EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0641

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

OJ L 181, 20.6.2014, p. 74–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/641/oj

20.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/74


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 641/2014

zo 16. júna 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 11, článok 31 ods. 2, článok 34 ods. 5, článok 39 ods. 4, článok 43 ods. 13, článok 45 ods. 7, článok 55 ods. 2, článok 57 ods. 4 a článok 67 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v článkoch 20 a 21 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 (2) sa poľnohospodárom v prípade predaja alebo prenájmu ich podniku poskytuje možnosť podpisovať zmluvy, prostredníctvom ktorých môžu previesť platobné nároky, ktoré sa majú prideliť, alebo právo dostávať platobné nároky. Mali by sa stanoviť pravidlá pre takéto špecifické okolnosti, najmä pokiaľ ide o žiadosti o pridelenie platobných nárokov v týchto prípadoch.

(2)

Na účely článku 25 ods. 2, článku 26 a článku 40 ods. 2 a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je potrebné stanoviť pravidlá pre výpočet hodnoty platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť, v prípadoch prevodu poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom dedičstva na iného poľnohospodára, ktorý plánuje pokračovať v poľnohospodárskej činnosti v danom podniku a ktorý je sám oprávnený na pridelenie platobných nárokov v prvom roku uplatňovania režimu základných platieb.

(3)

Pre dobrú správu režimu základnej platby je vhodné stanoviť pravidlá súvisiace s oznámeniami o prevodoch platobných nárokov, ktoré poľnohospodári musia oznamovať vnútroštátnym orgánom.

(4)

Vzhľadom na dopĺňanie národnej alebo regionálnej rezervy nevyužitými platobnými nárokmi v súlade s článkom 31 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je potrebné určiť dátum, po ktorom sa nepoužité nároky vrátane tých platobných nárokov, ktoré neboli aktivované alebo ktoré nevedú k platbám, prevedú späť do rezervy.

(5)

V článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje, že členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať konkrétne záväzky alebo certifikačné systémy ako rovnocenné postupy prínosné pre klímu a životné prostredie. S cieľom zabezpečiť včasné a účinné posúdenie postupov, ktoré sú súčasťou týchto záväzkov alebo certifikačných systémov, by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu predkladania oznámení a posudzovania Komisiou.

(6)

V súlade s druhým pododsekom článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v prípade, že sa oblasť pokrytá trvalým trávnym porastom vyjadrená v absolútnych hodnotách zachová v rámci určitých limitov, na úrovni podniku neplatí žiadna individuálna povinnosť opätovnej premeny pôdy. Tieto limity sa musia stanoviť.

(7)

Podľa článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 rozhodnutia uvedené v článku 53 ods. 4 a článku 53 ods. 6 písm. a) podliehajú schváleniu Komisiou. Preto by sa mali stanoviť pravidlá postupu posudzovania a schvaľovania Komisiou.

(8)

Podľa článku 57 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 musí Komisia prijať pravidlá postupu pri schvaľovaní pôdy a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu. V súlade so zásadou subsidiarity by tieto pravidlá mali byť obmedzené na určenie konečného termínu na dokončenie tohto postupu, pričom stanovenie podrobných pravidiel postupu sa ponechá členským štátom.

(9)

Mali by sa stanoviť potrebné informácie, ktoré majú v súvislosti s predmetným schvaľovaním zaslať členské štáty pestovateľom,. S cieľom zabezpečiť, aby boli pestovatelia informovaní včas, mal by sa určiť konečný termín pre takéto oznámenia.

(10)

Na účely monitorovania správneho uplatňovania pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 vo vzťahu k pružnosti medzi piliermi je nevyhnutné presne stanoviť určité povinnosti týkajúce sa oznamovania, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú oznamovať členské štáty v súvislosti so svojimi rozhodnutiami prijatými v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia.

(11)

Na účely určenia finančných stropov stanovených v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 a kontrol dodržiavania týchto stropov je nevyhnutné presne stanoviť určité oznamovacie povinnosti, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré majú oznamovať členské štáty v súvislosti so svojimi rozhodnutiami prijatými v súlade s článkom 22 ods. 2 a ods. 3, článkom 42 ods. 1, článkom 49 ods. 1 a článkom 51 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(12)

V záujme efektívnosti je vhodné stanoviť, že oznámenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 a tohto nariadenia sa majú predkladať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (3).

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 týkajúce sa:

a)

všeobecných ustanovení o priamych platbách;

b)

režimu základných platieb;

c)

platieb pre poľnohospodárov dodržiavajúcich poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie;

d)

dobrovoľne viazanej podpory;

e)

osobitnej platby na bavlnu;

f)

oznámení, ktoré podávajú členské štáty.

