EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0942

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

COM/2016/0942 final

V Bruseli7. 12. 2016

COM(2016) 942 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY


Zriadenie európskeho zboru solidarity

 

I. Solidarita v Európe

Európska únia je založená na solidarite: medzi jej občanmi, medzi jej členskými štátmi a solidarite v rámci jej činností v Únii i mimo nej. Solidarita je spoločnou hodnotou, ktorú celá európska spoločnosť vníma veľmi intenzívne. Definuje sa ňou európsky projekt, ktorý by sa mal z času na čas znovu pripomínať a posilňovať. Ide o súčasť základnej štruktúry, ktorá robí z európskeho sna inšpiráciu pre všetky generácie. Európska únia nie je len o spoločných pravidlách, inštitúciách alebo trhoch: je spoločenstvom hodnôt.

Väčšia solidarita udrží Európu pokope. Poskytuje nevyhnutnú jednotu, ktorej cieľom je čeliť súčasným i budúcim krízam vďaka pevnému morálnemu zázemiu. Poskytuje jasné usmernenie pre európsku mládež v jej snahách o lepšiu Úniu. Práve v ich mysliach a srdciach spočíva sila a duchaplnosť pre ďalšie napredovanie európskeho projektu. A je morálnou povinnosťou súčasných vedúcich predstaviteľov, aby im pripravili pôdu.

Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie zo 14. septembra 2016 avizoval myšlienku európskeho zboru solidarity:

„V Európe existuje veľa mladých, sociálne uvedomelých ľudí, ktorí chcú zmysluplným spôsobom prispieť k fungovaniu spoločnosti a preukázať svoju solidaritu. A my im na to môžeme vytvoriť príležitosti [...] Solidarita je spojivo, ktoré Úniu drží pohromade [...] Mladí ľudia v celej EÚ budú môcť pôsobiť ako dobrovoľníci tam, kde je to najpotrebnejšie, a reagovať na krízové situácie [...] Títo mladí ľudia môcť rozvíjať svoje zručnosti a získajú nielen prácu, ale aj neoceniteľnú životnú skúsenosť.“

Mladí Európania potrebujú lepšie a dostupnejšie možnosti ako vyjadriť svoju solidaritu. Európsky zbor solidarity spojí nadšených a odhodlaných mladých ľudí, ktorí sú pripravení a ochotní pracovať na spoločnom projekte solidarity. Bude predstavovať inšpiratívny a posilňujúci zážitok pre mladých ľudí, ktorí chcú pomáhať, učiť sa a rozvíjať a získavať pri tom cenné skúsenosti. Cieľom je, aby sa do európskeho zboru solidarity zapojilo do roku 2020 prvých 100 000 mladých Európanov.

Európsky zbor solidarity posilní základ solidárneho úsilia v celej Európe. Poskytne rozšírenú základňu pre podporné organizácie v Európe, ktoré poskytujú príležitosti na solidaritu u mladých ľudí. Bude slúžiť potrebám zraniteľných komunít, štátnych a miestnych verejných štruktúr v mnohých oblastiach, ako je poskytovanie potravín osobám v núdzi, čistenie lesov a pláží, podpora regiónov zasiahnutých katastrofou alebo pomoc pri integrácii utečencov.

II. Najvyšší čas zriadiť európsky zbor solidarity

Mnohí sa už zapojili...

Mladí Európania majú záujem zapájať sa do života v ich komunitách. Približne polovica z nich je už členom najmenej jednej organizácie. K najobľúbenejším patrí športový klub (29 %), klub alebo organizácia mládeže (16 %), miestne organizácie podporujúce miestne komunity (11 %) a kultúrne organizácie (10 %). Jeden zo štyroch mladých ľudí v Európskej únii bol v posledných 12 mesiacoch zapojený do organizovanej dobrovoľníckej činnosti, najmä v oblasti charity, humanitárnej a rozvojovej pomoci, ochrany životného prostredia, vzdelávania, odbornej prípravy a športu. 1

Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa mladým ľuďom poskytuje dostatok príležitostí zapojiť sa vo svojej krajine do aktivít, ktoré prispievajú k sociálnemu začleneniu a integrácii, a tým získať pracovné skúsenosti a zároveň vyjadriť svoju solidaritu s ľuďmi v núdzi a zraniteľnými komunitami v celej EÚ.

... ale mohlo by sa ich zapojiť ešte viac...

