EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0300-20100201

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z  11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/2010-02-01

2008R0300 — SK — 01.02.2010 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008

z 11. marca 2008

o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 097 9.4.2008, s. 72)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 18/2010 z 8. januára 2010,

  L 7

3

12.1.2010
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008

z 11. marca 2008

o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 2 ) v zmysle spoločného textu, ktorý 16. januára 2008 schválil zmierovací výbor,

keďže:

(1)

Zavedením spoločných pravidiel ochrany civilného letectva by sa malo predchádzať činom protiprávneho zasahovania voči civilnému lietadlu, ktoré ohrozujú bezpečnostnú ochranu civilného letectva, aby sa ochránili osoby a tovar v rámci Európskej únie. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť stanovením spoločných pravidiel a spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, ako aj mechanizmov na monitorovanie ich dodržiavania.

(2)

Vo všeobecnom záujme bezpečnostnej ochrany civilného letectva je žiaduce poskytnúť základ pre spoločný výklad prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 3 ) sa prijalo ako dôsledok udalostí z 11. septembra 2001 v USA. V oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva je potrebný spoločný prístup a mali by sa zvážiť najefektívnejšie spôsoby poskytovania pomoci po teroristických útokoch, ktoré majú závažné následky v oblasti dopravy.

(4)

Obsah nariadenia (ES) č. 2320/2002 by sa mal zrevidovať na základe získaných skúseností a samotné nariadenie by sa malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením, aby sa zjednodušili, zosúladili a sprehľadnili existujúce pravidlá a zlepšila úroveň bezpečnostnej ochrany.

(5)

Vzhľadom na potrebu pružnosti pri prijímaní opatrení bezpečnostnej ochrany a postupov s cieľom splniť vyvíjajúce sa posudzovanie rizík a umožniť zavedenie nových technológií by toto nariadenie malo stanoviť základné zásady toho, čo je potrebné vykonať, aby sa zabezpečila ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania bez toho, aby sa zaoberalo technickými podrobnosťami a podrobným postupom uskutočňovania týchto zásad.

(6)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na letiská, ktoré slúžia civilnému letectvu a ktoré sa nachádzajú na území členského štátu, na prevádzkovateľov poskytujúcich služby na takýchto letiskách a na subjekty, ktoré poskytujú tovar a/alebo služby takýmto letiskám alebo prostredníctvom nich.

(7)

Bez toho, aby bol dotknutý Dohovor o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaný v Tokiu v roku 1963, Dohovor o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaný v Haagu v roku 1970 a Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaný v Montreale v roku 1971 by toto nariadenie malo zahŕňať aj opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré sa uplatňujú na palube lietadla leteckých dopravcov Spoločenstva alebo počas letu.

(8)

Každý členský štát si ponecháva právomoc rozhodnúť o použití príslušníkov bezpečnostnej ochrany v lietadlách registrovaných v tomto členskom štáte a v lietadlách leteckých dopravcov, ktorým tento členský štát udelil licenciu, ako aj v súlade s odsekom 4.7.7 prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a podľa podmienok tohto dohovoru zabezpečí, že sú títo príslušníci vládnymi zamestnancami, ktorí sú osobitne vybraní a vyškolení vzhľadom na požadované podmienky bezpečnostnej ochrany a bezpečnosti na palube lietadla.

(9)

Rôzne typy civilného letectva nemusia predstavovať rovnakú úroveň ohrozenia. Pri stanovení spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva by sa mala zohľadniť veľkosť lietadla, povaha činnosti a/alebo frekvencia činností na letiskách s cieľom povoliť udelenie výnimiek.

(10)

Členským štátom by sa tiež malo umožniť, aby na základe posudzovania rizika uplatňovali prísnejšie opatrenia ako tie, ktoré sa ustanovené v tomto nariadení.

(11)

Tretie krajiny môžu vyžadovať uplatňovanie opatrení, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v tomto nariadení, na lety z letiska členského štátu do tejto tretej krajiny alebo cez jej vzdušný priestor. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dvojstranné dohody, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou stranou, Komisia by mala mať možnosť preskúmať opatrenia, ktoré vyžaduje tretia krajina.

(12)

Aj keď v jednom členskom štáte môžu byť dva alebo viaceré orgány, ktoré sú zapojené do bezpečnostnej ochrany letectva, každý členský štát by mal určiť jeden orgán zodpovedný za koordináciu a monitorovanie vykonávania bezpečnostných noriem.

(13)

S cieľom vymedziť zodpovednosti za vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva a opísať, ktoré opatrenia vyžadujú na tento účel prevádzkovatelia a iné subjekty, by mal každý členský štát vypracovať národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Každý prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca a subjekt vykonávajúci normy bezpečnostnej ochrany letectva by mal okrem toho vypracovať, uplatňovať a zachovávať program bezpečnostnej ochrany na účely dodržiavania ustanovení tohto nariadenia a platného národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(14)

Na monitorovanie súladu s týmto nariadením a s národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva každý členský štát vypracuje národný program a zabezpečí jeho vykonávanie, aby skontroloval úroveň a kvalitu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(15)

Komisia by mala uskutočňovať inšpekcie vrátane neohlásených inšpekcií s cieľom monitorovať uplatňovanie tohto nariadenia členskými štátmi a taktiež poskytnúť odporúčania na zlepšenie bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(16)

Komisia by mala spravidla uverejňovať opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na cestujúcich. Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú spoločné opatrenia a postupy na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva a ktoré obsahujú citlivé informácie o bezpečnostnej ochrane, ako aj správy z inšpekcií Komisie a odpovede príslušných orgánov by sa mali považovať za „utajované skutočnosti EÚ“ v zmysle rozhodnutia Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok ( 4 ). Tieto informácie by sa nemali uverejňovať a mali by byť dostupné iba pre prevádzkovateľov a subjekty s oprávneným záujmom.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 5 ).

(18)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie všeobecných opatrení s cieľom zmeniť nepodstatné prvky spoločných základných noriem ich doplnením, na stanovenie kritérií s cieľom umožniť členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem a prijatie alternatívnych opatrení bezpečnostnej ochrany a na prijatie špecifikácií z národných programov kontroly kvality. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(19)

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie spoločných pravidiel ochrany civilného letectva postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

(20)

Pri plnení cieľa „jednorazovej bezpečnostnej kontroly“ pre všetky lety v rámci Európskej únie by sa mal dosiahnuť pokrok.

(21)

Okrem toho by nemalo byť potrebné opakovane kontrolovať cestujúcich a/alebo ich batožinu, ak prichádzajú letom z tretích krajín, ktorých normy bezpečnostnej ochrany letectva sú ekvivalentné s normami ustanovenými v tomto nariadení. Preto bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu uplatňovať prísnejšie opatrenia a príslušné právomoci Spoločenstva a členských štátov, by sa rozhodnutia Komisie a v prípade potreby dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, ktorými sa potvrdzuje, že normy bezpečnostnej ochrany uplatňované v tretej krajine sú ekvivalentné so spoločnými normami, mali podporiť vzhľadom na to, že napomáhajú jednorazovej bezpečnostnej kontrole.

(22)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel bezpečnosti letectva vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú prepravy nebezpečného tovaru.

(23)

Mali by sa ustanoviť sankcie za porušenie ustanovení tohto nariadenia. Tieto sankcie, ktoré môžu zahŕňať sankcie občianskej alebo správnej povahy, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(24)

Ministerským vyhlásením o gibraltárskom letisku, ktoré vzišlo z prvého stretnutia ministrov fóra pre dialóg o Gibraltári, ktoré sa konalo 18. septembra 2006 v Córdobe, sa nahradí spoločné vyhlásenie o gibraltárskom letisku z 2. decembra 1987 z Londýna, pričom splnenie všetkých jeho požiadaviek sa bude považovať za splnenie požiadaviek vyhlásenia z roku 1987.

