Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2307

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2307/98 z 26. októbra 1998 o vydávaní vývozných licencií na potravu pre psov a mačky, ktorá spadá pod číselný znak KN 23091090 a na ktorú sa pri dovoze do Švajčiarska vzťahuje osobitné zaobchádzanie

OJ L 288, 27.10.1998, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 58 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 265 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 265 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 59 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2307/oj

31998R2307Úradný vestník L 288 , 27/10/1998 S. 0008 - 0009


Nariadenie Komisie (EHS) č. 2307/98

z 26. októbra 1998

o vydávaní vývozných licencií na potravu pre psov a mačky, ktorá spadá pod číselný znak KN 23091090 a na ktorú sa pri dovoze do Švajčiarska vzťahuje osobitné zaobchádzanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2931/79 z 20. decembra 1979 o poskytovaní pomoci pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov, ktoré môžu byť zvýhodnené osobitným zaobchádzaním pri dovoze do tretej krajiny [1], najmä na jeho článok 1 ods. 2,

keďže pri konzultáciách so Švajčiarskom o uplatňovaní záverov Uruguajského kola sa dohodlo, že sa zavedie rad opatrení, ktoré umožnia medzi iným dovoz potravy pre psov a mačky pochádzajúcej zo spoločenstva a patriacej pod číselný znak KN 230910 vrátane číselného znaku KN 23091090 oslobodený od cla v ročnej kvóte 6000 ton; keďže švajčiarske orgány sú zodpovedné za spravovanie tejto kvóty;

keďže sa na vývoz potravy pre psov a mačky patriacej pod číselný znak KN 23091090, vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 827/68 [2] naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 195/96 [3], nevyžaduje sa predloženie vývoznej licencie;

keďže na zaručenie, že výrobky pochádzajú zo spoločenstva, vývozné licencie na potravu pre psov a mačky zvýhodnenú osobitným zaobchádzaním pri dovoze do Švajčiarska, musia byť povinné; keďže na vydanie takýchto licencií musí vývozca predložiť prehlásenie potvrdzujúce, že výrobok pochádza zo spoločenstva;

keďže licencie ustanovené v tomto nariadení neslúžia ako povolenie na vývoz, ale iba ako dôkaz, že vyvezený tovar pochádza zo spoločenstva; keďže z tohto dôvodu nie je potrebné ustanoviť zábezpeku na zabezpečenie povinnosti uskutočniť vývoz;

keďže ustanovenia tohto nariadenia dopĺňajú, alebo ustanovujú výnimku z ustanovení nariadenia Komisie (EHS) č. 3719/88 [4] naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1044/98 [5];

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje podrobné opatrenia pre vývoz potravy pre psov a mačky do Švajčiarska pochádzajúcej zo spoločenstva, patriacej pod číselný znak KN 23091090 a oslobodenej od cla pri dovoze do Švajčiarka ako súčasť ročnej kvóty 6000 ton potravy pre psov a mačky patriacej pod číselný znak KN 230910.

Článok 2

1. Pri vývozoch podľa článku 1 sa predkladá vývozná licencia AGREX.

2. Žiadosti o vývoznú licenciu sú prípustné iba v prípade, keď žiadateľ:

- písomne prehlási, že všetky materiály použité pri výrobe výrobkov, na ktoré sa podáva žiadosť, boli v celom rozsahu získané v Európskej únii,

- sa písomne zaviaže, že na žiadosť príslušných orgánov poskytne akékoľvek ďalšie doplnenia, ktoré budú tieto orgány považovať za potrebné na vydanie licencie, a že prijme v prípade potreby akékoľvek kontroly účtovníctva a podmienok, na základe ktorých boli dotknuté výrobky vyrobené, ktoré uskutočnia tieto orgány.

Ak žiadateľ nie je výrobcom výrobkov, na podporu svojej žiadosti predloží podobné prehlásenie a záväzok výrobcu.

3. Políčko 20 licencie a žiadosti o licenciu sa vzťahuje na toto nariadenie a obsahuje informáciu "Na vyvezené výrobky sa nevzťahuje náhrada".

4. Pre vydanie licencie nie je potrebné zložiť zábezpeku.

5. Licencie sa vydajú čo najskôr po podaní žiadosti.

6. Licencie sú platné odo dňa vydania v zmysle článku 21 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3719/88 do nasledovného 31. decembra.

7. Na žiadosť dotknutej strany sa vydá overená kópia potvrdenej licencie.

8. Uplatňuje sa nariadenie (EHS) č. 3719/88, ak v tomto nariadení nie je ustanovené inak.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 334, 28.12.1979, s. 8.

[2] Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 16.

[3] Ú. v. ES L 26, 2.2.1996, s. 13.

[4] Ú. v. ES L 331, 2.12.1988, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 149, 20.5.1998, s. 11.

--------------------------------------------------

Top