EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0354

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/354 z 15. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie

OJ L 57, 3.3.2017, p. 31–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/354/oj

3.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/31


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/354

z 15. februára 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 (2) sa stanovujú spoločné pravidlá na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie.

(2)

Prepustenie politických väzňov v Bieloruskej republike 22. augusta 2015 bolo dôležitým krokom, ktorý spolu s niekoľkými pozitívnymi iniciatívami Bieloruskej republiky v posledných dvoch rokoch, ako napríklad obnovením dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom, prispel k zlepšeniu vzťahov medzi Úniou a Bieloruskou republikou.

(3)

Vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom by sa mali zakladať na spoločných hodnotách, najmä pokiaľ ide o ľudské práva, demokraciu a zásady právneho štátu, pričom by sa malo pripomenúť, že situácia v oblasti ľudských práv v Bieloruskej republike vyvoláva v Únii aj naďalej znepokojenie, najmä čo sa týka otázok, ako je trest smrti, ktorý by sa mal zrušiť.

(4)

Tento pozitívny politický vývoj vo vzťahoch medzi Úniou a Bieloruskou republikou by sa mal uznať a bilaterálne vzťahy by sa mali ďalej zlepšovať. Z tohto dôvodu by sa týmto nariadením mali zrušiť autonómne kvóty na dovozy textilu a oblečenia s pôvodom v Bieloruskej republike stanovené v prílohách II a III k nariadeniu (EÚ) 2015/936 bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť Únie využiť kvóty v budúcnosti v prípade, že by sa situácia v oblasti ľudských práv v Bieloruskej republike výrazne zhoršila.

(5)

Zo zrušenia autonómnych kvót na dovozy textilu a oblečenia s pôvodom v Bieloruskej republike vyplýva, že kvóty na prepravu na spracovanie v zahraničí už nie sú potrebné. V dôsledku toho by sa mal vypustiť článok 4 ods. 2 a kapitola V nariadenia (EÚ) 2015/936, spolu s jeho prílohou V. Článok 31 uvedeného nariadenia týkajúci sa prijímania delegovaných aktov by sa mal tiež zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Z obmedzeného využívania autonómnych kvót a kvót na prepravu na spracovanie v zahraničí pri dovozoch textilu a oblečenia s pôvodom v Bieloruskej republike vyplýva, že zrušenie týchto kvót by malo obmedzený vplyv na obchod Únie.

(6)

S cieľom opraviť chybné číselné znaky kombinovanej nomenklatúry v kategóriách 12, 13, 18, 68, 78, 83 (skupina II B), 67, 70, 94, 96 (skupina III B) a 161 (skupina V) by sa mala zmeniť príloha I k nariadeniu (EÚ) 2015/936.

(7)

V prílohách II, III a IV k nariadeniu (EÚ) 2015/936 by sa mal použiť oficiálny názov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

(8)

V záujme zjednodušenia administratívnych postupov by sa doba platnosti dovozných povolení stanovená v článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/936 mala predĺžiť zo šesť na deväť mesiacov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2015/936 sa mení takto:

1.

Článok 4 ods. 2 sa vypúšťa.

2.

V článku 21 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Doba platnosti dovozných povolení vydaných príslušnými orgánmi členských štátov je deväť mesiacov. V prípade potreby sa uvedená doba platnosti môže zmeniť v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 30 ods. 3.“

3.

Kapitola V sa vypúšťa.

4.

V článku 31 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13 a článku 35 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13 a článku 35 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“

5.

V článku 31 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 alebo článku 12 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.“

6.

Oddiel A prílohy I sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu a prílohy II, III a IV sa nahrádzajú zneniami uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha V sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Strasburgu 15. februára 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

I. BORG


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. februára 2017.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 z 9. júna 2015 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (Ú. v. EÚ L 160, 25.6.2015, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (EÚ) 2015/936 sa menia takto:

1.

Oddiel A prílohy I sa nahrádza takto:

„A.   TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

1.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe číselných znakov KN. Ak je pred číselným znakom KN uvedený symbol ‚ex‘, výrobky každej kategórie sú stanovené rozsahom číselného znaku KN a zodpovedajúceho opisu.

2.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské či dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské.

3.

Výraz ‚dojčenské odevy‘ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 (vrátane tejto veľkosti).

Kategória

Opis

Číselný znak KN 2016

Tabuľka rovnocennosti

kusy/kg

g/kus

SKUPINA I A

 

 

 

1

Bavlnená priadza, neupravená na predaj v malom

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Bavlnené tkaniny, iné ako perlinkové tkaniny, slučkové tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyl a ostatné sieťové tkaniny

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny zo syntetických vlákien (nespojitých alebo odpadových), iné ako stuhy, vlasové tkaniny (vrátane slučkových tkanín) a ženilkové tkaniny

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

 

 

 

4

Košele, vrchné tričká, ľahké jemne pletené rolákové svetre a pulóvre (‚roláky‘) (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobne, pletené alebo háčkované

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Pulóvre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, ‚twinsets‘, svetre, pyžamové kabátiky a svetríky (iné ako saká a blejzre), bundy, vetrovky, bundy do pásu a podobne, pletené alebo háčkované

