Help Print this page 

Document 32014R0312

Title and reference
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z  26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 91, 27.3.2014, p. 15–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/312/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 312/2014

z 26. marca 2014

o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (1), najmä na jeho článok 6 ods. 11,

keďže:

(1)

Naliehavé dokončenie plne funkčného a vzájomne prepojeného vnútorného trhu s energiou, ktorý prispieva k zabezpečeniu dodávok cenovo dostupnej a udržateľnej energie pre hospodárstvo Únie, má zásadný význam pre zvýšenie konkurencieschopnosti a zabezpečenie toho, aby všetci spotrebitelia mohli kupovať energiu za najprijateľnejšie ceny.

(2)

Pre smerovanie k väčšej integrácii trhu je dôležité, aby pravidlá vyvažovania plynu v prepravných sieťach uľahčovali obchodovanie s plynom vo vyvažovacích zónach a prispeli tým k rozvoju trhovej likvidity. Týmto nariadením sa preto stanovujú harmonizované pravidlá vyvažovania platné v rámci celej Únie, ktoré majú za cieľ poskytnúť užívateľom siete istotu, že môžu spravovať svoje bilančné pozície v rôznych vyvažovacích zónach v Únii ekonomicky efektívnym a nediskriminačným spôsobom.

(3)

Toto nariadenie podporuje rozvoj konkurencieschopného krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom v Európskej únii, ktorý umožňuje vyrovnávanie zmien spotreby plynu z akéhokoľvek zdroja a ponúka plyn na nákup a predaj prostredníctvom trhových mechanizmov tak, aby užívatelia siete mohli efektívne vyvažovať svoje vyvažovacie portfóliá alebo aby prevádzkovateľ prepravnej siete mohol použiť vyrovnávanie zmien spotreby plynu pri vyvažovaní prepravnej siete.

(4)

Nariadením (ES) č. 715/2009 sa stanovujú nediskriminačné pravidlá podmienok prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, aby sa zaistilo riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom. Trhové pravidlá vyvažovania finančne stimulujú užívateľov siete, aby vyvažovali svoje vyvažovacie portfóliá, prostredníctvom poplatkov za odchýlku, v ktorých sa odrážajú náklady.

(5)

Užívatelia siete nesú zodpovednosť za vyvažovanie svojich dodávok voči odberom pomocou pravidiel vyvažovania zameraných na podporu krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom, s obchodnými platformami vytvorenými na zlepšenie obchodovania s plynom medzi užívateľmi siete a prevádzkovateľom prepravnej siete. Prevádzkovateľ prepravnej siete vykonáva každé zostatkové vyvažovanie prepravnej siete, ktoré sa môže ukázať ako nevyhnutné. Pritom by sa prevádzkovateľ prepravnej siete mal riadiť hodnotovým poradím. Hodnotové poradie je navrhnuté tak, aby prevádzkovateľ prepravnej siete obstarával plyn s prihliadnutím na ekonomické a prevádzkové aspekty, využívajúc produkty z najširšieho spektra zdrojov vrátane výrobkov získaných z LNG a skladovacích zariadení. Cieľom prevádzkovateľa prepravnej siete by mala byť maximalizácia rozsahu požiadaviek na vyvažovanie plynu prostredníctvom nákupu a predaja krátkodobých štandardizovaných produktov na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom.

(6)

S cieľom umožniť užívateľom siete dosiahnuť vyváženie vyvažovacieho portfólia toto nariadenie tiež stanovuje minimálne požiadavky na poskytovanie informácií na implementáciu trhového vyvažovacieho režimu. Informačné toky na základe tohto nariadenia sú preto zamerané na podporu denného vyvažovacieho režimu a ich cieľom je poskytnúť užívateľovi siete podporný súbor informácií umožňujúci nákladovo efektívne riadenie rizík a príležitostí.

(7)

Okrem ochrany dôverných obchodných informácií na základe tohto nariadenia by prevádzkovatelia prepravných sústav mali zachovávať dôverný charakter informácií a údajov, ktoré im boli poskytnuté na účely vykonávania tohto nariadenia, a nemali by prezradiť tieto informácie a údaje ani nijakú ich časť tretím osobám, okrem informácií a údajov, ktoré stanovuje zákon, a to len v rozsahu stanovenom zákonom.

(8)

Toto nariadenie bolo prijaté na základe nariadenia (ES) č. 715/2009, ktoré sa ním dopĺňa a ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Odkazy na nariadenie (ES) č. 715/2009 v iných právnych aktoch sa považujú aj za odkazy na toto nariadenie. Toto nariadenie sa vzťahuje na kapacity nepodliehajúce výnimke vo väčších nových infraštruktúrach, ktoré získali výnimku z článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (2) alebo z pôvodného článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES (3) v rozsahu, v ktorom uplatňovanie tohto nariadenia nenaruší túto výnimku. Toto nariadenie sa uplatňuje s prihliadnutím na osobitý charakter prepojení.

(9)

Toto nariadenie sa prijalo v súlade s postupom stanoveným v článku 6 nariadenia (ES) č. 715/2009. Ďalej zjednocuje pravidlá vyvažovania stanovené v článku 21 nariadenia (ES) č. 715/2009 s cieľom uľahčiť obchodovanie s plynom.

(10)

Toto nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré platia pre prevádzkovateľov distribučných sietí a ktorých cieľom je harmonizácia ich úloh len v súvislosti s vykonávaním týchto ustanovení a v rozsahu, ktorý je potrebný na ich riadne vykonávanie.

(11)

Vnútroštátne regulačné orgány a prevádzkovatelia prepravných sietí sú povinní zohľadniť osvedčené postupy a snažiť sa o harmonizáciu postupov pri vykonávaní tohto nariadenia. Konajúc v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (4), agentúra a vnútroštátne regulačné orgány by mali zabezpečiť, aby sa pravidlá vyvažovania implementovali v celej Únii čo najefektívnejším spôsobom.

(12)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 51 smernice 2009/73/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje sieťový predpis, ktorý stanovuje pravidlá vyvažovania plynu vrátane sieťových pravidiel pre nominačné postupy, poplatky za odchýlku, procesy zúčtovania spojené s dennými poplatkami za odchýlku a prevádzkové vyvažovanie medzi sieťami prevádzkovateľov prepravných sietí.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na vyvažovacie zóny v rámci Únie.

2.   Toto nariadenie sa netýka vyvažovacích zón v členských štátoch, ktorým bola udelená výnimka na základe článku 49 smernice 2009/73/ES.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na prípady potrebných zosúladení prideleného množstva a skutočnej spotreby plynu, ktorá sa následne odčíta z plynomerov koncových zákazníkov.

4.   Toto nariadenie sa neuplatňuje v núdzových situáciách, keď prevádzkovateľ prepravnej siete prijme podľa potreby osobitné opatrenia stanovené v rámci platných vnútroštátnych právnych predpisov a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu (5).

5.   Príslušné práva a povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a týkajúce sa užívateľov siete sa vzťahujú len na tých užívateľov siete, ktorí uzavreli právne záväznú dohodu, či už zmluvu o preprave alebo inú zmluvu, ktorá im umožňuje predkladať obchodné oznámenia v súlade s článkom 5.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa použijú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 715/2009, v článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (6), ako aj v článku 2 smernice 2009/73/ES. Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„vyvažovacia zóna“ znamená systém vstupov a výstupov, na ktorý sa uplatňuje špecifický režim vyvažovania a ktorý môže zahŕňať distribučné siete alebo ich časti;

2.

„vyvažovacie opatrenie“ znamená opatrenie prijaté prevádzkovateľom prepravnej siete s cieľom zmeniť tok plynu v rámci alebo mimo prepravnej siete okrem opatrení týkajúcich sa plynu nezaúčtovaného ako plyn odobraný zo siete a plynu, ktorý prevádzkovateľ prepravnej siete používa na prevádzku siete;

3.

„neutralizačný poplatok za vyvažovanie“ znamená poplatok vo výške rozdielu medzi príjmami alebo pohľadávkami prevádzkovateľa prepravnej siete a jeho platbami alebo záväzkami v rámci vykonávania vyvažovacej činnosti a vypláca sa príslušným užívateľom siete alebo sa od nich vyžaduje;

4.

„obchodná platforma“ znamená elektronickú platformu zabezpečovanú a prevádzkovanú prevádzkovateľom obchodnej platformy, pomocou ktorej môžu účastníci obchodovania predkladať a prijímať, s možnosťou následnej korekcie a zrušenia, ponuky na nákup a predaj plynu, ktorý je potrebný na vyváženie krátkodobých výkyvov v dopyte po plyne alebo v jeho ponuke v súlade s podmienkami platnými na obchodnej platforme, a na ktorej prevádzkovateľ obchodnej platformy realizuje obchody s cieľom vykonávať vyvažovacie opatrenia;

5.

„účastník obchodovania“ je užívateľ siete alebo prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý má zmluvu s prevádzkovateľom obchodnej platformy a spĺňa podmienky potrebné na vykonávanie transakcií na obchodnej platforme;

6.

„vyvažovacia platforma“ znamená obchodnú platformu, v rámci ktorej sa prevádzkovateľ prepravnej siete zúčastňuje na všetkých obchodoch;

7.

„vyvažovacia služba“ je služba, ktorú poskytuje prevádzkovateľ prepravnej siete na základe zmluvy o plyne potrebnom na vyvažovanie krátkodobých výkyvov v dopyte alebo dodávkach plynu, ktorá nie je krátkodobým štandardizovaným produktom;

8.

„potvrdené množstvo“ znamená plánované alebo zmenené množstvo plynu potvrdené prevádzkovateľom prepravnej siete, ktoré sa má prepraviť v plynárenskom dni D;

9.

„denný poplatok za odchýlku“ znamená sumu, ktorú užívateľ siete zaplatí alebo prijme za denné množstvo odchýlky;

10.

„merané denne“ znamená, že množstvo plynu sa zmeria a vyberie jedenkrát za plynárenský deň;

11.

„merané v rámci dňa“ znamená, že množstvo plynu sa zmeria a vyberie najmenej dvakrát za plynárenský deň;

12.

„merané inak ako denne“ znamená, že množstvo plynu sa zmeria a vyberie menej často ako jedenkrát za plynárenský deň;

13.

„vyvažovacie portfólio“ znamená zoskupenie dodávok a odberov užívateľa siete;

14.

