Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0480-20130701

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2012 zo 7. júna 2012 , ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 10064000 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 19011000 (kodifikované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/2013-07-01

2012R0480 — SK — 01.07.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 480/2012

zo 7. júna 2012,

ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 148, 8.6.2012, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 480/2012

zo 7. júna 2012,

ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00

(kodifikované znenie)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o vykonávaní koncesií ustanovených v programe CXL, ktorý bol vypracovaný na základe záverov rokovaní GATT XXIV.6 ( 1 ), a najmä jeho článok 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra 1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 ( 2 ), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené ( 3 ). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Medzi udelenými koncesiami je ročná kvóta 1 000 ton s nulovým clom pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 určenú na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00.

(3)

Bolo by potrebné uviesť, že nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu ( 4 ), sa uplatňuje na dovoz podľa tohto nariadenia.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií ( 5 ), sa stanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí, statusu žiadateľa, ako aj vydávania povolení. Uvedené nariadenie obmedzuje dĺžku platnosti povolení na posledný deň obdobia colnej kvóty a uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo odchýlky stanovené odvetvovými nariadeniami.

(5)

V záujme lepšej správy colnej kvóty otvorenej podľa tohto nariadenia je potrebné, aby hospodárskym subjektom bolo aj naďalej umožnené podať viac ako jednu žiadosť o povolenie na kvótové obdobie a odchýliť sa tak od článku 6 ods. 1 nariadenia 1301/2006. Okrem toho by sa v záujme zlepšenia kontroly tejto kvóty a v záujme zosúladenia a zjednodušenia jej správy malo ustanoviť, aby sa žiadosti o dovozné povolenia podávali týždenne.

(6)

Na zabezpečenie toho, aby bola kvóta náležite spravovaná, sú potrebné konkrétne pravidlá pre podávanie žiadostí a vydávanie licencií. Tieto pravidlá buď dopĺňajú, alebo ustanovujú výnimky z ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky ( 6 ).

(7)

Na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná zlomková ryža nepoužívala na iné účely, než na ktoré je určená, sú potrebné konkrétne ustanovenia. Bolo by preto potrebné, aby bolo oslobodenie od cla podmienené tým, aby dovozca prijal záväzok ohľadom použitia ryže a zložil colnú zábezpeku rovnajúcu sa neúčtovanému clu. Náležite spravovaná kvóta si vyžaduje, aby bola na spracovanie povolená primerane dlhá doba. Na to, aby bola zásielka tovaru prepustená do režimu voľného obehu, sa vyžaduje, aby členský štát vstupu vystavil kontrolnú kópiu T5 v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva ( 7 ), ako vhodný prostriedok predstavujúci dôkaz o spracovaní. Ak k spracovaniu dochádza v členskom štáte, v ktorom je tovar prepustený do režimu voľného obehu, dôkaz o spracovaní môže byť zabezpečený prostredníctvom zodpovedajúceho národného dokumentu.

(8)

Aj keď účelom colnej zábezpeky je zabezpečenie úhrady novovzniknutého dovozného dlhu, mala by existovať určitá flexibilita, čo sa týka vrátenia colnej zábezpeky.

(9)

Pre náležitú správu kvóty by mala postačovať colná zábezpeka pre dovozné licencie vo výške 25 EUR na jednu tonu.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sa otvára ročná kvóta s nulovou colnou sadzbou pre 1 000 ton zlomkovej ryže s číselným znakom KN 1006 40 00 pre použitie na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1091 10 00.

Poradové číslo kvóty je 09.4079.

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

Článok 2

1.  Žiadosti o dovozné licencie sa vzťahujú na množstvo vo výške najmenej 5 ton a najviac 500 ton.

V každej žiadosti o licenciu sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného miesta.

Žiadosti o dovozné licencie sa podávajú príslušným orgánom členských štátov najneskôr každý piatok do 13.00 hod. bruselského času.

2.  Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 môže žiadateľ podať viac ako jednu žiadosť o povolenie za kvótové obdobie. Žiadateľ však môže podať iba jednu žiadosť o povolenie týždenne.

