Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0748

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z  3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií Text s významom pre EHP

OJ L 224, 21.8.2012, p. 1–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 47 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj

21.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 748/2012

z 3. augusta 2012

stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Keďže je potrebné vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie prepracovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 216/2008 stanovuje spoločné základné požiadavky na zabezpečenie vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva a ochrany životného prostredia. Vyžaduje, aby Komisia prijala nevyhnutné vykonávacie pravidlá na zabezpečenie ich jednotného uplatňovania. Zriaďuje Európsku leteckú bezpečnostnú agentúru (ďalej len „agentúra“), ktorá bude pomáhať Komisii pri vypracovaní takýchto vykonávacích pravidiel.

(3)

Je potrebné stanoviť spoločné technické požiadavky a administratívne postupy na zabezpečenie letovej spôsobilosti a environmentálnej kompatibility leteckých výrobkov, častí a zariadení v zmysle nariadenia (ES) č. 216/2008. Takéto požiadavky a postupy by mali špecifikovať podmienky vydávania, držania, zmeny, pozastavenia platnosti alebo odobratia príslušných osvedčení.

(4)

Od organizácií zapojených do projektovania a výroby výrobkov, častí a zariadení by sa malo vyžadovať dodržiavanie určitých technických požiadaviek, aby bola preukázaná ich spôsobilosť a prostriedky k plneniu ich povinností a s tým spojených osobitných práv. Od Komisie sa vyžaduje stanovenie opatrení pre vydávanie, držanie, zmeny, pozastavenie platnosti alebo odobratie osvedčení preukazujúcich takú zhodu.

(5)

Pri stanovovaní opatrení týkajúcich sa uplatňovania spoločných technických požiadaviek v oblasti letovej spôsobilosti musí Komisia prihliadať na to, aby odrážali stav techniky a najlepšiu prax berúc do úvahy celosvetové skúsenosti v leteckej doprave a vedecký a technický pokrok a aby umožnili okamžitú reakciu na zistené príčiny nehôd a vážnych incidentov.

(6)

Potreba zabezpečiť jednotnosť uplatňovania spoločných požiadaviek na letovú spôsobilosť a ochranu životného prostredia leteckých výrobkov, častí a zariadení vyžaduje, aby príslušné orgány členských štátov dodržiavali spoločné postupy a aby agentúra prípadne posudzovala zhodu s týmito požiadavkami. Agentúra by mala vypracovať technické podmienky osvedčovania a usmernenia na uľahčenie nevyhnutnej regulačnej jednotnosti.

(7)

Je nevyhnutné uznať ďalšiu platnosť osvedčení vydaných pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 1702/2003 v súlade s článkom 69 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(8)

S cieľom zachovať vysokú jednotnú úroveň bezpečnosti letectva v Európe je potrebné zaviesť zmeny požiadaviek a postupov osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, a to najmä vypracovať pravidlá týkajúce sa preukazovania zhody so základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia a zaviesť možnosť rozhodnúť sa pre zhodu s neskôr prijatými normami na zmenu typových osvedčení.

(9)

Pomocné energetické jednotky (APU – auxialiary power units) sú svojím konštrukčným riešením a zložitosťou podobné motorom lietadiel a v niektorých prípadoch sú konštrukcie APU dokonca odvodené z konštrukcií motorov. V záujme obnovy súdržnosti s postupom opráv motorov je preto potrebné zmeniť ustanovenia týkajúce sa opráv APU.

(10)

Aby sa na jednoduché motorové lietadlá, lietadlá využívané na účely cestovného ruchu a prislúchajúce výrobky, časti a zariadenia vzťahovali opatrenia primerané ich jednoduchej konštrukcii a druhu prevádzky pri súčasnom zachovaní vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti letectva v Európe, je potrebné zaviesť zmeny požiadaviek a postupov osvedčovania týchto lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, a to najmä pokiaľ ide o vlastníkov európskych ľahkých lietadiel s hmotnosťou nižšou než 2 000 kg (ELA2) alebo nižšou než 1 200 kg (ELA1), s cieľom zaviesť možnosť akceptovať určité časti na inštaláciu bez formulára 1 EASA, ktoré nie sú rozhodujúce pre bezpečnosť.

(11)

Agentúra v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008 vypracovala návrh vykonávacích predpisov a predložila ich Komisii ako stanoviská č. 01/2009 k „Možnosti odkloniť sa od kódov letovej spôsobilosti v prípade zmeny konštrukcie“, č. 02/2009 k „Zmenám Európskeho technického štandardného schválenia z hľadiska opráv a konštrukcie“, č. 01/2010 k „Podčasti J DOA“ a stanovisko č. 01/2011 k „Postupu ELA“ a „štandardným zmenám a opravám“.

(12)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru európskej leteckej bezpečnostnej agentúry zriadeného článkom 65 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Toto nariadenie stanovuje v súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/2008 spoločné technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania výrobkov, častí a zariadení, pričom špecifikuje:

a)

vydávanie typových osvedčení, obmedzených typových osvedčení, doplnkových typových osvedčení, letových povolení a zmeny týchto osvedčení;

b)

vydávanie osvedčení o letovej spôsobilosti, obmedzených osvedčení o letovej spôsobilosti, letových povolení a autorizovaných osvedčení o uvoľnení;

c)

vydávanie schválení postupu opravy;

d)

preukazovanie zhody s požiadavkami ochrany životného prostredia;

e)

vydávanie hlukových osvedčení;

f)

identifikáciu výrobkov, častí a zariadení;

g)

osvedčovanie určitých častí a zariadení;

h)

osvedčovanie projekčných a výrobných organizácií;

i)

vydávanie príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti.

2.   Na účely tohto nariadenia platia tieto definície:

a)

„JAA“ (Joint Aviation Authorities) znamená „Spoločné letecké úrady“;

b)

„JAR“ (Joint Avation Requirements) znamená „Jednotné letecké predpisy“;

c)

„časť 21“ znamená požiadavky na osvedčovanie a postupy osvedčovania lietadla a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, ktoré sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

d)

„časť M“ znamená uplatniteľné požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti prijaté podľa nariadenia (ES) č. 216/2008;

e)

„hlavné miesto podnikania“ je riaditeľstvo alebo sídlo spoločnosti, v rámci ktorého sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola činností uvedených v tomto nariadení;

f)

„predmet“ znamená akúkoľvek časť a zariadenie používané na civilných lietadlách;

g)

„ETSO“ (European Technical Standart Order) je Európske technické štandardné schválenie. Európske technické štandardné schválenie je podrobná špecifikácia letovej spôsobilosti, ktorú vydáva Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) na zabezpečenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia ako minimálna výkonnostná norma pre špecifikované predmety;

h)

„EPA“ (European Part Approval) je Európske schválenie konštrukčnej časti. Európske schválenie konštrukčnej časti predmetu znamená, že predmet bol vyrobený v súlade so schválenými konštrukčnými údajmi, ktoré nepatria držiteľovi typového osvedčenia príslušného výrobku, okrem predmetov ETSO;

i)

„lietadlo ELA1“ (European Light Aircraft) je toto európske ľahké lietadlo s posádkou:

i)

letún s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM – Maximum Take-off Mass) 1 200 kg alebo menšou, ktorý nie je klasifikovaný ako zložité motorové lietadlo;

ii)

vetroň alebo motorový vetroň s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 1 200 kg alebo menšou;

iii)

balón s najväčším konštrukčným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 3 400 m3 pre teplovzdušné balóny, 1 050 m3 pre plynové balóny, 300 m3 pre priviazané plynové balóny;

iv)

vzducholoď určená pre maximálne štyroch pasažierov s najväčším konštrukčným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 3 400 m3 pre teplovzdušné vzducholode a 1 000 m3 pre plynové vzducholode;

j)

„lietadlo ELA2“ je toto európske ľahké lietadlo s posádkou:

i)

letún s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 000 kg alebo menšou, ktorý nie je klasifikovaný ako zložité motorové lietadlo;

ii)

vetroň alebo motorový vetroň s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 000 kg alebo menšou;

iii)

balón;

iv)

teplovzdušná vzducholoď;

v)

plynová vzducholoď so všetkými týmito charakteristikami:

statická hmotnosť maximálne 3 %,

nevektorovaný ťah (okrem reverzného ťahu),

konvenčná a jednoduchá konštrukcia: štruktúry, systému riadenia a systému balonetu,

bez servoriadenia;

vi)

veľmi ľahké rotorové lietadlo.

Článok 2

Osvedčovanie výrobkov, častí a zariadení

1.   Pre výrobky, časti a zariadenia sa vydávajú osvedčenia podľa prílohy I (časti 21).

2.   Odchylne od ustanovenia odseku 1 sa ustanovenia podčastí H a I prílohy I (časti 21) nevzťahujú na lietadlo vrátane akýchkoľvek nainštalovaných výrobkov, častí alebo zariadení, ktoré nie sú registrované v členskom štáte. Nevzťahujú sa na ne ani ustanovenia podčasti P prílohy I (časti 21) okrem prípadov, keď registračné značky lietadla predpisuje členský štát.

Článok 3

Zachovanie platnosti typových osvedčení a príslušných osvedčení o letovej spôsobilosti

1.   Na výrobky, pre ktoré vydal členský štát do 28. septembra 2003 typové osvedčenie alebo dokument umožňujúci vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti, sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

Výrobok sa považuje za výrobok, ktorý má typové osvedčenie vydané v súlade s týmto nariadením, ak:

i)

jeho základňou typového osvedčovania bola:

pri výrobkoch osvedčovaných podľa postupov JAA predpisová základňa typového osvedčovania JAA, ako je definované v ich dátovom doklade JAA, alebo

pri ostatných výrobkoch predpisová základňa typového osvedčovania definovaná v dátovom doklade typového osvedčenia štátu, v ktorom boli vyvinuté, ak bol tento štát:

členským štátom, pokiaľ agentúra s prihliadnutím najmä na používané predpisy o letovej spôsobilosti a skúsenosti z prevádzky neurčí, že táto predpisová základňa typového osvedčovania nezabezpečuje úroveň bezpečnosti rovnocennú s úrovňou, akú vyžaduje nariadenie (ES) č. 216/2008 a toto nariadenie, alebo

štátom, ktorý uzavrel s členským štátom dvojstrannú dohodu o letovej spôsobilosti alebo podobnú dohodu, podľa ktorej boli také výrobky osvedčované na základe predpisov o letovej spôsobilosti štátu, v ktorom boli vyvinuté, pokiaľ agentúra neurčí, že také predpisy o letovej spôsobilosti a skúsenosti z prevádzky alebo bezpečnostný systém štátu, v ktorom boli vyvinuté, nezabezpečujú úroveň bezpečnosti rovnocennú s úrovňou, akú vyžaduje nariadenie (ES) č. 216/2008 a toto nariadenie.

Agentúra vypracuje prvé hodnotenie účinkov ustanovení druhej zarážky a predloží Komisii stanovisko vrátane možných zmien a doplnení tohto nariadenia;

ii)

požiadavkami na ochranu životného prostredia boli požiadavky stanovené v prílohe 16 k Chicagskému dohovoru, ktoré sú uplatniteľné na tento výrobok;

iii)

uplatniteľnými príkazmi na zachovanie letovej spôsobilosti boli príkazy štátu, v ktorom bol výrobok vyvinutý.

b)

Konštrukcia jednotlivého lietadla, ktoré sa nachádzalo v registri členského štátu pred 28. septembrom 2003, sa považuje za schválenú v súlade s týmto nariadením, ak:

i)

jeho základná typová konštrukcia bola súčasťou typového osvedčenia uvedeného v písmene a);

ii)

všetky zmeny základnej typovej konštrukcie, za ktoré nebol zodpovedný držiteľ typového osvedčenia, boli schválené, a

iii)

príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti vydané alebo prijaté členským štátom registrácie pred 28. septembrom 2003 boli splnené vrátane akýchkoľvek zmien príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti vydaných štátom, v ktorom bolo lietadlo vyvinuté, dohodnutých s členským štátom registrácie.

2.   Pokiaľ ide o výrobky, ktorých typové osvedčovanie sa uskutočňovalo v rámci JAA alebo členského štátu k 28. septembru 2003, uplatňuje sa toto:

a)

ak výrobok osvedčujú viaceré členské štáty, použije sa projekt v najpokročilejšom štádiu ako referenčný;

b)

neuplatňuje sa bod 21.A.15 písm. a), b) a c) prílohy I (časti 21);

c)

odchylne od bodu 21.A.17 písm. a) prílohy I (časti 21) je základňou typového osvedčovania základňa, ktorú v deň žiadosti o schválenie stanovili JAA alebo prípadne členský štát;

d)

zistenie zhody vykonané postupmi JAA alebo členského štátu na účely splnenia požiadaviek bodu 21.A.20 písm. a) a b) prílohy I (časti 21) sa považuje za zistenie zhody vykonané agentúrou.

3.   Pokiaľ ide o výrobky, ktoré majú vnútroštátne typové osvedčenie alebo rovnocenné osvedčenie a ktorých schvaľovanie zmeny nebolo v členskom štáte ukončené v čase, keď typové osvedčenie muselo byť v súlade s týmto nariadením, uplatňuje sa toto:

a)

ak schvaľovanie uskutočňujú viaceré členské štáty, použije sa projekt v najpokročilejšom štádiu ako referenčný;

b)

neuplatňuje sa bod 21.A.93 prílohy I (časti 21);

c)

príslušnou základňou osvedčovania je základňa, ktorú v deň žiadosti o schválenie zmeny stanovili JAA alebo prípadne členský štát;

d)

zistenie zhody vykonané postupmi JAA alebo členského štátu na účely splnenia požiadaviek bodu 21.A.103 písm. a) bodu 2 a písm. b) prílohy I (časti 21) sa považuje za zistenie zhody vykonané agentúrou.

4.   Pokiaľ ide o výrobky, ktoré mali vnútroštátne typové osvedčenie alebo rovnocenné osvedčenie a pri ktorých členský štát v čase, keď typové osvedčenie muselo byť v súlade s týmto nariadením, neskončil proces schvaľovania postupu veľkej opravy, zistenie zhody podľa postupov JAA alebo postupov členského štátu na účely splnenia požiadaviek bodu 21.A.433 písm. a) prílohy I (časti 21) sa považuje za zistenie zhody vykonané agentúrou.

5.   Osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané členským štátom, ktoré potvrdzuje zhodu s typovým osvedčením udeleným podľa odseku 1, sa považuje za osvedčenie v súlade s týmto nariadením.

Článok 4

Zachovanie platnosti doplnkových typových osvedčení

1.   Pokiaľ ide o doplnkové typové osvedčenia, ktoré vydal členský štát podľa postupov JAA alebo príslušných vnútroštátnych postupov a pokiaľ ide o zmeny výrobkov navrhnuté osobami inými, ako je držiteľ typového osvedčenia výrobku, ktoré schválil členský štát podľa príslušných vnútroštátnych postupov, ak doplnkové typové osvedčenie alebo zmena boli platné k 28. septembru 2003, doplnkové typové osvedčenie alebo zmena sa považujú za vydané podľa tohto nariadenia.

2.   Pokiaľ ide o doplnkové typové osvedčenia, ktorých osvedčovanie k 28. septembru 2003 vykonával členský štát podľa príslušných postupov JAA pre doplnkové typové osvedčenia, a pokiaľ ide o závažné zmeny výrobkov navrhované osobami inými, ako je držiteľ typového osvedčenia výrobku, pre ktorý proces osvedčovania k 28. septembru 2003 vykonával členský štát podľa príslušného vnútroštátneho postupu, uplatňuje sa toto:

a)

ak osvedčovanie vykonávali viaceré členské štáty, použije sa projekt v najpokročilejšom štádiu ako referenčný;

b)

neuplatňuje sa bod 21.A.113 písm. a) a b) prílohy I (časti 21);

c)

príslušnou základňou osvedčovania je základňa, ktorú v deň žiadosti o doplnkové typové osvedčenie alebo schválenie závažnej zmeny stanovili JAA alebo prípadne členský štát;

d)

zistenie zhody vykonané postupmi JAA alebo členského štátu na účely splnenia požiadaviek bodu 21.A.115 písm. a) prílohy I (časti 21) sa považuje za zistenie zhody vykonané agentúrou.

Článok 5

Zachovanie prevádzky určitých lietadiel registrovaných v členských štátoch

Pokiaľ ide o lietadlo, ktoré nemožno považovať za lietadlo s typovým osvedčením vydaným v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, pre ktoré vydal členský štát osvedčenie o letovej spôsobilosti predtým, ako sa nariadenie (ES) č. 1702/2003 začalo v tomto členskom štáte uplatňovať (4), ktoré bolo v registri tohto členského štátu k uvedenému dňu a ktoré zostalo naďalej v registri niektorého členského štátu k 28. marcu 2007, za uplatniteľné osobitné technické podmienky letovej spôsobilosti vydané v súlade s týmto nariadením sa pokladá kombinácia týchto požiadaviek:

a)

dátový doklad typového osvedčenia a dátový doklad typového hlukového osvedčenia alebo rovnocenné doklady štátu, v ktorom bol výrobok vyvinutý pod podmienkou, že tento štát uzavrel s agentúrou príslušnú pracovnú dohodu v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008 o zachovaní letovej spôsobilosti konštrukcie tohto lietadla;

b)

požiadavky na ochranu životného prostredia ustanovené v prílohe 16 k Chicagskému dohovoru uplatniteľné na dané lietadlo a

c)

povinné informácie od štátu, v ktorom bol výrobok vyvinutý, o zachovaní letovej spôsobilosti.

Článok 6

Zachovanie platnosti osvedčení častí a zariadení

1.   Schválenia častí a zariadení, ktoré vydal členský štát a ktoré platili 28. septembra 2003, sa považujú za schválenia vydané v súlade s týmto nariadením.

2.   Pokiaľ ide o časti a zariadenia, ktorých schvaľovanie alebo povoľovanie k 28. septembru 2003 uskutočňoval členský štát, uplatňuje sa toto:

a)

ak sa povoľovací proces uskutočňoval vo viacerých členských štátoch, použije sa projekt v najpokročilejšom štádiu ako referenčný;

b)

neuplatňuje sa bod 21.A.603 prílohy I (časti 21);

c)

uplatniteľnými požiadavkami na údaje stanovené v bode 21.A.605 prílohy I (časti 21) sú požiadavky stanovené príslušným členským štátom ku dňu žiadosti o schválenie alebo povolenie;

d)

zistenie zhody vykonané príslušným členským štátom na účely splnenia požiadaviek bodu 21.A.606 písm. b) prílohy I (časti 21) sa považuje za zistenie zhody vykonané agentúrou.

Článok 7

Letové povolenie

Podmienky, ktoré do 28. marca 2007 ustanovili členské štáty pre letové povolenie alebo iné osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané pre lietadlo, ktoré nemalo osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané podľa tohto nariadenia, sa považujú za podmienky, ktoré boli ustanovené v súlade s týmto nariadením, ak agentúra nerozhodla do 28. marca 2008, že tieto podmienky neposkytujú úroveň bezpečnosti rovnocennú s úrovňou, ktorá sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 216/2008 alebo v tomto nariadení.

Článok 8

Projekčné organizácie

1.   Organizácia zodpovedná za projektovanie výrobkov, častí a zariadení, za ich zmeny alebo opravy musí preukázať svoju spôsobilosť v súlade s ustanoveniami prílohy I (časti 21).

2.   Odchylne od odseku 1 organizácia, ktorá má hlavné obchodné sídlo v nečlenskom štáte môže preukázať svoju spôsobilosť vlastníctvom osvedčenia vydaného uvedeným štátom pre výrobok, časť alebo vybavenie za predpokladu:

a)

že príslušný štát je štátom, v ktorom boli vyvinuté, a

b)

agentúra stanovila, že systém tohto štátu obsahuje rovnakú úroveň nezávislosti kontroly zhody, akú poskytuje toto nariadenie buď prostredníctvom rovnocenného systému povoľovania organizácií alebo priamym zapojením príslušného orgánu tohto štátu.

3.   Povolenia organizácie na projektovanie, vydané alebo uznané členským štátom v súlade s požiadavkami JAA a postupmi platnými pred 28. septembrom 2003, sa považujú za zodpovedajúce tomuto nariadeniu.

Článok 9

Výrobné organizácie

1.   Organizácia zodpovedná za výrobu výrobkov, častí a zariadení, za ich zmeny alebo opravy musí preukázať svoju spôsobilosť v súlade s ustanoveniami prílohy I (časti 21).

2.   Odchylne od odseku 1 výrobca, ktorý má hlavné obchodné sídlo v nečlenskom štáte môže preukázať svoju spôsobilosť vlastníctvom osvedčenia vydaného uvedeným štátom pre výrobok, časť alebo vybavenie za predpokladu:

a)

že príslušný štát je štátom výrobcu a

b)

agentúra stanovila, že systém tohto štátu obsahuje rovnakú úroveň nezávislosti kontroly zhody, akú poskytuje toto nariadenie buď prostredníctvom rovnocenného systému udeľovania povolení organizáciám alebo priamym zapojením príslušného orgánu tohto štátu.

