Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012A0426(01)-20170214

Menová dohoda medzi Európskou úniou a Sanmarínskou Republikou 2012/C 121/02

02012A0426(01) — SK — 14.02.2017 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Sanmarínskou Republikou

(Ú. v. ES C 121 26.4.2012, s. 5)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 6. marca 2014, 2014/C 73/05

  C 73

18

12.3.2014

 M2

ROZHODNUTIE KOMISIE z 27. marca 2015, 2015/C 112/06

  C 112

4

2.4.2015

 M3

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 16. júna 2016, 2016/C 219/05

  C 219

11

17.6.2016

►M4

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/125 z 24. januára 2017,

  L 19

71

25.1.2017
▼B

MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Sanmarínskou Republikou

2012/C 121/02EURÓPSKA ÚNIA,

a

SANMARÍNSKA REPUBLIKA

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 974/98 ( 1 ) z 3. mája 1998 euro nahradilo 1. januára 1999 menu všetkých členských štátov zúčastňujúcich sa na tretej etape hospodárskej a menovej únie, medzi ktorými je aj Taliansko.

(2)

Pred zavedením eura Taliansko a Sanmarínska republika uzavreli obojstranné dohody o menových záležitostiach a naposledy dohodu Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, uzavretú 21. decembra 1991.

(3)

Vo vyhlásení č. 6, ktoré je pripojené k Záverečnému aktu k Zmluve o Európskej únii, sa uvádza, že Spoločenstvo by malo napomôcť obnoviť rokovania o existujúcich opatreniach so Sanmarínskou republikou, ktoré možno budú potrebné v dôsledku zavedenia jednotnej meny.

(4)

Dňa 29. novembra 2000 Talianska republika uzavrela v mene Európskeho spoločenstva menovú dohodu so Sanmarínskou republikou ( 2 ).

(5)

V súlade s touto menovou dohodou používa Sanamarínska republika euro ako oficiálnu menu a eurobankovkám a eurominciam udeľuje štatút zákonného platidla. Malo by sa zabezpečiť, aby sa pravidlá Európskej únie (EÚ) týkajúce sa bankoviek a mincí denominovaných v eurách uplatňovali na jej území, a to vrátane pravidiel týkajúcich sa ochrany eura pred falšovaním. Sanmarínska republika vykoná všetky potrebné opatrenia na boj proti falšovaniu a na spoluprácu s Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou (ECB) a Europolom. Kým sa podpíše zmluva o spolupráci medzi Europolom a Sanmarínskou republikou, Sanmarínska republika spolupracuje v tejto oblasti s Europolom prostredníctvom príslušných talianskych orgánov.

(6)

Sanmarínska republika by mala predovšetkým zohľadniť Odporúčania Finančnej akčnej jednotky proti praniu špinavých peňazí (FATF), predovšetkým výzvy FAFT jej členom a členom podobných regionálnych orgánov, aby uplatňovali potrebné protiopatrenia proti známym vysoko rizikovým jurisdikciám. Sanmarínska republika, zastúpenú vo Výbore expertov pre hodnotenie opatrení proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu, berie riadne do úvahy odporúčania, ktoré vyplývajú alebo budú vyplývať zo vzájomných hodnotiacich správ Sanmarínskej republiky, aby posilnila svoju odozvu na hrozby prania peňazí.

(7)

Touto dohodou sa neukladá ECB a národným centrálnym bankám žiadna povinnosť zahrnúť finančné nástroje Sanmarínskej republiky do zoznamu(-ov) cenných papierov oprávnených na operácie menovej politiky európskeho systému centrálnych bánk.

(8)

Sanmarínska republika disponuje významným bankovým sektorom, ktorý má pracovať v užšom prepojení s bankovým sektorom eurozóny. V Sanmarínskej republike by sa tak mali postupne uplatňovať relevantné bankové a finančné právne predpisy EÚ, predpisy EÚ týkajúce sa predchádzania praniu peňazí, predchádzania podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov a týkajúce sa požiadaviek na výkazníctvo na štatistické účely, s cieľom zaistiť rovnocennejšie podmienky.

