EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006F0960-20061230

Consolidated text: Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/960/2006-12-30

2006F0960 — SK — 30.12.2006 — 000.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2006/960/SVV

z 18. decembra 2006

o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi ►C2  presadzovania práva členských štátov Európskej únie ◄

(Ú. v. ES L 386, 29.12.2006, p.89)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 075, 15.3.2007, s. 26  (06F0/60R)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 019, 23.1.2009, s. 67  (06F0/60R)
▼B

RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2006/960/SVV

z 18. decembra 2006

o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi ►C2  presadzovania práva členských štátov Európskej únie ◄RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na podnet Švédskeho kráľovstva,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

1.

Jedným z hlavných cieľov Európskej únie je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti pre svojich občanov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

2.

Tento cieľ sa má dosiahnuť prevenciou a bojom proti kriminalite prostredníctvom užšej spolupráce medzi orgánmi ►C2  presadzovania práva členských štátov ◄ za súčasného dodržiavania zásad a pravidiel v oblasti ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu, na ktorých je založená Únia, a ktoré sú spoločné pre členské štáty.

3.

Výmena informácií a spravodajských informácií o trestných činoch a trestnej činnosti je základom pre spoluprácu v oblasti vynucovania práva v Únii a slúži celkovému cieľu zlepšiť bezpečnosť občanov Únie.

4.

Včasný prístup k presným a aktuálnym informáciám a spravodajským informáciám je kľúčovým prvkom úspešného odhaľovania, predchádzania a vyšetrovania trestných činov alebo trestnej činnosti orgánmi ►C2  presadzovania práva ◄ najmä v oblasti, kde boli odstránené kontroly na vnútorných hraniciach. Keďže páchatelia trestnej činnosti konajú tajne, je potrebné ich kontrolovať a veľmi rýchlym spôsobom si vymieňať informácie, ktoré s nimi súvisia.

5.

Je dôležité, aby možnosti orgánov ►C2  presadzovania práva ◄ získavať informácie a spravodajské informácie o závažných trestných činoch a teroristickej činnosti z iných členských štátov boli posudzované horizontálne a nie z hľadiska rozdielov, pokiaľ ide o druhy trestných činov alebo delenie právomocí medzi orgánmi ►C2  presadzovania práva ◄ alebo justičnými orgánmi.

6.

V súčasnosti účinnej a rýchlej výmene informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi ►C2  presadzovania práva ◄ vážne bránia formálne postupy, administratívne štruktúry a právne prekážky upravené v právnych predpisoch členských štátov; tento stav nie je prijateľný pre občanov Európskej únie a preto vyžaduje väčšiu ►C2  bezpečnosť a účinnejšie presadzovanie práva ◄ a súčasnú ochranu ľudských práv.

7.

Je potrebné, aby orgány ►C2  presadzovania práva ◄ mali možnosť žiadať a získavať informácie a spravodajské informácie od ostatných členských štátov ►C2  v rôznych štádiách konania, od fázy zhromažďovania spravodajských informácií ◄ o trestných činoch po fázu ich vyšetrovania. V tomto ohľade sú systémy členských štátov rôzne, avšak cieľom tohto rámcového rozhodnutia nie je zmena týchto systémov. Toto rozhodnutie sa však usiluje zabezpečiť, pokiaľ ide o určité typy informácií a spravodajských informácií, aby sa určité informácie zásadného významu pre vynucovanie práva vymieňali v rámci Únie rýchlym spôsobom.

8.

Chýbajúci spoločný rámec pre účinnú a včasnú výmenu informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi ►C2  presadzovania práva členských štátov ◄ je nedostatok, ktorý bude nutné odstrániť; Rada Európskej únie preto považuje za potrebné prijať právne záväzný nástroj na zjednodušenie výmeny informácií a spravodajských informácií. Toto rámcové rozhodnutie by nemalo ovplyvniť existujúce alebo budúce nástroje umožňujúce rozšírenie cieľov tohto rámcového rozhodnutia alebo uľahčenie postupov pre výmenu informácií a spravodajských informácií, napríklad dohovor z 18. decembra 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami ( 1 ).

9.

Pri vykonávaní výmeny informácií sa toto rozhodnutie uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté záujmy národnej bezpečnosti a aby bol ohrozený úspech prebiehajúcich vyšetrovaní ►C2  alebo bezpečnosť osôb, alebo úspech špecifickej spravodajskej činnosti ◄ v oblasti bezpečnosti štátu.

10.

Je dôležité podporiť čo najširšiu výmenu informácií najmä vo vzťahu k trestným činom, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s organizovaným zločinom a terorizmom, a to takým spôsobom, ►C2  ktorý nezníži požadovanú úroveň spolupráce ◄ medzi členskými štátmi na základe existujúcich dojednaní.