3.   Povolenia organizácie na výrobu, vydané alebo uznané členským štátom v súlade s požiadavkami JAA a postupmi platnými pred 28. septembrom 2003, sa považujú za zodpovedajúce tomuto nariadeniu.

Článok 10

Opatrenia agentúry

1.   Agentúra vypracuje prijateľné prostriedky preukázania zhody (ďalej len „AMC“ – acceptable means of compliance), ktoré príslušné orgány, organizácie a personál môžu používať na preukázanie zhody s ustanoveniami prílohy I (časti 21) k tomuto nariadeniu.

2.   V AMC vydaných agentúrou sa nesmú zavádzať nové požiadavky ani zmierňovať požiadavky prílohy I (časti 21) k tomuto nariadeniu.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté články 54 a 55 nariadenia (ES) č. 216/2008, keď sa použijú prijateľné prostriedky preukázania zhody vydané agentúrou, súvisiace požiadavky uvedené v prílohe I (časti 21) k tomuto nariadeniu sa považujú za splnené bez ďalšieho preukazovania.

Článok 11

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Pre EÚ15: 28. septembra 2003, pre EÚ10: 1. mája 2004 a pre EÚ2: 1. januára 2007.


PRÍLOHA I

ČASŤ 21

Osvedčovanie lietadla a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií

Obsah

21.1.

Všeobecne

ODDIEL A –

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21.A.1.

Rozsah pôsobnosti

21.A.2.

Plnenie inou osobou, než je žiadateľ o osvedčenie alebo držiteľ osvedčenia

21.A.3A.

Výpadky, poruchy a závady

21.A.3B.

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

21.A.4.

Koordinácia medzi projektovaním a výrobou

PODČASŤ B –

TYPOVÉ OSVEDČENIA A OBMEDZENÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21.A.11.

Rozsah pôsobnosti

21.A.13.

Oprávnenosť

21.A.14.

Preukázanie spôsobilosti

21.A.15.

Žiadosť

21.A.16A.

Predpisy letovej spôsobilosti

21.A.16B.

Osobitné podmienky

21.A.17.

Predpisová základňa typového osvedčovania

21.A.18.

Stanovenie príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia a technických podmienok osvedčovania

21.A.19.

Zmeny, ktoré si vyžadujú nové typové osvedčenie

21.A.20.

Zhoda s predpisovou základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia

21.A.21.

Vydanie typového osvedčenia

21.A.23.

Vydanie obmedzeného typového osvedčenia

21.A.31.

Typová konštrukcia

21.A.33.

Inšpekcie a testy

21.A.35.

Letové testy

21.A.41.

Typové osvedčenie

21.A.44.

Povinnosti držiteľa

21.A.47.

Prenosnosť

21.A.51.

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21.A.55.

Vedenie záznamov

21.A.57.

Príručky

21.A.61.

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

(PODČASŤ C – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ D –

ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ A OBMEDZENÝCH TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

21.A.90.

Rozsah pôsobnosti

21A.90B.

Štandardné zmeny

21.A.91.

Klasifikácia zmien voči typovej konštrukcii

21.A.92.

Oprávnenosť

21.A.93.

Žiadosť

21.A.95.

Malé zmeny

21.A.97.

Závažné zmeny

21.A.101.

Stanovenie príslušných technických podmienok osvedčovania a požiadaviek na ochranu životného prostredia

21.A.103.

Vydanie schválenia

21.A.105.

Vedenie záznamov

21.A.107.

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

21.A.109.

Povinnosti a označenie EPA

PODČASŤ E –

DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21.A.111.

Rozsah pôsobnosti

21.A.112A.

Oprávnenosť

21.A.112B.

Preukázanie spôsobilosti

21.A.113.

Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie

21.A.114.

Preukázanie zhody

21.A.115.

Vydanie doplnkového typového osvedčenia

21.A.116.

Prenosnosť

21.A.117.

Zmeny tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie

21.A.118A.

Povinnosti a označenie EPA

21.A.118B.

Obdobie platnosti a ďalšia platnosť

21.A.119.

Príručky

21.A.120.

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

PODČASŤ F –

VÝROBA BEZ SCHVÁLENIA VÝROBNEJ ORGANIZÁCIE

21.A.121.

Rozsah pôsobnosti

21.A.122.

Oprávnenosť

21.A.124.

Žiadosť

21.A.125A.

Vydanie písomného súhlasu

21.A.125B.

Zistenia

21.A.125C.

Obdobie platnosti a ďalšia platnosť

21.A.126.

Systém inšpekcie výroby

21.A.127.

Testy: lietadlo

21.A.128.

Testy: motory a vrtule

21.A.129.

Povinnosti výrobcu

21.A.130.

Vyhlásenie zhody

PODČASŤ G –

POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA VÝROBU

21.A.131.

Rozsah pôsobnosti

21.A.133.

Oprávnenosť

21.A.134.

Žiadosť

21.A.135.

Vydanie povolenia organizácie na výrobu

21.A.139.

Systém kvality

21.A.143.

Opis

21.A.145.

Požiadavky na povolenie

21.A.147.

Zmeny v povolenej organizácii na výrobu

21.A.148.

Zmeny miesta

21.A.149.

Prenosnosť

21.A.151.

Podmienky povolenia

21.A.153.

Zmeny podmienok povolenia

21.A.157.

Vyšetrenia

21.A.158.

Zistenia

21.A.159.

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21.A.163.

Výsadné práva

21.A.165.

Povinnosti držiteľa

PODČASŤ H –

OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21.A.171.

Rozsah pôsobnosti

21.A.172.

Oprávnenosť

21.A.173.

Klasifikácia

21.A.174.

Žiadosť

21.A.175.

Jazyk

21.A.177.

Zmena alebo doplnenie, alebo úprava

21.A.179.

Prenosnosť a obnovenie v členských štátoch

21.A.180.

Inšpekcie

21.A.181.

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21.A.182.

Identifikácia lietadla

PODČASŤ I –

HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21.A.201.

Rozsah pôsobnosti

21.A.203.

Oprávnenosť

21.A.204.

Žiadosť

21.A.207.

Zmena alebo doplnenie, alebo úprava

21.A.209.

Prenosnosť a obnovenie v členských štátoch

21.A.210.

Inšpekcie

21.A.211.

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

PODČASŤ J –

POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA PROJEKTOVANIE

21.A.231.

Rozsah pôsobnosti

21.A.233.

Oprávnenosť

21.A.234.

Žiadosť

21.A.235.

Vydanie povolenia organizácie na projektovanie

21.A.239.

Systém zabezpečenia konštrukcie

21.A.243.

Údaje

21.A.245.

Požiadavky na povolenie

21.A.247.

Zmeny v systéme zabezpečenia konštrukcie

21.A.249.

Prenosnosť

21.A.251.

Podmienky povolenia

21.A.253.

Zmeny podmienok povolenia

21.A.257.

Vyšetrenia

21.A.258.

Zistenia

21.A.259.

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21.A.263.

Výsadné práva

21.A.265.

Povinnosti držiteľa

PODČASŤ K –

ČASTI A ZARIADENIA

21.A.301.

Rozsah pôsobnosti

21.A.303.

Zhoda s príslušnými požiadavkami

21.A.305.

Schválenie častí a zariadení

21.A.307.

Uvoľnenie častí a zariadení na inštalovanie

(PODČASŤ L – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ M –

OPRAVY

21.A.431A.

Rozsah pôsobnosti

21A.431B.

Štandardné opravy

21.A.432A.

Oprávnenosť

21.A.432B.

Preukázanie spôsobilosti

21.A.433.

Postup opravy

21.A.435.

Klasifikácia opráv

21.A.437.

Vydanie schválenia postupu opravy

21.A.439.

Výroba opravárenských dielcov

21.A.441.

Vykonanie opravy

21.A.443.

Obmedzenia

21.A.445.

Neopravené poškodenie

21.A.447.

Vedenie záznamov

21.A.449.

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

21.A.451.

Povinnosti a označenie EPA

(PODČASŤ N – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ O –

EURÓPSKE TECHNICKÉ ŠTANDARDNÉ SCHVÁLENIA

21.A.601.

Rozsah pôsobnosti

21.A.602A.

Oprávnenosť

21.A.602B.

Preukázanie spôsobilosti

21.A.603.

Žiadosť

21.A.604.

Schválenie ETSO pre pomocnú energetickú jednotku (APU)

21.A.605.

Požadované údaje

21.A.606.

Vydanie schválenia ETSO

21.A.607.

Výsadné práva schválenia ETSO

21.A.608.

Vyhlásenie o konštrukcii a výkone (DDP)

21.A.609.

Povinnosti držiteľov schválení ETSO

21.A.610.

Povolenie odchýlky

21.A.611.

Zmeny konštrukcie

21.A.613.

Vedenie záznamov

21.A.615.

Inšpekcia vykonaná agentúrou

21.A.619.

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21.A.621.

Prenosnosť

PODČASŤ P –

LETOVÉ POVOLENIE

21.A.701.

Rozsah pôsobnosti

21.A.703.

Oprávnenosť

21.A.705.

Príslušný orgán

21.A.707.

Žiadosť o letové povolenie

21.A.708.

Letové podmienky

21.A.709.

Žiadosť o schválenie letových podmienok

21.A.710.

Schválenie letových podmienok

21.A.711.

Vydanie letového povolenia

21.A.713.

Zmeny

21.A.715.

Jazyk

21.A.719.

Prenosnosť

21.A.721.

Inšpekcie

21.A.723.

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21.A.725.

Obnovenie letových povolení

21.A.727.

Povinnosti držiteľa letového povolenia

21.A.729.

Vedenie záznamov

PODČASŤ Q –

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKOV, ČASTÍ A ZARIADENÍ

21.A.801.

Identifikácia výrobkov

21.A.803.

Manipulácia s identifikačnými údajmi

21.A.804.

Identifikácia častí a zariadení

21.A.805.

Identifikácia kritických častí

21.A.807.

Identifikácia predmetov ETSO

ODDIEL B –

POSTUPY PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21.B.5.

Rozsah pôsobnosti

21.B.20.

Povinnosti príslušného orgánu

21.B.25.

Požiadavky na organizáciu príslušného orgánu

21.B.30.

Zdokumentované postupy

21.B.35.

Zmeny v organizácii a postupoch

21.B.40.

Riešenie sporov

21.B.45.

Hlásenie/koordinácia, súčinnosť

21.B.55.

Vedenie záznamov

21.B.60.

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

PODČASŤ B –

TYPOVÉ OSVEDČENIA A OBMEDZENÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

(PODČASŤ C – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ D –

ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ A OBMEDZENÝCH TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

PODČASŤ E –

DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

PODČASŤ F –

VÝROBA BEZ POVOLENIA ORGANIZÁCIE NA VÝROBU

21.B.120.

Vyšetrovanie

21.B.125.

Zistenia

21.B.130.

Vydanie písomného súhlasu

21.B.135.

Uchovávanie písomného súhlasu

21.B.140.

Zmena a doplnenie písomného súhlasu

21.B.145.

Obmedzenie, pozastavenie platnosti a zrušenie písomného súhlasu

21.B.150.

Vedenie záznamov

PODČASŤ G –

POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA VÝROBU

21.B.220.

Vyšetrovanie

21.B.225.

Zistenia

21.B.230.

Vydanie osvedčenia

21.B.235.

Ďalší dohľad

21.B.240.

Zmena a doplnenie povolenia organizácie na výrobu

21.B.245.

Pozastavenie platnosti a zrušenie povolenia organizácie na výrobu

21.B.260.

Vedenie záznamov

PODČASŤ H –

OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21.B.320.

Vyšetrovanie

21.B.325.

Vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti

21.B.326.

Osvedčenie o letovej spôsobilosti

21.B.327.

Obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti

21.B.330.

Pozastavenie platnosti a zrušenie osvedčení o letovej spôsobilosti a obmedzených osvedčení o letovej spôsobilosti

21.B.345.

Vedenie záznamov

PODČASŤ I –

HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21.B.420.

Vyšetrovanie

21.B.425.

Vydanie hlukového osvedčenia

21.B.430.

Pozastavenie platnosti a zrušenie hlukového osvedčenia

21.B.445.

Vedenie záznamov

PODČASŤ J –

POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA PROJEKTOVANIE

PODČASŤ K –

ČASTI A ZARIADENIA

(PODČASŤ L – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ M –

OPRAVY

(PODČASŤ N – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ O –

EURÓPSKE TECHNICKÉ ŠTANDARDNÉ SCHVÁLENIA

PODČASŤ P –

LETOVÉ POVOLENIE

21.B.520.

Vyšetrovanie

21.B.525.

Vydanie letových povolení

21.B.530.

Zrušenie platnosti letových povolení

21.B.545.

Vedenie záznamov

PODČASŤ Q –

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKOV, ČASTÍ A ZARIADENÍ

Dodatky

Dodatok I –

Formulár 1 EASA – Úradné osvedčenie o uvoľnení

Dodatok II –

Formulár 15a EASA – Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti

Dodatok III –

Formulár 20a EASA – Letové povolenie

Dodatok IV –

Formulár 20b EASA – Letové povolenie (vydané schválenými organizáciami)

Dodatok V –

Formulár 24 EASA – Obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti

Dodatok VI –

Formulár 25 EASA – Osvedčenie o letovej spôsobilosti

Dodatok VII –

Formulár 45 EASA – Hlukové osvedčenie

Dodatok VIII –

Formulár 52 EASA – Vyhlásenie zhody lietadla

Dodatok IX –

Formulár 53 EASA – Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky

Dodatok X –

Formulár 55 EASA – Osvedčenie o schválení výrobnej organizácie

Dodatok XI –

Formulár 65 EASA – Písomný súhlas na výrobu bez povolenia výrobnej organizácie

21.1.   Všeobecne

Na účely tejto prílohy I (časti 21) „príslušný orgán“ je:

a)

pre organizácie s hlavným obchodným sídlom v členskom štáte orgán určený týmto členským štátom alebo agentúra, ak to požaduje členský štát, alebo

b)

pre organizácie s hlavným obchodným sídlom v nečlenskom štáte, agentúra.

ODDIEL A

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A –   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21.A.1.   Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel obsahuje všeobecné ustanovenia, ktorými sa riadia práva a povinnosti žiadateľa o akékoľvek osvedčenie alebo držiteľa osvedčenia vydaného, alebo ktoré má byť vydané v súlade s týmto oddielom.

21.A.2.   Plnenie inou osobou, než je žiadateľ o osvedčenie alebo držiteľ osvedčenia

Úlohy a povinnosti, ktoré má plniť držiteľ osvedčenia alebo žiadateľ o osvedčenie pre výrobok, časť alebo vybavenie podľa tohto oddielu, môže plniť v jeho mene akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba za predpokladu, že držiteľ osvedčenia alebo žiadateľ o také osvedčenie môže preukázať, že uzavrel dohodu s inou osobou tak, aby bolo v súčasnosti aj v budúcnosti zabezpečené riadne plnenie jeho povinností.

21.A.3A.   Výpadky, poruchy a závady

a)

Systém zberu, overovania a analýzy dát

Držiteľ typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, Európskeho technického štandardného (ETSO) schválenia, schválenia postupu väčšej opravy alebo akéhokoľvek iného relevantného schválenia vydaného v súlade s týmto nariadením, musí mať systém zberu, overovania a analyzovania správ a informácií týkajúcich sa výpadkov, porúch, závad alebo iných udalostí, ktoré môžu alebo by mohli vyvolať nepriaznivé účinky na ďalšiu letovú spôsobilosť výrobku, časti alebo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje typové osvedčenie, obmedzené typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie ETSO, schválenia postupu väčšej opravy alebo akékoľvek iné relevantné schválenie vydané v súlade s týmto nariadením. Informácie o tomto systéme musia byť prístupné všetkým známym užívateľom výrobku, časti alebo zariadenia a na požiadanie akejkoľvek osobe oprávnenej podľa príslušných vykonávacích predpisov.

b)

Hlásenia agentúre

1.

Držiteľ typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, Európskeho technického štandardného (ETSO) schválenia, schválenia postupu väčšej opravy alebo akéhokoľvek iného relevantného schválenia vydaného v súlade s týmto nariadením musí hlásiť agentúre každý výpadok, poruchu, závadu alebo inú udalosť, o ktorých je oboznámený a ktoré sa týkajú výrobku, časti alebo vybavenia, na ktoré sa vzťahuje typové osvedčenie, obmedzené typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie ETSO, schválenia postupu väčšej opravy alebo akékoľvek iné relevantné schválenie vydané v súlade s týmto nariadením, a ktorých výsledkom je alebo môže byť nebezpečný stav.

2.

Tieto hlásenia sa robia vo forme a spôsobom stanoveným agentúrou čo možno najskôr a v každom prípade musia byť oznámené najneskôr 72 hodín po identifikácii možného nebezpečného stavu, pokiaľ tomu nebránia výnimočné okolnosti.

c)

Vyšetrenie oznámených udalostí

1.

Ak udalosť oznámená podľa písmena b) alebo podľa bodov 21.A.129 písm. f) bodu 2 alebo 21.A.165 písm. f) bodu 2 vyplýva z projekčnej alebo výrobnej chyby, držiteľ typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy, schválenia ETSO alebo akéhokoľvek iného relevantného schválenia vydaného v súlade s týmto nariadením alebo prípadne výrobca musí vyšetriť príčinu chyby a oznámiť agentúre výsledky vyšetrenia a každej činnosti, ktorú vykoná alebo navrhuje vykonať na jej odstránenie.

2.

Ak agentúra zistí, že je potrebné opatrenie na odstránenie chyby, držiteľ typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy, schválenia ETSO alebo akéhokoľvek iného relevantného schválenia vydaného v súlade s týmto nariadením alebo prípadne výrobca musí poskytnúť agentúre príslušné údaje.

21.A.3B.   Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

a)

Príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti znamená dokument vydaný alebo prijatý agentúrou, ktorým sú stanovené činnosti vykonané na lietadle, aby bola obnovená prijateľná úroveň bezpečnosti, ak sa dokáže, že úroveň bezpečnosti lietadla môže byť inak ohrozená.

b)

Agentúra vydá príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti, ak:

1.

agentúra zistila, že v dôsledku chyby na lietadle, motore, vrtuli, časti alebo zariadení inštalovaných na tomto lietadle sa lietadlo nenachádza v bezpečnom stave a

2.

tento stav pravdepodobne existuje alebo sa môže vyskytnúť na inom lietadle.

c)

Ak agentúra vydala príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti, aby odstránila nebezpečný stav uvedený v písmene b) alebo aby sa mohla vykonať inšpekcia, držiteľ typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy, schválenia ETSO alebo akéhokoľvek iného relevantného schválenia vydaného v súlade s týmto nariadením:

1.

navrhne zodpovedajúce nápravné opatrenie alebo vykonanie inšpekcií, alebo oboje a predloží agentúre na schválenie podrobnosti o týchto návrhoch;

2.

po schválení návrhov agentúrou podľa bodu 1 poskytne všetkým známym prevádzkovateľom alebo vlastníkom výrobku, časti alebo zariadenia a na požiadanie každej osobe, ktorá musí dodržiavať príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti, príslušné popisné údaje a sprievodné pokyny.

d)

Príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti musí obsahovať aspoň tieto informácie:

1.

identifikáciu nebezpečného stavu;

2.

identifikáciu príslušného lietadla;

3.

požadované opatrenie(-a);

4.

lehotu na vykonanie požadovaného(-ých) opatrenia(-í);

5.

dátum nadobudnutia účinnosti.

21.A.4.   Koordinácia medzi projektovaním a výrobou

Každý držiteľ typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia zmeny typovej konštrukcie alebo schválenia postupu väčšej opravy spolupracuje s výrobnou organizáciou v požadovanej miere, aby zabezpečil:

a)

uspokojivú koordináciu projektovania a výroby požadovanú podľa bodu 21.A.122 alebo bodu 21.A.133, alebo bodu 21.A.165 písm. c) bodu 2, a

b)

dostatočnú podporu pre zachovanie letovej spôsobilosti výrobku, časti alebo zariadenia

PODČASŤ B –   TYPOVÉ OSVEDČENIA A OBMEDZENÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21.A.11.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť definuje postup vydávania typových osvedčení pre výrobky a obmedzených typových osvedčení pre lietadlo a stanovuje práva a povinnosti žiadateľov o tieto osvedčenia a držiteľov týchto osvedčení.

21.A.13.   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázala alebo ešte preukazuje svoju spôsobilosť v súlade s bodom 21.A.14, môže požiadať o typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

21.A.14.   Preukázanie spôsobilosti

a)

Akákoľvek organizácia požadujúca typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie preukazuje svoju spôsobilosť vlastníctvom povolenia organizácie na projektovanie vydaného agentúrou v súlade s podčasťou J.

b)

Odchylne od ustanovenia písmena a) môže žiadateľ ako alternatívu postupu preukázania svojej spôsobilosti požiadať agentúru o písomný súhlas s využívaním postupov, pri ktorých uvedie špecifické konštrukčné praktiky, zdroje a sled činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zhody s touto prílohou I (časťou 21), ak ide o výrobok tohto druhu:

1.

lietadlo ELA2;

2.

motor alebo vrtuľa inštalované v lietadle ELA2;

3.

piestový motor;

4.

pevná vrtuľa alebo vrtuľa nastaviteľná počas letu.

c)

Odchylne od písmena a) môže žiadateľ na preukázanie svojej spôsobilosti poskytnúť agentúre program osvedčovania požadovaný v bode 21.A.20 písm. b), ak ide o výrobok tohto druhu:

1.

lietadlo ELA1;

2.

motor alebo vrtuľa inštalované v lietadle ELA1.