(9)

Mal by sa zriadiť spoločný výbor zložený zo zástupcov Sanmarínskej republiky, Talianskej republiky, Komisie a ECB, aby skúmal uplatňovanie tejto dohody, rozhodoval o ročnom strope pre emisiu mincí a posudzoval opatrenia prijaté Sanmarínskou republikou na vykonávanie príslušných právnych predpisov EÚ.

(10)

Na riešenie sporov, ktoré by mohli pri uplatňovaní tejto dohody vzniknúť, by mal byť súdnym orgánom Súdny dvor Európskej únie,

SA DOHODLI TAKTO:Článok 1

Sanmarínska republika je oprávnená používať euro ako svoju oficiálnu menu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura ( 3 ) a s nariadením (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura. Sanmarínska republika udeľuje eurobankovkám a eurominciam štatút zákonného platidla.

Článok 2

Sanmarínska republika nevydá žiadne bankovky, mince ani peňažnú náhradu akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa podmienky na takéto vydanie nedohodli s Európskou úniou. Podmienky na vydávanie euromincí odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sú ustanovené v týchto článkoch.

Článok 3

Ročný strop (v hodnotovom vyjadrení) na vydanie euromincí Sanmarínskou republikou vypočíta Spoločný výbor zriadený na základe tejto dohody ako súčet:

 pevnej časti, ktorej počiatočná hodnota pre prvý rok nasledujúci po nadobudnutí platnosti tejto dohody predstavuje 2 600 000 EUR. Spoločný výbor môže každoročne upraviť výšku fixnej časti s ohľadom na infláciu – na základe inflácie podľa HICP v Taliansku – za obdobie posledných 12 mesiacov, za ktoré sú v dobe výpočtu dostupné údaje – a s ohľadom na možné významné tendencie ovplyvňujúce trh so zberateľskými euromincami,

 z variabilnej časti, ktorá zodpovedá priemernej emisii mincí na osobu v Talianskej republike v posledných 12 mesiacoch, za ktorú sú k dispozícii údaje, vynásobené počtom obyvateľov San Marína.

Článok 4

1.  Euromince, ktoré vydáva Sanmarínska republika, sú totožné s mincami, ktoré vydávajú členské štáty Európskej únie, ktoré prijali euro, pokiaľ ide o nominálnu hodnotu, štatút zákonného platidla, technické vlastnosti, umelecké črty na spoločnej strane a zdieľané umelecké črty na národnej strane.

2.  Sanmarínska republika vopred oznámi návrhy vnútroštátnych strán svojich euromincí Komisii, ktorá skontroluje súlad s pravidlami EÚ.

Článok 5

1.  Euromince, ktoré vydáva Sanmarínska republika, razí mincovňa Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Talianskej republiky.

2.  Odchylne od odseku 1 môže dať Sanmarínska republika so súhlasom Spoločného výboru raziť mince inej mincovni EÚ raziacej euromince ako mincovňa uvedená v odseku 1.

3.  Minimálne 70 % euromincí určených do obehu sa musí dať do obehu v nominálnej hodnote od roku nasledujúcom po vstupe tejto dohody do platnosti. Tento podiel vzrastie po troch rokoch na 80 %. Následne bude Spoločný výbor pravidelne prehodnocovať primeranosť tohto podielu.

4.  Sanmarínska republika môže vydávať zberateľské euromince. Zahŕňajú sa do ročného stropu uvedeného v článku 3. Emisia zberateľských euromincí Sanmarínskou republikou je v súlade s usmerneniami EÚ ustanovenými pre zberateľské euromince, ktoré okrem iného vyžadujú prijatie technických vlastností, umeleckých čŕt a nominálnych hodnôt, ktoré umožňujú odlíšenie zberateľských euromincí od mincí určených do obehu.

Článok 6

1.  V súlade s článkom 128 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa na účely schválenia celkového objemu emisie Talianskej republiky Európskou centrálnou bankou objem euromincí vydaných Sanmarínskou republikou pripočíta k objemu mincí vydaných Talianskom.

