EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0065-20141229

Consolidated text: Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992 , ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/2014-12-29

1992L0065 — SK — 29.12.2014 — 014.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 92/65/EHS

z 13. júla 1992,

ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva

(Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, p.54)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 6. apríla 1995,

  L 117

23

24.5.1995

 M2

ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. marca 2001,

  L 102

63

12.4.2001

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1282/2002 z 15. júla 2002,

  L 187

3

16.7.2002

►M5

NARIADENIE(ES) č. 998/2003 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 26. mája 2003

  L 146

1

13.6.2003

►M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1398/2003 z 5. augusta 2003,

  L 198

3

6.8.2003

►M7

SMERNICA RADY 2004/68/ES Text s významom pre EHP z 26. apríla 2004,

  L 139

320

30.4.2004

►M8

ROZHODNUTIE KOMISIE z 26. apríla 2007,

  L 114

17

1.5.2007

►M9

SMERNICA RADY 2008/73/ES Text s významom pre EHP z 15. júla 2008,

  L 219

40

14.8.2008

►M10

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 176/2010 z 2. marca 2010,

  L 52

14

3.3.2010

►M11

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 6. mája 2010,

  L 118

56

12.5.2010

 M12

ROZHODNUTIE KOMISIE z 10. novembra 2010,

  L 293

62

11.11.2010

►M13

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 17. februára 2012,

  L 50

51

23.2.2012

►M14

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/31/EÚ Text s významom pre EHP z 12. júna 2013,

  L 178

107

28.6.2013

►M15

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 21. októbra 2013,

  L 281

14

23.10.2013

►M16

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 846/2014 zo 4. augusta 2014,

  L 232

5

5.8.2014


Zmenené a doplnené:

►A1

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 084, 23.3.2013, s. 29  (1992/65)
▼B

SMERNICA RADY 92/65/EHS

▼C1

z 13. júla 1992,

ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva

▼BRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrhy Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže živé zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu sú zahrnuté do zoznamu produktov vymenovaných v prílohe II zmluvy; keďže uvedenie týchto zvierat a produktov na trh je zdrojom príjmov pre časť poľnohospodárskej populácie;

keďže pre zabezpečenie rozumného vývoja tohto odvetvia a pre zvyšovanie jeho produktivity treba na úrovni spoločenstva stanoviť veterinárne predpisy pre dané zvieratá a produkty;

keďže spoločenstvo musí prijať opatrenia určené na postupné vytvorenie vnútorného trhu v priebehu obdobia končiaceho 31. decembra 1992;

keďže plnenie uvedených úloh viedlo Radu k stanoveniu veterinárnych predpisov vzťahujúcich sa na hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy, kone, hydinu a násadové vajcia, na ryby a produkty rybolovu, na dvojchlopňové mäkkýše, na spermie hovädzieho dobytka a ošípaných, na hovädzie embryá, na čerstvé mäso, mäso hydiny, výrobky z mäsa a na mäso zveriny a králikov;

keďže by sa mali prijať veterinárne predpisy riadiace uvádzanie zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, ktoré ešte nie sú pokryté uvedenými predpismi, na trh;

keďže treba stanoviť opatrenia na uplatnenie tejto smernice bez toho, aby to malo vplyv na nariadenie Rady (EHS) č. 3626/82 z 3. decembra 1982 o vykonaní dohody o medzinárodnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi fauny a flóry, ktorým hrozí vyhubenie ( 4 ), v rámci spoločenstva;

keďže z určitých technických hľadísk sa treba odvolať na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o veterinárnej problematike ovplyvňujúcej obchodovanie s hovädzím dobytkom a ošípanými ( 5 ) vo vnútri spoločenstva a na smernicu Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985 stanovujúcu opatrenia spoločenstva pre boj proti slintačke a krívačke ( 6 );

keďže pokiaľ ide o organizáciu kontrol a následných opatrení vzťahujúcich sa k nim, tak isto ako o realizáciu ochranných opatrení, treba sa odvolať na všeobecné predpisy stanovené smernicou Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 vzťahujúcou sa na veterinárne a zootechnické kontroly aplikovateľné pri obchodovaní s určitými živými zvieratami a produktmi vo vnútri spoločenstva, a to z hľadiska perspektívy realizácie vnútorného trhu ( 7 );

keďže, ak nie je stanovené inak, treba liberalizovať obchodovanie so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu, a to bez toho, aby to malo vplyv na sťažnosti ohľadne prípadných ochranných opatrení;

keďže z dôvodov rizík možného šírenia nákaz, ktorým sú zvieratá vystavené, je vhodné špecifikovať pre určitá zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu zvláštne požiadavky, ktoré treba uložiť pri ich uvádzaní na trh za účelom obchodovania, najmä ak sú určené do oblastí s vyšším veterinárnym statusom;

keďže špecifická situácia v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v Írsku vyplývajúca zo skutočnosti, že ide o ostrovné krajiny, ktoré sú veľmi dlhé obdobie bez besnoty, čo oprávňuje k zvláštnym opatreniam, ktoré umožňujú zabezpečiť, aby uvedenie psov a mačiek nepochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva a Írska na trh v týchto krajinách nespôsobilo riziko zavlečenia besnoty do týchto štátov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zrušenie veterinárnych kontrol na hraniciach členských štátov;

keďže veterinárne osvedčenie je najvhodnejším prostriedkom pre zaručenie a kontrolu dodržiavania týchto požiadaviek;

keďže pre zachovanie veterinárnej situácie v spoločenstve treba podrobiť zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v tejto smernici pri ich uvádzaní na trh minimálnym požiadavkám stanoveným pre obchodovanie s nimi a kontrolovať ich dodržiavanie podľa zásad a pravidiel smernice Rady 90/675/EHS z 10. decembra 1990, ktorá určuje zásady vzťahujúce sa na organizáciu veterinárnych kontrol pre produkty pochádzajúce z tretích krajín vstupujúce do spoločenstva ( 8 );

keďže by sa mali stanoviť opatrenia pre postup ustanovujúci tesnú spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru;

keďže konečný termín pre transpozíciu do vnútroštátneho práva, stanovený v článku 29 na 1. januára 1994, by nemal mať dopad na zrušenie veterinárnych kontrol na hraniciach k 1. januáru 1993,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

▼M7

Táto smernica ustanovuje požiadavky na zdravie zvierat, ktorými sa riadi obchod a dovozy zvierat, spermy, vajíčok a embryí do Spoločenstva na ktoré sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v osobitných dokumentoch Spoločenstva uvedených v prílohe F.

▼B

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia prijaté v rámci nariadenia (EHS) č. 3626/82.

Táto smernica neovplyvňuje vnútroštátne predpisy uplatniteľné pre domáce zvieratá, hoci ich dodržiavanie nie je na ujmu zrušenia veterinárnych kontrol na hraniciach medzi štátmi.

Článok 2

1.  Na účely tejto smernice:

a) „obchod“ znamená obchod v zmysle definície v článku 2 (3) smernice 90/425/EHS;

b) „zvieratá“ znamenajú zvieratá náležiace k iným druhom zvierat ako sú druhy uvedené v smerniciach 64/432/EHS, 90/426/EHS ( 9 ), 90/539/EHS ( 10 ), 91/67/EHS ( 11 ), 91/68/EHS ( 12 ), 91/492/EHS ( 13 ) a 91/493/EHS ( 14 );

c) „schválené zariadenie, inštitút alebo stredisko“ znamená každé stále, geograficky ohraničené zariadenie, schválené v súlade s článkom 13, kde je obvykle držaný alebo chovaný jeden druh alebo viac druhov zvierat, či už za obchodným účelom alebo nie, a výhradne s jedným alebo viacerými z nasledujúcich cieľov:

 vystavenie týchto zvierat a vzdelávanie verejnosti,

 udržovanie druhov,

 základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo chov zvierat pre potreby tohto výskumu;

d) „nákazy podliehajúce povinnému hláseniu“ znamenajú nákazy uvedené v prílohe A.

2.  Okrem toho sa mutatis mutandis aplikujú definície iné, ako sú tie, ktoré sú zo schválených stredísk a zariadení uvedených v článku 2 smerníc 64/432/EHS, 91/67/EHS a 90/539/EHS.KAPITOLA II

Ustanovenia použiteľné pre obchod

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby obchod uvedený v prvom odseku článku 1 nebol zakázaný alebo obmedzený z iných veterinárnych dôvodov, než sú dôvody vyplývajúce z aplikácie tejto smernice alebo z právnych predpisov spoločenstva a najmä z prijatých ochranných opatrení.

▼A1

Do prijatia právnych predpisov spoločenstva v tejto oblasti môže Švédsko vo vzťahu k hadom a iným plazom, ktorí sú do krajiny zasielaní, naďalej uplatňovať svoju vnútroštátnu právnu úpravu.

▼B

Článok 4

Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby v zmysle uplatňovania článku 4 (1) a) smernice 90/425/EHS zvieratá uvedené v článkoch 5 až 10 tejto smernice bez toho, aby to malo vplyv na článok 13 a na zvláštne pokyny, ktoré treba prijať v rámci uplatňovania článku 24, mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak vyhovujú podmienkam stanoveným v článkoch 5 až 10 a ak pochádzajú z hospodárstva alebo obchodov uvedených v článku 12 (1) a (3) tejto smernice, ktoré sú zaregistrované príslušným úradom a ktoré sa zaručujú:

 pravidelne vyšetrovať držané zvieratá v súlade s článkom 3 (3) smernice 90/425/EHS,

 okrem výskytu nákaz podliehajúcich povinnému hláseniu oznámiť príslušnému úradu aj výskyt nákaz uvedených v prílohe B, pre ktoré príslušný členský štát zaviedol program boja proti nim alebo ich monitorovania,

 rešpektovať špecifické národné opatrenia proti nákaze, ktorá je pre daný členský štát mimoriadne významná a ktorá je predmetom programu vypracovaného podľa článku 14 alebo rozhodnutia podľa článku 15 (2),

 uviesť na trh na účel obchodu len zvieratá, ktoré sú bez príznaku chorôb a pochádzajú z hospodárstiev alebo zón nepodliehajúcich žiadnemu obmedzujúcemu opatreniu z veterinárnych dôvodov, a pokiaľ ide o zvieratá nesprevádzané veterinárnym osvedčením alebo obchodným dokladom uvedeným v článkoch 5 až 11, že v tomto prípade budú zvieratá sprevádzané osvedčením vydaným prevádzkovateľom, ktorý potvrdzuje, že dotyčné zvieratá nejavia v dobe odoslania žiadny zjavný príznak choroby a že jeho prevoz nepodlieha obmedzujúcim veterinárnym opatreniam,

 rešpektovať požiadavky umožňujúce zabezpečenie dobrého stavu držaných zvierat.

Článok 5

1.  Členské štáty dbajú na to, aby opice (simiae a presimiae) boli predmetom obchodu len vtedy, ak pochádzajú zo zariadenia, inštitútu alebo strediska úradne schváleného príslušnými úradmi členských štátov a sú určené pre takéto zariadenia, inštitúty alebo strediská v súlade s článkom 13, a ak sú sprevádzané veterinárnym osvedčením podľa vzoru uvedeného v prílohe E, ktorého potvrdenie musí byť doplnené úradným veterinárom zariadenie, inštitútu alebo strediska pôvodu, aby bol zabezpečený veterinárny stav zvierat.

2.  Príslušný úrad členského štátu môže ako výnimku z odseku 1 povoliť, aby schválené zariadenie, inštitút alebo stredisko mohlo získať opice patriace súkromníkovi.

Článok 6

A. Členské štáty dbajú na to, aby bez toho, aby to malo vplyv na články 14 a 15, kopytníky iných druhov, než sú kopytníky uvedené v smerniciach 64/432/EHS, 90/426/EHS a 91/68/EHS, mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky:

1. všeobecné:

a) sú identifikované v súlade s článkom 3 (1) c) smernice 90/425/EHS;

b) nesmú byť eliminované v rámci programu eradikácie nákazlivej choroby;

c) nesmú byť vakcinované proti slintačke a krívačke a musia vyhovovať príslušným požiadavkám smernice 85/511/EHS a článku 4a smernice 64/432/EHS;

d) pochádzajú z hospodárstva uvedeného v článku 3 (2) b) a c) smernice 64/432/EHS, ktorý nie je podrobený veterinárnym opatreniam, najmä opatreniam prijatým pri uplatňovaní smerníc 85/511/EHS, 80/217/EHS ( 15 ) a 91/68/EHS, a v ktorom boli držané trvalo od svojho narodenia alebo v priebehu posledných tridsiatich dni pred expedíciou;

▼M7

e) musí byť v sprevádzané certifikátom zodpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe E časť I, s nasledovným prehlásením:

image

▼M7 —————

▼B

2. ak ide o prežúvavce:

a) pochádzajú zo stáda úradne vyhláseného za stádo bez tuberkulózy alebo za stádo bez brucelózy v súlade so smernicou 64/432/EHS alebo so smernicou 91/68/EHS a vyhovujú, pokiaľ ide o veterinárne predpisy, príslušným požiadavkám stanoveným pre hovädzí dobytok v článku 3 (2) c), d), f), g) a h) smernice 64/432/EHS alebo v článku 3 smernice 91/68/EHS;

▼M7

b) pokiaľ nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky ustanovené pod písm. a), musia pochádzať z hospodárstva, v ktorom sa nezaznamenal žiadny prípad tuberkulózy alebo brucelózy 42 dní pred naložením zvierat a 30 dní pred odoslaním v prípade prežúvavcov podstúpili test s negatívnymi výsledkami na brucelózu a tuberkulózu;

▼A1

c) v súlade s postupom ustanoveným v článku 26 môžu sa prijať opatrenia týkajúce sa leukózy.

