Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1273-20130701

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2011 zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (kodifikované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1273/2013-07-01

2011R1273 — SK — 01.07.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1273/2011

zo 7. decembra 2011

otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 325, 8.12.2011, p.6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1273/2011

zo 7. decembra 2011

otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

(kodifikované znenie)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch navrhnutom v dôsledku uzatvorenia rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT ( 1 ), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996 týkajúce sa uzatvorenia výsledkov konzultácií s Thajskom na základe článku XXIII GATT ( 2 ), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 o otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže ( 3 ) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené ( 4 ). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Na základe rokovaní vedených podľa článku XXIV (6) GATT sa v dôsledku pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska do Európskeho spoločenstva dohodlo, že od 1. januára 1996 sa pri nulovom cle otvoria ročné dovozné kvóty na 63 000 ton polobielenej a bielenej ryže spadajúcej pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 1006 30. Táto kvóta bola zahrnutá do zoznamu Európskeho spoločenstva stanoveného článkom II (1) a) GATT z roku 1994.

(3)

Pri konzultáciach s Thajskom podľa článku XXIII GATT sa dohodlo otvorenie ročnej kvóty pri dovoznom cle zníženom o 28 EUR za tonu na 80 000 ton zlomkovej ryže spadajúcej pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 1006 40 00.

(4)

Rozhodnutím Rady z 20. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994 ( 5 ) sa stanovuje otvorenie novej celkovej ročnej kvóty na dovoz 13 500 ton polobielenej alebo bielenej ryže s číselným znakom KN 1006 30 pri nulovej colnej sadzbe, ako aj zvýšenie na 100 000 ton celkovej ročnej kvóty na dovoz zlomkovej ryže s číselným znakom KN 1006 40 00.

(5)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii ( 6 ), schválenou rozhodnutím Rady 2006/324/ES ( 7 ), sa stanovuje zvýšenie celkovej ročnej colnej kvóty s nulovou colnou sadzbou na polobielenú alebo bielenú ryžu spadajúcu pod číselný znak KN 1006 30 o 25 516 ton pre ryžu zo všetkých krajín pôvodu a o 1 200 ton pre ryžu pôvodom v Thajsku. V uvedenej dohode sa tiež stanovuje otvorenie doplňujúcej ročnej colnej kvóty s nulovým clom vo výške 31 788 ton zlomkovej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 40 zo všetkých krajín pôvodu a okrem toho sa stanovuje otvorenie nových kvót s 15 % clom platným pre všetky krajiny pôvodu, a to vo výške 7 ton nelúpanej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 10 a 1 634 ton lúpanej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 20.

(6)

Záväzky na ročné dovozné colné kvóty uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c) a d) tohto nariadenia stanovujú, že správa týchto kvót má brať do úvahy tradičných dodávateľov.

(7)

S cieľom zabrániť tomu, aby dovoz podliehajúci týmto kvótam spôsobil narušenie normálneho obchodu s ryžou vypestovanou v Únii, by tieto dovozy v priebehu roka mali byť rozložené tak, aby ich trh Únie mohol absorbovať jednoduchšie.

(8)

S cieľom spoľahlivej správy vyššie uvedených kvót, a najmä s cieľom, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k prekročeniu stanovených objemov, by sa mali stanoviť osobitné podrobné pravidlá popisujúce predkladanie žiadostí a vydávanie licencií. Tieto podrobné pravidlá by mali buď dopĺňať alebo obmedzovať nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky ( 8 ).

(9)

Malo by sa zmluvne dohodnúť, že nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu ( 9 ) a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií ( 10 ) sa uplatňujú v rámci tohto nariadenia.

(10)

Opatrenia upravené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

1.  Každoročne sa počnúc 1. januárom otvárajú tieto celkové ročné dovozné colné kvóty:

a) 63 000 ton bielenej alebo polobielenej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 30 s nulovým clom;

b) 1 634 ton lúpanej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 20 s colnou sadzbou stanovenou vo výške 15 % ad valorem;

c) 100 000 ton zlomkovej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 40 00 so znížením cla stanoveného v článku 140 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o 30,77 % ( 11 );

d) 40 216 ton bielenej alebo polobielenej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 30 s nulovým clom;

e) 31 788 ton zlomkovej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 40 00 s nulovým clom.

Tieto celkové dovozné colné kvóty sú rozdelené na dovozné colné kvóty podľa krajiny pôvodu a sú podelené na viaceré čiastkové obdobia v súlade s prílohou I.

