Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012A1013(01)-20160106

Menová dohoda medzi Európskou úniou a Monackým kniežatstvom 2012/C 310/01

2012A1013 — SK — 06.01.2016 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Monackým kniežatstvom

(Ú. v. ES C 310 13.10.2012, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE z 2. júla 2014, 2014/C 211/04

  C 211

3

5.7.2014

 M2

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/766 z 12. mája 2015,

  L 120

50

13.5.2015

►M3

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2363 zo 16. decembra 2015,

  L 331

37

17.12.2015
▼B

MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Monackým kniežatstvom

2012/C 310/01EURÓPSKA ÚNIA, zastúpená Francúzskou republikou a Európskou komisiou

a

MONACKÉ KNIEŽATSTVO,

keďže:

(1)

Dňa 1. januára 1999 nahradilo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 euro menu všetkých členských štátov vrátane Francúzska, ktoré sa zúčastnili tretej fázy hospodárskej a menovej únie.

(2)

Francúzsko a Monacké kniežatstvo boli prepojené už pred vznikom eura, a to bilaterálnymi dohodami v menovej a bankovej oblasti, najmä francúzsko-monackým dohovorom o devízovej kontrole zo 14. apríla 1945 a Dohovorom o dobrých susedských vzťahoch z 18. mája 1963.

(3)

Monackému kniežatstvu sa umožnilo používať euro ako oficiálnu menu od 1. januára 1999 na základe rozhodnutia Rady z 31. decembra 1998 ( 1 ).

(4)

Európska únia, zastúpená Francúzskou republikou v spojení s Európskou komisiou a ECB, uzavrela 24. decembra 2001 menovú dohodu s Monackým kniežatstvom. Dohovor o dobrých susedských vzťahoch medzi Francúzskou republikou a Monackým kniežatstvom sa v dôsledku toho aktualizoval.

(5)

Na základe tejto menovej dohody je Monacké kniežatstvo oprávnené naďalej používať euro ako svoju oficiálnu menu a udeliť štatút zákonného platidla eurobankovkám a eurominciam. Pravidlá Európskej únie uvedené v prílohe k tejto dohode sa uplatňujú na jeho území za podmienok stanovených touto dohodou.

(6)

Monacké kniežatstvo musí dbať na to, aby sa na jeho území uplatňovali ustanovenia Spoločenstva o eurobankovkách a eurominciach. Tieto bankovky a mince musia podliehať potrebnej primeranej ochrane pred falšovaním. Je dôležité, aby Monacké kniežatstvo prijalo v tejto oblasti všetky opatrenia potrebné na boj proti falšovaniu a na spoluprácu s Európskou komisiou, ECB, Francúzskom a Európskym policajným úradom (Europol).

(7)

Touto menovou dohodou sa neposkytuje úverovým inštitúciám a prípadne ani iným finančným inštitúciám nachádzajúcim sa na území Monackého kniežatstva žiadne právo usadiť sa a poskytovať služby v Európskej únii. Touto menovou dohodou sa neposkytuje úverovým inštitúciám a prípadne ani iným finančným inštitúciám nachádzajúcim sa na území Európskej únie žiadne právo usadiť sa a poskytovať služby v Monackom kniežatstve.

(8)

Touto dohodou sa neukladá ECB a národným centrálnym bankám žiadna povinnosť zahrnúť finančné nástroje Monackého kniežatstva do zoznamu(-ov) cenných papierov oprávnených na operácie menovej politiky Európskeho systému centrálnych bánk.

(9)

Monacké kniežactvo má na svojom území spoločnosti, ktoré vykonávajú správu portfólií na účet tretích strán alebo postupovanie príkazov a ktorých služby sú spravované výlučne monackými právnymi predpismi bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti uvedené v článku 11 ods. 6. Tieto podniky by nemali mať prístup k platobným systémom, systémom zúčtovania a dodania cenných papierov.

