Help Print this page 

Document 52016PC0388

Title and reference
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb

COM/2016/0388 final - 2016/0182 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2017
Multilingual display
Text

V Bruseli15. 6. 2016

COM(2016) 388 final

2016/0182(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb

(Text s významom pre EHP)

{SWD(2016) 196 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

V roku 2007 bola dôvera koncových používateľov finančných služieb, a najmä spotrebiteľov v oblasti finančných služieb otrasená finančnou a hospodárskou krízou. Preto európski zákonodarcovia usúdili, že obavy spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb by mali byť systematicky a primerane zohľadnené, aby sa obnovila dôvera občanov v zdravie finančného sektora.

Medzi spotrebiteľov využívajúcich finančné služby patrí široká škála fyzických osôb, ktoré používajú finančné služby alebo ich požadujú, vrátane retailových investorov, sporiteľov, poistníkov, účastníkov dôchodkových fondov a dlžníkov. Aj keď sa tento návrh zameriava najmä na spotrebiteľov, jeho ciele môžu byť relevantné aj pre iných koncových používateľov finančných služieb, ktorí používajú finančné služby alebo ich požadujú na účely, ktoré nepatria mimo ich obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti. Európska komisia prijala niekoľko opatrení na zabezpečenie toho, aby boli vypočuté názory spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, a to najmä i) vytvorenie skupiny používateľov finančných služieb (Financial Services Users Group – FSUG) v roku 2010, ktorá pôsobí ako fórum, na ktorom sú zástupcovia zainteresovaných strán mimo odvetvia pravidelne informovaní o otázkach politiky finančných služieb vo vývoji, a vyzývaní, aby predložili svoje názory a vyjadrili svoje obavy a návrhy týkajúce sa zamýšľaných legislatívnych iniciatív, a ii) systematické začleňovanie spotrebiteľov a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti do rôznych expertných skupín zriadených na pomoc Komisii alebo európskym orgánom dohľadu v ich práci v oblasti finančných služieb.

Komisia rovnako označila nedostatok zdrojov a špecializovaných odborných znalostí v organizáciách zastupujúcich tieto zainteresované strany ako prekážku pre ich aktívnu účasť v diskusiách o tvorbe politiky Únie v oblasti finančných služieb. Spotrebiteľské organizácie, ako aj organizácie občianskej spoločnosti nemali dostatočné zdroje na náležité pokrytie širokej škály často vysoko odborných tém a prispenie príslušným vstupom do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb. Išlo o neuspokojivú situáciu, pretože Komisia nemohla využiť najširšiu možnú škálu názorov a vstupov a niektoré organizácie občianskej spoločnosti ju vnímali tak, akoby bola príliš ovplyvnená príspevkami zo strany odvetvia.

V tejto súvislosti Komisia spustila na konci roka 2011 skúšobný projekt, ktorého cieľom bolo poskytovať granty na podporu rozvoja finančného odborného centra v prospech koncových používateľov a zainteresovaných strán mimo odvetvia a na zlepšenie ich schopnosti zúčastňovať sa na tvorbe politiky Únie v oblasti finančných služieb. Na základe po sebe nasledujúcich verejných výzvach na predkladanie návrhov Komisia udelila v období rokov 2012 až 2015 granty na prevádzku dvom neziskovým organizáciám so sídlom v Bruseli, a to organizáciám Finance Watch a Better Finance.

Tieto dve neziskové organizácie vykonávali počas uvedeného obdobia najmä výskumnú prácu, analýzu politík, činnosti na presadzovanie záujmov a komunikačné činnosti. V roku 2015 sa uskutočnilo hodnotenie skúšobného projektu a následnej prípravnej akcie, aby sa rozhodlo o prípadných ďalších krokoch v tejto oblasti.

V hodnotení sa dospelo k záveru, že ciele politiky skúšobného projektu a prípravnej akcie boli všeobecne splnené. V hodnotení sa však zdôraznilo, že tieto dve organizácie neboli finančne udržateľné bez finančných prostriedkov Únie napriek úsiliu o diverzifikáciu svojich zdrojov počas týchto troch rokov. Zastavenie financovania od roku 2017 by organizácie viedlo k prudkému obmedzeniu alebo dokonca ukončeniu svojich činností, čo by znamenalo, že ciele politiky by sa už nedali dosiahnuť. Podobne by bolo zníženie úrovne spolufinancovania rizikové, pretože obe organizácie by ihneď museli znížiť počet zamestnancov, čím by sa obmedzili ich činnosti už v roku 2017 a pravdepodobne by ich dosť rýchlo zastavili.