▼B

3. ak ide o ošípané:

a) nepochádzajú zo zóny podliehajúcej opatreniam zákazu súvisiacim s výskytom afrického moru ošípaných v súlade s článkom 9a smernice 64/432/EHS;

b) pochádzajú z hospodárstva, ktoré nie je podrobené žiadnemu obmedzeniu stanovenému smernicou 80/217/EHS v dôsledku klasického moru ošípaných;

c) pochádzajú zo stáda bez výskytu brucelózy v súlade so smernicou 64/432/EHS a vyhovujú príslušným veterinárnym požiadavkám stanoveným pre ošípané smernicou 64/432/EHS;

d) ak nepochádzajú zo stáda spĺňajúceho podmienky uvedené v bode c), boli v priebehu 30 dní predchádzajúcich odoslaniu s negatívnym výsledkom podrobené testu pre dôkaz neprítomnosti protilátok proti brucelóze.

▼M7 —————

▼M7

4. požiadavky na testy uvedené v tomto článku a ich podmienky sa môžu stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 26. Tieto rozhodnutia sa majú prijať na zváženie prípadov chovu prežúvavcov chovaných v arktických regiónoch Spoločenstva.

Až do rozhodnutia prípadu uvedeného v predchádzajúcom pododseku sa budú uplatňovať vnútroštátne predpisy.

▼B

B. Smernica 64/432/EHS je zmenená a doplnená nasledujúcim spôsobom:

1. V článku 2 b) a c) je výraz „hovädzí dobytok“ nahradený slovami „hovädzí dobytok vrátane byvola (Bubalus bubalus).“

2. Pridáva sa nasledujúci článok:

„Článok 10a

Podľa postupu stanoveného v článku 12 môže byť veterinárne osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe F, zmenené alebo doplnené najmä vzhľadom na požiadavky v článku 6 smernice 92/65/EHS“

.

Článok 7

A. Členské štáty dbajú na to, aby iné vtáky ako sú uvedené v smernici 90/539/EHS mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak vyhovujú nasledujúcim požiadavkám:

1. všeobecného charakteru:

a) pochádzajú z hospodárstva, v ktorom nebol diagnostikovaný mor hydiny v priebehu 30 dní predchádzajúcich odoslaniu;

b) pochádzajú z hospodárstva alebo zo zóny nepodrobených obmedzeniam v rámci opatrení boja proti newcastleskej chorobe.

V čase očakávania uplatnení opatrení spoločenstva uvedených v článku 19 smernice 90/539/EHS sa naďalej uplatňujú národné požiadavky boja proti newcastleskej chorobe, a to v súlade so všeobecnými pokynmi zmluvy;

c) ak boli importované z tretej krajiny, boli podrobené v súlade s článkom 10 (1), tretia zarážka, smernice 91/496/EHS, karanténe v hospodárstve, do ktorého boli dovezené po vstupe na územie spoločenstva;

2. okrem toho, pokiaľ ide o papagáje:

a) nepochádzajú z hospodárstva alebo neboli v styku so zvieratami z hospodárstva, v ktorom bola diagnostikovaná psitakóza (Chlamydia psittaci).

Dĺžka zákazu musí byť najmenej dva mesiace od posledného diagnostikovaného prípadu a od liečby vykonanej pod veterinárnou kontrolou, uznanou podľa postupu uvedeného v článku 26;

b) sú označené v súlade s článkom 3 (1) c) smernice 90/425/EHS.

Metódy označovania papagájov a najmä chorých papagájov sa stanovia podľa postupu uvedeného v článku 26;

c) sú sprevádzané obchodným dokladom podpísaným úradným veterinárom alebo veterinárom, ktorý má na starosti hospodárstvo alebo obchod pôvodu a na ktorého príslušný úrad delegoval túto kompetenciu.

B. V druhom pododseku článku 2 (2) smernice Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990 o zdravotných a veterinárnych problémoch vzťahujúcich sa na produkciu a uvádzanie na trh králičieho mäsa a mäsa chovanej zveri ( 16 ) sú do tretieho riadku za údaj smernice 90/539/EHS pridané slová „a vtáky bežce (Ratitae)“.

V článku 2 (2), bod 1, smernice Rady 90/539/EHS z 15.októbra vzťahujúcom sa na veterinárne podmienky riadiace obchod s hydinou a násadovými vajciami ( 17 ) vo vnútri spoločenstva a importy z tretích krajín sú za slová ako „i vtáky bežce“(Ratitae) pridané slová „a jarabica“.

Článok 8

Členské štáty dbajú na to, aby včely (Apis melifera) mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak vyhovujú nasledujúcim požiadavkám:

a) pochádzajú zo zóny, ktorá nie je predmetom zákazu v súvislosti s výskytom moru včelieho plodu.

Dĺžka zákazu musí byť najmenej tridsať dní od posledného zisteného prípadu a od dátumu, ku ktorému všetky úle umiestnené v okruhu troch kilometrov boli kontrolované príslušným úradom a všetky infikované úle boli spálené alebo ošetrené a kontrolované na spokojnosť uvedeného príslušného úradu.

Podľa postupu uvedeného v článku 26 a po vyjadrení vedeckého veterinárneho výboru môžu byť požiadavky, ktorým sú podrobené včely (Apis melifera), alebo rovnocenné požiadavky uplatňované na čmeliakov;

b) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením odpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe E, ktorého potvrdenie musí byť doplnené príslušným úradom pre potvrdzovanie požiadaviek uvedených pod bodom a).

Článok 9

1.  Členské štáty dbajú na to, aby zajacovité mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky:

a) nepochádzajú z hospodárstva, v ktorom sa vyskytla besnota, alebo sa predpokladá, že neboli v priebehu posledného mesiaca v styku so zvieratami z takého hospodárstva;

b) pochádzajú z hospodárstva, v ktorom žiadne zviera nemá klinické príznaky myxomatózy.

2.  Členské štáty, ktoré vyžadujú veterinárne osvedčenie pre pohyby zajacovitých na ich území, môžu žiadať, aby zvieratá im určené boli sprevádzané veterinárnym osvedčením odpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe E, doplneným nasledujúcim vyhlásením:

„Ja, dolupodpísaný potvrdzujem, že horeuvedená partia odpovedá požiadavkám článku 9 smernice 92/65 EHS a že zvieratá pri prehliadke nevykazovali žiadne klinické príznaky ochorenia“

.

Toto potvrdenie musí byť vydané úradným veterinárom alebo veterinárom, ktorému je zverené do starostlivosti hospodárstvo z krajiny pôvodu a na ktorého príslušný úrad delegoval túto kompetenciu. Pre priemyselné chovy musí byť toto potvrdenie vydané úradným veterinárom. Členské štáty, ktoré si prajú použiť toto oprávnenie, o tom informujú Komisiu, ktorá sa musí presvedčiť o dodržiavaní požiadaviek uvedených v prvom odseku.

3.  Írsko a Spojené kráľovstvo môžu vyžadovať predloženie veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že požiadavka uvedená v odseku 1 a) je dodržaná.

Článok 10

1.  Členské štáty dbajú na to, aby bol zakázaný obchod s ►M5  ————— ◄ norkami a líškami pochádzajúcimi z hospodárstva, v ktorom sa besnota vyskytla alebo sa jej výskyt predpokladal v priebehu posledných šiestich mesiacov, alebo takých zvierat, ktoré boli v styku so zvieratami z takého hospodárstva, keď zvieratá neboli podrobené systematickej vakcinácii.

▼M14

2.  Psy, mačky a fretky môžu byť predmetom obchodovania, ak:

a) spĺňajú podmienky ustanovené v článku 6 a prípadne v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat ( 18 );

b) boli do 48 hodín pred odoslaním klinicky vyšetrené veterinárnym lekárom schváleným príslušným orgánom a

c) sú počas prepravy na miesto určenia sprevádzané veterinárnym osvedčením o ich zdravotnom stave, ktoré:

i) zodpovedá vzoru v časti 1 prílohy E a

ii) je podpísané úradným veterinárnym lekárom, ktorý potvrdzuje, že veterinárny lekár schválený príslušným orgánom zdokumentoval v príslušnom oddiele identifikačného dokumentu, vo formáte stanovenom v článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013, klinické vyšetrenie vykonané v súlade s písmenom b) ktoré preukazuje, že v čase klinického vyšetrenia boli zvieratá spôsobilé na prepravu plánovanou cestou v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností ( 19 ).

▼M14 —————

▼A2

4.  Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo sú oprávnené, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 3, ponechať vnútroštátnu právnu úpravu karantény pre všetky mäsožravce, ►M5  s výnimkou druhov uvedených v odsekoch 2 a 3,  ◄ primáty, netopiere a iné zvieratá náchylné na besnotu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a pri ktorých nemožno preukázať, že sa narodili a od narodenia boli držané v zajatí v podniku pôvodu; ponechanie tejto úpravy sa nesmie dotknúť zrušenia veterinárnych kontrol na štátnych hraniciach medzi členskými štátmi.

▼B

5.  Rozhodnutie 90/638/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. K článku 1 sa pripojí nasledujúca zarážka:

 „čo sa týka programov boja proti besnote: kritériá sú uvedené v prílohe III.“

;

2. Pripája sa nasledujúca príloha:
„PRÍLOHA III

Kritériá pre programy proti besnote

Programy proti besnote majú obsahovať prinajmenšom:

a) kritériá uvedené v bodoch 1 až 7 prílohy I;

b) podrobné informácie o regióne alebo regiónoch, v ktorom alebo v ktorých sa robí orálna imunizácia líšok, a o ich prirodzených hraniciach. Tento región musí mať alebo tieto regióny musia mať najmenej 6 000 kilometrov štvorcových alebo zahŕňať celé územie jedného členského štátu a môže (môžu) zahŕňať pohraničné zóny tretej krajiny;

c) podrobné informácie o navrhovaných vakcínach, systéme distribúcie, hustote a frekvencii kladenia návnad;

d) v prípade potreby všetky podrobnosti, náklady a cieľ činností pre zachovanie alebo ochranu flóry a fauny, ktoré podnikajú dobrovoľné organizácie na území zahrnutom v týchto projektoch.“

6.  Rada, rozhodujúca kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, určí jeden špeciálny inštitút zodpovedný za vypracovanie kritérií nutných pre štandardizáciu sérologických testov a rozhodne o ich náležitostiach.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby výdavky za aplikáciu sérologického testovania znášali dovozcovia.

▼M5 —————

▼A1

Článok 10a

Pokiaľ ide o besnotu, po predložení primeraných dôvodov sa články 9 a 10 zmenia a doplnia v súlade s postupom stanoveným v článku 26 tak, aby zohľadnili situáciu vo Fínsku a Švédsku tak, aby sa tu uplatňovali tie isté ustanovenia ako v ostatných členských štátoch v obdobnej situácii.

▼M9

Článok 11

1.  Členské štáty zabezpečia, aby bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní článkov 21 a 23, boli predmetom obchodu iba sperma, vajíčka a embryá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 2, 3, 4 a 5.

2.  Sperma oviec, kôz a koní sa musí bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek kritériá, ktoré sa musia splniť na zápis koní do plemennej knihy, pri určitých špecifických plemenách:

 odoberať, ošetrovať a uskladňovať na účely umelého oplodnenia v stanici, ktorá je zo zdravotného hľadiska schválená v súlade s prílohou D kapitolou I, alebo, v prípade oviec a kôz odchylne od uvedeného v podniku, ktorý spĺňa požiadavky smernice 91/68/EHS,

 odoberať zvieratám, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe D kapitole II,

 odoberať, ošetrovať, uchovávať, skladovať a prepravovať v súlade s prílohou D kapitolou III,

 počas prepravy do iného členského štátu ju musí sprevádzať veterinárne osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru, ktorý sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 26.

3.  Vajíčka a embryá oviec, kôz, koní a ošípaných sa musia:

 odoberať od darcovských samíc, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v prílohe D kapitole IV, tímom na odber, alebo ich musí vytvoriť tím na produkciu, ktorý schválil príslušný orgán členského štátu a spĺňa podmienky, ktoré sa v súlade s postupom uvedeným v článku 26 stanovia v prílohe D kapitole I,

 odoberať, ošetrovať a uchovávať vo vhodnom laboratóriu a skladovať a prepravovať v súlade s prílohou D kapitolou III;

 počas prepravy do iného členského štátu ich musí sprevádzať veterinárne osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru, ktorý sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 26.

Sperma použitá na oplodnenie darcovských samíc musí v prípade oviec, kôz a koní spĺňať ustanovenia odseku 2 a v prípade ošípaných ustanovenia smernice 90/429/EHS.

V súlade s postupom uvedeným v článku 26 možno určiť akékoľvek ďalšie záruky.

4.  Príslušný orgán dotknutého členského štátu zaregistruje schválené stanice uvedené v odseku 2 prvej zarážke a schválené tímy uvedené v odseku 3 prvej zarážke a každej stanici a tímu pridelí veterinárne registračné číslo.

Každý členský štát vypracuje a priebežne aktualizuje zoznam týchto schválených staníc a tímov a ich veterinárnych registračných čísel a sprístupní ho ostatným členským štátom a verejnosti.

Podrobné pravidlá jednotného uplatňovania tohto odseku sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 26.

5.  Veterinárne požiadavky a vzor veterinárnych osvedčení, ktoré sú uplatniteľné na spermu, vajíčka a embryá druhov, ktoré sa neuvádzajú v odsekoch 2 a 3, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 26.

Kým sa nestanovia veterinárne požiadavky a vzor veterinárnych osvedčení na účely obchodovania s takouto spermou a takýmito vajíčkami a embryami, naďalej sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.