3.  V kolónke 7 žiadosti o licenciu a dovoznej licencie sa uvedie vývozná krajina a slovo „áno“ sa označí krížikom.

4.  V žiadostiach o licenciu a v licenciách sa uvedie:

a) v kolónke 20 jedna z položiek uvedených v prílohe I;

b) v kolónke 24 jedna z položiek uvedených v prílohe II.

5.  Odchylne od článku 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003, colná zábezpeka za dovozné licencie, ktorá je ustanovená v tomto nariadení, predstavuje 25 EUR na jednu tonu.

Článok 3

1.  V prípade, že množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti podané počas týždňa, presahujú dostupné množstvo kvóty, Komisia stanoví podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 najneskôr štvrtý pracovný deň po poslednom dni na predkladanie žiadostí uvedenom v článku 2 ods. 1 treťom pododseku tohto nariadenia prideľovací koeficient na množstvá požadované počas uplynulého týždňa a do konca kvótového obdobia pozastaví predkladanie nových žiadostí o dovozné licencie.

Žiadosti predložené v rámci prebiehajúceho týždňa sa považujú za neprijateľné.

Členské štáty umožnia, aby prevádzkovatelia v lehote dvoch pracovných dní nasledujúcich po dátume uverejnenia vykonávacieho nariadenia, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient, stiahli žiadosti, v prípade ktorých je množstvo, na ktoré sa musí vydať licencia, nižšie ako 20 ton.

2.  Dovozná licencia sa vydá ôsmy pracovný deň po poslednom dni na podávanie žiadostí.

Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii elektronicky:

a) najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o licencie, do 18.00 hod. bruselského času informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá, na ktoré sa tieto žiadosti vzťahujú;

b) najneskôr druhý pracovný deň po vydaní dovozných licencií informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá, na ktoré boli vydané dovozné licencie a množstvá, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o licencie stiahli v súlade s článkom 3 ods. 1 tretím pododsekom tohto nariadenia;

c) najneskôr posledný deň každého mesiaca celkové množstvá skutočne prepustené do voľného obehu v rámci predmetnej kvóty počas predminulého mesiaca. Ak počas niektorého z uvedených mesiacov nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, zašle sa „nulové“ oznámenie. Toto oznámenie sa však už nevyžaduje v treťom mesiaci po dátume uplynutia platnosti licencií.

Článok 5

1.  Oslobodenie od cla podlieha:

a) predloženiu písomného záväzku dovozcom v čase prepustenia ryže do režimu voľného obehu, že všetok tovar bude spracovaný tak, ako je uvedené v kolónke 20 licencie do šiestich mesiacov od dátumu schválenia prepustenia tovaru do režimu voľného obehu;

b) zložením colnej zábezpeky dovozcom, v deň prepustenia tovaru do režimu voľného obehu, vo výške rovnajúcej sa clu za zlomkovú ryžu ustanovenému v článku 140 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 ( 8 ).

2.  Pri prepustení ryže do režimu voľného obehu dovozca uvedie ako miesto spracovania buď názov spracovateľského podniku a členský štát, alebo maximálne päť rôznych spracovateľských podnikov. K zásielke ryže je potrebné priložiť kontrolnú kópiu T5, ktorú vystaví členský štát odoslania zásielky, ktorá v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93 taktiež predstavuje dôkaz spracovania.

Ak však k spracovaniu dochádza v členskom štáte, v ktorom je tovar prepustený do režimu voľného obehu, dôkaz o spracovaní môže byť zabezpečený prostredníctvom zodpovedajúceho národného dokumentu.

3.  V kontrolnej kópii T5 sa uvedie:

a) v kolónke 104 jedna z položiek uvedených v prílohe III;

b) v kolónke 107 jedna z položiek uvedených v prílohe IV.

4.  S výnimkou prípadov vyššej moci colná zábezpeka uvedená v odseku 1 písm. b) sa vráti, ak dovozca predloží príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bola ryža prepustená do režimu voľného obehu, dôkaz, že všetka ryža bola spracovaná na výrobok uvedený v dovoznej licencii. Spracovanie sa považuje za vykonané, ak bol výrobok vyrobený buď v jednom, alebo viacerých spracovateľských podnikoch, ktoré patria podniku uvedenému v odseku 2, ktorý sa nachádza v členskom štáte uvedenom v zmienenom článku alebo v spracovateľskom podniku, alebo v jednom zo spracovateľských podnikov uvedených v uvedenom odseku, v lehote uvedenej v odseku 1 písm. a).