„oznámené množstvo“ znamená množstvo plynu prevedeného podľa potreby medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a užívateľom alebo užívateľmi siete alebo vyvažovacími portfóliami;

15.

„alokácia“ znamená množstvo plynu, ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete alokuje užívateľovi siete ako dodávku alebo odber, vyjadrené v kWh s cieľom stanoviť denné množstvo odchýlky;

16.

„renominačný cyklus“ znamená proces realizovaný prevádzkovateľom prepravnej siete s cieľom poskytnúť užívateľovi siete správu o potvrdenom množstve po prijatí renominácie;

17.

„vnútrodenný poplatok“ znamená poplatok naúčtovaný užívateľovi siete prevádzkovateľom prepravnej siete alebo platbu zrealizovanú prevádzkovateľom prepravnej siete v prospech užívateľa siete ako dôsledok vnútrodennej povinnosti;

18.

„vnútrodenná povinnosť“ znamená súbor pravidiel týkajúcich sa dodávok a odberov užívateľov siete v rámci plynárenského dňa uplatňovaný prevádzkovateľom prepravnej siete voči užívateľom siete;

19.

„základný prípad“ znamená model poskytovania informácií, pri ktorom informácie o odberoch meraných inak ako denne pozostávajú z prognóz deň vopred a prognóz počas dňa;

20.

„variant 1“ znamená model poskytovania informácií, pri ktorom sú informácie o odberoch meraných inak ako denne a odberoch meraných denne založené na rozdelení nameraných tokov počas plynárenského dňa;

21.

„variant 2“ znamená model poskytovania informácií, pri ktorom sú informácie o odberoch meraných inak ako denne poskytované v rámci predpovede deň vopred.

KAPITOLA II

SYSTÉM VYVAŽOVANIA

Článok 4

Všeobecné zásady

1.   Užívatelia siete sú zodpovední za vyváženie svojich vyvažovacích portfólií s cieľom minimalizovať potrebu prevádzkovateľa prepravnej siete vykonávať vyvažovacie opatrenia stanovené v tomto nariadení.

2.   Pravidlá vyvažovania vytvorené v súlade s týmto nariadením odrážajú skutočné potreby systému s prihliadnutím na zdroje dostupné pre prevádzkovateľa prepravnej siete a motivujú užívateľov siete na efektívne vyvažovanie svojich vyvažovacích portfólií.

3.   Užívatelia siete majú možnosť uzavrieť právne záväznú dohodu s prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorá im umožní predkladať obchodné oznámenia bez ohľadu na to, či majú uzavretú zmluvu na prepravnú kapacitu alebo nie.

4.   Vo vyvažovacej zóne, kde pôsobí viac ako jeden prevádzkovateľ prepravnej siete, sa toto nariadenie uplatní na všetkých prevádzkovateľov prepravných sietí vo vyvažovacej zóne. V prípade prenesenia zodpovednosti za udržiavanie vyváženosti prepravných sietí týchto prevádzkovateľov na niektorý subjekt sa toto nariadenie uplatní na tento subjekt v rozsahu stanovenom podľa platných vnútroštátnych predpisov.

Článok 5

Obchodné oznámenia a alokácie

1.   Prevod plynu medzi dvoma vyvažovacími portfóliami v rámci jednej vyvažovacej zóny sa vykonáva na základe obchodných oznámení o odovzdaní a získaní predkladaných prevádzkovateľovi prepravnej siete vo vzťahu k danému plynárenskému dňu.

2.   Načasovanie predkladania, rušenia a zmien obchodných oznámení vymedzí prevádzkovateľ prepravnej siete v prepravnej zmluve alebo inej právne záväznej dohode s užívateľmi siete s prihliadnutím na prípadný čas potrebný na spracovanie obchodných oznámení. Prevádzkovateľ prepravnej siete umožní užívateľom siete predkladať obchodné oznámenia krátko pred nadobudnutím ich účinnosti.

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete minimalizuje čas potrebný na spracovanie obchodného oznámenia. Čas spracovania nepresiahne tridsať minút okrem prípadov, keď lehota nadobudnutia účinnosti obchodného oznámenia umožňuje predĺžiť čas spracovania až na dve hodiny.

4.   Obchodné oznámenie obsahuje prinajmenšom tieto údaje:

a)

plynárenský deň, počas ktorého sa prevod plynu realizuje;

b)

identifikáciu príslušných vyvažovacích portfólií;

c)

informáciu, či ide o obchodné oznámenie odovzdaní alebo získaní;

d)

oznámené množstvo vyjadrené v kWh/d, ak ide o denné oznámené množstvo, alebo v kWh/h, ak ide o hodinové oznámené množstvo, podľa požiadaviek prevádzkovateľa prepravnej siete.

5.   Ak prevádzkovateľ prepravnej siete dostane príslušný súbor obchodných oznámení o odovzdaní a získaní a oznámené množstvá sa zhodujú, prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný priradiť oznámené množstvo príslušným vyvažovacím portfóliám:

a)

ako odber z vyvažovacieho portfólia užívateľa siete, ktorý predložil obchodné oznámenie o odovzdaní, a

b)

ako dodávku do vyvažovacieho portfólia užívateľa siete, ktorý predložil obchodné oznámenie o získaní.

6.   Ak sa oznámené množstvá uvedené v odseku 5 nezhodujú, prevádzkovateľ prepravnej siete buď priradí nižšie oznámené množstvo uvedené v príslušnom obchodnom oznámení, alebo zamietne obe obchodné oznámenia. Platné pravidlo vymedzí prevádzkovateľ prepravnej siete v prepravnej zmluve alebo inej právne záväznej dohode.

7.   Poskytovateľovi služby sa nesmie brániť konať v mene užívateľa siete na účely odseku 5, ak na to má predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa prepravnej siete.

8.   Užívateľ siete môže predložiť obchodné oznámenie v rámci plynárenského dňa bez ohľadu na to, či tento užívateľ siete za daný plynárenský deň predložil nejakú nomináciu.

9.   Odseky 1 až 8 sa obdobne vzťahujú na prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí obchodujú v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a).

KAPITOLA III

PREVÁDZKOVÉ VYVAŽOVANIE

Článok 6

Všeobecné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vykonávať vyvažovacie opatrenia s cieľom:

a)

udržiavať prepravnú sieť v prevádzkových medziach;

b)

dosiahnuť na konci dňa úroveň akumulácie v prepravnej sieti odlišnú od tej, ktorá sa predpokladala na základe očakávaných dodávok a odberov za daný plynárenský deň, v súlade s ekonomickou a efektívnou prevádzkou prepravnej siete.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete pri realizácii vyvažovacích opatrení zohľadní minimálne nasledujúce aspekty týkajúce sa vyvažovacej zóny:

a)

vlastné odhady prevádzkovateľa prepravnej siete týkajúce sa dopytu po plyne v priebehu a v rámci plynárenského dňa, pre ktorý sa uvažuje o vyvažovacom opatrení alebo opatreniach;

b)

informácie o nomináciách a alokáciách a nameraných tokoch plynu;

c)

tlaky plynu v rámci prepravnej siete (prepravných sietí).

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vykonávať vyvažovacie opatrenia na základe:

a)

nákupu a predaja krátkodobých štandardizovaných produktov v rámci obchodnej platformy a/alebo

b)

využívania vyvažovacích služieb.

4.   Prevádzkovateľ prepravnej siete pri podnikaní vyvažovacích opatrení zohľadňuje nasledujúce zásady:

a)

vyvažovacie opatrenia sa vykonávajú na antidiskriminačnom základe;

b)

vyvažovacie opatrenia musia zohľadňovať všetky povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete týkajúce sa prevádzkovania ekonomickej a efektívnej prepravnej siete.

Článok 7

Krátkodobé štandardizované produkty

1.   Obchodovanie s krátkodobými štandardizovanými produktmi prebieha sedem dní v týždni pri dodávkach v rámci dňa alebo deň vopred v súlade s platnými pravidlami obchodnej platformy vymedzenými prevádzkovateľom obchodnej platformy a prevádzkovateľom prepravnej siete.

2.   Navrhujúci účastník obchodu je účastník obchodu, ktorý predloží ponuku na obchod na obchodnej platforme, a prijímajúci účastník obchodu je účastník, ktorý ponuku akceptuje.

3.   Pri obchodovaní s produktmi prevodu titulu:

a)

jeden účastník obchodu podáva obchodné oznámenie o získaní a druhý obchodné oznámenie o odovzdaní;

b)

v oboch obchodných oznámeniach sa uvedie množstvo plynu prevedené od účastníka obchodu, ktorý podáva obchodné oznámenie o odovzdaní, účastníkovi obchodu, ktorý podáva obchodné oznámenie o získaní;

c)

ak sa používa hodinové oznámenie množstva, je potrebné toto množstvo uplatniť rovnomerne na všetky zostávajúce hodiny plynárenského dňa od určeného počiatočného času, kým na všetky hodiny pred týmto počiatočným časom sa uplatní nulové množstvo.

4.   Pri obchodovaní s produktmi určenými lokalizáciou:

a)

prevádzkovateľ prepravnej siete určí príslušné vstupné a výstupné body alebo ich skupiny, ktoré sa môžu použiť;

b)

všetky podmienky uvedené v odseku 3 sa musia splniť;

c)

navrhujúci účastník obchodu zvýši množstvo plynu určeného na dodanie alebo odber z prepravnej siete na určitom vstupnom alebo výstupnom bode o množstvo rovnajúce sa oznámenému množstvu a poskytne prevádzkovateľovi prepravnej siete dôkaz o tom, že množstvo bolo zodpovedajúcim spôsobom upravené.

5.   Pri obchodovaní s časovo obmedzenými produktmi:

a)

podmienky určené v odseku 3 písm. a) a b) sa musia splniť;

b)

na hodiny plynárenského dňa od určeného počiatočného času až po určený čas ukončenia sa uplatní hodinové oznámené množstvo a na všetky hodiny pred počiatočným časom, ako aj všetky hodiny po čase ukončenia sa uplatní nulové množstvo.

6.   V prípade obchodovania s časovo obmedzeným produktom určeným lokalizáciou musia byť splnené podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) a c) a v odseku 5.

