EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0056-20140618

Consolidated text: Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/56/2014-06-18

2002L0056 — SK — 18.06.2014 — 007.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 2002/56/ES

z 13. júna 2002

o obchodovaní so sadivom zemiakov

(Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, p.60)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE z 28. januára 2003,

  L 25

42

30.1.2003

►M2

SMERNICA RADY 2003/61/ES z 18. júna 2003,

  L 165

23

3.7.2003

 M3

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 14. decembra 2005,

  L 329

37

16.12.2005

 M4

ROZHODNUTIE KOMISIE z 15. decembra 2008,

  L 345

90

23.12.2008

 M5

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 7. decembra 2011,

  L 327

66

9.12.2011

►M6

VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2013/63/EÚ Text s významom pre EHP zo 17. decembra 2013,

  L 341

52

18.12.2013

►M7

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 16. júna 2014,

  L 178

26

18.6.2014
▼B

SMERNICA RADY 2002/56/ES

z 13. júna 2002

o obchodovaní so sadivom zemiakovRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 1 ),

po prekonzultovaní s Hospodárskym a sociálnym výborom,

Keďže:

(1)

Smernica Rady 66/403/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní so sadivom zemiakov ( 2 ) sa často a podstatne menila ( 3 ). Z dôvodov jasnosti a racionality by sa uvedená smernica mala kodifikovať.

(2)

Výroba zemiakov zaujíma významné miesto v poľnohospodárstve spoločenstva.

(3)

Uspokojivé výsledky v oblasti pestovania zemiakov vo veľkom rozsahu závisia od použitia vhodného sadiva zemiakov.

(4)

Väčšia produktivita v pestovaní zemiakov v spoločenstve sa dosiahne, ak sa na výber odrôd, ktorých obchodovanie je v členských štátoch povolené, budú uplatňovať jednotné pravidlá, ktoré sú tak prísne, ako je to len možné, najmä pokiaľ ide o zdravotný stav. Preto sa smernicou Rady 2002/53/ES zaviedol spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov ( 4 ).

(5)

Je žiaduce ustanoviť jednotnú certifikačnú schému pre spoločenstvo založenú na skúsenostiach získaných v uplatňovaní schém v členských štátoch a v Európskej hospodárskej komisii. V kontexte konsolidácie vnútorného trhu spoločenstva má schéma regulovať výrobu osiva a sadiva s ohľadom na obchodovanie a na obchodovanie v spoločenstve a nemá poskytovať členským štátom jednostranné výnimky spôsobom, ktorý narušuje voľný pohyb rastlín v spoločenstve.

(6)

Základným pravidlom by malo byť, že obchodovanie so sadivom zemiakov možno povoliť, iba ak bolo úradne preskúšané a certifikované v súlade s pravidlami certifikácie ako základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov. Výber technického termínu „základné sadivo zemiakov“ a „certifikované sadivo zemiakov“ sa zakladá na už existujúcej medzinárodnej terminológii. Za určitých špecifických podmienok by malo byť možné umiestňovať na trhu sadivo zemiakov generácií predchádzajúcich základnému sadivu a neupravované sadivo zemiakov.

(7)

Členské štáty môžu rozdeliť kategórie sadiva zemiakov na stupne, ktoré budú plniť rozdielne požiadavky. Zdá sa vhodné, aby sa požiadavky na tieto stupne spoločenstva ustanovili v nezrýchlenom postupe. Z tohto hľadiska by sa malo ponechať na členských štátoch rozhodnutie o rozsahu, v akom uplatnia tieto stupne na ich vlastnú výrobu.

(8)

V svetle moderných výdobytkov rozmnožovacích techník je vhodné ustanoviť postup spoločenstva na ustanovenie špecifických pravidiel uplatniteľných na obchodovanie so sadivom zemiakov vyrábaných technikami s využitím meristemového množenia.

(9)

Pravidlá spoločenstva sa nebudú uplatňovať na sadivo zemiakov určené na vývoz do tretích krajín.

(10)

S cieľom zlepšiť nielen genetickú hodnotu a zdravotný stav sadiva zemiakov v spoločenstve, ale aj ich vonkajšie znaky, mali by sa prijať ustanovenia ohľadom tolerancie vo vzťahu k nečistotám, prímesiam a chorobám sadiva zemiakov.

(11)

Členské štáty môžu byť oprávnené, čo sa týka obchodovania so sadivom zemiakov vo všetkých častiach svojho územia, prijímať priamejšie opatrenia proti vírusovým chorobám, ako je uvedené v prílohe I, ktoré vôbec neexistujú v týchto regiónoch, alebo sú zhubné pre plodiny v týchto regiónoch. Zistilo sa, že rozsah týchto ustanovení by sa mal rozšíriť nielen na vírusy, ale aj na iné škodlivé organizmy.

(12)

S cieľom zabezpečiť identitu sadiva zemiakov musia sa stanoviť pravidlá spoločenstva týkajúce sa balenia, vzorkovania a označovania. Preto na náveske majú byť podrobnosti potrebné na úradnú verifikáciu aj pre informáciu užívateľa a má z nich byť jasný pôvod certifikácie spoločenstva.

(13)

Je potrebné zaviesť pravidlá obchodovania s chemicky ošetreným sadivom zemiakov, vhodným na organické pestovanie a na uchovanie genetických zdrojov rastlín v záujme konzervácie s použitím in situ odrôd ovplyvnených genetickou eróziou.

(14)

Je potrebné povoliť za určitých podmienok výnimky bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14 zmluvy. Udelením výnimiek by si mali členské štáty navzájom administratívne pomáhať, čo sa týka prehliadok.

(15)

S cieľom zabezpečiť jednak požiadavky kvality sadiva zemiakov a jednak ustanovenia zabezpečujúce identitu sadiva počas obchodovania, členské štáty musia prijať ustanovenia na primeranú kontrolu opatrení.

