Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1342-20161106

Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1342/2016-11-06

2003R1342 — SK — 06.11.2016 — 010.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1342/2003

z 28. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu

(Ú. v. ES L 189 29.7.2003, s. 12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 777/2004 z 26. apríla 2004,

  L 123

50

27.4.2004

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1092/2004 z 10. júna 2004,

  L 209

9

11.6.2004

 M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 830/2006 z 2. júna 2006,

  L 150

3

3.6.2006

 M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 945/2006 z 26. júna 2006,

  L 173

12

27.6.2006

 M5

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1713/2006 z 20. novembra 2006,

  L 321

11

21.11.2006

 M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1917/2006 z 19. decembra 2006,

  L 365

82

21.12.2006

►M7

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1996/2006 z 22. decembra 2006,

  L 398

1

30.12.2006

►M8

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M9

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 84/2009 z 27. januára 2009,

  L 24

5

28.1.2009

►M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 418/2012 zo 16. mája 2012,

  L 130

1

17.5.2012

►M11

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M12

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2000 z 9. novembra 2015,

  L 292

4

10.11.2015

►M13

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016,

  L 206

1

30.7.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1342/2003

z 28. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu▼M8

Článok 1

1.  V tomto nariadení sa stanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady, implementovaného nariadením Komisie (ES) č. 376/2008 ( 1 ) pre výrobky uvedené v časti I a II prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 ( 2 ).

2.  Nariadenie (ES) č. 376/2008 a nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 ( 3 ) a (ES) č. 1454/2007 ( 4 ) sa uplatňujú, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

▼B

Článok 2

1.  Ak sa žiadosti o vývozné licencie predkladajú v súvislosti s výzvami na predloženie ponúk v rámci výberových konaní uverejnených podľa článku 7 nariadenia Komisie (EHS) č. 2131/93 ( 5 ), licencie sa vydávajú iba na množstvá, ktoré si žiadatelia zmluvne zabezpečili.

Vývozné licencie sú platné pre množstvá nie väčšie ako sú uvedené v oddiele 17. Do oddielu 19 sa uvádza číslica „0“.

2.  V žiadostiach o vývozné licencie ustanovených v článku 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa v oddiele 7 uvádza príslušné miesto určenia. Držitelia licencií sú povinní vyviezť predmetné výrobky do uvedeného miesta určenia.

Všetky krajiny, na ktoré sa vzťahuje rovnaká sadzba vývoznej náhrady alebo vývozného poplatku, sa považujú za jedno miesto určenia.

▼M7

Článok 3

1.  Ak sa vývozné náhrady pevne stanovujú v rámci výberového konania, sadzba náhrady, ktorá je uvedená v oznámeniach o udelení zmlúv, sa uvádza v podobe písmen a číslic v oddiele 22 tohto povolenia. Táto sadzba sa vyjadruje v eurách a pred ňou sa uvádza jedno zo znení uvedených v Prílohe VII.

2.  Ak sa vývozné poplatky stanovujú v rámci výberového konania, sadzba poplatku, ktorá je uvedená v oznámeniach o udelení zmlúv, sa uvádza vo forme písmen a číslic v oddiele 22 tohto povolenia. Táto sadzba sa vyjadruje v eurách a pred ňou sa uvádza jedno zo znení uvedených v Prílohe VIII.

▼B

Článok 4

1.  Napriek článku 14 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa v žiadostiach o vývozné licencie na výrobky spadajúce pod číselné znaky KN 1101 00 15 , 1102 20 , 1103 11 10 a 1103 13 môžu uvádzať výrobky, ktoré spadajú do dvoch po sebe idúcich podskupín označených 12-miestnym kódom uvedených podpoložiek.

