EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0007

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (Text s významom pre EHP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 16–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj

6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/7

z 5. januára 2016,

ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (1), a najmä na jej článok 59 ods. 2, a so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (2), a najmä na jej článok 80 ods. 3,

keďže:

(1)

Jedným z hlavných cieľov smerníc 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ je zníženie administratívneho zaťaženia verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárskych subjektov, a to najmä malých a stredných podnikov. Kľúčovým prvkom tohto úsilia je jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie by sa preto mal vypracovať takým spôsobom, aby sa odstránila nutnosť predkladať veľké množstvo osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Majúc na pamäti rovnaký cieľ, štandardný formulár by mal takisto poskytovať relevantné informácie týkajúce sa subjektov, na kapacity ktorých sa hospodársky subjekt spolieha, aby bolo možné overenie uvedených informácií uskutočniť spolu s overením v súvislosti s hlavným hospodárskym subjektom a za rovnakých podmienok.

(2)

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie by mal byť k dispozícii pre obstarávateľov, ktorí podliehajú smernici 2014/25/EÚ a ktorí ho pri uplatnení kritérií vylúčenia a podmienok účasti stanovených v smernici 2014/24/EÚ musia používať rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejní obstarávatelia.

(3)

V záujme zníženia administratívnej záťaže pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a zabránenia možným rozporuplným výkladom v rozličných súťažných podkladoch informácie, ktoré hospodárske subjekty musia poskytnúť v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie, by mali verejní obstarávatelia a obstarávatelia jasne uviesť vopred vo výzve na súťaž alebo prostredníctvom odkazov na iné časti súťažných podkladov, ktoré hospodárske subjekty musia v každom prípade dôkladne preskúmať so zreteľom na ich účasť v súťaži a prípadné predloženie ponúk.

(4)

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie by mal prispieť aj k ďalšiemu zjednodušeniu pre hospodárske subjekty, verejných obstarávateľov aj obstarávateľov, a to nahradením rôznych a odlišujúcich sa vnútroštátnych vlastných vyhlásení jedným štandardným vzorom formulára zavedeným na európskej úrovni. Mal by tiež pomôcť znížiť problémy spojené s presným vypracúvaním formálnych vyhlásení a vyhlásení o súhlase, ako aj jazykové problémy, pretože štandardný formulár bude k dispozícii v úradných jazykoch. Jednotný európsky dokument pre obstarávanie by mal v dôsledku toho prispieť k zvýšenej cezhraničnej účasti v postupoch verejného obstarávania.

(5)

Akékoľvek spracovanie a výmena údajov, ktoré sa má vykonávať v súvislosti s jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie, by sa mali vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (3), a najmä s vnútroštátnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na spracovanie údajov týkajúcich sa trestných činov, registra trestov alebo bezpečnostných opatrení podľa článku 8 ods. 5 uvedenej smernice.

(6)

Je potrebné pripomenúť, že Komisia preskúma praktické uplatňovanie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, pričom zohľadní technický vývoj databáz v členských štátoch, a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade do 18. apríla 2017. Komisia pritom môže brať do úvahy možné návrhy na zlepšenie jeho funkčnosti s ohľadom na zlepšenie možností cezhraničnej účasti v postupoch verejného obstarávania – v neposlednom rade aj pre MSP – alebo prípadné zjednodušenia v rámci stanovenom v smernici 2014/24/EÚ; môže takisto zvážiť prípadné otázky týkajúce sa postupov systematických žiadostí o osvedčenia alebo iných foriem listinných dôkazov všetkých účastníkov v danom postupe obstarávania alebo praktík pozostávajúcich z diskriminačného určovania hospodárskych subjektov, od ktorých sa takéto dokumenty požadujú.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandardný formulár uvedený v prílohe 2 k tomuto nariadeniu sa musí používať na účely vypracovania jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie uvedeného v článku 59 smernice 2014/24/EÚ od momentu, keď vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonáva smernica 2014/24/EÚ, nadobudnú účinnosť, najneskôr však od 18. apríla 2016. Návod na jeho použitie je uvedený v prílohe 1 k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).


PRÍLOHA 1

Pokyny

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskych subjektov, ktoré predstavuje predbežný dôkaz namiesto osvedčení vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami. Podľa článku 59 smernice 2014/24/EÚ ide o formálne vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že sa nenachádza v jednej zo situácií, v prípade ktorých hospodárske subjekty musia alebo môžu byť vylúčené; že spĺňa príslušné podmienky účasti a že v relevantných prípadoch spĺňa objektívne pravidlá a kritériá stanovené na účely zníženia počtu inak kvalifikovaných záujemcov, ktorí sa majú vyzvať na účasť. Jeho cieľom je znížiť administratívne zaťaženie vyplývajúce z požiadavky predkladať veľké množstvo osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti.