21.A.15.   Žiadosť

a)

Žiadosť o typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

b)

K žiadosti o typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie lietadla sa priloží výkres obsahujúci nárys, bokorys a pôdorys lietadla a predbežné základné údaje vrátane navrhovaných prevádzkových charakteristík a obmedzení.

c)

K žiadosti o typové osvedčenie motora alebo vrtule sa priloží výkres celkového usporiadania a popis konštrukčných charakteristík, prevádzkových charakteristík a navrhovaných prevádzkových obmedzení motora alebo vrtule.

21.A.16A.   Predpisy letovej spôsobilosti

Agentúra v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 216/2008 vydá predpisy letovej spôsobilosti ako štandardný prostriedok preukázania zhody výrobkov, častí alebo zariadení so základnými požiadavkami prílohy I (časti 21) k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Také predpisy musia byť dostatočne podrobné a špecifické, aby žiadateľovi umožnili oboznámiť sa s podmienkami, za ktorých bude osvedčenie vydané.

21.A.16B.   Osobitné podmienky

a)

Agentúra predpíše pre výrobok osobitné podrobné technické špecifikácie, takzvané osobitné podmienky, ak príslušný kód letovej spôsobilosti neobsahuje pre výrobok primerané alebo vhodné bezpečnostné štandardy, pretože:

1.

výrobok má nové alebo neobvykle konštrukčné črty v porovnaní s konštrukčnou praxou, na ktorej je kód letovej spôsobilosti založený, alebo

2.

výrobok je určený na neobvyklé používanie, alebo

3.

skúsenosť z prevádzky ostatných podobných výrobkov alebo výrobkov s podobnými konštrukčnými črtami ukázala, že môžu nastať nebezpečné podmienky.

b)

Osobitné podmienky obsahujú také bezpečnostné štandardy, aké agentúra považuje za potrebné na vytvorenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá úrovni obsiahnutej v kóde letovej spôsobilosti.

21.A.17.   Predpisová základňa typového osvedčovania

a)

Predpisová základňa typového osvedčovania oznámená na účely vydania typového osvedčenia alebo obmedzeného typového osvedčenia pozostáva:

1.

z príslušného predpisu letovej spôsobilosti stanoveného agentúrou, ktorý je platný ku dňu predloženia žiadosti o takéto osvedčenie pokiaľ:

i)

agentúra nestanoví inak alebo

ii)

pokiaľ si žiadateľ nezvolí zhodu s technickými podmienkami osvedčovania podľa zmien a doplnení, ktoré nadobudli účinnosť neskôr alebo sa vyžadujú podľa písmen c) a d);

2.

z akejkoľvek osobitnej podmienky predpísanej v súlade s bodom 21.A.16B písm. a).

b)

Žiadosť o typové osvedčenie veľkých letúnov alebo veľkých rotorových lietadiel platí počas piatich rokov a žiadosť o akékoľvek iné typové osvedčenie platí počas troch rokov pokiaľ žiadateľ pri predložení žiadosti nepreukáže, že si výrobok na konštrukciu, projektovanie a testovanie vyžaduje dlhšie časové obdobie a agentúra takéto dlhšie časové obdobie neschváli.

c)

V prípade, že nebolo vydané typové osvedčenie, alebo že nie je jasné, či bude typové osvedčenie vydané, v rámci časového limitu stanoveného podľa písmena b) žiadateľ môže:

1.

predložiť novú žiadosť o typové osvedčenie a musí splniť všetky ustanovenia písmena a), ktoré platia pre pôvodnú žiadosť, alebo

2.

požiadať o predĺženie pôvodnej žiadosti a musí splniť príslušné predpisy letovej spôsobilosti, ktoré boli platné ku dňu zvolenému žiadateľom, ktorý však nesmie byť skôr, než dátum vydania typového osvedčenia zodpovedajúci lehote stanovenej podľa písmena b) pre pôvodnú žiadosť.

d)

Ak sa žiadateľ rozhodne pre splnenie technickej podmienky osvedčovania podľa zmeny a doplnenia predpisov letovej spôsobilosti, ktoré platia až po predložení žiadosti o typové osvedčenie, žiadateľ musí splniť aj technickú podmienku osvedčovania, ktorá sa na neho podľa agentúry priamo vzťahuje.

21.A.18.   Stanovenie príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia a technických podmienok osvedčovania

a)

Príslušné hlukové požiadavky na vydanie typového osvedčenia pre lietadlo vychádzajú z ustanovení kapitoly 1 prílohy 16, zväzku I, časti II Chicagského dohovoru a:

1.

pre podzvukové prúdové letúny zo zväzku I časti II kapitol 2, 3 a 4, podľa potreby;

2.

vrtuľové letúny zo zväzku I časti II kapitol 3, 4, 5, 6 a 10, podľa potreby;

3.

pre vrtuľníky zo zväzku I časti II kapitol 8 a 11, podľa potreby;

4.

pre nadzvukové letúny zo zväzku I časti II kapitoly 12, podľa potreby.

b)

Príslušné emisné požiadavky na vydanie typového osvedčenia pre lietadlo a motor vychádzajú z prílohy 16 k Chicagského dohovoru:

1.

na zabránenie úmyselnému vypusteniu paliva – zväzok II časť II kapitola 2;

2.

pre emisie prúdového a turbodúchadlového motora určeného len na pohon pri podzvukových rýchlostiach – zväzok II časť III kapitola 2 a

3.

pre emisie prúdového a turbodúchadlového motora určeného len na pohon pri nadzvukových rýchlostiach – zväzok II časť III kapitola 3.

c)

Agentúra v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 216/2008 vydá technické podmienky osvedčovania poskytujúce prijateľné prostriedky na preukázanie zhody s požiadavkami na hluk a emisie, ktoré sú stanovené v písmenách a) a b).

21.A.19.   Zmeny, ktoré si vyžadujú nové typové osvedčenie

Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba navrhujúca zmenu výrobku musí požiadať o nové typové osvedčenie, ak agentúra zistí, že zmena v konštrukcii, výkone, ťahu alebo hmotnosti je tak značná, že si vyžaduje úplnú skúšku zhody s príslušnou základňou typového osvedčovania.

21.A.20.   Zhoda s predpisovou základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia

a)

Žiadateľ o typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie preukáže zhodu s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia a poskytne agentúre prostriedky, ktorými sa môže taká zhoda preukázať.

b)

Žiadateľ poskytne agentúre program osvedčovania, v ktorom uvedie prostriedky preukázania zhody. Tento dokument sa v prípade potreby aktualizuje počas procesu osvedčovania.

c)

Žiadateľ zaznamená zdôvodnenie zhody v rámci dokumentu o zhode podľa programu osvedčovania stanoveného v písmene b).

d)

Žiadateľ vyhlási, že preukázal zhodu s príslušnými požiadavkami predpisovej základne typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia v súlade s programom osvedčovania stanoveným podľa písmena b).

e)

Ak je žiadateľ držiteľom príslušného povolenia projekčnej organizácie, vypracuje sa vyhlásenie podľa písmena d) podľa ustanovení podčasti J.

21.A.21.   Vydanie typového osvedčenia

Žiadateľ má nárok na to, aby mu agentúra vydala typové osvedčenie výrobku potom, čo:

a)

preukázal svoju spôsobilosť v súlade s bodom 21.A.14;

b)

predložil vyhlásenie uvedené v bode 21.A.20 písm. d) a

c)

preukázal, že:

1.

osvedčovaný výrobok zodpovedá príslušnej základni typového osvedčovania a požiadavkám na ochranu životného prostredia podľa bodov 21.A.17 a 21.A.18;

2.

akékoľvek ustanovenie o letovej spôsobilosti, ktoré nebolo dodržané, je kompenzované faktormi, ktoré poskytujú ekvivalentnú úroveň bezpečnosti;

3.

žiadna črta alebo charakteristika neohrozuje bezpečnosť výrobku z hľadiska účelu, na ktorý sa osvedčovanie vyžaduje, a

4.

žiadateľ o typové osvedčenie výslovne uviedol, že je pripravený splniť povinnosti podľa bodu 21.A.44;

d)

v prípade typového osvedčenia lietadla, motora a/alebo vrtule, ak sú v lietadle inštalované, bolo podľa tohto nariadenia vydané typové osvedčenie alebo určené typového osvedčenia.

21.A.23.   Vydanie obmedzeného typového osvedčenia

a)

Žiadateľ má v prípade lietadla, ktoré nespĺňa ustanovenia bodu 21.A.21 písm. c), nárok na to, aby mu agentúra vydala obmedzené typové osvedčenie výrobku:

1.

po dodržaní príslušnej predpisovej základne typového osvedčovania stanovenej agentúrou, ktorá zabezpečuje primeranú bezpečnosť z hľadiska určeného použitia lietadla a príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia;

2.

po výslovnom vyhlásení, že je pripravený splniť ustanovenia bodu 21.A.44.

b)

Motor a/alebo vrtuľa inštalované v lietadle:

1.

musia mať typové osvedčenia vydané alebo určené v súlade s týmto nariadením, alebo

2.

bolo preukázané, že spĺňajú technické podmienky osvedčovania potrebné na zaručenie bezpečného letu lietadla.

21.A.31.   Typová konštrukcia

a)

Typová konštrukcia pozostáva:

1.

z výkresov a špecifikácií a zoznamu týchto výkresov a špecifikácií, potrebných na definovanie usporiadania a konštrukčných charakteristík výrobku, ktoré preukazujú zhodu s príslušnou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia;

2.

z informácií o materiáloch, procesoch a metódach výroby a montáže výrobku, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie zhody výrobku;

3.

zo schváleného bloku obmedzení letovej spôsobilosti z pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti podľa príslušného predpisu letovej spôsobilosti a

4.

z akýchkoľvek iných údajov, ktoré porovnaním umožnia stanovenie letovej spôsobilosti, a z údajov o hluku, vypúšťaní paliva a výfukových emisií (podľa potreby) neskorších výrobkov rovnakého typu.

b)

Každá typová konštrukcia sa musí primerane označiť.

21.A.33.   Inšpekcie a testy

a)

Žiadateľ vykoná všetky inšpekcie a testy potrebné na preukázanie zhody s príslušnou základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia.

b)

Pred vykonaním každého testu požadovaného podľa písmena a) žiadateľ stanoví:

1.

pre testovaciu vzorku:

i)

že materiály a procesy primerane zodpovedajú špecifikáciám navrhovanej typovej konštrukcie;

ii)

že časti výrobkov primerane zodpovedajú výkresom navrhovanej typovej konštrukcie;

iii)

že výrobné procesy, konštrukcia a montáž primerane zodpovedajú výrobným procesom, konštrukcii a montáži špecifikovaným v navrhovanej typovej konštrukcie a

2.

že testovacie zariadenie a všetky meracie prístroje, používané na test, sú na test vhodné a sú príslušne kalibrované.

c)

Žiadateľ agentúre umožní vykonanie akejkoľvek inšpekcie potrebnej na overenie zhody s písmenom b).

d)

Žiadateľ agentúre umožní preskúmanie každej správy, vykonanie akejkoľvek inšpekcie a vykonanie akéhokoľvek letového a pozemného testu alebo prítomnosť na ňom, ktorý je potrebný na overenie platnosti vyhlásenia zhody predloženého žiadateľom podľa bodu 21.A.20 písm. d) a na zistenie, že bezpečnosť výrobku z hľadiska používania, pre ktoré sa osvedčovanie požaduje, nie je ohrozená žiadnou jeho črtou alebo charakteristikou.

e)

Na testy vykonané alebo overované agentúrou podľa písmena d):

1.

žiadateľ predloží agentúre vyhlásenie o zhode s ustanoveniami podľa písmena b) a

2.

nesmie v časovom úseku od preukázania zhody s ustanoveniami podľa písmena b) do doby jeho predloženia agentúre na test vykonať žiadnu zmenu výrobku, časti alebo zariadenia, vzťahujúcu sa k testu, ktorá by ovplyvnila stanovenie zhody.

21.A.35.   Letové testy

a)

Letové testy na účely získania typového osvedčenia sa vykonajú v súlade s podmienkami pre takéto letové testy špecifikovanými agentúrou.

b)

Žiadateľ vykoná všetky letové testy, ktoré sú podľa agentúry nevyhnutné:

1.

na stanovenie zhody s príslušnou základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia a

2.

na lietadlách osvedčovaných podľa tejto prílohy I (časti 21) na zistenie, či existuje dostatočná záruka, že lietadlo, jeho časti a vybavenie sú spoľahlivé a pracujú bezchybne, s výnimkou:

i)

vetroňov a motorových vetroňov;

ii)

balónov a vzducholodí definovaných v ELA1 alebo ELA2;

iii)

letúnov s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 722 kg alebo menšou.

c)

(Vyhradené)

d)

(Vyhradené)

e)

(Vyhradené)

f)

Letové testy predpísané v písmene b) bode 2 zahŕňajú:

1.

pre lietadlá s turbínovými motormi typu, ktorý sa predtým nepoužil v typovo osvedčovanom lietadle, aspoň 300 hodín prevádzky s úplnou sadou motorov, ktoré zodpovedajú typovému osvedčeniu, a

2.

pre všetky ostatné lietadlá, aspoň 150 prevádzkových hodín.

21.A.41.   Typové osvedčenie

Typové osvedčenie a obmedzené typové osvedčenie bežne zahŕňa typovú konštrukciu, prevádzkové obmedzenia, dátový list typového osvedčenia pre letovú spôsobilosť a emisie, príslušnú základňu typového osvedčovania a požiadavky na ochranu životného prostredia, ktorými agentúra registruje zhodu a akékoľvek iné podmienky alebo obmedzenia predpísané pre výrobok v príslušných technických podmienkach osvedčovania a požiadavkách na ochranu životného prostredia. Typové osvedčenie lietadla a obmedzené typové osvedčenie okrem toho obsahuje dátový list typového osvedčenia pre hluk. Dátový list typového osvedčenia motora obsahuje záznam o splnení emisných požiadaviek.

21.A.44.   Povinnosti držiteľa

Každý držiteľ typového osvedčenia alebo obmedzeného typového osvedčenia:

a)

preberá povinnosti uložené v bodoch 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 a 21.A.61 a na tento účel musí neustále spĺňať kvalifikačné požiadavky spôsobilosti podľa bodu 21.A.14 a

b)

uvedie označenie v súlade s podčasťou Q.

21.A.47.   Prenosnosť

Typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie sa môže preniesť len na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je schopná prevziať povinnosti podľa bodu 21.A.44 a na tento účel preukázala svoju spôsobilosť podľa kritérií stanovených v bode 21.A.14.

21.A.51.   Obdobie trvania a zachovanie platnosti

a)

Typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie sa vydávajú na časovo neobmedzené obdobie. Ostávajú platné pod podmienkou, že:

1.

držiteľ dodržiava ustanovenia tejto prílohy I (časti 21) a

2.

osvedčenie nebolo odobraté alebo zrušené podľa príslušných administratívnych postupov stanovených agentúrou.

b)

Po odobratí alebo zrušení sa typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie vrátia agentúre.

21.A.55.   Vedenie záznamov

Držiteľ typového osvedčenia alebo obmedzeného typového osvedčenia vedie pre agentúru všetky dôležité konštrukčné informácie, výkresy a správy o testoch vrátane inšpekčných záznamov vzťahujúcich sa k testovanému výrobku a uchováva ich tak, aby poskytli informácie potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti a zhody výrobku s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

21.A.57.   Príručky

Držiteľ typového osvedčenia alebo obmedzeného typového osvedčenia zhotovuje, uchováva a aktualizuje originály všetkých príručiek vyžadovaných základňou typového osvedčovania a požiadavkami na výrobok z hľadiska ochrany životného prostredia a na požiadanie poskytne agentúre kópie.

21.A.61.   Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

a)

Držiteľ typového osvedčenia alebo obmedzeného typového osvedčenia dodá aspoň jednu sadu úplných pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti, obsahujúcich popisné údaje a sprievodné pokyny vypracované v súlade s príslušnou základňou typového osvedčovania každému známemu vlastníkovi jedného alebo niekoľkých lietadiel, motorov alebo vrtúľ pri ich dodávke alebo vydaní prvého osvedčenia o letovej spôsobilosti pre príslušné lietadlo, podľa toho, čo nastane neskôr, a potom poskytne na požiadanie k dispozícii tieto pokyny každej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie uvedených pokynov. Dostupnosť niektorých príručiek alebo časti pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré sa týkajú generálnej revízie alebo inej formy väčšej údržby, sa môže oneskoriť až do doby, kým výrobok nebol uvedený do prevádzky, no musia byť dostupné predtým, než ktorýkoľvek výrobok dosiahne príslušný počet letových hodín alebo cyklov.

b)

Okrem toho zmeny pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti budú k dispozícii všetkým známym užívateľom výrobku a na požiadanie sa poskytnú k dispozícii každej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie uvedených pokynov. Agentúre sa predloží program, ktorý bude popisovať spôsob distribúcie zmien pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti.

(PODČASŤ C – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ D –   ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ A OBMEDZENÝCH TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

21.A.90A.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť definuje postup schvaľovania zmien typových konštrukcií a typových osvedčení a stanovuje práva a povinnosti žiadateľov a držiteľov takýchto schválení. V tejto podčasti sa definujú aj štandardné zmeny, ktoré nepodliehajú postupu schvaľovania podľa tejto podčasti. V tejto podčasti odkazy na typové osvedčenia obsahujú typové osvedčenie a obmedzené typové osvedčenie.

21A.90B.   Štandardné zmeny

a)

Štandardné zmeny sú zmeny typovej konštrukcie:

1.

pokiaľ ide:

i)

o lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 5 700 kg alebo menšou;

ii)

o rotorové lietadlá s MTOM 3 175 kg alebo menšou;

iii)

o vetrone, motorové vetrone, balóny a vzducholode v zmysle definície ELA1 alebo ELA2;

2.

ktoré sa riadia údajmi o konštrukcii zahrnutými do technických podmienok osvedčovania vydaných agentúrou, ktoré obsahujú prijateľné metódy, techniky a postupy na vykonávanie a identifikáciu štandardných zmien vrátane súvisiacich pokynov týkajúcich sa letovej spôsobilosti, a

3.

ktoré nie sú v rozpore s údajmi držiteľov typového osvedčenia.

b)

Na štandardné zmeny sa nevzťahujú body 21A.91 až 21A.109.

21.A.91.   Klasifikácia zmien voči typovej konštrukcii

Zmeny v typovej konštrukcii sú klasifikované ako malé a závažné. „Malá zmena“ je zmena, ktorá nemá podstatnejší vplyv na hmotnosť, rovnováhu, pevnosť konštrukcie, spoľahlivosť, prevádzkové charakteristiky, hluk, vypúšťanie paliva, výfukové emisie alebo iné charakteristiky ovplyvňujúce letovú spôsobilosť výrobku. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 21.A.19, všetky ostatné zmeny sú podľa tejto podčasti „závažné zmeny“. Závažné a malé zmeny sa schvaľujú v súlade s bodom 21.A.95 alebo bodom 21.A.97 a musia byť primerane označené.

21.A.92.   Oprávnenosť

a)

Len držiteľ typového osvedčenia môže požiadať o schválenie závažnej zmeny typovej konštrukcie podľa tejto podčasti; všetci ostatní žiadatelia o schválenie závažnej zmeny sa riadia ustanoveniami podčasti E.

b)

Každá fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o schválenie malej zmeny typovej konštrukcie podľa tejto podčasti.

21.A.93.   Žiadosť

Žiadosť o schválenie zmeny typovej konštrukcie sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra, a bude obsahovať:

a)

popis zmeny identifikujúci:

1.

všetky časti typovej konštrukcie a schválených príručiek, ktoré sú zmenou ovplyvnené, a

2.

technické podmienky osvedčovania a požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré musí zmena rešpektovať v súlade s bodom 21.A.101;

b)

identifikáciu akéhokoľvek opätovného overovania potrebného na preukázanie zhody zmeneného výrobku s príslušnými technickými podmienkami osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia.

21.A.95.   Malé zmeny

Malé zmeny v typovej konštrukcii klasifikuje a schvaľuje buď:

a)

agentúra, alebo

b)

príslušná organizácia s povolením na projektovanie podľa postupu dohodnutého s agentúrou.