2.  Najneskôr 1. septembra každého roku Sanmarínska republika oznamuje Európskej komisii a Talianskej republike objem a nominálnu hodnotu euromincí, ktoré plánuje vydať počas nasledujúceho roka. Sanmarínska republika informuje Európsku komisiu aj o zamýšľaných podmienkach emisie týchto mincí, predovšetkým o podiele zberateľských mincí a o podrobných opatreniach na uvoľnenie mincí určených k obehu.

3.  Pri podpise tejto dohody Sanmarínska republika oznámi informácie podľa ods. 2 pre rok nasledujúci po dátume vstupu tejto dohody do platnosti.

Článok 7

1.  Touto dohodou nie je dotknuté právo Sanmarínskej republiky ďalej vydávať zlaté mince denominované v scudi.

2.  Zberateľské mince a zlaté mince denominované v scudi vydané Sanmarínskou republikou nie sú zákonným platidlom v Európskej únii.

Článok 8

1.  Sanmarínska republika sa zaväzuje prijať všetky príslušné opatrenia, a to prostredníctvom priamej transpozície alebo možných ekvivalentných činností, s cieľom vykonávať právne akty a pravidlá EÚ uvedené v prílohe k tejto dohode, v oblasti:

a) eurobankoviek a euromincí;

b) bankového a finančného práva, predovšetkým vo vzťahu k činnosti príslušných inštitúcií a dohľadu nad nimi;

c) predchádzania praniu špinavých peňazí, predchádzania podvodom a falšovaniu hotovostných a bezhotovostných platobných prostriedkov, medailí, žetónov a požiadaviek štatistického oznamovania. Pokiaľ ide o právne predpisy upravujúce zber štatistických informácií, najneskôr 18 mesiacov pred požadovaným začatím štatistického oznamovania sa s Európskou centrálnou bankou odsúhlasia podrobné pravidlá vykonávania a technické prispôsobenia (vrátane zodpovedajúcich odchýlok zohľadňujúcich zvláštne postavenie San Marína).

d) opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny prijaté na základe článku 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.  Právne akty a pravidlá podľa ods. 1 vykoná Sanmarínska republika v súlade s termínmi spresnenými v prílohe, ktoré sa začínajú dňom vstupu tejto dohody do platnosti.

3.  Strop uvedený v článku 3:

a) sa automaticky dočasne zníži o ⅓ v prípade nedodržania termínu uvedeného v prílohe, a to dovtedy, kým sa neprijmú príslušné právne akty alebo predpisy;

b) sa môže dočasne znížiť o ½ na základe rozhodnutia Rady konajúcej kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po vypočutí zástupcov Sanmarínskej republiky, ak Sanmarínska republika nebude po dobu dlhšiu ako dva roky dodržiavať jeden alebo viac právnych aktov alebo predpisov EÚ uvedených v prílohe, ktoré prijala v dohodnutom termíne.

Strop sa rovnakým postupom vráti do svojej normálnej výšky po tom, čo Sanmarínska republika prijme príslušné opatrenia na nápravu problému, ktorý viedol k dočasnému zníženiu.

4.  Sanmarínska republika môže subjekty zastúpené v delegácii Európskej únie požiadať o technickú podporu na uľahčenie vykonávania príslušných právnych predpisov.

5.  Komisia prílohu raz ročne alebo v prípade nutnosti častejšie mení a dopĺňa s cieľom zohľadniť nové príslušné právne akty a pravidlá EÚ a zmeny a doplnenia existujúcich právnych aktov a pravidiel. Spoločný výbor potom rozhodne o vhodných a primeraných lehotách, v ktorých má Sanmarínska republika vykonávať nové právne akty a pravidlá zaradené do prílohy.

6.  Spoločný výbor môže vo výnimočných prípadoch preskúmať existujúce lehoty uvedené v prílohe.

7.  Aktualizovaná príloha sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Úverové inštitúcie a prípadne ďalšie finančné inštitúcie, ktoré majú povolené vykonávať svoje činnosti na území Sanmarínskej republiky, môžu mať prístup k medzibankovým systémom zúčtovania a k platobným systémom a zúčtovacím systémom cenných papierov v eurozóne za príslušných podmienok stanovených talianskou centrálnou bankou so súhlasom Európskej centrálnej banky.

