EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1150-20170218

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1150/2017-02-18

02016R1150 — SK — 18.02.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1150

z 15. apríla 2016,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva

(Ú. v. ES L 190 15.7.2016, s. 23)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/256 zo 14. februára 2017,

  L 38

37

15.2.2017
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1150

z 15. apríla 2016,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstvaKAPITOLA I

POSTUP PREDKLADANIA A ÚPRAVY PODPORNÝCH PROGRAMOV

Článok 1

Programové obdobie a oznamovanie relevantných vnútroštátnych právnych predpisov

▼M1

1.  Návrh podporného programu uvedený v článku 41 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vzťahuje na tieto päťročné obdobia:

a) rozpočtové roky 2014 až 2018;

b) rozpočtové roky 2019 až 2023.

1a.  Členské štáty predložia svoje návrhy podporného programu na rozpočtové roky 2019 až 2023 Komisii do 1. marca 2018. Ak sa po uvedenom dni upravia vnútroštátne finančné balíky stanovené na obdobie od rozpočtového roku 2021, členské štáty im prispôsobia svoje podporné programy.

Členské štáty sprístupnia Komisii svoje návrhy podporného programu na rozpočtové roky 2019 až 2023 prostredníctvom elektronických prostriedkov s využitím vzoru stanoveného v prílohe Ia.

Členské štáty sprístupnia Komisii rozpočtové prostriedky pridelené na návrhy podporného programu na rozpočtové roky 2019 až 2023 prostredníctvom elektronických prostriedkov s využitím vzoru stanoveného v prílohe IIa.

▼B

2.  Členské štáty oznámia Komisii svoje právne predpisy týkajúce sa podporných programov uvedených v odseku 1 po ich prijatí alebo zmene.

Článok 2

Zmeny v podporných programoch

1.  Zmeny týkajúce sa uplatniteľných podporných programov uvedené v článku 41 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa predkladajú maximálne dvakrát za rozpočtový rok, a to do 1. marca a 30. júna každého roka.

Tieto lehoty však neplatia v prípade núdzových opatrení v dôsledku prírodných katastrof v zmysle článku 2 ods. 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 ( 1 ) alebo nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v zmysle článku 2 ods. 16 uvedeného nariadenia alebo iných výnimočných okolností.

▼M1

2.  Zmeny uvedené v odseku 1 sa musia uviesť v podpornom programe, ktorý sa Komisii musí predložiť s využitím vzoru stanoveného v prílohe I alebo prílohe Ia a musí zahŕňať:

a) dôvody navrhovaných zmien;

b) aktualizovanú verziu rozvrhu financovania vypracovanú s využitím vzoru stanoveného v prílohe II alebo prílohe IIa, keď zmeny v podpornom programe zahŕňajú aj revíziu pridelenia finančných prostriedkov.

▼B

Článok 3

Obsah podporných programov

Podporný program musí zahŕňať:

a) za každé osobitné podporné opatrenie stanovené v článkoch 45 až 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

i) opis navrhovanej stratégie a kvantifikované ciele;

ii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu predkladať žiadosti;

iii) postup podávania žiadostí;

iv) kritériá oprávnenosti;

v) oprávnené a neoprávnené náklady;

vi) prípadne, či sú uplatniteľné štandardné stupnice jednotkových nákladov alebo vecné príspevky a ak áno, informácie o metóde výpočtu a ročného prispôsobenia;

vii) prípadne prioritné kritériá a ich zodpovedajúcu váhu;

viii) výberové konanie;

ix) lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov;

x) prípadne, či je možné poskytnúť preddavky, ich maximálnu mieru a súvisiace podmienky;

xi) prípadne podrobnosti o vymedzení od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a o systémoch overovania zavedených na zabránenie dvojitému financovaniu;

xii) prípadne, či sa poskytuje štátna pomoc;

b) výsledky uskutočnených konzultácií;

c) celkovú stratégiu;

d) posúdenie predpokladaných technických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov;

e) časový plán vykonávania opatrení;

▼M1

f) všeobecný rozvrh financovania, ako sa stanovuje v prílohe II alebo prílohe IIa k tomuto nariadeniu;

▼B

g) kritériá a iné kvantitatívne ukazovatele určené na sledovanie a hodnotenie;

h) kroky podniknuté s cieľom zabezpečiť primeranú a účinnú realizáciu programu:

i) názov a adresu príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za vykonávanie programu;

j) internetovú stránku, na ktorej sú verejne dostupné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa podporného programu.KAPITOLA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OSOBITNÝCH PODPORNÝCH OPATRENÍODDIEL 1

PropagáciaPododdiel 1

Informácie v členských štátoch

Článok 4

Postup podávania žiadostí

1.  Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí a postupu možného predĺženia poskytovania podpory, ako sa uvádza v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na ich preskúmanie a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) overovanie dodržiavania ustanovení o oprávnených operáciách, kritériách oprávnenosti, prioritných kritériách a iných objektívnych kritériách v kapitole II oddiele 1 pododdiele 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

d) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu;

e) uzatváranie zmlúv vrátane možných vzorových formulárov;

f) úpravy vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky;

g) hodnotenie všetkých daných podporovaných operácií na základe primeraných ukazovateľov.

2.  V prípade predĺženia podpory v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 sa výsledky podporovanej operácie vyhodnotia pred predĺžením poskytovania podpory a zohľadnia pri rozhodovaní o ňom.

▼M1

3.  Žiadatelia, ktorí plánujú predložiť osvedčenia o finančných výkazoch v prílohe k svojim žiadostiam o platbu v súlade s článkom 41 musia tento úmysel oznámiť príslušnému orgánu v čase podávania žiadosti.

▼BPododdiel 2

Propagácia v tretích krajinách

Článok 5

Postup podávania žiadostí

1.  Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí a postupu možného predĺženia poskytovania podpory, ako sa uvádza v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na ich preskúmanie a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) overovanie dodržiavania ustanovení o oprávnených operáciách, kritériách oprávnenosti, prioritných kritériách a iných objektívnych kritériách v kapitole II oddiele 1 pododdiele 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

d) dotknuté výrobky a obchodovanie s nimi v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vnútroštátnymi ustanoveniami a príslušnou špecifikáciou;

e) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu;

f) uzatváranie zmlúv vrátane možných vzorových formulárov;

g) úpravy vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky;

h) hodnotenie všetkých daných podporovaných operácií na základe primeraných ukazovateľov.

2.  V prípade predĺženia podpory v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 sa výsledky podporovanej operácie vyhodnotia pred predĺžením poskytovania podpory a zohľadnia pri rozhodovaní o ňom.

▼M1

3.  Žiadatelia, ktorí plánujú predložiť osvedčenia o finančných výkazoch v prílohe k svojim žiadostiam o platbu v súlade s článkom 41 musia tento úmysel oznámiť príslušnému orgánu v čase podávania žiadosti.

▼BPododdiel 3

Spoločné ustanovenia

Článok 6

Spoločné propagačné operácie

Dva alebo viaceré členské štáty sa môžu rozhodnúť vybrať si spoločnú informačnú alebo propagačnú operáciu. Zaviažu sa prispievať k financovaniu a dohodnú sa na postupoch administratívnej spolupráce v záujme uľahčenia sledovania, vykonávania a kontroly spoločnej operácie.ODDIEL 2

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 7

Postup podávania žiadostí

1.  Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 46 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) obsah žiadosti;

c) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

d) postupy na zaručenie oprávnenosti žiadosti a jej súladu s pravidlami a kontrolným systémom zriadeným na účely režimu povolení na výsadbu viniča podľa článkov 66 a 68 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

e) overovanie dodržiavania ustanovení o kritériách oprávnenosti, neoprávnených nákladoch, prioritných kritériách a iných objektívnych kritériách v kapitole II oddiele 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

f) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu v prípadoch, keď sa prioritné kritériá uplatňujú;

g) úpravy vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky.

2.  Členské štáty môžu stanoviť minimálnu veľkosť plochy, ktorá spĺňa požiadavky na podporu na reštrukturalizáciu a konverziu, minimálnu veľkosť plochy, ktorá je výsledkom reštrukturalizácie a konverzie, a akúkoľvek výnimku z tejto požiadavky, ktorá je riadne zdôvodnená a zakladá sa na objektívnych kritériách.ODDIEL 3

Zelený zber

Článok 8

Uplatňovanie podporného opatrenia

Členské štáty na účely článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a) prijmú ustanovenia o uplatňovaní podporného opatrenia, ktoré musia zahŕňať:

i) predchádzajúcu notifikáciu zeleného zberu;

ii) výšku náhrady, ktorá sa má vyplatiť;

b) stanovia lehotu podávania žiadostí o podporu na zelený zber od 15. apríla do 10. júna každého roka;

c) do 10. júna každého roku zistia, aká sa očakáva situácia na trhu, ktorá by opodstatnila uplatnenie zeleného zberu s cieľom obnoviť trhovú rovnováhu a zabrániť kríze, a určia lehotu na vykonanie operácie zeleného zberu podľa článku 43 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia;

d) každoročne určia lehotu na vykonanie operácie zeleného zberu podľa požiadaviek stanovených v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na deň po zistení očakávanej situácie na trhu, ako sa stanovuje v písm. c).

