Help Print this page 

Document 32016D2316

Title and reference
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2316 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1849 o opatreniach na ochranu pred zavlečením škodlivých organizmov na územie Únie a ich rozšírením na ňom, pokiaľ ide o určité druhy zeleniny s pôvodom v Ghane

C/2016/8388
  • In force
OJ L 345, 20.12.2016, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2316/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/66


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2316

zo 16. decembra 2016,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1849 o opatreniach na ochranu pred zavlečením škodlivých organizmov na územie Únie a ich rozšírením na ňom, pokiaľ ide o určité druhy zeleniny s pôvodom v Ghane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 tretiu vetu,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1849 (2) sa zakazuje vstup rastlín (s výnimkou semien) Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. a Solanum L. s výnimkou S. lycopersicum L. s pôvodom v Ghane na územie Únie.

(2)

Uvedený zákaz je časovo obmedzený. Uplatňuje sa do konca roka 2016. Audit vykonaný v septembri 2016 v Ghane odhalil pretrvávajúce nedostatky v systéme, ktorý uvedená tretia krajina používa na vydávanie rastlinolekárskych osvedčení pre vývoz. Preto je vhodné uvedený zákaz predĺžiť do 31. decembra 2017.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1849 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 2 vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/1849 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Článok 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2017.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1849 z 13. októbra 2015 o opatreniach na ochranu pred zavlečením škodlivých organizmov na územie Únie a ich rozšírením na ňom, pokiaľ ide o určité druhy zeleniny s pôvodom v Ghane (Ú. v. EÚ L 268, 15.10.2015, s. 33).


Top