Článok 10

1.  Súdny dvor Európskej únie má výlučnú právomoc na urovnávanie všetkých sporov medzi zmluvnými stranami, ktoré by mohli vyplynúť z uplatňovania tejto dohody a ktoré sa nepodarilo vyriešiť v spoločnom výbore.

2.  Ak Európska únia, zastúpená Európskou komisiou a konajúca na základe odporúčania delegácie EÚ v Spoločnom výbore, alebo Sanmarínska republika usúdi, že druhá strana nesplnila niektorú zo svojich povinností podľa tejto dohody, môže vec podať na Súdny dvor. Rozsudok Súdneho dvora je pre strany záväzný a strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby s rozsudkom dosiahli súlad v lehote, ktorú v ňom Súdny dvor stanoví.

Článok 11

1.  Zriaďuje sa Spoločný výbor. Pozostáva zo zástupcov Sanmarínskej republiky a Európskej únie. Spoločný výbor prijme na základe konsenzu svoj rokovací poriadok. Delegácia Európskej únie pozostáva zo zástupcov Európskej komisie a Talianskej republiky spolu so zástupcami Európskej centrálnej banky.

2.  Spoločný výbor zasadá minimálne raz ročne. Predsedníctvo rotuje každoročne medzi zástupcom Európskej únie a zástupcom Sanmarínskej republiky. Spoločný výbor prijíma jednomyseľné uznesenia.

3.  Spoločný výbor si vymieňa názory a informácie a prijíma rozhodnutia uvedené v článkoch 3, 5 a 8. Skúma opatrenia prijaté Sanmarínskou republikou a usiluje sa o riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z vykonávania dohody.

4.  Európska únia bude ako prvá predsedať Spoločnému výboru po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, ako sa ustanovuje v článku 13.

Článok 12

Každá zo strán môže túto dohodu ukončiť s výpovednou dobou jedného roku.

Článok 13

Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámili, že ich ratifikačný, uzatvárací alebo prijímací postup bol ukončený v súlade s pravidlami uplatniteľnými na každú stranu.

Článok 14

Menová dohoda z 29. novembra 2000 sa zrušuje dňom nadobudnutia účinnosti súčasnej dohody. Odkazy na dohodu z 29. novembra 2000 sa chápu ako odkazy na súčasnú dohodu.

Vyhotovené v Bruseli 27. marca 2012 v dvoch origináloch v anglickom jazyku.

Za Európsku úniu

Olli REHN

podpredseda Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti a euro

Za Sanmarínsku republiku

Antonella MULARONI

ministerka zahraničných vecí

▼M4

PRÍLOHA 

PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA MAJÚ VYKONÁVAŤ

LEHOTA NA VYKONANIE

Predchádzanie praniu špinavých peňazí

1

Rámcové rozhodnutie Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 49).

1. októbra 2014 (1)

2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

1. septembra 2013

 

zmenená:

3

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

4

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 46).

5

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

6

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

 

doplnená:

 

7

rozhodnutím Rady 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúcim spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov (Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4).

1. septembra 2013

8

rámcovým rozhodnutím Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti (Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1).

9

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9).

10

smernicou Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29).

11

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1).

12

rozhodnutím Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 103).

13

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39).

1. novembra 2016 (2)

14

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).

1. októbra 2017 (3)

15

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

1. októbra 2017 (3)

Predchádzanie podvodom a falšovaniu

16

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1).

1. septembra 2013

17

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6).

1. septembra 2013

 

zmenené:

18

nariadením Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1).

19

Rozhodnutie Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1).

1. septembra 2013

20

Rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44).

1. septembra 2013

21

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1).

1. septembra 2013

 

zmenené:

22

nariadením Rady (ES) č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 5).

23

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 1).

1. júla 2016 (2)

Pravidlá týkajúce sa eurobankoviek a euromincí

24

Nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4).

1. septembra 2013

25

Závery Rady z 23. novembra 1998 a z 5. novembra 2002 o zberateľských minciach.