21.A.97.   Závažné zmeny

a)

Žiadateľ o schválenie závažnej zmeny:

1.

predloží agentúre zdôvodňujúce údaje spolu s akýmikoľvek potrebnými popisnými údajmi, ktoré sa majú zahrnúť do typovej konštrukcie;

2.

preukáže, že zmena výrobku zodpovedá príslušným technickým podmienkam osvedčovania a požiadavkám na ochranu životného prostredia podľa bodu 21.A.101;

3.

splní ustanovenia bodu 21A.20 písm. b), c) a d) a

4.

ak je žiadateľ držiteľom príslušného povolenia organizácie na projektovanie, urobí vyhlásenie podľa bodu 21A.20 písm. d) v súlade s ustanoveniami podčasti J;

5.

musí splniť ustanovenia bodu 21.A.33 a prípadne bod 21.A.35.

b)

Schválenie závažnej zmeny v typovej konštrukcii sa obmedzí na to špecifické usporiadanie alebo usporiadania typovej konštrukcie, na ktoré sa zmena vzťahuje.

21.A.101.   Stanovenie príslušných technických podmienok osvedčovania a požiadaviek na ochranu životného prostredia

a)

Žiadateľ o zmenu typového osvedčenia preukáže, že zmena výrobku zodpovedá predpisu letovej spôsobilosti, ktorý je uplatniteľný na zmenený výrobok a je platný ku dňu žiadosti o zmenu, pokiaľ si žiadateľ nezvolí zhodu so zmenami a doplneniami, ktoré nadobudli účinnosť neskôr alebo sa vyžadujú podľa písmen e) a f), a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými v bode 21.A.18.

b)

Odchylne od ustanovení písmena a) môže žiadateľ preukázať, že zmenený výrobok zodpovedá skoršej zmene alebo doplnku predpisu letovej spôsobilosti definovanému v písmene a) a akejkoľvek inej technickej podmienke osvedčovania, ktorú agentúra považuje za priamo sa vzťahujúcu. Skoršia zmena alebo dodatok predpisu letovej spôsobilosti sa však nesmie vykonať skôr než príslušný kód letovej spôsobilosti, ktorý je formou odkazu začlenený v typovom osvedčení výrobku. Žiadateľ môže preukázať zhodu so skoršou zmenou alebo doplnkom predpisu letovej spôsobilosti ľubovoľne v tomto rozsahu:

1.

zmena, ktorú agentúra nepovažuje za závažnú. Pri stanovení či je špecifická zmena závažná posudzuje agentúra zmenu v súvislosti so všetkými predchádzajúcimi príslušnými konštrukčnými zmenami a všetkými príslušnými revíziami použiteľných technických podmienok osvedčovania začlenených v typovom osvedčení výrobku. Zmeny, ktoré spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií sa automaticky považujú za závažné:

i)

zmeny všeobecného usporiadania alebo princípov konštrukcie;

ii)

porušenie predpokladov použitých pre osvedčovanie výrobku;

2.

každá oblasť, časť alebo vybavenie, ktoré nie sú podľa agentúry zmenou ovplyvnené;

3.

každá oblasť, časť alebo vybavenie, ktoré sú podľa agentúry zmenou ovplyvnené a pri ktorých agentúra zistí, že dodržanie predpisu letovej spôsobilosti popísaného v písmene a) by podstatne neprispelo k bezpečnosti zmeneného výrobku alebo by bolo neúčelné.

c)

Žiadateľ o zmenu týkajúcu sa lietadla (iného než je rotorové lietadlo) s maximálnou hmotnosťou 2 722 kg (6 000 lbs.) alebo menšou, alebo rotorového lietadla bez turbínového pohonu s maximálnou hmotnosťou 1 361 kg (3 000 lbs.) môže preukázať, že zmenený výrobok zodpovedá základni typového osvedčovania začlenenej formou odkazu v typovom osvedčení. Ak však agentúra zistí, že zmena je určitým spôsobom závažná, agentúra môže stanoviť zhodu so zmenou alebo doplnením predpisovej základne typového osvedčovania, ktorá je formou odkazu začlenená v typovom osvedčení a je platná ku dňu žiadosti, a s akoukoľvek technickou podmienkou osvedčovania, ktorú agentúra považuje za priamo sa vzťahujúcu, pokiaľ agentúra tiež nezistí, že takáto zmena alebo dodatok by podstatne neprispeli k bezpečnosti zmeneného výrobku alebo by boli neúčelné.

d)

Ak agentúra zistí, že kód letovej spôsobilosti platný ku dňu žiadosti o zmenu nezabezpečuje dostatočné štandardy z hľadiska navrhovanej zmeny, žiadateľ môže splniť aj akékoľvek osobitné podmienky a zmeny alebo doplnky týchto podmienok, predpísané podľa ustanovení bodu 21.A.16B, aby bola zaručená úroveň bezpečnosti, ktorá bude rovnocenná úrovni stanovenej v kóde letovej spôsobilosti platnom ku dňu žiadosti o zmenu.

e)

Žiadosť o zmenu typového osvedčenia pre veľké letúne a veľké rotorové lietadlá je účinná päť rokov a žiadosť o zmenu akéhokoľvek iného typového osvedčenia je účinná tri roky. V prípade, že zmena nebola schválená alebo je zrejmé, že nebude schválená v rámci časového limitu stanoveného v tomto písmene, žiadateľ môže:

1.

podať novú žiadosť o zmenu typového osvedčenia a musí splniť všetky ustanovenia písmena a) platné pre pôvodnú žiadosť o zmenu alebo

2.

požadovať predĺženie pôvodnej žiadosti a potom musí splniť ustanovenia písmena a) vzťahujúce sa k dátumu žiadosti zvolenému žiadateľom, ktorý však nie je skorší než dátum schválenia zmeny v rámci časového úseku stanoveného podľa tohto bodu pre pôvodnú žiadosť o zmenu.

f)

Ak sa žiadateľ rozhodne pre zhodu s technickou podmienkou osvedčovania podľa zmeny a doplnenia predpisov letovej spôsobilosti, ktoré platia až po predložení žiadosti o zmenu typu, žiadateľ musí splniť aj všetky ostatné technické podmienky osvedčovania, ktoré sa na neho podľa agentúry priamo vzťahujú.

21.A.103.   Vydanie schválenia

a)

Žiadateľ má nárok na schválenie závažnej zmeny typovej konštrukcie agentúrou po:

1.

predložení vyhlásenia uvedeného v bode 21.A. 20 písm. d) a

2.

preukázaní, že:

i)

zmenený výrobok spĺňa príslušné technické podmienky osvedčovania a požiadavky na ochranu životného prostredia špecifikované v bode 21.A.101;

ii)

akékoľvek nesplnené ustanovenia o letovej spôsobilosti sú kompenzované faktormi, ktoré poskytujú rovnocennú úroveň bezpečnosti, a

iii)

bezpečnosť výrobku, ktorého osvedčovanie sa požaduje, nie je ohrozená žiadnou črtou alebo charakteristikou.

b)

Malá zmena typovej konštrukcie sa schváli len v súlade s bodom 21.A.95, ak sa preukáže, že zmenený výrobok spĺňa príslušné požiadavky na osvedčovanie špecifikované v bode 21.A.101.

21.A.105.   Vedenie záznamov

Pre každú zmenu musí žiadateľ viesť všetky príslušné konštrukčné informácie, výkresy a testovacie správy vrátane inšpekčných záznamov po teste zmeneného výrobku, aby boli k dispozícii agentúre, a musí ich uchovávať, aby mohol poskytnúť informácie potrebné na zaručenie zachovania letovej spôsobilosti a zhody zmeneného výrobku s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

21.A.107.   Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

a)

Držiteľ schválenia malej zmeny typovej konštrukcie dodá aspoň jednu sadu prípadných súvisiacich variantov pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti výrobku, na ktorom sa malá zmena vykoná, vypracované v súlade s príslušnou základňou typového osvedčovania, každému známemu vlastníkovi jedného alebo niekoľkých lietadiel, motorov alebo vrtúľ zahŕňajúcich malú zmenu, pri ich dodávke alebo vydaní prvého osvedčenia o letovej spôsobilosti pre príslušné lietadlo, podľa toho, čo nastane neskôr a potom na požiadanie sprístupní tieto varianty pokynov každej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie podmienok stanovených v pokynoch.

b)

Okrem toho zmeny uvedených variantov pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti budú k dispozícii všetkým známym užívateľom výrobku, na ktorom sa vykonala zmena, a na požiadanie sa poskytnú k dispozícii každej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie ktoréhokoľvek z takých pokynov.

21.A.109.   Povinnosti a označenie EPA

Držiteľ schválenia malej zmeny typovej konštrukcie musí:

a)

plniť povinnosti stanovené v bodoch 21.A.4, 21.A.105 a 21.A.107 a

b)

špecifikovať označenie vrátane písmen EPA (European Part Approval – Európske schválenie konštrukčnej časti) v súlade s bodom 21.A.804 písm. a).

PODČASŤ E –   DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21.A.111.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup schvaľovania závažných zmien typovej konštrukcie podľa postupov schvaľovania doplnkových osvedčení a stanovuje práva a povinnosti žiadateľov a držiteľov takých schválení.

21.A.112A.   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „organizácia“), ktorá preukáže alebo sa nachádza v procese preukazovania svojej spôsobilosti podľa bodu 21.A.112B, môže požiadať o doplnkové typové osvedčenie podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

21.A.112B.   Preukázanie spôsobilosti

a)

Ktorákoľvek organizácia požadujúca doplnkové typové osvedčenie preukáže svoju spôsobilosť vlastníctvom povolenia projekčnej organizácie vydaného agentúrou v súlade s podčasťou J.

b)

Odchylne od ustanovenia písmena a) môže žiadateľ ako alternatívu postupu preukázania svojej spôsobilosti požiadať agentúru o písomný súhlas s používaním postupov, pri ktorých uvedie špecifické konštrukčné praktiky, zdroje a sled činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zhody s touto podčasťou.

c)

Odchylne od písmen a) a b) sa žiadateľ môže rozhodnúť preukázať svoju spôsobilosť prostredníctvom agentúry, ktorá schváli jeho program osvedčovania, v ktorom sa uvádzajú prostriedky preukázania zhody doplnkového typového osvedčenia pre lietadlo, motor a vrtuľu v zmysle definície v bode 21A.14 písm. c).

21.A.113.   Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie

a)

Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

b)

Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie musí obsahovať popisy a údaje požadované podľa bodu 21.A.93. Okrem toho musí taká žiadosť obsahovať dôkaz o tom, že informácie, na ktorých je žiadosť založená, zodpovedajú vlastným zdrojom žiadateľa alebo dohode s držiteľom typového osvedčenia.

21.A.114.   Preukázanie zhody

Každý žiadateľ o doplnkové typové osvedčenie musí dodržať podmienky stanovené v bode 21.A.97.

21.A.115.   Vydanie doplnkového typového osvedčenia

Žiadateľ má nárok na to, aby mu agentúra vydala doplnkové typové osvedčenie výrobku potom, čo:

a)

predložil vyhlásenie uvedené v bode 21A.20 písm. d) a

b)

preukázal, že:

1.

zmenený výrobok spĺňa príslušné technické podmienky osvedčovania a požiadavky na ochranu životného prostredia špecifikované v bode 21A.101;

2.

akékoľvek nesplnené ustanovenia o letovej spôsobilosti sú kompenzované faktormi, ktoré zaručujú rovnocennú úroveň bezpečnosti, a

3.

bezpečnosť výrobku, ktorého osvedčovanie sa požaduje, nie je ohrozená žiadnou črtou alebo charakteristikou;

c)

preukázal svoju spôsobilosť v súlade s bodom 21.A.112B;

d)

ak, podľa bodu 21.A.113 písm. b), žiadateľ uzavrel dohodu s držiteľom typového osvedčenia:

1.

držiteľ typového osvedčenia oznámil, že nemá žiadne technické námietky voči informáciám predloženým podľa bodu 21.A.93, a

2.

držiteľ typového osvedčenia sa dohodol s držiteľom doplnkového typového osvedčenia na splnení všetkých záväzkov týkajúcich sa zachovania letovej spôsobilosti zmeneného výrobku prostredníctvom dodržania ustanovení podľa bodu 21.A.44 a 21.A.118A.

21.A.116.   Prenosnosť

Doplnkové typové osvedčenie sa môže preniesť len na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je schopná prevziať povinnosti podľa bodu 21.A.118A a na tento účel preukázala svoju spôsobilosť podľa kritérií stanovených v bode 21.A.112B, okrem lietadiel ELA1, v prípade ktorých fyzická alebo právnická osoba žiadala agentúru o súhlas na používanie postupov stanovujúcich svoje činnosti na vykonávanie týchto povinností.

21.A.117.   Zmeny tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie

a)

Malé zmeny tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie, sa klasifikujú a schvaľujú v súlade s podčasťou D.

b)

Každá závažná zmena tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie, sa schvaľuje ako samostatné doplnkové typové osvedčenie v súlade s touto podčasťou.

c)

Odchylne od písmena b) môže byť schválená závažná zmena tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie, predložená samotným držiteľom doplnkového typového osvedčenia ako zmena existujúceho doplnkového typového osvedčenia.

21.A.118A.   Povinnosti a označenie EPA

Držiteľ doplnkového typového osvedčenia musí:

a)

plniť povinnosti:

1.

stanovené v bodoch 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 a 21.A.120;

2.

vyplývajúce zo spolupráce s držiteľom typového osvedčenia podľa bodu 21.A.115 písm. c) bodu 2;

a na tento účel je povinný trvalo plniť kritériá bodu 21.A.112B;

b)

špecifikovať označenie vrátane písmen EPA v súlade s bodom 21.A.804 písm. a).

21.A.118B.   Obdobie platnosti a ďalšia platnosť

a)

Doplnkové typové osvedčenie sa vydáva na časovo neobmedzené obdobie. Ostáva platné pod podmienkou, že:

1.

držiteľ dodržiava ustanovenia tejto prílohy I (časti 21) a

2.

osvedčenie nebolo odobraté alebo zrušené podľa príslušných administratívnych postupov stanovených agentúrou.

b)

Po odobratí alebo zrušení sa doplnkové typové osvedčenie vráti agentúre.

21.A.119.   Príručky

Držiteľ doplnkového typového osvedčenia zhotovuje, uchováva a aktualizuje originály všetkých variantov príručiek vyžadovaných príslušnou základňou typového osvedčovania a požiadavky na výrobok z hľadiska ochrany životného prostredia, nevyhnutných vzhľadom na zapracovanie zmien zavedených na základe doplnkového typového osvedčenia a na požiadanie poskytne agentúre tieto príručky.

21.A.120.   Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

a)

Držiteľ doplnkového typového osvedčenia pre lietadlo, motor alebo vrtuľu dodá aspoň jednu sadu príslušných variantov pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti vypracovaných v súlade s príslušnou základňou typového osvedčovania každému známemu vlastníkovi jedného alebo niekoľkých lietadiel, motorov alebo vrtúľ, ktoré vykazujú znaky doplnkového typového osvedčenia, pri ich dodávke alebo vydaní prvého osvedčenia o letovej spôsobilosti pre príslušné lietadlo podľa toho, čo nastane neskôr, a potom poskytne na požiadanie k dispozícii tieto varianty pokynov každej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie uvedených pokynov. Dostupnosť niektorých príručiek alebo variantov pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré sa týkajú generálnej revízie alebo inej formy väčšej údržby, sa môže oneskoriť až do doby, kým výrobok nebol uvedený do prevádzky, no musia byť dostupné predtým, než ktorýkoľvek výrobok dosiahne príslušný počet letových hodín alebo cyklov.

b)

Okrem toho, zmeny týchto variantov pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti budú k dispozícii všetkým známym užívateľom výrobku vykazujúceho znaky doplnkového typového osvedčenia a na požiadanie sa poskytnú k dispozícii každej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie uvedených pokynov. Agentúre sa predloží program, ktorý bude popisovať spôsob distribúcie zmien variantov pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti.

PODČASŤ F –   VÝROBA BEZ SCHVÁLENIA VÝROBNEJ ORGANIZÁCIE

21.A.121.   Rozsah pôsobnosti

a)

Táto podčasť definuje postup preukázania zhody s príslušnými konštrukčnými údajmi výrobku, časti alebo zariadenia, ktoré sa majú vyrábať bez povolenia organizácie na výrobu podľa podčasti G.

b)

Táto podčasť stanovuje pravidlá vzťahujúce sa k povinnostiam výrobcu výrobku, časti alebo zariadenia, vyrobených podľa tejto podčasti.

21.A.122.   Oprávnenosť

Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o súhlas s preukázaním zhody jednotlivého výrobku, časti alebo zariadenia podľa tejto podčasti, ak:

a)

je držiteľom povolenia týkajúceho sa konštrukcie takého výrobku, časti alebo zariadenia alebo o také povolenie požiadala alebo

b)

zabezpečila uspokojivú koordináciu medzi výrobou a projektovaním pomocou zodpovedajúcej dohody so žiadateľom o schválenie takej konštrukcie alebo s jeho držiteľom.

21.A.124.   Žiadosť

a)

Každá žiadosť o písomný súhlas s preukázaním zhody jednotlivého výrobku, časti alebo zariadenia podľa tejto podčasti sa zhotoví vo forme a spôsobom, ktorý stanoví príslušný orgán.

b)

Taká žiadosť musí obsahovať:

1.

dôkaz, ktorým prípadne preukáže, že:

i)

vydanie povolenia organizácie na výrobu podľa podčasti G by bolo nevhodné alebo

ii)

osvedčenie alebo schválenie výrobku, časti alebo zariadenia podľa tejto podčasti je podmienené vydaním povolenia organizácii na výrobu podľa podčasti G;

2.

prehľad informácií vyžadovaných v bode 21.A.125A písm. b).

21.A.125A.   Vydanie písomného súhlasu

Žiadateľ má nárok na písomný súhlas vydaný príslušným orgánom na preukázanie zhody s príslušnými konštrukčnými údajmi jednotlivých výrobkov, častí a zariadení podľa tejto podčasti po:

a)

zriadení systému inšpekcie výroby, ktorým zaručí, že každý výrobok, časť alebo vybavenie sa budú zhodovať s príslušnými konštrukčnými údajmi a je zaručená ich bezpečná prevádzka;

b)

predložení príručky, ktorá obsahuje:

1.

opis systému inšpekcie výroby vyžadovaný podľa písm. a);

2.

opis prostriedkov skúšania systému inšpekcie výroby;

3.

opis testov podľa bodu 21.A.127 a 21.A.128 a mená osôb oprávnených na účely 21.A.130 písm. a);

c)

predložení dôkazu o tom, že je schopný poskytnúť pomoc v súlade s bodom 21.A.3 a 21.A.129 písm. d).

21.A.125B.   Zistenia

a)

Ak sa zistí objektívny dôkaz preukazujúci nezhodu držiteľa písomného súhlasu s príslušnými požiadavkami tejto prílohy I (časti 21), zistenie sa klasifikuje takto:

1.

zistením úrovne jedna je každá nezhoda s touto prílohou I (časťou 21), ktorá by viedla k nekontrolovanej nezhode s príslušnými konštrukčnými údajmi a ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť lietadla;

2.

zistením úrovne dva je každá nezhoda s touto prílohou I (časťou 21), ktorá nie je klasifikovaná ako úroveň jedna.

b)

Zistením úrovne tri je každá skutočnosť, ktorá by mohla dokázateľne spôsobiť problémy, ktoré by mohli viesť k nezhode podľa písmena a).

c)

Po prijatí oznámenia o zisteniach v súlade s 21.B.125:

1.

v prípade zistenia úrovne jedna, držiteľ písomného súhlasu do 21 pracovných dní po písomnom potvrdení zistenia k spokojnosti príslušného úradu preukáže, že podnikol nápravné opatrenie;

2.

v prípade zistenia úrovne dva musí byť obdobie na nápravné opatrenie poskytnuté príslušným orgánom primerané povahe zistenia, no v žiadnom prípade nesmie byť spočiatku dlhšie než tri mesiace. Za určitých okolností a v závislosti na povahe zistenia môže príslušný orgán predĺžiť trojmesačné obdobie za podmienky predloženia uspokojivého plánu nápravného opatrenia, dohodnutého s príslušným orgánom;

3.

zistenie úrovne tri nevyžaduje od držiteľa písomného súhlasu prijatie okamžitého opatrenia.

d)

V prípade zistenia úrovne jedna alebo dva, písomný súhlas môže byť čiastočne alebo úplne obmedzený, jeho platnosť pozastavená alebo môže byť zrušený podľa bodu 21.B.145. Držiteľ písomného súhlasu včas potvrdí prijatie rozhodnutia o obmedzení, pozastavení platnosti alebo zrušení písomného súhlasu.

21.A.125C.   Obdobie platnosti a ďalšia platnosť

a)

Písomný súhlas sa vydáva na obmedzený čas, ktorý nesmie byť dlhší ako jeden rok. Ostáva platný, ak:

1.

držiteľ písomného súhlasu nie je schopný preukázať zhodu s príslušnými požiadavkami tejto podčasti alebo

2.

neexistuje dôkaz, že výrobca nemôže zachovať uspokojivú kontrolu výroby výrobkov, častí alebo zariadení podľa dohody, alebo

3.

výrobca už naďalej nespĺňa požiadavky bodu 21.A.122, alebo

4.

nebol písomný súhlas odobratý, zrušený podľa bodu 21.B.145 alebo jeho platnosť neskončila.

b)

Po odobratí, zrušení alebo skončení platnosti sa písomný súhlas vráti príslušnému orgánu.

