EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0561

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/561 z 11. apríla 2016, ktorým sa mení príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny (Text s významom pre EHP)

C/2016/2008

Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/561

z 11. apríla 2016,

ktorým sa mení príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 576/2013 sa stanovuje, že nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny je podmienené identifikačným dokladom vo formáte veterinárneho osvedčenia. Vzor veterinárneho osvedčenia sa nachádza v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013 (2).

(2)

Vo vzore veterinárneho osvedčenia sa uvádza úspešné absolvovanie testu imunitnej reakcie na vakcináciu proti besnote, ktorý by sa mala vykonať podľa prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013 na vzorkách krvi odobratých zo psov, mačiek a fretiek, ktoré absolvovali alebo majú absolvovať tranzit cez iné územie alebo inú tretiu krajinu, než sú uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

(3)

Po opakovanom výskyte prípadov sfalšovaných laboratórnych správ o výsledkoch testu titrácie protilátok proti besnote je vhodné pripomenúť osvedčovateľom z určitých území alebo tretích krajín, že výsledky testu možno osvedčiť jedine po overení pravosti laboratórnej správy. Do veterinárneho osvedčenia by sa mala zahrnúť poznámka s osobitným usmernením v tomto zmysle.

(4)

Zo strany niektorých osvedčovateľov navyše dochádza k nesprávnemu výkladu položky týkajúcej sa označenia psov, mačiek alebo fretiek nachádzajúcej sa v časti I veterinárneho osvedčenia, čo spôsobuje problémy pri kontrole dodržiavania podmienok na vonkajších hraniciach Únie. Aby sa predišlo nedorozumeniu, mala by sa táto položka vypustiť z časti I veterinárneho osvedčenia, v ktorej sa opisujú zvieratá, a vložiť do jeho časti II, ktorá sa týka osvedčovania zvierat. Do časti II by sa mala zahrnúť aj poznámka s osobitným usmernením týkajúcim sa overovania označenia.

(5)

Príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

S cieľom zabrániť akémukoľvek narušeniu premiestňovania by sa používanie veterinárnych osvedčení vydaných v súlade s časťou 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia malo počas prechodného obdobia povoliť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia do 31. decembra 2016 môžu členské štáty povoliť vstup psov, mačiek a fretiek, ktoré sú premiestňované do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny na nekomerčné účely a ktoré sprevádza veterinárne osvedčenie vydané najneskôr 31. augusta 2016 v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 v jeho znení pred zmenami zavedenými týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 109).


PRÍLOHA

Časť 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 sa nahrádza takto:

„ČASŤ 1

Image

Text obrazu

Vzorové veterinárne osvedčenie na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

KRAJINA:

Veterinárne osvedčenie na premiestnenie do EÚ

Časť I: Údaje o odoslanej zásielke

I.1. Odosielateľ

Meno

Adresa

Tel. č.

I.2. Referenčné číslo osvedčenia

I.2.a.

I.3. Príslušný ústredný orgán

I.4. Príslušný miestny orgán

I.5. Príjemca

Meno

Adresa

PSČ

Tel. č.

I.6. Osoba zodpovedná za zásielku v EÚ

I.7. Krajina pôvodu

Kód ISO

I.8. Región pôvodu

Kód

I.9. Krajina určenia

Kód ISO

I.10 Región určenia

Kód

I.11. Miesto pôvodu

I.12. Miesto určenia

I.13. Miesto nakládky

I.14. Dátum odchodu

I.15. Dopravný prostriedok

I.16. Vstupná hraničná inšpekčná stanica v EÚ

I.17. Číslo(-a) CITES

I.18. Opis komodity

I.19. Kód tovaru (kód HS)

010619

I.20. Počet/Množstvo

I.21. Teplota produktov

I.22. Celkový počet balíkov

I.23. Číslo plomby/kontajnera

I.24. Druh balenia

Image

Text obrazu

I.25. Komodity sú osvedčené pre:

Spoločenské zvieratá

I.26. Tranzit do tretej krajiny

I.27. Dovoz alebo príjem do EÚ

I.28. Označenie komodity

Druh

(Vedecký názov)

Pohlavie

Farba

Plemeno

Identifikačné číslo

[dd/mm/rrrr]

Identifikačný systém

Dátum narodenia

Image

Text obrazu

KRAJINA

Nekomerčné premiestnenie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

II. Informácie o zdravotnom stave

II.a. Referenčné číslo osvedčenia

II.b.

Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár (1)/veterinárny lekár poverený príslušným orgánom (1) (uveďte názov územia alebo tretej krajiny) potvrdzujem, že:

Účel/povaha cesty uvedené majiteľom:

II.1. v priloženom vyhlásení (2) majiteľa alebo fyzickej osoby, ktorá má písomné povolenie od majiteľa, aby uskutočnila nekomerčné premiestnenie spoločenských zvierat v mene majiteľa, podloženom dokladmi (3) sa uvádza, že zvieratá opísané v kolónke I.28 budú sprevádzať majiteľa alebo fyzickú osobu, ktorá má písomné povolenie od majiteľa, aby uskutočnila nekomerčné premiestnenie spoločenských zvierat v mene majiteľa, maximálne päť dní počas jeho premiestňovania, že účelom ich premiestnenia nie je ich predaj ani prevod vlastníctva a že počas nekomerčného premiestnenia bude za zvieratá zodpovedný

(1) buď [majiteľ;]

(1) alebo [fyzická osoba, ktorá má písomné povolenie od majiteľa, aby uskutočnila nekomerčné premiestnenie spoločenských zvierat v mene majiteľa]

(1) alebo [fyzická osoba určená dopravcom, ktorého najal majiteľ, aby uskutočnila nekomerčné premiestnenie zvierat v mene majiteľa;]

(1) buď [II.2. zvieratá opísané v kolónke I.28 sa premiestňujú v počte maximálne päť kusov;]

(1) alebo [II.2. zvieratá opísané v kolónke I.28 sa premiestňujú v počte viac ako päť kusov, sú staršie ako šesť mesiacov a zúčastnia sa súťaží, výstav alebo športových podujatí či prípravy na tieto podujatia a majiteľ alebo fyzická osoba, uvedení v bode II.1, predložili dôkazy o tom (3), že zvieratá sú zaregistrované

(1) buď [s cieľom zúčastniť sa daného podujatia;]

(1) alebo [v združení organizujúcom dané podujatia;]

Osvedčenie o očkovaní proti besnote a titračnom teste na protilátky proti besnote:

(1) buď [II.3. zvieratá opísané v kolónke I.28 sú mladšie ako 12 týždňov a neboli očkované očkovacou látkou proti besnote, alebo majú 12 až 16 týždňov a boli očkované očkovacou látkou proti besnote, ale neuplynulo aspoň 21 dní od uskutočnenia primárneho očkovania proti besnote vykonaného v súlade s požiadavkami na platnosť stanovenými v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013 (4) a

II.3.1 územie alebo tretia krajina pôvodu zvierat uvedených v kolónke I.1 sú uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 a cieľový členský štát uvedený v kolónke I.5 informoval verejnosť, že povoľuje premiestňovanie takýchto zvierat na svoje územie a sprevádza ich

(1) buď [II.3.2 pripojené vyhlásenie (5) majiteľa alebo fyzickej osoby uvedené v bode II.1, v ktorom sa uvádza, že zvieratá neprišli od svojho narodenia až do chvíle ich nekomerčného premiestnenia do styku so žiadnymi voľne žijúcimi zvieratami druhov náchylných na besnotu;]

(1) alebo [II.3.2 ich matka, od ktorej sú stále závislé, a pri ktorej je možné preukázať, že pred ich narodením bola očkovaná proti besnote očkovacou látkou, ktorá spĺňa požiadavky na platnosť stanovené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013;]]

Časť II: Osvedčovanie

Image

Text obrazu

KRAJINA

Nekomerčné premiestnenie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

II. Informácie o zdravotnom stave

II.a. Referenčné číslo osvedčenia

II.b.

