EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0118-20140711

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/2014-07-11

02006L0118 — SK — 11.07.2014 — 001.003


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/118/ES

z 12. decembra 2006

o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality

(Ú. v. ES L 372 27.12.2006, s. 19)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA KOMISIE 2014/80/EÚ Text s významom pre EHP z 20. júna 2014,

  L 182

52

21.6.2014


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 191, 16.6.2020, s.  7 (2006/118/ES)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/118/ES

z 12. decembra 2006

o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvalityČlánok 1

Účel

1.  Táto smernica stanovuje osobitné opatrenia, ako je ustanovené v článku 17 ods. 1 a 2 smernice 2000/60/ES, na účely prevencie a regulácie znečisťovania podzemných vôd. Medzi tieto opatrenia patria najmä:

a) 

kritériá pre hodnotenie dobrého chemického stavu podzemných vôd a

b) 

kritériá pre identifikáciu a zvrátenie významných a trvalo vzostupných trendov a pre vymedzenie počiatočných bodov zvrátenia trendov.

2.  Táto smernica tiež dopĺňa ustanovenia na zabránenie alebo obmedzenie vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd už obsiahnuté v smernici 2000/60/ES a má za cieľ zabrániť zhoršeniu stavu všetkých útvarov podzemných vôd.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledovné vymedzenia pojmov spolu s tými, ktoré boli ustanovené v článku 2 smernice 2000/60/ES:

1. 

norma kvality podzemných vôd je norma kvality životného prostredia vyjadrená ako obsah konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok alebo ako indikátor znečistenia v podzemných vodách, ktorá by nemala byť prekročená z dôvodu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia;

2. 

prahová hodnota je norma kvality podzemných vôd stanovená členskými štátmi v súlade s článkom 3;

3. 

významný a trvalo vzostupný trend je každý štatisticky a environmentálne významný nárast koncentrácie znečisťujúcej látky, skupiny znečisťujúcich látok alebo indikátora znečistenia v podzemných vodách, pre ktorý sa v súlade s článkom 5 určí potreba zvrátenia trendu;

4. 

vstup znečisťujúcich látok do podzemných vôd je priame alebo nepriame vnášanie znečisťujúcich látok do podzemných vôd spôsobené ľudskou činnosťou;

5. 

pozaďová úroveň je koncentrácia látky alebo hodnota indikátora v útvare podzemných vôd zodpovedajúca žiadnym alebo len veľmi nepatrným antropogénnym zmenám v porovnaní s nenarušenými podmienkami;

6. 

základná úroveň je priemerná hodnota meraná aspoň počas referenčných rokov 2007 a 2008 na základe programov monitorovania vykonávaných podľa článku 8 smernice 2000/60/ES alebo, v prípade látok identifikovaných po týchto referenčných rokoch, počas prvého obdobia, za ktoré sú dostupné údaje z monitorovania.

Článok 3

Kritéria pre hodnotenie chemického stavu podzemných vôd

1.  Na účely hodnotenia chemického stavu útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd podľa oddielu 2.3 prílohy V k smernici 2000/60/ES členské štáty používajú tieto kritéria:

a) 

normy kvality podzemných vôd ako sú uvedené v prílohe I;

b) 

prahové hodnoty, ktoré určia členské štáty v súlade s postupom uvedeným v prílohe II časti A pre znečisťujúce látky, skupiny znečisťujúcich látok a ukazovatele znečistenia, ktoré boli na území členského štátu identifikované ako faktor, ktorý prispieva k charakterizácii útvarov alebo skupín útvarov podzemných vôd ako rizikových, berúc do úvahy minimálne zoznamy uvedené v prílohe II časti B.

Prahové hodnoty podzemných vôd uplatniteľné na dobrý chemický stav sú založené na ochrane útvarov podzemných vôd v súlade s prílohou II časťou A bodmi 1, 2 a 3, pričom sa berie do úvahy najmä ich vplyv na súvisiace povrchové vody a od nich priamo závislé suchozemské ekosystémy a mokrade a vzájomné vzťahy s nimi, a okrem iného zohľadňujú toxikologické a ekotoxikologické poznatky.

2.  Prahové hodnoty sa môžu určiť na celoštátnej úrovni, na úrovni oblasti povodia alebo časti medzinárodnej oblasti povodia, ktoré je súčasťou územia členského štátu alebo na úrovni útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby pre útvary podzemných vôd, ktoré sú spoločné pre dva alebo viaceré členské štáty a pre útvary podzemných vôd, ktorých podzemné vody tečú cez hranicu členského štátu, bolo stanovenie prahových hodnôt podmienené koordináciou medzi príslušnými členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 4 smernice 2000/60/ES.

4.  Ak útvar podzemných vôd alebo skupina útvarov podzemných vôd presahuje územie Spoločenstva, príslušné členské štáty sa snažia stanoviť prahové hodnoty v koordinácii s príslušnými nečlenskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 5 smernice 2000/60/ES.

