EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01966L0401-20121130

Consolidated text: Smernica Rady zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (66/401/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/2012-11-30

1966L0401 — SK — 30.11.2012 — 013.003


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

zo 14. júna 1966

o uvádzaní osiva krmovín na trh

(66/401/EHS)

(Ú. v. ES P 125, 11.7.1966, p.2298)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA RADY 69/63/EHS z 18. februára 1969,

  L 48

8

26.2.1969

►M2

SMERNICA RADY 71/162/EHS z 30. marca 1971,

  L 87

24

17.4.1971

►M3

SMERNICA RADY 72/274/EHS z 20. júla 1972,

  L 171

37

29.7.1972

►M4

SMERNICA RADY 72/418/EHS zo 6. decembra 1972,

  L 287

22

26.12.1972

►M5

SMERNICA RADY 73/438/EHS z 11. decembra 1973,

  L 356

79

27.12.1973

►M6

SMERNICA RADY 75/444/EHS z 26. júna 1975,

  L 196

6

26.7.1975

►M7

SMERNICA RADY 78/55/EHS z 19. decembra 1977,

  L 16

23

20.1.1978

►M8

PRVÁ SMERNICA KOMISIE 78/386/EHS z 18. apríla 1978,

  L 113

1

25.4.1978

►M9

SMERNICA RADY 78/692/EHS z 25. júla 1978,

  L 236

13

26.8.1978

►M10

SMERNICA RADY 78/1020/EHS z 5. decembra 1978,

  L 350

27

14.12.1978

►M11

SMERNICA KOMISIE 79/641/EEC z 27. júna 1979,

  L 183

13

19.7.1979

►M12

SMERNICA RADY 79/692/EHS z 24. júla 1979,

  L 205

1

13.8.1979

 M13

SMERNICA KOMISIE 80/754/EHS zo 17. júla 1980,

  L 207

36

9.8.1980

►M14

SMERNICA KOMISIE 81/126/EHS zo 16. februára 1981,

  L 67

36

12.3.1981

►M15

SMERNICA KOMISIE 82/287/EHS z 13. apríla 1982,

  L 131

24

13.5.1982

►M16

SMERNICA KOMISIE 85/38/EHS zo 14. decembra 1984,

  L 16

41

19.1.1985

 M17

COUNCIL REGULATION (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (*)

  L 362

8

31.12.1985

►M18

SMERNICA RADY 86/155/EHS z 22. apríla 1986,

  L 118

23

7.5.1986

►M19

SMERNICA KOMISIE 87/120/EHS zo 14. januára 1987,

  L 49

39

18.2.1987

 M20

SMERNICA KOMISIE 87/480/EHS z 9. septembra 1987,

  L 273

43

26.9.1987

 M21

SMERNICA RADY 88/332/EHS z 13. júna 1988,

  L 151

82

17.6.1988

►M22

SMERNICA RADY 88/380/EHS z 13. júna 1988,

  L 187

31

16.7.1988

 M23

SMERNICA KOMISIE 89/100/EHS z 20. januára 1989,

  L 38

36

10.2.1989

►M24

COUNCIL DIRECTIVE 90/654/EEC of 4 December 1990 (*)

  L 353

48

17.12.1990

►M25

SMERNICA KOMISIE 92/19/EHS z 23. marca 1992,

  L 104

61

22.4.1992

 M26

SMERNICA KOMISIE č. 96/18/ES Text s významom pre EHP z 19. marca 1996,

  L 76

21

26.3.1996

►M27

SMERNICA RADY 96/72/ES z 18. novembra 1996,

  L 304

10

27.11.1996

►M28

SMERNICA RADY 98/95/ES zo 14. decembra 1998,

  L 25

1

1.2.1999

►M29

SMERNICA RADY 98/96/ES zo 14. decembra 1998,

  L 25

27

1.2.1999

►M30

SMERNICA RADY 2001/64/ES z 31. augusta 2001,

  L 234

60

1.9.2001

►M31

SMERNICA RADY 2003/61/ES z 18. júna 2003,

  L 165

23

3.7.2003

►M32

SMERNICA KOMISIE 2004/55/ES Text s významom pre EHP z 20. apríla 2004,

  L 114

18

21.4.2004

►M33

SMERNICA RADY 2004/117/ES z 22. decembra 2004,

  L 14

18

18.1.2005

►M34

SMERNICA KOMISIE 2007/72/ES Text s významom pre EHP z 13. decembra 2007,

  L 329

37

14.12.2007

►M35

SMERNICA KOMISIE 2009/74/ES Text s významom pre EHP z 26. júna 2009,

  L 166

40

27.6.2009

►M36

VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2012/37/EÚ Text s významom pre EHP z 22. novembra 2012,

  L 325

13

23.11.2012


Zmenené a doplnené:

►A1

  L 73

14

27.3.1972

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  C 241

21

29.8.1994


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 338, 17.12.2008, s. 79  (2007/72)(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

SMERNICA RADY

zo 14. júna 1966

o uvádzaní osiva krmovín na trh

(66/401/EHS)RADA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže výroba krmovín je na významnom mieste v poľnohospodárstve Európskeho hospodárskeho spoločenstva;

keďže uspokojivé výsledky pestovania krmovín závisia do veľkej miery od používania vhodného osiva; keďže členské štáty s týmto cieľom na istý čas obmedzili obchodovanie s osivom krmovín na vysokokvalitné osivo; keďže mohli využiť výhodu systematickej šľachtiteľskej práce vykonávanej po niekoľko desaťročí, ktorá vyústila do vývoja dostatočne stálych a vyrovnaných odrôd krmovín, ktoré pre svoje vlastnosti vyzerajú veľmi sľubne a z hľadiska plánovaných cieľov majú vysokú hodnotu;

keďže sa v pestovaní krmovín v spoločenstve dosiahne vyššia produktivita, ak sa na výber odrôd, s ktorými bude povolené obchodovať, uplatnia jednotné pravidlá, ktoré sú čo najprísnejšie;

keďže je však opodstatnené obmedziť obchodovanie len na určité odrody, iba ak si pestovateľ môže byť istý, že skutočne získa osivo týchto odrôd;

keďže určité členské štáty uplatnili na tento účel osvedčené postupy, ktorých cieľom je úradná kontrola, ktorá zabezpečí identitu a čistotu odrôd;

keďže také postupy už na medzinárodnej úrovni existujú; keďže Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj stanovila postupy pre osvedčenie osiva krmovín pri jeho pohybe v medzinárodnom obchode;

keďže je želateľné stanoviť jednotný postup osvedčovania pre spoločenstvo, založený na skúsenostiach získaných pri uplatňovaní týchto postupov a národných postupov pri tomto produkte;

keďže by sa mal postup vzťahovať na obchodovanie tak v členských štátoch, ako aj na domácich trhoch;

keďže by sa malo spravidla povoľovať obchodovanie s osivom krmovín bez ohľadu na to, ako sa využijú vypestované rastliny, iba ak bolo úradne preskúšané a osvedčené v súlade s pravidlami osvedčovania ako základné alebo osvedčené osivo alebo ak v prípade niektorých druhov a rodov bolo úradne preskúšané a schválené ako obchodné osivo; keďže výber technických termínov „základné osivo“ a „osvedčené osivo“ sa zakladá na už existujúcej medzinárodnej terminológii;

keďže by malo byť schválené obchodné osivo, aby sa vzala do úvahy skutočnosť, že zatiaľ nie všetky rody a druhy krmovín dôležitých pre pestovanie produkovali buď žiadané odrody, alebo dostatočné množstvá osiva existujúcich odrôd, ktoré by spĺňali všetky potreby spoločenstva; keďže je preto potrebné v prípade niektorých rodov a druhov schváliť osivo krmovín, ktoré nie je vymenovanou odrodou, ale ktoré spĺňa predpisy zo všetkých ostatných hľadísk;

keďže osivo krmovín, ktoré nie je uvedené na trh, by nemalo podliehať pre jeho menší hospodársky význam pravidlám spoločenstva; keďže členské štáty si musia zachovať právo podriadiť také osivo zvláštnym ustanoveniam;

keďže pravidlá spoločenstva by sa nemali vzťahovať na osivo, ktoré sa plánuje vyvážať do tretích krajín;

keďže s úmyslom zlepšiť nielen genetickú kvalitu osiva krmovín v spoločenstve, ale aj ich vonkajšie vlastnosti sa musia stanoviť určité požiadavky, ako je analytická čistota a klíčivosť;

keďže na to, aby sa zabezpečila identita osiva, sa musia stanoviť pravidlá spoločenstva týkajúce sa balenia, vzorkovania, uzatvárania balení a označovania; keďže na tento cieľ by sa mali uviesť detaily potrebné pre úradnú kontrolu a pre informáciu užívateľa a mali by jasne preukazovať povahu/pôvod osvedčenia osvedčeného osiva rôznych kategórií;

keďže určité členské štáty potrebujú zmesi osiva krmovín rôznych rodov a druhov na špeciálne využitie; keďže s cieľom vziať tieto potreby do úvahy by mali byť členské štáty oprávnené tieto zmesi za určitých podmienok schvaľovať;

keďže s cieľom zabezpečiť, že sa pri obchodovaní splnia obe požiadavky čo do kvality osiva a ustanovení zabezpečujúcich jeho identitu, musia členské štáty stanoviť vhodné kontrolné postupy;

keďže osivo, ktoré spĺňa tieto požiadavky by nemalo byť bez vplyvu na článok 36 zmluvy podrobené iným obchodným obmedzeniam ako tým, ktoré stanovujú pravidlá spoločenstva;

keďže počas prvej fázy do založenia spoločného katalógu odrôd dovolené obmedzenia zahrnú najmä právo členských štátov obmedziť obchodovanie s osivom na také odrody, ktoré majú hodnotu pre pestovanie a využitie na ich vlastnom území;

keďže osivo rozmnožené za určitých podmienok v inej krajine zo základného osiva osvedčeného v členskom štáte by sa malo uznať ako rovnocenné s osivom rozmnoženým v tom členskom štáte;

keďže by sa na druhej strane mali prijať ustanovenia, ktoré by povoľovali obchodovanie s osivom krmovín vypestovaným v tretích krajinách v rámci spoločenstva len v prípade, ak toto osivo ponúka rovnaké záruky ako osivo úradne osvedčené alebo úradne schválené v spoločenstve ako obchodné osivo v rámci spoločenstva a ktoré spĺňa pravidlá spoločenstva;

keďže počas období, keď sú ťažkosti so získaním dodávok osvedčeného osiva rôznych kategórií alebo obchodného osiva, by malo byť možné dočasne obchodovať aj s osivom, ktoré uspokojuje menej prísne požiadavky;

keďže by sa s cieľom harmonizovať technické metódy osvedčovania používané v rôznych členských štátoch a umožniť v budúcnosti porovnávanie osiva osvedčeného v spoločenstve s osivom pochádzajúcim z tretích krajín mali zriadiť poľné pokusy v členských štátoch, ktoré umožnia každoročnú dodatočnú kontrolu osiva rôznych kategórií „osvedčeného osiva“;

keďže Komisia by mala byť poverená úlohou prijať určité opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto smernice; keďže na to, aby sa uľahčila implementácia navrhnutých opatrení, by sa mal zriadiť postup nadviazania úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre osivo a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:▼M28

Článok 1

Táto smernica sa bude uplatňovať na výrobu pripravenú na uvedenie na trh a na uvedenie na trh osiva krmovín v rámci spoločenstva.

