EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0984

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013 , ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 Text s významom pre EHP

OJ L 273, 15.10.2013, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/04/2017; Zrušil 32017R0459

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/984/oj

15.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 984/2013

zo 14. októbra 2013,

ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 11,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 715/2009 sa stanovujú nediskriminačné pravidlá pre podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn s ohľadom na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu s plynom.

(2)

Duplicita plynárenských prepravných sietí nie je vo väčšine prípadov ani hospodárna, ani efektívna. Hospodárska súťaž na trhu so zemným plynom si preto vyžaduje transparentný a nediskriminačný prístup všetkých užívateľov siete k plynárenskej infraštruktúre. Vo veľkej časti Únie je však nerovnaký a netransparentný prístup k prepravnej kapacite aj naďalej hlavnou prekážkou pre dosiahnutie efektívnej hospodárskej súťaže na veľkoobchodnom trhu. Okrem toho skutočnosť, že vnútroštátne predpisy sa medzi jednotlivými členskými štátmi odlišujú, bráni vytvoreniu dobre fungujúceho vnútorného trhu s plynom.

(3)

Neefektívne využívanie vysokotlakových potrubí Únie a obmedzený prístup k nim vedie k neoptimálnym trhovým podmienkam. Pre vysokotlakové plynárenské siete Únie sa musí zaviesť transparentnejší, efektívnejší a nediskriminačný systém prideľovania obmedzených prepravných kapacít tak, aby sa mohla ďalej rozvíjať cezhraničná hospodárska súťaž a aby mohla pokračovať integrácia trhu. Zainteresované strany dôsledne podporili spracovanie takých pravidiel.

(4)

Dosiahnutie efektívnej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi z Únie a mimo Únie si vyžaduje, aby boli schopní pružne využívať existujúce prepravné siete na prepravu ich plynu podľa cenových signálov. Len dobre fungujúca sieť vzájomne prepojených prepravných sietí, ktoré poskytujú rovnaké podmienky prístupu pre všetkých, umožňuje voľný tok plynu v celej Únii. To naopak priťahuje viacej dodávateľov, zvyšuje likviditu v obchodných strediskách, prispieva k účinným mechanizmom zisťovania cien a následne k spravodlivým cenám plynu, ktoré sú založené na zásade dopytu a ponuky.

(5)

Cieľom tohto nariadenia, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, je stanovenie potrebného stupňa harmonizácie v celej Európe. Efektívne vykonávanie tohto nariadenia sa navyše opiera o zavedenie systémov taríf, ktoré sú v súlade s mechanizmami prideľovania kapacity navrhovanými v tomto nariadení, aby sa zabezpečilo vykonávanie bez nežiaduceho vplyvu na príjmy a peňažné toky prevádzkovateľov prepravných sietí.

(6)

Toto nariadenie bolo prijaté na základe nariadenia (ES) č. 715/2009, ktoré ho dopĺňa a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Odkazy na nariadenia (ES) č. 715/2009 v iných právnych aktoch sa vzťahujú aj na toto nariadenie. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prepravné siete pre zemný plyn umiestnené v členských štátoch počas trvania odchýlok udelených podľa článku 49 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (2). Toto nariadenie sa nevzťahuje na kapacity vo významných nových infraštruktúrach, ktoré neboli vyňaté a ktoré dostali výnimku z uplatňovania článku 32 smernice 2009/73/ES alebo z bývalého článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES (3), pokiaľ uplatňovanie tohto nariadenia túto výnimku nenarúša, s prihliadnutím na osobitný charakter prepojení pri zoskupovaní.

(7)

Toto nariadenie bolo vypracované v súlade s postupom uvedeným v článku 6 nariadenia (ES) č. 715/2009. Ďalej sa ním harmonizujú pravidlá stanovené v článku 16 nariadenia (ES) č. 715/2009 a dopĺňa zásady mechanizmov prideľovania kapacity a postupy riadenia preťaženia týkajúce sa prevádzkovateľov prepravných sietí podľa bodu 2.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009.

(8)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a vnútroštátnych pravidiel, najmä zákazu obmedzujúcich dohôd (článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a zneužívania dominantného postavenia (článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Zavádzané mechanizmy prideľovania kapacity by sa mali navrhnúť tak, aby sa zabránilo uzavretiu odberateľského trhu so zemným plynom.

(9)

Záväzky služby vo verejnom záujme prevádzkovateľa prepravnej siete podľa článku 3 smernice 2009/73/ES nie sú týmto nariadením dotknuté.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 51 smernice 2009/73/ES.

(11)

Vnútroštátne regulačné orgány a prevádzkovatelia prepravných sietí by mali prihliadať na najlepšie postupy a usilovať sa o harmonizáciu postupov vykonávania tohto nariadenia. Konajúc v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (4) agentúra a vnútroštátne regulačné orgány by mali zaistiť, aby sa čo najefektívnejšie vykonávali mechanizmy prideľovania kapacity v príslušných prepojovacích bodoch v celej Únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje sieťový predpis, ktorým sa zavádzajú štandardizované mechanizmy prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach. Štandardizovaný mechanizmus prideľovania kapacity zahŕňa aukčný postup pre príslušné prepojovacie body v rámci Únie a produkty štandardnej cezhraničnej kapacity, ktoré sa budú ponúkať a prideľovať. Týmto nariadením sa stanovuje, ako spolupracujú prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí, aby sa zjednodušil predaj kapacity s ohľadom na všeobecné obchodné i technické pravidlá týkajúce sa mechanizmov prideľovania kapacity.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na prepojovacie body. Môže sa vzťahovať aj na body vstupu z tretích krajín a výstupu do tretích krajín, ak tak rozhodne príslušný vnútroštátny regulačný orgán. Toto nariadenie sa nevzťahuje na body výstupu ku konečným spotrebiteľom a do distribučných sietí, bodov vstupu zo zariadení „skvapalneného zemného plynu“ (LNG) a výrobných zariadení a bodov vstupu do zásobníkov alebo výstupu z nich.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetku technickú a prerušiteľnú kapacitu v prepojovacích bodoch, ako aj na dodatočnú kapacitu v zmysle bodu 2.2.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prepojovacie body medzi členskými štátmi, keď jednému z týchto členských štátov bola udelená odchýlka na základe článku 49 smernice 2009/73/ES.

3.   Článok 8 ods. 1 až 7, články 11 až 18, článok 19 ods. 2 a články 21 až 27 sa nevzťahujú na novú technickú kapacitu, ktorá sa má prideľovať prostredníctvom otvorených postupov prideľovania novej technickej kapacity, ako sú postupy zisťovania potreby a prideľovania kapacity (open season procedures), okrem kapacity, ktorá zostáva nepredaná potom, čo sa pôvodne ponúkala prostredníctvom týchto postupov.

4.   Ak sa použijú implicitné metódy prideľovania, vnútroštátne regulačné orgány sa môžu rozhodnúť, že neuplatnia články 8 až 27.

5.   S cieľom zabrániť uzavretiu odberateľských trhov sa príslušné vnútroštátne orgány po konzultácii s užívateľmi siete môžu rozhodnúť prijať primerané opatrenia na obmedzenie predkladania ponúk týkajúcich sa kapacity na prepojovacích bodoch vopred jednotlivými užívateľmi siete v rámci členského štátu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 715/2009 a článku 2 smernice 2009/73/ES. Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„aukcia vzostupných cien za jednotku“ znamená aukciu, v ktorej užívateľ siete predkladá požadované množstvá podľa stanovených cenových krokov, ktoré sa postupne oznamujú;

2.

„aukčný kalendár“ znamená tabuľku s informáciami o konkrétnych aukciách, ktorú uverejňuje Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSOG) do januára každého kalendárneho roku pre aukcie, ktoré sa konajú v priebehu marca až februára ďalšieho kalendárneho roku, a ktorá obsahuje všetky príslušné termíny pre aukcie vrátane dátumov začiatku a produkty štandardnej kapacity, na ktoré sa vzťahujú;

3.

„ponukové kolo“ znamená časové obdobie, počas ktorého môžu užívatelia siete predkladať, meniť alebo sťahovať ponuky;

4.

