EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0757-20161110

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 19. septembra 2002 o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov. v rámci územia spoločenstva (oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 3380) (2002/757/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/757/2016-11-10

2002D0757 — SK — 10.11.2016 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. septembra 2002

o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov. v rámci územia spoločenstva

(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 3380)

(2002/757/ES)

(Ú. v. ES L 252 20.9.2002, s. 37)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE KOMISIE 2004/426/ES z 29. apríla 2004,

  L 189

1

27.5.2004

►M2

ROZHODNUTIE KOMISIE 2007/201/ES z 27. marca 2007,

  L 90

83

30.3.2007

►M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2013/782/EÚ z 18. decembra 2013,

  L 346

69

20.12.2013

►M4

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1967 z 8. novembra 2016,

  L 303

21

10.11.2016
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. septembra 2002

o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov. v rámci územia spoločenstva

(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 3380)

(2002/757/ES)Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia:

1. „škodlivý organizmus“ znamená Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov.;

▼M2

2. „náchylné rastliny“ sú rastliny, okrem plodov a osiva, Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. okrem Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. a Viburnum spp. L.;

3. „náchylné drevo“ je drevo Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. a Taxus brevifolia Nutt.;

4. „náchylná kôra“ je izolovaná kôra Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. a Taxus brevifolia Nutt.

▼B

Článok 2

Zavedenie do spoločenstva a rozširovanie v rámci spoločenstva európskych alebo neeurópskych izolovaných kmeňov škodlivého organizmu sa zakazuje.

Článok 3

▼M3

1.  Náchylné rastliny a náchylné drevo sa môžu dovážať na územie Únie iba vtedy, ak spĺňajú mimoriadne fytosanitárne opatrenia stanovené v bodoch 1a a 2 prílohy I k tomuto rozhodnutiu, ak boli splnené formality uvedené v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice 2000/29/ES a ak sa v dôsledku uvedených formalít vzhľadom na prítomnosť neeurópskych izolovaných kmeňov škodlivého organizmu zistí, že náchylné rastliny a náchylné drevo sú bez výskytu škodlivého organizmu.

▼M4

Odchylne od prvého pododseku môže odkôrnené rezivo zo stromov Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických do 31. decembra 2026 vstupovať na územie Únie bez toho, aby spĺňalo požiadavky v bode 2 prílohy I k tomuto rozhodnutiu za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

▼B

2.  Ustanovenia špecifikované v bodoch 1a a 2 ►M3  prílohy I k tomuto rozhodnutiu ◄ sa uplatňujú iba na náchylné rastliny alebo náchylné drevo pochádzajúce zo Spojených štátov amerických, určené pre spoločenstvo a odoslané po 1. novembri 2002 vrátane.

3.  Opatrenia ustanovené v časti A sekcie I(3) prílohy IV, ktoré sa týkajú dreva Quercus L., vrátane dreva, ktoré si nezachovalo prirodzene oblý povrch, pochádzajúceho zo Spojených štátov amerických, sa neuplatňujú na náchylné drevo Quercus L., ktoré spĺňa požiadavky bodu 2 b) ►M3  prílohy I k tomuto rozhodnutiu ◄ .

4.  Kedže od 1. novembra 2002 sa môžu ►M1  rastliny určené na vysadenie Viburnum spp., Camellia spp. a Rhododendron spp., okrem Rhododendron simsii Planch, okrem plodu a semien ◄ , pochádzajúce z tretích krajín okrem Spojených štátov amerických, dovážané do spoločenstva, premiestňovať v spoločenstve, iba ak sú sprevádzané rastlinným pasom pripraveným a vydaným v súlade so smernicou Komisie 92/105/EHS ( 1 ).

Článok 4

Náchylnej kôre pôvodom zo Spojených štátov amerických sa vstup do spoločenstva nepovolí.

▼M1

Článok 5

1.  Rastliny určené na vysadenie Viburnum spp., Camellia spp. a Rhododendron spp., okrem Rhododendron simsii Planch, okrem semien s pôvodom v Spoločenstve, nemožno ►M2  v rámci Spoločenstva ◄ premiestniť, pokiaľ nespĺňajú podmienky ustanovené v bode 3 ►M3  prílohy I k tomuto rozhodnutiu ◄ . Pestovatelia týchto rastlín sa zaregistrujú v súlade s ustanoveniami smernice Komisie 92/90/EHS ( 2 ).

2.  Členské štáty zabezpečia, aby zaregistrovaní pestovatelia oznámili každý podozrivý výskyt alebo potvrdenú prítomnosť škodlivého organizmu v mieste pestovania svojim vlastným príslušným úradným orgánom.

▼B

Článok 6

▼M1

1.  Členské štáty vykonávajú úradné prieskumy výskytu škodlivého organizmu na svojom území, vrátane pestovaných a nepestovaných/neobhospodarovaných rastlín, aby sa zistilo, či existujú dôkazy o infikovaní škodlivým organizmom.

▼M2

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice 2000/29/ES, sa Komisii a ostatným členským štátom každoročne oznamujú výsledky uvedených prieskumov stanovených v odseku 1 do 1. decembra.