Ochota zapojiť sa do dobrovoľníckych činností presahuje poskytované príležitosti. Iba 6 % opýtaných mladých ľudí uviedlo, že boli v zahraničí ako dobrovoľníci, pričom z tých, ktorí v zahraničí neboli, 88 % tvrdí, že nemali príležitosť. Vo všeobecnosti viac ako štyria z desiatich mladých Európanov tvrdia, že by chceli pracovať, študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v inej krajine EÚ 2 .

Z prebiehajúcej štúdie 3 vyplýva, že odvetvia spojené so solidaritou zamestnávali v EÚ v roku 2015 viac ako 40 miliónov ľudí. Napríklad odhadovaná pracovná sila v oblasti sociálneho začlenenia a sociálnej práce vrátane prijímania a integrácie žiadateľov o azyl a migrantov je v súčasnosti 170 000. Odhadovaná pracovná sila je väčšia v odvetviach, ako sú vzdelávanie a zdravotná starostlivosť. V súvislosti s potenciálnym záujmom z údajov z portálu EURES 4 vyplýva, že približne 80 000 uchádzačov o zamestnanie hľadá prácu v zahraničí v sektoroch spojených so solidaritou.

... a niektoré skupiny sa angažujú viac ako iné...

Prieskumy ukazujú, že by sa mohla zlepšiť účasť na dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí zo všetkých sociálno-demografických skupín. Mladí ľudia, ktorí ukončili vzdelanie vo veku 20 rokov alebo viac, sa zúčastňujú viac na organizovaných dobrovoľných činnostiach (26 %) ako tí, ktorí svoje vzdelanie ukončili vo veku 16 – 19 rokov (20 %) či 15 rokov a menej (15 %). V roku 2014 len o niečo viac ako štvrtina mladých ľudí zapojených do organizovanej dobrovoľníckej práce získala určitý druh formálneho uznania (napr. osvedčenie alebo diplom).

Pokiaľ ide o prácu v inom členskom štáte EÚ, existuje veľký záujem mladých ľudí, ktorý však existujúce systémy nedokážu úplne uspokojiť. Od začiatku projektu „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ v rámci programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (2014 – 2020) získalo umiestnenie len 1 469 z 8 615 registrovaných a žiadajúcich o pomoc.

...preto musí byť európsky zbor solidarity ambiciózny a postarať sa o všetkých.

Celkovo to vykresľuje obraz neuspokojeného dopytu medzi mladými ľuďmi nielen z hľadiska dobrovoľníckej činnosti spojenej so solidaritou, ale aj ochoty prijať pracovné miesto v oblasti solidarity – či už doma, alebo v zahraničí. Spoločným menovateľom sú opatrenia zamerané na solidaritu. Malo by sa poskytovať viac lepších príležitostí, ktoré by pokrývali širokú škálu činností, od poskytovania primeranej odbornej prípravy po formálne uznávanie nadobudnutých zručností a skúseností. Činnosti by mali zahŕňať širokú škálu zručností v snahe zabezpečiť čo najvyššiu účasť. Členovia európskeho zboru solidarity, ktorí chcú zlepšiť svoje pracovné vyhliadky a zároveň prispievať k solidarite, potrebujú viac príležitostí.

III. Cieľ, zásady a pridaná hodnota

Hlavným cieľom európskeho zboru solidarity je posilniť súdržnosť a podporiť solidaritu v európskej spoločnosti. Umožní to účasť väčšieho počtu mladých ľudí na širokej škále činností v oblasti solidarity, a to buď prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, alebo získavaním pracovných skúseností pri riešení problematických situácií v celej Európe. Európsky zbor solidarity bude podporovať štátne a miestne orgány a úrady, mimovládne organizácie a podniky v ich úsilí zvládnuť rôzne výzvy a krízy a zapojiť mladých ľudí. Európsky zbor solidarity bude postavený na hodnote solidarity. Európsky zbor solidarity, ako sa uvádza v jeho poslaní, bude spájať mladých ľudí v záujme vybudovania inkluzívnejšej spoločnosti podporujúcej zraniteľných ľudí a reagujúcej na výzvy, ktorým čelí. Poskytne inšpirujúcu a posilňujúcu skúsenosť pre mladých ľudí, ktorí chcú pomáhať, učiť sa a rozvíjať.