„zoskupená kapacita“ znamená produkt štandardnej kapacity ponúkaný na pevnom základe, ktorý sa skladá z príslušnej vstupnej a výstupnej kapacity na obidvoch stranách každého prepojovacieho bodu;

5.

„konkurenčné kapacity“ znamenajú kapacity, v prípade ktorých dostupnú kapacitu na jednej z príslušných aukcií nemožno prideliť bez toho, že by sa úplne alebo čiastočne neznížila dostupná kapacita v inej príslušnej aukcii;

6.

„prvý predaj pod cenou“ znamená udalosť, keď je súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete na konci druhého alebo ďalšieho ponukového kola menší než ponúkaná kapacita;

7.

„plynárenský deň“ znamená dobu od 5:00 h do 5:00 h UTC nasledujúceho dňa zimného času a od 4:00 h do 4:00 h UTC nasledujúceho dňa letného času, ak sa uplatňuje;

8.

„implicitná metóda prideľovania“ znamená metódu prideľovania, keď sa, prípadne prostredníctvom aukcie, súčasne prideľuje prepravná kapacita, ako aj príslušné množstvo plynu;

9.

„dohoda o prepojení“ znamená dohodu uzatvorenú prevádzkovateľmi susediacich prepravných sietí, ktorých siete sú spojené v konkrétnom prepojovacom bode, a v ktorej sa stanovujú podmienky, prevádzkové postupy a ustanovenia týkajúce sa dodávky a/alebo odberu plynu v prepojovacom bode s cieľom uľahčiť účinnú interoperabilitu prepojených prepravných sietí;

10.

„prepojovací bod“ znamená fyzický alebo virtuálny bod spájajúci susediace vstupno-výstupné systémy alebo spájajúci vstupno-výstupné systémy s prepojením, pokiaľ tieto body podliehajú postupom rezervovania vykonávaným užívateľmi siete;

11.

„veľký cenový krok“ znamená pevnú alebo variabilnú sumu, ktorá je vymedzená pre prepojovací bod a produkt štandardnej kapacity;

12.

„nadmerná nominácia“ znamená oprávnenie užívateľov siete, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na predkladanie nominácií, požiadať o prerušiteľnú kapacitu kedykoľvek v priebehu dňa predložením nominácie, ktorou sa zvyšuje celková hodnota ich nominácií na úroveň prevyšujúcu ich zmluvnú kapacitu;

13.

„vyvolávacia cena“ znamená oprávnenú spodnú hranicu ceny na aukcii;

14.

„malý cenový krok“ znamená pevnú alebo variabilnú sumu vymedzenú pre každý prepojovací bod a produkt štandardnej kapacity, ktorá je menšia než veľký cenový krok;

15.

„produkt štandardnej kapacity“ znamená určité množstvo prepravnej kapacity za dané časové obdobie na určenom prepojovacom bode;

16.

„aukcia s jednotnou cenou“ znamená aukciu, na ktorej užívateľ siete v jednom ponukovom kole ponúka cenu, ako aj množstvo, a všetci užívatelia siete, ktorí sú úspešní v získaní kapacity, platia cenu najnižšej úspešnej ponuky;

17.

„virtuálny prepojovací bod“ znamená dva alebo viaceré prepojovacie body spájajúce tie isté susediace vstupno-výstupné systémy integrované na účely poskytovania jedinej služby kapacity;

18.

„kapacita v priebehu dňa“ znamená kapacitu ponúkanú a prideľovanú po uzavretí aukcií kapacít na deň dopredu vzhľadom na tento deň.

KAPITOLA II

ZÁSADY SPOLUPRÁCE

Článok 4

Koordinácia údržby

Ak má údržba plynovodu alebo časti prepravnej siete vplyv na množstvo prepravnej kapacity, ktoré je možné ponúkať v prepojovacích bodoch, prevádzkovatelia prepravných sietí plne spolupracujú s prevádzkovateľmi susediacich prepravných sietí, pokiaľ ide o príslušné plány údržby, aby sa minimalizoval vplyv na potenciálne toky plynu a kapacity v prepojovacom bode.

Článok 5

Štandardizácia komunikácie

1.   Prevádzkovatelia prepravných sietí koordinujú zavádzanie štandardných postupov komunikácie, koordinovaných informačných systémov a kompatibilných nástrojov elektronickej komunikácie online, ako sú napr. zdieľané formáty a protokoly na výmenu údajov, a dohodnú zásady, ako tieto údaje spracovávať.

2.   Štandardné postupy komunikácie zahŕňajú najmä postupy týkajúce sa prístupu užívateľov siete k aukčnému systému prevádzkovateľov prepravných sietí alebo relevantnej rezervačnej platforme a prehľad poskytovaných informácií o aukciách. Časový plán a obsah vymieňaných údajov sú v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole III.

3.   Štandardné postupy komunikácie prijaté prevádzkovateľmi prepravných sietí zahŕňajú realizačný plán a dobu platnosti, ktoré sú v súlade s vývojom rezervačných platforiem uvedených v článku 27. Prevádzkovatelia prepravných sietí zabezpečia dôvernosť citlivých obchodných informácií.

Článok 6

Výpočet a maximalizácia kapacity

1.   Maximálna technická kapacita sa sprístupní užívateľom siete s prihliadnutím na integritu systému a bezpečnosť a efektívnosť prevádzky siete.

a)

S cieľom maximalizovať ponuku zoskupenej kapacity optimalizáciou technickej kapacity, prijmú prevádzkovatelia prepravných sietí v prepojovacích bodoch – uprednostnia pritom prepojovacie body, kde je zmluvné preťaženie podľa bodu 2.2.3 podbodu 1) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009 – tieto opatrenia. 4. februára 2015 prevádzkovatelia prepravných sietí zavedú a uplatnia spoločnú metódu, ktorou sa stanovujú konkrétne kroky prijímané príslušnými prevádzkovateľmi prepravných sietí, aby sa dosiahla potrebná optimalizácia:

1.

spoločná metóda zahŕňa hĺbkovú analýzu technických kapacít so všetkými rozpormi v nich na obidvoch stranách prepojovacieho bodu, ako aj konkrétne opatrenia a podrobný časový harmonogram – vrátane možných dôsledkov a zahrnutia regulačných schválení potrebných na náhradu nákladov a prispôsobenie regulačného režimu – potrebné na maximalizovanie ponuky zoskupenej kapacity. Tieto konkrétne opatrenia nemôžu mať negatívny vplyv na ponuku kapacity v iných relevantných bodoch príslušného systému a bodoch k distribučným sieťam, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť dodávok koncovým odberateľom, napr. na zásobníkoch, zariadeniach LNG a bodoch ku chráneným odberateľom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 (5). Uvedenou hĺbkovou analýzou by sa mali zohľadniť predpoklady obsiahnuté v desaťročnom pláne rozvoja siete v rámci celej Únie v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 715/2009, vnútroštátne plány investícií, príslušné záväzky podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov a všetky zodpovedajúce zmluvné záväzky;

2.

príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí uplatňujú dynamický prístup k prepočtu technickej kapacity, prípadne v spojení s uplatnením dynamického výpočtu na dodatočnú kapacitu na základe bodu 2.2.2 ods. 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009, spoločné určenie príslušného intervalu prepočtu pre každý prepojovací bod a zohľadnenie ich konkrétnych špecifík;

3.

prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí zahrnú do spoločnej metódy ostatných prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí sú dotknutí konkrétnym prepojovacím bodom;

4.

prevádzkovatelia prepravných sietí zohľadnia pri prepočte technickej kapacity informácie, ktoré môžu poskytnúť užívatelia siete v súvislosti s predpokladanými budúcimi tokmi.

b)

prevádzkovatelia prepravných sietí spoločne posudzujú najmenej tieto parametre a prípadne ich prispôsobia:

1.

záväzné hodnoty týkajúce sa tlaku;

2.

všetky príslušné scenáre dopytu a ponuky vrátane údajov o referenčných poveternostných podmienkach a konfiguráciách siete spojených s extrémnymi scenármi;

3.

výhrevnosť.

