EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0565

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Text s významom pre EHP )

C/2016/2398

OJ L 87, 31.3.2017, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj

31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/565

z 25. apríla 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 2 ods. 3, článok 4 ods. 1 bod 2 druhý pododsek, článok 4 ods. 2, článok 16 ods. 12, článok 23 ods. 4, článok 24 ods. 13, článok 25 ods. 8, článok 27 ods. 9, článok 28 ods. 3, článok 30 ods. 5, článok 31 ods. 4, článok 32 ods. 4, článok 33 ods. 8, článok 52 ods. 4, článok 54 ods. 4, článok 58 ods. 6, článok 64 ods. 7, článok 65 ods. 7 a článok 79 ods. 8,

keďže:

(1)

Smernica 2014/65/EÚ stanovuje rámec regulačného systému pre finančné trhy v Únii, ktorý upravuje podmienky výkonu činnosti investičných služieb a prípadných vedľajších služieb a investičných činností investičnými spoločnosťami; organizačné požiadavky na investičné spoločnosti poskytujúce takéto služby a vykonávajúce takéto činnosti, pre regulované trhy a poskytovateľov služieb vykazovania údajov; požiadavky na oznamovanie transakcií s finančnými nástrojmi; limity pre pozície a kontrolné mechanizmy riadenia pozícií pri komoditných derivátoch; požiadavky na transparentnosť, pokiaľ ide o transakcie s finančnými nástrojmi.

(2)

Na základe smernice 2014/65/EÚ je Komisia splnomocnená prijať niekoľko delegovaných aktov. Je dôležité, aby sa všetky špecifikované doplňujúce pravidlá týkajúce sa povoľovania, priebežnej činnosti, transparentnosti a integrity trhu, ktoré sú bytostne prepojenými aspektmi prirodzene súvisiacimi so začatím a vykonávaním služieb a činností, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/65/EÚ, začali uplatňovať v rovnakom čase ako smernica 2014/65/EÚ, aby nové požiadavky mohli účinne fungovať. V snahe zabezpečiť koherentnosť a uľahčiť komplexný pohľad investorov a osôb, na ktoré sa vzťahujú dané povinnosti, na dané ustanovenia a ich kompaktný prístup k nim, je vhodné zahrnúť do tohto nariadenia delegované akty súvisiace s vyššie spomínanými pravidlami.

(3)

Je nevyhnutné bližšie spresniť kritériá určovania toho, za akých okolností musia byť kontrakty vo vzťahu k veľkoobchodným energetickým produktom fyzicky vyrovnané na účely obmedzenia rozsahu uvedeného v oddiele C bode 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ. V snahe zabezpečiť, aby rozsah tejto výnimky bol obmedzený, aby sa predišlo vytváraniu medzier v systéme, je nevyhnutné, aby takéto kontrakty stanovovali požiadavku, že tak kupujúci, ako aj predávajúci by mali mať zavedené primerané mechanizmy na dodanie alebo prijatie podkladovej komodity po uplynutí platnosti kontraktu. V snahe predísť vytváraniu medzier v systéme v prípade dohôd o vyrovnávaní s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v oblastiach elektriny a plynu by sa takéto dohody o vyrovnávaní mali považovať za primerané opatrenie len vtedy, ak zmluvné strany majú povinnosť zabezpečiť fyzickú dodávku elektriny alebo plynu. V kontraktoch by sa zároveň mali stanovovať jasné povinnosti pre fyzickú dodávku, ktoré nemožno kompenzovať, pričom sa uznáva, že formy prevádzkového vzájomného započítania v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (2) alebo vnútroštátneho právneho predpisu by sa nemali považovať za kompenzáciu. Pri zmluvách, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať, by malo byť povolené dodanie rôznymi spôsobmi, všetky spôsoby by však mali obsahovať určitú formu prevodu vlastníckeho práva príslušnej podkladovej komodity alebo jej príslušného množstva.

(4)

V snahe objasniť, kedy sa musí kontrakt vo vzťahu k veľkoobchodnému energetickému produktu fyzicky vyrovnať, je nevyhnutné bližšie špecifikovať, kedy sú prítomné určité okolnosti, napríklad ustanovenia o vyššej moci alebo o neschopnosti bona fide vyrovnať, ktoré by nemali meniť charakteristiku uvedených kontraktov ako „kontraktov, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať“. Zároveň je dôležité objasniť, ako by sa na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ mali chápať energetické deriváty týkajúce sa ropy a uhlia. V tomto kontexte by sa kontrakty týkajúce sa roponosnej bridlice nemali chápať ako energetické deriváty na uhlie.

(5)

Derivátový kontrakt by sa mal považovať za finančný nástroj podľa oddielu C bodu 7 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ak sa týka komodity a spĺňa určitý súbor kritérií na určenie toho, či by sa kontrakt mal považovať za kontrakt, ktorý má vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov a nie je určený na komerčné účely. Patriť by sem mali aj kontrakty, ktoré sú štandardizované a s ktorými sa obchoduje na obchodných miestach, resp. s nimi rovnocenné kontrakty, keď všetky podmienky takýchto kontraktov sú rovnocenné s kontraktmi, s ktorými sa obchoduje na obchodných miestach. V tomto prípade by sa podmienky takýchto kontraktov mali chápať tak, že zahŕňajú ustanovenia napríklad o kvalite komodity alebo mieste dodania.

(6)

V snahe objasniť vymedzenie kontraktov týkajúcich sa podkladových premenných stanovených v oddiele C bode 10 smernice 2014/65/EÚ by sa v uvedených kontraktoch mali stanoviť kritériá týkajúce sa ich podmienok a podkladových premenných. Zahrnutie aktuárskych štatistík do zoznamu podkladových premenných by sa nemalo chápať ako rozširovanie rozsahu uvedených kontraktov na poistenie a zaistenie.

(7)

V smernici 2014/65/EÚ je stanovený všeobecný rámec pre regulačný režim finančných trhov v Únii, pričom v oddiele C prílohy I sa uvádza zoznam príslušných finančných nástrojov. Oddiel C bod 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ zahŕňa finančné nástroje súvisiace s menou, ktoré preto patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(8)

V snahe zabezpečiť jednotné uplatňovanie smernice 2014/65/EÚ je nevyhnutné objasniť vymedzenie pojmov uvedených v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ pre iné derivátové kontrakty týkajúce sa mien a objasniť, že spotové kontrakty týkajúce sa mien nie sú na účely oddielu C bodu 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ inými derivátovými nástrojmi.

(9)

Vo všeobecnosti platí, že k vyrovnaniu spotového kontraktu pri väčšine hlavných mien dochádza v lehote do 2 dní alebo kratšej, ak to však nie je zaužívanou trhovou praxou, je nevyhnutné ustanoviť, aby k vyrovnaniu mohlo dochádzať v súlade s bežnou trhovou praxou. V takýchto prípadoch si fyzické vyrovnanie nevyžaduje použitie papierových peňazí a môže k nemu dôjsť aj elektronickým vyrovnaním.

(10)

Devízové kontrakty možno používať aj na účely realizovania platieb a za predpokladu, že sa s nimi neobchoduje na obchodnom mieste, by sa uvedené kontrakty nemali považovať za finančné nástroje. Je preto vhodné považovať za spotové kontrakty tie devízové kontrakty, ktoré sa používajú na realizáciu platieb za finančné nástroje, keď je lehota vyrovnania uvedených kontraktov viac než 2 obchodné dni a menej než 5 obchodných dní. Za spôsob platby treba zároveň považovať tie devízové kontrakty, ktoré sú uzavreté na účely dosiahnutia istoty v súvislosti s platbami za tovar, služby a reálne investície. To povedie k situácii, keď sa z vymedzenia finančných nástrojov vylúčia devízové kontrakty uzavreté nefinančnými spoločnosťami, ktoré prijímajú platby v cudzej mene za vývoz identifikovateľného tovaru a služieb, a nefinančnými spoločnosťami, ktoré uskutočňujú platby v cudzej mene na dovoz špecifického tovaru a služieb.

(11)

Započítavanie platieb je nevyhnutné na účinné a efektívne pôsobenie vyrovnávacích systémov mien, a klasifikácia devízového kontraktu ako spotovej transakcie by si preto nemala vyžadovať, aby sa každý devízový spotový kontrakt vyrovnával nezávisle.

(12)

Forwardy bez fyzickej dodávky sú kontrakty na rozdiel medzi vopred dohodnutým výmenným kurzom a skutočným spotovým kurzom pri splatnosti, a preto by sa bez ohľadu na ich lehotu vyrovnania nemali považovať za spotové kontrakty.

(13)

Kontrakt na výmenu jednej meny za inú menu by sa mal chápať ako kontrakt, ktorý sa týka priamej a bezpodmienečnej výmeny uvedených mien. V prípade kontraktu, v rámci ktorého dochádza k viacerým výmenám, by sa každá výmena mala zvažovať oddelene. Opcia alebo swap na menu by sa však nemala považovať za zmluvu o predaji alebo výmene meny, a preto by nemohla predstavovať ani spotový kontrakt ani spôsob platby, a to bez ohľadu na trvanie swapu alebo opcie a bez ohľadu na to, či sa s nimi obchoduje na obchodnom mieste alebo nie.

(14)

Poradenstvo týkajúce sa finančných nástrojov určené všeobecnej verejnosti by sa na účely vymedzenia pojmu „investičné poradenstvo“ v smernici 2014/65/EÚ nemalo považovať za osobné odporúčanie. Vzhľadom na rastúci počet sprostredkovateľov poskytujúcich prostredníctvom distribučných kanálov osobné odporúčania by sa malo objasniť, že odporúčanie vydané hoci aj na exkluzívnom základe prostredníctvom distribučných kanálov, ako napríklad internet, by sa mohlo považovať za osobné odporúčanie. Preto situácie, v ktorých sa napríklad emailová korešpondencia používa na poskytnutie osobných odporúčaní konkrétnej osobe a nie na adresovanie informácií verejnosti vo všeobecnosti, môžu predstavovať investičné poradenstvo.

(15)

Všeobecné poradenstvo týkajúce sa typu finančného nástroja sa na účely smernice 2014/65/EÚ nepovažuje za investičné poradenstvo. Ak však investičná spoločnosť poskytuje klientovi všeobecné poradenstvo týkajúce sa typu finančného nástroja, ktorý prezentuje ako vhodný pre daného klienta alebo ktorý bol zvážený na základe okolností daného klienta, a uvedené poradenstvo v skutočnosti pre daného klienta vhodné nie je, resp. nie je založené na zvážení jeho okolností, spoločnosť pravdepodobne koná v rozpore s článkom 24 ods. 1 alebo 3 smernice 2014/65/EÚ. Spoločnosť, ktorá poskytne klientovi takéto poradenstvo, by pravdepodobne porušila najmä požiadavku článku 24 ods. 1 konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov. Podobne alebo alternatívne by takéto poradenstvo bolo pravdepodobne v rozpore s článkom 24 ods. 3, ktorý predpisuje, že informácie, ktoré spoločnosť adresuje klientovi, musia byť čestné, zrozumiteľné a nezavádzajúce.

(16)

Konanie investičnej spoločnosti, ktoré predchádza poskytnutiu investičnej služby alebo vykonávaniu investičnej činnosti, by sa malo považovať za neoddeliteľnú súčasť uvedenej služby alebo činnosti. Do takéhoto konania by patrilo napríklad poskytnutie všeobecného poradenstva investičnej spoločnosti klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičného poradenstva alebo akejkoľvek inej investičnej služby alebo činnosti, alebo v priebehu ich poskytovania.

(17)

Poskytnutie všeobecného odporúčania týkajúceho sa transakcie s finančným nástrojom alebo typu finančného nástroja znamená poskytnutie vedľajšej služby v zmysle oddielu B bodu 5 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a následne sa na poskytnutie tohto odporúčania vzťahuje smernica 2014/65/EÚS a jej ustanovenia o ochrane.

(18)

V snahe zabezpečiť dosiahnutie cieľa a účinné uplatňovanie vymedzenia systematických internalizátorov v Únii v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 20 smernice 2014/65/EÚ by sa mali poskytnúť ďalšie špecifikácie týkajúce sa príslušných vopred stanovených limitov na účely stanovenia toho, čo predstavuje časté, systematické a významné mimoburzové (OTC) obchodovanie. Vopred stanovené limity by sa mali stanoviť na primeranej úrovni, aby sa zabezpečilo, že mimoburzové obchodovanie takého rozsahu, ktorý mal významný účinok na tvorbu cien, do rozsahu pôsobnosti patrí, pričom sa zároveň vylúči mimoburzové obchodovanie takého malého rozsahu, pri ktorom by bolo neprimerané žiadať, aby sa uplatňovala povinnosť plniť požiadavky platiace pre systematických internalizátorov.

(19)

Podľa smernice 2014/65/EÚ by sa systematickému internalizátorovi nemalo dovoliť, aby spájal záujmy tretích strán kupovať a predávať finančné nástroje funkčne rovnakým spôsobom ako obchodné miesto. Systematický internalizátor by nemal pozostávať z interného párovacieho systému, ktorý vykonáva pokyny klientov mnohostranným spôsobom, čo je činnosť, ktorá si vyžaduje povolenie ako mnohostranný obchodný systém (MTF). Interný párovací systém je v tomto kontexte systém párovania pokynov klientov, ktorého výsledkom je to, že investičná spoločnosť pravidelne, a nie len príležitostne, podniká transakcie obchodovania párovaním na vlastný účet.

(20)

Z dôvodu jasnosti a právnej istoty a s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie je vhodné stanoviť dodatočné ustanovenia vo vzťahu k vymedzeniam týkajúcim sa algoritmického obchodovania, metód vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a priameho elektronického prístupu. Pri automatizovanom obchodovaní sa používajú rôzne technické mechanizmy. Treba objasniť, ako sa uvedené mechanizmy majú kategorizovať vo vzťahu k vymedzeniam algoritmického obchodovania a priameho elektronického prístupu. Procesy obchodovania založené na priamom elektronickom prístupe sa navzájom nevylučujú s tými procesmi, ktoré zahŕňajú algoritmické obchodovanie alebo jeho subsegment, metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania. Obchodovanie osoby, ktorá má priamy elektronický prístup, môže preto patriť aj do vymedzenia algoritmického obchodovania vrátane metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania.

(21)

Algoritmické obchodovanie v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 39 smernice 2014/65/EÚ by malo zahŕňať mechanizmy, v rámci ktorých systém robí rozhodnutia iné než len určovanie obchodného miesta alebo miest, na ktorých by malo dôjsť k predloženiu pokynu, a to v ktorejkoľvek fáze procesu obchodovania vrátane fázy iniciácie, generovania, smerovania a vykonania pokynu. Preto by sa malo objasniť, že algoritmické obchodovanie, ktoré zahŕňa obchodovanie s obmedzenými zásahmi človeka alebo bez nich, by malo znamenať nielen automatické generovanie pokynov, ale aj optimalizáciu procesov vykonávania pokynov automatizovanými prostriedkami.

(22)

Algoritmické obchodovanie by malo zahŕňať inteligentné smerovače pokynov (smart order routers – SOR), ktoré využívajú algoritmy na optimalizáciu procesov vykonávania pokynov a ktoré stanovujú parametre pokynu iné než miesto či miesta, na ktorých by malo dôjsť k predloženiu pokynu. Algoritmické obchodovanie by nemalo zahŕňať automatizované smerovače pokynov (automated order routers – AOR), ktoré napriek tomu, že využívajú algoritmy, len stanovujú obchodné miesto či miesta, na ktorých by malo dôjsť k predloženiu pokynu, bez toho, aby v pokyne zmenili nejaký ďalší parameter.

(23)

Metóda vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 40 smernice 2014/65/EÚ, ktorá je podmnožinou algoritmického obchodovania, by sa mala bližšie špecifikovať tak, že sa stanovia kritériá na vymedzenie vysokého počtu správ v rámci daného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo ich úpravy či zrušenia. Používanie absolútnych kvantitatívnych prahových hodnôt na základe počtu správ poskytuje právnu istotu tým, že spoločnostiam a príslušným orgánom umožňuje posúdiť individuálnu obchodnú aktivitu spoločností. Úroveň a rozsah týchto prahových hodnôt by mali byť dostatočne široké, aby sa vzťahovali na obchodovanie, ktoré predstavuje metódu vysokofrekvenčného obchodovania, vrátane obchodovania s jediným nástrojom i viacerými nástrojmi.

(24)

Keďže využívanie metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je bežné prevažne pri likvidných nástrojoch, do výpočtu vysokého počtu správ v rámci daného dňa by sa mali zahrnúť len nástroje, pre ktoré existuje likvidný trh. Keďže metóda vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je podmnožinou algoritmického obchodovania, do výpočtu počtu správ v rámci daného dňa by mali byť zahrnuté správy zavedené na účely obchodovania, ktoré spĺňajú kritériá článku 17 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ. V snahe nezachytávať obchodnú činnosť inú než metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania s ohľadom na charakteristiku takéhoto obchodovania, ako je stanovená v odôvodnení 61 smernice 2014/65/EÚ, najmä že takéto obchodovanie zvyčajne vykonávajú obchodníci využívajúci svoj vlastný kapitál na implementáciu tradičnejších stratégií obchodovania, ako je napríklad tvorba trhu alebo arbitráž, využívaním sofistikovaných technológií, do výpočtu vysokého počtu správ v rámci daného dňa by sa mali zahrnúť len správy zadané na účely obchodovania na vlastný účet a nie správy zadané na účely prijímania a prenášania pokynov alebo vykonávania pokynov v mene klientov. Správy zadané inými technikami než tými, ktoré sa opierajú o obchodovanie na vlastný účet, by sa však mali zahrnúť do výpočtu vysokého počtu správ v rámci daného dňa, keď je vykonávanie tejto metódy pri posudzovaní ako celku a pri zohľadnení všetkých okolností štruktúrované tak, aby sa predišlo tomu, že k vykonaniu dôjde na vlastný účet, ako napríklad prenášaním pokynov medzi subjektmi v rámci tej istej skupiny. Aby sa pri určovaní toho, čo predstavuje vysoký počet správ v rámci daného dňa, zohľadnila totožnosť klienta, ktorý je v konečnom dôsledku v pozadí danej činnosti, správy, ktorých pôvodcami boli klienti poskytovateľov DEA, by mali byť vo vzťahu k takýmto poskytovateľom vyňatí z výpočtu vysokého počtu správ v rámci daného dňa.

(25)

Bližšie špecifikovať by sa malo vymedzenie priameho elektronického prístupu. Vymedzenie priameho elektronického prístupu by nemalo zahŕňať žiadnu inú aktivitu nad rámec poskytovania priameho trhového prístupu a sponzorovaného prístupu. Preto by sa malo rozlišovať medzi mechanizmami, v rámci ktorých pokyny klientov elektronickými prostriedkami sprostredkúvajú členovia alebo účastníci obchodného miesta, ako napríklad online sprostredkovanie, a mechanizmami, v rámci ktorých klienti disponujú priamym elektronickým prístupom k obchodnému miestu.

(26)

V prípade sprostredkovania pokynov predkladatelia pokynov nemajú dostatočnú kontrolu nad parametrami mechanizmu trhového prístupu, a preto by nemali patriť do rozsahu priameho elektronického prístupu. Mechanizmy, ktoré klientom umožňujú prenášať pokyny na investičnú spoločnosť v elektronickom formáte, ako napríklad online sprostredkovanie, by sa preto nemali považovať za priamy elektronický prístup za predpokladu, že klienti nedokážu stanoviť zlomok sekundy vstupu pokynu a životnosť pokynov v uvedenom časovom rámci.

(27)

Mechanizmy, keď klient člena alebo účastníka obchodného miesta vrátane klienta priamych klientov organizovaných obchodných systémov (OTF) predloží svoje pokyny prostredníctvom mechanizmov na optimalizáciu procesov vykonávania pokynov, ktoré stanovujú parametre pokynu iné než miesto alebo miesta, na ktorých má dôjsť k predloženiu pokynu prostredníctvom SOR vložených do infraštruktúry poskytovateľa a nie do infraštruktúry klienta, by sa z rozsahu priameho elektronického prístupu mali vylúčiť, pretože klient poskytovateľa nemá kontrolu nad časom predloženia pokynu a jeho životnosťou. Charakteristika priameho elektronického prístupu pri spúšťaní inteligentných smerovačov pokynov by preto mala závisieť od toho, či je inteligentný smerovač pokynov vložený do systémov klientov a nie do systémov poskytovateľa.

(28)

Pravidlá vykonávania systému upravujúceho organizačné požiadavky pre investičné spoločnosti vykonávajúce investičné služby, prípadne vedľajšie služby a investičné činnosti na odbornom základe, pre regulované trhy a poskytovateľov služieb vykazovania údajov by mali zodpovedať cieľu smernice 2014/65/EÚ. Mali by byť navrhnuté tak, aby zabezpečovali vysoký stupeň integrity, kvalifikovanosti a korektnosti medzi investičnými spoločnosťami a subjektmi, ktoré prevádzkujú regulované trhy, MTF alebo OTF, a mali by sa uplatňovať jednotným spôsobom.

(29)

Je nutné špecifikovať konkrétne organizačné požiadavky a postupy pre investičné spoločnosti vykonávajúce takéto služby alebo činnosti. Predovšetkým by mali byť zavedené prísne postupy týkajúce sa záležitostí, akými sú dodržiavanie súladu, riadenie rizík, vybavovanie sťažností, osobné transakcie, externé zabezpečovanie a identifikácia, riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov.

(30)

Organizačné požiadavky a podmienky udeľovania povolenia na činnosť investičným spoločnostiam by mali byť stanovené vo forme súboru pravidiel, ktorým sa zabezpečuje jednotné uplatňovanie príslušných ustanovení smernice 2014/65/EÚ. Je to nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby mali investičné spoločnosti za rovnakých podmienok rovnaký prístup na všetky trhy v Únii a aby sa odstránili prekážky spojené s povoľovacím konaním, ktoré bránia cezhraničným činnostiam v oblasti investičných služieb.

(31)

Pravidlá uplatňovania systému upravujúceho podmienky výkonu činnosti investičných a vedľajších služieb a investičných činností by mali zohľadňovať cieľ, na ktorom je tento systém založený. Mali by byť navrhnuté tak, aby zabezpečovali, že sa jednotným spôsobom uplatňuje vysoký stupeň ochrany investora zavedením jednoznačných noriem a požiadaviek upravujúcich vzťah medzi investičnými spoločnosťami a ich klientmi. Na druhej strane, pokiaľ ide o ochranu investora, a najmä poskytovanie informácií investorom alebo získavanie informácií od investorov, by mal byť zohľadnený charakter príslušného klienta alebo potenciálneho klienta, teda to, či ide o retailového alebo profesionálneho klienta.

(32)

Na zabezpečenie jednotného uplatňovania rôznych relevantných ustanovení smernice 2014/65/EÚ je nevyhnutné zaviesť harmonizovaný súbor organizačných požiadaviek a podmienok výkonu činnosti pre investičné spoločnosti.

(33)

Investičné spoločnosti sa výrazne odlišujú svojou veľkosťou, štruktúrou a charakterom obchodnej činnosti. Regulačný systém by sa mal upraviť tak, aby zohľadňoval tieto rozdiely, a mal by pritom ukladať určité fundamentálne regulačné požiadavky, ktoré by boli primerané pre všetky spoločnosti. Regulované subjekty by mali dodržiavať povinnosti na vysokej úrovni a navrhnúť a prijať opatrenia, ktoré by najviac vyhovovali ich konkrétnemu charakteru a okolnostiam, v ktorých sa nachádzajú.

(34)

Je vhodné stanoviť spoločné kritériá posudzovania toho, či investičné služby poskytuje určitá osoba príležitostným spôsobom v priebehu profesijnej činnosti, aby sa zabezpečilo harmonizované a striktné vykonávanie výnimky, ktorú poskytuje smernica 2014/65/EÚ. Táto výnimka by sa mala uplatňovať len vtedy, keď je investičná služba prirodzeným spôsobom spojená s hlavnou oblasťou profesijnej činnosti a je jej podriadená.

(35)

Organizačnými požiadavkami ustanovenými v smernici 2014/65/EÚ by nemali byť dotknuté systémy zriadené vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi registráciu fyzických osôb pracujúcich v investičných spoločnostiach alebo ich monitorovanie príslušnými orgánmi alebo spoločnosťami.

(36)

Na účely vyžadovania od investičnej spoločnosti, aby zaviedla, vykonávala a udržiavala primeranú politiku riadenia rizík, by riziká týkajúce sa činností, procesov a systémov spoločnosti mali zahŕňať riziká spojené s externým zabezpečovaním podstatných alebo dôležitých činností. Uvedené riziká by mali zahŕňať riziká spojené so vzťahom medzi spoločnosťou a poskytovateľom služieb a potenciálne riziká, ktoré hrozia v prípade, ak sú externe zabezpečované činnosti viacerých investičných spoločností alebo iných regulovaných subjektov sústredené v rámci obmedzeného počtu poskytovateľov služieb.

(37)

Skutočnosť, že funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania súladu vykonáva tá istá osoba, nutne neohrozuje nezávislé fungovanie každej tejto funkcie. Podmienky, že osoby podieľajúce sa na vykonávaní funkcie dodržiavania súladu by sa nemali podieľať aj na vykonávaní funkcií, ktoré monitorujú, a že metóda určovania odmeny takýchto osôb by nemala vytvárať pravdepodobnosť ohrozenia ich objektivity, nemusia byť primerané v prípade malých investičných spoločností. Pre väčšie spoločnosti by však tieto podmienky boli neprimerané iba za výnimočných okolností.

(38)

Klienti alebo potenciálni klienti by mali mať v záujme ochrany investora, ako aj v záujme toho, aby investičné spoločnosti dodržiavali svoje povinnosti, možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť s investičnými službami poskytovanými investičnými spoločnosťami. Sťažnosti klientov alebo potenciálnych klientov by sa mali vybavovať v rámci funkcie riadenia sťažností, a to účinne a nezávisle. V súlade so zásadou proporcionality by uvedenú funkciu mohla vykonávať funkcia dodržiavania súladu.

(39)

Investičné spoločnosti sú povinné zhromažďovať a uchovávať informácie týkajúce sa klientov a služieb poskytovaných klientom. Ak uvedené požiadavky zahŕňajú zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov, malo by byť zabezpečené dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (3) a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (4), ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tejto smernice. Na spracúvanie osobných údajov Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) pri uplatňovaní tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

(40)

Mala by sa zaviesť definícia odmeny s cieľom zabezpečiť efektívne a jednotné uplatňovanie požiadaviek týkajúcich sa konfliktu záujmov a vykonávania obchodnej činnosti v oblasti odmeny a táto definícia by mala zahŕňať všetky formy finančných alebo nefinančných výhod alebo platieb, ktoré spoločnosti priamo alebo nepriamo poskytujú príslušným osobám pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb klientom, ako je napríklad hotovosť, akcie, opcie, zrušenie úverov príslušným osobám pri prepustení, dôchodkové príspevky, odmeňovanie zo strany tretích strán, napríklad prostredníctvom modelov podielu na zisku, zvýšenia miezd alebo povýšení, zdravotného poistenia, zliav alebo osobitných príspevkov, štedrých výdavkových účtov alebo seminárov v exotických destináciách.

(41)

V snahe zabezpečiť, aby záujmy klientov neboli poškodené, by investičné spoločnosti mali vypracovať a zaviesť politiku odmeňovania pre všetky osoby, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutú službu alebo korporátne správanie spoločnosti, vrátane osôb z radov zamestnancov front-office, predajcov alebo iných zamestnancov zapojených do poskytovania investičných alebo vedľajších služieb. Do rozsahu príslušných osôb, ktorých sa dotýkajú pravidlá odmeňovania, by mali byť zahrnuté aj osoby dohliadajúce na predajcov, ako sú priami nadriadení, ktorí môžu byť stimulovaní vyvíjať tlak na predajcov, alebo finanční analytici, ktorých informačný materiál môžu predajcovia použiť na navádzanie klientov k tomu, aby urobili investičné rozhodnutia, alebo osoby zúčastňujúce sa na vybavovaní sťažností alebo tvorbe a vývoji produktov. Medzi príslušné osoby by mali patriť aj viazaní sprostredkovatelia. Pri určovaní odmeny pre viazaných sprostredkovateľov by spoločnosti mali vziať do úvahy osobitný status viazaných sprostredkovateľov a príslušné vnútroštátne špecifiká. V takýchto prípadoch by však v politike a postupoch spoločností týkajúcich sa odmeny mali byť ešte vymedzené vhodné kritériá, ktoré sa majú použiť na posúdenie výkonu príslušných osôb, vrátane kvalitatívnych kritérií nabádajúcich príslušné osoby, aby konali v najlepšom záujme klienta.

(42)

Ak sú vykonávané po sebe nasledujúce osobné transakcie v mene niektorej osoby v súlade s vopred stanovenými pokynmi uvedenej osoby, povinnosti týkajúce sa osobných transakcií by sa nemali vzťahovať osobitne na každú takúto nasledujúcu transakciu, ak sú tieto pokyny naďalej platné a nezmenené. Podobne by sa uvedené povinnosti nemali vzťahovať na ukončenie alebo odvolanie takýchto pokynov za predpokladu, že akékoľvek finančné nástroje, ktoré boli predtým nadobudnuté podľa pokynov, nie sú odpredané súčasne s ukončením alebo odvolaním pokynov. Uvedené povinnosti by sa však mali uplatňovať v súvislosti s osobnou transakciou alebo so začatím po sebe nasledujúcich osobných transakcií vykonávaných v mene tej istej osoby, ak sú uvedené pokyny zmenené alebo ak sú vydané nové pokyny.

(43)

Príslušné orgány by nemali podmieňovať udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo činnosti všeobecným zákazom externého zabezpečovania jednej alebo viacerých podstatných alebo dôležitých činností. Investičným spoločnostiam by malo byť umožnené externé zabezpečovanie takýchto činností, ak sú dohody o externom zabezpečovaní, ktoré spoločnosť uzatvorila, v súlade s určitými podmienkami.

(44)

Externé zabezpečovanie investičných služieb alebo činností či podstatných a dôležitých činností môže predstavovať podstatnú zmenu podmienok pre udelenie povolenia investičnej spoločnosti, ako sa uvádza v článku 21 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ. Ak takéto dohody o externom zabezpečovaní majú byť plnené po tom, keď investičná spoločnosť získa povolenie podľa hlavy II kapitoly I smernice 2014/65/ES, tieto dohody by mali byť oznámené príslušnému orgánu, ak sa to vyžaduje podľa článku 21 ods. 2 uvedenej smernice.

(45)

Okolnosti, ktoré by sa mali považovať za okolnosti vyvolávajúce konflikt záujmov, by sa mali vzťahovať na tie prípady, keď existuje konflikt medzi záujmami spoločnosti alebo určitých osôb spojených so spoločnosťou, alebo skupinou spoločnosti a povinnosťou spoločnosti voči klientovi, alebo medzi odlišnými záujmami dvoch alebo viacerých jej klientov, voči ktorým má táto spoločnosť nejakú povinnosť. Nestačí, že spoločnosť môže získať nejakú výhodu, ak to súčasne nie je možnou nevýhodou pre klienta, alebo že jeden klient, voči ktorému má spoločnosť nejakú povinnosť, môže dosiahnuť zisk alebo vyhnúť sa strate bez toho, aby s tým bola spojená možná strata iného takéhoto klienta.

(46)

Konflikt záujmov by mal byť regulovaný len vtedy, ak investičná spoločnosť poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu. Status klienta, ktorému sa služba poskytuje – retailový klient, profesionálny klient alebo spôsobilá protistrana – by mal byť na tento účel nepodstatný.

(47)

Pri plnení svojej povinnosti vypracovať politiku v oblasti konfliktu záujmov podľa smernice 2014/65/EÚ, v ktorej sú uvedené okolnosti, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, by investičná spoločnosť mala venovať osobitnú pozornosť činnostiam investičného prieskumu a poradenstva, obchodovaniu na vlastný účet, obchodnej činnosti spojenej so správou portfólia a s financovaním podniku, vrátane upisovania alebo predávania cenných papierov pri ich ponuke, a poradenstvu pri fúziách a nadobudnutiach. Takáto osobitná pozornosť je vhodná najmä vtedy, ak spoločnosť alebo osoba priamo či nepriamo spojená s touto spoločnosťou kontrolou, vykonáva kombináciu dvoch alebo viacerých z týchto činností.

(48)

Investičné spoločnosti by sa mali v rámci komplexnej politiky v oblasti konfliktu záujmov zamerať na identifikáciu, prevenciu alebo riešenie konfliktov záujmov vznikajúcich v súvislosti s ich jednotlivými obchodnými činnosťami a činnosťami ich skupiny. Hoci sa v článku 23 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ vyžaduje oznámenie konkrétnych konfliktov záujmov, malo by ísť o opatrenie poslednej možnosti, ktoré sa má využiť len vtedy, ak organizačné a administratívne opatrenia, ktoré investičná spoločnosť zaviedla na prevenciu alebo riadenie konfliktov záujmov v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, nie sú dostatočné na to, aby s primeranou úrovňou dôvery zabezpečili, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov klienta. Nadmerné spoliehanie sa na oznamovanie bez primeraného zváženia, ako možno konfliktom záujmov vhodne predchádzať alebo ich riadiť, by nemalo byť povolené. Oznámenie konfliktov záujmov investičnou spoločnosťou by ju nemalo oslobodzovať od povinnosti udržiavať a vykonávať účinné organizačné a administratívne opatrenia, ktoré sa vyžadujú podľa článku 16 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ.

(49)

Spoločnosti by mali vždy dodržiavať pravidlá pre stimuly podľa článku 24 smernice 2014/65/EÚ, a to aj pri poskytovaní služieb umiestňovania. S týmito ustanoveniami by mali byť najmä v súlade poplatky, ktoré dostala investičná spoločnosť umiestňujúca finančné nástroje emitované pre svojich investičných klientov, a praktiky označované ako „laddering“ a „spinning“ by sa mali považovať za nekalé praktiky.

(50)

Investičný prieskum by mal byť podkategóriou typu informácií, ktoré sú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (6) (zneužívanie trhu) vymedzené ako odporúčanie.

(51)

Opatrenia a mechanizmy prijaté investičnou spoločnosťou na riešenie konfliktov záujmov, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku vypracovania a šírenia materiálov prezentovaných ako investičný prieskum, by mali byť primerané v takom rozsahu, aby chránili objektivitu a nezávislosť finančných analytikov i nimi vypracovaného investičného prieskumu. Uvedené opatrenia a mechanizmy by mali zabezpečiť, aby finanční analytici mali primeranú mieru nezávislosti od záujmov osôb, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy možno dôvodne považovať za zodpovednosti alebo záujmy v konflikte so záujmami osôb, medzi ktorými je šírený investičný prieskum.

(52)

Medzi osoby, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy možno dôvodne považovať za zodpovednosti alebo záujmy v konflikte so záujmami osôb, medzi ktorými je šírený investičný prieskum, by mal patriť personál útvaru financovania podniku a osoby, ktoré sú zapojené do predaja a obchodovania v mene klientov alebo spoločnosti.

(53)

Výnimočné okolnosti, za ktorých finanční analytici a iné osoby, ktoré sú spojené s investičnou spoločnosťou a ktoré sa podieľajú na vypracovaní investičného prieskumu, môžu na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vykonávať osobné transakcie s nástrojmi, ktorých sa prieskum týka, by mali zahŕňať tie okolnosti, v ktorých finančný analytik alebo iná osoba musí na požiadanie likvidovať pozíciu z osobných dôvodov vyplývajúcich z finančných ťažkostí.

(54)

Poplatky, provízie a peňažné alebo nepeňažné benefity, ktoré dostala spoločnosť poskytujúca investičný prieskum od tretej strany, by mali byť prijateľné len vtedy, keď sú poskytnuté v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ a v článku 13 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593 (7).

(55)

Pojem šírenie investičného prieskumu medzi klientmi alebo verejnosťou by nemal zahŕňať šírenie výhradne medzi osobami v rámci skupiny investičnej spoločnosti. Za súčasné odporúčania by sa mali považovať také odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v investičnom prieskume, ktoré neboli odvolané ani neuplynula ich platnosť. Na podstatnú zmenu investičného prieskumu vytvoreného treťou stranou by sa mali vzťahovať tie isté požiadavky ako na tvorbu prieskumu.

(56)

Finanční analytici by sa nemali zapájať do iných činností než do prípravy investičného prieskumu, ak zapojenie do takýchto činností je v rozpore so zachovaním objektivity danej osoby. Tieto činnosti zahŕňajú účasť na činnostiach investičného bankovníctva, ako je obchodná činnosť spojená s financovaním podniku a upisovanie, účasť na prezentáciách zameraných na získanie nových obchodov alebo na turné propagujúcom nové emisie finančných nástrojov, alebo inú formu zapojenia do prípravy marketingu emitenta.

(57)

Vzhľadom na špecifiká služieb upisovania a umiestňovania a na možnosť konfliktu záujmov, ktorý vzniká v súvislosti s takýmito službami, by sa v tomto nariadení mali stanoviť podrobnejšie a väčšmi prispôsobené požiadavky. Takéto požiadavky by najmä mali zabezpečiť, aby postup upisovania a umiestňovania bol riadený spôsobom, ktorý zohľadňuje záujmy rôznych aktérov. Investičné spoločnosti by mali zabezpečiť, aby ich vlastné záujmy alebo záujmy ich ďalších klientov nesprávne neovplyvňovali kvalitu služieb poskytovaných emitujúcemu klientovi. Takéto mechanizmy by mali byť uvedenému klientovi vysvetlené spolu s ďalšími relevantnými informáciami o postupe pri ponuke predtým, než spoločnosť vyjadrí súhlas s vykonaním ponuky.

(58)

Investičné spoločnosti zapojené do činností upisovania alebo umiestňovania by mali mať zavedené vhodné mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby proces stanovovania cien vrátane predaja nových emisií nepoškodzoval záujmy emitenta.

(59)

Proces umiestňovania si vyžaduje, aby investičná spoločnosť posúdila alokáciu emisie, a tento proces je založený na konkrétnych skutočnostiach a okolnostiach mechanizmov, čo vyvoláva obavy, pokiaľ ide o konflikt záujmov. Spoločnosť by mala mať zavedené účinné organizačné požiadavky na zabezpečenie toho, aby alokácie vykonané v rámci postupu umiestňovania nemali za následok, že záujem spoločnosti bude postavený pred záujmy emitujúceho klienta alebo záujmy jedného investičného klienta nad záujmy iného investičného klienta. Spoločnosti by najmä mali jasne stanoviť postup vypracovania odporúčaní týkajúcich sa alokácie v rámci zásad alokácie.