Jeho činnosť sa riadi súborom kľúčových zásad, ktoré mladí členovia zboru musia dodržiavať. Okrem iného sa týkajú rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, presadzovania spravodlivej a rovnocennej spoločnosti, zmysluplného prispievania do spoločnosti, dodržiavania pravidiel a postupov, ktorými sa riadia účastnícke organizácie, alebo dobrovoľného rozhodnutia mladého človeka stať sa členom európskeho zboru solidarity. Všetci mladí ľudia by mali mať možnosť zúčastniť sa bez ohľadu na ich zázemie, vzdelanie, úroveň zručností či zdravotné postihnutie.

Každá zúčastnená alebo sprostredkovateľská organizácia podporujúca umiestnenie v rámci pracovnej zložky zboru (napr. verejné služby zamestnanosti) bude musieť dodržiavať chartu, v ktorej sú stanovené ich príslušné práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti: zápisu, výberu a činnosti pred, počas a po ukončení umiestnenia. V charte sa tiež vyžaduje, aby zúčastnené organizácie poskytovali členom európskeho zboru solidarity bezpečné životné a pracovné podmienky. Zúčastnené alebo sprostredkovateľské organizácie podporujúce umiestnenie zabezpečia aj potrebnú odbornú prípravu a podporu s cieľom pomôcť členom pri plnení ich úloh. Zúčastnené organizácie po absolvovaní stáže vystavia účastníkom osvedčenie a prípadne aj výsledky vzdelávania získané členom zboru počas výkonu služby. Zúčastnené organizácie navyše nemôžu od členov európskeho zboru solidarity požadovať akýkoľvek finančný poplatok či príspevok.

Európsky zbor solidarity bude poskytovať možnosti v rámci dvoch navzájom sa dopĺňajúcich zložiek: dobrovoľníckej a pracovnej.

Dobrovoľnícka zložka posilní a rozšíri existujúci program Európskej dobrovoľníckej služby, ktorý je financovaný prostredníctvom programu Erasmus +. Za posledných 20 rokov sa do nej zapojilo približne 100 000 mladých ľudí, na základe jasných noriem kvality, ako je napríklad akreditácia organizácií, a preukázala jeho schopnosť prispievať k rozvoju zručností a spôsobilostí mladých ľudí potrebných na zapojenie sa do spoločnosti a nájdenie si zamestnania. Až 70 % dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby sa domnieva, že ich dobrovoľnícka skúsenosť zvyšuje ich šance na pracovnom trhu, 74 % si zdokonalilo svoje podnikateľské zručnosti a 85 % získalo ďalšie schopnosti v oblasti tímovej práce.

Účasť v dobrovoľníckej zložke európskeho zboru solidarity by mala byť pre každého mladého človeka cenným úspechom a výhodou pri hľadaní zamestnania. Mnohým mladým Európanom by európsky zbor solidarity mohol otvoriť nové možnosti zapojiť sa do zmysluplnej činnosti, ktorá by zároveň mohla byť odrazovým mostíkom k budúcemu zamestnaniu.

V zmysle právneho základu príslušných programov bude európsky zbor solidarity podporovať mladých ľudí pri výkone dobrovoľníckej služby od dvoch do dvanástich mesiacov v inej alebo v ich vlastnej krajine. Jeho počiatočná realizácia bude vychádzať hlavne zo zavedenej a účinnej siete národných agentúr pre program Erasmus +. Iné dobrovoľnícke činnosti sa budú financovať z existujúcich programov, ako je napríklad program LIFE, program Európa pre občanov, Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond regionálneho rozvoja, ako aj v rámci programu v oblasti zdravia. Vo všeobecnosti platí, že zúčastneným dobrovoľníkom sa z finančných prostriedkov EÚ uhradí ubytovanie, strava, cestovné náklady, náklady na poistenie a vreckové.

Pracovná zložka bude poskytovať mladým ľuďom príležitosť na zamestnanie, stáž alebo učňovskú prípravu v širokej škále odvetví zapojených do činnosti v oblasti solidarity v inej alebo ich vlastnej krajine, ktoré si vyžadujú vysoko motivovaných a sociálne zmýšľajúcich mladých ľudí. Bude zriadená postupne cestou partnerstiev s verejnými orgánmi a službami (predovšetkým verejnými službami zamestnanosti), existujúcimi MVO a organizáciami fungujúcimi v týchto odvetviach, pričom základom budú napríklad partnerstvá, ktoré už existujú v rámci dobrovoľníckej zložky zboru. Priraďovanie členov európskeho zboru solidarity k samotným ponukám bude prebiehať prostredníctvom týchto partnerstiev. Pracovné umiestnenie bude trvať 2 až 12 mesiacov a bude na plný alebo čiastočný úväzok. Činnosti budú spočiatku financované z programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a iných existujúcich programov EÚ, ako sú Fond pre azyl, migráciu a integráciu a program Európa pre občanov.

