EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0422

Rozhodnutie Komisie z 22. júna 1993, ktoré oprávňuje členské štáty poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti so sušeným drevom ihličnatých drevín pôvodom z Kanady a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre sušené drevo

OJ L 195, 4.8.1993, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 023 P. 12 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 023 P. 12 - 15
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 102 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 102 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/422/oj

31993D0422Úradný vestník L 195 , 04/08/1993 S. 0051 - 0054
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 23 S. 0012
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 23 S. 0012


Rozhodnutie Komisie

z 22. júna 1993,

ktoré oprávňuje členské štáty poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti so sušeným drevom ihličnatých drevín pôvodom z Kanady a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre sušené drevo

(93/422/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v spoločenstve [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 93/19/ES [2], najmä tretia zarážka jej článku 14 (3),

so zreteľom na žiadosti členských štátov,

keďže podľa ustanovení smernice 77/93/EHS v dôsledku rizika zavlečenia škodlivých organizmov, drevo ihličnatých drevín (Coniferales), okrem dreva z tuje (Thuja L.), iné ako drevo vo forme:

- štiepkov, triesok, drevných zvyškov alebo odpadu získaných úplne alebo sčasti z týchto ihličnatých drevín,

- obalových debien, prepravných klietok alebo sudov

- paliet, debnových paliet a iných nakladacích plošín,

- prekladov, rozpier a nosníkov,

ale vrátane dreva, ktoré bolo zbavené prirodzene oblého tvaru pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórey, Taiwanu a Spojených štátov amerických nesmie byť dovezené do spoločenstva, ak nebolo podrobené primeranému tepelnému ošetreniu, pri ktorom by teplota vo vnútri dreva dosiahla minimálne 56 °C počas 30 minút, a ak nie je sprevádzané certifikátmi predpísanými v článkoch 7 alebo 8 uvedenej smernice;

keďže drevo ihličnatých drevín s pôvodom z Kanady sa v súčasnosti dováža do spoločenstva, keďže v tomto prípade sa v tejto krajine vo všeobecnosti nevydávajú fytosanitárne certifikáty; keďže by mali byť stanovené podrobnosti systému značenia, ktoré sa požaduje na drevo, a ktorým sa potvrdzuje, že drevo bolo požadovaným spôsobom tepelne ošetrené, tak aby teplota v jadre dreva dosiahla minimálne 56 °C počas 30 minút;

keďže v prípade Kanady Komisia na základe informácií, ktoré poskytla Kanada, potvrdila, že sa zaviedol oficiálne schválený a sledovaný program sušenia dreva s cieľom zabezpečiť, že drevo sa bude sušiť dostatočný čas na to, aby sa pôsobením tepla dosiahol úhyn príslušných škodlivých organizmov (Bursaphelenchus xylophilus a jeho prenášačov); keďže riziko rozšírenia škodlivých organizmov sa zníži, ak drevo sprevádza "Certifikát o tepelnom ošetrení v sušiarni" vydaný v rámci tohto programu;

keďže Komisia zabezpečí, aby Kanada poskytla všetky prístupné technické informácie potrebné na posúdenie fungovania tohto programu;

keďže toto povolenie sa zreviduje najneskôr do 1. apríla 1995;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Týmto sú členské štáty oprávnené poskytovať za podmienok stanovených v odseku 2 výnimky z článku 7 (2) a 12 (1) b) smernice 77/93/EHS na drevo z ihličnatých drevín pôvodom z Kanady, ktoré bolo náležito tepelne ošetrené.

2. Musia byť splnené nasledujúce podmienky:

a) drevo musí byť spracované na pílach alebo ošetrené vo vhodných objektoch schválených a kvalifikovaných zo strany Agriculture Canada na účasť v programe dreva sušeného v sušiarniach;

b) drevo sa musí sušiť po dobu dostatočnú na dosiahnutie minimálnej teploty v jadre dreva 56 °C počas 30 minút v sušiarni testovanej a schválenej pre tento účel oficiálnou agentúrou schválenou pre kontrolu kvality, ktorá bola schválená pre tento účel zo strany Agriculture Canada; v prípade použitia metódy, pri ktorej teplota meraná suchým teplomerom nedosiahne 56 °C, musí byť do procesu sušenia v sušiarni na konci cyklu sušenia zaradená doba kondiciovania, počas ktorej sa v sušiarni dosiahne teplota v peci 60 °C najmenej po dobu jednej hodiny;

c) po splnení podmienok uvedených v bode b) musí určený zamestnanec píly uvedenej v bode a) alebo iný zamestnanec pod jeho dohľadom pripevniť na každý zväzok alebo jeho obal normovanú značku;

d) kontrolný systém, ktorý má zabezpečiť splnenie podmienok uvedených pod bodmi b) a c) stanovia oficiálne agentúry pre kontrolu kvality, kvalifikované a oprávnené pre tento účel v rámci programu schváleného a kontrolovaného zo strany Agriculture Canada;

e) do kontrolného systému musia byť zapojení inšpektori z Agriculture Canada, ktorí sledujú kvalifikované píly, uvedené v bode a) a vykonávajú príležitostné kontroly pred vývozom;

f) drevo musí sprevádzať "Certifikát o tepelnom ošetrení v sušiarni", ktorý je normovaný v rámci programu uvedeného v bode a) a zhoduje sa so vzorom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu, a ktorý vydáva oprávnená osoba v mene píl, ktoré boli na účasť v tomto programe schválené zo strany Agriculture Canada.

Článok 2

Bez vplyvu na ustanovenia uvedené v článku 14 (5) smernice 77/93/EHS, členské štáty sú povinné oznámiť Komisii a ostatným členským štátom všetky prípady, v ktorých zásielky dovezené podľa tohto rozhodnutia nespĺňajú podmienky stanovené v článku 1 (2) c) a f).

Článok 3

Oprávnenie udelené podľa článku 1 platí od 1. júna 1993. Zruší sa, ak sa zistí, že podmienky stanovené v článku 1 (2) nie sú dostatočné na prevenciu zavlečenia škodlivých organizmov, alebo sa neplnia. Toto povolenie sa zreviduje najneskôr do 1. apríla 1995.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli, 22. júna 1993

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Ú. v. ES L 96, 22.4.1993, s. 33.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXO

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top