S cieľom uľahčiť úlohy hospodárskych subjektov pri vypĺňaní jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie môžu členské štáty vydať usmernenia týkajúce sa použitia jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, napríklad s cieľom vysvetliť, ktoré ustanovenia vnútroštátneho práva sú relevantné vo vzťahu k časti III, oddiel A (1), že úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov alebo rovnocenné osvedčenia v danom členskom štáte nemusia byť vyhotovené alebo vydané, alebo s cieľom spresniť, ktoré odkazy a informácie musia byť poskytnuté, aby umožnili verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom získať dané osvedčenie elektronicky.

Pri príprave súťažných podkladov pre daný postup obstarávania verejní obstarávatelia a obstarávatelia musia vo výzve na súťaž, v súťažných podkladoch uvedených vo výzve na súťaž alebo vo výzve na potvrdenie záujmu uviesť, ktoré informácie budú požadovať od hospodárskych subjektov vrátane výslovného vyhlásenia o tom, či informácie uvedené v častiach II a III (2) by sa mali alebo nemali poskytovať v prípade subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky subjekt nevyužíva  (3). Verejní obstarávatelia môžu uľahčiť prácu hospodárskym subjektom aj tým, že tieto informácie uvedú priamo v elektronickej verzii jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, napríklad prostredníctvom služby jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), ktorú útvary Komisie bezplatne sprístupnia verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie, ktorý hospodárske subjekty vyplnili, aby poskytli požadované informácie, sa musí priložiť k ponukám do verejných súťaží a žiadostiam o účasť v užších súťažiach, súťažných konaniach s rokovaním, súťažných dialógoch alebo inovatívnych partnerstvách (5). Uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, bude musieť poskytnúť aktualizované osvedčenia a podporné dokumenty, okrem prípadov týkajúcich sa určitých zákaziek založených na rámcových dohodách.

Členské štáty môžu verejným obstarávateľom a obstarávateľom nariadiť alebo ponechať na ich uvážení, či použijú jednotný európsky dokument pre obstarávanie aj ako súčasť postupov verejného obstarávania, na ktoré sa nevzťahujú alebo úplne nevzťahujú podrobné procesné pravidlá smerníc 2014/24/EÚ alebo 2014/25/EÚ, napríklad v prípade verejného obstarávania pod príslušnými finančnými limitmi alebo v prípade obstarávaní, na ktoré sa vzťahujú špecifické pravidlá platné pre sociálne a iné osobitné služby (ďalej len „zjednodušený režim“) (6). Podobne členské štáty môžu verejným obstarávateľom a obstarávateľom nariadiť alebo ponechať na ich uvážení, či použijú jednotný európsky dokument pre obstarávanie aj v súvislosti s udeľovaním koncesií bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahujú ustanovenia smernice 2014/23/EÚ (7).

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu postupu požiadať uchádzača, aby predložil všetky alebo niektoré požadované osvedčenia a podporné dokumenty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vykonania postupu.

Hospodárske subjekty môžu byť vylúčené z postupu obstarávania alebo môžu byť predmetom stíhania na základe vnútroštátneho práva v prípadoch závažného skresľovania skutočností pri vypĺňaní jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie alebo všeobecne pri poskytovaní informácií potrebných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo v prípade, ak zadržali takéto informácie alebo ak hospodárske subjekty nemôžu predložiť podporné dokumenty.

Hospodárske subjekty môžu opätovne použiť informácie, ktoré poskytli v rámci jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, ktorý už bol použitý v predchádzajúcom postupe obstarávania, pokiaľ sú tieto informácie aj naďalej správne a naďalej relevantné. Najjednoduchším spôsobom, ako to urobiť, je vložiť informácie do nového jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie prostredníctvom vhodných funkcií, ktoré sú na tento účel zabezpečené v spomenutej elektronickej službe jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Opätovné využívanie informácií pomocou iných foriem kopírovania a prilepenia informácií, napríklad informácií uložených v zariadeniach informačných technológií hospodárskeho subjektu (počítače, tablety, servery…), bude samozrejme takisto možné.

