Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2316

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2316 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1849 o opatreniach na ochranu pred zavlečením škodlivých organizmov na územie Únie a ich rozšírením na ňom, pokiaľ ide o určité druhy zeleniny s pôvodom v Ghane

C/2016/8388

OJ L 345, 20.12.2016, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2316/oj

20.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/66


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2316

zo 16. decembra 2016,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1849 o opatreniach na ochranu pred zavlečením škodlivých organizmov na územie Únie a ich rozšírením na ňom, pokiaľ ide o určité druhy zeleniny s pôvodom v Ghane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 tretiu vetu,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1849 (2) sa zakazuje vstup rastlín (s výnimkou semien) Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. a Solanum L. s výnimkou S. lycopersicum L. s pôvodom v Ghane na územie Únie.

(2)

Uvedený zákaz je časovo obmedzený. Uplatňuje sa do konca roka 2016. Audit vykonaný v septembri 2016 v Ghane odhalil pretrvávajúce nedostatky v systéme, ktorý uvedená tretia krajina používa na vydávanie rastlinolekárskych osvedčení pre vývoz. Preto je vhodné uvedený zákaz predĺžiť do 31. decembra 2017.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1849 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 2 vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/1849 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Článok 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2017.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1849 z 13. októbra 2015 o opatreniach na ochranu pred zavlečením škodlivých organizmov na územie Únie a ich rozšírením na ňom, pokiaľ ide o určité druhy zeleniny s pôvodom v Ghane (Ú. v. EÚ L 268, 15.10.2015, s. 33).


Top