EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0882-20140630

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/882/2014-06-30

2004R0882 — SK — 30.06.2014 — 012.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004

z 29. apríla 2004

o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

(Ú. v. ES L 165, 30.4.2004, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006,

  L 136

3

24.5.2006

 M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006,

  L 363

1

20.12.2006

 M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 180/2008 z 28. februára 2008

  L 56

4

29.2.2008

 M4

NARIADENIE RADY (ES) č. 301/2008 zo 17. marca 2008,

  L 97

85

9.4.2008

 M5

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008

  L 201

29

30.7.2008

►M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1029/2008 z 20. októbra 2008,

  L 278

6

21.10.2008

►M7

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 87/2011 z 2. februára 2011,

  L 29

1

3.2.2011

►M9

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 208/2011 z 2. marca 2011,

  L 58

29

3.3.2011

►M11

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 563/2012 z 27. júna 2012,

  L 168

24

28.6.2012

►M12

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M13

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014,

  L 189

1

27.6.2014
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004

z 29. apríla 2004

o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratáEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 37, 95 a 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskejo hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 3 ),

keďže:

(1)

je potrebné, aby krmivá a potraviny boli bezpečné a zdravotne neškodné. Legislatíva spoločenstva obsahuje skupinu predpisov na zabezpečenie dosiahnutia tohto cieľa. Tieto predpisy sa vzťahujú na výrobu krmív a potravín a na ich uvádzanie na trh;

(2)

základné predpisy týkajúce sa potravinového a krmivového práva, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( 4 );

(3)

okrem týchto základných predpisov špecifickejšie potravinové a krmivové právo pokrýva rôzne oblasti, ako je výživa zvierat, vrátane medikovaných krmív, hygiena krmív a potravín, zoonózy, vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, rezíduá, kontaminanty, kontrola a eradikácia chorôb zvierat ovplyvňujúcich verejné zdravie, označovanie krmív a potravín, pesticídy, prísady do krmív a potravín, vitamíny, nerastné soli, stopové prvky a iné prísady, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, požiadavky na kvalitu a zloženie, pitná vody, ionizácia, nové potraviny a geneticky modifikované organizmy (GMO);

(4)

potravinové a krmivové právo spoločenstva vychádza zo zásady, že prevádzkovatelia sú vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie krmív a potravín v podnikoch, ktoré majú pod kontrolou, povinní zabezpečiť, aby krmivá a potraviny spĺňali požiadavky potravinového a krmivového práva, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť;

(5)

zdravie zvierat a o starostlivosť o zvieratá sú dôležité faktory, ktoré prispievajú ku kvalite a bezpečnosti potravín, ku prevencii rozširovania chorôb zvierat a k humánnemu zaobchádzaniu so zvieratami. Predpisy, ktoré pokrývajú tieto otázky, sú stanovené vo viacerých aktoch. V týchto aktoch sú uvedené povinnosti fyzických a právnických osôb týkajúce sa zdravia zvierat a o starostlivosti o zvieratá, ako aj povinnosti príslušných orgánov;

(6)

je potrebné, aby členské štáty vynucovali potravinové a krmivové právo a predpisy o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, aby sledovali a overovali, či prevádzkovatelia dodržiavajú vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie príslušné požiadavky tohto práva a týchto predpisov. Na tento účel je potrebné organizovať úradné kontroly;

(7)

preto je vhodné zaviesť na úrovni spoločenstva zosúladený rámec všeobecných predpisov na organizovanie takýchto kontrol. Je vhodné vyhodnotiť vo svetle skúseností, či tento všeobecný rámec náležito funguje, najmä v oblasti zdravia zvierat a o starostlivosti o zvieratá. Je preto vhodné, aby Komisia predložila správu spolu so všetkými potrebnými návrhmi;

(8)

ako všeobecné pravidlo, tento rámec na úrovni spoločenstva nemá obsahovať úradné kontroly s ohľadom na organizmy nebezpečné pre rastliny a rastlinné výrobky, nakoľko tieto kontroly sú už primerane pokryté smernicou Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov nebezpečných pre rastliny a rastlinné výrobky do spoločenstva a proti ich rozširovaniu v spoločenstve ( 5 ). Určité aspekty tohto nariadenia je však potrebné uplatňovať aj v oblasti zdravia rastlín, najmä tie aspekty, ktoré sa týkajú vytvorenia viacročných národných plánov kontroly a inšpekcií spoločenstva v členských štátoch a v tretích krajinách. Preto je vhodné primerane zmeniť a doplniť smernicu 2000/29/ES;

(9)

nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 6 ), (EHS) č. 2081/92 z 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 7 ), a (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny ( 8 ) obsahujú špecifické opatrenia na overovanie dodržiavania požiadaviek, ktoré sú v nich uvedené. Je potrebné, aby požiadavky tohto nariadenia boli dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili špecifické vlastnosti týchto oblastí;.

(10)

na overenie dodržiavania predpisov o spoločnej organizácii trhov poľnohospodárskych výrobkov (poľné plodiny, hrozno, olivový olej, ovocie a zelenina, chmeľ, mlieko a mliečne výrobky, hovädzie a teľacie, ovčie a kozie mäso a med) je už dobre zavedený špecifický systém kontrol. Je preto potrebné, aby sa toto nariadenie neuplatňovalo v týchto oblastiach, o to viac, že ciele tohto nariadenia sa líšia od cieľov, ktoré sledujú mechanizmy kontrol pre organizovanie spoločného trhu poľnohospodárskych výrobkov;

(11)

je potrebné, aby orgány príslušné na vykonávanie úradných kontrol spĺňali niekoľko prevádzkových kritérií, aby sa zabezpečila ich nestrannosť a výkonnosť. Je potrebné, aby mali dostatok vhodne kvalifikovaných a skúsených zamestnancov a aby mali primerané prevádzky a zariadenia, potrebné na náležitý výkon ich povinností;.

(12)

je potrebné, aby sa úradné kontroly vykonávali s použitím primeraných techník, vyvinutých na ten účel, vrátane rutinných kontrol v rámci dozoru a intenzívnejších kontrol ako sú inšpekcie, overovania, audity, odoberanie a testovanie vzoriek. Správne zavedenie týchto techník vyžaduje primerané školenie personálu, ktorý tieto kontroly vykonáva. Školenie sa vyžaduje aj na to, aby sa zabezpečilo, aby príslušné orgány prijímali rozhodnutia jednotným spôsobom, najmä pokiaľ ide o zavádzanie zásad analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP);

(13)

je potrebné, aby frekvencia úradných kontrol bola pravidelná a úmerná riziku, berúc pri tom do úvahy výsledky kontrol, ktoré vykonali prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín v rámci programov kontroly na základe HACCP alebo v rámci programov zabezpečenia kvality, ak sú tieto programy navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá. Je potrebné, aby sa v prípade podozrenia z nedodržania predpisov vykonávali kontroly ad hoc. Je potrebné, aby ďalšie kontroly ad hoc vykonávali kedykoľvek, a to aj v prípade, keď neexistuje podozrenie z nedodržania predpisov,

(14)

je potrebné, aby sa úradné kontroly uskutočňovali na základe zdokumentovaných postupov, aby sa tak zabezpečil jednotný výkon týchto kontrol a ich dôsledne vysoká kvalita;

(15)

je potrebné, aby príslušné orgány zabezpečili, aby do výkonu úradných kontrol boli zapojené rôzne kontrolné jednotky, a aby existovali a účinne sa zavádzali vhodné koordinačné postupy;

(16)

okrem toho je potrebné, aby príslušné orgány zabezpečili, aby v prípadoch, keď bola kompetencia výkonu úradných kontrol delegovaná z centrálnej úrovne na regionálnu alebo lokálnu úroveň, existovala účinná a efektívna koordinácia medzi centrálnou úrovňou a regionálnou alebo lokálnou úrovňou;

(17)

je potrebné, aby laboratóriá, zapojené do analyzovania úradných vzoriek, pracovali v súlade s medzinárodne schválenými postupmi alebo výkonovými normami na základe kritérií a aby používali také analytické metódy, ktoré boli, nakoľko je to možné, uznané. Predovšetkým je potrebné, aby, takéto laboratóriá mali zariadenia, ktoré umožňuje správne určovanie takých noriem, ako je maximálna úroveň rezíduí, stanovená legislatívou spoločenstva;

(18)

menovanie referenčného laboratória spoločenstva a národných referenčných laboratórií má prispieť k vysokej kvalite a jednotnosti analytických výsledkov. Tento cieľ možno dosiahnuť takými činnosťami ako je uplatnenie uznaných analytických metód, pričom sa zabezpečí dostupnosť referenčných materiálov, organizácia porovnávacích testov a školenie personálu laboratórií;

(19)

je potrebné, aby činnosť referenčných laboratórií pokrývala všetky oblasti potravinového a krmivového práva a zdravia zvierat, predovšetkým v tých oblastiach, kde sú potrebné presné analytické a diagnostické výsledky;

(20)

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vyvinul európske normy (normy EN), vhodné na účely tohto nariadenia. Tieto normy EN súvisia najmä s prevádzkou a vyhodnocovaním skúšobných laboratórií a s prevádzkou a akreditovaním kontrolných orgánov. Medzinárodné normy vyvinula aj Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná únia teoretickej a úžitkovej chémie (IUPAC). V určitých dobre definovaných prípadoch môžu byť tieto normy vhodné na účely tohto nariadenia, keď berieme do úvahy, že v potravinovom a krmivovom práve sú stanovené výkonové kritériá s cieľom zabezpečenia flexibilnosti a nákladovej efektívnosti;

(21)

je potrebné, aby sa prijali ustanovenia na delegovanie kompetencie na výkon špecifických úloh v oblasti kontroly od príslušného orgánu kontrolnému orgánu, ako aj ustanovenia o podmienkach, za ktorých možno takéto delegovanie uskutočniť;

(22)

je potrebné, aby boli k dispozícii primerané postupy spolupráce príslušných orgánov v členských štátoch a medzi členskými štátmi, najmä v prípade, keď úradné kontroly odhalia problémy v oblasti krmív a potravín, ktoré sa týkajú viac než jedného členského štátu. Aby sa takáto spolupráca uľahčila, je potrebné, aby členské štáty menovali jeden alebo viac styčných orgánov, ktorých úlohou bude koordinovanie odosielania a prijímania žiadostí o pomoc;

(23)

podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 bude členský štát informovať Komisiu, ak má k dispozícii informácie, týkajúce sa existencie vážneho priameho alebo nepriameho rizika zdravia ľudí, vyplývajúceho z krmív alebo potravín;

(24)

je dôležité vytvoriť jednotné postupy kontroly krmív a potravín, ktoré prišli na územie spoločenstva z tretích krajín, berúc do úvahy, že harmonizované postupy pre dovoz krmív a potravín živočíšneho pôvodu už zaviedla smernica Rady 97/78/ES ( 9 ) a pre dovoz živých zvierat smernica Rady 91/496/EHS ( 10 ).

Tieto existujúce postupy náležito fungujú a je potrebné, aby sa zachovali;

(25)

kontroly krmív a potravín z tretích krajín, spomenuté v smernici 97/78/ES, sa obmedzujú na veterinárne hľadiská. Je potrebné doplniť tieto kontroly úradnými kontrolami tých hľadísk, ktoré nie sú pokryté veterinárnymi kontrolami, ako sú prísady, označovanie, sledovateľnosť a ožiarenie potravín a materiálov v kontakte s potravinami;

(26)

legislatíva spoločenstva okrem toho zavádza postupy kontroly dovezených krmív, a to smernicou 95/53/ES z 25. októbra 1995, ktorou sa stanovujú zásady, ktorými sa riadi organizovanie úradných inšpekcií v oblasti výživy zvierat ( 11 ). Táto smernica obsahuje zásady a postupy, ktoré musia uplatňovať členské štáty pri prepúšťaní dovezených krmív do voľného obehu;

(27)

je vhodné stanoviť predpisy spoločenstva, aby sa zabezpečilo, aby krmivá a potraviny z tretích krajín pred prepustením do voľného obehu boli podrobené úradným kontrolám. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať kontrolám dovozu krmív a potravín, pre ktoré môže existovať zvýšené riziko kontaminácie;

(28)

okrem toho je potrebné, aby sa prijali ustanovenia o organizácii úradných kontrol krmív a potravín, ktoré prišli na územie spoločenstva na základe iných colných postupov než je voľný obeh, najmä tých, ktoré prišli na územie spoločenstva na základe colných postupov uvedených v bodoch b) až f) článku 4 odsek 16 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa zavádza Colný zákonník spoločenstva ( 12 ), ako aj tých ktoré prišli dobezcolnej zóny alebo do bezcolného skladu. Sem patrí aj vstup krmív a potravín z tretích krajín cestujúcimi medzinárodných dopravných prostriedkov a v balíkoch, poslaných poštou;

(29)

na účely úradných kontrol krmív a potravín je potrebné definovať územie spoločenstva, na ktorom sa tieto predpisy uplatňujú, aby sa zabezpečilo, aby krmivá a potraviny ktoré prišli na územie spoločenstva, boli podrobené kontrolám, stanoveným v tomto nariadení. Toto územie nie je nevyhnutne to isté ako je to uvedené v článku 299 zmluvy, ani ako je to uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

(30)

v záujme zabezpečenia efektívnejšej organizácie úradných kontrol krmív a potravín z tretích krajín a v záujme uľahčenia obchodných tokov môže byť potrebné stanoviť špecifické miesta vstupu krmív a potravín z tretích krajín na územie spoločenstva. Podobne môže byť potrebné vyžadovať vopred oznámenie o príchode tovaru na územie spoločenstva. Je potrebné zabezpečiť, aby každé určené hraničné kontrolné pracovisko pri vstupe malo prístup k príslušným zariadeniam, aby dokázalo robiť kontroly v rozumných časových limitoch;

(31)

pri stanovovaní predpisov o úradných kontrolách krmív a potravín z tretích krajín je potrebné zabezpečiť, aby príslušné orgány a colné služby spolupracovali, berúc do úvahy tú skutočnosť, že príslušné predpisy sú už zakotvené v nariadení Rady (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov ( 13 );

(32)

je potrebné, aby boli na organizovanie úradných kontrol k dispozícii primerané finančné zdroje. Preto je potrebné, aby príslušné orgány členských štátov boli schopné uvaliť poplatky alebo sadzby na pokrytie nákladov, ktoré vznikli v dôsledku úradných kontrol. Pri tomto postupe budú môcť príslušné orgány členských štátov slobodne stanovovať poplatky alebo sadzby ako jednorazové sumy na základe vzniknutých nákladov, so zohľadnením špecifickej situácie zariadenia. Keď sa od prevádzkovateľov vyberajú poplatky, je potrebné uplatňovať všeobecné zásady. Preto je vhodné stanoviť kritériá stanovovania výšky poplatkov za inšpekciu. Pokiaľ ide o poplatky uplatniteľné na kontrolu dovozu, je vhodné priamo stanoviť sadzby pre hlavné dovážané položky, aby sa zabezpečilo ich jednotné uplatňovanie a aby sa nenarúšal trh;

(33)

potravinové a krmivové právo spoločenstva zakotvuje registráciu alebo schvaľovanie určitých podnikov v oblasti krmív a potravín príslušným orgánom. Predovšetkým ide o nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ( 14 ), nariadenie (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, smernica Rady 95/69/ES z 22. decembra 1995, ktorou sa stanovujú podmienky a organizácia schvaľovania a registrovania prevádzkární a sprostredkovateľov, podnikajúcich v oblasti výživy zvierat ( 15 ), a budúce nariadenie o hygiene potravín;

je potrebné stanoviť postupy na zabezpečenie toho, aby sa registrovanie a schvaľovanie podnikov podnikajúcich v oblasti krmív a potravín, vykonávali účinným a transparentným spôsobom;

(34)

v záujme dosiahnutia globálneho a jednotného prístupu v súvislosti s úradnými kontrolami je potrebné, aby členské štáty prijali a zaviedli viacročné národné plány kontroly podľa širokých usmernení prijatých na úrovni spoločenstva. Je potrebné, aby tieto usmernenia podporovali súvislé národné stratégie a identifikovali priority na základe rizika a najúčinnejšie kontrolné postupy. Je potrebné, aby stratégia spoločenstva definovala obsiahly a integrovaný prístup k prevádzke kontrol. Vzhľadom na nezáväznú povahu niektorých technických usmernení, ktoré je potrebné stanoviť, je vhodné stanoviť ich pomocou postupu Poradného výboru;

(35)

je potrebné, aby viacročné národné plány kontroly pokrývali potravinové a krmivové právo a legislatívu v oblasti zdravia zvierat a o starostlivosti o zvieratá;

(36)

je potrebné, aby viacročné národné plány kontroly vytvorili solídny základ, na ktorom budú inšpekčné služby Komisie vykonávať kontroly v členských štátoch. Je potrebné, aby tieto plány kontroly umožňovali inšpekčným službám Komisie overovať, či sú úradné kontroly v členských štátoch organizované v súlade s kritériami, stanovenými v tomto nariadení. Tam, kde je to vhodné, a najmä tam, kde audit členských štátov voči viacročným národným plánom kontroly odhalil slabé miesta alebo nedostatky, je potrebné vykonávať podrobné inšpekcie a audity;

(37)

je potrebné, aby sa od členských štátov vyžadovalo, aby predkladali Komisii výročné správy s informáciami o zavádzaní viacročných národných plánov kontroly. Je potrebné, aby súčasťou týchto správ boli výsledky úradných kontrol a auditov, vykonaných počas predchádzajúceho roka a v prípade potreby aj aktualizáciu pôvodného plánu kontroly, vykonanú na základe týchto výsledkov;

(38)

je potrebné, aby kontroly spoločenstva v členských štátoch umožňovali kontrolným službám Komisie overiť si, či sa potravinové a krmivové právo a legislatíva o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá zavádza v celom spoločenstve jednotným a správnym spôsobom;

(39)

na to, aby sa overilo dodržiavanie potravinového a krmivového práva spoločenstva a legislatívy v oblasti zdravia zvierat a prípadne starostlivosti o zvieratá alebo rovnocenných predpisov, sa požadujú kontroly spoločenstva v tretích krajinách. Okrem toho sa od tretích krajín môže žiadať, aby poskytovali informácie o svojich systémoch kontroly. Je potrebné, aby tieto informácie, ktoré je potrebné vytvoriť na základe usmernení spoločenstva, tvorili základ následných kontrol spoločenstva, ktoré je potrebné vykonávať v multidisciplinárnom rámci, pokrývajúcom hlavné rezorty, vyvážajúce do spoločenstva. Tento vývoj by mal umožniť zjednodušenie súčasného režimu, zlepšiť spoluprácu pri účinnej kontrole a následne uľahčiť obchodné toky;

(40)

v záujme zabezpečenia toho, aby dovážané tovar spĺňali potravinové a krmivové právo spoločenstva alebo rovnocenné predpisy, je potrebné zaviesť postupy, ktoré umožňujú podľa potreby definovať podmienky dovozu a požiadavky na certifikáciu;

(41)

porušenie potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá môže znamenať ohrozenie zdravia ľudí, zdravia zvierat a o starostlivosti o zvieratá. Je potrebné, aby prípady takéhoto porušenia podliehali účinným, odradzujúcim a úmerným opatreniam na národnej úrovni v celom spoločenstve;

(42)

je potrebné, aby takéto opatrenia obsahovali administratívne konanie príslušných orgánov v členských štátoch, ktoré majú mať na tento účel zavedené postupy. Výhodou takýchto postupov je, že na nápravu situácie možno podniknúť rýchle kroky;

(43)

je potrebné, aby prevádzkovatelia mali právo odvolať sa voči rozhodnutiam príslušného orgánu na základe úradných kontrol, a aby boli o tomto práve informovaní;