(16)

Na sadivo zemiakov, ktoré spĺňa tieto požiadavky by sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 30 zmluvy nemali uplatňovať žiadne obchodné obmedzenia okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidlách spoločenstva, okrem prípadov, keď pravidlá spoločenstva stanovujú pravidlá tolerancie vo vzťahu k chorobám, škodlivým organizmom alebo ich prenášačom.

(17)

Je potrebné prijať ustanovenia na autorizáciu obchodovania so sadivom zemiakov, zberaným v tretích krajinách v rámci spoločenstva, iba ak takéto sadivo poskytuje rovnaké zábezpeky, ako úradne certifikované sadivo zemiakov v rámci spoločenstva a je v súlade s pravidlami spoločenstva.

(18)

Počas obdobia, kedy je ťažké zásobovanie certifikovaným sadivom zemiakov rôznych kategórií, možno dočasne povoliť obchodovanie s kategóriami, ktoré spĺňajú menej prísne požiadavky, ako aj sadivo zemiakov, ktoré patrí odrodám nezahrnutým do spoločného katalógu odrôd ani katalógov odrôd členských štátov.

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby sadivo zemiakov certifikované v členských štátoch spĺňalo stanovené požiadavky, aby sa umožnilo v budúcnosti porovnanie medzi sadivom zemiakov a sadivom zemiakov z tretích krajín, majú sa ustanoviť porovnávacie testy v členských štátoch, aby sa umožnila každoročná následná kontrola rôznych kategórií certifikovaného sadiva zemiakov. Členské štáty majú byť oprávnené zakázať obchodovanie so všetkými alebo určitými odrodami sadiva zemiakov z iných členských štátov, ak porovnávacie testy poskytli nedostatočné výsledky počas sedem rokov.

(20)

Je žiaduce organizovať dočasné pokusy s cieľom hľadať lepšie alternatívy určitých ustanovení tejto smernice.

(21)

Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu ( 5 ).

(22)

Táto smernica nesmie ovplyvniť povinnosti členských štátov týkajúce sa konečných termínov transpozície smerníc stanovených v prílohe IV, časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

Táto smernica sa bude uplatňovať na výrobu s ohľadom na obchod a obchodovanie so sadivom zemiakov v spoločenstve.

Pravidlá spoločenstva sa nebudú uplatňovať na sadivo zemiakov, určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) „obchodovanie“: znamená predaj, držanie s cieľom predaja, ponúkanie na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo transfer so zámerom komerčného poskytnutia zemiakového sadiva tretím stranám, buď za úplatu, alebo bezplatne.

Obchod so sadivom zemiakov nezameraný na komerčné využívanie odrody, ako je uvedené v nasledovných prípadoch, sa nepovažuje za:

 dodávka sadiva zemiakov úradným skúšobným a inšpekčným orgánom,

 dodávka sadiva zemiakov poskytovateľom spracovateľských služieb alebo balenia,

za predpokladu, že poskytovateľ služieb nenadobudol vlastníctvo k sadivu zemiakov.

Dodávka sadiva zemiakov prevádzkovateľom služieb za určitých podmienok s cieľom výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo množenie sadiva sa s týmto cieľom nepovažuje za obchodovanie za predpokladu, že dodávateľ služieb nezískal právo na sadivo takto dodané alebo na produkt zberu. Dodávateľ sadiva zemiakov doručí certifikačnému orgánu kópiu príslušnej časti zmluvy s dodávateľom služieb pričom tieto majú obsahovať požiadavky a podmienky, ktoré v súčasnosti spĺňa poskytovateľ sadiva zemiakov.

Podmienky uplatňovania týchto ustanovení sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 25 (2);

b) „základné sadivo zemiakov“ znamená hľuzy zemiakov,

i) ktoré sa vyrobili v súlade s prijatými podmienkami udržovania odrody a zdravotného stavu;

ii) ktoré sú určené najmä na výrobu alebo certifikáciu sadiva zemiakov;

iii) ktoré spĺňajú minimálne podmienky certifikácie sadiva ustanovené v prílohe I a II pre základné sadivo zemiakov a

iv) ktoré boli úradne preskúšané a potvrdilo sa, že spĺňajú uvedené minimálne podmienky;

c) „certifikované sadivo zemiakov“: znamená hľuzy zemiakov,

i) ktoré sa vyrobili priamo zo základného sadiva alebo certifikovaného sadiva alebo sadiva generácie predchádzajúcej základnému sadivu, preskúšaním ktorej sa potvrdilo, že spĺňa podmienky ustanovené pre základné sadivo zemiakov;

ii) ktoré sú určené najmä na výrobu zemiakov okrem sadiva zemiakov;

iii) ktoré spĺňajú minimálne podmienky certifikácie sadiva ustanovené v prílohe I a II pre certifikované sadivo zemiakov a

iv) o ktorých úradná skúška potvrdila, že spĺňajú uvedené minimálne podmienky;

d) „úradné opatrenia“ znamenajú opatrenia prijaté

i) štátnymi orgánmi alebo

ii) akoukoľvek právnickou osobou, ktorá podlieha verejnému právu alebo súkromnému právu, za konanie ktorej zodpovedá štát alebo

iii) v prípade pomocných činností, ktoré taktiež riadi štát, akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá s týmto cieľom riadne zložila prísahu,

za predpokladu, že osoby uvedené v bodoch (ii) a (iii) nezískajú v dôsledku vykonávania týchto opatrení žiadny osobný prospech.

Článok 3

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že sadivo zemiakov sa nesmie umiestniť na trh, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako „základné sadivo zemiakov“ alebo „certifikované sadivo zemiakov“ a pokiaľ spĺňajú minimálne podmienky ustanovené v prílohách I a II. Členské štáty ustanovia, že sadivo zemiakov, ktoré počas obchodovania neplní minimálne podmienky ustanovené v prílohe II, sa môže vytriediť. Hľuzy, ktoré nie sú zamietnuté, sa môžu podrobiť ďalšej úradnej prehliadke.