(60)

Požiadavky uložené týmto nariadením vrátane tých, ktoré sa týkajú osobných transakcií, nakladania s poznatkami investičného prieskumu a tvorby investičného prieskumu alebo jeho šírenia, by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a ich príslušné vykonávacie opatrenia.

(61)

V tomto nariadení sú stanovené požiadavky týkajúce sa informácií adresovaných klientom alebo potenciálnym klientom vrátane marketingovej komunikácie s cieľom zabezpečiť, aby takéto informácie boli v súlade s článkom 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ jasné, prehľadné a nezavádzajúce.

(62)

V tomto nariadení sa nevyžaduje, aby príslušné orgány schvaľovali obsah a formu marketingovej komunikácie. Nebráni sa im však ani v tom, aby takto konali, pokiaľ je takéto predbežné schválenie založené len na dodržaní povinnosti v smernici 2014/65/EÚ, podľa ktorej by informácie určené klientom alebo potenciálnym klientom vrátane marketingovej komunikácie mali byť jasné, prehľadné a nezavádzajúce.

(63)

Mali by sa stanoviť požiadavky na informácie, ktoré zohľadňujú status klienta, teda to, či ide o retailového klienta, profesionálneho klienta alebo spôsobilú protistranu. Cieľom smernice 2014/65/EÚ je zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi ochranou investora a povinnosťami zverejňovať informácie, ktoré sa vzťahujú na investičné spoločnosti. Na tento účel je vhodné v prípade profesionálnych klientov stanoviť menej prísne konkrétne požiadavky na informácie než v prípade retailových klientov.

(64)

Investičné spoločnosti by mali klientom alebo potenciálnym klientom poskytovať nevyhnutné informácie o povahe finančných nástrojov a rizikách spojených s investovaním do nich, aby ich klienti boli riadne informovaní. Miera podrobnosti informácií, ktoré sa majú poskytovať, sa môže líšiť podľa toho, či je klient retailovým klientom alebo profesionálnym klientom, a podľa povahy a rizikového profilu finančných nástrojov, ktoré sa ponúkajú, vždy by však mali zahŕňať všetky dôležité prvky. Členské štáty môžu stanoviť presné podmienky alebo obsah opisu rizík vyžadovaný podľa tohto nariadenia s prihliadnutím na požiadavky na informácie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (8).

(65)

Podmienky, ktoré musia spĺňať informácie, ktoré investičné spoločnosti adresujú klientom, aby boli jasné, prehľadné a nezavádzajúce, by sa mali uplatňovať na komunikáciu určenú retailovým alebo profesionálnym klientom vhodným a primeraným spôsobom, pričom by sa mali zohľadniť napríklad prostriedky komunikácie a informácie, ktoré má komunikácia sprostredkovať klientom alebo potenciálnym klientom. Najmä by nebolo vhodné uplatňovať takéto podmienky na marketingovú komunikáciu, ktorá pozostáva len z jedného alebo niekoľkých týchto prvkov: názvu spoločnosti, loga alebo iného obrazového symbolu spojeného so spoločnosťou, kontaktného miesta, údajov o druhoch investičných služieb poskytovaných spoločnosťou.

(66)

S cieľom zlepšiť konzistentnosť informácií, ktoré investori dostávajú, by investičné spoločnosti mali zabezpečiť, aby informácie poskytované každému klientovi boli prezentované jednotne v rovnakom jazyku vo všetkých formách informačných a marketingových materiálov poskytnutých danému klientovi. Z toho by však nemala vyplývať požiadavka pre spoločnosti, aby prekladali prospekty pripravené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (9) alebo smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (10), ktoré poskytujú klientom.

(67)

S cieľom zabezpečiť jasnú a vyváženú prezentáciu výhod a rizík by investičné spoločnosti mali pri uvádzaní akýchkoľvek potenciálnych výhod služby alebo finančného nástroja vždy uviesť jasnú a výraznú zmienku o všetkých relevantných rizikách vrátane nevýhod a nedostatkov.

(68)

Informácie by sa mali považovať za zavádzajúce, ak majú tendenciu zavádzať osobu alebo osoby, ktorým sú adresované alebo ktoré ich pravdepodobne dostanú, bez ohľadu na to, či osoba poskytujúca informácie ich považuje za zavádzajúce alebo má v úmysle, aby boli zavádzajúcimi.

(69)

V prípadoch, keď sa od investičnej spoločnosti vyžaduje, aby poskytla informácie klientovi pred poskytnutím služby, by sa žiadna transakcia súvisiaca s rovnakým druhom finančného nástroja nemala považovať za poskytnutie novej alebo inej služby.

(70)

Podrobné informácie o tom, či sa investičné poradenstvo poskytuje na nezávislom základe, o širokej alebo užšej analýze rôznych druhov nástrojov a o použitom výberovom procese by mali klientom pomôcť posúdiť rozsah poskytovaného poradenstva. Klientom by mali byť poskytnuté dostatočné podrobnosti o počte finančných nástrojov, ktoré spoločnosti analyzovali. Počet a rozmanitosť finančných nástrojov, ktoré sa majú zvážiť, ktoré sú iné než nástroje, ktoré poskytuje investičná spoločnosť alebo subjekty blízke spoločnosti, by mali byť primerané rozsahu poradenstva, ktoré sa má poskytnúť, a preferenciám a potrebám klienta. Bez ohľadu na rozsah ponúkaných služieb by však všetky posúdenia mali byť založené na primeranom počte finančných nástrojov dostupných na trhu, aby bolo možné vhodne zvážiť, aké alternatívy trh ponúka.

(71)

Rozsah poradenstva, ktoré investičné spoločnosti poskytujú na nezávislom základe, by mohol siahať od širokého a všeobecného po odborné a konkrétne. S cieľom zabezpečiť, aby rozsah poradenstva umožňoval spravodlivé a vhodné porovnanie rôznych finančných nástrojov, investiční poradcovia špecializujúci sa na určité kategórie finančných nástrojov a zameriavajúci sa na kritériá, ktoré nie sú založené na technickej štruktúre nástroja ako takej, ako sú „ekologické“ alebo „etické“ investície, by mali spĺňať určité podmienky, ak sa prezentujú ako nezávislí poradcovia.

(72)

Umožnením tomu istému poradcovi poskytovať nezávislé, ako aj iné než nezávislé poradenstvo, by mohlo na strane klienta vyvolať zmätok. Aby sa zabezpečilo, že klienti rozumejú povahe a základu poskytnutého investičného poradenstva, mali by sa takisto stanoviť určité organizačné požiadavky.

(73)

Keď investičná spoločnosť poskytne klientovi kópiu prospektu, ktorý bol vypracovaný a zverejnený v súlade so smernicou 2003/71/ES, nemalo by sa to považovať za poskytnutie informácií spoločnosťou klientovi na účely podmienok výkonu činnosti podľa smernice 2014/65/EÚ, ktoré sa týkajú kvality a obsahu takýchto informácií, ak spoločnosť nie je podľa uvedenej smernice zodpovedná za informácie uvedené v prospekte.

(74)

Smernica 2014/65/EÚ posilňuje povinnosti investičných spoločností zverejniť informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch a tieto povinnosti rozširuje na vzťahy s profesionálnymi klientmi a spôsobilými protistranami. V snahe zabezpečiť, aby z takejto zvýšenej transparentnosti pri nákladoch a poplatkoch mali prínos všetky kategórie klientov, by malo byť investičným spoločnostiam v určitých situáciách pri poskytovaní investičných služieb profesionálnym klientom alebo spôsobilým protistranám umožnené, aby sa s týmito klientmi dohodli na obmedzení podrobných požiadaviek stanovených v tomto nariadení. To by však nikdy nemalo viesť k tomu, že sa nebudú uplatňovať povinnosti uložené investičným spoločnostiam podľa článku 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ. V tomto ohľade by investičné spoločnosti mali profesionálnych klientov informovať o všetkých nákladoch a poplatkoch, ako je stanovené v tomto nariadení, keď sa poskytujú služby investičného poradenstva alebo riadenia portfólia, alebo keď bez ohľadu na poskytovanú investičnú službu dotknuté finančné nástroje obsahujú derivát. Investičné spoločnosti by takisto mali informovať spôsobilé protistrany o všetkých nákladoch a poplatkoch, ako je stanovené v tomto nariadení, keď bez ohľadu na poskytovanú investičnú službu dotknuté finančné nástroje obsahujú derivát a majú byť distribuované ich klientom. V iných prípadoch však investičné spoločnosti pri poskytovaní investičných služieb profesionálnym klientom alebo spôsobilým protistranám môžu napríklad súhlasiť, že na žiadosť dotknutého klienta neposkytnú ilustráciu, ktorá znázorňuje kumulatívny vplyv nákladov na výnos, alebo údaje o súvisiacej mene a uplatniteľných výmenných kurzoch a nákladoch, ak je ktorákoľvek strana celkových nákladov a poplatkov vyjadrená v cudzej mene.

(75)

S prihliadnutím na všeobecnú povinnosť konať v súlade s najlepším záujmom klientov a na dôležitosť vopred informovať klientov o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré majú vzniknúť, by mal odkaz na odporúčané nástroje alebo na nástroje uvádzané na trh obsahovať najmä investičné spoločnosti poskytujúce služby investičného poradenstva alebo riadenia portfólia a spoločnosti, ktoré v rámci poskytovania investičných a vedľajších služieb klientom poskytujú všeobecné odporúčania týkajúce sa finančných nástrojov alebo propagujú určité finančné nástroje. Tak by tomu bolo napríklad v prípade investičných spoločností, ktoré uzatvorili dohody o distribúcii alebo umiestnení s tvorcom produktu alebo emitentom.

(76)

V súlade so všeobecnou povinnosťou konať v súlade s najlepším záujmom klientov a s prihliadnutím na povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov Únie, ktoré regulujú určité finančné nástroje (najmä podielové listy v podnikoch kolektívneho investovania a štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), by investičné spoločnosti mali vo všetkých prípadoch, v ktorých sú investičné spoločnosti povinné poskytnúť klientovi informácie o nákladoch finančného nástroja v súlade s právnymi predpismi Únie, zverejniť a agregovať všetky náklady a poplatky vrátane nákladov na finančný nástroj.

(77)

Ak investičné spoločnosti neuviedli finančný nástroj na trh ani ho neodporučili alebo sa od nich podľa práva Únie nevyžaduje, aby klientom poskytli informácie o nákladoch na finančný nástroj, nemusia byť v pozícii, aby mohli zohľadniť všetky náklady spojené s daným finančným nástrojom. Dokonca aj v týchto zvyšných prípadoch by investičné spoločnosti mali vopred informovať klientov o všetkých nákladoch a poplatkoch spojených s investičnou službou a o cene za nadobudnutie príslušného finančného nástroja. Okrem toho by investičné spoločnosti mali plniť všetky ďalšie povinnosti poskytovať primerané informácie o rizikách príslušného finančného nástroja v súlade s článkom 24 ods. 4 písm. b) smernice 2014/65/EÚ alebo následne poskytovať klientom príslušné správy o poskytovanej službe v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ vrátane nákladových položiek.

(78)

S cieľom zabezpečiť povedomie klientov o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré majú vzniknúť, ako aj o hodnotení takýchto informácií a porovnaní s rôznymi finančnými nástrojmi a investičnými službami, by investičné služby mali klientom poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch včas pred poskytnutím služieb. Ex-ante informácie o nákladoch súvisiacich s finančným nástrojom alebo vedľajšou službou možno poskytnúť na základe predpokladanej sumy investície. Zverejnené náklady a poplatky by však mali predstavovať náklady, ktoré by klientovi skutočne vznikli na základe uvedenej predpokladanej sumy investície. Ak napríklad investičná spoločnosť ponúka škálu priebežných služieb s rôznymi poplatkami spojenými s jednotlivými službami, spoločnosť by mala zverejniť náklady spojené so službou, ktorú klient upísal. V prípade následného zverejnenia by informácie týkajúce sa nákladov a poplatkov mali odrážať skutočnú sumu investície klienta v čase zverejnenia.

(79)

V snahe zabezpečiť, aby investori dostali informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch podľa článku 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ, by sa podkladové trhové riziko malo chápať ako súvisiace len so zmenami hodnoty investovaného kapitálu, ktoré boli priamo spôsobené zmenami hodnoty podkladových aktív. Do požadovanej agregácie nákladov a poplatkov by preto mali byť zahrnuté aj transakčné náklady a priebežné poplatky za finančné nástroje a mali by byť odhadnuté pomocou odôvodnených predpokladov, ku ktorým sa pripojí vysvetlenie, že takéto odhady sú založené na predpokladoch a môžu sa odchyľovať od nákladov a poplatkov, ktoré skutočne vzniknú. Sledujúc ten istý cieľ, ktorým je úplné zverejnenie informácií, by z povinnosti poskytnúť informácie o nákladoch a poplatkoch nemali byť vylúčené postupy, keď dochádza k „vzájomnému započítaniu“ nákladov. Zverejnenie nákladov a poplatkov sa opiera o zásadu, že každý rozdiel medzi cenou pozície pre spoločnosť a príslušnou cenou pre zákazníka by sa mal zverejniť vrátane prirážok a zrážok.

(80)

Zatiaľ čo by investičné spoločnosti mali agregovať všetky náklady a poplatky v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ a poskytnúť klientovi celkové náklady vyjadrené ako peňažná suma a ako percentuálny podiel, investičným spoločnostiam by malo navyše byť umožnené poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom samostatné údaje, ktoré tvoria agregované počiatočné náklady a poplatky, agregované priebežné náklady a poplatky a agregované výstupné náklady.

(81)

Investičné spoločnosti distribuujúce finančné nástroje, vo vzťahu ku ktorým sú informácie o nákladoch a poplatkoch nedostatočné, by mali svojich klientov informovať aj o týchto nákladoch, ako aj o všetkých ďalších nákladoch a pridružených poplatkoch týkajúcich sa poskytovania investičných služieb v súvislosti s uvedenými finančnými nástrojmi s cieľom zachovať práva klientov na úplné zverejnenie nákladov a poplatkov. Tak by tomu bolo v prípade investičných spoločností distribuujúcich podielové listy v podnikoch kolektívneho investovania, pri ktorých napríklad správcovská spoločnosť PKIPCP neposkytla transakčné náklady. V takýchto prípadoch by investičné spoločnosti mali so správcovskými spoločnosťami PKIPCP nadviazať kontakt s cieľom získať od nich relevantné informácie.

(82)

V snahe zvýšiť vo vzťahu ku klientom transparentnosť pridružených nákladov ich investícií a výkonnosti ich investícií vo vzťahu k relevantným nákladom a poplatkom v priebehu času by mali byť zverejnené následné informácie aj v prípade, ak investičné spoločnosti majú alebo mali priebežný vzťah s klientom počas roka. Následné zverejnenie všetkých relevantných nákladov a poplatkov by malo byť poskytnuté na individuálnom základe. Následné pravidelné zverejnenie môže vychádzať z existujúcich povinností poskytovať správy, ako sú povinnosti pre spoločnosti vykonávajúce iné pokyny než správu portfólia, vykonávajúce správu portfólia alebo držbu finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta.

(83)

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch, ktoré je investičná spoločnosť povinná poskytnúť klientom, zahŕňajú informácie o opatreniach týkajúcich sa platieb alebo plnenia dohody o poskytnutí investičných služieb a akejkoľvek inej dohody týkajúcej sa finančného nástroja, ktorý sa ponúka. Na tento účel budú opatrenia týkajúce sa platieb vo všeobecnosti relevantné v prípade, ak je zmluva o finančnom nástroji ukončená vyrovnaním v hotovosti. Opatrenia týkajúce sa plnenia budú vo všeobecnosti relevantné v prípade, ak pri ukončení zmluvy si finančný nástroj vyžaduje dodanie akcií, dlhopisov, opčného listu, drahého kovu alebo iného nástroja alebo komodity.

(84)

Je nevyhnutné zaviesť odlišné požiadavky na uplatňovanie posúdenia vhodnosti podľa článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ a posúdenia primeranosti podľa článku 25 ods. 3 uvedenej smernice. Tieto testy sú odlišné čo do rozsahu v závislosti od investičných služieb, ktorých sa týkajú, a majú rôzne funkcie a charakteristiky.

(85)

Investičné spoločnosti by mali v správe o vhodnosti uviesť informácie o tom, či odporúčané služby alebo nástroje budú pravdepodobne od retailového klienta vyžadovať pravidelné preskúmanie ich opatrení, a mali by zákazníka na tieto informácie upozorniť. Patria sem aj situácie, keď klient pravdepodobne bude potrebovať poradenstvo s cieľom uviesť portfólio investícií späť do súladu s pôvodnou odporúčanou alokáciou, ak existuje pravdepodobnosť, že portfólio by sa mohlo odchýliť od cieľovej alokácie aktív.

(86)

S cieľom zohľadniť vývoj na trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov by sa malo objasniť, že investičné spoločnosti by mali zostať zodpovedné za uskutočnenie posúdení vhodnosti, ak sú služby investičného poradenstva alebo správy portfólia poskytované úplne alebo čiastočne prostredníctvom automatického alebo poloautomatického systému.

(87)

V súlade s požiadavkou na posúdenie vhodnosti podľa článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ by sa malo takisto objasniť, že investičné spoločnosti by mali uskutočniť posúdenie vhodnosti nielen vo vzťahu k odporúčaniam kúpiť finančný nástroj, ale v prípade všetkých rozhodnutí o tom, či obchodovať, vrátane rozhodnutia o tom, či kúpiť, držať alebo predať investíciu alebo nie.

(88)

Na účely článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ môže byť transakcia pre klienta alebo potenciálneho klienta nevhodná z dôvodu rizík súvisiacich finančných nástrojov, typu transakcie, vlastností pokynu alebo frekvencie obchodovania. Séria transakcií, z ktorých každá je vhodná, keď sa posudzuje samostatne, môže byť nevhodná, ak sa odporúčanie alebo rozhodnutia týkajúce sa obchodovania prijímajú s frekvenciou, ktorá nie je v najlepšom záujme klienta. V prípade správy portfólia by transakcia mohla byť nevhodná aj v prípade, ak by mala za následok nevhodné portfólio.

(89)

Odporúčanie či žiadosť alebo poradenstvo správcu portfólia vo vzťahu ku klientovi so zámerom, aby klient dal alebo zmenil oprávnenie správcovi portfólia, v ktorom sú vymedzené limity pre voľnú úvahu správcu portfólia, by sa mali považovať za odporúčanie uvedené v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ.

(90)

V snahe zabezpečiť právnu istotu a umožniť klientom lepšie pochopiť povahu poskytovaných služieb by investičné spoločnosti, ktoré klientom poskytujú investičné alebo vedľajšie služby, mali so zákazníkom uzatvoriť základnú písomnú dohodu, v ktorej sa stanovia základné práva a povinnosti spoločnosti a klienta.

(91)

Toto nariadenie by od príslušných orgánov nemalo vyžadovať, aby schvaľovali obsah základnej dohody medzi investičnou spoločnosťou a jej klientmi. Nemalo by im však brániť ani v tom, aby takto konali, pokiaľ je každé takéto schválenie založené len na dodržaní povinností spoločnosti podľa smernice 2014/65/EÚ konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov a vyhotoviť záznam, v ktorom sa uvádzajú práva a povinnosti investičných spoločností a ich klientov, ako aj iné podmienky, za ktorých spoločnosti budú svojim klientom poskytovať služby.

(92)

Záznamy investičnej spoločnosti je potrebné prispôsobiť typu obchodnej činnosti a škále vykonávaných investičných služieb a činností za predpokladu, že sú splnené povinnosti uchovávať záznamy stanovené v smernici 2014/65/EÚ, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (11), nariadení (EÚ) č. 596/2014, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ (12) a v tomto nariadení a že príslušné orgány sú schopné plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu a vykonávať opatrenia na presadzovanie práva s cieľom zabezpečiť ochranu investorov, ako aj integritu trhu.

(93)

Vzhľadom na význam správ a pravidelných oznámení pre všetkých klientov a vzhľadom na rozšírenie článku 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ na vzťah so spôsobilými protistranami by sa požiadavky na poskytovanie správ stanovené v tomto nariadení mali vzťahovať na všetky kategórie klientov. S prihliadnutím na povahu interakcií so spôsobilými protistranami by investičné spoločnosti mali mať možnosť uzatvárať dohody, v ktorých sa určí špecifický obsah a načasovanie poskytovania správ, ktoré sú odlišné od tých, ktoré sa vzťahujú na retailových a profesionálnych klientov.

(94)

V prípadoch, keď sa od investičnej spoločnosti poskytujúcej služby správy portfólia vyžaduje, aby klientom alebo potenciálnym klientom poskytovala informácie o typoch finančných nástrojov, ktoré môžu byť zahrnuté do portfólia klienta, a typoch transakcií, ktoré môžu byť v prípade takýchto nástrojoch vykonané, by sa v týchto informáciách malo samostatne uviesť, či investičná spoločnosť bude oprávnená investovať do finančných nástrojov, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, do derivátov alebo do nelikvidných nástrojov či nástrojov s vysokou volatilitou, alebo uskutočňovať predaje nakrátko, nákupy za vypožičané prostriedky, transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov alebo akékoľvek transakcie zahŕňajúce platby marží, zloženie kolaterálu alebo kurzové riziko.

(95)

Klienti by mali byť informovaní o výkonnosti svojho portfólia a o znehodnotení svojich počiatočných investícií. V prípade správy portfólia by táto aktivácia mala byť stanovená na zníženie vo výške 10 % a pri následných zníženiach o násobky 10 % celkovej hodnoty portfólia a nemala by sa vzťahovať na individuálne účasti.

(96)

Na účely povinností poskytovať správy v súvislosti so správou portfólia by transakcia s podmieneným záväzkom mala zahŕňať skutočný alebo potenciálny záväzok pre zákazníka, ktorý presahuje náklady na nadobudnutie nástroja.

(97)

Na účely ustanovení týkajúcich sa poskytovania správ klientom by sa odkaz na typ pokynu mal chápať ako odkaz na jeho status ako limitný pokyn, trhový pokyn alebo iný špecifický typ pokynu.

(98)

Na účely ustanovení týkajúcich sa poskytovania správ klientom by sa odkaz na povahu pokynu mal chápať ako odkaz na pokyny na upísanie cenných papierov alebo na využitie opcie, alebo na podobný pokyn klienta.

(99)

Pri stanovovaní politiky vykonávania pokynov v súlade s článkom 27 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ by investičná spoločnosť mala určiť relatívnu závažnosť činiteľov uvedených v článku 27 ods. 1 uvedenej smernice alebo aspoň stanoviť postup, na základe ktorého určí relatívnu závažnosť týchto činiteľov, aby mohla pre svojich klientov dosiahnuť najlepší možný výsledok. S cieľom uplatniť uvedenú politiku by investičná spoločnosť mala vybrať také miesta výkonu, ktoré jej umožnia pri vykonávaní pokynov klientov trvale dosahovať najlepší možný výsledok. V snahe plniť právnu povinnosť vykonania najlepším spôsobom investičné spoločnosti pri uplatňovaní kritérií pre vykonanie najlepším spôsobom vo vzťahu k profesionálnym klientom spravidla nebudú využívať rovnaké miesta výkonu v prípade transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) a iných transakcií. Dôvodom je, že SFT sa používajú ako zdroj financovania podliehajúci záväzku, že dlžník vráti k budúcemu dátumu rovnocenné cenné papiere, a podmienky SFT sú spravidla vymedzené dvojstranne medzi protistranami pred vykonaním pokynu. Výber miest výkonu pre SFT je preto obmedzenejší než v prípade iných transakcií vzhľadom na to, že závisí od príslušných podmienok, ktoré si protistrany vopred vymedzia, a od toho, či po príslušných finančných nástrojoch existuje na uvedených miestach výkonu osobitný dopyt. V dôsledku toho by politika vykonávania pokynov, ktorú zaviedli investičné spoločnosti, mala zohľadňovať osobitné charakteristiky SFT a miesta výkonu použité pre SFT by v nej mali byť uvedené samostatne. Investičná spoločnosť by mala uplatňovať svoju politiku vykonávania pokynov na každý pokyn klientov, ktorý vykonáva, s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pre klienta v súlade s uvedenou politikou.

(100)

S cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti, ktoré postupujú alebo zadávajú pokyny klientov iným subjektom na vykonanie, konali v najlepšom záujme svojich klientov v súlade s článkom 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ a článkom 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ – poskytovať klientom informácie o spoločnosti a jej službách – by investičné spoločnosti mali klientom poskytovať pre každú triedu finančných nástrojov vhodné informácie o piatich najlepších subjektoch, ktorým postupujú alebo zadávajú pokyny klientov, a klientom poskytovať informácie o kvalite výkonu v súlade s článkom 27 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ a príslušnými vykonávacími opatreniami. Investičné spoločnosti postupujúce alebo zadávajúce pokyny iným subjektom na vykonanie si môžu vybrať jediný subjekt na vykonanie len vtedy, ak sú schopné preukázať, že im to umožňuje trvale dosahovať najlepší výsledok pre svojich klientov a ak môžu odôvodnene očakávať, že vybraný subjekt im umožní dosiahnuť výsledky pre klienta, ktoré sú aspoň rovnako dobré ako výsledky, ktoré môžu odôvodnene očakávať v prípade, keby na vykonanie pokynov využili alternatívne subjekty. Toto odôvodnené očakávanie by malo byť podporené relevantnými údajmi uverejnenými v súlade s článkom 27 smernice 2014/65/EÚ alebo internou analýzou, ktorú tieto investičné spoločnosti vykonali.

(101)

Na zabezpečenie toho, aby investičná spoločnosť dosahovala najlepší možný výsledok pre klienta pri vykonávaní pokynu retailového klienta v prípade, že klient neudelil žiadne konkrétne inštrukcie, by spoločnosť mala vziať do úvahy všetky činitele, ktoré jej umožňujú dosiahnuť najlepší možný výsledok z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu. Rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania, veľkosť a povaha pokynu, dosah na trh a akékoľvek iné implicitné náklady spojené s transakciou môžu byť uprednostnené pred okamžitými úvahami o cene a nákladoch len vtedy, pokiaľ sú potrebné na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku z hľadiska celkového plnenia pre retailového klienta.

(102)

Keď investičná spoločnosť vykonáva pokyn podľa konkrétnych inštrukcií klienta, malo by sa to považovať za dodržanie jej povinností vykonania najlepším spôsobom, len pokiaľ ide o časť alebo aspekt pokynu, ktorého sa inštrukcie klienta týkajú. Skutočnosť, že klient dal konkrétne inštrukcie, ktoré sa vzťahujú na časť alebo aspekt pokynu, by sa nemala považovať za oslobodenie investičnej spoločnosti od jej povinností vykonania najlepším spôsobom v súvislosti s akýmikoľvek inými časťami alebo aspektmi pokynu klienta, na ktoré sa tieto pokyny nevzťahujú. Investičná spoločnosť by nemala výslovným naznačením ani implicitným návrhom obsahu pokynu pre klienta spôsobiť, aby jej klient zadal pokyn na vykonanie určitým spôsobom, keď by táto spoločnosť mala rozumne vedieť že takýto pokyn pravdepodobne bráni tomu, aby pre klienta dosiahla najlepší možný výsledok. To však nebráni spoločnosti vyzvať klienta, aby si vybral medzi dvoma alebo viacerými špecifikovanými obchodnými miestami, za predpokladu, že tieto miesta sú v súlade s politikou tejto spoločnosti v oblasti vykonávania pokynov.

(103)

Obchodovanie investičnej spoločnosti s klientmi na vlastný účet by sa malo považovať za vykonávanie pokynov klienta, a preto by sa naň mali vzťahovať požiadavky stanovené v smernici 2014/65/EÚ a tomto nariadení a najmä tie povinnosti, ktoré sa týkajú vykonania najlepším spôsobom. Ak však investičná spoločnosť poskytne klientovi kotáciu a táto kotácia by spĺňala povinnosti investičnej spoločnosti podľa článku 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, ak by spoločnosť realizovala túto kotáciu v čase, keď bola kotácia poskytnutá, potom by spoločnosť mala splniť tie isté povinnosti, ak realizuje kotáciu po tom, čo ju klient prijme, za predpokladu, že pri zohľadnení meniacich sa podmienok na trhu a času, ktorý uplynul medzi ponukou a prijatím kotácie, kotácia nie je preukázateľne neaktuálna.

(104)

Povinnosť dosiahnuť najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klienta platí pre všetky typy finančných nástrojov. Pri rozdielnych trhových štruktúrach alebo štruktúre finančných nástrojov však môže byť náročné stanoviť a uplatňovať jednotný štandard a postup pre vykonanie najlepším spôsobom, ktorý by bol platný a účinný pre všetky druhy nástrojov. Povinnosti vykonania najlepším spôsobom by sa preto mali uplatňovať spôsobom, ktorý zohľadňuje rozdielne okolnosti spojené s vykonaním pokynov súvisiacich s konkrétnymi typmi finančných nástrojov. Napríklad transakcie zahŕňajúce OTC finančný nástroj prispôsobený pre klienta, pri ktorých ide o jedinečný zmluvný vzťah prispôsobený okolnostiam klienta a investičnej spoločnosti, nemusia byť na účely vykonania najlepším spôsobom porovnateľné s transakciami zahŕňajúcimi akcie obchodované na centralizovaných miestach výkonu. Keďže povinnosti vykonania najlepším spôsobom sa vzťahujú na všetky finančné nástroje bez ohľadu na to, či sa obchodujú na obchodných miestach alebo na OTC základe, investičné spoločnosti by mali zhromažďovať relevantné údaje o trhu s cieľom skontrolovať, či OTC cena ponúkaná klientovi je spravodlivá a prispieva k povinnosti vykonania najlepším spôsobom.

(105)

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa politiky vykonávania pokynov by sa nemali dotýkať všeobecnej povinnosti investičnej spoločnosti podľa článku 27 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ, ktorá sa týka monitorovania účinnosti jej opatrení na vykonávanie pokynov a politiky vykonávania pokynov a pravidelného vyhodnocovania miest výkonu.

(106)

Toto nariadenie by nemalo vyžadovať, aby v súvislosti s vykonaním najlepším spôsobom bolo vynaložené zdvojené úsilie zo strany investičnej spoločnosti poskytujúcej službu prijatia a postúpenia pokynu alebo správy portfólia a zo strany akejkoľvek investičnej spoločnosti, ktorej uvedená investičná spoločnosť postupuje svoje pokyny na účely ich vykonania.

(107)

Povinnosť vykonania najlepším spôsobom podľa smernice 2014/65/ES vyžaduje od investičných spoločností, aby prijali všetky dostatočné opatrenia na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre svojich klientov. Kvalita vykonávania pokynov, ktorá zahŕňa také aspekty, ako je rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania (napr. miera vykonania pokynu) a dostupnosť a výskyt cenového zlepšenia, je dôležitým činiteľom vykonania najlepším spôsobom. Dostupnosť, porovnateľnosť a konsolidácia údajov súvisiacich s kvalitou vykonávania pokynov na rôznych miestach výkonu sú rozhodujúce faktory, ktoré umožňujú investičným spoločnostiam a investorom určiť tie miesta výkonu, na ktorých sa dosahuje najvyššia kvalita vykonávania pokynov pre ich klientov. S cieľom dosiahnuť pri vykonávaní najlepší výsledok pre klienta by investičné spoločnosti mali porovnávať a analyzovať relevantné údaje vrátane tých, ktoré boli sprístupnené verejnosti v súlade s článkom 27 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ a príslušnými vykonávacími opatreniami.

(108)

Investičné spoločnosti vykonávajúce pokyny by mali mať možnosť zahrnúť do svojej politiky jediné miesto výkonu len v prípade, ak sú schopné preukázať, že im to umožňuje trvale dosahovať pre svojich klientov vykonanie najlepším spôsobom. Investičné spoločnosti by si mali vybrať jediné miesto výkonu len vtedy, ak môžu odôvodnene očakávať, že vybrané miesto výkonu im umožní dosiahnuť pre klienta výsledky, ktoré sú aspoň rovnako dobré ako výsledky, ktoré môžu odôvodnene očakávať v prípade, keby na vykonanie pokynov využili alternatívne miesta výkonu. Toto odôvodnené očakávanie musí byť podporené relevantnými údajmi uverejnenými v súlade s článkom 27 smernice 2014/65/EÚ alebo inými internými analýzami, ktoré tieto spoločnosti vykonávajú.

(109)

Realokácia transakcií by sa mala považovať za realokáciu, ktorá poškodzuje klienta, ak je v dôsledku tejto realokácie nespravodlivo uprednostnená investičná spoločnosť alebo akýkoľvek konkrétny klient.

(110)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014, by sa na účely ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa spracovania pokynov klienta nemalo s pokynmi klienta zaobchádzať ako s pokynmi, ktoré sú za iných okolností porovnateľné, ak sú prijaté prostredníctvom rôznych médií a nebolo by možné, aby boli spracované postupne. Akékoľvek použitie informácií investičnou spoločnosťou, ktoré sa týkajú nevybaveného pokynu klienta, s cieľom obchodovania s finančnými nástrojmi na vlastný účet, ktorých sa pokyny klienta týkajú, alebo so súvisiacimi finančnými nástrojmi, by sa malo považovať za zneužitie týchto informácií. Samotná skutočnosť, že tvorcovia trhu alebo orgány, ktoré majú povolenie konať ako protistrany, sa obmedzujú vykonávať svoju legitímnu obchodnú činnosť spočívajúcu v nákupe a predaji finančných nástrojov alebo že osoby s povolením vykonávať pokyny v mene tretích strán sa obmedzujú vykonávať pokyn riadnym spôsobom, by sa ako taká nemala považovať za skutočnosť predstavujúcu zneužitie informácií.

(111)

Pri posudzovaní toho, či trh spĺňa požiadavku stanovenú v článku 33 ods. 3 písm. a) smernice 2014/65/EÚ, aby najmenej 50 % emitentov, ktorí boli prijatí na obchodovanie na danom trhu, boli malé a stredné podniky (MSP), by príslušné orgány mali použiť flexibilný prístup vo vzťahu k trhom bez predchádzajúcej skúsenosti s prevádzkou, k novo vytvoreným MSP, ktorých finančné nástroje boli prijaté na obchodovanie pre menej než tri roky, a k emitentom výhradne nekapitálových finančných nástrojov.

(112)

Vzhľadom na rozmanitosť modelov prevádzkovania existujúcich MTF so zameraním na MSP v Únii a s cieľom zabezpečiť úspech novej kategórie rastového trhu MSP je vhodné poskytnúť rastovým trhom MSP vhodnú mieru flexibility pri posudzovaní vhodnosti emitentov na ich prijatie na obchodné miesto. V každom prípade by rastový trh MSP nemal mať pravidlá, ktoré emitentom ukladajú väčšiu záťaž, než pravidlá, ktoré sa vzťahujú na emitentov na regulovaných trhoch.

(113)

Pokiaľ ide o obsah dokumentu o prijatí, ktorý emitent musí predložiť pri prvotnom prijatí jeho cenných papierov na obchodovanie na rastovom trhu MSP, ak sa neuplatňuje požiadavka na zverejnenie prospektu podľa smernice 2003/71/ES, je vhodné, aby príslušné orgány mohli na základe voľnej úvahy posúdiť, či pravidlá, ktoré stanovil organizátor rastového trhu MSP, poskytujú investorom riadne informácie. Hoci plnú zodpovednosť za informácie uvedené v dokumente o prijatí by mal niesť emitent, mal by to byť organizátor rastového trhu MSP, ktorý vymedzí, ako by sa mal dokument o prijatí vhodne preskúmavať. To by nemalo nevyhnutne zahŕňať formálne schválenie príslušným orgánom alebo organizátorom.

(114)

Uverejňovanie ročných a polročných finančných správ emitentom predstavuje vhodný minimálny štandard transparentnosti, ktorý zodpovedá prevládajúcim najlepším postupom na existujúcich trhoch zameraných na MSP. Pokiaľ ide o obsah finančných správ, organizátor rastového trhu MSP by mal mať možnosť predpísať, aby emitenti, ktorých finančné nástroje sa obchodujú na ich obchodnom mieste, používali medzinárodné štandardy finančného výkazníctva alebo štandardy finančného výkazníctva, ktoré povoľujú miestne zákony a predpisy, alebo obidva takéto štandardy. Lehoty na uverejnenie finančných správ by mali byť menej zaťažujúce než tie, ktoré sa vyžadujú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (13), keďže menej prísne časové rámce sa javia vhodnejšie z hľadiska potrieb a okolností MSP.

(115)

Keďže pravidlá šírenia informácií o emitentoch na regulovaných trhoch podľa smernice 2004/109/ES by boli pre emitentov na rastových trhoch MSP príliš zaťažujúce, je vhodné, aby sa webové sídlo organizátora rastového trhu MSP stalo ústredným bodom pre investorov hľadajúcich informácie o emitentoch obchodovaných na danom obchodnom mieste. Uverejnenie na webovom sídle organizátora rastového trhu MSP možno vykonať aj poskytnutím priameho odkazu na webové sídlo emitenta v prípade, že sú na ňom tieto informácie uverejnené, ak tento odkaz vedie priamo na príslušnú časť webového sídla emitenta, kde môžu investori tieto regulatórne informácie ľahko nájsť.

(116)

Je nevyhnutné bližšie určiť, kedy pozastavenie alebo odstránenie finančného nástroja z obchodovania pravdepodobne významne poškodí záujem investora alebo riadne fungovanie trhu. Zbližovanie v tejto oblasti je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby účastníci trhu v členskom štáte, v ktorom došlo k pozastaveniu obchodovania s finančnými nástrojmi alebo v ktorom boli finančné nástroje odstránené, neboli znevýhodnení v porovnaní s účastníkmi trhu v inom členskom štáte, v ktorom obchodovanie stále prebieha.

(117)

Na zabezpečenie nevyhnutnej miery zbližovania je vhodné stanoviť zoznam okolností, ktoré predstavujú významné poškodenie záujmov investorov a riadneho fungovania trhu, na základe ktorých by príslušný vnútroštátny orgán, organizátor trhu prevádzkujúci regulovaný trh alebo investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF mohli rozhodnúť o nepožadovaní pozastavenia alebo odstránenia finančného nástroja z obchodovania alebo o nevyhovení oznámeniu v tomto zmysle. Je vhodné, aby takýto zoznam bol neúplný, keďže tak príslušným vnútroštátnym orgánom poskytne rámec pre uplatnenie vlastného úsudku a ponechá im nevyhnutnú mieru flexibility pri posudzovaní jednotlivých prípadov.