21.A.126.   Systém inšpekcie výroby

a)

Systém inšpekcie výroby vyžadovaný podľa bodu 21.A.125A písm. a) musí obsahovať prostriedky, ktorými sa zabezpečí, že:

1.

dodávané materiály a nakupované alebo subdodávateľsky vyrobené časti použité vo finálnom výrobku zodpovedajú príslušným konštrukčným údajom;

2.

dodávané materiály a nakupované alebo subdodávateľsky vyrobené časti sú primerane identifikované;

3.

procesy, výrobné techniky a metódy montáže, ktoré majú vplyv na kvalitu a bezpečnosť finálneho výrobku sú vykonávané v súlade so špecifikáciami schválenými príslušným orgánom;

4.

konštrukčné zmeny vrátane náhrady materiálov boli schválené podľa podčasti D alebo E a skontrolované predtým, než boli začlenené do finálneho výrobku.

b)

Systém inšpekcie výroby vyžadovaný podľa bodu 21.A.125A písm. a) musí byť tiež taký, aby zabezpečil, že:

1.

spracovávané časti sa overujú z hľadiska zhody s príslušnými konštrukčnými údajmi v miestach vo výrobe, v ktorých sa môžu vykonať presné zistenia;

2.

materiály, ktoré sa môžu poškodiť alebo znehodnotiť, sú vhodne skladované a primerane chránené;

3.

aktuálne konštrukčné výkresy sú ľahko prístupné výrobnému a kontrolnému personálu a sú v prípade potreby používané;

4.

odmietnuté materiály a časti sa oddelia a označia spôsobom, ktorý vylúči ich inštalovanie vo finálnom výrobku;

5.

materiály a časti, ktoré sa zadržia kvôli odchýlkam od špecifikácií, ktoré sa mali inštalovať vo finálnom výrobku, sa podrobia schválenému konštrukčnému a výrobnému revíznemu postupu. Materiály a časti určené týmto postupom ako použiteľné sa vhodne označia a znovu sa skontrolujú, ak je potrebné ich dodatočné opracovanie alebo oprava. Materiály a časti odmietnuté týmto postupom sa označia a odstránia, aby bolo zabezpečené, že nebudú inštalované vo finálnom výrobku;

6.

sa vedú záznamy zhotovené v rámci systému inšpekcie výroby, ktoré sú podľa možnosti označené dokončeným výrobkom alebo časťou a výrobca ich uchová, aby mohol poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti výrobku.

21.A.127.   Testy: lietadlo

a)

Každý výrobca lietadla vyrobeného podľa tejto podčasti musí zaviesť schválený výrobný postup s letovými a pozemnými testmi a kontrolné formuláre a v súlade s týmito formulármi testovať každé vyrobené lietadlo tak, aby mohla byť v príslušnom rozsahu stanovená zhoda s ustanoveniami bodu 21.A.125A písm. a).

b)

Každý výrobný testovací postup zahŕňa minimálne nasledujúce:

1.

kontrolu ovládacích vlastností;

2.

kontrolu letového výkonu (s použitím normálnych prístrojov lietadla);

3.

kontrolu správnej funkcie všetkých zariadení a systémov lietadla a ich fungovania;

4.

kontrolu správneho označenia všetkých prístrojov a správneho inštalovania štítkov a požadovaných letových príručiek po letovom teste;

5.

kontrolu prevádzkových charakteristík lietadla na zemi;

6.

kontrolu akýchkoľvek iných položiek charakteristických pre testované lietadlo.

21.A.128.   Testy: motory a vrtule

Každý výrobca motorov alebo vrtúľ vyrobených podľa tejto podčasti musí každý motor alebo vrtuľu nastaviteľnú počas letu podrobiť dostatočnému funkčnému testu podľa dokumentácie držiteľa týkajúcej sa typového osvedčenia, aby zistil či správne pracujú v prevádzkovom rozsahu, pre ktorý boli typovo osvedčované, aby mohla byť v príslušnom rozsahu stanovená zhoda s ustanoveniami bodu 21.A.125A písm. a).

21.A.129.   Povinnosti výrobcu

Každý výrobca výrobku, časti alebo zariadenia, ktoré sa vyrábajú podľa tejto podčasti:

a)

poskytne každý výrobok, časť alebo vybavenie k dispozícii príslušnému orgánu na inšpekciu;

b)

uchováva v mieste výroby technické údaje a výkresy potrebné na zistenie, či výrobok zodpovedá príslušným konštrukčným údajom;

c)

udržiava systém inšpekcie výroby, ktorý zabezpečí, aby každý výrobok, časť alebo vybavenie zodpovedali príslušným konštrukčným údajom a nachádzali sa v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

d)

poskytuje pomoc držiteľovi typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia alebo schválenia konštrukcie pri všetkých opatreniach vzťahujúcich sa k vyrobeným výrobkom, častiam alebo vybaveniu z hľadiska zachovania letovej spoľahlivosti;

e)

v záujme bezpečnosti zavedie a bude udržiavať vnútorný systém hlásenia udalostí, ktorý umožní zber a vyhodnotenie hlásení, aby sa mohli identifikovať nepriaznivé trendy alebo odstrániť nedostatky a vyšetriť udalosti podliehajúce oznamovacej povinnosti. Tento systém bude obsahovať hodnotenie príslušných informácií týkajúcich sa udalostí a ďalšie postúpenie príslušných informácií;

f)

1.

držiteľovi typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia alebo schválenia konštrukcie oznámi všetky prípady, keď boli u výrobkov, častí alebo zariadení uvoľnených výrobcom následne zistené odchýlky od príslušných konštrukčných údajov, a vyšetrí ich spolu s držiteľom typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia alebo schválenia konštrukcie, aby boli identifikované tie odchýlky, ktoré by mohli viesť k nebezpečnému stavu;

2.

agentúre a príslušnému orgánu členského štátu oznámi odchýlky, ktoré by mohli viesť k nebezpečnému stavu identifikovanému podľa bodu 1. Také hlásenia sa robia vo forme a spôsobom stanovenými agentúrou podľa bodu 21.A.3 písm. b) bodu 2 alebo schválenými príslušným orgánom členského štátu;

3.

ak výrobca koná ako dodávateľ inej výrobnej organizácie oznámi tejto inej organizácii všetky prípady, keď výrobky, časti alebo vybavenie postúpil tejto inej organizácii a neskoršie bolo zistené, že majú prípadné odchýlky od príslušných konštrukčných údajov.

21.A.130.   Vyhlásenie zhody

a)

Každý výrobca výrobku, časti alebo zariadenia vyrobených podľa tejto podčasti dodá vyhlásenie zhody, formulár 52 EASA (pozri dodatok VIII) za úplné lietadlo alebo formulár 1 za ostatné výrobky, časti alebo vybavenie (pozri dodatok I). Toto vyhlásenie podpíše oprávnená osoba, ktorá zastáva zodpovedné miesto vo výrobnej organizácii.

b)

Vyhlásenie zhody musí obsahovať:

1.

za každý výrobok, časť alebo vybavenie vyhlásenie, že výrobok, časť alebo vybavenie zodpovedajú schváleným konštrukčným údajom a nachádzajú sa v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

2.

za každé lietadlo vyhlásenie, že lietadlo bolo skontrolované na zemi a za letu v súlade s bodom 21.A.127 písm. a), a

3.

za každý motor alebo vrtuľu nastaviteľnú počas letu vyhlásenie, že motor alebo vrtuľu podrobil výrobca záverečnému funkčnému testu v súlade s bodom 21.A.128 a dodatočne v prípade motorov, že podľa údajov poskytnutých držiteľom typového osvedčenia motora je každý úplný motor zhodný s príslušnými emisnými požiadavkami platnými ku dňu výroby motora.

c)

Každý výrobca takého výrobku, časti alebo zariadenia:

1.

pri prvom prevedení vlastníctva takého výrobku, časti alebo zariadenia, alebo

2.

pri žiadosti o prvé vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti lietadla, alebo

3.

pri žiadosti o prvé vydanie dokumentu letovej spôsobilosti pre motor, vrtuľu, časť alebo vybavenie

predloží aktuálne vyhlásenie zhody, ktorého platnosť overí príslušný orgán.

d)

Príslušný orgán overí platnosť protipodpisom vyhlásenia zhody, ak po inšpekcii zistí, že výrobok, časť alebo vybavenie zodpovedajú príslušným konštrukčným údajom a nachádzajú sa v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku.

PODČASŤ G –   POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA VÝROBU

21.A.131.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje:

a)

postup vydania povolenia na výrobu pre výrobnú organizáciu preukazujúceho zhodu výrobku, časti alebo zariadenia s príslušnými konštrukčnými údajmi;

b)

pravidlá týkajúce sa práv a povinností žiadateľa o také povolenie alebo pre držiteľov takých povolení.

21.A.133.   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „organizácia“) má právo požiadať o povolenie podľa tejto podčasti. Žiadateľ musí:

a)

pre vymedzený rozsah práce zdôvodniť, že povolenie podľa tejto podčasti je primerané na účel preukázania zhody so špecifickou konštrukciou;

b)

byť držiteľom schválenia takej špecifickej konštrukcie alebo žiadateľom o také schválenie;

c)

mať so žiadateľom alebo držiteľom schválenia takej špecifickej konštrukcie pomocou vhodného systému, zabezpečenú uspokojivú koordináciu medzi výrobou a projektovaním.

21.A.134.   Žiadosť

Každá žiadosť o povolenie organizácie na výrobu sa podáva príslušnému orgánu vo forme a spôsobom stanovenými príslušným orgánom a musí obsahovať hlavné črty informácií vyžadovaných podľa bodu 21.A.143 a podmienky povolenia podľa bodu 21.A.151.

21.A.135.   Vydanie povolenia organizácie na výrobu

Organizácia má nárok na povolenie na výrobu vydané príslušným orgánom, keď preukázala splnenie príslušných požiadaviek podľa tejto podčasti.

21.A.139.   Systém kvality

a)

Výrobná organizácia musí preukázať, že zaviedla a môže udržiavať systém kvality. Systém kvality musí byť zdokumentovaný. Tento systém kvality musí byť taký, aby organizácia mohla zaručiť, že každý výrobok, časť alebo vybavenie vyrobené organizáciou alebo jej partnermi, alebo dodané subdodávateľsky zmluvnými stranami zodpovedá príslušným konštrukčným údajom a nachádza sa v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku, a teda mohla uplatňovať výsadné práva stanovené v bode 21.A.163.

b)

Systém kvality musí obsahovať:

1.

kontrolný postup, pokiaľ je v rozsahu povolenia žiaduci, pre:

i)

vydanie, schválenie alebo zmenu dokumentu;

ii)

audit a kontrolu na posúdenie dodávateľa a subdodávateľa;

iii)

overenie, že dodávané časti, materiály a vybavenie vrátane nových alebo použitých položiek dodaných odberateľmi týchto výrobkov zodpovedajú príslušným konštrukčným údajom;

iv)

identifikáciu a zistiteľnosť;

v)

výrobné procesy;

vi)

inšpekciu a testovanie vrátane letových testov v rámci výroby;

vii)

kalibráciu nástrojov, prípravkov a testovacieho zariadenia;

viii)

kontrolu nezhodných položiek;

ix)

koordináciu letovej spôsobilosti so žiadateľom o schválenie konštrukcie alebo držiteľom schválenia;

x)

zhotovenie a uchovávanie záznamov;

xi)

spôsobilosť a kvalifikáciu personálu;

xii)

vydanie dokumentov letovej spôsobilosti;

xiii)

manipuláciu, skladovanie a balenie;

xiv)

vnútorné audity kvality a vyplývajúce nápravné opatrenia;

xv)

prácu v rámci podmienok povolenia vykonávanú na ktoromkoľvek inom mieste než sú schválené prevádzkové zariadenia;

xvi)

prácu vykonávanú po ukončení výroby, ale pred dodaním, na udržanie lietadla v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

xvii)

vydanie letového povolenia a schválenie súvisiacich letových podmienok.

Kontrolné postupy musia obsahovať špecifické ustanovenia pre akékoľvek kritické časti;

2.

nezávislú funkciu zabezpečenia kvality na monitorovanie zhody a primeranosti zdokumentovaných postupov systému kvality. Toto monitorovanie musí obsahovať systém spätného podávania správ osobe alebo skupine osôb uvedených v bode 21.A.145 písm. c) bode 2 a nakoniec manažérovi uvedenému v bode 21.A.145 písm. c) bode 1, aby boli v prípade potreby zabezpečené nápravné opatrenia.

21.A.143.   Opis

a)

Organizácia predloží príslušnému orgánu popis výrobnej organizácie, v ktorom poskytne tieto informácie:

1.

potvrdenie podpísané zodpovedným manažérom, že popis výrobnej organizácie a akékoľvek sprievodné príručky, ktoré definujú zhodu organizácie s povolením s touto podčasťou, budú vždy dodržané;

2.

tituly a mená manažérov uznaných príslušným orgánom v súlade s bodom 21.A.145 písm. c) bodom 2;

3.

povinnosti a zodpovednosť manažérov podľa bodu 21.A.145 písm. c) bodu 2 vrátane záležitostí, o ktorých môžu priamo rokovať s príslušným orgánom v mene organizácie;

4.

organizačná schéma s údajmi o prislúchajúcej zodpovednosti manažérov podľa požiadaviek bodu 21.A.145 písm. c) bodov 1 a 2;

5.

zoznam personálu vykonávajúceho osvedčovanie podľa bodu 21.A.145 písm. d);

6.

všeobecný popis zdrojov pracovnej sily;

7.

všeobecný popis prevádzkových zariadení nachádzajúcich sa na každej adrese uvedenej v osvedčení o povolení organizácie(-í) na výrobu;

8.

všeobecný popis rozsahu práv výrobnej(-ých) organizácie(-ií), zodpovedajúci podmienkam povolenia;

9.

postup oznamovania organizačných zmien príslušnému orgánu;

10.

postup zmeny a doplnenia popisu výrobnej organizácie;

11.

popis systému kvality a postupy podľa požiadaviek bodu 21.A.139 písm. b) bodu 1;

12.

zoznam cudzích podnikov uvedených v bode 21.A.139 písm. a).

b)

Popis výrobnej organizácie sa podľa potreby zmení a doplní tak, aby obsahoval aktualizované popisné údaje, a kópie zmien a doplnkov sa poskytnú príslušnému orgánu.

21.A.145.   Požiadavky na povolenie

Výrobná organizácia musí na základe informácií predložených v súlade s bodom 21.A.143 preukázať, že:

a)

vzhľadom na všeobecné požiadavky na povolenie sú prevádzkové zariadenia, pracovné podmienky, vybavenie a nástroje, procesy a príslušné materiály, počet a spôsobilosť pracovníkov a celková organizácia primerané z hľadiska plnenia povinností podľa bodu 21.A.165;

b)

vzhľadom na všetky údaje týkajúce sa letovej spôsobilosti, hluku, vypúšťania paliva a výfukových emisií:

1.

dostala výrobná organizácia také údaje od agentúry a od držiteľa alebo žiadateľa o typové osvedčenie, obmedzené typové osvedčenie alebo schválenie konštrukcie, aby mohla stanoviť zhodu s príslušnými konštrukčnými údajmi;

2.

výrobná organizácia zaviedla postup, ktorý zabezpečí, že údaje týkajúce sa letovej spôsobilosti, hluku, vypúšťania paliva a výfukových emisií budú správne zaradené do jej výrobných údajov;

3.

také údaje sa budú aktualizovať a budú prístupné každému pracovníkovi, ktorý potrebuje prístup k údajom, aby mohol plniť svoje povinnosti;

c)

vzhľadom na vedenie a personál:

1.

bol výrobnou organizáciou menovaný manažér, ktorý bude zodpovedný voči príslušnému orgánu. Jeho zodpovednosť v rámci organizácie spočíva v tom, že zabezpečuje, aby celá výroba prebiehala podľa požadovaných noriem a aby výrobná organizácia zodpovedala údajom a postupom uvedeným v popise podľa bodu 21.A.143;

2.

bola výrobnou organizáciou menovaná osoba alebo skupina osôb s príslušným oprávnením, ktorá zabezpečí zhodu organizácie s požiadavkami tejto prílohy I (časti 21). Také osoby budú konať pod priamym dohľadom zodpovedného manažéra uvedeného v bode 1. Menované osoby musia preukázať príslušné znalosti, vzdelanie a skúsenosti s plnením svojich povinností;

3.

personálu na všetkých úrovniach bola poskytnutá dostatočná právomoc tak, aby mohol plniť svoje pridelené povinnosti, a že existuje plná a účinná koordinácia v rámci výrobnej organizácie z hľadiska záležitostí týkajúcich sa letovej spôsobilosti, hluku, vypúšťania paliva a výfukových emisií;

d)

vzhľadom na personál vykonávajúci osvedčovanie, oprávnený výrobnou organizáciou podpisovať každý dokument vydaný podľa bodu 21.A.163 v rozsahu alebo podmienkach povolenia:

1.

znalosti, vzdelanie (vrátane iných funkcií v organizácii) a skúsenosti personálu vykonávajúceho osvedčovanie sú primerané plneniu ich pridelených povinností;

2.

výrobná organizácia vedie záznamy všetkých pracovníkov personálu vykonávajúceho osvedčovanie, ktoré obsahujú údaje v rozsahu ich oprávnenia;

3.

personál vykonávajúci osvedčovanie dostal podklady v rozsahu svojho oprávnenia.

21.A.147.   Zmeny v povolenej organizácii na výrobu

a)

Po vydaní povolenia organizácii na výrobu každú zmenu v povolenej organizácii na výrobu, ktorá je podstatná z hľadiska preukázania zhody alebo z hľadiska letovej spôsobilosti a charakteristík týkajúcich sa hluku, vypúšťania paliva a výfukových emisií výrobku, časti alebo zariadenia, najmä zmenu systému kvality, musí schváliť príslušný orgán. Žiadosť o povolenie pre organizáciu sa písomne predloží príslušnému orgánu a pred realizáciou zmeny príslušnému orgánu preukáže, že bude naďalej plniť ustanovenia tejto podčasti.

b)

Príslušný orgán stanoví podmienky, podľa ktorých môže organizácia s povolením na výrobu konať podľa tejto podčasti v priebehu takých zmien, ak príslušný orgán nezistí, že by platnosť povolenia mala byť pozastavená.

21.A.148.   Zmeny miesta

Zmena miesta výrobných zariadení organizácie s povolením na výrobu sa považuje za významnú a preto musí zodpovedať podmienkam bodu 21.A.147.

21.A.149.   Prenosnosť

Povolenie organizácie na výrobu nie je prenosné okrem prípadu, že je výsledkom zmeny vlastníctva, ktorá sa považuje za významnú na účely bodu 21.A.147.

21.A.151.   Podmienky povolenia

V podmienkach povolenia je uvedený rozsah práce a/alebo výrobky alebo kategórie častí a zariadení, na ktoré môže držiteľ uplatňovať svoje výsadné práva podľa bodu 21.A.163.

Tieto podmienky sa vydajú ako časť povolenia organizácie na výrobu.

21.A.153.   Zmeny podmienok povolenia

Každú zmenu podmienok povolenia schvaľuje príslušný orgán. Žiadosť o zmenu podmienok povolenia sa podáva vo forme a spôsobom, ktoré stanoví príslušný orgán. Žiadateľ musí spĺňať príslušné požiadavky tejto podčasti.

21.A.157.   Vyšetrenia

Výrobná organizácia musí prijať opatrenia, ktoré príslušnému orgánu umožnia vykonať akékoľvek vyšetrenia vrátane vyšetrení u partnerov a subdodávateľov, potrebné na stanovenie zhody a zachovania zhody s príslušnými požiadavkami tejto podčasti.

21.A.158.   Zistenia

a)

Ak sa zistí objektívny dôkaz preukazujúci nezhodu držiteľa povolenia organizácie na výrobu s príslušnými požiadavkami tejto prílohy I (časti 21), zistenia sa klasifikujú takto:

1.

zistením úrovne jedna je každá nezhoda s touto prílohou I (časťou 21), ktorá by mohla viesť k nekontrolovanej nezhode s príslušnými konštrukčnými údajmi a ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť lietadla;

2.

zistením úrovne dva je každá nezhoda s touto prílohou I (časťou 21), ktorá nie je klasifikovaná ako zistenie úrovne jedna.

b)

Zistením úrovne tri je každá skutočnosť, ktorá by mohla dokázateľne spôsobiť problémy, ktoré by mohli viesť k nezhode podľa písmena a).

c)

Po prijatí oznámenia o zisteniach v súlade s bodom 21.B.225:

1.

v prípade zistenia úrovne jedna, držiteľ povolenia organizácie na výrobu do 21 pracovných dní po písomnom potvrdení zistenia k spokojnosti príslušného úradu preukáže, že podnikol nápravné opatrenie;

2.

v prípade zistenia úrovne dva musí byť obdobie na nápravné opatrenie poskytnuté príslušným orgánom primerané povahe zistenia, no v žiadnom prípade nesmie byť spočiatku dlhšie než troch mesiacov. Za určitých okolností a v závislosti na povahe zistenia môže príslušný orgán predĺžiť trojmesačné obdobie za podmienky predloženia uspokojivého plánu nápravného opatrenia, dohodnutého s príslušným orgánom;

3.

zistenie úrovne tri nevyžaduje od držiteľa povolenia organizácie na výrobu prijatie okamžitého opatrenia.

d)

V prípade zistenia úrovne jedna alebo dva, povolenie organizácie na výrobu môže byť čiastočne alebo úplne obmedzené, jeho platnosť pozastavená alebo môže byť zrušené podľa bodu 21.B.245. Držiteľ povolenia organizácie na výrobu včas potvrdí prijatie rozhodnutia o obmedzení, pozastavení platnosti alebo zrušení povolenia.