Činnosti v rámci profesionálnej zložky zboru budú dopĺňať prácu vnútroštátnych služieb zamestnanosti, najmä európskej siete pracovných miest („EURES“), ktorá má vo všeobecnosti vo všetkých členských štátoch EÚ na starosti zhromažďovanie informácií o pracovníkoch a ich umiestňovanie do zamestnania. Európsky zbor solidarity vďaka svojmu zameraniu na princípy solidarity obohatí existujúce vnútroštátne postupy náboru zamestnancov a ponúkne nové príležitosti iným kategóriám mladých ľudí, ako sú tie, ktoré túto pomoc doteraz využívali.

Ľudia s pracovným miestom, v učňovskej príprave alebo na stáži dostanú pracovnú zmluvu v súlade s vnútroštátnym regulačným rámcom hostiteľskej krajiny. V prípade učňovskej prípravy a stáží je plánované poskytovanie podpory EÚ v podobe príspevku na živobytie. Znevýhodnení mladí ľudia, ktorí čelia dodatočným prekážkam vstupu na trh práce (napr. mladí ľudia žijúci v chudobe alebo s postihnutím), by sa mali viac podporiť. Ľudia s pracovný miestom dostanú vždy pracovnú zmluvu a mzdu v súlade s miestnymi zákonmi, právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami. Členovia zboru tak budú poistení vo vnútroštátnych systémoch sociálnej ochrany. Na získanie výsledkov vedúcich k integrácii mladých členov na trh práce bude potrebná aktívna účasť verejných služieb zamestnanosti.

V obidvoch zložkách zboru, dobrovoľníckej i pracovnej, dostanú účastníci osvedčenie s podrobnosťami o tom, čo počas svojho umiestnenia vykonávali. Komisia takisto podporí posudzovanie a validáciu zručností, ktoré získali v európskom zbore solidarity.

Pridaná hodnota európskeho zboru solidarity bude slúžiť ako východisko pre činnosti v oblasti solidarity v celej Európskej únii. V spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ bude dopĺňať existujúce vnútroštátne systémy a zlepšovať ich základy sústredením finančných nástrojov. Kombinácia jediného kontaktného bodu, dvoch zložiek činnosti zboru, účinného a efektívneho nástroja výberu a priradenia miesta, príspevkov, poistenia a osvedčení umožní mladým ľuďom prejaviť hodnoty solidarity na európskej úrovni.

Zúčastnené organizácie 5 sa budú môcť opierať o európsky zbor solidarity a zapojiť jeho členov použitím tohto vzácneho zdroja tak, aby posilnili svoje činnosti v teréne v prospech občanov a spoločnosti ako celku. Organizácie, ktoré sa stanú členmi európskeho zboru solidarity, môžu mať väčší výber potenciálnych zamestnancov/dobrovoľníkov so zručnosťami, ktoré hľadajú. Môžu tiež dodatočne využívať výhody vyplývajúce z propagovania sociálne zodpovednej podstaty svojej organizácie alebo podniku.

IV. Časový plán a hlavné znaky európskeho zboru solidarity

Postupný prístup

Európsky zbor solidarity bude zriaďovaný postupne a v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach. V prvej fáze, ktorá sa začala týmto oznámením, mladí ľudia, ktorí chcú vyjadriť svoj záujem o členstvo v európskom zbore solidarity, sa budú môcť zapísať na osobitnej stránke Európskeho portálu pre mládež ( http://europa.eu/solidarity-corps ). Registrácia bude rýchla a nekomplikovaná. Prvý súbor služieb, ako sú školenia a on-line jazyková podpora, bude k dispozícii už počas prvej fázy realizácie.

Prvá fáza zahrnie využitie existujúcich finančných programov a zdrojov na podporu umiestňovania členov európskeho zboru solidarity. Zúčastnené organizácie budú môcť požiadať o finančné prostriedky na projekty v rámci týchto programov, ktoré im umožnia zapojiť členov európskeho zboru solidarity.