(118)

V článku 31 ods. 2, resp. v článku 54 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ sa vyžaduje, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF a organizátori trhu regulovaných trhov za určitých okolností bezodkladne informovali svoje príslušné vnútroštátne orgány. Účelom tejto požiadavky je zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli plniť svoje regulatórne úlohy a aby boli včas informovaní o relevantných udalostiach, ktoré môžu mať negatívny vplyv na fungovanie a integritu trhov. Informácie, ktoré doručili prevádzkovatelia obchodných miest, by mali príslušným vnútroštátnym orgánom umožniť určiť a posúdiť riziká pre trhy a ich účastníkov, ako aj efektívne reagovať a v prípade potreby prijať opatrenie.

(119)

Je vhodné stanoviť neúplný zoznam okolností vysokej úrovne, za ktorých v súvislosti s finančným nástrojom možno predpokladať závažné porušenie pravidiel obchodného miesta, narúšajúce obchodné podmienky alebo systémové narušenia, čím sa aktivuje povinnosť pre prevádzkovateľov obchodných miest bezodkladne informovať svoje príslušné orgány, ako je stanovené v článku 31 ods. 2 a článku 54 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ. Na tento účel by sa odkaz na „pravidlá obchodného miesta“ mal chápať v širšom zmysle a mal by zahŕňať všetky pravidlá, rozhodnutia, pokyny, ako aj všeobecné obchodné podmienky zmluvných dohôd medzi obchodným miestom a jeho účastníkmi, ktoré obsahujú podmienky pre obchodovanie a prijatie na obchodné miesto.

(120)

Pokiaľ ide o správanie, ktoré môže naznačovať zneužívanie v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014, je takisto vhodné vytvoriť neúplný zoznam signálov obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom, ktoré by prevádzkovateľ obchodného miesta mal zohľadniť pri skúmaní transakcií alebo pokynov na obchodovanie s cieľom určiť, či sa uplatňuje povinnosť informovať príslušné vnútroštátne orgány, ako je stanovené v článku 31 ods. 2 a článku 54 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ. Na tento účel by odkaz na „pokyn na obchodovanie“ mal zahŕňať všetky typy pokynov vrátane prvotných pokynov, úprav, aktualizácií a zrušení pokynov, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli vykonané a bez ohľadu na prostriedky použité na prístup na obchodné miesto.

(121)

Zoznam signálov obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom by nemal byť ani vyčerpávajúci, ani určujúci, pokiaľ ide o zneužívanie trhu alebo pokusy o zneužitie trhu, keďže každý zo signálov sám osebe nemusí nevyhnutne predstavovať zneužitie trhu alebo pokusy o zneužitie trhu. Transakcie alebo pokyny na obchodovanie, ktoré spĺňajú jeden alebo viaceré signály, môžu byť vykonané z oprávnených dôvodov alebo v súlade s pravidlami obchodného miesta.

(122)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť pre zainteresované strany trhu a zároveň predchádzať zneužívaniu trhu a zachovať dôvernosť totožnosti držiteľov pozícií by sa uverejňovanie týždenných správ obsahujúcich kumulované pozície podľa článku 58 ods. 1 písm. a) smernice 2014/65/EÚ malo vzťahovať len na kontrakty, s ktorými obchodujú určité osoby a ktoré presahujú určité objemy, ako je spresnené v tomto nariadení.

(123)

S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje o trhu poskytovali v Únii jednotne za primeraných obchodných podmienok, sa v tomto nariadení stanovujú podmienky, ktoré APA a CTP musia spĺňať. Tieto podmienky vychádzajú z cieľa, ktorý spočíva v zabezpečení toho, aby povinnosť poskytovať údaje o trhu za primeraných obchodných podmienok bola dostatočne jasná, aby umožňovala účinné a jednotné uplatňovanie pri zohľadnení rôznych prevádzkových modelov a štruktúr nákladov poskytovateľov údajov.

(124)

V snahe zabezpečiť, aby poplatky za údaje o trhu boli stanovené na primeranej úrovni, si splnenie povinnosti poskytovať údaje o trhu za primeraných obchodných podmienok vyžaduje, aby boli ceny založené na primeranom vzťahu medzi nákladmi na ich vytvorenie a nákladmi na ich šírenie. Preto – bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže – by si poskytovatelia údajov mali stanoviť poplatky na základe svojich nákladov, pričom smú získavať primeranú maržu na základe takých faktorov, ako je marža z prevádzkového zisku, návratnosť nákladov, návratnosť prevádzkových aktív a návratnosť kapitálu. Ak poskytovateľom údajov vznikajú spoločné náklady na poskytovanie údajov a poskytovanie iných služieb, náklady na poskytovanie údajov môžu zahŕňať primeraný podiel nákladov vznikajúcich z akejkoľvek inej relevantnej poskytovanej služby. Keďže stanovenie presných nákladov je veľmi zložité, namiesto toho by mala byť stanovená metodika rozdelenia nákladov a rozčlenenia nákladov, pričom by stanovenie uvedených nákladov bolo ponechané na voľné uváženie poskytovateľov údajov o trhu.

(125)

Údaje o trhu by sa mali poskytovať nediskriminačne, čo si vyžaduje, aby všetkým zákazníkom, ktorí sú v tej istej kategórii na základe uverejnených objektívnych kritérií, bola ponúknutá rovnaká cena a ďalšie obchodné podmienky.

(126)

S cieľom umožniť používateľom údajov získať údaje o trhu bez toho, aby museli kúpiť iné služby, by sa údaje o trhu mali ponúkať bez viazanosti s inými službami. Aby sa zabránilo tomu, že používatelia údajov budú pri nákupe údajov od rôznych distribútorov údajov o trhu platiť viackrát za tie isté údaje o trhu, údaje o trhu by sa mali ponúkať na báze poplatku za používateľa, pokiaľ by to nebolo nepomerné k nákladom s tým spojeným vzhľadom na predmet a rozsah poskytovania údajov o trhu zo strany APA a CTP.

(127)

S cieľom umožniť používateľom údajov a príslušným orgánom účinne posúdiť, či sa údaje o trhu poskytujú za primeraných obchodných podmienok, je potrebné, aby základné podmienky ich poskytovania boli sprístupnené verejnosti. Poskytovatelia údajov by preto mali zverejňovať informácie o svojich poplatkoch a o obsahu údajov o trhu, ako aj o metodikách nákladového účtovníctva použitých na určenie svojich nákladov bez toho, aby museli zverejňovať svoje skutočné náklady.

(128)

Je vhodné stanoviť kritériá určovania toho, kedy má prevádzka regulovaného trhu, MTF alebo OTF podstatnú dôležitosť v hostiteľskom členskom štáte, s cieľom vyhnúť sa vytvoreniu povinnosti na obchodnom mieste zodpovedať sa alebo podliehať dohľadu viac než jedného príslušného orgánu, ak by to nebolo podľa smernice 2014/65/EÚ nevyhnutné. V prípade MTF a OTF je vhodné, aby sa za systémy s významným podielom na trhu považovali len MTF a OTF, aby nebolo pri každom premiestnení alebo nadobudnutí ekonomicky nevýznamného MTF alebo OTF automaticky aktivované zavedenie mechanizmov spolupráce podľa článku 79 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ.

(129)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (charta). Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na ochranu osobných údajov, so slobodou podnikania, s právom na ochranu spotrebiteľa a právom na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001.

(130)

S orgánom ESMA, zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (14), sa konzultovalo v súvislosti s technickým poradenstvom.

(131)

S cieľom umožniť príslušným orgánom a investičným spoločnostiam, aby sa prispôsobili novým požiadavkám v tomto nariadení tak, aby sa mohli uplatňovať efektívnym a účinným spôsobom, by sa dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia mal zosúladiť s dátumom uplatňovania smernice 2014/65/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Kapitola II a oddiely 1 až 4, článok 59 ods. 4 a článok 60 a kapitola III oddiely 6 a 8 a, pokiaľ sa týkajú uvedených ustanovení, kapitola I, kapitola III oddiel 9 a kapitola IV tohto nariadenia sa uplatňujú na správcovské spoločnosti v súlade s článkom 6 ods. 4 smernice 2009/65/ES a článkom 6 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (15).

2.   Odkazy na investičné spoločnosti zahŕňajú úverové inštitúcie a odkazy na finančné nástroje zahŕňajú štruktúrované vklady vo vzťahu ku všetkým požiadavkám uvedeným v článku 1 ods. 3 a článku 1 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ a ich vykonávacích ustanoveniach podľa tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„príslušná osoba“ v súvislosti s investičnou spoločnosťou je ktorákoľvek z týchto osôb:

a)

riaditeľ, spoločník alebo osoba v rovnocennom postavení, manažér alebo viazaný sprostredkovateľ spoločnosti;

b)

riaditeľ, spoločník alebo osoba v rovnocennom postavení, alebo manažér ktoréhokoľvek viazaného sprostredkovateľa spoločnosti;

c)

zamestnanec spoločnosti alebo viazaného sprostredkovateľa spoločnosti, ako aj ktorákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby sú dané k dispozícii spoločnosti alebo viazanému sprostredkovateľovi spoločnosti a sú pod kontrolou spoločnosti alebo viazaného sprostredkovateľa spoločnosti a ktorá sa podieľa na poskytovaní investičných služieb a výkone investičných činností spoločnosťou;

d)

fyzická osoba, ktorá sa priamo podieľa na poskytovaní služieb investičnej spoločnosti alebo jej viazanému sprostredkovateľovi na základe dohody o externom zabezpečovaní na účely poskytovania investičných služieb a výkonu investičných činností spoločnosťou;

2.

„finančný analytik“ je príslušná osoba, ktorá vypracúva vecný obsah investičného prieskumu;

3.

„externé zabezpečovanie“ je dohoda v akejkoľvek podobe medzi investičnou spoločnosťou a poskytovateľom služieb, podľa ktorej tento poskytovateľ služieb vykonáva proces, službu alebo činnosť, ktorú by inak vykonávala samotná investičná spoločnosť;

3a.

„osoba, s ktorou má príslušná osoba rodinný vzťah“ je ktorákoľvek z týchto osôb:

a)

manželský partner príslušnej osoby alebo iný partner tejto osoby, ktorý sa podľa vnútroštátneho práva považuje za osobu rovnocennú manželskému partnerovi;

b)

nezaopatrené dieťa alebo nevlastné dieťa príslušnej osoby;

c)

iná príbuzná osoba príslušnej osoby, ktorá k dátumu príslušnej osobnej transakcie zdieľala s touto osobou spoločnú domácnosť aspoň počas jedného roka;

4.

„transakcia financovania prostredníctvom cenných papierov“ je transakcia financovania prostredníctvom cenných papierov podľa vymedzenia v článku 3 bode 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (16).

5.

„odmena“ sú všetky formy platieb alebo finančných či nefinančných výhod, ktoré spoločnosti poskytujú priamo alebo nepriamo príslušným osobám pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb klientom;

6.

„komodita“ je akýkoľvek tovar vymeniteľnej povahy, ktorý je možné dodať, vrátane kovov a ich rúd a zliatin, poľnohospodárskych výrobkov a energie, akou je elektrina.

Článok 3

Podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie informácií

1.   Ak sa na účely tohto nariadenia vyžaduje poskytovanie informácií na trvanlivom médiu podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 62 smernice 2014/65/EÚ, investičné spoločnosti majú právo poskytovať tieto informácie na inom trvanlivom médiu, než je papier len vtedy, ak:

a)

poskytnutie týchto informácií na danom médiu je vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočniť obchod medzi spoločnosťou a klientom, a

b)

osoba, ktorej sa majú poskytnúť informácie a ktorej je ponúknutá možnosť výberu medzi informáciami na papieri alebo na danom inom trvanlivom médiu, si konkrétne vyberie poskytnutie informácií na danom inom médiu.

2.   Ak podľa článkov 46, 47, 48, 49, 50 alebo článku 66 ods. 3 tohto nariadenia investičná spoločnosť poskytuje klientovi informácie prostredníctvom webového sídla a tieto informácie nie sú určené osobne tomuto klientovi, investičné spoločnosti zabezpečia, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

poskytnutie týchto informácií na danom médiu je vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočniť obchod medzi spoločnosťou a klientom,

b)

klient musí výslovne súhlasiť s poskytnutím týchto informácií v tejto forme;

c)

klientovi musí byť elektronicky oznámená adresa webového sídla a miesto na webovom sídle, na ktorom je možný prístup k týmto informáciám;

d)

informácie musia byť aktuálne;

e)

informácie musia byť dostupné na danom webovom sídle nepretržite počas takého obdobia, aké klient môže primerane potrebovať na ich preskúmanie.

3.   Na účely tohto článku sa poskytovanie informácií prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie považuje za vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočniť obchod medzi spoločnosťou a klientom, ak existuje dôkaz o tom, že klient má pravidelný prístup na internet. Za taký dôkaz sa považuje e-mailová adresa, ktorú klient poskytne na účely uskutočnenia daného obchodu.

Článok 4

Poskytnutie investičnej služby príležitostným spôsobom

(článok 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

Na účely výnimky uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 2014/65/EÚ sa investičná služba považuje za poskytnutú príležitostným spôsobom v rámci profesijnej činnosti, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

medzi profesijnou činnosťou a poskytnutím investičnej služby tomu istému klientovi existuje úzke a faktické spojenie tak, že investičnú službu možno považovať za doplnkovú k hlavnej profesijnej činnosti;

b)

cieľom poskytnutia investičných služieb klientom hlavnej profesijnej činnosti nie je poskytnúť osobe, ktorá vykonáva túto profesijnú činnosť, systematický zdroj príjmu, a

c)

osoba vykonávajúca profesijnú činnosť neuvádza na trh ani inak nepropaguje svoju schopnosť poskytovať investičné služby s výnimkou prípadu, keď sú klientom zverejňované ako doplnkové k hlavnej profesijnej činnosti.

Článok 5

Veľkoobchodné energetické produkty, ktoré sa musia vyrovnať fyzicky

(článok 4 ods. 1 bod 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ sa veľkoobchodný energetický produkt musí vyrovnať fyzicky, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

obsahuje ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, že zmluvné strany zaviedli vhodné opatrenia, aby mohli vykonať alebo prevziať dodávku podkladovej komodity; dohoda o vyrovnávaní s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v oblasti elektriny či prevádzkovateľom prepravnej siete v oblasti plynu sa považuje za vhodné opatrenie, ak strany dohody musia zabezpečiť fyzickú dodávku elektriny alebo plynu;

b)

stanovuje bezpodmienečné, neobmedzené a vynútiteľné povinnosti zmluvných strán dodať podkladovú komoditu a prevziať dodávku podkladovej komodity;

c)

neumožňuje žiadnej strane nahradiť fyzickú dodávku vyrovnaním v hotovosti;

d)

povinnosti vyplývajúce zo zmluvy nemôžu byť kompenzované povinnosťami z iných zmlúv medzi dotknutými stranami bez toho, aby boli dotknuté práva zmluvných strán vzájomne započítať svoje povinnosti týkajúce sa platieb v hotovosti.

Na účely písmena d) sa prevádzkové vzájomné započítanie na trhoch s elektrinou a plynom nepovažuje za kompenzáciu zmluvných povinností povinnosťami vyplývajúcimi z iných zmlúv.

2.   Prevádzkové vzájomné započítanie sa chápe ako nominácia množstva elektriny a plynu, ktoré bude zavedené do siete na základe toho, že to vyžadujú pravidlá, alebo na základe žiadostí prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa vymedzenia v článku 2 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (17) pre subjekt vykonávajúci na vnútroštátnej úrovni funkciu rovnocennú funkcii prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Žiadna nominácia množstiev založených na prevádzkovom vzájomnom započítaní nesmie byť na základe voľnej úvahy zmluvných strán.

3.   Na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ vyššia moc zahŕňa každú mimoriadnu udalosť alebo súbor okolností, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán, ktoré zmluvné strany nemohli reálne predpokladať alebo im zabrániť pri vynaložení vhodnej a primeranej náležitej starostlivosti a ktoré bránia niektorej zmluvnej strane alebo obom plniť svoje zmluvné povinnosti.

4.   Na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ nemožnosť vyrovnania bona fide zahŕňa každú udalosť alebo súbor okolností, ktoré sa nepovažujú za vyššiu moc v zmysle odseku 3, ktoré sú objektívne a výslovne vymedzené v zmluvných podmienkach ako neumožňujúce jednej alebo obom zmluvným stranám, ktoré konajú v dobrej viere, plniť svoje zmluvné povinnosti.

5.   Existencia ustanovení o vyššej moci alebo nemožnosti vyrovnania bona fide nebráni v tom, aby sa zmluva považovala za „fyzicky vyrovnanú“ na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ.

6.   Existencia ustanovení týkajúcich sa zlyhania, podľa ktorých má zmluvná strana nárok na finančnú náhradu v prípade neplnenia alebo chybného plnenia zmluvy, nebráni v tom, aby sa zmluva považovala za „fyzicky vyrovnanú“ v zmysle oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ.

7.   Metódy dodávky v prípade zmlúv považovaných za „fyzicky vyrovnané“ v zmysle oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ zahŕňajú minimálne:

a)

fyzickú dodávku samotných príslušných komodít;

b)

dodanie dokumentu, ktorým sa poskytujú práva vlastníckej povahy na príslušné komodity alebo na príslušné množstvo dotknutých komodít;

c)

iné metódy realizácie prevodu práv vlastníckej povahy vo vzťahu k príslušnému množstvu tovaru bez jeho fyzického dodania vrátane oznámenia, plánovania alebo nominácie určených prevádzkovateľovi siete na zásobovanie energiou, z ktorého vyplýva nárok príjemcu na príslušné množstvo tovaru.

Článok 6

Energetické derivátové kontrakty týkajúce sa ropy a uhlia a veľkoobchodných energetických produktov

(článok 4 ods. 1 bod 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ sú energetickými derivátovými kontraktmi týkajúcimi sa ropy zmluvy, ktorých podkladovým aktívom je minerálny olej akéhokoľvek druhu a ropné plyny, v kvapalnej alebo plynnej forme, vrátane produktov, zložiek a derivátov ropy a ropných pohonných látok vrátane tých, ktoré obsahujú biopalivové prísady.

2.   Na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ sú energetickými derivátovými kontraktmi týkajúcimi sa uhlia zmluvy, ktorých podkladovým aktívom je uhlie vymedzené ako čierna alebo tmavohnedá horľavá minerálna látka, ktorú tvorí karbonizovaná rastlinná hmota a ktorá sa používa ako palivo.

3.   Na účely oddielu C bodu 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ sú derivátovými kontraktmi, ktoré majú vlastnosti veľkoobchodných energetických produktov podľa vymedzenia v článku 2 bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, deriváty, ktorých podkladovým aktívom je elektrina alebo zemný plyn v súlade s článkom 2 bodom 4 písm. b) a d) uvedeného nariadenia.

Článok 7

Iné derivátové finančné nástroje

(článok 4 ods. 1 bod 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely oddielu C bodu 7 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ kontrakt, ktorý nie je spotovým kontraktom v súlade s odsekom 2 a ktorý nie je na obchodné účely podľa odseku 4, sa považuje za kontrakt, ktorý má vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

spĺňa jedno z týchto kritérií:

i)

je obchodovaný na obchodnom mieste tretej krajiny, ktoré plní podobnú funkciu ako regulovaný trh, MTF alebo OTF;

ii)

je výslovne stanovené, že bude obchodovaný na regulovanom trhu, v MTF, v OTF alebo na takomto obchodnom mieste tretej krajiny, alebo že sa naň vzťahujú ich pravidlá;

iii)

pokiaľ ide o cenu, lot, dátum dodania a ďalšie zmluvné podmienky, je rovnocenný kontraktu obchodovanému na regulovanom trhu, v MTF, v OTF alebo na takomto obchodnom mieste tretej krajiny;

b)

má štandardnú formu, takže cena, lot, dátum dodania a ďalšie podmienky sa určujú hlavne odkazom na pravidelne uverejňované ceny, na štandardné loty alebo štandardné dátumy dodania.

2.   Spotovým kontraktom na účely odseku 1 je kontrakt na predaj komodity, aktíva alebo práva, podľa ktorého podmienok je dodanie naplánované v rámci dlhšieho z týchto období:

a)

dva obchodné dni;

b)

obdobie všeobecne akceptované na trhu pre danú komoditu, aktívum alebo právo ako štandardné obdobie na dodanie.

Kontrakt sa nepovažuje za spotový kontrakt v prípade, ak bez ohľadu na jeho výslovné podmienky existuje medzi stranami kontraktu dohoda o tom, že dodanie podkladového aktíva sa má odložiť a nemá sa uskutočniť v rámci obdobia uvedeného v odseku 2.

3.   Na účely oddielu C bodu 10 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (18) sa derivátový kontrakt týkajúci sa podkladového aktíva uvedeného v uvedenom oddiele alebo v článku 8 tohto nariadenia považuje za kontrakt s vlastnosťami iných derivátových finančných nástrojov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

je vyrovnaný v hotovosti alebo môže byť vyrovnaný v hotovosti na základe rozhodnutia jednej alebo viacerých strán inak ako z dôvodu zlyhania alebo v dôsledku inej udalosti, ktorej následkom je ukončenie;

b)

je obchodovaný na regulovanom trhu, v MTF, v OTF alebo na obchodnom mieste tretej krajiny, ktoré plní podobnú funkciu ako regulovaný trh, MFT alebo OTF;

c)

v súvislosti s daným kontraktom sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

4.   Kontrakt sa považuje za kontrakt na obchodné účely na účely oddielu C bodu 7 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a za kontrakt, ktorý nemá vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov na účely oddielu C bodov 7 a 10 uvedenej prílohy, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)

bol uzatvorený s prevádzkovateľom alebo správcom energetickej rozvodovej siete, mechanizmu na vyrovnávanie toku energie alebo siete plynovodov, alebo ho uzatvoril takýto subjekt;

b)

v danom čase je nevyhnutné udržiavať rovnováhu medzi dodávkami a použitím energie vrátane prípadu, keď sa rezervná kapacita, ktorú zmluvne uzatvoril prevádzkovateľ prenosovej sústavy podľa vymedzenia v článku 2 bode 4 smernice 2009/72/ES, prevádza od jedného predkvalifikovaného poskytovateľa vyrovnávacej služby k inému predkvalifikovanému poskytovateľovi vyrovnávacej služby so súhlasom príslušného prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Článok 8

Deriváty podľa oddielu C bodu 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ

(článok 4 ods. 1 bod 2 smernice 2014/65/EÚ)

Okrem derivátových kontraktov výslovne uvedených v oddiele C bode 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ sa na derivátový kontrakt vzťahujú ustanovenia v uvedenom oddiele, ak spĺňa kritériá stanovené v uvedenom oddiele a v článku 7 ods. 3 tohto nariadenia a súvisí s niektorou z týchto možností:

a)

šírka pásma telekomunikačných sietí;

b)

skladová kapacita pre komoditu;

c)

prenosová alebo prepravná kapacita pre komodity, či už ide o káble, potrubie alebo iné prostriedky, s výnimkou prenosových práv týkajúcich sa medzioblastných kapacít prenosu elektrickej energie, keď sa na primárnom trhu uzatvorili s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo s akoukoľvek osobou konajúcou ako poskytovateľ služieb v jeho mene, alebo ich uzatvorili tieto subjekty, a na účely pridelenia prenosovej kapacity;

d)

kvóta, kredit, povolenie, právo alebo podobné aktívum, ktoré priamo súvisia so zásobovaním energiou, distribúciou alebo spotrebou energie získanej z obnoviteľných zdrojov s výnimkou prípadu, ak kontrakt už patrí do rozsahu pôsobnosti oddielu C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;

e)

geologické, environmentálne alebo iné fyzikálne premenné s výnimkou prípadu, ak sa kontrakt týka jednotiek, ktoré sa uznali na základe súladu s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (19);

f)

akékoľvek iné aktívum alebo právo vymeniteľnej povahy, iné ako právo prijať službu, ktoré je možné previesť;

g)

index alebo miera týkajúca sa ceny, hodnoty alebo objemu transakcií s akýmikoľvek aktívami, právami, službami alebo záväzkami;

h)

index alebo miera na základe aktuárskych štatistík.

Článok 9

Investičné poradenstvo

(článok 4 ods. 1 bod 4 smernice 2014/65/EÚ)

Na účely vymedzenia pojmu „investičné poradenstvo“ v článku 4 ods. 1 bode 4 smernice 2014/65/EÚ sa za osobné odporúčanie považuje odporúčanie, ktoré je poskytnuté osobe v postavení investora alebo potenciálneho investora, alebo v postavení sprostredkovateľa investora alebo potenciálneho investora.

Toto odporúčanie musí byť prezentované ako vhodné pre danú osobu alebo musí byť založené na zvážení pomerov danej osoby a musí predstavovať odporúčanie vykonať jeden z týchto súborov krokov:

a)

kúpiť, predať, upísať, vymeniť, predložiť na splatenie, držať alebo prevziať konkrétny finančný nástroj;

b)

uplatniť alebo neuplatniť akékoľvek právo kúpiť, predať, upísať, vymeniť alebo predložiť na splatenie finančný nástroj, ktoré vyplýva z konkrétneho finančného nástroja.

Odporúčanie sa nepovažuje za osobné odporúčanie, ak je vydané výhradne pre verejnosť.

Článok 10

Vlastnosti iných derivátových kontraktov týkajúcich sa mien

1.   Na účely oddielu C bodu 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ iné derivátové kontrakty týkajúce sa meny nie sú finančným nástrojom, ak je kontrakt jednou z týchto možností:

a)

spotovým kontraktom v zmysle odseku 2 tohto článku;

b)

platobným prostriedkom:

i)

ktorý musí byť vyrovnaný fyzicky inak ako z dôvodu zlyhania alebo v dôsledku inej udalosti, ktorej následkom je ukončenie;

ii)

ktorý uzatvorila prinajmenšom osoba, ktorá nie je finančnou protistranou v zmysle článku 2 bodu 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (20);

iii)

je uzatvorený s cieľom uľahčiť platbu za identifikovateľný tovar, služby alebo priamu investíciu a

iv)

s ktorým sa neobchoduje na obchodnom mieste.

2.   Spotový kontrakt na účely odseku 1 je kontrakt na výmenu jednej meny za inú menu, podľa ktorého podmienok je dodanie naplánované v rámci dlhšieho z týchto období:

a)

dva obchodné dni, pokiaľ ide o ktorýkoľvek pár významných mien uvedených v odseku 3;

b)

v prípade ktoréhokoľvek páru mien, keď aspoň jedna mena nie je významnou menou, dva obchodné dni alebo obdobie všeobecne uznávané na trhu ako štandardné obdobie na dodanie pre daný menový pár, podľa toho, ktoré je dlhšie;

c)

ak je hlavným účelom použitia kontraktu na výmenu uvedených mien predaj alebo nákup prevoditeľného cenného papiera alebo podielového listu v podniku kolektívneho investovania, obdobie všeobecne uznávané na trhu ako štandardné obdobie na dodanie pre vyrovnanie uvedeného prevoditeľného cenného papiera alebo podielového listu v podniku kolektívneho investovania alebo päť obchodných dní, podľa toho, ktoré je kratšie.

Kontrakt sa nepovažuje za spotový kontrakt v prípade, ak bez ohľadu na jeho výslovné podmienky existuje medzi stranami kontraktu dohoda o tom, že dodanie meny sa má odložiť a nemá sa uskutočniť v rámci obdobia uvedeného v prvom pododseku.

3.   Významné meny na účely odseku 2 zahŕňajú len americký dolár, euro, japonský jen, britskú libru, austrálsky dolár, švajčiarsky frank, kanadský dolár, hongkonský dolár, švédsku korunu, novozélandský dolár, singapurský dolár, nórsku korunu, mexické peso, chorvátsku kunu, bulharský lev, českú korunu, dánsku korunu, maďarský forint, poľský zlotý a rumunský lei.

4.   Na účely odseku 2 je obchodným dňom každý deň bežného obchodovania v jurisdikcii obidvoch mien, ktoré sa vymieňajú podľa kontraktu na výmenu uvedených mien, a v jurisdikcii tretej meny, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

výmena uvedených mien zahŕňa ich prevod cez danú tretiu menu na účely likvidity;

b)

štandardné obdobie na dodanie pre výmenu uvedených mien odkazuje na jurisdikciu danej tretej meny.

Článok 11

Nástroje peňažného trhu

(článok 4 ods. 1 bod 17 smernice 2014/65/EÚ)

Nástroje peňažného trhu v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 17 smernice 2014/65/EÚ zahŕňajú štátne pokladničné poukážky, vkladové listy, obchodné cenné papiere a iné nástroje s vecne rovnocennými znakmi, ak majú tieto vlastnosti:

a)

majú hodnotu, ktorú možno kedykoľvek určiť;

b)

nie sú derivátmi;

c)

ich splatnosť pri emisii je 397 dní alebo menej.

Článok 12

Systematickí internalizátori pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje

(článok 4 ods. 1 bod 20 smernice 2014/65/EÚ)

Investičná spoločnosť sa považuje za systematického internalizátora v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 20 smernice 2014/65/EÚ pre jednotlivé akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze (ETF), certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje, ak internalizuje podľa týchto kritérií:

a)

často a systematicky v prípade finančného nástroja, pre ktorý existuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov:

i)

počet OTC transakcií, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, sa rovná alebo je vyšší než 0,4 % celkového počtu transakcií s príslušným finančným nástrojom vykonaných v Únii na ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo na OTC základe počas rovnakého obdobia;

ii)

OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov v prípade príslušného finančného nástroja, sa uskutočňujú v priemere denne;

b)

často a systematicky v prípade finančného nástroja, pre ktorý neexistuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov sa OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, uskutočňujú v priemere denne;

c)

významne v prípade finančného nástroja, ak počas posledných šiestich mesiacov sa objem OTC obchodovania, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, rovná alebo je vyšší než:

i)

15 % celkového obratu v prípade daného finančného nástroja pri obchodoch, ktoré investičná spoločnosť vykonala na vlastný účet alebo v mene klientov a ktoré sa vykonali na obchodnom mieste alebo na OTC základe, alebo

ii)

0,4 % celkového obratu v prípade daného finančného nástroja pri obchodoch vykonaných v Únii na obchodnom mieste alebo na OTC základe.

Článok 13

Systematickí internalizátori pre dlhopisy

(článok 4 ods. 1 bod 20 smernice 2014/65/EÚ)

Investičná spoločnosť sa považuje za systematického internalizátora v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 20 smernice 2014/65/EÚ pre všetky dlhopisy patriace do triedy dlhopisov, ktoré vydal ten istý subjekt alebo ktorýkoľvek subjekt v rámci tej istej skupiny, ak vo vzťahu ku ktorémukoľvek takémuto dlhopisu internalizuje podľa týchto kritérií:

a)

často a systematicky v prípade dlhopisu, pre ktorý existuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov:

i)

počet OTC transakcií, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, sa rovná alebo je vyšší než 2,5 % celkového počtu transakcií s príslušným dlhopisom vykonaných v Únii na ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo na OTC základe počas rovnakého obdobia;

ii)

OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov v prípade príslušného finančného nástroja, sa uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

b)

často a systematicky v prípade dlhopisu, pre ktorý neexistuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov sa OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

c)

významne v prípade dlhopisu, ak počas posledných šiestich mesiacov sa objem OTC obchodovania, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, rovná alebo je vyšší než:

i)

25 % celkového obratu v prípade daného dlhopisu pri obchodoch, ktoré investičná spoločnosť vykonala na vlastný účet alebo v mene klientov a ktoré sa vykonali na obchodnom mieste alebo na OTC základe, alebo

ii)

1 % celkového obratu v prípade daného dlhopisu pri obchodoch vykonaných v Únii na obchodnom mieste alebo na OTC základe.

Článok 14

Systematickí internalizátori pre štruktúrované finančné produkty

(článok 4 ods. 1 bod 20 smernice 2014/65/EÚ)

Investičná spoločnosť sa považuje za systematického internalizátora v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 20 smernice 2014/65/EÚ pre všetky štruktúrované finančné produkty patriace do triedy štruktúrovaných finančných produktov, ktoré vydal ten istý subjekt alebo ktorýkoľvek subjekt v rámci tej istej skupiny, ak vo vzťahu ku ktorémukoľvek takémuto štruktúrovanému finančnému produktu internalizuje podľa týchto kritérií:

a)

často a systematicky v prípade štruktúrovaného finančného produktu, pre ktorý existuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov:

i)

počet OTC transakcií, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, sa rovná alebo je vyšší než 4 % celkového počtu transakcií s príslušným štruktúrovaným finančným produktom vykonaných v Únii na ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo na OTC základe počas rovnakého obdobia;

ii)

OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov v prípade príslušného finančného nástroja, sa uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

b)

často a systematicky v prípade štruktúrovaného finančného produktu, pre ktorý neexistuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov sa OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

c)

významne v prípade štruktúrovaného finančného produktu, ak počas posledných šiestich mesiacov sa objem OTC obchodovania, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, rovná alebo je vyšší než:

i)

30 % celkového obratu v prípade daného štruktúrovaného finančného produktu pri obchodoch, ktoré investičná spoločnosť vykonala na vlastný účet alebo v mene klientov a ktoré sa vykonali na obchodnom mieste alebo na OTC základe, alebo

ii)

2,25 % celkového obratu v prípade daného štruktúrovaného finančného produktu pri obchodoch vykonaných v Únii na obchodnom mieste alebo na OTC základe.

Článok 15

Systematickí internalizátori pre deriváty

(článok 4 ods. 1 bod 20 smernice 2014/65/EÚ)

Investičná spoločnosť sa považuje za systematického internalizátora v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 20 smernice 2014/65/EÚ pre všetky deriváty patriace do triedy derivátov, ak vo vzťahu ku ktorémukoľvek takémuto derivátu internalizuje podľa týchto kritérií:

a)

často a systematicky v prípade derivátu, pre ktorý existuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov:

i)

počet OTC transakcií, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, sa rovná alebo je vyšší než 2,5 % celkového počtu transakcií s príslušnou triedou derivátov vykonaných v Únii na ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo na OTC základe počas rovnakého obdobia;

ii)

OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov v prípade tejto triedy derivátov, sa uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

b)

často a systematicky v prípade derivátu, pre ktorý neexistuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov sa OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet v prípade príslušnej triedy derivátu vykonávaním pokynov klientov, uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

c)

významne v prípade derivátu, ak počas posledných šiestich mesiacov sa objem OTC obchodovania, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, rovná alebo je vyšší než:

i)

25 % celkového obratu v prípade danej triedy derivátu pri obchodoch, ktoré investičná spoločnosť vykonala na vlastný účet alebo v mene klientov a ktoré sa vykonali na obchodnom mieste alebo na OTC základe, alebo

ii)

1 % celkového obratu v prípade danej triedy derivátu pri obchodoch vykonaných v Únii na obchodnom mieste alebo na OTC základe.

Článok 16

Systematickí internalizátori pre emisné kvóty

(článok 4 ods. 1 bod 20 smernice 2014/65/EÚ)

Investičná spoločnosť sa považuje za systematického internalizátora v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 20 smernice 2014/65/EÚ pre emisné kvóty, ak vo vzťahu ku ktorémukoľvek takémuto nástroju internalizuje podľa týchto kritérií:

a)

často a systematicky v prípade emisnej kvóty, pre ktorú existuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov:

i)

počet OTC transakcií, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, sa rovná alebo je vyšší než 4 % celkového počtu transakcií s príslušným typom emisných kvót vykonaných v Únii na ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo na OTC základe počas rovnakého obdobia;

ii)

OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov v prípade tohto typu emisných kvót, sa uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

b)

často a systematicky v prípade emisnej kvóty, pre ktorú neexistuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ak počas posledných šiestich mesiacov sa OTC transakcie, ktoré vykonala na vlastný účet v prípade príslušného typu emisných kvót vykonávaním pokynov klientov, uskutočňujú v priemere raz za týždeň;

c)

významne v prípade emisnej kvóty, ak počas posledných šiestich mesiacov sa objem OTC obchodovania, ktoré vykonala na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, rovná alebo je vyšší než:

i)

30 % celkového obratu v prípade daného typu emisnej kvóty pri obchodoch, ktoré investičná spoločnosť vykonala na vlastný účet alebo v mene klientov a ktoré sa vykonali na obchodnom mieste alebo na OTC základe, alebo

ii)

2,25 % celkového obratu v prípade daného typu emisnej kvóty pri obchodoch vykonaných v Únii na obchodnom mieste alebo na OTC základe.

Článok 17

Príslušné lehoty na posúdenie

(článok 4 ods. 1 bod 20 smernice 2014/65/EÚ)

Podmienky stanovené v článkoch 12 až 16 sa posudzujú štvrťročne na základe údajov za posledných šesť mesiacov. Lehota na posúdenie začína prvým pracovným dňom mesiacov január, apríl, júl a október.

Novo vydané nástroje sa v posúdení zohľadňujú len vtedy, keď historické údaje pokrývajú obdobie minimálne troch mesiacov v prípade akcií, vkladových potvrdeniek, fondov obchodovaných na burze, certifikátov a ostatných podobných finančných nástrojov, a šiestich týždňov v prípade dlhopisov, štruktúrovaných finančných produktov a derivátov.

Článok 18

Algoritmické obchodovanie

(článok 4 ods. 1 bod 39 smernice 2014/65/EÚ)

Na účely ďalšieho spresnenia vymedzenia algoritmického obchodovania v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 39 smernice 2014/65/EÚ sa systém považuje za systém so žiadnym alebo s obmedzeným zásahom človeka, keď v procese generovania pokynu alebo kotácie alebo procese na optimalizáciu vykonávania pokynov robí rozhodnutia v ktorejkoľvek z fáz iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov alebo kotácií automatizovaný systém podľa vopred určených parametrov.

Článok 19

Metóda vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania

(článok 4 ods. 1 bod 40 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Vysoký počet správ v rámci daného dňa v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 40 smernice 2014/65/EÚ pozostáva z priemerného podania ktorejkoľvek z týchto možností:

a)

aspoň dvoch správ za sekundu s ohľadom na ktorýkoľvek jediný finančný nástroj obchodovaný na obchodnom mieste;

b)

aspoň štyroch správ za sekundu s ohľadom na všetky finančné nástroje obchodované na obchodnom mieste.