(25)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a stanovenie základu pre spoločný výklad prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Ciele

1.  Toto nariadenie ustanovuje spoločné pravidlá ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva.

Ustanovuje tiež základ pre spoločný výklad prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

2.  Prostriedky na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 1 sú:

a) stanovenie spoločných pravidiel a spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva;

b) mechanizmy na monitorovanie súladu.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) všetky letiská alebo časti letísk, ktoré sa nachádzajú na území členského štátu a ktoré sa nevyužívajú výlučne na vojenské účely;

b) všetkých prevádzkovateľov vrátane leteckých dopravcov, ktorí poskytujú služby na letiskách uvedených v písmene a);

c) všetky subjekty, ktoré uplatňujú normy bezpečnostnej ochrany letectva a ktoré vykonávajú činnosť z vnútorných alebo vonkajších priestorov letísk a poskytujú tovar a/alebo služby letiskám uvedeným v písmene a) alebo prostredníctvom týchto letísk.

2.  Uplatňovanie tohto nariadenia na gibraltárske letisko sa vykladá v tom zmysle, že ním nie sú dotknuté právne pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva v súvislosti so sporom o zvrchovanosť nad územím, na ktorom sa toto letisko nachádza.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1. „civilné letectvo“ je akákoľvek letecká prevádzka, ktorú uskutočňuje civilné lietadlo, okrem prevádzky, ktorú uskutočňuje štátne lietadlo uvedené v článku 3 Chicagskeho dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

2. „bezpečnostná ochrana letectva“ je kombinácia opatrení a ľudských a materiálnych zdrojov určených na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva;

3. „prevádzkovateľ“ je osoba, organizácia alebo podnik, ktoré sú zapojené do prevádzky leteckej dopravy alebo prejavia úmysel zapojiť sa do prevádzky leteckej dopravy;

4. „letecký dopravca“ je letecký dopravný podnik s platnou prevádzkovou licenciou alebo jej ekvivalentom;

5. „letecký dopravca Spoločenstva“ je letecký dopravca s platnou prevádzkovou licenciou udelenou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov ( 6 );

6. „subjekt“ je iná osoba, organizácia alebo podnik ako prevádzkovateľ;

7. „zakázané predmety“ sú zbrane, výbušniny alebo iné nebezpečné zariadenia, predmety alebo látky, ktoré sa môžu použiť na spáchanie činu protiprávneho zasahovania, ktorý ohrozuje bezpečnosť civilného letectva;

8. „detekčná kontrola“ je použitie technických alebo iných prostriedkov určených na identifikáciu a/alebo odhalenie zakázaných predmetov;

9. „bezpečnostná kontrola“ je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vneseniu zakázaných predmetov;

10. „kontrola vstupu“ je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vstupu neoprávnených osôb alebo neoprávnených vozidiel, alebo obidvoch;

11. „letová časť letiska“ je pohybový priestor letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, do ktorých je obmedzený vstup;

12. „verejná časť letiska“ sú tie časti letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, ktoré nie sú letovou časťou letiska;

13. „vyhradený bezpečnostný priestor“ je priestor mimo letovej časti letiska, kde sa okrem obmedzeného vstupu uplatňujú aj iné normy bezpečnostnej ochrany letectva;

14. „demarkačný priestor“ je priestor, ktorý je pomocou kontroly vstupu oddelený od vyhradených bezpečnostných priestorov alebo, ak samotný demarkačný priestor je vyhradeným bezpečnostným priestorom, od iných vyhradených bezpečnostných priestorov letiska;

15. „previerka osoby“ je zaznamenané overenie totožnosti osoby vrátane akejkoľvek trestnej minulosti ako súčasti posúdenia vhodnosti osoby pre nedoprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov;

16. „transferoví cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky“ sú cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky, ktoré odlietajú iným lietadlom, než ktorým prileteli;

17. „tranzitní cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky“ sú cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky, ktoré odlietajú tým istým lietadlom, ktorým prileteli;

18. „potenciálne nebezpečný cestujúci“ je cestujúci, ktorý je vyhostenou osobou, osobou považovanou za neprípustnú z imigračných dôvodov alebo osobou v zákonnej väzbe;

19. „príručná batožina“ je batožina určená na prepravu na palube lietadla;

20. „podaná batožina“ je batožina určená na prepravu v nákladnom priestore lietadla;

21. „sprevádzaná podaná batožina“ je batožina prepravovaná v nákladnom priestore lietadla, ktorú na let zapísal cestujúci, ktorý cestuje rovnakým letom;

22. „poštové zásielky leteckého dopravcu“ sú poštové zásielky, ktoré pochádzajú od leteckého dopravcu a sú preňho určené;

23. „materiály leteckého dopravcu“ sú materiály, ktoré pochádzajú od leteckého dopravcu alebo sú preňho určené, alebo ich letecký dopravca používa;

24. „poštové zásielky“ sú zásielky korešpondencie a iných predmetov ako poštových zásielok leteckého dopravcu, ktoré podali poštové služby a ktoré sú určené na doručenie poštovým službám v súlade s predpismi Svetovej poštovej únie;

25. „náklad“ je akýkoľvek majetok určený na prepravu lietadlom iný ako batožina, poštové zásielky, poštové zásielky leteckého dopravcu, materiály leteckého dopravcu a dodávky potrebné počas letu;

26. „oprávnený zástupca“ je letecký dopravca, zástupca, dopravca nákladu alebo iný subjekt, ktorý zabezpečuje bezpečnostné kontroly, pokiaľ ide o náklad a poštové zásielky;

27. „známy odosielateľ“ je odosielateľ, od ktorého pochádza náklad alebo poštové zásielky určené na prepravu na jeho vlastné náklady a ktorého postupy sú v súlade so spoločnými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany dostatočnými na umožnenie prepravy tohto nákladu alebo poštových zásielok v akomkoľvek lietadle;

28. „známy odosielateľ pre nákladné lietadlo“ je odosielateľ, od ktorého pochádza náklad alebo poštové zásielky určené na prepravu na jeho vlastné náklady a ktorého postupy sú v súlade so spoločnými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany dostatočnými na umožnenie prepravy tohto nákladu nákladným lietadlom alebo poštových zásielok poštovým lietadlom;

29. „bezpečnostná kontrola lietadla“ je kontrola tých vnútorných priestorov lietadla, do ktorých mohli mať cestujúci prístup, a kontrola nákladného priestoru lietadla s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania voči lietadlu;

30. „bezpečnostná prehliadka lietadla“ je kontrola vnútorných a prístupných vonkajších priestorov lietadla s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť lietadla;

31. „príslušník bezpečnostnej ochrany počas letu“ je osoba, ktorú zamestnáva štát, aby cestovala na palube lietadla leteckého dopravcu, ktorému tento štát udelil licenciu s cieľom ochrániť lietadlo a jeho cestujúcich pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť letu.

Článok 4

Spoločné základné normy

1.  Spoločné základné normy ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva, sú stanovené v prílohe.

Dodatočné spoločné základné normy, s ktorými sa pri nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia nepredpokladalo, by sa do prílohy mali doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy.

2.  Všeobecné opatrenia navrhnuté s cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 ich doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.

Tieto všeobecné opatrenia sa týkajú:

a) povolených metód detekčnej kontroly;

b) kategórií predmetov, ktoré možno zakázať;

c) pokiaľ ide o kontrolu vstupu, podmienok udelenia vstupu do letovej časti letiska a vyhradených bezpečnostných priestorov;

d) povolených metód na vykonávanie kontrol vozidiel, bezpečnostných kontrol lietadla a bezpečnostných prehliadok lietadla;

e) kritérií na uznanie ekvivalencie s normami bezpečnostnej ochrany tretích krajín;

f) podmienok, na základe ktorých sa vykonáva detekčná kontrola alebo iné bezpečnostné kontroly nákladu alebo poštových zásielok, ako aj postupu schvaľovania alebo určovania oprávnených zástupcov, známych odosielateľov a známych odosielateľov pre nákladné lietadlá;

g) podmienok, na základe ktorých sa vykonáva detekčná kontrola alebo iné bezpečnostné kontroly poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu;

h) podmienok, na základe ktorých sa vykonáva detekčná kontrola alebo iné bezpečnostné kontroly dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok, ako aj postupu schvaľovania alebo určovania oprávnených dodávateľov a známych dodávateľov;

i) kritérií na určenie kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov;

j) kritérií na prijímanie zamestnancov a metód školenia a výcviku;

k) podmienok, na základe ktorých možno uplatniť osobitné bezpečnostné postupy alebo výnimky z bezpečnostných kontrol, a

l) všetkých všeobecných opatrení navrhnutých s cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 ich doplnením, s ktorými sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nepredpokladalo.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia použiť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 19 ods. 4.