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke nohavice, iné ako plavky a nohavice (vrátane voľných nohavíc); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a voľné nohavice, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien; dolné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako z kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo chemických vlákien

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

SKUPINA II A

 

 

 

9

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny; toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, zo slučkovej uterákoviny (froté) a slučkových tkanín, z bavlny

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Posteľná bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Priadza zo strižných alebo odpadových syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Z toho: akrylová

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Priadza zo strižných alebo odpadových umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny alebo slučkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilné povrchy z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Z toho: bavlnený menčester

 

 

5801 22 00

 

 

39

Stolová bielizeň, toaletná bielizeň a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, iná ako slučkové uterákoviny alebo podobné slučkové tkaniny z bavlny

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

 

 

 

12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a podobne, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátané pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky z kategórie 70

24,3 párov

41

ex 6115 10 10 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky, pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien (iné ako parky) (z kategórie 21)

0,72

1389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny; kabátiky a blejzre z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien (iné ako parky) (z kategórie 21)

0,84

1190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo chemických vlákien

0,80

1250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

 

 

19

Vreckovky, iné ako pletené alebo háčkované

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Parky; bundy, vetrovky, bundy do pásu a podobne, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien; horné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako z kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo chemických vlákien

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Dámske alebo dievčenské šaty, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové nohavice a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo chemických vlákien

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Dojčenské odevy a odevné doplnky, okrem dojčenských prstových rukavíc, palčiakov a rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87, a dojčenských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 50

 

 

73

Teplákové súpravy z pletených alebo háčkovaných textílií, z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Lyžiarske odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Odevy, iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov z kategórií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

83

Zvrchníky, saká, blejzre a ostatné odevy, vrátane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, okrem odevov z kategórií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 50

 

 

SKUPINA III A

 

 

 

33

Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien vyrobené z pásika alebo podobných tvarov z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou menej ako 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, nepletené alebo neháčkované, vyrobené z pásika alebo podobných tvarov

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien vyrobené z pásika alebo podobných tvarov z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou 3 m alebo viac

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny zo syntetických vlákien, iné ako tkaniny používané na pneumatiky z kategórie 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z umelých vlákien, iné ako tkaniny používané na pneumatiky z kategórie 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z umelých strižných vlákien

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien na záclony vrátane sieťových záclonovín

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Sieťové záclony, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet a žalúzií, záclonových a posteľových drapérií a ostatných bytových textílií), iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Priadza zo syntetických vlákien (spojitých), neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá netvarovaná priadza, nekrútená alebo so zákrutom najviac 50 otáčok na meter

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Priadza zo spojitých chemických vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5401 20 10

 

 

Priadza z umelých vlákien; priadza z umelých vlákien, neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá priadza z viskózneho vlákna, nekrútená alebo so zákrutom najviac 250 otáčok na meter, a jednoduchá netvarovaná priadza z acetátu celulózy

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Priadza z chemických vlákien, priadza z umelých strižných vlákien, bavlnená priadza, upravené na predaj v malom

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo ostatné jemné chlpy zvierat

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo z mykaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (česaná vlnená priadza) alebo z česaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z česaných jemných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Bavlna, mykaná alebo česaná

 

 

5203 00 00

 

 

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

 

 

5803 00 10

 

 

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5507 00 00

 

 

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Priadza zo syntetických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na predaj v malom

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Koberce, koberčeky a rohožky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce z kategórie 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobne, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným ‚petit point‘ alebo krížovým stehom) vyrobené ručne vo vyšívacích rámoch a podobne

 

 

5805 00 00

 

 

61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné ako štítky a podobné výrobky z kategórie 62

Elastické textílie a lemovky (nepletené alebo neháčkované) vyrobené z textilných materiálov spojených kaučukovou niťou

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná ako metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Tyl a ostatné sieťové textílie, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo strojovo vyrobené čipky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo rezané do tvaru alebo na určitý rozmer, tkané

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; strapce, brmbolce a podobné výrobky

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac elastomernej priadze a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac kaučukovej nite

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Rašlová čipka a textílie s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako z kategórií 38 A a 63, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

 

 

 

10

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

17 párov

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky, iné ako dojčenské; domáca bielizeň všetkých druhov, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, iné pletené alebo háčkované výrobky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Z toho: vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z pásika z polyetylénu alebo polypropylénu

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Pančuchové nohavice a pančuchy zo syntetických vlákien, s dĺžkovou hmotnosťou jednoduchej priadze menej ako 67 decitexov (6,7 texov)

30,4 párov

33

ex 6115 10 10 6115 21 00 6115 30 19

Dámsky pančuchový tovar zo syntetických vlákien

ex 6115 10 10 6115 96 91

72

Plavky, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Viazanky, motýliky a kravaty, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov, nepletené alebo neháčkované

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Pančuchy, ponožky a ťapky, nepletené alebo neháčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevných doplnkov iné ako dojčenské, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo syntetických vlákien, tiež splietané