(10)

V záujme nadviazať na historické väzby, ktoré existujú medzi Francúzskom a Monackým kniežatstvom, a na zásady stanovené menovou dohodou z 24. decembra 2001 sa Európska únia a Monacké kniežatstvo zaväzujú spolupracovať v dobrej viere, aby zaistili účinnosť tejto dohody v celom rozsahu.

(11)

Zriaďuje sa spoločný výbor zložený zo zástupcov Monackého kniežatstva, Francúzskej republiky, Európskej komisie a ECB s cieľom preskúmať uplatňovanie tejto dohody, za podmienok stanovených v článku 3 rozhodnúť o ročnom strope na vydávanie mincí, preskúmať primeranosť minimálneho podielu mincí, ktoré sa majú uviesť do obehu v nominálnej hodnote, a preskúmať opatrenia prijaté Monackým kniežatstvom na vykonávanie príslušných právnych predpisov Európskej únie.

(12)

Súdny dvor Európskej únie by mal byť orgánom povereným urovnávaním súdnych sporov, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesplnenia povinnosti alebo porušenia niektorého ustanovenia tejto dohody a v prípade ktorých sa konštatovalo, že strany nemohli vopred dospieť k dohode,

SA DOHODLI TAKTO:Článok 1

Monackému kniežatstvu sa v súlade s nariadeniami (ES) č. 1103/97 a (ES) č. 974/98 v znení zmien a doplnení povoľuje používať euro ako oficiálnu menu. Monacké kniežatstvo udeľuje eurobankovkám a eurominciam štatút zákonného platidla.

Článok 2

Monacké kniežatstvo nevydáva bankovky ani mince, okrem prípadu, ak boli podmienky vydávania vymedzené v dohode s Európskou úniou. Podmienky vydávania euromincí od 1. januára 2011 sa stanovujú v nasledujúcich článkoch.

Článok 3

1.  Ročný strop v hodnotovom vyjadrení na vydávanie euromincí Monackým kniežatstvom zahŕňa:

pevnú časť, ktorej pôvodná suma na rok 2011 je stanovená na 2 340 000 EUR,

variabilnú časť, ktorá v hodnotovom vyjadrení zodpovedá priemernej emisii mincí na obyvateľa Francúzskej republiky počas roka n-1 vynásobenej počtom obyvateľov Monackého kniežatstva.

Spoločný výbor môže každoročne upraviť pevnú časť s cieľom zohľadniť infláciu na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Francúzska počas roka n-1, ako aj možný významný vývoj ovplyvňujúci trh zberateľov euromincí.

2.  Monacké kniežatstvo môže vydávať aj osobitnú pamätnú mincu a/alebo zberateľské mince pri príležitosti udalostí, ktoré sú pre kniežatstvo dôležité. Ak sa v dôsledku takejto osobitnej emisie mincí prekročí celkový emisný strop stanovený v odseku 1, hodnota takejto emisie sa zohľadní pri využití zostávajúcej časti stropu z predchádzajúceho roka a/alebo sa odpočíta zo stropu na nasledujúci rok.

Článok 4

1.  Euromince, ktoré vydáva Monacké kniežatstvo, sú totožné s mincami, ktoré vydávajú členské štáty Európskej únie, ktoré prijali euro, pokiaľ ide o nominálnu hodnotu, štatút zákonného platidla, technické vlastnosti, umelecké črty na spoločnej strane a zdieľané umelecké črty na národnej strane.

2.  Monacké kniežatstvo vopred oznámi návrhy národných strán svojich euromincí Európskej komisii, ktorá skontroluje ich súlad s pravidlami Európskej únie.

Článok 5

V súlade s článkom 18 Dohovoru o dobrých susedských vzťahoch medzi Francúzskom a Monackým kniežatstvom z 18. mája 1963 Francúzsko dáva k dispozícii Monackému kniežatstvu na razenie jeho mincí mincovňu Hôtel de la monnaie de Paris.