3.  Podrobné opatrenia na implementáciu spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 a všeobecných opatrení uvedených v odseku 2 sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Medzi tieto opatrenia patria:

a) požiadavky na detekčnú kontrolu a postupy jej vykonávania;

b) zoznam zakázaných predmetov;

c) požiadavky na kontrolu vstupu a postupy jej vykonávania;

d) požiadavky na kontroly vozidiel, bezpečnostné kontroly lietadla a bezpečnostné prehliadky lietadla a postupy ich vykonávania;

e) rozhodnutia o uznaní ekvivalencie noriem bezpečnostnej ochrany uplatňovaných v tretej krajine;

f) pokiaľ ide o náklad a poštové zásielky, postupy schvaľovania alebo určovania oprávnených zástupcov, známych odosielateľov a známych odosielateľov pre nákladné lietadlá, ako aj ich povinností;

g) požiadavky na bezpečnostné kontroly poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu a postupy ich vykonávania;

h) pokiaľ ide o dodávky potrebné počas letu a letiskové dodávky, postupy schvaľovania alebo určovania oprávnených dodávateľov a známych dodávateľov, ako aj ich povinností;

i) definícia kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov;

j) požiadavky na prijímanie zamestnancov a školenie a výcvik;

k) osobitné bezpečnostné postupy alebo výnimky z bezpečnostných kontrol;

l) technické špecifikácie bezpečnostných zariadení a postupy ich schvaľovania a používania a

m) požiadavky a postupy týkajúce sa potenciálne nebezpečných cestujúcich.

4.  Zmenou a doplnením tohto nariadenia prostredníctvom rozhodnutia prijatého v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3 Komisia stanoví kritériá s cieľom umožniť členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 a prijať alternatívne opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré poskytnú primeraný stupeň ochrany vzhľadom na posúdenie miestneho rizika. Takéto alternatívne opatrenia musia byť odôvodnené vzhľadom na veľkosť lietadla alebo vzhľadom na povahu, rozsah alebo frekvenciu prevádzky alebo iných príslušných činností.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia použiť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 19 ods. 4.

Členské štáty oznámia takéto opatrenia Komisii.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovali spoločné základné normy uvedené v odseku 1. Ak má členský štát dôvod domnievať sa, že úroveň bezpečnostnej ochrany letectva sa ohrozila porušením bezpečnostnej ochrany, zabezpečí náležitú a rýchlu nápravu tohto porušenia a pokračovanie bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Článok 5

Náklady na bezpečnostnú ochranu

Ak príslušné pravidlá práva Spoločenstva neustanovujú inak, každý členský štát môže určiť za akých okolností a do akej miery by náklady na opatrenia bezpečnostnej ochrany prijaté podľa tohto nariadenia na ochranu civilného letectva proti činom protiprávneho zasahovania mal znášať štát, letiskové subjekty, leteckí dopravcovia, iné zodpovedné agentúry alebo užívatelia. Ak je to vhodné a v súlade s právom Spoločenstva, členské štáty môžu s užívateľmi prispievať na náklady na prísnejšie opatrenia bezpečnostnej ochrany prijaté podľa tohto nariadenia. Pokiaľ je to možné, všetky poplatky alebo prevody nákladov na bezpečnostnú ochranu priamo súvisia s nákladmi na poskytovanie dotknutých služieb bezpečnostnej ochrany a ich účelom je pokryť len príslušné zahrnuté náklady.

Článok 6

Prísnejšie opatrenia uplatňované členskými štátmi

1.  Členské štáty môžu uplatniť prísnejšie opatrenia ako spoločné základné normy uvedené v článku 4. Konajú tak na základe posúdenia rizika a v súlade s právom Spoločenstva. Prísnejšie opatrenia sú relevantné, objektívne, nediskriminujúce a úmerné riziku, pre ktoré sú určené.

2.  Členské štáty takéto opatrenia oznámia Komisii čo najskôr po ich uplatnení. Po prijatí takejto informácie ju Komisia odovzdá všetkým ostatným členským štátom.

3.  Členské štáty takéto opatrenia Komisii nemusia oznámiť, ak sa obmedzujú na stanovený let so špecifickým dátumom.

Článok 7

Opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré požadujú tretie krajiny

1.  Bez toho, aby boli dotknuté dvojstranné dohody, ktorých zmluvnou stranou je Spoločenstvo, členský štát oznámi Komisii opatrenia požadované treťou krajinou, ak sa odlišujú od spoločných základných noriem uvedených v článku 4, vzhľadom na lety z letiska členského štátu do tejto tretej krajiny alebo cez jej vzdušný priestor.

2.  Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu alebo z vlastného podnetu preskúma uplatňovanie akýchkoľvek opatrení, ktoré sa jej oznámia podľa odseku 1, a môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 vypracovať vhodnú odpoveď pre dotknutú tretiu krajinu.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú ak:

a) dotknutý členský štát uplatňuje dotknuté opatrenia v súlade s článkom 6 alebo

b) požiadavka tretej krajiny je obmedzená na stanovený let so špecifickým dátumom.

Článok 8

Spolupráca s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva

Bez toho, aby bol dotknutý článok 300 zmluvy, môže Komisia uzatvoriť memorandum o porozumení týkajúce sa auditov s Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO) s cieľom predísť dvojitému monitorovaniu dodržiavania prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve členskými štátmi.

Článok 9

Príslušný orgán

Ak sú v jednom členskom štáte dva alebo viaceré orgány, ktoré sú zapojené do bezpečnostnej ochrany civilného letectva, tento členský štát určí jeden orgán (ďalej len „príslušný orgán“) zodpovedný za koordináciu a monitorovanie vykonávania spoločných základných noriem uvedených v článku 4.

Článok 10

Národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva

1.  Každý členský štát vypracuje, uplatňuje a zachováva národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Tento program definuje zodpovednosti za vykonávanie spoločných základných noriem uvedených v článku 4 a opisuje opatrenia, ktoré na tento účel požadujú prevádzkovatelia a subjekty.

2.  Príslušný orgán na základe zásady „informovanie len v prípade potreby“ písomne sprístupní vhodné časti svojho národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva prevádzkovateľom a subjektom, ktorí majú podľa neho oprávnený záujem.

Článok 11

Národný program kontroly kvality

1.  Každý členský štát vypracuje, uplatňuje a zachováva národný program kontroly kvality.

Tento program umožní členskému štátu kontrolovať kvalitu bezpečnostnej ochrany civilného letectva s cieľom monitorovať súlad s týmto nariadením a jeho národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

2.  Špecifikácie národného programu kontroly kvality sa prijmú v podobe zmeny a doplnenia tohto nariadenia prostredníctvom doplnenej prílohy v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia použiť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 19 ods. 4.

Program umožní rýchle odhaľovanie a nápravu nedostatkov. Taktiež ustanovuje, že všetky letiská, prevádzkovatelia a subjekty, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie noriem bezpečnostnej ochrany letectva a ktoré sa nachádzajú na území dotknutého členského štátu, sú pravidelne monitorované príslušným orgánom alebo sú pod jeho dohľadom.

Článok 12

Program bezpečnostnej ochrany letiska

1.  Každý prevádzkovateľ letiska vypracuje, uplatňuje a zachováva program bezpečnostnej ochrany letiska.

Tento program opisuje metódy a postupy, ktoré prevádzkovateľ letiska dodržiava na účely súladu s týmto nariadením a národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva členského štátu, v ktorom sa letisko nachádza.

Program taktiež zahŕňa ustanovenia o vnútornej kontrole kvality, ktoré opisujú, ako prevádzkovateľ letiska monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi.

2.  Program bezpečnostnej ochrany letísk sa predkladá príslušnému orgánu, ktorý môže v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

Článok 13

Program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu

1.  Každý letecký dopravca vypracuje, uplatňuje a zachováva program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu.

Tento program opisuje metódy a postupy, ktoré letecký dopravca dodržiava na účely súladu s týmto nariadením a národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva členského štátu, z ktorého poskytuje svoje služby.

Program taktiež zahŕňa ustanovenia o vnútornej kontrole kvality, ktoré opisujú, ako letecký dopravca monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi.