(1) alebo/a [II.3. zvieratá opísané v kolónke I.28 mali aspoň 12 týždňov v čase očkovania proti besnote a uplynulo aspoň 21 dní od dokončenia primárneho očkovania proti besnote (4) vykonaného v súlade s požiadavkami na platnosť stanovenými v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013 a každé následné preočkovanie sa vykonalo v období platnosti predchádzajúceho očkovania (6); a

(1) buď [II.3.1 zvieratá opísané v kolónke I.28 prichádzajú z územia alebo tretej krajiny, ktoré sú uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, a to buď priamo, cez územie alebo tretiu krajinu uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, alebo cez iné územie alebo tretiu krajinu, než sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013 (7), a podrobné údaje o aktuálnom očkovaní proti besnote sú uvedené nižšie v tabuľke;]

(1) alebo [II.3.1 zvieratá opísané v kolónke I.28 prichádzajú z iného územia alebo tretej krajiny alebo sú určené na tranzit cez iné územie alebo tretiu krajinu, než sú územia a tretie krajiny uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, a titračný test na prítomnosť protilátok proti besnote (8), vykonaný na vzorke krvi odobratej veterinárnym lekárom povereným príslušným orgánom v deň uvedený v tabuľke uvedenej nižšie nie menej ako 30 dní od predchádzajúceho očkovania a aspoň tri mesiace pred dátumom vydania tohto osvedčenia preukázal úroveň titračných protilátok rovnú alebo väčšiu ako 0,5 IU/ml (9), a každé následné preočkovanie sa vykonalo v období platnosti predchádzajúceho očkovania (6), a podrobné údaje o súčasnom očkovaní proti besnote a dátum odberu vzorky na test imunitnej odpovede sú uvedené v tabuľke uvedenej nižšie:

Alfanumerický kód transpondéra alebo tetovania zvieraťa

Dátum implantácie a/alebo načítania transpondéra alebo tetovania (10)

[dd/mm/rrrr]

Dátum očkovania

[dd/mm/rrrr]

Názov a výrobca vakcíny

Číslo šarže

Platnosť očkovania

Dátum odberu krvnej vzorky

[dd/mm/rrrr]

od

[dd/mm/rrrr]

do

[dd/mm/rrrr]

]]

Image

Text obrazu

KRAJINA

Nekomerčné premiestnenie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

II. Informácie o zdravotnom stave

II.a. Referenčné číslo osvedčenia

II.b.

Osvedčenie o ošetrení proti parazitom

(1) buď [II.4. psi opísaní v kolónke I.28 smerujú do členského štátu uvedeného v prílohe I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1152/2011 a boli ošetrení proti Echinococcus multilocularis. Podrobné údaje o ošetrení vykonanom ošetrujúcim veterinárnym lekárom v súlade s článkom 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1152/2011 (11) (12) (13) sú uvedené v tabuľke uvedenej nižšie.]

(1) alebo [II.4. psi opísaní v kolónke I.28 neboli ošetrení proti Echinococcus multilocularis (11).]

Číslo transpondéra alebo tetovania psa

Ošetrenie proti Echinococcus

Ošetrujúci veterinárny lekár

Názov a výrobca produktu

Dátum [dd/mm/rrrr] a čas ošetrenia [00:00]

Meno veľkými písmenami, pečiatka a podpis

]]

Poznámky

a) Toto osvedčenie sa týka psov (Canis lupus familiaris), mačiek (Felis silvestris catus) a fretiek (Mustela putorius furo).

b) Toto osvedčenie je platné 10 dní od dátumu vydania úradným veterinárnym lekárom do dátumu kontroly dokladov a totožnosti na určenom mieste vstupu cestujúcich do Únie (uvedené na adrese http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

V prípade prepravy po mori sa lehota 10 dní predlžuje o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Na účel ďalšieho premiestnenia do iných členských štátov je toto osvedčenie platné od dátumu kontroly dokladov a totožnosti v celkovej dĺžke štyri mesiace alebo do dátumu ukončenia platnosti očkovania proti besnote, alebo kým sa neukončí platnosť podmienok týkajúcich sa zvierat mladších ako 16 týždňov uvedených v bode II.3, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. Upozorňujeme, že podľa informácií určitých členských štátov nie je povolené premiestňovanie zvierat mladších ako 16 týždňov podľa bodu II.3 na ich územie. Podrobnejšie informácie sú uvedené na adrese http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Časť I:

Kolónka I.5: Príjemca: uveďte prvý cieľový členský štát.