Článok 2

Všeobecné zásady

Členské štáty vykonávajú toto nariadenie v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, a pritom sa podporilo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti zmeny klímy.

KAPITOLA 2

REŽIM ZÁKLADNÝCH PLATIEB

ODDIEL 1

Prvé pridelenie platobných nárokov

Článok 3

Žiadosť o pridelenie platobných nárokov v prípade predaja alebo prenájmu pomocou zmluvného ustanovenia podľa článku 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

V prípade predaja alebo prenájmu pomocou zmluvného ustanovenia v súlade s článkom 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 žiadosť o pridelenie platobných nárokov podá kupujúci alebo nájomca. Táto žiadosť obsahuje tieto informácie:

a)

podrobné údaje týkajúce sa zmluvy o predaji alebo o nájme vrátane príslušného zmluvného ustanovenia a/alebo, ak to požaduje členský štát, kópiu tejto zmluvy;

b)

identifikačné údaje poľnohospodára, ktorý previedol právo dostávať nároky na kupujúceho alebo nájomcu, vrátane, ak existuje, jedinečnej identifikácie príjemcu uvedenej v článku 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 (4).

Členské štáty navyše požadujú od kupujúceho alebo nájomcu všetky informácie potrebné na overenie uplatňovania článku 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (5).

Článok 4

Žiadosť o pridelenie platobných nárokov v prípade predaja pomocou zmluvného ustanovenia podľa článku 20 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014

1.   V prípade predaja pomocou zmluvného ustanovenia v súlade s článkom 20 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 žiadosť o pridelenie platobných nárokov podliehajúcich tomuto ustanoveniu podáva predávajúci. Táto žiadosť obsahuje tieto informácie:

a)

podrobné údaje týkajúce sa zmluvy o predaji vrátane príslušného zmluvného ustanovenia a/alebo, ak to požaduje členský štát, kópiu tejto zmluvy o predaji;

b)

počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, podliehajúcich tomuto zmluvnému ustanoveniu;

c)

identifikačné údaje poľnohospodára, na ktorého sa prevádza v rámci tohto ustanovenia, vrátane, ak existuje, jedinečnej identifikácie príjemcu uvedenej v článku 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.

2.   Členský štát môže kupujúcemu umožniť, aby podal žiadosť o pridelenie platobných nárokov za predávajúceho. V takomto prípade členský štát overí, či predávajúci poveril kupujúceho podaním žiadosti.

Článok 5

Žiadosť o pridelenie platobných nárokov v prípade prenájmu pomocou zmluvného ustanovenia podľa článku 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014

1.   V prípade prenájmu pomocou zmluvného ustanovenia v súlade s článkom 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 žiadosť o pridelenie platobných nárokov podliehajúcich tomuto ustanoveniu podáva prenajímateľ. Táto žiadosť obsahuje tieto informácie:

a)

podrobné údaje týkajúce sa zmluvy o nájme vrátane príslušného zmluvného ustanovenia a/alebo, ak to požaduje členský štát, kópiu tejto zmluvy o nájme;

b)

počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, podliehajúcich tomuto zmluvnému ustanoveniu;

c)

identifikačné údaje poľnohospodára, na ktorého sa prevádza v rámci tohto ustanovenia, vrátane, ak existuje, jedinečnej identifikácie príjemcu uvedenej v článku 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.

2.   Členský štát môže nájomcovi umožniť, aby podal žiadosť o pridelenie platobných nárokov za prenajímateľa. V takomto prípade členský štát overí, či prenajímateľ poveril nájomcu podaním žiadosti.

Článok 6

Hodnota platobných nárokov v prípade dedičstva

1.   Hodnota platobných nárokov, ktorá sa má stanoviť podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, sa v členských štátoch, ktoré uplatňujú článok 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, v prípade, keď je poľnohospodár oprávnený na pridelenie nároku v súlade s článkom 24 uvedeného nariadenia popri práve získať platobné nároky podľa článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014, vypočíta s ohľadom na súhrn údajov za rok 2014 týkajúcich sa jeho pôvodného podniku a zdedeného podniku alebo časti zdedeného podniku.

2.   Hodnota platobných nárokov, ktorá sa má stanoviť podľa článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, sa v členských štátoch, ktoré uplatňujú článok 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, v prípade, keď je poľnohospodár oprávnený na pridelenie nároku v súlade s článkom 39 uvedeného nariadenia popri práve získať platobné nároky podľa článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014, vypočíta s ohľadom na súhrn údajov za príslušný rok týkajúcich sa jeho pôvodného podniku a zdedeného podniku alebo časti zdedeného podniku.