2.  Členské štáty môžu v zmysle článku 2 rozdeliť kategórie sadiva zemiakov na stupne, ktoré budú plniť rozdielne požiadavky.

3.  Pre sadivo zemiakov, ktoré bolo úradne certifikované sa môže v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) určiť nasledovné:

 stupne spoločenstva,

 podmienky uplatniteľné na takéto stupne,

 označenie uplatňované na tieto stupne.

Členské štáty môžu ustanoviť, že rozšírenie o stupne spoločenstva sa bude týkať certifikácie svojej vlastnej výroby.

4.  Pre sadivo zemiakov vyrábané technikou meristemového množenia, ktoré nespĺňa požiadavky na veľkosť, ktoré stanovuje táto smernica, je možné určiť nasledovné v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2):

 výnimky špecifických ustanovení tejto smernice,

 podmienky uplatniteľné na takéto sadivo zemiakov,

 označenie uplatniteľné na takéto sadivo zemiakov,

Článok 4

Bez ohľadu na článok 3 (1) členské štáty ustanovia, že šľachtiteľské sadivo zemiakov generácie predchádzajúcej základnému sadivu zemiakov sa môže umiestniť na trhu.

Článok 5

Členské štáty môžu v súvislosti s minimálnymi podmienkami stanovenými v prílohách I a II uplatňovať dodatočné alebo prísnejšie požiadavky na certifikáciu sadiva zemiakov vyrobeného na svojom území.

Článok 6

1.  Bez ohľadu na článok 3 (1) členské štáty môžu povoliť postupy umiestňovania na trhu na svojom území

a) malé množstvá sadiva zemiakov na vedecké účely alebo šľachtenie;

b) prijateľné množstvá sadiva zemiakov na iné testy alebo pokusné účely, za predpokladu, že tieto patria odrodám, ktorých prihláška na zapísanie do katalógu odrôd bola podaná v príslušnom členskom štáte.

V prípade geneticky modifikovaného materiálu, také povolenie možno udeliť iba ak boli prijaté všetky príslušné opatrenia na to aby sa zabránilo nežiadúcemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Na vyhodnotenie rizika vplyvu na životné prostredie v tomto prípade sa primerane uplatnia ustanovenia článku 7 (4) smernice 2002/53/ES.

2.  Účely, na ktoré sa môže vydať povolenie uvedené v odseku 1 b), ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie, balenie, množstvá a podmienky za ktorých členské štáty môžu takéto povolenia vydať, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

3.  Povolenia udelené výrobcom členskými štátmi pred 14. decembrom 1998 na svojom území na účely stanovené v odseku 1 zostanú v platnosti do vybavenia ustanovení uvedených v odseku 2. Potom sa budú všetky takéto povolenia riadiť ustanoveniami v súlade s odsekom 2.

Článok 7

Členské štáty stanovia, aby sa pre potreby skúšok hľuzy sadiva zemiakov na certifikáciu a následné kontrolné skúšobné vzorky odoberali úradne, v súlade s primeranými postupmi.

Článok 8

1.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby sadivo zemiakov vyrobené na svojom území mohlo byť oddelené počas výroby od ostatných zemiakov z dôvodov ochrany rastlín.

2.  Požiadavky uvedené v odseku 1 môžu zahrnúť opatrenia na:

 oddelenie výroby sadivových a ostatných zemiakov,

 oddelenie stupňov, skladovania, dopravy a manipulácie sadivových a iných zemiakov.

Článok 9

Členské štáty ustanovia, že sadivo zemiakov sa nesmie umiestňovať na trh, ak bolo ošetrené inhibítormi klíčenia.

Článok 10

1.  Členské štáty ustanovia, že sadivo zemiakov sa nesmie umiestňovať na trh, pokiaľ nemá minimálnu veľkosť hľuzy takú, aby neprepadla cez štvorcové sito o rozmeroch 25 x 25 mm. V prípade hľúz, ktoré sú príliš veľké, aby sa zmestili cez štvorcové sito o rozmeroch 35 x 35 mm, sa horný a dolný veľkostný rozmer vyjadrí v násobkoch piatich.

Maximálna odchýlka veľkosti medzi hľuzami v dávke má byť taká, aby rozdiel medzi rozmermi dvoch štvorcových sít neprekročil 25 mm. Tieto veľkostné štandardy sa môžu zmeniť v súlade s postupom uvedeným vo článku 25 (2).

2.  Dávka nemá obsahovať viac ako 3 % hmotnostných hľúz menších, ako je stanovená minimálna veľkosť alebo viac ako 3 % hmotnostných hľúz väčších, ako stanovená maximálna veľkosť.

3.  Členské štáty môžu v prípade sadiva zemiakov uvedených ďalej redukovať povolené rozdiely veľkosti medzi hľuzami v dávke.

Článok 11

1.  Členské štáty budú vyžadovať, aby sa so základným sadivom zemiakov a certifikovaným sadivom zemiakov obchodovalo výhradne v dostatočne homogénnych dávkach a v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostnou pečaťou a označeniami v súlade s článkami 12 a 13. Obaly musia byť nové, kontajnery čisté.

2.  Členské štáty môžu v prípade predaja malých množstiev konečnému spotrebiteľovi pre balenia, pečatenie a označovanie udeliť výnimky z ustanovení odseku 1.

Článok 12

1.  Členské štáty budú požadovať, aby sa obaly a kontajnery so základným sadivom zemiakov a certifikovaným sadivom zemiakov úradne alebo pod odborným dohľadom zapečatili takým spôsobom, aby ich pri snahe o falšovanie nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo zanechania dôkazu na úradnej náveske alebo obale v zmysle článku 13 (1).