2.  Program bezpečnostnej ochrany leteckých dopravcov sa na žiadosť predloží príslušnému orgánu, ktorý môže v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

3.  Ak príslušný orgán členského štátu, ktorý udeľuje prevádzkovú licenciu, potvrdil program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu Spoločenstva, všetky členské štáty uznajú, že tento letecký dopravca splnil požiadavky uvedené v odseku 1. Nie je tým dotknuté právo členského štátu žiadať od akéhokoľvek leteckého dopravcu podrobné informácie o tom, ako vykonáva:

a) opatrenia bezpečnostnej ochrany uplatňované týmto členským štátom podľa článku 6 a/alebo

b) miestne postupy uplatniteľné na letiskách, na ktorých vykonáva svoju činnosť.

Článok 14

Program bezpečnostnej ochrany subjektu

1.  Každý subjekt, od ktorého národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva uvedený v článku 10 vyžaduje uplatňovanie noriem bezpečnostnej ochrany letectva, vypracuje, uplatňuje a zachováva program bezpečnostnej ochrany subjektu.

Tento program opisuje metódy a postupy, ktoré subjekt dodržiava na účely súladu s národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva členského štátu s ohľadom na jeho činnosť v tomto členskom štáte.

Program taktiež zahŕňa ustanovenia o vnútornej kontrole kvality, ktoré opisujú, ako subjekt monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi.

2.  Program bezpečnostnej ochrany subjektu, ktorý uplatňuje normy bezpečnostnej ochrany letectva, sa na žiadosť predloží príslušnému orgánu, ktorý môže v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

Článok 15

Inšpekcie Komisie

1.  Komisia v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého členského štátu vykonáva inšpekcie – vrátane inšpekcií letísk, prevádzkovateľov a subjektov uplatňujúcich normy bezpečnostnej ochrany letectva – s cieľom monitorovať uplatňovanie tohto nariadenia členskými štátmi a v prípade potreby poskytnúť odporúčania na zlepšenie bezpečnostnej ochrany letectva. Príslušný orgán na tento účel písomne oznámi Komisii všetky letiská na svojom území, ktoré poskytujú civilné letecké služby, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 4.

Postupy na vykonávanie inšpekcií Komisie sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

2.  Inšpekcie Komisie týkajúce sa letísk, prevádzkovateľov a subjektov uplatňujúcich normy bezpečnostnej ochrany letectva sú neohlásené. Komisia včas pred inšpekciou o nej informuje dotknutý členský štát.

3.  Každá správa z inšpekcie Komisie sa oznámi príslušnému orgánu dotknutého členského štátu, ktorý vo svojej odpovedi stanoví opatrenia prijaté na odstránenie akýchkoľvek zistených nedostatkov.

Správa spolu s odpoveďou príslušného orgánu sa následne oznámia príslušnému orgánu ostatných členských štátov.

Článok 16

Výročná správa

Komisia predloží každoročne Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom správu, v ktorej ich bude informovať o uplatňovaní tohto nariadenia a jeho vplyve na zlepšovanie bezpečnostnej ochrany letectva.

Článok 17

Poradná skupina zúčastnených strán

Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru uvedeného v článku 19 Komisia vytvorí „poradnú skupinu zúčastnených strán o bezpečnostnej ochrane letectva“, ktorá bude pozostávať z európskych organizácií zastupujúcich odvetvie, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou leteckej dopravy alebo ktorých sa táto priamo týka. Úlohou tejto skupiny je výhradne poskytovanie poradenstva Komisii. Výbor uvedený v článku 19 bude počas celého regulačného postupu informovať poradnú skupinu zúčastnených strán.

Článok 18

Šírenie informácií

Komisia spravidla uverejňuje opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na cestujúcich. Dokumenty, ktoré nasledujú, by sa však mali považovať za „utajované skutočnosti EÚ“ v zmysle rozhodnutia 2001/844/ES, ESUO, Euratom:

a) opatrenia a postupy uvedené v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1, ak obsahujú citlivé informácie o bezpečnostnej ochrane;

b) správy z inšpekcií Komisie a odpovede príslušných orgánov, ako sa uvádza v článku 15 ods. 3.

Článok 19

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 20

Dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

Ak je to vhodné a v súlade s právom Spoločenstva, ustanovenia, ktorými sa potvrdzuje, že normy bezpečnostnej ochrany uplatňované v tretej krajine sú ekvivalentné s normami Spoločenstva, by sa mohli uviesť v dohodách v oblasti letectva medzi Spoločenstvom a treťou krajinou v súlade s článkom 300 zmluvy s cieľom priblížiť sa cieľu jednorazovej bezpečnostnej kontroly pre všetky lety medzi Európskou úniou a tretími krajinami.

Článok 21

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 22

Správa Komisie o financovaní

Komisia podá najneskôr do 31. decembra 2008 správu o zásadách financovania nákladov na opatrenia bezpečnostnej ochrany civilného letectva. V tejto správe sa posúdi, aké kroky je potrebné prijať na zabezpečenie používania poplatkov za bezpečnostnú ochranu výlučne na pokrytie nákladov na bezpečnostnú ochranu a na zvýšenie transparentnosti týchto poplatkov. Správa sa bude zaoberať aj zásadami potrebnými na zabezpečenie nenarušenej hospodárskej súťaže medzi letiskami a leteckými dopravcami a jednotlivými metódami na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov, čo sa týka rozdelenia nákladov na opatrenia bezpečnostnej ochrany medzi daňových poplatníkov a užívateľov. K tejto správe Komisie budú prípadne priložené legislatívne návrhy.

Článok 23

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2320/2002 sa týmto zrušuje.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa odo dňa uvedeného vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupmi uvedenými v článku 4 ods. 2 a 3, avšak najneskôr 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

3.  Odchylne od odseku 2 sa článok 4 ods. 2, 3 a 4, článok 8, článok 11 ods. 2, článok 15 ods. 1 druhý pododsek, články 17, 19 a 22 uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
►M1  PRÍLOHA I ◄

SPOLOČNÉ ZÁKLADNÉ NORMY NA ZABEZPEČENIE CIVILNÉHO LETECTVA PRED ČINMI PROTIPRÁVNEHO ZASAHOVANIA (ČLÁNOK 4)

1.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETISKA

1.1.   Požiadavky na projektovanie letiska

1. Pri projektovaní a výstavbe nových letiskových zariadení alebo zmene už existujúcich letiskových zariadení sa musia zohľadniť požiadavky na vykonávanie spoločných základných noriem stanovených v tejto prílohe a ich vykonávacie akty.

2. Na letiskách sa zriadia tieto priestory:

a) verejná časť letiska;

b) letová časť letiska;

c) vyhradené bezpečnostné priestory a

d) kritické časti vyhradených bezpečnostných priestorov.

1.2.   Kontrola vstupu

1. Vstup do letovej časti letiska musí byť vyhradený, aby sa zabránilo vstupu neoprávnených osôb a vozidiel do týchto priestorov.

2. Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa kontroluje, aby sa zabránilo vstupu neoprávnených osôb a vozidiel do týchto priestorov.

3. Vstup do letovej časti letiska a vyhradených bezpečnostných priestorov sa môže osobám alebo vozidlám umožniť iba vtedy, ak spĺňajú požadované podmienky bezpečnostnej ochrany.

4. Osoby vrátane členov letovej posádky musia úspešne prejsť previerkou osoby skôr, ako sa im vystaví identifikačný preukaz posádky alebo letisková identifikačná karta, ktorá ich oprávňuje na nedoprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.

1.3.   Detekčná kontrola osôb iných, ako sú cestujúci, a prinášaných predmetov

1. Osoby iné, ako sú cestujúci, a predmety, ktoré prinášajú, sa podrobujú nepretržitej náhodnej detekčnej kontrole pri vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

2. Všetky osoby iné, ako sú cestujúci, a predmety, ktoré prinášajú, sa podrobujú detekčnej kontrole pri vstupe do kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

1.4.   Kontrola vozidiel

Vozidlá vstupujúce do vyhradených bezpečnostných priestorov sa kontrolujú, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

1.5.   Dohľad, hliadky a iné fyzické kontroly

Na letiskách a v prípade potreby v priľahlých verejných priestoroch sa vykonáva dohľad, hliadky a iné fyzické kontroly s cieľom spozorovať podozrivé správanie osôb, určiť slabé miesta, ktoré by sa mohli využiť na vykonanie činu protiprávneho zasahovania, a odradiť osoby od spáchania takýchto činov.