▼M28

Článok 1a

Na účely tejto smernice, sa pod pojmom „uvedenie na trh“ rozumie predaj, skladovanie na predaj, ponuka na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávky alebo transfer zameraný na obchodné využívanie osiva treťou stranou, či už za úplatu, alebo bezodplatne.

Obchodovanie s osivom, ktoré nie je zamerané na obchodné využívanie danej odrody a zahrňuje tieto postupy, sa nebude považovať za obchodovanie:

 dodávka osiva na úradné testovanie a dodávka osiva kontrolným orgánom,

 dodávka osiva poskytovateľom služieb súvisiacich so spracovaním alebo balením, za predpokladu, že poskytovateľ služieb nenadobudne nárok na takto dodané osivo.

Za určitých podmienok poskytovateľov služieb spojených s výrobou určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné účely alebo množenie osiva na takéto účely sa dodávka osiva nebude považovať za uvádzanie na trh za predpokladu, že poskytovateľ služieb nezíska nárok ani na takto dodané osivo a ani na produkt zo zberu. Dodávateľ osiva poskytne certifikačnému orgánu kópiu príslušných častí zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom služieb a jej súčasťou budú normy a podmienky, ktoré musí poskytované osivo bežne spĺňať.

Podmienky na uplatňovanie tohto ustanovenia budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 21.

▼B

Článok 2

►M1  1. ◄   Na účely tejto smernice budú platiť nasledujúce definície:

A. Krmoviny: rastliny nasledujúcich rodov a druhov:a)

►M35  Poaceae (Gramineae) ◄

Trávy

▼M11

 

Agrostis canina L.

psinček psí

▼M2

 

►M35  Agrostis gigantea Roth ◄

redtop

 

Agrostis stolofinera L.

creeping bent grass

 

►M19  Agrostis capillaris L. ◄

brown top

▼B

 

Alopecurus pratensis L.

psiarka lúčna

▼M11

 

►M35  Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ◄

ovsík obyčajný

▼M22

 

Bromus catharticus Vahl

kostrava

 

Bromus sitchensis Trin.

stoklas aljašský

▼M18

 

Cynodon dactylon L. Pers.

ovsík vyvýšený

▼B

 

Dactylis glomerata L.

reznačka laločnatá

 

►M19  Festuca arundinacea Schreber ◄

kostrava trsteníkovitá

▼M35

 

Festuca filiformis Pourr

kostrava vláskovitá

▼B

 

Festuca ovina L.

kostrava ovčia

 

►M35  Festuca pratensis Huds ◄

kostrava lúčna

 

Festuca rubra L.

kostrava červená

▼M35

 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

kostrava ovčia pravá

▼M2

 

Lolium multiflorum Lam.

italian reygrass (vrátane Westerwold reygrass)

 

Lolium perenne L.

perennial reygrass

 

►M19  Lolium x boucheanum Kunth ◄

hybrid reygrass

▼M18

 

Phalarius aquatica L.

chrastice, hardingova tráva,

▼M11

 

►M35  Phleum nodosum L. ◄

►M35  timotejka uzlatá ◄

▼B

 

Phleum pratense L.

timotejka lúčna

▼M2

 

Poa annua L.

annual meadowgrass

 

Poa nemoralis L.

wood meadowgrass

 

Poa palustris L.

swamp meadowgrass

 

Poa pratensis L.

smooth-stalk meadowgrass

 

Poa trivialis L.

rough stalk meadowgrass

▼M11

 

►M19  Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ◄

trojštet žltkastý

▼M25

Táto definícia sa tiež vzťahuje na tento hybrid, ktorý vznikol z kríženia druhov uvedených vyššie.

▼M32

 

►M35  xFestulolium Asch. & Graebn. ◄

►M35  hybridy vzniknuté krížením druhu rodu Festuca s druhom rodu Lolium ◄b)

►M35  Fabaceae (Leguminosae) ◄

Strukoviny

▼M34

 

Galega orientalis Lam.

galega orientalis

▼M1

 

Hedysarum coronarium L.

sekernica

 

Lotus curniculatus L.

ľadenec rôžkaty

▼M2

 

Lupinus albus L.

white lupin

 

Lupinus angustifolius L.

►M35  lupina úzkolistá ◄

 

Lupinus luteus L.

yellow lupin

▼M1

 

Medicago lupulina L.

lucerna ďatelinová

 

Medicago sativa L.

lucerna siata

▼M11

 

►M35  Medicago x varia T. Martyn ◄

►M35  lucerna menlivá ◄

 

Onobrychis viciifolia Scop.

vičenec vikolistý

 

Pisum sativum L. (partim)

hrach siaty roľný

▼M1

 

Trifolium alexandrinum L.

ďatelina egyptská

 

Trifolium hybridum L.

ďatelina hybridná

 

Trifolium incarnatum L.

ďatelina purpurová

 

Trifolium pratense L.

ďatelina lúčna

 

Trifolium repens L.

ďatelina plazivá

 

Trifolium resupinatum L.

ďatelina obrátená

▼M11

 

Trigonella foenum-graecum L.

senovka grécka

 

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

▼M2

 

Vicia pannonica Crantz

hungarian vetch

 

Vicia sativa L.

common vetch

 

Vicia villosa Roth

hairy vetchc)

Ostatné druhy

Kapusta Swede

 

►M19  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. ◄

kapusta repková kvaková (kvaka)

 

►M19  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. ◄

kel kučeravý

▼M22

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

facélia vratičolistá

▼M1

 

►M19  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ◄

redkev siata kŕmna

B. Základné osivo:

1. Osivo vyšľachtených odrôd: osivo,

a) za ktoré zodpovedá šľachtiteľ, že bolo dopestované podľa prijatých praktík na udržiavanie odrody;

b) ktoré sa má použiť na výrobu osiva kategórie „osvedčené osivo“;

c) ktoré v zmysle ustanovení článku 4 spĺňa podmienky, ktoré stanovujú prílohy I a II pre základné osivo, a

▼M33

d) ktoré pri úradnej skúške alebo, v prípade podmienok stanovených v prílohe II, buď pri úradnej skúške alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom, splnilo podmienky stanovené v písmenách a), b) a c).

▼B

2. Osivo miestnych odrôd: osivo,

a) ktoré bolo vyrobené pod úradnou kontrolou z materiálu úradne prijatého ako materiálu miestnej odrody v jednom alebo viacerých poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa nachádzajú v jasne vymedzenom regióne pôvodu;

b) ktoré je určené na výrobu osiva kategórie „osvedčené osivo“;

c) ktoré v zmysle ustanovení článku 4 spĺňa podmienky, ktoré stanovujú prílohy I a II pre základné osivo, a

▼M33

d) ktoré pri úradnej skúške alebo, v prípade podmienok stanovených v prílohe II, buď pri úradnej skúške, alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom, splnilo podmienky stanovené v písmenách a), b) a c).

▼M28

C. Certifikované osivo: osivo všetkých druhov uvedené v A okrem (Lupinus ssp., Pisum sativum, Vicia spp. a Medicago sativa):

a) ktoré bolo vyrobené priamo zo základného semena alebo, ak to pestovateľ vyžaduje, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, u ktorého bolo na základe úradnej kontroly osvedčené, že vyhovuje podmienkam ustanoveným v prílohách I a II pre základné osivo;

b) ktoré je určené na iné účely, ako je výroba osiva;

c) ktoré vzhľadom na článok 4 b) vyhovuje podmienkam ustanoveným v prílohách I a II pre certifikované osivo a

▼M33

d) ktoré pri úradnej skúške alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky stanovené v písmenách a), b) a c).

▼M28

Ca. Certifikované osivo, osivo prvej generácie (Lupinus ssp., Pisum sativum, Vicia spp. a Medicago sativa):

a) ktoré bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to pestovateľ vyžaduje, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, o ktorom úradná kontrola potvrdila, že vyhovuje podmienkam ustanoveným v prílohách I a II pre základné osivo;

b) ktoré je určené buď na výrobu osiva kategórie „certifikované osivo, druhá generácia“, alebo na účely iné, ako je výroba osiva krmovín;

c) ktoré vzhľadom na článok 4 b) vyhovuje podmienkam ustanoveným v prílohách I a II pre certifikované osivo a

▼M33

d) ktoré pri úradnej skúške alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky stanovené v písmenách a), b) a c).

▼M28

Cb. Certifikované osivo, osivo druhej generácie (Lupinus ssp., Pisum sativum, Vicia spp. a Medicago sativa):

a) ktoré bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to pestovateľ vyžaduje, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, o ktorom úradná kontrola potvrdila, že vyhovuje podmienkam ustanoveným v prílohách I a II pre základné osivo;

b) ktoré je určené na účely iné, ako je výroba osiva krmovín;

c) ktoré vzhľadom na článok 4 b) vyhovuje podmienkam ustanoveným v prílohách I a II pre certifikované osivo a

▼M33

d) ktoré pri úradnej skúške alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky stanovené v písmenách a), b) a c).