Článok 9

Výpočet náhrady

1.  Členské štáty každý rok vypočítajú priame náklady na zelený zber vykonávaný rôznymi metódami (ručne, mechanicky a chemicky), ktoré považujú za oprávnené na účely podmienok, ktoré prijali podľa článku 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149.

V prípade, že sa na tej istej danej ploche zelený zber vykonáva viac než jednou metódou, náhrada sa zakladá na najmenej nákladnej metóde.

2.  Členské štáty vymedzujú stratu príjmov spôsobenú zeleným zberom na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, pričom zohľadňujú prípadné úspory nákladov.

Článok 10

Postup podávania žiadostí

1.  Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 17 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) uplatniteľnú náhradu pre dotknutého výrobcu;

c) obsah žiadosti;

d) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

e) overovanie dodržiavania ustanovení o podmienkach správneho fungovania, o kritériách oprávnenosti, o neoprávnených činnostiach a iných objektívnych kritériách v kapitole II oddiele 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

f) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu v prípadoch, keď sa prioritné kritériá uplatňujú.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že v prípade stiahnutia žiadosti bez udania opodstatneného dôvodu je dotknutý výrobca povinný znášať náklady vzniknuté pri spracúvaní jeho žiadosti.ODDIEL 4

Vzájomné fondy

Článok 11

Uplatňovanie podporného opatrenia

Členské štáty na účely článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prijmú ustanovenia o uplatňovaní podporného opatrenia.

Článok 12

Postup podávania žiadostí

Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 24 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na ich preskúmanie a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) overovanie dodržiavania podmienok poskytnutia podpory a iných objektívnych kritérií stanovených v kapitole II oddiele 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

d) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu v prípadoch, keď sa prioritné kritériá uplatňujú;

e) uzatváranie zmlúv vrátane možných vzorových formulárov.ODDIEL 5

Poistenie úrody

Článok 13

Postup podávania žiadostí

Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 27 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na ich preskúmanie a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) overovanie dodržiavania podmienok správneho fungovania prijatých podľa článku 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 a iných objektívnych kritérií stanovených v kapitole II oddiele 5 uvedeného nariadenia;

d) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu v prípadoch, keď sa prioritné kritériá uplatňujú;

e) uzatváranie zmlúv vrátane možných vzorových formulárov;

f) platby prijímateľom vrátane prostredníctvom poisťovní v súlade s článkom 28 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149.ODDIEL 6

Investície

Článok 14

Postup podávania žiadostí

Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) overovanie dodržiavania ustanovení o oprávnených činnostiach a oprávnených nákladoch, o kritériách oprávnenosti, prioritných kritériách a iných objektívnych kritériách v kapitole II oddiele 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

d) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu;

e) úpravy vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky.ODDIEL 7

Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva

Článok 15

Postup podávania žiadostí

Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) podávanie a výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) overovanie dodržiavania ustanovení o oprávnených činnostiach a oprávnených nákladoch, o kritériách oprávnenosti, prioritných kritériách a iných objektívnych kritériách v kapitole II oddiele 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

d) výber žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu;

e) úpravy vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky.ODDIEL 8

Destilácia vedľajších produktov

Článok 16

Uplatňovanie podporného opatrenia

Členské štáty na účely článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prijmú ustanovenia o uplatňovaní podporného opatrenia.

Článok 17

Postup podávania žiadostí

Pokiaľ ide o podporu uvedenú v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí, ktoré musia zahŕňať pravidlá vzťahujúce sa na:

a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu podávať žiadosti v súlade s článkom 41 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

b) overovanie dodržiavania ustanovení o účeloch podpory v kapitole II oddiele 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

c) platbu podpory v súlade s článkom 42 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 a článkom 18 tohto nariadenia.

Článok 18

Výška podpory

1.  Maximálna výška podpory uvedená v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorá sa má vyplatiť liehovarom, sa stanovuje na obsah alkoholu v objemových percentách (obj. %) a na hektoliter takto:

a) pri čistom alkohole získanom z výliskov: 1,1 EUR/obj. %/hl;

b) pri čistom alkohole získanom z vína a kalov: 0,5 EUR/obj. %/hl.

2.   ►M1  Členské štáty stanovia výšku podpory a výšku náhrady nákladov na zber uvedených v článku 52 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v rámci obmedzení stanovených v odseku 1 tohto článku a na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií. Obe sumy uvedú v príslušných bodoch pri vypĺňaní vzorov stanovených v prílohách I, Ia, III, IV a IVa k tomuto nariadeniu. ◄

Členské štáty môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií tieto sumy upraviť podľa rôznych druhov výroby.KAPITOLA III

PODÁVANIE SPRÁV, HODNOTENIE A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Podávanie správ a hodnotenie

1.  Členské štáty predkladajú Komisii každoročne do 1. marca správu o vykonávaní opatrení stanovených v ich podporných programoch uvedených v časti II hlave I kapitole II oddiele 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

V uvedenej správe musia uviesť a opísať opatrenia, na ktoré Únia poskytla podporu podľa uvedeného oddielu.

Správu postupujú pomocou vzoru stanoveného v prílohe III k tomuto nariadeniu.

▼M1

2.  Členské štáty spolu so správou uvedenou v odseku 1 postupujú Komisii aj finančné a technické údaje súvisiace s vykonávaním opatrení stanovených v podporných programoch, a to s využitím vzoru stanoveného v prílohe IV alebo prílohe IVa.

Uvedené údaje za každý rozpočtový rok a za každé opatrenie musia zahŕňať:

a) za rozpočtové roky päťročného obdobia, počas ktorého výdavky už vznikli: skutočné technické údaje a výkaz výdavkov, ktoré v žiadnom prípade nesmú prekročiť rozpočtový strop stanovený pre daný členský štát v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b) za následné rozpočtové roky až do konca plánovaného obdobia realizácie podporného programu: predpokladané technické údaje a odhadované výdavky až do rozpočtového stropu stanoveného pre daný členský štát v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v súlade s najaktuálnejšou verziou rozvrhu financovania predloženou s využitím vzoru stanoveného v prílohe II alebo prílohe IIa k tomuto nariadeniu podľa článku 2 tohto nariadenia.

▼B

3.  Členské štáty zostavia tabuľku s podrobnosťami o realizácii podpory na informačné a propagačné opatrenia uvedené v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v rámci dostupných finančných prostriedkov. Komisii túto tabuľku poskytnú každý rok do 1. marca pomocou vzoru stanoveného v prílohe V k tomuto nariadeniu.

▼M1

4.  Členské štáty do 1. marca 2017, 1. marca 2019, 1. marca 2022 a 1. marca 2024 oznámia Komisii hodnotenie nákladovej účinnosti a prínosu podporných programov, ako aj informácie o tom, ako možno zvýšiť ich efektívnosť.

Tieto hodnotenia sa musia týkať všetkých predchádzajúcich rokov príslušného päťročného obdobia a členské štáty ich musia postupovať s využitím vzoru stanoveného v prílohe III spolu s finančnými a technickými informáciami podľa vzoru stanoveného v prílohe IV alebo prílohe IVa. Navyše do záverov musia zahrnúť tieto informácie:

a) C1: hodnotenie nákladovej účinnosti a prínosu podporného programu;

b) C2: spôsoby zvýšenia efektívnosti podporného programu.

▼B

5.  Členské štáty každoročne do 1. marca postupujú Komisii ročnú správu o kontrolách vykonaných v priebehu predchádzajúceho rozpočtového roku s cieľom splniť pri každom opatrení ich podporného programu požiadavky stanovené v kapitole IV. Uvedenú ročnú správu postupujú pomocou vzoru stanoveného v prílohe VI.

6.  Odkazy na platby v danom rozpočtovom roku sa vzťahujú na platby, ktoré členské štáty skutočne vykonali medzi 16. októbrom predchádzajúceho kalendárneho roku a 15. októbrom príslušného kalendárneho roku.

7.  Členské štáty vedú podrobné záznamy o svojom podpornom programe, bez ohľadu na to, či boli zmenené, alebo nie, ako aj o všetkých opatreniach vykonaných pri realizácii daných programov.