Podľa druhého pododseku článku 59 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa jednotný európsky dokument pre obstarávanie predkladá výlučne v elektronickej forme; uplatňovanie tohto pravidla sa však môže odložiť najneskôr do 18. apríla 2018 (8). To znamená, že plne elektronické aj papierové verzie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie môžu koexistovať najneskôr do 18. apríla 2018. Spomínaná služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie umožní hospodárskym subjektom vo všetkých prípadoch vypĺňať jednotné európske dokumenty pre obstarávanie elektronicky, čím sa im umožní plne využívať výhody ponúkaných možností (v neposlednom rade opätovného použitia informácií). V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bolo použitie elektronických prostriedkov komunikácie odložené (takisto je ho možné odložiť najneskôr do 18. apríla 2018), služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie hospodárskym subjektom umožňuje vytlačiť elektronicky vyplnený jednotný európsky dokument pre obstarávanie ako papierový dokument, ktorý sa potom môže zaslať verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom inými prostriedkami komunikácie, ako sú elektronické prostriedky (9).

Ako sa už uviedlo, jednotný európsky dokument pre obstarávanie pozostáva z formálneho vyhlásenia hospodárskeho subjektu, že sa naň nevzťahujú príslušné dôvody na vylúčenie, že spĺňa náležité podmienky účasti a že poskytne príslušné informácie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

Ak je obstarávanie rozdelené na časti a podmienky účasti (10) sa v prípade jednotlivých častí líšia, jednotný európsky dokument pre obstarávanie by sa mal vyplniť pre každú časť (alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami účasti).

Ďalej sa v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie určí verejný orgán alebo tretia strana zodpovedná za vydanie podporných dokumentov (11) a bude obsahovať aj formálne vyhlásenie v tom zmysle, že hospodársky subjekt bude schopný na požiadanie tieto podporné dokumenty bezodkladne poskytnúť.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že obmedzia informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, áno alebo nie, či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, alebo to od nich môžu členské štáty požadovať (12). Hoci po tomto obmedzení môže nasledovať žiadosť o ďalšie informácie a/alebo dokumentáciu, pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa zabránilo nadmernej administratívnej záťaži hospodárskych subjektov prostredníctvom systematických žiadostí o osvedčenia alebo ostatné formy listinných dôkazov všetkých účastníkov v danom postupe obstarávania alebo postupom pozostávajúcim z diskriminačného určenia hospodárskych subjektov, od ktorých sa takéto dokumenty budú požadovať.

Povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov získať príslušnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je prístupná bezplatne, platí aj vtedy, keď pôvodne požadované informácie o podmienkach účasti boli obmedzené na odpoveď typu áno alebo nie. Ak sa vyžaduje táto elektronická dokumentácia, hospodárske subjekty poskytnú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi informácie potrebné na získanie príslušnej dokumentácie pri kontrole podmienok účasti, a nie priamo v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie.

Ak má verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prístup k výpisu z príslušného registra elektronicky, napríklad k registru trestov, hospodársky subjekt môže uviesť, kde možno nájsť tieto informácie (t. j. názov archívu, internetová adresa, identifikačné číslo spisu alebo záznamu atď.), aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ mohli získať tieto informácie. Uvedením týchto informácií hospodársky subjekt súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže príslušné dokumenty získať v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES  (13) o spracovaní osobných údajov, a najmä osobitných kategórií údajov, napríklad údajov o trestných činoch, záznamov v registri trestov alebo údajov týkajúcich sa bezpečnostných opatrení.

V súlade s článkom 64 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ hospodárske subjekty, ktoré sú zapísané v úradných zoznamoch schválených hospodárskych subjektov alebo ktoré majú príslušné osvedčenie orgánov zriadených podľa verejného alebo súkromného práva, môžu, pokiaľ ide o informácie požadované v častiach III až V, verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložiť osvedčenie o zápise vydané príslušným orgánom alebo osvedčenie vydané príslušným certifikačným orgánom.

Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti, musí vyplniť jeden jednotný európsky dokument pre obstarávanie.

Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastňuje samostatne, ale využíva kapacity jedného alebo viacerých iných subjektov, musí zabezpečiť, aby verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doručil svoj vlastný jednotný európsky dokument pre obstarávanie spolu so samostatným jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie, ktorý obsahuje príslušné informácie (14) pre každý zo subjektov, ktorých kapacity využíva.

Napokon, ak sa skupiny hospodárskych subjektov vrátane dočasných združení zúčastňujú na postupe verejného obstarávania spoločne, musí sa predložiť samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie s informáciami požadovanými v častiach II až IV pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

Vo všetkých prípadoch, keď je viac ako jedna osoba členom správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu hospodárskeho subjektu alebo keď v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu, každá z týchto osôb bude možno musieť podpísať rovnaký jednotný európsky dokument pre obstarávanie, a to v závislosti od vnútroštátnych pravidiel vrátane pravidiel upravujúcich ochranu údajov.