11.

Spoločný záujem členských štátov v boji proti cezhraničnej kriminalite, musí vytvoriť vhodnú rovnováhu medzi ►C2  rýchlou a účinnou spoluprácou pri presadzovaní práva ◄ a dohodnutými zásadami a pravidlami na ochranu údajov, základnými slobodami, ľudskými právami a osobnými slobodami.

12.

Vo vyhlásení o boji proti terorizmu tak, ako ho prijala Európska rada na svojom zasadnutí 25. marca 2004, Európska rada poverila Radu preskúmať opatrenia, ktoré sa týkajú zjednodušenia výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi ►C2  presadzovania práva členských štátov ◄ .

13.

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rámcové rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis ( 2 ). Pri tomto rámcovom rozhodnutí sa brali do úvahy postupy stanovené v uvedenej dohode.

14.

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rámcové rozhodnutie rozvíja ustanovenia Schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bod H rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods.1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpísaní uvedenej dohody v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení tejto dohody ( 3 ), a v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpísaní uvedenej dohody v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých jej ustanovení ( 4 ).

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

1.  Účelom tohto rámcového rozhodnutia je ustanoviť pravidlá, podľa ktorých si orgány ►C2  presadzovania práva členských štátov ◄ môžu účinne a rýchlo vymieňať existujúce informácie a spravodajské informácie na účely vedenia vyšetrovania trestných činov alebo uskutočňovania spravodajských operácií v trestných veciach.

2.  Toto rámcové rozhodnutie sa nedotýka dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní medzi členskými štátmi a tretími krajinami a nástrojov Európskej únie o vzájomnej právnej pomoci alebo o vzájomnom uznávaní rozhodnutí v trestných veciach vrátane akýchkoľvek podmienok, určených tretími krajinami o využití informácií po ich poskytnutí.3.

3.  Toto rámcové rozhodnutie zahŕňa všetky informácie a/alebo spravodajské informácie podľa vymedzenia pojmov v článku 2 písm. d). Z tohto rámcového rozhodnutia nevyplýva pre členské štáty žiadna povinnosť zhromažďovať alebo uchovávať informácie a spravodajské informácie na účely ich poskytnutia príslušným orgánom ►C2  presadzovania práva iných členských štátov ◄ .

4.  Z tohto rámcového rozhodnutia nevyplýva pre členské štáty žiadna povinnosť poskytovať informácie a spravodajské informácie, aby sa pred justičným orgánom použili ako dôkaz, ani nedáva žiadne právo na využitie takýchto informácií alebo spravodajských informácií na taký účel. Ak členský štát získal informácie alebo spravodajské informácie v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím a želá si použiť ich ako dôkaz pred justičným orgánom, musí získať súhlas členského štátu, ktorý poskytol tieto informácie alebo spravodajské informácie, ak to vyžaduje vnútroštátne právo členského štátu, ktorý poskytol tieto informácie alebo spravodajské informácie prostredníctvom platných nástrojov týkajúcich sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi. Takýto súhlas sa nevyžaduje, ak dožiadaný členský štát už dal svoj súhlas na použitie informácie alebo spravodajskej informácie ako dôkazu v čase zaslania informácie alebo spravodajskej informácie.

5.  Toto rámcové rozhodnutie neukladá žiadnu povinnosť získavať akékoľvek informácie alebo spravodajské informácie donucovacími opatreniami vymedzenými v súlade s vnútroštátnym právom v členskom štáte, ktorý obdrží žiadosť o informácie alebo spravodajské informácie.

6.  Členské štáty, ak im to dovoľuje vnútroštátne právo a je to v súlade s ním, poskytujú informácie alebo spravodajské informácie, ktoré boli predtým získané donucovacími opatreniami.

7.  Toto rámcové rozhodnutie nemení povinnosť dodržiavať základné práva a základné právne zásady upravené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a akékoľvek povinnosti orgánov ►C2  presadzovania práva ◄ v tejto súvislosti ostávajú nedotknuté.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

a) „príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ “ je vnútroštátny policajný, colný alebo iný orgán, ktorý vnútroštátne právo oprávňuje na odhaľovanie, predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov alebo trestnej činnosti a vykonávanie právomoci a prijímanie donucovacích opatrení v súvislosti s takýmito činnosťami. Pojem „príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ ►C2  nezahŕňa agentúry alebo útvary, ktoré sa zaoberajú ◄ predovšetkým otázkami národnej bezpečnosti. ►C1  Každý členský štát do 18. decembra 2007 uvedie ◄ vo vyhlásení uloženom na generálnom sekretariáte Rady, ktoré orgány zahŕňa pojem „príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ “. Takéto vyhlásenie možno kedykoľvek pozmeniť;