V zmysle clánku 14 nariadenia (ES) c. 1291/2000 sa uplatnujú tieto kategórie výrobkov:1. kategória:

1108 11 00 9200 , 1108 11 00 9300

2. kategória:

1108 12 00 9200 , 1108 12 00 9300

3. kategória:

1108 13 00 9200 , 1108 13 00 9300

4. kategória:

1108 19 10 9200 , 1108 19 10 9300

5. kategória:

1702 30 51 9000 , 1702 30 91 9000 , 1702 90 50 9100

6. kategória:

1702 30 59 9000 , 1702 30 99 9000 ,1702 40 90 9000 , 1702 90 50 9900 ,2106 90 55 9000

▼M2

Kategória 7

1006 20 11 9000 , 1006 20 13 9000 , 1006 20 15 9000 , 1006 20 92 9000 , 1006 20 94 9000 , 1006 20 96 9000

Kategória 8

1006 30 21 9000 , 1006 30 23 9000 , 1006 30 25 9000 , 1006 30 42 9000 , 1006 30 44 9000 , 1006 30 46 9000

Kategória 9

1006 30 61 9100 , 1006 30 63 9100 , 1006 30 65 9100 , 1006 30 92 9100 , 1006 30 94 9100 , 1006 30 96 9100

Kategória 10

1006 30 61 9900 , 1006 30 63 9900 , 1006 30 65 9900 , 1006 30 92 9900 , 1006 30 94 9900 , 1006 30 96 9900 .

▼B

12-miestne podskupiny uvedené v žiadostiach sa uvádzajú vo vývozných licenciách.

2.  Napriek článku 14 nariadenia (ES) č. 1291/2000, v prípade výrobkov spadajúcich pod číselné znaky KN 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 a 2309 90 53 , ktoré obsahujú menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov, sa v žiadosti o vývozné licencie uvádza:

a) v oddiele 15, opis výrobku a jeho 12-miestny kód; v prípade výrobkov, ktoré spadajú do dvoch alebo viacerých susedných podskupín, môže vývozca uvádzať 12-miestnu nomenklatúru pre náhradu, pričom v takomto prípade sa v oddiele 15 uvádza: prípravky používané na kŕmenie zvierat, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1517/95;

b) v oddiele 16 odkaz „2309“;

c) v oddieloch 17 a 18, množstvo zmesových krmív, ktoré sa musí vyviezť;

d) v oddiele 20, obsah v obilninových výrobkoch, ktorý sa má zahrnúť do zmesového krmiva, ak je tento známy, pričom sa rozlišuje medzi kukuricou a ostatnými obilninami; inak, ak sa využíva ustanovenie uvedené v písm. a o vyplnení oddielu 15 odkazom uvádzajúcim dve alebo viac podskupín, zátvorka udávajúca množstvá zahrnutej kukurice a ostatných obilnín.

Údaje zahrnuté v žiadostiach sa uvádzajú vo vývozných licenciách.

▼M7

Článok 5

Na účely druhého pododseku článku 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 ( 6 ) a článku 16 ods. 10 nariadenia (ES) č. 3072/95 sa v oddiele 22 vývozných povolení uvádza jedno zo znení uvedených v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

▼M8

Článok 6

1.  Obdobie platnosti dovozných a vývozných licencií je takéto:

▼M13 —————

▼M8

b) ak sa neustanovuje inak, pre výrobky dovážané alebo vyvážané v rámci colných kvót spravovaných inými metódami než je metóda založená na chronologickom poradí podávania žiadostí v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia Komisie (ES) č. 2454/93 ( 7 ) (zásada „kto skôr príde, bude skôr vybavený“): odo dňa skutočného vydania licencie v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania,

c) pre vyvážané výrobky, na ktoré bola stanovená náhrada, a pre výrobky, na ktoré bola v deň predloženia žiadosti o licenciu určená vývozná daň: odo dňa vydania licencie v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania.

▼M9

2.  Odchylne od odseku 1 uplynie pre výrobky uvedené v bode A časti II prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008 platnosť vývozných povolení šesťdesiatym dňom odo dňa ich vydania v zmysle článku 22 ods. 1 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa nestanovila náhrada, či už vopred, alebo nie, alebo pokiaľ sa tieto produkty vyvážajú bez náhrady v súlade s článkom 8 ods. 3 tohto nariadenia.

▼M8

3.  Odchylne od odseku 1 platnosť vývozných licencií, v prípade ktorých sa určila náhrada na výrobky patriace pod číselné znaky KN 1702 30 , 1702 40 , 1702 90 a 2106 90 , uplynie najneskôr:

a) 30. júna v prípade žiadostí predložených do 31. mája každého hospodárskeho roka,

b) 30. septembra v prípade žiadostí predložených od 1. júna daného hospodárskeho roka do 31. augusta nasledujúceho hospodárskeho roka,

c) 30 dní odo dňa vydania licencie v prípade žiadostí predložených od 1. septembra do 30. septembra toho istého hospodárskeho roka.

