie (ES) č. 442/2009 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 481/2012 a (EÚ) č. 593/2013

C/2017/6173

OJ L 241, 20.9.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1585/oj

20.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1585

z 19. septembra 2017,

ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso s pôvodom v Kanade, zabezpečuje ich správa a mení nariadenie (ES) č. 442/2009 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 481/2012 a (EÚ) č. 593/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a), b), c) a d),

keďže:

(1)

Rada vo svojom rozhodnutí (EÚ) 2017/38 (2) odsúhlasila predbežné vykonávanie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda“). V článku 2.4 dohody sa stanovuje zníženie alebo odstránenie ciel na dovoz tovaru s pôvodom v druhej zmluvnej strane v súlade so zoznamami odstránenia ciel uvedenými v prílohe 2-A k dohode.

(2)

V prílohe 2-A k dohode sa okrem iného stanovujú colné kvóty Únie na hovädzie, teľacie a bravčové mäso. V prílohe 2-B k dohode sa stanovujú osobitné aspekty týkajúce sa správy colných kvót. V bode 6 prílohy 2-A sa stanovujú prechodné pravidlá pre prvý rok.

(3)

Dohoda sa predbežne uplatňuje od 21. septembra 2017. Preto treba otvoriť ročné obdobia dovozných colných kvót pre čerstvé a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso s pôvodom v Kanade od 21. septembra 2017. S cieľom pripísať náležitý význam požiadavkám na zásobovanie existujúceho a vytvárajúceho sa výrobného, spracovateľského a spotrebiteľského trhu v sektore hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa v Únii z hľadiska konkurencieschopnosti, istoty a kontinuity dodávok, ako aj potrebe udržiavať rovnováhu daného trhu, je vhodné, aby Komisia spravovala uvedené kvóty v súlade s článkom 184 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(4)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1237 (3) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1239 (4) sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií. Okrem toho v nariadení Komisie (ES) č. 382/2008 (5) sa stanovujú podrobné konkrétne pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa. Uvedené nariadenia by sa mali uplatňovať na dovozné licencie vydávané na základe tohto nariadenia, okrem prípadov, v ktorých je vhodné uplatniť výnimky.

(5)

Okrem toho by sa ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (6), ktoré sa týkajú žiadostí o licencie, postavenia žiadateľov, vydávania dovozných licencií a zábezpeky, ktorá sa má zložiť, mali uplatňovať na dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky stanovené v tomto nariadení.

(6)

V prílohe 2-B k dohode sa takisto stanovuje, ako postupovať v prípade vrátenia licencie. Treba stanoviť ustanovenia týkajúce sa vrátenia nevyužitých licencií.

(7)

V Protokole o pravidlách pôvodu a postupoch v súvislosti s pravidlami pôvodu pripojenom k dohode sa stanovujú pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať, pokiaľ ide o dôkaz o pôvode. Je preto vhodné, aby sa stanovili ustanovenia týkajúce sa predloženia dôkazu o pôvode v súlade s týmto protokolom.

(8)

V prílohe 2-A k dohode sa stanovuje, že od začiatku roku 1, sa množstvá stanovené pre colnú kvótu na bravčové mäso musia zvýšiť o 4 624 metrických ton hmotnosti výrobku (5 549 metrických ton ekvivalentu jatočnej hmotnosti), podľa množstva výrobkov z bravčového mäsa s pôvodom v Kanade stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 442/2009 (7). Okrem toho množstvá stanovené pre colnú kvótu na čerstvé alebo chladené hovädzie a teľacie mäso sa musia od začiatku roku 1 zvýšiť na 3 200 metrických ton hmotnosti výrobku (4 160 metrických ton ekvivalentu jatočnej hmotnosti) vzhľadom na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 617/2009 (8) a musia sa spravovať v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 481/2012 (9). Nariadenie (ES) č. 442/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 481/2012 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť s cieľom odpočítať príslušné objemy.

(9)

V prílohe 2-A k dohode sa takisto stanovuje, že tovar v pôvodom v Kanade dovážaný do Únie prostredníctvom existujúcej colnej kvóty pre vysokokvalitné čerstvé, chladené a mrazené mäso z hovädzích zvierat, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 593/2013 (10), má byť oslobodený od cla k dátumu nadobudnutia platnosti dohody. Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 593/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Vzhľadom na predbežné uplatňovanie dohody od 21. septembra 2017 by sa mali od októbra 2017 všetkým oprávneným žiadateľom sprístupniť všetky množstvá na obdobie kvóty roku 2017, pokiaľ ide o žiadosti o ne.