2.   Ak v súvislosti s optimalizáciou technickej kapacity vzniknú prevádzkovateľom prepravných sietí náklady, najmä náklady, ktoré nerovnomerne ovplyvňujú prevádzkovateľov prepravných sietí na akejkoľvek strane prepojovacieho bodu, prevádzkovatelia prepravných sietí majú možnosť vymáhať takto skutočne vzniknuté náklady prostredníctvom regulačného rámca ustanoveného príslušnými regulačnými orgánmi v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2009 alebo článku 42 smernice 2009/73/ES. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009.

3.   Vnútroštátne regulačné orgány konzultujú v prípade potreby s užívateľmi siete o uplatňovanej metóde výpočtu a spoločnom prístupe.

4.   Zmeny v množstve zoskupenej kapacity ponúkanej v prepojovacích bodoch ako výsledok postupu podľa odseku 1 sa zahrnú do správy agentúry uverejnenej podľa bodu 2.2.1 odseku 2) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009.

Článok 7

Výmena informácií medzi prevádzkovateľmi susediacich prepravných sietí

1.   Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí si pravidelne vymieňajú informácie o nomináciách, renomináciách, párovaní a potvrdzovaní v príslušných prepojovacích bodoch.

2.   Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí si vymieňajú informácie o údržbe svojich jednotlivých prepravných sietí s cieľom podieľať sa na procese rozhodovania o technickom používaní prepojovacích bodov. Postupy na výmenu údajov medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí sa začlenia do ich príslušných dohôd o prepojení.

KAPITOLA III

PRIDEĽOVANIE PEVNEJ KAPACITY

Článok 8

Metodika prideľovania

1.   Na prideľovanie kapacity v prepojovacích bodoch sa používajú aukcie.

2.   Vo všetkých prepojovacích bodoch sa uplatňuje rovnaké aukčné riešenie. Príslušné aukčné postupy sa začínajú pre všetky príslušné prepojovacie body súčasne. V každom aukčnom postupe týkajúcom sa jedného produktu štandardnej kapacity sa pridelí kapacita nezávisle od každého iného aukčného postupu s výnimkou prípadov, keď sa prideľuje konkurenčná kapacita podliehajúca dohode priamo zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí a schváleniu príslušnými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi.

3.   Produkty štandardnej kapacity sú radené v logickom poradí, na základe ktorého sa produkty pokrývajúce ročnú kapacitu ponúkajú ako prvé a po nich nasleduje produkt s druhým najkratším trvaním využívania kapacity počas toho istého obdobia. Termíny aukcií uvedené v článkoch 11 až 15 musia byť v súlade s touto zásadou.

4.   Pravidlá o produktoch štandardnej kapacity stanovené v článku 9 a aukcie stanovené v článkoch 11 až 15 sa vzťahujú na zoskupenú a nezoskupenú kapacitu v prepojovacom bode.

5.   V prípade danej aukcie sa dostupnosť príslušných produktov štandardnej kapacity oznamuje v súlade s článkami 11 až 15 a podľa aukčného kalendára.

6.   Množstvo kapacity rovnajúce sa najmenej 20 % technickej kapacity v každom prepojovacom bode sa vyčlení a ponúkne v súlade s odsekom 7 za predpokladu, že dostupná kapacita bude v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, rovnaká ako podiel technickej kapacity, ktorá sa má vyčleniť, alebo väčšia. Ak bude kapacita dostupná v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, menšia ako podiel technickej kapacity, ktorá sa má vyčleniť, vyčlení sa celá dostupná kapacita. Táto kapacita sa ponúka v súlade s odsekom 7 písm. b), zatiaľ čo akákoľvek zostávajúca vyčlenená kapacita sa ponúka v súlade s odsekom 7 písm. a).

7.   Každá kapacita vyčlenená podľa odseku 6 sa ponúkne pod podmienkou dodržania týchto ustanovení:

a)

množstvo kapacity rovnajúce sa najmenej 10 % technickej kapacity v každom prepojovacom bode sa neponúkne skôr ako na každoročnej aukcii ročnej kapacity podľa ustanovení článku 11, ktorá sa koná podľa aukčného kalendára počas piateho plynárenského roka predchádzajúceho začiatku príslušného plynárenského roka a

b)

ďalšie množstvo rovnajúce sa najmenej 10 % technickej kapacity v každom prepojovacom bode sa neponúkne skôr ako na každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity podľa ustanovení článku 12, ktorá sa koná podľa aukčného kalendára počas plynárenského roka predchádzajúceho začiatku príslušného plynárenského roka.

8.   V prípade novej kapacity sa v každom prepojovacom bode vyčlení množstvo rovnajúce sa najmenej 10 % technickej kapacity a neponúkne sa skôr ako na každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity podľa ustanovení článku 12, ktorá sa koná podľa aukčného kalendára počas plynárenského roka predchádzajúceho začiatku príslušného plynárenského roka.

9.   Presný podiel kapacity, ktorá sa má vyčleniť podľa odsekov 6 a 8, podlieha konzultáciám so zainteresovanými stranami, dohode medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí a schváleniu vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v každom prepojovacom bode. Vnútroštátne regulačné orgány posúdia najmä vyčlenenie väčších podielov kapacity s kratším trvaním, aby sa zabránilo uzavretiu odberateľského trhu so zemným plynom.

Článok 9

Produkty štandardnej kapacity

1.   Prevádzkovatelia prepravných sietí musia každý rok, každý štvrťrok, každý mesiac, každý deň a v priebehu dňa ponúkať tieto produkty štandardnej kapacity.

2.   Produkty ročnej štandardnej kapacity, ktoré predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom množstve požiadať užívateľ siete na všetky plynárenské dni v konkrétnom plynárenskom roku (ktorý sa začína 1. októbra).

3.   Produkty štvrťročnej štandardnej kapacity, ktoré predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom množstve požiadať užívateľ siete na všetky plynárenské dni v konkrétnom štvrťroku (ktorý sa začína 1. októbra, 1. januára, 1. apríla alebo 1. júla).

4.   Produkty mesačnej štandardnej kapacity, ktoré predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom množstve požiadať užívateľ siete na všetky plynárenské dni v konkrétnom kalendárnom mesiaci (ktorý sa začína 1. dňom každého mesiaca).

5.   Produkty dennej štandardnej kapacity, ktoré predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom množstve požiadať užívateľ siete na jeden plynárenský deň.

6.   Produkty štandardnej kapacity v priebehu dňa, ktoré predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom množstve požiadať užívateľ siete od začiatku konkrétneho plynárenského dňa do konca toho istého plynárenského dňa.

Článok 10

Použitá jednotka kapacity

Ponúkaná kapacita sa vyjadruje v jednotkách energie za jednotku času. Používajú sa tieto jednotky: kWh/h alebo kWh/deň. V prípade kWh/deň sa predpokladá rovnomerný prietok v priebehu celého plynárenského dňa.

Článok 11

Každoročné aukcie ročnej kapacity

1.   Aukcie ročnej kapacity sa konajú raz do roka.

2.   Kapacita pre každý produkt ročnej štandardnej kapacity sa draží formou aukcie, a to prostredníctvom každoročnej aukcie ročnej kapacity s použitím aukčného algoritmu vzostupných cien v súlade s článkom 17.

3.   V aukčnom postupe sa ponúka kapacita na maximálne 15 nasledujúcich rokov.

4.   Každoročné aukcie ročnej kapacity začínajú prvý pondelok v marci každého roka, pokiaľ nie je v aukčnom kalendári stanovené inak.

5.   Aby užívatelia siete mohli žiadať o produkty štandardnej kapacity, musia mať možnosť zúčastniť sa počas každoročnej aukcie ročnej štandardnej kapacity na jednej alebo viacerých aukciách v súvislosti s jednotlivými prepojovacími bodmi.

6.   Kapacita ponúkaná počas každoročnej aukcie ročnej kapacity sa rovná:

Formula

kde:

A

je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

B

v prípade každoročných aukcií ponúkajúcich ročnú kapacitu na ďalších päť rokov je množstvo technickej kapacity (A) vyčlenenej v súlade s článkom 8 ods. 7 písm. b); v prípade každoročných aukcií ponúkajúcich ročnú kapacitu na viac ako prvých päť rokov je množstvo technickej kapacity (A) vyčlenenej v súlade s článkom 8 ods. 7;

C

je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D

je dodatočná kapacita pre daný rok, ak je k dispozícii.