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

2.  Každoročne počnúc 1. januárom sa pod poradovým číslom 09.0083 otvára ročná colná kvóta vo výške 7 ton nelúpanej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 10 s colnou sadzbou stanovenou vo výške 15 % ad valorem.

Túto kvótu spravuje Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 ( 12 ).

Článok 2

Množstvá, na ktoré neboli vydané dovozné povolenia v rámci kvót uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a), b) a e) na čiastkové obdobie mesiaca september, môžu byť predmetom žiadostí o dovozné povolenia na čiastkové obdobie mesiaca október pre všetky krajiny pôvodu ustanovené v rámci celkovej dovoznej colnej kvóty.

Článok 3

Keďže žiadosti o dovoznú licenciu sa predkladajú, pokiaľ ide o ryžu a zlomkovú ryžu s pôvodom v Thajsku a ryžu s pôvodom v Austrálii alebo v Spojených štátoch podľa množstiev uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) a c), tak žiadosti musia byť doložené originálom vývoznej licencie vyplnenej v súlade s prílohami II, III a IV a vydané príslušným orgánom v krajinách uvedených v týchto prílohách.

Záznamy sú voliteľné pre sekcie 7, 8 a 9 prílohy II.

Článok 4

1.  Žiadosti o povolenia sa podávajú počas prvých desiatich pracovných dní prvého mesiaca každého čiastkového obdobia.

2.  Odchylne od článku 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003 zábezpekou na vydanie dovozných licencií musí byť:

 46 EUR na tonu pre kvóty stanovené v článok 1 ods. 1 písm. a) a d),

 5 EUR na tonu pre kvóty stanovené v článku 1 ods. 1 písm. c) a e).

3.  Krajina pôvodu sa uvedie v oddieli 8 žiadosti o licenciu a dovoznej licencie a slovo „áno“ sa označí krížikom.

Povolenia sú platné výlučne pre výrobky pôvodom z krajiny uvedenej v kolónke 8.

4.  V oddiele 24 licencií sa uvádza jedna z týchto položiek:

a) v prípade kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1 písmene a) jedna z položiek uvedených v prílohe V;

b) v prípade kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1 písmene b) jedna z položiek uvedených v prílohe VI;

c) v prípade kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1 písmene c) jedna z položiek uvedených v prílohe VII;

d) v prípade kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. d) jeden z údajov uvedených v prílohe VIII;

e) v prípade kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. e) jeden z údajov uvedených v prílohe IX.

5.  Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006, pokiaľ ide o colné kvóty, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia uvedené v prvom pododseku článku 3 tohto nariadenia, žiadatelia môžu podať viaceré žiadosti na rovnaké poradové číslo kvóty za dovozné kvótové čiastkové obdobie.

Článok 5

Alokačný koeficient uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 stanoví Komisia v lehote desiatich dní od posledného dňa lehoty na oznámenie uvedenej v článku 8 písm. a) tohto nariadenia. Komisia stanoví v tom istom čase množstvá dostupné v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia, prípadne v rámci dodatočného čiastkového obdobia mesiaca október.

Ak alokačný koeficient uvedený v prvom odseku bude mať za následok jeden alebo viaceré objemy nižšie ako 20 ton na žiadosť, členský štát rozdelí medzi príslušné hospodárske subjekty celkovú výšku týchto objemov losovaním 20 tonových objemov, zvýšených o zostatkové množstvo rozdelené rovnomerne medzi jednotlivé 20 tonové objemy. Avšak v prípade, že ani spojením objemov nižších ako 20 ton by sa neumožnilo vytvorenie 20 tonového objemu, členský štát rozdelí zostatkové množstvo rovnomerne medzi jednotlivé hospodárske subjekty, ktoré majú povolenie na množstvo rovné alebo vyššie ako 20 ton.

Ak je po uplatnení druhého odseku množstvo, na ktoré sa musí vydať povolenie, nižšie ako 20 ton, hospodársky subjekt môže stiahnuť žiadosť o povolenie v lehote dvoch pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho alokačný koeficient.

Článok 6

Dovozné povolenia na objemy vyplývajúce z uplatnenia článku 5 sa vydajú v lehote troch pracovných dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia Komisie stanovujúceho dostupné množstvá podľa článku 5.

Článok 7

1.  Písmeno d) prvého pododseku článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa neuplatní.

2.  Prospech plynúci z ciel stanovených v článku 1 ods. 1 sa neuplatní u objemov dovážaných na základe odchýlky určenej v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008.

3.  Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 a na základe článku 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 dovozné licencie na lúpanú, bielenú alebo polobielenú ryžu sú platné odo dňa ich skutočného vydania do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po ňom.