(44)

je primerané vziať do úvahy osobitné potreby rozvojových krajín a najmä najmenej rozvinutých krajín, a zaviesť príslušné opatrenia. Je potrebné, aby Komisia dôsledne podporovala rozvojové krajiny s ohľadom na krmivovú a potravinovú bezpečnosť, ktorá je dôležitým prvkom zdravia ľudí a obchodného rozvoja. Je potrebné, aby sa takáto podpora organizovala v kontexte koncepcie spoločenstva v oblasti rozvojovej spolupráce;

(45)

predpisy uvedené v tomto nariadení podpierajú integrovaný a horizontálny prístup, potrebný na zavedenie súvislej koncepcie kontrol v oblasti krmivovej a potravinovej bezpečnosti a zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá. Je však potrebné, aby sa, tam, kde je to potrebné, vyvinuli na úrovni spoločenstva osobitné predpisy o kontrole, napríklad s ohľadom na stanovenie maximálneho obsahu rezíduí pre určité kontaminanty. Podobne je potrebné zachovať špecifickejšie predpisy, ktoré už existujú v oblasti krmív a potravín a zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá;

sem patria najmä tieto akty: smernica 96/22/ES ( 16 ), smernica Rady 96/23/ES ( 17 ), nariadenie (ES) č. 854/2004 ( 18 ), nariadenie (ES) č. 999/2001 ( 19 ), nariadenie (ES) č. 2160/2003 ( 20 ), smernica 86/362/EHS ( 21 ), smernica 90/642/EHS ( 22 ) a z nich vyplývajúce vykonávacie predpisy, smernica 92/1/EHS ( 23 ), smernica 92/2/EHS ( 24 ) a akty o kontrole chorôb zvierat, ako je slintačka a krívačka, horúčka ošípaných atď., ako aj požiadavky na úradné kontroly v oblasti starostlivosti o zvieratá;

(46)

toto nariadenie pokrýva oblasti, ktoré sú už pokryté určitými aktmi, ktoré sú dnes účinné. Je preto vhodné zrušiť najmä nasledujúce akty o kontrolách krmív a potravín a nahradiť ich ustanoveniami tohto nariadenia: smernica 70/373/EHS ( 25 ), smernica 85/591/EHS ( 26 ), smernica 89/397/EHS ( 27 ), smernica 93/99/EHS ( 28 ), rozhodnutie93/383/EHS ( 29 ), smernica 95/53/ES, smernica 96/43/ES ( 30 ), rozhodnutie 98/728/ES ( 31 ) a rozhodnutie 1999/313/ES ( 32 );

(47)

je potrebné vo svetle tohto nariadenia zmeniť a doplniť smernice 96/23/ES, 97/78/ES a 2000/29/ES;

(48)

nakoľko cieľ tohto nariadenia, najmä zabezpečenie zosúladeného prístupu s ohľadom na úradné kontroly, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, a nakoľko tento cieľ možno (vzhľadom na jeho zložitosť, jeho cezhraničný charakter a, pokiaľ ide o dovoz krmív a potravín, aj na jeho medzinárodný charakter) dosiahnuť lepšie na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia podľa zásady subsidiarity, ako je to uvedené v článku 5 zmluvy. Podľa zásady proporcionality, ako je to uvedené v tomto článku, toto nariadenie nejde ďalej než je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa;

(49)

opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu ( 33 );

PRIJALI TOTO NARIADENIE:HLAVA I

PREDMET, PÔSOBNOSŤ A DEFINÍCIE

Článok 1

Predmet a pôsobnosť

1.  Toto nariadenie stanovuje všeobecné pravidlá pre vykonávanie úradných kontrol s cieľom overovania dodržiavania predpisov, zameraných najmä na tieto oblasti:

a) prevencia, eliminácia alebo zníženie na prijateľnú mieru rizík, hroziacim ľuďom a zvieratám buď priamo alebo nepriamo cez životné prostredie,

a

b) zaručenie spravodlivých postupov v oblasti obchodu s krmivami a potravinami a ochrana záujmov spotrebiteľov, vrátane označovania krmív a potravín a iných foriem informácií pre spotrebiteľa.

2.  Toto nariadenie sa nebude uplatňovať na úradné kontroly s cieľom overenia dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.

3.  Týmto nariadením nebudú dotknuté osobitné ustanovenia spoločenstva, týkajúce sa úradných kontrol.

4.  Výkonom úradných kontrol podľa tohto nariadenia nebude dotknutá prvotná zákonná zodpovednosť prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín za zabezpečovanie krmivovej a potravinovej bezpečnosti, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 178/2002, ani nijaká občianskoprávna ani trestnoprávna zodpovednosť, vyplývajúca z nedodržania povinností týchto prevádzkovateľov.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa budú uplatňovať definície uvedené v článku 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Okrem toho sa budú uplatňovať nasledujúce definície:

1. „Úradná kontrola“ znamená akákoľvek forma kontroly, ktorú vykonáva príslušný orgán alebo spoločenstvo s cieľom overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

2. „Overovanie“ znamená kontrolu formou preskúmania a zváženie objektívnych dôkazov o tom, či boli splnené uvedené požiadavky.

3. „Krmivové právo“ znamená zákony, nariadenia a správne opatrenia, ktorými sa spravujú krmivá vo všeobecnosti a krmivová bezpečnosť osobitne, či už na úrovni spoločenstva alebo na národnej úrovni. Pokrýva všetky fázy výroby, spracovania a distribúcie krmív a využitie krmív.

4. „Príslušný orgán“ znamená ústredný orgán členského štátu, príslušný v oblasti organizovania úradných kontrol, alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sa táto príslušnosť zverila. V prípade potreby sem bude patriť aj zodpovedajúci orgán tretej krajiny.

5. „Kontrolný orgán“ znamená nezávislú tretiu stranu, na ktorú príslušný orgán delegoval určité kontrolné úlohy.

6. „Audit“ znamená systematické a nezávislé preskúmanie s cieľom určenia, či činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne, a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov.

7. „Inšpekcia“ znamená preskúmanie ktoréhokoľvek hľadiska krmív a potravín, zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá, s cieľom overenia, či takéto hľadisko spĺňa zákonné požiadavky potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

8. „Monitoring“ znamená vykonanie plánovanej postupnosti pozorovaní alebo meraní s cieľom získania prehľadu o stave dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

9. „Dozor“ znamená starostlivé pozorovanie jedného alebo viacerých podnikov v oblasti krmív a potravín, prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín, alebo ich činností.

10. „Nedodržiavanie“ znamená nedodržiavanie potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

11. „Odoberanie vzoriek pre analýzu“ znamená odoberanie krmív alebo potravín alebo akýchkoľvek iných látok (vrátane odoberania zo životného prostredia), súvisiacich s výrobou, spracovaním a distribúciou krmív alebo potravín alebo so zdravím zvierat, s cieľom overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá na základe analýzy.

12. „Úradná certifikácia“ znamená postup, ktorým príslušný orgán alebo kontrolné orgány, oprávnené takto konať, poskytnú písomné, elektronické alebo rovnocenné uistenie o dodržiavaní predpisov.

13. „Úradné zadržanie“ znamená postup, ktorým príslušný orgán zabezpečí, aby sa krmivá alebo potraviny nehýbali a aby sa s nimi nemanipulovalo, kým sa neprijme rozhodnutie o mieste ich určenia. Patrí sem aj uskladnenie prevádzkovateľmi v oblasti krmív a potravín podľa pokynov príslušného orgánu.

14. „Rovnocennosť“ znamená schopnosť rôznych systémov alebo opatrení dosahovať tie isté ciele. „Rovnocenný“ znamená rôzne systémy alebo opatrenia, schopné dosahovať tie isté ciele.

15. „Dovoz“ znamená prepustenie krmív alebo potravín do voľného obehu alebo úmysel uvoľniť krmivá alebo potraviny do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia (EHS) č. 2913/92 na jednom z území, uvedených v prílohe I.

16. „Vstup“ znamená dovoz ako je definovaný v horeuvedenom bode 15 a umiestnenie tovaru podľa colných postupov uvedených v bodoch b) až f) článku 4 odsek 16 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ako aj ich vstup do bezcolnej zóny alebo do bezcolného skladu.

17. „Dokladová kontrola“ znamená preskúmanie obchodných dokumentov a prípade aj dokumentov, ktoré vyžaduje potravinové a krmivové právo, ktoré sprevádzajú zásielku.

18. „Kontrola totožnosti“ znamená vizuálna kontrola s cieľom ubezpečenia, že certifikáty alebo iné dokumenty sprevádzajúce zásielku sa zhodujú s označením a obsahom zásielky.

19. „Fyzická kontrola“ znamená kontrola samotných krmív alebo potravín. Sem môže patriť kontrola dopravných prostriedkov, balenia, označenia, teploty, odoberanie vzoriek a laboratórne skúšky, a akákoľvek iná kontrola, potrebná na overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva.

20. „Plán kontroly“ znamená opis zriadený príslušným orgánom, ktorý obsahuje všeobecné informácie o štruktúre a organizovaní systémov úradných kontrol tohto orgánu.HLAVA II

ÚRADNÉ KONTROLY VYKONÁVANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMIKAPITOLA I

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Článok 3

Všeobecné povinnosti s ohľadom na organizovanie úradných kontrol

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pravidelne vykonávali úradné kontroly na základe rizika a s vhodnou frekvenciou, aby sa tak dosiahli ciele tohto nariadenia, berúc pri tom do úvahy:

a) identifikované riziká súvisiace so zvieratami, krmivami alebo potravinami, podnikmi v oblasti krmív a potravín, využitím krmív alebo potravín, alebo s akýmkoľvek procesom, materiálom, látkou, činnosťou alebo operáciou, ktorá môže ovplyvniť krmivovú a potravinovú bezpečnosť, zdravie zvierat alebo starostlivosť o zvieratá,

b) minulosť prevádzkovateľa v oblasti krmív a potravín pokiaľ ide o dodržiavanie potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá,

c) spoľahlivosť všetkých vlastných kontrol, ktoré sa už uskutočnili

a

d) všetky informácie, ktoré môžu naznačovať nedodržiavanie predpisov.

2.  Úradné kontroly sa budú uskutočňovať bez predchádzajúceho upozornenia, okrem takých prípadov ako je audit, kedy je predchádzajúce informovanie prevádzkovateľa v oblasti krmív a potravín potrebné. Úradné kontroly sa môžu uskutočňovať aj ad hoc.

3.  Úradné kontroly sa budú uskutočňovať v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie krmív alebo potravín, zvierat a živočíšnych výrobkov. Budú sem patriť aj kontroly prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín, kontroly používania krmív a potravín, ich skladovania, a kontroly akéhokoľvek procesu, materiálu, akejkoľvek látky, činnosti alebo operácie, vrátane prepravy, uplatnených na krmivách alebo potravinách a na živých zvieratách, potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

4.  Úradné kontroly sa budú s tou istou starostlivosťou uplatňovať aj na vývoz mimo spoločenstva, na umiestňovanie na trh v spoločenstve, ako aj na vstup na územia uvedené v prílohe I z tretích krajín.

5.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa všetky výrobky, určené na odoslanie do iného členského štátu kontrolovali s tou istou starostlivosťou ako výrobky, určené na umiestnenie na trh na ich vlastnom území.

6.  Príslušný orgán členského štátu určenia môže skontrolovať, či krmivá a potraviny dodržiavajú potravinové a krmivové právo. Použijú na to nediskriminačné kontroly. Nakoľko je to absolútne nevyhnutné na organizovanie úradných kontrol, členské štáty môžu vyžadovať od prevádzkovateľov, ktorí majú tovar, ktorý im bol dodaný z iného členského štátu, aby nahlásili príchod takéhoto tovaru.

7.  Ak členský štát zistí pri kontrole na mieste určenia alebo počas skladovania alebo prepravy nedodržiavanie predpisov, prijme primerané opatrenia. Súčasťou týchto opatrení môže byť aj návrat do členského štátu pôvodu.KAPITOLA II

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 4

Menovanie príslušných orgánov a prevádzkové kritériá

1.  Na účely úradných kontrol uvedených v tomto nariadení budú členské štáty menovať zodpovedné príslušné orgány.

2.  Tieto príslušné orgány budú zabezpečovať:

a) aby boli úradné kontroly živých zvierat, krmív a potravín vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie a úradné kontroly využitia krmív účinné a primerané;

b) aby personál vykonávajúci úradné kontroly nepodliehal konfliktu záujmov;

c) aby príslušný orgán mal primerané laboratórne kapacity na skúšanie alebo aby mal k takýmto kapacitám prístup, aby mal dostatok vhodne kvalifikovaného a skúseného personálu, tak, aby vykonával úradné kontroly a kontrolné povinnosti efektívne a účinne;

d) aby príslušný orgán mal primerané a správne udržiavané vybavenie a zariadenie, aby sa zabezpečilo, aby personál mohol vykonávať úradné kontroly efektívne a účinne;

e) aby príslušný orgán mal zákonné práva vykonávať úradné kontroly a prijímať opatrenia uvedené v tomto nariadení;

f) aby príslušný orgán mal prijaté plány núdzových opatrení a aby bol pripravený v prípade núdze podľa týchto plánov konať;

g) aby prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín boli povinní prejsť akoukoľvek inšpekciou, vykonanou podľa tohto nariadenia, a aby boli povinné pomáhať personálu príslušného orgánu pri plnení jeho úloh.

3.  Ak členský štát zverí kompetenciu výkonu úradných kontrol inému orgánu alebo iným orgánom než je ústredný príslušný orgán, najmä na orgány na regionálnej alebo miestnej úrovni, zabezpečí efektívnu a účinnú koordináciu všetkých príslušných príslušných orgánov, prípadne vrátane koordinácie v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia.

4.  Príslušné orgány zabezpečia nestrannosť, kvalitu a konzistentnosť úradných kontrol na všetkých úrovniach. Kritériá uvedené v odseku 2 musí v plnej miere rešpektovať každý orgán, ktorému sa zverila kompetencia výkonu úradných kontrol.

5.  Ak je v rámci príslušného orgánu zodpovedných za výkon úradných kontrol viac jednotiek, zabezpečí sa efektívna a účinná koordinácia a spolupráca týchto jednotiek.

6.  Príslušné orgány budú uskutočňovať interné audity alebo budú mať vykonané externé audity, a budú vo svetle výsledkov týchto auditov prijímať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo dosahovanie cieľov tohto nariadenia. Tieto audity budú podliehať nezávislému preskúmaniu a budú sa vykonávať transparentným spôsobom.

7.  Podrobné pravidlá pre zavedenie tohto článku možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 62 odsek 3.

Článok 5

Delegovanie osobitných úloh súvisiacich s úradnými kontrolami

1.  Príslušný orgán môže delegovať osobitné úlohy súvisiace s úradnými kontrolami na jeden alebo viac kontrolných orgánov podľa odsekov 2 až 4.

Zoznam úloh, ktoré možno alebo ktoré nemožno delegovať, možno vypracovať podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 3.

Činnosti uvedené v článku 54 však nebudú podliehať takémuto delegovaniu.

2.  Príslušný orgán môže delegovať osobitné úlohy na kontrolný orgán len ak sú splnené tieto podmienky:

a) existuje presný popis úloh, ktoré smie kontrolný orgán vykonávať a podmienok, za ktorých smie tieto úlohy kontrolný orgán vykonávať;

b) existuje dôkaz o tom, že tento kontrolný orgán:

i) má skúsenosti, zariadenie a infraštruktúru, potrebnú na vykonávanie úloh, ktoré naň boli delegované;

ii) má dostatok vhodne kvalifikovaného a skúseného personálu;

a

iii) je nestranný a netrpí konfliktom záujmov, pokiaľ ide o výkon úloh, ktoré naň boli delegované;

c) kontrolný orgán pracuje a je akreditovaný podľa európskej normy EN 45004 „Všeobecné kritériá prevádzky rôznych typov orgánov, vykonávajúcich kontroly“ a/alebo podľa inej normy, ak je vhodnejšia pre príslušné delegované úlohy;

d) laboratóriá fungujú podľa noriem, uvedených v článku 12 odsek 2;

e) kontrolný orgán oznamuje výsledky vykonaných kontrol príslušnému orgánu, a to pravidelne a okrem toho kedykoľvek o to príslušný orgán požiada. Ak výsledky kontrol odhalia nedodržiavanie predpisov alebo naznačujú pravdepodobnosť takéhoto nedodržiavania, kontrolný orgán o tom okamžite informuje príslušný orgán;

f) existuje efektívna a účinná koordinácia delegujúceho príslušného orgánu a kontrolného orgánu.

3.  Príslušné orgány, ktoré delegovali osobitné úlohy na kontrolné orgány, budú podľa potreby organizovať audity alebo inšpekcie týchto kontrolných orgánov. Ak takýto audit alebo takáto inšpekcia odhalí, že tieto orgány nevykonávajú úlohy, ktoré na ne boli delegované, riadne, delegujúci príslušný orgán môže toto delegovanie odvolať. Ak kontrolný orgán neprijme včas primerané opatrenia na nápravu, odvolá príslušný orgán toto delegovanie okamžite.

4.  Každý členský štát, ktorý si želá delegovať osobitné kontrolné úlohy na kontrolný orgán, bude o tom informovať Komisiu. Toto oznámenie bude obsahovať podrobný opis týchto údajov:

a) príslušný orgán, ktorý bude delegovať úlohu;

b) delegovaná úloha;

a

c) kontrolný orgán, na ktorý sa bude úloha delegovať.

Článok 6

Personál vykonávajúci úradné kontroly

Príslušný orgán zabezpečí, aby všetok jeho personál vykonávajúci úradné kontroly:

a) dostal vhodné školenie v oblasti jeho kompetencie, ktoré mu umožní príslušne vykonávať úlohy a uskutočňovať úradné kontroly konzistentným spôsobom, pri čom toto školenie bude v prípade potreby pokrývať oblasti uvedené v kapitole I prílohy II,

b) mal najnovšie informácie v oblasti jeho kompetencie a aby bol podľa potreby pravidelne doškoľovaný

a

c) aby bol schopný multidisciplinárnej spolupráce.

Článok 7

Transparentnosť a dôvernosť

1.  Príslušné orgány zabezpečia výkon svojej činnosti s vysokou úrovňou transparentnosti. Za týmto účelom čo najskôr zverejnia relevantné informácie, ktoré majú.

Vo všeobecnosti bude mať verejnosť prístup k týmto informáciám:

a) informácie o kontrolnej činnosti príslušných orgánov a o ich účinnosti

a

b) informácie podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.  Príslušné orgány prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa od členov ich personálu vyžadovalo neprezradenie tých informácií získaných počas plnenia ich povinností pri úradných kontrolách, ktoré sú takej povahy, že sa na ne v náležito odôvodnených prípadoch vzťahuje služobné tajomstvo. Ochrana služobného tajomstva nebude príslušnému orgánu brániť pri rozširovaní informácií uvedených v odseku 1 b) ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov z hľadiska spracovania osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 34 ) zostávajú nedotknuté.

3.  Služobným tajomstvom sú kryté najmä tieto informácie:

 dôvernosť predbežných vyšetrovacích konaní a aktuálnych súdnych konaní,

 osobné údaje,

 dokumenty, na ktoré sa vzťahuje výnimka v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 35 ),

 informácie chránené národnou legislatívou a legislatívou spoločenstva, týkajúce sa najmä služobného tajomstva, dôvernosti porád, medzinárodných vzťahov a národnej obrany.

Článok 8

Kontrolné a overovacie postupy

1.  Príslušné orgány budú vykonávať úradné kontroly v súlade so zdokumentovaným postupmi. Tieto postupy budú obsahovať informácie a pokyny pre personál, vykonávajúci úradné kontroly, vrátane, okrem iného, oblastí, definovaných v kapitole II prílohy II.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mali zakotvené právne postupy potrebné na zabezpečenie toho, aby personál príslušných orgánov mal prístup do budov a k dokumentácii, ktorú udržiavajú prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín, tak, aby mohol správne plniť svoje úlohy.