7.   Ponúkaná kapacita môže byť buď zoskupená, alebo nezoskupená, v súlade s článkom 19. Vzťahuje sa to aj na všetky ostatné aukcie stanovené v článkoch 12 až 15.

8.   Na účely nadchádzajúcej každoročnej aukcie ročnej kapacity oznámia prevádzkovatelia prepravných sietí mesiac pred začiatkom aukcie užívateľom siete množstvo technickej kapacity, ktoré sa ponúkne na každý rok. Prevádzkovatelia prepravných sietí okrem toho oznámia užívateľom siete, či by mohla byť uvoľnená aj nejaká dodatočná kapacita.

9.   Ponukové kolá každej aukcie sa konajú od 08:00 h UTC do 17:00 h UTC (zimného času) alebo od 7:00 h UTC do 16:00 h UTC (letného času) vo všetkých príslušných plynárenských dňoch. Ponukové kolá v rámci každého plynárenského dňa sa otvárajú a uzatvárajú tak, ako je to stanovené v článku 17 ods. 2.

10.   Výsledky aukcie, ktoré sa týkajú prideľovania, sa zverejňujú hneď, ako je to možné, najneskôr však nasledujúci obchodný deň po uzavretí ponukového kola súčasne všetkým jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

11.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 12

Každoročné aukcie štvrťročnej kapacity

1.   Každoročné aukcie štvrťročnej kapacity sa konajú raz do roka.

2.   Kapacita pre každý produkt štvrťročnej štandardnej kapacity sa draží formou aukcie, a to prostredníctvom každoročnej aukcie štvrťročnej kapacity s použitím v aukčného algoritmu vzostupných cien v súlade s článkom 17.

3.   Každý plynárenský rok sa kapacita na každý štvrťrok od prvého štvrťroka (október – december) nadchádzajúceho plynárenského roka po posledný štvrťrok (júl – september) nadchádzajúceho plynárenského roka (vrátane) draží formou aukcie, a to prostredníctvom každoročnej aukcie štvrťročnej kapacity.

4.   Aby užívatelia siete mohli žiadať o produkty štvrťročnej štandardnej kapacity, musia mať možnosť zúčastniť sa počas každoročnej aukcie ročnej štandardnej kapacity na jednej alebo štyroch aukciách v súvislosti s jednotlivými prepojovacími bodmi.

5.   Každoročné aukcie štvrťročnej kapacity sa začínajú prvý pondelok v júni každého roka, pokiaľ nie je v aukčnom kalendári stanovené inak.

6.   Kapacita ponúkaná v každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity sa rovná:

Formula

kde:

A

je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C

je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D

je dodatočná kapacita pre daný štvrťrok, ak je k dispozícii.

7.   Na účely nadchádzajúcej každoročnej aukcie štvrťročnej kapacity oznámia prevádzkovatelia prepravných sietí dva týždne pred začiatkom aukcie užívateľom siete množstvo technickej kapacity, ktoré sa ponúkne na každý štvrťrok. Prevádzkovatelia prepravných sietí okrem toho oznámia užívateľom siete, či by mohla byť uvoľnená aj nejaká dodatočná kapacita.

8.   Ponukové kolá každej aukcie sa konajú od 08:00 h UTC do 17:00 h UTC (zimného času) alebo od 7:00 h UTC do 16:00 h UTC (letného času) vo všetkých príslušných plynárenských dňoch. Ponukové kolá sa otvárajú a uzatvárajú každý plynárenský deň, ako je to stanovené v článku 17 ods. 2.

9.   Výsledky aukcie, ktoré sa týkajú prideľovania, sa zverejňujú hneď, ako je to možné, najneskôr však nasledujúci obchodný deň po uzavretí ponukového kola súčasne všetkým jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

10.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 13

Priebežné aukcie mesačnej kapacity

1.   Priebežné aukcie mesačnej kapacity sa konajú raz za mesiac.

2.   Kapacita pre každý produkt mesačnej štandardnej kapacity sa draží formou aukcie, a to prostredníctvom priebežnej aukcie mesačnej kapacity s použitím aukčného algoritmu vzostupných cien v súlade s článkom 17. Každý mesiac sa draží formou aukcie produkt mesačnej štandardnej kapacity pre nasledujúci kalendárny mesiac.

3.   Užívatelia siete musia mať počas priebežnej aukcie mesačnej kapacity možnosť požiadať o jeden produkt mesačnej štandardnej kapacity.

4.   V prípade produktu štandardnej kapacity na ďalší mesiac začínajú priebežné aukcie mesačnej kapacity tretí pondelok každého mesiaca, pokiaľ nie je v aukčnom kalendári stanovené inak.

5.   Kapacita ponúkaná v priebežnej aukcii mesačnej kapacity sa každý mesiac rovná:

Formula

kde:

A

je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C

je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D

je dodatočná kapacita pre daný mesiac, ak je k dispozícii.

6.   Na účely nadchádzajúcej priebežnej aukcie mesačnej kapacity oznámia prevádzkovatelia prepravných sietí týždeň pred začiatkom aukcie užívateľom siete množstvo technickej kapacity, ktoré sa ponúkne na nadchádzajúcu priebežnú aukciu mesačnej kapacity. Prevádzkovatelia prepravných sietí okrem toho oznámia užívateľom siete, či by mohla byť uvoľnená aj nejaká dodatočná kapacita.

7.   Ponukové kolá každej aukcie sa konajú od 08:00 h UTC do 17:00 h UTC (zimného času) alebo od 7:00 h UTC do 16:00 h UTC (letného času) vo všetkých príslušných plynárenských dňoch. Ponukové kolá sa otvárajú a uzatvárajú každý plynárenský deň, ako je to stanovené v článku 17 ods. 2.

8.   Výsledky aukcie, ktoré sa týkajú prideľovania, sa verejne oznamujú hneď, ako je to možné, najneskôr však nasledujúci obchodný deň po uzavretí ponukového kola súčasne všetkým jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

9.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 14

Priebežné aukcie kapacity na nasledujúci deň

1.   Priebežná aukcia kapacity na nasledujúci deň sa koná raz za deň.

2.   Produkt štandardnej kapacity na ďalší deň sa draží každý plynárenský deň formou aukcie, a to prostredníctvom priebežnej aukcie kapacity na nasledujúci deň.

3.   Kapacita pre každý produkt štandardnej kapacity na nasledujúci deň sa draží formou aukcie, a to prostredníctvom priebežnej aukcie kapacity na nasledujúci deň s použitím aukčného algoritmu jednotnej ceny v súlade s článkom 18. Produkt dennej štandardnej kapacity na nasledujúci plynárenský deň sa draží formou aukcie každý deň.

4.   Užívatelia siete mať musia počas priebežnej aukcie kapacity na nasledujúci deň možnosť požiadať o kapacitu pre jeden produkt dennej štandardnej kapacity.

5.   Ponukové kolo sa otvára každý deň o 15:30 h UTC (zimného času) alebo o 14:30 h UTC (letného času).

6.   Ponuka kapacity pre produkt dennej štandardnej kapacity sa na účely priebežnej aukcie kapacity na nasledujúci deň uskutočňuje takto: predloženie, stiahnutie alebo zmena od 15:30 h UTC do 16:00 UTC (zimného času) alebo od 14:30 h UTC do 15:00 h UTC (letného času).

7.   Kapacita ponúkaná v priebežnej aukcii kapacity na nasledujúci deň sa každý deň rovná:

Formula

kde:

A

je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C

je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D

je dodatočná kapacita pre daný deň, ak je k dispozícii.

8.   Prevádzkovatelia prepravných sietí v čase otvorenia ponukového kola oznámia užívateľom siete množstvo kapacity, ktoré sa ponúkne na nadchádzajúcej priebežnej aukcii kapacity na nasledujúci deň. Prevádzkovatelia prepravných sietí okrem toho oznámia užívateľom siete, či by mohla byť uvoľnená aj nejaká dodatočná kapacita.