21.A.159.   Obdobie trvania a zachovanie platnosti

a)

Povolenie organizácie na výrobu sa vydáva na neobmedzený čas. Stráca platnosť, ak:

1.

výrobná organizácia nie je schopná preukázať zhodu s príslušnými požiadavkami tejto podčasti alebo

2.

príslušnému orgánu držiteľ alebo ktorýkoľvek z jeho partnerov alebo subdodávateľov zabráni vykonávať vyšetrenia v súlade s bodom 21.A.157, alebo

3.

existuje dôkaz, že výrobná organizácia nemôže zachovať uspokojivú kontrolu výroby výrobkov, častí alebo zariadení v rámci povolenia, alebo

4.

výrobná organizácia už nespĺňa požiadavky bodu 21.A.133, alebo

5.

osvedčenie bolo odobraté alebo zrušené podľa bodu 21.B.245.

b)

Po odobratí alebo zrušení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu.

21.A.163.   Výsadné práva

Podľa podmienok povolenia vydaného v súlade s bodom 21.A.135 môže držiteľ povolenia organizácie na výrobu:

a)

vykonávať výrobné činnosti podľa tejto prílohy I (časti 21);

b)

v prípade úplného lietadla a po predložení vyhlásenia zhody (formulár 52 EASA) podľa bodu 21.A.174 bez ďalšieho preukazovania získať osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla a hlukové osvedčenie;

c)

v prípade ostatných výrobkov, častí alebo zariadení bez ďalšieho preukazovania vystaviť úradné uvoľňovacie osvedčenia (formulár 1 EASA);

d)

udržiavať nové lietadlo, ktoré vyrobil a z hľadiska údržby vystaviť osvedčenie o uvoľnení do prevádzky (formulár 53 EASA);

e)

podľa postupov dohodnutých s jeho príslušným orgánom pre výrobu v prípade lietadla, ktoré vyrobil, a ak výrobná organizácia sama na základe schválenia výrobnej organizácie (Production Organisation Approval – POA) kontroluje konfiguráciu lietadla a osvedčuje zhodu s návrhovými podmienkami schválenými pre let, vydávať letové povolenie v súlade s bodom 21.A.711 písm. c) vrátane schválenia letových podmienok v súlade s bodom 21.A.710 písm. b).

21.A.165.   Povinnosti držiteľa

Držiteľ povolenia organizácie na výrobu:

a)

zabezpečí, aby sa podľa bodu 21.A.143 predložený popis a dokumenty, ktoré sa k nej vzťahujú, používali ako základné pracovné dokumenty v rámci organizácie;

b)

udržiava výrobnú organizáciu v zhode s údajmi a postupmi zodpovedajúcimi povoleniu organizácie na výrobu;

c)

1.

stanoví predtým, než predloží vyhlásenie zhody príslušnému orgánu, že každé úplné lietadlo je zhodné s typovou konštrukciou a že je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku, alebo

2.

pred vydaním formulára 1 EASA na účely potvrdenia zhody so schválenými konštrukčnými údajmi stanoví, že ostatné výrobky, časti alebo zariadenia sú úplné, zodpovedajú schváleným konštrukčným údajom a že sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku, a navyše v prípade motorov podľa údajov poskytnutých držiteľom typového osvedčenia motora stanoví, že sa každý úplný motor zhoduje s príslušnými emisnými požiadavkami podľa bodu 21.A.18 písm. b) aktuálnymi ku dňu výroby motora, aby sa mohla osvedčiť zhoda s emisnými požiadavkami, alebo

3.

pred vydaním formulára 1 EASA ako osvedčenia o zhode stanoví, že ostatné výrobky, časti alebo vybavenie zodpovedajú príslušným údajom;

d)

zaznamená všetky údaje o vykonaných prácach;

e)

v záujme bezpečnosti zavedie a udržiava vnútorný systém hlásenia udalostí, aby bol možný zber a vyhodnotenie nahlásených správ, čo umožní identifikovať nepriaznivé trendy alebo odstrániť nedostatky a vyšetriť udalosti podliehajúce oznamovacej povinnosti. Tento systém bude obsahovať hodnotenie príslušných informácií týkajúcich sa udalostí a ďalšie postúpenie príslušných informácií;

f)

1.

držiteľovi typového osvedčenia alebo schválenia konštrukcie oznámi všetky prípady, keď boli u výrobkov, častí alebo zariadení uvoľnených výrobnou organizáciou následne zistené odchýlky od príslušných konštrukčných údajov, a vyšetrí ich spolu s držiteľom typového osvedčenia alebo schválenia konštrukcie, aby boli identifikované tie odchýlky, ktoré by mohli viesť k nebezpečnému stavu;

2.

agentúre a príslušnému orgánu členského štátu oznámi odchýlky, ktoré by mohli viesť k nebezpečnému stavu identifikovanému podľa bodu 1. Také hlásenia sa robia vo forme a spôsobom stanovenými agentúrou podľa bodu 21.A.3 písm. b) bodu 2 alebo schválenými príslušným orgánom členského štátu;

3.

ak držiteľ povolenia organizácie na výrobu koná ako dodávateľ inej výrobnej organizácie, oznámi tejto inej organizácii všetky prípady, keď výrobky, časti alebo vybavenie postúpil tejto inej organizácii a neskoršie bolo zistené, že majú prípadné odchýlky od príslušných konštrukčných údajov;

g)

poskytuje pomoc držiteľovi typového osvedčenia alebo schválenia konštrukcie pri všetkých opatreniach vzťahujúcich sa k vyrobeným výrobkom, častiam alebo vybaveniu z hľadiska zachovania letovej spoľahlivosti;

h)

zavedie systém archivovania, ktorý bude obsahovať požiadavky na jeho partnerov, dodávateľov a subdodávateľov, zabezpečí uchovávanie údajov použitých na zdôvodnenie zhody výrobkov, častí alebo zariadení. Také údaje sú k dispozícii príslušnému orgánu a uchovávajú sa, aby poskytli informácie potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti výrobkov, častí a zariadení;

i)

ak podľa podmienok povolenia držiteľ vystavuje osvedčenie o uvoľnení do prevádzky predtým než vystaví osvedčenie stanoví, že každé úplné lietadlo sa podrobilo nevyhnutnej údržbe a je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

j)

ak je to vhodné, na základe výsady bodu 21.A.163 písm. e), ustanoví podmienky, za ktorých možno vydať letové povolenie;

k)

ak je to vhodné, na základe výsadných práv podľa bodu 21.A.163 písm. e) určí zhodu s bodom 21.A.711 písm. c) a e) pred vydaním letového povolenia pre lietadlo.

PODČASŤ H –   OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21.A.171.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup vydania osvedčení o letovej spôsobilosti.

21.A.172.   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba alebo jej zástupca, pod ktorej menom je lietadlo registrované v členskom štáte (ďalej len „členský štát registrácie“) môže podľa tejto podčasti požiadať o letové osvedčenie pre toto lietadlo.

21.A.173.   Klasifikácia

Osvedčenia o letovej spôsobilosti sa klasifikuje takto:

a)

osvedčenia o letovej spôsobilosti sa vystavia pre lietadlo, ktoré zodpovedá typovému osvedčeniu, ktoré bolo vydané v súlade s touto prílohou I (časťou 21);

b)

obmedzené osvedčenia o letovej spôsobilosti sa vystavia pre lietadlo:

1.

ktoré zodpovedá obmedzenému typovému osvedčeniu vydanému v súlade s touto prílohou I (časťou 21), alebo

2.

ak sa agentúre preukáže, že lietadlo spĺňa osobitné technické podmienky osvedčovania letovej spôsobilosti zaručujúce primeranú bezpečnosť.

21.A.174.   Žiadosť

a)

Podľa bodu 21.A.172 žiadosť o osvedčenie o letovej spôsobilosti sa vyhotoví vo forme a spôsobom, ktoré stanoví príslušný orgán členského štátu registrácie.

b)

Každá žiadosť o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti musí obsahovať:

1.

požadovanú triedu osvedčenia o letovej spôsobilosti;

2.

vzhľadom na nové lietadlo:

i)

vyhlásenie zhody:

vydané podľa bodu 21.A.163 písm. b) alebo

vydané podľa bodu 21.A.130, ktorého platnosť overil príslušný orgán, alebo

pri dovezenom lietadle vyhlásenie podpísané vyvážajúcim orgánom, že lietadlo zodpovedá konštrukcii schválenej agentúrou;

ii)

správu o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania;

iii)

letovú príručku, ak to vyžaduje príslušný kód letovej spôsobilosti pre príslušné lietadlo;

3.

vzhľadom na používané lietadlo:

i)

pochádzajúce z členského štátu osvedčenie o overení letovej spôsobilosti vydané v súlade s časťou M;

ii)

pochádzajúce z nečlenského štátu:

vyhlásenie príslušného orgánu štátu, v ktorom je alebo bolo lietadlo registrované, o stave lietadla, pokiaľ ide o letovú spôsobilosť, v jeho registri v čase prevodu,

správu o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania,

letovú príručku, ak to vyžaduje príslušný kód letovej spôsobilosti pre príslušné lietadlo,

historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby lietadla vrátane všetkých obmedzení súvisiacich s obmedzeným osvedčením o letovej spôsobilosti podľa 21.B.327 písm. c),

odporúčanie na vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti alebo obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti a osvedčenia o overení letovej spôsobilosti po preskúšaní letovej spôsobilosti v súlade s časťou M.

c)

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, vyhlásenia uvedené v písmene b) bode 2 bode i) a písmene b) bode 3 bode ii) pri predvedení lietadla príslušnému orgánu členského štátu registrácie, nesmú byť staršie ako 60 dní.

21.A.175.   Jazyk

Príručky, štítky, zoznamy a označenie prístrojov a iné nevyhnutné informácie vyžadované príslušnými technickými podmienkami osvedčovania sa predložia v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Únie používaných príslušným orgánom členského štátu registrácie.

21.A.177.   Zmena alebo doplnenie, alebo úprava

Osvedčenie o letovej spôsobilosti môže byť zmenené alebo doplnené, alebo upravené len príslušným orgánom členského štátu registrácie.

21.A.179.   Prenosnosť a obnovenie v členských štátoch

a)

Pri zmene vlastníctva lietadla:

1.

ak zostáva lietadlo v tom istom registri, osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti zodpovedajúce len obmedzenému typovému osvedčeniu sa prenesú spolu s lietadlom;

2.

ak je lietadlo registrované v inom členskom štáte, osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti zodpovedajúce len obmedzenému typovému osvedčeniu sa vydá:

i)

po predložení predošlého osvedčenia o letovej spôsobilosti a platného osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vydaného podľa časti M a

ii)

ak sú splnené požiadavky bodu 21.A.175.

b)

Ak sa zmení vlastníctvo lietadla a lietadlo malo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré nie je v súlade s obmedzeným typovým osvedčením, musí sa osvedčenie o letovej spôsobilosti odovzdať spolu s lietadlom, pokiaľ lietadlo zostáva v tom istom registri, alebo musí byť vydané len s oficiálnym súhlasom príslušného orgánu členského štátu registrácie, do ktorej sa prevádza.

21.A.180.   Inšpekcie

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu registrácie držiteľ osvedčenia o letovej spôsobilosti poskytne prístup k lietadlu, ktorému bolo vydané osvedčenie o letovej spôsobilosti.

21.A.181.   Obdobie trvania a zachovanie platnosti

a)

Osvedčenie o letovej spôsobilosti sa vydáva na časovo neobmedzené obdobie. Ostáva platné pokiaľ:

1.

zodpovedá príslušnej typovej konštrukcii a požiadavkám zachovania letovej spôsobilosti a

2.

lietadlo zostáva v tom istom registri a

3.

typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie, na základe ktorého bolo vydané, nebolo vyhlásené za neplatné podľa bodu 21.A.51;

4.

osvedčenie nebolo odobraté alebo zrušené podľa bodu 21.B.330.

b)

Po odobratí alebo zrušení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu členského štátu registrácie.

21.A.182.   Identifikácia lietadla

Každý žiadateľ o osvedčenie o letovej spôsobilosti podľa tejto podčasti preukáže, že jeho lietadlo je označené v súlade s podčasťou Q.

PODČASŤ I –   HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21.A.201.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup vydania hlukových osvedčení.

21.A.203.   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba alebo je zástupca, pod ktorej menom je lietadlo registrované v členskom štáte (ďalej len „členský štát registrácie“) môže podľa tejto podčasti požiadať o hlukové osvedčenie pre toto lietadlo.

21.A.204.   Žiadosť

a)

Podľa bodu 21.A.203 žiadosť o hlukové osvedčenie vyhotoví vo forme a spôsobom, ktoré stanoví príslušný orgán členského štátu registrácie.

b)

Každá žiadosť o hlukové osvedčenie musí obsahovať:

1.

vzhľadom na nové lietadlo:

i)

vyhlásenie zhody:

vydané podľa bodu 21.A.163 písm. b) alebo

vydané podľa bodu 21.A.130, ktorého platnosť overil príslušný orgán, alebo

pri dovezenom lietadle, vyhlásenie podpísané vyvážajúcim orgánom, že lietadlo zodpovedá konštrukcii schválenej agentúrou, a

ii)

informácie o hluku stanovené v súlade s príslušnými požiadavkami na hluk;

2.

vzhľadom na používané lietadlo:

i)

informácie o hluku stanovené v súlade s príslušnými požiadavkami na hluk a

ii)

historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby lietadla.

c)

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, vyhlásenia uvedené v písmene b) bode 1 pri predvedení lietadla príslušnému orgánu členského štátu registrácie, nesmú byť staršie ako 60 dní.

21.A.207.   Zmena alebo doplnenie, alebo úprava

Hlukové osvedčenie môže zmeniť alebo doplniť, alebo upraviť len príslušný orgán členského štátu registrácie.

21.A.209.   Prenosnosť a obnovenie v členských štátoch

Pri zmene vlastníctva lietadla:

a)

ak zostáva lietadlo v tom istom registri, hlukové osvedčenie sa prenesie spolu s lietadlom, alebo

b)

ak sa lietadlo prevedie do registra iného členského štátu, hlukové osvedčenie sa vystaví po predložení predošlého hlukového osvedčenia.

21.A.210.   Inšpekcie

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu registrácie alebo na žiadosť agentúry držiteľ hlukového osvedčenia na účely inšpekcie umožní prístup k lietadlu, pre ktoré bolo vydané hlukové osvedčenie.

21.A.211.   Obdobie trvania a zachovanie platnosti

a)

Hlukové osvedčenie sa vydáva na časovo neobmedzené obdobie. Ostáva platné pokiaľ:

1.

zodpovedá príslušnej typovej konštrukcii, požiadavkám na ochranu životného prostredia a na zachovanie letovej spôsobilosti;

2.

lietadlo zostáva v tom istom registri a

3.

typové osvedčenie alebo obmedzené typové osvedčenie, na základe ktorého bolo vydané, nebolo vyhlásené za neplatné podľa bodu 21.A.51;

4.

osvedčenie nebolo odobraté alebo zrušené podľa bodu 21.B.430.

b)

Po odobratí alebo zrušení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu členského štátu registrácie.

PODČASŤ J –   POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA PROJEKTOVANIE

21.A.231.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup povolenia organizácie na projektovanie a pravidlá, ktorými sa riadia práva a povinnosti žiadateľov o také povolenie alebo držiteľov takého povolenia.

21.A.233.   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba („organizácia“), môže požiadať o povolenie podľa tejto podčasti:

a)

v súlade s bodmi 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B alebo 21.A.602B alebo

b)

na schválenie malých zmien alebo menších opráv, ak sa to požaduje na účely získania výsadných práv podľa bodu 21.A.263.

21.A.234.   Žiadosť

Každá žiadosť o povolenia organizácie na projektovanie sa podáva príslušnému orgánu vo forme a spôsobom stanovenými agentúrou a musí obsahovať hlavné črty informácií vyžadovaných podľa bodu 21.A.243 a podmienky povolenia podľa bodu 21.A.251.

21.A.235.   Vydanie povolenia organizácie na projektovanie

Organizácia má nárok na povolenie organizácie na projektovanie vydané agentúrou, ak preukázala splnenie príslušných požiadaviek podľa tejto podčasti.

21.A.239.   Systém zabezpečenia konštrukcie

a)

Projekčná organizácia musí preukázať, že zaviedla a môže udržiavať systém zabezpečenia konštrukcie na účely kontroly a dohľadu nad konštrukciou, zmenami konštrukcie, výrobkom, časťou a vybavením, ktoré sú predmetom žiadosti. Tento systém zabezpečenia konštrukcie musí byť taký, aby organizácia mohla:

1.

zabezpečiť, že výrobky, časti a vybavenie alebo zmeny ich konštrukcie budú zodpovedať príslušnej základni typového osvedčovania a požiadavkám na ochranu životného prostredia, a

2.

zabezpečiť dostatočné plnenie povinností v súlade:

i)

s príslušnými ustanoveniami tejto prílohy I (časti 21) a

ii)

s podmienkami povolenia vydanými podľa bodu 21.A.251;

3.

nezávisle monitorovať zhodu a primeranosť zdokumentovaných postupov systému. Toto monitorovanie musí obsahovať systém spätného podávania správ osobe alebo skupine osôb zodpovedným za zabezpečenie nápravných opatrení.

b)

Systém zabezpečenia konštrukcie musí obsahovať nezávislú kontrolnú funkciu preukazovania zhody, na základe ktorej organizácia predloží agentúre vyhlásenia zhody a súvisiacu dokumentáciu.

c)

Projekčná organizácia musí špecifikovať spôsob, akým overuje prijateľnosť konštruovaných častí alebo zariadení, alebo úloh plnených partnermi alebo subdodávateľmi podľa metód, ktoré sú predmetom písomných pokynov.

21.A.243.   Údaje

a)

Projekčná organizácia predloží agentúre príručku popisujúcu, priamo alebo pomocou krížových odkazov, organizáciu, príslušné postupy a výrobky alebo zmeny týkajúce sa vyvíjaných výrobkov.

b)

Ak akékoľvek časti alebo vybavenie, alebo akékoľvek zmeny výrobkov vyvíja partnerská organizácia alebo subdodávatelia, príručka musí obsahovať vyhlásenie o tom, ako môže projekčná organizácia za všetky časti alebo vybavenie zaručiť zhodu požadovanú podľa bodu 21.A.239 písm. b) a musí obsahovať, priamo alebo pomocou krížových odkazov, popisy a informácie o projekčných aktivitách a o organizácii týchto partnerov alebo subdodávateľov v rozsahu, v akom je to potrebné na vyhotovenie tohto vyhlásenia.

c)

Príručka sa môže v prípade potreby zmeniť a doplniť tak, aby bol zachovaný aktuálny popis organizácie a kópie zmien a doplnkov sa poskytnú agentúre.

d)

Projekčná organizácia predloží vyhlásenie o kvalifikácii a skúsenostiach vedenia organizácie a ostatných osôb zodpovedných za prijímanie rozhodnutí, ktoré majú vplyv na letovú spôsobilosť a ochranu životného prostredia v organizácii.

21.A.245.   Požiadavky na povolenie

Projekčná organizácia musí na základe informácií predložených v súlade s bodom 21.A.243 preukázať, že okrem dodržania požiadaviek 21.A.239:

a)

počet pracovníkov všetkých technických oddelení je dostatočný, pracovníci majú dostatočné skúsenosti a bola im poskytnutá primeraná právomoc, aby mohli plniť svoje pridelené úlohy a aby s primeranými priestormi, zariadeniami a vybavením mohli z hľadiska výrobku splniť ciele týkajúce sa letovej spôsobilosti a ochrany životného prostredia;

b)

existuje plná a účinná koordinácia medzi oddeleniami a v rámci oddelení z hľadiska záležitostí týkajúcich sa letovej spôsobilosti a ochrany životného prostredia.

21.A.247.   Zmeny v systéme zabezpečenia konštrukcie

Po vydaní povolenia organizácie na projektovanie, každú zmenu systému zabezpečenia konštrukcie, ktorá je dôležitá pre preukázanie zhody, letovej spôsobilosti a ochrany životného prostredia výrobku, schvaľuje agentúra. Žiadosť o povolenie sa predkladá písomne agentúre a projekčná organizácia predložením navrhovaných zmien príručky a pred zavedením zmeny agentúre preukáže, že aj po zavedení zmeny bude naďalej plniť požiadavky tejto podčasti.