3.  Príslušné orgány budú mať zakotvené tieto postupy:

a) na overovanie účinnosti úradných kontrol, ktoré vykonávajú

a

b) na zabezpečenie toho, aby sa v prípade potreby uskutočnila nápravná akcia a aby sa náležito upravila dokumentácia uvedená v odseku 1.

4.  Komisia môže stanoviť usmernenia pre úradné kontroly podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 2.

Tieto usmernenia môžu obsahovať najmä odporúčania, týkajúce sa úradných kontrol:

a) vykonávania zásad analýz rizika a kritických kontrolných bodov,

b) systémov riadenia, ktoré prevádzkujú prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín s ohľadom na to, či spĺňajú požiadavky potravinového a krmivového práva,

c) mikrobiologickej, fyzikálnej a chemickej bezpečnosti krmív a potravín.

Článok 9

Správy

1.  Príslušný orgán bude písať správy o úradných kontrolách, ktoré vykonal.

2.  Tieto správy budú obsahovať opis účelu úradnej kontroly, použitých kontrolných metód, výsledkov úradnej kontroly a prípadnej akcie, ktorú musí príslušná prevádzkovateľ uskutočniť.

3.  Príslušný orgán poskytne príslušnému prevádzkovateľovi kópiu správy uvedenej v odseku 2, minimálne v prípade nedodržiavania predpisov.

Článok 10

Kontrolné činnosti, metódy a techniky

1.  Úlohy súvisiace s úradnými kontrolami sa budú vo všeobecnosti vykonávať s využitím vhodných kontrolných metód a techník, ako je monitoring, dozor, overovanie, audit, inšpekcia, odoberanie vzoriek a analýza.

2.  Úradné kontroly krmív a potravín budú okrem iného zahŕňať tieto činnosti:

a) Preskúmanie všetkých systémov kontroly, ktoré zaviedli prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín, a získaných výsledkov.

b) Inšpekcia týchto vecí:

i) technické zariadenia primárnej výroby prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín, vrátane ich okolia, budov, kancelárií, zariadení, technických zariadení a strojov, dopravy, ako aj krmivá a potraviny,

ii) suroviny, prísady, spracovateľské pomôcky a iné výrobky používané pri príprave a výrobe krmív a potravín,

iii) polotovary,

iv) materiály a predmety, ktoré majú prísť do styku s potravinami,

v) výrobky a postupy určené na čistenie a údržbu a pesticídy,

vi) označovanie, prezentácia a reklama.

c) Kontrola hygienických podmienok u prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín.

d) Vyhodnotenie postupov dobrej výrobnej praxe (GMP), dobrej hygienickej praxe (GHP), dobrej farmárskej praxe a analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP), berúc do úvahy použitie usmernení zakotvených podľa legislatívy spoločenstva.

e) Preskúmanie písomných materiálov a iných záznamov, ktoré môžu byť relevantné pre vyhodnotenie toho, či sa dodržalo potravinové a krmivové právo.

f) Rozhovory s prevádzkovateľmi v oblasti krmív a potravín a ich personálom.

g) Odčítanie hodnôt, ktoré zaznamenali meracie prístroje prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín.

h) Kontroly vykonané s vlastnými prístrojmi príslušného orgánu s cieľom overenia meraní, ktoré urobili prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín.

i) Akákoľvek iná činnosť potrebná na zabezpečenie dosiahnutia cieľov tohto nariadenia.KAPITOLA III

ODOBERANIE VZORIEK A ANALÝZA

Článok 11

Metódy odoberania vzoriek a analýzy

1.  Metódy odoberania vzoriek a analýzy použité v súvislosti s úradnými kontrolami budú spĺňať príslušné predpisy spoločenstva, alebo

a) ak takéto predpisy neexistujú, potom budú spĺňať medzinárodne uznané pravidlá alebo dohovory, napríklad ktoré prijal Európsky výbor pre normalizáciu, alebo ktoré sú schválené v národnej legislatíve,

alebo,

b) ak neexistujú ani takéto predpisy ani dohovory, potom budú v súlade s inými metódami vhodnými na zamýšľaný účel alebo vyvinutými v súlade s vedeckými dohovormi.

2.  Ak sa neuplatňuje odsek 1, možno použiť validovanie analytických metód v jednom laboratóriu podľa medzinárodne uznaného dohovoru.

3.  Všade kde je to možné, budú analytické metódy charakterizované vhodnými kritériami, stanovenými v prílohe III.

 

Komisia môže prijať tieto vykonávacie opatrenia:

 ◄

a) metódy odoberania vzoriek a analýzy, vrátane potvrdzujúcich a referenčných metód, ktoré sa majú použiť v prípade sporu,

b) výkonové kritériá, parametre analýz, neurčitosť merania a postupy overovania metód uvedených v bode a)

a

c) pravidlá výkladu výsledkov.

▼M7

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

▼B

5.  Príslušné orgány vytvoria primerané postupy, aby sa zaručilo právo prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín, ktorých výrobky podliehajú odoberaniu vzoriek a analýze, vyžiadať doplnkové stanovisko znalca, bez toho, aby bola dotknutá povinnosť príslušných orgánov v prípade núdze okamžite konať.

6.  Príslušné orgány najmä zabezpečia, aby prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín dostali dostatok vzoriek pre doplnkové stanovisko znalca, s výnimkou prípadu ak to nie je možné v prípade rýchlo sa kaziacich výrobkov alebo veľmi malého množstva dostupného substrátu.

7.  So vzorkami sa musí manipulovať a vzorky musia byť označené tak, aby sa zaručila ich právna aj analytická platnosť.

Článok 12

Úradné laboratóriá

1.  Príslušný orgán menuje laboratóriá, ktoré smú vykonávať analýzy vzoriek, odobratých pri úradných kontrolách.

2.  Príslušné orgány však smú menovať len laboratóriá, ktoré pracujú a sú vyhodnotené a akreditované podľa nasledujúcich európskych noriem:

a) EN ISO/IEC 17025, „Všeobecné požiadavky na príslušnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“,

▼M6

b) EN ISO/IEC 17011 Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody.

▼M6 —————

▼B

pri čom bude brať do úvahy kritériá pre rôzne skúšobné metódy, stanovené v potravinovom a krmivovom práve spoločenstva.

3.  Akreditovanie a vyhodnocovanie skúšobných laboratórií uvedených v odseku 2 sa môže vzťahovať na jednotlivé skúšky alebo skupiny skúšok.

4.  Príslušný orgán môže odňať menovanie uvedené v odseku 1 ak už nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2.KAPITOLA IV

KRÍZOVÉ RIADENIE

Článok 13

Pohotovostné plány pre krmivá a potraviny

1.  S cieľom zavedenia generálneho plánu krízového riadenia uvedeného v článku 55 nariadenia (ES) č. 178/2002 vytvoria členské štáty prevádzkové pohotovostné plány, v ktorých budú uvedené opatrenia, ktoré bude potrebné bezodkladne zaviesť v prípade, keď sa zistí, že krmivá alebo potraviny vážne ohrozujú ľudí alebo zvieratá, či už priamo, alebo cez životné prostredie.

2.  V týchto pohotovostných plánoch budú uvedené tieto údaje:

a) ktoré administratívne orgány budú do veci zaangažované,

b) aké právomoci a akú zodpovednosť budú mať tieto orgány

a

d) aké kanály a aké postupy sa použijú pri zdieľaní informácií medzi príslušnými stranami.

3.  Členské štáty budú tieto pohotovostné plány podľa potreby revidovať, najmä vo svetle zmien organizácie príslušného orgánu a vo svetle skúseností, vrátane skúseností, získaných pri simulačných cvičeniach.

4.  V prípade potreby možno v súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 3 prijať vykonávacie opatrenia. V týchto opatreniach budú stanovené harmonizované pravidlá pre pohotovostné plány, nakoľko je to potrebné na zabezpečenie toho, aby boli tieto plány zlučiteľné s generálnym plánom krízového riadenia uvedeným v článku 55 nariadenia (ES) č. 178/2002. Okrem toho tu budú uvedené roly jednotlivých účastníkov pri vytváraní a uplatňovaní pohotovostných plánov.KAPITOLA V

ÚRADNÉ KONTROLY PRI VSTUPE KRMÍV A POTRAVÍN Z TRETÍCH KRAJÍN

Článok 14

Úradné kontroly krmív a potravín živočíšneho pôvodu

1.  Týmto nariadením nebudú dotknuté požiadavky veterinárnych kontrol krmív a potravín živočíšneho pôvodu ustanovené v smernici 97/78/ES. Príslušný orgán menovaný podľa smernice 97/78/ES však môže okrem toho vykonávať podľa potreby úradné kontroly na overenie dodržiavania jednotlivých hľadísk potravinového a krmivového práva, ktoré táto smernica nepokrýva, vrátane tých hľadísk, ktoré sú uvedené v kapitole II hlavy VI tohto nariadenia.

2.  Všeobecné pravidlá článkov 18 až 25 tohto nariadenia sa budú uplatňovať aj na úradné kontroly všetkých krmív a potravín, vrátane krmív a potravín živočíšneho pôvodu.

3.  Uspokojivé výsledky kontrol tovaru,

a) ktorý je umiestnený podľa niektorého colného postupu uvedeného v bodoch b) až f) článku 4 odsek 16 nariadenia (EHS) č. 2913/92

alebo

b) s ktorým sa má manipulovať v bezcolných zónach alebo v bezcolných skladoch, ako je to definované v článku 4 odsek 15 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2913/92,

ani neovplyvnia povinnosť prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín zabezpečiť, aby krmivá a potraviny spĺňali požiadavky potravinového a krmivového práva od chvíle ich prepustenia do voľného obehu, ani nezabránia vykonaniu ďalších úradných kontrol príslušných krmív a potravín.

Článok 15

Úradná kontrola krmív a potravín nie živočíšneho pôvodu

1.  Príslušný orgán bude vykonávať pravidelné úradné kontroly krmív a potravín nie živočíšneho pôvodu, ktoré nespadajú do pôsobnosti smernice 97/78/ES, ktoré boli dovezené na územia uvedené v prílohe I. Tieto kontroly bude organizovať na základ viacročného národného plánu kontroly, spísaného podľa článkov 41 až 43 a vo svetle potenciálnych rizík. Tieto kontroly budú pokrývať všetky hľadiská potravinového a krmivového práva.

2.  Tieto kontroly sa budú vykonávať na vhodnom mieste, vrátane miesta vstupu tovaru na niektoré z území uvedených v prílohe I, bodu prepustenia do voľného obehu, skladov, budov dovážajúceho prevádzkovateľa v oblasti krmív a potravín a iných bodoch krmivového a potravinového reťazca.

3.  Tieto kontroly možno vykonávať aj na tovare,

a) ktorý je umiestnený podľa niektorého colného postupu uvedeného v bodoch b) až f) článku 4 odsek 16 nariadenia (EHS) č. 2913/92

alebo

b) ktorý má ísť do bezcolných zón alebo v bezcolných skladov, ako je to definované v článku 4 odsek 15 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2913/92.

4.  Uspokojivé výsledky kontrol uvedených v odseku 3 ani neovplyvnia povinnosť prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín zabezpečiť, aby krmivá a potraviny spĺňali požiadavky potravinového a krmivového práva od chvíle ich prepustenia do voľného obehu, ani nezabránia vykonaniu ďalších úradných kontrol príslušných krmív a potravín.

5.  Podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 3 sa spíše a bude sa aktualizovať zoznam krmív a potravín nie živočíšneho pôvodu, ktoré, na základe známeho alebo vznikajúceho rizika, podlieha zvýšenej miere úradných kontrol na mieste vstupu na územia uvedené v prílohe I. Na základe toho istého postupu sa stanoví aj frekvencia a povaha týchto kontrol. Zároveň možno na základe toho istého postupu stanoviť poplatky, súvisiace s týmito kontrolami.

Článok 16

Typy kontrol krmív a potravín nie živočíšneho pôvodu

1.  Úradné kontroly uvedené v článku 15 odsek 1 budú obsahovať najmenej systematickú dokladovú kontrolu, kontrolu totožnosti náhodným výberom a prípadne fyzickú kontrolu.

2.  Frekvencia fyzických kontrol bude závisieť od týchto faktorov:

a) riziká spojené s rôznymi typmi krmív a potravín,

b) história dodržiavania požiadaviek na príslušný výrobok v tretej krajine, v prevádzkárni pôvodu a u prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín, ktorí výrobok dovážajú a vyvážajú,

c) kontroly, ktoré vykonal prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín, ktorý výrobok dováža,

d) záruky, ktoré poskytol príslušný orgán tretej krajiny pôvodu.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzické kontroly vykonávali vo vhodných podmienkach a na mieste s prístupom do vhodných kontrolných zariadení, umožňujúcich správny výkon vyšetrovania, odoberanie takého počtu vzoriek, ako to vyžaduje riadenie rizika, a umožňujúcich hygienickú manipuláciu s krmivami a potravinami. So vzorkami sa musí manipulovať tak, aby sa zaručila ich právna aj analytická platnosť. Členské štáty zabezpečia, aby zariadenie a metodika boli primerané na meranie hraničných hodnôt, stanovených v legislatíve spoločenstva alebo v národnej legislatíve.

Článok 17

Miesta vstupu a oznámenie vopred

1.  Členské štáty pre organizáciu úradných kontrol uvedenú v článku 15 odsek 5:

 určia určité miesta vstupu na svojom území, na ktorých je prístup ku vhodným kontrolným zariadeniam pre rôzne typy krmív a potravín

 a

 budú od prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín zodpovedných za zásielky vyžadovať, aby vopred oznámili príchod a povahu týchto zásielok.

Členské štáty môžu uplatňovať tie isté predpisy aj pre iné krmivá nie živočíšneho pôvodu.

2.  Členské štáty budú informovať Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých opatreniach, ktoré prijmú podľa odseku 1.

Tieto opatrenia budú formulovať takým spôsobom, aby sa zbytočne neprerušovalo obchodovanie.

Článok 18

Akcie v prípade podozrenia

V prípade podozrenia z nedodržiavania predpisov alebo v prípade pochybnosti o totožnosti alebo skutočného miesta určenia zásielky alebo o tom, či zásielka zodpovedá overeným zárukám, vykoná príslušný orgán úradné kontroly s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť toto podozrenie alebo túto pochybnosť. Príslušný orgán príslušnú zásielku úradne zadrží, kým nedostane výsledky týchto úradných kontrol.

Článok 19

Akcie po úradných kontrolách krmív a potravín z tretích krajín

1.  Príslušný orgán úradne zadrží krmivá a potraviny z tretích krajín, ktoré nespĺňajú požiadavky potravinového a krmivového práva, informuje o tom prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín, zodpovedných za túto zásielku a v súvislosti s týmito krmivami a potravinami prijme tieto opatrenia:

a) nariadi, že tieto krmivá a potraviny sa musia zničiť osobitným ošetrením podľa článku 20 alebo vyviezť mimo spoločenstva podľa článku 21. Môže prijať aj iné vhodné opatrenia, ako je použitie krmív a potravín na iný účel, než na ktorý boli pôvodne určené;

b) ak už boli tieto krmivá a potraviny uvedené na trh, môže ich sledovať, alebo v prípade potreby nariadi ich stiahnutie z obehu alebo odňatie pred tým ako prijme jedno z horeuvedených opatrení;

c) Overí si, či tieto krmivá a potraviny nemali do zavedenia opatrení uvedených v pododsekoch a) až b) nejaký negatívny dopad na zdravie ľudí alebo zvierat, či už priamo alebo cez životné prostredie.

2.  Ak však

a) úradné kontroly podľa článkov 14 a 15 odhalia, že zásielka ohrozuje zdravie ľudí alebo zvierat alebo že nie je bezpečná, príslušný orgán príslušnú zásielku úradne zadrží až do jej zničenia alebo do prijatia akéhokoľvek iného vhodného opatrenia, potrebného na ochranu zdravia ľudí a zvierat,

b) krmivá a potraviny nie živočíšneho pôvodu, pre ktoré bol podľa článku 15 odsek 5 stanovený zvýšený počet kontrol, sa nepredložili na úradné kontroly, alebo sa nepredložili v súlade s akýmikoľvek osobitnými požiadavkami, stanovenými podľa článku 17, príslušný orgán nariadi, aby boli bezodkladne stiahnuté z obehu a úradne zadržané, a aby sa buď zničili alebo vrátili podľa článku 21.

3.  Ak to vstup krmív a potravín nedovoľuje, príslušný orgán bude o svojich nálezoch a o identifikácii príslušných výrobkov informovať Komisiu a ostatné členské štáty podľa postupu uvedeného v článku 50 odsek 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 a bude o svojich rozhodnutiach informovať colné služby, pričom uvedie aj informáciu o konečnom mieste určenia zásielky.

4.  Rozhodnutia o zásielkach budú podliehať právu na odvolanie uvedenému v článku 54 odsek 3

Článok 20

Osobitné ošetrenie

1.  Osobitné ošetrenie uvedené v článku 19 môže obsahovať:

a) ošetrenie alebo spracovanie, ktorým sa krmivá a potraviny upravia tak, aby spĺňali požiadavky práva spoločenstva alebo požiadavky tretej krajiny, do ktorej sa majú vrátiť, v prípade potreby vrátane dekontaminácie, no nie zriedenie,

b) spracovanie akýmkoľvek iným vhodným spôsobom na účely iné než skonzumovanie ľuďmi alebo zvieratami.

▼M7

2.  Príslušný orgán zabezpečí, aby sa toto osobitné ošetrenie uskutočnilo v prevádzkarniach pod jeho kontrolou alebo pod kontrolou iného členského štátu a v súlade s podmienkami vymedzenými Komisiou. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4. Ak nie sú tieto podmienky zaistené, osobitné ošetrenie sa uskutoční v súlade s vnútroštátnymi pravidlami.

▼B

Článok 21

Vracanie zásielok

1.  Príslušný orgán dovolí vrátenia zásielky len v týchto prípadoch:

a) dosiahla sa dohoda s prevádzkovateľom v oblasti krmív a potravín zodpovedným za zásielku; a

b) tento prevádzkovateľ vopred informoval príslušný orgán o tom, aká je tretia krajina pôvodu alebo tretia krajina určenia (ak je iná), a o dôvodoch a okolnostiach, ktoré bránia uviesť príslušné krmivá a potraviny na trh v spoločenstve;

a

c) ak tretia krajina určenia nie je zhodná s treťou krajinou pôvodu, príslušný orgán tretej krajiny určenia oznámil príslušnému orgánu, že je pripravený zásielku prijať.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy uplatniteľné v súvislosti s lehotami na vyžiadanie doplnkového stanoviska znalca, a ak to nevylučujú výsledky úradných kontrol, bude platiť všeobecné pravidlo, že zásielka sa vráti najneskôr 60 dní odo dňa, kedy príslušný orgán rozhodol o mieste jej dodania, okrem prípadu, keď sa podala súdna žaloba. Ak sa zásielka po uplynutí tejto lehoty 60 dní nevrátila, bude zničená, okrem prípadu, keď je takéto oneskorenie odôvodnené.

3.  Kým sa zásielka nevráti alebo kým sa nepotvrdia príčiny jej odmietnutia, príslušný orgán ju úradne zadrží.

4.  Príslušný orgán bude informovať Komisiu a ostatné členské štáty podľa postupu uvedeného v článku 50 odsek 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 a o svojich rozhodnutiach bude informovať colné služby. Príslušné orgány budú spolupracovať podľa hlavy IV, aby prijali akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nebolo možné opäť priviezť odmietnutú zásielku do spoločenstva.

Článok 22

Náklady

Prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca bude povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli príslušným orgánom v súvislosti s aktivitami uvedenými v článku 18, 19, 20 a 21.

Článok 23

Schválenie kontrol tretích krajín pred vývozom

1.  V súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 3 možno schváliť určité kontroly krmív a potravín, ktoré vykonala tretia krajina bezprostredne pred vývozom do spoločenstva s cieľom overenia, či vyvážané výrobky spĺňajú požiadavky spoločenstva. Toto schválenie možno uplatniť len na krmivá a potraviny s pôvodom v príslušnej tretej krajine a možno ho dať jednému výrobku alebo viacerým výrobkom.