4.  Odchylne od odseku 1, na žiadosť prevádzkovateľa, platnosť vývozných licencií, v prípade ktorých sa určila náhrada na výrobky patriace pod číselné znaky KN 1107 10 19 , 1107 10 99 a 1107 20 00 , uplynie najneskôr.

a) 30. septembra bežného kalendárneho roka v prípade licencií vydaných od 1. januára do 30. apríla,

b) na konci jedenásteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania, v prípade licencií vydaných od 1. júla do 31. októbra,

c) 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka, v prípade licencií vydaných od 1. novembra do 31. decembra.

5.  V kolónke 22 licencií vydaných podľa ustanovení odsekov 2, 3 a 4 sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v prílohe X.

6.  Ak sa pre dovozné licencie na dovoz výrobkov pochádzajúcich a dovážaných z určitých tretích krajín stanovujú osobitné obdobia platnosti, v oddieloch 7 a 8 žiadosti o licenciu a aj v samotných licenciách sa uvádza krajina alebo krajiny proveniencie a pôvodu. Licencie ukladajú povinnosť uskutočniť dovoz z uvedenej krajiny alebo krajín.

▼M10

7.  Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 práva vyplývajúce z povolení uvedených v odseku 4 tohto článku nie sú prevoditeľné.

▼M8 —————

▼M8

Článok 8

1.  Vývozné licencie na výrobky, na ktoré sa určila náhrada alebo daň, sa vydávajú v tretí pracovný deň nasledujúci po dni, keď bola žiadosť podaná, pod podmienkou, že Komisia medzitým neprijala žiadne osobitné opatrenie v zmysle článku 9 tohto nariadenia, článku 15 nariadenia (ES) č. 1501/1995 alebo článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1518/1995 ( 8 ) a pod podmienkou, že množstvo, o ktoré sa v licenciách žiada, bolo oznámené v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na licencie vydané v súvislosti s výzvami na predkladanie ponúk v rámci výberového konania alebo na licencie uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 376/2008, ktoré sú vydané na účel vykonávania potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej ako súčasť Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ( 9 ). Tieto vývozné povolenia sa vydávajú v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď bola prijatá ponuka.

▼M13 —————

▼M9

3.  Odchylne od odseku 1 sa vývozné povolenia pre výrobky, v prípade ktorých sa stanovila náhrada, vydávajú na žiadosť hospodárskeho subjektu v deň podania žiadosti pod podmienkou, že žiadosť upresňuje, že povolenie sa vydáva bez náhrady, a že ak sa uplatňujú vývozné poplatky v čase, keď sa prijíma vývozné vyhlásenie, tieto poplatky sa uplatňujú na príslušné výrobky. V žiadosti a vo vydanom vývoznom povolení sa v takom prípade v oddiele 20 uvádza jedno zo znení prílohy Ia.

▼M8

Článok 9

▼M13 —————

▼M8

3.  Žiadatelia môžu stiahnuť svoje žiadosti o licenciu v lehote troch pracovných dní od uverejnenia akceptačného percenta v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedeného pod písmenom a) odseku 1, ak je toto percento nižšie ako 80 %. Členské štáty potom záruku uvoľnia.

4.  Akcie prijaté na základe odseku 1 sa neuplatňujú na vývoz uskutočnený na vykonávanie opatrení Spoločenstva a vnútroštátnych opatrení potravinovej pomoci podľa medzinárodných dohôd alebo iných doplňujúcich programov alebo na vykonávanie iných opatrení Spoločenstva týkajúcich sa bezplatného zásobovania.

▼B

Článok 10

1.  Ak sa vývoz uskutočňuje na základe výzvy na predkladanie ponúk v rámci výberového konania otvoreného v dovážajúcej tretej krajine, vývozné licencie na mäkkú pšenicu, tvrdú pšenicu, raž, jačmeň, kukuricu, ryžu, pšeničnú múku, ražnú múku, krupicu a krupičku z tvrdej pšenice a výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 a 2309 90 53 , ktoré obsahujú menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov, sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do dňa, kedy majú byť splnené povinnosti vyplývajúce z udelenia licencie.

