Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1538

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1538 z 23. júna 2015, ktorým sa na hospodárske roky 2015/2016 a 2016/2017 dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o dovozné licencie, prepustenie do voľného obehu a dôkaz o rafinácii výrobkov z cukru s číselným znakom KN 1701 v rámci preferenčných dohôd, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009

OJ L 242, 18.9.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1538/oj

18.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 242/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1538

z 23. júna 2015,

ktorým sa na hospodárske roky 2015/2016 a 2016/2017 dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o dovozné licencie, prepustenie do voľného obehu a dôkaz o rafinácii výrobkov z cukru s číselným znakom KN 1701 v rámci preferenčných dohôd, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 177 ods. 1 písm. b), článok 177 ods. 2 písm. a), b) a e) a článok 192 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a stanovili sa osobitné pravidlá pre dovoz a rafináciu výrobkov z cukru. Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 bola Komisia splnomocnená prijímať delegované a vykonávacie akty v tejto súvislosti. S cieľom zabezpečiť plynulé fungovanie systému dovozu a rafinácie výrobkov z cukru s číselným znakom KN 1701 na základe preferenčných dohôd v rámci nového právneho rámca sa musia prostredníctvom uvedených aktov prijať určité pravidlá. Novými pravidlami by sa mali nahradiť vykonávacie pravidlá stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 828/2009 (3), ktorého účinnosť uplynie 30. septembra 2015.

(2)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie dovozu na základe preferenčných dohôd, zabrániť špekuláciám a zaviesť osobitný režim dovozu surového cukru na rafináciu stanovený v článku 192 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa požiadavky, ktoré treba splniť pri podávaní žiadosti o dovozné licencie na dovoz na základe uvedených preferenčných dohôd, mali naďalej uplatňovať.

(3)

Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia by sa malo uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 (4).

(4)

S cieľom zamedziť špekuláciám a obchodovaniu s dovoznými licenciami a zaistiť, že žiadateľ má obchodné kontakty s vyvážajúcou treťou krajinou, mal by sa k žiadostiam o dovozné licencie prikladať vývozný doklad vydaný príslušným orgánom vyvážajúcej tretej krajiny na rovnaké množstvo, ako je množstvo uvedené na žiadosti o dovoznú licenciu.

(5)

S cieľom zabezpečiť, že cukor dovážaný na rafináciu v súlade s článkom 192 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa skutočne rafinuje, by sa dovozcovia mali zaviazať, že ho rafinácii podrobia v určitej lehote.

(6)

Rozdelenie na „cukor určený na rafináciu“ a „cukor neurčený na rafináciu“ nesúvisí s rozdelením na „biely cukor“ a „surový cukor“, ako sú vymedzené v časti II oddiele A bodoch 1 a 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. Mali by sa preto určiť číselné znaky KN povolené na dovoz v rámci každej skupiny dovozných licencií.

(7)

Povinnosť rafinovať cukor by mali overovať členské štáty. Ak pôvodný držiteľ dovoznej licencie nie je schopný poskytnúť dôkaz o rafinácii, mal by zaplatiť pokutu. Všetok dovezený cukor rafinovaný schváleným prevádzkovateľom by mal byť podložený dovoznou licenciou na cukor určený na rafináciu. Na množstvá, na ktoré takýto dôkaz nemožno poskytnúť, by sa mala udeliť pokuta. Pri stanovovaní pokuty by sa mal umožniť menej závažný nesúlad, a preto by sa mala akceptovať 5 % tolerancia. Rovnaká tolerancia 5 % by sa mala akceptovať v prípade cukru na rafináciu dovezeného v rámci colnej kvóty v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 891/2009 (5).

(8)

V súlade s časťou I písm. C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008 sa má dovozná licencia predložiť v prípade cukru s číselným kódom KN 1701, ktorý sa dováža za iných preferenčných podmienok ako colné kvóty.