7.   Prevádzkovatelia prepravných sietí zo susedných vyvažovacích zón spolupracujú pri stanovení krátkodobých štandardizovaných produktov s cieľom identifikovať príslušné produkty. Každý prevádzkovateľ prepravnej siete bez zbytočného odkladu informuje príslušných prevádzkovateľov obchodných platforiem o výsledku takejto spolupráce.

Článok 8

Vyvažovacie služby

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete je oprávnený obstarať vyvažovacie služby v situáciách, keď krátkodobé štandardizované produkty neposkytujú a ani nie je pravdepodobné, že poskytnú, reakciu potrebnú na udržiavanie prepravnej siete v prevádzkových medziach alebo v prípade neexistencie likvidity pri obchodovaní s krátkodobými štandardizovanými produktmi.

2.   Na účely vykonania vyvažovacích opatrení s využitím vyvažovacích služieb prevádzkovateľ prepravnej siete pri nákupe týchto služieb zváži aspoň nasledujúce okolnosti:

a)

akým spôsobom udržia vyvažovacie služby prepravnú sieť v prevádzkových medziach;

b)

čas odozvy vyvažovacích služieb v porovnaní s časom odozvy všetkých dostupných krátkodobých štandardizovaných produktov;

c)

odhadované náklady na obstaranie a využívanie vyvažovacích služieb v porovnaní s odhadovanými nákladmi na využitie všetkých dostupných krátkodobých štandardizovaných produktov;

d)

určené miesto dodávky plynu;

e)

požiadavky prevádzkovateľa prepravnej siete na kvalitu plynu;

f)

do akej miery môže obstaranie a využívanie vyvažovacích služieb ovplyvniť likviditu krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom.

3.   Vyvažovacie služby sa obstarávajú trhovým spôsobom, na základe metódy transparentnej a nediskriminačnej verejnej súťaže v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi predpismi, a to najmä tak, že:

a)

prevádzkovateľ prepravnej siete pred akýmkoľvek uzavretím zmluvy o vykonávaní vyvažovacích služieb zverejní neobmedzujúcu výzvu na predkladanie ponúk s uvedením účelu, rozsahu a súvisiacich pokynov, čím uchádzačom umožní účasť vo výberovom konaní;

b)

výsledky sa zverejnia bez toho, aby bola dotknutá ochrana citlivých obchodných informácií, a jednotlivé výsledky sa oznámia každému účastníkovi výberového konania.

4.   Vnútroštátny regulačný orgán môže za určitých podmienok schváliť aj iný transparentný a nediskriminačný postup výberu ako verejnú súťaž.

5.   Pokiaľ rozhodnutie vnútroštátneho regulačného orgánu neumožní dlhšie trvanie vyvažovacej služby, čas vykonávania vyvažovacej služby nepresahuje jeden rok a k začatiu poskytovania služby dochádza v priebehu dvanástich mesiacov od príslušnej záväznej dohody zmluvných strán.

6.   Prevádzkovateľ prepravnej siete každoročne preskúma využívanie vyvažovacích služieb s cieľom posúdiť, či by prevádzkovým požiadavkám prevádzkovateľa prepravnej siete lepšie nevyhovovali dostupné krátkodobé štandardizované produkty a či by sa využívanie vyvažovacích služieb nemohlo v nasledujúcom roku obmedziť.

7.   Prevádzkovateľ prepravnej siete každoročne zverejní informácie týkajúce sa nakupovaných vyvažovacích služieb a súvisiacich nákladov.

Článok 9

Hodnotové poradie

1.   V súlade so zásadami stanovenými v článku 6 ods. 4 je prevádzkovateľ prepravnej siete pri rozhodovaní o vhodných vyvažovacích opatreniach povinný:

a)

uprednostniť používanie produktov prevodu titulu pred všetkými ostatnými dostupnými krátkodobými štandardizovanými produktmi vždy, keď je to vhodné, a v maximálnej vhodnej miere;

b)

používať iné krátkodobé štandardizované produkty, keď sú splnené tieto okolnosti:

1.

produkty určené lokalizáciou, keď sú v záujme zachovania prevádzkových medzí prepravnej siete potrebné zmeny toku plynu na určitých vstupných a/alebo výstupných bodoch a/alebo je potrebné spustenie od určitého času v rámci plynárenského dňa;

2.

časovo obmedzené produkty, keď sú v záujme zachovania prevádzkových medzí prepravnej siete potrebné zmeny toku plynu počas určitého času v rámci plynárenského dňa. Prevádzkovateľ prepravnej siete použije časovo obmedzený produkt len vtedy, ak je jeho použitie ekonomickejšie a efektívnejšie než nákup a predaj kombinácie produktov prevodu titulu alebo produktov určených lokalizáciou;

3.

časovo obmedzené produkty určené lokalizáciou, keď sú v záujme zachovania prevádzkových medzí prepravnej siete potrebné zmeny toku plynu na určitých vstupných a/alebo výstupných bodoch a/alebo je potrebné spustenie od určitého času v rámci plynárenského dňa. Prevádzkovateľ prepravnej siete použije časovo obmedzený produkt určený lokalizáciou len vtedy, ak je jeho použitie ekonomickejšie a efektívnejšie než nákup a predaj kombinácie produktov určených lokalizáciou;

c)

používať vyvažovacie služby, len keď krátkodobé štandardizované produkty neposkytujú, a podľa posúdenia prevádzkovateľa prepravnej siete ani nie je pravdepodobné, že budú poskytovať, potrebnú reakciu na udržiavanie prepravnej siete v prevádzkových medziach.

Prevádzkovateľ prepravnej siete zohľadňuje nákladovú efektívnosť v rámci príslušných úrovní hodnotového poradia uvedených pod písmenami a) až c).

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete pri obchodovaní s krátkodobými štandardizovanými produktmi vždy, keď je to vhodné, a v maximálnej vhodnej miere uprednostní používanie vnútrodenných produktov pred produktmi dostupnými deň dopredu.

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže požiadať vnútroštátny regulačný orgán o súhlas s tým, aby mohol obchodovať v rámci susednej vyvažovacej zóny a prepravovať plyn do tejto vyvažovacej zóny a z nej namiesto obchodovania s označenými produktmi prevodu titulu a/alebo produktmi určenými lokalizáciou vo vlastnej vyvažovacej zóne (zónach). Pri rozhodovaní o udelení súhlasu môže vnútroštátny regulačný orgán zvážiť alternatívne riešenia na zlepšenie fungovania vnútorného trhu. Prevádzkovateľ prepravnej siete a vnútroštátny regulačný orgán každoročne prehodnotia príslušné podmienky. Použitie tohto vyvažovacieho opatrenia nesmie obmedzovať užívateľov siete v prístupe ku kapacite a v jej používaní v príslušnom prepojovacom bode.

4.   Prevádzkovateľ prepravnej siete každoročne zverejní informácie o nákladoch, frekvencii a počte vyvažovacích opatrení v súlade s jednotlivými požiadavkami stanovenými v odseku 1 a vyvažovacích opatrení prijatých v súlade s odsekom 3.

Článok 10

Obchodná platforma

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete obchoduje s cieľom získať krátkodobé štandardizované produkty na obchodnej platforme, ktorá spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

a)

poskytuje v priebehu plynárenského dňa dostatočnú podporu užívateľom siete pri obchodovaní a prevádzkovateľom prepravných sietí, pri prijímaní príslušných vyvažovacích opatrení prostredníctvom obchodovania s príslušnými krátkodobými štandardizovanými produktmi;

b)

poskytuje transparentný a nediskriminačný prístup;

c)

poskytuje služby na základe rovnakého zaobchádzania;

d)

zabezpečuje anonymitu obchodovania najmenej do vykonania transakcie;

e)

poskytuje detailný prehľad jednotlivých ponúk pre všetkých aktérov obchodu;

f)

zabezpečuje riadne oznámenie všetkých obchodov prevádzkovateľovi prepravnej siete.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete sa usiluje zabezpečiť, aby sa kritériá stanovené v odseku 1 plnili aspoň na jednej obchodnej platforme. Ak prevádzkovateľ prepravnej siete nemohol zabezpečiť splnenie týchto kritérií aspoň na jednej obchodnej platforme, prijme potrebné opatrenia na vytvorenie vyvažovacej platformy alebo spoločnej vyvažovacej platformy, ako sa stanovuje v článku 47.

3.   Prevádzkovateľ obchodnej platformy po uzavretí každého obchodu poskytne účastníkom obchodovania dostatočne podrobné údaje na potvrdenie obchodu.

4.   Účastník obchodovania je zodpovedný za predloženie obchodné oznámenia prevádzkovateľovi prepravnej siete, ako sa vymedzuje v článku 5, pokiaľ zodpovednosť nie je prisúdená prevádzkovateľovi obchodnej platformy alebo tretej strane v súlade s platnými pravidlami obchodnej platformy.

5.   Prevádzkovateľ obchodnej platformy:

a)

bez zbytočného odkladu po každom obchode zverejní vývoj marginálnej kúpnej ceny alebo marginálnej predajnej ceny, alebo

b)

poskytne prevádzkovateľovi prepravnej siete informáciu, pokiaľ sa prevádzkovateľ prepravnej siete rozhodne zverejňovať vývoj marginálnej nákupnej ceny a marginálnej predajnej ceny. Prevádzkovateľ prepravnej siete túto informáciu bez zbytočného odkladu zverejní.

Ak v jednej vyvažovacej zóne pôsobí viac prevádzkovateľov obchodnej platformy než iba jeden, použije sa písmeno b).

6.   Prevádzkovateľ obchodnej platformy umožní obchodovať užívateľom siete na svojej platforme len za predpokladu, že sú oprávnení predkladať obchodné oznámenia.

7.   Prevádzkovateľ prepravnej siete bez omeškania informuje prevádzkovateľa obchodnej platformy o strate práva užívateľa siete na predkladanie obchodných oznámení podľa príslušného platného zmluvného dojednania, v dôsledku čoho sa pozastaví právo užívateľa siete obchodovať na obchodnej platforme bez toho, aby tým boli dotknuté iné nápravné opatrenia, ktoré v takomto prípade môže mať k dispozícii prevádzkovateľ obchodnej platformy podľa platných pravidiel obchodnej platformy.