1. septembra 2013

26

Závery Rady z 10. mája 1999 o systéme riadenia kvality euromincí

1. septembra 2013

27

Oznámenie Komisie z 22. októbra 2001 o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí [K(2001) 600 v konečnom znení] (Ú. v. ES C 318, 13.11.2001, s. 3)

1. septembra 2013

28

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 20).

1. septembra 2013

 

zmenené:

 

29

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2013/11 z 19. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 43).

1. októbra 2013 (1)

30

Odporúčanie Komisie 2009/23/ES z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu [K(2008) 8625] (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).

1. septembra 2013

31

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2010/14 zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1).

1. septembra 2013

 

zmenené:

 

32

rozhodnutím Európskej centrálnej banky ECB/2012/19 zo 7. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (2012/507/EÚ) (Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2012, s. 19).

1. októbra 2013 (1)

33

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1).

1. septembra 2013

34

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29.11.2011, s. 1).

1. októbra 2014 (1)

35

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 651/2012 zo 4. júla 2012 o vydávaní euromincí (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 135).

1. októbra 2013 (1)

36

Rozhodnutie ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37).

1. októbra 2013 (1)

37

Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 194, 2.7.2014, s. 1).

1. októbra 2013

Právne predpisy v oblasti bankovníctva a financií

38

Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

1. septembra 2016

 

zmenená:

39

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky určitých typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

40

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

41

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1).

42

Smernica Rady 89/117/EHS z 13. februára 1989 o povinnostiach pobočiek úverových inštitúcií a finančných inštitúcií zriadených v členskom štáte majúcich svoje ústredie mimo tohto členského štátu, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných dokladov (Ú. v. ES L 44, 16.2.1989, s. 40).

1. septembra 2018

43

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22).

1. septembra 2018

44

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

1. septembra 2018

 

zmenená:

45

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernicou 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37).

46

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

47

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

48

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

1. septembra 2018

49

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15).

1. septembra 2018

 

zmenená:

50

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

51

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43).

1. septembra 2018

 

zmenená:

52

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernicou 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37).

53

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

54

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

1. septembra 2018

 

zmenená:

55

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

56

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 40).

57

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

58

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 113).

59

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

 

doplnená:

 

60

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2303 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú vymedzenia pojmov a koordinuje doplnkový dohľad nad koncentráciou rizík a vnútroskupinovými transakciami (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 34).

1. septembra 2018 (4)

61

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

1. septembra 2018

 

zmenená:

62

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60).

63

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

64

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 33).

65

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

 

doplnená:

 

66

nariadením Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).

1. septembra 2018

67

smernicou Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).

1. septembra 2018

68

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

1. septembra 2016

 

zmenená:

69

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97).

70

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

1. septembra 2017 (3)

71

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

1. septembra 2018

 

zmenené:

 

72

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

1. septembra 2018 (1)

73

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

1. septembra 2016

 

zmenená:

 

74

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

1. septembra 2017 (3)

75

smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

30. septembra 2018 (4)

76

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

1. septembra 2016

77

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

1. septembra 2016

78

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

1. septembra 2016

 

zmenené:

79

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1022/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 5).

80

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).

81

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

1. septembra 2018 (3)

82

smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

83

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

1. septembra 2016

 

zmenené:

84

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

85

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 716/2009/ES (Ú. v. EÚ L 105, 8.4.2014, s. 1).

86

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1).

87

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

1. septembra 2016

 

zmenená:

 

88

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

1. septembra 2017 (3)

89

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

31. decembra 2020 (3)

90

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

1. apríla 2018 (2)

 

zmenené:

 

91

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 248/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúniové úhrady a inkasá (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 1).

 

92

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

30. septembra 2019 (3)

 

zmenené:

93

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

94

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1002/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 2).

95

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

96

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

97

smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

98

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1515 z 5. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o predĺženie prechodných období týkajúcich sa systémov dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 63).

30. septembra 2019 (4)

99

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

30. septembra 2019 (4)

 

doplnené:

100

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 20).

101

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1248/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát žiadostí o registráciu archívov obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 30).

102

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1249/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát záznamov uchovávaných centrálnymi protistranami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 32).

103

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 148/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 1).

104

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 11).

105

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 150/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 25).