Spolufinancovanie týchto príjemcov rovnakým spôsobom od roku 2017 je jedinou možnosťou, ktorou sa môže zabezpečiť, aby výsledky a účinky, ktoré sa prejavili od roku 2012 podľa výsledkov hodnotenia, pravdepodobne pokračovali. Umožní sa tak ďalej zvyšovať zapojenie spotrebiteľov, ostatných koncových používateľov finančných služieb a zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy do tvorby politiky Únie vo finančnom sektore.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami politík v tejto oblasti politiky

Tento program Únie bude dopĺňať existujúce politické iniciatívy, ako sú činnosti vykonávané skupinou používateľov finančných služieb (FSUG) od roku 2010 alebo expertnými skupinami vytvorenými na pomoc Komisii alebo európskym orgánom dohľadu (napr. skupiny zainteresovaných strán ESA) pri tvorbe politiky Únie v oblasti finančných služieb.

Tento program Únie bude dopĺňať existujúcu spotrebiteľskú politiku Únie. Prispením k lepšie informovanej a vyváženej tvorbe politiky Únie vo finančnom sektore a zabezpečením lepšej komunikácie s verejnosťou v súvislosti s európskou finančnou reguláciou tento program pomôže obnoviť dôveru občanov v európsky finančný systém.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Právnym základom je Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 169 ods. 2 písm. b). Navrhovaný program Únie prispeje k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany a k tomu, aby sa spotrebitelia stali stredobodom jednotného trhu v oblasti finančných služieb, a to podporou a dopĺňaním politík členských štátov v snahe zabezpečiť, aby občania mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich právne a hospodárske záujmy riadne zohľadnené a chránené. V súlade s legislatívnou politikou Komisie, ktorá bola prijatá v súvislosti s viacročným finančným rámcom, sa tento program financovania navrhuje ako nariadenie.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Programom únie sa zabezpečuje možnosť spolufinancovať činnosti vykonávané oboma príjemcami, ktorých cieľom je zvýšiť zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy v oblasti finančných služieb. Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity, keďže v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii jeho ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Konkrétne sa v hodnotení kladne posúdila pridaná hodnota Únie v prípade predchádzajúceho skúšobného projektu a prípravnej akcie: vnútroštátne organizácie zaoberajúce sa všetkými druhmi spotrebiteľských otázok nemajú dostatok technických znalostí a nemôžu pokryť takú širokú škálu oblastí politiky súvisiacich s finančnými službami. Okrem toho neboli na úrovni EÚ zistené žiadne iné podobné organizácie.

Proporcionalita

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so záverom hodnotenia ex ante, ktoré je priložené k návrhu Komisie týkajúcemu sa nariadenia o financovaní, toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zachovanie vplyvov a účinkov, ktoré sa dosiaľ dosiahli prostredníctvom predchádzajúceho skúšobného projektu a prípravnej akcie. Financovanie Únie sa navrhuje pre dvoch dobre vymedzených príjemcov, ktorých činnosti, výstupy a vplyvy boli hodnotené v roku 2015. V súčasnom inštitucionálnom rámci sa novými mechanizmami financovania zabezpečí stabilné, riadne a primerané financovanie na dosiahnutie cieľov politiky. Finančná podpora sa poskytne podľa podmienok stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Výber nástroja

Najvhodnejším právnym nástrojom, ktorý sa má použiť v tomto prípade, na základe článku 169 ods. 2 písm. b), s cieľom vytvoriť program Únie na podporu konkrétnych činností zvyšujúcich zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb, je nariadenie.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post existujúcich právnych predpisov

Podľa hodnotenia ex post 1 sa Komisia domnieva, že ciele stanovené pre skúšobný projekt a následnú prípravnú akciu boli všeobecne splnené. Celkový cieľ, ktorým bolo vytvoriť európske finančné odborné centrum, bol splnený, pričom vznikli dve vzájomne sa doplňujúce odborné centrá. Činnosti vykonávané oboma príjemcami prispeli k tomu, že sa európskym tvorcom politiky poskytli iné názory než tie, ktoré v danom období vyjadroval finančný sektor, a že o týchto názoroch bola úspešne informovaná širšia verejnosť. Organizácie Finance Watch aj Better Finance sú v úzkom kontakte s tvorcami politiky Únie od roku 2012, čo dokazuje ich účasť na rôznych zasadnutiach a vypočutiach v národných parlamentoch alebo Európskom parlamente. Ich odborné znalosti, poskytnuté v mnohých publikáciách a odpovediach na konzultácie, im umožnili prispieť iným hlasom do verejnej diskusie. Napokon obe rozvíjali schopnosť účinnej komunikácie, vďaka ktorej mohli informovať svojich členov a dokonca širšiu verejnosť o príslušných otázkach vo finančnom sektore. Organizácie Finance Watch a Better Finance pracujú na odlišných oblastiach politiky a zameriavajú sa na rôzne cieľové skupiny, spolu však pokrývajú od roku 2012 svojimi činnosťami väčšinu finančného politického programu Únie.