S cieľom zaistiť pečatenie bude pečatný systém prinajmenšom obsahovať buď úradnú návesku, alebo dodatok k úradnej náveske.

Opatrenia, uvedené v druhom pododseku nebudú nevyhnutné, pokiaľ sa použil pečatný systém s jednorazovým použitím.

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) sa môže ustanoviť, či je príslušný pečatný systém v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

2.  Obaly a kontajnery, ktoré boli úradne zapečatené, nemožno opätovne zapečatiť, či už raz alebo viackrát, s výnimkou úradného zapečatenia alebo pod úradným dohľadom. Pri opätovnom pečatení sa na náveske požadovanej podľa článku 13 (1) uvedie informácia o opätovnom zapečatení, najnovší dátum pečatenia a orgán zodpovedný za jeho vykonanie.

3.  Členské štáty môžu požiadať o výnimky odseku 1 v prípade malých balení pečatených na svojom území. Podmienky týkajúce sa týchto výnimiek sa môžu určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 13

1.  Členské štáty budú vyžadovať, aby obaly a kontajnery so základným sadivom zemiakov a certifikovaným sadivom zemiakov:

a) boli označené zvonka oficiálnou náveskou, ktorá ešte nebola použitá a ktorá spĺňa podmienky ustanovené v prílohe III a na ktorej sú údaje uvedené v jednom z úradných jazykov spoločenstva. Farba návesky má byť biela pre základné sadivo zemiakov a modrá pre certifikované sadivo zemiakov. Pokiaľ sa použije náveska na motúzku, jej upevnenie bude zabezpečené v každom prípade s úradnou pečaťou. Možno povoliť použitie úradných nalepovacích návesiek. V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) možno povoliť pod úradným dozorom použitie nezmazateľnej tlače predpísaných informácií na obale vo forme návesky;

b) obsahovali úradné dokumenty v tej istej farbe ako náveska prinajmenšom s tými informáciami, ktoré sa vyžadujú v prílohe III (A) (3), (4) a (6). Tento dokument bude spísaný takým spôsobom, že ho nemožno zameniť s úradnými náveskami uvedenými v bode a).

Tento dokument nie je potrebný, ak sú informácie nezmazateľne vytlačené na obale, alebo ak v súlade s ustanoveniami podľa odseku a) je náveska na nalepovacej náveske z neroztrhnuteľného materiálu.

2.  Členské štáty môžu požiadať o výnimky odseku 1 v prípade malých balení pečatených na svojom území. Podmienky týkajúce sa týchto výnimiek sa môžu určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 14

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) možno ustanoviť, že v prípadoch iných ako tých, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, balenia základného sadiva alebo certifikovaného sadiva budú mať návesku dodávateľa (ktorá môže byť náveskou oddelenou od úradnej návesky, alebo bude oddelene umiestnená od informácie dodávateľa vytlačenej na obale). Podrobnosti, ktoré sa týkajú akejkoľvek takejto návesky budú tiež ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 15

V prípade sadiva odrody, ktorá bola geneticky modifikovaná, bude v dokumentoch na náveskách alebo inde jasne uvedené, že ide o odrodu geneticky modifikovanú.

Článok 16

Členské štáty budú vyžadovať, aby sa akékoľvek chemické ošetrenie základného sadiva zemiakov alebo certifikovaného sadiva zemiakov vyznačilo buď na úradnej náveske, alebo na náveske dodávateľa a na obale alebo vnútri neho.

Článok 17

1.  Členské štáty zabezpečia, že sadivo zemiakov, ktoré je umiestnené na trhu podľa tejto smernice, či už dobrovoľne alebo povinne, nie je vystavené žiadnym trhovým obmedzeniam, čo sa týka jeho znakov, požiadaviek skúšania, obchodovania a pečatenia okrem tých, ktoré sú ustanovené v tejto alebo ktorejkoľvek inej smernici.

2.  Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) s ohľadom na obchodovanie so sadivom zemiakov na celom území alebo v ktorejkoľvek časti svojho územia v jednom alebo viacerých členských štátoch uplatní prísnejšie opatrenia ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe I a II s ohľadom na škodlivé organizmy, ktoré neexistujú v týchto regiónoch alebo ktoré sa javia ako zvlášť nebezpečné pre plodiny v týchto regiónoch. Pokiaľ jestvuje vážne nebezpečie zavlečenia alebo rozšírenia takýchto škodlivých organizmov a pokiaľ komisia nevydá konečné pravidlá týkajúce sa tohto problému, členské štáty môžu prijať takéto opatrenia, na základe predloženia takejto žiadosti.

Článok 18

Podmienky ktoré musí spĺňať šľachtiteľské sadivo zemiakov generácie predchádzajúcej základnému sadivu, aby sa mohlo umiestniť na trhu podľa článku 4 sú:

a) vyrobilo sa v súlade s prijatými podmienkami udržovania odrody a zdravotného stavu;

b) je určené hlavne na výrobu základného sadiva zemiakov;

c) spĺňa minimálne podmienky ustanovené postupom uvedeným v článku 25 (2);

d) úradným preskúšaním bolo zistené, že spĺňa minimálne podmienky uvedené v c);

e) je umiestnené v obaloch alebo kontajneroch v súlade s podmienkami tejto smernice a

f) obaly alebo kontajnery musia mať úradnú návesku s prinajmenšom nasledovnými údajmi:

 certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka,

 identifikačné číslo výrobcu alebo referenčné číslo dávky,

 mesiac a rok balenia,

 druhy, ich botanické názvy uvedené latinkou, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov alebo ich bežné názvy alebo oboje,

 odrody prinajmenšom uvedené latinkou,

 popis „sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa“,

Náveska má byť biela s uhlopriečnym fialovým pásom.