Článok 11

Stimuly

1.   S cieľom podporiť likviditu krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom môže vnútroštátny regulačný orgán poskytnúť prevádzkovateľom prepravných sietí stimuly motivujúce na efektívne prijímanie vyvažovacích opatrení alebo na maximalizáciu prijímania vyvažovacích opatrení prostredníctvom obchodovania s krátkodobými štandardizovanými produktmi.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže vnútroštátnemu regulačnému orgánu predložiť na schválenie mechanizmus stimulov, ktorý bude v súlade so všeobecnými zásadami ustanovenými v tomto nariadení.

3.   Pred predložením návrhu podľa odseku 2 môže prevádzkovateľ prepravnej siete na základe vlastnej iniciatívy alebo žiadosti vnútroštátneho regulačného orgánu viesť konzultácie so zainteresovanými stranami.

4.   Mechanizmus stimulov:

a)

je založený na výkone prevádzkovateľa prepravnej siete a využíva limitované sumy vyplácané prevádzkovateľovi prepravnej siete v prípade vysokého výkonu a požadované od prevádzkovateľa prepravnej siete v prípade nedostatočného výkonu, pričom výkony sa hodnotia na základe vopred stanovených výkonnostných cieľov, ktoré môžu zahŕňať napríklad, avšak nie výlučne, ciele súvisiace s nákladmi;

b)

zohľadňuje prostriedky, ktoré má prevádzkovateľ prepravnej siete k dispozícii na ovplyvnenie výkonu;

c)

zabezpečí, aby jeho použitie presne odrážalo rozdelenie zodpovednosti medzi zainteresovanými stranami;

d)

sa prispôsobí stavu vývoja príslušného plynárenského trhu, na ktorom sa má zaviesť;

e)

podlieha pravidelnému preskúmaniu zo strany vnútroštátneho regulačného orgánu v úzkej spolupráci s prevádzkovateľom prepravnej siete s cieľom vyhodnotiť, kde a do akej miery môžu byť potrebné zmeny.

KAPITOLA IV

NOMINÁCIE

Článok 12

Všeobecné ustanovenia

1.   Množstvo plynu, ktoré sa uvedie v nominácii alebo renominácii, sa vyjadrí buď v kWh/d pri denných nomináciách a renomináciách, alebo v kWh/h pri hodinových nomináciách a renomináciách.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže od užívateľov siete okrem požiadaviek uvedených v tomto nariadení požadovať poskytnutie ďalších informácií o nomináciách a renomináciách, okrem iného vrátane presnej, aktualizovanej a dostatočne podrobnej predpovede očakávaných dodávok a odberov, a to podľa konkrétnych potrieb prevádzkovateľa prepravnej siete.

3.   Články 13 až 16 týkajúce sa nominácie a renominácie produktov nezoskupenej kapacity sa obdobne vzťahujú na jednotlivé nominácie a renominácie produktov zoskupenej kapacity. Prevádzkovatelia prepravných sietí budú spolupracovať s cieľom uplatňovať nominačné a renominačné pravidlá pre produkty zoskupenej kapacity v prepojovacích bodoch.

4.   Uplatňovanie článku 15 ods. 3 a článku 17 ods. 1 nemá vplyv na pravidlo týkajúce sa minimálneho času prerušenia podľa článku 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (7).

Článok 13

Informácie o nomináciách a renomináciách v prepojovacích bodoch

Nominácie a renominácie, ktoré užívatelia siete predkladajú prevádzkovateľom prepravnej siete v súvislosti s prepojovacími bodmi, musia obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

1.

identifikáciu prepojovacieho bodu;

2.

smer toku plynu;

3.

identifikáciu užívateľa siete alebo prípadne jeho vyvažovacieho portfólia;

4.

identifikáciu zmluvného partnera užívateľa siete alebo prípadne jeho vyvažovacieho portfólia;

5.

počiatočný čas a čas ukončenia toku plynu, pre ktorý bola nominácia alebo renominácia predložená;

6.

plynárenský deň D;

7.

množstvo plynu, ktorého preprava sa požaduje.

Článok 14

Postup pri nominácii v prepojovacích bodoch

1.   Užívateľ siete je oprávnený predložiť prevádzkovateľovi prepravnej siete nomináciu na plynárenský deň D najneskôr do uplynutia lehoty na nominácie v plynárenskom dni D–1. Lehota na nominácie v plynárenskom dni D–1 uplynie o 13:00 hod. UTC (zimný čas) alebo o 12:00 hod. UTC (letný čas).

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete zohľadní poslednú nomináciu prijatú od užívateľa siete pred uplynutím lehoty na nominácie.

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete pošle správu o potvrdenom množstve príslušným užívateľom siete najneskôr do uplynutia lehoty na potvrdenie v plynárenskom dni D–1. Lehota na potvrdenia v plynárenskom dni D–1 uplynie o 15:00 hod. UTC (zimný čas) alebo o 14:00 hod. UTC (letný čas).

4.   Prevádzkovateľ prepravnej siete na ľubovoľnej strane prepojovacieho bodu môže súhlasiť s ponúknutím prednominačného cyklu, v rámci ktorého:

a)

užívatelia siete nie sú povinní predkladať nominácie;

b)

užívatelia siete môžu predložiť prevádzkovateľovi prepravnej siete nomináciu na plynárenský deň D najneskôr do 12:00 hod. UTC (zimný čas) alebo do 11:00 hod. UTC (letný čas) v plynárenskom dni D–1;

c)

prevádzkovateľ prepravnej siete pošle správu o spracovanom množstve príslušným užívateľom siete najneskôr do 12:30 hod. UTC (zimný čas) alebo do 11:30 hod. UTC (letný čas) v plynárenskom dni D–1.

5.   V prípade neexistencie platnej nominácie predloženej užívateľom siete pred uplynutím lehoty predkladania nominácií prevádzkovateľ príslušnej prepravnej siete použije štandardné nominačné pravidlo dohodnuté medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí. Štandardné nominačné pravidlo platné v prepojovacom bode sa poskytne užívateľom siete prevádzkovateľa prepravnej siete.

Článok 15

Postup pri renominácii v prepojovacích bodoch

1.   Užívateľ siete je oprávnený predkladať renominácie v rámci renominačného obdobia, ktoré sa začína bezprostredne po potvrdení termínu a končí najneskôr tri hodiny pred koncom plynárenského dňa D. Prevádzkovateľ prepravnej siete spustí cyklus renominácie na začiatku každej hodiny počas renominačného obdobia.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete v rámci renominačného cyklu zohľadní poslednú renomináciu prijatú prevádzkovateľom prepravnej siete od užívateľa siete pred spustením renominačného cyklu.

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete pošle príslušným užívateľom siete informáciu o potvrdenom množstve do dvoch hodín od spustenia každého renominačného cyklu. Počiatočný čas účinnosti zmeny toku plynu sú dve hodiny od spustenia renominačného cyklu, ak:

a)

užívateľ siete nepožiada o neskorší termín alebo

b)

prevádzkovateľ prepravnej siete nepovolí skorší termín.

4.   Predpokladá sa, že každá zmena v toku plynu nastane vždy na začiatku hodiny.

Článok 16

Osobitné ustanovenia v prepojovacích bodoch

1.   V prípade súčasnej existencie denných a hodinových nominácií a renominácií v prepojovacom bode prevádzkovateľ prepravnej siete alebo vnútroštátne regulačné orgány (podľa vhodnosti) môžu viesť konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom zistiť, či je potrebné predkladať zosúladené nominácie a renominácie na oboch stranách prepojovacieho bodu. Pri týchto konzultáciách treba zohľadniť minimálne:

a)

finančný vplyv na prevádzkovateľa prepravnej siete a užívateľov siete;

b)

vplyv na cezhraničný obchod;

c)

vplyv na denný režim vyvažovania v prepojovacom bode (prepojovacích bodoch).

2.   Prípadné zmeny navrhnuté po ukončení konzultácií schváli vnútroštátny regulačný orgán. Po schválení navrhnutých zmien prevádzkovateľ prepravnej siete v súlade s týmito zmenami zmení existujúce dohody o prepojení, prepravné zmluvy alebo iné právne záväzné dohody a zmeny zverejní.

Článok 17

Zamietnutie nominácií a renominácií alebo zmena požadovaného množstva plynu v prepojovacích bodoch

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže zamietnuť:

a)

nomináciu alebo renomináciu najneskôr do dvoch hodín po uplynutí lehoty nominácie alebo na začiatku renominačného cyklu, a to v nasledujúcich prípadoch:

i)

jej obsah nie je v súlade s požiadavkami;

ii)

bola predložená iným subjektom ako užívateľom siete;

iii)

prijatie denných nominácií alebo renominácií by viedlo k negatívne implikovanému prietoku;

iv)

došlo k prekročeniu pridelenej kapacity užívateľa siete;

b)

renomináciu najneskôr do dvoch hodín po začatí renominačného cyklu v týchto dodatočných prípadoch:

i)

renominácia presahuje kapacitu pridelenú užívateľovi siete na zostávajúci čas, pričom nebola predložená so žiadosťou o prerušiteľnú kapacitu v prípade, že takúto možnosť prevádzkovateľ prepravnej siete ponúka;

ii)

prijatie hodinovej renominácie by viedlo k očakávanej zmene toku plynu pred ukončením renominačného cyklu.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete nemôže zamietnuť nomináciu a renomináciu užívateľa siete len z toho dôvodu, že sa plánované dodávky užívateľa siete nezhodujú s plánovanými odbermi.

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete v prípade zamietnutia renominácie použije posledné potvrdené množstvo užívateľa siete, pokiaľ existuje.

4.   Bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné podmienky týkajúce sa prerušiteľnej kapacity a kapacity riadenej podľa pravidiel preťaženia, prevádzkovateľ prepravnej siete môže v zásade zmeniť len množstvo plynu požadované v rámci nominácie a renominácie, vo výnimočných prípadoch a v núdzových situáciách, pri ktorých existuje evidentné nebezpečenstvo ohrozenia bezpečnosti a stability systému. Prevádzkovateľ prepravnej siete oznámi vnútroštátnemu regulačnému orgánu každé takéto opatrenie.

Článok 18

Postup pri nominácii a renominácii v iných ako prepojovacích bodoch

1.   Vnútroštátny regulačný orgán stanoví, ak to už nestanovil po konzultácii s prevádzkovateľom prepravnej siete, v ktorých bodoch odlišných od prepojovacích bodov bude vyžadovať nominácie a renominácie.