ODDIEL 2

Aktivácia a prevod platobných nárokov

Článok 7

Aktivácia platobných nárokov v prípade predaja alebo prenájmu pomocou zmluvného ustanovenia podľa článku 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo podľa článkov 20 a 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014

1.   Prvá žiadosť kupujúceho alebo nájomcu o platbu v rámci režimu základných platieb sa v prípade predaja alebo prenájmu pomocou zmluvného ustanovenia v súlade s článkom 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 predloží v tom istom roku ako žiadosť o pridelenie platobných nárokov uvedená v článku 3 tohto nariadenia.

2.   Kupujúci v prípade predaja pomocou zmluvného ustanovenia v súlade s článkom 20 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 do svojej prvej žiadosti o platbu v rámci režimu základných platieb zahrnie podrobné údaje o zmluve o predaji a uvedie príslušné zmluvné ustanovenie a/alebo, ak to vyžaduje členský štát, kópiu danej zmluvy o predaji. Táto žiadosť sa predloží v tom istom roku ako žiadosť o pridelenie platobných nárokov uvedená v článku 4 tohto nariadenia.

3.   Nájomca v prípade prenájmu pomocou zmluvného ustanovenia v súlade s článkom 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 do svojej prvej žiadosti o platbu v rámci režimu základnej platby zahrnie podrobné údaje o zmluve o nájme a uvedie príslušné zmluvné ustanovenie a/alebo, ak to vyžaduje členský štát, kópiu tejto zmluvy o nájme. Táto žiadosť sa predloží v tom istom roku ako žiadosť o pridelenie platobných nárokov uvedená v článku 5 tohto nariadenia.

Článok 8

Oznámenia o prevode

1.   Prevádzajúca osoba v prípade prevodu podľa článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 oznámi prevod príslušnému orgánu v lehote, ktorú určí členský štát.

2.   Pokiaľ príslušný orgán nenamieta proti prevodu, prevod sa uskutoční tak, ako sa uvádza v oznámení. Príslušný orgán môže vzniesť námietky proti prevodu len vtedy, ak prevod nie je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013, delegovaným nariadením (EÚ) č. 639/2014 a týmto nariadením. Príslušný orgán svoju námietku oznámi prevádzajúcej osobe čo najskôr.

ODDIEL 3

Národné alebo regionálne rezervy

Článok 9

Vrátenie do národnej alebo regionálnej rezervy

1.   Na účely článku 31 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa nevyužité platobné nároky okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností považujú za navrátené do národnej alebo regionálnej rezervy v deň nasledujúci po konečnom dátume stanovenom Komisiou na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 na zmenu jednotnej žiadosti v rámci režimu základných platieb v kalendárnom roku, v ktorom uplynie lehota uvedená v článku 31 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Členské štáty, ktoré uplatňujú regionálne rezervy v súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, použijú pravidlá o vrátení nevyužitých platobných nárokov na regionálnej úrovni.

KAPITOLA 3

EKOLOGIZÁCIA

Článok 10

Postup oznamovania a posudzovania postupov zahrnutých do konkrétnych záväzkov alebo certifikačných systémov

1.   Oznamovanie uvedené v článku 43 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa v prípade uplatňovania v roku 2015 uskutočňuje do 1. augusta 2014 alebo v prípade uplatňovania po roku 2015 do 1. júla roku, ktorý predchádza roku predkladania žiadosti.

Tieto oznámenia sa môžu raz za rok zmeniť pod podmienkou, že o tom bude informovaná Komisia, a to do 1. júla roku, ktorý predchádza roku uplatňovania zmeny.

2.   V prípade záväzkov uvedených v článku 43 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa v oznámeniach Komisii jasne opíšu postupy, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé záväzky, pričom sa uvedie, s ktorými postupmi uvedenými v článku 43 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sú rovnocenné a s ktorými z rovnocenných postupov uvedených v prílohe IX k uvedenému nariadeniu súvisia. Tieto oznámenia musia obsahovať odkaz na príslušné záväzky v rámci programu rozvoja vidieka predloženého Komisii v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (6) alebo schváleného Komisiou v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (7).

3.   V prípade certifikačných systémov uvedených v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa v oznámeniach Komisii jasne opíšu postupy, na ktoré sa vzťahujú tieto certifikačné systémy, pričom sa uvedie, s ktorými postupmi uvedenými v článku 43 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sú rovnocenné a s ktorými z rovnocenných postupov uvedených v prílohe IX k uvedenému nariadeniu súvisia.