Kolónka I.28: Identifikačný systém: zvoľte jednu z možností: číslo transpondéra alebo tetovania.

Identifikačné číslo: uveďte alfanumerický kód transpondéra alebo tetovania.

Dátum narodenia/plemeno: ako uviedol majiteľ.

Image

Text obrazu

KRAJINA

Nekomerčné premiestnenie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

II. Informácie o zdravotnom stave

II.a. Referenčné číslo osvedčenia

II.b.

Časť II:

(1) Podľa potreby.

(2) Vyhlásenie uvedené v bode II.1 je pripojené k osvedčeniu a je v súlade so vzorom a dodatočnými požiadavkami stanovenými v časti 3 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

(3) Doklady uvedené v bode II.1 (napr. palubná vstupenka, letenka) a v bode II.2 (napr. potvrdenie o účasti na podujatí, doklad o členstve) sa na požiadanie predložia príslušným orgánom zodpovedným za kontroly uvedené v písm. b) časti Poznámky.

(4) Každé preočkovanie sa musí pokladať za primárne očkovanie vtedy, ak sa nevykonalo v rámci obdobia platnosti predchádzajúceho očkovania.

(5) Vyhlásenie uvedené v bode II.3.2, ktoré má byť priložené k osvedčeniu, je v súlade s požiadavkami na formát, grafickú úpravu a jazyk stanovenými v častiach 1 a 3 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

(6) K osvedčeniu je pripojená overená kópia identifikačných údajov a údajov o očkovaní príslušných zvierat.

(7) Na tretiu možnosť sa vzťahuje podmienka, že majiteľ alebo fyzická osoba uvedení v bode II.1 predložia [na požiadanie príslušných orgánov zodpovedných za kontroly uvedené v písmene b)] vyhlásenie, v ktorom uvedú, že zvieratá neprišli do styku so žiadnymi zvieratami druhov náchylných na besnotu a počas tranzitu cez územie alebo tretiu krajinu iné než tie, ktoré sú uvedené v prílohe, zostali zabezpečené ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, zabezpečené v dopravnom prostriedku alebo v obvode medzinárodného letiska. Toto vyhlásenie je v súlade s požiadavkami na formát, grafickú úpravu a jazyk stanovenými v častiach 2 a 3 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

(8) Titračný test na prítomnosť protilátok proti besnote uvedený v bode II.3.1:

— sa musí vykonať na vzorke odobratej veterinárnym lekárom schváleným príslušným orgánom najmenej 30 dní po dátume očkovania a tri mesiace pred dátumom dovozu,

— musí namerať hladinu neutralizujúcich protilátok proti vírusu besnoty v sére, ktorá je rovná 0,5 IU/ml alebo vyššia,

— musí byť vykonaný laboratóriom schváleným v súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady 2000/258/ES (zoznam schválených laboratórií je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— sa nemusí opakovať v prípade zvieraťa, ktoré bolo po teste s uspokojivými výsledkami preočkované proti besnote v rámci obdobia platnosti predchádzajúceho očkovania.

K osvedčeniu je priložená overená kópia oficiálnej správy schváleného laboratória o výsledkoch testu na protilátky proti besnote uvedeného v bode II.3.1.

(9) Osvedčením tohto výsledku úradný veterinárny lekár potvrdzuje, že pravosť laboratórnej správy o výsledkoch titračného testu na prítomnosť protilátok uvedeného v bode II.3.1 osvedčil v maximálnom rozsahu svojich možností a v prípade potreby aj po kontakte s laboratóriom uvedeným v správe.

(10) V spojení s poznámkou pod čiarou (6) platí, že ak boli predmetné zvieratá označené implantáciou transpondéra alebo čitateľným tetovaním pred 3. júlom 2011, musí sa toto označenie overiť skôr, ako sa zaznačí do tohto osvedčenia a vždy musí predchádzať očkovaniu, resp. testovaniu na daných zvieratách.

Image Text obrazu

Top