2.   Tam, kde sa v bodoch odlišných od prepojovacích bodov vyžadujú nominácie a renominácie, sa uplatnia tieto zásady:

a)

užívatelia siete sú oprávnení podávať renominácie za plynárenský deň;

b)

prevádzkovateľ prepravnej siete potvrdí alebo zamietne predložené nominácie a renominácie s ohľadom na lehoty uvedené v článku 17.

KAPITOLA V

DENNÉ POPLATKY ZA ODCHÝLKU

Článok 19

Všeobecné ustanovenia

1.   Užívatelia siete budú povinní platiť alebo oprávnení prijímať (podľa danej situácie) denné poplatky za odchýlku v súvislosti s denným množstvom odchýlky za každý plynárenský deň.

2.   Denné poplatky za odchýlku sa uvedú na samostatných faktúrach, ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete vystaví užívateľovi siete.

3.   Denný poplatok za odchýlku bude odrážať náklady a zohľadní ceny spojené s prípadnými vyvažovacími opatreniami prevádzkovateľa prepravnej siete, ako aj malú úpravu uvedenú v článku 22 ods. 6.

Článok 20

Metodika výpočtu denného poplatku za odchýlku

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete predloží metodiku svojho výpočtu výšky denného poplatku za odchýlku, ktorú bude uplatňovať vo svojej vyvažovacej zóne, vnútroštátnemu regulačnému orgánu na schválenie.

2.   Po schválení sa metodika výpočtu výšky denného poplatku za odchýlku zverejní na príslušnej internetovej stránke. Každá aktualizácia sa včas zverejní.

3.   Metodika výpočtu výšky denného poplatku za odchýlku stanovuje:

a)

výpočet denného množstva odchýlky uvedené v článku 21;

b)

odvodenie platných cien uvedených v článku 22, a

c)

všetky ďalšie potrebné parametre.

Článok 21

Výpočet denného množstva odchýlky

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete vypočíta denné množstvo odchýlky pre portfólio vyvažovania za jednotlivé plynárenské dni pre každého užívateľa siete podľa nasledujúceho vzorca:

denné množstvo odchýlky = dodávky – odbery.

2.   Výpočet výšky denného poplatku za odchýlku sa zodpovedajúcim spôsobom upraví v prípade, že:

a)

sú v ponuke služby flexibilnej akumulácie a/alebo

b)

sú zavedené akékoľvek mechanizmy, pri ktorých užívatelia siete dodávajú plyn, vrátane plynu na pohon, na pokrytie:

i)

plynu, ktorý nie je zaúčtovaný ako odber plynu zo siete, napríklad na elimináciu strát, chýb merania a/alebo

ii)

plynu použitého prevádzkovateľom prepravnej siete na prevádzku siete, ako napríklad vrátane plynu používaného ako palivo.

3.   Ak sa suma dodávok užívateľa siete za plynárenský deň rovná súčtu jeho odberov za tento plynárenský deň, užívateľ siete sa za tento plynárenský deň považuje za vyváženého.

4.   Ak sa suma dodávok užívateľa siete za plynárenský deň nerovná súčtu jeho odberov za tento plynárenský deň, v tom prípade sa užívateľ siete za tento plynárenský deň považuje za užívateľa siete s odchýlkou a uplatnia sa naňho denné poplatky za odchýlku v súlade s článkom 23.

5.   Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytne užívateľovi siete svoje predbežné a konečné denné množstvo odchýlky v súlade s článkom 37.

6.   Denný poplatok za odchýlku je založený na konečnom dennom množstve odchýlky.

Článok 22

Uplatňovaná cena

1.   Uplatňovaná cena na účely výpočtu denného poplatku za odchýlku uvedeného v článku 23 sa stanoví takto:

a)

marginálna predajná cena, pri ktorej je denné množstvo odchýlky pozitívne (t. j. dodávky užívateľa siete za daný plynárenský deň presahujú jeho odbery za tento deň) alebo

b)

marginálna nákupná cena, pri ktorej je denné množstvo odchýlky negatívne (t. j. odbery užívateľa siete za daný plynárenský deň presahujú jeho dodávky za tento deň).

2.   Marginálna predajná cena a marginálna nákupná cena sa za každý plynárenský deň vypočítajú takto:

a)

marginálna predajná cena je nižšia z týchto dvoch cien:

i)

najnižšia cena všetkých predajov produktov prevodu titulu za daný plynárenský deň, ktorých účastníkom je prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo

ii)

vážená priemerná cena plynu za daný plynárenský deň znížená o malú úpravu;

b)

marginálna nákupná cena je vyššia z týchto dvoch cien:

i)

najvyššia cena všetkých nákupov produktov prevodu titulu za daný plynárenský deň, ktorých účastníkom je prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo

ii)

vážená priemerná cena plynu za daný plynárenský deň zvýšená o malú úpravu.

3.   Na účely stanovenia marginálnej predajnej ceny, marginálnej nákupnej ceny a váženej priemernej ceny sa príslušné obchody zrealizujú na obchodnej platforme, ktorú vopred stanoví prevádzkovateľ prepravnej siete a schváli vnútroštátny regulačný orgán. Vážená priemerná cena je vážená priemerná cena energií pri obchodoch s produktmi prevodu titulu zrealizovaných na virtuálnom obchodnom bode v danom plynárenskom dni.

4.   V prípade, ak odsek 2 písm. a) a b) neumožňujú odvodiť marginálnu predajnú alebo nákupnú cenu, je potrebné stanoviť štandardné pravidlo.

5.   Na základe schválenia vnútroštátnym regulačným orgánom sa cena produktov určených lokalizáciou môže zohľadniť na účely stanovenia marginálnej predajnej ceny, marginálnej nákupnej ceny a váženej priemernej ceny v prípade, ak to navrhne prevádzkovateľ prepravnej siete, pri adekvátnom prihliadnutí na rozsah používania produktov určených lokalizáciou prevádzkovateľom prepravnej siete.

6.   Malá úprava:

a)

je stimulom pre užívateľov siete na vyváženie dodávok a odberov;

b)

je koncipovaná a uplatňovaná nediskriminačne, tak aby:

i)

neodrádzala od vstupu na trh;

ii)

nebránila rozvoju konkurencieschopných trhov;

c)

nemá škodlivý vplyv na cezhraničný obchod;

d)

nespôsobuje vystavenie užívateľov siete nadmernému finančnému vplyvu denných poplatkov za odchýlku.

7.   Hodnota malej úpravy sa môže líšiť pre určenie marginálnej nákupnej ceny a marginálnej predajnej ceny. Hodnota malej úpravy neprekračuje desať percent váženej priemernej ceny, pokiaľ to príslušný prevádzkovateľ prepravnej siete nie je schopný vnútroštátnemu regulačnému orgánu zdôvodniť inak a pokiaľ to regulačný orgán podľa článku 20 neschváli.

Článok 23

Denný poplatok za odchýlku

1.   Na výpočet denných poplatkov za odchýlku pre jednotlivých užívateľov siete prevádzkovateľ prepravnej siete vynásobí denné množstvo odchýlky užívateľa siete platnou cenou stanovenou v súlade s článkom 22.

2.   Denné poplatky za odchýlku sa uplatňujú takto:

a)

v prípade pozitívneho salda denného množstva odchýlky užívateľa siete za plynárenský deň sa bude na užívateľa siete hľadieť tak, akoby predal plyn prevádzkovateľovi prepravnej siete na úrovni denného množstva odchýlky, a preto bude mať nárok na kredit vo výške denných poplatkov za odchýlku vyplatený prevádzkovateľom prepravnej siete a

b)

v prípade negatívneho salda denného množstva odchýlky užívateľa siete za plynárenský deň sa bude na užívateľa siete hľadieť tak, akoby nakúpil plyn od prevádzkovateľa prepravnej siete na úrovni denného množstva odchýlky, a preto bude povinný zaplatiť prevádzkovateľovi prepravnej siete denné poplatky za odchýlku.

KAPITOLA VI

VNÚTRODENNÉ POVINNOSTI

Článok 24

Všeobecné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete je oprávnený uvaliť vnútrodenné povinnosti v rámci dňa s cieľom motivovať užívateľov siete na riadenie svojej pozície počas dňa so zreteľom na zabezpečenie systémovej integrity prepravnej siete a minimalizácie potreby prijatia vyvažovacích opatrení.

2.   Pokiaľ je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný poskytovať užívateľom siete informácie, ktoré im umožnia riadiť svoje expozície spojené s pozíciami v rámci dňa, musí ich poskytovať pravidelne. Ak je to uplatniteľné, tieto informácie sa poskytujú na základe žiadosti, ktorú každý užívateľ siete podáva iba raz.

Článok 25

Typy vnútrodenných povinností

Existujú tri typy vnútrodenných povinností, pričom každý z nich motivuje užívateľa siete na dosiahnutie špecifického cieľa, ako sa uvádza v tomto článku:

1.

Celosystémová vnútrodenná povinnosť

sa navrhuje tak, aby motivovala užívateľov siete na udržanie prepravnej siete v prevádzkových medziach, a stanovuje:

a)

prevádzkové medze prepravnej siete, v rámci ktorých má prepravná sieť zostať;

b)

opatrenia, ktoré môžu užívatelia siete prijať na udržanie prepravnej siete v prevádzkových medziach;

c)

následné vyvažovacie opatrenia prevádzkovateľa prepravnej siete v prípade priblíženia sa k prevádzkovým medziam prepravnej siete alebo ich dosiahnutia;

d)

rozdelenie nákladov a/alebo príjmov medzi užívateľov siete a/alebo dôsledky vyplývajúce z vyvažovacích opatrení podniknutých prevádzkovateľom prepravnej siete pre vnútrodenné pozície týchto užívateľov siete;

e)

príslušný poplatok, ktorý bude založený na vnútrodenných pozíciách daného užívateľa siete.

2.

Vnútrodenná povinnosť vyvažovania portfólia

sa navrhuje s cieľom motivovať užívateľov siete, aby udržali svoju individuálnu pozíciu počas plynárenského dňa vo vopred určenom rozsahu, a stanovuje:

a)

rozsah vyváženia, v ktorom sa má vyvažovacie portfólio pohybovať;

b)

spôsob určovania uvedeného rozsahu;

c)

dôsledky pre užívateľov siete, ktorí sa neudržia v stanovenom rámci, a ak je to vhodné, podrobnosti o spôsobe odvodenia jednotlivých zodpovedajúcich poplatkov;

d)

príslušný poplatok, ktorý bude založený na vnútrodenných pozíciách daného užívateľa siete.