2.  Na základe takéhoto schválenia možno obmedziť frekvenciu dovozných kontrol krmív a potravín. Členské štáty však vykonajú úradné kontroly krmív a potravín dovezených v súlade so schválením uvedeným v odseku 1, aby tak zabezpečili, aby vývozné kontroly vykonané v tretej krajine zostali účinné.

3.  Schválenie uvedené v odseku 1 možno tretej krajine udeliť len za týchto podmienok:

a) audit spoločenstva ukázal, že krmivá a potraviny vyvážané do spoločenstva spĺňajú požiadavky spoločenstva alebo rovnocenné požiadavky.

b) kontroly vykonané v tretej krajine pred odoslaním sa považujú za dostatočne efektívne a účinné, aby mohli nahradiť alebo obmedziť dokladovú kontrolu, kontrolu totožnosti a fyzické kontroly stanovené právom spoločenstva.

4.  V schválení uvedenom v odseku 1 bude uvedený príslušný orgán tretej krajiny, zodpovedný za výkon kontrol pred vývozom a prípadne aj všetky kontrolné orgány, na ktoré príslušný orgán delegoval určité úlohy. Takéto delegovanie možno schváliť len ak spĺňa kritériá článku 5 alebo rovnocenné podmienky.

5.  Za kontakty so spoločenstvom bude zodpovedný príslušný orgán a všetky kontrolné orgány uvedené v schválení.

6.  Príslušný orgán alebo kontrolný orgán tretej krajiny zabezpečí úradnú certifikáciu každej skontrolovanej zásielky ešte pred jej vstupom na niektoré z území, uvedených v prílohe I. V schválení uvedenom v odseku 1 bude uvedený model takýchto certifikátov.

7.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 50 odsek 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, keď úradné kontroly dovozu podľa postupu uvedeného v odseku 2 odhalia závažne nedodržiavanie predpisov, členský štát o tom ihneď informuje Komisiu, ostatné členské štáty, ak aj príslušných prevádzkovateľov, podľa postupu uvedeného v hlave IV tohto nariadenia. Členské štáty zvýšia počet kontrolovaných zásielok a, ak je to potrebné na náležité analytické preskúmanie situácie, budú uchovávať vhodný počet vzoriek za vhodných skladovacích podmienok.

8.  Ak sa zistí, že v značnom počte zásielok tovar nezodpovedá informáciám na certifikátoch, ktoré vydal príslušný orgán alebo kontrolný orgán tretej krajiny, prestane sa uplatňovať znížená frekvencia uvedená v odseku 2.

Článok 24

Príslušné orgány a colné služby

1.  Príslušné orgány a colné služby budú úzko spolupracovať pri organizovaní úradných kontrol uvedených v tejto kapitole.

2.  Pokiaľ ide o zásielky krmív a potravín živočíšneho pôvodu uvedených v článku 15 odsek 5, colné služby nedovolia bez súhlasu príslušného orgánu ich vstup do bezcolných zón ani do bezcolných skladov, ani manipuláciu s nimi v bezcolných zónach ani v bezcolných skladoch.

3.  Ak sa odoberajú vzorky, príslušný orgán o tom bude informovať colné služby a príslušných prevádzkovateľov a uvedie, či možno tovar uvoľniť skôr než budú k dispozícii výsledky analýz týchto vzoriek. Podmienkou takéhoto uvoľnenia je sledovateľnosť zásielky.

4.  V prípade prepustenia do voľného obehu budú príslušné orgány a colné služby spolupracovať podľa požiadaviek uvedených v článkoch 2 až 6 nariadenia (EHS) č. 339/93.

Článok 25

Vykonávacie opatrenia

1.  Podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 3 sa prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie jednotného výkonu úradných kontrol pri vstupe krmív a potravín.

2.  Podrobné predpisy možno stanoviť najmä pre tieto oblasti:

a) krmivá a potraviny dovezené alebo umiestnené na základe niektorého z colných postupov uvedených v článku 4 odsek 16 písm. b) až f) nariadenia (EHS) č. 2913/92, alebo krmivá a potraviny, s ktorými sa má manipulovať v bezcolných zónach alebo bezcolných skladoch ako je to definované v článku 4 odsek 15 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2913/92;

b) potraviny, ktoré sa majú podávať posádkam a cestujúcim medzinárodných dopravných prostriedkov;

c) krmivá a potraviny objednané na diaľku (napríklad e-mailom, telefonicky alebo cez Internet) a dodané spotrebiteľovi;

d) krmivá pre spoločenské zvieratá alebo kone a potraviny, ktoré prenášajú cestujúci a posádky medzinárodných dopravných prostriedkov;

e) osobitné podmienky alebo výnimky, týkajúce sa určitých území, uvedených v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92, aby sa tak zohľadnili špecifické prirodzené obmedzenia týchto území;

f) účel zabezpečenia konzistentnosti rozhodnutí príslušných orgánov o krmivách a potravinách z tretích krajín v rámci článku 19;

g) zásielky s pôvodom v spoločenstve, ktoré boli vrátené z tretej krajiny;

h) dokumenty, ktoré musia sprevádzať zásielky pri odoberaní vzoriek.KAPITOLA VI

FINANCOVANIE ÚRADNÝCH KONTROL

Článok 26

Všeobecná zásada

Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii primerané finančné prostriedky na obstaranie potrebného personálu a iných prostriedkov pre úradné kontroly. Použijú na to akýkoľvek prostriedok, ktorý považujú za vhodný, vrátane všeobecného zdanenia alebo zavedenia poplatkov alebo sadzieb.

Článok 27

Poplatky alebo sadzby

1.  Členské štáty môžu vyberať poplatky alebo sadzby na pokrytie nákladov spôsobených úradnými kontrolami.

2.  Pokiaľ však ide o činnosti uvedené v oddieli A prílohy IV a oddieli A prílohy V, členské štáty zabezpečia vyberanie poplatku.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 6, poplatky vyberané s ohľadom na určité činnosti uvedené v oddieli A prílohy IV a oddieli A prílohy V, nebudú nižšie než minimálne sadzby uvedené v odseku B prílohy IV a v odseku B prílohy V. Na prechodné obdobie do 1. januára 2008 však môžu členské štáty s ohľadom na činnosti uvedené v oddieli A prílohy IV naďalej používať sadzby, ktoré používajú teraz podľa smernice 85/73/EHS.

▼M7

Sadzby v prílohe IV oddiele B a v prílohe V oddiele B aktualizuje Komisia minimálne každé dva roky, najmä aby zohľadnila infláciu. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

▼B

4.  Poplatky vyberané na účely úradných kontrol podľa odseku 1 alebo 2:

a) nebudú vyššie než náklady, ktoré znášajú zodpovedné príslušné orgány v súvislosti s položkami uvedenými v prílohe VI

a

b) môžu byť pevne stanovené ako jednorazový poplatok na základe nákladov, ktoré znášajú príslušné orgány za dané obdobie, alebo, kde to prichádza do úvahy, vo výške, uvedenej v oddieli B prílohy IV a v oddieli B prílohy V.

5.  Pri stanovovaní poplatkov budú členské štáty brať do úvahy:

a) typ príslušného podniku a príslušné rizikové faktory,

b) záujmy podnikov s nízkou výrobnou kapacitou,

c) tradičné metódy výroby, spracovania a distribúcie,

d) potreby podnikov v oblastiach s osobitnými zemepisnými obmedzeniami.

6.  Ak sa, vzhľadom na systém vlastnej kontroly a sledovania, ktorý má zavedený prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín, a vzhľadom na úroveň dodržiavania zistenú pri úradných kontrolách pre určitý typ krmív, potravín alebo činností, vykonávajú kontroly so zníženou frekvenciou, alebo ak je potrebné zohľadniť kritériá uvedené v odseku 5 b) až d), členský štát môže stanoviť nižší poplatok za úradné kontroly než je minimálna sadzba uvedená v odseku 4 b). Podmienkou je, že tento členský štát poskytne Komisii správu s týmito údajmi:

a) typ príslušných krmív, potravín alebo činností týkajúci sa;

b) kontroly, ktoré vykonáva príslušný prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín;

a

c) metóda výpočtu zníženia poplatku.

7.  Ak príslušný orgán vykonáva viacero úradných kontrol v jednej prevádzkárni naraz, bude tieto kontroly považovať za jednu činnosť a vyberie len jeden poplatok.

8.  Poplatky súvisiace s kontrolami dovozu je povinný zaplatiť prevádzkovateľ alebo jeho zástupca príslušnému orgánu, ktorý je zodpovedný za kontrolu dovozu.

9.  Poplatky nemožno refundovať priamo ani nepriamo, okrem prípadu, keď boli vybrané nenáležito.

10.  Bez toho, aby boli dotknuté náklady odvodené z výdavkov uvedených v článku 28, členské štáty nebudú za výkon tohto nariadenia vyberať nijaké iné poplatky než sú poplatky uvedené v tomto článku.

11.  Prevádzkovatelia alebo iní relevantní podnikatelia alebo ich zástupcovia dostanú doklad o zaplatení poplatkov.

12.  Členské štáty zverejnia metódu výpočtu poplatkov a budú o nej informovať aj Komisiu. Komisia preskúma, či tieto poplatky vyhovujú požiadavkám tohto nariadenia.

Článok 28

Výdavky vyplývajúce z dodatočných úradných kontrol

Ak sa zistí nedodržiavanie predpisov a na základe tohto zistenia sa vykonajú úradné kontroly nad rámec normálnej kontrolnej činnosti príslušného orgánu, príslušný orgán vyúčtuje prevádzkovateľom zodpovedným za toto nedodržiavanie predpisov výdavky vyplývajúce z týchto dodatočných úradných kontrol. Tieto výdavky môže vyúčtovať aj prevádzkovateľovi, ktorý tovar v čase výkonu dodatočných úradných kontrol vlastní alebo drží. Normálna kontrolná činnosť znamená rutinná kontrolná činnosť, ktorú vyžaduje právo spoločenstva alebo národné právo, najmä činnosť opísaná v pláne, vypracovanom podľa článku 41. Činnosť nad rámec normálnej kontrolnej činnosti zahŕňa také činnosti, ako je odoberanie a analýza vzoriek a iné kontroly, ktoré sú potrebné na to, aby sa zistil rozsah problému, aby sa overilo, či sa uskutočnili nápravné kroky, alebo aby sa zistilo a/alebo odôvodnilo nedodržiavanie predpisov.

Článok 29

Výška výdavkov

Pri stanovovaní výšky výdavkov podľa článku 28 sa budú brať do úvahy zásady uvedené v článku 27.KAPITOLA VII

INÉ USTANOVENIA

Článok 30

Úradná certifikácia

 

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky týkajúce sa úradnej certifikácie, prijaté na účely zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá, môže Komisia prijať tieto požiadavky:

 ◄

a) za akých okolností sa vyžaduje úradná certifikácia;

b) modelové certifikáty;

c) kvalifikácia personálu vydávajúceho certifikáty;

d) zásady, ktoré je potrebné rešpektovať, aby sa zabezpečila spoľahlivá certifikácia, vrátane elektronickej certifikácie;

e) postupy, ktoré je potrebné použiť v prípade odňatia certifikátu a pre náhradné certifikáty;

f) zásielky rozdelené do menších zásielok a zásielky zmiešané s inými zásielkami;

g) dokumenty, ktoré musia sprevádzať tovar po vykonaní úradných kontrol.

▼M7

Tieto opatrenia, uvedené v písmene a), zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

Opatrenia uvedené v písmenách b) až g) sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 62 ods. 3.

▼B

2.  Ak sa vyžaduje úradná certifikácia, je potrebné zabezpečiť:

a) aby existovalo prepojenie medzi certifikátom a zásielkou;

b) aby boli informácie v certifikáte presné a autentické.

3.  Jediný modelový certifikát bude v prípade potreby kombinovať požiadavky týkajúce sa úradnej certifikácie krmív a potravín s ostatnými požiadavkami na úradnú certifikáciu.

Článok 31

Registrovanie/schvaľovanie prevádzkarní v oblasti krmív a potravín

1.  

a) Príslušné orgány stanovia postupy, podľa ktorých musia konať prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín pri žiadaní registrácie svojich podnikov podľa nariadenia (ES) č. 852/2004, smernice 95/69/ES alebo podľa budúceho nariadenia o hygiene krmív.

b) Príslušné orgány spíšu a budú udržiavať zoznam zaregistrovaných prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín. Ak takýto zoznam už existuje na iné účely, možno ho použiť aj na účely tohto nariadenia.

2.  

a) Príslušné orgány stanovia postupy, podľa ktorých musia konať prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín pri žiadaní schválenia svojich prevádzkarní podľa nariadenia (ES) č. 852/2004, nariadenia (ES) č. 854/2004, smernice 95/69/ES alebo podľa budúceho nariadenia o hygiene krmív.

b) Keď príslušný orgán dostane žiadosť o schválenie prevádzkovateľa v oblasti krmív a potravín, urobí návštevu na mieste.

c) Vydá prevádzkarni schválenie príslušných činností len vtedy, ak tento prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín preukázal, že dodržiava relevantné požiadavky potravinového a krmivového práva.

d) Príslušný orgán môže vydať podmienečné schválenie, ak sa ukáže, že prevádzkareň spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a zariadenie. Plné schválenie vydá len ak nová úradná kontrola prevádzkarne, vykonaná do troch mesiacov od vydania podmienečného schválenia preukáže, že prevádzkareň spĺňa aj ostatné príslušné požiadavky potravinového a krmivového práva. Ak sa dosiahol zreteľný pokrok, no prevádzkareň stále nespĺňa všetky relevantné požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienečné schválenie však nesmie presiahnuť celkom šesť mesiacov.

e) Príslušný orgán bude pri výkone úradných kontrol kontrolovať aj schválenie prevádzkarní. Ak zistí príslušný orgán vážne nedostatky alebo ak musí opakovane zastaviť výrobu v prevádzkarni a prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín nie je schopný poskytnúť primerané záruky, týkajúce sa budúcej výroby, príslušný orgán začne postup odňatia schválenia prevádzkarni. Príslušný orgán však môže pozastaviť schválenie prevádzkarni, ak prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín môže zaručiť, že v rozumnom čase odstráni nedostatky.

f) Príslušné orgány budú udržiavať aktualizované zoznamy schválených prevádzkarní a dajú ich k dispozícii ostatným členským štátom a verejnosti spôsobom, ktorý možno určiť podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 3.HLAVA III

REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ

Článok 32

Referenčné laboratóriá spoločenstva

1.  Referenčné laboratóriá spoločenstva pre krmivá a potraviny uvedené v prílohe VII budú zodpovedné za tieto oblasti:

a) národným referenčným laboratóriám budú poskytovať podrobnosti analytických metód, vrátane referenčných metód;

b) budú koordinovať národné referenčné laboratóriá pri uplatňovaní metód uvedených v bode a), najmä organizovaním porovnávacích testov a zabezpečovaním vhodných následných krokov po takýchto porovnávacích testoch v súlade s medzinárodne prijatými dohovormi, ak sú k dispozícii;

c) v rámci svojej kompetencie budú koordinovať praktické kroky, potrebné na uplatňovanie nových analytických metód a budú informovať národné referenčné laboratóriá o pokroku v tejto oblasti;

d) budú vykonávať počiatočné a ďalšie školiace kurzy pre personál národných referenčných laboratórií a pre znalcov z rozvojových krajín;

e) budú poskytovať Komisii vedeckú a technickú pomoc, najmä v prípadoch, ak členské štáty namietajú proti výsledkom analýz;

f) budú spolupracovať s laboratóriami zodpovednými za analyzovanie krmív a potravín v tretích krajinách.

2.  Referenčné laboratóriá spoločenstva v oblasti zdravia zvierat budú zodpovedné za tieto oblasti:

a) budú koordinovať metódy, ktoré používajú členské štáty pri diagnostike chorôb;

b) budú aktívne pomáhať pri diagnostikovaní ohnísk choroby v členských štátoch tak, že budú prijímať izoláty patogénov na potvrdenie diagnózy, charakteristiku a epizootické štúdie;

c) budú uľahčovať počiatočné alebo ďalšie školenie znalcov v odbore laboratórnej diagnostiky, s ohľadom na harmonizovanie diagnostických postupov v spoločenstve;

d) v oblasti diagnostických metód spadajúcich do ich kompetencie budú spolupracovať s príslušnými laboratóriami v tretích krajinách, kde tieto choroby prevládajú:

e) budú vykonávať počiatočné a ďalšie školiace kurzy pre personál národných referenčných laboratórií a pre znalcov z rozvojových krajín.

3.  Na referenčné laboratóriá spoločenstva sa bude uplatňovať článok 12 odsek 2 a 3.

4.  Referenčné laboratóriá spoločenstva budú spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) musia mať dostatočne kvalifikovaný personál s primeraným školením v oblasti diagnostiky a analytických postupov, ktoré sa uplatňujú v oblasti ich kompetencie;

b) musia vlastniť zariadenie a výrobky potrebné na výkon úloh, ktoré im boli zverené;

c) musia mať primeranú administratívnu infraštruktúru;

d) musia zabezpečiť, aby ich personál rešpektoval dôvernú povahu určitých predmetov, výsledkov a oznámení;

e) musia mať dostatočné vedomosti o medzinárodných normách a postupoch;

f) v prípade potreby musia mať k dispozícii aktualizovaný zoznam dostupných referenčných látok a činidiel a aktualizovaný zoznam výrobcov a dodávateľov týchto látok a činidiel;

g) musia brať do úvahy výskumnú činnosť na národnej úrovni aj na úrovni spoločenstva;

h) musia mať k dispozícii školený personál pre prípad núdzových situácií v spoločenstve.

▼M7

5.  Komisia môže do prílohy VII zaradiť aj iné referenčné laboratóriá Spoločenstva, relevantné pre oblasti uvedené v článku 1. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4. Tým istým postupom možno aktualizovať prílohu VII.

6.  Komisia môže zveriť referenčným laboratóriám Spoločenstva ďalšiu zodpovednosť a ďalšie úlohy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

▼B

7.  Referenčným laboratóriám spoločenstva možno poskytnúť finančný príspevok spoločenstva podľa článku 28 rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku ( 36 ).

8.  Referenčné laboratóriá spoločenstva môžu byť podrobené kontrolám spoločenstva s cieľom overenia, či dodržiavajú požiadavky tohto nariadenia. Ak sa pri týchto kontrolách zistí, že laboratórium požiadavky tohto nariadenia nedodržiava, alebo že neplní úlohy, na plnenie ktorých bolo určené, možno prijať potrebné opatrenia postupom uvedeným v článku 62 odsek 3.

9.  Odseky 1 až 7 sa budú uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté špecifickejšie predpisy, najmä kapitola VI nariadenia (ES) č. 999/2001 a článok 14 smernice 96/23/ES.

Článok 33

Národné referenčné laboratóriá

1.  Členské štáty zariadia menovanie jedného alebo viacerých národných referenčných laboratórií pre každé referenčné laboratórium spoločenstva uvedené v článku 32. Členský štát môže menovať laboratórium situované v inom členskom štáte alebo u iného člena Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). Jedno laboratórium môže byť národným referenčným laboratóriom pre viac než jeden členský štát.

2.  Tieto národné referenčné laboratóriá budú mať tieto povinnosti:

a) budú spolupracovať s referenčným laboratóriom spoločenstva v oblasti svojej kompetencie;

b) v oblasti svojej kompetencie budú koordinovať činnosť úradných laboratórií, zodpovedných za analyzovanie vzoriek podľa článku 11;

c) v prípade potreby budú organizovať porovnávacie testy medzi úradnými laboratóriami a zabezpečovať vhodné následné kroky po takýchto porovnávacích testoch;

d) budú zabezpečovať poskytovanie informácií od referenčného laboratória spoločenstva príslušnému orgánu a národným úradným laboratóriám;

e) príslušnému orgánu budú poskytovať vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní koordinovaných plánov kontroly, prijatých podľa článku 53;

f) budú zodpovedné za vykonávanie iných osobitných povinností stanovených podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 3, bez toho, aby boli dotknuté ďalšie existujúce národné povinnosti.