Článok 20

Oznámenia týkajúce sa štátnej pomoci

1.  Ak členské štáty poskytujú štátnu pomoc podľa článku 212 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na opatrenia uvedené v článkoch 45, 49 a 50 uvedeného nariadenia, oznamujú túto skutočnosť Komisii pomocou vzoru stanoveného v prílohe VII k tomuto nariadeniu a poskytujú tieto informácie:

a) či sa podpora bude poskytovať podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 ( 2 ) alebo nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 ( 3 ) alebo

b) číslo, pod ktorým sa opatrenie vyňalo z oznamovacej povinnosti podľa nariadenia o výnimke prijatom na základe nariadenia Rady (EÚ) 2015/1588 ( 4 ), alebo

c) číslo, pod ktorým Komisia opatrenie vyhlásila za zlučiteľné s vnútorným trhom na základe oznámenia predloženého podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

2.  Poskytnuté informácie musia byť platné počas celého cyklu vnútroštátneho podporného programu bez toho, aby boli dotknuté prípadné následné zmeny v predmetnom programe.

V prípade akejkoľvek zmeny členské štáty poskytnú príslušné informácie do 1. marca pomocou vzoru stanoveného v prílohe VII.

▼M1

3.  Členské štáty uvedú, či sa štátna pomoc poskytne, spolu so zodpovedajúcou sumou v príslušných bodoch pri vypĺňaní vzorov stanovených v prílohách I, Ia, III, IV, IVa a V.

▼B

Článok 21

Oznámenia týkajúce sa preddavkov

1.  Ak sa v súlade s článkom 49 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 poskytujú preddavky, členské štáty zahrnú do aktuálnych ročných účtovných závierok platobných agentúr uvedených v článku 7 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 informácie o využití preddavkov v lehote stanovenej v uvedenom článku. Na tento účel členské štáty stanovia dátum, do ktorého musia prijímatelia každoročne postúpiť platobným agentúram za každú operáciu tieto informácie:

a) výkazy nákladov, ktorými sa za jednotlivé opatrenia opodstatní využitie preddavkov do 15. októbra, a

b) potvrdenie zostatku nevyužitých preddavkov k 15. októbru, za jednotlivé opatrenia.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť vyňať z tejto povinnosti prijímateľov operácií, v prípade ktorých je oprávnený príspevok zo zdrojov Únie nižší než 5 000 000 EUR.

2.  Na účely článku 27 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 ( 5 ) je dôkazom o nároku, ktorý je potrebné predložiť, posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odseku 1 tohto článku.

Pokiaľ ide o preddavky poskytnuté na operácie vybraté podľa článkov 46, 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, posledný výkaz nákladov a potvrdenie zostatku uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa musia predložiť do konca druhého rozpočtového roka po ich vyplatení.

Článok 22

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa oznámení

1.  Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa podávajú podľa nariadenia (ES) č. 792/2009.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenie tohto nariadenia, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa mohli dodržať lehoty na oznámenia stanovené v tomto nariadení.

3.  Členské štáty uchovávajú informácie oznámené v súlade s týmto článkom aspoň desať vinárskych rokov nasledujúcich po vinárskom roku, v ktorom boli predložené.

4.  Povinnosti stanovené v tomto článku nemajú vplyv na povinnosti členských štátov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 ( 6 ) v oblasti štatistických zisťovaní plôch vinohradov.

Článok 23

Výberové konanie

1.  Členské štáty overujú, či boli žiadosti predložené v stanovenej lehote, každú žiadosť preskúmajú a posudzujú ju z hľadiska dodržania pravidiel týkajúcich sa obsahu žiadosti, kritérií oprávnenosti a oprávnených nákladov určených pre každé opatrenie stanovené v podpornom programe. Ak žiadosti nespĺňajú tieto požiadavky alebo pri nich nie sú dodržané kritériá oprávnenosti a oprávnené náklady, musia sa vylúčiť ako neoprávnené.

2.  Keď sa pri určitom opatrení uplatňujú prioritné kritériá, členské štáty preskúmajú všetky žiadosti považované za oprávnené podľa daného opatrenia po posúdení stanovenom v odseku 1 a udelia im body.

Body sa počítajú na základe prioritných kritérií, ktoré žiadosť spĺňa, a špecifickej váhy pripísanej každému prioritnému kritériu stanovenému pri každom opatrení.

Členské štáty vytvoria klasifikačné poradie oprávnených žiadostí na základe bodov, ktoré žiadosti získali.

3.  Ak celková hodnota oprávnených žiadostí o podporné opatrenie presiahne rozpočtové prostriedky pridelené na predmetné opatrenie v danom rozpočtovom roku, členské štáty vyberú žiadosti v zostupnom poradí určenom podľa odseku 2 až do vyčerpania dostupných rozpočtových prostriedkov.

Alternatívou je postup, že členské štáty určia minimálny počet bodov ako hraničnú hodnotu, a vyberú všetky žiadosti, ktoré túto minimálnu hraničnú hodnotu dosiahli. V tomto prípade, ak celková hodnota oprávnených žiadostí, ktoré dosiahli určenú hraničnú hodnotu, presiahne rozpočtové prostriedky dostupné na podporné opatrenie, členské štáty môžu na dané žiadosti uplatniť pomerné platby.

4.  Členské štáty môžu určiť hraničnú hodnotu a vylúčiť oprávnené žiadosti, ktoré nedosiahnu uvedenú hraničnú hodnotu, aj vtedy, ak hodnota oprávnených žiadostí nepresiahne dostupné rozpočtové prostriedky.

5.  Členské štáty môžu so súhlasom žiadateľa pri každom relevantnom opatrení do výberového konania opätovne zaradiť oprávnené žiadosti vylúčené v predchádzajúcom roku na základe odsekov 3 a 4.

6.  V prípadoch vylúčenia žiadostí na základe tohto článku sa musia žiadateľom oznámiť dôvody tohto vylúčenia.

Článok 24

Zjednodušené uhrádzanie nákladov

1.  Ak sa členské štáty rozhodnú používať štandardné stupnice jednotkových nákladov v súlade s článkom 5 ods. 2 a článkom 44 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, sú povinné:

a) stanoviť predmetné stupnice pred tým, ako sú podané žiadosti;

b) stanoviť predmetné stupnice spravodlivou, vyváženou a overiteľnou metódou výpočtu založenou na:

i) štatistických údajoch alebo iných objektívnych informáciách;

ii) overených údajoch o jednotlivých prijímateľoch z minulosti alebo

iii) uplatnení obvyklých postupov účtovania nákladov jednotlivých prijímateľov.

Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby výpočty vykonal alebo primeranosť a správnosť výpočtov potvrdil subjekt s primeranou odbornosťou, ktorý je funkčne nezávislý od orgánov zodpovedných za realizáciu podporného programu.

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť použiť odlíšené stupnice v záujme zohľadnenia regionálnych alebo miestnych osobitostí.

3.  Členské štáty opätovne preskúmajú výpočty stanovené v odseku 1 každý druhý rok a v prípade potreby upravia pôvodne stanovené štandardné stupnice jednotkových nákladov.

4.  Členské štáty uchovávajú všetky listinné dôkazy týkajúce sa stanovenia štandardných stupníc jednotkových nákladov a ich opätovného preskúmania, čo umožňuje overenie primeranosti metódy použitej na stanovenie daných stupníc v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom písm. b).

Článok 25

Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov

Členské štáty stanovia lehoty na podanie žiadosti o platbu za každé podporné opatrenie.

Členské štáty uhradia platbu prijímateľom do 12 mesiacov odo dňa podania platnej a úplnej žiadosti o priebežnú alebo konečnú platbu.

Článok 26

Preddavky

1.  Prijímatelia podpory podľa článkov 45, 46, 50, 51 a 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu požiadať o to, aby im príslušné platobné agentúry vyplatili preddavok, ak je takáto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe v súlade s článkom 49 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149.

2.  Výška preddavkov nesmie presiahnuť 80 % výšky príspevku Únie.

3.  Preddavok sa vyplatí pod podmienkou, že prijímateľ zložil bankovú záruku alebo rovnocennú zábezpeku vo výške minimálne rovnajúcej sa sume predmetného preddavku v prospech členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.

4.  Na účely článku 23 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 sa stanovuje povinnosť vynaložiť pri vykonávaní dotknutej operácie celú sumu preddavku do konca druhého rozpočtového roku nasledujúceho po rozpočtovom roku, v ktorom bol preddavok vyplatený, výnimkou sú prípady vyššej moci a iné mimoriadne okolnosti.

5.  Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, členský štát môže obdobie uvedené v odseku 4 prispôsobiť v prípade, ak:

a) sú dotknuté plochy súčasťou oblasti postihnutej prírodnou katastrofou v zmysle článku 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 702/2014 alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v zmysle článku 2 ods. 16 uvedeného nariadenia, ktoré uznali príslušné orgány dotknutého štátu;

b) plánované operácie nemožno realizovať, pretože rastlinný materiál je napadnutý chorobou, pričom túto skutočnosť osvedčil subjekt uznaný príslušným členským štátom.

Podmienkou vyplatenia podpory vopred je úplná realizácia všetkých predchádzajúcich činností vykonávaných na tej istej ploche, na ktoré výrobca takisto získal podporu vopred.