▼B

Článok 12

1.  Pravidlá kontroly stanovené smernicou 90/425/EHS sa uplatňujú, najmä pokiaľ ide o organizáciu kontrol a následných opatrení, ktoré treba po nich urobiť, na zvieratá a spermie, vajíčka a embryá, o ktorých hovorí táto smernica a ktoré sprevádza veterinárne osvedčenie. Ostatné zvieratá musia pochádzať z hospodárstiev podrobených, pokiaľ ide o kontroly pôvodu a miesta určenia, zásadám uvedeným v smernici.

2.  Článok 10 smernice 90/425/EHS sa uplatňuje na zvieratá, spermie, vajíčka a embryá, o ktorých hovorí táto smernica.

3.  Pre účely obchodu sa rozširuje pôsobnosť článku 12 smernice 90/425/EHS na obchodníkov, ktorí majú v držbe trvalo alebo dočasne tie zvieratá, o ktorých hovoria články 7, 9 a 10.

4.  Informácie o miesta určenia, ako je to stanovené v článku 4 (2) smernice 90/425/EHS, v prípade zvierat, spermií, vajíčok alebo embryí, ktoré v súlade s touto smernicou sprevádza veterinárne osvedčenie, musia byť sprostredkované systémom Animo.

5.  Bez toho, aby to malo vplyv na špecifické ustanovenia tejto smernice, príslušný úrad pristúpi v prípade podozrenia na nedodržovanie tejto smernice alebo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave zvierat alebo kvalite spermií, vajíčok a embryí uvedených v 1. článku, ku všetkým kontrolám, ktoré považuje za primerané.

6.  Členské štáty prijmú primerané správne alebo trestné opatrenia na potrestanie akéhokoľvek porušenia tejto smernice, najmä keď sa zistí, že vystavené osvedčenia alebo doklady nezodpovedajú skutočnému stavu zvierat uvedených v článku 1, že identifikácia zvierat alebo značenie príslušných spermií, vajíčok a embryí nie je v súlade s touto smernicou, alebo že zvieratá alebo príslušné produkty neboli podrobené kontrolám stanoveným touto smernicou.

Článok 13

1.  Obchod so zvieratami živočíšnych druhov vnímavých na nákazy uvedené v prílohe A alebo na nákazy uvedené v prílohe B v prípade, keď členský štát určenia požíva záruky stanovené v článkoch 14 a 15, takisto ako obchod so spermiami, vajíčkami alebo embryami týchto zvierat pochádzajúcich z a určených do zariadení, inštitútov alebo stredísk schválených podľa prílohy C, podliehajú predloženiu dokladu o transporte obsahujúcemu pokyny obsiahnuté vo vzore prílohy E. Tento doklad, ktorý vypĺňa veterinár majúci na starosti zariadenie, inštitút alebo stredisko pôvodu, musí uvádzať, že zvieratá, spermie, vajíčka alebo embryá pochádzajú zo zariadenia, inštitútu alebo strediska schváleného podľa prílohy C a musí sprevádzať zvieratá počas transportu.

2.  

a) Aby zariadenia, inštitúty alebo strediská mohli byť schválené, musia, pokiaľ ide o nákazy podliehajúce povinnému hláseniu, predložiť príslušnému úradu členského štátu všetky náležitosti dokladujúce všetko, čo sa vzťahuje k požiadavkám prílohy C.

b) Po obdržaní dokumentácie vzťahujúcej sa na žiadosť o schválenie alebo obnovenie schválenia, príslušný úrad preskúma údaje tam uvedené a v prípade potreby výsledky kontrol urobených na mieste.

c) Príslušný úrad odoberie schválenie podľa prílohy C, bod 3.

▼M9

d) Príslušný orgán zaregistruje všetky schválené orgány, ústavy a strediská a vydá im číslo schválenia.

Každý členský štát vypracuje a priebežne aktualizuje zoznam schválených orgánov, ústavov a stredísk a ich čísel schválenia a sprístupní ho ostatným členským štátom a verejnosti.

Podrobné pravidlá jednotného uplatňovania tohto písmena sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 26.

▼A1

e) Švédsku sa poskytne obdobie dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení na vykonanie opatrení stanovených vo vzťahu k orgánom, inštitútom a centrám.

▼B

Článok 14

1.  V prípade, že členský štát pripravuje alebo pripravil buď priamo, alebo prostredníctvom chovateľov dobrovoľný alebo povinný kontrolný alebo monitorovací program boja proti niektorej z nákaz uvedených v prílohe B, môže predložiť tento program Komisii a pritom uviesť najmä:

 rozšírenie nákazy na svojom území,

 či treba nákazu hlásiť,

 zdôvodnenie programu, pričom sa berie do úvahy význam nákazy a porovnávanie výdavkov s prínosom realizácie programu,

 geografickú zónu, v ktorej sa bude program uplatňovať,

 rôzne štatúty použiteľné pre zariadenia, požiadavky vyžadované pre každý živočíšny druh pri začleňovaní do chovu a postupy testovania,

 postupy kontrolného programu vrátane stupňa súčinnosti chovateľov pri zavádzaní kontrolného alebo monitorovacieho programu,

 dôsledky vyplývajúce v prípade straty štatútu hospodárstva z akéhokoľvek dôvodu,

 opatrenia, ktoré treba prijať v prípade pozitívnych výsledkov zistených pri kontrolách robených podľa programu,

 charakteristiku nerozlišovania medzi obchodom na území príslušného členského štátu a obchodom vo vnútri spoločenstva.

2.  Komisia prešetrí programy predložené členskými štátmi. Programy môžu byť schválené podľa postupu uvedeného v článku 26 s ohľadom na kritériá vymenované v odseku 1. Podľa rovnakého postupu sú definované súčasne alebo najneskôr do troch mesiacov po predložení programu dodatočné všeobecné alebo vymedzené záruky, ktoré môžu byť vyžadované pri obchode. Tieto záruky nesmú presahovať záruky, ktoré členský štát uplatňuje v národnom meradle.

3.  Programy predložené členskými štátmi môžu byť upravené alebo doplnené podľa postupu stanoveného článkom 26. Podľa rovnakého postupu môže byť prevedená zmena a doplnenie záruk uvedených v odseku 2.

Článok 15

1.  Členský štát, ktorý sa domnieva, že jeho územie je úplne alebo čiastočne bez jednej z nákaz uvedených v prílohe B, voči ktorým sú vnímavé zvieratá uvedené v tejto smernici, predloží Komisii primerané zdôvodnenie. Uvedie v ňom najmä:

 povahu nákazy a históriu jej výskytu na svojom území,

 výsledky kontrolných testov založených na sérologickom, mikrobiologickom, patologickom alebo epidemiologickom (epizootologickom) vyšetrovaní,

 obdobie, v ktorom táto nákaza podliehala povinnému hláseniu na príslušných úradoch,

 dĺžku vykonávania kontroly,

 prípadne aj obdobie, počas ktorého bola zakázaná vakcinácia proti nákaze, a geografickú zónu, ktorej sa tento zákaz týkal,

 predpisy umožňujúce kontrolovať neprítomnosť nákazy.

2.  Komisia po prešetrení zdôvodnenia uvedeného v odseku 1 predloží stálemu veterinárnemu výboru rozhodnutie schvaľujúce alebo odmietajúce plán predložený členským štátom. V prípade prijatia plánu sú všeobecné alebo vymedzené dodatočné záruky, ktoré môžu byť vyžadované pri obchode, definované podľa postupu uvedeného v článku 26. Tieto záruky nesmú presahovať záruky, ktoré členský štát uplatňuje v národnom meradle.

Až do rozhodnutia môže príslušný členský štát zachovávať pri obchode požiadavky, ktoré sú nutné pre udržanie jeho štatútu.

3.  Príslušný členský štát oznámi Komisii všetky zmeny v jednotlivostiach uvedených v odseku 1. Na základe oznámených informácii môžu byť záruky definované podľa odseku 2 zmenené alebo doplnené alebo zrušené podľa postupu uvedeného v článku 26.KAPITOLA III

Ustanovenia uplatniteľné na dovozy do spoločenstva

Článok 16

Podmienky uplatniteľné na dovozy zvierat, spermií, vajíčok a embryí zahrnutých do tejto smernice musia byť prinajmenšom rovnocenné podmienkam stanoveným v kapitole II.

▼M14

Pokiaľ ide o mačky, psy a fretky, podmienky dovozu musia zodpovedať aspoň podmienkam ustanoveným v článku 10 ods. 1 písm. a) až d) a v článku 12 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 576/2013.

Okrem splnenia podmienok uvedených v druhom pododseku, psy, mačky a fretky musia byť počas prepravy na miesto určenia sprevádzané veterinárnym osvedčením o zdravotnom stave, vyplneným a podpísaným úradným veterinárnym lekárom, ktorý potvrdí, že klinické vyšetrenie do 48 hodín pred odoslaním zvierat vykonal veterinárny lekár schválený príslušným orgánom, ktorý overil, že v čase klinického vyšetrenia boli zvieratá spôsobilé na prepravu po plánovanej ceste.

▼B

Článok 17

1.  Na účely jednotného uplatňovania článku 16 sa uplatňujú ustanovenia nasledujúcich odsekov.

▼M9

2.  Do Spoločenstva sa môžu dovážať iba zvieratá, sperma, vajíčka a embryá uvedené v článku 1, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) musia pochádzať z tretej krajiny, ktorá je na zozname vytvorenom v súlade s odsekom 3 písm. a);

b) musí ich sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru, ktorý sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 26, podpísané príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny a potvrdzujúce, že:

i) zvieratá:

 spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 4 a

 pochádzajú zo schválených stredísk, orgánov alebo ústavov, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné zárukám v prílohe C;

ii) sperma, vajíčka a embryá pochádzajú zo schválených staníc na odber a skladovanie alebo od tímov na odber a produkciu, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné tým, ktoré sa v súlade s postupom uvedeným v článku 26 stanovia v prílohe D kapitole I.

Kým sa nestanovia zoznamy tretích krajín, schválené zariadenia uvedené v písmene b), veterinárne požiadavky a vzory veterinárnych osvedčení uvedené v písmenách a) a b), naďalej sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá, pod podmienkou, že nie sú výhodnejšie ako tie, ktoré sú ustanovené v kapitole II.

3.  Stanoví sa:

a) v súlade s postupom uvedeným v článku 26 zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré môžu členským štátom a Komisii poskytnúť v súvislosti so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami záruky rovnocenné zárukám stanoveným v kapitole II;

b) v súlade s týmto písmenom zoznam schválených staníc alebo tímov, ako sa uvádza v článku 11 odseku 2 prvej zarážke a v odseku 3 prvej zarážke, ktoré sa nachádzajú v jednej z tretích krajín zapísaných do zoznamu uvedeného v písmene a) tohto odseku a za ktoré môže príslušný orgán poskytnúť záruky stanovené v článku 11 ods. 2 a 3.

Zoznam schválených staníc a tímov uvedený v prvom pododseku a ich veterinárnych registračných čísel sa oznámi Komisii.

Príslušný orgán tretej krajiny musí staniciam alebo tímom bezodkladne pozastaviť alebo zrušiť schválenie, ak už nespĺňajú podmienky uvedené v článku 11 ods. 2 a 3 a bezodkladne o tom musí informovať Komisiu.

Komisia poskytne členským štátom všetky nové a aktualizované zoznamy, ktoré dostane od príslušného orgánu tretej krajiny v súlade s druhým a tretím pododsekom a na informačné účely ich sprístupní verejnosti.

Podrobné pravidlá jednotného uplatňovania tohto písmena sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 26;

c) v súlade s postupom uvedeným v článku 26 špecifické veterinárne požiadavky, najmä na ochranu Spoločenstva pred určitými exotickým nákazami, alebo záruky rovnocenné zárukám, ktoré sú stanovené v tejto smernici.

Špecifické požiadavky a rovnocenné záruky stanovené pre tretie krajiny nesmú byť výhodnejšie ako záruky stanovené v kapitole II.

▼B

4.  Do zoznamu uvedeného v odseku 3 môžu byť zapísané len tretie krajiny alebo časti tretích krajín:

a) z ktorých nie sú zakázané dovozy:

 z dôvodu výskytu nákaz uvedených v prílohe A alebo akejkoľvek inej nákazy exotickej v spoločenstve,

 na základe článkov 6, 7 a 14 smernice 72/462/EHS a článku 17 smernice 91/495/EHS a smernice 71/118/EHS ( 20 ) alebo v prípade iných zvierat uvedených v tejto smernici na základe rozhodnutia prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 26 a majúceho na zreteli ich veterinárny stav;

b) ktoré s ohľadom na právne predpisy a na organizáciu ich veterinárnych služieb a inšpekčných služieb, na právomoci týchto služieb a na kontrolu, ktorého sú predmetom, boli uznané za schopné podľa článku 3 (2) smernice 72/462/EHS zaručiť uplatňovanie ich platných právnych predpisov;

c) ktorých veterinárne služby môžu zabezpečiť dodržiavanie veterinárnych požiadaviek prinajmenšom rovnocenných požiadavkám kapitoly II.

5.  Experti z Komisie a členských štátov vykonávajú kontroly na mieste, aby si overili, či záruky poskytované treťou krajinou týkajúce sa podmienok produkcie a uvádzania na trh môžu byť považované za rovnocenné zárukám, ktoré sa používajú v spoločenstve.

Expertov z členských štátov poverených týmito kontrolami ustanoví Komisia na základe návrhu členských štátov.

Tieto kontroly sa robia v mene spoločenstva, ktoré hradí výdavky s nimi súvisiace.

6.  Až do uskutočnenia kontrol uvedených v odseku 5 sa naďalej uplatňujú vnútroštátne predpisy uplatniteľné na kontrolu v tretích krajinách, a to s tým, že počas týchto kontrol zistené nedostatky pri poskytovaní záruk v súlade s odsekom 3 budú ohlásené prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru.