(9)

Článok 3 ods. 1 písm. e) a h) rozhodnutia Rady 2014/492/EÚ (6) umožňuje predbežné uplatňovanie koncesií na dovoz cukru z Moldavskej republiky, ktoré sa dohodli v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (7).

(10)

Článok 3 ods. 1 písm. d) a i) rozhodnutia Rady 2014/494/EÚ (8) umožňuje predbežné uplatňovanie koncesií na dovoz cukru z Gruzínska, ktoré sa dohodli v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (9).

(11)

Článkom 148 dohody o pridružení s Moldavskou republikou a článkom 27 dohody o pridružení s Gruzínskom sa zavádza mechanizmus proti obchádzaniu predpisov pri dovoze vybraných poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Moldavskej republike a Gruzínsku. Vzhľadom na to, že pri dovoze určitých výrobkov z cukru s pôvodom v Moldavskej republike a Gruzínsku sa uplatňuje mechanizmus proti obchádzaniu predpisov, v dôsledku čoho by bolo využívanie dovozných licencií zbytočné a potenciálne mätúce, ak by požiadavka na dovoznú licenciu a mechanizmus proti obchádzaniu predpisov existovali súčasne, je vhodné stanoviť, že na preferenčný dovoz uvedených výrobkov z cukru sa nevyžaduje nijaká dovozná licencia.

(12)

Nariadenia (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa na hospodárske roky 2015/2016 a 2016/2017 stanovujú ustanovenia, ktoré sa týkajú dovozu výrobkov s číselným kódom KN 1701 uvedených v nariadení Rady (ES) č. 1528/2007 (10) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 (11) a ktorými sa dopĺňajú určité nepodstatné prvky nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o:

a)

dokumenty a záväzky, ktoré sa majú doložiť k žiadostiam o licenciu;

b)

prepustenie do voľného obehu;

c)

dôkaz o rafinácii a pokuty.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„hmotnosť ako taká“ je hmotnosť cukru v prirodzenom stave;

b)

„rafinácia“ je spracovanie surového cukru na biely cukor, ako je vymedzené v časti II oddiele A bodoch 1 a 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ako aj akákoľvek ekvivalentná technická operácia realizovaná s nebaleným bielym cukrom.

Článok 3

Uplatniteľnosť nariadenia (ES) č. 376/2008

Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 376/2008.

Článok 4

Požiadavky na žiadosti o dovoznú licenciu

1.   K žiadosti o dovoznú licenciu treba priložiť:

a)

originály vývozných licencií, ktoré vydali príslušné orgány vyvážajúcej tretej krajiny v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I na množstvo rovnajúce sa množstvu uvedenému v žiadostiach o licenciu. Uvedené originály musí žiadateľ predložiť príslušným orgánom členských štátov pred colným vybavením tovaru, na ktorý sa vzťahuje dovozná licencia. Vývozné licencie sa môžu nahradiť overenými kópiami, vydanými príslušnými orgánmi vyvážajúcej tretej krajiny, dôkazu o pôvode stanoveného v článku 14 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 v prípade krajín uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu alebo v článkoch 67 až 97j nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (12) v prípade krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007, ale sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012;

b)

k žiadosti o dovoznú licenciu sa namiesto originálov môžu doložiť elektronické alebo faxové kópie vývozných licencií alebo overené kópie dôkazu o pôvode uvedeného v písmene a) za predpokladu, že žiadateľ predloží originály príslušným orgánom členských štátov pred colným vybavením tovaru, na ktorý sa vzťahuje dovozná licencia vydaná na základe elektronickej alebo faxovej kópie;

c)

v prípade cukru na rafináciu záväzok žiadateľa rafinovať dané množstvá cukru do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynie platnosť príslušnej dovoznej licencie.

2.   Originály vývozných licencií alebo overené kópie dôkazu o pôvode uvedeného v odseku 1 písm. a) uchová príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola dovozná licencia vydaná.