Organizácia Finance Watch bola vytvorená vďaka týmto grantom Únie a rokoch 2012 až 2014 získala finančné príspevky vo výške 3,04 milióna EUR. Posúdením sa zistilo, že jej štruktúra, zamestnanci a činnosti sú veľmi relevantné, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov skúšobného projektu a prípravnej akcie. Organizácia Finance Watch sa jasne zameriavala na program finančnej reformy po kríze a pokrývala významnú časť politického programu Únie v období rokov 2012 až 2014. Odborné znalosti poskytované počas uvedeného obdobia (výskumné správy, pozičné dokumenty, odpovede na konzultácie, tlačové správy) boli všeobecne dobre prijímané. V oblasti komunikácie organizácia Finance Watch zriadila vyhradené webové sídlo, dokázala mať pomerne výraznú prítomnosť v médiách a zorganizovať dve konferencie na vysokej úrovni ročne od roku 2012. Zistilo sa, že táto organizácia bola menej účinná, čo sa týka zvyšovania schopnosti koncových používateľov a spotrebiteľov pri tvorbe politiky Únie vo finančnom sektore, a toto možno spájať s jej rôznorodou členskou základňou (nízky vplyv mimo Bruselu). Jej ročný rozpočet dosahoval v priemere 1,8 milióna EUR, pričom takmer dve tretiny jej zdrojov boli pridelené na najímanie vysoko kvalifikovaných zamestnancov (14 zamestnancov) na vykonávanie jej činností. Pomer nákladov na výstup v prípade tejto organizácie (publikácie, podujatia a zasadnutia, komunikácia) bol hodnotený ako stabilný v rokoch 2012 až 2014.

Organizácia Better Finance získala za tri roky granty na prevádzku vo výške 0,90 milióna EUR. Organizácia v súlade so svojou členskou základňou a obmedzenými zdrojmi dokázala vytvoriť finančné odborné centrum zameriavajúce sa väčšinou na záujmy súkromných investorov, jednotlivých akcionárov, sporiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb. Štruktúra, členovia a činnosti organizácie Better Finance boli posúdené ako veľmi relevantné, pokiaľ ide dosiahnutie cieľov skúšobného projektu v osobitných oblastiach politiky. Jej sekretariát bol však hodnotený ako do určitej miery nestabilný, keďže mal obmedzenú veľkosť (5 zamestnancov), obmedzený počet finančných expertov a počas daného obdobia čelil ťažkostiam v oblasti udržania stabilných zdrojov. Pokiaľ ide o jej skutočný vplyv na tvorbu politiky Únie, organizáciu považovali tvorcovia politiky Únie so sídlom v Bruseli za účinnú v rade konkrétnych tém, a možno ešte viac v oblasti právnych predpisov druhej a tretej úrovne u európskych orgánov dohľadu. Vďaka grantom na prevádzku Únie mohla organizácia Better Finance účinne zvýšiť svoj komunikačný potenciál, rozvíjať profesionálne webové sídlo a najať špecializovaných zamestnancov. Jej výskumná práca bola počas daného obdobia zameraná prevažne na dôchodky.

Od roku 2012 bolo do 60 % oprávnených nákladov oboch príjemcov financovaných prostredníctvom grantov Únie a naďalej sú výrazne závislí od financovania Únie. Napriek pravidelnému úsiliu sa organizácii Finance Watch podarilo prilákať len jedného ďalšieho stabilného a významného darcu, nadáciu Adessium Foundation, ktorej príspevok nie je potvrdený na obdobie po roku 2016. Nie je pravdepodobné, že by členovia organizácie Finance Watch túto stratu kompenzovali. V prípade organizácie Better Finance vyzerá situácia ešte horšie. Okrem grantu využívala organizácia počas hodnoteného obdobia (2012 – 2014) významný a opakovaný príspevok od jedného zo svojich členov. Významné zníženie tohto príspevku v roku 2015 môže znamenať ohrozenie udržateľnosti organizácie Better Finance.

Napokon vzhľadom na pridanú hodnotu Únie v podobe tohto skúšobného projektu a prípravnej akcie sa v hodnotení dospelo k záveru, že obe organizácie určite predstavovali pridanú hodnotu pre tvorbu politiky Únie v oblasti finančných služieb. Na úrovni Únie je málo organizácií zastupujúcich všeobecný záujem spotrebiteľov a žiadne organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zameriavajú konkrétne na finančný sektor a jeho reguláciu. V rokoch 2012 až 2014 sa v súvislosti s ročnými výzvami na predkladanie návrhov neprihlásila okrem organizácií Finance Watch a Better Finance žiadna alternatívna iniciatíva. V posúdení sa stanovilo, že obe organizácie svojimi opatreniami pridali hodnotu, pokiaľ ide o činnosti ich národných členov a boli prospešné pre európskych koncových používateľov takým spôsobom, ktorý nedokázali dosiahnuť vnútroštátne zoskupenia na presadzovanie záujmov spotrebiteľov.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Hodnotenie ex post zahŕňalo cielené konzultácie zahŕňajúce rozsiahly online prieskum a cielené rozhovory so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorými boli:

všetci členovia príjemcov (organizácie aj jednotlivci),

rad tvorcov politiky vrátane poslancov Európskeho parlamentu (najmä poslancov EP z výboru ECON), úradníkov Komisie (FISMA a JUST), zástupcov z troch európskych orgánov dohľadu a zástupcov vnútroštátnych orgánov,

darcovia, ostatní poskytovatelia financovania príjemcov,

spotrebiteľské organizácie,

zástupcovia odvetvia bankovníctva,

finanční experti,

expertné skupiny z finančného sektora.