3.  Na národné referenčné laboratóriá sa bude uplatňovať článok 12 odsek 2 a 3.

4.  Členské štáty budú informovať Komisiu, príslušné referenčné laboratórium spoločenstva a ostatné členské štáty o názve a adrese každého národného referenčného laboratória.

5.  Členské štáty, ktoré majú pre jedno referenčné laboratórium spoločenstva viac než jedno národné referenčné laboratórium, musia zabezpečiť, aby tieto laboratóriá úzko spolupracovali, aby sa tak zabezpečila ich efektívna spolupráca so sebou navzájom, s ostatnými národnými laboratóriami a s referenčným laboratóriom spoločenstva.

▼M7

6.  Komisia môže zveriť referenčným laboratóriám Spoločenstva ďalšiu zodpovednosť a ďalšie úlohy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

▼B

7.  Odseky 1 až 5 sa budú uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté špecifickejšie predpisy, najmä kapitola VI nariadenia (ES) č. 999/2001 a článok 14 smernice 96/23/ES.HLAVA IV

ADMINISTRATÍVNA POMOC A SPOLUPRÁCA V OBLASTI KRMÍV A POTRAVÍN

Článok 34

Všeobecné zásady

1.  Ak výsledok úradných kontrol krmív a potravín vyžaduje konanie viac než jedného členského štátu, príslušné orgány príslušných členských štátov si budú navzájom poskytovať administratívnu pomoc.

2.  Príslušné orgány poskytnú administratívnu pomoc na požiadanie alebo spontánne, ak to vyžaduje priebeh vyšetrovaní. V prípade potreby môže byť súčasťou tejto administratívnej pomoci účasť na kontrolách na mieste, ktoré vykonáva príslušný orgán iného členského štátu.

3.  Článkami 35 až 40 nie sú dotknuté národné predpisy uplatniteľné na poskytovanie dokumentov, ktoré sú predmetom súdneho konania alebo s takýmto konaním súvisia, ani predpisy, zamerané na ochranu komerčných záujmov fyzických a právnických osôb.

Článok 35

Styčné orgány

1.  Každý členský štát bude menovať jeden alebo viac styčných orgánov, ktoré podľa potreby vojdú do styku so styčnými orgánmi iných členských štátov. Úlohou týchto styčných orgánov bude pomoc a koordinácia pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi a najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc.

2.  Členské štáty budú informovať Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých relevantných podrobných údajoch o ich menovaných styčných orgánoch a o všetkých zmenách týchto údajov.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, menovanie styčných orgánov nebude vylučovať priame kontakty, výmenu informácií ani spoluprácu medzi personálom príslušných orgánov v rôznych členských štátoch.

4.  Príslušné orgány, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi administratívnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci týchto orgánov s Komisiou s cieľom zabezpečenia správneho uplatňovania legislatívy o veterinárnych a zootechnických otázkach ( 37 ), vojdú podľa potreby do styku s orgánmi, pracujúcimi pod týmto titulom.

Článok 36

Pomoc na požiadanie

1.  Keď príslušný orgán dostane odôvodnenú požiadavku, požiadaný príslušný orgán zabezpečí, aby požadujúci príslušný orgán dostal všetky potrebné informácie a dokumenty, ktoré umožnia požadujúcemu príslušnému orgánu overiť dodržiavanie potravinového a krmivového práva v oblasti jeho jurisdikcie. Za týmto účelom požiadaný príslušný orgán zariadi uskutočnenie všetkých administratívnych vyšetrovaní, potrebných na získanie takýchto informácií a dokumentov.

2.  Informácie a dokumenty poskytnuté podľa odseku 1 sa poskytnú bez nenáležitého oneskorenia. Dokumenty možno odoslať v origináli alebo možno poskytnúť kópie.

3.  Na základe dohody medzi požadujúcim a požiadaným orgánom môže byť pri tomto administratívnom vyšetrovaní prítomný personál menovaný požadujúcim orgánom.

Takéto vyšetrovanie bude vždy robiť personál požiadaného orgánu.

Personál požiadaného orgánu nesmie z vlastnej iniciatívy vykonávať právomoci vyšetrovania, ktoré boli zverené úradníkom požiadaného orgánu. Bude však mať cez svojho sprostredkovateľa prístup do tých istých budov a k tým istým dokumentom ako úradníci požiadaného orgánu, výlučne na účely vykonania tohto administratívneho vyšetrovania.

4.  Každý člen personálu požiadaného orgánu prítomný v inom členskom štáte podľa odseku 3 bude stále schopný preukázať písomné oprávnenie s uvedením totožnosti a úradného poverenia.

Článok 37

Pomoc bez požiadania

1.  Ak sa príslušný orgán dozvie o nedodržiavaní predpisov, a ak toto nedodržiavanie predpisov má dopad na iný členský štát alebo na iné členské štáty, tento príslušný orgán poskytne tieto informácie bezodkladne tomuto inému členskému štátu alebo týmto iným členským štátom aj bez predchádzajúceho požiadania.

2.  Členský štát ktorý takúto informáciu dostal, vyšetrí túto vec a bude informovať členský štát, ktorý túto informáciu poskytol, o výsledkoch tohto vyšetrovania a o všetkých prípadne prijatých opatreniach.

Článok 38

Pomoc v prípade nedodržiavania predpisov

1.  Ak počas úradnej kontroly vykonávanej na mieste určenia tovaru alebo pri preprave tovaru príslušný orgán členského štátu miesta určenia konštatuje, že tovar nespĺňa potravinové a krmivové právo takým spôsobom, že tým ohrozuje zdravie ľudí alebo zvierat, alebo vážne porušuje potravinové a krmivové právo, bezodkladne sa obráti na príslušný orgán členského štátu odosielateľa.

2.  Príslušný orgán členského štátu odoslania vec vyšetrí, prijme všetky potrebné opatrenia a bude informovať príslušný orgán členského štátu miesta určenia o povahe vykonaných vyšetrovaní a úradných kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch týchto rozhodnutí.

3.  Ak má príslušný orgán členského štátu miesta určenia dôvod veriť, že tieto opatrenia sú neprimerané, príslušné orgány oboch členských štátov budú spoločne hľadať spôsob a prostriedky ako túto situáciu napraviť. V prípade potreby vykonajú inšpekciu na mieste podľa článku 36 odsek 3 a 4. Ak sa nedokážu dohodnúť na primeraných opatreniach, budú o tom informovať Komisiu.

Článok 39

Vzťahy s tretími krajinami

1.  Ak príslušný orgán dostane z tretej krajiny informácie o nedodržiavaní predpisov alebo o ohrození zdravia ľudí alebo zvierat, tento orgán poskytne tieto informácie príslušným orgánom v ostatných členských štátoch ak je toho názoru, že by ich to mohlo zaujímať, alebo ak o to požiadajú. Okrem toho poskytne tieto informácie Komisii vždy, keď sú relevantné pre úroveň spoločenstva.

2.  Ak sa tretia krajina právne zaviazala poskytovať pomoc požadovanú pri zbere dôkazov o neobvyklej povahe transakcií, ktoré odporujú alebo zdanlivo odporujú príslušnému potravinovému a krmivovému právu, informácie získané podľa tohto nariadenia možno poskytnúť tejto tretej krajine, a to so súhlasom príslušného orgánu, ktorý tieto informácie poskytol a v súlade právom, ktoré sa uplatňuje na poskytovanie osobných údajov tretím krajinám.

Článok 40

Koordinovaná pomoc a následné kroky Komisie

1.  Komisia bude bezodkladne koordinovať akcie členských štátov, keď sa od týchto členských štátov alebo z iných zdrojov dozvie o činnosti, ktoré odporujú alebo zdanlivo odporujú potravinovému a krmivovému právu a sú osobitne zaujímavé na úrovni spoločenstva, a to najmä v týchto prípadoch:

a) táto činnosť má alebo môže mať dopad na viacero členských štátov;

b) zdá sa, že podobná činnosť sa vykonávala vo viacerých členských štátoch;

alebo

c) členské štáty sa nedokážu dohodnúť na vhodnej akcii, ktorou by riešili toto nedodržiavanie predpisov.

2.  Ak úradné kontroly na mieste určenia odhalia opakované nedodržiavanie predpisov alebo iné ohrozenie osôb, rastlín alebo zvierat krmivami a potravinami, či už priamo alebo cez životné prostredie, príslušný orgán členského štátu miesta určenia bude o tom bezodkladne informovať Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov.

3.  Komisia môže:

a) v spolupráci s príslušným členským štátom poslať inšpekčnú skupinu, aby vykonala úradnú kontrolu na mieste,

b) požiadať príslušný orgán členského štátu miesta určenia, aby zintenzívnil príslušné úradné kontroly a aby podal správu o vykonaných akciách a prijatých opatreniach.

4.  Ak sa opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 prijali s cieľom vyriešenia opakovaného nedodržiavania predpisov prevádzkovateľmi v oblasti krmív a potravín, príslušný orgán vyúčtuje všetky výdavky, vyplývajúce z týchto opatrení, príslušným prevádzkovateľom.HLAVA V

PLÁNY KONTROLY

Článok 41

Viacročné národné plány kontroly

V záujme zabezpečenia účinného zavedenia článku 17 odsek 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o predpisoch o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá a článku 45 tohto nariadenia, každý členský štát pripraví jediný integrovaný viacročný národný plán kontroly.

Článok 42

Zásady prípravy viacročných národných plánov kontroly

1.  Členské štáty:

a) vykonávať plán uvedený v článku, prvý krát najneskôr 1. januára 2007;

a

b) budú tento plán pravidelne aktualizovať podľa vývoja situácie;

a

c) na požiadanie poskytnú Komisii poslednú verziu tohto plánu.

2.  Každý viacročný národný plán kontroly bude obsahovať všeobecné informácie o štruktúre a organizácii systémov kontroly krmív a potravín a kontroly zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá v príslušnom členskom štáte. Budú tu uvedené najmä tieto údaje:

a) strategické ciele plánu a spôsob, ako tieto ciele odráža stanovenie priorít kontrol a prideľovanie prostriedkov;

b) kategorizácia rizík príslušných činností;

c) menovanie príslušných orgánov a ich úlohy na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni a prostriedky, ktoré majú tieto orgány k dispozícii;

d) všeobecná organizácia a riadenie úradných kontrol na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, vrátane úradných kontrol v jednotlivých prevádzkarniach;

e) systémy kontroly, ktoré sa uplatňujú na rôzne rezorty a koordinácia medzi rôznymi službami príslušných orgánov, zodpovedných za úradné kontroly v týchto rezortoch;

f) prípadné delegovanie úloh kontrolným orgánom;

g) metódy zabezpečenia dodržiavania prevádzkových kritérií článku 4 odsek 2;

h) školenia personálu, vykonávajúceho úradné kontroly uvedené v článku 6;

i) zdokumentované postupy uvedené v článkoch 8 a 9;

j) Organizácia a fungovanie pohotovostných plánov pre núdzové situácie v súvislosti s chorobami, prenášanými zvieratami alebo potravinami, s nehodami v súvislosti s kontaminovaním krmív a potravín a s ostatnými ohrozeniami zdravia ľudí.

k) organizácia spolupráce a vzájomnej pomoci.

3.  Viacročné národné plány kontroly možno počas ich realizácie upravovať. Zmeny a doplnky možno robiť vo svetle nasledujúcich skutočností, alebo s cieľom zohľadnenia nasledujúcich skutočností:

a) nová legislatíva;

b) výskyt nových chorôb alebo iných zdravotných rizík;

c) značné zmeny štruktúry, riadenia alebo fungovania príslušných národných orgánov;

d) výsledky úradných kontrol členských štátov;

e) výsledky kontrol spoločenstva vykonaných podľa článku 45;

f) akékoľvek zmeny usmernení uvedených v článku 43;

g) vedecké zistenia;

h) výsledky auditov, ktoré v členskom štáte vykonala tretia krajina.

Článok 43

Usmernenia pre viacročné národné plány kontroly

1.  Vo viacročných národných plánoch kontroly uvedených v článku 41 sa zohľadnia usmernenia, ktoré vytvorí Komisia podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 2. V týchto usmerneniach sa bude najmä:

a) presadzovať konzistentný, obsiahly a integrovaný prístup k úradným kontrolám krmív a potravín, k legislatíve v oblasti zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá, pričom sa zohľadnia všetky rezorty a všetky fázy krmivového a potravinového reťazca, vrátane dovozu a vstupu;

b) identifikovať priority na základe rizika a kritériá kategorizácie rizík príslušných činností, ako aj najúčinnejšie kontrolné postupy;

c) identifikovať iné priority a najúčinnejšie kontrolné postupy;

d) identifikovať fázy výroby, spracovania a distribúcie krmív a potravín, vrátane použitia krmív, v ktorých sa získajú najspoľahlivejšie a najcharakteristickejšie informácie o dodržiavaní potravinového a krmivového práva;

e) podporovať prijatie najlepších postupov na všetkých úrovniach systému kontroly;

f) podporovať rozvoj účinných kontrol systémov sledovateľnosti;

g) poskytovať poradenstvo v súvislosti s rozvojom systémov zaznamenávania výkonu a výsledkov kontrolných akcií;

h) odrážať normy a odporúčania medzinárodných orgánov, týkajúce sa organizácie a fungovania úradných služieb;

i) stanovovať kritériá výkonu auditov uvedených v článku 4 odsek 6;

j) definovať štruktúru výročných správ uvedených v článku 44 a informácie, ktoré v týchto výročných správach majú byť uvedené;

k) uvádzať hlavné ukazovatele plnenia, ktoré je potrebné uplatňovať pri vyhodnocovaní viacročných národných plánov kontroly.

2.  V prípade potreby sa prijmú usmernenia vo svetle analýzy výročných správ, ktoré členské štáty predkladajú podľa článku 44 a vo svetle kontrol spoločenstva, vykonaných podľa článku 45.

Článok 44

Výročné správy

1.  Jeden rok po začatí zavádzania viacročných národných plánov kontroly a potom každý rok budú členské štáty predkladať Komisii správu s uvedením týchto údajov:

a) všetky zmeny viacročného národného plánu kontroly vykonané s cieľom zohľadnenia faktorov uvedených v článku 42 odsek 3;

b) výsledky kontrol a auditov vykonaných za predchádzajúci rok podľa ustanovení viacročného národného plánu kontroly;

c) typ a počet zistených prípadov nedodržiavania predpisov;

d) akcie na zabezpečenie účinného fungovania viacročných národných plánov kontroly, vrátane vynucovania a jeho výsledkov.

2.  V záujme podpory konzistentného predkladania tejto správy a najmä výsledkov úradných kontrol, sa pri informáciách uvedených v odseku 1 budú zohľadňovať usmernenia, ktoré vydá Komisia podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 2.

3.  Členské štáty dokončia svoje správy a dodajú ich Komisii do šesť mesiacov od konca roka, na ktorý sa príslušná správa vzťahuje.

4.  Vo svetle správ uvedených v odseku 1, ako aj výsledkov kontrol spoločenstva, vykonaných podľa článku 45 a akýchkoľvek iných relevantných informácií spíše Komisia výročnú správu o celkovom fungovaní úradných kontrol v členských štátoch. V tejto správe môžu byť podľa potreby odporúčania, týkajúce sa:

a) možného zlepšenia systémov úradných kontrol a auditov v členských štátoch, vrátane ich rozsahu, riadenia a zavádzania;

b) špecifických kontrolných akcií, týkajúcich sa jednotlivých rezortov alebo činností, bez ohľadu na to, či sú pokryté viacročnými národnými plánmi kontroly alebo nie;

c) koordinovaných plánov zameraných na riešenie otázok osobitného záujmu.

5.  Tam, kde je to vhodné, sa viacročné národné plány kontroly a súvisiace usmernenia prijmú na základe záverov a odporúčaní uvedených v správe Komisie.

6.  Komisia predloží svoju správu Európskemu parlamentu a Rade a dá ju k dispozícii verejnosti.HLAVA VI

ČINNOSŤ SPOLOČENSTVAKAPITOLA I

KONTROLY SPOLOČENSTVA

Článok 45

Kontroly spoločenstva v členských štátoch

1.  Znalci Komisie budú vykonávať všeobecné a špecifické audity v členských štátoch. Komisia môže menovať znalcov z členských štátov, aby pomáhali jej vlastným znalcom. Všeobecné a špecifické audity sa budú organizovať s v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov. Audity sa budú vykonávať pravidelne. Ich hlavným účelom bude overiť, či sa v členskom štáte celkovo vykonávajú úradné kontroly v súlade s viacročnými národnými plánmi kontroly uvedenými v článku 41 a v súlade s právom spoločenstva. Na tento účel a v záujme uľahčenia efektívnosti a účinnosti auditov môže Komisia pred vykonaním takéhoto auditu požiadať, aby členský štát čo najskôr poskytol aktuálnu kópiu svojho národného plánu kontroly.

2.  Všeobecné audity môžu byť doplnené špecifickými auditmi a inšpekciami v jednej alebo viacerých špecifických oblastiach. Tieto špecifické audity a inšpekcie slúžia najmä na tieto účely:

a) overenie zavádzania viacročného národného plánu kontroly, potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá. Podľa potreby tu možno zaradiť aj inšpekcie na mieste úradných služieb a zariadení súvisiacich s rezortom, v ktorom sa vykonáva audit;

b) overenie fungovania a organizácie príslušných orgánov;

c) vyšetrovanie dôležitých alebo opakujúcich sa problémov v členských štátoch;

d) Vyšetrovanie núdzových situácií, vznikajúcich problémov alebo nového vývoja v členských štátoch.

3.  Komisia podá o nálezoch každej vykonanej kontroly správu. V tejto správe budú podľa potreby uvedené odporúčania pre členské štáty o zlepšení dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá. Komisia sprístupní svoje správy verejnosti. V prípade správ o kontrolách vykonaných v členskom štáte poskytne Komisia návrh správy príslušnému príslušnému orgánu na skomentovanie. Tieto komentáre vezme do úvahy pri príprave konečnej správy a komentáre príslušného orgánu uverejní spolu s konečnou správou.

4.  Komisia stanoví ročný program kontrol, vopred ho oznámi členským štátom a vypracuje správu o jeho výsledkoch. Komisia môže tento program zmeniť a doplniť, aby zohľadnila vývoj v oblasti krmivovej a potravinovej bezpečnosti, zdravia zvierat, starostlivosti o zvieratá a zdravia rastlín.

5.  Členské štáty:

a) uskutočnia vhodné následné akcie vo svetle odporúčaní, vyplývajúcich z kontrol spoločenstva;

b) poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a inú technickú podporu, ktorú znalci Komisie požadujú na to, aby im umožnila vykonávať kontroly efektívne a účinne;

c) zabezpečia, aby znalci Komisie mali prístup do všetkých budov alebo ich častí a k informáciám, vrátane počítačových systémov, ktoré súvisia s výkonom ich povinností.

6.  V súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 3 možno prijať alebo zmeniť a doplniť podrobné predpisy týkajúce sa kontrol spoločenstva v členských štátoch.