b) „vyšetrovanie trestných činov“ ►C2  je štádium konania ◄ , v rámci ktorého príslušné orgány ►C2  presadzovania práva ◄ alebo justičné orgány vrátane prokurátorov prijímajú opatrenia s cieľom zistiť a identifikovať skutočnosti, podozrenia a okolnosti, ktoré sa týkajú jedného alebo niekoľkých konkrétnych identifikovaných trestných činov;

c) „spravodajská operácia v trestných veciach“ ►C2  je štádium konania ◄ , ktorý zatiaľ nedosiahol štádium vyšetrovania trestných činov, v rámci ktorého je príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ vnútroštátnym právom oprávnený na zhromažďovanie, spracovanie a analyzovanie informácií o trestných činoch alebo trestnej činnosti s cieľom zistiť, či boli spáchané alebo môžu byť spáchané konkrétne trestné činy;

d) „informácie a spravodajské informácie“ sú:

(i) všetky typy informácií alebo údajov, ktoré majú k dispozícii orgány ►C2  presadzovania práva ◄ ;

a

(ii) všetky typy informácií alebo údajov, ktoré majú k dispozícii verejné orgány alebo súkromné subjekty, a ktoré sú dostupné orgánom ►C2  presadzovania práva ◄ bez toho, aby boli použité donucovacie opatrenia ►C2  v súlade s článkom 1 ods. 5; ◄

e) „trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatýkacom rozkaze ( 5 )“ (ďalej len „trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV“) sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré zodpovedajú alebo sú zhodné s trestnými činmi podľa uvedeného ustanovenia.HLAVA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ A SPRAVODAJSKÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 3

Poskytovanie informácií a spravodajských informácií

1.  Členské štáty zabezpečia, že informácie a spravodajské informácie podľa článku 2 písm. d), môžu byť poskytnuté príslušným orgánom ►C2  presadzovania práva ◄ iných členských štátov v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím.

2.  Informácie a spravodajské informácie sa poskytujú na žiadosť príslušného orgánu ►C2  presadzovania práva ◄ , konajúceho v rámci právomocí, ktoré mu ukladá vnútroštátne právo pri vedení vyšetrovania trestných činov alebo spravodajskej operácie v trestných veciach.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na poskytovanie informácií a spravodajských informácií pre príslušné orgány ►C2  presadzovania práva iných členských štátov ◄ neuplatňovali prísnejšie podmienky ako tie, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátnej úrovni. Členský štát najmä nepodmieni výmenu informácií alebo spravodajských informácií medzi svojím orgánom ►C2  presadzovania práva ◄ a príslušným orgánom ►C2  presadzovania práva ◄ iného členského štátu súhlasom súdu alebo povolením, ak ide o výmenu informácií alebo spravodajských informácií, ku ktorým môže mať príslušný dožiadaný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ prístup prostredníctvom interného postupu bez súhlasu súdu alebo povolenia.

4.  Ak prístup k požadovaným informáciám alebo spravodajským informáciám môže podľa vnútroštátneho práva dožiadaného členského štátu získať príslušný dožiadaný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ len na základe súhlasu alebo povolenia justičného orgánu, príslušný dožiadaný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ má povinnosť požiadať príslušný justičný orgán o súhlas alebo povolenie na prístup k požadovaným informáciám a ich výmenu. Príslušný justičný orgán dožiadaného členského štátu uplatní tie isté pravidlá pre rozhodovanie ako vo výlučne internom prípade, bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 1 a 2.

5.  Ak boli požadované informácie alebo spravodajské informácie získané od iného členského štátu alebo od tretej krajiny ►C2  a podliehajú zásade špeciality, ich prenos príslušným orgánom ◄ ►C2  presadzovania práva iného členského štátu ◄ sa môže uskutočniť len so súhlasom členského štátu alebo tretej krajiny, ktorý tieto informácie alebo spravodajské informácie poskytol.

Článok 4

Lehoty na poskytovanie informácií a spravodajských informácií

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy, ktoré im umožnia odpovedať na naliehavé žiadosti o informácie a spravodajské informácie, ktoré sa týkajú trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV najneskôr do ôsmich hodín, ak sú požadované informácie alebo spravodajské informácie v databáze, ku ktorej má orgán ►C2  presadzovania práva ◄ priamy prístup.