Posúdenie vplyvu

Vzhľadom na závery nedávneho hodnotenia ex post predchádzajúceho skúšobného projektu a následnej prípravnej akcie vrátane výstupov cielených konzultácií, ktoré sa v tejto súvislosti uskutočnili, a takisto obmedzený rozsah nového programu Únie bolo rozhodnuté, že návrh právneho základu bude sprevádzať hodnotenie ex ante podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách. Posúdenie vplyvu nebolo preto v uvedenej súvislosti vykonané.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Výsledkom navrhovaného nariadenia bude program, ktorý bude prebiehať v období rokov 2017 – 2020 s celkovým maximálnym rozpočtom 6 000 000 EUR na podporu činností, ktoré vykonávajú organizácie Finance Watch a Better Finance. Tento program nadväzuje na skúšobný projekt (2012 – 2013) a prípravnú akciu (2014 – 2016). Vplyv tohto návrhu na rozpočet je uvedený vo finančnom výkaze v prílohe.

2016/0182 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 169 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 2 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Únia prispieva k zabezpečovaniu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a k tomu, aby sa spotrebitelia stali stredobodom jednotného trhu, a to podporou a dopĺňaním politík členských štátov v snahe zabezpečiť, aby občania mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich právne a hospodárske záujmy riadne zohľadnené a chránené. Dobre fungujúci a dôveryhodný sektor finančných služieb je kľúčovou zložkou jednotného trhu. Vyžaduje pevný rámec pre reguláciu a dohľad, ktorý súčasne zabezpečuje finančnú stabilitu a je zameraný na podporu udržateľnej ekonomiky. Zároveň by mal poskytovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľom a ostatným koncovým používateľom finančných služieb vrátane retailových investorov, sporiteľov, poistníkov, účastníkov dôchodkových fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov alebo MSP.

(2)Od roku 2007 je dôvera najmä spotrebiteľov, ako aj ostatných koncových používateľov finančných služieb otrasená finančnou a hospodárskou krízou. V záujme obnovy dôvery občanov v zdravie finančného sektora je preto dôležité zvýšiť zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy do rozhodovacieho procesu Únie vo finančnom sektore.

(3)Na dosiahnutie tohto cieľa Komisia spustila na konci roka 2011 skúšobný projekt, ktorého cieľom bolo poskytovať granty na podporu rozvoja finančného odborného centra v prospech spotrebiteľov, ostatných koncových používateľov a zainteresovaných strán, ktoré zastupujú ich záujmy, a na zlepšenie ich schopnosti zúčastňovať sa na tvorbe politiky Únie v oblasti finančných služieb. Hlavnými cieľmi politiky bolo zabezpečiť, aby sa tvorcom politiky Únie pri iniciovaní nových právnych predpisov poskytli iné stanoviská než tie, ktoré vyjadrujú odborníci z finančného sektora, aby bola širšia verejnosť lepšie informovaná o príslušných otázkach v oblasti finančnej regulácie, a aby sa zlepšila účasť spotrebiteľov na tvorbe politiky Únie v oblasti finančných služieb, čoho výsledkom budú dobre vyvážené právne predpisy.

(4)V dôsledku toho Komisia udelila v období rokov 2012 až 2015 prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie návrhov granty na prevádzku dvom neziskovým subjektom, a to Finance Watch a Better Finance. Tieto granty boli udelené v rámci skúšobného projektu počas dvoch rokov, a to v rokoch 2012 a 2013, a prípravnej akcie od roku 2014. Keďže prípravná akcia je obmedzená na tri roky 3 , je potrebný legislatívny akt na poskytnutie právneho základu pre financovanie takýchto akcií od roku 2017.

(5)Organizácia Finance Watch bola zriadená v roku 2011 ako medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva. Jej poslaním je chrániť záujmy občianskej spoločnosti vo finančnom sektore. Vďaka grantom Únie dokázala organizácia Finance Watch v krátkom čase vytvoriť kvalifikovaný tím odborníkov schopných vykonávať štúdie, politickú analýzu a komunikačné činnosti v oblasti finančných služieb.

(6)Organizácia Better Finance je výsledkom postupných reorganizácií a premenovania predtým existujúcich európskych federácií investorov a akcionárov od roku 2009. Organizácia dokázala vďaka grantom Únie v súlade so svojou členskou základňou vytvoriť finančné odborné centrum zameriavajúce sa väčšinou na záujmy spotrebiteľov, jednotlivých investorov, jednotlivých akcionárov, sporiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb.