2.   DEMARKAČNÉ PRIESTORY LETÍSK

Lietadlo parkované v demarkačných priestoroch letísk, na ktoré sa vzťahujú alternatívne opatrenia uvedené v článku 4 ods. 4, sa oddelí od lietadla, na ktoré sa plne uplatňujú spoločné základné normy, aby sa zabezpečilo, že normy bezpečnostnej ochrany uplatňované na druhé lietadlo, cestujúcich, batožinu, náklad a poštové zásielky nebudú neskôr ohrozené.

3.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADLA

1. Lietadlo sa pred odletom podrobí bezpečnostnej kontrole alebo bezpečnostnej prehliadke lietadla, aby sa zabezpečilo, že sa na palube lietadla nenachádzajú žiadne zakázané predmety. Lietadlo v tranzite môže podliehať iným primeraným opatreniam.

2. Každé lietadlo je chránené pred neoprávneným zasahovaním.

4.   CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

4.1.   Detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny

1. Všetci cestujúci, ktorí sú na začiatku letu, transferoví a tranzitní cestujúci a ich príručná batožina sa podrobia detekčnej kontrole, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla.

2. Transferoví cestujúci a ich príručná batožina môžu byť oslobodení od detekčnej kontroly, ak:

a) prilietajú z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že títo cestujúci a ich príručná batožina sa nepovažujú za cestujúcich a batožinu, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem, alebo

b) prilietajú z tretej krajiny, v ktorej sa uplatňované normy bezpečnostnej ochrany považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

3. Tranzitní cestujúci a ich príručná batožina môžu byť oslobodení od detekčnej kontroly, ak:

a) zostanú na palube lietadla alebo

b) sa nezmiešajú s detekčne skontrolovanými odlietavajúcimi cestujúcimi inými ako tými, ktorí nastupujú na palubu toho istého lietadla, alebo

c) prilietajú z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že títo cestujúci a ich príručná batožina sa nepovažujú za cestujúcich a batožinu, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem, alebo

d) prilietajú z tretej krajiny, v ktorej sa uplatňované normy bezpečnostnej ochrany považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

4.2.   Ochrana cestujúcich a príručnej batožiny

1. Cestujúci a ich príručná batožina sú chránení pred neoprávneným zasahovaním od bodu detekčnej kontroly do odletu lietadla, ktorým cestujú.

2. Detekčne skontrolovaní odlietavajúci cestujúci sa nesmú zmiešať s prilietavajúcimi cestujúcimi s výnimkou prípadov, ak:

a) cestujúci prichádzajú z členského štátu, za predpokladu, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že títo cestujúci a ich príručná batožina sa nepovažujú za cestujúcich, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem, alebo

b) cestujúci prichádzajú z tretej krajiny, v ktorej sa uplatňované normy bezpečnostnej ochrany považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

4.3.   Potenciálne nebezpeční cestujúci

Pred odletom lietadla sa potenciálne nebezpeční cestujúci podrobia zodpovedajúcim opatreniam bezpečnostnej ochrany.

5.   PODANÁ BATOŽINA

5.1.   Detekčná kontrola podanej batožiny

1. Všetka podaná batožina musí byť podrobená detekčnej kontrole skôr, ako sa naloží do lietadla, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla.

2. Transferová podaná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak:

a) prichádza z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že táto podaná batožina sa nepovažuje za batožinu, ktorá sa podrobila detekčnej kontrole podľa základných spoločných noriem, alebo

b) prichádza z tretej krajiny, ktorej uplatňované normy bezpečnostnej ochrany sa považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

3. Tranzitná podaná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak zostáva na palube lietadla.

5.2.   Ochrana podanej batožiny

Podaná batožina, ktorá sa má letecky prepraviť, musí byť chránená pred neoprávneným zasahovaním od bodu detekčnej kontroly alebo prevzatia leteckým dopravcom podľa toho, čo nastane skôr, až do odletu lietadla, ktorým bude prepravená.

5.3.   Zhoda batožiny

1. Každá podaná batožina musí byť identifikovaná ako sprevádzaná alebo nesprevádzaná.

2. Nesprevádzaná podaná batožina sa nesmie prepraviť s výnimkou prípadov, keď bola batožina od cestujúceho oddelená z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, alebo sa batožina podrobila príslušným bezpečnostným kontrolám.

6.   NÁKLAD A POŠTOVÉ ZÁSIELKY

6.1.   Bezpečnostné kontroly nákladu a poštových zásielok

1. Všetok náklad a poštové zásielky sa pred naložením do lietadla musia podrobiť bezpečnostným kontrolám. Letecký dopravca nesmie prijať náklad alebo poštové zásielky na leteckú prepravu, ak takéto kontroly neuskutočnil on sám alebo ak ich uskutočnenie nepotvrdil a za ne nezodpovedá oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre nákladné lietadlo.

2. Transferový náklad a transferové poštové zásielky môžu podliehať alternatívnym bezpečnostným kontrolám, ako sa to podrobne uvádza vo vykonávacom akte.

3. Tranzitný náklad a tranzitné poštové zásielky môžu byť oslobodené od bezpečnostných kontrol, ak zostávajú na palube lietadla.

6.2.   Ochrana nákladu a poštových zásielok

1. Náklad a poštové zásielky prepravované lietadlom musia byť chránené pred neoprávneným zasahovaním od bodu bezpečnostných kontrol do odletu lietadla, ktorým budú prepravené.

2. Náklad a poštové zásielky, ktoré nie sú po bezpečnostných kontrolách dostatočne chránené pred neoprávneným zasahovaním, sa musia podrobiť detekčnej kontrole.

7.   POŠTOVÉ ZÁSIELKY LETECKÉHO DOPRAVCU A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCU

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu sa musia podrobiť bezpečnostným kontrolám, po ktorých musia byť chránené až do naloženia do lietadla, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov na palubu lietadla.

8.   DODÁVKY POTREBNÉ POČAS LETU

Dodávky potrebné počas letu vrátane jedál a nápojov, ktoré sú určené na prepravu alebo použitie na palube lietadla, sa musia podrobiť bezpečnostným kontrolám, po ktorých musia byť chránené až do naloženia do lietadla, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov na palubu lietadla.

9.   LETISKOVÉ DODÁVKY

Dodávky určené na predaj alebo použitie vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk vrátane dodávok do obchodov bez colnej prirážky a reštaurácií sa musia podrobiť bezpečnostným kontrolám, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

10.   OPATRENIA BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY POČAS LETU

1. Bez toho, aby boli dotknuté platné pravidlá leteckej bezpečnosti:

a) sa musí zabrániť vstupu neoprávnených osôb počas letu do kabíny lietadla;

b) sa počas letu potenciálne nebezpeční cestujúci podrobia príslušným opatreniam bezpečnostnej ochrany.

2. Príslušné opatrenia bezpečnostnej ochrany, ako sú školenie a výcvik letovej posádky a palubného personálu, musia byť prijaté na zabránenie činom protiprávneho zasahovanie počas letu.

3. Na palube lietadla sa nesmú prepravovať zbrane okrem zbraní prevážaných v nákladovom priestore s výnimkou prípadov, keď sú splnené požadované podmienky bezpečnostnej ochrany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušné štáty vydali povolenie.

4. Odsek 3 sa tiež vzťahuje na príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu, ak prepravujú zbrane.

11.   PRIJÍMANIE, ŠKOLENIE A VÝCVIK ZAMESTNANCOV

1. Osoby vykonávajúce alebo zodpovedné za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo inej bezpečnostnej kontroly sa prijímajú, podrobujú školeniu a výcviku a v prípade potreby certifikujú na zabezpečenie, že sú na túto pozíciu vhodné a že sú kvalifikované na splnenie povinností, ktoré sú im zverené.

2. Osoby iné ako cestujúci, pre ktoré je potrebný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, musia absolvovať školenie a výcvik bezpečnostnej ochrany ešte pred vydaním letiskovej identifikačnej karty alebo identifikačného preukazu posádky.

3. Školenie a výcvik uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonávajú ako základné školenie a opakované školenia.