4.   Ak Komisia v posúdení dospeje k záveru, že na oznámené postupy zahrnuté do konkrétnych záväzkov alebo certifikačných systémov sa nevzťahuje zoznam v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, informuje o tom členský štát, a to do troch mesiacov od doručenia oznámenia. Členský štát môže do jedného mesiaca od doručenia informácií Komisie poskytnúť doplňujúce informácie. Vykonávací akt uvedený v druhom pododseku článku 43 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa prijme do siedmich mesiacov od doručenia pôvodného oznámenia.

Článok 11

Limity na zachovanie trvalých trávnych porastov vyjadrené v absolútnych hodnotách

Limity, ktoré sa majú použiť na účely posúdenia zachovania trvalých trávnych porastov vyjadrené v absolútnych hodnotách, uvedené v druhom pododseku článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, bude predstavovať maximálne zníženie o 0,5 % oblastí s trvalým trávnym porastom stanovených v súlade s článkom 45 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.

KAPITOLA 4

VIAZANÁ PODPORA

ODDIEL 1

Dobrovoľná viazaná podpora

Článok 12

Postup posudzovania a schvaľovania rozhodnutí uvedených v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Komisia posúdi súlad rozhodnutí uvedených v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 s daným nariadením, najmä pokiaľ ide o preukázanie jednej z potrieb stanovených v spomínanom článku 55 ods. 1, ako aj s delegovaným nariadením (EÚ) č. 639/2014.

Ak sa Komisia domnieva, že informácie, ktoré poskytol členský štát, jej neumožňujú usúdiť, že podmienky uvedené v prvom odseku sú splnené, požiada členský štát o poskytnutie dodatočných informácií alebo o preskúmanie jeho rozhodnutia.

Komisia prijme vykonávací akt, ktorým schváli alebo zamietne rozhodnutie členského štátu, a to do štyroch mesiacov od prijatia všetkých požadovaných informácií.

ODDIEL 2

Osobitná platba na bavlnu

Článok 13

Postupy schvaľovania pôdy a odrôd

Postup schvaľovania pôdy a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu uvedený v článku 57 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa dokončí do 31. januára každého roka na obdobie siatia v danom roku.

Článok 14

Oznámenia pestovateľom

1.   Členské štáty do 1. marca každého roka oznámia pestovateľom bavlny tieto informácie pre obdobie siatia v danom roku:

a)

schválené odrody na siatie;

b)

kritériá schvaľovania pôdy na pestovanie bavlny stanovené členskými štátmi v súlade s článkom 56 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

c)

minimálna hustota rastlín uvedená v článku 58 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

d)

požadované poľnohospodárske postupy.

2.   Ak dôjde k odňatiu schválenia odrody, členské štáty do 1. marca informujú pestovateľov o tomto odňatí na obdobie siatia v nasledujúcom roku.

KAPITOLA 5

PRAVIDLÁ OZNAMOVANIA

Článok 15

Oznámenia týkajúce sa pružnosti medzi piliermi

1.   Informácie, ktoré sa majú podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a článku 136a ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (8) oznámiť Komisii, majú podobu ročných percentuálnych podielov vnútroštátnych ročných stropov uvedených v prvom pododseku článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a prvého pododseku článku 136a ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 na každý kalendárny rok až do roku 2019.

2.   Informácie, ktoré sa majú podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a článku 136a ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 oznámiť Komisii, majú podobu ročných percentuálnych podielov ročných súm pridelených na podporu opatrení v rámci programov rozvoja vidieka uvedených v prvom pododseku článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a prvého pododseku článku 136a ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 na každý rozpočtový rok až do roku 2020.

Článok 16

Oznámenia o zvýšení stropu režimu základných platieb, ako sa uvádza v článku 22 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Keď členský štát informuje Komisiu o svojich rozhodnutiach podľa článku 22 ods. 2 alebo ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, informácie, ktoré predloží Komisii, obsahujú percentuálne podiely vnútroštátnych ročných stropov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu po odpočítaní sumy vyplývajúcej z uplatnenia článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia na každý kalendárny rok do roku 2020.

Článok 17

Pridelené finančné prostriedky v rámci redistributívnej platby, platby pre oblasti s prírodnými prekážkami a platby pre mladých poľnohospodárov

Keď členský štát informuje Komisiu o svojich rozhodnutiach podľa článku 42 ods. 1, článku 49 ods. 1 a článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, informácie, ktoré predloží Komisii, obsahujú percentuálne podiely vnútroštátnych ročných stropov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu na každý kalendárny rok do roku 2020.

Článok 18

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 792/2009

Oznámenia Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 a tohto nariadenia sa predkladajú v súlade s nariadením (ES) č. 792/2009.

KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa v súvislosti so žiadosťami o pomoc vzťahujúcimi sa na kalendárne roky nasledujúce po kalendárnom roku 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júna 2014.

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (pozri stranu 48 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).


Top