5.  Členské štáty stanovia prahové hodnoty podľa odseku 1 písm. b) prvýkrát najneskôr do 22. decembra 2008.

Všetky stanovené prahové hodnoty sa zverejnia v plánoch manažmentu povodia, ktorý sa predkladá v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES a obsahuje zhrnutie informácií uvedených v prílohe II časti C k tejto smernici.

6.  Členské štáty zmenia a doplnia zoznam prahových hodnôt, kedykoľvek ak nová informácia o znečisťujúcich látkach, skupinách znečisťujúcich látok alebo ukazovateľoch znečistenia naznačí, že by sa mala stanoviť prahová hodnota pre ďalšiu látku alebo, že by sa existujúca prahová hodnota mala zmeniť a doplniť alebo, že by sa do zoznamu mala opätovne uviesť už odstránená prahová hodnota, aby sa chránilo ľudské zdravie a životné prostredie.

Prahové hodnoty možno zo zoznamu vyškrtnúť, ak dotknutý útvar podzemných vôd už neohrozujú zodpovedajúce znečisťujúce látky, skupiny znečisťujúcich látok alebo indikátory znečistenia.

Všetky takéto zmeny zoznamu prahových hodnôt sa oznámia v rámci pravidelného prehodnotenia plánov manažmentu povodia

7.  Komisia uverejní správu najneskôr do 22. decembra 2009 na základe informácií, ktoré poskytnú členské štáty v súlade s odsekom 5.

Článok 4

Postup hodnotenia chemického stavu podzemných vôd

1.  Členské štáty použijú postup uvedený v odseku 2 na hodnotenie chemického stavu útvaru podzemných vôd. Pri vykonávaní tohto postupu môžu členské štáty, ak je to vhodné, spojiť do jednej skupiny niekoľko útvarov podzemných vôd v súlade s prílohou V k smernici 2000/60/ES.

2.  Chemický stav útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd sa považuje za dobrý, ak:

a) 

príslušné monitorovanie ukazuje, že sa splnili podmienky stanovené v prílohe V tabuľke 2.3.2 smernice 2000/60/ES, alebo

b) 

nie sú prekročené hodnoty noriem kvality podzemných vôd vymenované v prílohe I a príslušné prahové hodnoty ustanovené v súlade s článkom 3 a prílohou II v žiadnom z monitorovacích bodov v dotknutom útvare alebo skupine útvarov podzemných vôd, alebo

c) 

hodnota normy kvality podzemných vôd alebo prahová hodnota je prekročená v jednom alebo vo viacerých monitorovacích bodoch, ale príslušné preskúmanie v súlade s prílohou III potvrdí, že:

(i) 

na základe hodnotenia uvedeného v prílohe III odseku 3 sa obsahy znečisťujúcich látok, ktoré prekračujú normy kvality podzemných vôd alebo prahové hodnoty, nepovažujú za obsahy predstavujúce významné riziko pre životné prostredie, pričom sa primerane zohľadní rozsah dotknutej časti útvaru podzemných vôd;

(ii) 

v súlade prílohou III odsekom 4 tejto smernice sú splnené ostatné podmienky pre dobrý chemický stav podzemných vôd ustanovené v prílohe V tabuľke 2.3.2 smernice 2000/60/ES;

(iii) 

v súlade s prílohou III odsekom 4 tejto smernice sú pre útvary podzemných vôd určených v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 2000/60/ES splnené požiadavky vyplývajúce z článku 7 ods. 3 uvedenej smernice;

(iv) 

znečistenie výrazne neznížilo využiteľnosť útvaru podzemných vôd alebo ktoréhokoľvek útvaru v skupine útvarov podzemných vôd pre ľudskú spotrebu.

3.  Výber monitorovacích miest podzemných vôd musí spĺňať požiadavky prílohy V oddielu 2.4. smernice 2000/60/ES s cieľom určiť ich tak, aby poskytovali súvislý a komplexný prehľad chemického stavu podzemnej vody a reprezentatívne údaje z monitorovania.

4.  Členské štáty zverejnia súhrn hodnotenia chemického stavu podzemných vôd v plánoch manažmentu povodia v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES.

Tento súhrn, spracovaný na úrovni oblasti povodia alebo časti medzinárodnej oblasti povodia, ktoré leží na území členského štátu, tiež obsahuje vysvetlenie, akým spôsobom sa pri konečnom hodnotení zohľadnili prekročenia noriem kvality podzemných vôd alebo prahových hodnôt v jednotlivých monitorovacích bodoch.