(7)V hodnotení skúšobného projektu a následnej prípravnej akcie, ktoré sa vykonalo v roku 2015, sa dospelo k záveru, že ciele politiky boli všeobecne dosiahnuté. Organizácie Finance Watch a Better Finance pracujú na vzájomne sa dopĺňajúcich oblastiach politiky a zameriavajú sa na odlišné cieľové skupiny. Spolu pokrývajú od roku 2012 svojimi činnosťami väčšinu finančného politického programu Únie.

(8)Obe organizácie priniesli pridanú hodnotu pre súhrn činností svojich vnútroštátnych členov, ako aj pre spotrebiteľov Únie spôsobom, ktorý nedokázali dosiahnuť vnútroštátne zoskupenia na presadzovanie záujmov spotrebiteľov. Vnútroštátne organizácie zaoberajúce sa všetkými druhmi spotrebiteľských otázok nemajú dostatok technických znalostí v oblastiach politiky súvisiacich s finančnými službami. Okrem toho neboli na úrovni Únie dosiaľ zistené žiadne iné podobné organizácie. Z hodnotenia takisto vyplynulo, že na po sebe nasledujúce ročné výzvy na predkladanie návrhov od roku 2012 nezareagoval žiadny iný žiadateľ, z čoho zrejme vyplýva, že v súčasnosti nie je žiadna iná organizácia schopná vykonávať podobné činnosti v rámci celej Únie.

(9)Napriek pravidelnému úsiliu sa ani jednej z organizácií nepodarilo prilákať stabilné a významné financovanie od iných darcov, ktorí sú nezávislí od finančného sektora, a preto sú naďalej výrazne závislé od financovania Únie. Spolufinancovanie z Únie je preto nevyhnutné na zabezpečenie potrebných zdrojov na dosiahnutie želaných cieľov politiky v nasledujúcich rokoch, pretože sa ním poskytne finančná stabilita organizáciám, ktoré dosiaľ dokázali spustiť príslušné činnosti v krátkom čase. Je preto potrebné zriadiť program Únie na obdobie rokov 2017 – 2020 na podporu činností organizácií Finance Watch a Better Finance („program“).

(10)Pokračujúce financovanie organizácií Finance Watch a Better Finance počas obdobia rokov 2017 – 2020 rovnakým spôsobom ako pri prípravnej akcii by zabezpečilo zachovanie pozitívnych vplyvov činností týchto organizácií, ktoré boli dosiaľ posúdené. Finančné krytie na vykonávanie programu by bolo založené na priemerných skutočných nákladoch, ktoré vznikli každému príjemcovi v období rokov 2012 až 2015. Miera spolufinancovania by mala zostať nezmenená.

(11)V období rokov 2012 až 2015 boli tieto dve organizácie spolufinancované prostredníctvom grantov na prevádzku. V roku 2016 bolo prijaté rozhodnutie o tom, že sa namiesto nich použijú granty na akcie, pretože granty na akcie zabezpečujú lepšiu kontrolu výdavkov z rozpočtu Únie.

(12)Týmto nariadením by sa malo stanoviť pre celé obdobie trvania programu finančné krytie, ktoré v priebehu ročného rozpočtového postupu má pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 4 .

(13)S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti s vypracúvaním ročných pracovných programov.

(14)Každoročne pred 31. decembrom by mal každý príjemca predložiť opis činností naplánovaných na nasledujúci rok na dosiahnutie cieľov politiky programu. Tieto činnosti by mali byť podrobne opísané vrátane ich cieľov, očakávaných výsledkov a vplyvu, odhadovaných nákladov a časového rámca, ako aj príslušných ukazovateľov na ich posúdenie.

(15)Finančná podpora by sa mala poskytnúť v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 5 .

(16)    Finančné záujmy Únie by sa počas celého výdavkového cyklu mali chrániť primeranými opatreniami, medzi ktoré patrí predchádzanie nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a vyšetrovanie, vymáhanie stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby aj ukladanie finančných sankcií.

(17)Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.Týmto sa zriaďuje program Únie („program“) na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020 na podporu činností organizácií uvedených v článku 3, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov politiky Únie v súvislosti so zvýšením zapojenia spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb.

2.Program sa vzťahuje na tieto činnosti:

a)výskumné činnosti vrátane vykonávania vlastného výskumu a tvorby údajov a odborných znalostí;

b)činnosti v oblasti zvýšenia povedomia a šírenia informácií, a to aj pre široké neodborné publikum;

c)činnosti na posilnenie interakcie medzi členmi organizácií uvedených v článku 3 a činnosti na presadzovanie podpory postavenia uvedených členov na úrovni Únie.