6.  Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich príspevku Únie súvisiacemu s dotknutou operáciou presahuje výšku preddavku.

Článok 27

Overenie zákazu dvojitého financovania

Členské štáty v prípade podpory podľa článkov 45, 46, 48, 49, 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v príslušnom bode podporného programu stanovia ustanovenia, ktoré prijali s cieľom zabezpečiť zavedenie efektívneho kontrolného systému na zabránenie dvojitému financovaniu, ako sa stanovuje v článku 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149.

Článok 28

Zrejmá chyba

Akékoľvek oznámenie, požiadavku alebo žiadosť podané členskému štátu podľa časti II hlavy I kapitoly II oddielu 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo tohto nariadenia vrátane žiadosti o podporu možno upraviť kedykoľvek po ich podaní v prípadoch, keď príslušný orgán zistí zrejmé chyby.KAPITOLA IV

USTANOVENIA O KONTROLEODDIEL 1

Zásady kontroly

Článok 29

Kontroly

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia alebo iných právnych predpisov Únie, členské štáty zavedú kontroly a opatrenia, ak sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania pravidiel týkajúcich sa podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovených v časti II hlave I kapitole II oddiele 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1149 a tomto nariadení. Kontroly a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce, aby sa nimi zabezpečila primeraná ochrana finančných záujmov Únie.

2.  Členské štáty predovšetkým zabezpečujú, aby:

a) bolo možné skontrolovať všetky kritériá oprávnenosti stanovené v právnych predpisoch Únie alebo členského štátu alebo vo vnútroštátnom právnom rámci;

b) sa vyberali len operácie, ktoré sú overiteľné a skontrolovateľné;

c) príslušné orgány zodpovedné za výkon kontrol mali dostatočný počet primerane kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na účinný výkon kontrol;

d) sa stanovilo, že kontroly majú zabrániť protiprávnemu dvojitému financovaniu opatrení vykonávaných podľa časti II hlavy I kapitoly II oddielu 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a podľa iných režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov;

e) vymedzenie metód a prostriedkov overovania bolo v súlade s charakterom dotknutého podporného opatrenia a špecifikovalo sa v ňom, na koho sa kontroly vzťahujú;

f) kontroly na mieste v prípade odberu vzoriek svojím počtom, povahou a frekvenciou boli reprezentatívne za celé ich územie a zodpovedali prípadne objemu vinárskych výrobkov uvedených na trh alebo uskladnených so zámerom ich neskoršieho uvedenia na trh.

Článok 30

Administratívne kontroly

1.   ►M1  Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu alebo iných vyhláseniach a žiadostiach o úpravu, ktoré predložil žiadateľ, prijímateľ alebo tretia strana, a zahŕňajú všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať prostredníctvom administratívnych kontrol. ◄

V relevantných prípadoch musia administratívne kontroly zahŕňať krížové kontroly okrem iného s údajmi z integrovaného administratívneho a kontrolného systému stanoveného v hlave V kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

K povinným postupom patrí zaznamenávanie vykonaných kontrolných prác, výsledkov overovania a opatrení prijatých v prípade nezrovnalostí.

2.  Administratívne kontroly žiadostí o podporu musia zabezpečovať súlad operácie s uplatniteľnými povinnosťami uloženými v právnych predpisoch Únie, vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v podpornom programe. Kontroly musia zahŕňať overenie:

▼M1

a) oprávnenosti žiadateľa;

▼B

b) kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností obsiahnutých v operácii, vzhľadom na ktorú sa predkladá žiadosť o podporu;

c) oprávnenosti nákladov na operáciu a súladu s kategóriou nákladov alebo metódou výpočtu, ktorá sa má použiť, keď sa podpora vypláca na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo na základe podkladov, ktoré má predložiť prijímateľ, ako aj prípadne vecných príspevkov, personálnych nákladov a administratívnych nákladov uvedených v článkoch 45, 46 a 47 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149;

d) primeranosti predložených nákladov v prípade, že sa podpora vypláca na základe podkladov, ktoré má predložiť prijímateľ, pričom sa posúdi pomocou minimálne jedného z týchto hodnotiacich systémov:

i) referenčných nákladov;

ii) porovnania rôznych ponúk;

iii) komisie pre vyhodnotenie;

e) prípadne dodržania prioritných kritérií a prisúdenia váhy na účely výberového konania uvedeného v článku 23 tohto nariadenia.

3.  Administratívne kontroly žiadostí o platbu musia byť systematické a zahŕňať v prípade potreby vzhľadom na predmetnú žiadosť o platbu, overovanie:

a) ukončenej operácie v porovnaní s operáciou, vzhľadom na ktorú bola predložená žiadosť o podporu a na ktorú bola podpora poskytnutá;

b) nákladov, ktoré vznikli prijímateľovi, a platieb, ktoré vykonal.

4.  Administratívne kontroly musia zahŕňať postupy na zabránenie protiprávnemu dvojitému financovaniu zo zdrojov iných režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov.

Článok 31

Kontroly na mieste

1.  Členské štáty musia organizovať kontroly vybraných operácií na mieste na základe primeranej vzorky v prípadoch, keď sa kontrola na základe vzoriek stanovuje v tejto kapitole.

Uvedené kontroly sa vykonávajú pred vykonaním konečnej platby na operáciu.

2.  Kontroly na mieste možno ohlásiť dopredu za predpokladu, že to nie je v rozpore s ich účelom alebo účinnosťou. Každé ohlásenie musí byť prísne obmedzené na minimálne potrebné časové obdobie, ktoré nesmie presiahnuť 14 dní.

3.  Kontroly na mieste stanovené v tomto nariadení sa podľa potreby vykonávajú spolu s ďalšími kontrolami stanovenými v právnych predpisoch Únie.

Článok 32

Miera kontrol a výber vzoriek na účely kontroly na mieste

1.  Kontroly na mieste po vykonaní operácií musia byť systematické v prípade opatrení uvedených v článkoch 46, 47, 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v článkoch 45, 48, 49 a 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kontrola na základe vzoriek po vykonaní operácií je povolená. Vzorka musí zodpovedať minimálne 5 % žiadostí a musí sa vybrať podľa článku 34 tohto nariadenia. Vzorka musí zároveň predstavovať aj minimálne 5 % súm pokrytých z podpory.

Pokiaľ však ide o opatrenia uvedené v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, operácie, pri ktorých prijímatelia oznámili svoj zámer predložiť v súvislosti s nimi osvedčenia o finančných výkazoch podľa článku 41 tohto nariadenia, sa musia skontrolovať na mieste systematicky minimálne raz pred konečnou platbou.

2.  Keď sa pri kontrolách na mieste zistí akékoľvek výrazné neplnenie povinností v súvislosti s daným podporným opatrením alebo v regióne alebo v časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši percento prijímateľov, ktorí sa majú kontrolovať na mieste v nasledujúcom roku.

Členské štáty však môžu znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste v prípadoch, keď systémy riadenia a kontroly správne fungujú a miera chybovosti zostáva na prijateľnej úrovni.

Článok 33

Obsah kontrol na mieste

1.  Článok 51 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 ( 7 ) sa uplatňuje mutatis mutandis na opatrenia uvedené v článkoch 45 až 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.  Členské štáty musia vo všetkých vhodných prípadoch využiť integrovaný administratívny a kontrolný systém stanovený v hlave V kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 34

Výber kontrolnej vzorky

1.  Kontrolné vzorky na účely kontrol na mieste povolených podľa tejto kapitoly vyberá každý rok príslušný orgán na základe analýzy rizík a reprezentatívnosti podaných žiadostí o podporu. Účinnosť analýzy rizík sa posudzuje a aktualizuje každý rok na základe:

a) určenia významu každého rizikového faktora;

b) porovnania výsledkov vzoriek vybraných na základe analýzy rizík a náhodných vzoriek uvedených v odseku 2;

c) zohľadnenia konkrétnej situácie v členskom štáte.

2.  Členské štáty na zabezpečenie reprezentatívnosti vyberajú náhodne 20 % až 25 % minimálneho počtu prijímateľov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste.

3.  Príslušný orgán vedie záznamy o dôvodoch, prečo boli jednotliví prijímatelia vybraní na vykonanie kontroly na mieste. Inšpektor, ktorý vykonáva kontrolu na mieste, musí byť o týchto dôvodoch náležite informovaný pred začatím kontroly.

Článok 35

Správa z kontroly

1.  Každá kontrola na mieste je predmetom správy z kontroly, ktorá umožňuje preveriť všetky podrobnosti o uskutočnených kontrolách.