5.  Ak sa útvar podzemných vôd označí za útvar v dobrom chemickom stave v súlade s odsekom 2 písm. c), členské štáty prijmú, v súlade s článkom 11 smernice 2000/60/ES, také opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na ochranu vodných ekosystémov, suchozemských ekosystémov a ľudskej spotreby podzemných vôd závislých na časti útvaru podzemných vôd, ktorý predstavuje monitorovací bod alebo monitorovacie body, v ktorých bola prekročená hodnota normy kvality podzemných vôd alebo prahová hodnota.

Článok 5

Identifikácia významných a trvalo vzostupných trendov a definovanie počiatočných bodov zvrátenia trendov

1.  Členské štáty identifikujú akýkoľvek významný a trvalo vzostupný trend obsahu znečisťujúcich látok, skupín znečisťujúcich látok alebo indikátorov znečistenia zistených v útvaroch podzemných vodách alebo skupinách útvarov podzemných vôd, ktoré sa identifikovali ako rizikové, a definujú počiatočný bod zvrátenia tohto trendu v súlade s prílohou IV.

2.  Členské štáty v súlade s prílohou IV časťou B zvrátia trendy, ktoré predstavujú významné riziko poškodenia kvality vodných alebo suchozemských ekosystémov, ľudského zdravia alebo skutočného alebo potencionálneho zákonného využitia vodného prostredia, prostredníctvom programu opatrení uvedených v článku 11 smernice 2000/60/ES s cieľom postupne znižovať znečistenie a zabrániť zhoršeniu kvality podzemných vôd.

3.  Členské štáty definujú počiatočný bod zvrátenia trendu ako percentuálny podiel úrovne noriem kvality podzemných vôd vymedzených v prílohe I a prahových hodnôt ustanovených podľa článku 3 na základe identifikovaného trendu a s ním spojeného rizika pre životné prostredie v súlade s prílohou IV časťou B bodom 1.

4.  V plánoch manažmentu povodia, ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES, členské štáty zhrnú:

a) 

spôsob, akým hodnotenie trendu z jednotlivých monitorovacích bodov v rámci útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd prispelo k zisteniu, v súlade s prílohou V oddielom 2.5 uvedenej smernice, že tieto útvary podliehajú významnému a trvalo vzostupnému trendu obsahu akejkoľvek znečisťujúcej látky alebo došlo k zvráteniu tohto trendu a

b) 

dôvody na určenie počiatočných bodov vymedzených podľa odseku 3.

5.   ►C1  Ak je potrebné zhodnotiť vplyv existujúcich kontaminačných mrakov v útvaroch podzemných vôd, ktoré môžu ohrozovať dosiahnutie cieľov uvedených v článku 4 smernice 2000/60/ES, ◄ najmä mrakov, ktoré sú spôsobené bodovými zdrojmi a kontaminovanou zeminou, členské štáty vykonajú dodatočné hodnotenia trendov vzhľadom na identifikované znečisťujúce látky s cieľom overiť, či sa mraky z kontaminovaných miest nešíria, nezhoršujú chemický stav útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd a či nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Výsledky týchto hodnotení sa zhrnú v plánoch manažmentu povodia, ktoré sa predložia v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES.

Článok 6

Opatrenia na zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemných vôd

1.  Na dosiahnutie cieľa ustanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b) bod (i) smernice 2000/60/ES zabrániť vstupom znečisťujúcich látok do podzemných vôd alebo takýto vstup obmedziť, členské štáty zabezpečia, aby program opatrení ustanovený v súlade s článkom 11 uvedenej smernice obsahoval:

a) 

všetky potrebné opatrenia na zabránenie vstupom akýchkoľvek nebezpečných látok do podzemných vôd, bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3. Pri identifikácii takýchto látok berú členské štáty do úvahy najmä nebezpečné látky, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedené v prílohe VIII bodoch 1 až 6 smernice 2000/60/ES, ako aj látky, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedené v uvedenej prílohe v bodoch 7 až 9, ak sa považujú za nebezpečné;

b) 

pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe VIII k smernici 2000/60/ES, ktoré sa nepovažujú za nebezpečné a akékoľvek iné znečisťujúce látky, ktoré nie sú nebezpečné, neuvedené v tejto prílohe, ktoré podľa členských štátov predstavujú existujúce alebo možné riziko znečistenia, všetky opatrenia potrebné na obmedzenie ich vstupu do podzemných vôd, aby sa zabezpečilo, že takéto vstupy nespôsobia zhoršenie alebo významný a trvalo vzostupný trend obsahu znečisťujúcich látok v podzemných vodách. Takéto opatrenia zohľadnia aspoň najlepšie osvedčené postupy, vrátane najlepších environmentálnych postupov a najlepších dostupných techník, ktoré sú uvedené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

Na účely stanovenia opatrení uvedených v písmenách a) alebo b) členské štáty môžu ako prvý krok určiť okolnosti, pri ktorých sa znečisťujúce látky uvedené v prílohe VIII k smernici 2000/60/ES, a najmä základné kovy a ich zlúčeniny uvedené v bode 7 uvedenej prílohy, považujú za nebezpečné alebo nie nebezpečné.