106

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 151/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce údaje, ktoré majú archívy obchodných údajov zverejniť a sprístupniť, a prevádzkové normy na agregáciu a porovnávanie údajov a prístup k týmto údajom (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 33).

107

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 152/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa kapitálových požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 37).

108

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 41).

109

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 876/2013 z 28. mája 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa kolégií centrálnych protistrán (Ú. v. EÚ L 244, 13.9.2013, s. 19).

110

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1003/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 4).

111

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 285/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zmlúv s priamym, podstatným a predvídateľným dôsledkom v rámci Únie a zabránenia vyhýbaniu sa pravidlám a povinnostiam (Ú. v. EÚ L 85, 21.3.2014, s. 1).

112

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 667/2014 z 13. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa pokút, ktoré archívom obchodných údajov ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, vrátane pravidiel týkajúcich sa práva na obhajobu a dočasných ustanovení (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 31).

113

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 484/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 57).

114

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/880 zo 4. júna 2015 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 7).

115

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 13).

30. septembra 2019 (4)

116

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/592 z 1. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 5).

30. septembra 2019 (4)

117

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

1. septembra 2017 (1)

 

zmenené:

118

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/62 z 10. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 37).

 

doplnené:

 

119

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1423/2013 z 20. decembra 2013, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 355, 31.12.2013, s. 60).

1. septembra 2017 (2)

120

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 183/2014 z 20. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie výpočtu špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 3).

1. septembra 2017 (2)

121

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 8).

1. septembra 2017 (2)

 

zmenené:

 

122

(1)  delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/488 zo 4. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje pre spoločnosti založené na fixných režijných nákladoch (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2015, s. 1)

1. septembra 2017 (3)

123

(2)  delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/850 z 30. januára 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2015, s. 1)

1. septembra 2017 (3)

124

(3)  delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/923 z 11. marca 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 150, 17.6.2015, s. 1).

1. septembra 2017 (3)

125

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 342/2014 z 21. januára 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie metód výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti pre finančné konglomeráty (Ú. v. EÚ L 100, 3.4.2014, s. 1).

1. septembra 2017 (2)

126

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 523/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa má stanoviť, čo predstavuje úzku spojitosť medzi hodnotou krytých dlhopisov inštitúcie a hodnotou aktív inštitúcie (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 4).

1. septembra 2017 (2)

127

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 525/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa vymedzenia trhu (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 15).

1. septembra 2017 (2)

128

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 526/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určovanie proxy rozpätia a obmedzeného počtu menších portfólií pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 17).

1. septembra 2017 (2)

129

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 528/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre riziko iné než delta pri opciách v štandardizovanom prístupe k trhovému riziku (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 29).

1. septembra 2017 (2)

130

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 529/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien v prístupe založenom na interných ratingoch a v pokročilom prístupe merania (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 36).

1. septembra 2017 (2)

 

zmenené:

 

131

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/942 zo 4. marca 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 529/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien interných prístupov pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko (Ú. v. EÚ L 154, 19.6.2015, s. 1).

30. septembra 2017 (4)

132

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 625/2014 z 13. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie v postavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa a originátora v súvislosti s expozíciami voči presunutému kreditnému riziku (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 16).

1. septembra 2017 (2)

133

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

1. septembra 2017 (2)

134

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 602/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uľahčenie zbližovania postupov dohľadu, pokiaľ ide o uplatňovanie dodatočných rizikových váh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 166, 5.6.2014, s. 22).

1. septembra 2017 (2)

135

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 945/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o relevantné primerane diverzifikované indexy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 265, 5.9.2014, s. 3).

1. septembra 2017 (3)

136

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1030/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o jednotné formáty a dátum na účely zverejnenia hodnôt používaných na identifikáciu globálnych systémovo dôležitých inštitúcií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 284, 30.9.2014, s. 14).

1. septembra 2017 (3)

137

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1187/2014 z 2. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určenie celkovej expozície voči klientovi alebo skupine prepojených klientov v súvislosti s transakciami s podkladovými aktívami (Ú. v. EÚ L 324, 7.11.2014, s. 1).