Článok 46

Kontroly spoločenstva v tretích krajinách

1.  Znalci Komisie môžu vykonávať úradné kontroly v tretích krajinách v záujme zabezpečenia dodržiavania predpisov alebo rovnocennosti legislatívy a systémov tretej krajiny s potravinovým a krmivovým právom a legislatívou spoločenstva v oblasti zdravia zvierat. Budú pri tom vychádzať z informácií uvedených v článku 47 odsek 1. Komisia môže menovať znalcov z členských štátov, aby pomáhali jej vlastným znalcom. Tieto úradné kontroly si budú všímať najmä tieto otázky:

a) legislatíva tretej krajiny;

b) organizácia príslušných orgánov tretej krajiny, ich právomocí a nezávislosti, akému dozoru podliehajú a akú majú právomoc účinne vynucovať uplatniteľnú legislatívu;

c) školenie personálu o výkone úradných kontrol;

d) aké prostriedky, vrátane diagnostických zariadení, majú príslušné orgány k dispozícii;

e) existencia a fungovanie zdokumentovaných kontrolných postupov a systémov založených na prioritách;

f) prípadná situácia týkajúca sa zdravia zvierat, zoonóz a zdravia rastlín,postupy informovania Komisie a príslušných medzinárodných orgánov o vypuknutí chorôb zvierat alebo rastlín;

g) rozsah a fungovanie úradných kontrol dovozu zvierat, rastlín a ich výrobkov;

h) aké záruky dodržiavanie požiadaviek spoločenstva alebo rovnocennosti s nimi môže poskytnúť tretia krajina.

2.  V záujme uľahčenia efektívnosti a účinnosti kontrol v tretej krajine môže Komisia pred vykonaním takýchto kontrol požiadať príslušnú tretiu krajinu, aby poskytla informácie uvedené v článku 47 odsek 1 a prípadne aj písomné záznamy o výkone takýchto kontrol.

3.  Frekvencia kontrol spoločenstva v tretej krajine sa stanoví na základe týchto faktorov:

a) hodnotenie rizika výrobkov vyvážených do spoločenstva;

b) ustanovenia legislatívy spoločenstva;

c) objem a povaha dovozu z príslušnej krajiny;

d) výsledky kontrol, ktoré služby Komisie alebo iné kontrolné orgány už vykonali;

e) výsledky kontrol dovozu a akýchkoľvek iných kontrol, ktoré vykonali príslušné orgány členských štátov;

f) informácie získané od Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a od podobných orgánov;

g) informácie získané od medzinárodne uznaných orgánov, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Komisia, Codex Alimentarius, Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), alebo iné zdroje;

h) dôkazy o výskyte chorobných stavov alebo iných okolností, ktoré môžu mať dopad na živé zvieratá, živé rastliny alebo krmivá a potraviny dovezené z tretej krajiny, ktoré znamenajú zdravotné riziká;

i) potreba vyšetriť núdzové situácie v jednotlivých tretích krajinách alebo na takéto situácie reagovať.

▼M7

Kritériá určovania rizika na účely hodnotenia rizika, uvedeného v písmene a), ustanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

▼B

4.  V súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 3 možno prijať alebo zmeniť a doplniť podrobné predpisy týkajúce sa kontrol v tretích krajinách.

Budú obsahovať najmä postupy a podrobné predpisy, týkajúce sa:

a) kontrol v tretích krajinách v kontexte dvojstrannej dohody;

b) kontrol v ostatných tretích krajinách;

V súlade s tým istým postupom možno stanoviť poplatky za horeuvedené kontroly. Použije sa pri tom zásada vzájomnosti.

5.  Ak sa počas kontroly spoločenstva odhalí závažné ohrozenie zdravia ľudí alebo zvierat, Komisia okamžite prijme všetky potrebné núdzové opatrenia podľa článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 alebo ochranné opatrenia podľa inej relevantnej legislatívy spoločenstva.

6.  Komisia podá o nálezoch každej vykonanej kontroly spoločenstva správu. V prípade potreby bude táto správa obsahovať odporúčania. Komisia sprístupní svoje správy verejnosti.

7.  Komisia vopred oznámi svoj program kontrol v tretích krajinách členským štátom a vypracuje správu o jeho výsledkoch. Komisia môže tento program zmeniť a doplniť, aby zohľadnila vývoj v oblasti krmivovej a potravinovej bezpečnosti, zdravia zvierat a zdravia rastlín.KAPITOLA II

PODMIENKY DOVOZU

Článok 47

Všeobecné podmienky dovozu

1.  Komisia bude zodpovedná za to, aby vyžadovala od tretej krajiny, ktorá má v úmysle vyvážať tovar do spoločenstva, aby poskytla nasledujúce presné a aktuálne informácií o všeobecnej organizácii a riadení systémov sanitárnych kontrol:

a) všetky prijaté alebo navrhované sanitárne alebo fytosanitárne predpisy na jej území;

b) všetky postupy kontrol a inšpekcií, postupy pri výrobe a karanténe, tolerancia pesticídov a postupy schvaľovania prísad do potravín, ktoré fungujú na jej území;

c) postupy hodnotenia rizika, aké faktory sa berú do úvahy, ako sa určuje vhodná úroveň sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany;

d) prípadné následné kroky na základe odporúčaní predložených na základe kontrol uvedených v článku 46.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 budú úmerné povahe tovaru. Môžu zohľadňovať špecifickú situáciu a štruktúru tretej krajiny a povahu výrobkov vyvážaných do spoločenstva. Tieto informácie sa budú týkať najmenej tých tovarov, ktoré sú predmetom zamýšľaného vývozu do spoločenstva.

3.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu súvisieť aj s týmito oblasťami:

a) výsledky vykonaných národných kontrol tovarov, ktoré sú predmetom zamýšľaného vývozu do spoločenstva;

b) dôležité zmeny štruktúry a fungovania príslušných systémov kontroly, najmä so zámerom vyhovieť požiadavkám a odporúčaniam spoločenstva.

4.  Ak tretia krajina takéto informácie neposkytne, alebo ak sú tieto informácie neprimerané, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 3 a na základe konzultácií s príslušnou treťou krajinou stanoviť osobitné podmienky dovozu. Tieto podmienky sa stanovia od prípadu k prípadu a budú prísne dočasné.

5.  Usmernenia, uvádzajúce, ako sa informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 spíšu a predložia Komisii, ako aj prechodné opatrenia, ktoré umožnia tretím krajinám tieto informácie pripraviť, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 2.

Článok 48

Špecifické podmienky dovozu

▼M7

1.  Podmienky a podrobné postupy, ktoré je potrebné rešpektovať pri dovoze tovaru z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré nie sú stanovené v práve Spoločenstva, a najmä v nariadení (ES) č. 854/2004, v prípade potreby stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

▼B

2.  Podmienky a podrobné postupy uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať:

a) vytvorenie zoznamu tretích krajín, z ktorých možno dovážať špecifické výrobky na jedno z území uvedených v prílohe I;

b) vytvorenie modelov certifikátov sprevádzajúcich zásielky;

c) osobitné podmienky dovozu v závislosti od typu výrobku alebo zvieraťa a možných súvisiacich rizík.

3.  Na zoznamoch uvedených v odseku 2 písm. a) sa tretia krajina vyskytne len vtedy, ak jej príslušné orgány poskytujú primerané záruky pokiaľ ide o dodržiavanie potravinového a krmivového práva spoločenstva a predpisov o zdraví zvierat, alebo rovnocenných predpisov.

4.  Pri vytváraní a aktualizovaní týchto zoznamov sa bude brať osobitný zreteľ na tieto kritériá:

a) legislatíva tretej krajiny v príslušnom rezorte;

b) štruktúra a organizácia príslušného orgánu tretej krajiny a jeho kontrolných služieb, aké právomoci majú a aké záruky možno poskytnúť s ohľadom na zavádzanie príslušnej legislatívy;

c) existencia primeraných úradných kontrol;

d) ako pravidelne a ako rýchlo dodáva tretia krajina informácie o rizikách v oblasti krmív a potravín a živých zvierat;

e) aké záruky dáva táto tretia krajina, že:

i) podmienky, ktoré sa uplatňujú na prevádzkárne, z ktorých sa môžu dovážať krmivá a potraviny do spoločenstva, vyhovujú požiadavkám potravinového a krmivového práva spoločenstva alebo sú s nimi rovnocenné;

ii) je vytvorený a pravidelne aktualizovaný zoznam takýchto prevádzkární;

iii) tento zoznam prevádzkární ako aj jeho aktualizované verzie sa bezodkladne posiela Komisii;

iv) tieto prevádzkárne sú predmetom pravidelných a účinných kontrol príslušného orgánu tejto tretej krajiny.

5.  Pri prijímaní osobitných podmienok dovozu uvedených v odseku 2 písm. c) sa zohľadnia informácie, ktoré poskytla príslušná tretia krajina a v prípade potreby aj výsledky kontrol spoločenstva vykonané v tejto tretej krajine. Možno stanoviť osobitné podmienky dovozu jediného výrobku alebo skupiny výrobkov. Tieto podmienky sa môžu vzťahovať na jedinú tretiu krajinu, na región tretej krajiny, alebo na skupinu tretích krajín.

Článok 49

Rovnocennosť

1.  Po zavedení dohody o rovnocennosti alebo po uspokojivom audite možno prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 3, v ktorom sa uznáva, že opatrenia, ktoré táto tretia krajina alebo tento región tretej krajiny v určitých oblastiach uplatňuje, ponúkajú záruky rovnocenné zárukám, ktoré sa uplatňujú v spoločenstve, za predpokladu, že táto tretia krajina predloží v tomto ohľade objektívny dôkaz.

2.  V rozhodnutí uvedenom v odseku 1 sa stanovia podmienky, ktorými sa spravuje dovoz z tejto tretej krajiny alebo z tohto regiónu tretej krajiny.

Môžu tu byť zahrnuté tieto podmienky:

a) povaha a obsah certifikátov, ktoré musia sprevádzať výrobky;

b) osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz do spoločenstva;

c) v prípade potreby postupy vytvorenia a zmien a doplnkov zoznamu regiónov alebo prevádzkární, z ktorých sa dovoľuje dovážať.

3.  Rozhodnutie uvedené v odseku 1 sa bezodkladne tým istým postupom odvolá v prípade, ak sa už nebudú spĺňať podmienky uznávania rovnocennosti, ktoré sa spĺňali v čase, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.

Článok 50

Podpora rozvojových krajín

1.  V súlade s postupom uvedeným v článku 62 odsek 3 možno prijať nasledujúce opatrenia a možno ich udržiavať tak dlho, kým majú preukázateľný účinok pri zabezpečovaní toho, aby rozvojové krajiny boli schopné dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia:

a) postupné zavedenie požiadaviek uvedených v článkoch 47 a 48 pre výrobky vyvážané do spoločenstva. Pokrok v spĺňaní týchto požiadaviek sa bude vyhodnocovať a brať do úvahy pri určovaní potreby časovo obmedzených úplných alebo čiastočných výnimiek z požiadaviek. Pri tomto postupnom zavádzaní sa bude brať do úvahy aj pokrok pri budovaní inštitucionálnej kapacity uvedenej v odseku 2;

b) v prípade potreby pomoc znalcov spoločenstva pri poskytovaní informácií uvedených v článku 47;

c) podpora spoločných projektov rozvojových krajín a členských štátov;

d) vypracovanie usmernení na pomoc rozvojovým krajinám pri organizovaní úradných kontrol výrobkov vyvážaných do spoločenstva;

e) posielanie znalcov spoločenstva rozvojovým krajinám, aby pomohli pri organizovaní úradných kontrol;

f) účasť kontrolného personálu z rozvojových krajín na školiacich kurzoch uvedených v článku 51.

2.  Komisia bude v kontexte s politikou rozvojovej spolupráce spoločenstva podporovať rozvojové krajiny pokiaľ ide o krmivovú a potravinovú bezpečnosť vo všeobecnosti, a pri dodržiavaní noriem pre krmivá a potraviny osobitne, s cieľom vybudovania inštitucionálnej kapacity potrebnej na splnenie požiadaviek uvedených v článkoch 5, 12, 47 a 48.KAPITOLA III

ŠKOLENIE KONTROLNÉHO PERSONÁLU

Článok 51

Školenie kontrolného personálu

1.  Komisia môže organizovať školiace kurzy pre personál príslušných orgánov členských štátov, zodpovedný za úradné kontroly uvedené v tomto nariadení. Tieto školiace kurzy budú slúžiť na rozvoj harmonizovaného prístupu k úradným kontrolám v členských štátoch. Môžu obsahovať najmä školenie v týchto oblastiach:

a) potravinové a krmivové právo spoločenstva a predpisy o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá;

b) kontrolné metódy a techniky, ako je audit systémov, ktoré prevádzkovatelia navrhli, tak, aby dodržiavali potravinové a krmivové právo a predpisy o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá;

c) kontroly, ktoré je potrebné vykonať na tovaroch dovezených do spoločenstva;

d) metódy a techniky výroby, spracovania a marketingu krmív a potravín.

2.  Školiace kurzy uvedené v odseku 1 môžu otvorené pre účastníkov z tretích krajín, najmä z rozvojových krajín.

3.  Podrobné pravidlá pre organizovanie školiacich kurzov možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 62 odsek 3.KAPITOLA IV

INÁ ČINNOSŤ SPOLOČENSTVA

Článok 52

Kontroly tretích krajín v členských štátoch

1.  Na požiadanie príslušného orgánu členského štátu a v spolupráci s týmto orgánom môžu znalci spoločenstva pomáhať členským štátom pri kontrolách, ktoré vykonávajú tretie krajiny.

2.  V takom prípade bude členský štát, na ktorého území má tretia krajina vykonať kontrolu, informovať Komisiu o plánovaní, rozsahu a dokumentácii a poskytne jej akékoľvek ďalšie informácie, ktoré umožnia Komisii účinne sa zúčastniť na tejto kontrole.

3.  Pomoc Komisie bude slúžiť najmä na tieto účely:

a) objasniť potravinové a krmivové právo spoločenstva a predpisy o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá;

b) poskytnúť informácie a údaje, dostupné na úrovni spoločenstva, ktoré môžu byť užitočné pre kontrolu, ktorú vykonáva tretia krajina;

c) zabezpečiť jednotnosť pokiaľ ide o kontroly, ktoré vykonávajú tretie krajiny.

Článok 53

Koordinované plány kontroly

Komisia môže odporučiť koordinované plány podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 2 Tieto plány budú:

a) organizované ročne podľa programu;

a

b) ak sa to považuje za potrebné, budú organizované ad hoc, najmä s ohľadom na určenie rozšírenia ohrozenia krmív, potravín a zvierat.HLAVA VII

OPATRENIA NA VYNÚTENIEKAPITOLA I

NÁRODNÉ OPATRENIA NA VYNÚTENIE

Článok 54

Konanie v prípade nedodržiavania predpisov

1.  Ak príslušný orgán zistí nedodržiavanie predpisov, bude konať tak, aby zabezpečil, aby prevádzkovateľ situáciu napravil. Príslušný orgán bude pri rozhodovaní o tom, ako bude konať, brať do úvahy povahu tohto nedodržiavania, ako aj minulosť príslušného prevádzkovateľa pokiaľ ide o nedodržiavanie predpisov.

2.  Pokiaľ je to potrebné, budú súčasťou tohto konania tieto opatrenia:

a) nariadenie hygienických postupov alebo akejkoľvek inej akcie, ktorú považuje príslušný orgán za potrebnú na zabezpečenie krmivovej a potravinovej bezpečnosti alebo dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá;

b) obmedzenie alebo zákaz uvádzať tieto krmivá, potraviny alebo zvieratá na trh, dovážať ich alebo vyvážať;

c) sledovanie a v prípade potreby nariadenie o stiahnutí krmív a potravín z obehu, odňatí a/alebo ich zničení;

d) povolenie použiť krmivá a potraviny na iné účely než na ktoré boli pôvodne určené;

e) pozastavenie prevádzky alebo zatvorenie celého príslušného podniku alebo jeho časti na primerané obdobie.

f) pozastavenie alebo odňatie schválenia podniku;

g) opatrenia uvedené v článku 19 pre zásielky z tretích krajín;

h) akékoľvek iné opatrenie, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné.

3.  Príslušný orgán poskytne príslušnému prevádzkovateľovi alebo jeho zástupcovi:

a) písomné oznámenie o svojom rozhodnutí o akciách, ktoré sa majú uskutočniť podľa odseku 1, spolu s odôvodnením tohto rozhodnutia;

a

b) informáciu o práve odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu a o použiteľnom postupe a lehotách.

4.  Ak je to potrebné, príslušný orgán oznámi svoje rozhodnutie aj príslušnému orgánu členského štátu odosielateľa.

5.  Všetky výdavky, ktoré vznikli na základe tohto článku, bude znášať zodpovedný prevádzkovateľ v oblasti krmív a potravín.

Článok 55

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia predpisy o sankciách uplatniteľných v prípade porušenie potravinového a krmivového práva a iných ustanovení spoločenstva, týkajúcich sa ochrany zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá, a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Zavedené sankcie musia byť účinné, úmerné a odradzujúce.

2.  Členské štáty budú bezodkladne informovať Komisiu o ustanoveniach uplatniteľných v prípade porušenia potravinového a krmivového práva, ako aj o všetkých ich následných zmenách a doplnkoch.KAPITOLA II

OPATRENIA SPOLOČENSTVA NA VYNÚTENIE

Článok 56

Ochranné opatrenia

1.  Ak sú splnené nasledujúce podmienky, prijmú sa opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002:

a) Komisia má dôkaz o vážnom nedostatku systému kontroly v členskom štáte;

a

b) tento nedostatok môže spôsobiť možné a rozsiahle ohrozenie zdravia ľudí, zdravia zvierat alebo pohody zvierat, či už priamo, alebo cez životné prostredie.

2.  Takéto opatrenia možno prijať až potom, keď:

a) kontroly spoločenstva zistili a hlásili nedodržiavanie predpisov spoločenstva;

a

b) príslušný členský štát nenapravil situáciu na požiadanie Komisie v lehote stanovenej Komisiou.HLAVA VIII

PRISPÔSOBENIE LEGISLATÍVY SPOLOČENSTVA

Článok 57

Zmeny a doplnky smernice 96/23/ES

Smernica 96/23/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 14 odsek 2 znie takto:

„2.  Referenčné laboratóriá spoločenstva budú tie, ktoré sú uvedené v príslušnej časti prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 38 ).

2. V článku 30 sa časť odseku 1, začínajúca slovami „Ak sa pri kontrolách …“ a končiaca slovami „… alebo použije na iné účely povolené právnymi predpismi spoločenstva“ nahrádza takto:

„Ak sa pri kontrolách odhalí používanie nepovolených látok alebo výrobkov alebo ak sa prekročili maximálne limity, uplatnia sa ustanovenia článkov 19 až 22 nariadenia (ES) č. 882/2004.“

3. Príloha V sa vypustí.

Článok 58

Zmeny a doplnky smernice 97/78/ES

Smernica 97/78/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Odsek 1 sa nahrádza takto:

„Veterinárne kontroly výrobkov z tretích krajín uvedených na jedno z území vymenovaných v prílohe I budú vykonávať členské štáty v súlade s touto smernicou a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 39 ).

2. Článok 2 odsek 2 písm. a) sa nahradí takto:

„a) ‚výrobky‘ znamená výrobky živočíšneho pôvodu uvedené v smerniciach 89/662/EHS a 90/425/EHS, v nariadení (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších produktov živočíšneho pôvodu neurčených na ľudskú spotrebu ( 40 ), v smernici Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú predpisy pre zdravie zvierat riadiace produkciu, spracovanie, distribúciu, a uvádzanie výrobkov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu ( 41 ) a v nariadení (ES) č. 854/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy pre organizáciu úradných kontrol výrobkov živočíšneho pôvodu, určených na ľudskú spotrebu ( 42 ); patria sem aj rastlinné výrobky uvedené v článku 19.

3. V článku 7 odsek 3 sa slová „inšpekčné poplatky uvedené v smernici Rady 85/73/EHS z 29. januára o financovaní veterinárnych inšpekcií a kontrol, na ktoré sa vzťahujú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS, 90/675/EHS a 91/496/EHS (zmenené a doplnené a zjednotené)“ nahradia takto:

„inšpekčné poplatky uvedené v nariadení (ES) č. 882/2004“

.