Pokiaľ sa kontroly týkajú financovania zo zdrojov Únie, v správe sa uvádzajú najmä:

a) skontrolované podporné opatrenia a operácie;

b) prítomné osoby;

c) prípadne skontrolované poľnohospodárske plochy, zmerané poľnohospodárske plochy, výsledky meraní podľa jednotlivých meraných parciel a použité metódy merania;

d) množstvá, na ktoré sa vzťahuje kontrola, a výsledky;

e) či bolo prijímateľovi zaslané oznámenie o návšteve vopred, a ak áno, kedy;

f) akékoľvek ďalšie vykonané kontrolné opatrenia.

2.  Ak sa zistia nezrovnalosti medzi informáciami v žiadosti a skutočnou situáciou zistenou počas kontroly vykonanej na mieste alebo diaľkovým snímaním, prijímateľ dostane kópiu kontrolnej správy a musí mať príležitosť ju podpísať skôr, než príslušný orgán vyvodí zo zistení závery týkajúce sa akýchkoľvek znížení alebo vylúčení.

Článok 36

Kontrolné orgány

1.  V prípade, že členský štát určí niekoľko príslušných orgánov na kontrolu plnenia pravidiel, ktoré regulujú podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva, musí koordinovať prácu týchto orgánov.

2.  Každý členský štát určí jeden styčný orgán zodpovedný za kontakty so styčnými orgánmi ostatných členských štátov a s Komisiou. Konkrétne tento styčný orgán prijíma a zasiela žiadosti o spoluprácu na účely vykonávania tejto kapitoly a zastupuje svoj členský štát voči ostatným členským štátom alebo Komisii.

Článok 37

Právomoci kontrolných úradníkov

Každý členský štát prijme všetky vhodné oparenia, ktoré uľahčia prácu úradníkov jeho príslušných orgánov. Zabezpečí najmä, aby takíto úradníci podľa potreby v súhre s úradníkmi z iných oddelení, ktorých na tento účel oprávni:

a) mali prístup do vinohradov, k zariadeniam na výrobu vína, do skladovacích priestorov, k zariadeniam na spracovanie výrobkov vinárstva a vinohradníctva a k vozidlám na transport týchto výrobkov;

b) mali prístup do obchodných priestorov alebo skladov a k vozidlám kohokoľvek, kto má na účely predaja, uvedenia na trh alebo transportu v držbe výrobky vinárstva a vinohradníctva alebo výrobky, ktoré môžu byť určené na použitie v sektore vinárstva a vinohradníctva;

c) mohli odoberať vzorky výrobkov vinárstva a vinohradníctva, látok alebo výrobkov, ktoré možno používať na prípravu takýchto výrobkov, a výrobkov držaných na účely predaja, uvedenia na trh alebo transportu;

d) mali prístup k účtovným údajom a iným dokladom, ktoré sa využívajú pri kontrolných postupoch, a mohli ich kopírovať alebo z nich získavať výňatky.

Článok 38

Pomoc poskytnutá na požiadanie

1.  Ak príslušný orgán členského štátu vykonáva kontrolné činnosti na území svojho štátu, môže požiadať o informácie príslušný orgán každého iného členského štátu, ktorý by mohol byť priamo alebo nepriamo dotknutý. Ak sa podá takáto žiadosť, pomoc sa musí poskytnúť včas.

Dožiadaný orgán poskytne všetky informácie, ktoré by mohli umožniť žiadateľovi vykonať jeho povinnosti.

2.  Keď žiadajúci orgán podá odôvodnenú žiadosť, dožiadaný orgán vykoná osobitný dohľad alebo kontrolu s cieľom dosiahnuť vytýčené ciele alebo podnikne kroky potrebné na zabezpečenie výkonu takéhoto dohľadu alebo kontrol.

3.  Dožiadaný orgán musí postupovať tak, ako by postupoval vo vlastnom mene.

4.  Žiadajúci orgán môže po dohode s dožiadaným orgánom určiť úradníkov, ktorí:

a) buď majú prevziať v priestoroch administratívnych orgánov členského štátu, v ktorom má sídlo dožiadaný orgán, informácie alebo kópie dokumentov týkajúce sa uplatňovania pravidiel v sektore vinárstva a vinohradníctva alebo kontrolných činností,

b) alebo majú byť prítomní počas operácií požadovaných podľa odseku 2 po oznámení termínu týchto operácií dožiadanému orgánu v dostatočnom predstihu pred ich začiatkom.

Kópie uvedené v prvom pododseku písmena a) možno robiť len so súhlasom dožiadaného orgánu.

5.  Zodpovednosť za kontrolné operácie vždy nesú úradníci dožiadaného orgánu.

6.  Úradníci žiadajúceho orgánu:

a) podajú písomnú žiadosť, v ktorej sa uvádza ich totožnosť a úradné postavenie;

b) budú mať udelené, bez toho, aby boli ovplyvnené obmedzenia, ktoré členský štát dožiadaného orgánu uvalil na svojich vlastných úradníkov vykonávajúcich príslušné kontroly:

i) práva prístupu stanovené v článku 37 písm. a), b) a d);

ii) právo byť informovaní o výsledkoch kontrol vzoriek vybraných podľa článku 37 písm. c), ktoré vykonali úradníci dožiadaného orgánu;

c) v priebehu kontrol sa správajú spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami a profesionálnou praxou, aká sa žiada od úradníkov členského štátu, a dodržiavajú zásady ochrany dôverných informácií.

7.  Žiadosti uvedené v tomto článku sa podávajú dožiadanému orgánu v predmetnom členskom štáte prostredníctvom styčného orgánu daného členského štátu. Rovnako sa postupuje pri:

a) odpovediach na takéto žiadosti;

b) oznámeniach týkajúcich sa uplatňovania odsekov 2 a 4.

8.  Bez ohľadu na odsek 7 a v záujme pružnejšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi môžu členské štáty umožniť príslušnému orgánu, aby:

a) predložil svoju žiadosť alebo oznámenie priamo príslušnému orgánu iného členského štátu;

b) odpovedal priamo na žiadosti alebo oznámenia prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu.

Článok 39

Osoby, ktoré podliehajú kontrole

Fyzické alebo právnické osoby a skupiny takých osôb, ktorých profesionálna činnosť môže byť predmetom kontroly, na ktorú sa vzťahuje táto kapitola, nesmú kontrole brániť a sú povinné ju vždy umožniť.

Článok 40

Vymáhanie neoprávnených platieb

1.  Článok 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 sa uplatňuje mutatis mutandis.

2.  Uvaľovanie sankcií a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm nemajú vplyv na nahlasovanie nezrovnalostí Komisii podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 ( 8 ).ODDIEL 2

Kontrola osobitných opatrení

Článok 41

Kontroly súvisiace s informačnými a propagačnými opatreniami

1.  Pri operáciách vykonávaných v rámci opatrení stanovených v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, v prípade ktorých sa celková suma príspevku Únie vo výške minimálne 300 000 EUR na základe administratívnej kontroly pôvodnej žiadosti o podporu uznala ako oprávnená, členské štáty môžu prijímateľom povoliť predložiť osvedčenie o finančných výkazoch ako sprievodný dokument k žiadosti o priebežnú alebo konečnú platbu sumy príspevku Únie vo výške minimálne 150 000 EUR.

Členské štáty môžu stanoviť nižšie prahové hodnoty, ak existujú dôkazy, že takáto metóda kontroly nie je spojená s vyšším rizikom pre finančné prostriedky Únie.

Osvedčenie musí vystaviť schválený externý audítor a musí obsahovať primerané dôkazy oprávnenosti a skutočnosti navrhovaných nákladov podľa týchto kritérií:

a) skutočne vznikli prijímateľovi alebo organizačnému orgánu, ktorému prijímateľ zveril vykonávanie informačných alebo propagačných opatrení alebo ich častí;

b) zodpovedajú nákladom, ktoré príslušný orgán na základe administratívnych kontrol pôvodnej žiadosti o podporu považuje za oprávnené;

c) sú potrebné na vykonávanie operácie, ako ju schválil príslušný orgán;

d) sú identifikovateľné a overiteľné, napríklad preto, lebo sú zaznamenané v účtovných záznamoch prijímateľa alebo organizačného orgánu a určené podľa uplatniteľných účtovných štandardov členského štátu, v ktorom má prijímateľ alebo organizačný orgán sídlo;

e) spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia;

f) sú primerané, opodstatnené a spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

2.  V prípadoch, keď prijímatelia neposkytujú osvedčenie uvedené v odseku 1, sú povinní predložiť kópie všetkých faktúr a podklady preukazujúce oprávnenosť a skutočnosť nákladov.

3.  Členské štáty v priebehu administratívnych kontrol žiadostí o platbu systematicky overujú predložené doklady podľa kritéria nákladov, ktoré sa na základe administratívnych kontrol pôvodnej žiadosti o podporu považujú za oprávnené, a podľa ostatných kritérií uvedených odseku 1.