Pokiaľ ide o podpis jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, treba upozorniť, že podpis na dokumente nemusí byť potrebný, ak sa jednotný európsky dokument pre obstarávanie posiela ako súčasť súboru dokumentov, ktorých pravosť a celistvosť je zaručená prostredníctvom požadovaného podpisu prostriedkov prenosu (15).

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované podľa časti I sa automaticky zobrazia za predpokladu, že uvedená elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa používa na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.
Ak v  Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania. Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa hospodársky subjekt.

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie obsahuje tieto časti a oddiely:

Časť I. Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Časť II. Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu.

Časť III. Kritériá vylúčenia:

A: Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin (uplatňujú sa povinne podľa článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ. Ich uplatňovanie je podľa článku 80 ods. 1 druhého pododseku smernice 2014/25/EÚ povinné aj pre verejných obstarávateľov, kým iní obstarávatelia ako verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že uplatnia tieto kritériá vylúčenia).

B: Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie (uplatňujú sa povinne podľa článku 57 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ v prípade konečného a záväzného rozhodnutia. Za rovnakých podmienok je ich uplatňovanie podľa článku 80 ods. 1 druhého pododseku smernice 2014/25/EÚ povinné aj pre verejných obstarávateľov, kým iní obstarávatelia ako verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že uplatnia tieto dôvody na vylúčenie. Treba upozorniť, že vo vnútroštátnych právnych predpisoch niektorých členských štátov môže byť vylúčenie povinné aj vtedy, ak rozhodnutie nie je konečné a záväzné).

C: Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného pochybenia (pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ) (prípady, v ktorých môžu byť hospodárske subjekty vylúčené; členské štáty v prípade svojich verejných obstarávateľov môžu uplatňovanie týchto dôvodov na vylúčenie vyhlásiť za povinné. Všetci obstarávatelia bez ohľadu na to, či sú verejnými obstarávateľmi alebo nie, môžu podľa článku 80 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ rozhodnúť, že budú uplatňovať tieto dôvody na vylúčenie alebo ich uplatňovanie bude požadovať členský štát týchto obstarávateľov).

D: Iné dôvody na vylúčenie, ktoré môžu byť stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Časť IV. Podmienky účasti  (16):

α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti

A: Vhodnosť.

B: Ekonomické a finančné postavenie.

C: Technická a odborná spôsobilosť.

D: Systémy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva  (17)  (18).

Časť V. Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov  (19).

Časť VI. Záverečné vyhlásenia.


(1)  Napríklad ustanovenia, že hospodárske subjekty po odsúdení podľa článku X, Y a Z národného trestného zákonníka musia túto skutočnosť uviesť pri vypĺňaní informácií týkajúcich sa odsúdení za účasť v zločineckej organizácii alebo za pranie špinavých peňazí…

(2)  Informácie týkajúce sa dôvodov vylúčenia.

(3)  Porovnaj článok 71 ods. 5 tretí pododsek smernice 2014/24/EÚ a článok 88 ods. 5 tretí pododsek smernice 2014/25/EÚ.

(4)  Toto je prepojenie na pripravovanú predbežnú verziu. Až bude k dispozícii, vloží sa prepojenie k plnej výrobnej verzii alebo sa sprístupní iným spôsobom.

(5)  Situácia je zložitejšia vzhľadom na rokovacie konania bez predchádzajúceho zverejnenia podľa článku 32 smernice 2014/24/EÚ a článku 50 smernice 2014/25/EÚ, keďže tieto ustanovenia sa uplatňujú na veľmi odlišné situácie.

Vyžiadanie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie by predstavovalo zbytočnú administratívnu záťaž alebo by bolo iným spôsobom nevhodné, 1) ak je možný len jeden vopred určený účastník (v prípade dvoch smerníc, článok 32 ods. 2 písm. b), článok 32 ods. 3 písm. b) a d) a článok 32 ods. 5 smernice 2014/24/EÚ a článok 50 písmená c), e), f) a i) smernice 2014/25/EÚ), a 2) z dôvodu naliehavosti (článok 32 ods. 2 písm. c) smernice 2014/24/EÚ a článok 50 písmená d) a h) smernice 2014/25/EÚ) alebo z dôvodu konkrétnych charakteristík transakcie pri tovare kótovanom a nakupovanom na komoditnom trhu;(článok 32 ods. 3 písm. c) smernice 2014/24/EÚ a článok 50 písm. g) smernice 2014/25/EÚ).