▼B

D. Obchodné osivo: osivo,

a) ktoré možno identifikovať ako druh;

b) ktoré v zmysle ustanovení článku 4 b) spĺňa podmienky stanovené v prílohe II pre obchodné osivo, a

▼M33

c) ktoré pri úradnej skúške alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky stanovené v písmenách a) a b).

▼B

E. Úradné opatrenia: opatrenia podniknuté

a) štátnymi orgánmi alebo

b) akoukoľvek právnickou osobou podľa verejného alebo súkromného práva, ktorá koná v mene štátu, alebo

c) v prípade pomocných činností, ktoré tiež podliehajú kontrole zo strany štát, akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá je za takúto činnosť zodpovedná,

ak osoby uvedené v bodoch b) a c) z takýchto opatrení nemajú osobný prospech.

▼M6

F. Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ A balenie: balenie obsahujúce zmes osív, ktoré nie sú určené na pestovanie krmovín, pričom ich čistá váha nepresahuje 2 kg s výnimkou, ak je to možné, granulovaných pesticídov, látok vo forme peliet alebo iných pevných prísad.

G. Malosptrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenie: balenie obsahujúce ►M28  základné osivo, ◄ certifikované osivo, obchodné osivo alebo ak príslušné balenie nie je menšie ako malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ A balenie, zmes osív s čistou váhou menšou ako 10 kg s výnimkou, ak je to možné, granulovaných pesticídov, látok vo forme peliet alebo iných pevných prísad.

▼M29

1a.  Zmeny a doplnky, ktoré sa majú vypracovať k zoznamu druhov uvedených v odseku 1(A) sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

▼M22

1b.  Rôzne typy odrôd vrátane zložiek spôsobilých na certifikáciu v rámci tejto smernice je možné špecifikovať a definovať podľa postupu ustanoveného v článku 21.

▼M28 —————

▼M12

►M22  1d. ◄   Členské štáty môžu byť v súlade s postupom stanoveným v článku 21 oprávnené neuplatňovať v oblasti výroby daného členského štátu podmienku obsiahnutú v prílohe II, oddiel I, bod 2, odsek B (1) pri jednom alebo viacerých príslušných druhoch, ak je možné na základe ekologických podmienok a z predchádzajúcich skúseností predpokladať, že sa dodržiavajú normy stanovené v prílohe II, oddiel I, bod 2, stĺpec 13 tabuľky.

▼M1

2.  Členské štáty môžu počas prechodného obdobia, ktoré netrvá dlhšie ako štyri roky po nadobudnutí účinnosti zákonov, iných právnych predpisov a administratívnych opatrení nevyhnutných na dosiahnutie súladu s touto smernicou a odlišne od pododseku 1 písm. C, certifikovať ako certifikované osivo pochádzajúce priamo z osiva úradne skontrolovaného v danom členskom štáte na základe schémy platnej v danom čase a ktoré poskytuje rovnaké záruky, ako osivo certifikované ako základné osivo alebo certifikované osivo v súlade so zásadami tejto smernice.

▼M4 —————

▼M33

3.  Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom uvedenej v odsekoch 1 pododsek B bod 1 písm. d), 1 pododsek B bod 2 písm. d), pododsek C písm. d), 1 pododsek Ca písm. d), 1 pododsek Cb písm. d) a 1 pododsek D písm. c) sa dodržiavajú tieto požiadavky:

A. Poľná prehliadka

a) Inšpektori:

i) majú požadovanú technickú kvalifikáciu;

ii) nemajú v súvislosti s vykonávaním prehliadok žiadny osobný prospech;

iii) sú úradne schválení orgánom pre certifikáciu osív príslušného členského štátu a tento postup má zahrňovať prísahu inšpektorov alebo podpis inšpektorov pod písomné vyhlásenie oddanosti pravidlám, ktorými sa riadi úradné skúšanie;

iv) vykonávajú prehliadky pod úradným dohľadom v súlade s pravidlami uplatňovanými na úradné prehliadky.

b) Osivové porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú vypestované z osiva, ktoré prešlo následnou úradnou kontrolou a jej výsledky boli uspokojivé.

c) Úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť osivových porastov. Táto pomerná časť je aspoň 5 %.

d) Pomerná časť vzoriek z dávok osív zozbieraných z osivových porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly a, ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty.

e) Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych predpisov upravujúcich skúšky po úradným dohľadom, ktoré sú prijaté podľa tejto smernice. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Sankcie môžu zahŕňať odobratie licencie uvedenej v písmene a) zarážka iii) úradne schváleným inšpektorom za úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie pravidiel úradných skúšok. Členské štáty zabezpečia, že každá certifikácia skúšaného osiva sa v prípade takéhoto porušenia zruší, pokiaľ sa nepreukáže, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

B. Skúšanie osiva

a) Skúšanie osiva sa vykonáva laboratóriami pre skúšanie osiva, ktoré sú na tento účel schválené orgánom pre certifikáciu osív príslušného členského štátu za podmienok ustanovených v písmenách b) až d).

b) Laboratórium na skúšanie osív má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný za technickú prevádzku laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória na skúšanie osív.

Analytici osív majú potrebnú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných na úradných analytikov osív a potvrdenú úradnými skúškami.

Laboratórium sa nachádza v priestoroch a má zariadenie, ktoré sú úradne posúdené orgánom pre certifikáciu osív ako primerané na účel skúšania osiva, v rozsahu povolenia.

Skúšanie osiva sa vykonáva v súlade s platnými medzinárodnými metódami.

c) Laboratórium na skúšanie osív je:

i) nezávislým laboratóriom;

alebo

ii) laboratóriom, ktoré patrí osivárskej spoločnosti.

V prípade uvedenom v zarážke ii), laboratórium môže skúšať iba dávky osív vyprodukovaných v mene osivárskej spoločnosti, ktorej patrí, pokiaľ sa daná osivárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a príslušný orgán pre certifikáciu osív nedohodnú inak.

d) Laboratórne skúšanie osív vykonávané laboratóriom na skúšanie osív podlieha náležitému dohľadu orgánu pre certifikáciu osív.

e) Na účely dohľadu uvedeného v písmene d) sa pomerná časť dávok osív na úradnú certifikáciu kontrolne skúša úradným skúšaním osiva. Táto pomerná časť sa v zásade rozdelí čo najrovnomernejšie medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené odrody, ale môže byť určená aj na vylúčenie určitých pochybností. Táto pomerná časť je najmenej 5 %.

f) Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych predpisov upravujúcich skúšky pod úradným dohľadom, ktoré sú prijaté podľa tejto smernice Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Sankcie môžu zahŕňať odobratie oprávnenia uvedeného v písmene a) úradne schváleným laboratóriám na skúšanie osív za úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie pravidiel, ktorými sa riadia úradné skúšky. Členské štáty zabezpečia, že každá certifikácia skúšaného osiva sa v prípade takéhoto porušenia zruší, pokiaľ sa nepreukáže, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

▼M29

4.  Ďalšie opatrenia uplatniteľné na vykonávanie kontrol pod úradným dohľadom sa môžu prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

▼M33 —————

▼B

Článok 3

▼M1

1.  Členské štáty musia stanoviť, že osivo:

▼M19

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25  × Festulolium  ◄

▼M34

Galega orientalis Lam. Galega orientalis

▼M2

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

▼M19

Lolium x boucheanum Kunth

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago x varia T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

a, od 1. júla 1971, osivo Trifolium pratense L. nemôže byť uvedené na trh, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“ ►M28  ————— ◄ .

▼M18

1a.  Španielske kráľovstvo smie byť oprávnené v súlade s postupom stanoveným v článku 21 poskytovať až do 31. decembra 1989 výnimky z odseku 1 v prípade osiva Medicago sativa, Brassica oleracea convar. Acephala a Raphanus sativus.

▼B

2.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa osivo krmovín iných rodov a druhov, ako uvádza odsek 1, neuviedlo na trh bez toho, aby bolo úradne osvedčené ako „základné osivo“ alebo „osvedčené osivo“, alebo ako obchodné osivo, a bez toho ►M28  ————— ◄ .

3.  Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 21 stanoviť, že po určitých konkrétnych termínoch nemožno osivo iných rodov a druhov krmovín, ako stanovuje odsek 1, uviesť na trh, ak nebolo úradne osvedčené ako „základné osivo“ alebo „osvedčené osivo“.

4.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa vykonali úradné skúšky v súlade s platnými medzinárodnými metódami, ak také metódy existujú.

▼M28 —————

▼M28

Článok 3a

Bez zreteľa na článok 3 (1), členské štáty musia zabezpečiť, aby:

 vyrobené osivo generácií predchádzajúcich základnému osivu a

 prírodné osivo predávané na ďalšie spracovanie, za predpokladu, že je zabezpečená identita osiva,

mohlo byť uvedené na trh.

▼B

Článok 4

Členské štáty však môžu pomocou výnimky z ustanovení článku 3:

a) povoliť úradné osvedčenie základného osiva a obchodovanie so základným osivom, ktoré nespĺňa podmienky stanovené v prílohe II v súvislosti s klíčivosťou; podobná výnimka sa môže udeliť aj v súvislosti s osvedčeným osivom Trifolium pratense, ak je toto osivo určené na ďalšiu výrobu osvedčeného osiva.

V prípadoch uvedených vyššie sa musia podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, že dodávateľ ručí za špecifickú klíčivosť, ktorú musí uviesť na účely obchodovania na zvláštnom štítku, ktorý musí obsahovať jeho meno, adresu a referenčné číslo dávky osiva.

b) s cieľom dať osivo rýchlo k dispozícii bez ohľadu na skutočnosť, že oficiálne preskúšanie, ktoré má skontrolovať plnenie podmienok stanovených v prílohe II v súvislosti s klíčivosťou, nebolo uzavreté, povoliť úradné osvedčenie a obchodovanie po prvého nákupcu kategórií osiva „základné osivo“ a „osvedčené osivo“ alebo „obchodné osivo“. Osvedčenie povolí iba v prípade predloženia provizórnej analytickej správy o osive a ak je uvedené meno a adresa prvého adresáta; musí podniknúť všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby dodávateľ ručil za klíčivosť potvrdenú provizórnou analýzou; táto klíčivosť sa musí uviesť na obchodné účely na zvláštnom štítku, na ktorom musí byť uvedené meno a adresa dodávateľa a referenčné číslo dávky.