3.

Vnútrodenná povinnosť vstupného a výstupného bodu

sa navrhuje s cieľom motivovať užívateľov siete na obmedzenie toku plynu alebo jeho kolísania pri konkrétnych podmienkach na konkrétnych vstupných a výstupných bodoch a stanovuje:

a)

obmedzenie toku plynu a/alebo kolísania toku;

b)

vstupné a/alebo výstupné miesta a skupiny vstupných a/alebo výstupných miest, na ktoré sa tieto obmedzenia vzťahujú;

c)

podmienky, za ktorých budú tieto obmedzenia platiť;

d)

dôsledky nerešpektovania týchto obmedzení.

Táto povinnosť dopĺňa všetky ostatné dohody s koncovými zákazníkmi obsahujúce okrem iného špecifické lokálne obmedzenia a povinnosti týkajúce sa fyzického toku plynu.

Článok 26

Požiadavky na vnútrodenné povinnosti

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže navrhnúť vnútroštátnemu regulačnému orgánu vnútrodennú povinnosť alebo jej zmenu. Môžu sa v nej kombinovať vlastnosti rôznych typov opísaných v článku 25, za predpokladu, že návrh spĺňa kritériá stanovené v odseku 2. Právom prevádzkovateľa prepravnej siete predkladať uvedené návrhy nie je dotknuté právo vnútroštátneho regulačného orgánu prijímať rozhodnutia z vlastnej iniciatívy.

2.   Každá vnútrodenná povinnosť musí spĺňať nasledujúce kritériá:

a)

vnútrodenná povinnosť a s ňou súvisiaci prípadný poplatok v rámci dňa nevytvárajú neprimerané prekážky cezhraničnému obchodu a vstupu nových užívateľov siete na trh;

b)

vnútrodenná povinnosť sa uplatní len v prípade, ak užívatelia siete dostanú príslušné informácie skôr, ako sa im vyrubí potenciálny vnútrodenný poplatok za dodávky a/alebo odbery, a získajú primerané prostriedky na riadenie svojej expozície;

c)

hlavné náklady, ktoré vzniknú užívateľovi siete v súvislosti s jeho vyvažovacou povinnosťou, sa týkajú jeho pozície na konci plynárenského dňa;

d)

vo vnútrodenných poplatkoch sa v maximálnej možnej miere odrážajú náklady prevádzkovateľa prepravnej siete na prijatie akýchkoľvek súvisiacich vyvažovacích opatrení;

e)

vnútrodenná povinnosť nevedie k nulovému finančnému vysporiadaniu užívateľa siete počas plynárenského dňa;

f)

prínosy zavedenia vnútrodennej povinnosti z hľadiska ekonomickej a efektívnej prevádzky prepravnej siete prevyšujú prípadné negatívne vplyvy vrátane vplyvu na likviditu obchodov na virtuálnom obchodnom bode.

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže navrhnúť rôzne vnútrodenné povinnosti v rámci dňa pre rôzne kategórie vstupných alebo výstupných bodov s cieľom poskytnúť lepšie stimuly pre rôzne kategórie užívateľov siete a vyhnúť sa krížovým dotáciám. Právom prevádzkovateľa prepravnej siete predkladať návrhy nie je dotknuté právo vnútroštátneho regulačného orgánu prijímať rozhodnutia z vlastnej iniciatívy.

4.   Prevádzkovateľ prepravnej siete vedie konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane vnútroštátnych regulačných orgánov, dotknutých prevádzkovateľov distribučných sietí a prevádzkovateľov prepravných sietí v susedných vyvažovacích zónach o každej vnútrodennej povinnosti, ktorú má v úmysle zaviesť, vrátane metodiky a predpokladov vedúcich k záveru, že povinnosť spĺňa kritériá stanovené v odseku 2.

5.   V nadväznosti na konzultačný proces prevádzkovateľ prepravnej siete predloží odporúčanie, ktoré obsahuje konečnú verziu návrhu a analýzu:

a)

potreby vnútrodennej povinnosti s prihliadnutím na charakteristiku prepravnej siete a vyvažovanie zmien spotreby zemného plynu dostupného pre prevádzkovateľa prepravnej siete prostredníctvom nákupu a predaja krátkodobých štandardizovaných produktov alebo používania vyvažovacích služieb v súlade s kapitolou III;

b)

dostupných informácií umožňujúcich užívateľom siete riadenie pozícií v rámci dňa;

c)

očakávaného finančného vplyvu na užívateľov siete;

d)

vplyvu na nových užívateľov siete vstupujúcich na relevantný trh vrátane každého zbytočného negatívneho vplyvu na trh;

e)

vplyvu na cezhraničný obchod vrátane potenciálneho vplyvu na vyvažovanie v susedných vyvažovacích zónach;

f)

vplyvu na krátkodobý veľkoobchodný trh s plynom vrátane jeho likvidity;

g)

nediskriminačného charakteru vnútrodennej povinnosti.

6.   Prevádzkovateľ prepravnej siete predloží odporúčanie vnútroštátnemu regulačnému orgánu na schválenie návrhu uvedeného v odporúčaní v súlade s postupom stanoveným v článku 27. Súčasne prevádzkovateľ prepravnej siete zverejní toto odporúčanie, s výhradou podmienky zachovania mlčanlivosti, ktorou môže byť viazaný, a pošle ho ENTSOG pre informáciu.

Článok 27

Postup pri rozhodovaní vnútroštátneho regulačného orgánu

1.   Vnútroštátny regulačný orgán do šiestich mesiacov od prijatia kompletného odporúčania schváli a zverejní odôvodnené rozhodnutie. Vnútroštátny regulačný orgán pri rozhodovaní o schválení alebo neschválení navrhnutej vnútrodennej povinnosti posúdi, či táto povinnosť spĺňa kritériá stanovené v článku 26 ods. 2.

2.   Vnútroštátny regulačný orgán pred prijatím odôvodneného rozhodnutia vedie konzultácie s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi susedných členských štátov a zohľadní ich stanoviská. Susedný vnútroštátny regulačný orgán (orgány) môže (môžu) požiadať agentúru o stanovisko k rozhodnutiu uvedenému v odseku 1 v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 713/2009.

Článok 28

Existujúce typy vnútrodenných povinností

V prípade, že má prevádzkovateľ prepravnej siete vnútrodennú povinnosť (vnútrodenné povinnosti) ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, prevádzkovateľ prepravnej siete do šiestich mesiacov od tohto termínu uplatní postup uvedený v článku 26 ods. 5 až 7 a predloží vnútrodennú povinnosť (vnútrodenné povinnosti) vnútroštátnemu regulačnému orgánu na schválenie v súlade s článkom 27 s cieľom pokračovať v jej (ich) používaní.

KAPITOLA VII

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA NEUTRALITY

Článok 29

Zásady neutrality

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete uhrádzaním a prijímaním denných poplatkov za odchýlku, vnútrodenných poplatkov, poplatkov za vyvažovacie opatrenia alebo iných poplatkov v súvislosti s vyvažovaním nič nezískava ani nič nestráca, tak ako pri všetkých činnostiach, ktoré vykonáva v rámci plnenia povinností stanovených v tomto nariadení.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete prenesie na užívateľov siete:

a)

všetky náklady a zisky plynúce z denných poplatkov za odchýlku a vnútrodenných poplatkov;

b)

všetky náklady a zisky plynúce z vyvažovacích opatrení prijatých podľa článku 9, pokiaľ vnútroštátny regulačný orgán v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nevyhlási tieto náklady a zisky za také, ktoré sa dosiahli neefektívne. Toto hodnotenie musí vychádzať z posúdenia, ktoré:

i)

preukáže, do akej miery mohol prevádzkovateľ prepravnej siete rozumne znížiť vzniknuté náklady pri vykonávaní vyvažovacích opatrení, a

ii)

sa vykonáva s ohľadom na informácie, čas a prostriedky, ktoré mal prevádzkovateľ prepravnej siete k dispozícii vo chvíli, keď sa rozhodol prijať vyvažovacie opatrenie;

c)

všetky ostatné náklady a zisky v súvislosti s vyvažovacími opatreniami prijatými prevádzkovateľom prepravnej siete, pokiaľ vnútroštátny regulačný orgán v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nevyhlási tieto náklady a zisky za také, ktoré sa dosiahli neefektívne.

3.   V prípade použitia stimulov na podporu realizácie efektívnych vyvažovacích opatrení sa súhrnná finančná strata obmedzí na neefektívne dosiahnuté náklady a zisky prevádzkovateľa prepravnej siete.

4.   Prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú príslušné údaje týkajúce sa súhrnu poplatkov uvedených v odseku 1 a súhrnu neutralizačných poplatkov za vyvažovanie, a to prinajmenšom v rovnakých intervaloch ako príslušné poplatky fakturované užívateľom siete, najmenej však raz mesačne.

5.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 na prevádzkovateľa prepravnej siete sa v rámci jeho úlohy pri vyvažovaní môže vzťahovať stimulačný mechanizmus podľa článku 11.

Článok 30

Peňažné toky pre zabezpečenie neutrality vyvažovania

1.   Neutralizačné poplatky za vyvažovanie sa platia príslušnému užívateľovi siete alebo ich platí príslušný užívateľ siete.

2.   Vnútroštátny regulačný orgán stanoví alebo schváli a zverejní metodiku výpočtu neutralizačných poplatkov za vyvažovanie vrátane ich rozdelenia medzi užívateľov siete a pravidlá riadenia úverových rizík.

3.   Neutralizačný poplatok za vyvažovanie musí byť úmerný rozsahu, v ktorom užívateľ siete používa príslušné vstupné alebo výstupné body alebo prepravnú sieť.

4.   Neutralizačný poplatok za vyvažovanie sa pri fakturácii užívateľom siete uvádza samostatne a faktúra musí obsahovať dostatočné sprievodné informácie definované podľa metodiky uvedenej v odseku 2.