2.   Na účely odseku 1 sa do výpočtu zahŕňajú správy týkajúce sa finančných nástrojov, pre ktoré existuje likvidný trh v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 17 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Do výpočtu sa zahŕňajú správy zadané na účely obchodovania, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 17 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ.

3.   Na účely odseku 1 sa do výpočtu zahŕňajú správy zadané na účely obchodovania na vlastný účet. Správy zadané inými technikami obchodovania než tými, ktoré sa opierajú o obchodovanie na vlastný účet, sa do výpočtu zahŕňajú, ak technika vykonania spoločnosti je štruktúrovaná tak, aby sa predišlo tomu, že k vykonaniu dôjde na vlastný účet.

4.   Na účely odseku 1 sa na účely výpočtu vysokého počtu správ v rámci daného dňa v súvislosti s poskytovateľmi priameho elektronického prístupu nezahŕňajú správy, ktoré predložili klienti týchto poskytovateľov.

5.   Na účely odseku 1 obchodné miesta sprístupnia dotknutým spoločnostiam na žiadosť odhady priemerného počtu správ za sekundu na mesačnom základe dva týždne po konci každého kalendárneho mesiaca, pričom zohľadňujú všetky správy predložené za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Článok 20

Priamy elektronický prístup

(článok 4 ods. 1 bod 41 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Osoba sa považuje za neschopnú elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 41 smernice 2014/65/EÚ, ak táto osoba nemôže uplatniť voľnú úvahu, pokiaľ ide o presný zlomok sekundy zadania pokynu a životnosť tohto pokynu v tomto časovom rámci.

2.   Osoba sa považuje za neschopnú takéhoto priameho elektronického zasielania pokynov, ak sa uskutočňuje prostredníctvom dojednaní na optimalizáciu procesov vykonávania pokynov, ktoré určujú parametre pokynu, okrem miesta alebo miest, na ktorých by mal byť tento pokyn podaný, s výnimkou prípadu, keď sú tieto dojednania začlenené do systémov klientov a nie do systémov člena alebo účastníka regulovaného trhu alebo MTF alebo klienta OTF.

KAPITOLA II

ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY

ODDIEL 1

Organizácia

Článok 21

Všeobecné organizačné požiadavky

(článok 16 ods. 2 až 10 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti spĺňajú tieto organizačné požiadavky:

a)

stanoviť, vykonávať a udržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sa jasným a zdokumentovaným spôsobom špecifikujú hierarchické vzťahy a rozdelia funkcie a povinnosti;

b)

zabezpečiť, aby ich príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré sa musia dodržiavať v záujme riadneho plnenia ich povinností;

c)

zaviesť, vykonávať a udržiavať primerané mechanizmy vnútornej kontroly určené na zaistenie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých úrovniach investičnej spoločnosti;

d)

zamestnávať personál so zručnosťami, vedomosťami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na plnenie povinností, ktoré im boli pridelené;

e)

zaviesť, vykonávať a udržiavať účinné vnútorné podávanie správ a oznamovanie informácií na všetkých relevantných úrovniach investičnej spoločnosti;

f)

primeraným a usporiadaným spôsobom viesť záznamy o svojej obchodnej činnosti a vnútornej organizácii;

g)

zabezpečiť, aby výkon viacerých funkcií ich príslušnými osobami nebránil týmto osobám v skutočnosti ani pravdepodobne pri plnení ktorejkoľvek konkrétnej funkcie riadnym, čestným a profesionálnym spôsobom.

Investičné spoločnosti pri plnení požiadaviek uvedených v tomto odseku zohľadňujú povahu, rozsah a zložitosť obchodnej činnosti spoločnosti a povahu a škálu investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu tejto obchodnej činnosti.

2.   Investičné spoločnosti musia stanoviť, vykonávať a udržiavať systémy a postupy, ktoré sú primerané z hľadiska zaistenia bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií s prihliadnutím na povahu dotknutých informácií.

3.   Investičné spoločnosti musia stanoviť, zaviesť a udržiavať primeranú politiku kontinuity obchodnej činnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť zachovanie základných údajov a funkcií a udržanie investičných služieb a činností v prípade prerušenia fungovania ich systémov a postupov, alebo – ak to nie je možné – včasné obnovenie takýchto údajov a funkcií a včasné obnovenie ich investičných služieb a činností.

4.   Investičné spoločnosti musia stanoviť, zaviesť a udržiavať účtovné politiky a postupy, ktoré im umožnia na vyžiadanie príslušného orgánu mu včas poskytnúť finančné správy, ktoré odrážajú pravdivý a verný obraz o ich finančnej situácii a ktoré sú v súlade so všetkými uplatniteľnými účtovnými štandardmi a pravidlami.

5.   Investičné spoločnosti monitorujú a pravidelne vyhodnocujú primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a opatrení zavedených v súlade s odsekmi 1 až 4 a prijímajú vhodné opatrenia na riešenie akýchkoľvek nedostatkov.

Článok 22

Dodržiavanie súladu

(článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia stanoviť, zaviesť a udržiavať primerané politiky a postupy na odhalenie prípadného rizika, že si spoločnosť nesplní svoje povinnosti podľa smernice 2014/65/EÚ, ako aj s tým spojených rizík, a zavedú primerané opatrenia a postupy, ktoré majú minimalizovať takéto riziko a umožniť príslušným orgánom, aby účinne vykonávali svoje právomoci podľa uvedenej smernice.

Investičné spoločnosti zohľadňujú povahu, rozsah a zložitosť obchodnej činnosti spoločnosti, ako aj povahu a škálu investičných služieb a činností vykonávaných v rámci danej obchodnej činnosti.

2.   Investičné spoločnosti musia vytvoriť a udržiavať stálu a účinnú funkciu dodržiavania súladu, ktorá sa vykonáva nezávisle a spočíva v plnení týchto povinností:

a)

nepretržite monitorovať a pravidelne vyhodnocovať primeranosť a účinnosť opatrení, politík a postupov zavedených v súlade s ods. 1 prvým pododsekom a opatrení prijatých na nápravu akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní povinností spoločnosti;

b)

poskytovať poradenstvo a pomoc príslušným osobám zodpovedným za vykonávanie investičných služieb a činností s cieľom dodržiavať povinnosti spoločnosti podľa smernice 2014/65/EÚ;

c)

podávať správy riadiacemu orgánu minimálne raz ročne o vykonávaní a účinnosti celkového kontrolného prostredia pre investičné služby a činnosti, o rizikách, ktoré boli zistené, a o hlásení vybavovania sťažností, ako aj o prijatých opravných prostriedkoch alebo o opravných prostriedkoch, ktoré sa majú prijať;

d)

monitorovať fungovanie postupu vybavovania sťažností a považovať sťažnosti za zdroj relevantných informácií v kontexte svojich všeobecných povinností monitorovania.

Na účely dodržania súladu s písmenami a) a b) tohto odseku sa v rámci funkcie dodržiavania súladu vykoná posúdenie, na základe ktorého vypracuje program monitorovania založený na riziku, v ktorom sa zohľadnia všetky oblasti investičných služieb, činností a všetky príslušné vedľajšie služby investičnej spoločnosti vrátane príslušných informácií zhromaždených v súvislosti s monitorovaním vybavovania sťažností. V programe monitorovania sa stanovia priority určené na základe posúdenia rizika nedodržiavania súladu, ktorými sa zabezpečí, aby riziko nedodržiavania súladu bolo dôkladne monitorované.

3.   S cieľom umožniť plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie dodržiavania súladu uvedenej v odseku 2 riadnym a nezávislým spôsobom, investičné spoločnosti zabezpečia splnenie týchto podmienok:

a)

funkcia dodržiavania súladu má potrebnú právomoc, zdroje, odborné znalosti a prístup ku všetkým relevantným informáciám;

b)

riadiaci orgán menuje a nahrádza pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu, ktorý zodpovedá za funkciu dodržiavania súladu a za podávanie správ, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu vyžadované na základe smernice 2014/65/EÚ a článku 25 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

v rámci funkcie dodržiavania súladu sa správy podávajú ad hoc priamo riadiacemu orgánu, ak sa v rámci nej zistí významné riziko, že si spoločnosť nesplní svoje povinnosti podľa smernice 2014/65/EÚ;

d)

príslušné osoby podieľajúce sa na vykonávaní funkcie dodržiavania súladu sa nepodieľajú na výkone služieb ani činností, ktoré monitorujú;

e)

metóda určovania odmeny príslušných osôb vykonávajúcich funkciu dodržiavania súladu neohrozuje ich objektivitu v skutočnosti ani pravdepodobne.

4.   Investičná spoločnosť nie je povinná dodržiavať ods. 3 písm. d) ani e) v prípade, keď je schopná preukázať, že požiadavky podľa písmen d) alebo e) sú vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť jej obchodnej činnosti a povahu a škálu investičných služieb a činností neprimerané a že jej funkcia dodržiavania súladu je i naďalej účinná. V takom prípade investičná spoločnosť posúdi, či účinnosť funkcie dodržiavania súladu nie je ohrozená. Posúdenie sa pravidelne preskúmava.

Článok 23

Riadenie rizík

(článok 16 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti prijmú v súvislosti s riadením rizík tieto opatrenia:

a)

zavedú, vykonávajú a udržiavajú primerané politiky a postupy riadenia rizík, ktorými sa identifikujú riziká súvisiace s činnosťami, procesmi a systémami spoločnosti, a prípadne určia úroveň rizika, ktorú spoločnosť toleruje;

b)

prijmú účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík súvisiacich s činnosťami, procesmi a systémami spoločnosti vzhľadom na uvedenú tolerovanú úroveň rizika;

c)

monitorujú:

i)

primeranosť a účinnosť politík a postupov riadenia rizík investičnej spoločnosti;

ii)

úroveň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté v súlade s písmenom b), investičnou spoločnosťou a jej príslušnými osobami;

iii)

primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu akýchkoľvek nedostatkov v rámci uvedených politík, postupov, opatrení, procesov a mechanizmov vrátane neplnenia takýchto opatrení, procesov a mechanizmov alebo nedodržiavania takýchto politík a postupov príslušnými osobami.

2.   Investičné spoločnosti, ak je to vhodné a primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ich obchodnej činnosti a povahu a škálu investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu tejto obchodnej činnosti, zavedú a udržiavajú funkciu riadenia rizík, ktorá je vykonávaná nezávisle a plní tieto úlohy:

a)

vykonávanie politiky a postupov uvedených v odseku 1;

b)

predkladanie správ a poskytovanie poradenstva vrcholovému manažmentu v súlade s článkom 25 ods. 2.

Ak investičná spoločnosť nezavedie a neudržiava funkciu riadenia rizík podľa prvého pododseku, musí byť schopná na požiadanie preukázať, že politiky a postupy, ktoré v súlade s odsekom 1 prijala, spĺňajú požiadavky uvedeného odseku.

Článok 24

Vnútorný audit

(článok 16 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

Investičné spoločnosti, ak je to vhodné a primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ich obchodnej činnosti a povahu a škálu investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu tejto obchodnej činnosti, zavedú a udržiavajú funkciu vnútorného auditu, ktorá je oddelená od iných funkcií a činností investičnej spoločnosti, je od nich nezávislá a má tieto povinnosti:

a)

vytvoriť, zaviesť a udržiavať plán auditu na preskúmanie a hodnotenie primeranosti a účinnosti systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a opatrení investičnej spoločnosti;

b)

vydávať odporúčania na základe výsledku práce vykonanej v súlade s písmenom a) a overovať dodržiavanie týchto odporúčaní;

c)

poskytovať správy v súvislosti so záležitosťami vnútorného auditu v súlade s článkom 25 ods. 2.

Článok 25

Zodpovednosť vrcholového manažmentu

(článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti v rámci interného prideľovania funkcií zabezpečia, aby vrcholový manažment a prípadne funkcia dohľadu boli zodpovední za zabezpečenie toho, aby spoločnosť plnila svoje povinnosti podľa smernice 2014/65/EÚ. Predovšetkým sa vyžaduje, aby vrcholový manažment a prípadne funkcia dohľadu posudzovali a pravidelne preskúmavali účinnosť politík, opatrení a postupov zavedených na účely plnenia povinností podľa smernice 2014/65/EÚ a aby prijali primerané opatrenia na nápravu prípadných nedostatkov.

V rámci prideľovania významných funkcií medzi členov vrcholového manažmentu sa jasne stanoví, kto zodpovedá za dohľad nad organizačnými požiadavkami spoločnosti a za ich dodržiavanie. Záznamy o prideľovaní významných funkcií sa priebežne aktualizujú.

2.   Investičné spoločnosti zabezpečia, aby ich vrcholový manažment dostával často, avšak minimálne raz ročne, písomné správy o záležitostiach, na ktoré sa vzťahujú články 22, 23 a 24, s uvedením najmä toho, či boli v prípade nedostatkov prijaté primerané nápravné opatrenia.

3.   Investičné spoločnosti zabezpečia aby v prípade, keď existuje funkcia dohľadu, táto pravidelne dostávala písomné správy o záležitostiach, na ktoré sa vzťahujú články 22, 23 a 24.

4.   Na účely tohto článku je funkciou dohľadu funkcia v rámci investičnej spoločnosti zodpovedná za dohľad nad jej vrcholových manažmentom.

Článok 26

Vybavovanie sťažností

(článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti zavedú, vykonávajú a udržiavajú účinné a transparentné politiky a postupy riadenia sťažností pre rýchle vybavovanie sťažností klientov alebo potenciálnych klientov. Investičné spoločnosti vedú záznam o doručených sťažnostiach a o opatreniach prijatých na ich vybavenie.

Politika riadenia sťažností musí poskytovať jasné, presné a aktuálne informácie o postupe vybavovania sťažností. Túto politiku musí schváliť riadiaci orgán spoločnosti.

2.   Investičná spoločnosť uverejní podrobnosti o postupe, ktorý sa má pri vybavovaní sťažnosti dodržiavať. Takéto podrobnosti zahŕňajú informácie o politike riadenia sťažností a kontaktné údaje funkcie riadenia sťažností. Tieto informácie sa poskytujú klientom alebo potenciálnym klientom na ich žiadosť alebo pri potvrdení sťažnosti. Investičné spoločnosti umožnia klientom a potenciálnym klientom podávať sťažnosti bezplatne.

3.   Investičné spoločnosti zriadia funkciu riadenia sťažností zodpovednú za prešetrovanie sťažností. Túto funkciu môže vykonávať funkcia dodržiavania súladu.

4.   Pri vybavovaní sťažnosti investičné spoločnosti komunikujú s klientmi alebo potenciálnymi klientmi jasne, jednoduchým jazykom, ktorému sa dá ľahko porozumieť, a na sťažnosť odpovedajú bez zbytočného odkladu.

5.   Investičné spoločnosti oznámia klientom alebo potenciálnym klientom stanovisko spoločnosti k sťažnosti a informujú klientov alebo potenciálnych klientov o ich možnostiach, ako aj o tom, že sťažnosť môžu postúpiť subjektu pre alternatívne riešenie sporov podľa vymedzenia v článku 4 písm. h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (21) o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, alebo že klient môže podať občianskoprávnu žalobu.

6.   Investičné spoločnosti poskytujú informácie o sťažnostiach a vybavovaní sťažností dotknutým príslušným orgánom a prípadne v súlade s vnútroštátnym právom subjektu pre alternatívne riešenie sporov.

7.   V rámci funkcie investičných spoločností týkajúcej sa dodržiavania súladu sa analyzujú sťažnosti a údaje o vybavovaní sťažností, aby sa zabezpečilo, že sa zisťujú a riešia všetky riziká alebo problémy.

Článok 27

Politiky a postupy odmeňovania

(články 16, 23 a 24 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti vymedzia a zavedú politiky a postupy odmeňovania podľa primeraných vnútorných postupov pri zohľadnení záujmov všetkých klientov spoločnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa s klientmi zaobchádzalo spravodlivo a aby ich záujmy neboli v krátkodobom, strednodobom ani dlhodobom horizonte ohrozené postupmi odmeňovania, ktoré spoločnosť prijala.

Politiky a postupy odmeňovania sú navrhnuté tak, aby nevytvárali konflikt záujmov alebo motivačný faktor, ktorý môže príslušné osoby viesť k tomu, aby uprednostnili svoje vlastné záujmy alebo záujmy spoločnosti na potenciálny úkor klienta.

2.   Investičné spoločnosti zabezpečia, aby sa ich politiky a postupy odmeňovania vzťahovali na všetky príslušné osoby s priamym alebo nepriamym vplyvom na investičné a vedľajšie služby poskytované investičnou spoločnosťou alebo na jej korporátne správanie, bez ohľadu na typ klientov, ak odmeňovanie takýchto osôb a podobné motivačné faktory môžu vytvárať konflikt záujmov, ktorý ich podnieti ku konaniu v rozpore so záujmami ktoréhokoľvek z klientov spoločnosti.

3.   Riadiaci orgán investičnej spoločnosti schvaľuje po porade s funkciou dodržiavania súladu politiku spoločnosti týkajúcu sa odmeňovania. Vrcholový manažment investičnej spoločnosti zodpovedá za každodenné vykonávanie politiky odmeňovania a za monitorovanie rizík nedodržiavania súladu v súvislosti s touto politikou.

4.   Odmeny a podobné motivačné faktory nemajú byť výhradne ani prevažne založené na kvantitatívnych obchodných kritériách a majú plne zohľadňovať primerané kvalitatívne kritériá, v ktorých je premietnutý súlad s uplatniteľnými nariadeniami, spravodlivé zaobchádzanie s klientmi a kvalita služieb poskytovaných klientom.

Vždy sa zachováva rovnováha medzi pevnými a pohyblivými zložkami odmeny, takže štruktúra odmeňovania nezvýhodňuje záujmy investičnej spoločnosti ani jej príslušných osôb na úkor záujmov ktoréhokoľvek klienta.

Článok 28

Rozsah osobných transakcií

(článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

Na účely článkov 29 a 37 je osobnou transakciou obchod s finančným nástrojom uskutočnený príslušnou osobou alebo v jej mene, ak je splnené aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

príslušná osoba koná nad rámec činností, ktoré vykonáva v rámci svojej odbornej spôsobilosti;

b)

obchod je uskutočnený na účet ktorejkoľvek z týchto osôb:

i)

príslušnej osoby;

ii)

osoby, s ktorou má rodinný vzťah alebo s ktorou má úzke väzby;

iii)

osoby, vo vzťahu ku ktorej má príslušná osoba priamy alebo nepriamy významný záujem na inom výsledku obchodu, než je poplatok alebo získanie provízie za uskutočnenie obchodu.

Článok 29

Osobné transakcie

(článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti stanovia, zavedú a udržiavajú primerané opatrenia, ktorých cieľom je zamedziť činnostiam uvedeným v odsekoch 2, 3 a 4 v prípade každej príslušnej osoby, ktorá je zapojená do činností, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám v zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 alebo k iným dôverným informáciám týkajúcim sa klientov alebo transakcií s klientmi alebo pre klientov z dôvodu činnosti, ktorú táto osoba v mene spoločnosti vykonáva.

2.   Investičné spoločnosti zabezpečia, aby príslušné osoby neuzatvárali osobnú transakciu, ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

táto osoba má zakázané uzatvoriť túto transakciu podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

b)

transakcia je spojená so zneužitím alebo nezákonným zverejnením daných dôverných informácií;

c)

transakcia je v rozpore alebo pravdepodobne bude v rozpore s niektorou povinnosťou investičnej spoločnosti podľa smernice 2014/65/EÚ.

3.   Investičné spoločnosti zabezpečia, aby príslušné osoby žiadnej inej osobe neradili ani neodporúčali inak než počas riadneho výkonu svojho zamestnania alebo v rámci zmluvy na poskytovanie služieb, aby uzatvorila transakciu s finančnými nástrojmi, na ktorú, ak by išlo o osobnú transakciu príslušnej osoby, by sa vzťahoval odsek 2 alebo článok 37 ods. 2 písm. a) alebo b) alebo článok 67 ods. 3.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, investičné spoločnosti musia zabezpečiť, aby príslušné osoby nezverejňovali inak než počas riadneho výkonu svojho zamestnania alebo v rámci zmluvy na poskytovanie služieb žiadnej inej osobe žiadne informácie alebo názory, ak príslušná osoba vie o tom, alebo by mala primerane vedieť, že v dôsledku tohto zverejnenia uvedená iná osoba podnikne alebo by pravdepodobne podnikla ktorýkoľvek z týchto krokov:

a)

uzatvorí transakciu s finančnými nástrojmi, na ktorú, ak by išlo o osobnú transakciu príslušnej osoby, by sa vzťahovali odseky 2 alebo 3 alebo článok 37 ods. 2 písm. a) alebo b) alebo článok 67 ods. 3;

b)

poradí inej osobe alebo ju bude nabádať, aby takúto transakciu uzatvorila.

5.   Opatrenia vyžadované v odseku 1 majú byť navrhnuté s cieľom zabezpečiť, aby:

a)

každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahujú odseky 1, 2, 3 a 4, poznala obmedzenia osobných transakcií a opatrenia zavedené investičnou spoločnosťou v súvislosti s osobnými transakciami a zverejnením v súlade s odsekmi 1, 2, 3 a 4;

b)

spoločnosť bola okamžite informovaná o každej osobnej transakcii, ktorú uzatvorila príslušná osoba, a to buď oznámením uvedenej transakcie, alebo inými postupmi, ktoré umožňujú spoločnosti takéto transakcie zistiť;

c)

bol vedený záznam o osobnej transakcii oznámenej spoločnosti alebo zistenej spoločnosťou vrátane každého povolenia alebo zákazu v súvislosti s takouto transakciou.

V prípade dohôd o externom zabezpečovaní investičná spoločnosť zabezpečí, aby spoločnosť, ktorá činnosť externe zabezpečuje, uchovávala záznam o osobných transakciách, ktoré uzatvorila ktorákoľvek príslušná osoba, a aby tieto informácie investičnej spoločnosti na požiadanie okamžite poskytla.

6.   Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na tieto osobné transakcie:

a)

osobné transakcie uskutočnené v rámci správy portfólia na základe voľnej úvahy, ak v súvislosti s touto transakciou nedošlo k predchádzajúcej komunikácii medzi správcom portfólia a príslušnou osobou či inou osobou, na účet ktorej je transakcia vykonaná;

b)

osobné transakcie s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo s AIF, ktoré podliehajú dohľadu podľa práva členského štátu, ktoré vyžaduje rovnomerné rozloženie rizika medzi ich aktíva, ak príslušná osoba a ktorákoľvek iná osoba, na ktorej účet sú transakcie vykonané, sa nezúčastňujú na riadení daného podniku.

ODDIEL 2

Externé zabezpečovanie

Článok 30

Rozsah podstatných a dôležitých prevádzkových činností

(článok 16 ods. 2 a článok 16 ods. 5 prvý pododsek smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely článku 16 ods. 5 prvého pododseku smernice 2014/65/EÚ sa prevádzková činnosť považuje za podstatnú alebo dôležitú, ak by chyba v jej vykonaní alebo jej nevykonanie podstatne narušili pokračujúce dodržiavanie podmienok a povinností investičnou spoločnosťou, ktoré jej vyplývajú z povolenia alebo jej iných povinností podľa smernice 2014/65/EÚ, alebo jej finančnú výkonnosť či zdravie alebo kontinuitu jej investičných služieb a činností.

2.   Bez toho, aby bol ovplyvnený status ktorejkoľvek inej činnosti, sa na účely odseku 1 za podstatné alebo dôležité činnosti nepovažuje:

a)

poskytovanie poradenských a iných služieb spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou investičnej obchodnej činnosti spoločnosti, vrátane poskytovania právneho poradenstva spoločnosti, odborného vzdelávania personálu spoločnosti, fakturačných služieb a ochrany priestorov spoločnosti a jej zamestnancov;

b)

nákup štandardizovaných služieb vrátane služieb poskytovania informácií o trhu a poskytovania informácií o cenách.

Článok 31

Externé zabezpečovanie podstatných alebo dôležitých prevádzkových činností

(článok 16 ods. 2 a článok 16 ods. 5 prvý pododsek smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti zabezpečujúce podstatné alebo dôležité prevádzkové činnosti externe sú naďalej plne zodpovedné za plnenie všetkých svojich povinností podľa smernice 2014/65/EÚ a musia spĺňať tieto podmienky:

a)

externé zabezpečovanie nevedie k delegovaniu zodpovednosti vrcholového manažmentu;

b)

vzťah investičnej spoločnosti k jej klientom ani jej záväzky voči ním podľa podmienok smernice 2014/65/EÚ sa nezmenia;

c)

podmienky, ktoré musí investičná spoločnosť spĺňať, aby jej mohlo byť udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2014/65/EÚ a aby jej zostalo, nie sú narušené;

d)

žiadna z ďalších podmienok, za ktorých bolo spoločnosti udelené povolenie, nie je zrušená ani upravená.

2.   Investičné spoločnosti postupujú pri uzatváraní, vedení alebo ukončení akejkoľvek dohody s poskytovateľom služieb o externom zabezpečovaní podstatných alebo dôležitých prevádzkových činností s náležitou odbornosťou, pozornosťou a starostlivosťou a prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie dodržania týchto podmienok:

a)

poskytovateľ služieb má schopnosť, kapacitu, dostatočné zdroje a vhodnú organizačnú štruktúru na podporu vykonania externe zabezpečovaných činností a všetky povolenia vyžadované podľa zákona na spoľahlivé a odborné vykonanie externe zabezpečovaných činností;

b)

poskytovateľ služieb vykonáva externe zabezpečované služby účinne a v súlade s uplatniteľným právom a regulačnými požiadavkami a spoločnosť na tento účel zaviedla metódy a postupy na hodnotenie úrovne výkonu poskytovateľa služieb a na priebežné preskúmavanie služieb, ktoré poskytuje poskytovateľ služieb;

c)

poskytovateľ služieb riadne vykonáva dohľad nad vykonávaním externe zabezpečovaných činností a primeraným spôsobom riadi riziká spojené s externým zabezpečovaním;

d)

ak sa zdá, že poskytovateľ služieb možno tieto činnosti nevykonáva účinne alebo v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami, prijme sa vhodné opatrenie;

e)

investičná spoločnosť účinne vykonáva dohľad nad externe zabezpečovanými činnosťami alebo službami, riadi riziká spojené s externým zabezpečovaním a na tento účel udržiava odborné znalosti a zdroje potrebné na účinný dohľad nad externe zabezpečovanými činnosťami a na riadenie uvedených rizík;

f)

poskytovateľ služieb zverejnil investičnej spoločnosti informácie o nových skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na jeho schopnosť vykonávať externe zabezpečované funkcie účinne a v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami;

g)

investičná spoločnosť môže v prípade potreby ukončiť dohodu o externom zabezpečovaní s okamžitou účinnosťou, keď je to v záujme jej klientov, a to bez toho, aby bola ohrozená kontinuita a kvalita služieb, ktoré poskytuje klientom;

h)

poskytovateľ služieb spolupracuje v súvislosti s externe zabezpečovanými činnosťami s príslušnými orgánmi investičnej spoločnosti;

i)

ak je to nevyhnutné na účely účinného dohľadu v súlade s týmto článkom, investičná spoločnosť, jej audítori a dotknuté príslušné orgány majú účinný prístup k údajom súvisiacim s externe zabezpečovanými činnosťami, ako aj do príslušných obchodných priestorov poskytovateľa služieb, a príslušné orgány môžu uplatniť uvedené práva na prístup;

j)

poskytovateľ služieb chráni dôverné informácie, ktoré sa týkajú investičnej spoločnosti a jej klientov;

k)

investičná spoločnosť a poskytovateľ služieb zaviedli, vykonávajú a udržiavajú pohotovostný plán obnovy po haváriách a pravidelné testovanie systémov zálohovania, ak je to potrebné vzhľadom na funkciu, službu alebo činnosť, ktoré sú externe zabezpečované;

l)

investičná spoločnosť zabezpečila, aby kontinuita a kvalita externe zabezpečovaných činností alebo služieb boli zachované aj v prípade ukončenia externého zabezpečovania, a to buď prevodom externe zabezpečovaných činností alebo služieb na inú tretiu stranu, alebo tým, že ich vykoná sám.

3.   Príslušné práva a povinnosti investičných spoločností a poskytovateľa služieb musia byť jasne pridelené a stanovené v písomnej dohode. Investičná spoločnosť si ponecháva najmä svoje práva na dávanie pokynov a ukončenie, svoje práva na informácie a svoje práva na kontroly a prístup k účtovným knihám a do priestorov. V dohode musí byť zabezpečené, aby sa externé zabezpečovanie poskytovateľom služieb uskutočňovalo len s písomným súhlasom investičnej spoločnosti.

4.   Ak sú investičná spoločnosť a poskytovateľ služieb členmi tej istej skupiny, investičná spoločnosť môže na účely dodržania súladu s týmto článkom a článkom 32 zohľadniť rozsah, v akom spoločnosť kontroluje poskytovateľa služieb alebo je schopná ovplyvniť jeho kroky.

5.   Investičné spoločnosti sprístupnia príslušnému orgánu na požiadanie všetky informácie potrebné na to, aby tento orgán mohol vykonávať dohľad nad dodržiavaním súladu výkonu externe zabezpečovaných činností s požiadavkami smernice 2014/65/EÚ a jej vykonávacími opatreniami.

Článok 32

Poskytovatelia služieb so sídlom v tretích krajinách

(článok 16 ods. 2 a článok 16 ods. 5 prvý pododsek smernice 2014/65/EÚ)

1.   Ak investičná spoločnosť externe zabezpečuje činnosti týkajúce sa investičnej služby správy portfólia poskytnutej klientom prostredníctvom poskytovateľa služieb so sídlom v tretej krajine, navyše k požiadavkám uvedeným v článku 31 táto investičná spoločnosť zabezpečí, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

poskytovateľovi služieb bolo v jeho domovskej krajine udelené povolenie alebo je v nej registrovaný na účely poskytovania uvedenej služby a je pod účinným dohľadom príslušného orgánu v danej tretej krajine;

b)

medzi príslušným orgánom investičnej spoločnosti a orgánom dohľadu poskytovateľa služieb existuje vhodná dohoda o spolupráci.

2.   Dohoda o spolupráci uvedená v ods. 1 písm. b) zabezpečuje, aby príslušné orgány investičnej spoločnosti mohli prinajmenšom:

a)

získať na požiadanie informácie potrebné na vykonávanie ich úloh dohľadu podľa smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

b)

získať prístup k dokumentom relevantným pre vykonávanie ich povinností dohľadu, ktoré sa uchovávajú v tretej krajine;

c)

dostať čo najskôr informácie od orgánu dohľadu v tretej krajine na účely vyšetrovania zjavných porušení požiadaviek smernice 2014/65/EÚ a jej vykonávacích opatrení a požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

d)

spolupracovať, pokiaľ ide o presadzovanie predpisov, v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom, ktoré sa uplatňuje na orgán dohľadu v tretej krajine a príslušné orgány v Únii v prípadoch porušenia požiadaviek smernice 2014/65/EÚ a jej vykonávacích opatrení a príslušného vnútroštátneho práva.

3.   Príslušné orgány uverejnia na svojom webovom sídle zoznam orgánov dohľadu v tretích krajinách, s ktorými majú dohodu o spolupráci uvedenú v ods. 1 písm. b).

Príslušné orgány aktualizujú dohody o spolupráci uzatvorené pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia do šiestich mesiacov od uvedeného dátumu.

ODDIEL 3

Konflikt záujmov

Článok 33

Konflikty záujmov s možnou ujmou pre klienta

(článok 16 ods. 3 a článok 23 smernice 2014/65/ES)

Na účely určenia typov konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v priebehu poskytovania investičných a vedľajších služieb alebo ich kombináciou a ktorých existencia môže poškodiť záujmy klienta, investičné spoločnosti zohľadňujú pomocou minimálnych kritérií, či je investičná spoločnosť alebo príslušná osoba, alebo osoba, ktorá je spojená s touto spoločnosťou tým, že ju priamo či nepriamo ovláda, v niektorej z nasledujúcich situácií, či už v dôsledku poskytovania investičných služieb alebo vedľajších služieb alebo investičných činností, alebo inak:

a)

spoločnosť alebo daná osoba pravdepodobne dosiahne finančný zisk alebo predíde finančnej strate na úkor klienta;

b)

spoločnosť alebo daná osoba má záujem na výsledku služby poskytovanej klientovi alebo na výsledku transakcie uskutočnenej v mene klienta a tento záujem sa líši od záujmu klienta na tomto výsledku;

c)

spoločnosť alebo daná osoba má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami daného klienta;

d)

spoločnosť alebo daná osoba vykonáva rovnakú obchodnú činnosť ako klient;

e)

spoločnosť alebo daná osoba v súvislosti so službou poskytovanou klientovi dostáva alebo dostane od osoby, ktorá nie je klientom, stimul vo forme peňažných či nepeňažných benefitov alebo služieb.

Článok 34

Politika v oblasti konfliktu záujmov

(článok 16 ods. 3 a článok 23 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia zaviesť, vykonávať a zachovávať účinnú politiku v oblasti konfliktu záujmov stanovenú v písomnej forme a primeranú vzhľadom na veľkosť a organizáciu spoločnosti a povahu, rozsah a komplexnosť svojich obchodných činností.

Ak je spoločnosť členom skupiny, v tejto politike musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mala byť táto spoločnosť vedomá.

2.   Politika v oblasti konfliktu záujmov zavedená podľa odseku 1 obsahuje tieto prvky:

a)

pokiaľ ide o osobitné investičné služby a činnosti a vedľajšie služby vykonávané investičnou spoločnosťou alebo v jej mene, musia byť v tejto politike vymedzené okolnosti, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov;

b)

musia v nej byť vymedzené postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať, s cieľom zabrániť takýmto konfliktom alebo ich riešiť.

3.   Postupy a opatrenia stanovené v odseku 2 písm. b) sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že príslušné osoby vykonávajúce rôzne obchodné činnosti, ktoré predstavujú konflikt záujmov uvedený v odseku 2 písm. a), vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná veľkosti a činnostiam investičnej spoločnosti a skupiny, do ktorej patrí, ako aj riziku poškodenia záujmov klientov.

Na účely odseku 2 písm. b) postupy, ktoré sa majú dodržať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať, majú obsahovať prinajmenšom tie požiadavky z nasledujúceho zoznamu, ktoré sú pre spoločnosť potrebné na zabezpečenie požadovaného stupňa nezávislosti:

a)

účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, ktoré predstavujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného alebo viacerých klientov;

b)

samostatný dohľad nad príslušnými osobami, medzi ktorých hlavné úlohy patrí vykonávanie činností v mene klientov alebo poskytovanie služieb klientom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte, alebo osobami, ktoré inak zastupujú rôzne záujmy vrátane záujmov spoločnosti, ktoré môžu byť v konflikte;

c)

odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú predovšetkým jednu činnosť, a odmeňovaním iných príslušných osôb či príjmami vytvorenými inými príslušnými osobami, ktoré vykonávajú predovšetkým inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vyplynúť konflikt záujmov;

d)

opatrenia, ktoré zabraňujú ktorejkoľvek osobe, aby neprimerane ovplyvňovala spôsob, akým príslušná osoba vykonáva investičné alebo vedľajšie služby alebo činnosti, alebo ju v tom obmedzujú;

e)

opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na vykonávaní samostatných investičných alebo vedľajších služieb alebo činností, ak by takáto účasť mohla poškodiť náležité riešenie konfliktov záujmov.

4.   Investičné spoločnosti zabezpečujú, aby oboznámenie klienta podľa článku 23 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ bolo opatrením poslednej možnosti, ktoré sa využije len vtedy, keď účinné organizačné a administratívne opatrenia, ktoré investičná spoločnosť zaviedla na zabránenie konfliktom záujmov alebo na ich riešenie v súlade s článkom 23 smernice 2014/65/EÚ, nie sú dostatočné na to, aby s primeranou úrovňou dôvery zabezpečili, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov klienta.

V oznámení sa musí jasne uvádzať, že organizačné a administratívne opatrenia, ktoré investičná spoločnosť zaviedla na zabránenie danému konfliktu záujmov alebo na jeho riešenie, nie sú dostatočné na to, aby s primeranou úrovňou dôvery zabezpečili, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov klienta. Oznámenie musí obsahovať konkrétny opis konfliktov záujmov, ktoré vznikajú pri poskytovaní investičných a/alebo vedľajších služieb, pričom sa zohľadňuje povaha oboznamovaného klienta. V opise sa vysvetľuje všeobecná povaha a zdroje konfliktov záujmov, ako aj riziká pre klienta, ktoré vznikajú v dôsledku konfliktov záujmov, a kroky podniknuté na zmiernenie týchto rizík, a to dostatočne podrobne na to, aby to danému klientovi umožnilo prijať informované rozhodnutie v súvislosti s investičnou alebo vedľajšou službou, v kontexte ktorej vznikajú konflikty záujmov.

5.   Investičné spoločnosti posudzujú a aspoň raz ročne pravidelne skúmajú politiku v oblasti konfliktu záujmov zavedenú v súlade s odsekmi 1 až 4 a prijímajú vhodné opatrenia na riešenie prípadných nedostatkov. Prílišné spoliehanie sa na oznamovanie konfliktov záujmov sa považuje za nedostatok v politike investičnej spoločnosti v oblasti konfliktu záujmov.

Článok 35

Záznamy o službách alebo činnostiach, pri ktorých dochádza ku škodlivému konfliktu záujmov

(článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

Investičné spoločnosti musia viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o druhoch investičnej alebo vedľajšej služby alebo investičnej činnosti vykonávanej touto spoločnosťou alebo v jej mene, pri ktorej došlo k vzniku konfliktu záujmov, ktorý so sebou priniesol riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, alebo pri ktorej k takému vzniku konfliktu záujmov môže v prípade prebiehajúcej služby alebo činnosti dôjsť.

Vrcholový manažment má dostávať často a najmenej raz ročne písomné správy o situáciách uvedených v tomto článku.

Článok 36

Investičný prieskum a marketingová komunikácia

(článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely článku 37 je investičným prieskumom prieskum alebo iné informácie, ktorými sa explicitne alebo implicitne odporúča alebo navrhuje investičná stratégia týkajúca sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov, vrátane akéhokoľvek stanoviska o súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene takýchto nástrojov, ktorá je určená pre distribučné kanály alebo verejnosť, a v súvislosti s ktorou sú splnené tieto podmienky:

a)

prieskum alebo informácie sú označené alebo opísané ako investičný prieskum alebo podobne, alebo sa inak predkladajú ako cieľ alebo nezávislé vysvetlenie skutočností obsiahnutých v danom odporúčaní;

b)

ak dané odporúčanie predložila klientovi investičná spoločnosť, toto odporúčanie nepredstavuje poskytnutie investičného poradenstva na účely smernice 2014/65/EÚ.