9.   Výsledky aukcie, ktoré sa týkajú prideľovania, sa verejne oznamujú najneskôr 30 minút po uzavretí ponukového kola súčasne všetkým jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

10.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 15

Aukcie kapacity v priebehu dňa

1.   Za podmienky uvoľnenia kapacity sa aukcia kapacity v priebehu dňa koná každú hodinu počas plynárenského dňa s použitím aukčného algoritmu jednotnej ceny v súlade s článkom 18.

2.   Prvé ponukové kolo sa otvára hneď ďalšiu hodinu po tom, čo sa uverejnia výsledky poslednej aukcie kapacity na nasledujúci deň (vrátane prerušiteľnej kapacity, ak sa ponúka), v súlade s článkom 14. Prvé ponukové kolo sa uzatvára o 01:30 h UTC (zimného času) alebo o 00:30 h UTC (letného času) pred plynárenským dňom. Pridelenie úspešných ponúk platí od 05:00 h UTC (zimného času) alebo od 04:00 h UTC (letného času) v príslušný plynárenský deň.

3.   Posledné ponukové kolo sa uzatvára každý deň o 00:30 h UTC (zimného času) alebo o 23:30 h UTC (letného času) v príslušný plynárenský deň.

4.   Užívatelia siete majú právo predložiť, odvolať alebo doplniť ponuky od otvorenia každého ponukového kola do uzavretia daného ponukového kola.

5.   Každú hodinu príslušného plynárenského dňa sa kapacita platná od hodiny + 4 draží formou aukcie ako kapacita v priebehu dňa.

6.   Každé ponukové kolo sa otvára na začiatku každej hodiny príslušného plynárenského dňa.

7.   Každé ponukové kolo trvá 30 minút od jeho otvorenia.

8.   Kapacita ponúkaná v aukcii kapacity v priebehu dňa sa každú hodinu rovná:

Formula

kde:

A

je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C

je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D

je dodatočná kapacita, ak je k dispozícii.

9.   Prevádzkovatelia prepravných sietí uverejnia dostupné množstvo ponúkanej pevnej kapacity v priebehu dňa po uzavretí poslednej aukcie kapacity na nasledujúci deň a v súlade s článkom 21 ods. 9.

10.   Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytnú užívateľom siete, ktorí predkladajú ponuku v aukcii na deň vopred, možnosť automaticky zaradiť platné neúspešné ponuky do nasledujúcej aukcie v priebehu dňa.

11.   Kapacita sa prideľuje do 30 minút od uzavretia ponukového kola za predpokladu, že ponuky sú prijaté a prevádzkovateľ prepravnej siete uplatňuje postup prideľovania.

12.   Výsledky aukcie sa súčasne sprístupnia jednotlivým užívateľom siete.

13.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia najneskôr na konci každého dňa.

Článok 16

Aukčné algoritmy

1.   Pokiaľ sa počas aukcie ponúka niekoľko produktov štandardnej kapacity, pre každý produkt štandardnej kapacity sa pri prideľovaní použije príslušný algoritmus prideľovania. Ponuky na rôzne produkty štandardnej kapacity sa pri používaní aukčného algoritmu posudzujú nezávisle jedna od druhej.

2.   V prípade každoročných aukcií ročnej, štvrťročnej a priebežnej mesačnej kapacity sa použije aukčný algoritmus vzostupných cien s viacnásobnými ponukovými kolami podľa ustanovení článku 17.

3.   V prípade priebežných aukcií kapacity na nasledujúci deň a aukcií kapacity v priebehu dňa sa použije aukčný algoritmus jednotnej ceny s jedným ponukovým kolom v súlade s článkom 18.

Článok 17

Aukčný algoritmus vzostupných cien

1.   Vzostupné aukcie umožnia užívateľom siete predložiť množstvové ponuky za postupne rastúce ceny oznámené v nasledujúcich ponukových kolách počínajúc vyvolávacou cenou P0.

2.   Prvé ponukové kolo so súvisiacou cenou rovnajúcou sa vyvolávacej cene P0 trvá 3 hodiny. Nasledujúce ponukové kolá trvajú 1 hodinu. Medzi jednotlivými ponukovými kolami musia byť hodinové intervaly.

3.   V ponuke sa uvádza:

a)

totožnosť žiadajúceho užívateľa siete;

b)

príslušný prepojovací bod a smer toku;

c)

produkt štandardnej kapacity, pre ktorý sa žiada kapacita;

d)

v prípade každého cenového kroku množstvo kapacity pre príslušnú štandardnú kapacitu;

e)

produkt, o ktorý sa žiada.

4.   Ponuka sa považuje za platnú, ak ju predloží užívateľ siete a ak je v súlade so všetkými ustanoveniami tohto článku.

5.   Pre účasť užívateľov siete na aukcii sa musí predložiť množstvová ponuka v prvom ponukovom kole.

6.   Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytnú užívateľom siete možnosť automaticky zaradiť ponuky v každom cenovom kroku.

7.   Len čo sa príslušné ponukové kolo uzavrie, neprijmú sa žiadne úpravy, stiahnutia alebo zmeny platných ponúk. Všetky platné ponuky sa stanú záväzné pre užívateľa siete, ktorý si musí rezervovať kapacitu v množstve požadovanom za ohlásenú cenu, pokiaľ je zúčtovacia cena aukcie cenou vyhlásenou v príslušnom ponukovom kole.

8.   Množstvová ponuka pripadajúca na užívateľa siete v každom ponukovom kole sa rovná alebo je menšia ako kapacita ponúkaná v konkrétnej aukcii. S výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje odsek 16, sa množstvová ponuka pripadajúca na užívateľa siete za konkrétnu cenu rovná množstvovej ponuke, ktorú tento užívateľ siete predložil v predchádzajúcom kole, alebo je menšia ako táto množstvová ponuka.

9.   Ponuky sa môžu počas ponukového kola voľne podávať, upravovať a sťahovať za predpokladu, že všetky sú v súlade s odsekom 8. Platné ponuky zostanú v platnosti, kým nebudú upravené alebo stiahnuté.

10.   Pre každý prepojovací bod a každý produkt štandardnej kapacity sa určí veľký cenový krok a malý cenový krok a uverejní sa pred príslušnou aukciou. Malý cenový krok sa stanoví tak, že zvýšenie malého cenového kroku o celé číslo sa rovná zvýšeniu o veľký cenový krok.

11.   Veľký cenový krok sa určuje tak, aby bolo možné čo najviac skrátiť dĺžku aukčného postupu. Malý cenový krok sa určuje tak, aby možné čo najviac znížiť množstvo nepredanej kapacity v prípade, že je aukcia uzavretá za cenu vyššiu, než je vyvolávacia cena.

12.   Ak sa súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete rovná kapacite ponúkanej na konci prvého ponukového kola, alebo je menší, aukcia za uzavrie.

13.   Ak je súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete väčší ako kapacita ponúkaná na konci prvého ponukového kola alebo nasledujúceho ponukového kola, otvorí sa ďalšie ponukové kolo s cenou, ktorá sa rovná cene v predchádzajúcom ponukovom kole navýšenej o cenu veľkého cenového kroku.

14.   Ak sa súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete rovná kapacite ponúkanej na konci druhého alebo nasledujúceho ponukového kola, aukcia za uzavrie.

15.   Ak dôjde k prvému predaju pod cenou, cena sa zníži a otvorí sa ďalšie ponukové kolo. V tomto ďalšom ponukovom kole sa bude cena rovnať cene použitej v ponukovom kole, ktoré predchádzalo prvému predaju pod cenou, navýšenej o malý cenový krok. Následne sa otvoria ďalšie ponukové kolá, v ktorých sa cena navyšuje o malý cenový krok, kým nie je celkový dopyt všetkých užívateľov siete menší ako ponúkaná kapacita, alebo kým sa jej nerovná, čo je okamih, keď sa aukcia uzavrie.