4. Inštruktori zapojení do školenia a výcviku osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 musia mať potrebné kvalifikácie.

12.   BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

Zariadenie používané pri detekčnej kontrole, kontrole vstupu a iných bezpečnostných kontrolách musí byť v súlade s vymedzenou špecifikáciou a musí byť schopné vykonávať príslušné bezpečnostné kontroly.

▼M1
PRÍLOHA II

Spoločné špecifikácie národných programov kontroly kvality, ktoré má vykonať každý členský štát v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

1.   VYMEDZENIA POJMOV

1.1. Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „ročný objem prepravy“ znamená celkový počet prilietajúcich, odlietajúcich a tranzitných cestujúcich (započítaných raz);

2. „príslušný orgán“ znamená vnútroštátny orgán ustanovený členským štátom v súlade s článkom 9, ktorý je zodpovedný za koordináciu a monitorovanie uplatňovania svojho národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

3. „audítor“ znamená osobu, ktorá v mene príslušného orgánu vykonáva činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov na vnútroštátnej úrovni;

4. „osvedčenie“ znamená formálne vyhodnotenie a potvrdenie zo strany príslušného orgánu alebo v jeho mene, že osoba má nevyhnutné zručnosti na výkon funkcie audítora na prijateľnej úrovni určenej príslušným orgánom;

5. „činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov“ znamenajú akýkoľvek postup alebo proces, ktorý sa používa na posúdenie vykonávania tohto nariadenia a národného programu bezpečnostnej ochrany letectva;

6. „nedostatok“ znamená nedodržiavanie požiadaviek bezpečnostnej ochrany letectva;

7. „kontrola“ znamená preskúmanie vykonávania bezpečnostných opatrení a postupov s cieľom určiť, či sa vykonávajú účinne a na požadovanej úrovni, ako aj zistiť všetky nedostatky;

8. „pohovor“ znamená kontrolu, ktorú audítor vykoná ústne, s cieľom zistiť, či sa vykonávajú osobitné bezpečnostné opatrenia alebo postupy;

9. „pozorovanie“ znamená vizuálnu kontrolu zo strany audítora, či sa vykonáva bezpečnostné opatrenie alebo postup;

10. „reprezentatívna vzorka“ znamená výber z možných variantov monitorovania, ktorého veľkosť a rozsah je dostatočný ako základ na vytvorenie všeobecných záverov v oblasti vykonávacích noriem;

11. „bezpečnostný audit“ znamená dôkladné preskúmanie bezpečnostných opatrení a postupov s cieľom zistiť, či sa v plnej miere a pravidelne vykonávajú;

12. „test“ znamená skúšku opatrení bezpečnostnej ochrany letectva, pri ktorom príslušný orgán simuluje zámer spáchať nezákonný čin s cieľom otestovať účinnosť vykonávania existujúcich bezpečnostných opatrení;

13. „overenie“ znamená činnosť zo strany audítora s cieľom zistiť, či osobitné bezpečnostné opatrenie sa v skutočnosti uplatňuje;

14. „slabé miesto“ znamená každý nedostatok vo vykonávaných opatreniach a postupoch, ktorý by sa mohol zneužiť na spáchanie nezákonného činu.

2.   PRÁVOMOCI PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

2.1. Členské štáty udelia príslušnému orgánu nevyhnutné právomoci na monitorovanie a presadzovanie všetkých požiadaviek tohto nariadenia a jeho vykonávacích aktov vrátane právomoci ukladať sankcie v súlade s článkom 21.

2.2. Príslušný orgán vykonáva činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov a má právomoci nevyhnutné na to, aby požadoval nápravu akéhokoľvek zisteného nedostatku v stanovených lehotách.

2.3. V súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa odstraňovania nedostatkov a vynucovacích opatrení sa vytvorí postupný a primeraný prístup. Tento prístup sa skladá z krokov, ktoré sa uskutočňujú postupne, kým sa nedostatok neodstráni, vrátane:

a) poradenstva a odporúčaní;

b) formálneho upozornenia;

c) oznámenia o presadzovaní predpisov;

d) správnych sankcií a súdnych konaní.

Príslušný orgán môže jeden alebo viac týchto krokov vynechať, predovšetkým v prípade, ak daný nedostatok je vážny alebo sa opakuje.

3.   CIELE A OBSAH NÁRODNÉHO PROGRAMU KONTROLY KVALITY

3.1. Cieľom národných programov kontroly kvality je overiť, či sa opatrenia bezpečnostnej ochrany letectva účinne a správne uplatňujú, ako aj určiť úroveň dodržiavania ustanovení tohto nariadenia a národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva prostredníctvom činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov.

3.2. Súčasťou národného programu kontroly kvality sú tieto prvky:

a) organizačná štruktúra, zodpovednosti a zdroje;

b) pracovná náplň a požadovaná kvalifikácia audítorov;

c) činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov vrátane rozsahu bezpečnostných auditov, kontrol, testov a v nadväznosti na skutočné alebo možné narušenie bezpečnosti aj šetrení, frekvencie bezpečnostných auditov a kontrol a takisto klasifikácie dodržiavania predpisov;

d) prieskumy, ak treba opätovne vyhodnotiť bezpečnostné potreby;

e) činnosti smerujúce k náprave nedostatkov zabezpečujúce podrobnosti týkajúce sa oznamovania nedostatkov, následných aktivít a nápravných krokov s cieľom účinne zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

f) vynucovacie opatrenia a podľa potreby aj sankcie, ako sa uvádza v bodoch 2.1 a 2.3 tejto prílohy;

g) predkladanie správ o vykonaných činnostiach týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov vrátane prípadnej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi o úrovni dodržiavania predpisov;

h) monitorovanie opatrení v rámci vnútornej kontroly kvality letísk, prevádzkovateľov a subjektov;

i) postup na zaznamenávanie a analýzu výsledkov národného programu kontroly kvality s cieľom určiť trendy a riadiť rozvoj budúcich politík.

4.   MONITOROVANIE DODRŽIAVANIA PREDPISOV

4.1. Na zabezpečenie rýchleho zistenia a odstránenia nedostatkov sa všetky letiská, prevádzkovatelia a ďalšie subjekty so zodpovednosťami v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva pravidelne monitorujú.

4.2. Monitorovanie sa vykonáva v súlade s národným programom kontroly kvality, pričom sa zohľadňuje úroveň ohrozenia, druh a podstata prevádzky, norma vykonávania, výsledky vnútornej kontroly kvality letísk, prevádzkovateľov a subjektov, ako aj ďalšie faktory a hodnotenia, ktoré vplývajú na frekvenciu monitorovania.

4.3. Predmetom monitorovania je uplatňovanie a účinnosť opatrení vnútornej kontroly kvality letísk, prevádzkovateľov a ďalších subjektov.

4.4. Monitorovanie na každom jednotlivom letisku je vhodnou kombináciou činností monitorovania dodržiavania predpisov a jeho výsledkom je komplexný prehľad o vykonávaní bezpečnostných opatrení v danej oblasti.

4.5. Riadenie, stanovenie priorít a organizácia programu kontroly kvality sa uskutočnia nezávisle od operatívneho vykonávania opatrení prijatých na základe národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

4.6. Súčasťou činností monitorovania dodržiavania predpisov sú bezpečnostné audity, kontroly a testy.

5.   METODIKA

5.1. Metodika vykonávania monitorovacích činností sa riadi štandardizovaným prístupom, ktorý pozostáva zo stanovenia úloh, plánovania, prípravy, činnosti na mieste, klasifikácie zistení, vypracovania správy a procesu nápravy.

5.2. Základom činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov je systematické zhromažďovanie informácií prostredníctvom pozorovaní, pohovorov, preskúmania dokumentov a overovaní.