4. V článku 10 odsek 1 písm. b) sa vypustí nasledujúca fráza: „alebo, v prípade prevádzkární schválených v súlade s rozhodnutím Rady 95/408/ES z 22. júna 1995 o podmienkach zostavovania dočasných zoznamov zariadení tretích krajín na prechodné obdobie, z ktorých majú členské štáty povolený dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu, rybích výrobkov alebo živých lastúrnikov zo zariadenia, ktoré sa podrobilo kontrole, či už zo strany Spoločenstva alebo štátu.“

5. Článok 12 odsek 9 sa vypustí.

6. Článok 15 odsek 5 sa vypustí.

7. Do článku 16 sa vloží nasledujúci odsek:

„4.  Podrobné predpisy o vstupe výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré sa majú podávať posádkam a cestujúcim medzinárodných dopravných prostriedkov a o výrobkoch živočíšneho pôvodu objednané na diaľku (napríklad e-mailom, telefonicky alebo cez Internet) a dodané spotrebiteľovi, sa stanovia v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 882/2004.“

8. Článok 21 sa vypustí.

9. Článok 23 sa vypustí.

10. V druhej zarážke v článku 24 odsek 1 sa text „v súlade s článkom 17odsek 2 písm. a) a b)“ nahrádza takto: „v súlade s článkom 17“.

Článok 59

Zmeny a doplnky smernice 2000/29/ES

Do smernice 2000/29/ES sa vkladá nasledujúci článok:

„Článok 27a

Na účely tejto smernice a bez toho, aby bol dotknutý článok 21 tohto nariadenia, sa budú vhodne uplatňovať články 41 až 46 nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentua Rady z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 43 ).

Článok 60

Zmeny a doplnky nariadenia (ES) č. 854/2004

Nariadenie (ES) č. 854/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. K článku 1 sa pridá nasledujúci odsek:

„1a.  Toto nariadenie sa bude uplatňovať navyše k nariadeniu (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 44 ).

2. V článku 2:

a) v odseku 1 sa vypustia pododseky a), b), d) a e);

a

b) k odseku 2 sa pridáva nasledujúci pododsek:

„b) Nariadenie (ES) č. 882/2004.“

3. V článku 3:

a) odsek 1 sa nahradí takto:

„1.  Príslušné orgány schvália prevádzkárne vtedy a takým spôsobom, ako je to uvedené v článku 31 odsek 2 nariadenia (ES) č. 882/2004.“

;

a

b) odseky 4 a) a b) a odsek 6 sa vypustia.

4. Článok 9 sa vypustí.

5. Odsek 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania zásad a podmienok uvedených v článku 11 nariadenia (ES) č. 178/2002 a kapitoly II hlavy VI nariadenia (ES) č. 882/2004 sa budú uplatňovať postupy uvedené v tejto kapitole.“

6. V článku 11:

a) odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Tretia krajina sa vyskytne na takýchto zoznamoch, len ak sa v tejto krajine uskutočnila kontrola spoločenstva a táto kontrola preukázala, že príslušný orgán poskytuje primerané záruky ako sú uvedené v článku 48 odsek 3 nariadenia (ES) č. 882/2004. Tretia krajina sa však môže vyskytnúť na takýchto zoznamoch aj bez vykonania kontroly spoločenstva za týchto podmienok:

a) riziko určené podľa článku 46 odsek 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 to nevyžaduje

a

b) pri rozhodnutí o pridaní určitej tretej krajiny do zoznamu podľa odseku 1 sa stanovilo, že iné informácie poukazujú na to, že príslušný orgán poskytuje potrebné záruky,“

;

b) v odseku 4 sa úvod nahrádza takto:

„4.  Pri tvorbe alebo aktualizácii zoznamov sa bude brať osobitný zreteľ na kritériá uvedené v článkoch 46 a 48 odsek 3 nariadenia (ES) č. 882/2004. Zohľadní sa aj:“

;

a

c) pododseky b) až h) odseku 4 sa vypustia.

7. Článok 14 odsek 2 písm. b) sa nahrádza takto:

„b) akékoľvek osobitné podmienky dovozu stanovené podľa článku 48 nariadenia (ES) č. 882/2004.“

8. Články 18 odsek 17 až 20 sa vypúšťajú.

Článok 61

Zrušenie aktov spoločenstva

1.  Smernice 70/373/EHS, 85/591/EHS, 89/397/EHS, 93/99/EHS a 95/53/ES a rozhodnutia 93/383/EHS, 98/728/ES a 1999/313/ES sa týmto zrušia s účinkom od 1. januára 2006. Smernica 85/73/EHS sa týmto zrušuje s účinkom od 1. januára 2008.

2.  Vykonávacie predpisy prijaté na základe týchto aktov, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe VIII, však zostanú účinné dovtedy, kým nebudú v rozpore s týmto nariadením, kým sa neprijmú potrebné ustanovenia na základe tohto nariadenia.

3.  Odkazy na zrušené akty sa budú vykladať ako odkazy na toto nariadenie.HLAVA IX

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 62

Postup výboru

1.  Komisii bude pomáhať Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat založený v článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002, alebo, ak ide o otázky, ktoré sa vzťahujú najmä na zdravie rastlín, Stály výbor pre zdravie rastlín založený v rozhodnutí Rady 76/894/EHS ( 45 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

▼M7

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 63

Vykonávacie a prechodné opatrenia

1.  Prechodné opatrenia všeobecného charakteru, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, najmä:

 všetky zmeny noriem uvedených v článku 12 ods. 2,

 definícia krmiva, ktoré sa na účel tohto nariadenia bude považovať za krmivo živočíšneho pôvodu,

a ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v ustanoveniach tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

Ďalšie prechodné a vykonávacie opatrenia potrebné na jednotné uplatňovanie tohto nariadenia sa môžu prijímať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 62 ods. 3. To platí osobitne pre:

 delegovanie kontrolných úloh na kontrolné orgány uvedené v článku 5, pričom tieto kontrolné orgány vykonávali svoju činnosť už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia,

 nesúlad podľa článku 28, ktorý vedie k zvýšeniu výdavkov vyplývajúcich z ďalších úradných kontrol,

 výdavky, ktoré vznikli podľa článku 54,

 predpisy pre mikrobiologické, fyzikálne a/alebo chemické analýzy pri úradných kontrolách, najmä v prípade podozrenia z nebezpečenstva a vrátane dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov dovážaných z tretích krajín.

2.  V záujme zohľadnenia osobitnosti nariadení (EHS) č. 2092/91, (EHS) č. 2081/92 a (EHS) č. 2082/92 sa môžu osobitnými opatreniami prijatými Komisiou zaviesť potrebné výnimky z predpisov uvedených v tomto nariadení, alebo úpravy týchto predpisov. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

Článok 64

Zmeny a doplnenia príloh a odkazov na európske normy

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4:

1. prílohy tohto nariadenia, okrem príloh I, IV a V, môžu byť aktualizované bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 3, najmä s cieľom zohľadniť administratívne zmeny a vedecký a/alebo technologický pokrok;

2. odkazy na európske normy uvedené v tomto nariadení môžu byť aktualizované v prípade, ak Európsky výbor pre normalizáciu tieto normy zmení a doplní.

▼B

Článok 65

Správa Európskemu parlamentu a Rade.

1.  Výbor predloží najneskôr do 20. mája 2007 správu Európskemu parlamentu a Rade.

2.  V tejto správe bude uvedený najmä prehľad skúseností získaných z uplatňovania tohto nariadenia a budú sa tu zvažovať najmä nasledujúce otázky:

a) prehodnotenie pôsobnosti, v súvislosti so zdravím zvierat a so starostlivosťou o zvieratá;

b) zabezpečenie toho, aby iné rezorty prispievali na financovanie úradných kontrol rozšírením činností uvedených v oddieli A prílohy IV a v oddieli A prílohy V, a zohľadnenie najmä dopadu legislatívy v oblasti hygieny krmív a potravín po jej prijatí;

c) stanovenie aktualizovaných minimálnych sadzieb poplatkov uvedených v oddieli B prílohy IV a v oddieli B prílohy V, so zohľadnením najmä rizikových faktorov.

3.  Komisia v prípade potreby doplní správu príslušnými návrhmi.

▼M13 —————

▼BHLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 67

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Články 27 a 28 sa však uplatňujú od 1. januára 2007.

▼M12
PRÍLOHA I

ÚZEMIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 15

1. Územie Belgického kráľovstva

2. Územie Bulharskej republiky

3. Územie Českej republiky

4. Územie Dánskeho kráľovstva s výnimkou Faerských ostrovov a Grónska

5. Územie Spolkovej republiky Nemecko

6. Územie Estónskej republiky

7. Územie Írska

8. Územie Helénskej republiky

9. Územie Španielskeho kráľovstva s výnimkou Ceuty a Melilly

10. Územie Francúzskej republiky

11. Územie Chorvátskej republiky

12. Územie Talianskej republiky

13. Územie Cyperskej republiky

14. Územie Lotyšskej republiky

15. Územie Litovskej republiky

16. Územie Luxemburského veľkovojvodstva

17. Územie Maďarska

18. Územie Malty

19. Územie Holandského kráľovstva v Európe

20. Územie Rakúskej republiky

21. Územie Poľskej republiky

22. Územie Portugalskej republiky

23. Územie Rumunska

24. Územie Slovinskej republiky

25. Územie Slovenskej republiky

26. Územie Fínskej republiky

27. Územie Švédskeho kráľovstva

28. Územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

▼B
PRÍLOHA II

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

KAPITOLA I: PREDMET ŠKOLENÍ PERSONÁLU, VYKONÁVAJÚCEHO ÚRADNÉ KONTROLY

1. Rôzne kontrolné techniky, ako je audit, odoberanie vzoriek a inšpekcia

2. Kontrolné postupy

3. Potravinové a krmivové právo

4. Rôzne fázy výroby, spracovania a distribúcie, možné riziká pre zdravie ľudí, a pokiaľ je to potrebné, možné riziká pre zdravie zvierat a rastlín a pre životné prostredie

5. Vyhodnotenie nedodržiavania predpisov potravinového a krmivového práva

6. Riziká vo výrobe krmív a potravín

7. Vyhodnotenie uplatnenia postupov analýzy rizika a kritických kontrolných bodov

8. Systémy riadenia ako sú programy zabezpečenia kvality, ktoré sa používajú v oblasti krmív a potravín, a ich vyhodnotenie z toho hľadiska, nakoľko sú relevantné pre požiadavky potravinového a krmivového práva

9. Systémy úradnej certifikácie

10. Pohotovostné opatrenia pre prípad núdze, vrátane komunikácie medzi členskými štátmi a Komisiou

11. Súdne konania a dôsledky úradných kontrol

12. Preskúmanie písomných záznamov, dokumentov a iných záznamov, vrátane záznamov, týkajúcich sa skúšania odbornosti, akreditácie a hodnotenia rizika, ktoré môžu byť relevantné pri vyhodnocovaní dodržiavania potravinového a krmivového práva; sem môžu patriť aj finančné a komerčné hľadiská

13. Akákoľvek iná oblasť, vrátane zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá, ktorá je potrebná na to, aby sa zabezpečil výkon úradných kontrol v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA II: PREDMET KONTROLNÝCH POSTUPOV

1. Organizácia príslušného orgánu a vzťah medzi ústrednými príslušnými orgánmi a orgánmi, na ktoré boli delegované úlohy výkonu úradných kontrol

2. Vzťah medzi príslušnými orgánmi a kontrolnými orgánmi, na ktoré boli delegované úlohy výkonu úradných kontrol

3. Výkaz cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť

4. Úlohy, zodpovednosť a povinnosť personálu

5. Postupy odoberania vzoriek, kontrolné metódy a techniky, interpretácia výsledkov a následné rozhodnutia

6. Programy sledovania a dozoru

7. Vzájomná pomoc v prípade, ak úradná kontrola vyžaduje akciu viac než jedného členského štátu

8. Akcie, ktoré sa majú vykonať po úradných kontrolách

9. Spolupráca s ostatnými službami alebo oddeleniami, ktoré môžu mať relevantnú zodpovednosť

10. Overenie vhodnosti metód odoberania vzoriek, metód analýzy a detekčných skúšok

11. Akákoľvek iná činnosť a akékoľvek iné informácie potrebné na účinné fungovanie úradných kontrol.
PRÍLOHA III

CHARAKTERIZOVANIE ANALYTICKÝCH METÓD

1.

Analytické metódy je potrebné charakterizovať podľa nasledujúcich kritérií:

a) presnosť;

b) použiteľnosť (matica a koncentračné rozmedzie);

c) limit detekcie;

d) limit určenia;

e) presnosť;

f) opakovateľnosť;

g) reprodukovateľnosť;

h) obnova;

i) selektívnosť;

j) senzitivita;

k) lineárnosť;

l) neistota merania;

m) iné kritériá, ktoré možno vybrať podľa potreby.

2.

Hodnoty presnosti uvedené v bode 1 e) sa získajú buď zo spolupracujúceho pokusu, ktorý sa vykonal v súlade s medzinárodne uznaným dohovorom o spolupracujúcich pokusoch (napríklad ISO 5725: 1994 alebo Medzinárodný harmonizovaný dohovor Medzinárodnej únie teoretickej a úžitkovej chémie (IUPAC)), alebo, ak boli stanovené výkonové kritériá pre analytické metódy, na základe skúšok dodržiavania kritérií. Hodnoty opakovateľnosti a reprodukovateľnosti sa vyjadria v medzinárodne uznávanej forme (napríklad intervaly spoľahlivosti 95 % ako ich definuje ISO 5725: 1994 alebo Medzinárodná únia teoretickej a úžitkovej chémie (IUPAC)). Výsledky tohto spolupracujúceho pokusu budú zverejnené alebo voľne prístupné.

3.

Je potrebné, aby analytické metódy, ktoré možno uplatniť jednotne na rôzne skupiny komodít, mali prednosť pred metódami, ktoré možno uplatniť len na jednotlivé komodity.

4.

V situácii, keď možno analytickú metódu potvrdiť len v jedinom laboratóriu, potom je potrebné, aby sa táto metóda potvrdila podľa harmonizovaných usmernení Medzinárodnej únie teoretickej a úžitkovej chémie (IUPAC), alebo, ak boli stanovené výkonové kritériá pre analytické metódy, na základe skúšok dodržiavania kritérií.

5.

Je potrebné, aby, analytické metódy prijaté na základe tohto nariadenia boli upravené do štandardného formátu pre analytické metódy, ktorý odporúča ISO.
PRÍLOHA IV

ČINNOSTI A MINIMÁLNE POPLATKY A SADZBY SÚVISIACE S ÚRADNÝMI KONTROLAMI VO VZŤAHU SO ZARIADENIAMI SPOLOČENSTVA

ODDIEL A: ČINNOSTI

1.

Činnosti, ktoré pokrývajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS, 93/119/ES a 96/23/ES, za ktoré dnes členské štáty vyberajú poplatky podľa smernice 85/73/EHS

2.

Schvaľovanie krmivových prevádzkární

ODDIEL B: MINIMÁLNE SADZBY

Za kontroly súvisiace s nasledujúcim zoznamom výrobkov budú členské štáty vyberať najmenej nasledujúce poplatky a sadzby.

KAPITOLA I

Minimálne poplatky a sadzby uplatniteľné na inšpekciu bitúnkova)  hovädzie mäso

—  dospelý hovädzí dobytok

5 EUR/zviera

—  mladý hovädzí dobytok

2 EUR/zviera

b)  jednokopytníky a domáce nepárnokopytníky:

3 EUR/zviera

c)  bravčovina: zvieratá jatočnej váhy

—  menej než 25 kg:

0,5 EUR/zviera

—  25 kg alebo viac:

1 EUR/zviera

d)  ovčie a kozie mäso: zvieratá jatočnej váhy

—  menej než 12 kg:

0,15 EUR/zviera

—  12 kg alebo viac:

0,25 EUR/zviera

e)  hydinové mäso

—  hydina rodu Gallus a perlička:

0,005 EUR/zviera

—  kačice a husi:

0,01 EUR/zviera

—  morky:

0,025 EUR/zviera

—  králičie mäso z chovu

0,005 EUR/zviera.

KAPITOLA II

Minimálne poplatky a sadzby uplatniteľné na kontroly rezacích zariadení—  hovädzie mäso, teľacie mäso, ošípané, jednokopytníky/domáce nepárnokopytníky, ovčie a kozie mäso:

2 EUR

—  hydinové mäso a králičie mäso z chovu:

1,5 EUR

—  mäso z chovu a divina:

—  malé lovné vtáctvo a drobná zver:

1,5 EUR

—  mäso radu Bežci (pštros, emu, nandu):

3 EUR

—  diviaky a prežúvavce:

2 EUR.

KAPITOLA III

Minimálne poplatky a sadzby uplatniteľné na závody, spracúvajúce divinua)  malé lovné vtáctvo:

0,005 EUR/zviera

b)  drobná zver:

0,01 EUR/zviera

c)  rad Bežci:

0,5 EUR/zviera

d)  suchozemské cicavce

—  diviak:

1,5 EUR/zviera

—  prežúvavce:

0,5 EUR/zviera

KAPITOLA IV

Minimálne poplatky a sadzby uplatniteľné na výrobu mlieka

 1 EUR za 30 ton

 a

 potom 0,5 EUR za tonu.

KAPITOLA V

Minimálne poplatky a sadzby uplatniteľné na výrobu rybích výrobkov a produktov akvakultúry a ich uvádzanie na trh

a) prvé uvedenie rybích výrobkov a produktov akvakultúry na trh:

 1 EUR za tonu za prvých 50 ton v mesiaci;

 potom 0,5 EUR/tonu.

b) prvý predaj na trhu rýb

 0,5 EUR za tonu za prvých 50 ton v mesiaci;

 potom 0,25 EUR/tonu.

c) prvý predaj v prípade keď gradácia za čerstvosť a/alebo veľkosť podľa nariadení (EHS) č. 103/76 a (EHS) č. 104/76 chýba alebo je nedostatočná:

 1 EUR za tonu za prvých 50 ton v mesiaci;

 potom 0,5 EUR/tonu.

Poplatky vybrané za druhy uvedené v prílohe II nariadenia Komisie (EHS) č. 3703/85 nesmú presiahnuť 50 EUR za zásielku.

Za spracovanie rybích výrobkov a produktov akvakultúry budú členské štáty vyberať 0,5 EUR za tonu.
PRÍLOHA V

ČINNOSTI A MINIMÁLNE POPLATKY A SADZBY SÚVISIACE S ÚRADNÝMI KONTROLAMI TOVARU A ŽIVÝCH ZVIERAT VSTUPUJÚCICH DO SPOLOČENSTVA

ODDIEL A: ČINNOSTI ALEBO KONTROLY

Činnosti, ktoré pokrývajú smernice 97/78/EHS a 91/496/EHS, za ktoré dnes členské štáty vyberajú poplatky podľa smernice 85/73/EHS.

ODDIEL B: POPLATKY ALEBO SADZBY

KAPITOLA I

Poplatky uplatniteľné na dovezené mäso

Minimálne poplatky za úradné kontroly pri dovoze zásielky mäsa sú stanovené takto:

 55 EUR za zásielku, do šesť ton

 a

 9 EUR za zásielku, do 64 ton potom

 alebo

 420 EUR za zásielku, nad 46 ton.

KAPITOLA II

Poplatky uplatniteľné na rybie výrobky

1.

Minimálne poplatky za úradné kontroly pri dovoze zásielky rybích výrobkov sú stanovené takto:

 55 EUR za zásielku, do šesť ton,

 a

 9 EUR za zásielku, do 64 ton potom,

 alebo

 420 EUR za zásielku, nad 46 ton.

2.

Horeuvedená suma za úradnú kontrolu pri dovoze zásielky rybích výrobkov prepravovaných ako zlomkové zásielky vo veľkom, bude:

 600 EUR za plavidlo s nákladom rybích výrobkov do 500 ton,

 1 200 EUR za plavidlo s nákladom rybích výrobkov do 1 000 ton,

 2 400 EUR za plavidlo s nákladom rybích výrobkov do 2 000 ton,

 3 600 EUR za plavidlo s nákladom rybích výrobkov viac než 2 000 ton.