Článok 6

1.  Objem euromincí vydaných Monackým kniežatstvom sa pridáva k objemu mincí vydaných Francúzskom na účely schválenia celkového objemu emisie Francúzska Európskou centrálnou bankou v súlade s článkom 128 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.  Najneskôr 1. septembra každého roku Monacké kniežatstvo oznamuje Francúzskej republike objem a nominálnu hodnotu euromincí, ktoré plánuje vydať počas nasledujúceho roka. Takisto oznamuje Európskej komisii plánované podmienky emisie týchto mincí.

3.  Monacké kniežatstvo oznámi informácie uvedené v odseku 2 na rok 2011 pri podpisovaní tejto dohody.

4.  Bez toho, aby bola dotknutá emisia zberateľských mincí, Monacké kniežatstvo uvádza do obehu v nominálnej hodnote aspoň 80 % euromincí vydaných každý rok. Spoločný výbor preskúma raz za päť rokov vhodnosť minimálneho podielu mincí, ktoré sa majú uviesť do obehu v nominálnej hodnote, a môže rozhodnúť o jeho zmene.

Článok 7

1.  Monacké kniežatstvo môže vydávať zberateľské euromince. Zahŕňajú sa do ročného stropu uvedeného v článku 3. Emisia zberateľských euromincí vydaných Monackým kniežatstvom musí byť v súlade s usmerneniami Európskej únie pre zberateľské euromince, v ktorých sa stanovuje najmä to, že technické vlastnosti, umelecké črty, ako aj názvy zberateľských euromincií musia umožniť ich odlíšenie od mincí určených do obehu.

2.  Zberateľské mince vydané Monackým kniežatstvom nie sú v Európskej únii zákonným platidlom.

Článok 8

Monacké kniežatstvo prijíma všetky opatrenia potrebné na boj proti falšovaniu a na spoluprácu s Európskou komisiou, ECB, Francúzskom a Európskym policajným úradom (Europol) v tejto oblasti.

Článok 9

Monacké kniežatstvo sa zaväzuje:

a) uplatňovať všetky právne predpisy a pravidlá Európskej únie uvedené v prílohe A, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 11 ods. 2 a ktoré uplatňuje priamo Francúzsko, alebo ustanovenia prijaté Francúzskom na účely transpozície týchto právnych aktov a týchto pravidiel podľa podmienok článkov 11 ods. 2 a 11 ods. 3;

b) prijať opatrenia rovnocenné s právnymi predpismi a pravidlami Európskej únie uvedenými v prílohe B, ktoré uplatňujú priamo členské štáty alebo ktoré členské štáty transponujú podľa podmienok článkov 11 ods. 4, 11 ods. 5 a 11 ods. 6 v týchto oblastiach:

 bankové a finančné právo, ako aj predchádzanie praniu špinavých peňazí v daných oblastiach a podľa podmienok stanovených v článku 11,

 predchádzanie podvodom a falšovaniu hotovostných a iných platobných prostriedkov, medailí a žetónov;

c) uplatňovať priamo na svojom území právne predpisy a pravidlá Európskej únie týkajúce sa eurobankoviek a euromincí, ako aj opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny prijaté na základe článku 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, okrem zámerne protichodného ustanovenia, ktoré je stanovené v tejto dohode. Európska komisia prostredníctvom spoločného výboru informuje monacké orgány o zozname príslušných predpisov a pravidiel.

Článok 10

1.  Úverové inštitúcie a prípadne iné finančné inštitúcie, ktorým sa povolil výkon činnosti na území Monackého kniežatstva, sa môžu za podmienok stanovených v článku 11 zúčastňovať na medzibankových zúčtovacích systémoch a platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov Európskej únie za rovnakých podmienok ako úverové inštitúcie a prípadne iné finančné inštitúcie nachádzajúce sa na území Francúzska a za predpokladu, že spĺňajú stanovené podmienky na prístup k týmto systémom.