Článok 2
Ciele

1.Program má tieto ciele:

a)ďalej zvýšiť účasť spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy na tvorbe politiky Únie v oblasti finančných služieb;

b)prispievať k informovaniu spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy o príslušných otázkach v oblasti regulácie finančného sektora.

2.Ciele stanovené v odseku 1 musia byť sledované najmä prostredníctvom každoročného opisu akcií, ktoré vykonali príjemcovia programu, a výročnej správy o činnosti, ktorá musí zahŕňať kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v prípade každej činnosti plánovanej a vykonanej príjemcami.

Článok 3
Príjemcovia

1.Príjemcami programu („príjemcovia“) sú organizácie Finance Watch a Better Finance.

2.Aby mohli program využívať, títo príjemcovia musia zostať mimovládnymi, neziskovými právnymi subjektmi nezávislými od odvetvia, obchodu alebo hospodárstva. Nesmú mať žiadne iné protichodné záujmy a musia prostredníctvom svojich členov zastupovať záujmy spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov Únie v oblasti finančných služieb. Komisia zabezpečí neustále dodržiavanie týchto kritérií počas trvania programu tak, že ich zaradí do ročných pracovných programov uvedených v článku 7 a každoročne pred udelením grantov na akcie podľa článku 4 posúdi, či príjemcovia spĺňajú tieto kritériá.

3.Ak sa obaja príjemcovia uvedení v odseku 1 zlúčia, príjemcom programu sa stane výsledný právny subjekt.

Článok 4
Udeľovanie grantov

Financovanie v rámci programu sa poskytuje vo forme grantov na akcie udeľovaných na ročnom základe a musí vychádzať z návrhov, ktoré príjemcovia predkladajú v súlade s článkom 7.

Článok 5
Transparentnosť

V každej komunikácii alebo publikácii súvisiacich s akciou, ktorú príjemca vykonal a ktorá je financovaná v rámci programu, sa musí uviesť, že príjemcovi boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu Únie.

Článok 6
Finančné ustanovenia

1.Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020 je maximálne 6 000 000 EUR v bežných cenách.

2.Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

Článok 7
Vykonávanie programu

1.Komisia vykonáva program v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

2.Aby mohli program využívať, príjemcovia musia každý rok pred 31. decembrom predložiť Komisii návrh s opisom činností uvedených v článku 1 plánovaných na nasledujúci rok.

3.Na vykonávanie programu prijíma Komisia ročné pracovné programy. V uvedených ročných pracovných programoch sú stanovené ciele, ktoré sa majú sledovať, očakávané výsledky akcií vykonaných príjemcami, spôsob vykonávania uvedených akcií a celková suma potrebná na vykonanie uvedených akcií. Musia obsahovať aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaj o sume pridelenej na každú akciu a orientačný harmonogram vykonávania. Vo vzťahu ku grantom na akcie musia byť v ročných pracovných programoch stanovené priority a základné kritériá udelenia grantov. Maximálna miera spolufinancovania je 60 % oprávnených nákladov.

4.Komisia prijíma ročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov.

Článok 8
Ochrana finančných záujmov Únie

1.Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym konaniam, účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií.

2.Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a kontrol na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné prostriedky Únie na základe tohto programu.

3.Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie priamo alebo nepriamo týka, v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 6 a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 7 s cieľom stanoviť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanou priamo alebo nepriamo v rámci tohto programu.

4.Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2, 3, musia dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia o grante a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľovať právomoc na vykonávanie takýchto auditov a kontrol a inšpekcií na mieste. Ak je vykonávanie akcie zabezpečované externe alebo subdelegované, a to úplne alebo čiastočne, alebo ak vyžaduje zadanie verejnej zákazky alebo udelenie finančnej pomoci tretej strane, dohoda alebo rozhodnutie o grante musí obsahovať záväzok príjemcu uložiť každej zapojenej tretej strane výslovné akceptovanie uvedených právomocí Komisie, Dvora audítorov a úradu OLAF.

Článok 9
Hodnotenie

1.Najneskôr dvanásť mesiacov pred koncom programu predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o dosiahnutí cieľov programu. V uvedenej správe sa hodnotí celková vhodnosť a pridaná hodnota programu, účinnosť a efektívnosť jeho vykonávania a celková a individuálna účinnosť výsledkov príjemcov z hľadiska dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2.

2.Správa sa predkladá pre informáciu Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Článok 10
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

za Európsky parlament    za Radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb.

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB 8

Oblasť politiky: 12.02 Finančné služby a kapitálové trhy

Činnosť: Finančné služby a kapitálové trhy

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

X Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 9

◻ Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.Ciele

1.4.1.Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Podporiť činnosti, ktorých cieľom je zvýšiť zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb.

1.4.2.Osobitné ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Osobitné ciele:

Ďalej zvýšiť zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov, ako aj iných zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb.

Prispievať k informovaniu spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov, ako aj zainteresovaných strán zastupujúcich ich záujmy o príslušných otázkach v oblasti regulácie finančného sektora.