2.  Ak je to technicky možné, vezmú sa do úvahy vstupy znečisťujúcich látok z difúznych zdrojov znečistenia, ktoré majú vplyv na chemický stav podzemných vôd.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek prísnejšie požiadavky iných právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty môžu z opatrení vyžadovaných podľa odseku 1 vyňať aj vstupy znečisťujúcich látok, ktoré:

a) 

sú výsledkom priameho vypúšťania povoleného v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. j) smernice 2000/60/ES;

b) 

príslušné orgány považujú za tak malé z hľadiska množstva a obsahu, že nepredstavujú akékoľvek súčasné alebo budúce nebezpečenstvo zhoršenia kvality ovplyvnených podzemných vôd;

c) 

sú následkami havárií alebo výnimočných okolností prírodného pôvodu, ktoré sa odôvodnene nedali predvídať, ktorým sa nedalo vyhnúť alebo ktoré sa nedali zmierniť;

d) 

sú výsledkom umelého dopĺňania alebo nadlepšovania útvarov podzemných vôd povoleného v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. f) smernice 2000/60/ES;

e) 

príslušné orgány v členských štátoch považujú za také, že sa im z technického hľadiska nedá zabrániť alebo že sa nedajú obmedziť bez použitia:

(i) 

opatrení, ktoré by zvýšili riziká pre ľudské zdravie alebo kvalitu životného prostredia ako celku, alebo

(ii) 

neprimerane nákladných opatrení na odstránenie množstiev znečisťujúcich látok z kontaminovanej pôdy alebo podložia alebo iných spôsobov kontroly ich priesaku do pôdy alebo podložia, alebo

f) 

sú výsledkom zásahov do povrchových vôd s cieľom, okrem iného, zmierniť účinky povodní a sucha a na účely vodného hospodárstva a správy vodných ciest aj na medzinárodnej úrovni. Takéto činnosti, vrátane vysekávania, bagrovania, premiestnenia a uloženia nánosov v povrchových vodách, sa vykonajú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a prípadne s povoleniami a oprávneniami vydanými na základe takýchto predpisov, ktoré vytvorili členské štáty na tento účel, ak takéto vstupy nebudú ústupkom vzhľadom na environmentálne ciele ustanovené pre príslušné vodné útvary v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) smernice 2000/60/ES.

Výnimky ustanovené v písmenách a) až f) sa môžu udeliť len vtedy, ak príslušné orgány členských štátov usúdia, že sa vykonáva účinné monitorovanie príslušných útvarov podzemných vôd v súlade s prílohou V bodom 2.4.2 smernice 2000/60/ES alebo iné vhodné monitorovanie.

4.  Príslušné orgány členských štátov vedú zoznam výnimiek uvedených v odseku 3, aby ich na požiadanie oznámili Komisii.

Článok 7

Prechodné ustanovenia

V období od 16. januára 2009 do 22. decembra 2013 každý nový povoľovací postup podľa článkov 4 a 5 smernice 80/68/EHS zohľadní požiadavky stanovené v článkoch 3, 4 a 5 tejto smernice.

Článok 8

Technické úpravy

1.  Príloha II časti A a C a prílohy III a IV sa môžu zmeniť a doplniť na základe vedeckého a technického pokroku v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2 berúc do úvahy obdobie preskúmania a aktualizácie plánov manažmentu povodia, ako je uvedené v článku 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES.

2.  Príloha II časť B sa môže zmeniť a doplniť v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2 s cieľom doplniť nové znečisťujúce látky alebo indikátory.

Článok 9

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa regulačný postup s kontrolou ustanovený v článku 5a ods. 1 až 4 a v článku 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 10

Revízia

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, Komisia preskúma prílohy I a II k tejto smernici 16. januára 2013 a potom každých šesť rokov. Na základe preskúmania prípadne predloží v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy legislatívne návrhy na zmenu a doplnenie prílohy I a/alebo II. Komisia pri revízii a pri príprave akéhokoľvek návrhu zohľadní všetky relevantné informácie, ktoré môžu zahŕňať výsledky programov monitorovania vykonávaných podľa článku 8 smernice 2000/60/ES, výsledky výskumných programov Spoločenstva a/alebo odporúčania Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne riziká, členských štátov, Európskeho parlamentu, Európskej environmentálnej agentúry, európskych podnikateľských organizácií a európskych environmentálnych organizácií.

Článok 11

Hodnotenie

Správa Komisie ustanovená v článku 18 ods. 1 smernice 2000/60/ES obsahuje, pokiaľ ide o podzemné vody, hodnotenie pôsobenia tejto smernice vo vzťahu k ostatným relevantným právnym predpisom týkajúcim sa životného prostredia vrátane hodnotenia súladu s nimi.