2.  Úverové inštitúcie a prípadne iné finančné inštitúcie nachádzajúce sa na území Monackého kniežatstva podliehajú za podmienok stanovených v článku 11 rovnakým opatreniam prijatým Banque de France pri vykonávaní ustanovení stanovených ECB v oblasti finančných nástrojov a postupov menovej politiky ako úverové inštitúcie a prípadne iné finančné inštitúcie nachádzajúce sa na území Francúzska.

Článok 11

1.  Na územie Monackého kniežatstva sa uplatňujú právne predpisy prijaté Radou v súlade s článkom 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení s článkom 5 ods. 4 alebo článkom 19 ods. 1 alebo článkom 34 ods. 3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút“), právne predpisy prijaté Európskou centrálnou bankou v súlade s uvedenými právnymi predpismi prijatými Radou alebo v súlade s článkami 5, 16, 18, 19, 20, 22 alebo 34 ods. 3 štatútu alebo právne predpisy prijaté Banque de France na účely implementácie právnych predpisov prijatých ECB. To isté platí aj pre prípadné zmeny a doplnenia uvedených predpisov.

2.  Monacké kniežatstvo uplatňuje opatrenia, ktoré Francúzsko prijalo na účely transpozície právnych predpisov Únie uvedených v prílohe A a týkajúcich sa činnosti úverových inštitúcií a prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a prevencie systémového rizika pri platobných systémoch a systémoch zúčtovania a dodania cenných papierov. Monacké kniežactvo na tieto účely uplatňuje v prvom rade ustanovenia francúzskeho menového a finančného zákonníka týkajúce sa činnosti úverových inštitúcií a prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, ako aj predpisy prijaté na ich vykonávanie, ako sa stanovuje vo francúzsko-monackom dohovore o devízovej kontrole zo 14. apríla 1945 a v rámci následnej výmeny listov medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Jeho Najjasnejšej Výsosti monackého princa z 18. mája 1963, 10. mája 2001, 8. novembra 2005 a 20. októbra 2010 obsahujúcich výklad právnych predpisov v oblasti bankovníctva, a v druhom rade ustanovenia francúzskeho menového a finančného zákonníka týkajúce sa prevencie systémového rizika pri platobných systémoch a systémoch zúčtovania a dodania cenných papierov.

3.  Komisia zmení a doplní zoznam uvedený v prílohe A pri príležitosti každej zmeny a doplnenia príslušných textov a vždy, keď Európska únia prijme nový text, s prihliadnutím na dátum nadobudnutia účinnosti a transpozície textov. Monacké kniežatstvo uplatňuje právne predpisy a pravidlá uvedené v prílohe A ihneď po ich začlenení do francúzskeho práva v súlade s ustanoveniami uvedenými v odseku 2. Pri príležitosti každej zmeny a doplnenia sa aktualizovaný zoznam uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.  Monacké kniežatstvo prijíma opatrenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami prijatými členskými štátmi, v súlade s právnymi predpismi Únie potrebnými na implementáciu tejto dohody a uvedenými v prílohe B. Spoločný výbor uvedený v článku 13 preskúma rovnocennosť opatrení prijatých Monackým kniežatstvom a opatrení, ktoré prijímajú členské štáty v súlade s uvedenými právnymi predpismi Únie v rámci postupu, ktorý vymedzí uvedený výbor.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý postup podľa tohto článku odseku 9 zoznam uvedený v prílohe B sa mení a dopĺňa na základe rozhodnutia spoločného výboru. Komisia na tieto účely po tom, ako vypracuje nové právne predpisy v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, a ak sa domnieva, že tieto právne predpisy by sa mali zaradiť do zoznamu uvedeného v prílohe B, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Monacké kniežatstvo. Monackému kniežatstvu sa poskytuje kópia návrhov vypracovaných inštitúciami a orgánmi Európskej únie v rôznych etapách legislatívneho procesu. Komisia uverejňuje takto upravenú prílohu B v Úradnom vestníku Európskej únie.