Uvádzame prehľad rôznych možností financovania pre dobrovoľnícku i pracovnú zložku zboru 6 .

 a) program Erasmus + (Európska dobrovoľnícka služba)

Rozpočet pre Európsku dobrovoľnícku službu na rok 2017 je približne 58 miliónov EUR na činnosti v rámci európskeho zboru solidarity. Pracovný program ERASMUS + na rok 2017 umožní, aby súčasný systém podporil dobrovoľnícku zložku európskeho zboru solidarity, a to zabezpečením dôležitých zložiek jeho súčasnej štruktúry a príležitostí.

b) Program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

V rámci pracovnej oblasti európskeho zboru solidarity sa pracovným programom v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie na rok 2017 začne realizovať pilotný projekt na podporu cezhraničných umiestnení, vychádzajúc zo skúseností s programom „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ a odborných poznatkov verejných služieb zamestnanosti. V krajinách EÚ sa zriadi konzorcium EÚ medzi sprostredkovateľskými organizáciami, ako sú verejné služby zamestnanosti, MVO a inštitúty odbornej prípravy. Organizácie, ktoré sú súčasťou konzorcia, budú vykonávať osvetové a informačné činnosti pre mladých ľudí a zamestnávateľov, ktorí majú záujem o podporu činností v oblasti solidarity, poskytovať pomoc a usmernenia s cieľom spojiť prihlásených mladých ľudí so zamestnávateľmi a poskytnúť im odbornú prípravu a usmernenia týkajúce sa stáží. Navrhovaný celkový rozpočet je 14,2 milióna EUR a projekty by sa mohli začať realizovať v júni 2017. Konzorcium bude okrem iného využívať informácie o trhu práce týkajúce sa voľných pracovných miest, ktoré sú registrované a spracované verejnými službami zamestnanosti.

c) Program LIFE

Vo všetkých projektoch, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú, sa v rámci programu budú príjemcovia podnecovať k tomu, aby zapojili mladých ľudí z európskeho zboru solidarity. V roku 2016 sa spustí osobitná výzva na predkladanie návrhov dobrovoľníckych činností súvisiacich s ochranou lokalít Natura 2000, čo je celoeurópska sieť chránených prírodných oblastí, a to vo výške 2 miliónov EUR s cieľom umožniť umiestnenie členov európskeho zboru solidarity v danej krajine. V roku 2017 sa program LIFE spojí s programom Erasmus +, aby sa posilnila environmentálna zložka Európskej dobrovoľníckej služby a rozšírila sa na cezhraničné umiestňovanie v oblasti životného prostredia a klímy. Ďalšia výzva na predkladanie návrhov v rámci tzv. tradičných projektov sa začne v apríli 2017 a bude nabádať žiadateľov k tomu, aby do svojich činností začlenili aj rozvoj a podporu sietí mladých dobrovoľníkov. Preskúmajú sa aj možnosti, ako podporiť pracovnú zložku európskeho zboru solidarity z programu LIFE.

d) Program Európa pre občanov

V rámci projektov, ktoré sa začínajú od augusta 2017, bude tento program vyzývať navrhovateľov projektov, aby zapojili mladých ľudí zapísaných do európskeho zboru solidarity. V roku 2018 bude vyhlásená nová výzva na predkladanie návrhov na prevádzkové granty s dodatočnou požiadavkou, aby víťazná organizácia využila členov európskeho zboru solidarity. Dôležitú úlohu zohrá v tejto súvislosti zložka „Projekty občianskej spoločnosti“. Približný rozpočet bude do výške 3,5 milióna EUR ročne.

e) Fond pre azyl, migráciu a integráciu

V roku 2016 bude minimálne 9,5 milióna EUR k dispozícii na projekty podporujúce integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a vo výzve na predkladanie návrhov sa podporí zapojenie členov európskeho zboru solidarity. Projekty by sa mohli začať realizovať v polovici roku 2017. V roku 2017 bude vyhlásená ďalšia dôležitá výzva na podporu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. V jej prioritách sa bude výslovne odkazovať na európsky zbor solidarity. Projekty by sa mohli začať realizovať koncom roka 2017.

f) Európsky fond regionálneho rozvoja

Od roku 2017 sa v rámci EFRR vyčlení 1 milión EUR na operačnú technickú pomoc pre mladých Európanov vo veku 18 až 30 rokov, ochotných slúžiť 2 až 6 mesiacov v rámci cezhraničného, medzinárodného alebo medziregionálneho programu Interreg. Program bude dopĺňať dobrovoľnícku zložku európskeho zboru solidarity, buď prostredníctvom „projektových partnerov programu Interreg“ pri pomoci konkrétnemu projektu, alebo „reportérov projektu Interreg“ pri podpore programu Interreg, pokiaľ ide o presadzovanie konkrétnych výsledkov minulých projektov.

g) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka bude podporovať projekty poľnohospodárskeho rozvoja či rozvoja vidieka, ktoré zahŕňajú členov európskeho zboru solidarity. Finančné prostriedky vyčlenené na tieto projekty sú vo výške 1,3 milióna EUR z rozpočtu na rok 2016 a 0,5 milióna EUR z rozpočtu na rok 2017. Táto podpora z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka doplní najmä dobrovoľnícku zložku zboru solidarity zapojenú do činností ochrany prírody podporovaných v rámci programu LIFE.

h) Program v oblasti zdravia

V roku 2017 sa budú príjemcovia grantov na prevádzku vyzývať k tomu, aby využili európsky zbor solidarity. Približne 60 000 EUR bude k dispozícii pre tieto mimovládne organizácie (MVO), aby aktívne zapojili členov európskeho zboru solidarity do odvetvia zdravotníctva. Na základe výsledku cielených činností so zainteresovanými stranami v oblasti zdravia by sa mohli vypracovať ďalšie návrhy. 

V druhej fáze, berúc do úvahy informácie od zainteresovaných strán, sa uskutoční proces konsolidácie a rozsiahleho zavádzania európskeho zboru solidarity do roku 2020. Zvážia sa aj možnosti financovania v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci pracovnej zložky zboru. Európsky zbor solidarity ako taký (dobrovoľnícka i pracovná zložka) by mal byť financovaný z vlastnej rozpočtovej položky na základe osobitného právneho základu, ktorý sa má navrhnúť do jari 2017, ako aj z prípadných rozpočtových úprav v existujúcom finančnom rámci. Komisia prijme v tomto smere potrebné opatrenia.

Široká škála aktivít

Mladí ľudia budú môcť vykonávať širokú škálu činností. Tieto činnosti môžu súvisieť so službami všeobecného záujmu a môžu zahŕňať napríklad vzdelávanie a činnosti pre mladých ľudí, zdravotnú starostlivosť, sociálnu integráciu a integráciu na trhu práce, pomoc pri poskytovaní potravín a nepotravinového materiálu, výstavbu prístreší, výstavbu, obnovu a riadenie stavebných komplexov, prijímanie, podporu a integráciu migrantov a utečencov, zmierovanie po skončení konfliktu, ochranu životného prostredia a prírody, či predchádzanie prírodným katastrofám (nie však okamžité reakcie na katastrofy, ktoré si vyžadujú špecializovanejšie zručnosti a výcvik).

Geografický rozsah európskeho zboru solidarity sa bude v prvom rade týkať EÚ a tam, kde je to vhodné, aj ďalších krajín zapojených do rôznych existujúcich finančných nástrojov prispievajúcich k európskemu zboru solidarity. Prihlásiť sa budú môcť mladí ľudia, občania a obyvatelia 7 EÚ vo veku 17 až 30 rokov. Reálna účasť v európskom zbore solidarity je možná od 18 rokov.

Viacjazyčné webové sídlo s lepšími službami a silnou vizuálnou identitou

Nástroj zápisu do európskeho zboru solidarity je súčasťou Európskeho portálu pre mládež a dá sa nájsť cez internetové vyhľadávače. Mladí ľudia sa môžu prejaviť svoj záujem zadaním základných osobných údajov v plnom súlade s pravidlami ochrany údajov. Podrobnejšie informácie potrebné na vytvorenie komplexnejšieho profilu účastníkov sa budú vyžadovať neskôr.

Nástroj zápisu bude dostupný v 24 úradných jazykoch EÚ a kompatibilný aj s mobilnými zariadeniami. Po zápise si budú môcť mladí ľudia vybrať, do ktorých krajín by sa chceli dostať, či sa chcú stať dobrovoľníkmi a/alebo pracovať, aké druhy činností ich zaujímajú, aké vedomosti a skúsenosti môžu priniesť do činnosti Európskeho zboru solidarity.

Všetky zúčastnené alebo sprostredkovateľské organizácie, ktoré ich zastupujú a ktoré chcú uskutočňovať projekty prostredníctvom európskeho zboru solidarity, musia dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity. V závislosti od vykonávacieho nástroja buď podstúpia kontroly, aby získali akreditáciu, alebo sa od nich bude požadovať, aby spĺňali vysoké normy kvality na riadenie týchto projektov. Následne môžu hľadať vhodných kandidátov spomedzi mladých ľudí, evidovaných v databáze európskeho zboru solidarity. Postupne sa vypracujú materiály a vyvinú nástroje na ponúkané služby, ako napríklad špecializovaná odborná príprava, nástroje jazykovej prípravy, či udeľovanie osvedčení.