Článok 18

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zvieratá, spermie, vajíčka a embryá uvádzané v tejto smernici boli importované do spoločenstva, len ak:

 ich sprevádza osvedčenie vydané úradným veterinárom.

 Vzor osvedčenia sa vyhotoví v závislosti na druhu zvierat podľa postupu uvedeného v článku 26,

 vyhoveli kontrolám stanoveným smernicami 90/675/EHS a 91/496/EHS ( 21 ),

 boli pred odoslaním na územie spoločenstva podrobené kontrole úradného veterinára, aby sa zabezpečilo, že podmienky transportu stanovené v smernici 91/628/EHS ( 22 ) sú dodržané, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie vody a krmiva,

 keď ide o zvieratá uvedené v článkoch 5 až 10, boli pred uvedením na trh držané v karanténe v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré sa stanovia na základe postupu uvedeného v článku 26.

2.  Až do stanovenia vykonávacích predpisov k tomuto článku sa budú naďalej uplatňovať vnútroštátne predpisy uplatniteľné na dovozy pochádzajúce z tretích krajín, pre ktoré tieto požiadavky neboli stanovené na úrovni spoločenstva, a to za predpokladu, že tieto požiadavky nie sú výhodnejšie než požiadavky stanovené v kapitole II.

Článok 19

Na základe postupu stanoveného v článku 26 sa stanovujú:

a) špecifické veterinárne podmienky na dovoz do spoločenstva, povaha a obsah dokladov sprevádzajúcich zvieratá určené do zoologických záhrad, cirkusov, zábavných parkov alebo experimentálnych laboratórií, a to podľa druhov;

b) dodatočné záruky k zárukám stanoveným pre rôzne druhy zvierat uvedené v tejto smernici na účel ochrany príslušných živočíšnych druhov spoločenstva.

Článok 20

▼M9

Pravidlá stanovené v smernici 97/78/ES sa uplatňujú najmä na organizáciu kontrol, ktoré majú vykonávať členské štáty, a na opatrenia na ne nadväzujúce, ako aj na bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s postupom uvedeným v článku 22 uvedenej smernice.

▼B

►C1  Až do vykonania rozhodnutí stanovených v článku 8 bode B a v článku 30 smernice 91/496/EHS ◄ sa uplatňujú naďalej vnútroštátne predpisy pre uplatnenie článku 8 (1) a (2) uvedenej smernice bez toho, aby to malo vplyv na dodržovanie zásad a predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku.KAPITOLA IV

Spoločné a záverečné pokyny

Článok 21

Vzory osvedčení uplatniteľných na obchod, tak isto ako veterinárne požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné obchodovať so zvieratami, spermiami, vajíčkami a embryami inými, než sú tie, ktoré sú uvedené v článkoch 5 až 11, sú podľa potreby stanovené na základe postupu uvedeného v článku 26.

Článok 22

Prílohy k tejto smernici sú v potrebnom rozsahu zmenené a doplnené na základe postupu stanoveného v článku 26.

▼A1

Príloha B bude pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení preskúmaná, aby sa najmä zmenil zoznam chorôb a doplnili sa do neho tie, na ktoré sú citlivé prežúvavce a svine, a tie, ktoré sú prenosné spermou oviec, vajíčkami a embryami.

▼B

Článok 23

Na základe postupu stanoveného v článku 26 môžu byť stanovené podľa potreby, na základe výnimky ►M7  ————— ◄ a z kapitoly II, osobitné podmienky pre presuny zvierat z cirkusov a lunaparkov a pre obchod so zvieratami, spermiami, vajíčkami a embryami určenými pre zoologické záhrady.

Článok 24

1.  Členské štáty sú poverené podmieniť vstup zvierat (vrátane klietkových vtákov) a spermií, vajíčok a embryí uvedených v tejto smernici, ktoré prechádzali územím tretej krajiny, na svoje územie predložením veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho súlad s požiadavkami tejto smernice.

2.  Členské štáty, ktoré sa odvolávajú na možnosť uvedenú v odseku 1, o tom informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho veterinárneho výboru.

Článok 25

K prílohe A smernice 90/425/EHS sa pridáva nasledujúce:

„Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorá definuje veterinárne podmienky riadiace obchod so zvieratami, spermiami, vajíčkami a embryami v spoločenstve a ich dovozy do spoločenstva, ak nepodliehajú veterinárnym podmienkam stanoveným v osobitných predpisoch spoločenstva uvedeným v prílohe A (1) smernice 90/425/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54)“

.

▼M7

Článok 26

1.  Komisii bude pomáhať Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat založený na základe článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady ( 23 ).

2.  V prípade odkazu na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5, ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES ( 24 ) sa stanovuje na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼B

Článok 27

Členské štáty, ktoré uplatňujú alternatívny režim kontroly, poskytujúc záruky rovnocenné zárukám stanoveným touto smernicou pre presuny zvierat, spermií, vajíčok a embryí, uvedených v tejto smernici, na svojom území, si môžu navzájom povoliť na základe reciprocity výnimku z článku 6 (A) (1) f), článku 8 b) a článku 11 (1) d).

Článok 28

Na základe postupu uvedeného v článku 26 môžu byť vyhlásené prechodné opatrenia na obdobie troch rokov s cieľom uľahčiť prechod na nový režim stanovený touto smernicou.

Článok 29

1.  Členské štáty uvedú pred 1. januárom 1994 do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné pre uvedenie do súladu s touto smernicou. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Opatrenia prijaté členskými štátmi budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsoby uvedenia tohto odkazu stanovia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, ktorej sa týka táto smernica.

3.  Stanovenie konečného termínu pre prevod do vnútroštátnych predpisov na 1. január 1994 nemá vplyv na zrušenie veterinárnych kontrol na hraniciach stanovených v smerniciach 89/662/EHS a 90/425/EHS.

Článok 30

Táto smernica je určená členským štátom.

▼M6
PRÍLOHA ACHOROBY PODLIEHAJÚCE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI V RÁMCI TEJTO SMERNICE

Choroba

Najviac postihnutý rod/čeľaď/druh

Africký mor koní

Equidae

Africký mor ošípaných

Suidae a Tayassuidae

Vtáčia chrípka

Aves

Mor včelieho plodu

Apis

Sneť slezinová

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae a Hippopotamidae

katarálna horúcka oviec

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae a Rhinocerotidae

Brucelóza (B. abortus)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucelóza (B. melitensis)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucelóza (B. ovis)

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae a Antilocapridae

Brucelóza (B. suis)

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a Tayassuidae

Klasický mor ošípaných

Suidae a Tayassuidae

Nákazlivá pleuropneumónia

Hovädzí dobytok (vrátane tura zebu, byvola, bizóna a jaka)

Ebola

Primáty nepríbuzné človeku

Slintačka a krívačka

Artiodactylaa ázijské slony

Infekčná hematopoetická nekróza

Salmonidae

Nodulárna dermatitída

Bovidae a Giraffidae

Opičie kiahne

Rodentiaa primáty nepríbuzné človeku

Tuberkulóza

Mammalia, najmä Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae a Tragulidae

Pseudomor hydiny

Aves

Mor malých prežúvavcov

Bovidae a Suidae

Nákazlivá obrna ošípaných

Suidae

Psitakóza

Psittaciformes

Besnota

Carnivora a Chiroptera

Horúčka údolia Rift

Bovidae, druh Camelus a Ritincerotidae

Mor hovädzieho dobytka

Artiodactyla

Aethina tumida

Apis a Bombus

Ovčie a kozie kiahne

Bovidae

Vesikulárna choroba ošípaných

Suidae a Tayassuidae

roztoč Tropilaelaps spp).

Apis

Vesiculárna stomatitída

Artiodactyla a Equidae

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae

▼B
PRÍLOHA BZOZNAM NÁKAZ, PRE KTORÉ MÔŽU BYŤ UZNANÉ NÁRODNÉ PROGRAMY V ZMYSLE TEJTO SMERNICE

Norky

Vírová enteritída

Aleutská choroba

Včely

Hniloba včelieho plodu

Varroáza a roztočová nákaza

Opice a mačkovité

Tuberkulóza

Prežúvavce

Tuberkulóza

Zajacovité

Myxomatóza

Vírusové hemoragické ochorenie

Tularémia

▼M3
PRÍLOHA C

PODMIENKY UPRAVUJÚCE SCHVAĽOVANIE ORGÁNOV, ÚSTAVOV A STREDÍSK

1. Aby orgán, ústav alebo stredisko definované v článku 2 (1) c) bolo schválené podľa článku 13 (2) tejto smernice, musí:

a) byť jasne označené a oddelené od svojho okolia alebo ustajnených zvierat a umiestnené tak, aby nepredstavovalo zdravotné riziko pre poľnohospodárske podniky, ktorých zdravotná situácia by mohla byť ohrozená;

b) mať primerané prostriedky na odchytenie, ustajnenie a izolovanie zvierat a mať primerané karanténne zariadenia a schválené postupy pre zvieratá prichádzajúce z neschválených zdrojov;

c) byť bez ochorení uvedených v prílohe A a ochorení uvedených v prílohe B, ak príslušná krajina má program podľa článku 14. Aby sa daný orgán, ústav alebo stredisko mohlo vyhlásiť za miesto bez týchto ochorení, kompetentný orgán musí posúdiť záznamy o zdravotnom stave zvierat za minimálne posledné tri roky a výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení zvierat v danom orgáne, ústave alebo stredisku. Avšak výnimku z tejto požiadavky môžu dostať nové zariadenia, ak zvieratá tvoriace skupinu pochádzajú zo schválených podnikov;

d) viesť aktuálne záznamy uvádzajúce:

i) počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat každého druhu nachádzajúceho sa v zariadení;

ii) počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat, ktoré do zariadenia prichádzajú, alebo ho opúšťajú spolu s informáciou o ich pôvode alebo mieste určenia, preprave zo zariadenia alebo do zariadenia a zdravotný stav zvierat;

iii) výsledky krvných skúšok alebo akýchkoľvek iných diagnostických postupov;

iv) prípady ochorenia a tam, kde je to vhodné, poskytnuté ošetrenie;

v) výsledky pitiev zvierat, ktoré uhynuli v zariadení vrátane mŕtvonarodených zvierat;

vi) pozorovania vykonávané počas každej izolácie alebo karantény;

e) mať buď dohodu s príslušným laboratóriom na vykonávanie pitiev, alebo mať jedno alebo viac zariadení, kde je možné tieto vyšetrenia vykonávať príslušnou osobou na základe právomoci schváleného veterinárneho lekára;

f) mať buď vhodné opatrenia alebo zariadenia na mieste na primeranú likvidáciu tiel zvierat, ktoré uhynuli na chorobu, alebo boli utratené;

g) zabezpečiť dohodou alebo právnym nástrojom služby veterinárneho lekára schváleného a kontrolovaného kompetentným orgánom, ktorý:

i) spĺňa mutatis mutandis požiadavky uvedené v článku 14 ods. 3 písm. B smernice 64/432/EHS

ii) zabezpečí, aby kompetentný orgán schválil primerané opatrenia na sledovanie ochorenia a kontrolné opatrenia týkajúce sa situácie spojenej s ochorením v príslušnej krajine a aby sa uplatňovali v orgáne, ústave alebo stredisku. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 ročný plán sledovania ochorenia vrátane primeranej kontroly zoonóz zvierat,

 klinické, laboratórne skúšky a skúšky po smrti zvierat podozrivých z infekcie prenosných ochorení,

 vakcináciu náchylných zvierat proti infekčným ochoreniam, ak je to vhodné, len v súlade s legislatívou spoločenstva;

iii) zabezpečí, aby sa každá podozrivá smrť alebo výskyt ktoréhokoľvek iného symptómu naznačujúceho, že zvieratá sa nakazili jedným alebo viacerými ochoreniami uvedenými v prílohách A a B, sa bezodkladne oznámila kompetentnému orgánu, ak práve toto ochorenie má oznamovaciu povinnosť v príslušnom členskom štáte;

iv) zabezpečí, aby sa prichádzajúce zvieratá izolovali v prípade potreby a v súlade s požiadavkami tejto smernice a pokynov kompetentného orgánu;

v) zodpovedá za každodenný súlad životných podmienok zvierat počas prepravy a odstraňovania živočíšneho odpadu s požiadavkami zdravotného stavu zvierat podľa tejto smernice a legislatívy spoločenstva;

h) ak chová zvieratá, ktoré sú určené pre laboratóriá na pokusné účely, musí dodržiavať ustanovenia článku 5 smernice 86/609/EHS.

2. Povolenie sa ponechá pri splnení týchto požiadaviek:

a) zariadenia sa nachádzajú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára z kompetentného orgánu, ktorý:

i) vykoná kontrolu zariadenia orgánu, ústavu alebo strediska aspoň raz ročne,

ii) skontroluje činnosť schváleného veterinárneho lekára a vykonávanie ročného plánu sledovania ochorenia;

iii) zabezpečí plnenie ustanovení tejto smernice;

b) len zvieratá prichádzajúce z iného schváleného orgánu, ústavu alebo strediska sú uvedené do zariadenia v súlade s ustanoveniami tejto smernice;

c) úradný veterinárny lekár overuje, či:

 sa splnili ustanovenia tejto smernice;

 výsledky klinických, laboratórnych vyšetrení alebo pitevných vyšetrení zvierat preukázali žiadnu prítomnosť ochorení uvedených v prílohách A a B;

d) orgán, ústav alebo stredisko vedie záznamy uvedené v bode 1d) počas obdobia aspoň desiatich rokov odo dňa schválenia.