2.  Ak príslušný dožiadaný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ nemôže odpovedať v uvedenej lehote, poskytne vysvetlenie na formulári, ktorý je uvedený v prílohe A. Ak by poskytnutie požadovaných informácií alebo spravodajských informácií v lehote ôsmich hodín viedlo k neúmernému zaťaženiu dožiadaného orgánu ►C2  presadzovania práva ◄ , tento orgán môže predĺžiť lehotu na poskytnutie informácií alebo spravodajských informácií. V takomto prípade dožiadaný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ okamžite informuje dožadujúci orgán ►C2  presadzovania práva ◄ o predĺžení lehoty a čo najskôr, najneskôr však do troch dní, poskytne všetky požadované informácie alebo spravodajské informácie. ►C1  Použitie ustanovení podľa tohto odseku sa preskúma 19. decembra 2009. ◄

3.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, ktoré nie sú naliehavé, sa na žiadosti o informácie a spravodajské informácie týkajúce sa trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV odpovedalo do siedmych dní, pokiaľ sú požadované informácie alebo spravodajské informácie v databáze, ku ktorej má orgán ►C2  presadzovania práva ◄ priamy prístup. Ak príslušný dožiadaný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ nie je schopný odpovedať v uvedenej lehote, poskytne vysvetlenie na formulári, ktorý je uvedený v prílohe A.

4.  Členské štáty vo všetkých ostatných prípadoch zabezpečia, aby sa požadované informácie postúpili príslušným dožadujúcim orgánom ►C2  presadzovania práva ◄ do 14 dní. Ak príslušný dožiadaný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ nie je schopný odpovedať v uvedenej lehote, poskytne vysvetlenie na formulári, ktorý je uvedený v prílohe A.

Článok 5

Žiadosti o informácie a spravodajské informácie

1.  O informácie a spravodajské informácie sa môže žiadať za účelom odhaľovania, predchádzania alebo vyšetrovania trestného činu, ak existujú vecné dôvody, že príslušné informácie a spravodajské informácie sú dostupné v inom členskom štáte. V žiadosti sa uvedú vecné dôvody a vysvetlí sa účel, na ktorý sa žiada o informácie a spravodajské informácie, ako aj spojenie medzi účelom a osobou, ktorá je predmetom informácií a spravodajských informácií.

2.  Príslušný dožadujúci orgán ►C2  presadzovania práva ◄ nepožaduje viac informácií alebo spravodajských informácií alebo nestanoví kratšie lehoty než tie, ktoré sú potrebné na účely žiadosti.

3.  Žiadosti o informácie alebo spravodajské informácie obsahujú minimálne informácie stanovené v prílohe B.

Článok 6

Komunikačné kanály a jazyk

1.  Výmena informácií a spravodajských informácií podľa tohto rámcového rozhodnutia môže prebiehať prostredníctvom akéhokoľvek existujúceho kanála pre medzinárodnú ►C2  spoluprácu v oblasti presadzovania práva ◄ . Jazyk použitý pre žiadosť o informácie a ich výmenu je rovnaký, ako jazyk použitý pre zvolený kanál. Členské štáty pri vypracúvaní vyhlásení podľa článku 2 písm. a) ►C2  poskytnú Generálnemu sekretariátu Rady aj údaje o kontaktných miestach ◄ , ktorým sa žiadosti môžu v naliehavých prípadoch posielať. Takéto údaje sa môžu kedykoľvek pozmeniť. Generálny sekretariát Rady upovedomí členské štáty a Komisiu o prijatých vyhláseniach.

2.  Informácie alebo spravodajské informácie sa tiež vymieňajú s s Europolom v súlade s Dohovorom vypracovanom na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zriadení Európskeho policajného úradu (ďalej len „dohovor o Europole“) ( 6 ), a s Eurojustom v súlade s rozhodnutím Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom ( 7 ), pokiaľ sa výmena týka trestných činov alebo trestnej činnosti v rámci ich pôsobnosti.

Článok 7

▼C2

Výmena informácií a spravodajských informácií z vlastného podnetu

▼B

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, príslušné orgány ►C2  presadzovania práva ◄ poskytnú príslušným orgánom iného členského štátu činným v trestnom konaní informácie a spravodajské informácie bez dožiadania v prípadoch, kedy existujú konkrétne dôvody domnievať sa, že informácie a spravodajské informácie by mohli pomôcť pri odhaľovaní, predchádzaní alebo objasnení trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV. ►C2  Spôsoby takejto výmeny z vlastného podnetu upraví vnútroštátne právo ◄ členského štátu, ktorý poskytuje informácie.

2.  Poskytovanie informácií a spravodajských informácií sa obmedzuje na informácie považované za dôležité a potrebné pre úspešne odhaľovanie, predchádzanie alebo vyšetrovanie danej trestnej činnosti.

Článok 8

Ochrana údajov

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa pravidlá zavedené na ochranu poskytnutých údajov uplatňovali pri používaní komunikačných kanálov uvedených v článku 6 ods. 1 aj v rámci postupu výmeny informácií a spravodajských informácií poskytnutých podľa tohto rámcového rozhodnutia.