Mladí ľudia budú pravidelne informovaní a aktívne vedení k činnostiam v oblasti solidarity. Webová aplikácia bude aktualizovaná, aby mohla vzniknúť komunita osôb zapojených do činností európskeho zboru solidarity. Plánuje sa tiež mnoho iniciatív s cieľom zapájať evidovaných mladých ľudí počas obdobia medzi zápisom a prvým nasadením, ako sú napr. elektronické bulletiny s najnovšími informáciami a činnosťami európskeho zboru solidarity, ktoré organizujú zastúpenia Komisie a na ktoré sa budú pozývať mladí ľudia v evidencii. Počíta sa aj s online platformou, na ktorej sa budú môcť členovia európskeho zboru solidarity, mladí ľudia a organizácie podeliť o svoje skúsenosti.

Vzniknú aj ďalšie IT nástroje, ktoré pomôžu členom európskeho zboru solidarity zostať vo vzájomnom kontakte a vyhľadávať projekty a organizáciám a sprostredkovateľským organizáciám 8 vybrať ľudí do svojich projektov.

V spojení so silnou vizuálnou identitou bude prebiehať komunikačná kampaň vo všetkých členských štátoch s cieľom zvyšovať informovanosť a záujem o európsky zbor solidarity. Táto kampaň bude pokračovať počas celého roka 2017 s cieľom, okrem iného, poukázať na prvé prípady nasadenia a skúsenosti zúčastnených mladých ľudí a organizácií.

V. Záver: príprava európskeho zboru solidarity

Spolupráca so zainteresovanými stranami

Vytvorenie európskeho zboru solidarity si vyžaduje podporu a úzku spoluprácu so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane verejných orgánov a združení na medzinárodnej, európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, sietí na úrovni EÚ aj iných, MVO a podnikov. Tieto zainteresované strany sú zapojené do činností v oblasti solidarity a dobrovoľníctva alebo môžu zohrávať kľúčovú rolu pri zapájaní mladých ľudí do misií v rámci európskeho zboru solidarity. Mnohé členské štáty majú v oblasti dobrovoľníctva dlhoročnú tradíciu a skúsenosti a samotná EÚ má 20 rokov praxe v cezhraničnom riadení Európskej dobrovoľníckej služby. Európsky zbor solidarity bude stavať práve na tom a bez toho, aby sa ním nahradili existujúce systémy dobrovoľníctva zriadené členskými štátmi. Cieľom je identifikovať neuspokojené potreby, znásobiť úspešné projekty a zapojiť viac organizácií.

Komisia už v snahe pripraviť prvú fázu európskeho zboru solidarity začala s osvetovými činnosťami a uskutočnila cielené konzultácie. Toto oznámenie vychádza z ich hodnotných príspevkov.

Väčšina respondentov podporila a vyzdvihla potenciál európskeho zboru solidarity na podporu integrácie, solidarity medzi európskymi krajinami a medzi generáciami a spoločných hodnôt a na znižovanie nacionalizmu a všeobecné posilnenie pojmu občianstva. Hlavné otázky sa týkajú i) potreby prístupu postupného zavádzania; ii) potreby dopĺňať, formou riešenia nenaplnených potrieb, a nie kopírovať existujúce programy; iii) potreby poskytovať viac príležitostí pre mladých ľudí prehlbovaním, posilňovaním a zabezpečovaním primeraného financovania; iv) dôraznej výzvy na inkluzívny a neelitársky európsky zbor solidarity pri podpore účasti menšín a zraniteľných skupín; v) potreby cielenej odbornej prípravy a jasne vymedzeného osvedčenia o nadobudnutých zručnostiach; vi) dôkladného akreditačného procesu pri zachovaní nebyrokratického postupu a vii) potreby zabezpečiť, aby dobrovoľníctvo skôr dopĺňalo, ako nahrádzalo platené zamestnanie.