Na druhej strane by jednotný európsky dokument pre obstarávanie v plnej miere zohral svoju úlohu a mal by sa vyžadovať v zostávajúcich prípadoch, pre ktoré je charakteristická možná účasť viacerých účastníkov a neexistencia naliehavosti alebo konkrétnych charakteristík spojených s transakciou; to platí v súvislosti s článkom 32 ods. 2 písm. a), článkom 32 ods. 3 písm. a) a článkom 32 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ a s článkom 50 písmenami a), b) a j) smernice 2014/25/EÚ.

(6)  Články 74 až 77 smernice 2014/24/EÚ a články 91 až 94 smernice 2014/25/EÚ.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

(8)  Porovnaj článok 90 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ.

(9)  Takisto budú môcť vytvárať aj jednotný európsky dokument pre obstarávanie ako súbor vo formáte PDF, ktorý je možné elektronicky poslať ako prílohu. Na to, aby hospodárske subjekty mohli neskôr opätovne použiť informácie, mali by vyplnený jednotný európsky dokument pre obstarávanie uložiť vo vhodnom elektronickom formáte (napr. ako súbor vo formáte.xml).

(10)  Týka sa to aj minimálneho požadovaného obratu, ktorý sa v takýchto prípadoch musí určiť v závislosti od maximálnej odhadovanej hodnoty jednotlivých častí.

(11)  A to okrem prípadov, keď verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uviedli, že všeobecné informácie („áno“/„nie“) na splnenie požiadavky budú dostatočné na prvom stupni. Podrobnejšie vysvetlenia k tejto možnosti sa nachádzajú ďalej.

(12)  Takéto požiadavky môžu byť všeobecné alebo obmedzené len na určité situácie, napr. len v prípade verejných súťaží alebo v prípade dvojfázových postupov iba vtedy, keď budú k účasti prizvaní všetci záujemcovia spĺňajúci minimálne požiadavky.

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(14)  Pozri časť II oddiel C.

(15)  Napríklad ak sa ponuka a sprievodný jednotný európsky dokument pre obstarávanie v rámci verejnej súťaže posielajú elektronickou poštou, ktorá je vybavená elektronickým podpisom požadovaného druhu, ďalšie podpisy jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie nemusia byť potrebné. Elektronický podpis jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie nemusí byť potrebný ani vtedy, keď je jednotný európsky dokument pre obstarávanie začlenený do platformy elektronického obstarávania a keď sa na použitie tejto platformy vyžaduje elektronické overovanie totožnosti.

(16)  Obstarávatelia bez ohľadu na to, či sú verejnými obstarávateľmi alebo nie, sa podľa článku 80 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať podmienky účasti stanovené v článku 58 smernice 2014/24/EÚ (časť IV, oddiely A, B a C).

(17)  Použitie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie obstarávateľmi, pokiaľ ide o požiadavky súvisiace so systémami zabezpečenia kvality a normami environmentálneho manažérstva (časť IV oddiel D), nie je výslovne ustanovené v smernici 2014/25/EÚ, malo by však byť povolené z praktických dôvodov, keďže článok 62 smernice 2014/24/EÚ a článok 81 smernice 2014/25/EÚ sú v podstate totožné.

(18)  Obstarávatelia podľa článku 77 ods. 2 a článku 78 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ vyberú účastníkov na základe objektívnych pravidiel a kritérií. Ako už bolo opísané, tieto kritériá môžu v niektorých prípadoch byť kritériami ustanovenými v smernici 2014/24/EÚ alebo môžu obsahovať v podstate rovnaké ustanovenia (pozri poznámku pod čiarou č. 16). Objektívne pravidlá a kritériá však môžu byť takisto špecifické pre daného obstarávateľa alebo konkrétny postup obstarávania. Takéto prípady však nemusia byť zahrnuté v štandardnom formulári.

(19)  Použitie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie obstarávateľmi, pokiaľ ide o zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov (časť V), nie je výslovne ustanovené v smernici 2014/25/EÚ, malo by však byť povolené z praktických dôvodov, keďže v článku 65 smernice 2014/24/EÚ aj v článku 78 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ sa vyžaduje, aby sa všetky takéto zníženia počtov vykonali v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami alebo pravidlami.


PRÍLOHA 2

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU PRE OBSTARÁVANIE

Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

Image

Časť II: Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

Image

Image

Image

Časť III: Dôvody na vylúčenie

Image

Image

Image

Image

Časť IV: Podmienky účasti

Image

Image

Image

Image

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Image

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Image


Top