Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010A0204(01)-20170214

Menová dohoda medzi Európskou úniou a Vatikánskym mestským štátom 2010/C 28/05

02010A0204(01) — SK — 14.02.2017 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Vatikánskym mestským štátom

(Ú. v. ES C 028 4.2.2010, s. 13)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/355/EÚ z 2. júla 2012,

  L 174

24

4.7.2012

 M2

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 6. marca 2014, 2014/C 73/06

  C 73

29

12.3.2014

 M3

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/767 z 12. mája 2015,

  L 120

58

13.5.2015

 M4

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/255 z 23. februára 2016,

  L 47

10

24.2.2016

►M5

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/124 z 24. januára 2017,

  L 19

64

25.1.2017
▼B

MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Vatikánskym mestským štátom

2010/C 28/05EURÓPSKA ÚNIA, zastúpená Európskou komisiou a Taliansku republikou,

a

VATIKÁNSKY MESTSKÝ ŠTÁT, zastúpený Svätou stolicou v zmysle článku 3 Lateránskej zmluvy,

keďže:

(1)

Dňa 1. januára 1999 euro nahradilo menu každého členského štátu zúčastňujúceho sa na tretej etape hospodárskej a menovej únie, medzi ktorými je aj Taliansko, podľa nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998.

(2)

Taliansko a Vatikánsky mestský štát boli navzájom prepojené pred vznikom eura, a to bilaterálnymi dohodami o menových záležitostiach, a najmä dohodou Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano uzavretou 3. decembra 1991.

(3)

Vo vyhlásení č. 6, ktoré je pripojené k Záverečnému aktu k Zmluve o pristúpení, sa uvádza, že Spoločenstvo by malo napomôcť obnoviť rokovania o existujúcich opatreniach s Vatikánskym mestským štátom, ktoré možno budú potrebné v dôsledku zavedenia jednotnej meny.

(4)

Európske spoločenstvo, zastúpené Talianskou republikou v spojení s Komisiou a ECB, uzatvorilo 29. decembra 2000 menovú dohodu s Vatikánskym mestským štátom.

(5)

V súlade s touto menovou dohodou používa Vatikánsky mestský štát euro ako oficiálnu menu a eurobankovkám a eurominciam udeľuje štatút zákonného platidla. Mal by zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ týkajúce sa bankoviek a mincí denominovaných v eurách uplatňovali na jeho území, a to vrátane pravidiel týkajúcich sa ochrany pred falšovaním.

(6)

Táto dohoda neukladá ECB a národným centrálnym bankám žiadnu povinnosť zahrnúť finančné nástroje Vatikánskeho mestského štátu do zoznamu(-ov) cenných papierov oprávnených na operácie menovej politiky európskeho systému centrálnych bánk.

(7)

Mal by sa zriadiť spoločný výbor zložený zo zástupcov Vatikánskeho mestského štátu, Talianskej republiky, Komisie a ECB s cieľom preskúmať uplatňovanie tejto dohody, rozhodnúť o ročnom strope na vydávanie mincí, preskúmať primeranosť minimálneho podielu mincí, ktoré sa majú zaviesť do obehu v nominálnej hodnote, a preskúmať opatrenia prijaté Vatikánskym mestským štátom na vykonávanie príslušných právnych predpisov EÚ.

(8)

Na riešenie sporov, ktoré by mohli pri uplatňovaní dohody nastať, by mal byť súdnym orgánom Súdny dvor Európskej únie,

DOHODLI SA TAKTO:Článok 1

Vatikánsky mestský štát je oprávnený používať euro ako svoju oficiálnu menu v súlade s nariadeniami (ES) č. 1103/97 a (ES) č. 974/98. Vatikánsky mestský štát udeľuje bankovkám a minciam štatút zákonného platidla.

Článok 2

Vatikánsky mestský štát nevydá žiadne bankovky, mince ani peňažnú náhradu akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa podmienky na takéto vydanie nedohodli s Európskou úniou. Podmienky na vydávanie euromincí od 1. januára 2010 sú ustanovené v týchto článkoch.

Článok 3

1.  Ročný strop (v hodnotovom vyjadrení) na vydanie euromincí Vatikánskym mestským štátom vypočíta Spoločný výbor zriadený na základe tejto dohody ako súčet:

  pevnej časti, ktorej počiatočná hodnota je na rok 2010 stanovená na 2 300 000 EUR. Spoločný výbor môže každoročne upraviť pevnú časť s cieľom zohľadniť infláciu na základe inflácie HICP v Taliansku v roku n-1, ako aj možný významný vývoj ovplyvňujúci trh zberateľov euromincí,

  pohyblivej časti, zodpovedajúcej priemernému objemu emisie mincí na obyvateľa Talianskej republiky za rok n-1, vynásobenému počtom obyvateľov Vatikánskeho mestského štátu.