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB:

12. Finančné služby a kapitálové trhy

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Očakáva sa zachovanie vplyvov posúdených v hodnotení ex post skúšobného projektu a prípravnej akcie:

– posilnenie hlasu spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov v európskej finančnej regulácie, čím sa zabezpečia dobre vyvážené právne predpisy Únie

– vyvinutie silného komunikačného nástroja s európskymi koncovými používateľmi

1.4.4.Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

Ukazovatele pre výskumné činnosti: kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ako sú:

– počet a druh výskumných činností, pokryté témy,

– stratégia šírenia,

– partnerské hodnotenia.

Ukazovatele činností zameraných na zvyšovanie informovanosti a šírenie: kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ako sú:

– počet a druh organizovaných verejných podujatí (napr. konferencie na vysokej úrovni), pokryté témy, hodnotenie podujatia účastníkmi,

– návštevnosť na webovom sídle vrátane návštevnosti členov,

– všetky relevantné kvantitatívne ukazovatele pre sociálne médiá,

– pokrytie v tlači vrátane počtu rozhovorov a vysielaní, pokryté témy.

Ukazovatele pre činností na presadzovanie podpory interakcie a postavenia členov organizácií Finance Watch a Better Finance: kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ako sú:

– počet stretnutí s tvorcami politiky EÚ, účasť na vypočutiach,

– koordinácia s členmi organizácií Finance Watch a Better Finance, prijaté príspevky, pracovné skupiny zostavené s členmi.

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Skúšobný projekt a prípravná akcia môžu byť použité len počas obmedzeného obdobia. Na zabezpečenie zachovania dosiaľ dosiahnutých výsledkov a posúdených vplyvov je jediným spôsobom postupu vpred legislatívny rámec stanovujúci financovanie rovnakých činností.1.5.2.Prínos zapojenia Európskej únie

V hodnotení ex post sa kladne posúdila pridaná hodnota Únie v prípade predchádzajúceho skúšobného projektu a prípravnej akcie: Vnútroštátne organizácie zaoberajúce sa všetkými druhmi spotrebiteľských otázok nemajú dostatok technických znalostí a nemôžu pokryť takú širokú škálu oblastí politiky súvisiacich s finančnými službami. Okrem toho neboli na úrovni Únie zistené žiadne iné podobné organizácie. Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity, keďže v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii jeho ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

V hodnotení ex post predchádzajúceho skúšobného projektu a prípravnej akcie sa určilo, že ciele politiky stanovené na konci roka 2011 boli celkovo dosiahnuté.

Na zabezpečenie zachovania dosiaľ posúdených pozitívnych vplyvov je preto potrebné pokračovať vo financovaní rovnakých činností rovnakým spôsobom.

1.5.4.Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými finančnými nástrojmi

Tento program Únie bude dopĺňať existujúce politické iniciatívy, ako sú činnosti vykonávané skupinou používateľov finančných služieb (FSUG) od roku 2010 alebo expertnými skupinami vytvorenými na pomoc Komisii alebo európskym orgánom dohľadu (napr. skupiny zainteresovaných strán ESA) pri tvorbe politiky Únie v oblasti finančných služieb.

Tento program Únie bude dopĺňať existujúcu spotrebiteľskú politiku Únie. Prispením k posilnenému zapojeniu spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov do tvorby politiky Únie vo finančnom sektore a zabezpečením lepšej komunikácie s verejnosťou v súvislosti s týmito otázkami tento program umožní lepšie zastúpenie a vyjadrovanie záujmov spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov v tejto oblasti, čím sa obnoví dôvera občanov v európsky finančný systém.

1.6.Trvanie a finančný vplyv

X Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

X    Návrh/iniciatíva je v platnosti od 01/01/2017 do 31/12/2020.

X    Finančný vplyv trvá od roku 2017 do roku 2021

◻ Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

a potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia 10

X Priame hospodárenie na úrovni Komisie

X prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie;

   prostredníctvom výkonných agentúr

 Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

 Nepriame hospodárenie so zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu:

◻ tretím krajinám alebo subjektom, ktoré tieto krajiny určili,

◻ medzinárodným organizáciám a ich agentúram (uveďte),

◻ Európskej investičnej banke (EIB) a Európskemu investičnému fondu,

◻ subjektom podľa článkov 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

◻ verejnoprávnym subjektom,

◻ súkromnoprávnym subjektom povereným vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

◻ súkromnoprávnym subjektom spravovaným právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

◻ osobám povereným vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určeným v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Pre oboch príjemcov: správy o pokroku a záverečné správy

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Zistené riziká

Existuje riziko, že sa nedosiahnu operačné ciele, ak kvalita výstupov príjemcov nebude v súlade s pôvodnými cieľmi opísanými v ročných návrhoch.

Existuje riziko ohrozenia finančných záujmov/dobrej povesti EÚ, ak by útvary Komisie neodhalili neoprávnené výdavky.