4.  V rámci kvót uvedených v článku 1 ods. 1 je uvoľnenie výrobkov do voľného obehu v Únii podmienené predložením osvedčenia o pôvode vydaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi príslušnej krajiny v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Osvedčenie o pôvode sa však nepožaduje v súvislosti s tými časťami kvót, ktoré sa týkajú krajín, pri ktorých sa požaduje vývozná licencia podľa článku 3 tohto nariadenia alebo v prípade ktorých je pôvod označený ako „všetky krajiny“.

Článok 8

Členské štáty oznámia Komisii elektronicky tieto informácie:

a) Najneskôr v druhý pracovný deň po poslednom dni na podanie žiadostí o povolenia o 18. hodine bruselského času, informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré sa vzťahujú tieto žiadosti, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu, a spresní sa číslo dovozného povolenia, ako aj číslo vývozného povolenia, pokiaľ sa vyžaduje.

b) Najneskôr v druhý pracovný deň po vydaní dovozných povolení, informácie týkajúce sa vydaných povolení uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré boli vydané dovozné povolenia sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu a spresní sa číslo dovozného povolenia, ako aj množstvá, v súvislosti s ktorými sa stiahli žiadosti o povolenia v súlade s tretím pododsekom článku 5 tohto nariadenia.

c) Najneskôr v posledný deň každého mesiaca, celkové množstvá skutočne prepustené do voľného obehu v rámci dotknutej kvóty počas predchádzajúceho mesiaca, rozdelené podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu, pričom sa uvedú podrobné informácie o balení, pokiaľ ide o balenie s hmotnosťou nižšou alebo rovnou 5 kg. Pokiaľ počas tohto obdobia nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, pošle sa nulové hlásenie.

Článok 9

1.  Komisia bude monitorovať objemy dovážaného tovaru podľa tohto nariadenia s cieľom stanoviť najmä:

a) rozsah, v akom sa v Únii významne zmenili tradičné obchodné toky z hľadiska objemu a zastúpenia, a

b) či medzi vývozmi ťažiacimi priamo z tohto nariadenia a vývozmi podliehajúcimi bežnému dovoznému poplatku existuje dotovanie.

2.  Ak je splnené jedno z kritérií stanovených v písmenách a) a b) odseku 1, a najmä ak dovozy ryže v päťkilogramových alebo menších baleniach presiahnu 33 428 ton, a v každom prípade Komisia každoročne podá Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá bude, ak je to nevyhnutné, doplnená vhodnými návrhmi, aby sa predišlo narušeniu sektoru s ryžou v Únii.

3.  Objemy dovážané v baleniach, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 a prepustené do voľného obehu, sa zaznačia v príslušnej dovoznej licencii v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 376/2008.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 327/98 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XI.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Kvóty a čiastkové obdobia ustanovené od roku 2007

a) Kvóta 63 000 ton polobielenej alebo bielenej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a):Pôvod

Množstvo v tonách

Poradové číslo

Čiastkové obdobia (množstvá v tonách)

január

apríl

júl

september

október

Spojené štáty

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thajsko

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Austrália

1 019

09.4129

0

1 019

 

Iný pôvod

1 805

09.4130

0

1 805

 

Všetky krajiny

 

09.4138

 
 
 
 

 (1)

Spolu

63 000

20 408

27 548

15 044

 

(1)   Zostatok nevyužitých množstiev z predchádzajúcich čiastkových období uverejnený nariadením Komisie.

b) Kvóta 1 634 ton lúpanej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 20 podľa článku 1 ods. 1 písm. b):Pôvod

Množstvo v tonách

Poradové číslo

Čiastkové obdobia (množstvá v tonách)

január

júl

október

Všetky krajiny

1 634

09.4148

1 634

 (1)

Spolu

1 634

1 634

 

(1)   Zostatok nevyužitých množstiev z predchádzajúcich čiastkových období uverejnený nariadením Komisie.

c) Kvóta 100 000 ton zlomkovej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 40 00 podľa článku 1 ods. 1 písm. c):Pôvod

Množstvo v tonách

Poradové číslo

Čiastkové obdobia (množstvá v tonách)

január

júl

Thajsko

52 000

09.4149

36 400

15 600

Austrália

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guayana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Spojené štáty

9 000

09.4153

4 500

4 500

Iný pôvod

12 000

09.4154

6 000

6 000

Spolu

100 000

60 400

39 600

d) Kvóta 40 216 ton polobielenej alebo bielenej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. d):Pôvod