3. Výnimku z článku 5 ods. 1 tejto smernice a bodu 2 b) tejto prílohy zvieratá vrátane opíc (simiae a prisimiae), ktoré nepochádzajú zo schváleného orgánu, ústavu alebo strediska, je možné udeliť v prípade, že do schváleného orgánu, ústavu alebo strediska sú umiestnené zvieratá, ktoré prešli karanténou pod úradnou kontrolou a v súlade s pokynmi kompetentného orgánu pred svojim zaradením do stáda.

Pri opiciach (simiae a prosimiae) sa budú dodržiavať karanténne požiadavky, ktoré sú uvedené v Medzinárodnom kódexe zdravia OIE (kapitola 2.10.1. a príloha 3.5.1).

Pri ostatných zvieratách prechádzajúcich karanténou podľa bodu 2 b) tejto prílohy musí byť obdobie karantény aspoň 30 dní vzhľadom na ochorenia uvedené v prílohe A.

4. Zvieratá nachádzajúce sa v schválenom orgáne, ústave alebo stredisku opustia toto zariadenie len vtedy, ak ich miestom určenia je iný schválený orgán, ústav alebo stredisko v danom členskom štáte alebo inom členskom štáte; avšak ak ich miestom určenia nie je schválený orgán, ústav alebo stredisko, odídu len v súlade s požiadavkami kompetentného orgánu, aby sa zabezpečilo, že nehrozí žiadne riziko šírenia ochorenia.

5. Ak členský štát získal dodatočné záruky v rámci legislatívy spoločenstva, môže požadovať dodatočné vhodné opatrenia na certifikáciu pre druhy náchylné na ochorenie, ktoré sa majú dodať do schváleného orgánu, ústavu alebo strediska.

6. Postupy pre čiastočné alebo úplné pozastavenie, odobratie alebo obnovenie povolenia sú uvedené nižšie:

a) ak kompetentný orgán zistí, že sa nesplnili požiadavky bodu 2, alebo došlo k zmene zaužívanej praxe, ktorá už nie je zahrnutá v článku 2 tejto smernice, povolenie sa pozastaví, alebo odoberie;

b) ak došlo k oznámeniu o podozrení jednej z chorôb uvedených v prílohe A alebo B, kompetentný orgán pozastaví povolenie orgánu, ústavu alebo stredisku, pokým sa podozrenie oficiálne nevylúči. V závislosti od ochorenia a rizika jeho prenosu sa pozastavenie môže týkať zariadenia ako celku alebo len určitých kategórií zvierat náchylných na príslušné ochorenie. Kompetentný orgán zabezpečí, aby sa prijali opatrenia potrebné na potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia a na zabránenie rozšírenia choroby v súlade s legislatívou spoločenstva upravujúcou opatrenia, ktoré sa majú prijať proti danému ochoreniu a obchode so zvieratami;

c) ak sa podozrenie na ochorenie potvrdilo, orgán, ústav alebo stredisko sa znovu schváli za podmienky, že po likvidácii ochorenia a zdroja nákazy v zariadeniach vrátane primeraného vyčistenia a dezinfekcie znovu spĺňajú podmienky ustanovené v bode 1 tejto prílohy s výnimkou bodu 1c);

d) kompetentný orgán informuje Komisiu o pozastavení, odobratí alebo obnovení povolenia orgánu, ústavu alebo strediska.

▼M10
PRÍLOHA D

KAPITOLA I

Podmienky platné pre stanice pre odber spermy, stanice pre skladovanie spermy, tímy pre odber a produkciu embryí

I.    Podmienky pre schvaľovanie staníc pre odber a skladovanie spermy

1.

S cieľom získať schválenie a veterinárne registračné číslo uvedené v článku 11 ods. 4 každá stanica pre odber spermy:

▼M16

1.1. je pod stály dozorom veterinárneho lekára stanice schváleného príslušným orgánom;

▼M10

1.2. má aspoň:

a) uzamykateľné stajne pre zvieratá a výbeh, ak je potrebný pre kone, ktorý je fyzicky oddelený od zariadení na odber, priestorov na spracovanie a skladovanie;

b) izolačné zariadenia, ktoré nemajú priame spojenie s bežným umiestnením zvierat;

c) zariadenia na odber spermy, ktoré môžu byť zvonku chránené pred nepriaznivými vplyvmi počasia, s protisklzovou podlahou, ktorá chráni pred závažnými poraneniami v prípade pádu na mieste odberu spermy a okolo neho bez toho, aby boli dotknuté požiadavky bodu 1.4;

d) samostatnú miestnosť na čistenie a dezinfekciu alebo sterilizáciu náradia;

e) miestnosť na spracovanie spermy oddelenú od zariadení na odber a miestnosť na čistenie náradia uvedenú v písmene d), ktoré sa nemusia bezpodmienečne nachádzať na rovnakom mieste;

f) miestnosť na skladovanie spermy, ktorá sa nemusí bezpodmienečne nachádzať na rovnakom mieste;

1.3. je postavená alebo oddelená tak, aby sa zabránilo kontaktu s dobytkom nachádzajúcim sa vonku;

1.4. je postavená tak, aby sa celá stanica na odber spermy, okrem kancelárií a v prípade koňovitých výbeh, dali ľahko čistiť a dezinfikovať.

2.

S cieľom získať schválenie každá stanica pre skladovanie spermy:

a) v prípade, že skladovanie nie je obmedzené na spermu jedného druhu odobratú v staniciach pre odber spermy schválených v súlade s touto smernicou alebo sa v stanici uskladňujú embryá v súlade s touto smernicou, získava vlastné veterinárne registračné čísla uvedené v článku 11 ods. 4 pre každý druh, ktorého sperma sa v stanici uskladňuje;

b) je pod stálym dozorom veterinárneho lekára stanice schváleného príslušným orgánom;

c) má miestnosť na skladovanie spermy s vybavením potrebným na skladovanie spermy a/alebo embryí postavenú tak, aby chránila uvedené produkty a vybavenie pred nepriaznivým počasím a vplyvmi životného prostredia;

d) je postavená tak, aby sa zabránilo kontaktu s dobytkom nachádzajúcim sa vonku alebo s inými zvieratami;

e) je postavená tak, aby sa celá stanica, okrem kancelárií a v prípade koňovitých výbeh, dali ľahko čistiť a dezinfikovať;

f) je postavená tak, aby bolo účinné zabránené nepovolenému prístupu ľudí.

II.    Podmienky pre dohľad nad stanicami pre odber a skladovanie spermy

1.

Stanice pre odber spermy:

1.1. sú kontrolované, aby sa zabezpečilo, že:

a) sa v nich nachádzajú iba zvieratá tých druhov, ktorým sa má odobrať sperma.

Iné domáce zvieratá sa však môžu tiež prijať za predpokladu, že nepredstavujú riziko infekcie pre tie druhy, ktorým sa má odobrať sperma, a spĺňajú podmienky stanovené veterinárnym lekárom stanice.

Ak sa v prípade koňovitých stanice pre odber spermy využívajú spoločne s priestormi, v ktorých sa vykonáva umelá inseminácia alebo prirodzené pripúšťanie, potom sa koňovité samičieho pohlavia („kobyly“) a nevykastrované skúšobné koňovité samčieho pohlavia („žrebce“) alebo žrebce pre prirodzené pripúšťanie prijímajú, ak vyhovujú požiadavkám bodov 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 oddielu I kapitoly II;

b) je zabránené vstupu nepovolaných osôb a od návštevníkov s povolením na vstup sa vyžaduje splnenie podmienok stanovených veterinárnym lekárom stanice;

c) zamestnávajú len spôsobilý personál, ktorý je primerane vyškolený v oblasti dezinfekčných a hygienických postupov na zabránenie šírenia chorôb;

1.2. sú monitorované, aby sa zabezpečilo, že:

a) sa uchovávajú záznamy o:

i) druhu, plemene, dátume narodenia a identifikácii každého zvieraťa nachádzajúceho sa v stanici;

ii) každom pohybe zvieraťa zo stanice alebo do stanice;

iii) zdravotnej anamnéze a všetkých diagnostických testoch a ich výsledkoch, ošetreniach a vakcinácii vykonaných na zvieratách, ktoré sa v nich nachádzajú;

iv) dátume odberu a spracovania spermy;

v) mieste určenia spermy;

vi) uskladnení spermy;

b) žiadne zo zvierat, ktoré sa nachádzajú v stanici, sa minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu nepoužilo na prirodzené pripúšťanie;

c) odber, spracovanie a skladovanie spermy sa vykonáva iba v budovách vyhradených na tento účel;

d) všetky nástroje prichádzajúce do kontaktu so spermou alebo darcovským zvieraťom počas odberu alebo spracovania sa pred použitím riadne vydezinfikujú alebo vysterilizujú, okrem nástrojov, ktoré sú nové, jednorazové a po použití sa zneškodnia („nástroje na jedno použitie“).

Ak v prípade koňovitých je stanica pre odber spermy umiestnená spoločne so stanicou na umelú insemináciu alebo prirodzené pripúšťanie, nástroje a náradie na umelú insemináciu alebo prirodzené pripúšťanie sú dôsledne oddelené od tých, ktoré prichádzajú do kontaktu s darcovskými zvieratami alebo inými zvieratami nachádzajúcimi sa v stanici pre odber spermy;

e) produkty živočíšneho pôvodu používané pri spracovaní spermy vrátane riediacich roztokov, prísad alebo extenderov sú získané zo zdrojov, ktoré nepredstavujú žiadne veterinárne riziko alebo boli pred použitím spracované tak, aby sa zabránilo vzniku tohto rizika;

f) kryogénne činidlá použité na uchovanie alebo uskladnenie spermy sa nepoužili predtým na iné produkty živočíšneho pôvodu;

g) skladovacie nádoby a prepravné nádoby boli riadne vydezinfikované alebo vysterilizované pred začiatkom každého plnenia, okrem nádob, ktoré sú nové, jednorazové a po použití sa zneškodnia („nádoby na jedno použitie“);

h) každá jednotlivá dávka spermy alebo každý ejakulát čerstvej spermy určený na ďalšie spracovanie je jasne označený tak, aby bolo možné ľahko zistiť dátum odberu spermy, druh, plemeno a identifikáciu darcovského zvieraťa a číslo povolenia stanice pre odber spermy;

1.3. aspoň raz v kalendárnom roku sa kontrolujú úradným veterinárnym lekárom počas sezónneho reprodukčného cyklu v prípade zvierat, ktoré majú sezónny reprodukčný cyklus, a dvakrát v každom kalendárnom roku v prípade zvierat, ktoré nemajú sezónny reprodukčný cyklus, aby sa posúdili a overili všetky záležitosti týkajúce sa podmienok na schválenie, dohľad a monitorovanie tam, kde je to potrebné na základe záznamov, štandardných pracovných postupov a interných auditov.

2.

Stanice pre skladovanie spermy:

2.1. sa kontrolujú, aby sa zabezpečilo, že:

a) stav darcovských zvierat, ktorých sperma sa v stanici uskladňuje, spĺňal požiadavky tejto smernice;

b) boli splnené požiadavky stanovené v bodoch 1.1 písm. b) a c);

c) uchovávali sa záznamy o každom pohybe spermy, ktorá sa dostáva do stanice pre skladovanie a ktorá z nej odchádza;

2.2. sa monitorujú, aby:

a) sa do schválenej stanice pre odber spermy dostávala len sperma odobratá v schválenej stanici pre odber alebo skladovanie spermy, prichádzajúca z nej a prepravená v podmienkach poskytujúcich všetky možné zdravotné záruky, pričom sa táto sperma nedostala do styku so spermou, ktorá nie je v súlade s touto smernicou;

b) sperma sa skladovala len v priestoroch vyhradených na tento účel, a to za prísnych hygienických podmienok;

c) všetky nástroje, ktoré prídu do styku so spermou, boli pred použitím riadne vydezinfikované alebo vysterilizované, okrem nástrojov na jedno použitie;

d) skladovacie nádoby a prepravné nádoby boli riadne vydezinfikované alebo vysterilizované pred začiatkom každého plnenia, okrem nádob na jedno použitie;

e) kryogénne činidlá použité na uchovanie alebo uskladnenie spermy sa predtým nepoužili na iné produkty živočíšneho pôvodu;

f) každá jednotlivá dávka spermy bola jasne označená tak, aby bolo možné ľahko zistiť dátum odberu spermy, druh, plemeno a identifikáciu darcovského zvieraťa a číslo povolenia stanice pre odber spermy; každý členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom charakteristiku a formu označenia používaného na svojom území;

2.3. odchylne od bodu 2.2 písm. a) je skladovanie embryí v schválených staniciach pre skladovanie spermy povolené v prípade, že spĺňajú požiadavky tejto smernice a sú uskladnené v samostatných skladovacích nádobách;

2.4. aspoň dvakrát v každom kalendárnom roku sa kontrolujú úradným veterinárnym lekárom, aby sa posúdili a overili všetky záležitosti týkajúce sa podmienok na schválenie, dohľad a monitorovanie tam, kde je to potrebné na základe záznamov, štandardných pracovných postupov a interných auditov.

III.    Podmienky na schválenie tímov pre odber a produkciu embryí a na dohľad nad nimi

1.

S cieľom získať schválenie spĺňa každý tím pre odber embryí tieto požiadavky:

1.1. Odber, ošetrenie a uskladnenie embryí vykonáva buď veterinárny lekár tímu, alebo na jeho zodpovednosť jeden alebo viac technikov, ktorí sú spôsobilí a oboznámení s hygienickými metódami a technikou, ako aj s technikou a zásadami kontroly ochorení.