Článok 19

S cieľom hľadať zlepšujúce alternatívy určitých ustanovení tejto smernice, okrem tých, ktoré sa týkajú zdravotného stavu, možno schváliť dočasné pokusy nešpecifikovaných podmienok na úrovni spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

V rámci takýchto pokusov členské štáty môžu odpustiť dodržiavanie určitých povinností stanovených v tejto smernici. Rozsah tohto odpustenia sa definuje s ohľadom na ustanovenia, ktorých sa bude týkať. Trvanie experimentu neprekročí sedem rokov.

▼M2

Článok 20

1.  Porovnávacie skúšky a pokusy spoločenstva sa vykonávajú v rámci spoločenstva na účely následnej kontroly vzoriek sadiva zemiakov, s ktorými sa obchodovalo podľa povinných alebo dobrovoľných ustanovení tejto smernice, vrátane tých, ktoré sa týkajú zdravotného stavu, a ktoré boli odobraté počas odberu vzoriek. Porovnávacie skúšky a pokusy sa môžu vzťahovať na tieto položky:

 sadivo zemiakov zberané v tretích štátoch,

 sadivo zemiakov vhodné pre organické poľnohospodárstvo,

 sadivo zemiakov, s ktorým sa obchodovalo v súvislosti s pravidlami zachovania in situ a dlhodobo fungujúcim využitím genetických zdrojov rastlín.

2.  Tieto porovnávacie skúšky a pokusy sa použijú na zosúladenie technických metód osvedčovania a kontrolu splnenia požiadaviek, ktorým musí osivo vyhovovať.

3.  Komisia, konajúc v súlade s postupmi uvedenými v článku 25 ods. 2, prijme potrebné opatrenia na vykonanie porovnávacích skúšok a pokusov. Komisia informuje výbor uvedený v článku 25 ods. 1 o technických opatreniach na vykonanie skúšok a pokusov a o ich výsledkoch. Ak sa objavia problémy so zdravotným stavom, Komisia o tom upovedomí Stály výbor pre zdravie rastlín.

4.  Spoločenstvo môže finančne podporovať vykonávanie skúšok a pokusov uvedených v odseku 1 a 2.

Finančný príspevok nesmie presiahnuť ročne naplánované výdavky, ktoré odsúhlasil rozpočtový orgán.

5.  Skúšky a pokusy, ktoré sa môžu vykonať s finančnou podporou spoločenstva, a podrobné pravidlá pre finančné príspevky sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

6.  Skúšky a pokusy uvedené v odseku 1 a 2 môžu vykonávať len štátne agentúry alebo právnické osoby konajúce pod zodpovednosťou štátu.

7.  Komisia môže, v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2, celkom alebo čiastočne zakázať uvádzať na trh sadivo zemiakov zberané v jednotlivých oblastiach spoločenstva, ak oficiálne odobraté vzorky základného sadiva zemiakov alebo certifikovaného sadiva zemiakov, pozberané na tomto území a vypestované v rámci jedného alebo viacerých skúšok a pokusov spoločenstva, vykazujú tri po sebe idúce roky výsledky, ktoré sú nižšie, ako minimálne podmienky stanovené v prílohe I bod 1 písm. c), bod 2 písm. c), bod 3 a bod 4.

8.  Každé opatrenie prijaté podľa odseku 7 musí Komisia zrušiť hneď ako je primerane zaručené, že základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov pozberané konkrétne v tejto oblasti spoločenstva bude v budúcnosti spĺňať minimálne podmienky uvedené v odseku 7.

▼B

Článok 21

1.  Rada na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny, na návrh spoločenstva určí, či sadivo zemiakov zberané v tretej krajine a s rovnakou garanciou, čo sa týka znakov a spôsobov kontroly, ktorá zabezpečí pravosť pri obchodovaní a kontrola sú zhodné v týchto ohľadoch so základným sadivom zemiakov alebo certifikovaným sadivom zemiakov, ktoré sa zberá v spoločenstve a je v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

2.  Členské štáty majú do doby, pokiaľ Rada nerozhodne podľa odseku 1, právo prijímať takéto rozhodnutia sami. Toto právo skončí 1. júla 1975.

3.  Členským štátom sa týmto povoľuje v rozsahu do ►M7  31. marca 2017 ◄ platnosť rozhodnutí prijatých v súlade s odsekom 2, má sa za to, že tieto rozhodnutia si je možné využiť iba s ustanoveniami členských štátov v súlade všeobecnými pravidlami ochrany rastlín ustanovenými smernicou rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozšíreniu škodlivých organizmov pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva ( 6 ).

Lehota v prvom pododseku sa môže pre tretie krajiny rozšíriť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2), ak dostupné informácie nedovoľujú určenie v súlade s odsekom 1 a pokiaľ také informácie nedovoľujú určenie.

4.  Odseky 1 a 2 sa tiež uplatnia vo vzťahu k akémukoľvek novému členskému štátu od dátumu jeho pristúpenia do dátumu, keď uvedie do platnosti zákony nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Článok 22

1.  S cieľom prekonať akékoľvek dočasné ťažkosti vo všeobecnom zásobovaní základným alebo certifikovaným sadivom zemiakov, ktoré sa vyskytnú v spoločenstve a nie je ich možné inak prekonať, členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) v množstvách potrebných na vyriešenie problémov v zásobovaní povolia na určité obdobie obchodovanie so sadivom zemiakov, na ktoré sa kládli menej prísne nároky alebo sadivom odrôd nezapísaných do spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín alebo národných katalógov odrôd členských štátov.

2.  Kategórii sadiva zemiakov ktorejkoľvek odrody bude zodpovedať príslušná úradná náveska zodpovedajúcej kategórie; pre sadivo zemiakov odrôd nezahrnutých do uvedených katalógov bude farba úradnej návesky hnedá. Na náveske musí byť vždy uvedené, že príslušné sadivo zemiakov je kategórie, ktorá spĺňa menej prísnejšie požiadavky.