2.  Použitie informácií a spravodajských informácií, ktoré boli priamo alebo dvojstranne vymenené na základe tohto rámcového rozhodnutia, podlieha vnútroštátnym právnym predpisom na ochranu údajov prijímajúceho členského štátu, pričom informácie a spravodajské informácie podliehajú rovnakým pravidlám na ochranu údajov, ako keby boli zhromažďované v prijímajúcom členskom štáte. Osobné údaje spracovávané v súvislosti s vykonávaním tohto rámcového rozhodnutia sú chránené v súlade so zásadami Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovávaní osobných údajov a, v členských štátoch, ktoré ho ratifikovali, dodatočného protokolu z 8. novembra 2001 k tomuto dohovoru týkajúceho sa dozorných orgánov a cezhraničných tokov údajov. Zásady z odporúčania č. R(87) 15 Rady Európy, ktoré upravuje používanie osobných údajov v policajnom sektore by sa tiež mali zohľadňovať pri zaobchádzaní s osobnými údajmi získanými podľa tohto rámcového rozhodnutia zo strany orgánov ►C2  presadzovania práva ◄ .

3.  Informácie a spravodajské informácie, ktoré sa poskytujú podľa tohto rámcového rozhodnutia, môžu príslušné orgány členského štátu činné v trestnom konaní, ktorým boli poskytnuté, použiť výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím, alebo na zabránenie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti; ich spracovávanie na iné účely sa povoľuje výlučne s predchádzajúcim povolením poskytujúceho členského štátu a podlieha vnútroštátnemu právu prijímajúceho členského štátu. Povolenie sa môže udeliť, ak to dovoľujú vnútroštátne právne predpisy poskytujúceho členského štátu.

4.  Ak príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ poskytuje informácie a spravodajské informácie v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím, môže podľa svojho vnútroštátneho práva uložiť prijímajúcemu orgánu ►C2  presadzovania práva ◄ podmienky pre použitie týchto informácií a spravodajských informácií. Podmienky je možné uložiť aj na podávanie správ o výsledkoch vyšetrovania trestných činov alebo spravodajskej operácie v trestných veciach, v rámci ktorej sa uskutočnila výmena informácií a spravodajských informácií. Týmito podmienkami je príslušný prijímajúci orgán ►C2  presadzovania práva ◄ viazaný, okrem osobitných prípadov, v ktorých vnútroštátne právo ustanovuje zrušenie obmedzenia použitia pre justičné orgány, zákonodarné orgány alebo akékoľvek iné nezávislé orgány zriadené podľa právnych predpisov, a ktoré sú zodpovedné za dozor nad príslušnými orgánmi ►C2  presadzovania práva ◄ . V takýchto prípadoch môžu byť informácie a spravodajské informácie použité iba po predchádzajúcej konzultácii s poskytujúcim členským štátom, ktorého záujmy a stanoviská je potrebné zohľadniť v maximálnej možnej miere. Poskytujúci členský štát môže v osobitných prípadoch požiadať prijímajúci členský štát, ►C2  aby poskytol informácie o použití a ďalšom spracovaní prenesených informácií a spravodajských informácií. ◄

Článok 9

▼C2

Len pre služobnú potrebu

▼B

Príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ v každom osobitnom prípade výmeny informácií alebo spravodajských informácií primerane zohľadní požiadavku na utajenie vyšetrovania. ►C2  Na tento účel príslušné orgány  ◄ ►C2  presadzovania práva ◄ ►C2  v súlade so svojim vnútroštátnym právom použitie len pre služobnú potrebu všetkých poskytnutých informácií a spravodajských informácií, ktoré sú označené ako len pre služobnú potrebu. ◄

Článok 10

Dôvody na neposkytnutie informácií alebo spravodajských informácií

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 3, príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ môže odmietnuť poskytnutie informácií alebo spravodajských informácií, len ak je na základe konkrétnych dôvodov možné predpokladať, že poskytnutie informácií alebo spravodajských informácií:

a) by poškodilo základné záujmy národnej bezpečnosti dožiadaného členského štátu,

alebo

b) by ohrozilo úspech prebiehajúceho vyšetrovania alebo spravodajskej operácie v trestných veciach alebo bezpečnosť osôb,

alebo

c) by bolo zjavne neprimerané alebo nepodstatné na účely, na ktoré sa požaduje.

2.  Ak sa žiadosť vzťahuje na trestný čin, za ktorý sa ukladá podľa práva dožiadaného členského štátu trest odňatia slobody so sadzbou jedného roka alebo menej, príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ môže odmietnuť poskytnúť požadované informácie alebo spravodajské informácie.