Ak prijímatelia predložia osvedčenie o finančných výkazoch, administratívne kontroly možno vykonať na základe predmetného osvedčenia. Ak však z administratívneho preskúmania osvedčenia o finančných výkazoch vyplynie, že neexistujú primerané dôkazy oprávnenosti a skutočnosti nákladov ani dodržiavania kritérií uvedených v odseku 1, členské štáty požiadajú o potrebné dodatočné informácie a vykonajú v prípade potreby ďalšie kontroly.

4.  Kontroly na mieste súvisiace s informačnými a propagačnými opatreniami možno vykonať v priestoroch prijímateľa alebo organizačného orgánu, ktorému prijímateľ zveril vykonávanie informačných alebo propagačných opatrení alebo ich častí.

Kontroly na mieste sú zamerané na overenie skutočnosti a oprávnenosti nákladov a spočívajú v preskúmaní predložených faktúr a podkladov a v ich porovnaní s registrami účtov a prípadne aj iných podkladov.

Inšpektori môžu počas kontrol na mieste overiť vzorku zahŕňajúcu minimálne 30 % sumy podpory, o ktorú sa žiadalo, a minimálne 5 % všetkých faktúr alebo iných podkladov, ktoré sa predložili alebo na ktoré sa vzťahuje osvedčenie o finančných výkazoch vystavené do času vykonávania kontroly na mieste.

Článok 42

Kontroly týkajúce sa operácií v záujme reštrukturalizácie a konverzie vinohradov

1.  Členské štáty na účely overenia dodržiavania ustanovení o podpore na operácie reštrukturalizácie a konverzie vinohradov stanovených v článku 46 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 využívajú vinohradnícky register.

Členské štáty v záujme vykonávania článku 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 stanovia pravidlá postupov sledovania vykonávania každej činnosti v priebehu rozpočtového roka a oblasti uvedenej v žiadosti o podporu.

2.  Overenie toho, či sa klčovanie ako činnosť reštrukturalizácie a konverzie vinohradov skutočne vykonalo, prebieha formou kontroly na mieste. V prípade vyklčovania celej vinohradníckej parcely alebo v prípade, že sa rozlíšenie diaľkového snímania rovná alebo je vyššie ako 1 m2, overenie možno vykonať diaľkovým snímaním.

3.  Plochy, na ktoré sa poskytuje podpora na operácie reštrukturalizácie a konverzie vinohradov, sa systematicky overujú pred vykonaním operácií a po ňom. Kontrolujú sa tie parcely, vzhľadom na ktoré bola podaná žiadosť o podporu.

Overenie pred operáciou musí zahŕňať aj overenie existencie predmetného vinohradu, vysadenej plochy určenej v súlade s článkom 44 tohto nariadenia, ako aj vylúčenie bežnej obnovy vinohradov, ako sa stanovuje v článku 46 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Overenie uvedené v druhom pododseku sa vykonáva prostredníctvom kontroly na mieste. Ak však členský štát disponuje grafickým nástrojom alebo rovnocenným nástrojom, ktorý umožňuje meranie vysadenej plochy v súlade s článkom 44 tohto nariadenia v počítačovom vinohradníckom registri, a spoľahlivými aktualizovanými informáciami o vysadených muštových odrodách, overenie možno vykonať formou administratívnej kontroly, v dôsledku čoho povinnosť vykonať kontrolu na mieste pred vykonaním operácií možno obmedziť na 5 % žiadostí vybraných v súlade s článkom 34 tohto nariadenia s cieľom potvrdiť spoľahlivosť administratívneho systému kontroly.

Ak by sa takýmito kontrolami na mieste zistili výrazné nezrovnalosti alebo nepresnosti v regióne alebo časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši počet kontrol na mieste počas príslušného roka.

Článok 43

Kontroly týkajúce sa operácií zeleného zberu

1.  Členské štáty v súvislosti s operáciami zeleného zberu podľa článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zabezpečujú, aby:

a) sa vykonávala systematická kontrola na mieste v prípade plôch, na ktoré sa poskytuje podpora na zelený zber, a to po jeho vykonaní;

b) sa kontrolovali parcely, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu;

c) sa dodržiavala lehota na vykonanie operácií zeleného zberu, ako sa uvádza v článku 8 písm. d) tohto nariadenia;

d) sa opatrenie zberu vykonalo správne, a na tento účel kontrolujú, či sa operácia úspešne vykonala.

2.  Členské štáty kontrolami uvedenými v odseku 1 overujú:

a) existenciu príslušného vinohradu a či je daná plocha riadne udržiavaná;

b) úplné odstránenie alebo zničenie všetkých strapcov;

c) aká metóda sa použila.

3.  S cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne predajné hrozno neponechalo na parcele, na ktorú sa poskytuje podpora, sa všetky kontroly uskutočnia do 31. júla každého roka, a v každom prípade sa na všetkých dotknutých plochách dokončia do štandardného času Veraison (etapa M podľa Baggiolini, etapa 83 podľa BBCH).

4.  Na účely kontrol stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 každý žiadateľ o podporu na zelený zber uchováva dôkazy o nákladoch na relevantné operácie alebo akékoľvek vykonané činnosti.

Článok 44

Vysadená plocha

1.  Na účely opatrení stanovených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa plocha vysadená viničom vymedzuje na základe vonkajšieho obvodu plochy s porastom viniča s pridaním oddeľovacieho pásma, ktorého šírka zodpovedá polovici vzdialenosti medzi riadkami. Vysadená plocha sa určuje podľa článku 38 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

2.  Ak sa členský štát rozhodne overiť oprávnené náklady na operácie na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov a na operácie zeleného zberu výlučne podľa štandardných stupníc jednotkových nákladov na základe jednotiek miery odlišných od plochy alebo podľa podkladov, ktoré majú prijímatelia predložiť podľa článku 44 ods. 1 druhého pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, príslušné orgány sa môžu rozhodnúť nemerať vysadenú plochu, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 45

Overenie podmienok destilácie vedľajších produktov

Príslušné orgány členských štátov v súvislosti s opatrením stanoveným v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vykonávajú všetky kontroly potrebné na overenie dodržiavania podmienok a obmedzenia stanovených v článku 42 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 v spojení s článkom 52 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Členské štáty môžu overovať dodržiavanie uvedeného obmedzenia na úrovni každého výrobcu alebo na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú pre overenie na vnútroštátnej úrovni, nezahrnú do bilancie alkoholu množstvá, ktoré nie sú určené na destiláciu, ani množstvá, ktoré sú určené na rozvoj výrobkov iných než alkohol na priemyselné použitie alebo na účely výroby energie.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA I

Vnútroštátny podporný program 2014 – 2018Rozpočtové roky 2014 – 2018

Členský štát (1) :

Dátum oznámenia (2) :

Číslo revízie:

Dôvod: o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát (3)

(1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

(2)   Lehoty na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec a 30. jún..

(3)   Nehodiace sa prečiarknite.

A.    Opis navrhovaných opatrení a ich kvantifikované ciele

1.

 

a)  Informovanie v členských štátoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

b)  Propagácia v tretích krajinách v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

2.

 

a)  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Uplatňovanie štandardných stupníc jednotkových nákladov/vecných príspevkov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

b)  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Uplatňovanie štandardných stupníc jednotkových nákladov/vecných príspevkov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

3.  Zelený zber v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Uplatňovanie štandardných stupníc jednotkových nákladov/vecných príspevkov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

4.  Vzájomné fondy v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

5.  Poistenie úrody v súlade s článkom 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  Postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

6.  Investície v súlade článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

7.  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva v súlade článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

8.  Destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne podpory):

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

B.

Výsledky uskutočnených konzultácií:

C.

Celková stratégia:

D.

Posúdenie očakávaných technických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov:

E.

Časový plán vykonávania opatrení:

F.

Všeobecný rozvrh financovania vo forme uvedenej v prílohe II (potrebné je uviesť číslo revízie):

G.

Strategické ciele, ukazovatele a kvantifikované ciele, ktoré sa majú použiť na sledovanie a hodnotenie:

H.

Kroky podniknuté na zabezpečenie primeranej a účinnej realizácie podporných programov:

I.

Určenie príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za realizáciu programu:

J.

Internetová stránka, na ktorej sú verejne dostupné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa podporného programu:
PRÍLOHA Ia

Vnútroštátny podporný program 2019 – 2023Rozpočtové roky 2019 – 2023

Členský štát (1) :

Dátum oznámenia (2) :

Číslo revízie:

Dôvod: o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát (3)

(1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

(2)   Lehoty na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec a 30. jún.

(3)   Nehodiace sa prečiarknite.

A.    Opis navrhovaných opatrení a ich kvantifikované ciele

1.

 

a)  Informovanie v členských štátoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

b)  Propagácia v tretích krajinách v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

2.