Množstvo v tonách

Poradové číslo

Čiastkové obdobia (množstvá v tonách)

január

júl

september

Thajsko

5 513

09.4112

5 513

Spojené štáty

2 388

09.4116

2 388

India

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 595

09.4118

1 595

Iný pôvod

3 435

09.4119

3 435

Všetky krajiny

25 516

09.4166

8 505

17 011

Spolu

40 216

23 205

17 011

e) Kvóta 31 788 ton zlomkovej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 1006 40 00 podľa článku 1 ods. 1 písm. e):Pôvod

Množstvo v tonách

Poradové číslo

Čiastkové obdobia (množstvá v tonách)

september

október

Všetky krajiny

31 788

09.4168

31 788

 (1)

Spolu

31 788

31 788

 

(1)   Zostatok nevyužitých množstiev z predchádzajúcich čiastkových období uverejnený nariadením Komisie.
PRÍLOHA II

image
PRÍLOHA III

Export certificate No …COMMONWEALTH OF AUSTRALIA REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGYEXPORT LICENCEfor semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)1. Exporter2. ImporterName:Name:Address:Address:Country:Country:3. Country/Countries of destination in EU4. Type of rice/specification5. Consignment weight metric tonnesMilled/Semi-milled (code No 1006 30)Net weight:Husked/Brown (code No 1006 20)Department of Primary Industries and Energyby its Delegate …… SignatureDate of issue … Date of Expiry …For use by EU authorities
PRÍLOHA IV

WARNING! ORIGINAL DOCUMENT HAS MULTIPLE SECURITY FEATURESEXPORT CERTIFICATE NO. 1000UNITED STATES OF AMERICAASSOCIATION FOR THE ADMINISTRATION OF RICE QUOTAS, INC.CERTIFICATE OF EU QUOTAS ALLOCATIONFOR SEMI-MILLED OR MILLED RICE (CODE NO. 100630) OR HUSKED/BROWN RICE (CODE NO. 100620)This certificate allocates to the person named below or its transferee the right to export U.S.-produced rice from the United States under European Union tariff-rate quotas, as specified below.ISSUED TOTYPE OF RICE:NAME:MILLED/SEMI-MILLED (CODE 100630)ADDRESS:HUSKED/BROWN (CODE 100620)CONSIGNMENT NET WEIGHT:METRIC TONSIMPORTER:PACKAGING:(To be completed by importer at time of EU customs clearance)(To be completed by exporter or importer, if applicable)NAME:packages of 5 kg or lessADDRESS:DATE ISSUED:EXPIRATION DATE:VOIDAARQ AdministratorFOR USE BY EU AUTHORITIESWARNING! ORIGINAL DOCUMENT HAS MULTIPLE SECURITY FEATURES

ASSOCIATION FOR THE ADMINISTRATION OF RICE QUOTAS, INC.CERTIFICATE OF EU QUOTA ALLOCATION — TRANSFER OF OWNERSHIP1. TRANSFERORTRANSFEREENAME:NAME:ADDRESS:ADDRESS:BY:BY:NAME:NAME:TITLE:TITLE:DATE:DATE:2. TRANSFERORTRANSFEREENAME:NAME:ADDRESS:ADDRESS:BY:BY:NAME:NAME:TITLE:TITLE:DATE:DATE:3. TRANSFERORTRANSFEREENAME:NAME:ADDRESS:ADDRESS:BY:BY:NAME:NAME:TITLE:TITLE:DATE:DATE:
PRÍLOHA V

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. a)

v bulharčine

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

v španielčine

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

v češtine

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

v dánčine

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

v nemčine

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

v estónčine

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (määrus (EL) nr 1273/2011)

v gréčtine

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

v angličtine

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

vo francúzštine

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

▼M1

po chorvátsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)

▼B

v taliančine

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

v lotyštine

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

v litovčine

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

v maďarčine

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

v maltčine

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

v holandčine

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

v poľštine

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

v portugalčine

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

v rumunčine

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

v slovenčine

:

Oslobodenie od cla po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

v slovinčine

:

Oprostitev carin do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

vo fínčine

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

vo švédčine

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).
PRÍLOHA VI

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. b)

v bulharčine

:

Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

v španielčine

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

v češtine

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

v dánčine

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

v nemčine

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

v estónčine

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

v gréčtine

:

Δασμός με όριο 15 % κατ’ αξία μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011)

v angličtine

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

vo francúzštine

:

droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

▼M1

v chorvátčine

:

Carine ograničene na 15 % ad valorem do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)

▼B

v taliančine

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

v lotyštine

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs licences (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011) 17. un 18. ailē

v litovčine

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

v maďarčine

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

v maltčine

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indikata fil-kaxxi 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

v holandčine

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

v poľštine

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

v portugalčine

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

v rumunčine

:

Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

v slovenčine

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

v slovinčine

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

vo fínčine

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

v švédčine

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011)
PRÍLOHA VII

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. c)

v bulharčine

:

Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

v španielčine

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 140 del Reglamento (CE) no 1234/2007, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

v češtine

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 140 nařízení (ES) č. 1234/2007 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

v dánčine

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 140 i forordning (EF) nr. 1234/2007, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

v nemčine

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 140 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

v estónčine

:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 140 kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

v gréčtine

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

v angličtine

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 140 of Regulation (EC) No 1234/2007 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

vo francúzštine

:

droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

▼M1

v chorvátčine

:

Stopa carine snižena za 30,77 % u odnosu na carinu navedenu u članku u odnosu na carinu navedenu u članku 140. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)

▼B

v taliančine

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

v lotyštine

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 140. pantā, līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

v litovčine

:

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 140 straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

v maďarčine

:

Az 1234/2007/EK rendelet 140. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

v maltčine

:

Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tad-dazju fiss fl-Artikolu 140 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

v holandčine

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

v poľštine

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 140 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

v portugalčine

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 140.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

v rumunčine

:

Drept redus cu 30,77 % din dreptul stabilit de articolul 140 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

v slovenčine

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 140 nariadenia (ES) č. 1234/2007 až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

v slovinčine

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 140 Uredbe (ES) št. 1234/2007 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

vo fínčine

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1234/2007 140 artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

vo švédčine

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 140 i förordning (EG) nr 1234/2007 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).
PRÍLOHA VIII

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. d)

v bulharčine

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

v španielčine

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra d)]

v češtine

:

Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

v dánčine

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra d))

v nemčine

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

v estónčine

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt d)

v gréčtine

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

v angličtine

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(d)),

vo francúzštine

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point d)]

▼M1

v chorvátčine

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))

▼B

v taliančine

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

v lotyštine

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

v litovčine

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

v maďarčine

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

v maltčine

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

v holandčine

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

v poľštine

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1273/2011)

v portugalčine

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

v rumunčine

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (d)]

v slovenčine

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

v slovinčine

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

vo fínčine

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

v švédčine

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 d).
PRÍLOHA IX

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. e)

v bulharčine

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

v španielčine

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra e)]

v češtine

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

v dánčine

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra e))

v nemčine

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

v estónčine

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt e)

v gréčtine

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

v angličtine

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(e))

vo francúzštine

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point e)]

▼M1

v chorvátčine

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (e))

▼B

v taliančine

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

v lotyštine

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

v litovčine

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, 1 straipsnio 1 dalies e punktas)

v maďarčine

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig ([1273/2011/EU] végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

v maltčine

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

v holandčine

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

v poľštine

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011, art. 1 ust. 1 lit. e))

v portugalčine

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

v rumunčine

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (e)]

v slovenčine

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

v slovinčine

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(e) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

vo fínčine

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)

v švédčine

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 e).
PRÍLOHA XZrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 327/98

(Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 648/98

(Ú. v. ES L 88, 24.3.1998, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2458/2001

(Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 10).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1950/2005

(Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).

len článok 7

Nariadenie Komisie (ES) č. 2152/2005

(Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 30).

len článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 965/2006

(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 12).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1996/2006

(Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1).

len článok 9

Nariadenie Komisie (ES) č. 2019/2006

(Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 48).

len článok 2

Nariadenie Komisie (ES) č. 488/2007

(Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 13).

len pre dánske, fínske a švédske znenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1538/2007

(Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 49).

 
PRÍLOHA XITABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 327/98

Toto nariadenie

Články 1 až 6

Články 1 až 6

Článok 7 odseky 1 a 2

Článok 7 odseky 1 a 2

Článok 7 odsek 4

Článok 7 odsek 3

Článok 7 odsek 5

Článok 7 odsek 4

Článok 8

Článok 8

Článok 9 odsek 1 úvodné slová

Článok 9 odsek 1 úvodné slová

Článok 9 odsek 1 prvá a druhá zarážka

Článok 9 odsek 1 písmená a) a b)

Článok 9 odseky 2 a 3

Článok 9 odseky 2 a 3

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha IV

Príloha IV

Príloha V

Príloha V

Príloha VI

Príloha VI

Príloha VII

Príloha VII

Príloha VIII

Príloha VIII

Príloha IX

Príloha I

Príloha XI

Príloha IX

Príloha X

Príloha XI( 1 ) Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

( 3 ) Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5.

( 4 ) Pozri prílohu X.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 24.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2006, s. 19.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2006, s. 17.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

( 10 ) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 12 ) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

Top