(11)

Vzhľadom na dátum predbežného uplatňovania dohody by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvorenie a správa colných kvót

1.   Týmto nariadením sa otvárajú a spravujú ročné dovozné colné kvóty na výrobky uvedené v prílohe I, a to na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

2.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kvóty uvedené v odseku 1, uplatniteľná colná sadzba, ako aj poradové čísla sú stanovené v prílohe I.

3.   Odchylne od odseku 1 je na rok 2017 obdobie kvóty otvorené od dátumu uplatňovania tohto nariadenia do 31. decembra 2017.

4.   Dovozné colné kvóty uvedené v odseku 1 sa spravujú v súlade s metódou uvedenou v článku 184 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

5.   Pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 382/2008, delegované nariadenie (EÚ) 2016/1237 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239.

Článok 2

Čiastkové obdobia dovoznej colnej kvóty

Množstvá výrobkov stanovené pre ročné dovozné colné kvóty pre poradové čísla uvedené v prílohe I sa rozdelia na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. januára do 31. marca;

b)

25 % od 1. apríla do 30. júna;

c)

25 % od 1. júla do 30. septembra;

d)

25 % od 1. októbra do 31. decembra.

Nepoužité množstvá oznámené v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. a) sa pripočítajú k množstvám, ktoré sú k dispozícii na ďalšie čiastkové obdobie. Nevyčerpaný zostatok na konci ročného kvótového obdobia sa prevedie do ďalšieho ročného kvótového obdobia.

Článok 3

Konverzné faktory

Na prepočet hmotnosti výrobku na ekvivalent jatočnej hmotnosti sa v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú poradové čísla stanovené v prílohe I, použijú prepočítavacie koeficienty stanovené v prílohe II.

Článok 4

Žiadosti o dovozné licencie

1.   Množstvá, ktoré boli pridelené v rámci dovozných colných kvót uvedených v článku 1 ods. 1, sa môžu prepustiť do voľného obehu po predložení dovoznej licencie.

2.   Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadatelia o dovozné licencie musia preukázať, že doviezli určité množstvo výrobkov alebo že toto množstvo bolo dovezené v ich mene v rámci príslušných colných ustanovení v priebehu dvanástich mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti o dovoznú licenciu. Dovezené množstvo sa týka týchto výrobkov:

a)

pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso: výrobky patriace pod číselné znaky KN 0201, 0202, 0206 10 95 alebo 0206 29 91;

b)

pre colné kvóty na bravčové mäso: výrobky patriace pod číselné znaky KN 0201, 0202, 0206 10 95 alebo 0206 29 91 alebo výrobky zo sektora bravčového mäsa v zmysle článku 1 ods. 2 písm. q) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa predkladajú počas prvých siedmich dní druhého mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 2.

4.   V prípade, že množstvo, ktoré bolo povolené na čiastkové obdobie, sa nevyčerpá po prvom období predkladania žiadostí uvedenom v odseku 3, oprávnení žiadatelia môžu predložiť nové žiadosti o dovozné licencie v priebehu prvých siedmich dní nasledujúcich dvoch mesiacov. V týchto prípadoch oprávnení žiadatelia zahŕňajú takisto prevádzkovateľov potravinárskych podnikov s prevádzkarňami schválenými v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (11). V decembri sa však neotvára žiadne obdobie na predkladanie žiadostí.

5.   Keď sa po jednom období na predkladanie žiadostí vyčerpá množstvo dostupné v rámci čiastkového obdobia, Komisia pozastaví predkladanie ďalších žiadostí na dané čiastkové obdobie.

6.   Žiadosti o dovozné licencie sa môžu vzťahovať len na jedno poradové číslo. Môžu sa týkať viacerých výrobkov patriacich pod rôzne číselné znaky KN. V takom prípade sa všetky číselné znaky KN uvádzajú v kolónke 16 a ich opis v kolónke 15 v žiadosti o licenciu a v samotnej licencii. Celkové množstvo sa prepočíta na ekvivalent jatočnej hmotnosti.

7.   V žiadostiach o dovozné licencie a v dovozných licenciách sa musí uvádzať:

a)

v kolónke 8 názov „Kanada“ ako krajina pôvodu a políčko „áno“ označené krížikom;

b)

v kolónke 20 jedna z položiek uvedených v prílohe III.

8.   Členské štáty oznamujú Komisii do 14. dňa mesiaca, v ktorom sa žiadosti predkladajú, ako sa uvádza v odsekoch 3 a 4, celkové množstvá (vrátane nulových priznaní), ktoré sú predmetom všetkých žiadostí, vyjadrené v kilogramoch ekvivalentu jatočnej hmotnosti, pričom sa rozčlenia podľa poradového čísla.