16.   Množstvová ponuka pripadajúca na užívateľa siete v prvom ponukovom kole, v ktorom sa používajú malé cenové kroky, sa rovná alebo je menšia ako množstvová ponuka predložená týmto užívateľom siete v ponukovom kole, ktoré predchádzalo prvému predaju pod cenou. Množstvová ponuka pripadajúca na užívateľa siete vo všetkých ponukových kolách, v ktorých sa používajú malé cenové kroky, sa rovná množstvovej ponuke, ktorú tento užívateľ siete predložil v priebehu ponukového kola, v ktorom k prvému predaju pod cenou došlo, alebo je väčšia ako táto množstvová ponuka.

17.   Ak je súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete väčší ako kapacita ponúkaná v ponukovom kole s cenou rovnajúcou sa cene, ktorá viedla k prvému predaju pod cenou zníženou o jeden malý cenový krok, aukcia sa uzavrie. Zúčtovacia cena je cena, ktorá viedla k prvému predaju pod cenou, a úspešnými ponukami sú ponuky predložené v priebehu pôvodného ponukového kola, v ktorom sa vyskytol prvý predaj pod cenou.

18.   Po každom ponukovom kole sa v súhrnnej podobe čo najskôr uverejní dopyt všetkých užívateľov siete v konkrétnej aukcii.

19.   Cena vyhlásená pre posledné ponukové kolo, v ktorom sa aukcia uzaviera, sa považuje za zúčtovaciu cenu príslušnej aukcie s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje odsek 17

20.   Všetkým užívateľom siete, ktorí predložili platnú množstvovú ponuku za zúčtovaciu cenu, sa pridelí kapacita podľa ich množstvovej ponuky za zúčtovaciu cenu. Zúčtovaciu cenu konkrétnej aukcie, ktorá môže byť v súlade s článkom 26 ods. 2 pevná alebo variabilná, a všetky ostatné prípadné poplatky platné v dobe, keď sa môže použiť pridelená kapacita, hradia úspešní užívatelia siete.

21.   Po každej uzavretej aukcii sa uverejní konečný výsledok aukcie vrátane súhrnu pridelených kapacít a zúčtovacej ceny. Úspešní užívatelia siete sú informovaní o množstve kapacít, ktoré im boli pridelené, a jednotlivé informácie sa oznamujú len príslušným stranám.

22.   Ak vzostupná aukcia nie je ukončená do plánovaného začiatku (podľa aukčného kalendára) ďalšej aukcie kapacity na rovnakú dobu, prvá aukcia sa uzavrie a nepridelí sa žiadna kapacita. Táto kapacita sa ponúkne v ďalšej príslušnej aukcii.

Článok 18

Aukčný algoritmus jednotnej ceny

1.   Aukcia s jednotnou cenou prebieha v jednom ponukovom kole, v ktorom užívatelia siete ponúkajú cenu, ako aj množstvo.

2.   Počas ponukového kola danej aukcie môžu užívatelia siete predložiť až 10 ponúk. Každá ponuka sa posudzuje nezávisle od iných ponúk. Po uzavretí ponukového kola sa zostávajúce ponuky nesmú meniť alebo stiahnuť.

3.   V ponuke sa uvádza:

a)

totožnosť žiadajúceho užívateľa siete;

b)

príslušný prepojovací bod a smer toku;

c)

produkt štandardnej kapacity, pre ktorý sa žiada kapacita;

d)

množstvo kapacity pre príslušný produkt štandardnej kapacity, o ktoré sa žiada;

e)

minimálne množstvo kapacity pre príslušný produkt štandardnej kapacity, ktoré užívateľ siete chce mať pridelené podľa príslušného algoritmu v prípade, že mu nebolo pridelené množstvo požadované v súlade s písmenom d);

f)

ponuková cena, ktorá nesmie byť menšia ako vyvolávacia cena použiteľná pre príslušný produkt štandardnej kapacity a ktorú je užívateľ siete ochotný zaplatiť za kapacitu, o ktorú žiada; ponuky s ponukovou cenou nižšou ako je vyvolávacia cena sa neprijmú.

4.   Prevádzkovateľ prepravnej siete zoradí všetky ponuky týkajúce sa daného produktu štandardnej kapacity podľa ich ponukovej ceny, pričom najvyššiu cenu uvedie ako prvú v poradí.

5.   Všetky ponuky zostávajúce v dobe uzavretia ponukového kola sa považujú za záväzné pre tých užívateľov siete, ktorým bolo pridelené aspoň minimálne množstvo kapacity požadované v súlade s odsekom 3 písm. e).

6.   Po zoradení ponúk podľa odseku 4 a s výhradou odsekov 7 až 10 sa kapacita pridelí ponukám zoradeným podľa poradia cien. Všetky ponuky, pre ktoré sa pridelí kapacita, sa považujú za úspešné. Po pridelení kapacity sa zostávajúca nepridelená kapacita zníži o toto množstvo.

7.   Po uplatnení odseku 6 a s výhradou odseku 9 platí, že ak množstvo kapacity, na ktorú podal užívateľ siete ponuku, prekročí zostávajúcu nepridelenú kapacitu (potom, čo kapacita bola pridelená užívateľom siete, ktorí predložili najvyššie ponuky), tomuto užívateľovi siete sa pridelí kapacita rovnajúca sa zostávajúcej nepridelenej kapacite.

8.   Po uplatnení odseku 7 a s výhradou odseku 9 platí, že ak každá z dvoch alebo viacerých ponúk uvádza tú istú ponukovú cenu a množstvo príslušnej zostávajúcej kapacity, o ktorú sa celkovo na základe týchto ponúk žiada, prekročí zostávajúce nepridelené množstvo kapacity, zostávajúce nepridelené množstvo sa pridelí pomerne k množstvám, o ktoré sa žiada v každej takejto ponuke.

9.   Ak množstvo, ktoré má byť pridelené na základe ponuky podľa odsekov 6, 7 alebo 8, je menšie než minimálne množstvo kapacity podľa odseku 3 písm. e), táto ponuka sa nezohľadní a vykoná sa nové pridelenie kapacity na zostávajúcu cenovú ponuku lebo rovnaké cenové ponuky podľa odseku 8, alebo sa pridelenie (prípadne) vykoná v súvislosti s ďalšou cenovou ponukou podľa odseku 6.

10.   Ak sa zostávajúce množstvo, ktoré má byť pridelené v súvislosti s ktoroukoľvek ponukou podľa odsekov 6, 7, 8 alebo 9 rovná nule, zostávajúcim ponukám sa nepridelí žiadna ďalšia kapacita. Tieto ponuky sa považujú za neúspešné.

11.   Zúčtovacia cena je vymedzená ako cena najnižšej úspešnej ponuky, ak dopyt prekročí ponuku za vyvolávaciu cenu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zúčtovacia cena rovná vyvolávacej cene. Úspešní užívatelia siete hradia zúčtovaciu cenu konkrétnej aukcie, ktorá môže byť v súlade s článkom 26 ods. 2 pevnou alebo variabilnou cenou, a všetky ostatné prípadné poplatky platné v dobe, keď sa môže použiť kapacita, ktorá im bola pridelená.