2.   Druh odporúčania uvedeného v článku 3 ods. 1 bode 35 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, ktoré nespĺňa podmienky stanovené v odseku 1, sa považuje za marketingovú komunikáciu na účely smernice 2014/65/ES a investičné spoločnosti, ktoré vypracúvajú alebo šíria dané odporúčanie, zabezpečujú, že toto odporúčanie je jednoznačne identifikované ako takáto komunikácia.

Investičné spoločnosti musia okrem toho zabezpečiť, aby všetky takéto odporúčania obsahovali jasné a zreteľné vyhlásenie (alebo v prípade ústneho odporúčania znenie v rovnakom zmysle), že dané odporúčanie nebolo pripravené v súlade s právnymi požiadavkami navrhnutými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a že sa naň nevzťahuje žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Článok 37

Ďalšie organizačné požiadavky vo vzťahu k investičnému prieskumu alebo marketingovej komunikácii

(článok 16 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré vypracúvajú investičný prieskum, ktorý je určený na následné šírenie alebo bude pravdepodobne následne šírený medzi klientmi spoločnosti alebo verejnosťou na vlastnú zodpovednosť spoločnosti alebo na zodpovednosť člena skupiny, alebo ktoré zabezpečujú jeho vypracovanie, zaisťujú vykonanie všetkých opatrení stanovených v článku 34 ods. 3 týkajúcich sa finančných analytikov, ktorí sa podieľajú na vypracovaní investičného prieskumu, a inými príslušnými osobami, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy môžu byť v konflikte so záujmami osôb, medzi ktorými je investičný prieskum šírený.

Povinnosti uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú aj vo vzťahu k odporúčaniam uvedeným v článku 36 ods. 2.

2.   Investičné spoločnosti uvedené v odseku 1 prvom pododseku musia zaviesť opatrenia na zabezpečenie splnenia týchto podmienok:

a)

finanční analytici a iné príslušné osoby nevykonávajú súkromné transakcie ani neobchodujú, pokiaľ nekonajú z pozície tvorcov trhu konajúcich v dobrej viere a v rámci bežnej tvorby trhu alebo v rámci vykonávania nevyžiadaného pokynu klienta, v mene akejkoľvek inej osoby, vrátane investičnej spoločnosti, s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani so žiadnymi súvisiacimi finančnými nástrojmi, s poznatkami o pravdepodobnom načasovaní alebo obsahu daného investičného prieskumu, ktoré nie sú verejne dostupné alebo dostupné klientom a nemožno ich ľahko vyvodiť z takto dostupných informácií, až kým adresáti investičného prieskumu nemali vhodnú možnosť podľa nich konať;

b)

v prípadoch, ktoré neupravuje písmeno a), finanční analytici ani žiadne iné príslušné osoby podieľajúce sa na vypracovaní investičného prieskumu nevykonávajú osobné transakcie s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani so žiadnymi súvisiacimi finančnými nástrojmi v rozpore so súčasnými odporúčaniami, okrem výnimočných prípadov a s predchádzajúcim súhlasom člena právneho oddelenia spoločnosti alebo osoby, ktorá v spoločnosti vykonáva funkciu dodržiavania súladu;

c)

existuje fyzické oddelenie finančných analytikov podieľajúcich sa na vypracovaní investičného prieskumu a iných príslušných osôb, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy môžu byť v konflikte so záujmami osôb, medzi ktorými je investičný prieskum šírený, alebo, ak sa to nepovažuje za vhodné vzhľadom na veľkosť a organizáciu spoločnosti a povahu, rozsah a komplexnosť jej obchodnej činnosti, zavedenie a vykonanie vhodných alternatívnych informačných bariér;

d)

samotné investičné spoločnosti, finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na vypracovaní investičného prieskumu neprijímajú stimuly od osôb, ktoré majú značný záujem na predmete investičného prieskumu;

e)

samotné investičné spoločnosti, finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na vypracovaní investičného prieskumu nesľubujú emitentom priaznivé výsledky prieskumu;

f)

emitentom, príslušným osobám, ktoré nie sú finančnými analytikmi, ani žiadnym iným príslušným osobám sa pred šírením investičného prieskumu nepovoľuje, aby skúmali návrh tohto investičného prieskumu na účely overenia správnosti konkrétnych vyhlásení v danom prieskume ani na žiadne iné účely okrem overenia súladu s právnymi povinnosťami spoločnosti v prípade, že návrh obsahuje odporúčanie alebo cieľovú cenu.

Na účely tohto odseku je „súvisiacim finančným nástrojom“ každý finančný nástroj, ktorého cenu bezprostredne ovplyvňujú cenové pohyby iného finančného nástroja, na ktorý sa vzťahuje investičný prieskum a ktorého súčasťou je derivát na tento druhý finančný nástroj.

3.   Investičné spoločnosti, ktoré medzi verejnosťou alebo klientmi šíria investičný prieskum vypracovaný inou osobou, sú od dodržiavania odseku 1 oslobodené v prípade, keď sú splnené tieto kritériá:

a)

osoba, ktorá vypracúva investičný prieskum, nie je členom skupiny, do ktorej patrí investičná spoločnosť;

b)

investičná spoločnosť nemení významným spôsobom odporúčania v investičnom prieskume;

c)

investičná spoločnosť neprezentuje investičný prieskum ako prieskum, ktorý sama vypracovala;

d)

investičná spoločnosť overuje, či v súvislosti s vypracovaním tohto prieskumu podlieha jeho autor rovnakým požiadavkám, ako sú požiadavky predpísané v tomto nariadení, alebo či zaviedla politiku stanovenia takýchto požiadaviek.

Článok 38

Ďalšie všeobecné požiadavky vo vzťahu k upisovaniu alebo umiestňovaniu

(článok 16 ods. 3 a články 23 a 24 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré poskytujú poradenstvo v oblasti stratégie financovania podniku, ako sa uvádza v oddiele B bode 3 prílohy I, a poskytujú služby upisovania alebo umiestňovania finančných nástrojov, musia mať pred tým, ako prijmú mandát na riadenie ponuky, zavedené opatrenia na informovanie emitujúceho klienta o nasledujúcich skutočnostiach:

a)

rôznych možnostiach financovania, ktoré sú k dispozícii v spoločnosti a o sume transakčných poplatkov spojených s jednotlivými alternatívami;

b)

načasovaní a postupe poradenstva v oblasti financovania podniku, pokiaľ ide o tvorbu ceny ponuky;

c)

načasovaní a postupe poradenstva v oblasti financovania podniku, pokiaľ ide o umiestnenie ponuky;

d)

podrobnostiach o cieľových investoroch, ktorým má spoločnosť v úmysle ponúknuť finančné nástroje;

e)

pracovných pozíciách a organizačných útvaroch príslušných osôb podieľajúcich sa na poskytovaní poradenstva v oblasti financovania podniku, pokiaľ ide o cenu a prideľovanie finančných nástrojov, a

f)

opatreniach spoločnosti na zabránenie konfliktom záujmov, ktoré môžu vzniknúť, keď spoločnosť umiestňuje príslušné finančné nástroje svojich investičných klientov alebo na vlastné konto, alebo na ich riešenie.

2.   Investičné spoločnosti musia mať zavedený centralizovaný postup na identifikovanie všetkých upisovacích a umiestňovacích operácií spoločnosti a zaznamenávať takéto informácie vrátane dátumu, ku ktorému bola spoločnosť informovaná o potenciálnych upisovacích a umiestňovacích operáciách. Spoločnosti musia identifikovať všetky potenciálne konflikty záujmov vyplývajúce z iných činností investičnej spoločnosti alebo skupiny a uplatňovať vhodné postupy na riešenie týchto konfliktov. V prípadoch, keď investičná spoločnosť nemôže riešiť konflikt záujmov uplatnením vhodných postupov, investičná spoločnosť sa nesmie na danej operácii zúčastniť.

3.   Investičné spoločnosti poskytujúce služby vykonávania, služby prieskumu, ako aj uskutočňujúce upisovacie a umiestňovacie činnosti, zabezpečujú, aby boli zavedené primerané kontrolné mechanizmy na riešenie potenciálnych konfliktov záujmov medzi týmito činnosťami a medzi svojimi rôznymi klientmi, ktorí prijímajú tieto služby.

Článok 39

Ďalšie požiadavky vo vzťahu k tvorbe ceny ponuky vo vzťahu k emisii finančných nástrojov

(článok 16 ods. 3 a články 23 a 24 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia mať zavedené systémy, kontroly a postupy na identifikáciu konfliktov záujmov, ktoré vznikajú vo vzťahu k možnému podhodnoteniu alebo nadhodnoteniu emisie alebo k zapojeniu príslušných strán do tohto postupu, ako aj na zabránenie takýmto konfliktom záujmov a na ich riešenie. Investičné spoločnosti musia ako minimálnu požiadavku najmä zaviesť, vykonávať a zachovávať interné opatrenia, ktorými sa súčasne zabezpečí:

a)

aby tvorba ceny ponuky nepresadzovala záujmy ostatných klientov alebo vlastné záujmy spoločnosti tak, že by mohli byť v konflikte so záujmami emitujúceho klienta a

b)

aby sa zabránilo situácii, keď sa osoby zodpovedné za poskytovanie služieb klientom investičnej spoločnosti priamo podieľajú na rozhodovaní o poradenstve v oblasti financovania podniku, pokiaľ ide o tvorbu ceny emitujúceho klienta, alebo riešenie takejto situácie.

2.   Investičné spoločnosti poskytujú klientom informácie o tom, ako sa stanovuje odporúčanie, pokiaľ ide o cenu ponuky a načasovanie. Spoločnosť musí emitujúceho klienta predovšetkým informovať o akýchkoľvek hedžingových alebo stabilizačných stratégiách, ktoré zamýšľa prijať v súvislosti s ponukou, ako aj o možnom vplyve takýchto stratégií na záujmy emitujúcich klientov, a spolu s ním sa týmto stratégiám venovať. Spoločnosti počas ponukového konania podnikajú všetky náležité kroky na zabezpečenie informovanosti klienta, pokiaľ ide o vývoj v súvislosti s tvorbou ceny emisie.

Článok 40

Ďalšie požiadavky vo vzťahu k umiestňovaniu

(článok 16 ods. 3 a články 23 a 24 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré umiestňujú finančné nástroje, musia zaviesť, vykonávať a zachovávať účinné opatrenia na zabránenie tomu, aby odporúčania o umiestňovaní boli nevhodne ovplyvňované akýmikoľvek existujúcimi alebo budúcimi vzťahmi.

2.   Investičné spoločnosti musia zaviesť, vykonávať a zachovávať účinné vnútorné opatrenia na zabránenie konfliktom záujmov, ktoré vznikajú, keď sa osoby zodpovedné za poskytovanie služieb klientom investičnej spoločnosti priamo podieľajú na rozhodovaní o odporúčaniach emitujúcemu klientovi, pokiaľ ide o alokáciu, ako aj na riešenie takýchto konfliktov záujmov.

3.   Investičné spoločnosti nesmú od tretích strán prijímať žiadne platby ani benefity, ak takéto platby alebo benefity nespĺňajú požiadavky na stimulačné úžitky stanovené v článku 24 smernice 2014/65/EÚ. Najmä nasledujúce postupy sa považujú za také, ktoré nespĺňajúce uvedené požiadavky, a preto sa považujú za neprijateľné:

a)

alokácia vynaložená na to, aby bol klient motivovaný zaplatiť neúmerne vysoké poplatky za nesúvisiace služby poskytované investičnou spoločnosťou („laddering“), napríklad neúmerne vysoké poplatky alebo provízie, alebo uskutočniť neúmerne vysoké objemy obchodovania pri bežnej úrovni provízie ako kompenzáciu za prijatie alokácie emisie;

b)

alokácia pre vrcholového riadiaceho pracovníka alebo vedúceho pracovníka existujúceho alebo potenciálneho emitujúceho klienta s prihliadnutím na budúce alebo už uskutočnené pridelenie financovania podniku („spinning“ );

c)

alokácia, ktorá je výslovne alebo implicitne podmienená prijatím budúcich objednávok alebo nákupom inej služby od investičnej spoločnosti investičným klientom alebo akýmkoľvek subjektom, ktorého vedúcim pracovníkom je investor.

4.   Investičné spoločnosti musia zaviesť, vykonávať a zachovávať alokačnú politiku, v ktorej sa stanovuje postup pre tvorbu alokačných odporúčaní. Alokačná politika sa poskytuje emitujúcemu klientovi pred udelením súhlasu na vykonanie akýchkoľvek umiestňovacích služieb. Stanovujú sa v nej príslušné informácie o navrhovanej alokačnej metodike emisie, ktoré sú v danom štádiu k dispozícii.

5.   Investičné spoločnosti zapájajú emitujúceho klienta do diskusií o postupe umiestňovania, aby spoločnosť mohla pochopiť a zohľadniť záujmy a ciele klienta. Investičná spoločnosť musí na transakciu získať súhlas emitujúceho klienta s navrhovanou alokáciou podľa typu klienta v súlade s alokačnou politikou.

Článok 41

Ďalšie požiadavky vo vzťahu k poradenstvu, distribúcii a samoumiestňovaniu

(článok 16 ods. 3 a články 23 a 24 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia mať zavedené systémy, kontroly a postupy na identifikáciu a riešenie konfliktov záujmov, ktoré vznikajú pri poskytovaní investičnej služby umožňujúcej investičnému klientovi zúčastniť sa na novej emisii, keď investičná spoločnosť prijíma provízie, poplatky alebo akékoľvek peňažné alebo nepeňažné benefity v súvislosti s organizáciou emisie. Všetky poplatky, provízie alebo peňažné či nepeňažné benefity musia spĺňať požiadavky článku 24 ods. 7, článku 24 ods. 8 a článku 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ a musia byť zdokumentované v politikách v oblasti konfliktu záujmov investičnej spoločnosti a vyjadrené v stimulačných mechanizmoch spoločnosti.

2.   Investičné spoločnosti, ktoré umiestňujú finančné nástroje emitované nimi samými alebo subjektmi patriacimi do rovnakej skupiny svojim vlastným klientom vrátane svojich existujúcich vkladateľov v prípade úverových inštitúcií alebo investičných fondov spravovaných subjektmi skupiny, musia zaviesť, vykonávať a zachovávať jasné a účinné opatrenia na identifikáciu potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré vznikajú vo vzťahu s týmto druhom činnosti, na zabránenie takýmto konfliktom záujmov a na ich riešenie. Takéto opatrenia znamenajú aj zvažovať, či upustiť od činnosti v prípade, že konflikty záujmov nie je možné primerane riešiť tak, aby sa zabránilo akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na klientov.

3.   Keď je oznamovanie konfliktov záujmov povinné, investičné spoločnosti musia dodržať požiadavky uvedené v článku 34 ods. 4 vrátane vysvetlenia povahy a zdroja konfliktov záujmov charakteristických pre tento typ činnosti a musia poskytnúť podrobnosti o špecifických rizikách spojených s takýmito postupmi s cieľom umožniť zákazníkom prijať informované investičné rozhodnutie.

4.   Investičné spoločnosti, ktoré ponúkajú finančné nástroje emitované nimi samými alebo inými subjektmi skupiny svojim klientom a ktoré sú zahrnuté do výpočtu prudenciálnych požiadaviek stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (22), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (23) alebo smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (24), poskytujú uvedeným klientom dodatočné informácie, ktorými sa vysvetľujú rozdiely medzi finančným nástrojom a bankovými vkladmi z hľadiska výnosu, rizika, likvidity a akejkoľvek ochrany poskytnutej v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (25).

Článok 42

Ďalšie požiadavky vo vzťahu k požičiavaniu alebo poskytovaniu úverov v kontexte upisovania alebo umiestňovania

(článok 16 ods. 3 a články 23 a 24 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Keď akékoľvek predchádzajúce pôžičky alebo úvery poskytnuté emitujúcemu klientovi investičnou spoločnosťou alebo subjektom v rámci tej istej skupiny môžu byť splatené z príjmov z emisie, investičná spoločnosť musí mať zavedené opatrenia na identifikáciu konfliktov záujmov, ktoré môžu vyplynúť z tejto skutočnosti, na zabránenie takýmto konfliktom záujmov alebo na ich riešenie.

2.   Keď opatrenia prijaté na riešenie konfliktov záujmov nie sú dostatočné na zabezpečenie zabránenia riziku škody emitujúceho klienta, investičné spoločnosti oboznamujú emitujúceho klienta s osobitnými konfliktmi záujmov, ktoré vznikli v súvislosti s ich vlastnou činnosťou alebo činnosťou subjektov ich skupiny z pozície poskytovateľa úveru a s ich činnosťou týkajúcou sa ponuky cenných papierov.

3.   Politika investičnej spoločnosti v oblasti konfliktu záujmov musí obsahovať zdieľanie informácií o finančnej situácii emitenta so subjektmi skupiny, ktoré konajú ako poskytovatelia úverov za predpokladu, že to neporuší informačné bariéry zavedené spoločnosťou na ochranu záujmov klienta.

Článok 43

Vedenie záznamov vo vzťahu k upisovaniu alebo umiestňovaniu

(článok 16 ods. 3 a články 23 a 24 smernice 2014/65/EÚ)

Investičné spoločnosti vedú záznamy o obsahu a načasovaní inštrukcií prijatých od klientov. Záznam o alokačných rozhodnutiach prijatých pre jednotlivé operácie sa vedie s cieľom poskytnúť úplný kontrolný záznam medzi pohybmi vedenými na účtoch klientov a inštrukciami prijatými investičnou spoločnosťou. Jasne zdôvodniť a zaznamenať sa musí najmä konečná alokácia každému investičnému klientovi. Na požiadanie musí byť príslušným orgánom k dispozícii úplný kontrolný záznam dôležitých krokov pri upisovaní a umiestňovaní.

KAPITOLA III

PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Informácie pre klientov a potenciálnych klientov

Článok 44

Požiadavky na jasné, prehľadné a nezavádzajúce informácie

(článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti zabezpečujú, aby všetky informácie, ktoré adresujú retailovým alebo profesionálnym klientom alebo potenciálnym retailovým alebo profesionálnym klientom alebo ktoré šíria takým spôsobom, ktorým sa tieto informácie k nim môžu dostať, vrátane marketingovej komunikácie, spĺňali podmienky stanovené v odsekoch 2 až 8.

2.   Investičná spoločnosť zabezpečuje, aby informácie uvedené v odseku 1 spĺňali tieto podmienky:

a)

informácie zahŕňajú názov investičnej spoločnosti;

b)

pri odkazovaní na všetky potenciálne benefity investičnej služby alebo finančného nástroja sú informácie presné a vždy jasne a zreteľne poukazujú na akékoľvek relevantné riziká;

c)

pri poukazovaní na relevantné riziká sa používa veľkosť písma, ktorá je aspoň rovnako veľká ako veľkosť prevládajúceho písma použitého v poskytnutej informácii, a rozvrhnutie textu pri tomto poukazovaní je takisto nápadné;

d)

informácie sú dostatočné na to, a predkladané takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že im porozumie priemerný člen skupiny, ktorej sú informácie určené alebo ktorá je ich pravdepodobným príjemcom;

e)

informácie nezakrývajú, neznejasňujú dôležité body, vyhlásenia alebo varovania a ani neznižujú ich význam;

f)

informácie a marketingové materiály, ktoré sa poskytujú každému klientovi, sa konzistentne uvádzajú v tom istom jazyku vo všetkých formách informácií, pokiaľ klient nesúhlasil s tým, že bude dostávať informácie vo viac než jednom jazyku;

g)

informácie sú aktuálne a relevantné pre použitý komunikačný prostriedok.

3.   Keď informácie porovnávajú investičné alebo vedľajšie služby, finančné nástroje alebo osoby poskytujúce investičné alebo vedľajšie služby, investičné spoločnosti zabezpečia splnenie týchto podmienok:

a)

porovnanie je zmysluplné a predkladá sa jasným a vyváženým spôsobom;

b)

uvádzajú sa zdroje informácií použitých pri porovnaní;

c)

informácie zahŕňajú kľúčové fakty a predpoklady použité pri porovnaní.

4.   Ak informácie obsahujú údaje o výkonnosti finančného nástroja, finančného indexu alebo investičnej služby v minulosti, investičné spoločnosti zabezpečia splnenie týchto podmienok:

a)

tieto údaje nie sú hlavným prvkom oznámenia;

b)

informácie musia obsahovať primerané informácie o výkonnosti, pokrývajúce obdobie predchádzajúcich piatich rokov alebo celé obdobie, v ktorom bol finančný nástroj predmetom ponuky, v ktorom bol finančný index stanovený alebo v ktorom bola investičná služba poskytnutá, ak toto obdobie bolo kratšie než päť rokov, alebo informácie za dlhšie obdobie podľa rozhodnutia spoločnosti, pričom predmetné informácie o výkonnosti sú v každom prípade založené na celých 12-mesačných obdobiach;

c)

referenčné obdobie a zdroj informácií sú jasne uvedené;

d)

informácie obsahujú zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov;

e)

keď tieto údaje vychádzajú z hodnôt denominovaných v inej mene, ako je mena členského štátu, v ktorom sídli retailový klient alebo potenciálny retailový klient, táto mena je jasne uvedená spolu s upozornením, že návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov;

f)

keď sú tieto údaje založené na hrubej výkonnosti, zverejní sa vplyv provízií, poplatkov a iných sadzieb.

5.   Keď informácie obsahujú údaje o simulovanej výkonnosti v minulosti alebo sa na ne odvolávajú, investičné spoločnosti zabezpečia, aby sa informácie týkali finančného nástroja alebo finančného indexu a aby boli splnené tieto podmienky:

a)

simulovaná výkonnosť v minulosti vychádza zo skutočnej výkonnosti jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo finančných indexov v minulosti, ktoré sú rovnaké alebo v podstate rovnaké ako príslušný finančný nástroj alebo sú jeho podkladovým aktívom;

b)

pokiaľ ide o skutočnú výkonnosť v minulosti uvedenú v písmene a), sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 písm. a) až c) a písm. e) a f);

c)

informácie obsahujú zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

6.   Keď tieto informácie obsahujú informácie o budúcej výkonnosti, investične spoločnosti zabezpečia, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

informácie nie sú založené na simulovanej výkonnosti v minulosti, ani sa na ne neodvolávajú;

b)

informácie sú založené na racionálnych predpokladoch podporených objektívnymi údajmi;

c)

keď sú tieto informácie založené na hrubej výkonnosti, zverejní sa vplyv provízií, poplatkov a iných sadzieb;

d)

informácie sú založené na scenároch výkonnosti v rôznych trhových podmienkach (negatívnych aj pozitívnych) a zohľadňujú charakter a riziká konkrétnych druhov nástrojov zahrnutých do analýzy;

e)

informácie obsahujú zreteľné upozornenie, že takéto prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

7.   Keď sa informácie odvolávajú na konkrétne daňové zaobchádzanie, musí v nich byť zreteľne uvedené, že daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

8.   V informáciách sa nepoužíva názov žiadneho príslušného orgánu spôsobom, ktorý by naznačoval alebo vytváral dojem, že tento orgán podporil alebo schválil produkty alebo služby investičnej spoločnosti.

Článok 45

Informácie týkajúce sa kategorizácie klientov

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti oznamujú novým klientom a súčasným klientom, že investičná spoločnosť sa nedávno kategorizovala podľa požiadaviek smernice 2014/65/EÚ, ako aj ich kategorizáciu ako retailový klient, profesionálny klient alebo spôsobilá protistrana v súlade s uvedenou smernicou.

2.   Investičné spoločnosti informujú klienta na trvanlivom médiu o všetkých právach, ktoré má klient pri žiadaní o zmenu kategorizácie a o všetkých obmedzeniach úrovne ochrany klienta, ktoré by s touto zmenou súviseli.

3.   Investičné spoločnosti môžu buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť príslušného klienta, zaobchádzať s klientom:

a)

ako s profesionálnym alebo retailovým klientom, ak by takýto klient mohol byť inak klasifikovaný ako spôsobilá protistrana podľa článku 30 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ;

b)

ako s retailovým klientom, ak sa tento klient považuje za profesionálneho klienta podľa oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ.

Článok 46

Všeobecné požiadavky na informácie pre klientov

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti poskytujú retailovému klientovi alebo potenciálnemu retailovému klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred tým, než je retailový klient alebo potenciálny retailový klient viazaný akoukoľvek dohodou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb, alebo pred poskytnutím týchto služieb, podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, tieto informácie:

a)

podmienky akejkoľvek takejto dohody;

b)

informácie vyžadované podľa článku 47, ktoré sa týkajú takejto dohody alebo takýchto investičných alebo vedľajších služieb.

2.   Investičné spoločnosti poskytujú retailovým klientom alebo potenciálnym retailovým klientom informácie požadované v článkoch 47 až 50 v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím investičných služieb alebo vedľajších služieb.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa poskytujú na trvanlivom médiu alebo na webovom sídle (keď to nepredstavuje trvanlivé médium) za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 2.

4.   Investičné spoločnosti včas oznamujú klientovi každú dôležitú zmenu informácií poskytnutých podľa článkov 47 až 50, ktorá sa týka služby, ktorú spoločnosť danému klientovi poskytuje. Takéto oznámenie sa poskytuje na trvanlivom médiu, pokiaľ sa na trvanlivom médiu poskytujú informácie, ktorých sa oznámenie týka.

5.   Investičné spoločnosti zabezpečujú, aby informácie obsiahnuté v marketingovej komunikácii boli konzistentné so všetkými informáciami, ktoré spoločnosť poskytuje klientom počas výkonu investičných a vedľajších služieb.

6.   Marketingová komunikácia, ktorá obsahuje ponuku alebo výzvu nasledujúcej povahy a v ktorej sa stanovuje spôsob odpovede alebo ktorá zahŕňa formulár pre odpoveď, obsahuje tie informácie uvedené v článkoch 47 až 50, ktoré sú pre túto ponuku alebo výzvu relevantné:

a)

ponuku uzavrieť dohodu týkajúcu sa finančného nástroja alebo investičnej služby, alebo vedľajšej služby s akoukoľvek osobou, ktorá odpovie na komunikáciu;

b)

výzvu, aby akákoľvek osoba, ktorá odpovie na komunikáciu, predložila ponuku uzavrieť dohodu týkajúcu sa finančného nástroja alebo investičnej služby, alebo vedľajšej služby.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje, ak potenciálny klient musí pri odpovedi na ponuku alebo výzvu obsiahnutú v marketingovej komunikácii uviesť ďalší dokument alebo ďalšie dokumenty, ktoré samostatne alebo spoločne obsahujú uvedené informácie.

Článok 47

Informácie o investičnej spoločnosti a jej službách pre klientov a potenciálnych klientov

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Ak je to relevantné, investičné spoločnosti poskytujú klientom alebo potenciálnym klientom tieto všeobecné informácie:

a)

názov a adresu investičnej spoločnosti a kontaktné informácie, ktoré klientom umožnia so spoločnosťou účinne komunikovať;

b)

jazyk, v ktorom klient môže komunikovať s investičnou spoločnosťou a dostávať od nej dokumenty a iné informácie;

c)

spôsoby komunikácie medzi investičnou spoločnosťou a klientom vrátane tých, ktoré budú použité v konkrétnom prípade pri zasielaní a prijímaní pokynov;

d)

vyhlásenie o skutočnosti, že investičná spoločnosť má príslušné povolenie na činnosť, ako aj názov a kontaktnú adresu príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie na činnosť;

e)

keď spoločnosť koná prostredníctvom viazaného sprostredkovateľa, vyhlásenie o tejto skutočnosti spolu s uvedením členského štátu, v ktorom je tento sprostredkovateľ registrovaný;

f)

povahu, frekvenciu a načasovanie správ o výkonnosti služby, ktorú má investičná spoločnosť poskytovať klientovi v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ;

g)

ak má investičná spoločnosť v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta, súhrnný opis krokov, ktoré investičná spoločnosť prijíma, aby zabezpečila ich ochranu, vrátane súhrnných informácií o akomkoľvek príslušnom systéme náhrad pre investorov alebo systéme ochrany vkladov, ktorý sa vzťahuje na spoločnosť z dôvodu jej činností v členskom štáte;

h)

opis politiky v oblasti konfliktu záujmov, ktorú spoločnosť dodržiava v súlade s článkom 34, pričom tento opis možno poskytnúť v súhrnnej forme;

i)

na požiadanie klienta ďalšie podrobné informácie o tejto politike v oblasti konfliktu záujmov, a to na trvanlivom médiu alebo na webovom sídle ( keď to nepredstavuje trvanlivé médium) za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 2.

Informácie uvedené v písmenách a) až i) sa poskytujú v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím investičných služieb alebo vedľajších služieb klientom alebo potenciálnym klientom.

2.   Investičné spoločnosti zavádzajú v priebehu poskytovania služby správy portfólia primeranú metódu oceňovania a porovnania, napríklad zmysluplnú referenčnú hodnotu založenú na investičných cieľoch klienta a druhoch finančných nástrojov zahrnutých v portfóliu klienta, aby klient, ktorému sa služba poskytuje, mohol zhodnotiť výkonnosť spoločnosti.

3.   Keď investičné spoločnosti ponúkajú poskytovanie služby správy portfólia klientovi alebo potenciálnemu klientovi, poskytujú klientovi okrem informácií vyžadovaných v odseku 1 aj tie z nasledujúcich informácií, ktoré sú relevantné:

a)

informácie o metóde a frekvencii oceňovania finančných nástrojov v portfóliu klienta;

b)

podrobnosti o každom prenesení diskrečnej právomoci spravovať všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky, alebo časť finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov nachádzajúcich sa v portfóliu klienta;

c)

presné vymedzenie všetkých referenčných hodnôt, oproti ktorým sa bude porovnávať výkonnosť portfólia klienta;

d)

druhy finančných nástrojov, ktoré môžu byť zaradené do portfólia klienta a druhy transakcií, ktoré môžu byť s týmito nástrojmi uskutočnené, vrátane všetkých obmedzení;

e)

ciele správy portfólia, stupeň rizika, ktoré správca zohľadňuje pri výkone diskrečnej právomoci a všetky osobitné obmedzenia tejto právomoci.

Informácie uvedené v písmenách a) až e) sa poskytujú v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím investičných služieb alebo vedľajších služieb klientom alebo potenciálnym klientom.

Článok 48

Informácie o finančných nástrojoch

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti poskytujú klientom alebo potenciálnym klientom všeobecný opis povahy a rizík finančných nástrojov pri zohľadnení najmä kategorizácie klienta ako retailového klienta, profesionálneho klienta alebo spôsobilej protistrany, a to v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím investičných služieb alebo vedľajších služieb klientom alebo potenciálnym klientom. V tomto opise sa vysvetľuje povaha konkrétneho druhu príslušného nástroja, fungovanie a výkonnosť finančného nástroja v rôznych trhových podmienkach vrátane pozitívnych aj negatívnych podmienok, ako aj osobitné riziká spojené s týmto konkrétnym druhom nástroja, a to dostatočne podrobným spôsobom na to, aby klient mohol informovane prijať investičné rozhodnutia.

2.   Opis rizík uvedený v odseku 1 zahŕňa, v prípade, že zohľadňuje konkrétny druh príslušného nástroja a stav a úroveň znalostí klienta, tieto prvky:

a)

riziká spojené s týmto druhom finančného nástroja vrátane vysvetlenia pákového efektu a jeho vplyvov a riziko straty celej investície vrátane rizík spojených s platobnou neschopnosťou emitenta alebo s tým súvisiacimi udalosťami, ako je napríklad záchrana pomocou vnútorných zdrojov;

b)

volatilitu ceny týchto nástrojov a všetky obmedzenia týchto nástrojov na dostupnom trhu;

c)

informácie o prekážkach alebo obmedzeniach stiahnutia investícií, napríklad čo môže byť v prípade nelikvidných finančných nástrojov alebo finančných nástrojoch s pevnou dĺžkou investície vrátane znázornenia možných výstupných metód a následkov prípadného výstupu, možných obmedzeniach a odhadovanom časovom rámci na predaj finančného nástroja pred vymáhaním počiatočných nákladov na transakciu v tomto druhu finančných nástrojov;

d)

skutočnosť, že investor môže v dôsledku transakcií s takýmito nástrojmi prevziať okrem nákladov na nadobudnutie nástrojov aj finančné a iné záväzky vrátane prípadných podmienených záväzkov;

e)

všetky požiadavky týkajúce sa marže alebo podobné povinnosti, ktoré sa vzťahujú na tento druh nástroja.

3.   Keď investičná spoločnosť poskytuje retailovému klientovi alebo potenciálnemu retailovému klientovi informácie o finančnom nástroji, ktorý je predmetom súčasnej verejnej ponuky, a ak bol v súvislosti s touto ponukou zverejnený prospekt v súlade so smernicou 2003/71/ES, investičná spoločnosť oznámi klientovi alebo potenciálnemu klientovi, kde je tento prospekt verejne dostupný, v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím investičných služieb alebo vedľajších služieb klientom alebo potenciálnym klientom.

4.   Keď sa finančný nástroj skladá z dvoch alebo viacerých rôznych finančných nástrojov alebo služieb, investičná spoločnosť poskytne primeraný opis právnej povahy finančného nástroja, zložiek tohto nástroja a spôsobu, akým vzájomné pôsobenie medzi zložkami ovplyvňuje riziká investície.

5.   Investičná spoločnosť poskytne v prípade finančných nástrojov, ktorých súčasťou je záruka alebo kapitálová ochrana, klientovi alebo potenciálnemu klientovi informácie o rozsahu a povahe týchto záruk alebo kapitálovej ochrany. V prípade, že záruku poskytuje tretia strana, informácie o záruke zahŕňajú dostatočne podrobné údaje o ručiteľovi a záruke na to, aby mohol klient alebo potenciálny klient adekvátne posúdiť túto záruku.

Článok 49

Informácie o ochrane finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré majú v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky patriace klientom, poskytujú týmto klientom alebo potenciálnym klientom informácie, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 až 7, pokiaľ sú relevantné.

2.   Investičná spoločnosť informuje klienta alebo potenciálneho klienta o skutočnosti, že finančné nástroje alebo finančné prostriedky tohto klienta môže držať v mene investičnej spoločnosti tretia strana, a o zodpovednosti investičnej spoločnosti v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi za akékoľvek konanie alebo opomenutia tretej strany alebo za následky platobnej neschopnosti tretej strany pre klienta.

3.   V prípade, že vnútroštátne právne predpisy umožňujú, aby tretia strana mala v držbe finančné nástroje klienta alebo potenciálneho klienta na súhrnnom účte, investičná spoločnosť informuje klienta o tejto skutočnosti a do informácií zaradí zreteľné upozornenie na riziká, ktoré z toho vyplývajú.

4.   V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisov nie je možné, aby finančné nástroje klienta v držbe tretej strany boli identifikovateľné oddelene od vlastných finančných nástrojov tejto tretej strany alebo investičnej spoločnosti, investičná spoločnosť informuje klienta o tejto skutočnosti a do informácií zaradí zreteľné upozornenie na riziká, ktoré z toho vyplývajú.

5.   Investičná spoločnosť informuje klienta alebo potenciálneho klienta o skutočnosti, že účty, na ktorých sú vedené finančné nástroje alebo finančné prostriedky patriace tomuto klientovi alebo potenciálnemu klientovi, podliehajú alebo budú podliehať právnym predpisom inej jurisdikcie, než je jurisdikcia niektorého členského štátu, a uvedie, že práva tohto klienta alebo potenciálneho klienta týkajúce sa týchto finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov sa môžu zodpovedajúcim spôsobom líšiť.

6.   Investičná spoločnosť informuje klienta o existencii a podmienkach všetkých záložných nárokov alebo práv na finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta, ktoré spoločnosť má alebo môže mať, alebo o akomkoľvek práve na vzájomné započítanie v súvislosti s týmito nástrojmi alebo finančnými prostriedkami, ktorých je spoločnosť držiteľom. Investičná spoločnosť v prípade potreby taktiež informuje klienta o skutočnosti, že depozitár môže mať záložný nárok alebo právo na tieto finančné nástroje alebo finančné prostriedky, alebo právo vzájomné započítanie súvisiace s týmito finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami.

7.   Investičná spoločnosť pred vstupom do transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov vo vzťahu k finančným nástrojom, ktoré má v držbe v mene klienta, alebo pred iným použitím týchto finančných nástrojov na svoj vlastný účet alebo účet iného klienta, poskytne klientovi na trvanlivom médiu a v dostatočnom časovom predstihu pred použitím týchto nástrojov jasné, úplné a presné informácie o povinnostiach a zodpovednosti investičnej spoločnosti súvisiacich s použitím týchto finančných nástrojov vrátane podmienok vrátenia finančných nástrojov, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia.

Článok 50

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti dodržiavajú na účely poskytovania informácií klientom o všetkých nákladoch a poplatkoch podľa článku 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ podrobné požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 10.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v článku 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ, investičné spoločnosti poskytujúce investičné služby profesionálnym klientom majú právo dohodnúť sa s týmito klientmi na obmedzenom uplatňovaní podrobných požiadaviek stanovených v tomto článku. Investičné spoločnosti sa nemôžu dohodnúť na takýchto obmedzeniach, keď poskytujú služby investičného poradenstva alebo správy portfólia, alebo keď bez ohľadu na poskytovanú investičnú službu príslušné finančné nástroje obsahujú derivát.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v článku 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ, investičné spoločnosti poskytujúce investičné služby spôsobilým protistranám majú právo dohodnúť sa na obmedzenom uplatňovaní podrobných požiadaviek stanovených v tomto článku, okrem prípadov, keď bez ohľadu na poskytovanú investičnú službu príslušné finančné nástroje obsahujú derivát a keď má spôsobilá protistrana v úmysle ponúkať ich svojim klientom.

2.   Investičné spoločnosti pri zverejňovaní predbežných a dodatočných informácií o nákladoch a poplatkoch pre klientov zlučujú:

a)

všetky náklady a pridružené poplatky, ktoré účtuje investičná spoločnosť alebo iné strany, keď bol klient nasmerovaný k týmto iným stranám, za investičnú(-é) službu(-y) a/alebo vedľajšie služby poskytované klientovi, a

b)

všetky náklady a pridružené poplatky súvisiace s vytváraním a riadením finančných nástrojov.