 

a)  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Uplatňovanie štandardných stupníc jednotkových nákladov/vecných príspevkov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

b)  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie – ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Uplatňovanie štandardných stupníc jednotkových nákladov/vecných príspevkov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

3.  Zelený zber v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vi)  Uplatňovanie štandardných stupníc jednotkových nákladov/vecných príspevkov: áno/nie

  ak áno: informácie o metóde výpočtu a ročnom prispôsobení:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

4.  Vzájomné fondy v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

5.  Poistenie úrody v súlade s článkom 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

6.  Investície v súlade článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

xii)  Štátna pomoc: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

7.  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva v súlade článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení:

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

vii)  Prioritné kritériá a zodpovedajúca váha:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

xi)  Vymedzenie od iných režimov a programov na úrovni Únie alebo členských štátov a systémy overovania používané na zabránenie dvojitému financovaniu:

8.  Destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Zahrnuté v podpornom programe: áno/nie, ak áno:

Opis navrhovaných opatrení (vrátane úrovne podpory):

i)  Navrhovaná stratégia a kvantifikované ciele:

ii)  Prijímatelia:

iii)  postup podávania žiadostí:

iv)  Kritériá oprávnenosti:

v)  Oprávnené/neoprávnené náklady:

viii)  Výberové konanie:

ix)  Lehoty na vykonanie platieb v prospech prijímateľov:

x)  Preddavky: áno/nie, ak áno: maximálna miera a podmienky:

B.

Výsledky uskutočnených konzultácií:

C.

Celková stratégia:

D.

Posúdenie očakávaných technických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov:

E.

Časový plán vykonávania opatrení:

F.

Všeobecný rozvrh financovania vo forme uvedenej v prílohe II (potrebné je uviesť číslo revízie):

G.

Strategické ciele, ukazovatele a kvantifikované ciele, ktoré sa majú použiť na sledovanie a hodnotenie:

H.

Kroky podniknuté na zabezpečenie primeranej a účinnej realizácie podporných programov:

I.

Určenie príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za realizáciu programu:

J.

Internetová stránka, na ktorej sú verejne dostupné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa podporného programu:
PRÍLOHA II

Rozpočtové prostriedky na vnútroštátny podporný program 2014 – 2018 ( 9 )(v tis. EUR)

Členský štát (1) :

Dátum oznámenia (2) :

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Dôvod: o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát (3)

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a. –  Informovanie v členských štátoch

článok 45 ods. 1 písm. a)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

1.b. –  Propagácia v tretích krajinách

článok 45 ods. 1 písm. b)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

2.a. –  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

článok 46 ods. 3 písm. a), b), d)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

2.b. –  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

3. –  Zelený zber

článok 47

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

4. –  Vzájomné fondy

článok 48

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

5. –  Poistenie úrody

článok 49

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

6. –  Investície

článok 50

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

7. –  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva

článok 51

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

8. –  Destilácia vedľajších produktov

článok 52

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

SPOLU

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

(*1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

(*2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 30. jún

(*3)   Nehodiace sa prečiarknite.
PRÍLOHA IIa

Rozpočtové prostriedky na vnútroštátny podporný program 2019 – 2023 ( 10 )(v tis. EUR)

Členský štát (1) :

Dátum oznámenia (2) :

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Dôvod: o úpravu požiadala Komisia/o úpravu požiadal členský štát (3)

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a. –  Informovanie v členských štátoch

článok 45 ods. 1 písm. a)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

1.b. –  Propagácia v tretích krajinách

článok 45 ods. 1 písm. b)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

2.a. –  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

článok 46 ods. 3 písm. a), b), d)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

2.b. –  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

3. –  Zelený zber

článok 47

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

4. –  Vzájomné fondy

článok 48

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

5. –  Poistenie úrody

článok 49

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

6. –  Investície

článok 50

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

7. –  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva

článok 51

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

8. –  Destilácia vedľajších produktov

článok 52

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

SPOLU

predchádzajúce oznámenie

 

 

 

 

 

 

zmenená suma

 

 

 

 

 

 

(*1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

(*2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 30. jún.

(*3)   Nehodiace sa prečiarknite.
PRÍLOHA III

Podávanie správ o realizácii vnútroštátneho podporného programuRozpočtový rok:

Dátum oznámenia:

Číslo revízie:

Členský štát (1) :

(1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

A.

Celkové posúdenie:

B.

Podmienky a výsledky vykonávania navrhovaných opatrení ( 11 )

1.

 

a)  Informovanie v členských štátoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky ( 12 )

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

Štátna pomoc:

b)  Propagácia v tretích krajinách v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky (12) 

Objem vývozu podľa miesta určenia v hl:

Vývoj podielu vín ČŠ na cudzích trhoch podľa cieľového trhu:

Objem vývozu podľa miesta určenia v hl

Hodnota vývozu podľa miesta určenia v EUR

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

Štátna pomoc:

2.

 

a)  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

b)  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

3.  Zelený zber v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky vrátane vývoja zásob:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

4.  Vzájomné fondy v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

5.  Poistenie úrody v súlade s článkom 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky:

Počet hektárov poistených v sektore vinohradníctva a vinárstva v porovnaní s inou poľnohospodárskou pôdou

Typ financovanej poistky:

Výdavky podľa typu financovanej poistky:

Počet prijímateľov podľa typu poistky:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

Štátna pomoc:

6.  Investície v súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

Štátna pomoc:

7.  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania:

Výsledky:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

8.  Destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

Podmienky vykonávania (vrátane úrovne podpory):

Výsledky:

Dosiahnutie cieľov vytýčených v podpornom programe:

C.

Závery (a podľa potreby navrhované úpravy)
PRÍLOHA IV

Technické údaje týkajúce sa vnútroštátneho podporného programu 2014 – 2018 ( 13 )(sumy v tis. EUR)

Členský štát (1) :

Dátum oznámenia (2) :

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

 

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014 – 2018

 

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Spolu Plnenie + prognóza

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a. –  Informovanie v členských štátoch

článok 45 ods. 1 písm. a)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

1.b. –  Propagácia v tretích krajinách

článok 45 ods. 1 písm. b)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

2. –  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

článok 46

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

prípadne celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2.a. –  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

prípadne celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3. –  Zelený zber

článok 47

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

prípadne celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4. –  Vzájomné fondy

článok 48

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

počet nových fondov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na fond

 

 

 

 

 

 

5. –  Poistenie úrody

článok 49

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet financovaných poistení

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na poistenie

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.a. –  Investície

článok 50

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.b. –  Investície v konvergenčných regiónoch

článok 50 ods. 4 písm. a)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.c. –  Investície v iných než konvergenčných regiónoch

článok 50 ods. 4 písm. b)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.d. –  Investície v najvzdialenejších regiónoch

článok 50 ods. 4 písm. c)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.e. –  Investície na menších ostrovoch v Egejskom mori

článok 50 ods. 4 písm. d)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

7. –  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva

článok 51

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

8. –  Destilácia vedľajších produktov

článok 52

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov (liehovarov)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

kaly: Rozsah maximálnej podpory (EUR/obj. %/hl)

 

 

 

 

 

 

výlisky: Rozsah maximálnej podpory (EUR/obj. %/tonu)

 

 

 

 

 

 

hl destilovaných kalov

 

 

 

 

 

 

ton destilovaných výliskov

 

 

 

 

 

 

mil. hl získaného alkoholu

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie/hl získaného alkoholu

 

 

 

 

 

 

(*1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

(*2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec.
PRÍLOHA IVa

Technické údaje týkajúce sa vnútroštátneho podporného programu 2019 – 2023 ( 14 )(sumy v tis. EUR)

Členský štát (1) :

Dátum oznámenia (2) :

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

 

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatrenia

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

2019 – 2023

 

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Plnenie/prognóza

Spolu Plnenie + prognóza

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.a. –  Informovanie v členských štátoch

článok 45 ods. 1 písm. a)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

1.b. –  Propagácia v tretích krajinách

článok 45 ods. 1 písm. b)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

2. –  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

článok 46

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

prípadne celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2.a. –  Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

článok 46 ods. 3 písm. c)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

prípadne celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3. –  Zelený zber

článok 47

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

prípadne celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková príslušná plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4. –  Vzájomné fondy

článok 48

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

počet nových fondov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na fond

 

 

 

 

 

 

5. –  Poistenie úrody

článok 49

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet financovaných poistení

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na poistenie

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.a. –  Investície

článok 50

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.b. –  Investície v konvergenčných regiónoch

článok 50 ods. 4 písm. a)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.c. –  Investície v iných než konvergenčných regiónoch

článok 50 ods. 4 písm. b)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.d. –  Investície v najvzdialenejších regiónoch

článok 50 ods. 4 písm. c)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

6.e. –  Investície na menších ostrovoch v Egejskom mori

článok 50 ods. 4 písm. d)

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

celková suma štátnej pomoci

 

 

 

 

 

 

7. –  Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva

článok 51

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

celkové výdavky prijímateľov

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

počet operácií

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na operáciu

 

 

 

 

 

 

8. –  Destilácia vedľajších produktov

článok 52

celkové výdavky Únie

 

 

 

 

 

 

počet prijímateľov (liehovarov)

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie na prijímateľa

 

 

 

 

 

 

kaly: Rozsah maximálnej podpory (EUR/obj. %/hl)

 

 

 

 

 

 

výlisky: Rozsah maximálnej podpory (EUR/obj. %/tonu)

 

 

 

 

 

 

hl destilovaných kalov

 

 

 

 

 

 

ton destilovaných výliskov

 

 

 

 

 

 

mil. hl získaného alkoholu

 

 

 

 

 

 

priemerný príspevok Únie/hl získaného alkoholu

 

 

 

 

 

 

(*1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

(*2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec.
PRÍLOHA V

Oznámenie propagačného opatrenia

Rozpočtový rok:

1.    Informovanie v členských štátochČlenský štát:

Prognóza/plnenie (1)

Dátum oznámenia (2) :

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Prijímatelia

Oprávnené opatrenie [článok 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]

Opis (3)

Cieľový trh

Obdobie

Oprávnené výdavky

(v EUR)

Z toho príspevok Únie

(v EUR)

Z toho prípadná iná verejná podpora

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Nehodiace sa prečiarknite.