3.  Príslušný orgán ►C2  presadzovania práva ◄ odmietne poskytnúť informácie alebo spravodajské informácie, ak príslušný justičný orgán nepovolil prístup k informáciám požadovaným podľa článku 3 ods. 4 a ich výmenu.HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Vykonávanie

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia ►C1  na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 19. decembra 2008. ◄

2.  Členské štáty oznámia generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení transponujúcich záväzky, ktoré vyplývajú z tohto rámcového rozhodnutia, do ich vnútroštátneho práva. Na základe týchto a iných informácií poskytnutých členskými štátmi ►C1  Komisia predloží Rade do 19. decembra 2010 správu ◄ o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia. ►C1  Rada do 19. decembra 2011 od predloženia správy posúdi mieru ◄ , do akej členské štáty dodržali ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 12

Vzťah k iným nástrojom

1.  Ustanovenia článku 39 ods. 1, 2 a 3 a článku 46 Dohovoru, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda ( 8 ), pokiaľ sa vzťahujú na výmenu informácií a spravodajských informácií na účely vedenia vyšetrovania trestných činov alebo spravodajských operácií v trestných veciach, ako to stanovuje toto rámcové rozhodnutie, sa nahrádzajú ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia.

2.  Rozhodnutie Schengenského výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o cezhraničnej policajnej spolupráci v oblasti prevencie a odhaľovania kriminality (SCH/Kom-ex (98) 51 rev 3) ( 9 ) a rozhodnutie Schengenského výkonného výboru z 28. apríla 1999 o zlepšení policajnej spolupráce v oblasti prevencie a objasňovania trestných činov (SCH/Kom-ex (99) 18) ( 10 ) sa týmto zrušujú.

3.  Členské štáty môžu naďalej uplatňovať dvojstranné alebo viacstranné dohody alebo dojednania, ktoré sú v platnosti v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia, pokiaľ tieto dohody alebo dojednania umožňujú rozšírenie a prehĺbenie cieľov tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú zjednodušovať alebo uľahčovať postupy na výmenu informácií alebo spravodajských informácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia.

4.  Členské štáty môžu po nadobudnutí platnosti tohto rámcového rozhodnutia uzavrieť alebo uviesť do platnosti dvojstranné a viacstranné dohody alebo dojednania, pokiaľ tieto dohody alebo dojednania umožňujú rozšírenie alebo prehĺbenie cieľov tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú ďalej zjednodušovať alebo uľahčovať postupy na výmenu informácií a spravodajských informácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia.

5.  Dohody a dojednania uvedené v odsekoch 3 a 4 nesmú v žiadnom prípade ovplyvniť vzťahy s členskými štátmi, ktoré nie sú ich zmluvnými stranami.

6.   ►C1  Členské štáty najneskôr do 19. decembra 2007 oznámia Rade a Komisii existujúce dohody a dojednania ◄ uvedené v odseku 3, v uplatňovaní ktorých chcú pokračovať.

7.  Členské štáty tiež oznámia Rade a Komisii všetky nové dohody a dojednania tak, ako sú uvedené v odseku 4, do troch mesiacov od ich podpisu, alebo ak ide o nástroje podpísané pred prijatím tohto rámcového rozhodnutia, od ich nadobudnutia platnosti..

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutia nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHA A

VÝMENA INFORMÁCIÍ PODĽA RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA RADY 2006/960/SVV ÚRADNÝ VESTNÍK: VLOŻIŤ ČÍSLO TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA. FORMULÁR, KTORÝ POUŽIJE DOŽIADANÝ ČLENSKÝ ŠTÁT V PRÍPADE ZASLANIA/ONESKORENIA/ZAMIETNUTIA INFORMÁCIÍ

Tento formulár by sa mal použiť na zaslanie požadovaných informácií a/alebo spravodajských informácií, na informovanie dožadujúceho orgánu o tom, že nie je možné dodržať bežnú lehotu, o potrebe podať justičnému orgánu žiadosť o povolenie, alebo o zamietnutí zaslania informácií.

Tento formulár sa môže použiť viackrát počas postupu (napr. ak sa žiadosť najskôr musí predložiť justičnému orgánu a potom sa zistí, že vybavenie žiadosti sa musí zamietnuť).

Dožiadaný orgán (názov, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail, členský štát)Údaje o úradníkovi, ktorý vec vybavuje (nepovinné)Referenčné číslo tejto odpovedeDátum a referenčné číslo predchádzajúcej odpovedeOdpoveď určená tomuto dožadujúcemu orgánuDátum a čas žiadostiReferenčné číslo žiadostiBežná lehota podľa článku 4 rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV by bolaTrestný čin patrí do článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV a Požadované informácie alebo spravodajské informácie sa nachádzajú v databáze priamo prístupnej orgánu činnému v trestnom konaní v dožiadanom členskom štáte Naliehavá žiadosť  8 hodínŽiadosť nie je naliehavá  1 týždeňIné prípady  14 dníInformácie zaslané podľa rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV: poskytované informácie a spravodajské informácie1. Použitie zaslaných informácií alebo spravodajských informácií  je možné iba na účely, na ktoré boli poskytnuté, alebo na zabránenie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti;  sa povoľuje tiež na iné účely, pokiaľ sú dodržané tieto podmienky (nepovinné):2. Vierohodnosť zdroja  vierohodný  väčšinou vierohodný  nevierohodný  nemožno posúdiť3. Presnosť informácií alebo spravodajských informácií  istá  preukázaná zdrojom  ústne podanie – potvrdené  ústne podanie – nepotvrdené