Spoločný výbor rozhoduje aj o primeraných a vhodných lehotách, v rámci ktorých má Monacké kniežatstvo implementovať nové právne predpisy a pravidlá zaradené do prílohy B.

6.  Monacké kniežatstvo prijíma opatrenia, ktoré sú svojim účinkom rovnocenné smerniciam Európskej únie uvedeným v prílohe B a týkajúcim sa boja proti praniu špinavých peňazí, v súlade s odporúčaniami medzinárodnej finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF). Spoločný výbor v jednotlivých prípadoch rozhoduje, či by sa predpisy Európskej únie týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí mali zaradiť do prílohy B. Finančná informačná jednotka Monackého kniežatstva a finančné informačné jednotky členských štátov Európskej únie aktívne spolupracujú v boji proti praniu špinavých peňazí.

7.  Úverové inštitúcie a v prípade potreby iné finančné inštitúcie a spravodajské jednotky usadené na území Monackého kniežatstva podliehajú sankciám a disciplinárnym postupom uplatňovaným v prípade porušenia právnych predpisov uvedených v predchádzajúcich odsekoch. Monacké kniežatstvo dohliada na presadzovanie sankcií uložených príslušnými orgánmi v súlade s ustanoveniami tohto článku.

8.  Právne predpisy uvedené v tomto článku prvom odseku nadobúdajú účinnosť v Monackom kniežatstve v ten istý deň ako v Európskej únii v prípade tých predpisov, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie, a v ten istý deň ako vo Francúzsku v prípade tých predpisov, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Francúzskej republiky. Všeobecne platné právne predpisy uvedené v tomto článku prvom odseku, ktoré sa neuverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie ani v Úradnom vestníku Francúzskej republiky, nadobúdajú účinnosť dňom ich oznámenia monackým orgánom. Predpisy jednotlivého dosahu uvedené v tomto článku prvom odseku sa uplatňujú odo dňa ich oznámenia dotknutej strane.

9.  Pred udelením povolenia investičným spoločnostiam, ktoré sa chcú usadiť na území Monackého kniežatstva na účely poskytovania iných investičných služieb, ako sú činnosti správy portfólií na účet tretích strán a postupovanie príkazov, a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uvedené v tomto článku odseku 6, sa Monacké kniežatstvo zaväzuje prijímať opatrenia, ktoré sú svojim účinkom rovnocenné platným právnym predpisom Únie, ktoré sa vzťahujú na uvedené služby. Odchylne od postupu stanoveného v tomto článku odseku 5 Komisia zaradí tieto predpisy do prílohy B.

Článok 12

1.  Súdny dvor Európskej únie má výhradnú právomoc pri urovnávaní akýchkoľvek sporov medzi stranami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesplnenia povinnosti alebo porušenia ustanovení uvedených v tejto dohode a ktoré nebolo možné urovnať v rámci spoločného výboru. Strany sa zaväzujú urobiť všetko pre to, aby vyriešili spor priateľskou cestou v rámci spoločného výboru.

2.  Ak v tomto rámci nemožno dosiahnuť priateľskú dohodu, Európska únia – konajúc na základe odporúčania Komisie po konzultácii s Francúzskom a ECB v záležitostiach, ktoré patria do rozsahu jej právomoci – alebo Monacké kniežatstvo môžu záležitosť predložiť Súdnemu dvoru, ak sa po predbežnom preskúmaní spoločným výborom zdá, že jedna zo strán si nesplnila svoju povinnosť alebo porušila ustanovenie uvedené v tejto dohode. Rozsudok Súdneho dvora je pre obe strany záväzný a strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby s rozsudkom dosiahli súlad v lehote, ktorú v ňom stanoví Súdny dvor.