Náklady uvedené v písmenách a) a b) sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Na účely písmena a) sa platby tretej strany prijaté investičnými spoločnosťami v súvislosti s investičnými službami poskytovanými klientovi uvádzajú jednotlivo a súhrnné náklady a poplatky sa sčítavajú a vyjadrujú ako suma v hotovosti aj ako percentuálny podiel.

3.   Keď má byť akákoľvek časť celkových nákladov a poplatkov uhradená alebo predstavuje sumu v cudzej mene, investičné spoločnosti uvedú predmetnú menu spolu s použiteľnými výmennými kurzami a nákladmi. Investičné spoločnosti informujú aj o opatreniach týkajúcich sa platieb alebo iných výkonov.

4.   Investičné spoločnosti vo vzťahu k zverejňovaniu nákladov na výrobky a poplatkov, ktoré nie sú zahrnuté v DKII PKIPCP vypočítavajú a zverejňujú tieto náklady, napríklad pomocou spolupráce so správcovskými spoločnosťami PKIPCP s cieľom získať príslušné informácie.

5.   Povinnosť včas zverejniť úplné predbežné informácie o súhrnných nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa finančného nástroja alebo poskytovanej investičnej alebo vedľajšej služby sa na investičné spoločnosti vzťahuje v týchto situáciách:

a)

keď investičná spoločnosť odporúča alebo ponúka klientom finančné nástroje, alebo

b)

keď je investičná spoločnosť poskytujúca investičné služby povinná poskytnúť klientom DKII PKIPCP alebo DKI PRIIP vo vzťahu k príslušným finančným nástrojom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.

6.   Investičné spoločnosti, ktoré neodporúčajú ani neponúkajú klientovi finančný nástroj alebo ktoré nie sú povinné poskytnúť klientovi DKI/DKII v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, informujú svojich klientov o všetkých nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa poskytovaných investičných a/alebo vedľajších služieb.

7.   Keď viac ako jedna investičná spoločnosť poskytuje klientovi investičné alebo vedľajšie služby, každá investičná spoločnosť poskytne informácie o nákladoch na poskytované investičné alebo vedľajšie služby. Investičná spoločnosť, ktorá odporúča alebo ponúka svojim klientom služby poskytované inou spoločnosťou, zlúči náklady a poplatky za svoje služby s nákladmi a poplatkami za služby poskytované touto inou spoločnosťou. Keď investičná spoločnosť nasmerovala klienta k iným spoločnostiam, zohľadňuje náklady a poplatky spojené s inými investičnými alebo vedľajšími službami, ktoré poskytujú iné spoločnosti.

8.   Investičné spoločnosti pri výpočte nákladov a poplatkov na predbežnom základe používajú ako náhradu očakávaných nákladov a poplatkov skutočne vynaložené náklady. Keď nie sú dostupné skutočné náklady, investičná spoločnosť urobí primerané odhady týchto nákladov. Investičné spoločnosti preskúmajú predbežné predpoklady založené na následných skúsenostiach a v prípade potreby tieto predpoklady upravia.

9.   Keď investičné spoločnosti odporučili alebo ponúkali finančný(-é) nástroj(-e) alebo keď klientovi poskytli v súvislosti s finančným(-i) nástrojom(-mi) DKI/DKII a keď majú alebo mali s klientom počas roka priebežný vzťah, poskytnú ročné dodatočné informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa finančného(-ých) nástroja(-ov) a investičnej(-ých) a vedľajšej(-ých) služby(-ieb). Tieto informácie vychádzajú zo vzniknutých nákladov a poskytujú sa na individuálnom základe.

Investičné spoločnosti sa môžu rozhodnúť poskytovať takéto súhrnné informácie o nákladoch a poplatkoch za investičné služby a finančné nástroje spolu so všetkými existujúcimi pravidelnými správami klientom.

10.   Pri poskytovaní investičných služieb poskytujú investičné spoločnosti svojim klientom príklad znázorňujúci kumulatívny účinok nákladov na návratnosť. Takýto príklad sa poskytne tak na predbežnom, ako aj dodatočnom základe. Investičné spoločnosti zabezpečujú, by takýto príklad spĺňal tieto požiadavky:

a)

príklad znázorňuje účinok celkových nákladov a poplatkov na návratnosť investície;

b)

príklad znázorňuje všetky očakávané nárasty alebo fluktuácie nákladov a

c)

k príkladu je priložený jeho opis.

Článok 51

Informácie poskytované v súlade so smernicou 2009/65/ES a nariadením (EÚ) č. 1286/2014

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

Investičné spoločnosti, ktoré distribuujú podielové listy v podnikoch kolektívneho investovania alebo štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení musia svojich klientov informovať aj o všetkých ostatných nákladoch a pridružených poplatkoch spojených s produktom, ktoré neboli zahrnuté do DKI PKIPCP alebo DKI PRIIP a o nákladoch a poplatkoch súvisiacich s poskytovaním investičných služieb súvisiacich s daným finančným nástrojom.

ODDIEL 2

Investičné poradenstvo

Článok 52

Informácie o investičnom poradenstve

(článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia jasne a stručnou formou vysvetliť, či sa investičné poradenstvo považuje za nezávislé alebo nie a prečo, ako aj druh a povahu uplatňovaných obmedzení vrátane zákazu prijímať a ponechávať si stimuly pri poskytovaní investičného poradenstva na nezávislom základe.

Ak sa poradenstvo ponúka alebo poskytuje rovnakému klientovi na nezávislom aj inom ako nezávislom základe, investičné spoločnosti musia vysvetliť rozsah oboch služieb, aby investorovi umožnili pochopiť rozdiely medzi nimi a aby sa neprezentovali ako nezávislí investiční poradcovia pre celú činnosť. Spoločnosti nesmú pri komunikácii s klientmi neprimerane zvýhodňovať svoje služby nezávislého investičného poradenstva oproti službám iného než nezávislého investičného poradenstva.

2.   Investičné spoločnosti poskytujúce investičné poradenstvo na nezávislom základe alebo inom než nezávislom základe, musia klientovi vysvetliť škálu finančných nástrojov, ktoré možno odporučiť, vrátane vzťahu spoločnosti s emitentmi alebo poskytovateľmi takýchto nástrojov.

3.   Investičné spoločnosti poskytujú pre každý druh nástroja opis druhov zvažovaných finančných nástrojov, škálu finančných nástrojov a analyzovaných poskytovateľov, a to podľa rozsahu služby, a pri poskytovaní nezávislého poradenstva vysvetlenie, ako poskytovaná služba spĺňa podmienky pre poskytovanie investičného poradenstva na nezávislom základe, ako aj opis činiteľov zohľadnených pri výberovom postupe, ktorý investičná spoločnosť použila pri odporúčaní finančných nástrojov, ako sú riziká, náklady a zložitosť finančných nástrojov.

4.   Keď škála finančných nástrojov posudzovaných investičnou spoločnosťou poskytujúcou investičné poradenstvo na nezávislom základe zahŕňa vlastné finančné nástroje investičnej spoločnosti alebo nástroje emitované alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby alebo akýkoľvek iný úzky právny či hospodársky vzťah s investičnou spoločnosťou, alebo emitované či poskytované inými emitentmi alebo poskytovateľmi, ktorí nie sú vzájomne previazaní ani prepojení, investičná spoločnosť pre každý druh finančného nástroja odlíši škálu finančných nástrojov emitovaných alebo poskytovaných subjektmi, ktoré nemajú s investičnou spoločnosťou žiadne väzby.

5.   Investičné spoločnosti poskytujúce pravidelné posúdenie vhodnosti odporúčaní poskytnutých v súlade s článkom 54 ods. 12 zverejňujú všetky tieto údaje:

a)

frekvenciu a rozsah pravidelného posúdenia vhodnosti a v náležitých prípadoch podmienky, ktoré sú podnetom na takéto posúdenie;

b)

mieru, v akej budú predtým zhromaždené informácie podliehať opätovnému posúdeniu, a

c)

spôsob, akým sa aktualizované odporúčanie oznámi klientovi.

Článok 53

Investičné poradenstvo na nezávislom základe

(článok 24 ods. 4 a článok 24 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti poskytujúce investičné poradenstvo na nezávislom základe stanovujú a zavádzajú výberový postup s cieľom posúdiť a porovnať dostatočnú škálu finančných nástrojov dostupných na trhu v súlade s článkom 24 ods. 7 písm. a) smernice 2014/65/EÚ. Výberový postup musí obsahovať tieto prvky:

a)

počet a rozmanitosť zvažovaných finančných nástrojov sú úmerné rozsahu služieb investičného poradenstva, ktoré ponúka nezávislý investičný poradca;

b)

počet a rozmanitosť zvažovaných finančných nástrojov sú dostatočne reprezentatívne z hľadiska finančných nástrojov dostupných na trhu;

c)

množstvo finančných nástrojov emitovaných samotnou investičnou spoločnosťou alebo subjektmi, ktoré sú úzko späté so samotnou investičnou spoločnosťou, je úmerné celkovej sume zvažovaných finančných nástrojov, a

d)

kritériá výberu jednotlivých finančných nástrojov musia zahŕňať všetky príslušné aspekty, ako napríklad riziká, náklady a zložitosť finančných nástrojov, ako aj vlastnosti klientov investičnej spoločnosti, a musí sa nimi zabezpečiť, aby výber nástrojov, ktoré možno odporučiť, bol objektívny.

Keď nie je možné urobiť takéto porovnanie z dôvodu obchodného modelu alebo špecifického rozsahu poskytovanej služby, investičná spoločnosť poskytujúca investičné poradenstvo nesmie vystupovať ako nezávislá.

2.   Investičná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné poradenstvo na nezávislom základe a zameriava sa na určité kategórie alebo určenú škálu finančných nástrojov, musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

spoločnosť musí ponúkať svoje služby spôsobom, ktorý je určený len na prilákanie klientov, ktorí uprednostňujú dané kategórie alebo danú škálu finančných nástrojov;

b)

spoločnosť musí od svojich klientov požadovať, aby sa zaujímali o investovanie do uvedenej kategórie alebo škály finančných nástrojov, a

c)

spoločnosť musí pred poskytnutím služby, spoločnosť zabezpečiť, aby jej služby boli vhodné pre každého nového klienta na základe toho, že jej obchodný model zodpovedá potrebám a cieľom klienta a cieľov a škály finančných nástrojov, ktoré sú pre klienta vhodné. V opačnom prípade spoločnosť nesmie takúto službu klientovi poskytnúť.

3.   Investičná spoločnosť poskytujúca investičné poradenstvo na nezávislom aj na inom než nezávislom základe musí dodržiavať tieto povinnosti:

a)

v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím služieb informuje svojich klientov na trvanlivom médiu, či bude poradenstvo nezávislé alebo iné než nezávislé v súlade s článkom 24 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ a príslušnými vykonávacími opatreniami;

b)

investičná spoločnosť vystupuje ako nezávislá pri službách, v rámci ktorých poskytuje investičné poradenstvo na nezávislom základe;

c)

investičná spoločnosť má zavedené primerané organizačné požiadavky a kontroly na zabezpečenie, aby oba typy poradenstva a poradcov boli od seba jasne oddelené a aby u klientov nenastala neistota ohľadom druhu poradenstva, ktoré sa im poskytuje, a aby sa im poskytoval taký druh poradenstva, ktoré je pre nich primerané. Investičná spoločnosť nesmie povoliť fyzickej osobe poskytovať nezávislé a zároveň aj iné než nezávislé poradenstvo.

ODDIEL 3

Posúdenie vhodnosti a primeranosti

Článok 54

Posúdenie vhodnosti a správy o vhodnosti

(článok 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti nesmú vytvárať žiadnu nejednoznačnosť ani nejasnosť ohľadom svojej zodpovednosti v procese posudzovania vhodnosti investičnej služby alebo finančného nástroja v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ. Pri uskutočňovaní posudzovania vhodnosti spoločnosť jasne a jednoduchou formou informuje klientov alebo potenciálnych klientov, že dôvodom posudzovania vhodnosti je umožniť spoločnosti konať v najlepšom záujme klienta.

Keď sa investičné poradenstvo alebo služby správy portfólia poskytujú úplne alebo čiastočne prostredníctvom automatického alebo poloautomatického systému, zodpovednosť za uskutočnenie posúdenia vhodnosti leží na investičnej spoločnosti poskytujúcej službu a nesmie sa obmedziť použitím elektronického systému pri uskutočňovaní osobného odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať.

2.   Investičné spoločnosti musia stanoviť rozsah informácií, ktoré sa majú zhromaždiť od klientov vo svetle všetkých charakteristík investičného poradenstva alebo služieb správy portfólia, ktoré sa majú poskytnúť týmto klientom. Investičné spoločnosti musia od klientov alebo potenciálnych klientov dostávať informácie, ktoré sú pre ne potrebné, aby porozumeli podstatným skutočnostiam týkajúcim sa klienta a aby mali primeraný dôvod určiť, že pri náležitom zohľadnení povahy a rozsahu poskytovanej služby konkrétna transakcia, ktorá sa má odporučiť alebo uzavrieť v rámci poskytovania služby správy portfólia, spĺňa tieto kritériá:

a)

zodpovedá investičným cieľom daného klienta vrátane klientovej tolerancie voči riziku;

b)

je taká, že klient je z finančného hľadiska schopný znášať všetky súvisiace investičné riziká, ktoré zodpovedajú jeho investičným cieľom;

c)

je taká, že klient má potrebné skúsenosti a znalosti, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám, ktoré s transakciou alebo so správou jeho portfólia súvisia.

3.   Keď investičná spoločnosť poskytuje investičnú službu profesionálnemu klientovi, je oprávnená predpokladať, že pokiaľ ide o produkty, transakcie a služby, pre ktoré je tento klient klasifikovaný ako profesionálny klient, klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí na účely odseku 2 písm. c).

Keď takáto investičná služba pozostáva z poskytnutia investičného poradenstva profesionálnemu klientovi, na ktorého sa vzťahuje oddiel 1 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ, investičná spoločnosť je oprávnená na účely odseku 2 písm. b) predpokladať, že klient je z finančného hľadiska schopný znášať všetky súvisiace investičné riziká, ktoré zodpovedajú investičným cieľom takého klienta.

4.   Informácie o finančnej situácii klienta alebo potenciálneho klienta zahŕňajú v prípade potreby informácie o zdroji a výške jeho pravidelného príjmu, jeho aktívach vrátane likvidných aktív, investícií a nehnuteľného majetku a o jeho pravidelných finančných záväzkoch.

5.   Informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta zahŕňajú v prípade potreby informácie o období, počas ktorého chce klient držať investíciu, o jeho preferenciách, pokiaľ ide o rizikovosť investície, jeho rizikovom profile a o účeloch investície.

6.   Keď je klientom právnická osoba alebo skupina dvoch alebo viacerých fyzických osôb, alebo keď iná fyzická osoba zastupuje jednu alebo viaceré fyzické osoby, investičná spoločnosť musí zaviesť a vykonávať politiku, v ktorej sa stanoví, kto by mal byť predmetom posúdenia vhodnosti a ako sa toto posúdenie uskutoční v praxi vrátane toho, od koho sa majú zhromažďovať informácie týkajúce sa poznatkov a skúseností, finančnej situácie a investičných cieľov. Investičná spoločnosť túto politiku zaznamenáva.

Keď iná fyzická osoba zastupuje fyzickú osobu alebo keď sa zvažuje posúdenie vhodnosti právnickej osoby, ktorá požiadala o zaobchádzanie ako s profesionálnym klientom v súlade s oddielom 2 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ, finančná situácia a investičné ciele sú tie, ktoré sa týkajú právnickej osoby, alebo ak ide o fyzickú osobu, hlavného klienta a nie zástupcu. Znalosti a skúsenosti sú tie, ktoré sa týkajú zástupcu fyzickej osoby alebo osoby, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie transakcií v mene hlavného klienta.

7.   Investičné spoločnosti musia podniknúť všetky náležité kroky na zabezpečenie toho, aby zhromaždené informácie o ich klientoch alebo potenciálnych klientoch boli spoľahlivé. To zahŕňa okrem iného:

a)

zabezpečiť, aby si klienti uvedomovali, aké dôležité je poskytovať presné a aktuálne informácie;

b)

zabezpečiť, aby všetky nástroje použité pri postupe posúdenia vhodnosti, ako napríklad profilovacie nástroje na posúdenie rizík alebo nástroje na posúdenie znalostí a skúseností klienta, boli vhodne navrhnuté na zamýšľaný účel na použitie vo vzťahu k svojim klientom, so všetkými obmedzeniami zistenými a aktívne zmiernenými v postupe posúdenia vhodnosti;

c)

zabezpečiť, aby klienti pochopili otázky používané v postupe a aby tieto otázky zachytávali a presne odrážali ciele a potreby klienta, aby obsahovali všetky informácie potrebné na posúdenie vhodnosti, a

d)

prijať prípadné kroky na zabezpečenie konzistentnosti informácií klienta, ako napríklad zvážiť, či v informáciách poskytnutých klientom neexistujú zjavné nepresnosti.

Investičné spoločnosti, ktoré majú s klientom priebežný vzťah, napríklad vďaka priebežnému poskytovaniu poradenstva alebo služieb riadenia portfólia, musia mať zavedené vhodné politiky a postupy na zachovanie primeraných a aktuálnych informácií o klientoch v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie požiadaviek podľa odseku 2, a musia byť schopné túto skutočnosť preukázať.

8.   Keď investičná spoločnosť nedostane pri poskytovaní služby investičného poradenstva alebo riadenia portfólia informácie požadované v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, nesmie klientovi alebo potenciálnemu klientovi odporučiť investičné služby ani finančné nástroje.

9.   Investičné spoločnosti musia mať zavedené vhodné politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby si boli vedomé povahy, vlastností vrátane nákladov a rizík investičných služieb a finančných nástrojov, ktoré vybrali pre svojich klientov, a aby posúdili, berúc do úvahy náklady a zložitosť, či rovnocenné investičné služby alebo finančné nástroje môžu vyhovovať profilu ich klienta, a musia byť schopné túto skutočnosť preukázať.

10.   Pri poskytovaní služby investičného poradenstva alebo riadenia portfólia investičná spoločnosť nesmie odporučiť obchod ani sa rozhodnúť obchodovať, keď žiadna zo služieb alebo nástrojov nie je pre klienta vhodná.

11.   Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo služieb správy portfólia, ktoré zahŕňajú zámenu investícií, a to buď predajom nástroja a nákupom iného alebo využitím práva na zmenu vo vzťahu k existujúcemu nástroju, investičné spoločnosti zhromažďujú potrebné informácie o existujúcich investíciách klienta a odporúčaných nových investíciách a urobia analýzu nákladov a prínosov zámeny tak, aby mohli odôvodnene preukázať, že výhody zámeny prevažujú nad nákladmi.

12.   Pri poskytovaní investičného poradenstva investičné spoločnosti poskytujú retailovému klientovi správu, ktorá obsahuje prehľad poskytnutého poradenstva, ako aj informácie, do akej miery sú poskytnuté odporúčania vhodné pre retailového klienta vrátane toho, ako spĺňajú ciele klienta a jeho osobné pomery vzhľadom na požadovanú dĺžku investície, znalosti a skúsenosti klienta a postoj klienta voči riziku a jeho schopnosť znášať stratu.

Investičné spoločnosti upozorňujú klienta na informácie, či si odporúčané služby alebo nástroje budú pravdepodobne od retailového klienta vyžadovať pravidelné preskúmanie ich mechanizmov, a tieto informácie zahŕňajú do správy o vhodnosti.

Keď investičná spoločnosť poskytuje službu, ktorá zahŕňa pravidelné posúdenia vhodnosti a správy o vhodnosti, správy nasledujúce po poskytnutí prvej služby sa môžu vzťahovať len na zmeny príslušných služieb alebo nástrojov a/alebo pomery klienta a nemusia sa v nich opakovať všetky podrobnosti prvej správy.

13.   Investičné spoločnosti poskytujúce pravidelné posúdenie vhodnosti na účely zlepšenia služby preskúmavajú vhodnosť poskytnutých odporúčaní aspoň raz ročne. Frekvencia takého posúdenia sa zvyšuje v závislosti od rizikového profilu klienta a druhu odporúčaných finančných nástrojov.

Článok 55

Spoločné ustanovenia pre posúdenie vhodnosti a primeranosti

(článok 25 ods. 2 a článok 25 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti zabezpečujú, aby informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií zahŕňali nasledujúce informácie, pokiaľ sú primerané povahe klienta, povahe a rozsahu poskytovanej služby a druhu produktu alebo plánovanej transakcie, vrátane ich zložitosti a rizík, ktoré s nimi súvisia:

a)

druhy služieb, transakcií a finančných nástrojov, ktoré klient pozná;

b)

povahu, objem a frekvenciu transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré klient vykonáva, a obdobie, počas ktorého boli uskutočnené;

c)

úroveň vzdelania, povolanie alebo relevantné bývalé povolanie klienta alebo potenciálneho klienta.

2.   Investičná spoločnosť nesmie klienta alebo potenciálneho klienta odrádzať od poskytovania informácií požadovaných na účely článku 25 ods. 2 a 3 smernice 2014/65/EÚ.

3.   Investičná spoločnosť je oprávnená opierať sa o informácie, ktoré jej poskytli jej klienti alebo potenciálni klienti, pokiaľ si nie je vedomá, alebo pokiaľ by si nemala byť vedomá, že tieto informácie sú zjavne neaktuálne, nepresné alebo neúplné.

Článok 56

Posúdenie primeranosti a súvisiace povinnosti v oblasti vedenia záznamov

(článok 25 ods. 3 a článok 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti určia, či má daný klient potrebné skúsenosti a znalosti na to, aby porozumel rizikám spojeným s produktom alebo investičnou službou, ktoré sú ponúkané alebo o ktoré sa žiada pri posudzovaní, či investičná služba uvedená v článku 25 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ je pre klienta primeraná.

Investičná spoločnosť je oprávnená predpokladať, že profesionálny klient má potrebné skúsenosti a znalosti, aby porozumel rizikám spojeným s tými konkrétnymi investičnými službami alebo transakciami, alebo s druhmi transakcie alebo produktu, pre ktoré je tento klient klasifikovaný ako profesionálny klient.

2.   Investičné spoločnosti uchovávajú záznamy o vykonaných posúdeniach primeranosti, ktoré zahŕňajú:

a)

výsledok posúdenia vhodnosti;

b)

akékoľvek upozornenie klienta, keď bola investičná služba alebo nákup produktu posúdené ako potenciálne nevhodné pre klienta, informáciu, či klient požiadal o pokračovanie v transakcii napriek upozorneniu, resp. či spoločnosť akceptovala žiadosť klienta o pokračovanie v transakcii;

c)

akékoľvek upozornenie klienta, keď klient neposkytol dostatočné informácie, aby investičnej spoločnosti umožnil vykonať posúdenie primeranosti, informáciu, či klient požiadal o pokračovanie v transakcii napriek tomuto upozorneniu, resp. či spoločnosť akceptovala žiadosť klienta o pokračovanie v transakcii.

Článok 57

Poskytovanie služieb týkajúcich sa nekomplexných nástrojov

(článok 25 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

Finančný nástroj, ktorý nie je výslovne vymedzený v článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ, sa považuje za nekomplexný na účely článku 25 ods. 4 písm. a) bodu vi) smernice 2014/65/EÚ, ak spĺňa tieto kritériá:

a)

nespadá pod článok 4 ods. 1 bod 44 písm. c) ani pod oddiel C body 4 až 11 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;

b)

existujú časté možnosti odpredaja, umorenia alebo iného spôsobu realizácie tohto nástroja za ceny, ktoré sú verejne dostupné účastníkom trhu a ktoré sú buď trhovými cenami alebo cenami sprístupnenými alebo validovanými v systémoch oceňovania, ktoré sú nezávislé od emitenta;

c)

pre klienta z neho nevyplývajú žiadne skutočné ani potenciálne záväzky, ktorých výška by prekračovala náklady na nadobudnutie nástroja;

d)

nezahŕňa doložku, podmienku ani spúšťací mechanizmus, ktoré by zásadne menili povahu alebo riziko investície alebo spôsob určenia výnosu, ako napríklad investície, ktorých súčasťou je právo konvertovať nástroj do rôznych investícií;

e)

nezahŕňa žiadne explicitné ani implicitné výstupné poplatky, ktoré majú za následok nelikvidnosť investície, hoci technicky existujú početné možnosti odpredaja, umorenia alebo iného spôsobu realizácie tohto nástroja;

f)

sú verejne prístupné primerane komplexné informácie o jeho vlastnostiach, ktorým by mal priemerný retailový klient porozumieť tak, aby mohol prijať informované rozhodnutie, či vstúpiť do transakcie, ktorej predmetom je tento nástroj.

Článok 58

Zmluvy s retailovým a profesionálnym klientom

(článok 24 ods. 1 a článok 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

Investičné spoločnosti poskytujúce klientovi akúkoľvek investičnú alebo vedľajšiu službu uvedenú v oddiele B bode 1 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ po dátume uplatňovania tohto nariadenia uzatvoria s klientom písomnú základnú zmluvu v papierovej forme alebo na inom trvanlivom médiu, v ktorej sa stanovia základné práva a povinnosti spoločnosti a klienta. Investičné spoločnosti poskytujúce investičné poradenstvo majú túto povinnosť len vtedy, keď sa vykonáva pravidelné posúdenie vhodnosti odporúčaných finančných nástrojov alebo služieb.

V písomnej zmluve sa stanovujú základné práva a povinnosti strán a tieto náležitosti:

a)

opis služieb, prípadne podľa potreby povaha a rozsah investičného poradenstva, ktoré sa majú poskytnúť;

b)

v prípade služieb správy portfólia druhy finančných nástrojov, ktoré možno kupovať a predávať, a druhy transakcií, ktoré možno vykonať v mene klienta, ako aj všetky zakázané nástroje alebo transakcie, a

c)

opis hlavných charakteristických znakov všetkých služieb uvedených v oddiele B bode1 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ktoré sa majú poskytnúť, vrátane prípadnej úlohy spoločnosti v súvislosti s korporátnymi udalosťami vzťahujúcimi sa na nástroje klientov a podmienok, za ktorých transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov obsahujúcich cenné papiere klienta budú generovať pre klienta výnos.

ODDIEL 4

Poskytovanie správ klientom

Článok 59

Povinnosti v oblasti poskytovania správ týkajúce sa vykonávania pokynov, ktoré sa nevzťahujú na správu portfólia

(článok 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré vykonali pokyn v mene klienta, ktorý sa nevzťahuje na správu portfólia, na základe tohto pokynu:

a)

okamžite poskytnú klientovi na trvanlivom médiu základné informácie týkajúce sa vykonania daného pokynu;

b)

čo najskôr zašlú klientovi na trvanlivom médiu oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu, najneskôr však v prvý pracovný deň po jeho vykonaní alebo, ak potvrdenie prijala investičná spoločnosť od tretej strany, najneskôr v prvý pracovný deň po prijatí potvrdenia od tretej strany.

Písmeno b) sa neuplatňuje, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie ako potvrdenie, ktoré má klientovi okamžite zaslať iná osoba.

Písmená a) a b) sa neuplatňujú, ak sa pokyny vykonané v mene klienta týkajú dlhopisov na financovanie hypotekárnych pôžičiek uzavretých s uvedenými klientmi; v takom prípade sa správa o transakcii vypracuje v tom istom čase, keď sa oznámia podmienky hypotekárnej pôžičky, najneskôr však mesiac po vykonaní pokynu.

2.   Investičné spoločnosti klientovi okrem požiadaviek v odseku 1 poskytujú na požiadanie aj informácie o stave jeho pokynu.

3.   V prípade pokynov klientov, ktoré sa týkajú podielových listov alebo akcií podniku kolektívneho investovania a ktoré sú vykonávané pravidelne, investičné spoločnosti buď prijímajú opatrenie stanovené v odseku 1 písm. b), alebo aspoň raz za šesť mesiacov poskytnú klientovi informácie, ktoré sú uvedené v odseku 4 a ktoré sa týkajú týchto transakcií.

4.   Oznámenie uvedené v odseku 1 písm. b) zahŕňa nasledujúce informácie, pokiaľ sú relevantné, a to v prípade potreby v súlade s regulačnými technickými predpismi týkajúcimi sa oznamovacích povinností prijatých v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014:

a)

identifikáciu spoločnosti zasielajúcej oznámenie;

b)

meno alebo iné označenie klienta;

c)

obchodný deň;

d)

čas obchodovania;

e)

druh pokynu;

f)

identifikáciu miesta výkonu;

g)

identifikáciu nástroja;

h)

indikátor kúpy/predaja;

i)

povahu pokynu, ak nejde o pokyn na nákup/predaj;

j)

množstvo;

k)

jednotkovú cenu;

l)

celkové plnenie;

m)

celkovú sumu účtovaných provízií a výdavkov a na žiadosť klienta rozpis obsahujúci jednotlivé položky vrátane prípadnej výšky prirážky alebo zrážky uloženej, keď bola transakcia vykonaná investičnou spoločnosťou pri obchodovaní na vlastný účet, a investičná spoločnosť má voči klientovi povinnosť čo najlepšie vykonať pokyn;

n)

výmenný kurz, keď transakcia zahŕňa prepočet meny;

o)

povinnosti klienta súvisiace s vyrovnaním transakcie vrátane lehoty na platbu alebo dodanie, ako aj príslušné údaje o účte, ak tieto údaje a povinnosti neboli klientovi oznámené už skôr;

p)

keď protistranou klienta bola samotná investičná spoločnosť alebo akákoľvek osoba zo skupiny alebo iný klient investičnej spoločnosti, informáciu o tejto skutočnosti okrem prípadu, ak bol pokyn vykonaný prostredníctvom systému obchodovania, ktorý uľahčuje anonymné obchodovanie.

Na účely písmena k), keď sa pokyn vykonáva v tranžiach, investičná spoločnosť môže poskytnúť klientovi informácie o cene každej tranže alebo o priemernej cene. Keď sa poskytujú informácie o priemernej cene, investičná spoločnosť poskytne klientovi na požiadanie informácie o cene každej tranže.

5.   Investičná spoločnosť môže poskytnúť klientovi informácie uvedené v odseku 4 pri použití štandardných kódov, ak mu poskytne aj vysvetlenie použitých kódov.

Článok 60

Povinnosti v oblasti poskytovania správ týkajúce sa správy portfólia

(článok 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré poskytujú klientom službu správy portfólia, musia každému takému klientovi poskytnúť na trvanlivom médiu pravidelný výpis o činnostiach súvisiacich so správou portfólia, vykonaných v mene tohto klienta, pokiaľ takýto výpis neposkytuje iná osoba.

2.   Pravidelný výpis vyžadovaný v odseku 1 musí poskytovať jasný a vyvážený prehľad vykonaných činností a výkonnosti portfólia počas obdobia vykazovania a v prípade potreby obsahuje tieto informácie:

a)

názov investičnej spoločnosti;

b)

názov alebo iné označenie účtu klienta;

c)

vyhlásenie o zložení a ocenení portfólia vrátane podrobných informácií o každom držanom finančnom nástroji, jeho trhovej hodnote alebo reálnej hodnote, ak trhová hodnota nie je dostupná, o hotovostnom zostatku na začiatku a na konci obdobia vykazovania a o výkonnosti portfólia počas obdobia vykazovania;

d)

celkovú sumu poplatkov a sadzieb, ktoré vznikli počas obdobia vykazovania, s rozpisom jednotlivých položiek obsahujúcim aspoň celkové poplatky za správu a celkové náklady spojené s vykonaním vrátane prípadného vyhlásenia, že podrobnejší výpis bude poskytnutý na požiadanie;

e)

porovnanie výkonnosti počas obdobia uvedeného vo vyhlásení s referenčnou hodnotou investičnej výkonnosti (ak existuje) dohodnutou medzi spoločnosťou a klientom;

f)

celkovú sumu dividend, úrokov a iných platieb prijatých počas obdobia vykazovania v súvislosti s portfóliom klienta;

g)

informácie o iných korporátnych udalostiach, ktorými vznikajú práva v súvislosti s finančnými nástrojmi držanými v portfóliu;

h)

v prípade potreby pre každú transakciu vykonanú počas uvedeného obdobia informácie uvedené v článku 59 ods. 4 písm. c) až l), pokiaľ sa klient nerozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých vykonaných transakciách; v takom prípade sa uplatňuje odsek 4 tohto článku.

3.   Pravidelný výpis uvedený v odseku 1 sa poskytuje raz za tri mesiace s výnimkou týchto prípadov:

a)

keď investičná spoločnosť poskytuje svojim klientom prístup k elektronickému systému, ktorý spĺňa požiadavku trvanlivého média, kde možno mať prístup k aktuálnym oceneniam portfólia klienta a kde má klient jednoduchý prístup k informáciám vyžadovaným podľa článku 63 ods. 2 a spoločnosť má dôkaz, že klient využil prístup k oceňovaniu svojho portfólia aspoň raz za príslušný štvrťrok;

b)

keď sa uplatňuje odsek 4, musí sa pravidelný výpis poskytnúť aspoň raz za dvanásť mesiacov;

c)

keď sa v zmluve medzi investičnou spoločnosťou a klientom o službe správy portfólia povoľuje portfólio s pákovým efektom, pravidelný výpis sa musí poskytnúť aspoň raz za mesiac.

Výnimka uvedená v písmene b) sa neuplatňuje v prípade transakcií s finančnými nástrojmi, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 1 bod 44 písm. c) alebo ktorýkoľvek z bodov 4 až 11 oddielu C v prílohe I k smernici 2014/65/EÚ.

4.   Investičné spoločnosti v prípadoch, keď sa klient rozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených transakciách, okamžite po tom, ako správca portfólia vykoná transakciu, poskytnú klientovi základné informácie o tejto transakcii na trvanlivom médiu.

Investičná spoločnosť zasiela klientovi oznámenie potvrdzujúce transakciu, ktoré obsahuje informácie uvedené v článku 59 ods. 4, najneskôr v prvý pracovný deň po jej vykonaní, alebo ak potvrdenie prijala investičná spoločnosť od tretej strany, najneskôr v prvý pracovný deň po prijatí potvrdenia od tretej strany.

Druhý pododsek sa neuplatňuje vtedy, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie ako potvrdenie, ktoré má klientovi okamžite zaslať iná osoba.

Článok 61

Povinnosti v oblasti poskytovania správ týkajúce sa spôsobilých protistrán

(článok 24 ods. 4 a článok 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

Požiadavky týkajúce sa správ pre retailových a profesionálnych klientov podľa článkov 49 a 59 sa uplatňujú, ak investičné spoločnosti neuzavrú zmluvy so spôsobilými protistranami s cieľom určiť obsah a načasovanie poskytovania správ.

Článok 62

Ďalšie povinnosti v oblasti poskytovania správ týkajúce sa správy portfólia alebo transakcií s podmieneným záväzkom

(článok 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti poskytujúce služby správy portfólia informujú klienta, keď sa celková hodnota portfólia stanovená na začiatku každého obdobia vykazovania zníži o 10 % a pri následných zníženiach o násobky 10 %, a to najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom sa tento prah prekročil, alebo keď došlo k prekročeniu prahu počas nepracovného dňa, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa.

2.   Investičné spoločnosti, ktoré majú v držbe účet retailového klienta, ktorý zahŕňa pozície v transakciách s finančnými nástrojmi s pákovým efektom alebo v transakciách s podmieneným záväzkom, informuje klienta, keď sa počiatočná hodnota každého nástroja zníži o 10 % a pri následných zníženiach o násobky 10 %. Poskytovanie správ podľa tohto odseku by sa malo uskutočňovať pre jednotlivé nástroje samostatne, pokiaľ nie je inak dohodnuté s klientom, a uskutočňuje sa najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom sa uvedený prah prekročil, alebo keď došlo k prekročeniu prahu počas nepracovného dňa, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 63

Výpisy o stave finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta

(článok 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré majú v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta, zasielajú aspoň raz štvrťročne každému klientovi, ktorého finančné nástroje alebo finančné prostriedky majú v držbe, na trvanlivom médiu výpis o stave finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov, ak takýto výpis nebol poskytnutý v nejakom inom pravidelnom výpise. Na žiadosť klienta musia spoločnosti poskytnúť takýto výpis častejšie a za obchodnú cenu.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na úverovú inštitúciu, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES (26), pokiaľ ide o vklady v zmysle uvedenej smernice, ktoré sú v držbe tejto inštitúcie.

2.   Výpis o stave aktív klienta uvedený v odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a)

podrobné informácie o všetkých finančných nástrojoch alebo finančných prostriedkoch klienta, ktoré sú v držbe investičnej spoločnosti na konci obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis;

b)

mieru, v akej boli akékoľvek finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta predmetom transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov;

c)

výšku všetkých benefitov, ktoré vyplynuli klientovi z dôvodu účasti na akýchkoľvek transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov, ako aj základ, z ktorého tento výnos vyplynul.

d)

jasné označenie aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré podliehajú pravidlám smernice 2014/65/EÚ a jej vykonávacím opatreniam, ako aj tých, ktoré im nepodliehajú, napríklad tých, na ktoré sa vzťahuje dohoda o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva;

e)

jasné označenie, ktoré aktíva sú dotknuté niektorými osobitosťami v ich vlastníckom stave, napríklad z dôvodu záložného nároku;

f)

trhovú hodnotu, alebo ak nie je k dispozícii trhová hodnota, odhadovanú hodnotu finančných nástrojov zahrnutých vo výpise s jasným označením skutočnosti, že neexistencia trhovej ceny pravdepodobne poukazuje na nedostatok likvidity. Spoločnosť musí pri určovaní odhadovanej hodnoty vynaložiť maximálne úsilie.

V prípadoch, keď portfólio klienta zahŕňa výnosy z jednej alebo viacerých nevyrovnaných transakcií, informácie uvedené v písmene a) môžu byť založené buď na dátume obchodu, alebo na dátume vyrovnania za predpokladu, že všetky informácie vo výpise sú založené na rovnakom základe.

Pravidelný výpis o aktívach klienta uvedený v odseku 1 sa neposkytuje, keď investičná spoločnosť poskytuje svojim klientom prístup k elektronickému systému, ktorý spĺňa požiadavku trvanlivého média, kde má klient možnosť jednoduchého prístupu k aktuálnym výpisom o stave finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta, a spoločnosť má dôkaz, že klient využil prístup k tomuto výpisu aspoň raz za príslušný štvrťrok.