21.A.249.   Prenosnosť

Povolenie organizácie na projektovanie je neprenosné s výnimkou zmeny vlastníctva, ktorá sa považuje za významnú na účely bodu 21.A.247.

21.A.251.   Podmienky povolenia

V podmienkach povolenia musia byť uvedené typy projekčných prác, kategórie výrobkov, častí a zariadení, ktoré sú predmetom povolenia organizácie na projektovanie a funkcie a povinnosti, ktoré organizácie s povolením na projektovanie vykonáva z hľadiska letovej spôsobilosti a charakteristík hluku, vypúšťania paliva a výfukových emisií výrobku. Na povolenie organizácie na projektovanie pokrývajúce typové osvedčovanie alebo schválenie ETSO pre pomocnú energetickú jednotku (APU), musia podmienky povolenia obsahovať okrem toho zoznam výrobkov alebo APU. Tieto podmienky sa vydajú ako časť povolenia organizácie na projektovanie.

21.A.253.   Zmeny podmienok povolenia

Každú zmenu podmienok povolenia schvaľuje agentúra. Žiadosť o zmenu podmienok povolenia sa podáva vo forme a spôsobom, ktoré stanoví agentúra. Projekčná organizácia musí spĺňať príslušné požiadavky tejto podčasti.

21.A.257.   Vyšetrenia

a)

Projekčná organizácia musí prijať opatrenia, ktoré agentúre umožnia vykonať akékoľvek vyšetrenia vrátane vyšetrení u partnerov alebo subdodávateľov potrebné na stanovenie zhody a zachovania zhody s príslušnými požiadavkami tejto podčasti.

b)

Projekčná organizácia umožní agentúre preskúmať každú správu, vykonať akúkoľvek inšpekciu alebo zúčastniť sa letových a pozemných testov, potrebných na overenie platnosti vyhlásení zhody, predložených žiadateľom podľa bodu 21.A.239 písm. b).

21.A.258.   Zistenia

a)

Ak sa zistí objektívny dôkaz preukazujúci nezhodu držiteľa povolenia organizácie na projektovanie s príslušnými požiadavkami tejto prílohy I (časti 21), zistenia sa klasifikujú takto:

1.

zistením úrovne jedna je každá nezhoda s touto prílohou I (časťou 21), ktorá by mohla viesť k nekontrolovanej nezhode s príslušnými požiadavkami a ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť lietadla;

2.

zistením úrovne dva je každá nezhoda s touto prílohou I (časťou 21), ktorá nie je klasifikovaná ako zistenie úrovne jedna.

b)

Zistením úrovne tri je každá skutočnosť, ktorá by mohla dokázateľne spôsobiť problémy, ktoré by mohli viesť k nezhode podľa písmena a).

c)

Po prijatí oznámenia o zisteniach podľa príslušných administratívnych postupov stanovených agentúrou:

1.

v prípade zistenia úrovne jedna, držiteľ povolenia organizácie na projektovanie do 21 pracovných dní po písomnom potvrdení zistenia preukáže, že podnikol nápravné opatrenie k spokojnosti agentúre;

2.

v prípade zistenia úrovne dva musí byť obdobie na nápravné opatrenie poskytnuté agentúrou primerané povahe zistenia, no v žiadnom prípade nesmie byť spočiatku dlhšie než tri mesiace. Za určitých okolností a v závislosti na povahe zistenia, môže agentúra predĺžiť trojmesačné obdobie za podmienky predloženia uspokojivého plánu nápravného opatrenia, dohodnutého s agentúrou;

3.

zistenie úrovne tri nevyžaduje od držiteľa povolenia organizácie na projektovanie prijatie okamžitého opatrenia.

d)

V prípade zistenia úrovne jedna alebo dva, môže byť platnosť povolenia organizácie na projektovanie čiastočne alebo úplne pozastavená alebo môže byť zrušené podľa príslušného administratívneho postupu stanoveného agentúrou. Držiteľ povolenia organizácie na projektovanie včas potvrdí prijatie rozhodnutia o pozastavení platnosti alebo zrušení povolenia organizácie na projektovanie.

21.A.259.   Obdobie trvania a zachovanie platnosti

a)

Povolenie organizácie na projektovanie sa vydáva na neobmedzený čas. Stáva sa neplatným, ak:

1.

projekčná organizácia nie je schopná preukázať zhodu s príslušnými požiadavkami tejto podčasti, alebo

2.

agentúre držiteľ alebo ktorýkoľvek z jeho partnerov alebo subdodávateľov zabráni vykonávať vyšetrenia v súlade s bodom 21.A.257, alebo

3.

existuje dôkaz, že projekčná organizácia nemôže zachovať uspokojivú kontrolu a dohľad nad projektovaním výrobkov alebo nad ich zmenami podľa povolenia, alebo

4.

osvedčenie bolo odobraté alebo zrušené podľa príslušných administratívnych postupov stanovených agentúrou.

b)

Po odobratí alebo zrušení sa osvedčenie vráti agentúre.

21.A.263.   Výsadné práva

a)

Držiteľ povolenia organizácie na projektovanie je oprávnený vykonávať projektové činnosti podľa tejto prílohy I (časti 21) a v rámci rozsahu platnosti povolenia.

b)

S výhradou uplatňovania bodu 21.A.257 písm. b) agentúra prijme bez ďalšieho overovania tieto dokumenty o zhode, ktoré predkladá žiadateľ pre získanie:

1.

schválenia letových podmienok potrebných na letové povolenie, alebo

2.

typového osvedčenia alebo schválenia významných zmien typového projektu, alebo

3.

doplnkového typového osvedčenia, alebo

4.

schválenie ETSO podľa bodu 21.A.602B písm. b) bodu 1, alebo

5.

schválenia postupu väčšej opravy.

c)

Držiteľ povolenia organizácie na projektovanie je oprávnený, v rámci podmienok povolenia a podľa príslušných postupov systému zabezpečenia konštrukcie:

1.

klasifikovať zmeny typovej konštrukcie a opravy ako „závažné“ a „malé“;

2.

schvaľovať menšie zmeny typovej konštrukcie a menšie opravy;

3.

vydávať informácie alebo pokyny obsahujúce toto vyhlásenie: Technický obsah tohto dokumentu je schválený na základe DOA ref EASA.21J. [XXXX];

4.

schvaľovať malé revízie letovej príručky a dodatky, ako aj vydávať také revízie, pričom budú obsahovať toto vyhlásenie: Revízia č. [YY] letovej príručky (alebo dodatku) ref. [ZZ] je schválená na základe DOA ref. EASA.21J. [XXXX];

5.

schvaľovať postup väčšej opravy výrobkov alebo pomocných energetických jednotiek, na ktoré vlastní typové osvedčenie alebo doplnkové typové osvedčenie, alebo schválenie ETSO;

6.

schvaľovať podmienky, za ktorých možno vydať letové povolenie v súlade s bodom 21.A.710 písm. a) bodom 2, s výnimkou letových povolení, ktoré sa majú vydať na účely bodu 21.A.701 písm. a) bodu 15;

7.

vydávať letové povolenie v súlade s bodom 21.A.711 písm. b) lietadlu, ktorý skonštruoval alebo upravil, alebo pre ktoré schválil podľa bodu 21.A.263 písm. c) bodu 6 podmienky, za ktorých je možné vydať letové povolenie, a v prípade, že organizácia na projektovanie sama kontroluje podľa svojho povolenia organizácie na projektovanie konfiguráciu lietadla a overuje zhodu s podmienkami konštrukcie schválenými pre let.

21.A.265.   Povinnosti držiteľa

Držiteľ povolenia organizácie na projektovanie:

a)

udržiava príručku v zhode so systémom zabezpečenia konštrukcie;

b)

zabezpečí, aby sa táto príručka v organizácii používala ako základný pracovný dokument;

c)

stanoví, že konštrukcia výrobkov alebo ich zmeny alebo opravy zodpovedajú príslušným požiadavkám a nemajú žiadne nebezpečné vlastnosti;

d)

s výnimkou malých zmien alebo opráv schválených na základe výsadných práv podľa bodu 21.A.263 poskytne agentúre vyhlásenia a súvisiacu dokumentáciu, potvrdzujúce zhodu s písmenom c);

e)

poskytne agentúre informácie alebo pokyny týkajúce sa požadovaných opatrení podľa bodu 21.A.3B;

f)

ak je to vhodné, na základe výsady bodu 21.A.263 písm. c) bodu 6 ustanoví podmienky, za ktorých možno vydať letové povolenie;

g)

ak je to vhodné, na základe výsadných práv podľa bodu 21.A.263 písm. c) bodu 7 určí zhodu s bodom 21.A.711 písm. b) a e) pred vydaním letového povolenia pre lietadlo.

PODČASŤ K –   ČASTI A ZARIADENIA

21.A.301.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup týkajúci sa schválenia častí a zariadení.

21.A.303.   Zhoda s príslušnými požiadavkami

Preukázanie zhody častí a zariadení, ktoré sa majú inštalovať v typovo osvedčovanom výrobku, sa vykoná:

a)

v spojení s postupmi typového osvedčovania podľa podčastí B, D alebo E za výrobok, v ktorom sa majú inštalovať, alebo

b)

prípadne podľa schvaľovacích postupov ETSO podčasti Q, alebo

c)

v prípade štandardných častí, v súlade s úradne uznanými štandardmi.

21.A.305.   Schválenie častí a zariadení

Vo všetkých prípadoch, v ktorých právo Únie alebo opatrenia agentúry vyžadujú schválenie časti alebo zariadenia, musí časť alebo vybavenie spĺňať príslušné ETSO alebo iné špecifikácie, uznané agentúrou v danom prípade za rovnocenné.

21.A.307.   Uvoľnenie častí a zariadení na inštalovanie

Časť alebo vybavenie sa smú inštalovať v typovo osvedčovanom výrobku, ak sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku a ak:

a)

sú sprevádzané úradným osvedčením o uvoľnení (formulár 1 EASA) osvedčujúcim, že položka bola vyrobená v súlade so schválenými konštrukčnými údajmi výrobku, a sú označené v súlade s podčasťou Q alebo

b)

sú štandardnou časťou, alebo

c)

v prípade lietadiel ELA1 alebo ELA2 sú časťou alebo zariadením, ktoré:

1.

nemajú obmedzenú životnosť a nie sú ani časťou primárnej štruktúry ani časťou zariadenia na riadenie letu;

2.

sú vyrobené v zhode s príslušnou konštrukciou;

3.

sú označené v súlade s podčasťou Q;

4.

sú identifikované na inštaláciu v konkrétnom lietadle;

5.

sa majú inštalovať v lietadle, v prípade ktorého vlastník overil zhodu s podmienkami 1 až 4 a prijal zodpovednosť za túto zhodu.

(PODČASŤ L – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ M –   OPRAVY

21.A.431A.   Rozsah pôsobnosti

a)

Táto podčasť stanovuje postup schválenia opravy a práva a povinnosti držiteľov takéhoto schválenia alebo žiadateľov o takéto schválenie.

b)

V tejto podčasti sa definujú štandardné opravy, ktoré nepodliehajú postupu schvaľovania podľa tejto podčasti.

c)

„Oprava“ znamená každé odstránenie poškodenia a/alebo obnovu stavu letovej spôsobilosti potom, čo výrobca uvoľní výrobok, časť alebo vybavenie do prevádzky.

d)

Odstránenie poškodenia výmenou častí alebo zariadení bez toho, aby boli potrebné konštrukčné práce sa považuje za údržbu, a preto si podľa tejto prílohy I (časti 21) nevyžaduje schválenie.

e)

Oprava predmetu ETSO iného ako pomocná energetická jednotka (APU) sa považuje za zmenu konštrukcie ETSO, a preto sa musí postupovať podľa bodu 21.A.611.

21A.431B.   Štandardné opravy

a)

Štandardné opravy sú opravy:

1.

pokiaľ ide:

i)

o lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 5 700 kg alebo menšou;

ii)

o rotorové lietadlá s MTOM 3 175 kg alebo menšou;

iii)

o vetrone, motorové vetrone, balóny a vzducholode v zmysle definície ELA1 alebo ELA2;

2.

ktoré sa riadia konštrukčnými údajmi zahrnutými do technických podmienok osvedčovania vydaných agentúrou, ktoré obsahujú prijateľné metódy, techniky a postupy na vykonávanie a identifikáciu štandardných opráv vrátane súvisiacich pokynov týkajúcich sa letovej spôsobilosti, a

3.

ktoré nie sú v rozpore s údajmi držiteľov typového osvedčenia.

b)

Na štandardné opravy sa nevzťahujú body 21A.432A až 21A.451.

21.A.432A.   Oprávnenosť

a)

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázala alebo ešte preukazuje svoju spôsobilosť podľa bodu 21.A.432B, môže požiadať o schválenie postupu väčšej opravy podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

b)

Každá fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o schválenie postupu menšej opravy.

21.A.432B.   Preukázanie spôsobilosti

a)

Držiteľ schválenia postupu väčšej opravy preukazuje svoju spôsobilosť vlastníctvom povolenia organizácie na projektovanie vydaného agentúrou v súlade s podčasťou J.

b)

Odchylne od ustanovenia písmena a) môže žiadateľ, ako alternatívu postupu preukázania svojej spôsobilosti, požiadať agentúru o písomný súhlas s používaním postupov, pri ktorých uvedie špecifické konštrukčné praktiky, zdroje a sled činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zhody s touto podčasťou.

c)

Odchylne od písmen a) a b) môže žiadateľ požiadať agentúru o schválenie jeho programu osvedčovania, v ktorom sa uvádzajú špecifické konštrukčné praktiky, zdroje a sled činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zhody s touto prílohou I (časťou 21) v prípade opravy výrobku v zmysle definície v bode 21A.14 písm. c).

21.A.433.   Postup opravy

a)

Žiadateľ o schválenie postupu väčšej opravy:

1.

preukáže zhodu so základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia formou odkazu v typovom osvedčení alebo doplnkovom typovom osvedčení, alebo schválení ETSO pre APU, alebo požiadavkami platnými ku dňu žiadosti (o schválenie postupu opravy) spolu s akýmikoľvek zmenami a doplnkami tých technických podmienok osvedčovania alebo osobitných podmienok, ktoré agentúra považuje za potrebné na zaručenie úrovne bezpečnosti rovnocennej úrovni stanovenej základňou typového osvedčovania zahrnutej odkazom v typovom osvedčení, doplnkovom typovom osvedčení alebo schválení ETSO pre APU;

2.

predloží všetky potrebné podstatné údaje, ak to agentúra vyžaduje;

3.

vyhlási zhodu s osvedčovacími požiadavkami a požiadavkami na ochranu životného prostredia podľa písmena a) bodu 1.

b)

Ak nie je žiadateľ držiteľom typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia alebo schválenia ETSO pre APU, môže splniť požiadavky písmena a) použitím svojich vlastných zdrojov alebo zodpovedajúcou dohodou s držiteľom typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia alebo schválenia ETSO pre APU.

21.A.435.   Klasifikácia opráv

a)

Oprava môže byť „závažná“ alebo „malá“. Klasifikácia sa vykoná v súlade s kritériami 21.A.91 pre zmenu typovej konštrukcie.

b)

Opravu klasifikuje ako „závažnú“ alebo „malú“ podľa písmena a) buď:

1.

agentúra, alebo

2.

príslušná organizácia s povolením na projektovanie podľa postupu dohodnutého s agentúrou.

21.A.437.   Vydanie schválenia postupu opravy

Ak bolo vyhlásené a preukázané, že postup opravy spĺňa príslušné technické podmienky osvedčovania a požiadavky na ochranu životného prostredia podľa bodu 21.A.433 písm. a) bodu 1, schváli ho:

a)

agentúra, alebo

b)

príslušná organizácia s povolením na projektovanie, ktorá je súčasne držiteľom typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia, alebo schválenia ETSO pre APU podľa postupu dohodnutého s agentúrou, alebo

c)

len pri malých opravách príslušná organizácia s povolením na projektovanie podľa postupu dohodnutého s agentúrou.

21.A.439.   Výroba opravárenských dielcov

Časti a vybavenie používané na opravy sa musia vyrobiť v súlade s výrobnými údajmi vychádzajúcimi zo všetkých nevyhnutných projekčných údajov poskytnutých držiteľom schválenia postupu opravy:

a)

podľa podčasti F, alebo

b)

príslušnou organizáciou, ktorá má povolenie v súlade s podčasťou G, alebo

c)

príslušnou organizáciou s povolením na údržbu.

21.A.441.   Vykonanie opravy

a)

Oprava sa vykonáva v súlade s časťou M alebo prípadne časťou 145 alebo ju vykonáva organizácia s povolením na výrobu v súlade s podčasťou G v rámci výsadných práv podľa bodu 21.A.163 písm. d).

b)

Projekčná organizácia odovzdá organizácii vykonávajúcej opravu všetky potrebné pokyny na inštalovanie.

21.A.443.   Obmedzenia

Postup opravy môže byť schválený s obmedzeniami a v takom prípade schválenie postupu opravy musí obsahovať všetky nevyhnutné pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny a obmedzenia odovzdá držiteľ schválenia postupu opravy vykonávateľovi opravy v súlade s postupom dohodnutým s agentúrou.

21.A.445.   Neopravené poškodenie

a)

Ak poškodené výrobky, časti alebo zariadenia ostali neopravené a táto skutočnosť nie je zachytená už schválenými údajmi, posúdenie poškodenia z hľadiska jeho dôsledkov pre letovú spôsobilosť môže robiť len:

1.

agentúra alebo

2.

organizácia s povolením na projektovanie podľa postupu dohodnutého s agentúrou.

Všetky nevyhnutné obmedzenia sa spracovávajú v súlade postupmi podľa bodu 21.A.443.

b)

Ak organizácia posudzujúca poškodenie podľa písmena a) nie je ani agentúrou ani držiteľom typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčeni,a ani schválenia ETSO pre APU, dokáže, že disponuje informáciami, na ktorých je posúdenie založené, ktoré pochádzajú buď z jej vlastných zdrojov, alebo ich získala na základe dohody s držiteľom typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia alebo schválenia ETSO pre APU alebo výrobcom.

21.A.447.   Vedenie záznamov

Za každú opravu všetky príslušné informácie, výkresy, testovacie správy, pokyny a obmedzenia vydané v súlade s bodom 21.A.443, zdôvodnenie klasifikácie a dôkaz o schválení konštrukcie:

a)

vedie držiteľ schválenia postupu opravy tak, aby boli agentúre k dispozícii, a

b)

uchováva držiteľ schválenia postupu opravy tak, aby mohol poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti opravených výrobkov, častí a zariadení.

21.A.449.   Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

a)

Držiteľ schválenia postupu opravy dodá aspoň jednu sadu zmien pokynov na zachovanie letovej spôsobilosti obsahujúcich popisné údaje a sprievodné pokyny vypracované v súlade s príslušnými požiadavkami, ktoré sú výsledkom postupu opravy, každému prevádzkovateľovi lietadla, na ktorom sa oprava vykonala. Opravený výrobok, časť alebo vybavenie sa môže uvoľniť do prevádzky pred dokončením zmien týchto pokynov, avšak len na obmedzené obdobie prevádzky a po dohode s agentúrou. Také zmeny pokynov budú na požiadanie k dispozícii každej osobe, od ktorej sa vyžaduje zhoda s ktoroukoľvek z podmienok takých zmien pokynov. Dostupnosť niektorých príručiek alebo časti zmien pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré sa týkajú generálnej revízie alebo inej formy väčšej údržby sa môže oneskoriť až do doby, kým výrobok nebol uvedený do prevádzky, aleo musia byť dostupné predtým, než ktorýkoľvek výrobok dosiahne príslušný počet letových hodín alebo cyklov.

b)

Ak držiteľ schválenia postupu opravy aktualizuje také zmeny pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti potom, čo bola schválená prvá oprava, takú aktualizáciu poskytne každému prevádzkovateľovi a na požiadanie ju poskytne k dispozícii každej osobe, od ktorej sa vyžaduje zhoda s ktoroukoľvek z podmienok takých zmien pokynov. Program popisujúci spôsob realizácie zmien pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti sa predloží agentúre.

21.A.451.   Povinnosti a označenie EPA

a)

Každý držiteľ schválenia postupu závažnej opravy:

1.

preberá povinnosti:

i)

uložené v bodoch 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 a 21.A.449;

ii)

ktoré následne plní v spolupráci s držiteľom typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia a schválenia ETSO pre APU podľa bodu 21.A.433 písm. b);

2.

uvedie označenie vrátane písmen EPA v súlade s bodom 21.A.804 písm. a).

b)

Okrem držiteľov typových osvedčení alebo schválení pre APU, pre ktorých platia ustanovenia bodu 21.A.44, držiteľ schválenia postupu menšej opravy:

1.

preberá povinnosti uložené v bodoch 21.A.4, 21.A.447 a 21.A.449 a

2.

uvedie označenie, vrátane písmen EPA v súlade s bodom 21.A.804 písm. a).