3.  Pokiaľ Európska únia alebo Monacké kniežatstvo neprijmú v stanovenej lehote opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom, druhá strana môže dohodu ihneď vypovedať.

4.  Všetky otázky týkajúce sa platnosti rozhodnutí inštitúcií alebo orgánov Európskej únie prijatých na základe tejto dohody patria do výhradnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie. Každá fyzická alebo právnická osoba usadená na území Monackého kniežatstva si môže uplatniť najmä právo odvolať sa, ktoré môžu využívať všetky fyzické a právnické osoby usadené na území Francúzska voči právnym predpisom, ktoré sú im určené, a to bez ohľadu na ich formu alebo povahu.

Článok 13

1.  Spoločný výbor tvoria predstavitelia Monackého kniežatstva a Európskej únie. Spoločný výbor si vymieňa názory a informácie a prijíma rozhodnutia uvedené v článkoch 3, 6 a 11. Skúma opatrenia, ktoré prijíma Monacké kniežatstvo, a snaží sa urovnať prípadné spory vyplývajúce z uplatňovania tejto dohody. Prijíma svoj rokovací poriadok.

2.  Delegáciu Európskej únie tvoria predstavitelia Francúzskej republiky (ktorá delegácii predsedá), Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. Delegácia Európskej únie prijíma svoje pravidlá a postupy na základe konsenzu.

3.  Monackú delegáciu tvoria predstavitelia menovaní ministrom a predsedá jej poradca vlády pre finančné a hospodárske záležitosti alebo jeho zástupca.

4.  Spoločný výbor zasadá aspoň raz za rok, ako aj vždy v prípade, keď to jeden z členov považuje za potrebné, aby výbor mohol plniť svoje úlohy, za ktoré je zodpovedný podľa tejto dohody, a to najmä s prihliadnutím na vývoj v legislatívnej oblasti na úrovni EÚ, Francúzska a Monackého kniežatstva. Vo funkcii predsedu výboru sa každoročne strieda predseda delegácie Európskej únie a predseda monackej delegácie. Rozhodnutia spoločného výboru sa prijímajú jednomyseľne.

5.  Sekretariát výboru tvoria dve osoby, z ktorých jednu vymenúva predseda monackej delegácie a druhú predseda delegácie Európskej únie. Sekretariát sa takisto zúčastňuje na zasadnutiach výboru.

Článok 14

Túto dohodu môže vypovedať každá zo zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden rok.

Článok 15

Táto dohoda je vypracovaná vo francúzskom jazyku a v prípade potreby ju možno preložiť do iných jazykov Európskej únie. Len francúzske znenie je však autentické.

Článok 16

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. decembra 2011.

Článok 17

Menová dohoda z 24. decembra 2001 sa zrušuje dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody. Odkazy na dohodu z 24. decembra 2001 sa považujú za odkazy na túto dohodu.

V Bruseli v troch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za Európsku úniu

Olli REHN

podpredseda Európskej komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti

François BAROIN

minister hospodárstva, financií a priemyslu Francúzskej republiky

za Monacké kniežatstvo

Michel ROGER

minister

▼M3

PRÍLOHA A 

Právne predpisy v oblasti bankovníctva a financií

1.

Pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na úverové inštitúcie:

Smernica Rady 1986/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1),

 

zmenená:

2.

smernicou 2001/65/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky určitých typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28);

3.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16);

4.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1).

5.

Smernica Rady 89/117/EHS z 13. februára 1989 o povinnostiach pobočiek úverových inštitúcií a finančných inštitúcií zriadených v členskom štáte majúcich svoje ústredie mimo tohto členského štátu, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných dokladov (Ú. v. ES L 44, 16.2.1989, s. 40).

6.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45),

 

zmenená:

7.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernicou 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37);

8.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

9.

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

10.