Článok 5

Prepustenie do voľného obehu

Dovozné licencie, ktoré v kolónke 20 obsahujú záznam „cukor určený na rafináciu“, sa môžu použiť na dovoz výrobkov s číselným znakom KN 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 91 00, 1701 99 10 alebo 1701 99 90.

Dovozné licencie, ktoré v kolónke 20 obsahujú záznam „cukor neurčený na rafináciu“, sa môžu použiť na dovoz výrobkov s číselným znakom KN 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10 alebo 1701 99 90.

Článok 6

Dôkaz o rafinácii a pokuty

1.   Každý pôvodný držiteľ dovoznej licencie na cukor na rafináciu predloží do šiestich mesiacov od skončenia platnosti príslušnej dovoznej licencie členskému štátu, ktorý licenciu vydal, prijateľný dôkaz o jeho rafinácii v období stanovenom v článku 4 ods. 1 písm. c).

Ak sa nepredloží dôkaz, že aspoň 95 % množstva uvedeného v dovoznej licencii bolo podrobených rafinácii, zaplatí žiadateľ do 1. júna nasledujúceho po príslušnom hospodárskom roku sumu vo výške 500 EUR na tonu za rozdiel medzi skutočným množstvom, na ktoré bol predložený dôkaz o rafinácii, a 95 % množstva uvedeného v dovoznej licencii okrem výnimočných prípadov vyššej moci.

2.   Cukrovarnícke podniky schválené v súlade s článkom 137 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 oznámia príslušnému orgánu členského štátu do 1. marca nasledujúceho po príslušnom hospodárskom roku množstvá cukru, ktoré podrobili rafinácii v rámci uvedeného hospodárskeho roka, pričom uvedú:

a)

množstvá cukru zodpovedajúce dovozným licenciám na cukor určený na rafináciu;

b)

množstvá cukru vyrobeného v Únii a referenčné čísla schváleného podniku, ktorý tento cukor vyrobil;

c)

ostatné množstvá cukru a ich pôvod.

Článok 7

Zmena nariadenia (ES) č. 376/2008

Časť I písm. C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Zmena nariadenia (ES) č. 891/2009

V článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 891/2009 sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Ak sa nepredloží dôkaz, že aspoň 95 % množstva uvedeného v dovoznej licencii bolo podrobených rafinácii, zaplatí žiadateľ do 1. júna nasledujúceho po príslušnom hospodárskom roku sumu vo výške 500 EUR na tonu za rozdiel medzi skutočným množstvom, na ktoré bol predložený dôkaz o rafinácii, a 95 % množstva uvedeného v dovoznej licencii okrem výnimočných prípadov vyššej moci.“

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 828/2009 z 10. septembra 2009, ktorým sa na hospodárske roky 2009/2010 až 2014/2015 ustanovujú podrobné uplatňovacie pravidlá na dovoz a rafináciu výrobkov z cukru položky colného sadzobníka 1701 v rámci preferenčných dohôd (Ú. v. EÚ L 240, 11.9.2009, s. 14).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82).

(6)  Rozhodnutie Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.

(8)  Rozhodnutie Rady 2014/494/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).

(12)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA I

Vzor vývoznej licencie, na ktorý sa odkazuje v článku 4 ods. 1 písm. a):

Image


PRÍLOHA II

Písmeno C časti I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008 sa nahrádza takto:

„C.   Cukor [Časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

Netto množstvá (1)

1701

Všetky výrobky dovezené za iných preferenčných podmienok ako colné kvóty. (2)

20 EUR/t

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 22 ods. 2

(—)


(1)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(2)  S výnimkou preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 99 10 s pôvodom v Moldavskej republike, ako sa uvádza v rozhodnutí Rady 2014/492/EÚ, a preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 s pôvodom v Gruzínsku, ako sa uvádza v rozhodnutí Rady 2014/494/EÚ (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(—)

Licencia alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.“


Top