2.  Doba platnosti licencie nemôže presiahnuť štyri mesiace od mesiaca vydania licencie podľa článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

3.  Napriek tretiemu pododseku článku 49 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa žiadosti o licencie nemôžu podávať skôr ako štyri pracovné dni pred konečným dňom na predkladanie ponuky do verejnej súťaže uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk v rámci výberového konania.

4.  Napriek článku 49 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1291/2000 je najdlhšia doba medzi konečným dňom na predkladanie ponúk do výberového konania a oznámením, ktoré poskytuje účastník výberového konania orgánu vydávajúcemu licencie, vzhľadom na výsledok výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania podľa článku 49 ods. 5 písm. a až d uvedeného nariadenia, šesť pracovných dní.

▼M8 —————

▼M8

Článok 12

Záruka uvedená v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008, ktorá sa má zložiť v súlade hlavou III nariadenia Komisie (ES) č. 2220/85 ( 10 ), sa určuje takto:

▼M13 —————

▼M8

b) ak sa neustanovuje inak, pre výrobky dovážané alebo vyvážané v rámci colných kvót:

i) 30 EUR za tonu pre dovážané výrobky,

ii) 3 EUR za tonu pre vyvážané výrobky bez náhrady,

c) pre vyvážané výrobky, na ktoré bola stanovená náhrada, alebo pre licencie, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré bola v deň predloženia žiadosti o licenciu určená vývozná daň:

i) 20 EUR za tonu pre výrobky patriace pod číselné znaky KN 1102 20 , 1103 13 a 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 a 2106 ,

ii) 10 EUR za tonu pre ostatné výrobky,

▼M9

iii) 3 EUR za tonu pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3.

▼B

Článok 13

Ak sa doba platnosti licencií predlžuje podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 1291/2000, platná opravná čiastka sa rovná tej, ktorá platila v deň podania žiadosti o licenciu na vývoz počas predchádzajúceho mesiaca bežnej doby platnosti licencie.

Okrem uvedeného sa vývozná náhrada upravuje v súlade s článkom 14 tohto nariadenia.

Článok 14

1.  Náhrady uplatňované podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 1766/92 na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a a b uvedeného nariadenia, okrem kukurice a zrna ciroku, sa v mesiacoch august až máj toho istého hospodárskeho roka upravujú o čiastku rovnú mesačnému príplatku k intervenčnej cene stanovenej pre uvedený hospodársky rok.

V prípade kukurice a zrna ciroku sa náhrady v období od novembra jedného hospodárskeho roka do augusta nasledujúceho hospodárskeho roka upravujú o čiastku rovnú mesačnému príplatku k intervenčnej cene stanovenej pre príslušný hospodársky rok.

Prvá úprava sa uskutočňuje v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania žiadosti. Následné úpravy sa uplatňujú každý mesiac.

V prípade výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a a b nariadenia (EHS) č. 1766/92, okrem kukurice a zrna ciroku, náhrady, ktoré boli upravené v súlade s prvým pododsekom a ktoré platia v máji, platia aj v júni. V prípade kukurice a zrna ciroku, náhrady, ktoré boli upravené v súlade s druhým pododsekom a platili v auguste, platia aj v septembri.

2.  Úprava ustanovená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak sa výška náhrady rovná nule.

3.  Ak doba platnosti licencií presahuje koniec hospodárskeho roka a vývoz sa uskutočňuje v nasledujúcom hospodárskom roku, náhrady na výrobky vymenované v článku 1 ods. 1 písm. a a b nariadenia (EHS) č. 1766/92, okrem kukurice a zrna ciroku, bez akýchkoľvek mesačných príplatkov uvedených v odseku 1, sa znižujú o cenový rozdiel medzi dvoma hospodárskymi rokmi. Cenový rozdiel vzniká k 1. júlu a pozostáva z:

a) rozdielu medzi intervenčnými cenami, bez akéhokoľvek mesačného príplatku, pre predchádzajúci a nový hospodársky rok; plus

b) čiastky rovnej mesačnému príplatku vynásobenému počtom mesiacov, ktoré uplynuli medzi augustom a mesiacom podania žiadosti o licenciu, vrátane.