Tieto ustanovenia nebudú platiť na osivo dovezené z tretích krajín, ak inak nestanoví článok 15 v súvislosti s rozmnožovaním mimo spoločenstva.

▼M28

Členské štáty využívajúce úpravu o výnimkách ustanovenú buď v pododseku a) alebo b) si budú pri kontrolách vzájomne pomáhať.

Článok 4a

1.  Bez zreteľa na článok 3 (1), členské štáty môžu dovoliť producentom na svojom vlastnom území uvádzať na trh:

a) malé množstvá osiva na vedecké účely alebo práce spojené so šľachtením;

b) primerané množstvá osiva na iné testy alebo na iné skúšobné účely za predpokladu, že patria k odrodám, u ktorých bola v príslušnom členskom štáte podaná žiadosť o zapísanie do katalógu.

V prípade geneticky modifikovaného materiálu možno udeliť takýto súhlas iba vtedy, ak boli vykonané príslušné opatrenia, s cieľom zamedziť škodlivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Pokiaľ ide o vykonanie hodnotenia ekologických rizík, budú sa uplatňovať ustanovenia článku 7 (4) smernice 70/457/EHS.

2.  Účely, na ktoré možno udeliť súhlas uvedený v odseku 1 b), ustanovenia týkajúce sa označovania obalov a množstvá spolu s podmienkami, za ktorých členské štáty môžu udeliť takýto súhlas, budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 21.

3.  Povolenia, ktoré udelili členské štáty producentom na svojom vlastnom území na účely uvedené v odseku 1 pred dátumom prijatia tejto smernice, zostávajú v platnosti až do stanovenia ustanovení uvedených v odseku 2. Po tomto dátume všetky takéto povolenia budú musieť rešpektovať ustanovenia zavedené v súlade s odsekom 2.

▼B

Článok 5

Členské štáty môžu s ohľadom na podmienky stanovené v prílohách I a II stanoviť ďalšie alebo prísnejšie požiadavky na osvedčovanie osiva vyrábaného na ich vlastnom území.

▼M28

Článok 5a

Členské štáty môžu obmedziť certifikáciu osiva Lupinus ssp., Pisum sativum, Vicia spp. a Medicago sativa na certifikované osivo prvej generácie.

▼B

Článok 6

▼M2

Členské štáty zabezpečia, že označenie genealogických zložiek, ktoré možno požadovať, sa bude – ak si to šľachtiteľ želá – považovať za dôverné.

▼B

Článok 7

▼M33

1.  Členské štáty požadujú, aby sa na účely kontroly odrôd, na skúšku osív na certifikáciu a skúšku obchodných osív, vzorky odoberali úradne alebo pod úradným dohľadom v súlade s vhodnými metódami. Odoberanie vzoriek osiva na účely kontrol podľa článku 19 sa však vykonáva úradne.

▼M33

1a.  Pri vykonávaní odoberanie vzoriek osív pod úradným dohľadom uvedené v odseku 1 sa dodržiavajú tieto požiadavky:

a) Vzorkovanie osiva sa vykonáva odoberateľmi vzoriek osiva, ktorí sú na tento účel schválení orgánom pre certifikáciu osív príslušného členského štátu za podmienok ustanovených v písmenách b), c) a d);

b) Odoberatelia vzoriek osiva majú požadovanú odbornú kvalifkáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre úradných odoberateľov vzoriek osiva a potvrdenú úradnými skúškami.

Vzorkovanie osiva sa vykonáva v súlade s platnými medzinárodnými metódami.

c) Odoberatelia vzoriek osiva sú:

i) nezávislé fyzické osoby

ii) osoby zamestnané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých činnosti nezahŕňajú produkciu osiva, pestovanie osiva, spracovanie osiva alebo obchod s osivom;

alebo

iii) osoby zamestnané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých činnosti zahŕňajú produkciu osiva, pestovanie osiva, spracovanie osiva alebo obchod s osivom.

V prípade uvedenom v zarážke iii), odoberateľ vzoriek osiva môže vykonávať vzorkovanie osiva len dávok osiva vyprodukovaných v mene jeho zamestnávateľa, pokiaľ sa jeho zamestnávateľ, žiadateľ o certifikáciu a orgán pre certifikáciu osív nedohodnú inak.

d) Vzorkovanie odoberateľmi vzoriek osiva sa vykonáva pod náležitým dohľadom orgánu pre certifikáciu osív. Ak sa vykonáva automatické vzorkovanie, dodržiavajú sa náležité postupy a uplatňuje sa úradný dohľad.

e) Na účely dohľadu uvedeného v písmene d) sa pomerná časť dávok osiva predložených na úradnú certifikáciu kontrolne vzorkuje úradnými odoberateľmi vzoriek osiva. Táto pomerná časť sa v zásade rozdelí čo najrovnomernejšie medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené odrody, ale môže byť určená aj na vylúčenie určitých pochybností. Táto pomerná časť je najmenej 5 %. Toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.

Členské štáty porovnajú vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.

f) Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych predpisov upravujúcich skúšky pod úradným dohľadom, ktoré sú prijaté podľa tejto smernice. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Sankcie môžu zahŕňať odobratie oprávnenia uvedeného v písmene a) úradne oprávneným odoberateľom vzoriek osiva za úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie pravidiel, ktorými sa riadia úradné skúšky. Členský štát zabezpečí, že každá certifikácia skúšaného osiva sa v prípade takéhoto porušenia zruší, pokiaľ sa nepreukáže, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

1b.  Ďalšie opatrenia uplatniteľné na vzorkovanie osív pod úradným dohľadom sa môžu prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

▼B

2.  Vzorky osiva určeného na preskúšanie kvôli osvedčeniu a na preskúšanie obchodného osiva sa musia brať z homogénnych dávok; maximálna hmotnosť dávky a minimálna hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe III.

Článok 8

1.  Členské štáty musia požadovať, aby základné osivo, osvedčené osivo a obchodné osivo prichádzali na trh len v dostatočne homogénnych ►M1  dávkach ◄ a v zapečatených kontajneroch, ktoré budú opatrené pečaťou a značením ►M6  v článku 9, 10 alebo 10a, ktorékoľvek je vhodné ◄ .

2.  Členské štáty môžu pri obchodovaní s malými množstvami pre konečného spotrebiteľa udeliť výnimky z ustanovení v odseku 1 v súvislosti s balením, pečatením a značením.

▼M6

Článok 9

▼M9

1.  Členské štáty požadujú, aby sa balenia základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva, okrem certifikovaného a obchodného osiva v malých baleniach ►M27  ES ◄ , pečatili úradne alebo pod úradným dohľadom tak, aby ich nebolo možné otvoriť bez poškodenia pečatného systému alebo zanechania dôkazu o zásahu buď na úradnej náveske stanovenej v článku 10 (1), alebo na balení.

S cieľom zabezpečiť zapečatenie musí pečatný systém prinajmenšom zahŕňať buď vyššie uvedenú návesku, alebo pripnutú úradnú pečať.

Opatrenia stanovené v druhom pododseku sa v prípade použitia znovu nepoužiteľného pečatného systému nevyžadujú.

V súlade s postupom stanoveným v článku 21 je možné zistiť, či určitý pečatný systém spĺňa ustanovenia tohto odseku.

▼M6

2.  Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby s výnimkou malospotrebiteľských ►M27  ES ◄ B balení, balenia neboli opätovne zaplombované raz alebo viackrát, pokiaľ sa tak nedeje úradne ►M9  alebo pod úradným dohľadom ◄ . V prípade, že balenie je opätovne zaplombované, skutočnosť, že balenie bolo opätovne zaplombované, dátum opätovného zaplombovania a orgán zodpovedný za takéto opätovné zaplombovanie musia byť uvedené na označení vyžadovanom podľa článku 10 (1).

▼M9

3.  Členské štáty požadujú, aby malé balenia ►M27  ES ◄ B boli zapečatené takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez poškodenia pečatného systému alebo zanechania dôkazu o zásahu na náveske alebo balení. V súlade s postupom stanoveným v článku 21 je možné zistiť, či určitý pečatný systém spĺňa ustanovenia tohto odseku. Balenia sa bez úradného dohľadu nesmú opätovne raz alebo viackrát zapečatiť.

▼M28 —————

▼M7

Článok 10

1.  Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby balenia základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva, okrem prípadov, keď osivo posledných dvoch kategórií má formu malospotrebiteľského ►M27  ES ◄ B balenia:

a) boli označené na vonkajšej strane úradným označením, ktoré predtým nebolo použité a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IV (A), pričom údaje sú na tomto označení uvedené v niektorom z úradných jazykov spoločenstva. Farba označenia je biela pre základné osivo, modrá pre certifikované osivo prvej generácie po základnom osive, červená pre certifikované osivo ďalších generácií a hnedá pre obchodné osivo. V prípade, že sa použije označenie na náveske, je potrebné pripojiť úradnú pečiatku vo všetkých prípadoch. Ak, v prípadoch podľa článku 4 a), základné osivo alebo certifikované osivo nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe II vzhľadom na klíčivosť, táto skutočnosť sa uvedie na označení. Použitie úradných priľnavých označení sa povoľuje. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21, môže sa povoliť použitie nezmazateľného písma pod úradným dozorom, ktoré obsahuje údaje o balení týkajúce sa vzoru označenia;

b) obsahovali úradný doklad v rovnakej farbe, ako je označenie poskytujúce aspoň tie informácie, ktoré sa požadujú podľa prílohy IV (A) (I) a) (3), (4) a (5) a v prípade obchodného osiva podľa b) (2), (4) a (5). Tento doklad sa vyhotoví takým spôsobom, že ho nie je možné zameniť s úradným označením uvedeným v písmene a). Tento doklad sa nevyžaduje, ak sú údaje vytlačené nezmazateľne na balení alebo v prípade, že v súlade s ustanoveniami písmena a) sa použilo priľnavé označenie alebo označenie z materiálu, ktorý nie je možné roztrhnúť.