▼M1

3.  Členské štáty môžu na svojom území prijať primerané opatrenia s cieľom úradného sledovania premiestňovania náchylných rastlín, aby sa zistilo, či spĺňajú podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.

▼M3

Článok 6a

1.  Členské štáty písomne informujú Komisiu a ostatné členské štáty v prípade, že uplatnia výnimku stanovenú v článku 3 ods. 1 druhom pododseku.

Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku, poskytnú Komisii a ostatným členským štátom každý rok do 15. júla informácie o počte zásielok dovezených v predchádzajúcom roku podľa článku 3 ods. 1 druhého pododseku tohto rozhodnutia, ako aj podrobnú správu o prípadoch zadržania podľa odseku 2 tohto článku.

2.  Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o každej zadržanej zásielke vstupujúcej na ich územie, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v prílohe II, a to najneskôr dva pracovné dni po dátume jej zadržania, podľa článku 3 ods. 1.

3.  Komisia požiada Spojené štáty americké, aby poskytli technické informácie potrebné na to, aby mohla posúdiť fungovanie programu „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“.

▼B

Článok 7

Členské štáty upravia najneskôr do 31. októbra 2002 opatrenia, ktoré prijali s cieľom svojej ochrany proti zavedeniu a rozširovaniu škodlivého organizmu takým spôsobom, aby opatrenia dosiahli zhodu s týmto rozhodnutím a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 8

Toto rozhodnutie sa opätovne preskúma najneskôr do ►M2  31. januára 2008 ◄ .

Článok 9

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.
►M3  PRÍLOHA I ◄

1a.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy III časti A(2) a prílohy IV časti A(1) (11.1) (39) a (40) smernice 2000/29/ES, náchylné rastliny pochádzajúce zo Spojených štátov amerických sa musia sprevádzať osvedčením uvedeným v ►M1  článok 13 ods. 1 smernice 2000/29/ES ◄ , ktoré:

a) udáva, že pochádzajú z oblastí bez výskytu neeurópskych izolovaných kmeňov škodlivého organizmu. Meno oblasti sa uvedie v osvedčení v kolónke „miesto pôvodu“ alebo

b) sa vydá po úradnom overení, že v mieste pestovania sa počas úradných kontrol rastlín vrátane laboratórneho testovania akýchkoľvek podozrivých príznakov, vykonávaných od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia, nepozorovali na žiadnej náchylnej rastline žiadne príznaky neeurópskych izolovaných kmeňov škodlivého organizmu.

Ďalej sa osvedčenie môže vydať, iba ak sa odobrali pred odoslaním reprezentatívne vzorky rastlín a kontrolou sa v nich nezistil výskyt neeurópskych izolovaných kmeňov škodlivého organizmu. Posledné sa musí uviesť v osvedčení v kolónke „dodatočné vyhlásenie“ ako „bez výskytu neeurópskych izolovaných kmeňov Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man in t Veld sp. nov“.

1b.

Dovezené náchylné rastliny uvedené v bode 1a sa môžu premiestňovať v rámci spoločenstva, iba ak sú sprevádzané rastlinným pasom pripraveným a vydaným v súlade s ustanoveniami smernice 92/105/EHS, potvrdzujúcim kontroly uvedené v článku 3 ods. 1.

2.

Náchylné drevo pochádzajúce zo Spojených štátov amerických sa môže dovážať do spoločenstva, iba ak je sprevádzané osvedčením uvedeným v ►M1  článok 13 ods. 1 smernice 2000/29/ES ◄ , ktoré:

a) vyhlasuje, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu neeurópskych izolovaných kmeňov škodlivého organizmu. Názov oblasti sa musí uviesť v osvedčení v kolónke „miesto pôvodu“ alebo

b) sa vydalo po úradnom overení, že drevo sa odkôrnilo a že:

i) bolo zhranované tak, aby sa úplne odstránil oblý povrch alebo

ii) podiel vody v dreve nepresahuje 20 % vyjadrených ako percento sušiny alebo

iii) drevo sa dezinfikovalo horúcim vzduchom alebo horúcou vodou

alebo

c) v prípade píleného dreva so zvyšnou kôrou alebo bez, ak je dôkaz značky „Kiln-dried“, „KD“ alebo inej medzinárodne uznávanej značky, ktorá sa vyznačila na drevo alebo jeho obal v súlade s aktuálnym obchodným použitím, zrejmé, že drevo podstúpilo sušenie typu „kiln-drying“ na menej než 20 % obsahu vlhkosti, vyjadrené ako percento suchej hmoty v čase spracovania, dosiahnuté vhodným časom a teplotným režimom.

▼M1

3.