1. septembra 2017 (3)

138

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

1. septembra 2017 (3)

139

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/79 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o zaťaženosť aktív, jednotný model údajových bodov a pravidlá validácie (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2015, s. 1).

1. septembra 2017 (3)

140

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/585 z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určenie období rizika dozabezpečenia (Ú. v. EÚ L 98, 15.4.2015, s. 1).

1. septembra 2017 (3)

141

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/227 z 9. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 48, 20.2.2015, s. 1).

1. septembra 2017 (3)

142

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/233 z 13. februára 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o meny, v ktorých existuje mimoriadne úzke vymedzenie oprávnenosti centrálnej banky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 39, 14.2.2015, s. 11).

1. septembra 2017 (3)

143

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/880 zo 4. júna 2015 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 7).

1. októbra 2017 (3)

144

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1555 z 28. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o zverejňovaní informácií týkajúcich sa dodržiavania požiadaviek na proticyklický kapitálový vankúš inštitúciami v súlade s článkom 440 (Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2015, s. 1).

30. septembra 2017 (4)

145

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1556 z 11. júna 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami v rámci prístupu IRB (Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2015, s. 9).

30. septembra 2017 (4)

146

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1798 z 2. júla 2015, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 625/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie v postavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa a originátora v súvislosti s expozíciami voči presunutému kreditnému riziku (Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2015, s. 12).

30. septembra 2017 (4)

147

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1278 z 9. júla 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami vo veci pokynov, vzorov a vymedzenia pojmov (Ú. v. EÚ L 205, 31.7.2015, s. 1).

30. septembra 2017 (4)

148

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/100 zo 16. októbra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy spresňujúce spoločný rozhodovací proces, pokiaľ ide o žiadosti o určité prudenciálne povolenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2016, s. 45).

30. septembra 2017 (4)

149

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2016, s. 54).

30. septembra 2017 (4)

150

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2197 z 27. novembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o úzko korelované meny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2015, s. 30).

30. septembra 2017 (4)

151

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2344 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o meny s obmedzeniami týkajúcimi sa dostupnosti likvidných aktív v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2015, s. 26).

30. septembra 2017 (4)

152

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/322 z 10. februára 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu v súvislosti s požiadavkou na krytie likvidity (Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2016, s. 1).

30. septembra 2017 (4)

153

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/200 z 15. februára 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie ukazovateľa finančnej páky pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 39, 16.2.2016, s. 5).

30. septembra 2017 (4)

154

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/313 z 1. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, pokiaľ ide o dodatočné ukazovatele na vykazovanie likvidity (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2016, s. 5).

30. septembra 2017 (4)

155

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/428 z 23. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, v súvislosti s ukazovateľom finančnej páky (Ú. v. EÚ L 83, 31.3.2016, s. 1).

30. septembra 2017 (4)

156

rozhodnutím Európskeho výboru pre systémové riziká zo 16. decembra 2015 o koordinačnom rámci pre oznamovanie vnútroštátnych opatrení makroprudenciálnej politiky príslušnými orgánmi, pre vydávanie stanovísk a odporúčaní Európskym výborom pre systémové riziká a o zrušení rozhodnutia ESRB/2014/2 (ESRB/2015/4) (Ú. v. EÚ C 97, 12.3.2016, s. 28).

30. septembra 2017 (4)

157

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

1. septembra 2017 (1)

 

zmenená:

 

158

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

1. septembra 2018 (3)

 

doplnená:

 

159

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6.6.2014, s. 30).

1. septembra 2017 (2)

160

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 524/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré si navzájom poskytujú príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 6).

1. septembra 2017 (2)

161

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 527/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 21).

1. septembra 2017 (2)

162

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 530/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy podrobnejšie vymedzujúce významné expozície a prahové hodnoty pre interné prístupy pre špecifické riziko v obchodnej knihe (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 50).

1. septembra 2017 (2)

163

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1152/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o identifikácii geografického umiestnenia príslušných expozícií voči kreditným rizikám pre výpočet miery proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu (Ú. v. EÚ L 309, 30.10.2014, s. 5).

