EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

C/2016/4295

OJ L 189, 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1141

z 13. júla 2016,

ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1143/2014 sa stanovuje, že zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (ďalej len „zoznam Únie“) sa má prijať na základe kritérií uvedených v článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia a zároveň tak, aby sa spĺňali podmienky stanovené v článku 4 ods. 6, v ktorom sa uvádza, že sa musia náležite zohľadniť náklady na vykonávanie, náklady spojené s nečinnosťou, nákladová efektívnosť a sociálno-ekonomické aspekty.

(2)

Komisia dospela na základe dostupných vedeckých dôkazov a posúdení rizika vykonaných podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 k záveru, že všetky kritériá stanovené v článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia sú splnené pre tieto invázne nepôvodné druhy: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komisia takisto dospela k záveru, že uvedené invázne nepôvodné druhy spĺňajú všetky podmienky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. Konkrétne, niektoré z týchto druhov sú už usadené na území Únie alebo sú dokonca značne rozšírené v niektorých členských štátoch a môžu existovať prípady, keď nie je možné nákladovo efektívnym spôsobom takéto druhy eradikovať. Je však vhodné zahrnúť tieto druhy do zoznamu Únie, keďže existujú iné nákladovo efektívne opatrenia, ktoré by sa mohli zaviesť, a to predchádzať novej introdukcii alebo ďalšiemu šíreniu na území Únie; podporovať včasné zistenie a rýchlu eradikáciu druhov, ak ešte nie sú prítomné alebo značne rozšírené a manažovať ich podľa špecifických okolnosti dotknutých členských štátov vrátane rybolovu, lovu alebo odchytu, alebo akéhokoľvek iného druhu zberu na spotrebu alebo vývoz, za predpokladu, že tieto činnosti sa vykonávajú v rámci vnútroštátneho programu manažmentu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre invázne nepôvodné druhy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu predstavuje počiatočný zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.


PRÍLOHA

ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY ÚNIE

Druh

Číselný znak KN pre živé exempláre

Číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať

Kategórie pridruženého tovaru

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (koreňovité odrezky a mladé sadenice)

ex 1209 99 99 (semená)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (semená)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

6

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Lysichiton americanus Hultén & St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

5, 7

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplodnené násadové ikry)

1, 2, 3, 4

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

5, 11

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplodnené násadové ikry)

1, 2, 3, 4

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

8, 9, 10

Poznámky k tabuľke:

Stĺpec i): Druh

V tomto stĺpci sa uvádza vedecký názov druhu. Synonymá sa uvádzajú v zátvorkách.

Stĺpec ii): Číselné znaky KN pre živé exempláre

V tomto stĺpci sa uvádzajú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (KN) pre živé exempláre. Tovar klasifikovaný pod číselnými znakmi KN v tomto stĺpci podlieha úradným kontrolám podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Kombinovaná nomenklatúra zavedená nariadením (EHS) č. 2658/87 je založená na medzinárodnom Harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“), ktorý vypracovala Rada pre colnú spoluprácu, teraz Svetová colná organizácia (ďalej len „WCO“), a ktorý bol prijatý medzinárodným dohovorom uzatvoreným 14. júna 1983 v Bruseli a schválený v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 87/369/EHS (1) (ďalej len „Dohovor o HS“). KN preberá položky a podpoložky HS zložené zo šiestich čísel, pričom iba siedme a ôsme číslo tvoria ďalšie podpoložky, ktoré predstavujú vlastné triedenie podľa tejto nomenklatúry.

Ak sa vyžaduje, aby sa na kontrolu predkladali iba určité špecifikované výrobky patriace pod niektorý zo štvor-, šesť- alebo osemčíselných znakov, a v kombinovanej nomenklatúre pod dotknutým číselným znakom neexistuje žiadne ďalšie špecifické členenie, tento číselný znak sa označí výrazom ex (napríklad ex 0106 49 00, keďže číselný znak KN 0106 49 00 obsahuje všetky ostatné druhy hmyzu, a nielen druhy hmyzu uvádzané v tabuľke).

Stĺpec iii): Číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať

V tomto stĺpci sa podľa potreby uvádzajú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (KN) pre tie časti rastlinných alebo živočíšnych druhov, ktoré sa môžu rozmnožovať. Pozri tiež poznámku k stĺpcu ii). Tovar klasifikovaný pod číselnými znakmi KN v tomto stĺpci podlieha úradným kontrolám podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Stĺpec iv): Kategórie pridruženého tovaru

V tomto stĺpci sa podľa potreby uvádzajú číselné znaky KN rôzneho tovaru, s ktorým sa invázne nepôvodné druhy zvyčajne spájajú. Tovar klasifikovaný pod číselnými znakmi KN v tomto stĺpci nepodlieha úradným kontrolám podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. Pozri tiež poznámku k stĺpcu ii). Čísla uvedené v stĺpci iv) sa vzťahujú konkrétne na tieto číselné znaky KN:

1.

0301 11 00: Ozdobné sladkovodné ryby

2.

0301 93 00: Kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

3.

0301 99 11: Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

4.

0301 99 18: Ostatné sladkovodné ryby

5.

ex 0602: Rastliny na výsadbu s rastovým médiom

6.

1211 90 86: Ostatné rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku

7.

ex 2530 90 00: Zemina a rastové médium

8.

4401: Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo v podobných formách

9.

4403: Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

10.

ex 6914 90 00: Keramické kvetináče

11.

ex kapitola 10: Obilniny na siatie


(1)  Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 1.


Top