▼M28 —————

▼M6

Článok 10a

1.  Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenia:

a) mali na vonkajšom obale, v súlade s prílohou IV (B), označenie dodávateľa, vytlačený oznam alebo pečiatku v jednom z oficiálnych jazykov spoločenstva; v prípade priehľadných balení môže byť toto označenie umiestnené na vnútornej strane obalu za predpokladu, že je čitateľné cez balenie; vzhľadom na farbu označenia sa uplatní článok 10 (1) a);

b) mať na vonkajšom obale alebo na označení dodávateľa ustanovenom v pododseku a) úradne pridelené sériové číslo; ak sa použije priľnavé označenie, uplatňuje sa článok 10 (1), pokiaľ ide o farbu označenia, spôsob pridelenia uvedeného sériového čísla je možné stanoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

2.  Členské štáty môžu vyžadovať, že úradné priľnavé označenie obsahujúce všetky alebo len časť údajov ustanovených v prílohe IV (B) sa musí použiť na označovanie malospotrebiteľských ►M27  ES ◄ B balení balených na ich území za predpokladu, že údaj je uvedený na takomto balení, označovanie ustanovené v odseku 1 a) sa nevyžaduje.

▼M28

Článok 10b

Členské štáty môžu na požiadanie zabezpečiť, aby boli malé ES B obaly osiva zapečatené a označené úradne alebo pod úradným dohľadom v súlade s článkom 9 (1) a článkom 10.

▼M6

Článok 10c

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, že v prípade malospotrebiteľského balenia certifikovaného osiva, pravosť osiva je možné skontrolovať najmä v čase, keď sa dávky osiva delia. V konečnom dôsledku môžu vyžadovať, aby malospotrebiteľské balenia rozdelené na ich území boli úradne zaplombované alebo pod úradným dozorom.

▼M30

Článok 10d

1.  Členské štáty môžu v prípade predaja osiva kategórie „certifikované osivo“ vo veľkom konečným spotrebiteľom derogovaním článkov 8, 9 a 10 stanoviť zjednodušenie ustanovení týkajúcich sa uzáverov a označovania balení.

2.  Podmienky pre uplatňovanie derogácie podľa odseku 1 uvedeného vyššie sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 (2).

Do prijatia týchto opatrení sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 2 rozhodnutia Komisie 94/650/ES ( 2 ).

▼M28

Článok 11

1.  V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 je možné stanoviť, že členské štáty môžu požadovať, aby v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, bolo zabalené základné alebo certifikované osivo alebo osivo na komerčné účely opatrené štítkom dodávateľa (pričom to môže byť buď iný ako úradný štítok, alebo môže mať podobu informácií od dodávateľa vytlačených na samotnom obale), alebo že dávky osiva vyhovujúce špeciálnym podmienkam, pokiaľ ide o prítomnosť Avena fatua stanoveným v článku 21, musí sprevádzať úradný certifikát potvrdzujúci súlad s uvedenými podmienkami.

2.  Údaje, ktoré sa musia nachádzať na akomkoľvek štítku, musia byť taktiež stanovené v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

▼M28

Článok 11a

V prípade osiva takej odrody, ktorá bola geneticky modifikovaná, bude na každom štítku alebo dokumente, či už úradnom, alebo inom, ktorý bude pripojený k dávke osiva v zmysle ustanovení tejto smernice, jasne vyznačené, že daná odroda bola geneticky modifikovaná.

▼B

Článok 12

Členské štáty musia požadovať, aby sa akákoľvek chemická úprava základného, osvedčeného alebo obchodného osiva vyznačila buď na úradnom štítku, alebo na štítku dodávateľa, na kontajneri alebo v ňom.

▼M6

Článok 13

▼M28 —————

▼M28

1.  Členské štáty môžu špecifikovať, že osivo v zmesiach rôznych rodov, druhov alebo odrôd sa môže uvádzať na trh:

 ak nie je určené na použitie ako krmovina - v takomto prípade zmesi môžu obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami v zmysle tejto smernice,

 ak je určené na použitie ako krmovina, v takomto prípade zmes môže obsahovať osivá rastlinných druhov uvedených v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS alebo 70/458/EHS, s výnimkou odrôd uvedených v článku 4 (2) a) smernice 70/457/EHS;

 ak je určené na použitie v oblasti zachovania prírodného prostredia v kontexte so zachovaním genetických zdrojov uvedených v článku 22a b); v takomto prípade zmesi môžu obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami v zmysle tejto smernice.

V prípadoch uvedených v prvej a druhej zarážke, rôzne zložky zmesí musia, pokiaľ patria do jedného z rastlinných druhov uvedených v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS, vyhovovať už pred zmiešaním predpisom týkajúcim sa obchodovania a uplatňovaným na tieto zmesi.

Ostatné podmienky, vrátane štítkovania, technického osvedčenia firiem vyrábajúcich zmesi osív, kontroly výroby zmesí a vzorkovania dávok prísad primárnych, ako aj hotových zmesí, budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 21.

V prípade tretej zarážky, budú podmienky, za ktorých sa s takýmito zmesami bude môcť obchodovať, stanovené v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

▼M6

►M28  2. ◄   Články 8, 9, 10b, 11 a 12 sa uplatňujú, avšak za predpokladu, že označenie je zelenej farby, uplatnia sa články 10 a 10a. Na tieto účely malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ A balenia sa považujú za malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenia.

okiaľ však ide o malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ A balenia, úradne pridelené sériové číslo ustanovené v odseku 1 b) článku 10 a) sa nevyžaduje.

▼M28 —————

▼M22

Článok 13a

▼M29

S cieľom hľadania dokonalejších alternatív určitých ustanovení stanovených v tejto smernici je možné rozhodnúť o organizácii dočasných experimentov v stanovených podmienkach na úrovni spoločenstva v súlade s ustanoveniami stanovenými v článku 21.

▼M22

V rámci takýchto pokusov je možné, aby členské štáty boli oslobodené od určitých povinností ustanovených v tejto smernici. Rozsah tohto oslobodenia sa stanoví s odkazom na ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje. Pokus nesmie trvať dlhšie než sedem rokov.

▼B

Článok 14

▼M28

1.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby osivo uvedené na trh v zmysle ustanovení tejto smernice, či už záväzných, alebo nezáväzných, nepodliehalo žiadnym trhovým obmedzeniam, pokiaľ ide o jeho charakteristiky, požiadavky na kontroly, označovanie a pečatenie, okrem tých, ktoré boli ustanovené v tejto alebo v akejkoľvek inej smernici.

▼A1

1a.  Komisia povolí postupom podľa článku 21 pre predaj semien krmovín na celom alebo na častiach územia jedného alebo viacerých členských štátov, aby boli prijaté prísnejšie ustanovenia ako podľa prílohy II týkajúce sa prítomnosti Avena fatua (divý ovos), ak sú vykonávané podobné ustanovenia na domácu výrobu týchto semien, a ak je vedená účinná kampaň na vykorenenie Avena fatua v kultúrach krmovín príslušného regiónu.

▼M28 —————

▼M28

Článok 14a

Podmienky, za ktorých osivo získané z generácií predchádzajúcich základnému osivu môže byť uvedené na trh v zmysle prvej zarážky článku 3a, sú tieto:

a) bolo úradne skontrolované príslušným certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu základného osiva;

b) musí byť zabalené v súlade s touto smernicou a

c) obaly musia mať úradný štítok, na ktorom budú uvedené minimálne tieto údaje:

 certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka,

 referenčné číslo dávky,

 mesiac a rok zapečatenia alebo

 mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

 druhy označené svojím botanickým názvom, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme a bez autorských názvov latinkou,

 odroda označená latinkou,

 nápis „predzákladné osivo“,

 počet generácií predchádzajúcich osivu kategórie „certifikované osivo“ alebo „certifikované osivo prvej generácie“.

Štítok bude biely s diagonálnou fialovou čiarou.

▼M22

Článok 15

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa osivo krmovín,

 ktoré sa vyrobilo priamo zo základného osiva alebo certifikovaného osiva úradne certifikovaného buď v jednom, alebo vo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorej sa poskytla ekvivalencia podľa článku 16 ods. 1 písm. b), alebo ktoré sa vyrobilo priamo z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tejto tretej krajine a

 ktorého zber sa uskutočnil v inom členskom štáte,

na žiadosť a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 70/457/EHS, úradne certifikovalo ako certifikované osivo v ktoromkoľvek členskom štáte, ak dané osivo prešlo poľnou inšpekciou a splnilo podmienky ustanovené v prílohe I pre príslušnú kategóriu a ak úradná skúška potvrdila, že sa splnili podmienky ustanovené v prílohe II pre rovnakú kategóriu.

Ak sa v takýchto prípadoch osivo vyrobilo priamo z úradne certifikovaného osiva generácií pred základným osivom, členské štáty môžu povoliť úradnú certifikáciu ako základné osivo, ak sa splnili podmienky ustanovené pre danú kategóriu.

▼M28

2.  Osivo krmovín, ktoré bolo získané v spoločenstve a ktoré je určené na certifikáciu v súlade s odsekom 1, musí byť:

 zabalené a označené úradným štítkom tak, aby boli splnené podmienky stanovené v prílohe V (A) a (B) v súlade s článkom 9 (1) a

 sprevádzané úradným dokumentom tak, aby boli splnené podmienky ustanovené v prílohe V (C).

Ustanovenia prvého pododseku o balení a štítkovaní môžu byť zrušené vtedy, ak orgány zodpovedné za kontroly v teréne, tie ktoré vypracúvajú dokumenty na certifikáciu osív, ktoré neboli s konečnou platnosťou certifikované a tie, ktoré sú zodpovedné za certifikáciu sú tie isté, alebo ak sa dohodnú na výnimke;

musí byť jasne označené, že odroda bola geneticky modifikovaná.

▼M33

3.  Členské štáty taktiež zabezpečujú, že osivo krmovín zozbierané v tretej krajine môže byť na základe žiadosti úradne certifikované, ak:

a) sa vyprodukovalo priamo:

i) zo základného osiva alebo certifikovaného osiva úradne certifikovaného buď v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa článku 16 ods. 1 písm. b),

alebo

ii) z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tretej krajine uvedenej v zarážke i);

b) bolo podrobené poľnej prehliadke, ktorá spĺňala podmienky stanovené v rozhodnutí o rovnocennosti prijatom podľa článku 16 ods. 1 písm. a) pre príslušnú kategóriu;

c) úradná skúška preukázala, že podmienky stanovené v prílohe II pre tú istú kategóriu sú splnené.