Predstavitelia konzultovaných vnútroštátnych orgánov zdôraznili potrebu jasnej strategickej vízie pre európsky zbor solidarity, ktorý by sa mohol zamerať na pomoc ľuďom v núdzi. V dôsledku toho by potreby a požiadavky miestnych komunít mohli byť dôležitým kritériom kvality pre oprávnené projekty. Konzultované združenia, najmä na európskej úrovni, navrhli aj virtuálnu sieť účastníckych organizácií s cieľom vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy. Jednotlivé mimovládne organizácie považovali európsky zbor solidarity ako veľkú príležitosť pre Európu na oživenie dobrovoľníckej práce medzi mladými ľuďmi. MVO navyše zdôraznili potrebu finančnej podpory pre sprístupnenie európskeho zboru solidarity obom – miestnym aj vnútroštátnym – MVO a vytvorenia jednotného internetového portálu tohto programu. Taktiež navrhli konzultácie so zúčastnenými organizáciami o ich podrobných potrebách.

Tento dialóg so zainteresovanými stranami sa zintenzívni vo všetkých fázach zriaďovania a realizácie európskeho zboru solidarity. Tento dialóg bude podporený osobitnou mediálnou kampaňou, a to najmä u mladých ľudí. Komisia takisto osloví členské štáty EÚ a ďalšie organizácie v oblasti solidarity, aby sa zabezpečilo, že európsky zbor solidarity bude dopĺňať existujúce programy solidarity.

Monitorovanie pokroku a spolupráce s inštitúciami EÚ

Európska komisia bude pozorne monitorovať záujem o účasť na európskom zbore solidarity, skutočný počet stáží a sektorov zahrnutých do činností v oblasti solidarity, a to so zreteľom na celkový cieľ zabezpečiť, aby mladí ľudia v celej Európe, ktorí prejavia záujem, mali rovnaké príležitosti na účasť na činnostiach európskeho zboru solidarity, a aby boli umiestnení tam, kde to bude potrebné.

Európska komisia bude vynakladať nepretržité úsilie o presadzovanie projektu európskeho zboru solidarity založeného na aktívnej angažovanosti a úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a európskymi inštitúciami.

Kľúčová úloha Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov:

– schváliť európsky zbor solidarity na najvyššej úrovni;

– podporiť vnútroštátne organizácie a orgány, aby plne spolupracovali pri identifikácii príležitostí pre účastníkov európskeho zboru solidarity, a aby prispievali k projektom, ktoré tento zbor podporujú;

– preskúmať možnosti financovania európskeho zboru solidarity aj prostredníctvom spoločného riadenia programov;

pripojiť sa k Európskej komisii pri presadzovaní spoločných hodnôt, na ktorých je európsky zbor solidarity založený;

podporiť ďalší rozvoj európskeho zboru solidarity.

(1) Prieskum Eurobarometra „Európska mládež“ 2015 (EK, 408).
(2) Eurobarometer Európskeho parlamentu „Európska mládež v roku 2014“ (EP EB395).
(3) Pripravovaná správa s názvom „Dopyt po pracovnej sile v odvetviach spojených so solidaritou v EÚ“.
(4) Hodnotenie na základe istého momentálneho stavu v novembri tohto roka. Portál zhromažďuje voľné pracovné miesta a umožňuje jednotlivcom hľadať si zamestnanie a vytvoriť svoj životopis online, aby ho mohli nájsť zamestnávatelia zaregistrovaní na portáli. V predlohe životopisu sa môže uviesť vzdelanie, pracovné skúsenosti a želané povolanie.
(5) V kontexte iniciatívy európskeho zboru solidarity sa pojem „zúčastnené organizácie“ používa na vymedzenie akéhokoľvek verejného alebo súkromného subjektu, ktorý sa zapojí do európskeho zboru solidarity umiestňovaním členov zboru v rámci oboch zložiek tejto iniciatívy. Európsky zbor solidarity je otvorený pre akýkoľvek typ subjektu, ktorý ponúka príležitosti dobrovoľníckeho alebo pracovného charakteru, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti európskeho zboru solidarity a oblastí jeho činnosti (napr. MVO, verejné orgány a úrady, inštitúcie, podniky).
(6)  Uvedená suma pre každý program bude pokrývať aj náklady na účasť a súvisiace služby. Okrem toho programy AMIF a Európa pre občanov na začiatku podporia iniciatívu európsky zbor solidaritu prostredníctvom širších opatrení. Preto sa sumy uvedené vyššie musia považovať za maximálny príspevok k tejto iniciatíve.
(7) Iba pre dobrovoľnícku zložku zboru.
(8) V rámci profesionálnej zložky zboru sa všetky zodpovedajúce činnosti uskutočnia formou vybraných partnerstiev, ktoré budú zahŕňať príslušné verejné služby zamestnanosti.
Top