2.  Vatikánsky mestský štát môže takisto vydávať osobitné pamätné mince a/alebo zberateľské mince v rokoch, keď je Svätá stolica neobsadená. Ak bude takáto osobitná emisia mincí znamenať celkovú emisiu nad strop ustanovený v odseku 1, hodnota takejto emisie sa zohľadní s využitím zostávajúcej časti stropu z predchádzajúceho roka a/alebo sa odpočíta zo stropu nasledujúceho roka.

Článok 4

1.  Euromince, ktoré vydáva Vatikánsky mestský štát, sú totožné s mincami, ktoré vydávajú členské štáty Európskej únie, ktoré prijali euro, pokiaľ ide o nominálnu hodnotu, štatút zákonného platidla, technické vlastnosti, umelecké črty na spoločnej strane a zdieľané umelecké črty na národnej strane.

2.  Vatikánsky mestský štát vopred oznámi návrhy vnútroštátnych strán svojich euromincí Komisii, ktorá skontroluje súlad s pravidlami EÚ.

Článok 5

1.  Euromince, ktoré vydáva Vatikánsky mestský štát, razí mincovňa podnik Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Talianskej republiky.

2.  Odchylne od odseku 1 môže na základe dohovoru so Spoločným výborom pre Vatikánsky mestský štát raziť mince iná mincovňa EÚ raziaca euromince ako mincovňa uvedená v odseku 1.

Článok 6

1.  Objem euromincí vydaných Vatikánskym mestským štátom sa pridáva k objemu mincí vydaných Talianskom na účely schválenia celkového objemu emisie uvedeného členského štátu Európskou centrálnou bankou v súlade s článkom 128 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.  Najneskôr 1. septembra každého roku Vatikánsky mestský štát oznamuje Talianskej republike objem a nominálnu hodnotu euromincí, ktoré plánuje vydať počas nasledujúceho roka. Takisto oznamuje Komisii plánované podmienky emisie týchto mincí.

3.  Vatikánsky mestský štát oznámi informácie uvedené v odseku 2 na rok 2010 pri podpisovaní tejto dohody.

4.  Bez toho, aby bola dotknutá emisia zberateľských mincí, uvádza Vatikánsky mestský štát do obehu v nominálnej hodnote aspoň 51 % euromincí vydaných každý rok. Spoločný výbor preskúma každých päť rokov vhodnosť minimálneho podielu euromincí, ktoré má uviesť do obehu, a môže rozhodnúť o jeho zvýšení.

Článok 7

1.  Vatikánsky mestský štát môže vydávať zberateľské euromince. Zahŕňajú sa do ročného stropu uvedeného v článku 3. Emisia zberateľských euromincí Vatikánskym mestským štátom je v súlade s usmerneniami EÚ ustanovenými pre zberateľské euromince, ktoré okrem iného vyžadujú prijatie technických vlastností, umeleckých čŕt a nominálnych hodnôt, ktoré umožňujú odlíšenie zberateľských euromincí od mincí určených na obeh.

2.  Zberateľské mince vydané Vatikánskym mestským štátom nie sú v Európskej únii zákonným platidlom.

Článok 8

1.  Vatikánsky mestský štát sa zaväzuje prijať všetky príslušné predpisy, a to prostredníctvom priamych transpozícií alebo možných ekvivalentných činností, s cieľom vykonávať právne akty a pravidlá EÚ uvedené v prílohe k tejto dohode, v oblasti:

a) eurobankoviek a euromincí;

b) predchádzania praniu špinavých peňazí, predchádzania podvodom a falšovaniu hotovostných a bezhotovostných platobných prostriedkov, medailí, žetónov a požiadaviek štatistického spravodajstva.

Ak sa vo Vatikánskom mestskom štáte zriadi bankový sektor, rozšíri sa zoznam právnych aktov a pravidiel v prílohe s cieľom zahrnúť zákony EÚ o finančníctve a bankovníctve a príslušné právne akty a pravidlá ECB, najmä požiadavky štatistického spravodajstva.