3.   Investičné spoločnosti, ktoré majú v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta a ktoré pre klienta vykonávajú službu správy portfólia, môžu do pravidelného výpisu, ktorý poskytujú tomuto klientovi podľa článku 60 ods. 1, zahrnúť výpis o aktívach klienta uvedený v odseku 1.

ODDIEL 5

Najlepšie vykonanie pokynu

Článok 64

Kritériá najlepšieho vykonania pokynu

(článok 27 ods. 1 a článok 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti pri vykonávaní pokynov klienta zohľadňujú na určenie relatívnej závažnosti činiteľov uvedených v článku 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ tieto kritériá:

a)

vlastnosti klienta vrátane kategorizácie klienta ako retailového alebo profesionálneho klienta;

b)

vlastnosti pokynu klienta vrátane toho, keď pokyn zahŕňa transakciu financovania prostredníctvom cenných papierov;

c)

vlastnosti finančných nástrojov, ktoré sú predmetom daného pokynu;

d)

vlastnosti miest výkonu, do ktorých môže byť daný príkaz nasmerovaný.

Na účely tohto článku a článkov 65 a 66 „miesto výkonu“ zahŕňa regulovaný trh, MTF, OTF systematického internalizátora alebo tvorcu trhu, alebo iného poskytovateľa likvidity, alebo subjekt, ktorý v tretej krajine vykonáva podobnú funkciu, ako sú funkcie vykonávané ktorýmkoľvek z uvedených subjektov.

2.   Investičná spoločnosť spĺňa svoju povinnosť podľa článku 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ prijať všetky dostatočné opatrenia, aby pre svojho klienta získala najlepší možný výsledok, pokiaľ vykonáva pokyn alebo konkrétny aspekt pokynu podľa konkrétnych inštrukcií klienta, ktoré sa týkajú pokynu alebo konkrétneho aspektu pokynu.

3.   Investičné spoločnosti nesmú zostavovať ani účtovať svoje provízie spôsobom, ktorý diskriminuje niektoré miesta výkonu.

4.   Investičná spoločnosť pri vykonávaní pokynov alebo pri rozhodnutí obchodovať s OTC produktmi kontroluje, či je cena navrhnutá klientovi spravodlivá, a to zhromažďovaním údajov o trhu použitých pri odhade ceny takého produktu, a ak je to možné, porovnaním s podobnými alebo porovnateľnými produktmi.

Článok 65

Povinnosť investičných spoločností, ktoré vykonávajú správu portfólia a prijatie a postúpenie pokynov, konať v najlepšom záujme klienta

(článok 24 ods. 1 a článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti pri poskytovaní služby správy portfólia dodržiavajú povinnosť podľa článku 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ konať v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov, keď iným subjektom zadávajú pokyny na vykonanie, ktoré vyplývajú z rozhodnutí investičnej spoločnosti obchodovať s finančnými nástrojmi v mene svojho klienta.

2.   Investičné spoločnosti pri poskytovaní služby prijatia a postúpenia pokynov dodržiavajú povinnosť podľa článku 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ konať v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov pri postupovaní pokynov klienta na vykonanie iným subjektom.

3.   Investičné spoločnosti v záujme dodržiavania ustanovení odsekov 1 alebo 2 dodržiavajú ustanovenia tohto článku odsekov 4 až 7 a článku 64 ods. 4.

4.   Investičné spoločnosti prijímajú všetky dostatočné opatrenia, aby pre svojich klientov získali najlepší možný výsledok, pričom zohľadňujú činitele uvedené v článku 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ. Relatívny význam uvedených činiteľov sa určuje odkazom na kritériá stanovené v článku 64 ods. 1 a pre retailových klientov na požiadavku v článku 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ.

Investičná spoločnosť spĺňa svoje povinnosti podľa odsekov 1 alebo 2 a nevyžaduje sa od nej, aby prijala opatrenia uvedené v tomto odseku, pokiaľ plní špecifické príkazy svojho klienta pri zadávaní pokynu na vykonanie inému subjektu alebo jeho postúpení na vykonanie inému subjektu.

5.   Investičné spoločnosti musia zaviesť a vykonávať politiku, ktorá im umožní dodržiavať ustanovenia odseku 4. V tejto politike sa musia pre každú triedu nástrojov určiť subjekty, ktorým sa zadávajú pokyny alebo ktorým investičné spoločnosti postupujú pokyny na vykonanie. Určené subjekty musia mať mechanizmus vykonávania pokynov, ktorý umožňuje investičnej spoločnosti dodržiavať povinnosti podľa tohto článku pri zadávaní alebo postupovaní pokynov tomuto subjektu na vykonanie.

6.   Investičné spoločnosti poskytujú svojim klientom informácie o politike zavedenej v súlade s odsekom 5 a článkom 66 ods. 2 až 9. Investičné spoločnosti poskytujú klientom náležité informácie o spoločnosti a jej službách a subjektoch vybraných na vykonávanie pokynov. Keď investičná spoločnosť vyberie na poskytovanie služieb vykonávania pokynov iné spoločnosti, musí pre každú triedu finančných nástrojov každoročne vypracovať a zverejniť zhrnutie piatich najlepších investičných spoločností z hľadiska objemov obchodovania, ktorým postúpila alebo zadala pokyny klientov na vykonanie v predchádzajúcom roku, ako aj informácie o dosiahnutej kvalite výkonu pokynu. Tieto informácie musia byť konzistentné s informáciami uverejnenými v súlade s technickými predpismi vypracovanými podľa článku 27 ods. 10 písm. b) smernice 2014/65/EÚ.

Investičné spoločnosti na odôvodnenú žiadosť klienta poskytujú svojim klientom alebo potenciálnym klientom informácie o subjektoch, ktorým postúpili alebo zadali pokyny na vykonanie.

7.   Investičné spoločnosti pravidelne sledujú účinnosť politiky zavedenej v súlade s odsekom 5, a najmä kvalitu vykonávania pokynov subjektmi identifikovanými v danej politike a podľa potreby odstránia prípadné nedostatky.

Investičné spoločnosti musia aspoň raz ročne túto politiku a opatrenia preskúmať. Takéto preskúmanie sa tiež uskutoční vždy, keď nastane dôležitá zmena, ktorá ovplyvňuje schopnosť spoločnosti pokračovať v získavaní najlepších možných výsledkov pre jej klientov.

Investičné spoločnosti musia pri plnení celkovej požiadavky najlepšieho vykonania pokynu posúdiť, či nastala dôležitá zmena, a zvážiť možnosť zmeny miesta výkonu alebo subjektov, na ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú.

Dôležitá zmena je významnou udalosťou, ktorá by mohla ovplyvniť parametre najlepšieho vykonania pokynu, ako sú náklady, cena, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania, veľkosť, povaha alebo všetky iné aspekty týkajúce sa vykonania pokynu.

8.   Tento článok sa neuplatňuje, keď investičná spoločnosť, ktorá poskytuje službu správy portfólia a/alebo prijatie a postupovanie pokynov, vykonáva aj prijaté pokyny alebo rozhodnutia obchodovať v mene portfólia svojho klienta. V takých prípadoch sa uplatňuje článok 27 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 66

Politika vykonávania pokynov

(článok 27 ods. 5 a článok 27 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia aspoň raz ročne preskúmať politiku vykonávania pokynov zavedenú v súlade s článkom 27 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ, ako aj svoj mechanizmus vykonávania pokynov.

Takéto preskúmanie sa tiež uskutoční vždy, keď nastane dôležitá zmena vymedzená v článku 65 ods. 7, ktorá ovplyvňuje schopnosť spoločnosti konzistentne pokračovať v získavaní najlepších možných výsledkov pri vykonávaní pokynov jej klientov s využitím miest zahrnutých do jej politiky vykonávania pokynov. Investičná spoločnosť musí pri plnení celkovej požiadavky najlepšieho vykonania pokynu posúdiť, či došlo k dôležitej zmene, a zvážiť možnosť zmeny relatívneho významu činiteľov najlepšieho vykonania pokynu.

2.   Informácie o politike vykonávania pokynov musia byť prispôsobené pre klientov v závislosti od triedy finančných nástrojov a druhu poskytovanej služby a musia obsahovať informácie stanovené v odsekoch 3 až 9.

3.   Investičné spoločnosti poskytujú klientom v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím príslušnej služby nasledujúce podrobné informácie o politike vykonávania pokynov:

a)

opis relatívnej závažnosti, ktorú investičná spoločnosť v súlade s kritériami stanovenými v článku 59 ods. 1 pripisuje činiteľom uvedeným v článku 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, alebo postupu, ktorým spoločnosť určuje relatívnu závažnosť týchto činiteľov;

b)

zoznam miest výkonu, na ktoré sa spoločnosť vo veľkej miere spolieha pri plnení povinnosti podniknúť všetky náležité kroky, aby konzistentne získavala najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klienta, a pri spresňovaní, ktoré miesta výkonu sa používajú pre jednotlivé triedy finančných nástrojov pre retailových klientov, pre pokyny retailového klienta, pokyny profesionálneho klienta a transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov;

c)

zoznam činiteľov použitých pri výbere miesta výkonu vrátane kvalitatívnych faktorov, ako sú napríklad zúčtovacie systémy, prerušovače, plánovaná činnosť, alebo akékoľvek iné relevantné činitele, a relatívna závažnosť každého činiteľa; informácie týkajúce sa činiteľov používaných pri výbere miesta výkonu pokynu musia byť konzistentné s kontrolami používanými spoločnosťou na preukázanie klientom, že pri preskúmavaní vhodnosti jej politiky a opatrení sa konzistentne dosahovalo najlepšie vykonávanie pokynov;

d)

ako sa činitele najlepšieho vykonania pokynu, napríklad cenové náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania a všetky ostatné relevantné činitele považujú za súčasť všetkých dostatočných opatrení, aby sa pre klienta získal najlepší možný výsledok;

e)

prípadne informácie o tom, že spoločnosť vykonáva príkazy mimo obchodného miesta, dôsledky, napríklad riziko protistrany vyplývajúce z výkonu pokynu mimo miesta obchodovania, a na požiadanie klienta ďalšie informácie o dôsledkoch tohto spôsobu výkonu pokynu;

f)

jasné a zreteľné upozornenie, že akékoľvek konkrétne príkazy klienta môžu spoločnosti zabrániť, aby podnikla kroky, ktoré navrhla a zaviedla vo svojej politike vykonávania pokynov s cieľom získať najlepší možný výsledok pri vykonávaní týchto pokynov, pokiaľ ide o prvky, na ktoré sa tieto inštrukcie vzťahujú;

g)

zhrnutie výberového postupu miest výkonu, použité stratégie vykonávania pokynov, postupy a procesy používané na analýzu kvality výkonu pokynu a spôsob, ako spoločnosti sledujú a overujú, či sa pre klientov získali najlepšie výsledky.

Tieto informácie sa poskytujú na trvanlivom médiu alebo na webovom sídle (keď to nepredstavuje trvanlivé médium) za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 2.

4.   Keď investičné spoločnosti uplatňujú rôzne poplatky v závislosti od miesta výkonu, spoločnosť musí dostatočne podrobne vysvetliť tieto rozdiely s cieľom umožniť klientovi pochopiť výhody a nevýhody výberu určitého miesta výkonu.

5.   Keď investičné spoločnosti vyzývajú klienta, aby si vybral miesto výkonu, musia mu poskytnúť jasné, prehľadné a nezavádzajúce informácie, aby sa zabránilo tomu, že klient si vyberie nejaké miesto výkonu namiesto iného len na základe cenovej politiky uplatňovanej spoločnosťou.

6.   Investičné spoločnosti môžu prijímať od tretích strán len platby, ktoré spĺňajú požiadavky v článku 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ, a informujú klienta o stimuloch, ktoré spoločnosť môže prijať od miest výkonu. V týchto informáciách sa musia vymedziť poplatky účtované investičnou spoločnosťou všetkým protistranám zapojeným do transakcie, a keď sa tieto poplatky líšia v závislosti od klienta, tieto informácie musia obsahovať maximálne poplatky alebo rozsah poplatkov, ktoré môžu byť splatné.

7.   Keď investičná spoločnosť berie pri transakcii poplatky od viac ako jedného účastníka transakcie v súlade s článkom 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ a jej vykonávacími opatreniami, spoločnosť musí informovať svojich klientov o hodnotách všetkých peňažných alebo nepeňažných benefitov, ktoré prijala.

8.   Keď má klient odôvodnené a primerané požiadavky na informácie o politikách a opatreniach a o tom, ako ich investičná spoločnosť preskúmava, investičná spoločnosť musí odpovedať jasne a v primeranej lehote.

9.   Keď investičná spoločnosť vykonáva pokyny pre retailových klientov, poskytne týmto klientom zhrnutie príslušnej politiky zamerané na celkové náklady, ktoré im vznikli. V tomto zhrnutí sa musí nachádzať aj odkaz na najnovšie údaje o kvalite vykonávania pokynov uverejnené v súlade s článkom 27 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ pre každé miesto výkonu, ktoré investičná spoločnosť uviedla vo svojej politike vykonávania pokynov.

ODDIEL 6

Spracovanie pokynov klienta

Článok 67

Všeobecné zásady

(článok 28 ods. 1 a článok 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia pri vykonávaní pokynov klienta dodržiavať tieto podmienky:

a)

zabezpečiť, aby sa pokyny vykonané v mene klienta rýchlo a presne zaznamenali a alokovali;

b)

vykonávať inak porovnateľné pokyny klienta v presnom poradí a rýchlo s výnimkou prípadov, keď to vlastnosti pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú alebo keď to nie je v záujme klienta;

c)

informovať retailového klienta o všetkých závažných ťažkostiach týkajúcich sa riadneho vykonania pokynov ihneď po ich zistení.

2.   Keď je investičná spoločnosť zodpovedná za dohľad nad vyrovnaním vykonaného pokynu alebo za zabezpečenie tohto vyrovnania, podnikne všetky náležité kroky, aby zabezpečila, že všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta prijaté pri vyrovnaní tohto vykonaného pokynu sa rýchlo a správne prevedú na účet príslušného klienta.

3.   Investičná spoločnosť nesmie zneužiť informácie o nespracovaných pokynoch klienta a musí podniknúť všetky náležité kroky, aby zabránila zneužitiu takýchto informácií akýmikoľvek svojimi príslušnými osobami.

Článok 68

Zlučovanie a alokácia pokynov

(článok 28 ods. 1 a článok 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti nesmú vykonať pokyn klienta alebo transakciu na vlastný účet v zlúčení s pokynom iného klienta, pokiaľ nie sú splnené tieto podmienky:

a)

je nepravdepodobné, že zlúčenie pokynov a transakcií bude celkovo nevýhodné pre ktoréhokoľvek klienta, ktorého pokyn sa má zlúčiť;

b)

každý klient, ktorého pokyn sa má zlúčiť, je informovaný o tom, že účinok zlúčenia vo vzťahu ku konkrétnemu pokynu môže byť pre neho nevýhodný;

c)

je zavedená a účinne vykonávaná alokačná politika, v ktorej sa stanovuje spravodlivá alokácia zlúčených pokynov a transakcií vrátane spôsobu, ako objem a cena pokynov určujú alokácie a zaobchádzanie s čiastočným vykonávaním pokynov.

2.   Keď investičná spoločnosť zlučuje pokyn s jedným alebo viacerými pokynmi iného klienta a zlúčený pokyn sa čiastočne vykoná, táto investičná spoločnosť alokuje súvisiace obchody v súlade so svojou politikou alokácie pokynov.

Článok 69

Zlučovanie a alokácia transakcií na vlastný účet

(článok 28 ods. 1 a článok 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti, ktoré zlúčili transakcie na vlastný účet s jedným alebo viacerými pokynmi klienta, nesmú alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý poškodzuje klienta.

2.   Keď investičná spoločnosť zlučuje pokyn klienta s transakciou na vlastný účet a zlúčený pokyn sa čiastočne vykoná, táto investičná spoločnosť alokuje súvisiace obchody prednostne klientovi pred vlastnou spoločnosťou.

Keď je však investičná spoločnosť schopná na základe primeraných dôvodov preukázať, že bez tohto zlúčenia by pokyn nemohla vykonať za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať transakciu na vlastný účet úmerne v súlade so svojou politikou alokácie pokynov uvedenou v článku 68 ods. 1 písm. c).

3.   Investičné spoločnosti musia v rámci politiky alokácie pokynov uvedenej v článku 68 ods. 1 písm. c) zaviesť postupy na zamedzenie takej realokácie transakcií na vlastný účet, ktoré sú vykonávané spolu s pokynmi klientov spôsobom, ktoré poškodzuje klienta.

Článok 70

Rýchle, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klientov a zverejnenie limitovaných pokynov klienta pri akciách obchodovaných na obchodnom mieste

(článok 28 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Limitovaný pokyn klienta týkajúci sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovaných na obchodnom mieste, ktorý nie je vykonaný ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok uvedených v článku 28 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, sa považuje za prístupný verejnosti, keď investičná spoločnosť predložila pokyn na vykonanie na regulovanom trhu alebo MTF, alebo keď poskytovateľ služieb vykazovania údajov so sídlom v jednom členskom štáte zverejnil tento pokyn, ktorý možno jednoduchým spôsobom vykonať hneď, ako to trhové podmienky umožnia.

2.   Regulované trhy a MTF majú mať v rámci politiky vykonávania pokynov spoločnosti zabezpečené prednostné vykonanie hneď, ako to trhové podmienky umožnia.

ODDIEL 7

Spôsobilé protistrany

Článok 71

Spôsobilé protistrany

(článok 30 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Členské štáty môžu za spôsobilé protistrany v súlade s článkom 30 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ uznať okrem kategórií, ktoré sú výslovne stanovené v článku 30 ods. 2 uvedenej smernice, aj podnik spadajúci do kategórie klientov, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I ods. 1, 2 a 3 prílohy II k uvedenej smernici.

2.   Keď spôsobilá protistrana požiada podľa článku 30 ods. 2 druhého pododseku smernice 2014/65/EÚ, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s klientom, ktorého obchodné vzťahy s investičnou spoločnosťou upravujú články 24, 25, 27 a 28 uvedenej smernice, táto žiadosť by sa mala podať písomne a musí sa v nej uviesť, či sa zaobchádzanie ako s retailovým alebo profesionálnym klientom vzťahuje na jednu alebo viac investičných služieb alebo transakcií, alebo na jeden alebo viac druhov transakcií alebo produktov.

3.   Keď spôsobilá protistrana požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s klientom, ktorého obchodné vzťahy s investičnou spoločnosťou upravujú články 24, 25, 27 a 28 smernice 2014/65/EÚ, ale výslovne nepožiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s retailovým klientom, investičná spoločnosť zaobchádza s touto spôsobilou protistranou ako s profesionálnym klientom.

4.   Keď však spôsobilá protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s retailovým klientom, investičná spoločnosť s zaobchádza s touto spôsobilou protistranou ako s retailovým klientom, pričom uplatňuje ustanovenia týkajúce sa žiadostí o zaobchádzanie ako s iným ako profesionálnym klientom, ktoré sú uvedené v oddiele I druhom, treťom a štvrtom pododseku prílohy II k smernici 2014/65/EÚ.

5.   Keď klient požiada, aby sa s ním zaobchádzalo ako so spôsobilou protistranou v súlade s článkom 30 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ, musí sa dodržať tento postup:

a)

investičná spoločnosť poskytne klientovi jasné písomné upozornenie na následky, ktoré má pre klienta takáto žiadosť vrátane druhov ochrany, o ktoré môže prísť;

b)

klient písomne potvrdí žiadosť, aby sa s ním zaobchádzalo ako so spôsobilou protistranou, a to buď všeobecne alebo v súvislosti s jednou alebo viacerými investičnými službami alebo transakciami, alebo druhmi transakcií alebo produktov, a skutočnosť, že si je vedomý následkov vrátane ochrany, o ktorú môže prísť v dôsledku žiadosti.

ODDIEL 8

Vedenie záznamov

Článok 72

Uchovávanie záznamov

(článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Záznamy sa uchovávajú na médiu, ktoré umožňuje uložiť informácie takým spôsobom, aby ich príslušný orgán mohol v budúcnosti použiť, a v takej podobe a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

príslušný orgán má k záznamom jednoduchý prístup a môže zrekonštruovať všetky kľúčové fázy spracovania každej transakcie;

b)

je možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami;

c)

so záznamami nie je možné inak manipulovať alebo ich meniť;

d)

umožňuje informačno-technologické alebo akékoľvek iné efektívne využitie, keď nie je možné ľahko uskutočniť analýzu údajov vzhľadom na objem a charakter údajov, a

e)

opatrenia spoločnosti spĺňajú požiadavky na vedenie záznamov bez ohľadu na použitú technológiu.

2.   Investičné spoločnosti v závislosti od povahy svojej činnosti musia viesť aspoň záznamy uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Zoznamom záznamov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu nie sú dotknuté žiadne iné povinnosti v oblasti vedenia záznamov, vyplývajúce z iných právnych predpisov.

3.   Investičné spoločnosti musia takisto viesť písomné záznamy o všetkých politikách a postupoch, ktoré sú povinné udržiavať podľa smernice 2014/65/EÚ, nariadenia (EÚ) č. 600/2014, smernice 2014/57/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a príslušných vykonávacích opatrení.

Príslušné orgány môžu vyžadovať, aby investičné spoločnosti viedli okrem záznamov v zozname uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu aj ďalšie záznamy.

Článok 73

Vedenie záznamov o právach a povinnostiach investičnej spoločnosti a klienta

(článok 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

Záznamy, v ktorých sa stanovujú príslušné práva a povinnosti investičnej spoločnosti a klienta podľa zmluvy o poskytovaní služieb alebo v ktorých sú uvedené podmienky, za ktorých spoločnosť poskytuje klientovi služby, sa uchovávajú najmenej počas trvania vzťahu s klientom.

Článok 74

Vedenie záznamov o pokynoch klienta a o rozhodnutiach obchodovať

(článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

Investičná spoločnosť pri každom počiatočnom pokyne prijatom od klienta a pri každom prijatom počiatočnom rozhodnutí obchodovať bezodkladne zaznamenáva a príslušnému orgánu dáva k dispozícii prinajmenšom podrobné údaje stanovené v oddiele 1 prílohy IV k tomuto nariadeniu do tej miery, do akej sú uplatniteľné na príslušný pokyn alebo príslušné rozhodnutie obchodovať.

Keď sa podrobné údaje stanovené v oddiele 1 prílohy IV k tomuto nariadeniu vyžadujú aj podľa článkov 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, tieto údaje by sa mali uchovávať konzistentne a podľa rovnakých noriem uvedených v článkoch 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Článok 75

Vedenie záznamov o transakciách a spracovaní pokynov

(článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

Investičné spoločnosti bezodkladne po prijatí príkazu klienta alebo po prijatí rozhodnutia obchodovať zaznamenávajú a príslušnému orgánu dávajú k dispozícii prinajmenšom podrobné údaje stanovené v oddiele 2 prílohy IV do tej miery, do akej sú uplatniteľné na príslušný pokyn alebo príslušné rozhodnutie obchodovať.

Keď sa podrobné údaje stanovené v oddiele 2 prílohy IV vyžadujú aj podľa článkov 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, tieto údaje by sa mali uchovávať konzistentne a podľa rovnakých noriem uvedených v článkoch 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Článok 76

Zaznamenávanie telefonickej konverzácie alebo elektronickej komunikácie

(článok 16 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Investičné spoločnosti musia zaviesť, vykonávať a zachovávať účinnú politiku v oblasti telefonickej konverzácie a elektronickej komunikácie v písomnej forme a primeranú vzhľadom na veľkosť a organizáciu spoločnosti a povahu, rozsah a komplexnosť jej obchodných činností. Táto politika musí obsahovať:

a)

identifikáciu telefonickej konverzácie a elektronickej komunikácie vrátane príslušnej internej telefonickej konverzácie a elektronickej komunikácie, ktorá podlieha požiadavkám na zaznamenávanie v súlade s článkom 16 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ a

b)

spresnenie postupov, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrení, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie toho, aby spoločnosť dodržiavala ustanovenia článku 16 ods. 7 tretieho a ôsmeho pododseku smernice 2014/65/EÚ, keď nastanú výnimočné okolnosti a spoločnosť nedokáže zaznamenať konverzáciu/komunikáciu na zariadeniach, ktoré vydala, odsúhlasila alebo povolila. Dôkazy o takýchto okolnostiach sa musia uchovávať a sprístupniť príslušným orgánom.

2.   Investičné spoločnosti zabezpečujú, aby riadiaci orgán mohol vykonávať účinný dohľad a kontrolu nad politikami a postupmi týkajúcimi sa zaznamenávania telefonickej konverzácie a elektronickej komunikácie spoločnosti.

3.   Investičné spoločnosti zabezpečujú, aby opatrenia na plnenie požiadaviek na zaznamenávanie boli technologicky neutrálne. Spoločnosti pravidelne vyhodnocujú účinnosť svojich politík a postupov a prijímajú všetky alternatívne alebo dodatočné opatrenia a postupy, ktoré sú nevyhnutné a primerané. Takéto alternatívne alebo dodatočne opatrenia sa prijímajú prinajmenšom vtedy, keď spoločnosť odsúhlasí alebo povolí na používanie nový komunikačný prostriedok.

4.   Investičná spoločnosť vedie a pravidelne aktualizuje evidenciu tých osôb, ktoré majú zariadenia spoločnosti alebo súkromné zariadenia, ktoré spoločnosť schválila na používanie.

5.   Investičné spoločnosti vzdelávajú a školia svojich zamestnancov v oblasti postupov, ktoré sa riadia požiadavkami článku 16 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ.

6.   Investičné spoločnosti na sledovanie plnenia požiadaviek na zaznamenávanie a uchovávanie záznamov v súlade s článkom 16 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ pravidelne sledujú záznamy o transakciách a pokynoch, na ktoré sa vzťahujú tieto požiadavky, a to vrátane relevantných rozhovorov. Toto sledovanie musí zohľadňovať riziká a musí byť primerané.

7.   Investičné spoločnosti musia na požiadanie príslušným orgánom preukázať relevantnosť politík, postupov a dohľadu manažmentu nad pravidlami zaznamenávania.

8.   Predtým, ako investičné spoločnosti poskytnú novým a súčasným klientom investičné služby a činnosti týkajúce sa prijatia, postúpenia a vykonania pokynov, informujú klienta, že:

a)

rozhovory a komunikácia sa zaznamenávajú a

b)

kópia záznamu týchto rozhovorov a komunikácie s klientom bude na požiadanie dostupná počas obdobia piatich rokov, a keď to vyžaduje príslušný orgán, počas obdobia až siedmich rokov.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa uvádzajú v tých istých jazykoch, v ktorých sa klientom poskytujú investičné služby.

9.   Investičné spoločnosti zaznamenajú na trvanlivom médiu všetky relevantné informácie týkajúce sa príslušných osobných stretnutí s klientmi. Tieto zaznamenané informácie zahŕňajú prinajmenšom:

a)

dátum a čas stretnutí,

b)

miesta, kde sa stretnutia konali;

c)

totožnosť účastníkov;

d)

iniciátora stretnutia, ako aj

e)

príslušné informácie týkajúce sa pokynu klientov vrátane ceny, objemu, druhu pokynu a určený čas, kedy sa mal pokyn postúpiť alebo vykonať.

10.   Záznamy sa uchovávajú na trvanlivom médiu, ktoré umožňuje ich prehrávanie alebo kopírovanie, a musia sa uchovávať vo formáte, ktorý neumožňuje úpravu ani vymazanie pôvodného záznamu.

Záznamy sa uchovávajú na médiu tak, aby boli ľahko prístupné a na požiadanie dostupné klientom.

Spoločnosti zabezpečujú kvalitu, presnosť a úplnosť záznamov všetkých telefonických záznamov a elektronickej komunikácie.

11.   Lehota na uchovávanie záznamu začína plynúť odo dňa vytvorenia záznamu.

ODDIEL 9

Rastové trhy MSP

Článok 77

Podmienky na klasifikáciu ako MSP

(článok 4 ods. 1 bod 13 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Emitent, ktorého akcie boli prijaté na obchodovanie na menej než tri roky, sa na účely článku 33 ods. 3 písm. a) smernice 2014/65/EÚ považuje za MSP, keď je jeho trhová kapitalizácia nižšia ako 200 miliónov EUR na základe ktoréhokoľvek z týchto ukazovateľov:

a)

uzatváracej ceny akcie na konci prvého dňa obchodovania, ak boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na menej než jeden rok;

b)

poslednej uzatváracej ceny akcie prvého roku obchodovania, ak boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na viac než jeden rok, ale menej než dva roky;

c)

priemeru posledných uzatváracích cien akcie za každý z prvých dvoch rokov obchodovania, ak boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na viac než dva roky, ale menej než tri roky.

2.   Emitent, ktorý nemá žiadny kapitálový nástroj, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, sa na účely článku 4 ods. 1 bodu 13 smernice 2014/65/EÚ považuje za MSP, ak podľa jeho poslednej ročnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky spĺňa aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií: priemerný počet zamestnancov počas účtovného roku je nižší než 250, celková účtovná súvaha neprevyšuje 43 000 000 EUR a čistý ročný obrat nepresahuje 50 000 000 EUR.

Článok 78

Registrácia ako rastový trh MSP

(článok 33 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu prevádzkovateľa MTF pri určovaní, či aspoň 50 % emitentov prijatých na obchodovanie v rámci MTF na účely registrácie ako rastového trhu MSP v súlade článkom 33 ods. 3 písm. a) smernice 2014/65/EÚ sú MSP, vypočítava priemerný podiel MSP na celkovom množstve emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na danom trhu. Priemerný podiel sa vypočítava k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka ako priemer dvanástich podielov na konci mesiaca v danom kalendárnom roku.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné podmienky registrácie stanovené v článku 33 ods. 3 písm. b) až g) smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán zaregistruje ako rastový trh MSP žiadateľa bez predchádzajúcej skúsenosti s prevádzkou a po uplynutí troch kalendárnych rokov overí, že spĺňa podmienku minimálneho podielu MSP, ako sa stanovuje v súlade s prvým pododsekom.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu prevádzkovateľa MTF so zreteľom na kritériá stanovené v článku 33 ods. 3 písm. b), c), d) a f) smernice 2014/65/EÚ nezaregistruje MTF ako rastový trh MSP, ak nie je presvedčený, že MTF:

a)

zaviedol a uplatňuje pravidlá stanovujúce objektívne a transparentné kritériá na počiatočné a priebežné prijatie emitentov na obchodovanie na jeho obchodnom mieste;

b)

má operačný model, ktorý je vhodný na výkon jeho funkcií a zaručuje zachovanie spravodlivého a riadneho obchodovania s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na jeho obchodnom mieste;

c)

zaviedol a uplatňuje pravidlá, ktoré od emitenta usilujúceho sa o prijatie jeho finančných nástrojov na obchodovanie v rámci MTF vyžadujú, aby v prípadoch, keď sa neuplatňuje smernica 2003/71/ES, uverejnil vhodný dokument o prijatí, vypracovaný na zodpovednosť emitenta, v ktorom sa jasne uvádza, či bol alebo nebol schválený alebo preskúmaný, a kým;

d)

zaviedol a uplatňuje pravidlá, ktorými sa určuje minimálny obsah dokumentu o prijatí uvedeného v písmene c) tak, aby sa investorom poskytli dostatočné informácie na to, aby mohli vykonať informované posúdenie finančnej situácie a vyhliadok emitenta, ako aj práv spojených s jeho cennými papiermi;

e)

v dokumente o prijatí uvedenom v písmene c) od emitenta vyžaduje, aby uviedol, či je podľa jeho názoru jeho prevádzkový kapitál postačujúci pre súčasné požiadavky alebo, v prípade že nie je postačujúci, ako navrhuje zabezpečiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál;

f)

urobil opatrenia, aby dokument o prijatí uvedený v písmene c) podliehal primeranému preskúmaniu jeho úplnosti, konzistentnosti a zrozumiteľnosti;

g)

vyžaduje od emitentov, ktorých cenné papiere sa obchodujú na jeho obchodnom mieste, aby uverejňovali výročné finančné správy do šiestich mesiacov po skončení každého účtovného roka a polročné finančné správy do štyroch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov každého účtovného roka;

h)

zabezpečuje verejné šírenie prospektov vypracovaných v súlade so smernicou 2003/71/ES, dokumentov o prijatí uvedených v písmene c), finančných správ uvedených v písmene g) a informácií vymedzených v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 zverejnených emitentmi, s ktorých cennými papiermi sa obchoduje na jeho obchodnom mieste, a to ich zverejnením na svojom webovom sídle alebo poskytnutím priameho odkazu na stránku webového sídla emitentov, kde sa takéto dokumenty, správy a informácie uverejňujú;

i)

zabezpečuje, aby regulačné informácie uvedené v písmene h) a priame odkazy zostali dostupné na jeho webovom sídle počas obdobia minimálne piatich rokov.

Článok 79

Zrušenie registrácie ako rastového trhu MSP

(článok 33 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Pokiaľ ide o podiel MSP a bez toho, aby boli dotknuté ostatné podmienky stanovené v článku 33 ods. 3 písm. b) až g) smernice 2014/65/EÚ a v článku 78 ods. 2 tohto nariadenia, registráciu rastového trhu MSP môže zrušiť príslušný orgán jeho domovského členského štátu len vtedy, keď podiel MSP určený v súlade s článkom 78 ods. 1 prvým pododsekom tohto nariadenia klesne pod 50 % počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

2.   Pokiaľ ide o podmienky stanovené v článku 33 ods. 3 písm. b) až g) smernice 2014/65/EÚ a v článku 78 ods. 2 tohto nariadenia, registráciu prevádzkovateľa rastového trhu MSP môže zrušiť príslušný orgán jeho domovského členského štátu len vtedy, keď už tieto podmienky nie sú splnené.

KAPITOLA IV

PREVÁDZKOVÉ POVINNOSTI OBCHODNÝCH MIEST

Článok 80

Okolnosti, ktoré predstavujú závažné poškodenie záujmov investorov a riadneho fungovania trhu

(článok 32 ods. 1, článok 32 ods. 2, článok 52 ods. 1 a článok 52 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely článku 32 ods.1, článku 32 ods. 2, článku 52 ods.1 a článku 52 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ sa pozastavenie alebo odstránenie finančného nástroja z obchodovania považuje za také, ktoré môže spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu, a to prinajmenšom za týchto okolností:

a)

ak by vytváral systémové riziko ohrozujúce finančnú stabilitu, napríklad ak existuje potreba uvoľniť dominantné postavenie na trhu alebo ak sa neplnia povinnosti týkajúce sa vyrovnania v značnom rozsahu;

b)

ak je na výkon kritických poobchodných funkcií riadenia rizika nevyhnutné pokračovanie v obchodovaní na trhu, keď existuje potreba likvidácie finančných nástrojov kvôli platobnej neschopnosti zúčtovacieho člena v rámci postupov v prípade platobnej neschopnosti centrálnej protistrany a centrálna protistrana by bola vystavená neprijateľným rizikám v dôsledku neschopnosti vypočítať maržové požiadavky;

c)

ak by bola ohrozená finančná životaschopnosť emitenta, napríklad pri jeho zapojení do podnikovej transakcie alebo navyšovania kapitálu.

2.   Príslušný národný orgán, organizátor trhu prevádzkujúci regulovaný trh alebo investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF na účely stanovenia, či pozastavenie alebo odstránenie môže v konkrétnom prípade spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu, zvažujú všetky relevantné faktory vrátane:

a)

významu trhu z hľadiska likvidity, kde je pravdepodobné, že dôsledky opatrení budú omnoho väčšie, keď sú tieto trhy relevantnejšie z hľadiska likvidity ako iné trhy;

b)

povahy navrhovaného opatrenia, keď je pravdepodobné, že opatrenia, ktoré majú trvalý alebo dlhodobý vplyv na schopnosť investorov obchodovať s finančným nástrojom na obchodných miestach, ako je napríklad odstránenie, budú mať väčší vplyv na investorov ako iné opatrenia;

c)

dominového efektu pozastavenia alebo odstránenia dostatočne súvisiacich derivátov, indexov alebo referenčných hodnôt, v prípade ktorých pozastavený alebo odstránený nástroj slúži ako podkladový alebo základný nástroj;

d)

účinky pozastavenia na záujmy koncových používateľov trhu, ktorí nie sú finančnými protistranami, ako napríklad subjektov, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi s cieľom zaistiť sa proti obchodným rizikám.

3.   Činitele uvedené v odseku 2 sa zohľadňujú aj vtedy, ak sa príslušný národný orgán, organizátor trhu prevádzkujúci regulovaný trh alebo investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF rozhodne nepozastaviť alebo neodstrániť finančný nástroj na základe okolností, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu v odseku 1.

Článok 81

Okolnosti, za ktorých v súvislosti s finančným nástrojom možno predpokladať závažné porušenia pravidiel obchodného miesta, rušivé podmienky obchodovania alebo systémové narušenia

(článok 31 ods. 2 a článok 54 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Prevádzkovatelia obchodných miest pri posudzovaní, či sa uplatňuje požiadavka bezodkladného informovania ich príslušných orgánov o závažných porušeniach pravidiel ich obchodného miesta, rušivých podmienkach obchodovania alebo o systémových narušeniach v súvislosti s finančným nástrojom, zvažujú signály uvedené v oddiele A prílohy III k tomuto nariadeniu.

2.   Informácie sa vyžadujú len v prípade závažných udalostí, ktoré majú potenciál ohroziť úlohu a fungovanie obchodných miest ako súčasti infraštruktúry finančného trhu.

Článok 82

Okolnosti, za ktorých možno predpokladať, že došlo ku konaniu, ktoré naznačuje správanie zakázané na základe nariadenia (EÚ) č. 596/2014

(článok 31 ods. 2 a článok 54 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Prevádzkovatelia obchodných miest pri posudzovaní, či sa uplatňuje požiadavka bezodkladného informovania ich príslušných orgánov o konaní, ktoré môže naznačovať správanie zakázané na základe nariadenia (EÚ) č. 596/2014, zvažujú signály uvedené v oddiele B prílohy III k tomuto nariadeniu.