4. Výsledok vyšetrovania trestného činu alebo spravodajskej operácie v trestných veciach, v rámci ktorých sa uskutočnila výmena informácií, je nutné oznámiť zasielajúcemu orgánu  nie  áno5. V prípade nevyžiadanej výmeny, dôvody domnievať sa, že informácie alebo spravodajské informácie by mohli pomôcť pri odhaľovaní, predchádzaní alebo vyšetrovaní trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVVONESKORENIE — Nie je možné odpovedať v stanovenej lehote podľa článku 4 rámcového rozhodnutia 2006/960/SVVInformácie alebo spravodajské informácie nie je možné poskytnúť v rámci danej lehoty z týchto dôvodov: Pravdepodobne sa poskytnú do:  1 dňa  2 dní  3 dní  … týždňov  1 mesiaca Požiadalo sa o povolenie justičného orgánu. Očakáva sa, že postup, ktorý povedie k udeleniu/zamietnutiu povolenia, potrvá … týždňovZAMIETNUTIE — Informácie alebo spravodajské informácie  sa nemohli poskytnúť a vyžiadať na vnútroštátnej úrovni  alebo ich nie je možné poskytnúť z jedného alebo viacerých týchto dôvodov:A – dôvod týkajúci sa kontroly justičným orgánom, ktorý bráni zaslaniu, alebo vyžaduje použitie vzájomnej právnej pomoci príslušný justičný orgán nepovolil prístup k informáciám alebo spravodajským informáciám a ich výmenu požadované informácie alebo spravodajské informácie sa už v minulosti získali prostredníctvom donucovacích opatrení a vnútroštátne právne predpisy nepovoľujú ich poskytovanie informácie alebo spravodajské informácie nemajú k dispozícii orgány činné v trestnom konaní alebo orgány verejnej moci alebo súkromné subjekty spôsobom, ktorý by ich sprístupňoval orgánom činným v trestnom konaní bez použitia donucovacích opatrení B – Poskytnutie požadovaných informácií alebo spravodajských informácií by poškodilo zásadné záujmy národnej bezpečnosti alebo ohrozilo úspech prebiehajúceho vyšetrovania, spravodajskej operácie v trestných veciach alebo bezpečnosť osôb, alebo by bolo zjavne neprimerané alebo nepodstatné vzhľadom na účel, na ktorý boli vyžiadané.Ak sa uplatňuje prípad A alebo B, uveďte, ak to pokladáte za potrebné, dodatočné informácie alebo dôvody pre (…) zamietnutie (nepovinné): D – Dožiadaný orgán sa rozhodol využiť možnosť zamietnuť vybavenie žiadosti, pretože žiadosť sa podľa práva dožiadaného členského štátu vzťahuje na trestný čin (upresní sa povaha a právna kvalifikácia trestného činu)…, za ktorý sa ukladá trest odňatia slobody v dĺžke najviac jedného roka. E – Požadované informácie alebo spravodajské informácie nie sú dostupné. F – Požadované informácie alebo spravodajské informácie sa získali od iného členského štátu alebo tretej krajiny a podliehajú zásade špeciality a daný členský štát alebo tretia krajina nedal súhlas na zaslanie týchto informácií a alebo spravodajských informácií.
PRÍLOHA B

VÝMENA INFORMÁCIÍ PODĽA RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA RADY 2006/960/SVV FORMULÁR ŽIADOSTI O INFORMÁCIE A SPRAVODAJSKÉ INFORMÁCIE, KTORÝ POUŽIJE DOŽADUJÚCI ČLENSKÝ ŠTÁT

Tento formulár sa použije pri žiadosti o informácie a spravodajské informácie podľa rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV.