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

11.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15),

 

zmenená:

12.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

13.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002, o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43),

 

zmenená:

14.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernicou 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37);

15.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190);

16.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1),

 

zmenená:

17.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9);

18.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 40);

19.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120);

20.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 113);

21.

s výnimkou jej hlavy V:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

22.

Pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na úverové inštitúcie a s výnimkou článkov 15, 31 až 33 a jej hlavy III:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1),

 

zmenená:

23.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60);

24.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1);

25.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 33);

26.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120);

 

doplnená a vykonávaná:

27.

nariadením Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1);

28.

smernicou Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).

29.

Pokiaľ ide o ustanovenia hláv I a II:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES: (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1),

 

zmenená:

30.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97);

31.

s výnimkou jej hlavy V:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

32.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7),

 

zmenená:

33.

s výnimkou jej hlavy V:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

34.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

 

zmenené:

35.

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1022/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 5);

36.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34);

37.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

38.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1),

 

zmenené:

39.

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1);

40.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1002/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 2);

41.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190);

42.

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84);

43.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73);

44.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1515 z 5. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 63).

 

doplnené a vykonávané:

45.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 20);

46.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1248/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát žiadostí o registráciu archívov obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 30);

47.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1249/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát záznamov uchovávaných centrálnymi protistranami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 32);

48.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 876/2013 z 28. mája 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa kolégií centrálnych protistrán (Ú. v. EÚ L 244, 13.9.2013, s. 19);

49.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1003/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 4);

50.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 148/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 1);

51.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 11);

52.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 150/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 25);

53.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 151/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce údaje, ktoré majú archívy obchodných údajov zverejniť a sprístupniť, a prevádzkové normy na agregáciu a porovnávanie údajov a prístup k týmto údajom (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 33);

54.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 152/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa kapitálových požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 37).

55.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa kapitálových požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 41);

56.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 285/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zmlúv s priamym, podstatným a predvídateľným dôsledkom v rámci Únie a zabránenia vyhýbaniu sa pravidlám a povinnostiam (Ú. v. EÚ L 85, 21.3.2014, s. 1);

57.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 667/2014 z 13. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa pokút, ktoré archívom obchodných údajov ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, vrátane pravidiel týkajúcich sa práva na obhajobu a dočasných ustanovení (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 31);

58.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 484/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 57);

59.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/880 z 4. júna 2015 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 7).

60.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1),

 

zmenené:

61.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/62 z 10. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 37).

62.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1555 z 28. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o zverejňovaní informácií týkajúcich sa dodržiavania požiadaviek na proticyklický kapitálový vankúš inštitúciami v súlade s článkom 440 (Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2015, s. 1).

63.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1556 z 11. júna 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami v rámci prístupu IRB (Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2015, s. 9).

 

doplnené a vykonávané:

64.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1423/2013 z 20. decembra 2013, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 355, 31.12.2013, s. 60);

65.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 183/2014 z 20. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie výpočtu špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 3);

66.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 8),

 

zmenené:

67.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/488 zo 4. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje pre spoločnosti založené na fixných režijných nákladoch (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2015, s. 1);

68.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/850 z 30. januára 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2015, s. 1);

69.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/923 z 11. marca 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 150, 17.6.2015, s. 1);

70.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 342/2014 z 21. januára 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie metód výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti pre finančné konglomeráty (Ú. v. EÚ L 100, 3.4.2014, s. 1);

71.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 523/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa má stanoviť, čo predstavuje úzku spojitosť medzi hodnotou krytých dlhopisov inštitúcie a hodnotou aktív inštitúcie (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 4);

72.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 525/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa vymedzenia trhu (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 15);

73.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 526/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určovanie proxy rozpätia a obmedzeného počtu menších portfólií pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 17);

74.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 528/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre riziko iné než delta pri opciách v štandardizovanom prístupe k trhovému riziku (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 29);

75.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 529/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien v prístupe založenom na interných ratingoch a v pokročilom prístupe merania (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 36),

 

zmenené:

76.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/942 zo 4. marca 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 529/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien interných prístupov pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko (Ú. v. EÚ L 154, 19.6.2015, s. 1).