(PODČASŤ N – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ O –   EURÓPSKE TECHNICKÉ ŠTANDARDNÉ SCHVÁLENIA

21.A.601.   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup vydania schválenia ETSO a pravidlá vzťahujúce sa k právam a povinnostiam držiteľov takýchto schválení alebo žiadateľov o ne.

21.A.602A.   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zhotovuje alebo plánuje zhotoviť predmet ETSO a ktorá preukázala alebo ešte preukazuje svoju spôsobilosť v súlade s bodom 21.A.602B, môže požiadať o Európske technické štandardné schválenie.

21.A.602B.   Preukázanie spôsobilosti

Každý žiadateľ o schválenie ETSO preukáže svoju spôsobilosť takto:

a)

na výrobu: vlastníctvom povolenia organizácie na výrobu vydaného agentúrou v súlade s podčasťou G alebo dodržaním postupov podľa podčasti F a

b)

na projektovanie:

1.

pre pomocnú energetickú jednotku, vlastníctvom povolenia organizácie na projektovanie výrobku vydaného agentúrou v súlade s podčasťou J;

2.

pre ostatné predmety, použitím postupov s uvedením špecifickej konštrukčnej praxe, zdrojov a sledu činností potrebných na splnenie požiadaviek tejto prílohy I (časti 21).

21.A.603.   Žiadosť

a)

Žiadosť o schválenie ETSO sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra a musí obsahovať hlavné črty informácií vyžadovaných podľa bodu 21.A.605.

b)

Ak sa očakávajú série malých zmien v súlade s bodom 21.A.611, žiadateľ uvedie vo svojej žiadosti číslo základného modelu príslušného predmetu a zodpovedajúce čísla prislúchajúcich konštrukčných častí, za nimi otvorené zátvorky čo znamená, že sa budú vždy v prípade potreby pridávať písmená alebo číslice (alebo oboje) meniace príponu.

21.A.604.   Schválenie ETSO pre pomocnú energetickú jednotku (APU)

Vzhľadom na schválenie ETSO pre pomocnú energetickú jednotku:

a)

sa uplatňujú body 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33 a 21.A.44 odchylne od bodov 21.A.603, 21.A.606 písm. c), 21.A.610 a 21.A.615, avšak namiesto typového osvedčenia sa podľa bodu 21.A.606 vystaví schválenie ETSO;

b)

podčasť D alebo E tejto časti sa uplatňuje pri schválení konštrukčných zmien odchylne od bodu 21.A.611. Ak sa použije podčasť E, namiesto doplnkového typového osvedčenia sa vystaví samostatné schválenie ETSO;

c)

podčasť M sa vzťahuje na schválenie postupu opravy.

21.A.605.   Požadované údaje

Žiadateľ predloží agentúre tieto dokumenty:

a)

vyhlásenie zhody potvrdzujúce, že žiadateľ splnil požiadavky tejto podčasti;

b)

vyhlásenie o konštrukcii a výkone (DDP);

c)

jednu kópiu technických údajov požadovaných podľa príslušného ETSO;

d)

popis (alebo odkaz na popis) uvedený v bode 21.A.143 na účely získania príslušného povolenia organizácie na výrobu podľa podčasti G alebo príručku (alebo odkaz na príručku) uvedenú v bode 21.A.125A písm. b) na účely výroby podľa podčasti F bez povolenia organizácie na výrobu;

e)

pre pomocnú energetickú jednotku (APU), príručku (alebo odkaz na príručku) uvedenú v bode 21.A.243 na účely získania príslušného povolenia organizácie na projektovanie podľa podčasti J;

f)

pre všetky ostatné predmety, postupy uvedené v bode 21.A.602B písm. b) bode 2.

21.A.606.   Vydanie schválenia ETSO

Žiadateľ je oprávnený požiadať o vydanie schválenia ETSO:

a)

po preukázaní svojej spôsobilosti v súlade s bodom 21.A.602B a

b)

po preukázaní, že predmet zodpovedá technickým podmienkam príslušného ETSO a predložení zodpovedajúceho vyhlásenia zhody;

c)

po výslovnom vyhlásení, že je pripravený splniť ustanovenia bodu 21.A.609.

21.A.607.   Výsadné práva schválenia ETSO

Držiteľ schválenia ETSO je oprávnený vyrábať a označovať predmet vhodným označením ETSO.

21.A.608.   Vyhlásenie o konštrukcii a výkone (DDP)

a)

DDP (Declaration of Design and Performance) musí obsahovať aspoň tieto informácie:

1.

informácie zodpovedajúce bodu 21.A.31 písm. a) a b), označujúce predmet a jeho konštrukciu a testovací štandard;

2.

pokiaľ je to potrebné, menovitý výkon predmetu buď priamo, alebo pomocou odkazu na iné doplňujúce dokumenty;

3.

vyhlásenie zhody potvrdzujúce, že predmet zodpovedá príslušnému ETSO;

4.

odkaz na príslušné správy o testoch;

5.

odkaz na príslušné príručky údržby, generálnej revízie a opravy;

6.

stupeň zhody, ak ETSO pripúšťa rôzne stupne zhody;

7.

zoznam odchýlok uznaných v súlade s bodom 21.A.610.

b)

DDP podpíše držiteľ schválenia ETSO alebo jeho splnomocnený zástupca a uvedie dátum.

21.A.609.   Povinnosti držiteľov schválení ETSO

Držiteľ schválenia ETSO podľa tejto podčasti musí:

a)

vyrobiť každý predmet v súlade s podčasťou G alebo podčasťou F aby bolo zabezpečené, že každý dokončený predmet zodpovedá svojim konštrukčným údajom a je bezpečný z hľadiska jeho inštalovania;

b)

zriadiť a udržiavať pre každý model, pre ktorý bolo vydané schválenie ETSO, priebežný súbor úplných technických údajov a záznamov v súlade s bodom 21.A.613;

c)

zriadiť, udržiavať a aktualizovať originály všetkých príručiek vyžadovaných príslušnými špecifikáciami letovej spôsobilosti pre predmet;

d)

sprístupniť na požiadanie užívateľom predmetu a agentúre tie príručky o údržbe, generálnej revízii a oprave potrebné na účely používania a údržby predmetu a zmeny týchto príručiek;

e)

označiť každý predmet v súlade s bodom 21.A.807;

f)

dodržiavať ustanovenia 21.A.3, 21.A.3B a 21.A.4;

g)

naďalej spĺňať kvalifikačné požiadavky bodu 21.A.602B.

21.A.610.   Povolenie odchýlky

a)

Každý výrobca, ktorý žiada schváliť odchýlky od akéhokoľvek výkonnostného štandardu ETSO, musí preukázať, že štandardy, od ktorých sa odchýlky požadujú, sú kompenzované faktormi alebo konštrukčnými charakteristikami, ktoré poskytujú rovnocennú úroveň bezpečnosti.

b)

Žiadosť o schválenie odchýlky, spolu s prislúchajúcimi údajmi, sa predložia agentúre.

21.A.611.   Zmeny konštrukcie

a)

Držiteľ schválenia ETSO môže vykonať malé konštrukčné zmeny (každá zmena iná než je závažná zmena) bez ďalšieho schválenia agentúry. V takom prípade si zmenený predmet zachová pôvodné číslo modelu (zmeny alebo doplnky čísel konštrukčných častí sa použijú na identifikáciu malých zmien) a držiteľ pošle agentúre všetky zmenené údaje, ktoré sú potrebné z hľadiska zhody a požiadavkami bodu 21A.603 písm. b).

b)

Každá konštrukčná zmena vykonaná držiteľom schválenia ETSO, ktorá je natoľko rozsiahla, že vyžaduje prakticky komplexné preskúmanie na stanovenie zhody s ETSO, je závažnou zmenou. Pred vykonaním takej zmeny držiteľ pridelí predmetu nové typové alebo modelové označenie a požiada o nové schválenie podľa bodu 21.A.603.

c)

Podľa tejto podčasti O môže byť zmena konštrukcie povolená len držiteľovi schválenia ETSO, ktorý predložil vyhlásenie zhody pre príslušný predmet a žiadnej inej fyzickej alebo právnickej osobe, pokiaľ osoba, ktorá usiluje o schválenie, nežiada podľa bodu 21.A.603 o samostatné schválenie ETSO.

21.A.613.   Vedenie záznamov

Okrem požiadaviek na vedenie záznamov predpísaných systémom kvality alebo s ním súvisiacich záznamov, všetky príslušné konštrukčné informácie, výkresy, správy o testoch, vrátane inšpekčných záznamov vzťahujúcich sa k testovanému výrobku sa vedú tak, aby boli k dispozícii agentúre, a uchovávajú sa tak, aby poskytli informácie potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti predmetu a typovo osvedčovaného výrobku, v ktorom je zabudovaný.

21.A.615.   Inšpekcia vykonaná agentúrou

Na žiadosť agentúry každý žiadateľ o schválenie ETSO alebo jeho držiteľ umožní agentúre:

a)

zúčastniť sa testov ako pozorovateľ;

b)

inšpekciu technických údajov príslušného predmetu.

21.A.619.   Obdobie trvania a zachovanie platnosti

a)

Schválenie ETSO sa vydáva na časovo neobmedzené obdobie. Ostáva platné pokiaľ:

1.

sa dodržiavajú podmienky vyžadované pri udelení schválenia ETSO, alebo

2.

držiteľ plní povinnosti špecifikované v bode 21.A.609, alebo

3.

používaním predmetu v prevádzke nevzniklo neprijateľné ohrozenie, alebo

4.

schválenie nebolo odobraté alebo zrušené podľa príslušných administratívnych postupov stanovených agentúrou.

b)

Po odobratí alebo zrušení sa osvedčenie vráti agentúre.

21.A.621.   Prenosnosť

Schválenie ETSO vydané podľa tejto prílohy I (časti 21) je neprenosné s výnimkou zmeny vlastníckych pomerov držiteľa, ktorá sa považuje za významnú a preto musia byť splnené ustanovenia bodov 21.A.147 a 21.A.247.

PODČASŤ P –   LETOVÉ POVOLENIE

21.A.701.   Rozsah pôsobnosti

a)

Letové povolenie sa v súlade s touto podčasťou vydáva pre lietadlo, ktoré nespĺňa, alebo v prípade ktorého sa nepreukázalo, že spĺňa, príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť, ale je schopné bezpečného letu za vymedzených podmienok a na účely:

1.

vývoja;

2.

preukázania zhody s nariadeniami alebo technickými podmienkami osvedčovania;

3.

výcviku posádok organizácií na projektovanie alebo výrobu;

4.

továrenských letov, ktorými sa skúšajú lietadlá novej výroby;

5.

letov lietadiel, ktoré sú vo výrobe, medzi výrobnými zariadeniami;

6.

letov lietadiel na ich prijatie zo strany zákazníka;

7.

dodania alebo vývozu lietadiel;

8.

letov lietadiel na ich prijatie zo strany príslušného orgánu;

9.

prieskumu trhu vrátane výcviku posádok zákazníka;

10.

predvádzacích letov a leteckých prehliadok;

11.

letov lietadiel na miesto, kde sa má uskutočniť údržba alebo posúdenie letovej spôsobilosti, alebo na miesto skladovania;

12.

letov lietadiel s hmotnosťou prekračujúcou ich maximálne osvedčenú vzletovú hmotnosť pre let mimo normálneho rozsahu nad hladinou vody alebo nad kontinentálnymi oblasťami, kde nie sú k dispozícii náležité pristávacie zariadenia alebo vhodné palivo;

13.

prekonávania rekordov, leteckých pretekov alebo podobných súťaží;

14.

letov lietadiel, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť skôr, než sa zistí zhoda s environmentálnymi požiadavkami;

15.

nekomerčnej letovej činnosti na jednotlivých jednoduchých lietadlách alebo typoch, pre ktoré osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti nie je vhodné.

b)

Táto podčasť definuje postup vydávania letových povolení a schvaľovania súvisiacich letových podmienok a stanovuje práva a povinnosti žiadateľov a držiteľov takýchto povolení a schválení letových podmienok.

21.A.703.   Oprávnenosť

a)

Každá fyzická alebo právnická osoba je oprávnená byť žiadateľom o letové povolenie s výnimkou letového povolenia požadovaného na účel podľa bodu 21.A.701 písm. a) bodu 15, kde žiadateľ musí byť vlastníkom.

b)

Každá fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o schválenie letových podmienok.

21.A.705.   Príslušný orgán

Bez ohľadu na bod 21.1 tejto prílohy I (časti 21) na účely tejto podčasti je „príslušným orgánom“:

a)

orgán určený členským štátom registrácie alebo

b)

v prípade neregistrovaného lietadla orgán určený členským štátom, ktorý predpísal registračné značky.

21.A.707.   Žiadosť o letové povolenie

a)

Podľa bodu 21.A.703, a ak žiadateľovi nebola udelená výsada vydávať letové povolenie, podá sa príslušnému orgánu žiadosť o letové povolenie formou a spôsobom, ktoré určí tento orgán.

b)

Každá žiadosť o letové povolenie musí obsahovať:

1.

účel (účely) letu (letov) v súlade s bodom 21.A.701;

2.

ako lietadlo nevyhovuje príslušným požiadavkám na letovú spôsobilosť;

3.

letové podmienky schválené v súlade s bodom 21.A.710.

c)

Ak letové podmienky nie sú v čase podávania žiadosti o letové povolenie schválené, musí sa podať žiadosť o ich schválenie v súlade s bodom 21.A.709.

21.A.708.   Letové podmienky

Letové podmienky zahŕňajú:

a)

konfiguráciu, pre ktorú (konfigurácie, pre ktoré) sa žiada letové povolenie;

b)

akúkoľvek podmienku alebo obmedzenie potrebné pre bezpečnú prevádzku lietadla vrátane:

1.

podmienok alebo obmedzení kladených na letové trasy alebo vzdušný priestor alebo na oboje, ktoré sú potrebné pre let (lety);

2.

podmienok a obmedzení kladených na letovú posádku pre let s lietadlom;

3.

obmedzení týkajúcich sa prepravy osôb okrem letovej posádky;

4.

prevádzkových obmedzení, zvláštnych postupov alebo technických podmienok, ktoré sa musia splniť;

5.

špecifického letového skúšobného programu (ak je to vhodné);

6.

osobitných opatrení na zachovanie letovej spôsobilosti vrátane pokynov na údržbu a vrátane režimu, podľa ktorého sa budú uskutočňovať;

c)

odôvodnenie, že lietadlo je spôsobilé na bezpečný let za podmienok alebo obmedzení písmena b);

d)

metódu používanú na kontrolu konfigurácie lietadla, aby zaistila rámec ustanovených podmienok.

21.A.709.   Žiadosť o schválenie letových podmienok

a)

V súlade s bodom 21.A.707 písm. c), a ak žiadateľovi nebola udelená výsada schvaľovať letové podmienky, musí byť žiadosť o ich schválenie podaná:

1.

ak sa schválenie letových podmienok týka bezpečnosti konštrukcie, tak agentúre formou a spôsobom, ktoré určí agentúra, alebo

2.

ak sa schválenie letových podmienok netýka bezpečnosti konštrukcie, tak príslušnému orgánu formou a spôsobom, ktoré určí tento orgán.

b)

Každá žiadosť o schválenie letových podmienok musí obsahovať:

1.

navrhované letové podmienky;

2.

dokumentáciu na podporu týchto podmienok a

3.

vyhlásenie, že lietadlo je spôsobilé na bezpečný let podľa podmienok alebo obmedzení bodu 21.A.708 písm. b).

21.A.710.   Schválenie letových podmienok

a)

Ak sa schválenie letových podmienok týka bezpečnosti konštrukcie, letové podmienky musí schváliť:

1.

agentúra alebo

2.

príslušne schválená projekčná organizácia podľa výsady bodu 21.A.263 písm. c) bodu 6.

b)

Ak sa schválenie letových podmienok netýka bezpečnosti konštrukcie, letové podmienky schváli príslušný orgán alebo príslušne schválená organizácia, ktorá tiež vydá letové povolenie.

c)

Pred schválením letových podmienok musí byť agentúra, príslušný orgán alebo schválená organizácia presvedčená, že lietadlo je spôsobilé na bezpečný let za špecifikovaných podmienok a obmedzení. Agentúra alebo príslušný orgán môžu uskutočniť, alebo požiadať žiadateľa, aby na tento účel uskutočnil, všetky potrebné inšpekcie alebo testy.

21.A.711.   Vydanie letového povolenia

a)

Letové povolenie (formulár 20a EASA, pozri dodatok III) môže vydať príslušný orgán za podmienok uvedených v bode 21.B.525.

b)

Príslušne schválená organizácia na projektovanie môže vydať letové povolenie (formulár 20b EASA, pozri dodatok IV) na základe výsadných práv udelených podľa bodu 21.A.263 písm. c) bodu 7, ak letové podmienky podľa bodu 21.A.708 boli schválené v súlade s bodom 21.A.710.

c)

Príslušne schválená organizácia na výrobu môže vydať letové povolenie (formulár 20b EASA, pozri dodatok IV) na základe výsadných práv udelených podľa bodu 21.A.163 písm. e), ak letové podmienky podľa bodu 21.A.708 boli schválené v súlade s bodom 21.A.710.

d)

Príslušne schválená organizácia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti môže vydať letové povolenie (formulár 20b EASA, pozri dodatok IV) na základe výsadných práv udelených podľa bodu M.A.711 prílohy I (časti M) k nariadeniu Komisie (ES) č. 2042/2003 (1), ak letové podmienky podľa bodu 21.A.708 boli schválené v súlade s bodom 21.A.710.

e)

Povolenie na let musí špecifikovať účel(-y) a všetky podmienky a obmedzenia schválené v súlade s bodom 21.A.710.

f)

Pri povoleniach vydávaných podľa písmen b), c) alebo d) musí byť kópia letového povolenia a súvisiacich letových podmienok čo najskôr predložená príslušnému orgánu, ale najneskôr do 3 dní.

g)

Na základe dôkazov, že niektorá z podmienok na vydanie letového povolenia uvedených 21.A.723 písm. a) nie je splnená, príslušná organizácia, ktorá letové povolenie podľa písmen b), c) alebo d) vydala, toto letové povolenie bezodkladne zruší a okamžite informuje príslušný orgán.

21.A.713.   Zmeny

a)

Akákoľvek zmena, ktorou sa zruší platnosť letových podmienok alebo súvisiacich odôvodnení ustanovených pre letové povolenie, musí byť schválená v súlade s bodom 21.A.710. Ak je to vhodné, podá sa žiadosť v súlade s bodom 21.A.709.

b)

Zmena, ktorá sa dotkne obsahu letového povolenia, si vyžaduje vydanie nového letového povolenia v súlade s bodom 21.A.711.

21.A.715.   Jazyk

Príručky, štítky, zoznamy, označenie prístrojov a iné potrebné informácie vyžadované príslušnými technickými podmienkami osvedčovania musia byť predložené v jednom úradnom jazyku alebo vo viacerých úradných jazykoch Únie, ktoré sú prijateľné pre príslušný orgán.

21.A.719.   Prenosnosť

a)

Letové povolenie je neprenosné.

b)

V prípade letového povolenia vydaného na účely bodu 21.A.701 písm. a) bodu 15 sa bez ohľadu na písmeno a) v prípade zmeny vlastníctva lietadla letové povolenie odovzdáva spolu s lietadlom, pokiaľ lietadlo zostáva v tom istom registri, alebo sa vydá len so súhlasom príslušného orgánu členského štátu registrácie, do ktorého sa prevádza.

21.A.721.   Inšpekcie

Držiteľ letového povolenia alebo žiadateľ o letové povolenie na žiadosť príslušného orgánu zaistí prístup k danému lietadlu.

21.A.723.   Obdobie trvania a zachovanie platnosti

a)

Letové povolenie sa vydáva na obdobie maximálne 12 mesiacov a zostáva v platnosti za predpokladu, že:

1.

existuje zhoda s podmienkami a obmedzeniami podľa bodu 21.A.711 písm. e), ktoré súvisia s letovým povolením;

2.

organizácia sa nevzdala povolenia alebo povolenie nebolo zrušené;

3.

lietadlo zostáva v tom istom registri.

b)

Bez ohľadu na písmeno a) letové povolenie vydané na účely bodu 21.A.701 písm. a) bodu 15 sa môže vydať na neobmedzené obdobie.

c)

Na základe odvolania alebo zrušenia sa letové povolenie vráti príslušnému orgánu.

21.A.725.   Obnovenie letových povolení

Obnovenie letového povolenia sa spracuje ako zmena v súlade s bodom 21.A.713.

21.A.727.   Povinnosti držiteľa letového povolenia

Držiteľ letového povolenia musí zaistiť splnenie a zachovanie všetkých podmienok a obmedzení súvisiacich s letovým povolením.

21.A.729.   Vedenie záznamov

a)

Držiteľ schválenia letových podmienok musí udržiavať všetky dokumenty spracované s cieľom určiť a zdôvodniť letové podmienky tak, aby boli k dispozícii agent