Článok 12

Vykonávanie

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 16. januára 2009. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

NORMY KVALITY PODZEMNÝCH VÔD

1. Na účely hodnotenia chemického stavu podzemných vôd v súlade s článkom 4 sú tieto normy kvality podzemných vôd normami, ktoré sú uvedené v prílohe V tabuľke 2.3.2 smernice 2000/60/ES a stanovené v súlade s článkom 17 uvedenej smernice.Znečisťujúca látka

Normy kvality

Dusičnany

50 mg/l

Aktívne látky v pesticídoch vrátane ich príslušných metabolitov a produktov vznikajúcich pri rozklade a reakcii ().

0,1  μg/l

0,5  μg/l (spolu) ()

(1)   Pesticídy sú prípravky na ochranu rastlín a biocídne výrobky vymedzené v článku 2 smernice 91/414/EHS a v článku 2 smernice 98/8/ES.

(2)   Spolu je súčet všetkých jednotlivých pestícídov zistených a vyčíslených v priebehu monitorovacieho postupu vrátane príslušných metabolitov, produktov biologických rozkladov a chemických reakcií.

2. Výsledky uplatnenia noriem kvality pre pesticídy spôsobom upresneným na účely tejto smernice sa nedotknú výsledkov postupov na hodnotenie rizika, ktoré požaduje smernica 91/414/EHS alebo smernica 98/8/ES.

3. V prípade, že sa pri danom útvare podzemných vôd usúdi, že normy kvality podzemných vôd by mohli viesť k nesplneniu environmentálnych cieľov ustanovených v článku 4 smernice 2000/60/ES pre s ním súvisiace útvary povrchových vôd alebo k výraznému zhoršeniu ekologického alebo chemického stavu takýchto útvarov alebo akémukoľvek výraznému poškodeniu suchozemských ekosystémov, ktoré priamo závisia na útvare podzemných vôd, stanovia sa prísnejšie prahové hodnoty v súlade s článkom 3 a prílohou II. Programy a opatrenia, ktoré sa vyžadujú vo vzťahu k takejto prahovej hodnote, sa uplatnia aj na činnosti v rozsahu pôsobnosti smernice 91/676/EHS.
PRÍLOHA II

PRAHOVÉ HODNOTY PRE LÁTKY ZNEČISŤUJÚCE PODZEMNÉ VODY A UKAZOVATELE ZNEČISTENIA

Časť A

usmernenia pre stanovenie prahových hodnôt členskými štátmi v súlade s článkom 3

Členské štáty určia prahové hodnoty pre všetky znečisťujúce látky a ukazovatele znečistenia, ktoré podľa charakterizácie vykonanej podľa článku 5 smernice 2000/60/ES charakterizujú útvar alebo skupiny útvarov podzemnej vody ako útvary, ktorým hrozí, že nedosiahnu dobrý chemický stav podzemných vôd.

Prahové hodnoty sa stanovia takým spôsobom, že ak výsledky monitorovania na reprezentatívnych monitorovacích bodoch presiahnu prahové hodnoty, naznačí to riziko, že sa neplní jedna z podmienok či viacero podmienok pre dosiahnutie dobrého chemického stavu podzemných vôd uvedeného v článku 4 ods. 2 písm. c) bodoch (ii), (iii) a (iv).

Pri stanovení prahových hodnôt vezmú členské štáty do úvahy tieto usmernenia:

1. 

Určenie prahových hodnôt by malo byť založené na:

a) 

rozsahu vzájomného pôsobenia medzi podzemnými vodami a s nimi spojenými vodnými a závislými suchozemskými ekosystémami;

b) 

zasahovaní do skutočného alebo potencionálneho oprávneného využívania alebo funkcií podzemných vôd;

c) 

všetkých znečisťujúcich látkach, ktoré charakterizujú útvary podzemných vôd ako rizikové, pričom sa do úvahy berú minimálne zoznamy uvedené v časti B;

d) 

hydrogeologické vlastnosti vrátane informácií o pozaďových úrovniach a vodnej bilancii.

2. 

Určenie prahových hodnôt by malo tiež vziať do úvahy pôvod znečisťujúcich látok, ich možný prirodzený výskyt, toxikologickú tendenciu a tendenciu rozptylu, stálosť a potenciál bioakumulácie.

▼M1

3. 