▼B

Článok 16

1.  Rada musí nadpolovičnou väčšinou hlasov určiť pri návrhu, či:

a) v prípade, ktorý upravuje článok 15, spĺňa poľná inšpekcia v tretej krajine podmienky stanovené v prílohe I;

▼M33

b) osivo krmovín zozbierané v tretej krajine, ktoré poskytuje tie isté záruky ohľadom jeho znakov a podmienok skúšok, zabezpečenia identity, označovania a kontroly, je v týchto ohľadoch rovnocenné s osivom zozbieraným v rámci Spoločenstva a spĺňajúcim ustanovenia tejto smernice.

▼B

2.   ►M5  Do času, keď Rada v zmysle odseku 1 dospeje k rozhodnutiu, budú môcť členské štáty samy prijímať takéto rozhodnutia. Toto právo stratí účinnosť ►M10  1. júlom 1978 ◄ . ◄

▼M3

3.  Odseky 1 a 2 sa budú uplatňovať aj vzhľadom na akýkoľvek nový členský štát od dátumu jeho pristúpenia až do dátumu, ku ktorému musí uviesť do platnosti zákony, nariadenia alebo správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

▼M24

4.  Paragraph 1 shall also apply to the territory of the former German Democratic Republic until 31 December 1991. Detailed rules for application may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 21.

▼M28

Článok 17

1.  S cieľom odstrániť akékoľvek dočasné ťažkosti spojené s dodávkou základného, certifikovaného osiva alebo osiva na komerčné účely, ktoré sa vyskytnú v spoločenstve a nedajú sa inak prekonať, možno rozhodnúť v súlade s postupom stanoveným v článku 21, že členské štáty na určité obdobie dovolia obchodovanie v rámci celého spoločenstva v množstvách nevyhnutných na vyriešenie problémov so zásobovaním osivom takej kategórie, ktorá podlieha menej prísnym požiadavkám alebo osiva takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín a ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch.

2.  V prípade kategórie osiva akejkoľvek danej odrody, sa musí použiť úradný štítok určený pre príslušnú kategóriu; v prípade osív odrôd nezačlenených do vyššie uvedených katalógov úradným štítkom bude štítok určený pre osivo na komerčné účely. Na štítku bude zakaždým uvedené, že predmetné osivo patrí do kategórie vyhovujúcej menej prísnym požiadavkám.

3.  Predpisy na uplatňovanie odseku 1 sa môžu schváliť v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

▼B

Článok 18

Táto smernica neplatí pre osivo krmovín určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 19

▼M28

1.  Členské štáty zabezpečia vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa obchodovania s osivom krmovín minimálne formou náhodných kontrol, s cieľom overiť zhodnosť s požiadavkami a podmienkami tejto smernice.

2.  Bez zreteľa na voľný pohyb osiva v rámci spoločenstva, členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, s cieľom zabezpečiť, aby im boli poskytnuté tieto údaje a náležitosti v rámci obchodovania s množstvami presahujúcimi dva kilogramy osiva dovozeného z tretích krajín:

a) druh;

b) odroda;

c) kategória;

d) krajina výroby a úradný kontrolný orgán;

e) krajina expedície;

f) dovozca;

g) množstvo osiva.

Spôsob poskytnutia týchto údajov môže byť stanovený v súlade s postupom uvedeným v článku 21.

▼M31

Článok 20

1.  Porovnávacie skúšky a pokusy spoločenstva sa vykonávajú v rámci spoločenstva na účely následnej kontroly vzoriek osiva krmovín, s ktorými sa obchodovalo podľa povinných alebo dobrovoľných ustanovení tejto smernice a ktoré boli odobraté počas odberu vzoriek. Porovnávacie skúšky a pokusy sa môžu vzťahovať na tieto položky:

 osivo zberané v tretích štátoch,

 osivo vhodné pre organické poľnohospodárstvo,

 osivo, s ktorým sa obchodovalo v súvislosti s pravidlami zachovania in situ a dlhodobo fungujúcim využitím genetických zdrojov rastlín.

2.  Tieto porovnávacie skúšky a pokusy sa používajú na harmonizáciu technických metód osvedčovania a kontrolu splnenia požiadaviek, ktorým musí osivo vyhovovať.

3.  Komisia, konajúc v súlade s postupmi uvedenými v článku 21, prijme potrebné opatrenia na vykonanie porovnávacích skúšok a pokusov. Komisia informuje výbor, na ktorý odkazuje článok 21, o technických opatreniach na vykonanie skúšok a pokusov a o ich výsledkoch.

4.  Spoločenstvo môže finančne podporovať vykonávanie skúšok a pokusov uvedených v odseku 1 a 2. Finančný príspevok nesmie presiahnuť ročne naplánované výdavky, ktoré odsúhlasil rozpočtový orgán.

5.  Skúšky a pokusy, ktoré sa môžu vykonať s finančnou podporou spoločenstva, a podrobné pravidlá pre finančné príspevky sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 21.

6.  Skúšky a pokusy uvedené v odseku 1 a 2 môžu vykonávať len štátne agentúry alebo právnické osoby konajúce pod zodpovednosťou štátu.

▼M30

Článok 21

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 66/399/EHS (ďalej iba „výbor“).

2.  Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon implementačných právomocí prepožičaných Komisii ( 3 ).

Obdobie stanovené v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na 1 mesiac.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼M2

Článok 21a

▼M5

Zmeny a doplnky, ktoré sa musia vykonať v obsahu týchto príloh vzhľadom na rozvoj vedeckých a technických poznatkov, budú schválené v súlade s postupom uvedeným v článku 21.

▼B

Článok 22

Táto smernica bez ohľadu na ustanovenia vnútroštátneho práva bude oprávnená z dôvodov ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva.

▼M28

Článok 22a

1.  Špecifické podmienky môžu byť stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 21, pričom sa bude brať zreteľ na vývoj zaznamenaný v týchto oblastiach:

a) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s chemicky ošetreným osivom;

b) podmienky, za ktorých možno obchodovať s osivom vo vzťahu so zachovaním in situ a využívanie genetických zdrojov rastlín na ich zachovanie, vrátane zmesí osív tých druhov, medzi ktoré patria druhy uvedené v článku 1 smernice Rady 70/457/EHS a ktoré sú spojené so špecifickými prírodnými a poloprírodnými biotopmi a sú ohrozené genetickou eróziou;

c) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s osivom vhodným pre ekologickú výrobu.

2.  Súčasťou špecifických podmienok uvedených v odseku 1 budú najmä tieto body:

i) v prípade b), osivo tohto druhu bude osivom známeho pôvodu schválené príslušným orgánom v každom členskom štáte na obchodovanie s osivom v definovaných oblastiach;

ii) v prípade b) príslušné kvantitatívne obmedzenia.

▼B

Článok 23

Členské štáty musia s účinnosťou najneskôr do 1. júla 1968 uviesť do platnosti zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia potrebné na splnenie ustanovení článku 14 (1) a najneskôr do 1. júla 1969 ustanovenia potrebné na splnenie ostatných ustanovení tejto smernice a jej príloh. Bezodkladne o tom upovedomia Komisiu.

▼M24

The Federal Republic of Germany is hereby authorized to comply, in respect of the territory of the former German Democratic Republic, with the following:

 Article 3 (1), in the case of:

 

 seed harvested prior to German unification or after unification insofar as the seed production fields had been sown before that date,

 other seed if it is certified in accordance with Article 2 (2);

 Article 8 (2), in the case of the restriction to “small quantities” for seed of Pisum sativum L. (partim) and Vicia faba L. (partim);

 Article 16, within the limits of the traditional trade flows and in response to the production needs of undertakings in the former German Democratic Republic,

at a date later than that referred to above, but not later than 31 December 1992 in respect of the third indent and not later than 31 December 1994 in respect of the other indents.

The Federal Republic of Germany shall ensure that seed in respect of which it applies this authorization, other than seed specified in the second sub-indent of the first indent, is not introduced into parts of the Community other than the territory of the former German Democratic Republic unless it is established that the provisions of this Directive are complied with.

▼M1

Článok 23a

Na základe žiadosti zo strany členského štátu – s ktorou sa bude nakladať, ako je uvedené v článku 21 – takýto štát môže byť úplne alebo čiastočne oslobodený od povinnosti uplatňovať túto smernicu, pokiaľ ide o určité druhy, pokiaľ osivo takýchto druhov sa na jeho území bežne nerozmnožuje a ani sa s ním neobchoduje.

▼B

Článok 24

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M8
PRÍLOHA I

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ PLODINA

1.

Predchádzajúci zber úrody z pestovateľskej plochy by nemal byť v nesúlade s výrobou osiva druhov a odrôd plodiny a pestovateľská plocha by mala byť dostatočne vyčistená od takých rastlín, ktoré sa na nej samovoľne vyskytli počas zberu poslednej úrody.

2.

Plodina by mala vyhovovať nasledujúcim kritériám vzhľadom na vzdialenosť od susediacich zdrojov peľu, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k nežiaducemu cudziemu opeleniu:Plodina

Minimálna vzdialenosť

1

2

druh Brassica ►M22  , Phacelia tanacetifolia ◄ :

—  na výrobu základného osiva

400 m

—  na výrobu certifikovaného osiva

200 m

Druhy alebo odrody iné ako druh Brassica, ►M22  Phacelia tanacetifolia, ◄ ►M11  Pisum sativum ◄ , ►M16  odrody Poa pratensis uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4 ◄ :

—  na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha do dvoch hektárov

200 m

—  na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha väčšia ako dva hektáre

100 m

—  na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská plocha do dvoch hektárov

100 m

—  na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská plocha väčšia ako dva hektáre

50 m

Tieto vzdialenosti sa neberú do úvahy v prípade, že je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiadúcim cudzím opelením.

3.

Rastliny iných druhov, osivá, ktoré je problematické odlíšiť od plodiny pri laboratórnom rozbore, by sa mali vyskytovať v malom množstve.

Predovšetkým, ľuľkovité druhy ►M25  alebo × Festulolium ◄ musia spĺňať nasledujúce podmienky: množstvo rastlín ľuľkovitých druhov iných ►M25  alebo × Festulolium ◄ ako sú druhy plodiny nesmie prekročiť:

 jednu na 50 m2 pestovateľskej plochy základného osiva,

 jednu na 10 m2 pestovateľskej plochy certifikovaného osiva.

4.

Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Predovšetkým plodiny druhov alebo odrôd ►M14  iné ako druhu Pisum sativum, ►M15  Vicia faba, ◄ Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ►M15  ————— ◄ ►M16  alebo Poa pratensis ◄  ◄ musia spĺňať nasledujúce kritériá: množstvo rastlín plodiny, ktoré možno rozpoznať ako zrejme nepatriace k odrode nesmie prekročiť:

 jednu na 30 m2 pestovateľskej plochy základného osiva,

 jednu na 10 m2 pestovateľskej plochy certifikovaného osiva.

▼M16

V prípade Poa pratensis počet rastlín obilninových druhov, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce odrode, neprekročí:

 1 na 20 m2 pre výrobu základného osiva,

 4 na 10 m2 pre výrobu certifikovaného osiva

V prípade odrôd, ktoré sa na základe schválených postupov úradne zaraďujú do kategórie „apomiktické jednoklonové odrody“, však počet rastlín, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce odrode, ktorý neprekročí šesť na 10 m2, možno považovať za spĺňajúce uvedené normy pre výrobu certifikovaného osiva. Pri ich uplatňovaní môže byť členský štát v súlade s postupom ustanoveným v článku 21 oprávnený posudzovať splnenie noriem odrodovej čistoty v prípade plodín Poa pratensis, ktoré patria k týmto odrodám nielen na základe výsledkov z poľných inšpekcií vykonaných v súlade s odsekom 6 prílohy I, ak existuje dôkaz, že súlad s normami odrodovej čistoty ustanovenými v prílohe II je zabezpečený príslušným testovaním osiva alebo inými primeranými prostriedkami.

▼M14

V prípade druhov Pisum sativum, ►M15  Vicia faba, ◄ Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ►M15  ————— ◄ ►M16  ————— ◄ platí iba prvá veta.

▼M8

5.

Škodlivé organizmy, ktoré znižujú využiteľnosť osiva sa musia vyskytovať na čo možno najnižšej úrovni.

6.

▼M29

Splnenie uvedených noriem alebo iných podmienok musia v prípade základného osiva – elity preveriť úradné poľné inšpekcie a v prípade certifikovaného osiva buď úradné poľné inšpekcie, alebo inšpekcie vykonané pod úradným dohľadom.

▼M8

Táto kontrola, na pestovateľskej ploche, sa uskutoční v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

A. Podmienky a štádium vývinu plodiny musia umožňovať dostatočné preverenie.

B. Malo by sa vykonať aspoň jedna kontrola priamo na pestovateľskej ploche.

C. Veľkosť, počet a rozdelenie pestovateľskej plochy, ktorá podlieha kontrole s cieľom preveriť splnenie ustanovení tejto prílohy sa určí v súlade s vhodnými metódami.

▼M35
PRÍLOHA II

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ OSIVO SPĹŇAŤ

I.   CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1.

Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

Osivo druhov uvedených ďalej musí predovšetkým spĺňať tieto požiadavky a iné podmienky. Minimálna odrodová čistota musí byť:

  Poa pratensis, odrody uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy I, Brassica napus var. napobrassica a Brassica oleracea convar. acephala: 98 %

  Pisum sativum, Vicia faba:

 

 certifikované osivo prvej generácie: 99 %,

 certifikované osivo druhej generácie: 98 %,

Minimálna odrodová čistota sa musí preveriť hlavne pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

2.

Osivo musí spĺňať tieto požiadavky alebo iné podmienky, pokiaľ ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah osiva iných rastlinných druhov vrátane prítomnosti horkých semien v sladkých odrodách Lupinus spp.:

A. Tabuľka:Druh

Klíčivosť

Analytická čistota

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe III stĺpci 4 tabuľky

(spolu na stĺpec)

Podmienky vzhľadom na obsah semien Lupinus spp. inej farby a semien horkého lupinu

Minimálna klíčivosť

(% čistého osiva)

Maximálny obsah tvrdých semien

(% čistého osiva)

Minimálna analytická čistota

(% hmotnosti)

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov

(% hmotnosti)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. iný ako Rumex acetosella a Rumex maritimus

Spolu

Jednotlivý druh

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × boucheanum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

►M36  60 (a) (b) ◄

40

97

2,0

1,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (k)

5

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Iné druhy

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. ar viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 
 
 
 
 

0

0 (j) (k)

 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

B. Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v oddiele I ods. 2 bode A tejto prílohy:

a) Všetky svieže a zdravé semená, ktoré nevyklíčia po predpôsobení, sa považujú za klíčivé semená.

b) Prítomné tvrdé semená do určeného maximálneho počtu sa považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.

c) Maximálne množstvo 0,8 % na hmotnosť osiva iných druhov Poa sa nepovažuje za nečistotu.

d) Maximálne množstvo 1 % na hmotnosť osiva Trifolium pratense sa nepovažuje za nečistotu.

e) Maximálne množstvo 0,5 % na hmotnosť osiva Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa v iných príslušných druhoch sa nepovažuje za nečistotu.

f) Predpísaný maximálny percentuálny podiel hmotnosti osiva jedného druhu sa neuplatňuje na osivo Poa spp.

g) Maximálne množstvo dvoch semien Avena fatua a Avena sterilis vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

h) Prítomnosť jedného semena Avena fatua a Avena sterilis vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

i) Stanovenie počtu semien druhu Avena fatua a Avena sterilis nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 12.

j) Stanovenie počtu semien druhu Cuscuta spp. nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 13.

k) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp.

l) Hmotnosť vzorky s cieľom stanovenia počtu semien druhu Cuscuta spp. je dvojnásobok hmotnosti uvedenej v stĺpci 4 prílohy III pre príslušné druhy.

m) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp.

n) Stanovenie počtu semien druhu Rumex spp. iných ako druhov Rumex acetosella a Rumex maritimus nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 14.

o) Percentuálne množstvo semien druhu Lupinus spp. inej farby nesmie prekročiť:

v prípade horkého lupinu

2 %

v prípade osiva Lupinus spp. iného ako horkého lupinu

1 %

p) Percentuálne množstvo semien horkého lupinu v odrodách druhu Lupinus spp. nesmie prekročiť 2,5 %.

3.

Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia vyskytovať na najnižšej možnej úrovni.

II.   ZÁKLADNÉ OSIVO

Podľa ustanovení uvedených ďalej sa podmienky stanovené v oddiele I tejto prílohy uplatňujú na základné osivo:

1. Osivo Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba a odrôd Poa pratensis uvedených v druhej časti tretej vety ods. 4 prílohy I musí spĺňať tieto požiadavky alebo iné podmienky: minimálna odrodová čistota musí byť 99,7 %.

Minimálna odrodová čistota sa musí preveriť hlavne pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

2. Osivo musí spĺňať tieto iné požiadavky alebo podmienky:

A. Tabuľka:Druh

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov

Iné požiadavky alebo podmienky

Spolu

(% hmotnosti)

Obsah/počet vo vzorke o hmotnosti uvedenej v prílohe III stĺpci 4 tabuľky

(spolu na stĺpec)

Jednotlivý druh

Rumex spp. iný ako Rumex acetosella a Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Iné druhy

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 
 
 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 
 
 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 
 
 
 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 
 
 
 

B. Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v bode A ods. 2 oddielu II tejto prílohy:

a) Maximálne množstvo 80 semien druhu Poa spp. sa nepovažuje za nečistotu.

b) Podmienka ustanovená v stĺpci 3 sa neuplatňuje na semená druhov Poa spp. Maximálne celkové množstvo semien iných druhov Poa spp. ako druhov, ktoré sa preverujú, nesmie prekročiť jedno semeno vo vzorke s obsahom 500 semien.

c) Maximálne množstvo 20 semien druhu Poa spp. sa nepovažuje za nečistotu.

d) Stanovenie počtu semien druhu Melilotus spp. nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 7.

e) Prítomnosť jedného semena druhu Melilotus spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semená druhu Melilotus spp.

f) Podmienka c) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

g) Podmienka d) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

h) Podmienka e) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

i) Podmienka f) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

j) Podmienky k) a m) ustanovené v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňujú.

k) Percentuálne množstvo horkých semien v odrodách druhu Lupinus spp. nesmie prekročiť 1 %.

III.   OBCHODNÉ OSIVO

S výhradou ustanovení uvedených ďalej sa podmienky ustanovené v oddiele I odsekoch 2 a 3 tejto prílohy uplatňujú na obchodné osivo:

1. Percentuálne množstvá ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v bode A oddiele 1 ods. 2 tejto prílohy sa zvyšujú o 1 %.

2. IV prípade druhu Poa annua sa maximálna celková hmotnosť 10 % osiva iných druhov Poa nepovažuje za nečistotu.

3. V prípade druhu Poa spp. iného ako druhu Poa annua sa maximálna celková hmotnosť 3 % osiva iných druhov Poa nepovažuje za nečistotu.

4. V prípade Hedysarum coronarium sa maximálna celková hmotnosť 1 % osiva druhu Melilotus spp. nepovažuje za nečistotu.

5. Podmienka d) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje na Lotus corniculatus.

6. V prípade Lupinus spp.:

a) minimálna analytická čistota je 97 % hmotnosti;

b) percentuálne množstvo semien druhu Lupinus spp. inej farby nesmie prekročiť:

v prípade horkého lupinu

4 %

v prípade osiva u Lupinus spp. iného ako horkého lupinu

2 %

7. V prípade druhu Vicia spp. sa maximálna celková hmotnosť 6 % hmotnosti osiva Vicia pannonica, Vicia villiosa alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu nepovažuje za nečistotu.

8. V prípade Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villiosa je minimálna analytická čistota 97 % hmotnosti.
PRÍLOHA IIIHMOTNOSŤ DÁVKY A VZORKY

Druh

Maximálna hmotnosť dávky

(v tonách)

Minimálna hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dávky

(v gramoch)

Hmotnosť vzorky na stanovenie množstva uvedeného v prílohe II oddiele I bode 2 bode A stĺpcoch 12 až 14 tabuľky a v prílohe II oddiele II bode 2 bode A stĺpcoch 3 až 7 tabuľky

(v gramoch)

1

2

3

4

►M36   Poaceae (Gramineae)  (1)  ◄

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

×Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

—  plod

10

1 000

300

—  osivo

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

—  plod

10

600

600

—  osivo

10

400

400

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Iné druhy

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

(1)   Maximálna hmotnosť dávky sa môže zvýšiť na 25 ton, ak na to dodávateľ dostal povolenie od príslušného orgánu.