Ak je cenový rozdiel väčší ako predmetná náhrada, upravená náhrada sa znižuje na nulu.

Náhrady znížené o cenový rozdiel sa od augusta v novom hospodárskom roku zvyšujú, v súlade s pravidlami stanovenými v odseku 1, o mesačný príplatok platný pre nový hospodársky rok.

4.  V prípade kukurice a zrna ciroku sa pravidlá o úprave stanovené v odseku 3 uplatňujú mutatis mutandis s týmito výnimkami:

a) za koniec hospodárskeho roka sa považuje 30. september;

b) namiesto 1. júla k vyššie uvedenému cenovému rozdielu dochádza 1. októbra;

c) mesiac august sa nahrádza novembrom;

d) mesačné príplatky sú mesačné príplatky platné pre predmetné hospodárske roky.

Článok 15

1.  V prípade výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c a d nariadenia (EHS) č. 1766/92 a článku 1 ods. 1 písm. c nariadenia (ES) č. 3072/95 sa čiastka vyplývajúca z každej z úprav spomenutých v článku 14 ods. 1 a 3 tohto nariadenia násobí koeficientom spracovania uplatňovaným na predmetný výrobok.

2.  Výška náhrady uplatňovanej v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a a b uvedeného nariadenia sa v mesiacoch od októbra do júla, vrátane, upravuje v závislosti od štádia spracovania a uplatňovaného koeficientu spracovania, o čiastku rovnú mesačnému príplatku platnému pre intervenčnú cenu pre nelúpanú ryžu stanovenú pre uvedený hospodársky rok.

Prvá úprava sa vykonáva v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania žiadosti o licenciu. Následné úpravy sa uplatňujú každý mesiac.

3.  Úprava ustanovená v odseku 2 sa neuplatňuje, ak sa výška náhrady rovná nule.

4.  Ak doba platnosti licencie presahuje koniec hospodárskeho roka a k vývozu dochádza v nasledujúcom hospodárskom roku, náhrady, bez mesačných príplatkov uvedených v odseku 2, sa v závislosti od štádia spracovania a platného koeficientu spracovania znižujú o rozdiel v intervenčnej cene pre nelúpanú ryžu medzi dvoma hospodárskymi rokmi.

Cenový rozdiel vzniká 1. septembra a pozostáva z:

a) rozdielu medzi intervenčnou cenou pre nelúpanú ryžu za predchádzajúci a nový hospodársky rok, bez akéhokoľvek mesačného príplatku;

b) čiastky rovnej mesačnému príplatku vynásobenému počtom mesiacov, ktoré uplynuli medzi októbrom a mesiacom podania žiadosti o licenciu, vrátane.

Tieto dva činitele sa prepočítavajú s použitím príslušného koeficientu spracovania platného v čase vývozu výrobku.

Ak je cenový rozdiel väčší ako predmetná náhrada, upravená náhrada sa znižuje na nulu.

Náhrady sa v závislosti od štádia spracovania znižujú o a) a b) druhého pododseku a od októbra nového hospodárskeho roka sa zvyšujú o mesačný príplatok platný pre nový hospodársky rok v súlade s pravidlami stanovenými v odseku 2.

▼M13 —————

▼B

Článok 17

Nariadenie (ES) č. 1162/95 sa ruší.

Zostáva v platnosti pre licencie vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Odkazy na zrušené nariadenie sa uvádzajú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VI.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň nasledujúci odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M8 —————

▼M9
PRÍLOHA Ia

ZNENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 8 ODS. 3

v bulharčine

:

износ без възстановяване — приложими експортни такси — Регламент (ЕО) № 1342/2003, член 8, параграф 3

v španielčine

:

Exportación sin restitución — Gravámenes por exportación aplicables — Reglamento (CE) no 1342/2003, artículo 8, apartado 3

v češtine

:

Vývoz bez náhrady – platné vývozní poplatky – Nařízení (ES) č. 1342/2003, čl. 8 odst. 3

v dánčine

:

Eksport uden restitution — Eksportafgifter gældende — Forordning (EF) nr. 1342/2003, artikel 8, stk. 3

v nemčine

:

Ausfuhr ohne Erstattung — Ausfuhrabgaben finden Anwendung — Verordnung (EG) Nr. 1342/2003, Artikel 8 Absatz 3

v estónčine

:

Toetuseta eksport – kohaldatakse ekspordimakse – määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõige 3

v gréčtine

:

Εξαγωγή χωρίς επιστροφή — Επιβαλλόμενοι φόροι κατά την εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3

v angličtine

:

Export without refund — Export taxes applicable — Regulation (EC) No 1342/2003, Article 8(3)

vo francúzštine

:

Exportation sans restitution — Taxes à l'exportation applicables — Règlement (CE) no 1342/2003, article 8, paragraphe 3

▼M11

v chorvátčine

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3

▼M9

v írčine

:

Onnmhairiú gan aisíoc – cánacha onnmhairiúcháin infheidhme – Rialachán (CE) Uimh. 1342/2003, Airteagal 8, mír 3

v taliančine

:

Esportazione senza restituzione — Tasse all’esportazione applicabili — Regolamento (CE) n. 1342/2003, articolo 8, paragrafo 3

v lotyštine

:

Eksports bez kompensācijas – Piemērojamie izvedmuitas nodokļi – Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 3. punkts

v litovčine

:

Eksportas be grąžinamosios išmokos – Eksportui taikytini mokesčiai – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 3 dalis

v maďarčine

:

Visszatérítés nélküli kivitel – Kiviteli vám alkalmazandó – Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése

v maltčine

:

Esportazzjoni bla rifużjoni — Taxxi tal-esportazzjoni applikabbli — L-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v holandčine

:

Uitvoer zonder restitutie — Uitvoerbelasting van toepassing — Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 8, lid 3

v poľštine

:

Wywóz bez refundacji – Stosowane podatki wywozowe – art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalčine

:

Exportação sem restituição — Imposições de exportação aplicáveis — Regulamento (CE) n.o 1342/2003, artigo 8.o, n.o 3

v rumunčine

:

Export fără restituire – Taxe la export aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, articolul 8 alineatul (3)

v slovenčine

:

Vývoz bez náhrady – Platné vývozné poplatky – Nariadenie (ES) č. 1342/2003 článok 8 ods. 3

v slovinčine

:

Izvoz brez nadomestila – Veljavne izvozne takse – Uredba (ES) št. 1342/2003, člen 8(3)

v švédčine

:

Export utan bidrag – Exportavgifter tillämpliga – Förordning (EG) nr 1342/2003, artikel 8.3

vo fínčine

:

Vienti ilman vientitukea – Sovellettavat vientiverot – Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohta

▼M7 —————

▼B
PRÍLOHA VZrušené nariadenia s následnými zmenami a doplneniami

Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/95

(Ú. v. ES L 117, 24.5.1995, s. 2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95, iba ohľadom jeho článku 9

(Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95, iba ohľadom jeho článku 7

(Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1617/95

(Ú. v. ES L 154, 5.7.1995, s. 5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1861/95

(Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 86)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2147/95

(Ú. v. ES L 215, 9.9.1995, s. 4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2917/95

(Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 53)

Nariadenie Komisie (ES) č. 285/96

(Ú. v. ES L 37, 15.2.1996, s. 18)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1029/96

(Ú. v. ES L 137, 8.6.1996, s. 1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1527/96

(Ú. v. ES L 190, 31.7.1996, s. 23)

Nariadenie Komisie (ES) č. 932/97

(Ú. v. ES L 135, 27.5.1997, s. 2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 444/98 (upravené nariadením (ES) č. 2067/2002, Ú. v. ES L 318, 22.11.2002, s. 6)

(Ú. v. ES L 56, 26.2.1998, s. 12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/1999

(Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s. 56)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2110/2000

(Ú. v. ES L 250, 5.10.2000, s. 23)

Nariadenie Komisie (ES) č. 409/2001

(Ú. v. ES L 60, 1.3.2001, s. 27)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2298/2001, iba vzhľadom na odkaz v jeho článku 5 na článok 11a nariadenia (ES) č. 1162/95

(Ú. v. ES L 308, 27.11.2001, s. 16.)