KAPITOLA IV

ZOSKUPENIE CEZHRANIČNEJ KAPACITY

Článok 19

Produkty zoskupenej kapacity

Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí ponúkajú produkty zoskupenej kapacity spoločne podľa týchto zásad:

1.

všetka pevná kapacita sa na obidvoch stranách prepojovacieho bodu ponúka ako zoskupená kapacita, ak je pevná kapacita k dispozícii na obidvoch stranách prepojovacieho bodu;

2.

prevádzkovatelia prepravných sietí ponúkajú kapacitu pre príslušný produkt štandardnej kapacity na rezervačnej platforme v súlade s článkom 27 a platným postupom prideľovania podľa ustanovení kapitoly III;

3.

zoskupená kapacita, ktorú majú príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí v prepojovacom bode ponúkať, sa dohodne prostredníctvom jednotného postupu prideľovania;

4.

od chvíle, keď sa prepravná kapacita dohodne zmluvne, musia užívatelia siete dodržiavať príslušné podmienky zmluvy (zmlúv) o preprave príslušných prevádzkovateľov prepravných sietí;

5.

v prípade, že je na jednej strane prepojovacieho bodu je v akomkoľvek príslušnom období k dispozícii viac pevnej kapacity ako na druhej strane, prevádzkovateľ prepravnej siete s väčšinou pevnej kapacity môže túto dodatočnú kapacitu ponúknuť užívateľom siete ako nezoskupený produkt v súlade s aukčným kalendárom a podľa týchto pravidiel:

a)

ak existuje zmluva o nezoskupenej preprave na druhej strane prepojovacieho bodu, kapacita sa môže ponúknuť ako nezoskupená v množstve a na dobu, ktoré nepresahujú množstvo a dobu platnosti existujúcej zmluvy o preprave na druhej strane;

b)

ak sa na túto dodatočnú kapacitu nevzťahuje odsek 5 písm. a), môže sa ponúkať maximálne po dobu jedného roka;

6.

každá nezoskupená kapacita pridelená v súlade s odsekom 5 sa môže použiť a nominovať ako taká. Môže sa tiež obchodovať na sekundárnom trhu;

7.

prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí stanovia spoločný postup nominácie pre zoskupenú kapacitu, ktorý užívateľom siete poskytne prostriedky na nomináciu tokov ich zoskupenej kapacity prostredníctvom jednej nominácie;

8.

povinnosti ponúknuť zoskupenú kapacitu sa do tej miery, v akej sú relevantné, vzťahujú aj na sekundárne trhy s kapacitou. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, kapacita pôvodne pridelená ako zoskupená sa môže znovu predať na sekundárnom trhu len ako zoskupená;

9.

keď dva alebo viaceré prepojovacie body spájajú tie isté dva susediace vstupno-výstupné systémy, príslušní prevádzkovatelia susediacej prepravnej siete ponúknu kapacitu, ktorá je k dispozícii v prepojovacích bodoch, v jednom virtuálnom prepojovacom bode. Ak sú zapojení viac ako dvaja prevádzkovatelia prepravných sietí, pretože kapacitu v jednom alebo obidvoch vstupno-výstupných systémoch uvádza na trh viac ako jeden prevádzkovateľ prepravnej siete, do virtuálneho prepojovacieho bodu sú zapojení v čo najväčšej možnej miere všetci títo prevádzkovatelia prepravnej siete. Vo všetkých prípadoch sa virtuálny prepojovací bod vytvára, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

celková technická kapacita vo virtuálnych prepojovacích bodoch sa rovná súčtu technických kapacít vo všetkých prepojovacích bodoch, ktoré prispievajú k virtuálnym prepojovacím bodom, alebo je väčšia;

b)

uľahčia hospodárne a efektívne používanie systému, a to okrem iného aj podľa pravidiel stanovených v článku 16 nariadenia (ES) č. 715/2009.

Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí začnú potrebnú analýzu, a vytvoria funkčné virtuálne prepojovacie body najneskôr do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 20

Zoskupenie v prípade existujúcich zmlúv o preprave

1.   Užívatelia siete, ktorí sú zmluvnou stranou existujúcich zmlúv o preprave v dobe nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v príslušnom prepojovacom bode, by sa na tento účel mali snažiť dosiahnuť dohodu o zoskupení kapacity prostredníctvom zmluvných dohôd (ďalej len „dohoda o zoskupení“) v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 19 tohto nariadenia. Títo užívatelia siete a prevádzkovatelia prepravných sietí predložia príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom správu o všetkých dohodách o zoskupení uzavretých všetkými zmluvnými stranami existujúcich zmlúv o preprave. Vnútroštátny regulačný orgán na tomto základe zašle agentúre správu o každoročnom pokroku v zoskupovaní kapacity v príslušnom členskom štáte. Dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia agentúra uverejní správu o dosiahnutom pokroku v zoskupovaní kapacity.

2.   Prevádzkovatelia prepravných sietí, ktorí sú zmluvnými stranami existujúcich zmlúv o preprave, sa môžu kedykoľvek zúčastniť na rokovaniach týkajúcich sa dohôd o zoskupovaní, a to na pozvanie užívateľov siete, ktorí sú zmluvnými stranami existujúcich zmlúv o preprave.

3.   Keď príslušní užívatelia siete dosiahnu dohodu o zoskupení, zmluvné strany bezodkladne informujú zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí v prepojovacom bode o takejto plánovanej dohode o zoskupení a uskutoční sa prevod príslušnej kapacity. Dohoda o zoskupení sa v každom prípade vykonáva s výhradou platných podmienok existujúcich súvisiacich zmlúv o preprave. Keď sa už dohoda o zoskupení vykoná, príslušná kapacita sa považuje za zoskupenú kapacitu.

4.   Obdobie platnosti dohôd o zoskupení týkajúcich sa kapacity zoskupenej na základe zmeny existujúcich zmlúv nesmie v žiadnom prípade prekročiť obdobie platnosti pôvodných zmlúv o preprave.

5.   Všetka kapacita sa zoskupí pri najbližšej možnej príležitosti. Existujúce zmluvy o preprave týkajúce sa nezoskupenej kapacity sa nemôžu po dátume skončenia ich platnosti obnoviť, predĺžiť ani odložiť. Táto kapacita sa stáva dostupnou ku dňu skončenia platnosti zmlúv o preprave.

KAPITOLA V

PRERUŠITEĽNÁ KAPACITA

Článok 21

Prideľovanie prerušiteľných služieb

1.   Prevádzkovatelia prepravných sietí ponúknu produkt dennej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu v prepojovacích bodoch v obidvoch smeroch, v ktorých bola ponúkaná pevná kapacita, ale pre deň vopred bola vypredaná. V jednosmerných prepojovacích bodoch, kde sa ponúka technická kapacita len v jednom smere, prevádzkovatelia prepravných sietí ponúknu denný produkt pre prerušiteľnú kapacitu v druhom smere. Prevádzkovatelia prepravných sietí môžu ponúkať aj produkty s prerušiteľnou kapacitou, ktorých doba trvania je dlhšia.

2.   Ak sa ponúka prerušiteľná kapacita, nesmie to mať nepriaznivý vplyv na množstvo ponúkanej pevnej kapacity. Prevádzkovatelia prepravných sietí nesmú vyčleniť kapacitu, ktorá sa môže ponúkať ako pevná kapacita, s cieľom ponúkať ju ako prerušiteľnú kapacitu.

3.   Pokiaľ sa okrem denných produktov ponúkajú aj iné produkty s prerušiteľnou kapacitou, v súvislosti s dobou trvania produktov sa tie isté produkty štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu používajú aj pre prerušiteľnú kapacitu.

4.   V ponúkanom rozsahu sa prerušiteľná kapacita prideľuje prostredníctvom aukčného postupu s výnimkou prerušiteľnej kapacity v priebehu dňa.

5.   Prerušiteľná kapacita v priebehu dňa sa prideľuje postupom nadmernej nominácie.

6.   Prerušiteľná kapacita v priebehu dňa sa prideľuje, len ak je pevná kapacita, či už technická alebo dodatočná, predaná.

7.   V prípade, že sa aukcie prerušiteľných produktov konajú pre kapacitu dlhšiu než v priebehu dňa, prevádzkovatelia prepravných sietí uverejnia pred začiatkom aukčného postupu množstvá ponúkanej prerušiteľnej kapacity, ak sú im známe.

8.   Ak sa ponúka prerušiteľná kapacita, prideľuje sa prostredníctvom osobitnej aukcie po pridelení pevnej kapacity s rovnakou dobou trvania, ale predtým, než začne aukcia pevnej kapacity s kratšou dobou trvania, s výnimkou prerušiteľnej kapacity v priebehu dňa.

9.   Ak sa ponúka prerušiteľná kapacita, jej aukcie sa vykonávajú podľa rovnakých zásad riešenia a v tých istých časových lehotách, aké sa uplatňujú v prípade pevnej kapacity. Presné časové lehoty pre aukcie prerušiteľnej kapacity sú spresnené v aukčnom kalendári s výnimkou prerušiteľnej kapacity v priebehu dňa.