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Stany

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru z tkanín, iné ako vyrobené z pásika z polyetylénu alebo polypropylénu

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna, nepresahujúce dĺžku 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 30

 

 

95

Plsť a výrobky z nej, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Netkané textílie a výrobky z nich, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

97

Siete a sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, iné ako textílie, výrobky z textílií a výrobky z kategórie 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, používané na vonkajšie obaly kníh a podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež rezané do tvaru

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Pogumované textílie, nepletené alebo neháčkované, okrem textílií používaných na pneumatiky

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Textílie inak impregnované alebo potiahnuté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako z kategórie 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované prípravkami z derivátov celulózy alebo ostatných umelých plastových materiálov

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, iné ako zo syntetických vlákien

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Nepremokavé plachty, plachty, ochranné a tieniace plachty

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Tkané nafukovacie matrace

 

 

6306 40 00

 

 

111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

 

 

6306 90 00

 

 

112

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky, tkané, okrem výrobkov z kategórie 113 a 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu a prachovky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny a výrobky na technické použitie

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

 

 

 

115

Priadza z ľanu alebo ramie

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Tkaniny z ľanu alebo ramie

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Stolová bielizeň, toaletná bielizeň a kuchynská bielizeň z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety a žalúzie, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo neháčkované, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

 

 

 

124

Syntetické strižné vlákna

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (spojitých), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza z kategórie 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, pásik (umelá slama a podobne) a napodobenina katgutu zo syntetických materiálov

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Umelé strižné vlákna

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Priadza z umelých vlákien (spojitých), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza z kategórie 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, pásik (umelá slama a podobne) a napodobenina katgutu z umelých textilných materiálov

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

 

 

5105 40 00

 

 

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Hodvábna priadza, iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Hodvábna priadza, iná ako z kategórie 130 A; mesinský vlas

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papierová priadza

 

 

5308 90 50

 

 

133

Priadza z pravého konope

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Metalizovaná priadza

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatných textilných vlákien, iné ako z ramie

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití alebo metalizovanej priadze

 

 

5809 00 00

 

 

140

Pletené alebo háčkované textílie z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo iných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope (Manila hemp)

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, z abakových vlákien (manilského konope) alebo pravého konope

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Motúzy na viazanie alebo balenie pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo iných vlákien rodu Agáve

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo sisalových alebo iných vlákien rodu Agáve, iné ako výrobky z kategórie 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané, z jutových alebo iných textilných lykových vlákien položky č. 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky č. 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosová priadza

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnované alebo nepotiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

 

 

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky č. 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

 

 

5001 00 00

 

 

Surový hodváb (nesúkaný)

 

 

5002 00 00

 

 

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Vlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané ani nečesané

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Trhaný materiál z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat

 

 

5104 00 00

 

 

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové a abakové vlákna

 

 

5305 00 00

 

 

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z pravého konope (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z abakových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Blúzky a pulóvre, pletené alebo háčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Odevy, pletené alebo háčkované, iné ako z kategórií 1 až 123 a kategórie 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, blúzky a košeľové blúzky, nepletené alebo neháčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené alebo neháčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

6214 10 00

 

 

Viazanky, motýliky a kravaty z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

6215 10 00

 

 

160

Vreckovky z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Odevy, nepletené alebo neháčkované, iné ako z kategórií 1 až 123 a kategórie 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

163

Gáza a tovar z gázy vo formách alebo baleniach na predaj v malom

 

 

3005 90 31 “.

 

 

2.

Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Zoznam krajín uvedených v článku 2

Kórejská ľudovodemokratická republika“.

3.

Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Ročné množstvové limity únie uvedené v článku 3 ods. 1

KÓREJSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Kategória

Jednotka

Množstvo

1

tony

128

2

tony

153

3

tony

117

4

1 000 kusov

289

5

1 000 kusov

189

6

1 000 kusov

218

7

1 000 kusov

101

8

1 000 kusov

302

9

tony

71

12

1 000 párov

1 308

13

1 000 kusov

1 509

14

1 000 kusov

154

15

1 000 kusov

175

16

1 000 kusov

88

17

1 000 kusov

61

18

tony

61

19

1 000 kusov

411

20

tony

142

21

1 000 kusov

3 416

24

1 000 kusov

263

26

1 000 kusov

176

27

1 000 kusov

289

28

1 000 kusov

286

29

1 000 kusov

120

31

1 000 kusov

293

36

tony

96

37

tony

394

39

tony

51

59

tony

466

61

tony

40

68

tony

120

69

1 000 kusov

184

70

1 000 kusov

270

73

1 000 kusov

149

74

1 000 kusov

133

75

1 000 kusov

39

76

tony

120

77

tony

14

78

tony

184

83

tony

54

87

tony

8

109

tony

11

117

tony

52

118

tony

23

142

tony

10

151A

tony

10

151B

tony

10

161

tony

152 “

4.

Príloha IV sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

uvedená v článku 3 ods. 3

(Popis kategórií výrobkov uvedených v tejto prílohe sa nachádza v oddiele A prílohy I)

Kórejská ľudovodemokratická republika

Kategórie:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.“


Top