Kedykoľvek sa z prirodzených hydrogeologických dôvodov vyskytnú zvýšené pozaďové úrovne látok, iónov alebo ich indikátorov, zohľadnia sa uvedené pozaďové úrovne v príslušných útvaroch podzemných vôd pri stanovovaní prahových hodnôt. Pri určovaní pozaďových úrovní by sa mali zohľadniť tieto zásady:

a) 

určovanie pozaďových úrovní by malo byť založené na charakterizácii útvarov podzemných vôd v súlade s prílohou II k smernici 2000/60/ES a na výsledkoch monitorovania podzemných vôd v súlade s prílohou V k uvedenej smernici. Pri stratégii monitorovania a výklade údajov by sa mala zohľadniť skutočnosť, že podmienky prúdenia a chemického zloženia podzemných vôd sa menia laterálne a horizontálne;

b) 

ak sú k dispozícii len obmedzené údaje z monitorovania, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali stanoviť na základe obmedzených údajov z monitorovania, prípadne prostredníctvom zjednodušeného postupu použitia čiastkových vzoriek, pri ktorom indikátory nevykazujú žiadny vplyv ľudskej činnosti. Ak sú k dispozícii informácie o geochemických prenosoch a procesoch, mali by sa takisto zohľadniť;

c) 

ak sú k dispozícii nedostatočné údaje z monitorovania podzemných vôd a informácie o geochemických prenosoch a procesoch nie sú vyhovujúce, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali odhadnúť, prípadne na základe štatistických referenčných výsledkov pre rovnaký typ zvodnených vrstiev v iných oblastiach, z ktorých je k dispozícii viac údajov z monitorovania.

▼B

4. 

Určenie prahových hodnôt by malo byť podložené kontrolným mechanizmom pre zozbierané údaje založeným na vyhodnotení kvality údajov, analytických hľadiskách a pozaďových úrovniach látok, ktoré sa môžu vyskytnúť aj prirodzene aj ako výsledok ľudskej činnosti.

Časť B

Minimálny zoznam znečisťujúcich látok alebo iónov a ich ukazovateľov, pri ktorých majú členské štáty zvážiť stanovenie prahových hodnôt v súlade s článkom 3

1. Látky alebo ióny alebo ukazovatele, ktoré sa môžu vyskytnúť prirodzene a/alebo v dôsledku ľudskej činnosti

Arzén
Kadmium
Olovo
Ortuť
Čpavok
Chloridový anión
Síranový anión

▼M1

Dusitany
Fosfor (celkový obsah)/fosforečnany ( 1 )

▼B

2. Synteticky vyrábané látky

Trichlóretylén
Tetrachlóretylén

3. Parametre určujúce prítomnosť solí alebo iných intruzívnych látok ( 2 )

Vodivosť

▼M1

Časť C

Informácie, ktoré poskytnú členské štáty v súvislosti so znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sa určili prahové hodnoty

Členské štáty do plánov manažmentu povodia, ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES, zahrnú informácie o spôsobe, akým sa dodržiaval postup uvedený v časti A tejto prílohy.

Poskytnú najmä:

a) 

informácie o každom útvare alebo skupine útvarov podzemných vôd charakterizovaných ako ohrozených vrátane:

i) 

veľkosti útvarov;

ii) 

každej znečisťujúcej látky alebo indikátora znečistenia, na základe ktorých sa útvary podzemných vôd charakterizovali ako ohrozené;

iii) 

cieľov kvality životného prostredia, s ktorými riziko súvisí, vrátane skutočného alebo možného použitia alebo funkcií útvaru podzemnej vody, ako aj vzťahu medzi útvarmi podzemnej vody a súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami;

iv) 

prirodzených pozaďových úrovní v útvaroch podzemných vôd v prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok;

v) 

informácií o prekročení prahových hodnôt v prípade ich prekročenia;

b) 

prahové hodnoty, či už platia na celoštátnej úrovni, na úrovni oblasti povodia alebo časti medzinárodnej oblasti povodia, ktoré leží na území členského štátu alebo na úrovni jednotlivých útvarov alebo skupiny útvarov podzemných vôd;

c) 

vzťah medzi prahovými hodnotami a:

i) 

v prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok pozaďovými úrovňami;

ii) 

súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami;

iii) 

cieľmi kvality životného prostredia a ďalšími normami na ochranu vody, ktoré existujú na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Únie;

iv) 

akýmikoľvek významnými informáciami z hľadiska toxikológie, ekotoxikológie, stálosti, bioakumulačného potenciálu a tendencie rozptylu znečisťujúcich látok;

d) 

metodiku určenia pozaďových úrovní na základe zásad stanovených v časti A bode 3;

e) 

dôvody neurčenia prahových hodnôt pre akékoľvek znečisťujúce látky a indikátory identifikované v časti B;

f) 

kľúčové prvky posúdenia chemického stavu podzemných vôd vrátane úrovne, metódy a obdobia zhromažďovania výsledkov z monitorovania, vymedzenia prijateľnej miery prekročenia a metódy jeho výpočtu v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. c) bod i) a bodu 3 prílohy III.

Ak niektoré z údajov uvedených v písmenách a) až f) nie sú zahrnuté do plánov manažmentu povodia, členské štáty poskytnú odôvodnenie tejto skutočnosti v predmetných plánoch.