3.  Pravidlá uplatňovania odseku 1 možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 25 (2).

Článok 23

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa úradné prehliadky vykonávali vo vzťahu k obchodovaniu so sadivom zemiakov aspoň náhodnými kontrolami na skontrolovanie súladu s požiadavkami a podmienkami tejto smernice.

2.  Bez toho, aby sa narušil voľný pohyb sadiva zemiakov v spoločenstve, členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vybavené nasledovnými podrobnosťami počas obchodovania s množstvami, ktoré presahujú dva kilogramy sadiva zemiakov dovezeného z tretích krajín:

a) druh;

b) odroda;

c) kategória;

d) krajina výroby a inšpekčný orgán;

e) krajina odoslania;

f) dovozca;

g) množstvo sadiva zemiakov.

Spôsob, akým sa tieto podrobnosti uvedú, sa musí určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 24

Zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vykonať v prílohách v zmysle vývoja vedeckých a technických poznatkov, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 25

1.  Komisia bude nápomocná prostredníctvom svojho Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo ustanoveného v zmysle článku 1 rozhodnutia rady 66/399/EHS ( 7 ).

2.  Pokiaľ sa niekde odvoláva na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 26

Okrem prípadov, keď je v prílohách I a II vo vzťahu k chorobám a škodlivým organizmom a ich prenášačom stanovené inak, sa táto smernica považuje za základ bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia štátnej legislatívy schválenej na ochranu zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo ochranu priemyselného alebo obchodného vlastníctva.

Článok 27

1.  Špecifické podmienky sa môžu ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) na zohľadnenie vývoja v oblastiach:

a) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s chemicky ošetreným sadivom zemiakov;

b) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať so sadivom zemiakov vo vzťahu k uchovaniu druhov in situ a udržateľnému využívaniu rastlinných genetických zdrojov, ktoré sú spojené so špecifickými prírodnými a poloprírodnými habitatmi a sú ohrozené genetickou eróziou;

c) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať so sadivom vhodným na organické pestovanie.

2.  Špecifické podmienky uvedené v odseku 1 b) zahrnú najmä nasledovné body:

a) v prípade sadiva týchto druhov sa uvedie proveniencia schválená príslušným orgánom v každom členskom štáte pre obchodovanie so sadivom v stanovených oblastiach;

b) vhodné kvantitatívne obmedzenia.

Článok 28

Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnych predpisov, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 29

Smernica 66/403/EHS zmenená smernicami uvedenými v prílohe IV, časti A sa týmto ruší bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov transpozície uvedených smerníc, čo sa uvádza v prílohe IV, časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa vytvoria, ako je uvedené v tejto smernici a budú sa uvádzať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe V.

Článok 30

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 31

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

MINIMÁLNE PODMIENKY, KTORÉ MÁ SPĹŇAŤ SADIVO ZEMIAKOV

▼M6

1. základné sadivo zemiakov má spĺňať nasledujúce minimálne podmienky:

a) v úradných skúškach nesmie prekročiť počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek 1,0 %;

b) počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie prekročiť spolu 0,1 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,25 %;

c) v priamom potomstve počet rastlín so symptómami infekcie vírusmi nesmie prekročiť 4,0 %;

d) v úradných skúškach počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie prekročiť spolu 0,8 %.

2. Certifikované sadivo zemiakov má spĺňať nasledujúce minimálne podmienky:

a) v úradných skúškach nesmie počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek prekročiť 4,0 %;

b) počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie prekročiť spolu 0,5 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,5 %;

c) v priamom potomstve nesmie počet rastlín so symptómami infekcie vírusmi prekročiť 10,0 %;

d) v úradných skúškach počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie prekročiť spolu 6,0 %.

▼M6 —————

▼M6

4. Tolerancie povolené v bode 1 písm. c) a d) a v bode 2 písm. c) a d) sú uplatniteľné, iba ak sú vírusové choroby spôsobené vírusmi, ktoré sa vyskytujú v Európe.

▼M6 —————

▼M6

7. Počet generácií základného sadiva zemiakov je maximálne štyri a kombinovaných generácií sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa na poli a základného sadiva zemiakov je maximálne sedem.

Počet generácií certifikovaného sadiva zemiakov je maximálne dva.

Ak generácia nie je uvedená na úradnom označení, dotknuté zemiaky sa považujú za patriace k maximálnej generácii, ktorá je pre príslušnú kategóriu povolená.

▼M6
PRÍLOHA II

MINIMÁLNE PODMIENKY KVALITY PRE DÁVKY SADIVA ZEMIAKOV

Tolerancie pre nasledujúce znečistenie, chyby a choroby povolené pre sadivo zemiakov:

1. prítomnosť zeminy a cudzorodých látok: 1,0 % hmotnosti v prípade základného sadiva zemiakov a 2,0 % hmotnosti v prípade certifikovaného sadiva zemiakov;

2. kombinácia suchej a mokrej hniloby, okrem tej, ktorú spôsobili Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus alebo Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z toho mokrá hniloba 0,2 % hmotnosti;

3. vonkajšie chyby, napr. poškodené alebo zničené hľuzy: 3,0 % hmotnosti;

4. obyčajná chrastovitosť zemiakov, hľuzy zasiahnuté na viac ako jednej tretine ich povrchu: 5,0 % hmotnosti;

5. koreňomorka zemiaková, hľuzy zasiahnuté na viac ako 10,0 % ich povrchu: 5,0 % hmotnosti;

6. prašná chrastovitosť zemiakov, hľuzy zasiahnuté na viac ako 10,0 % ich povrchu: 3,0 % hmotnosti;

7. scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky: 1,0 % hmotnosti.

Celková tolerancia pre položky 2 až 7: 6,0 % hmotnosti v prípade základného sadiva zemiakov a 8,0 % hmotnosti v prípade certifikovaného sadiva zemiakov.