5.3. Monitorovanie dodržiavania predpisov zahŕňa tak oznamované, ako aj neoznamované činnosti.

6.   BEZPEČNOSTNÉ AUDITY

6.1. Bezpečnostný audit sa vzťahuje na:

a) všetky bezpečnostné opatrenia na letisku alebo

b) všetky bezpečnostné opatrenia vykonávané jednotlivým letiskom, letiskovým terminálom, prevádzkovateľom alebo subjektom, alebo

c) osobitnú časť národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

6.2. V rámci metodiky vykonávania bezpečnostného auditu sa zohľadňujú tieto prvky:

a) oznámenie o bezpečnostnom audite a podľa potreby predloženie dotazníka pred vykonaním auditu;

b) prípravná fáza vrátane posúdenia vyplneného dotazníka pred vykonaním auditu a ďalších príslušných dokumentov;

c) úvodné informačné stretnutie so zástupcami letiska, prevádzkovateľov alebo subjektov pred začiatkom monitorovacej činnosti na mieste;

d) činnosť na mieste;

e) vyhodnocovanie a predkladanie správ;

f) v prípade zistenia nedostatkov proces nápravy a súvisiace sledovanie tohto procesu.

6.3. Na potvrdenie uplatňovania bezpečnostných opatrení sa výkon bezpečnostného auditu opiera o systematické zhromažďovanie informácií jednou alebo viacerými z týchto techník:

a) preskúmanie dokumentov;

b) pozorovania;

c) pohovory;

d) overenia.

6.4. Na letiská s ročným objemom prepravy viac ako 10 miliónov cestujúcich sa vzťahuje bezpečnostný audit zahrnujúci všetky normy bezpečnostnej ochrany letectva minimálne raz za 4 roky. Preskúmanie sa týka reprezentatívnej vzorky informácií.

7.   KONTROLY

7.1. Do rozsahu kontroly patrí minimálne jeden súbor priamo prepojených bezpečnostných opatrení prílohy I k tomuto nariadeniu a príslušné vykonávacie akty monitorované ako jedna činnosť alebo v rámci primeranej časovej lehoty, ktorá zvyčajne nepresahuje tri mesiace. Preskúmanie sa týka reprezentatívnej vzorky informácií.

7.2. Súbor priamo prepojených bezpečnostných opatrení je súbor dvoch alebo viacerých požiadaviek, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu, a príslušných vykonávacích aktov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú do takej miery, že dosiahnutie cieľa nie je možné primerane vyhodnotiť, ak sa na ne neprihliada spoločne. Medzi tieto súbory patria súbory uvedené v dodatku I k tejto prílohe.

7.3. Kontroly sa neoznamujú. V prípade, že príslušný orgán sa domnieva, že to nie je realizovateľné, kontroly je možné oznámiť. V rámci metodiky vykonávania kontroly sa zohľadňujú tieto prvky:

a) prípravná fáza;

b) činnosť na mieste;

c) vyhodnotenie, v závislosti od frekvencie a výsledkov monitorovacích činností;

d) predkladanie správ/zaznamenávanie;

e) proces nápravy a jeho sledovanie.

7.4. Na potvrdenie účinnosti bezpečnostných opatrení sa výkon kontroly opiera o systematické zhromažďovanie informácií jednou alebo viacerými z týchto techník:

a) preskúmanie dokumentov;

b) pozorovania;

c) pohovory;

d) overenia.

7.5. Na letiskách s ročným objemom prepravy viac ako 2 milióny cestujúcich je minimálna frekvencia kontrol všetkých súborov priamo prepojených bezpečnostných opatrení uvedených v kapitolách 1 až 6 prílohy I k tomuto nariadeniu aspoň raz za 12 mesiacov, ak sa v tomto čase na danom letisku nevykonal audit. Frekvenciu kontrol všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v kapitolách 7 až 12 prílohy I určí príslušný orgán na základe posúdenia rizika.

7.6. Ak sa na území členského štátu nenachádza žiadne letisko, ktorého ročný objem prepravy by bol väčší ako 2 milióny cestujúcich, požiadavky uvedené v bode 7.5 sa vzťahujú na letisko na jeho území s najväčším ročným objemom prepravy.

8.   TESTY

8.1. Testy sa vykonávajú s cieľom preskúmať účinnosť vykonávania minimálne týchto bezpečnostných opatrení:

a) kontrola prístupu do vyhradených bezpečnostných priestorov;

b) ochrana lietadiel;

c) detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny;

d) detekčná kontrola zamestnancov a predmetov, ktoré majú pri sebe;

e) ochrana podanej batožiny;

f) detekčná kontrola nákladu alebo poštových zásielok;

g) ochrana nákladu a poštových zásielok.

8.2. Vzhľadom na právne, bezpečnostné a prevádzkové požiadavky sa vypracuje skúšobný protokol vrátane metodiky. Táto metodika sa týka týchto prvkov:

a) prípravná fáza;

b) činnosť na mieste;

c) vyhodnotenie, v závislosti od frekvencie a výsledkov monitorovacích činností;

d) predkladanie správ/zaznamenávanie;

e) proces nápravy a súvisiace sledovanie.

9.   PRIESKUMY

9.1. Prieskumy sa vykonávajú vždy, keď príslušný orgán zistí, že je potrebné opätovne vyhodnotiť operácie s cieľom určiť a riešiť akékoľvek slabé miesta. V prípade zistenia slabého miesta bude príslušný orgán vyžadovať, aby sa vykonali ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú danému ohrozeniu.

10.   PODÁVANIE SPRÁV

10.1. Činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov sa oznamujú alebo zaznamenávajú v štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje vykonávanie priebežnej analýzy trendov.

10.2. Je potrebné uviesť tieto prvky:

a) druh činnosti;

b) monitorované letisko, prevádzkovateľ alebo subjekt;

c) dátum a čas činnosti;

d) mená audítorov vykonávajúcich činnosť;

e) rozsah činnosti;

f) zistenia s príslušnými ustanoveniami národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

g) klasifikácia dodržiavania predpisov;

h) odporúčania týkajúce sa nápravných činností, ak je to vhodné;

i) lehota na vykonanie nápravy, ak je to vhodné.

10.3. V prípade zistenia nedostatkov oznámi príslušný orgán príslušné zistenia letisku, prevádzkovateľom alebo subjektom podliehajúcim monitorovaniu.

11.   SPOLOČNÁ KLASIFIKÁCIA DODRŽIAVANIA PREDPISOV

11.1. Činnosťami týkajúcimi sa monitorovania dodržiavania predpisov sa hodnotí vykonávanie národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva, pričom sa používa harmonizovaný systém klasifikácie dodržiavania predpisov ustanovený v dodatku II.

12.   NÁPRAVA NEDOSTATKOV

12.1. Náprava zistených nedostatkov sa vykonáva okamžite. V prípade, že nápravu nie je možné vykonať okamžite, je potrebné prijať kompenzačné opatrenia.

12.2. Príslušný orgán vyžaduje, aby letiská, prevádzkovatelia alebo subjekty, na ktoré sa vzťahujú činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov, predložili na schválenie akčný plán riešenia všetkých nedostatkov uvedených v správach spoločne s lehotami na realizáciu nápravných činností a aby potvrdili ukončenie procesu nápravy.

13.   NÁSLEDNÉ ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA OVERENIA NÁPRAVY

13.1. Keď letisko, prevádzkovateľ alebo subjekt podliehajúci monitorovaniu potvrdí vykonanie požadovaných nápravných činností, príslušný orgán overí vykonanie týchto nápravných činností.

13.2. Pri následných činnostiach sa používa najvhodnejšia metóda monitorovania.

14.   DOSTUPNOSŤ AUDÍTOROV

14.1. Každý členský štát zabezpečí, aby príslušný orgán mal priamo alebo pod jeho dohľadom k dispozícii dostatočný počet audítorov na výkon všetkých činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov.

15.   KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIA NA AUDÍTOROV

15.1. Každý členský štát zabezpečí, aby audítori vykonávajúci funkcie v mene príslušného orgánu:

a) nemali žiadne zmluvné alebo finančné záväzky vo vzťahu k letisku, prevádzkovateľovi alebo subjektu, ktorý sa má monitorovať, a

b) mali primerané zručnosti vrátane dostatočných teoretických a praktických skúseností v príslušnej oblasti.

Audítori podliehajú osvedčeniu alebo rovnocennému schváleniu zo strany príslušného orgánu.

15.2. Audítori musia mať tieto zručnosti:

a) znalosť súčasných platných bezpečnostných opatrení, ako aj spôsobu ich uplatňovania v prípade skúmaných činností vrátane:

 znalosti bezpečnostných zásad,

 znalosti úloh dohľadu,

 znalosti faktorov vplývajúcich na ľudskú výkonnosť;

b) pracovná znalosť bezpečnostných technológií a techník;

c) znalosť zásad, postupov a techník monitorovania dodržiavania predpisov;

d) pracovná znalosť skúmaných činností;

e) znalosť úlohy a právomocí audítora.