5.   Ak sa uplatňuje variant 2 modelu poskytovania informácií, a teda neutralizačný poplatok za vyvažovanie môže byť založený na predpokladaných nákladoch a ziskoch, metodika prevádzkovateľa prepravnej siete na výpočet neutralizačných poplatkov za vyvažovanie zabezpečí pravidlá pre samostatné neutralizačné poplatky za vyvažovanie v súvislosti s odbermi meranými inak ako denne.

6.   V prípade potreby môže metodika prevádzkovateľa prepravnej siete v oblasti neutralizačného poplatku za vyvažovanie stanoviť pravidlá rozdelenia neutralizačného poplatku na zložky vyvažovania a následné rozdelenie zodpovedajúcich čiastok medzi užívateľov siete s cieľom znížiť krížové dotácie.

Článok 31

Opatrenia pri riadení úverového rizika

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete je oprávnený prijať potrebné opatrenia a uložiť užívateľom siete príslušné zmluvné podmienky vrátane záruk finančného zabezpečenia, aby zmiernil prípadné následky omeškania úhrady poplatkov uvedených v článkoch 29 a 30.

2.   Zmluvné podmienky sú založené na zásade transparentného a rovnakého zaobchádzania, primerané účelu a definované v metodike v článku 30 ods. 2.

3.   V prípade neplnenia povinností užívateľa siete prevádzkovateľ prepravnej siete nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody za predpokladu, že opatrenia a požiadavky uvedené v odseku 1 a 2 sa riadne vykonali a uvedené škody sa nahradia v súlade s metodikou v článku 30 ods. 2.

KAPITOLA VIII

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 32

Informačné povinnosti prevádzkovateľov prepravných sietí voči užívateľom siete

Informácie, ktoré prevádzkovatelia prepravných sietí poskytujú užívateľom siete, sa týkajú:

1.

celkového stavu prepravnej siete v súlade s bodom 3.4 ods. 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009;

2.

vyvažovacích opatrení prevádzkovateľa prepravnej siete uvedených v kapitole III;

3.

dodávok a odberov užívateľa siete za plynárenský deň uvedených v článkoch 33 až 42.

Článok 33

Všeobecné ustanovenia

1.   Ak prevádzkovatelia prepravných sietí neposkytli informácie uvedené v bode 3.1.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009, poskytnú všetky informácie uvedené v článku 32 týmto spôsobom:

a)

uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa prepravnej siete alebo v inom systéme, ktorý poskytuje informácie v elektronickej podobe;

b)

dostupné pre užívateľov siete zdarma;

c)

podané spôsobom zrozumiteľným pre používateľa;

d)

jasné, kvantifikovateľné a ľahko dostupné;

e)

poskytované na nediskriminačnom základe;

f)

uvádzané v konzistentných jednotkách, a to buď v kWh, alebo v kWh/d a kWh/h;

g)

v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu a anglickom jazyku.

2.   Ak nie je možné získať nameraný údaj z merača, použije sa náhradný údaj. Tento náhradný údaj sa použije ako alternatívna referenčná hodnota bez akejkoľvek ďalšej záruky zo strany prevádzkovateľa prepravnej siete.

3.   Poskytovanie prístupu k informáciám sa nesmie vykladať ako poskytnutie akejkoľvek inej konkrétnej záruky okrem dostupnosti týchto informácií v stanovenom formáte a prostredníctvom určeného nástroja, napríklad webovej stránky alebo mailovej adresy a prístupu užívateľov siete k týmto informáciám za bežných podmienok používania. Prevádzkovateľ prepravnej siete v žiadnom prípade nie je zodpovedný za poskytnutie ďalších záruk, najmä pokiaľ ide o informačný systém užívateľov siete.

4.   Vnútroštátny regulačný orgán sa rozhodne pre jeden model poskytovania informácií v jednej vyvažovacej zóne. Rovnaké pravidlá budú platiť pre všetky modely poskytovania informácií o meraniach dodávok a odberov v rámci dňa.

5.   Vo vyvažovacích zónach, v ktorých po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bude snaha uplatniť variant 2 modelu poskytovania informácií, vykoná podľa vhodnosti buď prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo vnútroštátny regulačný orgán prieskum trhu.

Článok 34

Dodávky a odbery merané v rámci dňa

1.   V prípade dodávok a odberov týkajúcich sa vyvažovacej zóny meraných v rámci dňa, pri ktorých sa množstvo plynu alokované užívateľovi siete rovná potvrdenému množstvu, prevádzkovateľ prepravnej siete nie je povinný poskytnúť iné informácie ako tie, ktoré sa týkajú potvrdeného množstva.

2.   V prípade dodávok a odberov vo vyvažovacej zóne v rámci dňa, pri ktorých sa množstvo plynu alokované užívateľovi siete líši od potvrdeného množstva, prevádzkovateľ prepravnej siete poskytne v plynárenskom dni D užívateľom siete prinajmenšom dve aktualizácie ich meraných tokov, týkajúce sa prinajmenšom súhrnu dodávok a odberov nameraných v rámci dňa, podľa jednej z nasledujúcich dvoch možností:

a)

každá aktualizácia sa týka toku plynu od začiatku daného plynárenského dňa D alebo

b)

každá aktualizácia sa týka prírastkových tokov plynu po toku uvedenom v predchádzajúcej aktualizácii.

3.   Prvé aktualizácie sa týkajú prinajmenšom toku plynu v priebehu štyroch hodín v rámci plynárenského dňa D. Tieto aktualizácie sa vykonajú bez zbytočného odkladu do štyroch hodín po ukončení toku plynu a najneskôr do 17:00 hod. UTC (zimný čas) alebo 16:00 hod. UTC (letný čas).

4.   Čas vykonania druhej aktualizácie sa stanoví po schválení vnútroštátnym regulačným orgánom a prevádzkovateľ prepravnej siete tento čas zverejní.

5.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže požiadať užívateľov siete, aby uviedli, ku ktorým informáciám uvedeným v odseku 2 majú prístup. Prevádzkovateľ prepravnej siete na základe získanej odpovede poskytne v súlade s odsekmi 2 až 4 užívateľovi siete tú časť informácií, ku ktorej užívateľ siete nemá prístup.

6.   Ak prevádzkovateľ prepravnej siete nenesie zodpovednosť za rozdeľovanie množstva plynu medzi užívateľov siete, poskytne na základe výnimky stanovenej v odseku 2 prinajmenšom informácie o súhrnných dodávkach a odberoch najmenej dvakrát za plynárenský deň počas daného plynárenského dňa D.

Článok 35

Odbery merané denne

1.   V prípade variantu 1 modelu poskytovania informácií prevádzkovateľ prepravnej siete v plynárenskom dni D poskytne užívateľom siete prinajmenšom dve aktualizácie ich prídelu meraných tokov týkajúce sa prinajmenšom súhrnu dodávok a odberov nameraných v rámci dňa, podľa jednej z nasledujúcich dvoch možností:

a)

každá aktualizácia sa týka toku plynu od začiatku daného plynárenského dňa D alebo

b)

každá aktualizácia sa týka prírastkových tokov plynu po toku uvedenom v predchádzajúcej aktualizácii.

2.   Každá aktualizácia sa vykoná do dvoch hodín od skončenia poslednej hodiny toku plynu.

Článok 36

Odbery merané inak ako denne

1.   Ak sa použije základný prípad modelu poskytovania informácií:

a)

v plynárenskom dni D–1 prevádzkovateľ prepravnej siete poskytne užívateľom siete predpoveď na plynárenský deň D na základe odberov vykonávaných inak ako denne najneskôr do 12:00 hod. UTC (zimný čas) alebo do 11:00 hod. UTC (letný čas);

b)

v plynárenskom dni D prevádzkovateľ prepravnej siete poskytne užívateľom siete najmenej dve aktualizácie predpovede na základe odberov vykonávaných inak ako denne.

2.   Prvá aktualizácia sa vykoná najneskôr do 13:00 hod. UTC (zimný čas) alebo 12:00 UTC (letný čas).

3.   Čas vykonania druhej aktualizácie sa stanoví po schválení vnútroštátnym regulačným orgánom a prevádzkovateľ prepravnej siete ho zverejní. Pritom je potrebné zohľadniť:

a)

prístup ku krátkodobým štandardizovaným produktom na obchodnej platforme;

b)

presnosť predpovede odberu užívateľa siete meraného inak ako denne v porovnaní s časom poskytnutia;

c)

čas ukončenia renominačného obdobia podľa článku 15 ods. 1;

d)

čas prvej aktualizácie predpovede odberu užívateľa siete meraného inak ako denne.

4.   V prípade variantu 1 modelu poskytovania informácií prevádzkovateľ prepravnej siete v plynárenskom dni D poskytne užívateľom siete prinajmenšom dve aktualizácie ich prídelu meraných tokov týkajúce sa prinajmenšom súhrnu odberov meraných inak ako denne uvedených v článku 35.

5.   Prevádzkovateľ prepravnej siete v prípade variantu 2 modelu poskytovania informácií pre plynárenský deň D–1 poskytne užívateľom siete predpoveď na základe meraní odberu vykonaných inak ako denne za plynárenský deň D uvedenú v odseku 1 písm. a).

Článok 37

Dodávky a odbery po plynárenskom dni

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete najneskôr na konci plynárenského dňa D+1 poskytne každému užívateľovi siete predbežnú alokáciu dodávok a odberov v deň D a predbežné denné množstvo odchýlky.

a)

v základnom prípade modelu poskytovania informácií a vo variante 1 všetok plyn dodaný do distribučnej siete musí byť alokovaný;

b)

vo variante 2 modelu poskytovania informácií sa odbery merané inak ako denne musia zhodovať s predpoveďou odberov užívateľa siete vykonávaných inak ako denne na deň dopredu;

c)

vo variante 1 modelu poskytovania informácií sa predbežná alokácia a predbežné denné množstvo odchýlky považujú za konečnú alokáciu a konečné denné množstvo odchýlky.

2.   V prípade použitia predbežného opatrenia podľa článkov 47 až 51 sa poskytne predbežná alokácia a predbežné denné množstvo odchýlky do troch plynárenských dní po plynárenskom dni D v prípade, že z technického a prevádzkového hľadiska nebude možné zabezpečiť súlad s odsekom 1.