▼B
PRÍLOHA III

NÁVESKA

A.   Požadované informácie

1. „Pravidlá a štandardy ES“

2. Certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka

3. Identifikačné číslo výrobcu alebo referenčné číslo dávky

4. Mesiac a rok balenia

5. Odrody uvedené prinajmenšom latinským písmom

6. Krajina výroby

7. Kategória a ak je to vhodné stupeň

8. Veľkosť

9. Deklarovaná hmotnosť

B.   Minimálne rozmery

110 mm x 67 mm
PRÍLOHA IV

ČASŤ AZRUŠENÁ SMERNICA A JEJ POSTUPNÉ ZMENY A DOPLNKY

(uvedené v článku 29)

Smernica 66/403/EHS (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2320/66)

 

Smernica Rady 69/62/EHS (Ú. v. ES L 48, 26.2.1969, s. 7)

 

Smernica Rady 71/162/EHS (Ú. v. ES L 87, 17.4.1971, s. 24)

iba článok 4

Smernica Rady 72/274/EHS (Ú. v. ES L 171, 29.7.1972, s. 37)

iba čo sa týka ustanovení v článku 1 a 2 smernice 66/403/EHS

Smernica Rady 72/418/EHS (Ú. v. ES L 287, 26.12.1972, s. 22)

iba článok 4

Smernica Rady 73/438/EHS (Ú. v. ES L 356, 27.12.1973, s. 79)

iba článok 4

Smernica Rady 75/444/EHS (Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, s. 6)

iba článok 4

Smernica Rady 76/307/EHS (Ú. v. ES L 72, 18.3.1976, s. 16)

iba článok 1

Smernica Rady 77/648/EHS (Ú. v. ES L 261, 14.10.1977, s. 21)

 

Smernica Rady 78/692/EHS (Ú. v. ES L 236, 26.8.1978, s. 13)

iba článok 4

Smernica Rady 78/816/EHS (Ú. v. ES L 281, 6.10.1978, s. 18)

 

Smernica Rady 79/967/EHS (Ú. v. ES L 293, 20.11.1979, s. 16)

iba článok 1

Smernica Rady 80/52/EHS (Ú. v. ES L 18, 24.1.1980, s. 29)

 

Smernica Rady 81/561/EHS (Ú. v. ES L 203, 23.7.1981, s. 52)

iba článok 2

Smernica Rady 84/218/EHS (Ú. v. ES L 104, 17.4.1985, s. 19)

 

Smernica Rady 86/215/EHS (Ú. v. ES L 152, 6.6.1986, s. 46)

 

Smernica Rady 87/374/EHS (Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 36)

 

Smernica Rady 88/332/EHS (Ú. v. ES L 151, 17.6.1988, s. 82)

iba článok 4

Smernica Rady 88/359/EHS (Ú. v. ES L 174, 6.7.1988, s. 51)

 

Smernica Rady 88/380/EHS (Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 31)

iba článok 4

Smernica Rady 89/366/EHS (Ú. v. ES L 159, 10.6.1989, s. 59)

 

Smernica Rady 90/404/EHS (Ú. v. ES L 208, 7.8.1990, s. 30)

 

Smernica Rady 90/654/EHS (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 48)

iba čo sa týka ustanovení smernice 66/403/EHS v článku 2 a prílohe II (I) (4)

Smernica Komisie 91/127/EHS (Ú. v. ES L 60, 7.3.1991, s. 18)

 

Smernica Komisie 92/17/EHS (Ú. v. ES L 82, 27.3.1992, s. 69)

 

Smernica Komisie 93/3/EHS (Ú. v. ES L 54, 5.3.1993, s. 21)

 

Smernica Komisie 93/108/EHS (Ú. v. ES L 319, 21.12.1993, s. 39)

 

Rozhodnutie Komisie 96/16/ES (Ú. v. ES L 6, 9.1.1996, s. 19)

 

Smernica Rady 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10)

iba článok 1(4)

Rozhodnutie Komisie 97/90/ES (Ú. v. ES L 27, 30.1.1997, s. 49)

 

Rozhodnutie Komisie 98/111/ES (Ú. v. ES L 28, 4.2.1998, s. 42)

 

Smernica Rady 98/95/ES (Ú. v. ES L 25, 1.2.1999, s. 1)

iba článok 4

Smernica Rady 98/96/ES (Ú. v. ES L 25, 1.2.1999, s. 27)

iba článok 4

Rozhodnutie Komisie 1999/49/ES (Ú. v. ES L 16, 21.1.1999, s. 30)

 

Rozhodnutie Komisie 1999/742/ES (Ú. v. ES L 297, 18.11.1999, s. 39)

 

ČASŤ BKONEČNÝ TERMÍN TRANSPOZÝCIE DO PRÁVA

(uvedené v článku 29)

Smernica

Konečné termíny transpozície

66/403/EHS

1. júl 1968 (článok 13(1))

1. júl 1969 (ostatné ustanovenia) (1) (2) (3)

69/62/EHS

1. júl 1969 (1)

71/162/EHS

1. júl 1970 (Článok 4(3)

1. júl 1972 (Článok 4(1) (1)

1. júl 1971 (ostatné ustanovenia)

72/274/EHS

1. júl 1972 (Článok 1)

1. január 1973 (Článok 2)

72/418/EHS

1. júl 1973

73/438/EHS

1. júl 1973 (Článok 4(1))

1. január 1974 (Článok 4(2))

75/444/EHS

1. júl 1977

76/307/EHS

1. júl 1975

77/648/EHS

1. január 1977

78/692/EHS

1. júl 1977 (Článok 4)

1. júl 1979 (ostatné ustanovenia)

78/816/EHS

1. júl 1978

79/967/EHS

1. január 1980

80/52/EHS

1. júl 1979

81/561/EHS

 

84/218/EHS

 

86/215/EHS

 

87/374/EHS

 

88/332/EHS

 

88/359/EHS

 

88/380/EHS

1. júl 1990

89/366/EHS

 

90/404/EHS

 

90/654/EHS

 

91/127/EHS

 

92/17/EHS

 

93/3/EHS

28. február 1993

93/108/ES

1. december 1993

96/72/ES

1 júl 1997 (4)

98/95/ES

1. február 2000 (Corrigendum Ú. v. ES L 126, 20.5.1999, s. 23)

98/96/ES

1. február 2000

(1)   Pre Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo 1. júl 1973 pre články 13 (1), 1. júl 1974 pre ustanovenia týkajúce sa základného osiva a 1. júl 1976 pre ostatné ustanovenia.