▼B
PRÍLOHA III

HODNOTENIE CHEMICKÉHO STAVU PODZEMNÝCH VÔD

1. Postup hodnotenia na určenie chemického stavu útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd sa bude vykonávať vo vzťahu ku všetkým útvarom alebo skupinám útvarov podzemných vôd charakterizovaným ako rizikové a vo vzťahu ku všetkým znečisťujúcim látkam, ktoré prispievajú k takejto charakterizácii útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd.

2. Pri akomkoľvek preskúmaní, na ktoré sa odkazuje v článku 4 ods. 2 písm. c) členské štáty vezmú do úvahy:

a) 

informácie zozbierané v rámci charakterizácie, ktorá sa má uskutočniť podľa článku 5 smernice 2000/60/ES a podľa prílohy II oddielov 2.1, 2.2 a 2.3 uvedenej smernice;

b) 

výsledky monitorovacej siete podzemných vôd získané v súlade s prílohou V oddielom 2.4 smernice 2000/60/ES a

c) 

akékoľvek iné významné informácie vrátane porovnania ročného aritmetického priemeru obsahov príslušných znečisťujúcich látok v monitorovacom bode s normami kvality podzemných vôd ustanovenými v prílohe I a prahovými hodnotami stanovenými členskými štátmi v súlade s článkom 3 a prílohou II.

3. Na účely zistenia, či sa splnili podmienky pre dobrý chemický stav podzemných vôd uvedené v článku 4 ods. 2 písm. c) bodoch (i) a (iv), odhadnú členské štáty, kde je to odôvodnené a potrebné a na základe príslušného zoskupenia monitorovacích výsledkov, ktoré sú v prípade potreby podložené odhadmi obsahu založenými na koncepčnom modeli útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov, rozsah, v ktorom má útvar podzemných vôd vyšší ročný aritmetický priemer obsahov znečisťujúcej látky ako je norma kvality podzemných vôd alebo prahová hodnota.

4. Na účely zistenia, či sa splnili podmienky pre dobrý chemický stav podzemných vôd uvedené v článku 4 ods. 2 písm. c) bodoch (ii) a (iii), členské štáty, kde je to odôvodnené a potrebné a na základe príslušných monitorovacích výsledkov a vhodného koncepčného modelu útvaru podzemných vôd, zhodnotia:

a) 

vplyv znečisťujúcich látok na útvary podzemných vôd;

b) 

množstvá a obsahy znečisťujúcich látok, ktoré boli vnesené alebo pravdepodobne budú vnesené z útvaru podzemných vôd do súvisiacich povrchových vôd alebo priamo závislých suchozemských ekosystémov;

c) 

pravdepodobný vplyv množstiev a obsahov znečisťujúcich látok, vnesených do súvisiacich povrchových vôd a priamo závislých suchozemských ekosystémov;

d) 

rozsah prieniku solí alebo akýchkoľvek iných intruzívnych látok do útvaru podzemných vôd a

e) 

riziko vyplývajúce z prítomnosti znečisťujúcich látok v útvare podzemných vôd na kvalitu vody, ktorá sa z neho čerpá alebo má čerpať na ľudskú spotrebu.

5. Členské štáty zobrazia chemický stav útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd na mapách v súlade s prílohou V oddielmi 2.4.5 a 2.5 smernice 2000/60/ES. Kde je to odôvodnené a uskutočniteľné, členské štáty na týchto mapách vyznačia všetky monitorovacie body, v ktorých sa prekročili normy kvality podzemných vôd a/alebo prahové hodnoty.
PRÍLOHA IV

IDENTIFIKÁCIA A ZVRAT VÝZNAMNÝCH A TRVALO VZOSTUPNÝCH TRENDOV

Časť A

Identifikácia významných a trvalo vzostupných trendov

Členské štáty identifikujú významné a trvalo vzostupné trendy pri všetkých útvaroch alebo skupinách útvarov podzemných vôd, ktoré sú charakterizované ako rizikové v súlade s prílohou II k smernici 2000/60/ES, pričom do úvahy vezmú tieto požiadavky:

1. 

v súlade s prílohou V oddielom 2.4 smernice 2000/60/ES sa monitorovací program navrhne tak, aby zistil významné a trvalo vzostupné trendy v obsahoch znečisťujúcich látok identifikované podľa článku 3;

2. 

postup identifikácie významných a trvalo vzostupných trendov je založený na týchto faktoroch:

a) 

frekvencia monitorovania a miesta monitorovania sa zvolia tak, aby v dostatočnej miere:

(i) 

poskytovali informácie potrebné na zabezpečenie toho, že takéto vzostupné trendy sa dajú rozlíšiť od prirodzených kolísaní s dostatočnou mierou istoty a presnosti;