9.   Odchylne od odsekov 3 a 4, pokiaľ ide o obdobie kvóty roku 2017, predkladajú všetci oprávnení žiadatelia v zmysle odseku 4 žiadosti o dovozné licencie prvých sedem dní mesiaca október 2017.

Článok 5

Vydávanie dovozných licencií

1.   Dovozné licencie sa vydávajú od 23. dňa do konca mesiaca, v ktorom boli žiadosti predložené, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3 a 4.

2.   Dovozné licencie sú platné päť mesiacov od skutočného dňa vydania v zmysle článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239 alebo odo dňa začiatku čiastkového obdobia, pre ktoré je dovozná licencia vydaná, podľa toho, čo nastane neskôr. Platnosť dovoznej licencie však uplynie najneskôr 31. decembra každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

3.   Dovozné licencie sú neprenosné.

Článok 6

Vracanie licencií

Držitelia licencie môžu vrátiť nevyužité povolené množstvá pred uplynutím platnosti licencie a najneskôr do štyroch mesiacov pred koncom obdobia colnej kvóty. Každý držiteľ licencie môže vrátiť až 30 % svojho individuálneho povoleného množstva.

Článok 7

Zábezpeky

1.   V čase podania žiadosti o dovozné povolenie sa musí zložiť zábezpeka v hodnote 9,5 EUR v prípade hovädzieho a teľacieho mäsa a 6,5 EUR v prípade bravčového mäsa na 100 kilogramov ekvivalentu hmotnosti jatočného tela.

2.   Ak sa v dôsledku alokačného koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 udelí menšie množstvo než je množstvo, o ktoré sa žiadalo, zábezpeka zložená v súlade s článkom 6 ods. 2 uvedeného nariadenia sa bezodkladne uvoľní v príslušnom pomere.

3.   Ak sa v súlade s článkom 6 vráti časť povoleného množstva, uvoľní sa 60 % zodpovedajúcej zábezpeky.

4.   Ak sa skutočne doviezlo 95 % individuálneho povoleného množstva, uvoľňuje sa záruka v plnej výške.

Článok 8

Oznámenia

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznamujú Komisii najneskôr v desiaty deň mesiaca nasledujúceho po každom mesiaci, v ktorom sa predkladajú žiadosti, množstvá (vrátane nulových priznaní), na ktoré sa vzťahujú licencie, ktoré vydali počas predchádzajúceho mesiaca.

2.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznamujú Komisii množstvá (vrátane nulových priznaní), na ktoré sa vzťahujú povolené množstvá vrátené v súlade s článkom 6 a nevyužité alebo čiastočne využité dovozné licencie a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami, ktoré sú zapísané na zadnej strane dovozných licencií, a množstvami, na ktoré boli vydané:

a)

najneskôr v desiaty deň každého mesiaca ročného kvótového obdobia;

b)

v prípade množstiev, ktoré sa v čase oznamovania stanovenom v písmene a) ešte neoznámili: najneskôr do 30. apríla po uplynutí každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

3.   V prípade oznámení uvedených v odsekoch 1 a 2 sa množstvo vyjadrí v kilogramoch ekvivalentu jatočnej hmotnosti a rozčlení podľa poradového čísla.

Článok 9

Dôkaz o pôvode

Prepustenie čerstvého a mrazeného hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa s pôvodom v Kanade do voľného obehu v Únii sa podmieňuje predložením vyhlásenia o pôvode. Toto vyhlásenie o pôvode sa predkladá na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať. Text vyhlásenia o pôvode musí súhlasiť s textom stanoveným v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu a postupoch v súvislosti s pravidlami pôvodu ku Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (12).

Článok 10

Zmena nariadenia (ES) č. 442/2009 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 481/2012 a (EÚ) č. 593/2013

1.   Nariadenie (ES) č. 442/2009 sa mení takto:

a)

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Na účely tohto nariadenia sa medzi výrobky patriace pod číselné znaky KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 kvót s poradovými číslami 09.4038 a 09.0123 zahŕňajú aj stehná a kusy z nich.“

b)

Článok 6 sa mení takto:

i)

V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto: „Pri kvóte 09.4170 sa údaj“ áno „v kolónke 8 navyše označí krížikom.“

ii)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Na základe licencií sa vyžaduje dovoz zo Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o kvótu č. 09.4170.“

c)

Článok 10 ods. 3 sa vypúšťa.

d)

Časť B prílohy I sa nahrádza znením uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 481/2012 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu.

3.   V článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 593/2013 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V zmysle kvót uvedených v odseku 1 je sadzba hodnotového cla 20 %. V prípade výrobkov s pôvodom v Kanade bude však clo 0.“

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. septembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 44).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2009 z 27. mája 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 129, 28.5.2009, s. 13).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 617/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (Ú. v. EÚ L 182, 15.7.2009, s. 1).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2012 zo 7. júna 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá spravovania colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso (Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 9).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 593/2013 z 21. júna 2013, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa (Ú. v. EÚ L 170, 22.6.2013, s. 32).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(12)  Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 23).