Nariadenie Komisie (ES) č. 904/2002

(Ú. v. ES L 142, 31.5.2002, s. 25)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1006/2002

(Ú. v. ES L 153, 13.6.2002, s. 5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2002

(Ú. v. ES L 194, 23.7.2002, s. 22)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2002

(Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 92)

Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2003

(Ú. v. EÚ L 74, 20.3.2003, s. 15)
PRÍLOHA VIKORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (ES) č. 1162/95

Toto nariadenie

Článok 1, prvá a druhá zarážka

Článok 1 písm. a) a b)

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 2, prvý pododsek, prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

Článok 4 ods. 2 písm. a) až d)

Článok 4 ods. 2, druhý pododsek

Článok 4 ods. 2, druhý pododsek

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 1a

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 2, prvý pododsek, prvá, druhá a tretia zarážka

Článok 7 ods. 3 písm. a) až c)

Článok 7 ods. 2, druhý pododsek

Článok 7 ods. 3, druhý pododsek

Článok 7 ods. 2a

Článok 7 ods. 4

Článok 7 ods. 3

Článok 8 ods. 1

Článok 7 ods. 3a

Článok 8 ods. 2

Článok 7 ods. 4

Článok 8 ods. 3

Článok 7a ods. 1 a 2

Článok 9 ods. 1 a 2

Článok 7a ods. 3 písm. a) až f)

Článok 9 ods. 3 písm. a) až f)

Článok 7a ods. 3 písm. g)

Článok 9 ods. 3, druhý pododsek

Článok 7a ods. 4 až 6

Článok 9 ods. 4 až 6

Článok 8

Článok 10

Článok 9 ods. 1

Článok 11 ods. 1

Článok 9 ods. 2, prvý pododsek

Článok 11 ods. 2, prvý pododsek

Článok 9 ods. 2, druhý pododsek, prvá a druhá zarážka

Článok 11 ods. 2, druhý pododsek, písm. a) a b)

Článok 9 ods. 2, tretí pododsek

Článok 11 ods. 2, tretí pododsek

Článok 9 ods. 3 až 8

Článok 11 ods. 3 až 8

Článok 10, písm. a), prvá, druhá a tretia zarážka

Článok 12 písm. a) bod (i) až (iii)

Článok 10, písm. b), prvá a druhá zarážka

Článok 12 písm. b) bod (i) a (ii)

Článok 10, písm. c) a d)

Článok 12 písm. c) a d)

Článok 11

Článok 13

Článok 12 ods. 1

Článok 14 ods. 1

Článok 12 ods. 1a

Článok 14 ods. 2

Článok 12 ods. 2

Článok 14 ods. 3

Článok 12 ods. 2a, prvá druhá, tretá a štvrtá zarážka

Článok 14 ods. 4 písm. a) až d)

Článok 12 ods. 3

Článok 15 ods. 1

Článok 12 ods. 4

Článok 15 ods. 2

Článok 12 ods. 4a

Článok 15 ods. 3

Článok 12 ods. 5, prvý pododsek

Článok 15 ods. 4, prvý pododsek

Článok 12 ods. 5, druhý pododsek, písm. a), prvý podbod

Článok 15 ods. 4, druhý pododsek, písm. a)

Článok 12 ods. 5, druhý pododsek, písm. a), pododsek 2

Článok 12 ods. 5, druhý pododsek, písm. b)

Článok 15 ods. 4, druhý pododsek, písm. b)

Článok 12 ods. 5, tretí, štvrtý a piaty pododsek

Článok 15 ods. 4, tretí, štvrtý a piaty pododsek

Článok 13 ods. 1, písm. a), prvý pododsek, bod (i), druhá zarážka

Článok 16 ods. 1, prvý pododsek, písm. a) bod (i)

Článok 13 ods. 1 písm. a), prvý pododsek, bod (i), druhá zarážka

Článok 16 ods. 1, prvý pododsek, písm. a) bod (ii)

Článok 13 ods. 1 písm. a), prvý pododsek, bod (ii)

Článok 16 ods. 1, prvý pododsek, písm. a) bod (iii)

Článok 13 ods. 1 písm. b)

Článok 16 ods. 1, prvý pododsek písm. b)

Článok 13 ods. 1 písm. c)

Článok 16 ods. 1, prvý pododsek písm. c)