Článok 22

Minimálne prípravné doby na prerušenie

1.   Prerušiteľné kapacity majú minimálne prípravné doby na prerušenie, o ktorých spoločne rozhodujú prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí.

2.   Obvyklá minimálna prípravná doba na prerušenie pre danú plynárenskú hodinu je štyridsaťpäť minút po začatí cyklu renominácie pre túto plynárenskú hodinu. Ak dvaja prevádzkovatelia prepravných sietí chcú skrátiť prípravnú dobu na prerušenia, každá súvisiaca dohoda uzatvorená medzi týmito prevádzkovateľmi prepravných sietí podlieha schváleniu príslušného vnútroštátneho regulačného orgánu.

Článok 23

Koordinácia postupu prerušenia

Prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý dáva podnet na prerušenie, to oznámi príslušnému prevádzkovateľovi susediacej prepravnej siete. Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí to čo najskôr oznámia príslušným užívateľom siete, pričom však náležite dbajú na spoľahlivosť informácií.

Článok 24

Stanovené poradie prerušení

1.   Ak celkové nominácie prekračujú množstvo plynu, ktorý môže prúdiť v určitom prepojovacom bode, poradie, v akom sa vykonávajú prerušenia, sa stanovuje na základe zmluvnej časovej pečiatky príslušných zmlúv o prerušiteľnej preprave. V prípade prerušenia má zmluva o preprave, ktorá nadobudne účinnosť skôr, prednosť pred zmluvou o preprave, ktorá nadobúda účinnosť neskôr.

2.   Ak sú po uplatnení postupu opísaného v odseku 1 dve alebo viaceré nominácie zaradené na rovnaké miesto v poradí prerušenia a prevádzkovateľ prepravnej siete ich nepreruší všetky, použije sa pomerné zníženie týchto konkrétnych nominácií.

3.   Aby sa upravili rozdiely medzi rôznymi službami prerušiteľnej kapacity v rámci Únie, prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí vykonávajú a koordinujú spoločné postupy stanovené v tomto článku podľa situácie v jednotlivých prepojovacích bodoch.

Článok 25

Príčiny prerušení

Prevádzkovatelia prepravných sietí zahrnú príčiny prerušení buď priamo do zmlúv o prerušiteľnej preprave, alebo do všeobecných podmienok, ktorými sa riadia tieto zmluvy. Príčiny prerušení môžu zahŕňať okrem iného kvalitu plynu, tlak, teplotu, modely toku, používanie zmlúv o pevnej kapacite, údržbu, obmedzenia v hornej alebo dolnej časti toku, záväzky služby vo verejnom záujme a riadenie kapacity vyplývajúce z postupov riadenia preťaženia.

KAPITOLA VI

TARIFY A PLATFORMY NA REZERVÁCIU KAPACITY

Článok 26

Tarify

1.   Tarifa vypočítaná s použitím metodiky, ktorú stanovil a/alebo schválil vnútroštátny regulačný orgán, alebo tarifa, ktorú stanovil a/alebo schválil vnútroštátny regulačný orgán, sa používa ako vyvolávacia cena vo všetkých aukciách všetkých produktov štandardnej kapacity pre pevnú a prerušiteľnú kapacitu.

2.   Splatná cena stanovená v aukcii kapacity môže byť buď pevná cena, alebo variabilná cena, alebo môže podliehať iným dohodám stanoveným v príslušnom regulačnom režime. Pevná cena sa skladá z príslušnej tarify v dobe aukcie a z aukčnej prirážky. Variabilná cena sa skladá z príslušnej tarify v dobe, keď je možné kapacitu použiť, a z aukčnej prirážky. V prípade kapacít v zoskupenom produkte sa dohody môžu líšiť na každej strane prepojovacieho bodu.

3.   Príslušné dohody o tarifách, ktorými sa vykonáva toto nariadenie, sa v náležitej lehote stanovujú na úrovni Únie a/alebo na vnútroštátnej úrovni. Tieto dohody umožnia riadne zavedenie mechanizmov prideľovania kapacity stanovených týmto nariadením bez toho, aby by mali negatívny vplyv na príjmy a peňažné toky prevádzkovateľov prepravných sietí z dôvodu vykonávania tohto nariadenia, najmä ustanovení o vyčlenení pomernej časti kapacity vrátane novej kapacity v súlade s článkom 2 ods. 3, článkom 8 ods. 7, článkom 8 ods. 8 a článkom 19 ods. 5 písm. b).

4.   Príjmy z aukcií týkajúce sa zoskupenej kapacity sa musia rozdeliť medzi prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí vkladajú kapacity do zoskupenej kapacity. Vyvolávacia cena zoskupenej kapacity je súčet vyvolávacích cien kapacít v zoskupenej kapacite. Všetky príjmy z predaja zoskupenej kapacity sa po každej transakcii s kapacitou pripíšu prispievajúcim prevádzkovateľom prepravných sietí.

5.   Príjmy z vyvolávacej ceny zoskupenej kapacity sa pridelia prevádzkovateľom prepravných sietí v pomere k vyvolávacím cenám ich kapacít v zoskupenej kapacite. Príjmy z aukčnej prirážky na zoskupenú kapacitu prevyšujúce vyvolávaciu cenu sa rozdelia podľa dohody medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí prípadne schválenej príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom pred aukciami. Ak nie je pred aukciou uzatvorená žiadna dohoda, príjmy z aukčnej prirážky na zoskupenú kapacitu sa pripíšu prevádzkovateľom prepravných sietí v rovnakom pomere.

6.   Vnútroštátne regulačné orgány schvaľujú mechanizmy náhrady preplatkov alebo nedoplatkov. Ak sa používa metóda cenového stropu, vnútroštátny regulačný orgán schvaľuje použitie príjmov z cien kapacity prekračujúcich príslušnú regulovanú tarifu.

Článok 27

Platformy na rezerváciu kapacity

1.   Prevádzkovatelia prepravných sietí uplatňujú toto nariadenie tak, že kapacitu ponúkajú prostredníctvom jednej spoločnej webovej rezervačnej platformy alebo obmedzeného počtu spoločných webových rezervačných platforiem. Prevádzkovatelia prepravných sietí môžu tieto platformy prevádzkovať sami alebo prostredníctvom dohodnutej strany, ktorá v prípade potreby koná vo vzťahu k užívateľom sietí v ich mene.

2.   Na spoločné rezervačné platformy sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

uplatňujú sa pravidlá a postupy pre ponuku a prideľovanie všetkej kapacity v súlade s kapitolou III;

b)

stanovenie postupu, ktorým sa ponúka pevná zoskupená kapacita v súlade s kapitolou IV má prednosť;

c)

poskytnú sa funkcie, ktoré užívateľom siete umožňujú ponúkať a získavať sekundárnu kapacitu;

d)

aby mohli užívatelia siete využívať služby rezervačných platforiem, užívatelia siete pristúpia na všetky príslušné právne a zmluvné požiadavky, ktoré im umožnia rezervovať a používať kapacitu v príslušnej sieti prevádzkovateľov prepravných sietí na základe zmluvy o preprave a tieto požiadavky dodržiavajú;

e)

kapacitu v akomkoľvek jednotlivom prepojovacom bode alebo virtuálnom prepojovacom bode neponúka viac ako jedna rezervačná platforma.

3.   Vytvorenie jednej alebo obmedzeného počtu spoločných rezervačných platforiem uľahčí a zjednoduší rezervovanie kapacity v prepojovacích bodoch v celej Únii v prospech užívateľov siete. Sieť ENTSOG na tento účel do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia uskutoční verejné konzultácie s cieľom určiť potreby trhu. Konzultácie budú trvať maximálne šesť mesiacov vrátane uverejnenia správy siete ENTSOG s výsledkami konzultácií. V správe sa určia možnosti zavedenia zistených potrieb trhu so zreteľom na náklady a čas s cieľom realizácie najvhodnejšej alternatívy prevádzkovateľmi prepravných sietí alebo tretími stranami v ich mene. Tento proces v prípade potreby uľahčí sieť ENTSOG a agentúra.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 1 písm. a), toto nariadenie sa uplatňuje od 1. novembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. októbra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1.


Top