1. septembra 2017 (3)

164

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 620/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 172, 12.6.2014, s. 1).

1. septembra 2017 (2)

165

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 650/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 185, 25.6.2014, s. 1).

1. septembra 2017 (2)

166

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 710/2014 z 23. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o podmienky uplatňovania postupu spoločného rozhodnutia pre prudenciálne požiadavky pre špecifické inštitúcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 188, 27.6.2014, s. 19).

1. septembra 2017 (2)

167

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1222/2014 z 8. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na vymedzenie metodiky identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a vymedzenia podkategórií globálnych systémovo dôležitých inštitúcií (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 27).

1. septembra 2017 (3)

168

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/98 zo 16. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie všeobecných podmienok fungovania kolégií orgánov dohľadu (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2016, s. 2).

30. septembra 2017 (4)

169

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/99 zo 16. októbra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o stanovenie operačného fungovania kolégií orgánov dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2016, s. 21).

30. septembra 2017 (4)

170

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

30. septembra 2018 (4)

 

doplnené:

 

171

vykonávacou smernicou Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015, s. 126).

30. septembra 2018 (4)

172

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/347 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a pre aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 49).

30. septembra 2018 (4)

173

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/378 z 11. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o harmonogram, formát a vzor pre predloženie oznámení príslušným orgánom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2016, s. 1).

30. septembra 2018 (4)

174

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/522 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité verejné orgány a centrálne banky tretích krajín, ukazovatele manipulácie s trhom, prahové hodnoty pre zverejňovanie informácií, príslušný orgán pre oznámenia o odkladoch, povolenie na obchodovanie počas zakázaného obdobia a typy povinne oznamovaných transakcií manažérov (Ú. v. EÚ L 88, 5.4.2016, s. 1).

30. septembra 2018 (4)

175

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/523 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a vzor pre oznamovanie a zverejňovanie transakcií manažérov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 88, 5.4.2016, s. 19).

30. septembra 2018 (4)

176

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

1. septembra 2016 (2)

177

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 179).

30. septembra 2018 (4)

178

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

1. septembra 2018 (2)

 

doplnená:

 

179

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 44).

1. septembra 2018 (3)

180

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

31. decembra 2020 (3)

 

zmenená:

 

181

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

31. decembra 2020 (4)

182

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

31. decembra 2020 (3)

183

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

31. decembra 2020 (4)

184

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

30. septembra 2019 (4)

185

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

30. septembra 2018 (4)

Právne predpisy o zhromažďovaní štatistických údajov

186

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2013/24 z 25. júla 2013 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (Ú. v. EÚ L 2, 7.1.2014, s. 34).

1. septembra 2016 (2)

 

zmenené:

 

187

usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/66 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2015/40) (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2016, s. 36).

31. marca 2017 (4)

188

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

1. septembra 2016 (2)

 

zmenené:

189

nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1375/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2014/51) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 77).

190

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2013/34) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 51).

1. septembra 2016 (2)

 

zmenené:

191

nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 756/2014 z 8. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2014/30) (Ú. v. EÚ L 205, 12.7.2014, s. 14).

192

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2014/15 zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2014/15) (Ú. v. EÚ L 340, 26.11.2014, s. 1).

1. septembra 2016 (2)

 

zmenené:

193

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2014/43 zo 6. novembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 82).

194

usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/450 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2015/44) (Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2016, s. 42).

31. marca 2017 (4)

(1)   Spoločný výbor v roku 2013 schválil tieto lehoty podľa článku 8 ods. 5 menovej dohody z 27. marca 2012 medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou.

(2)   Spoločný výbor v roku 2014 schválil tieto lehoty podľa článku 8 ods. 5 menovej dohody z 27. marca 2012 medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou.

(3)   Spoločný výbor v roku 2015 schválil tieto lehoty podľa článku 8 ods. 5 menovej dohody z 27. marca 2012 medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou.

(4)   Spoločný výbor v roku 2016 schválil tieto lehoty podľa článku 8 ods. 5 menovej dohody z 27. marca 2012 medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou.( 1 ) Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES C 209, 27.7.2001, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 162, 19.6.1997, s. 1

Top