2.   Prevádzkovateľ jedného alebo viacerých obchodných miest, na ktorých sa obchoduje s finančným nástrojom a/alebo súvisiacim finančným nástrojom, uplatňuje predtým, ako informuje príslušný národný orgán, primeraný prístup a úsudok, pokiaľ ide o spustenie signálov vrátane všetkých relevantných signálov, ktoré nie sú výslovne uvedené v oddiele B prílohy III k tomuto nariadeniu, pričom zohľadňuje tieto skutočnosti:

a)

odchýlky od zvyčajnej štruktúry obchodovania finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste a

b)

informácie dostupné alebo prístupné prevádzkovateľovi, či už interne v rámci operácií obchodného miesta, alebo verejne dostupné.

3.   Prevádzkovateľ jedného alebo viacerých obchodných miest obchodovania zohľadňuje správanie predbiehania (front running), ktoré spočíva v tom, že člen alebo účastník trhu obchoduje na vlastný účet, pred svojim klientom, a na tento účel využíva údaje v knihe pokynov, ktoré je obchodné miesto povinné zaznamenávať podľa článku 25 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, a najmä tie, ktoré sa týkajú spôsobu, akým člen alebo účastník vykonáva svoju obchodnú činnosť.

KAPITOLA V

POSKYTOVANIE SPRÁV O POZÍCIÁCH VO VZŤAHU KU KOMODITNÝM DERIVÁTOM

Článok 83

Podávanie správ o pozíciách

(článok 58 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely týždenných správ uvedených v článku 58 ods. 1 písm. a) smernice 2014/65/EÚ má obchodné miesto povinnosť zverejňovať takúto správu vtedy, keď sa dosiahnu obidve tieto prahové hodnoty:

a)

v danom kontrakte na danom obchodnom mieste existuje 20 držiteľov otvorených pozícií a

b)

absolútna suma hrubého dlhého alebo krátkeho objemu celkových otvorených záujmov, vyjadrená v počte lotov príslušného komoditného derivátu presahuje štyrikrát úroveň doručiteľnej ponuky v rovnakom komoditnom deriváte, vyjadrenú v počte lotov.

Písmeno b) sa neuplatňuje, keď komoditný derivát nemá fyzicky doručiteľné podkladové aktívum, a to ani na jeho emisné kvóty a deriváty.

2.   Prahová hodnota stanovená v ods. 1 písm. a) sa uplatňuje súhrnne na základe všetkých kategórií osôb bez ohľadu na počet držiteľov pozícií v ktorejkoľvek kategórii osôb.

3.   V prípade kontraktov, kde je menej než päť aktívnych držiteľov pozícií v danej kategórii osôb, sa počet držiteľov pozícií v takej kategórii neuverejňuje.

4.   V prípade kontraktov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v ods. 1 písm. a) a b) prvýkrát, miesto obchodovania zverejňuje zmluvy v prvej týždennej správe hneď, ako to je reálne uskutočniteľné, a v každom prípade najneskôr do troch týždňov od dátumu, ku ktorému sa prvýkrát dosiahli prahové hodnoty.

5.   Keď sa podmienky stanovené v ods. 1 písm. a) a b) prestanú plniť, miesta obchodovania počas obdobia troch mesiacov aj naďalej uverejňujú týždenné správy. Povinnosť uverejňovať týždennú správu sa už neuplatňuje, keď sa podmienky stanovené v ods. 1 písm. a) a b) nepretržite neplnia po uplynutí tohto obdobia.

KAPITOLA VI

POVINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVANIA ÚDAJOV PRE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB VYKAZOVANIA ÚDAJOV

Článok 84

Povinnosti poskytovať údaje o trhu za primeraných obchodných podmienok

(článok 64 ods. 1 a článok 65 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Na účely zverejňovania údajov o trhu obsahujúcich informácie stanovené v článkoch 6, 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 za primeraných odchodných podmienok v súlade s článkom 64 od. 1 a článkom a 65 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ musia schválené mechanizmy zverejňovania (APA) a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému (CTP) dodržiavať povinnosti stanovené v článkoch 85 až 89.

2.   Článok 85, článok 86 ods. 2, článok 87, článok 88 ods. 2 a článok 89 sa nevzťahujú na schválené mechanizmy zverejňovania ani na poskytovateľov konsolidovaného informačného systému, ktorí zverejňujú údaje o trhu bezplatne.

Článok 85

Poskytovanie údajov o trhu na základe nákladov

(článok 64 ods. 1 a článok 65 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Cena údajov o trhu vychádza z nákladov na výrobu a šírenie týchto údajov a môže zahŕňať primeranú maržu.

2.   Náklady na výrobu a šírenie údajov o trhu môžu zahŕňať primeraný podiel spoločných nákladov na iné služby poskytované schválenými mechanizmami zverejňovania a poskytovateľmi konsolidovaného informačného systému.

Článok 86

Povinnosti poskytovať údaje o trhu nediskriminačným spôsobom

(článok 64 ods. 1 a článok 65 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Schválené mechanizmy zverejňovania a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému sprístupňujú údaje o trhu za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok všetkým zákazníkom, ktorí v súlade s uverejnenými objektívnymi kritériami patria do rovnakej kategórie.

2.   Všetky rozdiely v cenách účtovaných rôznym kategóriám zákazníkov musia byť úmerné hodnote, ktorú údaje o trhu predstavujú pre týchto zákazníkov, pričom sa berie do úvahy:

a)

predmet a rozsah údajov o trhu vrátane počtu zahrnutých finančných nástrojov a objemu obchodovania;

b)

využitie údajov o trhu zákazníkom vrátane skutočnosti, či sa používajú na vlastné obchodné činnosti zákazníka, na ďalší predaj alebo agregáciu údajov.

3.   Na účely odseku 1 musia mať schválené mechanizmy zverejňovania a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému zavedené rozšíriteľné kapacity na zabezpečenie toho, aby zákazníci mohli získať včasný, nepretržitý a nediskriminačný prístup k údajom o trhu.

Článok 87

Poplatky za používateľa

(článok 64 ods. 1 a článok 65 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Schválené mechanizmy zverejňovania a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému účtujú poplatky za používanie údajov o trhu na základe použitia týchto údajov o trhu jednotlivými koncovými používateľmi údajov („na báze jednotlivých používateľov“). Schválené mechanizmy zverejňovania a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému musia mať zavedené opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa poplatok za každé jednotlivé použitie údajov o trhu účtoval len raz.

2.   Odchylne od odseku 1 sa schválené mechanizmy zverejňovania a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému môžu rozhodnúť nesprístupňovať údaje o trhu na báze jednotlivých používateľov, ak by účtovanie poplatku za používateľa bolo nepomerné k nákladom spojeným s poskytovaním údajov vzhľadom na predmet a rozsah údajov o trhu.

3.   Schválené mechanizmy zverejňovania alebo poskytovatelia konsolidovaného informačného systému poskytujú dôvody, prečo odmietli sprístupniť údaje o trhu na báze jednotlivých používateľov a tieto dôvody uverejňujú na svojom webovom sídle.

Článok 88

Oddeľovanie a rozčleňovanie údajov o trhu

(článok 64 ods. 1 a článok 65 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Schválené mechanizmy zverejňovania a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému sprístupňujú údaje o trhu bez ich spájania s inými službami.

2.   Ceny za údaje o trhu sa účtujú na základe úrovne rozčlenenia údajov o trhu, ako sa stanovuje v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a ako sa ďalej spresňuje v článkoch delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/572 (27).

Článok 89

Povinnosti týkajúce sa transparentnosti

(článok 64 ods. 1 a článok 65 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Schválené mechanizmy zverejňovania a poskytovatelia konsolidovaného informačného systému zverejňujú ceny a ďalšie podmienky poskytovania údajov o trhu spôsobom, ktorý je ľahko dostupný.

2.   Zverejnenie obsahuje tieto informácie:

a)

aktuálne cenníky vrátane týchto informácií:

i)

poplatkov za používateľa prezretia;

ii)

poplatkov iných než poplatkov za prezretie;

iii)

politiky poskytovania zliav;

iv)

poplatkov spojených s licenčnými podmienkami;

v)

poplatkov za predobchodné a poobchodné údaje o trhu;

vi)

poplatkov za iné vedľajšie súbory informáciami vrátane súborov vyžadovaných v súlade s regulačnými technickými predpismi podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

vii)

iných zmluvných a obchodných podmienok;

b)

oznámenie o budúcich zmenách cien zverejnené v minimálnom predstihu 90 dní;

c)

informácie o obsahu údajov o trhu vrátane týchto informácií:

i)

počtu zahrnutých nástrojov;

ii)

celkového obratu zahrnutých nástrojov;

iii)

pomeru predobchodných a poobchodných údajov o trhu;

iv)

informácií o všetkých údajoch poskytnutých popri údajoch o trhu;

v)

dátumu poslednej úpravy licenčných poplatkov za poskytované údaje o trhu;

d)

tržby získané zo sprístupňovania údajov o trhu a podiel týchto tržieb v porovnaní s celkovými tržbami schváleného mechanizmu zverejňovania alebo poskytovateľa konsolidovaného informačného systému;

e)

informácie o spôsobe určovania ceny vrátane použitých metodík nákladového účtovníctva a informácií o osobitných zásadách, podľa ktorých sa rozdeľujú priame a variabilné spoločné náklady a rozčleňujú sa pevné spoločné náklady medzi výrobu a šírenie údajov o trhu a iné služby poskytované schválenými mechanizmami zverejňovania a poskytovateľmi konsolidovaného informačného systému.

KAPITOLA VII

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 90

Určovanie podstatného významu operácií na obchodnom mieste v hostiteľskom členskom štáte

(článok 79 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Operácie regulovaného trhu v hostiteľskom členskom štáte sa považujú za operácie podstatného významu pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto hostiteľskom štáte, keď je splnené aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

hostiteľský členský štát bol v minulosti domovským členským štátom príslušného regulovaného trhu;

b)

príslušný regulovaný trh získal zlúčením, prevzatím alebo akoukoľvek inou formou transferu celú činnosť alebo časť činnosti regulovaného trhu, ktorý predtým prevádzkoval organizátor trhu, ktorý mal svoje registrované sídlo alebo ústredie v hostiteľskom členskom štáte.

2.   Operácie MTF alebo OTF v hostiteľskom členskom štáte sa považujú za operácie podstatného významu pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto hostiteľskom štáte, keď je splnené aspoň jedno z kritérií stanovených v odseku 1 v súvislosti s príslušným MTF alebo OTF a keď je splnené aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

predtým, ako v súvislosti s MTF alebo OTF nastala niektorá zo situácií stanovených v odseku 1, malo obchodné miesto trhový podiel aspoň 10 % obchodovania z hľadiska celkového obratu v peňažnom vyjadrení v obchodovaní na obchodnom mieste a obchodovaní prostredníctvom systematického internalizátora v danom hostiteľskom členskom štáte, a to prinajmenšom v rámci jednej triedy aktív podliehajúcej povinnostiam v oblasti transparentnosti nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

b)

MTF alebo OTF je registrovaný ako rastový trh MSP.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 91

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je uvedený v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(7)  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (pozri stranu 500 tohto úradného vestníka).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 179).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(18)  Uloženie položky Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

(26)  Uloženie položky Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1).

(27)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/572 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii ponuky predobchodných a poobchodných údajov a úroveň členenia údajov (pozri stranu 142 úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Vedenie záznamov

Minimálny zoznam záznamov, ktoré musia viesť investičné spoločnosti v závislosti od povahy ich činností

Povaha povinnosti

Typ záznamu

Zhrnutie obsahu

Odkaz na právne predpisy

Posúdenie klienta

 

Informácie pre klientov

Obsah podľa článku 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ a článkov 39 až 45 tohto nariadenia

Článok 24 ods. 4 smernice MiFID II

Články 39 až 45 tohto nariadenia

 

Zmluvy s klientmi

Záznamy podľa článku 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ

Článok 25 ods. 5 smernice MiFID II

Článok 53 tohto nariadenia

 

Posúdenie vhodnosti a primeranosti

Obsah podľa článku 25 ods. 2 a článku 25 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ a článku 50 tohto nariadenia

Článok 25 ods. 2 a článok 25 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ a články 35, 36 a 37 tohto nariadenia

Spracovanie pokynov

 

Spracovanie pokynov klientov – súhrnné transakcie

Záznamy podľa článkov 63 až 66 tohto nariadenia

Článok 24 ods. 1 a článok 28 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ

Články 63 až 66 tohto nariadenia

 

Zlučovanie a alokácia transakcií na vlastný účet

Záznamy podľa článku 65 tohto nariadenia

Článok 28 ods. 1 a článok 24 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ

Článok 65 tohto nariadenia

Pokyny a transakcie klientov

 

Vedenie záznamov o pokynoch klienta alebo rozhodnutí uzavrieť transakciu

Záznamy podľa článku 69 tohto nariadenia

Článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ

Článok 69 tohto nariadenia

 

Vedenie záznamov o transakciách a spracovaní pokynov

Záznamy podľa článku 70 tohto nariadenia

Článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ

Článok 70 tohto nariadenia

Podávanie správ klientom

 

Povinnosti v súvislosti so službami poskytovanými klientom

Obsah podľa článkov 53 až 58 tohto nariadenia

Článok 24 ods. 1 a ods. 6 a článok 25 ods. 1 a ods. 6 smernice 2014/65/EÚ

Články 53 až 58 tohto nariadenia

Ochrana aktív klientov

 

Finančné nástroje klienta v držbe investičnej spoločnosti

Záznamy podľa článku 16 ods. 8 smernice 2014/65/EÚ a článku 2 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

Článok 16 ods. 8 smernice 2014/65/EÚ

Článok 2 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

 

Finančné prostriedky klientov v držbe investičnej spoločnosti

Záznamy podľa článku 16 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ a článku 2 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

Článok 16 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ

Článok 2 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

 

Použitie finančných nástrojov klienta

Záznamy podľa článku 5 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593

Článok 16 ods. 8 až 10 smernice 2014/65/EÚ

Článok 5 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

Komunikácia s klientmi

 

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch

Obsah podľa článku 45 tohto nariadenia

Článok 24 ods. 4 písm. c) smernice 2014/65/EÚ

Článok 45 tohto nariadenia

 

Informácie o investičnej spoločnosti a jej službách, finančných nástrojoch a ochrane aktív klientov

Obsah podľa článkov tohto nariadenia

Článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ

Články 45 a 46 tohto nariadenia

 

Informácie pre klientov

Záznamy komunikácie

Článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ

Článok 39 tohto nariadenia

 

Marketingová komunikácia (s výnimkou komunikácie v ústnej forme)

Všetka marketingová komunikácia zo strany investičnej spoločnosti (s výnimkou komunikácie v ústnej forme) podľa článkov 36 a 37 tohto nariadenia

Článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ

Články 36 a 37 tohto nariadenia

 

Investičné poradenstvo pre retailových klientov

i) skutočnosť, čas a dátum poskytnutia investičného poradenstva; ii) odporučený finančný nástroj; iii) správa o vhodnosti poskytnutá klientovi

Článok 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ

Článok 54 tohto nariadenia

 

Investičný prieskum

Každá položka investičného prieskumu vydaná investičnou spoločnosťou na trvanlivom nosiči

Článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ

Články 36 a 37 tohto nariadenia

Organizačné požiadavky

 

Činnosti spoločnosti a vnútorná organizácia

Záznamy podľa článku 21 ods. 1 písm. h) tohto nariadenia

Článok 16 ods. 2 až 10 smernice 2014/65/EÚ

Článok 21 ods. 1 písm. h) tohto nariadenia

 

Správy o plnení predpisov

Každá správa o plnení predpisov pre riadiaci orgán

Článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ

Článok 22 ods. 2 písm. b) a článok 25 ods. 2 tohto nariadenia

 

Záznam o konflikte záujmov

Záznamy podľa článku 35 tohto nariadenia

Článok 16 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ

Článok 35 tohto nariadenia

 

Stimuly

Informácie poskytnuté klientom podľa článku 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ

Článok 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ

Článok 11 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

 

Správy o riadení rizík

Každá správa o riadení rizík vrcholovému manažmentu

Článok 16 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ

Článok 23 ods. 1 písm. b) a článok 25 ods. 2 tohto nariadenia

 

Správy o vnútornom audite

Každá správa o vnútornom audite vrcholovému manažmentu

Článok 16 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ

Článok 24 a článok 25 ods. 2 tohto nariadenia

 

Záznamy o vybavovaní sťažností

Každá sťažnosť a opatrenia prijaté v rámci vybavovania sťažnosti

Článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ

Článok 26 tohto nariadenia

 

Záznamy o osobných transakciách

Záznamy podľa článku 29 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia

Článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ

Článok 29 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia


PRÍLOHA II

Náklady a poplatky

Identifikované náklady, ktoré majú tvoriť časť nákladov, o ktorých sa majú klienti informovať  (1)

Tabuľka 1 – Všetky náklady a súvisiace poplatky účtované za investičné služby alebo vedľajšie služby poskytované klientovi, ktoré majú predstavovať časť sumy, ktorá sa má zverejniť.

Nákladové položky, ktoré sa majú zverejniť

Príklady:

Jednorazové poplatky súvisiace s poskytnutím investičnej služby

Všetky náklady a poplatky uhradené investičnej spoločnosti na začiatku alebo na konci poskytovania investičnej služby (služieb).

Poplatky za vklad, poplatky za ukončenie a náklady na prechod (2).

Priebežné poplatky v súvislosti s poskytovaním investičnej služby

Všetky priebežné náklady a poplatky hradené investičným spoločnostiam za služby poskytované klientovi.

Poplatky za správu, poplatky za poradenstvo, poplatky za úschovu

Všetky náklady spojené s transakciami iniciovanými v priebehu poskytovania investičnej služby

Všetky náklady a poplatky spojené s transakciami, ktoré uskutočňuje investičná spoločnosť alebo iné strany.

Maklérske provízie (3), vstupné a výstupné poplatky vyplatené správcovi fondu, poplatky platformy, príplatky (zahrnuté do ceny transakcie), kolkové poplatky, daň z transakcie a devízové náklady

Všetky poplatky spojené s vedľajšími službami

Všetky náklady a poplatky, ktoré sú spojené s vedľajšími službami a nie sú zahrnuté v uvedených nákladoch.

Náklady na prieskum

Náklady na úschovu

Príležitostné náklady

 

Poplatky za výkonnosť


Tabuľka 2 – Všetky náklady a súvisiace poplatky v súvislosti s finančným nástrojom, ktoré majú predstavovať časť sumy, ktorá sa má zverejniť

Nákladové položky, ktoré sa majú zverejniť

Príklady:

Jednorazové poplatky

Všetky náklady a poplatky (zahrnuté v cene alebo v dodatku k cene finančného nástroja) uhradené dodávateľom produktu na začiatku alebo na konci investície do finančného nástroja

Počiatočný správcovský poplatok, štrukturalizačný poplatok (4), distribučný poplatok

Priebežné poplatky

Všetky priebežné náklady a poplatky súvisiace so správou finančných produktov, ktoré sa odpočítavajú od hodnoty finančného nástroja počas investície do finančného nástroja.

Poplatky za správu, náklady služby, poplatky za swapy, náklady a dane spojené s požičiavaním cenných papierov, náklady na financovanie.

Všetky náklady súvisiace s transakciami

Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli v dôsledku nadobudnutia a predaja investícií.

Maklérske provízie, vstupné a výstupné poplatky vyplatené zo strany fondu, príplatky zahrnuté do ceny transakcie, kolkové poplatky, daň z transakcie a devízové náklady.

Príležitostné náklady

 

Poplatky za výkonnosť


(1)  Treba poznamenať, že určité nákladové položky sa uvádzajú v oboch tabuľkách, ale nie sú duplicitné, pretože sa týkajú nákladov na produkt a nákladov na službu. Ako príklad možno uviesť poplatky za správu (v tabuľke 1 ide o poplatky za správu účtované investičnou spoločnosťou, ktorá svojim klientom poskytuje službu správy portfólia, pričom v tabuľke 2 ide o poplatky za správu účtované správcom investičného fondu jeho investorovi) a maklérske provízie (v tabuľke 1 ide o provízie vzniknuté investičnej spoločnosti pri obchodovaní v mene jej klientov, pričom v tabuľke 2 ide o provízie vyplácané investičnými fondmi pri obchodovaní v mene fondu).

(2)  Náklady na prechod sa majú chápať ako (prípadné) náklady, ktoré investorom vzniknú pri prechode od jednej investičnej spoločnosti k inej investičnej spoločnosti.

(3)  Maklérske provízie sa majú považovať za náklady, ktoré investičné spoločnosti účtujú za vykonanie pokynu.

(4)  Štrukturalizačné poplatky sa majú chápať ako poplatky, ktoré účtujú výrobcovia štruktúrovaných investičných produktov za štruktúrovanie produktov. Môžu sa vzťahovať na širšiu škálu služieb, ktoré poskytuje výrobca.


PRÍLOHA III

Požiadavka pre prevádzkovateľov obchodných miest bezodkladne informovať svoj príslušný vnútroštátny orgán

ODDIEL A

Signály, ktoré môžu naznačovať závažné porušenia pravidiel obchodného miesta alebo narušovanie podmienok obchodovania alebo narušenia fungovania systému v súvislosti s finančným nástrojom

Závažné porušenie pravidiel obchodného miesta

1.

Účastníci trhu porušujú pravidlá obchodného miesta, ktorých cieľom je chrániť integritu trhu, riadne fungovanie trhu alebo významné záujmy ostatných účastníkov trhu; a

2.

Obchodné miesto sa domnieva, že porušenie má dostatočnú závažnosť alebo dosah, aby to odôvodňovalo zváženie disciplinárneho postihu.

Narušovanie podmienok obchodovania

3.

Do postupu určovania cien sa už významné časové obdobie zasahuje.

4.

Dosiahli alebo prekročili sa kapacity systémov obchodovania.

5.

Tvorcovia trhu/poskytovatelia likvidity opakovane oznamujú chybné transakcie; alebo

6.

Porucha alebo zlyhanie dôležitých mechanizmov podľa článku 48 smernice 2014/65/EÚ a jej vykonávacích opatrení, ktorých cieľom je chrániť obchodné miesto pred rizikami algoritmického obchodovania.

Narušenia fungovania systému

7.

Všetky veľké poruchy alebo výpadky systému prístupu na trh, ktoré vedú k tomu, že účastníci nemôžu zadávať, upravovať alebo rušiť svoje pokyny.

8.

Všetky veľké poruchy alebo výpadky systému párovania transakcií, ktorých výsledkom je strata istoty účastníkov o stave vykonaných transakcií alebo ešte nevybavených pokynov, ako aj nedostupnosť informácií nevyhnutných na účely obchodovania (napr. poskytnutie hodnoty indexu na účely obchodovania s určitými derivátmi na danom indexe).

9.

Všetky veľké poruchy alebo výpadky systémov na šírenie transparentnosti pred obchodovaním a po skončení obchodovania a iných relevantných údajov, ktoré obchodné miesta uverejňujú v súlade so svojimi povinnosťami podľa smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

10.

Všetky veľké poruchy alebo výpadky systémov obchodného miesta, ktoré slúžia na monitorovanie a kontrolu obchodných činností účastníkov trhu a všetky veľké poruchy alebo výpadky v oblasti iných prepojených poskytovateľov služieb, najmä centrálnych protistrán a centrálnych depozitárov, ktoré majú vplyv na obchodný systém.

ODDIEL B

Signály, ktoré môžu naznačovať zneužívanie podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014

Signály možného obchodovania s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom

1.

Neobvyklé koncentrácie transakcií alebo pokynov na obchodovanie s konkrétnym finančným nástrojom s jedným členom/účastníkom alebo medzi niektorými členmi/účastníkmi.

2.

Neobvyklé opakovanie transakcie medzi malým počtom členov/účastníkov počas určitého obdobia.

Signály možného obchodovania s využitím dôverných informácií

3.

Neobvyklé a významné obchodovanie alebo zadávanie pokynov na obchodovanie s finančnými nástrojmi spoločnosti zo strany určitých členov/účastníkov ešte pred oznámením dôležitých podnikových udalostí alebo cenovo citlivých informácií týkajúcich sa spoločnosti; pokyny na obchodovanie/transakcie vedúce k náhlym a nezvyčajným zmenám objemu pokynov/transakcií alebo cien pred verejným oznámením informácií týkajúcich sa príslušného finančného nástroja.

4.

Skutočnosť, či člen/účastník trhu zadal pokyny alebo uskutočnil transakcie pred tým alebo hneď po tom, ako tento člen/účastník alebo osoby verejne známe svojou prepojenosťou na tohto člena/účastníka vydali alebo rozšírili prieskum alebo investičné odporúčania, ktoré sú verejne prístupné.

Signály možnej manipulácie s trhom

Signály opísané v bodoch 18 až 23 sú obzvlášť dôležité v prostredí automatizovaného obchodovania.

5.

Pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie, ktoré predstavujú významný podiel denného objemu transakcií s príslušným finančným nástrojom na danom obchodnom mieste, najmä ak tieto aktivity vedú k významnej zmene ceny finančných nástrojov.

6.

Pokyny na obchodovanie alebo transakcie uskutočnené členom/účastníkom s veľkým záujmom o kúpu alebo predaj finančného nástroja, ktoré vedú k významným zmenám ceny tohto finančného nástroja na obchodnom mieste.

7.

Pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie, ktoré sú koncentrované v rámci krátkeho časového obdobia obchodovacieho dňa a vedú k zmene ceny, ktorá sa následne zvráti.

8.

Pokyny na obchodovanie, ktoré menia prezentáciu najlepšej cenovej ponuky alebo ponukových cien v prípade finančného nástroja, ktorý je prijatý na obchodovanie alebo s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste, alebo všeobecnejšie, prezentáciu knihy objednávok dostupnej účastníkom trhu, a pred svojím uskutočnením sa stiahnu.

9.

Transakcie alebo pokyny na obchodovanie zo strany trhu/účastníka bez iného zjavného dôvodu než na účely zvýšenia/zníženia ceny alebo hodnoty alebo na dosiahnutie významného vplyvu na ponuku finančného nástroja alebo dopyt po ňom, a to najmä v blízkosti referenčného bodu počas obchodného dňa, napr. pri začatí alebo na záver obchodovania.

10.

Nákup alebo predaj finančného nástroja v referenčnom čase obchodného dňa (napr. začiatok, záver, vyrovnanie obchodovania) v snahe zvýšiť, znížiť alebo udržať referenčnú cenu (napr. otváracia cena, záverečná cena, zúčtovacia cena) na určitej úrovni – [zvyčajne známe ako „marking the close“ (obchody tesne pred uzavretím trhu)].

11.

Transakcie alebo pokyny na obchodovanie, ktoré majú alebo môžu mať za následok zvýšenie/zníženie priemernej váženej ceny za deň alebo obdobie počas obchodovania.

12.

Transakcie alebo pokyny na obchodovanie, ktoré majú alebo môžu mať za následok stanovenie trhovej ceny, keď likvidita finančného nástroja alebo detailnosť knihy objednávok nepostačuje na stanovenie ceny počas obchodovania.

13.

Uskutočnenie transakcie, ktorou sa menia kúpno-predajné ceny, keď toto rozpätie predstavuje rozhodujúci faktor pre stanovenie ceny inej transakcie, a to bez ohľadu na to, či ide o to isté obchodné miesto.

14.

Zadávanie pokynov, ktoré predstavujú významný objem v centrálnej knihe objednávok systému obchodovania niekoľko minút pred začatím fázy dražby, v ktorej sa stanovujú ceny, a zrušenie týchto pokynov niekoľko sekúnd pred zmrazením knihy objednávok na účely výpočtu dražobnej ceny tak, aby teoretická otváracia cena vyzerala vyššia alebo nižšia, než by inak bola.

15.

Zapojenie sa do transakcie alebo série transakcií, ktoré sú zobrazené na verejnom zobrazovacom zariadení s cieľom vyvolať dojem aktivity alebo pohybu cien vo finančnom nástroji (zvyčajne známe ako „painting the tape“).

16.

Transakcie uskutočnené v dôsledku zadania pokynov na nákup a predaj v rovnakom alebo takmer rovnakom čase s veľmi podobným množstvom a podobnou cenou zo strany rovnakých alebo odlišných, ale dohodnutých členov/účastníkov trhu (zvyčajne známe ako „nepravé spárovanie pokynov“).

17.

Transakcie alebo pokyny na obchodovanie, ktoré majú alebo môžu mať za následok obídenie záruk obchodovania na trhu (napr. pokiaľ ide o množstvové limity, cenové limity, parametre kúpno-predajného rozpätia a pod.).

18.

Zadávanie pokynov na obchodovanie alebo série pokynov na obchodovanie, uskutočnenie transakcie alebo série transakcií, ktoré môžu začať alebo posilniť trend a motivovať ostatných účastníkov, aby trend urýchlili alebo rozšírili s cieľom vytvoriť príležitosť na uzatvorenie/otvorenie pozície za výhodnú cenu [postup zvyčajne známy ako „momentum ignition“ (rozhýbanie)].

19.

Predkladanie viacerých alebo rozsiahlych pokynov na obchodovanie, často mimo pásma na jednej strane knihy objednávok, s cieľom uskutočniť obchod na druhej strane knihy objednávok. Hneď ako sa obchod uskutoční, manipulatívne pokyny sa odstránia [zvyčajne známe ako „layering and spoofing“ (vrstvenie a klamanie)].

20.

Zadávanie malých pokynov na obchodovanie s cieľom zistiť úroveň skrytých pokynov a predovšetkým odhadnúť, čo ostáva na tzv. tmavej platforme (dark platform) (zvyčajne známe ako „pingové pokyny“).

21.

Zadávanie veľkého počtu pokynov na obchodovanie, zrušení alebo aktualizácií pokynov na obchodovanie s cieľom vyvolať neistotu u ostatných účastníkov, spomaliť ich postup a zakryť vlastnú stratégiu [postup zvyčajne známy ako „quote stuffing“ (prepĺňanie cenovými ponukami)].

22.

Zadávanie pokynov na obchodovanie na prilákanie ostatných členov/účastníkov trhu, ktorí využívajú tradičné techniky obchodovania („pomalí obchodníci“). Tieto pokyny sa následne rýchlo zmenia na menej veľkorysé s úmyslom dosiahnuť zisk oproti prichádzajúcemu toku pokynov na obchodovanie od „pomalých obchodníkov“ [zvyčajne známe ako „smoking“ (zadymovanie)].

23.

Vykonávanie pokynov alebo série pokynov na obchodovanie s cieľom odhaliť pokyny iných účastníkov a potom zadať pokyn na obchodovanie s cieľom využiť získané informácie (zvyčajne známe ako „phishing“).

24.

Do akej miery – podľa najlepšieho vedomia prevádzkovateľa obchodného miesta – vydané pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie preukazujú obraty pozícií v krátkom období a predstavujú významný podiel denného objemu transakcií s príslušným finančným nástrojom na danom obchodnom mieste a mohli by súvisieť s významnými zmenami ceny finančného nástroja prijatého na obchodovanie alebo obchodovaného na obchodnom mieste.

Signály „medziproduktovej“ manipulácie s trhom, a to aj na rôznych miestach obchodovania

Nasledujúce signály by mal osobitne zvážiť prevádzkovateľ obchodného miesta, kde sa na obchodovanie prijímajú finančné nástroje a súvisiace finančné nástroje alebo kde sa obchoduje s finančnými nástrojmi a súvisiacimi finančnými nástrojmi, alebo v prípade, že sa s uvedenými nástrojmi obchoduje na viacerých obchodných miestach, ktoré prevádzkuje ten istý prevádzkovateľ.

25.

Transakcie alebo pokyny na obchodovanie, ktoré majú alebo môžu mať za následok zvýšenie/zníženie/zachovanie ceny finančného nástroja v dňoch, ktoré predchádzajú emisii, nepovinnému odkúpeniu alebo uplynutiu lehoty platnosti súvisiaceho derivátu alebo konvertibilného cenného papiera.

26.

Transakcie alebo pokyny na obchodovanie, ktoré majú alebo by mohli mať za následok zachovanie ceny podkladového finančného nástroja pod alebo nad realizačnou cenou alebo iným prvkom použitým na určenie vyplácania (napr. bariéra) súvisiaceho derivátu v deň skončenia jeho platnosti.

27.

Transakcie, ktoré majú alebo by mohli mať za následok zmenu ceny podkladového finančného nástroja tak, že cena prekročí/nedosiahne realizačnú cenu alebo iný prvok použitý na určenie vyplácania (napr. bariéra) súvisiaceho derivátu v deň uplynutia jeho platnosti.

28.

Transakcie, ktoré majú alebo by mohli mať za následok zmenu zúčtovacej ceny finančného nástroja, keď sa táto cena používa ako referencia/určujúci faktor najmä pri výpočte maržových požiadaviek.

29.

Pokyny na obchodovanie alebo transakcie vydané alebo uskutočnené členom/účastníkom s veľkým záujmom o kúpu alebo predaj finančného nástroja, ktoré vedú k významným zmenám ceny súvisiaceho derivátu alebo podkladového aktíva prijatého na obchodovanie na obchodnom mieste.

30.

Obchodovanie alebo zadávanie pokynov na obchodovanie na jednom obchodnom mieste alebo mimo obchodného miesta (vrátane zadania prejavu záujmu) s cieľom nevhodne ovplyvniť cenu súvisiaceho finančného nástroja na inom obchodnom mieste, na tom istom obchodnom mieste alebo mimo obchodného miesta [zvyčajne známe ako „medziproduktová manipulácia“ (obchodovanie s finančným nástrojom s cieľom nevhodne nastaviť cenu súvisiaceho finančného nástroja na inom alebo tom istom obchodnom mieste alebo mimo obchodného miesta)].

31.

Vytváranie alebo posilňovanie možností arbitráže medzi finančným nástrojom a iným súvisiacim finančným nástrojom prostredníctvom ovplyvňovania referenčných cien jedného z finančných nástrojov možno uskutočniť rôznymi finančnými nástrojmi (napr. práva/akcie, peňažné trhy/trhy s derivátmi, warranty/akcie …). V súvislosti s emisiou práv to možno dosiahnuť ovplyvňovaním (teoretickej) otváracej alebo (teoretickej) záverečnej ceny práv.


PRÍLOHA IV

ODDIEL 1

Vedenie záznamov o pokynoch klienta a rozhodnutí uzavrieť transakciu

1.

Názov a označenie klienta

2.

Názov a označenie ktorejkoľvek príslušnej osoby konajúcej v mene klienta

3.

Označenie identifikujúce obchodníka (ID obchodníka) z investičnej spoločnosti zodpovedného za investičné rozhodnutie

4.

Označenie identifikujúce algoritmus (ID Algo) v investičnej spoločnosti zodpovedný za investičné rozhodnutie

5.

Indikátor B/S

6.

Identifikácia nástroja

7.

Jednotková cena a označenie ceny

8.

Cena

9.

Cenový multiplikátor

10.

Mena 1

11.

Mena 2

12.

Pôvodný počet a označenie počtu

13.

Obdobie platnosti

14.

Druh pokynu

15.

Akékoľvek ďalšie podrobnosti, podmienky a osobitné pokyny od klienta

16.

Dátum a presný čas prijatia pokynu alebo dátum a presný čas prijatia rozhodnutia obchodovať. Presný čas sa musí merať podľa metodiky predpísanej v predpisoch synchronizácie hodín v súlade s článkom 50 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ.

ODDIEL 2

Vedenie záznamov o transakciách a spracovaní pokynov

1.

Názov a označenie klienta

2.

Názov a označenie ktorejkoľvek príslušnej osoby konajúcej v mene klienta

3.

Označenie identifikujúce obchodníka (ID obchodníka) z investičnej spoločnosti zodpovedného za investičné rozhodnutie

4.

Označenie identifikujúce algoritmus (ID Algo) v investičnej spoločnosti zodpovedný za investičné rozhodnutie

5.

Referenčné číslo transakcie

6.

Označenie identifikujúce pokyn (ID pokynu)

7.

Identifikačný kód pokynu pridelený obchodným miestom po prijatí pokynu

8.

Jedinečná identifikácia každej skupiny súhrnných pokynov od klientov (ktorá sa následne na danom obchodnom mieste zadá ako jedna hromadná objednávka). V tejto identifikácii sa má uvádzať „súhrnné_X“, pričom X predstavuje počet klientov, ktorých pokyny boli zlúčené.

9.

Kód MIC segmentu podľa obchodného miesta, ktorému bol pokyn predložený.

10.

Meno alebo iné označenie osoby, ktorej bol pokyn postúpený

11.

Označenie identifikujúce predávajúceho a kupujúceho

12.

Obchodná kapacita

13.

Označenie identifikujúce obchodníka (ID obchodníka) zodpovedného za vykonanie

14.

Označenie identifikujúce algoritmus (ID Algo) zodpovedný za vykonanie

15.

Indikátor B/S

16.

Identifikácia nástroja

17.

Základný podklad

18.

Identifikátor predaja/kúpy (Put/Call)

19.

Realizačná cena

20.

Platba vopred

21.

Typ dodania

22.

Forma opcie

23.

Dátum splatnosti

24.

Jednotková cena a označenie ceny

25.

Cena

26.

Cenový multiplikátor

27.

Mena 1

28.

Mena 2

29.

Zostávajúci počet

30.

Upravený počet

31.

Vykonaný počet

32.

Dátum a presný čas zadania pokynu alebo rozhodnutia obchodovať. Presný čas sa musí merať podľa metodiky predpísanej v predpisoch synchronizácie hodín v súlade s článkom 50 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ.

33.

Dátum a presný čas každej správy, ktorá sa prenáša do obchodného miesta a prijíma sa z neho v súvislosti s akýmikoľvek udalosťami ovplyvňujúcimi pokyn. Presný čas sa musí merať podľa metodiky predpísanej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574 (1).

34.

Dátum a presný čas každej správy, ktorá sa prenáša do inej investičnej spoločnosti a prijíma sa z nej v súvislosti s akýmikoľvek udalosťami ovplyvňujúcimi pokyn. Presný čas sa musí merať podľa metodiky predpísanej v predpisoch synchronizácie hodín v súlade s článkom 50 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ.

35.

Každá správa, ktorá je prenesená z obchodného miesta a prijatá z neho v súvislosti s pokynmi zadanými investičnou spoločnosťou;

36.

Akékoľvek ďalšie podrobnosti a podmienky, ktoré boli predložené a prijaté od inej investičnej spoločnosti v súvislosti s pokynom;

37.

Každý sled zadaného pokynu s cieľom sledovať chronológiu všetkých udalostí, ktoré naň vplývajú, okrem iného vrátane úprav, zrušení a vykonaní;

38.

Znak pre predaj nakrátko

39.

Znak pre výnimku SSR

40.

Znak pre oslobodenie


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín (pozri stranu 148 tohto úradného vestníka).


Top