Ak ryža, ktorá bola prepustená do režimu voľného obehu, nebola spracovaná v stanovenej lehote, vrátená colná zábezpeka sa zníži o 2 % za každý deň, o ktorý bola časová lehota prekročená.

5.  Dôkaz o spracovaní sa predloží príslušnému orgánu do šiestich mesiacov od skončenia lehoty určenej na spracovanie.

Ak dôkaz nie je predložený v lehote ustanovenej v tomto odseku, colná zábezpeka uvedená v odseku 1 písm. b), kde to prichádza do úvahy, mínus percento ustanovené v druhom pododseku odseku 4, sa zníži o 2 % za každý deň, o ktorý bola časová lehota prekročená.

Čiastka colnej zábezpeky, ktorá nebude vrátená, sa použije na zaplatenie cla.

Článok 6

Odchylne od článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008, množstvo, ktoré bude prepustené do režimu voľného obehu, nemôže prevýšiť množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 dovoznej licencie. Do kolónky 19 licencie sa uvedie číslica „0“.

Článok 7

Nariadenie (ES) č. 2058/96 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Znenia uvedené v článku 2 ods. 4 písm. a)

v bulharčine

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

v španielčine

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

v češtine

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

v dánčine

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

v nemčine

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

v estónčine

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v gréčtine

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

v angličtine

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

vo francúzštine

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

v chorvátčine

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

v taliančine

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

v lotyštine

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

v litovčine

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v maďarčine

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

v maltčine

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

v holandčine

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

v poľštine

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

v portugalčine

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

v rumunčine

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

v slovenčine

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

v slovinčine

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

vo fínčine

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

v švédčine

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
PRÍLOHA II

Znenia uvedené v článku 2 ods. 4 písm. b)

v bulharčine

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

v španielčine

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

v češtine

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

v dánčine

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

v nemčine

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

v estónčine

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

v gréčtine

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

v angličtine

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

vo francúzštine

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

▼M1

v chorvátčine

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)

▼B

v taliančine

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

v lotyštine

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

v litovčine

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

v maďarčine

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

v maltčine

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

v holandčine

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

v poľštine

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

v portugalčine

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

v rumunčine

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

v slovenčine

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

v slovinčine

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

vo fínčine

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

v švédčine

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).
PRÍLOHA III

Znenia uvedené v článku 5 ods. 3 písm. a)

v bulharčine

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

v španielčine

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

v češtine

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

v dánčine

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

v nemčine

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

v estónčine

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v gréčtine

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

v angličtine

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

vo francúzštine

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

v chorvátčine

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

v taliančine

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

v lotyštine

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

v litovčine

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v maďarčine

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

v maltčine

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

v holandčine

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

v poľštine

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

v portugalčine

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

v rumunčine

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

v slovenčine

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

v slovinčine

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

vo fínčine

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

v švédčine

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
PRÍLOHA IV

Znenia uvedené v článku 5 ods. 3 písm. b)

v bulharčine

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

v španielčine

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

v češtine

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

v dánčine

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

v nemčine

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

v estónčine

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

v gréčtine

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

v angličtine

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

vo francúzštine

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

▼M1

v chorvátčine

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012

▼B

v taliančine

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

v lotyštine

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

v litovčine

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

v maďarčine

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

v maltčine

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

v holandčine

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

v poľštine

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

v portugalčine

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

v rumunčine

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

v slovenčine

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

v slovinčine

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

vo fínčine

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

v švédčine

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.
PRÍLOHA VZrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 2058/96

(Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1950/2005

(Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18)

iba článok 5 a príloha IV

nariadenie Komisie (ES) č. 1996/2006

(Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1)

iba článok 7 a príloha VI

nariadenie Komisie (ES) č. 2019/2006

(Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 48)

iba článok 1

nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2007

(Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 76)

iba článok 1
PRÍLOHA VITabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2058/96

Toto nariadenie

články 1 až 5

články 1 až 5

článok 6 ods. 1

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

prílohy I až IV

prílohy I až IV

príloha V

príloha VI( 1 ) Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7.

( 3 ) Pozri prílohu V.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 7 ) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

Top