1.2. Veterinárny lekár tímu je zodpovedný za všetky operácie tímu vrátane:

a) overovania identity a zdravotného stavu darcovských zvierat;

b) hygieny zaobchádzania s darcovskými zvieratami a chirurgické zákroky;

c) dezinfekčné a hygienické postupy;

d) uchovávania záznamov o:

i) druhu, plemene, dátume narodenia a identifikácii každého darcovského zvieraťa;

ii) zdravotnej anamnéze a všetkých diagnostických testoch a ich výsledkoch, ošetreniach a vakcinácii vykonanej na darcovských zvieratách;

iii) mieste a dátume odberu, spracovania a uskladnenia oocytov, vajíčok a embryí;

iv) identifikácii embryí a údajoch o mieste ich určenia, ak sú známe.

1.3. Tím je pod všeobecným dohľadom úradného veterinárneho lekára, ktorý ho aspoň raz v každom kalendárnom roku kontroluje, aby sa zabezpečilo dodržiavanie hygienických podmienok, pokiaľ ide o odber, spracovanie a skladovanie embryí, a aby sa overili všetky záležitosti týkajúce sa podmienok na schválenie a dohľad tam, kde je to potrebné na základe záznamov, štandardných pracovných postupov a interných auditov.

1.4. Tím má k dispozícii laboratórium so stálym sídlom alebo mobilné laboratórium, v ktorom je možné embryá vyšetriť, spracovať a zabaliť a v ktorom sa nachádza aspoň pracovná plocha, optický mikroskop alebo stereomikroskop a v prípade potreby kryogénne zariadenie.

1.5. Laboratórium so stálym sídlom má:

a) miestnosť, kde sa môžu embryá spracovávať a ktorá je fyzicky oddelená od priestoru, kde sa manipuluje s darcovskými zvieratami počas odberu;

b) miestnosť alebo priestor na čistenie a sterilizáciu nástrojov, okrem prípadu používania náradia určeného výlučne na jedno použitie;

c) miestnosť na skladovanie embryí.

1.6. Mobilné laboratórium:

a) má špeciálne vybavenú časť vozidla skladajúcu sa z dvoch oddelených častí:

i) jedna, ktorá musí byť čistou časťou, je určená na vyšetrovanie a spracúvanie embryí, a

ii) druhá, ktorá je určená na odkladanie náradia a materiálu používaných pri styku s darcovskými zvieratami;

b) používa výlučne náradie na jedno použitie, pokiaľ nie je možné zabezpečovať sterilizáciu náradia a poskytovanie kvapalín a ostatných produktov nevyhnutných pre odber embryí a ich spracovanie prostredníctvom laboratória so stálym sídlom.

1.7. Návrh a dispozičné riešenie budov a laboratórií sa stanoví tak, a operácie tímu sa uskutočňujú tak, aby sa predchádzalo krížovým kontamináciám.

1.8. Tím má k dispozícii skladovacie priestory umožňujúce:

a) vyčleniť aspoň jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie vajíčok a embryí;

b) nekomplikované čistenie a dezinfekciu;

c) viesť nepretržité záznamy o všetkých vajíčkach alebo embryách, ktoré sa do nich dostávajú a ktoré z nich odchádzajú;

d) uchovávať skladovacie nádoby na vajíčka a embryá, ktoré sú uskladnené na mieste, ktoré je pod kontrolou veterinárneho lekára tímu a ktoré pravidelne kontroluje úradný veterinárny lekár.

1.9. Príslušný orgán môže povoliť skladovanie spermy v skladovacích priestoroch uvedených v bode 1.8 pod podmienkou, že príslušná sperma:

a) spĺňa požiadavky tejto smernice v prípade oviec, kôz alebo koní alebo požiadavky smernice Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze ( 25 ), v prípade ošípaných;

b) je uskladnená na účely operácií vykonávaných tímom v oddelených skladovacích nádobách v priestoroch určených na skladovanie schválených embryí.

2.

S cieľom získať schválenie spĺňa každý tím pre produkciu embryí takisto tieto dodatočné požiadavky:

2.1. Členovia tímu boli primerane vyškolení v oblasti kontroly ochorení a laboratórnych techník, hlavne v postupoch pre prácu v sterilných podmienkach.

2.2. Tím má k dispozícii laboratórium so stálym sídlom, ktoré:

a) má zodpovedajúce náradie a zariadenie vrátane oddelených miestností na:

 získavanie oocytov z ovárií,

 spracovávanie oocytov, vajíčok a embryí,

 skladovanie embryí;

b) má laminárne alebo iné vhodné zaradenia, v ktorých sa vykonávajú všetky technické operácie v špecifických sterilných podmienkach (spracovávanie oocytov, embryí a spermy).

Centrifugácia spermy sa však môže vykonávať mimo laminárneho alebo iného zariadenia, pokiaľ sú plne dodržané hygienické podmienky.

2.3. V prípade, keď sa vajíčka a iné tkanivá majú odoberať na bitúnku, má k dispozícii vhodné náradie na odber a hygienickú a bezpečnú prepravu ovárií a iných tkanív do spracovateľského laboratória.

KAPITOLA II

Podmienky týkajúce sa darcovských zvierat

I.    Podmienky týkajúce sa darcovských žrebcov

1.

Aby bol darcovský žrebec použitý na odber spermy, spĺňa podľa zistenia veterinárneho lekára stanice tieto požiadavky:

1.1. nevykazuje v čase prijatia a v deň odberu spermy žiadne klinické príznaky infekčnej alebo nákazlivej choroby;

1.2. pochádza z územia alebo v prípade regionálneho usporiadania z časti územia členského štátu alebo tretej krajiny a z poľnohospodárskeho podniku podliehajúceho veterinárnemu dohľadu, pričom sú z každej strany splnené požiadavky smernice 90/426/EHS;

1.3. minimálne 30 dní pred dátumom odberu spermy sa nachádza v poľnohospodárskych podnikoch, kde počas uvedeného obdobia žiaden kôň nevykazoval klinické príznaky vírusovej arteritídy koní ani nákazlivej metritídy;

1.4. počas 30 dní pred prvým odberom spermy a počas doby odberu sa nepoužíva na prirodzené párenie;

▼M16

1.5. podrobuje sa týmto testom vykonaným a potvrdeným v laboratóriu, ktoré uznal príslušný orgán a ktoré má ďalej uvedené testy zahrnuté vo svojej akreditácii v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ( 26 ) podľa programu stanoveného v bode 1.6.:

a) imunodifúznemu testu na agarovom géle (Cogginsov test) alebo testu ELISA na infekčnú anémiu koní s negatívnym výsledkom;

b) testu na izoláciu vírusu vírusovej arteritídy koní alebo na zistenie jeho genómu prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) alebo PCR v reálnom čase vykonanému s negatívnym výsledkom na alikvotnej časti celej spermy darcovského žrebca,okrem prípadu, ak darcovský žrebec reagoval s negatívnym výsledkom pri zriedení séra v pomere 1: 4 pri sérumneutralizačnom teste na vírusovú arteritídu koní;

c) testu na identifikáciu pôvodcu infekčnej metritídy koní vykonanému v každom prípade s negatívnym výsledkom na troch vzorkách (steroch) odobratých darcovskému žrebcovi dva razy v intervale najmenej 7 dní, a v žiadnom prípade nie skôr ako 7 dní (pri systémovej liečbe) alebo 21 dní (pri lokálnej liečbe) po možnej antimikrobiálnej liečbe darcovského žrebca, prinajmenšom z týchto miest:

 predkožky (predkožkového vaku),

 uretry,

  fossa glandis.

Pred odoslaním do laboratória sa vzorky musia umiestniť v transportnom médiu s aktívnym uhlím, napr. médiu Amies.

Vzorky sa musia podrobiť aspoň jednému z týchto testov:

i) kultúre za mikroaerofilných podmienok počas aspoň 7 dní na izoláciu Taylorella equigenitalis, uskutočnenej do 24 hodín po odbere vzoriek z darcovského zvieraťa alebo do 48 hodín, ak sa vzorky počas prepravy uchovávali v chlade; alebo

ii) polymerázovej reťazovej reakcii (PCR) alebo PCR v reálnom čase na zistenie genómu Taylorella equigenitalis vykonanej do 48 hodín po odbere vzoriek z darcovského zvieraťa.

▼M10

1.6. podrobuje sa jednému z týchto testovacích programov:

▼M16

a) ak sa darcovský žrebec zdržiava v stanici pre odber spermy nepretržite minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu a žiaden jedinec čeľade koňovitých v stanici pre odber spermy nepríde do priameho kontaktu s jedincom čeľade koňovitých, ktorý má horší zdravotný stav ako darcovský žrebec, vykonajú sa testy vyžadované v bode 1.5 na vzorkách odobratých darcovskému žrebcovi aspoň raz ročne na začiatku reprodukčného cyklu alebo pred prvým odberom spermy určenej na obchodovanie s čerstvou, chladenou alebo zmrazenou spermou a najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia pobytu trvajúceho minimálne 30 dní pred prvým odberom spermy;

b) ak sa darcovský žrebec zdržiava v stanici pre odber spermy minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a počas doby odberu, pričom sa ale na zodpovednosť veterinárneho lekára stanice príležitostne môže zo stanice vzdialiť na nepretržité obdobie kratšie ako 14 dní, a/alebo sa iný jedinec čeľade koňovitých v stanici pre odber spermy dostane do priameho kontaktu s jedincom čeľade koňovitých, ktorý má horší zdravotný stav, vykonajú sa testy, ktoré sa vyžadujú v bode 1.5, a to takto:

i) aspoň raz do roka na vzorkách odobratých darcovskému žrebcovi na začiatku sezónneho reprodukčného cyklu alebo pred prvým odberom spermy určenej na obchodovanie s čerstvou, chladenou alebo zmrazenou spermou a najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia pobytu s trvaním minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy; a

ii) počas doby odberu spermy určenej na obchodovanie s čerstvou, chladenou alebo zmrazenou spermou takto:

 test požadovaný v bode 1.5 písm. a) na vzorkách odobratých najviac 90 dní pred odberom spermy na účely obchodovania;

 test požadovaný v bode 1.5 písm. b) na vzorkách odobratých najviac 30 dní pred odberom spermy na účely obchodovania, okrem prípadu, keď sa u žrebca prostredníctvom testu na izoláciu vírusu, PCR alebo PCR v reálnom čase, vykonaného na vzorkách alikvotnej časti celej spermy odobratej najviac 6 mesiacov pred odberom spermy na účely obchodovania potvrdí, že nie je prenášateľom nákazy, a ak darcovský žrebec reagoval s pozitívnym výsledkom pri zriedení séra v pomere aspoň 1:4 pri sérumneutralizačnom teste na vírusovú arteritídu koní;

 test požadovaný v bode 1.5 písm. c) na vzorkách odobratých najviac 60 dní pred odberom spermy na účely obchodovania, ktorý sa v prípade PCR alebo PCR v reálnom čase môže vykonať na troch vzorkách (steroch) odobratých pri jedinej príležitosti;

c) ak darcovský žrebec nespĺňa podmienky uvedené v písm. a) a b) a sperma je odobratá na účely obchodovania so zmrazenou spermou, testy požadované v bode 1.5 sa vykonávajú na vzorkách odobratých darcovskému žrebcovi takto:

i) aspoň raz do roka na začiatku sezónneho reprodukčného cyklu;

ii) počas doby uskladnenia spermy uvedenej v kapitole III oddiele I bode 1.3 písm. b) a pred tým, ako sperma opustí stanicu alebo sa použije, a to na vzorkách odobratých najskôr 14 dní a najneskôr 90 dní po dátume odberu spermy.

Odchylne od prvého pododseku bodu ii) sa odoberanie vzoriek po odbere spermy a testovanie na vírusovú arteritídu koní po odbere spermy podľa bodu 1.5. písm. b) nevyžaduje, ak sa u séropozitívneho darcovského žrebca prostredníctvom testu na izoláciu vírusu, PCR alebo PCR v reálnom čase, vykonaného s negatívnym výsledkom na vzorkách alikvotnej časti celej spermy darcovského žrebca odobratejdvakrát ročne s intervalom najmenej štyri mesiace potvrdí, že nie je prenášateľom nákazy, a ak darcovský žrebec reagoval s pozitívnym výsledkom pri zriedení séra v pomere najmenej 1: 4 pri sérumneutralizačnom teste na vírusovú arteritídu koní.

▼M10

1.7. Ak je niektorý z testov stanovených v bode 1.5 pozitívny, darcovský žrebec sa izoluje a so spermou, ktorá mu bola odobratá od dátumu posledného negatívneho testu, sa neobchoduje, s výnimkou spermy z každého ejakulátu, ktorý bol podrobený testu na izoláciu vírusu vírusovej arteritídy koní s negatívnym výsledkom.

Sperma odobratá všetkým ostatným žrebcom v stanici pre odber spermy od dátumu odobratia poslednej vzorky, ktorej výsledok bol negatívny v jednom z testov stanovených v bode 1.5, sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým sa neobnoví veterinárny status stanice pre odber spermy a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v bode 1.5 v sperme.

1.8. Sperma odobratá žrebcom v stanici pre odber spermy podliehajúca zákazu podľa článku 4 alebo 5 smernice 90/426/EHS sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým úradný veterinárny lekár neobnoví veterinárny status stanice pre odber spermy v súlade so smernicou 90/426/EHS a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré v sperme vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v prílohe A k smernici 90/426/EHS.

II.    Podmienky týkajúce sa darcovských oviec a kôz samčieho pohlavia

1.

Pre všetky ovce a kozy prijaté do stanice pre odber spermy platia tieto požiadavky:

1.1. Boli minimálne 28 dní v karanténe v zariadeniach osobitne schválených na tento účel príslušným orgánom, v ktorých sa nachádzali iba zvieratá s prinajmenšom rovnakým zdravotným stavom („karanténne zariadenie“).