Maximálna hmotnosť dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.

▼M6
PRÍLOHA IV

OZNAČOVANIE

A.   Úradné označenie

I.   Požadované údaje

a) Pre základné osivo a certifikované osivo:

1.  ►M27  ES ◄ predpisy a štandardy“,

2. Certifikačný orgán a členský štát alebo ich iniciálky,

3. Referenčné číslo dávky,

▼M9

3a. Mesiac a rok zapečatenia vyjadrený takto: „zapečatené…“ (mesiac a rok) alebo mesiac a rok posledného úradného odberu vzorky na účely certifikácie vyjadrený takto: „vzorka odobratá…“ (mesiac a rok),

▼M6

4. Druh, ►M22  uvedený aspoň pod jeho botanickým názvom, ktorý je možné udať v skrátenej forme a bez názvov orgánov, v latinke, ◄

V prípade x Festulolium sa u rodu FestucaLolium uvedú názvy druhov,

5. Odroda, ►M22  uvedený aspoň v latinke, ◄

6. Kategória,

7. Krajina výroby,

8. Deklarovaná čistá alebo hrubá váha alebo deklarované množstvo čistého osiva,

9. Ak je uvedená hmotnosť a použili sa granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné prísady, pôvod prísady a tiež približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva a celkovou hmotnosťou,

10. Pre certifikované osivo druhej generácie a ďalších generácií po základnom osive: počet generácií po základnom osive,

11. Pre osivo odrôd tráv, ktoré neprešli testovaním, s cieľom určiť ich výnos z úrody, použitie v súlade s článkom 4 (2) a) smernice Rady č. 70/457/EHS ( 4 ) z 29. septembra 1970 týkajúcej sa spoločného zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín: „Nie je určené na výrobu krmovín“,

▼M7

12. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová „opätovne odskúšané… (mesiac a rok)“ a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 môžu byť členské štáty oslobodené od požiadavky uvádzať botanický názov pri jednotlivých druhoch a prípadne počas obmedzených období, keď sa potvrdilo, že nevýhody jej vykonania prevažujú nad výhodami, ktoré sa očakávajú od obchodovania s osivom.

b) Pre obchodné osivo:

1.  ►M27  ES ◄ predpisy a štandardy“,

2. „Obchodné osivo (nie je certifikované vzhľadom na odrodu)“,

3. Dozorný orgán a členský štát alebo ich iniciálky,

4. Referenčné číslo dávky,

▼M9

4a. Mesiac a rok zapečatenia vyjadrený takto: „zapečatené…“ (mesiac a rok) alebo mesiac a rok posledného úradného odberu vzorky na účely certifikácie vyjadrený takto: „vzorka odobratá…“ (mesiac a rok),

▼M6

5. Druh ( 5 ), ►M22  uvedený aspoň pod jeho botanický mnázvom, ktorý sa môže udať v skrátenej forme a bez názvov orgánov, v latinke, ◄

6. Oblasť výroby,

7. Deklarovaná čistá alebo hrubá váha alebo deklarované množstvo čistého osiva,

8. Ak je uvedená hmotnosť a použili sa granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné prísady, pôvod prísady a tiež približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva a celkovou hmotnosťou,

▼M7

9. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová „opätovne odskúšané… (mesiac a rok)“ a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 môžu byť členské štáty oslobodené od požiadavky uvádzať botanický názov pri jednotlivých druhoch a prípadne počas obmedzených období, ak sa zaznamenalo, že nevýhody jej vykonania prevažujú nad nevýhodami, ktoré sa očakávajú od obchodovania s osivom.

c) Pre zmesi osiva:

1. „Zmes osiva na… (predpokladané použitie)“,

2. Orgán zodpovedný za zaplombovanie a členský štát alebo ich iniciálky,

3. Referenčné číslo dávky,

▼M9

3a. Mesiac a rok zapečatenia vyjadrený takto: „zapečatené…“ (mesiac a rok),

▼M6

4. Percentuálne zloženie hmotnosti jednotlivých komponentov podľa jednotlivých druhov a ak je to možné podľa odrôd ►M22  oboje uvedené aspoň v latinke ◄ , postačuje uviesť meno zmesi, ak percentuálne zloženie hmotnosti je písomne oznámené predávajúcemu a úradne zaznamenané,

V prípade x Festulolium sa u rodu FestucaLolium uvedú názvy druhov,

5. Deklarovaná čistá alebo hrubá váha alebo deklarované množstvo čistého osiva,

6. Ak je uvedená hmotnosť a použili sa granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné prísady, pôvod prísady a tiež približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva a celkovou hmotnosťou,

▼M7

7. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová „opätovne odskúšané… (mesiac a rok)“ a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu.

▼M6

II.   Minimálne rozmery

110 × 67 mm.

B.   Označenie dodávateľa alebo údaje o balení (malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ balenie)

Požadované údaje

a) Certifikované osivo:

1. „Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenie“,

2. Meno a adresa dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačný znak,

3. Úradne pridelené sériové číslo,

4. Úrad, ktorý pridelil sériové číslo a meno členského štátu alebo ich iniciálky,

5. Referenčné číslo, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. Druh, ►M22  uvedený aspoň v latinke, ◄

7. Odroda, ►M22  uvedená aspoň v latinke, ◄

8.  ►M28  Kategória ◄ “,

9. Čistá alebo hrubá váha alebo množstvo čistého osiva,

10. Ak je uvedená hmotnosť a použili sa granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné prísady, pôvod prísady a tiež približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva a celkovou hmotnosťou,

11. Pre osivo odrôd tráv, ktoré neprešli testovaním s cieľom určiť ich výnos z úrody, použitie v súlade s článkom 4 (2) a) smernice Rady č. 70/457/EHS z 29. septembra 1970 týkajúcej sa spoločného zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín: „Nie je určené na výrobu krmovín“.

b) Obchodné osivo:

1. „Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenie“,

2. Meno a adresa dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačný znak,

3. Úradne pridelené sériové číslo,

4. Úrad, ktorý pridelil sériové číslo a meno členského štátu alebo ich iniciálky,

5. Referenčné číslo, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. Druh ( 6 ), ►M22  uvedený aspoň v latinke, ◄

7. „Obchodné osivo“,

8. Čistá alebo hrubá váha alebo množstvo čistého osiva,

9. Ak je uvedená hmotnosť a použili sa granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné prísady, pôvod prísady a tiež približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva a celkovou hmotnosťou.

c) Zmes osiva:

1. „Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ A balenie“ alebo „malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenie“,

2. Meno a adresa dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačný znak,

3. Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenie: úradne pridelené sériové číslo,

4. Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenie: úrad, ktorý pridelil sériové číslo a meno členského štátu alebo ich iniciálky,

5. Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ B balenie: referenčné číslo, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ A balenie: referenčné číslo umožňujúce použitú dávku osiva identifikovať,

7. Malospotrebiteľské ►M27  ES ◄ A balenie: členský štát alebo jeho iniciálky,

8. „Zmes osiva na… (predpokladané použitie)“,

9. Čistá alebo hrubá váha alebo množstvo čistého osiva,

10. Ak je uvedená hmotnosť a použili sa granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné prísady, pôvod prísady a tiež približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva a celkovou hmotnosťou.

11. Percentuálne zloženie hmotnosti jednotlivých komponentov podľa jednotlivých druhov a ak je to možné, podľa odrôd, ►M22  oboje uvedené aspoň v latinke, ◄ postačuje uviesť časť týchto údajov, ak to členské štáty požadujú pre malospotrebiteľské balenia vyrobené na ich území, a odkaz na druh zmesi, ak sa percentuálne zloženie hmotnosti môže oznámiť predávajúcemu na jeho žiadosť a je úradne zaznamenané.

▼M22
PRÍLOHA V

Náveska a doklad predkladaný v prípade osiva, ktoré nebolo certifikované s konečnou platnosťou a ktorého zber sa uskutočnil v inom členskom štáte

A.   Informácie vyžadované pre návesku

 orgán zodpovedný za poľnú inšpekciu a členský štát alebo ich iniciály,

 druh uvedený aspoň pod jeho botanickým názvom, ktorý je možné uviesť v skrátenej forme a bez názvov orgánov v latinke, alebo pod jeho spoločným názvom, alebo oboje,

 odroda uvedená aspoň v latinke,

 kategória,

 referenčné číslo poľa alebo skupiny,

 deklarovaná čistá alebo hrubá hmotnosť,

 slová „osivo necertifikované s konečnou platnosťou“.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 môžu byť členské štáty oslobodené od požiadavky uvádzať botanický názov pri jednotlivých druhoch a prípadne počas obmedzených období, ak sa zaznamenalo, že nevýhody jej vykonania prevažujú nad nevýhodami, ktoré sa očakávajú od obchodovania s osivom.

B.   Farba návesky

Náveska je šedá.

C.   Informácie vyžadované pre doklad

 orgán, ktorý doklad vydal,

 druh uvedený aspoň v latinke pod jeho botanickým názvom, ktorý je možné uviesť v skrátenej forme a bez názvov orgánov alebo pod jeho spoločným názvom, alebo oboje,

 odroda uvedená aspoň v latinke,

 kategória,

 referenčné číslo osiva použitého na osiatie poľa a názov krajiny alebo krajín, ktoré toto osivo certifikovali,

 referenčné číslo poľa alebo zásielky,

 plocha obhospodarovaná pre výrobu zásielky zahrnutej v doklade,

 množstvo pozberaného osiva a počet balení,

 osvedčenie, že podmienky, ktorým majú plodiny, z ktorých pochádza osivo, vyhovieť, sa splnili,

 prípadné výsledky predbežnej analýzy osiva.( 1 ) Ú. v. ES 109, 9.7.1964, s. 1751/64.

( 2 ) Ú. v. ES L 252, 28.9.1994, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2000/441/ES (Ú. v. ES L 176, 15.7.2000, s. 50).

( 3 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 4 ) Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 1.

( 5 ) V prípade vlčieho bôbu sa uvedie, či ide o horký alebo sladký vlčí bôb.

( 6 ) V prípade vlčieho bôbu sa uvedie, či ide o horký alebo sladký vlčí bôb.

Top