2.  Právne akty a pravidlá uvedené v odseku 1 vykonávaVatikánsky mestský štát v súlade s termínmi uvedenými v prílohe.

3.  Komisia prílohu každoročne mení a dopĺňa s cieľom zohľadniť nové príslušné právne akty a pravidlá EÚ a zmeny a doplnenia existujúcich právnych aktov a pravidiel. Spoločný výbor potom rozhodne o vhodných a primeraných termínoch, v ktorých má Vatikánsky mestský štát vykonávať nové právne akty a pravidlá zaradené do prílohy.

4.  Aktualizovaná príloha sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Finančné inštitúcie so sídlom vo Vatikánskom mestskom štáte môžu mať prístup k medzibankovým systémom zúčtovania, platieb a zúčtovania cenných papierov v rámci eurozóny podľa príslušných podmienok určených Bankou Talianska po dohode s Európskou centrálnou bankou.

Článok 10

1.  Súdny dvor Európskej únie je jurisdikciou, ktorá má výlučnú právomoc urovnávať pretrvávajúce spory medzi stranami, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní tejto dohody a ktoré nemožno vyriešiť v rámci Spoločného výboru.

2.  Ak Európska únia (konajúca na základe odporúčania delegácie EÚ v Spoločnom výbore) alebo Vatikánsky mestský štát usúdi, že druhá strana nesplnila niektorú zo svojich povinností podľa tejto dohody, môže vec podať na Súdny dvor. Rozsudok Súdneho dvora je pre strany záväzný a strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby s rozsudkom dosiahli súlad v lehote, ktorú v ňom Súdny dvor stanoví.

3.  Pokiaľ Európska únia alebo Vatikánsky mestský štát neprijmú v stanovenej lehote opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom, druhá strana môže dohodu okamžite vypovedať.

Článok 11

1.  Zriaďuje sa Spoločný výbor. Pozostáva zo zástupcov Vatikánskeho mestského štátu a Európskej únie. Delegácia EÚ pozostáva zo zástupcov Komisie a Talianskej republiky spolu so zástupcami Európskej centrálnej banky. Delegácia Európskej únie prijíma rokovací poriadok na základe konsenzu.

2.  Spoločný výbor zasadá minimálne raz ročne. Predsedníctvo rotuje každoročne medzi zástupcom Európskej únie a zástupcom Vatikánskeho mestského štátu. Spoločný výbor prijíma jednomyseľné uznesenia.

3.  Spoločný výbor si vymieňa názory a informácie a prijíma rozhodnutia uvádzané v článkoch 3, 6 a 8. Skúma opatrenia prijaté Vatikánskym mestským štátom a usiluje sa o riešenie potenciálnych sporov vyplývajúcich z implementácie tejto dohody.

4.  Európska únia bude ako prvá predsedať Spoločnému výboru po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, ako sa ustanovuje v článku 13.

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 ods. 3, môže každá strana ukončiť túto dohodu s výpovednou lehotou jeden rok.

Článok 13

Táto dohoda nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Článok 14

Menová dohoda z 29. decembra 2000 sa zrušuje dňom nadobudnutia účinnosti súčasnej dohody. Odkazy na dohodu z 29. decembra 2000 sa chápu ako odkazy na súčasnú dohodu.

▼M5

PRÍLOHA 

PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA MAJÚ VYKONÁVAŤ

LEHOTA NA VYKONANIE

Predchádzanie praniu špinavých peňazí

1

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15) (1)

31. decembra 2010

 

zmenená:

2

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 46).

 

doplnená:

3

rámcovým rozhodnutím Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti (Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1).

4

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9).

5

smernicou Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29) (2)

6

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1).

7

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39).

31. decembra 2016 (2)

8

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).

31. decembra 2017 (3)

9

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

31. decembra 2017 (3)

Predchádzanie podvodom a falšovaniu

10

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1).

31. decembra 2010

11

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6).

31. decembra 2010

 

zmenené:

12

nariadením Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1).

13

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1).

31. decembra 2010

 

zmenené:

14

nariadením Rady (ES) č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 5).

15

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 1).

31. decembra 2016 (2)

Pravidlá týkajúce sa eurobankoviek a euromincí

16

Závery Rady z 23. novembra 1998 a z 5. novembra 2002 o zberateľských minciach.

31. decembra 2010

17

Závery Rady z 10. mája 1999 o systéme riadenia kvality euromincí

31. decembra 2010

18

Oznámenie Komisie z 22. októbra 2001 o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí [K(2001) 600 v konečnom znení] (Ú. v. ES C 318, 13.11.2001, s. 3)

31. decembra 2010

19

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 20).