I – Administratívne informácieDožadujúci orgán (názov, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail, členský štát):Údaje o úradníkovi, ktorý vec vybavuje (nepovinné)Tomuto členskému štátu:Dátum a čas tejto žiadosti:Referenčné číslo tejto žiadosti:Predchádzajúce žiadosti Ide o prvú žiadosť v tejto veci Tejto žiadosti predchádzali iné žiadosti súvisiace s tou istou vecouPredchádzajúce žiadosti OdpovedeDátum Referenčné číslo (v dožadujúcom štáte) Dátum Referenčné číslo (v dožiadanom štáte)1.2.3.4.Ak sa žiadosť posiela viacerým orgánom dožiadaného štátu, uveďte všetky použité kanály: ENU/styčný dôstojník Europolu  Na informačné účely  Na vybavenie Národná ústredňa Interpol  Na informačné účely  Na vybavenie Sirene  Na informačné účely  Na vybavenie Styčný dôstojník  Na informačné účely  Na vybavenie Iné (uveďte):  Na informačné účely  Na vybavenieAk sa tá istá žiadosť posiela iným členským štátom, uveďte tieto iné členské štáty a použité kanály (nepovinné):

II – LehotyPripomienka: lehoty podľa článku 4 rámcového rozhodnutia 2006/960/SVVA – Trestný čin patrí do článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV a požadované informácie alebo spravodajské informácie sa nachádzajú v databáze priamo prístupnej orgánu činnému v trestnom konaní Žiadosť je naliehavá Lehota: 8 hodín s možnosťou predĺženia Žiadosť nie je naliehavá Lehota: 1 týždeň B – Iné prípady: Lehota: 14 dní Žiadosť JE naliehavá Žiadosť NIE je naliehaváDôvody naliehavosti (napr. podozriví sú zadržiavaní vo väzbe, prípad sa musí predložiť súdu do určitého dátumu):Požadované informácie alebo spravodajské informácieDRUH TRESTNÉHO (-ÝCH) ČINU (-OV) ALEBO TRESTNEJ (-ÝCH) ČINNOSTI (-TÍ), KTORÁ (-É)SA VYŠETRUJE (-Ú)Opis okolností, za ktorých bol trestný čin alebo trestné činy spáchané, vrátane času, miesta a miery účasti osoby, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o informácie alebo spravodajské informácie, na trestnom čine alebo trestných činoch:

Povaha trestného (-ých) činu (-ov)A – Uplatnenie článku 4 ods. 1 alebo ods. 3 rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV A.1. V dožadujúcom členskom štáte možno za trestný čin uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej tri roky A A.2. Trestným činom je jeden (alebo viacero) z uvedených trestných činov: účasť na zločinnom spolčení  terorizmus  obchodovanie s ľuďmi  sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia  nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami  nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami  korupcia  podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev v zmysle Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev  organizovaná alebo ozbrojená lúpež  nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel  podvodné konanie  vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie  falšovanie a pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich distribúcia  falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami  falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov  nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu  legalizácia príjmov z trestnej činnosti  falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura  počítačová kriminalita  trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami  uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu  vražda, závažné ublíženie na zdraví  nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami  únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka  rasizmus a xenofóbia  nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi  obchodovanie s odcudzenými vozidlami  znásilnenie  podpaľačstvo  trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu  nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla  sabotážTrestný čin preto patrí do článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV na lehoty na poskytnutie odpovede na túto žiadosť sa preto vzťahuje článok 4 ods. 1 (naliehavé prípady) a článok 4 ods. 3 (prípady, ktoré nie sú naliehavé) rámcového rozhodnutia2006/960/SVValebo  B – Trestný čin alebo trestné činy nie sú zahrnuté v bode A. V takomto prípade, opis trestného činu alebo trestných činov:Účel, na ktorý sa žiadajú informácie alebo spravodajské informácieSúvislosť medzi účelom, na ktorý sa žiadajú informácie alebo spravodajské informácie, a osobou, ktorá je predmetom týchto informácií alebo spravodajských informáciíTotožnosť alebo totožnosti (pokiaľ sú známe) osoby alebo osôb, ktoré sú hlavným predmetom vyšetrovania trestného činu alebo spravodajskej operácie v trestných veciach, s ktorými súvisí žiadosť o informácie alebo spravodajské informácieDôvody, ktoré umožňujú domnievať sa, že sa informácie alebo spravodajské informácie nachádzajú v dožiadanom členskom štáteObmedzenie použitia informácií uvedených v tejto žiadosti na iné účely ako boli poskytnuté, alebo na zabránenie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti použitie sa povoľuje  použitie sa povoľuje, ale nezverejňovať zdroj informácií  nepoužiť bez povolenia zdroja informácií  nepoužiť( 1 ) Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 2.

( 2 ) Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 370, 17. 12. 2004, s. 78.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 368, 15. 12. 2004, s. 26.

( 5 ) Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 2. Dohovor naposledy zmenený a doplnený Protokolom vypracovaným na základe článku 43 ods. 1 dohovoru o Europole (Ú. v. EÚ C 2, 6.1.2004, s. 3).

( 7 ) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/659/SVV (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 44).

( 8 ) Ú. v. EÚ L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18).

( 9 ) Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 407.

( 10 ) Ú. v. ES L 239, 22. 9.2000, s. 421.

Top