(*2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec každého roku.

(*3)   Aj vtedy, ak sa propagačné opatrenie organizuje v spolupráci s iným členským štátom alebo viacerými inými členskými štátmi.

2.    Propagácia v tretích krajináchČlenský štát:

Prognóza/plnenie (1)

Dátum oznámenia (2) :

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej tabuľky:

Prijímatelia

Oprávnené opatrenie [článok 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]

Opis (3)

Cieľový trh

Obdobie

Oprávnené výdavky

(v EUR)

Z toho príspevok Únie

(v EUR)

Z toho prípadná iná verejná podpora

(v EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Nehodiace sa prečiarknite.

(*2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec každého roku.

(*3)   Aj vtedy, ak sa propagačné opatrenie organizuje v spolupráci s iným členským štátom alebo viacerými inými členskými štátmi.

▼B
PRÍLOHA VI

Ročná správa o vykonaných kontroláchRozpočtový rok:

Členský štát (1) :

Dátum oznámenia (2) :

Opatrenie (3) :

(1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie.

(2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec.

(3)   Oznámenie je potrebné vyplniť za každé opatrenie podporného programu.

1.    Počet kontrol:Platobná agentúra

Označenie jednotky (1)

Celková suma pridelenej podpory (rozpočet)

Celková suma podpory, o ktorú sa žiada

Celková suma vyplatenej podpory

Počet vyplatených jednotiek (1)

Celkový počet predložených žiadostí o podporu

Celkový počet žiadostí o podporu, na základe ktorých sa vykonala platba

Celkový počet prijímateľov

KONTROLY

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 a toto nariadenie

Administratívne kontroly – čl. 59 ods. 1

Kontroly na mieste (KNM) (2) podľa čl. 59 ods. 2

(Preddavky)

(Konečné platby)

Celkový počet skontrolovaných žiadostí o podporu

Celková suma podľa skontrolovaných žiadostí o podporu

Vzorka: vybratá na základe rizika (2)

Vzorka: vybratá náhodným výberom (2)

Počet žiadostí o podporu, pri ktorých sa vykonala KNM na základe rizika

Suma podpory, o ktorú sa žiadalo a vzhľadom na ktorú sa vykonala KNM na základe rizika

Počet žiadostí o podporu, pri ktorých sa vykonala náhodná KNM

Suma podpory, o ktorú sa žiadalo a vzhľadom na ktorú sa vykonala náhodná KNM

EUR

EUR

EUR

EUR

počet

počet

počet

počet

počet

EUR

počet

EUR

počet

EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Pojmom „jednotka“ sa označuje počet operácií, hektárov, ton, litrov atď. podľa daného opatrenia/operácie/činnosti.

(2)   V prípade 100 % kontroly je potrebné nahlásiť všetko ako KNM „na základe rizika“.

2.    Výsledky kontrolPlatobná agentúra

VÝSLEDKY KONTROL

Suma, o ktorú sa podpora znížila

nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

článok 64

Administratívne kontroly

Kontroly na mieste

Počet žiadostí o pomoc, pri ktorých sa v rámci administratívnej kontroly zistili nezrovnalosti (1)

Počet nezrovnalostí zistených pri administratívnej kontrole (2)

Chybovosť podľa množstva

Počet žiadostí o pomoc s nezrovnalosťami

Počet nezrovnalostí

Chybovosť

Zistené pri vzorke vybratej na základe rizika

Zistené pri vzorke vybratej náhodným výberom

Zistené pri vzorke vybratej na základe rizika

Zistené pri vzorke vybratej náhodným výberom

Riziko

Náhodný výber

Na základe administratívnych kontrol

Na základe kontrol na mieste

Celkové zníženie podpory na základe administratívnych kontrol a kontrol na mieste

počet

EUR

%

počet

počet

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   V tomto kontexte pojem „nezrovnalosť“ zahŕňa všetky zistenia, anomálie alebo odlišnosti v dôsledku ktorých sa zmenila vyplatená suma alebo suma, ktorá by sa bola vyplatila pred uvalením sankcií.

(2)   

— Ak sa pri administratívnej kontrole zistí nezrovnalosť a pri predmetnej žiadosti o podporu sa vykonáva aj KNM, pri ktorej sa nezistia žiadne ďalšie nezrovnalosti, zistená nezrovnalosť sa musí priradiť k administratívnej kontrole.

— Ak sa pri administratívnej kontrole odhalí predpokladaná nezrovnalosť a v záujme ďalšieho skúmania sa naplánuje KNM, ktorou sa následne predpokladaná nezrovnalosť potvrdí, táto nezrovnalosť sa musí priradiť k administratívnej kontrole.

— Ak sa administratívnou kontrolou zistí nezrovnalosť a pri KNM zameranej na tú istú žiadosť o podporu sa zistí ďalšia nezrovnalosť, tieto dve nezrovnalosti sa musia zarátať oddelene.
PRÍLOHA VII

Informácie o štátnej pomoci

o štátnej pomoci schválenej podľa článkov 107, 108 a 109 zmluvy, o štátnej pomoci vyňatej z oznamovacej povinnosti alebo o využívaní režimu de minimis ( 15 )Členský štát (1) :

(Prípadne) dotknutý(-é) región(-y):

Dátum oznámenia (2) :

Kód opatrenia

Názov opatrenia pomoci

Právny základ opatrenia

Trvanie opatrenia pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Použite skratku podľa Úradu pre publikácie (OP).

(*2)   Lehota na predloženie oznamovaných informácií: 1. marec každého roku.

Uveďte zodpovedajúcim spôsobom:

 pri opatreniach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie de minimis: akákoľvek pomoc poskytnutá v rámci tohto opatrenia bude v súlade s nariadením (EÚ) č. 1407/2013 (spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov) alebo nariadením (EÚ) č. 1408/2013 (prvovýroba) ( 16 ),

 pri pomoci vyňatej z oznamovacej povinnosti: registračné číslo (číslo SA),

 pri schválenej pomoci: odkaz na rozhodnutie Komisie o schválení štátnej pomoci vrátane čísla štátnej pomoci (čísla SA) a odkazov na schvaľovací list.( 1 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 9).

( 4 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 zo 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 1).

( 5 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7).

( 7 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).

( 8 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56).

( 9 ) Sumy zahŕňajú aj výdavky na operácie, ktoré sa začali v rámci predchádzajúceho päťročného programu (2009 – 2013) a pri ktorých sa platba uskutočňuje počas tretieho päťročného programu (2014 – 2018).

( 10 ) Sumy zahŕňajú aj výdavky na operácie, ktoré sa začali v rámci predchádzajúceho päťročného programu (2014 – 2018) a pri ktorých sa platba uskutočňuje počas tretieho päťročného programu (2019 – 2023).

( 11 ) Vyplniť sa musia len body týkajúce sa opatrení zahrnutých v podpornom programe.

( 12 ) Posúdenie technického, ekonomického, environmentálneho a sociálneho vplyvu na základe kritérií a kvantitatívnych ukazovateľov vymedzených na sledovanie a hodnotenie v oznámenom programe.

( 13 ) Doplňte údaje týkajúce sa plnenia za uplynulé rozpočtové roky a predpokladané údaje za prebiehajúci rozpočtový rok a budúce rozpočtové roky.

( 14 ) Doplňte údaje týkajúce sa plnenia za uplynulé rozpočtové roky a predpokladané údaje za prebiehajúci rozpočtový rok a budúce rozpočtové roky.

( 15 ) Oznámenie uvedené v článku 20 ods. 1) (oznámenie o štátnej pomoci).

( 16 ) Uveďte, prosím, uplatniteľné nariadenie.

Top