1.2. Pred ich umiestnením do karanténneho zariadenia patrili k poľnohospodárskemu podniku úradne vyhlásenému za poľnohospodársky podnik pre chov oviec alebo kôz bez výskytu brucelózy podľa článku 2 smernice 91/68/EHS a neboli držané v poľnohospodárskom podniku s nižším zdravotným statusom, pokiaľ ide o brucelózu.

1.3. Pochádzajú z poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa počas 60 dní pred ich pobytom v karanténnom zariadení podrobili sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s prílohou D k smernici 91/68/EHS alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou.

1.4. Podrobili sa týmto testom uskutočneným na vzorke krvi odobratej v rámci 28 dní pred začiatkom karanténneho obdobia špecifikovaného v bode 1.1, pričom boli výsledky v každom z prípadov negatívne, okrem testu na hraničiarsku chorobu (Border disease) uvedeného v písmene c) bode ii):

a) sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa prílohy C k smernici 91/68/EHS;

b) sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s prílohou D k smernici 91/68/EHS alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou;

c) na hraničiarsku chorobu (Border disease):

i) testu na izoláciu vírusu alebo skúške na prítomnosť vírusového antigénu a

ii) sérologickej skúške na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok („test na protilátky“).

Príslušný orgán môže povoliť, by boli testy uvedené v tomto bode vykonané na vzorkách odobratých v karanténnom zariadení. Ak sa takéto povolenie udelí, karanténne obdobie uvedené v bode 1.1 sa nezačne pred dátumom odberu vzoriek. Ak sa však výsledok akéhokoľvek testu uvedeného v tomto bode ukáže ako pozitívny, zviera, ktorého sa to týka, je okamžite z karanténneho zariadenia odstránené. V prípade skupinovej izolácie sa karanténne obdobie uvedené v bode 1.1 pre ostatné zvieratá nezačne, kým zviera, ktorého test bol pozitívny, nebude odstránené.

1.5. Podrobili sa týmto testom uskutočneným na vzorkách odobratých počas karanténneho obdobia špecifikovaného v bode 1.1 a najmenej 21 dní po ich prijatí do karanténneho zariadenia, pričom boli ich výsledky negatívne:

a) sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa prílohy C k smernici 91/68/EHS;

b) sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s prílohou D k smernici 91/68/EHS alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou.

1.6. Podrobili sa testom na hraničiarsku chorobu (Border disease) uvedeným v bode 1.4 písm. c) bodoch i) a ii) vykonaným na vzorkách krvi odobratých počas karanténneho obdobia špecifikovaného v bode 1.1, a najmenej 21 dní po tom, ako boli prijaté do karanténneho zariadenia.

Do stanice pre odber spermy bude umožnené vstúpiť akémukoľvek zvieraťu (séronegatívnemu alebo séropozitívnemu) len vtedy, ak nedôjde k sérokonverzii u zvierat, ktoré boli pri skúške pred vstupom do karanténneho zariadenia séronegatívne.

Ak dôjde k sérokonverzii, všetky zvieratá, ktoré zostanú séronegatívne, sú ponechané v karanténe počas predĺženého obdobia, kým v skupine neprestane dochádzať ku sérokonverzii počas troch týždňov odo dňa, keď ku sérokonverzii došlo.

Sérologicky pozitívne zvieratá majú umožnené vstúpiť do stanice pre odber spermy pod podmienkou negatívneho výsledku testu uvedeného v bode 1.4 písm. c) bode ii).

2.

Zvieratá sú prijaté do stanice pre odber spermy len s výslovným súhlasom veterinárneho lekára stanice. Každý pohyb do a zo stanice pre odber spermy sa zaznamenáva.

3.

Žiadne zvieratá prijaté do stanice pre odber spermy nevykazujú žiadne klinické príznaky ochorenia v deň prijatia.

Všetky zvieratá, bez toho, aby bol dotknutý bod 4, prichádzajú z karanténneho zariadenia, ktoré v deň vyslania príslušných zvierat do stanice pre odber spermy spĺňa tieto podmienky:

a) nachádza sa v oblasti, v ktorej sa vo vzdialenosti 10 kilometrov za posledných 30 dní nevyskytlo ohnisko slintačky a krívačky;

b) za posledné tri mesiace sa v ňom nevyskytla slintačka a krívačka ani brucelóza;

c) za posledných 30 dní sa v ňom nevyskytli povinne nahlasovateľné choroby vymedzené v článku 2 písm. b) bode 6 smernice 91/68/EHS.

4.

Ak sú splnené podmienky stanovené v bode 3 a počas 12 mesiacov pred presunom zvierat boli vykonané rutinné testy uvedené v bode 5, zvieratá sa môžu presunúť z jednej schválenej stanice pre odber spermy do druhej s rovnakým zdravotným statusom, a to bez izolácie alebo testovania, ak ide o priamy presun. Dané zviera nesmie prísť do priameho alebo nepriameho styku s párnokopytníkmi s horším zdravotným stavom a dopravné prostriedky, ktoré sa použijú, sa pred použitím vydezinfikujú. Ak sa zviera presúva z jednej stanice pre odber spermy do stanice pre odber spermy v inom členskom štáte, tento presun sa uskutočňuje v súlade so smernicou 91/68/EHS.

5.

Všetky ovce a kozy držané v schválenej stanici pre odber spermy sa aspoň jedenkrát v každom kalendárnom roku podrobujú týmto testom, a to s negatívnymi výsledkami:

a) sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa prílohy C k smernici 91/68/EHS;

b) sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s prílohou D k smernici 91/68/EHS alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou;

c) testu na protilátky na hraničiarsku chorobu (Border disease) uvedenému v bode 1.4 písm. c) bode ii), ktorý sa vykonáva len u séronegatívnych zvierat.

6.

Všetky testy uvedené v tejto časti vykonáva schválené laboratórium.

7.

Ak sa ktorýkoľvek z testov opísaných v bode 5 ukáže ako pozitívny, príslušné zviera sa izoluje a sperma, ktorá mu bola odobratá od dátumu posledného negatívneho testu, nie je predmetom obchodovania.

Zviera uvedené v prvom odseku sa zo stanice odstráni, okrem prípadu, keď ide o hraničiarsku chorobu (Border disease), keď sa zviera podrobí testu uvedenému v bode 1.4 písm. c) bode i) s negatívnym výsledkom.

Sperma odobratá všetkým ostatným zvieratám v stanici pre odber spermy od dátumu odobratia poslednej vzorky, ktorej výsledok bol negatívny v jednom z testov opísaných v bode 5, sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým sa neobnoví veterinárny status stanice pre odber spermy a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v bode 5 v sperme.

8.

Sperma pochádza od zvierat, ktoré:

a) v deň odberu spermy nevykazujú žiadne klinické príznaky ochorenia;

b) počas 12 mesiacov pred dátumom odberu spermy:

i) buď neboli očkované proti slintačke a krívačke, alebo

ii) boli zaočkované proti slintačke a krívačke minimálne 30 dní pred odberom, v tomto prípade 5 % (minimálne päť dávok) každého odberu spermy sa podrobí testu na izoláciu vírusu slintačky a krívačky s negatívnymi výsledkami;

c) boli pred odberom spermy držané v schválenej stanici pre odber spermy počas nepretržitého obdobia aspoň 30 dní v prípade odberu čerstvej spermy;

d) vyhovujú požiadavkám stanoveným v článkoch 4, 5 a 6 smernice 91/68/EHS;

e) ak boli držané v poľnohospodárskych podnikoch uvedených v článku 11 ods. 2 prvej zarážke, s negatívnym výsledkom sa podrobili počas 30 dní pred dátumom odberu spermy:

i) sérologickej skúške na brucelózu (B. melitensis) uskutočnenej podľa prílohy C k smernici 91/68/EHS;

ii) sérologickej skúške na infekčnú epididymitídu (B. ovis) uskutočnenej v súlade s prílohou D k smernici 91/68/EHS alebo akémukoľvek inému testu so zhodnou zdokumentovanou citlivosťou a špecifickosťou;

iii) testu na izoláciu vírusu hraničiarskej choroby (Border disease);

f) nepoužívajú sa minimálne 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy a medzi dňom odberu prvej vzorky uvedenej v bodoch 1.5 a 1.6 alebo v písmene e) a do konca doby odberu na prirodzené pripúšťanie.

9.

Sperma odobratá darcovským ovciam a kozám samčieho pohlavia v stanici pre odber spermy alebo v poľnohospodárskom podniku uvedenému v článku 11 ods. 2 prvej zarážke podliehajúca z veterinárnych dôvodov zákazu podľa článku 4 smernice 91/68/EHS sa uchováva v samostatných skladovacích miestnostiach a neobchoduje sa s ňou, kým úradný veterinárny lekár neobnoví veterinárny status stanice pre odber spermy alebo poľnohospodárskeho podniku v súlade so smernicou 91/68/EHS a kým sa uskladnená sperma nepodrobí primeranému oficiálnemu vyšetreniu, ktoré v sperme vylúči prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia uvedené v časti I prílohy B k smernici 91/68/EHS.

KAPITOLA III

Požiadavky týkajúce sa spermy, vajíčok a embryí

I.    Podmienky týkajúce sa odberu, spracovania, uchovávania, uskladňovania a prepravy spermy

1.1. Ak sa, bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES ( 27 ), do každého mililitra spermy pridávajú antibiotiká alebo zmes antibiotík s baktericídnou aktivitou prinajmenšom rovnocennou baktericídnej aktivite týchto zmesí: gentamicín (250 μg), tylozín (50 μg), lincomycin-spectinomycin (150/300 μg); penicilín (500 IU), streptomycín (500 μg), lincomycin-spectinomycin (150/300 μg) alebo amikacín (75μg), divekacin (25μg), názvy pridaných antibiotík a ich koncentrácia sa uvádza vo veterinárnom osvedčení uvedenom v článku 11 ods. 2 štvrtej zarážke.

1.2. Všetky nástroje používané pri odbere, spracovaní, uchovaní alebo zamrazovaní spermy okrem nástrojov na jedno použitie sa pred použitím buď primerane vydezinfikujú, alebo vysterilizujú.

1.3. Zmrazená sperma:

a) umiestňuje sa do skladovacích nádob a uchováva sa v nich, pričom tieto nádoby:

i) boli pred použitím vyčistené a vydezinfikované alebo vysterilizované, alebo ide o nádoby na jedno použitie;

ii) obsahujú kryogénne činidlo, ktoré sa predtým nepoužilo na iné výrobky živočíšneho pôvodu;

b) pred odoslaním alebo použitím sa skladuje v schválených podmienkach počas minimálneho obdobia 30 dní od dátumu odberu.

1.4. Sperma, ktorá má byť predmetom obchodovania:

a) preváža sa do členského štátu určenia v prepravných nádobách, ktoré boli pred použitím vyčistené a vydezinfikované alebo vysterilizované alebo ktoré sú určené na jedno použitie a ktoré boli pred odoslaním zo schválených staníc pre odber spermy alebo staníc pre skladovanie spermy zapečatené a očíslované.

b) je označená tak, aby sa číslo banky alebo inej nádobky zhodovalo s číslom na veterinárnom osvedčení uvedenom v článku 11 ods. 2 štvrtej zarážke a s číslom na nádobe, v ktorej sú uskladnené a prevážané.

II.    Podmienky týkajúce sa vajíčok a embryí

1.   Odber a spracovanie embryí produkovaných in vivo

Embryá produkované in vivo sa považujú za výsledok umelej inseminácie spermou, ktorá spĺňa požiadavky tejto smernice, a odoberajú, spracúvajú a uchovávajú sa v súlade s týmito pravidlami:

1.1. Embryá odoberá a spracúva schválený tím pre odber embryí, bez toho, aby prišli do styku s akoukoľvek inou skupinou embryí, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice.

1.2. Embryá sa odoberajú na mieste, ktoré je oddelené od ostatných častí priestorov alebo poľnohospodárskeho podniku, kde sa embryá odoberajú, a ktoré je v dobrom technickom stave a vybudované z materiálov umožňujúcich jeho účinné a jednoduché čistenie a dezinfekciu.

1.3. Embryá sa spracúvajú (vyšetrujú, umývajú, ošetrujú a umiestňujú do označených a sterilných baniek, ampúl alebo iných nádobiek) buď v laboratóriu so stálym sídlom, alebo v mobilnom laboratóriu, ktoré sa, pokiaľ ide o náchylné druhy, nachádza v oblasti, v ktorej sa vo vzdialenosti 10 kilometrov za posledných 30 dní nevyskytlo ohnisko slintačky a krívačky.

1.4. Celé náradie používané na odber embryí, manipuláciu s nimi, ich umytie, zamrazovanie a skladovanie sa pred použitím sterilizuje alebo dôkladne čistí a dezinfikuje v súlade s príručkou IETS ( 28 ), alebo ide o jednorazové náradie.

1.5. Žiaden biologický produkt živočíšneho pôvodu použitý v médiách a roztokoch na odber, spracovanie, umývanie a uskladnenie embryí neobsahuje patogénne mikroorganizmy. Médiá a roztoky používané pri odbere, zamrazovaní a uskladňovaní embryí sa sterilizujú schválenými metódami podľa príručky IETS a zaobchádza sa s nimi spôsobom, ktorý zabezpečí, že nedôjde k narušeniu sterility. Ak je to vhodné, môžu sa do médií používaných pri odbere, spracovaní, umývaní a uskladňovaní pridávať antibiotiká podľa príručky IETS.

1.6. Kryogénne činidlá použité na uchovanie alebo uskladnenie embryí sa nepoužili predtým na iné produkty živočíšneho pôvodu.