2.2.2.Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly

Riziko nedosiahnutia operačných cieľov:

– príjemcovia musia predložiť výročnú správu v súlade s individuálnymi cieľmi ročných návrhov a v súlade s usmerneniami nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie,

– zodpovedné prevádzkové oddelenia v rámci GR FISMA udržiavajú pravidelné kontakty s príjemcami.

Riziko ohrozenia finančných záujmov EÚ:

– kontroly záväzkov a platieb súvisiacich s grantmi v rámci GR FISMA majú za cieľ zlepšenie obehu finančných prostriedkov a zahŕňajú administratívne kontroly príslušných podkladov vrátane priebežných a záverečných správ, audítorom overených účtovných závierok a osobitných dokumentov, ktoré si vyžiada GR. Tieto kontroly sú zdokumentované v kontrolných zoznamoch, ktoré systematicky vypĺňajú všetci aktéri podieľajúci sa na príslušných finančných transakciách (OIA,OVA,OVA2,FIA, FVA, FVA2, AO) vrátane kontrol, ktoré vykonáva finančné oddelenie GR v oblasti finančných a právnych záležitostí s cieľom plnenia platobného záväzku,

– finančné oddelenie GR systematicky vykonáva kontroly na mieste u každého príjemcu dôkladným testovaním vzorky transakcií s cieľom posúdiť systém finančnej a vnútornej kontroly príjemcu a poskytnúť povoľujúcemu úradníkovi dodatočné záruky dostatočnej ochrany finančných záujmov EÚ.

2.2.3.Odhad nákladov a prínosov kontrol a posúdenie očakávanej úrovne rizika chyby

Maximálna miera chybovosti by zostala pod úrovňou 2 %.

Náklady na kontrolu by predstavovali menej ako 0,5 ekvivalentu plného pracovného času alebo 67 000 EUR ročne.

Výnosy z kontrol by zodpovedali 100 % pridelenej ročnej sumy, ktorá sa vhodne vynaloží pri dodržiavaní zásady riadneho finančného hospodárenia.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

Zlepšenie obehu finančných prostriedkov prostredníctvom operačného aj finančného overovania ex ante.

Pravidelná analýza účtovných závierok príjemcov, ich výročných správ a osvedčení o audite.

Pravidelné audity na mieste s cieľom overiť finančné systémy a kontroly.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

Existujúce rozpočtové riadky výdavkov: neuplatňuje sa.

Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

12.0202
Zvýšenie zapojenia spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb.…

DRP/NRP

krajín EZVO

kandidátskych krajín

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

1

12.02.02

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca:

Číslo: 1

Okruh Inteligentný a inkluzívny rast

GR: FISMA

2017

2018

2019

2020

2021

SPOLU

• Operačné rozpočtové prostriedky

12.0202

Záväzky

(1)

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

Platby

(2)

0750

1,500

1,500

1,500

0,750

6,000

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov 11  

Číslo rozpočtového riadka

(3)

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky pre
GR FISMA SPOLU

Záväzky

= 1 + 1a + 3

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

Platby

= 2 + 2a

+3

0,750

1,500

1,500

1,500

0,750

6,000

Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

Platby

(5)

0,750

1,500

1,500

1,500

0,750

6,000

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 1
viacročného finančného rámca
 SPOLU

Záväzky

= 4 + 6

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

Platby

= 5 + 6

0,750

1,500

1,500

1,500

0,750

6,000

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy: neuplatňuje sa.

• Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

Platby

(5)

0,750

1,500

1,500

1,500

0,750

6,000

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 4
viacročného finančného rámca
SPOLU
(referenčná suma)

Záväzky

= 4 + 6

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

Platby

= 5 + 6

0,750

1,500

1,500

1,500

0,750

6,000

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2017 12

2018

2019

2020

2021

SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 5

viacročného finančného rámca
SPOLU

Záväzky

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

Platby

0,750

1,500

1,500

1,500

0,750

6,000

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov

X    Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené ďalej: (granty na akcie)

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1.Zhrnutie

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené ďalej:

3.2.3.2.Odhadované potreby ľudských zdrojov

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené ďalej:

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie.

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

X    Návrh/iniciatíva je v súlade s návrhom nového viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca 13 .

Pozri oddiel 3.2.1.

3.2.5.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2017

2018

2019

2020

Spolu

Organizácie Finance Watch a Better Finance prostredníctvom vlastných prostriedkov a prostriedkov získaných od tretích strán

(priemerný podiel spoluúčasti príjemcu 40 %)

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

X    Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené ďalej:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na rôzne príjmy

(1) http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/docs/users/151222-staff-working-document_en.pdf
(2) Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(7) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(8) ABM: riadenie podľa činností – ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.
(9) Podľa článku 49 ods. 6 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(10) Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(11) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(12) Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.
(13) Pozri body 19 a 24 medziinštitucionálnej dohody.
Top