77.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 625/2014 z 13. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie v postavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa a originátora v súvislosti s expozíciami voči presunutému kreditnému riziku (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 16 – 25);

78.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1);

79.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/227 z 9. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 48, 20.2.2015, s. 1);

80.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 602/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uľahčenie zbližovania postupov dohľadu, pokiaľ ide o uplatňovanie dodatočných rizikových váh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 166, 5.6.2014, s. 22);

81.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 945/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o relevantné primerane diverzifikované indexy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 265, 5.9.2014, s. 3);

82.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1030/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o jednotné formáty a dátum na účely zverejnenia hodnôt používaných na identifikáciu globálnych systémovo dôležitých inštitúcií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 284, 30.9.2014, s. 14);

83.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1187/2014 z 2. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určenie celkovej expozície voči klientovi alebo skupine prepojených klientov v súvislosti s transakciami s podkladovými aktívami (Ú. v. EÚ L 324, 7.11.2014, s. 1);

84.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1);

85.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/79 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o zaťaženosť aktív, jednotný model údajových bodov a pravidlá validácie (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2015, s. 1).

86.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/585 z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určenie období rizika do zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 98, 15.4.2015, s. 1).

87.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/233 z 13. februára 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o meny, v ktorých existuje mimoriadne úzke vymedzenie oprávnenosti centrálnej banky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 39, 14.2.2015, s. 11);

88.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/880 z 4. júna 2015 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 7).

89.

s výnimkou jej hlavy V:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338),

 

zmenené:

90.

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190);

 

doplnené a vykonávané:

91.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6.6.2014, s. 30);

92.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 527/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 21);

93.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 530/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy podrobnejšie vymedzujúce významné expozície a prahové hodnoty pre interné prístupy pre špecifické riziko v obchodnej knihe (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 50);

94.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1152/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o identifikácii geografického umiestnenia príslušných expozícií voči kreditným rizikám pre výpočet miery proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu (Ú. v. EÚ L 309, 30.10.2014, s. 5).

95.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 650/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 185, 25.6.2014, s. 1);

96.

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 710/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o podmienky uplatňovania postupu spoločného rozhodnutia pre prudenciálne požiadavky pre špecifické inštitúcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 188, 27.6.2014, s. 19).

97.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1222/2014 z 8. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na vymedzenie metodiky identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a vymedzenia podkategórií globálnych systémovo dôležitých inštitúcií (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 27).

98.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie)(Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

99.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190);

 

zmenená:

100.

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 44).

101.

Pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na úverové inštitúcie a s výnimkou článkov 34 až 36 a jej hlavy III:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

 

zmenená:

102.

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

103.

Pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na úverové inštitúcie:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

▼B

PRÍLOHA B

Predchádzanie praniu špinavých peňazí

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15)

zmenená a doplnená:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1), pokiaľ ide o ustanovenia hláv I a II smernice 2007/64/ES

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 46)

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7), s výnimkou hlavy III smernice 2009/110/ES

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120)

doplnená:

smernicou Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29)

nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1)

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9)

Predchádzanie podvodom a falšovaniu

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1)

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 5)

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6)

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1)

Rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura (Ú. v. ES L 140, 14.6.2000, s. 1)

zmenené a doplnené:

rámcovým rozhodnutím Rady 2001/888/SVV zo 6. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura (Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 3)

Rozhodnutie Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1)

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37)

Rozhodnutie Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 50)

zmenené a doplnené:

rozhodnutím Rady 2006/75/ES z 30. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 40)

rozhodnutím Rady 2006/849/ES z 20. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 28)

Práve predpisy v oblasti bankovníctva a financií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22)( 1 ) Ú. v. ES L 30, 4.2.1999, s. 31.

Top