31. decembra 2010

 

zmenené:

 

20

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2013/11 z 19. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 43).

31. decembra 2014 (1)

21

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2010/14 zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1);

31. decembra 2012

 

zmenené:

 

22

rozhodnutím Európskej centrálnej banky ECB/2012/19 zo 7. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2012, s. 19).

31. decembra 2013 (1)

23

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1).

31. decembra 2012

24

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 651/2012 zo 4. júla 2012 o vydávaní euromincí (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 135).

31. decembra 2013 (1)

25

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37).

31. decembra 2014 (1)

26

Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 194, 2.7.2014, s. 1).

31. decembra 2013 (2)Oddiel prílohy k menovej dohode v súlade s opatreniami ad hoc spoločného výboru na žiadosť Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu o zaradení príslušných pravidiel uplatniteľných na subjekty vykonávajúce finančné činnosti na profesionálnom základe

 

RELEVANTNÉ ČASTI TÝCHTO PRÁVNYCH NÁSTROJOV

LEHOTA NA VYKONANIE

27

Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

31. decembra 2016 (2)

 

zmenené:

28

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

29

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

30

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1).

31

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

31. decembra 2017 (2)

32

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

31. decembra 2017 (2)

 

zmenené:

 

33

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/62 z 10. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 37).

31. decembra 2017 (3)

 

doplnené:

 

34

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 8).

31. decembra 2017 (3)

 

zmenené:

 

35

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/923 z 11. marca 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 150, 17.6.2015, s. 1).

31. decembra 2017 (3)

36

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

31. decembra 2017 (3)

37

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

30. septembra 2018 (4)

 

doplnené:

 

38

vykonávacou smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015, s. 126).

30. septembra 2018 (4)

39

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/347 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a pre aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 49).

30. septembra 2018 (4)

40

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/378 z 11. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o harmonogram, formát a vzor pre predloženie oznámení príslušným orgánom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2016, s. 1).

30. septembra 2018 (4)

41

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/522 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité verejné orgány a centrálne banky tretích krajín, ukazovatele manipulácie s trhom, prahové hodnoty pre zverejňovanie informácií, príslušný orgán pre oznámenia o odkladoch, povolenie na obchodovanie počas zakázaného obdobia a typy povinne oznamovaných transakcií manažérov (Ú. v. EÚ L 88, 5.4.2016, s. 1).

30. septembra 2018 (4)

42

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/523 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a vzor pre oznamovanie a zverejňovanie transakcií manažérov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 88, 5.4.2016, s. 19).

30. septembra 2018 (4)

43

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 179).

30. septembra 2018 (4)

Právne predpisy o zhromažďovaní štatistických údajov

44

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2013/24 z 25. júla 2013 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (Ú. v. EÚ L 2, 7.1.2014, s. 34).

31. decembra 2016 (2)

 

zmenené:

 

45

usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/66 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2015/40) (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2016, s. 36).

31. marca 2017 (4)

46

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

31. decembra 2016 (2)

 

zmenené:

 

47

nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1375/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2014/51) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 77).

 

48

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2013/34) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 51).

31. decembra 2016 (2)

 

zmenené:

 

49

nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 756/2014 z 8. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2014/30) (Ú. v. EÚ L 205, 12.7.2014, s. 14).

 

50

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2014/15 zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (Ú. v. EÚ L 340, 26.11.2014, s. 1).

31. decembra 2016 (2)

 

zmenené:

51

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2014/43 zo 6. novembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 82).

52

usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/450 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2015/44) (Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2016, s. 42).

31. marca 2017 (4)

(1)   Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2013.

(2)   Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2014.

(3)   Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2015.

(4)   Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2016.

(*1)   Smernica 2005/60/ES sa zrušuje smernicou (EÚ) 2015/849, ale ostáva v prílohe do konečného termínu na transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849.

(*2)   Smernica Komisie 2006/70/ES sa zrušuje smernicou (EÚ) 2015/849, ale ostáva v prílohe do konečného termínu na transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849.( 1 ) Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2013.

( 2 ) Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2014.

( 3 ) Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2015.

( 4 ) Tieto lehoty schválil Spoločný výbor z roku 2016.

( *1 ) Smernica 2005/60/ES sa zrušuje smernicou (EÚ) 2015/849, ale ostáva v prílohe do konečného termínu na transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849.

( *2 ) Smernica Komisie 2006/70/ES sa zrušuje smernicou (EÚ) 2015/849, ale ostáva v prílohe do konečného termínu na transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849.

Top