3.

V prípade rybích výrobkov, chytených v ich prirodzenom prostredí a priamo vylodených rybárskym plavidlom, plávajúcim pod vlajkou tretej krajiny, sa uplatnia ustanovenia prílohy IV, oddiel B, kapitola V, bod a).

KAPITOLA III

Poplatky a sadzby uplatniteľné na mäsové výrobky, mäso z hydiny, divinu, králičie mäso, divinu z chovu, vedľajšie výrobky a krmivo živočíšneho pôvodu

1.

Minimálny poplatok za úradnú kontrolu dovozu zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu iných než tých, ktoré sú uvedené v kapitolách I a II alebo zásielky vedľajších výrobkov živočíšneho pôvodu alebo zásielky krmív, je stanovený takto:

 55 EUR za zásielku, do šesť ton,

 a

 9 EUR za zásielku, do 64 ton potom,

 alebo

 420 EUR za zásielku, nad 46 ton.

2.

Minimálny poplatok za úradnú kontrolu dovozu zásielky výrobkov živočíšneho pôvodu iných než tých, ktoré sú uvedené v kapitolách I a II alebo zásielky vedľajších výrobkov živočíšneho pôvodu alebo zásielky krmív, prepravovaných ako zlomkové zásielky vo veľkom, je stanovený takto:

 600 EUR za plavidlo s nákladom výrobkov do 500 ton,

 1 200 EUR za plavidlo s nákladom výrobkov do 1 000 ton,

 2 400 EUR za plavidlo s nákladom výrobkov do 2 000 ton,

 3 600 EUR za plavidlo s nákladom výrobkov viac než 2 000 ton.

KAPITOLA IV

Poplatky uplatniteľné na tranzit tovaru a živých zvierat cez spoločenstvo

Výška poplatkov alebo sadzieb za úradnú kontrolu pri tranzite tovaru a živých zvierat cez spoločenstvo je stanovená na minimálnu úroveň 30 EUR plus 20 EUR za štvrťhodinu každého člena personálu, ktorý sa zúčastnil na kontrolách.

KAPITOLA V

Poplatky uplatniteľné na dovezené živé zvieratá

1.

Poplatok za úradnú kontrolu pri dovoze zásielky živých zvierat je stanovený takto:

a) za hovädzí dobytok, domáce nepárnokopytníky, ošípané, ovce, kozy, hydinu, králiky, malé lovné vtáctvo a drobnú zver: diviak a prežúvavce:

 55 EUR za zásielku, do šesť ton,

 a

 9 EUR za zásielku, do 64 ton potom,

 alebo

 420 EUR za zásielku, nad 46 ton,

b) za zvieratá iných druhov podľa skutočných nákladov na inšpekciu vyjadrené buď za zviera alebo za dovezenú takto:

 55 EUR za zásielku, do 46 ton,

 alebo

 420 EUR za zásielku, nad 46 ton,

rozumie sa, že toto minimum sa neuplatňuje na dovoz druhov uvedených v rozhodnutí Rady 92/432/EHS.

2.

Na požiadanie členského štátu podloženého príslušnými dokladmi a v súlade s postupom uvedeným v článku 18 smernice 89/662/EHS možno na dovoz z určitých tretích krajín uplatniť nižšie poplatky.
PRÍLOHA VI

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ BRAŤ DO ÚVAHY PRI VÝPOČTE POPLATKOV

1.

Mzdy personálu, zúčastneného na úradných kontrolách

2.

Náklady na personál zúčastnený na úradných kontrolách, vrátane prevádzok, nástrojov, zariadenia, školení, cestovných a pridružených nákladov

3.

Náklady na laboratórnu analýzu a odoberanie vzoriek

▼M9
PRÍLOHA VII

REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ EURÓPSKEJ ÚNIE (EÚ)

(predtým ako „REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ SPOLOČENSTVA“)

I.   REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ EÚ PRE KRMIVÁ A POTRAVINY

1.    Referenčné laboratóriá EÚ pre mlieko a mliečne výrobky

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Francúzsko

2.    Referenčné laboratóriá EÚ pre analýzu a testovanie zoonóz (salmonely)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthoven

Holandsko

3.    Referenčné laboratórium EÚ pre monitorovanie morských biotoxínov

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

Vigo

Španielsko

4.    Referenčné laboratórium EÚ pre monitorovanie virálnej a bakteriologickej kontaminácie lastúrnikov

Laboratórium Centra pre životné prostredie, rybné hospodárstvo a akvakultúrnu vedu (CEFAS)

Weymouth

Spojené kráľovstvo

5.    Referenčné laboratórium EÚ pre Listeria monocytogenes

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Francúzsko

6.    Referenčné laboratórium EÚ pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane zlatého stafylokoka

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Francúzsko

7.    Referenčné laboratórium EÚ pre Escherichia coli vrátane verotoxinogenickej E. coli (VTEC)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Rím

Taliansko

8.    Referenčné laboratórium EÚ pre Campylobacter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Uppsala

Švédsko

9.    Referenčné laboratórium EÚ pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Rím

Taliansko

10.    Referenčné laboratórium EÚ pre antimikrobiálnu rezistenciu

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Kodaň

Dánsko

11.    Referenčné laboratórium EÚ pre živočíšne proteíny v krmivách

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

Gembloux

Belgicko

12.    Referenčné laboratóriá EÚ pre rezíduá veterinárnych liekov a kontaminantov v potravinách živočíšneho pôvodu

▼M11

a) Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupinách A (1), (2), (3) (4), v skupine B (2) d) a v skupine B (3) d)

RIKILT – Inštitút pre bezpečnosť potravín, súčasť Wageningen UR

Wageningen

Holandsko

▼M9

b) Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupinách B 1 a B 3 e) a pre carbadox a olaquindox:

ANSES – Laboratoire de Fougères

Francúzsko

c) Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupine A 5 a v skupine B 2 a), b), e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Berlín

Nemecko

d) Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupine B 3 c):

Instituto Superiore di Sanità

Rím

Taliansko

13.    Referenčné laboratórium EÚ pre prenosné spongiformné encefalopatie (TSE)

Laboratórium uvedené v kapitole B prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001

The Veterinary Laboratories Agency

Addlestone

Spojené kráľovstvo

14.    Referenčné laboratórium EÚ pre doplnkové látky na používanie vo výžive zvierat

Laboratórium uvedené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ( 46 )

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

15.    Referenčné laboratórium EÚ pre geneticky modifikované organizmy (GMO)

Laboratórium uvedené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách ( 47 )

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Ispra

Taliansko

16.    Referenčné laboratórium EÚ pre materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Ispra

Taliansko

17.    Referenčné laboratórium EÚ pre rezíduá pesticídov

a) Cereálie a krmivá:

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Kodaň

Dánsko

b) Potraviny živočíšneho pôvodu a komodity s vysokým obsahom tuku:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Nemecko

c) Ovocie a zelenina vrátane komodít s vysokým obsahom vody a kyselín:

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Burjassot-Valencia

Španielsko

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

Almería

Španielsko

d) Metódy na stanovenie rezíduí jednotlivých účinných látok:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Fellbach

Nemecko

18.    Referenčné laboratórium EÚ pre ťažké kovy v krmivách a potravinách

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

19.    Referenčné laboratórium EÚ pre mykotoxíny

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

20.    Referenčné laboratórium EÚ pre polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

21.    Referenčné laboratórium EÚ pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Nemecko

II.   REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ EÚ PRE ZDRAVIE ZVIERAT A ŽIVÉ ZVIERATÁ

1.    Referenčné laboratórium EÚ pre klasický mor ošípaných

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných ( 48 ).

2.    Referenčné laboratórium EÚ pre africký mor koní

Laboratórium uvedené v smernici Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní ( 49 ).

3.    Referenčné laboratórium EÚ pre vtáčiu chrípku

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS ( 50 ).

4.    Referenčné laboratórium Spoločenstva pre pseudomor hydiny

Laboratórium uvedené v smernici Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúcej opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny ( 51 ).

5.    Referenčné laboratórium EÚ pre vezikulárnu chorobu ošípaných

Laboratórium uvedené v smernici Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných ( 52 ).

6.    Referenčné laboratórium EÚ pre choroby rýb

Veterinærinstituttet

Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr

Danmarks Tekniske Universitet

Aarhus

Dánsko

7.    Referenčné laboratórium EÚ pre choroby lastúrnikov

Ifremer – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

La Tremblade

Francúzsko

8.    Referenčné laboratórium EÚ pre monitorovanie efektívnosti vakcinácie proti besnote

Laboratórium uvedené v rozhodnutí Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných na normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote ( 53 ).

9.    Referenčné laboratórium EÚ pre katarálnu horúčku oviec – modrý jazyk

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcej špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka ( 54 ).

10.    Referenčné laboratórium EÚ pre africký mor ošípaných

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných ( 55 ).

11.    Referenčné laboratórium EÚ pre zootechniku

Laboratórium uvedené v rozhodnutí Rady 96/463/ES z 23. júla 1996, ktorým sa určuje referenčný orgán zodpovedný za spoluprácu v zjednocovaní metód testovania a odhadu výsledných hodnôt u čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka ( 56 ).

12.    Referenčné laboratórium EÚ pre slintačku a krívačku

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS ( 57 ).

13.    Referenčné laboratórium EÚ pre brucelózu

ANSES – Laboratoire de santé animale

Maisons-Alfort

Francúzsko

14.    Referenčné laboratórium EÚ pre choroby koní okrem afrického moru koní

ANSES – Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine

Maisons-Alfort

Francúzsko

15.    Referenčné laboratórium EÚ pre choroby mäkkýšov

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Spojené kráľovstvo

16.    Referenčné laboratórium EÚ pre besnotu

ANSES – Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy

Malzeville

Francúzsko

17.    Referenčné laboratórium EÚ pre tuberkulózu hovädzieho dobytka

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Španielsko

18.    Referenčné laboratórium EÚ pre zdravie včiel

ANSES – Sophia-Antipolis Laboratory

Sophia-Antipolis

Francúzsko

▼B
PRÍLOHA VIII

VYKONÁVACIE PREDPISY, KTORÉ ZOSTANÚ ÚČINNÉ PODĽA ČLÁNKU 61

1.   Vykonávacie predpisy smernice z 20. júla 1970 o zavádzaní metód spoločenstva na odber vzoriek a metód analýz na úradné kontroly krmív (70/373/EHS):

a) prvá smernica Komisie 71/250/EHS z 15. júna 1971, ktorou sa stanovujú analytické metódy na úradnú kontrolu krmív ( 58 );

b) druhá smernica komisie 71/393/EHS z 18. novembra 1971, ustanovujúca metódy analýzy na úradnú kontrolu krmív v spoločenstve ( 59 );

c) tretia smernica Komisie 72/199/EHS z 27. apríla 1972, ktorou sa stanovujú analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmív ( 60 );

d) štvrtá smernica Komisie 73/46/EHS z 5. decembra 1972, ktorou sa stanovujú analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmív ( 61 );

e) prvá smernica Komisie 76/371/EHS z 1. marca 1976, ktorou sa stanovujú metódy odoberania vzoriek na úradnú kontrolu krmív ( 62 );

f) siedma smernica Komisie 76/372/EHS z 1. marca 1976, ustanovujúca metódy analýzy na úradnú kontrolu krmív v spoločenstve ( 63 );

g) ôsma smernica Komisie 78/633/EHS z 15. júna 1978, ktorou sa stanovujú analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmív ( 64 );

h) deviata smernica Komisie 81/715/EHS z 31. júla 1981, ktorou sa stanovujú analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmív ( 65 );

i) desiata smernica Komisie 84/425/EHS z 25. júla 1984, ktorou sa stanovujú analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmív ( 66 );

j) jedenásta smernica Komisie 93/70/EHS z 28. júla 1993, ktorou sa stanovujú analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmív ( 67 );

k) dvanásta smernica Komisie 93/117/EHS zo 17. decembra 1993, ktorou sa stanovujú analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmív ( 68 );

l) smernica Komisie 98/64/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa ustanovujú analytické metódy spoločenstva na stanovenie aminokyselín, olejov a tukov a olaquindoxu v krmivách ( 69 );

m) smernica Komisie 2003/126/ES z 23. decembra 2003 o analytickej metóde na stanovenie zložiek živočíšneho pôvodu pre úradnú kontrolu krmiva ( 70 );

n) smernica Komisie č.1999/27/ES z 20. apríla 1999, ktorou sa zavádzajú analytické metódy spoločenstva na stanovenie amprólia, diklazurilu a karbadoxu v krmivách ( 71 );

o) smernica Komisie č.1999/76/ES z 23. júla 1999, zavádzajúca v spoločenstve analytickú metódu na stanovenie lasalocidu sodného v krmivách ( 72 );

p) smernica Komisie č. 2000/45/ES zo 6. júla 2000, ktorou sa ustanovujú analytické metódy spoločenstva na stanovenie vitamínu A, vitamínu E a tryptofánu v krmivách ( 73 );

q) smernica Komisie 2002/70/ES z 26. júla 2002, ktorou sa zavádzajú požiadavky na určovanie koncentrácie dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách ( 74 );

2.   Vykonávacie predpisy smernice 95/53/ES z 25. októbra 1995 určujúca zásady upravujúce organizovanie úradných kontrol v oblasti výživy zvierat.

Smernica Komisie 98/68/ES z 10. septembra 1998, ktorá ustanovuje vzorový dokument uvedený v článku 9 ods. 1 smernice Rady 95/53/ES a niektoré pravidlá kontroly pri dovoze krmív z tretích krajín do spoločenstva ( 75 ).( 1 ) Ú. v. EÚ C 234, 30.9.2003, s. 25.

( 2 ) Ú. v. EÚ C 23, 27.1.2004, s. 14.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2004.

( 4 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

( 5 ) Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/31/ES (Ú. v. EÚ L 85, 23.3.2004, s. 18).

( 6 ) Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 392/2004 (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 1).

( 7 ) Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

( 8 ) Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

( 9 ) Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa zavádzajú zásady, ktorým sa riadi organizovanie veterinárnych kontrol zvierat, prichádzajúcich do spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

( 10 ) Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa zavádzajú zásady, ktorým sa riadi organizovanie veterinárnych kontrol zvierat, prichádzajúcich do spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

( 11 ) Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/46/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 55).

( 12 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

( 13 ) Ú. v. ES L 40, 17.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 15 ) Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

( 16 ) Smernica 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym a tyreostatickým účinkom a beta agonistov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/74/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 262, 14.10.2003, s. 17).

( 17 ) Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na sledovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10). Smernica naposledy zmenená a doplnená v nariadení (ES) č. 806/2003.

( 18 ) Nariadenie (ES) č. 854/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktoré ustanovuje osobitné predpisy pre organizovanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu, určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206).

( 19 ) Nariadenie (ES) č. 999/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 2245/2003 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 28).

( 20 ) Nariadenie (ES) č. 2160/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 17. novembra 2003 o kontrole salmonel a iných zoonických činiteľoch prenášaných potravinami (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1).

( 21 ) Smernica Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovaní maximálneho obsahu rezíduí pesticídov v a na obilninách (Ú. v. ES. L 221, 7.8.1986, s. 37). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/2/ES (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2004, s. 10).

( 22 ) Smernica Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálneho obsahu rezíduí pesticídov na určitých produktoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/2/ES.

( 23 ) Smernica Komisie 92/1/EHS z 13. januára 1992 o sledovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri skladovaní a uskladnení rýchlo mrazených potravín určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 34, 11.2.1992, s. 28).

( 24 ) Smernica Rady 92/2/EHS z 13. januára 1992, ktorá ustanovuje postup odoberania vzoriek a metódu analýzy spoločenstva pre úradné kontroly teploty rýchlo mrazených potravín určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 34, 11.2.1992, s. 30).

( 25 ) Smernica Rady 70/373/EHS z 20. júla 1970 o zavádzaní metód spoločenstva v oblasti odoberania vzoriek a analyzovania s cieľom úradných kontrol krmív (Ú. v. ES L 170, 3.8.1985, s. 2). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

( 26 ) Smernica Rady 85/591/EHS z 20. decembra 1985 o zavádzaní metód spoločenstva v oblasti odoberania vzoriek a analyzovania s cieľom sledovania potravín, určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 50). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 27 ) Smernica Rady 89/397/EHS zo 14. júna 1989 o úradných kontrolách potravín (Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 23).

( 28 ) Smernica Rady 93/99/EHS z 29. októbra 1993 o predmete dodatočných opatrení, týkajúcich sa úradných kontrol potravín (Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 14). Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

( 29 ) Rozhodnutie Rady 93/383/EHS o referenčných laboratóriách na monitorovanie morských biotoxínov (Ú. v. ES L 166, 8.7.1993, s. 31). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 1999/312/ES (Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 37).

( 30 ) Smernica Rady 96/43/ES z 26. júna 1996, ktorou sa mení, dopĺňa a konsoliduje smernica 85/73/EHS s cieľom zabezpečenia financovania veterinárnych inšpekcií a kontrol živých zvierat a určitých živočíšnych produktov (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

( 31 ) Rozhodnutie Rady 98/728/ES zo 14. decembra 1998 o systéme poplatkov spoločenstva v oblasti krmív pre zvieratá (Ú. v. ES L 346, 22.12.1998, s. 51).

( 32 ) Rozhodnutie Rady 1999/313/ES z 29. apríla 1999 o referenčných laboratóriách na sledovanie bakteriálnej a vírusovej kontaminácie lastúrnikov (Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 40).

( 33 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 34 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

( 35 ) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 36 ) Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34.

( 37 ) Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 25.

( 38 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.“

( 39 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.“

( 40 ) Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) 808/2003 (Ú. v. EÚ L 117, 13.5 2003, s. 1).

( 41 ) Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

( 42 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004.“

( 43 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.“

( 44 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.“

( 45 ) Ú. v. EÚ L 340, 9.12.1976, s. 25.

( 46 ) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

( 47 ) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

( 48 ) Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5.

( 49 ) Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 19.

( 50 ) Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

( 51 ) Ú. v. ES L 260, 5.9.1992, s. 1.

( 52 ) Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69.

( 53 ) Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.

( 54 ) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

( 55 ) Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27.

( 56 ) Ú. v. ES L 192, 2.8.1996, s. 19.

( 57 ) Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1.

( 58 ) Ú. v. ES L 155, 12.7.1971, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/27/ES (Ú. v. ES L 118, 6.5.1999, s. 36).

( 59 ) Ú. v. ES L 279, 20.12.1971, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/64/ES (Ú. v. ES L 257, 19.9.1998, s. 14).

( 60 ) Ú. v. ES L 123, 29.5.1972, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/79/ES (Ú. v. ES L 209, 7.8.1999, s. 23).

( 61 ) Ú. v. ES L 83, 30.3.1973, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/27/ES.

( 62 ) Ú. v. ES L 102, 15.4.1976, s. 1.

( 63 ) Ú. v. ES L 102, 15.4.1976, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 94/14/ES (Ú. v. ES L 94, 13.4.1994, s. 30).

( 64 ) Ú. v. ES L 206, 29.7.1978, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 84/4/EHS (Ú. v. ES L 15, 18.1.1984, s. 28).

( 65 ) Ú. v. ES L 257, 10.9.1981, s. 38.

( 66 ) Ú. v. ES L 238, 6.9.1984. s. 34.

( 67 ) Ú. v. ES L 234, 17.9.1993, s. 17.

( 68 ) Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 54.

( 69 ) Ú. v. ES L 257, 19.9.1998, s. 14.

( 70 ) Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 78

( 71 ) Ú. v. ES L 118, 6.5.1999, s. 36.

( 72 ) Ú. v. ES L 207, 6.8.1999, s. 13.

( 73 ) Ú. v. ES L 174, 13.7.2000, s. 32.

( 74 ) Ú. v. ES L 209, 6.8.2002, s. 15.

( 75 ) Ú. v. ES L 261, 24.9.1998, s. 32.

Top