(ii) 

umožnili identifikovať takéto vzostupné trendy v dostatočnom predstihu na to, aby sa mohli prijať opatrenia na zabránenie alebo v rámci možností aspoň zmiernenie environmentálne významných zhoršení kvality podzemných vôd. Ak je to možné, táto identifikácia sa prvýkrát vykoná do roku 2009, pričom sa do úvahy vezmú existujúce údaje v súvislosti so správou o identifikácii trendov v rámci prvého plánu manažmentu povodia uvedeného v článku 13 smernice 2000/60/ES, a potom aspoň každých šesť rokov;

(iii) 

sa do úvahy vzali dočasné fyzikálne a chemické vlastnosti útvaru podzemných vôd vrátane podmienok prúdenia podzemných vôd, miery dopĺňania a času prestupu vôd cez pôdu alebo podložie.

b) 

použijú sa metódy monitorovania a analýzy, ktoré sú v súlade s medzinárodnými zásadami pre kontrolu kvality, a ak je to potrebné, vrátane metód CEN alebo vnútroštátnych normalizovaných metód, aby sa zabezpečilo poskytovanie údajov, ktoré majú rovnocennú vedeckú kvalitu a sú porovnateľné;

c) 

odhad sa založí na štatistickej metóde, napríklad regresnej analýze pre analýzu trendu v časových radoch meraní v jednotlivých monitorovacích bodoch;

d) 

s cieľom zabrániť skresleniu pri identifikácii trendov sa všetkým meraniam pod hranicou kvantifikácie pridelí pre výpočet polovičná hodnota najvyššej vyčíslenej hodnoty vyskytujúcej sa v rámci časových radov meraní okrem celkového obsahu pesticídov.

3. 

identifikácia významných a trvalo vzostupných trendov v koncentráciách látok, ktoré sa vyskytujú prirodzene ako aj v dôsledku ľudskej činnosti, zohľadní základné úrovne a údaje zozbierané pred začiatkom monitorovacieho programu, ak sú takéto údaje k dispozícii, s cieľom podať správu o identifikácii trendov v rámci prvého plánu manažmentu povodia uvedeného v článku 13 smernice 2000/60/ES.

Časť B

Počiatočné body zvrátenia trendov

Členské štáty zvrátia identifikované významné a trvalo vzostupné trendy v súlade s článkom 5, pričom vezmú do úvahy tieto požiadavky:

1. 

počiatočný bod pre vykonávanie opatrení na zvrátenie významných a trvalo vzostupných trendov nastane, keď obsah znečisťujúcej látky dosiahne 75 % parametrických hodnôt noriem kvality podzemných vôd ustanovených v prílohe I a prahových hodnôt ustanovených podľa článku 3, ak:

a) 

nie je potrebný skorší počiatočný bod, ktorý by umožnil opatreniam na dosiahnutie zvratu trendu, aby nákladovo čo najefektívnejšie zabránili akémukoľvek environmentálne významnému zhoršeniu kvality podzemných vôd alebo aspoň takéto zhoršenie čo najviac zmiernili;

b) 

nie je opodstatnený iný počiatočný bod, v prípade, že detekčný limit neumožňuje stanovenie trendu na 75 % parametrických hodnôt alebo

c) 

nie je miera nárastu a reverzibility trendu taká, že aj neskorší počiatočný bod by umožnil opatreniam na dosiahnutie zvrátenia trendu, aby nákladovo čo najefektívnejšie zabránili akémukoľvek environmentálne významnému zhoršeniu kvality podzemných vôd alebo aspoň takéto zhoršenie čo najviac zmiernili. Takýto neskorší počiatočný bod nesmie viesť k omeškaniu pri dosahovaní termínov environmentálnych cieľov.

Pre činnosti v rozsahu pôsobnosti smernice 91/676/EHS sa počiatočný bod na vykonávanie opatrení na zvrátenie významných a trvalo vzostupných trendov stanoví v súlade s uvedenou smernicou a smernicou 2000/60/ES a najmä s dodržiavaním environmentálnych cieľov ochrany vôd uvedených v článku 4 smernice 2000/60/ES;

2. 

po ustanovení počiatočného bodu pre útvar podzemných vôd označený ako rizikový v súlade s prílohou V oddielom 2.4.4 smernice 2000/60/ES a podľa vyššie uvedeného bodu 1 sa tento bod nezmení počas šesťročného cyklu plánu manažmentu povodia požadovaného podľa článku 13 smernice 2000/60/ES;

3. 

zvrátenia trendov sa preukážu, berúc do úvahy príslušné ustanovenia o monitorovaní uvedené v časti A, bod 2.( 1 ) Členské štáty sa môžu rozhodnúť určiť prahové hodnoty buď pre fosfor (celkový obsah) alebo pre fosforečnany.

( 1 ) Vzhľadom na obsah solí spôsobených ľudskou činnosťou sa členské štáty môžu rozhodnúť, že určia prahové hodnoty buď pre sírany a chloridy alebo pre vodivosť.

Top