Rastliny určené na zasadenie Viburnum spp., Camellia spp. a Rhododendron spp., okrem Rhododendron simsii Planch, okrem semien s pôvodom v Spoločenstve, možno ►M2  premiestňovať v rámci Spoločenstva ◄ , len ak je k nim priložený rastlino-lekársky pas a:

a) rastliny pochádzajú z plôch, o ktorých je známe, že na v nich nevyskytuje škodlivý organizmus, alebo

b) žiadne príznaky výskytu škodlivého organizmu sa v mieste pestovania na rastlinách nespozorovali od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu, pri úradných kontrolách, vrátane laboratórneho testovania podozrivých príznakov, ktoré sa vykonávajú aspoň jeden raz vo vhodnom čase, keď sa rastliny nachádzajú v štádiu aktívneho rastu ►M2  a od 1. mája 2007 vykonaných aspoň dvakrát počas vegetačného obdobia vo vhodnom období, keď sú rastliny v období aktívneho rastu; pri intenzite týchto kontrol sa zohľadnia jednotlivé systémy produkcie rastlín ◄ , alebo

▼M2

c) v prípadoch, ak sa na rastlinách v mieste produkcie zistia príznaky škodlivého organizmu, vykonajú sa vhodné postupy zamerané na vyhubenie škodlivého organizmu pozostávajúce aspoň z nasledujúcich postupov:

i) zničenie napadnutých rastlín a všetkých náchylných rastlín v okruhu 2 m od napadnutých rastlín vrátane pridružených rastových médií a zvyškov rastlín;

ii) v prípade všetkých náchylných rastlín v okruhu 10 m od napadnutých rastlín a všetkých zvyšných rastlín z napadnutého miesta:

 rastliny zostali v mieste produkcie,

 dodatočne sa vykonali úradné kontroly najmenej dvakrát počas troch mesiacov po prijatí eradikačných opatrení, keď sú rastliny v období aktívneho rastu,

 v prípade, že počas uvedených troch mesiacov sa nevykonalo žiadne ošetrenie na potlačenie symptómov škodlivého organizmu,

 u rastlín sa pri úradných kontrolách nezistil škodlivý organizmus;

iii) všetky ostatné náchylné rastliny na základe tohto zistenia podliehajú častým úradným kontrolám v mieste produkcie a počas týchto kontrol sa u nich nezistil výskyt škodlivého organizmu;

iv) prijali sa vhodné rastlinolekárske opatrenia na ploche na pestovanie v okruhu 2 m od napadnutých rastlín.

▼M1

4.

V prípadoch, v ktorých výskyt škodlivého organizmu na rastlinách sa v Spoločenstve zistí na inom mieste, ako je miesto pestovania, členské štáty prijmú primerané opatrenia, aby sa škodlivý organizmus aspoň zadržal. V rámci toho sa prípadne vymedzí dotknutá plocha, na ktorej sa opatrenia vykonajú.

▼M3
PRÍLOHA II

ČASŤ I

Podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 druhom pododseku

Podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 druhom pododseku, za ktorých sa odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických môže dovážať do Únie bez toho, aby spĺňalo požiadavky bodu 2 prílohy I, sú tieto:

1. drevo musí byť vyrobené v piliarskych závodoch alebo spracované v príslušných zariadeniach, ktoré na účely účasti na programe „Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (ďalej len „program“) schválilo a overilo americké združenie US National Hardwood Lumber Association (NHLA);

2. drevo musí byť vysušené v sušiarni tak, aby jeho výsledná vlhkosť vyjadrená v percentách sušiny bola nižšia ako 20 %, čo sa dosiahne vhodným časovým a teplotným režimom (sušiarne);

3. keď je splnená podmienka stanovená v bode 2), určený úradník piliarskeho závodu uvedeného v bode 1) pripevní štandardnú identifikačnú oceľovú sponu na každý balík, alebo sa táto spona upevní na každý balík pod jeho dohľadom. Na každej identifikačnej spone je vyrazené označenie „NHLA – KD“ spolu s jedinečným číslom prideleným každému balíku;

4. aby sa zabezpečilo splnenie podmienok stanovených v bodoch 2) a 3), drevo musí byť podrobené systému kontroly, ktorý je stanovený v rámci programu a ktorý zahŕňa kontrolu pred odoslaním a monitorovanie v schválených piliarskych závodoch vykonávané nezávislými externými audítormi s kvalifikáciou a oprávnením na tento účel. Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov vykonáva príležitostné kontroly pred odoslaním a každých šesť mesiacov vykonáva audity záznamov a postupov NHLA súvisiacich s programom, a to u nezávislých externých audítorov, v piliarskych závodoch a príslušných zariadeniach, ktoré sú zapojené do programu;

5. k drevu musí byť priložený štandardný certifikát „Certificate of Kiln Drying“, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému v časti II tejto prílohy, vyhotovený osobou alebo osobami oprávnenými zúčastniť sa na tomto programe a schválený inšpektorom NHLA. Certifikát „Certificate of Kiln Drying“ musí byť riadne vyplnený a musí zahŕňať informácie o objeme odkôrneného reziva v doskových stopách (board feet) a metroch kubických. V certifikáte musí byť takisto uvedený celkový počet balíkov a každé identifikačné číslo spony pridelené týmto balíkom.

ČASŤ II

Vzor certifikátu „Certificate of Kiln Drying“

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood LumberLumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATIONName (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATIONName (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK( 1 ) Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22.

( 2 ) Ú. v. ES L 344, 26.11.1992, s. 38.

Top