15.3. Audítori sa podrobujú opakovanej odbornej príprave, ktorá sa uskutočňuje dostatočne často na to, aby sa zachovali existujúce a nadobudli nové zručnosti, s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti bezpečnosti.

16.   PRÁVOMOCI AUDÍTOROV

16.1. Audítorom vykonávajúcim monitorovacie činnosti sa poskytne dostatočná právomoc na získanie informácií, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich úloh.

16.2. Audítori nosia identifikačný preukaz, ktorých ich oprávňuje k výkonu činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov v mene príslušného orgánu a ktorý im zabezpečuje prístup do všetkých požadovaných priestorov.

16.3. Audítori majú oprávnenie:

a) získať okamžitý prístup do všetkých príslušných priestorov vrátane lietadiel a budov na monitorovacie účely a

b) požadovať správne uplatňovanie alebo opätovné uplatňovanie bezpečnostných opatrení.

16.4. Vzhľadom na právomoci prenesené na audítorov príslušný orgán postupuje v súlade s bodom 2.3 v týchto prípadoch:

a) úmyselné kladenie prekážok alebo bránenie pri výkone činnosti audítora;

b) nepredloženie požadovaných informácií audítorovi alebo odmietnutie poskytnúť audítorovi takéto informácie;

c) úmyselné predloženie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií audítorovi s cieľom podvodu a

d) vydávanie sa za audítora s cieľom podvodu.

17.   OSVEDČENÉ POSTUPY

17.1. Členské štáty informujú Komisiu o osvedčených postupoch týkajúcich sa programu kontroly kvality, metodológie auditu a audítorov. Komisia si tieto informácie vymieňa s členskými štátmi.

18.   PODÁVANIE SPRÁV KOMISII

18.1. Členské štáty každoročne predkladajú Komisii správy o vykonávaných opatreniach na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tohto nariadenia a o stave bezpečnostnej ochrany letectva na letiskách nachádzajúcich sa na ich území. Referenčné obdobie pre podávanie správ je 1. január – 31. december. Správa musí byť zaslaná do troch mesiacov po uplynutí referenčného obdobia.

18.2. Obsah správy je v súlade s dodatkom III a vypracovaný podľa predlohy, ktorú predložila Komisia.

18.3. Komisia si hlavné závery vyplývajúce z týchto správ vymieňa s členskými štátmi.
Dodatok I

Prvky, ktoré majú byť obsiahnuté v súbore priamo prepojených bezpečnostných opatrení

Súbory priamo prepojených bezpečnostných opatrení, ako sa uvádza v bode 7.1 prílohy II, obsahujú tieto prvky prílohy I k tomuto nariadeniu a príslušné ustanovenia v jeho vykonávacích aktoch:

Bod 1 – Bezpečnostná ochrana letiska:

i) bod 1.1 alebo

ii) bod 1.2. (okrem ustanovení týkajúcich sa identifikačných kariet a povolenia na vjazd pre vozidlá), alebo

iii) bod 1.2 (ustanovenia týkajúce sa identifikačných kariet), alebo

iv) bod 1.2 (ustanovenia týkajúce sa povolení na vjazd pre vozidlá), alebo

v) bod 1.3 a príslušné prvky bodu 12, alebo

vi) bod 1.4, alebo

vii) bod 1.5.

Bod 2 – Demarkačné priestory letísk:

celý bod.

Bod 3 – Bezpečnostná ochrana lietadla:

i) bod 3.1 alebo

ii) bod 3.2.

Bod 4 – Cestujúci a príručná batožina:

i) bod 4.1 a príslušné prvky bodu 12 alebo

ii) bod 4.2, alebo

iii) bod 4.3.

Bod 5 – Podaná batožina:

i) bod 5.1 a príslušné prvky bodu 12 alebo

ii) bod 5.2, alebo

iii) bod 5.3.

Bod 6 – Náklad a poštové zásielky:

i) všetky ustanovenia týkajúce sa detekčnej a bezpečnostnej kontroly uplatňované oprávneným zástupcom, okrem prípadov uvedených v bodoch ii) až v), alebo

ii) všetky ustanovenia týkajúce sa bezpečnostných kontrol uplatňované známymi odosielateľmi, alebo

iii) všetky ustanovenia týkajúce sa známych odosielateľov pre nákladné lietadlá, alebo

iv) všetky ustanovenia týkajúce sa prepravy nákladu a poštových zásielok, alebo

v) všetky ustanovenia týkajúce sa ochrany nákladu a poštových zásielok na letiskách.

Bod 7 – Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu:

celý bod.

Bod 8 – Dodávky potrebné počas letu:

celý bod.

Bod 9 – Letiskové dodávky:

celý bod.

Bod 10 – Opatrenia bezpečnostnej ochrany počas letu:

celý bod.

Bod 11 – Prijímanie, školenie a výcvik zamestnancov:

i) všetky ustanovenia týkajúce sa prijímania zamestnancov letiska, leteckého dopravcu alebo subjektu, alebo

ii) všetky ustanovenia týkajúce sa odbornej prípravy zamestnancov letiska, leteckého dopravcu alebo subjektu.
Dodatok II

Harmonizovaný systém klasifikácie dodržiavania predpisov

Na hodnotenie vykonávania národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva sa uplatňuje táto klasifikácia dodržiavania predpisov. 

Bezpečnostný audit

Kontrola

Test

Plne v súlade

image

image

image

Je v súlade, vyžaduje sa však zlepšenie

image

image

image

Nie je v súlade

image

image

image

Nie je v súlade, vážne nedostatky

image

image

image

Neuplatňuje sa

image

image

 

Nepotvrdené

image

image

image
Dodatok III

OBSAH SPRÁVY PREDLOŽENEJ KOMISII

1.    Organizačná štruktúra, zodpovednosti a zdroje

a) Štruktúra organizácie kontroly kvality, zodpovednosti a zdroje vrátane plánovaných zmien v budúcnosti [pozri bod 3.2 písm. a)].

b) Počet audítorov – súčasný a plánovaný (pozri bod 14).

c) Ukončená odborná príprava audítorov (pozri bod 15.2).

2.    Činnosti výkonu monitorovania

Všetky vykonané monitorovacie činnosti s presným určením:

a) typu (bezpečnostný audit, úvodná kontrola, následná kontrola, test, iné);

b) monitorovaných letísk, prevádzkovateľov alebo subjektov;

c) rozsahu pôsobnosti;

d) frekvencie a

e) celkového počtu človekodní strávených v teréne.

3.    Činnosti smerujúce k náprave nedostatkov

a) Stav realizácie činností smerujúcich k náprave nedostatkov.

b) Hlavné vykonané alebo plánované činnosti (napr. vytvorenie nových miest, kúpa vybavenia, stavebné práce) a pokrok dosiahnutý v oblasti nápravy.

c) Použité vynucovacie opatrenia [pozri bod 3.2 písm. f)].

4.    Všeobecné údaje a trendy

a) Celkový vnútroštátny ročný objem prepravy cestujúcich a nákladu a počet pohybov lietadiel.

b) Zoznam letísk podľa kategórie.

c) Počet leteckých dopravcov pôsobiacich z daného územia podľa kategórie (vnútroštátne, EÚ, tretia krajina).

d) Počet oprávnených zástupcov.

e) Počet spoločností zaoberajúcich sa palubnými službami.

f) Počet spoločností zaoberajúcich sa čistiacimi službami.

g) Približný počet ďalších subjektov so zodpovednosťami v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva (známi odosielatelia, spoločnosti pozemnej obsluhy).

5.    Stav bezpečnostnej ochrany letectva na letiskách

Všeobecný kontext stavu bezpečnostnej ochrany letectva v členskom štáte.( 1 ) Ú. v. EÚ C 185, 8.8.2006, s. 17.

( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 300 E, 9.12.2006, s. 463), spoločná pozícia Rady z 11. decembra 2006 (Ú. v. EÚ C 70 E, 27.3.2007, s. 21) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. marca 2008.

( 3 ) Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 849/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 1).

( 4 ) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).

( 5 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 6 ) Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

Top