(2)   1. január 1986 pre Grécko, 1. marec 1986 pre Španielsko a 1. január 1991 pre Portugalsko.

(3)   1. január 1995 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

— Švédsku sa povoľuje udržať toleranciu 40 % hmotnosti pre hľuzy, u ktorých je ovplyvnená viac ako jedna desatina povrchu suchou chrastavitosťou, vo vzťahu k obchodovaniu na tomto území so sadivom zemiakov najneskôr do 31. decembra 1996. Tento limit tolerancie sa bude uplatňovať výlučne na sadivo zemiakov, vyrobené v Švédsku, v ktorom boli zvládnuté určité problémy so suchou chrastavitosťou. Takéto zemiakové sadivo sa nebude dovážať do iných členských štátov.

— Švédsko prijme v tomto ohľade legislatívu na dosiahnutie súladu s príslušnou časťou prílohy II smernice od dátumu skončenia uvedenej lehoty.

— Švédsko bude uplatňovať od dátumu pristúpenia tie ustanovenia smernice, ktoré zabezpečia prísun materiálu v súlade so smernicou na obchodovanie na tomto území.

(4)   Zostávajúce zásoby návesiek so skratkou „EHS“ sa môžu používať do 31. decembra 2001.
PRÍLOHA VKORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 66/403/EHS

Táto smernica

Článok 1

Článok 1, prvý pododsek

Článok 17

Článok 1, druhý pododsek

Článok 1 a)

Článok 2 a)

Článok 2 (1) (A) a)

Článok 2 (3) i)

Článok 2 (1) (A) b)

Článok 2 b) ii)

Článok 2 (1) (A) c)

Článok 2 b) iii)

Článok 2 (1) (A) d)

Článok 2 b) iv)

Článok 2 (1) (B) a)

Článok 2 c) i)

Článok 2 (1) (B) b)

Článok 2 c) ii)

Článok 2(1) (B) c)

Článok 2 c) iii)

Článok 2 (1) (B) d)

Článok 2 c) iv)

Článok 2 (1) (C) a)

Článok 2 d) i)

Článok 2 (1) (C) b)

Článok 2 d) ii)

Článok 2 (1) (C) c)

Článok 2 d) iii)

Článok 2 (2)

Článok 3 (1)

Článok 3 (1)

Článok 3 (2) (A)

Článok 3 (2)

Článok 3 (2) (B)

Článok 3 (3)

Článok 3 (3)

Článok 3 (4)

Článok 3 (4)

Článok 3 a)

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 4 a)

Článok 6

Článok 5

Článok 7

Článok 5 a)

Článok 8

Článok 6

Článok 9

Článok 7 (1)

Článok 10 (1)

Článok 7 (2)

Článok 10 (2)

Článok 7 (3)

Článok 10 (3)

Článok 7 (4)

Článok 8

Článok 11

Článok 9

Článok 12

Článok 10

Článok 13

Článok 11

Článok 14

Článok 11 a)

Článok 15

Článok 12

Článok 16

Článok 13

Článok 17

Článok 13 a)

Článok 18

Článok 13 b)

Článok 19

Článok 14

Článok 20

Článok 15 (1)

Článok 21 (1)

Článok 15 (2)

Článok 21 (2)

Článok 15 (2) a)

Článok 21 (3)

Článok 15 (3)

Článok 21 (4)

Článok 16

Článok 22

Článok 18

Článok 23

Článok 19 a)

Článok 24

Článok 19

Článok 25

Článok 20

Článok 26

Článok 20 a) (1)

Článok 27 (1)

Článok 20 a) (2) i)

Článok 27 (2) a)

Článok 20 a) (2) ii)

Článok 27 (2) b)

Článok 21

Článok 28 (1)

Článok 29

Článok 30

Článok 31

PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III, Časť A(1)

PRÍLOHA III, Časť A(1)

PRÍLOHA III, Časť A(2)

PRÍLOHA III, Časť A(2)

PRÍLOHA III, Časť A(3)

PRÍLOHA III, Časť A(3)

PRÍLOHA III, Časť A(3)a)

PRÍLOHA III, Časť A(4)

PRÍLOHA III, Časť A(4)

PRÍLOHA III, Časť A(5)

PRÍLOHA III, Časť A(5)

PRÍLOHA III, Časť A(6)

PRÍLOHA III, Časť A(6)

PRÍLOHA III, Časť A(7)

PRÍLOHA III, Časť A(7)

PRÍLOHA III, Časť A(8)

PRÍLOHA III, Časť A(8)

PRÍLOHA III, Časť A(9)

PRÍLOHA III, časť B

PRÍLOHA III, časť B

PRÍLOHA IV

PRÍLOHA V

(1)   98/95/ES článok 9(2) a 98/96/ES článok 8(2).( 1 ) Stanovisko z 9. apríla 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 2 ) Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2320/66; naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 1999/742/ES (Ú. v. ES L 297, 18.11.1999, s. 39).

( 3 ) Pozri prílohu VI, časť A.

( 4 ) Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1

( 5 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 6 ) Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/28/ES (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 23).

( 7 ) Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

Top