PRÍLOHA I

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry sa znenie opisu výrobkov pokladá len za orientačné, keďže uplatniteľnosť preferenčných opatrení sa v kontexte tejto prílohy určuje na základe rozsahu číselných znakov KN. V prípade, že sa pred číselným znakom KN uvádza „ex“, uplatnenie preferenčného režimu sa má stanoviť na základe číselného znaku KN spolu s príslušným opisom.

Poradové číslo

Číselné znaky KN

Opis výrobkov

Dovozné obdobie

Množstvo v tonách (ekvivalent jatočnej hmotnosti)

Uplatniteľné clo

(EUR/tona)

09.4280

ex 0201 10 00

ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

Mäso z hovädzieho dobytka, s výnimkou bizónieho mäsa, čerstvé alebo chladené

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

od roku 2022

2 584

14 440

19 580

24 720

29 860

35 000

0

09,4281

ex 0202 10 00

ex 0202 20 10

ex 0202 20 30

ex 0202 20 50

ex 0202 20 90

ex 0202 30 10

ex 0202 30 50

ex 0202 30 90

ex 0206 29 91

ex 0210 20 10

ex 0210 20 90

ex 0210 99 51

ex 0210 99 59

Mäso z hovädzieho dobytka, s výnimkou bizónieho mäsa, mrazené alebo iné

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

od roku 2022

695

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

0

09,4282

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, stehná, pliecka a kusy z nich

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

od roku 2022

5 014

30 549

43 049

55 549

68 049

80 549

0


PRÍLOHA II

Konverzné faktory uvedené v článku 3

Číselné znaky KN

Konverzný faktor

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %


PRÍLOHA III

Údaje uvedené v článku 4 ods. 7 písm. b)

po bulharsky: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) …/…)

po španielsky: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

po česky: Prováděcí nařízení (EU) …/…

po dánsky: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

po nemecky: Durchführungsverordnung (EU) …/…

po estónsky: Rakendusmäärus (EL) …/…

po grécky: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

po anglicky: Implementing Regulation (EU) …/…

po francúzsky: Règlement d'exécution (UE) …/…

po chorvátsky: Provedbena uredba (EU) …/…

po taliansky: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

po lotyšsky: Īstenošanas regula (ES) …/…

po litovsky: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

po maďarsky: (EU) …/… végrehajtási rendelet

po maltsky: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) …/…

po holandsky: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

po poľsky: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

po portugalsky: Regulamento de Execução (UE) …/…

po rumunsky: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

po slovensky: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

po slovinsky: Izvedbena uredba (EU) …/…

po fínsky: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

po švédsky: Genomförandeförordning (EU) …/…


PRÍLOHA IV

„ČASŤ B

Kvóty spravované metódou simultánneho preskúmania

Poradové číslo

Číselné znaky KN

Opis tovaru

Množstvo v tonách (netto hmotnosť)

Uplatniteľné clo

(EUR/tona)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Vykostené chrbty a stehná, čerstvé, chladené alebo mrazené

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Vykostené chrbty a stehná, čerstvé, chladené alebo mrazené, pôvodom zo Spojených štátov amerických

4 922

250“


PRÍLOHA V

PRÍLOHA I

Colná kvóta pre vysokokvalitné čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie platnosti colnej kvóty

Objem colnej kvóty (v tonách čistej hmotnosti)

Clo pre colnú kvótu

Obdobie od 1. júla 2017 do 30. júna 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Mäso z hovädzieho dobytka, čerstvé, chladené alebo mrazené, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II

Od 1. júla do 30. júna

45 711

nula

z čoho:

09.2202

Od 1. júla do 30. septembra

12 050

09.2202

Od 1. októbra do 31. decembra

11 161

09.2202

Od 1. januára do 31. marca

11 250

09.2202

Od 1. apríla do 30. júna

11 250

Obdobia od 1. júla 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Mäso z hovädzieho dobytka, čerstvé, chladené alebo mrazené, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II

Od 1. júla do 30. júna

45 000

nula

z čoho:

09.2202

Od 1. júla do 30. septembra

11 250

09.2202

Od 1. októbra do 31. decembra

11 250

09.2202

Od 1. januára do 31. marca

11 250

09.2202

Od 1. apríla do 30. júna

11 250


(1)  V súlade s článkom 2 ods. 2 sa využívanie colnej kvóty umožňuje len po predložení žiadosti o poradové číslo 09.2202, ktoré sa vzťahuje na čiastkové colné kvóty.


Top