EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0348

Rozhodnutie Rady z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom

OJ L 121, 8.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 238 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 236 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 236 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 80 - 82

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/348/oj

32002D0348Úradný vestník L 121 , 08/05/2002 S. 0001 - 0003


Rozhodnutie Rady

z 25. apríla 2002

týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom

(2002/348/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na iniciatívu Belgického kráľovstva,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Podľa podmienok článku 29 zmluvy cieľom Európskej únie je zabezpečiť pre občanov vysokú úroveň ochrany v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rozvíjaním spoločného postupu medzi členskými štátmi v oblasti policajnej spolupráce.

(2) V dôsledku rôznych medzinárodných a európskych súťaží a veľkého počtu cestujúcich fanúšikov, futbal nadobúda značne medzinárodný rozmer. Takýto medzinárodný rozmer vyžaduje pristupovať k bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi spôsobom, ktorý presahuje za štátne hranice.

(3) Futbal by sa nemal považovať iba za potenciálny zdroj problémov súvisiacich s porušovaním zákona a poriadku alebo bezpečnosti, ale aj ako udalosť, ktorá sa musí aj napriek možnému riziku efektívne zvládnuť.

(4) Najmä s cieľom predchádzania a potláčania násilia spojeného s futbalom je dôležité vymieňať si informácie, aby príslušné policajné orgány v členských štátoch mohli vykonať náležité prípravy a zabezpečiť primeranú reakciu.

(5) Pre výmenu informácií vo vzťahu k futbalovým podujatiam a s cieľom nevyhnutnej policajnej spolupráce v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom má rozhodujúci význam zriadenie národných futbalových informačných stredísk policajného charakteru v každom členskom štáte.

(6) So zreteľom na tieto akty prijaté Radou Európy: Dohovor z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov, odporúčanie č. R(87)15 Výboru ministrov zo 17. septembra 1987 upravujúce používanie osobných údajov v policajnom sektore a Dohovor z 19. augusta 1985 o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch.

(7) Rada prijala 26. mája 1997 spoločný postup 97/339/SVV týkajúci sa spolupráce v oblasti práva a poriadku a bezpečnosti [2] a 9. júna 1997 prijala rezolúciu o predchádzaní a zamedzení futbalovému výtržníctvu prostredníctvom výmeny skúseností, vylúčenia zo štadióna a mediálnej politiky [3].

(8) Rada prijala 6. decembra 2001 okrem toho rezolúciu týkajúcu sa príručky s odporúčaniami pre medzinárodnú policajnú spoluprácu a opatreniami na predchádzanie a kontrolu násilia a výtržností v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých sa zúčastňuje najmenej jeden členský štát [4],

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriadenie národných futbalových informačných stredísk

1. Každý členský štát vytvorí alebo určí národné futbalové informačné stredisko policajného charakteru.

2. Každý členský štát v súlade s týmto rozhodnutím písomne oznámi Generálnemu sekretariátu Rady podrobné údaje o svojom národnom futbalovom informačnom stredisku a všetky následné zmeny. Generálny sekretariát Rady ich dá uverejniť v úradnom vestníku.

3. Národné futbalové informačné stredisko bude konať ako priame, centrálne kontaktné miesto pre výmenu relevantných informácií a uľahčovanie medzinárodnej policajnej spolupráce v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom.

Členský štát sa môže rozhodnúť realizovať určité kontakty týkajúce sa aspektov súvisiacich s futbalom prostredníctvom služby, ktoré sú príslušné pre tieto špecifické aspekty, pod podmienkou, že národnému futbalovému informačnému stredisku bude pohotovo a primerane poskytnuté minimum potrebných informácií.

4. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národné futbalové informačné stredisko bolo schopné plniť jemu zverené úlohy efektívne a pohotovo.

5. Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté existujúce vnútroštátne ustanovenia, najmä rozdelenie právomocí medzi jednotlivými službami a orgánmi v príslušnom členskom štáte.

Článok 2

Úlohy národných futbalových informačných stredísk

1. Národné futbalové informačné strediská budú zodpovedné za koordinovanie a uľahčovanie výmeny policajných informácií v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom. Takáto výmena informácií môže zahrňovať aj iné orgány činné v trestnom konaní, ktoré prispievajú k bezpečnosti alebo právu a poriadku podľa rozdelenia právomoci v príslušnom členskom štáte.

2. Národné futbalové informačné strediská budú mať v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi prístup k informáciám obsahujúcim osobné údaje o najrizikovejších fanúšikoch.

3. Národné futbalové informačné strediská budú uľahčovať, koordinovať a organizovať realizáciu medzinárodnej policajnej spolupráce v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom.