Článok 13 ods. 1 písm. a), druhý pododsek, prvá a druhá zarážka

Článok 16 ods. 1, druhý pododsek, písm. a) a b)

Článok 13 ods. 2

Článok 16 ods. 2

Článok 17

Článok 14

Článok 15

Článok 18

Prílohy I, II, III a IV

Prílohy I, II, III a IV

Príloha V

Príloha VI

▼M7
PRÍLOHA VII

Znenia uvedené v článku 3 ods. 1

  v bulharčine: Офериран размер на основното възстановяване при износ

  v španielčine: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

  v češtine: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

  v dánčine: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

  v nemčine: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

  v estónčine: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

  v gréčtine: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

  v angličtine: Tendered rate of basic export refund

  vo francúzštine: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

▼M11

  v chorvátčine: Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem

▼M7

  v taliančine: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

  v lotyštine: Pamata izvešanas kompensācijas likme

  v litovčine: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

  v maďarčine: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

  v maltčine: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

  v holandčine: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

  v poľštine: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

  v portugalčine: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

  v rumunčine: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

  v slovenčine: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

  v slovinčine: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

  vo fínčine: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

  v švédčine: Anbudssats för exportbidrag
PRÍLOHA VIII

Znenia uvedené v článku 3 ods. 2

  v bulharčine: Офериран размер на износна такса

  v španielčine: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

  v češtine: Nabídková výše vývozního cla

  v dánčine: Tilslagssats for eksportafgiften

  v nemčine: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

  v estónčine: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

  v gréčtine: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

  v angličtine: Tendered rate of export tax

  vo francúzštine: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

▼M11

  v chorvátčine: Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem

▼M7

  v taliančine: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

  v lotyštine: Izvešanas muitas nodevas likme

  v litovčine: Eksporto muito mokesčio dydis

  v maďarčine: Az exportadó megítélt mértéke

  v maltčine: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

  v holandčine: Gegunde belasting bij uitvoer

  v poľštine: Przyznana stawka podatku eksportowego

  v portugalčine: Taxa de exportação adjudicada

  v rumunčine: Rată din taxa de export adjudecată

  v slovenčine: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

  v slovinčine: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

  vo fínčine: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

  v švédčine: Anbudssats för exportavgift
PRÍLOHA IX

Znenia uvedené v článku 5

  v bulharčine: Не се прилага износна такса

  v španielčine: Gravamen a la exportación no aplicable

  v češtine: Vývozní clo se nepoužije

  v dánčine: Eksportafgift ikke anvendelig

  v nemčine: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

  v estónčine: Ekspordimaksu ei kohaldata

  v gréčtine: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

  v angličtine: Export tax not applicable

  vo francúzštine: Taxe à l'exportation non applicable

▼M11

  v chorvátčine: Izvozna pristojba se ne primjenjuje

▼M7

  v taliančine: Exportadó nem alkalmazandó

  v lotyštine: Tassa all'esportazione non applicabile

  v litovčine: Eksporto muitas netaikytinas

  v maďarčine: Izvešanas muita netiek piemērota

  v maltčine: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

  v holandčine: Uitvoerbelasting niet van toepassing

  v poľštine: Podatku eksportowego nie stosuje się

  v portugalčine: Taxa de exportação não aplicável

  v rumunčine: Taxă la export neaplicabilă

  v slovenčine: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

  v slovinčine: Izvozni davek ni sprejemljiv

  vo fínčine: Vientimaksua ei sovelleta

  v švédčine: Exportavgift icke tillämplig.

▼M8
PRÍLOHA X

Záznamy uvedené v článku 6 ods. 5

v bulharčine

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

v španielčine

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češtine

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

v dánčine

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

v nemčine

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estónčine

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

v gréčtine

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angličtine

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

vo francúzštine

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

▼M11

v chorvátčine

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003

▼M8

v taliančine

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

v lotyštine

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

v litovčine

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

v maďarčine

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

v maltčine

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v holandčine

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v poľštine

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalčine

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v rumunčine

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v slovenčine

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

v slovinčine

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

vo fínčine

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

vo švédčine

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003

▼M8 —————( 1 ) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.

( 5 ) Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76.

( 6 ) Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7.

( 7 ) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55.

( 9 ) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

( 10 ) Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

Top