1.7. Každá banka, ampula alebo iná nádobka sa jasne označí štítkom podľa štandardizovaného systému podľa príručky IETS.

▼M16

1.8. Embryá sa umývajú a majú intaktnú zona pellucida alebo embryonálne puzdro v prípade embryí koňovitých, pred aj bezprostredne po umytí. V súlade s príručkou IETS sa štandardný postup umývania upraví tak, aby zahŕňal dodatočné omytia enzýmom trypsín v prípade, keď sa vyžaduje inaktivácia alebo odstránenie určitých patogénov.

▼M10

1.9. Embryá od rozličných darcovských zvierat sa neumývajú spoločne.

▼M16

1.10.  Zona pellucida každého embrya, alebo embryonálne puzdro v prípade embryí koňovitých, sa vyšetruje na celom jeho povrchu pri minimálne 50-násobnom zväčšení a osvedčuje sa intaktnosť a neprítomnosť cudzorodých častíc.

▼M10

1.11. Skupina embryí, ktoré sa úspešne podrobili vyšetreniu stanovenému v bode 1.10, sa umiestňujú do sterilných baniek, ampúl alebo iných nádobiek, ktoré sú označené v súlade s bodom 1.7 a ktoré sa okamžite zapečatia.

1.12. Ak je to vhodné, každé embryo sa zamrazuje čo najskôr a uskladňuje sa na mieste, ktoré je pod kontrolou veterinárneho lekára tímu.

1.13. Každý tím pre odber embryí predkladá na účely úradného vyšetrenia na zisťovanie bakteriálnej a vírusovej kontaminácie rutinné vzorky neživotaschopných embryí alebo vajíčok, tekutín na oplachovanie alebo umývanie, ktoré boli použité pri činnosti podľa príručky IETS.

1.14. Každý tím pre odber embryí uchováva záznamy o svojej činnosti v súvislosti s odbermi embryí po dobu dvoch rokov po tom, ako sa stali predmetom obchodovania alebo vývozu, vrátane:

a) plemena, veku a individuálnej identifikácie príslušných darcovských zvierat;

b) miesta odberu, spracovania a uskladnenia embryí, ktoré tím odobral;

c) identifikácie embryí s podrobnými údajmi o príjemcovi zásielky.

2.   Odber a spracovanie vajíčok, ovárií a iných tkanív na účely produkcie embryí in vitro

Podmienky stanovené v bodoch 1.1 až 1.14 sa uplatňujú mutatis mutandis na odber a spracovanie, vajíčok, ovárií a iných tkanív na použitie pri oplodnení in vitro a/alebo in vitro kultivácii. Okrem toho platí:

2.1. Príslušný orgán je informovaný o poľnohospodárskom podniku (poľnohospodárskych podnikoch), z ktorého darcovské zvieratá pochádzajú, a má nad ním (nimi) úradnú moc.

2.2. Keď sa ováriá a iné tkanivá odoberajú na bitúnku, či už samostatným jedincom, alebo skupinám darcov („skupinový odber“), tento bitúnok je úradne schválený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu ( 29 ), a pod dohľadom veterinárneho lekára, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania vyšetrenia potenciálnych darcovských zvierat pred zabitím a obhliadok po zabití a osvedčovanie toho, že nevykazujú známky príslušných nákazlivých ochorení prenosných na zvieratá. Pokiaľ ide o náchylné druhy, bitúnok sa nachádza v oblasti, v ktorej sa vo vzdialenosti 10 kilometrov za posledných 30 dní nevyskytlo ohnisko slintačky a krívačky.

2.3. Skupiny ovárií sa do spracovateľského laboratória neprinášajú skôr, ako sa dokončí obhliadka po zabití darcovských zvierat.

2.4. Náradie na odstránenie a prepravu ovárií a iných tkanív sa pred použitím čistí a dezinfikuje a využíva sa výlučne na tieto účely.

3.   Spracovanie embryí produkovaných in vitro

Podmienky stanovené v bodoch 1.1 až 1.4 sa uplatňujú mutatis mutandis pri spracovávaní embryí produkovaných in vitro. Okrem toho platí:

3.1. Embryá produkované in vitro sa považujú za výsledok oplodnenia in vitro, a to spermou, ktorá spĺňa požiadavky tejto smernice.

3.2. Po skončení kultivácie in vitro a ešte pred tým, ako sa zamrazia, uskladnia a prepravia, embryá sa umyjú a podrobia ošetreniu uvedenému v bodoch 1.8, 1.10 a 1.11.

3.3. Embryá rozličných darcovských zvierat (v prípade individuálneho získavania) alebo z rozličných skupinových odberov sa neumývajú spolu.

3.4. Embryá od rozličných darcovských zvierat (v prípade individuálneho získavania) alebo z rozličných skupinových odberov sa neskladujú v jednej banke, ampule alebo inej nádobke.

4.   Spracovanie mikromanipulovaných embryí

Pred každým mikrozásahom narúšajúcim integritu zona pellucida sa všetky embryá a vajíčka odoberú a spracujú v súlade s hygienickými podmienkami stanovenými v bodoch 1, 2 a 3. Okrem toho platia tieto podmienky:

4.1. V prípade, že sa uskutočňujú také mikrozásahy na embryu, ktorých súčasťou je penetrácia zona pellucida, vykonáva sa to vo vhodných laboratórnych zariadeniach pod dohľadom schváleného veterinárneho lekára tímu.

4.2. Každý tím pre odber embryí uchováva záznamy o svojej činnosti podľa bodu 1.14 vrátane podrobných údajov o technikách mikrozásahov uskutočnených na embryách, ktorých súčasťou bola penetrácia zona pellucida. V prípade embryí produkovaných prostredníctvom oplodnenia in vitro je možné uskutočňovať identifikáciu embryí na základe skupiny, ale označenie obsahuje údaje o dátume a mieste odberu ovárií a/alebo vajíčok. Je tiež možné identifikovať poľnohospodársky podnik pôvodu darcovských zvierat.

5.   Skladovanie embryí

5.1. Každý tím pre odber a produkciu embryí zabezpečuje, aby sa embryá skladovali pri vhodných teplotách v skladovacích priestoroch uvedených v kapitole I oddiele III bode 1.8.

5.2. Zamrazené embryá sa pred odoslaním skladujú v schválených podmienkach počas minimálneho obdobia 30 dní od dátumu ich odberu alebo produkcie.

6.   Preprava embryí

6.1. Embryá, ktoré majú byť predmetom obchodovania, sa prevážajú do členského štátu určenia v nádobách, ktoré boli pred použitím vyčistené a vydezinfikované alebo vysterilizované alebo ktoré sú určené na jedno použitie a ktoré boli pred odoslaním zo schválených skladovacích priestorov zapečatené a očíslované.

6.2. Banky, ampuly alebo iné nádobky sú označené tak, aby sa ich číslo zhodovalo s číslom na veterinárnom osvedčení uvedenom v článku 11 ods. 3 tretej zarážke a s číslom na nádobe, v ktorej sú uskladnené a prevážané.

KAPITOLA IV

Požiadavky týkajúce sa darcovských zvierat samičieho pohlavia

1.

Darcovské zvieratá samičieho pohlavia sa používajú na odber embryí alebo vajíčok, iba ak tieto zvieratá a poľnohospodárske podniky, z ktorých pochádzajú, vyhovujú podľa zistenia úradného veterinárneho lekára požiadavkám príslušných smerníc o obchodovaní so živými chovnými a úžitkovými zvieratami príslušných druhov v rámci Únie.

2.

Okrem požiadaviek stanovených v smernici 64/432/EHS spĺňajú darcovské samice ošípaných, okrem embryí produkovaných in vivo, ktoré sa majú podrobiť ošetreniu trypsínom, požiadavky týkajúce sa Aujeszkého choroby stanovené v súlade s článkom 9 alebo 10 uvedenej smernice.

3.

Ustanovenia smernice 91/68/EHS sa týkajú darcovských oviec a kôz samičieho pohlavia.

▼M16

4.

Okrem požiadaviek stanovených v smernici 90/426/EHS sa darcovské kobyly:

4.1. nepoužívajú na prirodzené pripúšťanie počas minimálne 30 dní pred dátumom odberu vajíčok alebo embryí a medzi dňom odberu prvej vzorky podľa bodov 4.2 a 4.3 a dňom odberu vajíčok a embryí;

4.2. podrobujú imunodifúznemu testu na agarovom géle (Cogginsov test) alebo testu ELISA na infekčnú anémiu koní, ktorých výsledok je negatívny a ktoré sa uskutočňujú na vzorkách krvi odobratých najmenej 14 dní po dátume začatia obdobia trvajúceho najmenej 30 dní podľa bodu 4.1 a najviac 90 dní pred odberom vajíčok alebo embryí na účely obchodovania;

4.3. podrobujú testu na infekčnú metritídu koní, vykonanému v každom prípade s negatívnym výsledkom v laboratóriu podľa bodu 1.5 kapitoly II oddielu I aspoň na dvoch vzorkách (steroch) odobratých darcovskej kobyle v žiadnom prípade nie skôr ako 7 dní (pri systémovej liečbe) alebo 21 dní (pri lokálnej liečbe) po možnej antimikrobiálnej liečbe darcovskej kobyly prinajmenšom z týchto miest:

 sliznica fossa clitoralis;

  sinus clitoralis.

Vzorky sa odoberajú počas obdobia uvedeného v bode 4.1 dva razy v intervale najmenej ako 7 dní v prípade testu uvedeného v bode i) alebo jeden raz v prípade testu uvedeného v bode ii).

Pred odoslaním do laboratória sa vzorky musia umiestniť v transportnom médiu s aktívnym uhlím, napr. médiu Amies.

Vzorky sa musia podrobiť aspoň jednému z týchto testov:

i) kultúre za mikroaerofilných podmienok počas aspoň 7 dní na izoláciu Taylorella equigenitalis, vykonanej do 24 hodín po odbere vzoriek z darcovského zvieraťa alebo do 48 hodín, ak sa vzorky počas prepravy uchovávali v chlade; alebo

ii) polymerázovej reťazovej reakcii (PCR) alebo PCR v reálnom čase na zistenie genómu Taylorella equigenitalis vykonanej do 48 hodín po odbere vzorky z darcovského zvieraťa.

▼M8
PRÍLOHA E

▼M15

Časť 1 –   Veterinárny certifikát na obchodovanie so zvieratami z chovov (kopytníky, vtáky vakcinované proti aviárnej influenze, zajacovité, psy, mačky a fretky) 92/65 EI

image

image

image

image

▼M11

Časť 2 –   Veterinárne osvedčenie na obchodovanie so včelami a čmeliakmi

92/65 EII

image

image

▼M13

Časť 3 –   Veterinárne osvedčenie na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami zo schválených zariadení, inštitútov alebo stredísk 92/65 EIII

image

image

▼M7
PRÍLOHA F

Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci spoločenstva

Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazenou spermou domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva

Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín

Smernica Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých (equidae) z tretích krajín

Smernica Rady 90/429/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze

Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchodovanie s hydinou a násadovými vajciami v rámci Spoločenstva a ich dovozy z tretích krajín

Smernica Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry

Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o zdravotných podmienkach zvierat upravujúca obchodovanie s ovcami a kozami v rámci Spoločenstva

Smernica Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS.( 1 ) Ú. v. ES C 327, 30.12.1989, s. 57 a Ú. v. ES C 84, 2.4.1990, s. 102.

( 2 ) Ú. v. ES C 38, 19.2.1990, s. 134 a Ú. v. ES C 149, 18.6.1990, s. 263.

( 3 ) Ú. v. ES C 62, 12.3.1990, s. 47, a Ú. v. ES C 182, 23.7.1990, s. 25.

( 4 ) Ú. v. ES L 384, 31.12.1982, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 197/90 (Ú. v. ES L 29, 31.1.1990, s. 1).

( 5 ) Ú. v. ES, 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/499/EHS (Ú. v. ES, L 268, 24.9.1991, s. 107).

( 6 ) Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11. Smernica zmenená a doplnená smernicou 90/423/EHS (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 13).

( 7 ) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 8 ) Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 9 ) Smernica Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace pohyby koní a importy koní pochádzajúcich z tretích krajín (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42). Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 10 ) Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami vo vnútri spoločenstva a príslušné importy pochádzajúce z tretích krajín (Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 11 ) Smernica Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace uvádzanie zvierat a produktov vodného hospodárstva na trh (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1).

( 12 ) Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace obchodovanie s ovcami a kozami vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1).

( 13 ) Smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991 ustanovujúca veterinárne predpisy riadiace produkciu živých dvojchlopňových mäkkýšov a ich uvádzanie na trh (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 1).

( 14 ) Smernica Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 stanovujúca veterinárne pravidlá riadiace produkciu produktov rybolovu a ich uvádzanie na trh (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15).

( 15 ) Smernica Rady 80/217/EHS z 22. januára 1980 stanovujúca opatrenia spoločenstva pre boj proti klasickému moru ošípaných. (Ú. v. ES L 47, 21.2.1980, s. 11). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 87/486/EHS (Ú. v. ES L 280, 3.10.1987, s. 21).

( 16 ) Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 41.

( 17 ) Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6.

( 18 ) Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1.

( 19 ) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

( 20 ) Smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o veterinárnych problémoch ovplyvňujúcich obchodovanie s čerstvým mäsom hydiny (Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/654/EHS (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 48).

( 21 ) Smernica Rady 91/496/EHS z 15.júla 1991, ktorá určuje zásady organizácie veterinárnych kontrol pre zvieratá pochádzajúce z tretích krajín a vstupujúce do spoločenstva a modifikuje smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 22 ) Smernica Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas transportu a modifikujúca smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS (Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17).

( 23 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 24 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 25 ) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62.

( 26 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

( 27 ) Ú. v. EÚ L 311, 28.11.2001, s. 1.

( 28 ) Príručka Medzinárodnej spoločnosti pre prenos embryí – A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures, published by the International Embryo Transfer Society, 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).

( 29 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

Top