4. V súlade s existujúcimi vnútroštátnymi ustanoveniami, najmä s rozdelením právomocí medzi jednotlivými službami a orgánmi v príslušnom členskom štáte, by národné futbalové informačné strediská mohli byť zodpovedné za poskytovanie pomoci príslušným štátnym orgánom.

5. Pre zápasy s medzinárodným rozmerom budú národné futbalové informačné strediská poskytovať, minimálne na žiadosť iného futbalového informačného strediska v príslušnom členskom štáte, ocenenie rizika týkajúce sa klubov a národných tímov ich vlastnej krajiny.

Článok 3

Výmena policajných informácií medzi národnými futbalovými informačnými strediskami

1. Národné futbalové informačné strediská sa pred, v priebehu a počas futbalového podujatia s medzinárodným rozmerom zapoja na žiadosť príslušného národného futbalového informačného strediska, alebo z vlastnej iniciatívy, do vzájomnej výmeny informácií a podľa podmienok stanovených v odseku 3, aj do výmeny osobných údajov.

2. Všeobecné informácie vymieňané v súvislosti s futbalovým zápasom s medzinárodným rozmerom budú obsahovať strategické, operatívne a taktické informácie. Takéto informácie sú definované takto:

- strategické informácie: informácie, ktoré špecifikujú všetky aspekty podujatia so zvláštnym zreteľom na bezpečnostné riziká spojené s podujatím,

- operatívne informácie: informácie poskytujúce presný obraz akcie v priebehu podujatia,

- taktické informácie: informácie umožňujúce osobám povereným operáciou podniknúť príslušné kroky na zachovanie poriadku a bezpečnosti v súvislosti s podujatím.

3. Osobné údaje sa vymieňajú v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi, pričom sa zohľadnia zásady Dohovoru Rady Európy č. 108 z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov a — prípadne — odporúčanie č. R(87)15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987 upravujúce používanie osobných údajov v policajnom sektore. Cieľom takýchto výmen je pripraviť a prijať príslušné opatrenia na udržanie práva a poriadku počas konania futbalového podujatia. Takáto výmena môže obsahovať najmä podrobné údaje o jednotlivcoch, ktorí skutočne alebo potenciálne ohrozujú právo a poriadok a bezpečnosť.

Článok 4

Postup pre komunikáciu medzi národnými futbalovými informačnými strediskami

1. Manipulácia s informáciami o futbalových zápasoch s medzinárodným rozmerom sa bude koordinovať cez národné futbalové informačné strediská. Tieto zabezpečia, aby všetky príslušné policajné služby dostali načas všetky potrebné informácie. Informácie po spracovaní použije buď samotné národné futbalové informačné stredisko, alebo ich postúpi príslušným orgánom a policajným zborom.

2. Národné futbalové informačné stredisko v členskom štáte, ktorý je hostiteľom futbalového podujatia, bude pred, počas a po súťaži alebo zápase komunikovať s národným/i policajným/i zborom/mi príslušného členského štátu a prípadne prostredníctvom styčného/ých dôstojníka/ov, ktorého/ých určil a vyslal takýto členský štát. Na styčných dôstojníkov je možné obracať sa v predmetných oblastiach práva a poriadku a bezpečnosti, vo veci násilia v súvislosti s futbalom a bežného trestného činu, ak súvisí s konkrétnym futbalovým zápasom alebo turnajom.

3. Národné futbalové informačné strediská budú komunikovať takým spôsobom, aby bola zachovaná dôvernosť údajov. Ak nejde o osobné údaje, záznamy vymieňaných správ sa budú uchovávať. Ostatné zúčastnené národné informačné strediská môžu neskôr do nich nahliadať za predpokladu, že národnému futbalovému informačnému stredisku, z ktorého informácie pochádzajú, sa vopred umožní zaujať stanovisko k ich doručeniu.

Článok 5

Použitie jazykov

Každé národné futbalové informačné stredisko bude komunikovať vo svojom vlastnom jazyku s prekladom do rokovacieho jazyka, ktorý je spoločný pre obe strany, pokiaľ sa medzi zúčastnenými stranami nedohodne inak.

Článok 6

Hodnotenie

Rada vyhodnotí vykonávanie tohto rozhodnutia do dvoch rokov od jeho prijatia.

Článok 7

Údaje o účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 25. apríla 2002

Za Radu

predseda

M. Rajoy Brey

[1] Stanovisko doručené 9. apríla 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 147, 5.6.1997, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 193, 24.6.1997, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 22, 24.1.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

Top