3.   Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytne každému užívateľovi siete konečnú alokáciu vstupov a výstupov a konečné denné množstvo odchýlky v lehote stanovenej v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 38

Analýza nákladov a výnosov

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia posúdi náklady a zisky:

a)

zvýšenia frekvencie poskytovania informácií užívateľom siete;

b)

skrátenia príslušných lehôt na poskytovanie informácií;

c)

zvýšenia presnosti poskytnutých informácií.

Táto analýza nákladov a prínosov bude obsahovať rozpis nákladov a ziskov podľa kategórií dotknutých strán.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete prekonzultuje túto analýzu so zainteresovanými stranami v spolupráci s dotknutými prevádzkovateľmi prepravných sietí.

3.   Vnútroštátny regulačný orgán na základe výsledkov konzultácií prijme rozhodnutie o všetkých významných zmenách týkajúcich sa poskytovania informácií.

Článok 39

Informačné povinnosti prevádzkovateľa (prevádzkovateľov) distribučnej siete a predpovedajúcej strany (strán) voči prevádzkovateľovi prepravnej siete

1.   Každý prevádzkovateľ distribučnej siete súvisiaci s vyvažovacou zónou a každá predpovedajúca strana poskytuje prevádzkovateľovi prepravnej siete v príslušnej vyvažovacej zóne informácie potrebné na účely poskytnutia informácií užívateľom siete v zmysle tohto nariadenia. Sem patria dodávky a odbery z distribučnej siete bez ohľadu na to, či systém je alebo nie je súčasťou vyvažovacej zóny.

2.   Informácie, ich formát a postup pri poskytovaní sa podľa potreby stanovia v súčinnosti medzi prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom distribučnej siete a predpovedajúcou stranou s cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovateľ prepravnej siete riadne poskytoval užívateľom siete informácie v zmysle tejto kapitoly, a najmä v súlade s kritériami stanovenými v článku 33 ods. 1.

3.   Tieto informácie sa poskytujú prevádzkovateľovi prepravnej siete v rovnakom formáte, definované podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov, a ich formát sa zhoduje s formátom, ktorý používa prevádzkovateľ prepravnej siete na poskytovanie informácií užívateľom siete.

4.   Vnútroštátny regulačný orgán môže požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete a predpovedajúcu stranu, aby navrhli stimulačný mechanizmus poskytovania presných predpovedí na základe meraní odberov užívateľa siete vykonávaných inak ako denne, ktorý bude spĺňať kritériá stanovené prevádzkovateľom prepravnej siete v článku 11 ods. 4.

5.   Vnútroštátny regulačný orgán určí predpovedajúcu stranu vo vyvažovacej zóne na základe predchádzajúcich konzultácií so zainteresovanými prevádzkovateľmi prepravnej siete a prevádzkovateľmi distribučnej siete. Predpovedajúca strana je zodpovedná za predpovedanie odberov užívateľa siete meraných inak ako denne a v prípade potreby aj za následnú alokáciu. Môže to byť prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete alebo tretí subjekt.

Článok 40

Informačné povinnosti prevádzkovateľa (prevádzkovateľov) distribučnej siete voči prevádzkovateľovi prepravnej siete

Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie o dodávkach a odberoch z distribučnej siete v rámci dňa a za jednotlivé dni v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 34 ods. 2 až 6, článkoch 35 a 37. Tieto informácie sa poskytujú prevádzkovateľovi prepravnej siete v lehote potrebnej na to, aby prevádzkovateľ prepravnej siete mohol tieto informácie poskytnúť užívateľom siete.

Článok 41

Informačné povinnosti prevádzkovateľa (prevádzkovateľov) distribučnej siete voči predpovedajúcej strane

1.   Prevádzkovateľ distribučnej siete je zodpovedný za poskytovanie primeraných a aktualizovaných informácií predpovedajúcej strane na účely aplikácie metodiky predpovedania odberov užívateľa siete meraných inak ako denne, tak ako je uvedené v článku 42 ods. 2. Tieto informácie sa poskytujú včas, v súlade s lehotami ustanovenými predpovedajúcou stranou, aby zodpovedali jej potrebám.

2.   Odsek 1 sa obdobne použije vo variante 1.

Článok 42

Informačné povinnosti predpovedajúcej strany voči prevádzkovateľovi prepravnej siete

1.   Predpovedajúca strana poskytuje prevádzkovateľovi prepravnej siete predpovede odberov užívateľa siete na základe meraní vykonaných inak ako denne a následné pridelenie v súlade s informačnými požiadavkami stanovenými v článku 36 a 37. Informácie sa poskytujú prevádzkovateľovi prepravnej siete v primeranej lehote, aby prevádzkovateľ prepravnej siete mohol poskytnúť tieto informácie užívateľom siete a na deň dopredu a v rámci dennej predpovede odberov užívateľa siete vykonaných inak ako denne, a to najneskôr hodinu pred konečným termínom uvedeným v článku 36 ods. 1 písm. a) a b), pokiaľ sa prevádzkovateľ prepravnej siete a predpovedajúca strana nedohodnú na inej lehote, ktorá bude stačiť prevádzkovateľovi prepravnej siete na poskytnutie informácií užívateľom siete.

2.   Metodika predpovedí odberov užívateľa siete vykonaných inak ako denne musí byť založená na metóde štatistického dopytu, v ktorom sa každý odber meraný v inom ako dennom profile priradí k záťažovému profilu zloženému zo vzorca v podobe zmeny v dopyte po plyne verzus premenné, ako sú teplota, deň v týždni, typ zákazníka a dovolenkové obdobia. Metodiku treba pred prijatím prekonzultovať.

3.   Predpovedajúca strana najmenej raz za dva roky vydáva správu o presnosti predpovedí na základe odberov užívateľa siete vykonaných inak ako denne.

4.   Tam, kde je to vhodné, prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje predpovedajúcej strane údaje o toku plynu v primeranej lehote v súlade so záväzkami podľa tohto článku.

5.   Odseky 2 až 4 sa obdobne použijú vo variante 1.

KAPITOLA IX

SLUŽBA FLEXIBILNEJ AKUMULÁCIE

Článok 43

Všeobecné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže po schválení príslušných podmienok vnútroštátnym regulačným orgánom užívateľom siete ponúknuť službu flexibilnej akumulácie.

2.   Podmienky týkajúce sa služby flexibilnej akumulácie musia byť v súlade so zodpovednosťou užívateľa siete za vyvažovanie dodávok a odberov počas plynárenského dňa.

3.   Služba flexibilnej akumulácie sa obmedzí na úroveň flexibility akumulácie dostupnej v prepravnej sieti a na základe hodnotenia príslušného prevádzkovateľa prepravnej siete sa nebude považovať za potrebnú z hľadiska výkonu funkcie prepravy.

4.   Plyn dodávaný a odoberaný užívateľmi siete z prepravnej siete v rámci tejto služby sa zohľadní na účely výpočtu denného množstva odchýlky.

5.   Mechanizmus neutrality stanovený v kapitole VII sa nevzťahuje na službu flexibilnej akumulácie, pokiaľ vnútroštátny regulačný orgán nerozhodne inak.

6.   Užívatelia siete sú povinní v rámci predkladania nominácií a renominácií informovať príslušného prevádzkovateľa prepravnej siete o využívaní služby flexibilnej akumulácie.

7.   Prevádzkovateľ prepravnej siete nemusí požadovať od užívateľov siete predkladanie nominácií a renominácií uvedených v odseku 6, ak sa absenciou takéhoto oznámenia nenaruší vývoj krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom a ak prevádzkovateľ prepravnej siete má dostatok informácií na určenie presných podielov používania služby flexibilnej akumulácie počas nasledujúceho plynárenského dňa.

Článok 44

Podmienky poskytovania služby flexibilnej akumulácie

1.   Služba flexibilnej akumulácie sa poskytuje až po splnení všetkých nasledujúcich kritérií:

a)

prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie potrebovať na účely poskytovania služby flexibilnej akumulácie uzatvárať zmluvy s inými poskytovateľmi infraštruktúry, ako sú prevádzkovatelia systémov zásobníkov alebo prevádzkovatelia LNG systému;

b)

zisky vytvorené prevádzkovateľom prepravnej siete na základe poskytovania služby flexibilnej akumulácie sa prinajmenšom rovnajú súčasným alebo budúcim nákladom na poskytovanie tejto služby;

c)

služba flexibilnej akumulácie sa poskytuje na transparentnom a nediskriminačnom základe pri použití mechanizmov hospodárskej súťaže;

d)

prevádzkovateľ prepravnej siete neúčtuje užívateľovi siete priamo ani nepriamo žiadne náklady vzniknuté v súvislosti s poskytovaním služby flexibilnej akumulácie, pokiaľ užívateľ siete neuzatvorí zmluvu o jej využívaní, a

e)

poskytovanie služby flexibilnej akumulácie nemá škodlivý vplyv na cezhraničný obchod.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete uprednostňuje obmedzenie vnútrodenných povinností pred poskytovaním služieb flexibilnej akumulácie.

KAPITOLA X

PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Článok 45

Predbežné opatrenia: všeobecné ustanovenia

1.   V prípade neexistencie dostatočnej likvidity na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný prijať vhodné predbežné opatrenia uvedené v článkoch 47 až 50. Vyvažovacie opatrenia prijaté prevádzkovateľom prepravnej siete v prípade predbežných opatrení musia podporovať krátkodobú likviditu na veľkoobchodnom trhu s plynom v čo najväčšom možnom rozsahu.

2.   Východiskami predbežného opatrenia nie je dotknuté vykonávanie akéhokoľvek iného predbežného opatrenia (opatrení) ako alternatívy alebo dodatku za predpokladu, že cieľom týchto opatrení je podporovať hospodársku súťaž a likviditu krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom a že tieto opatrenia sú v súlade so všeobecnými zásadami stanovenými v tomto nariadení.

3.   Predbežné opatrenia uvedené v odseku 1 a 2 vyvinie a implementuje každý prevádzkovateľ prepravnej siete, a to v súlade so správou uvedenou v článku 46 ods. 1, schválenou vnútroštátnym regulačným orgánom v súlade s postupom stanoveným v článku 46.

4.   V správe sa predpokladá ukončenie predbežných opatrení najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 46

Predbežné opatrenia: výročná správa

1.   Ak prevádzkovateľ prepravnej siete predpokladá vykonávanie alebo pokračovanie vo vykonávaní predbežných opatrení, pripraví správu, ktorá bude obsahovať:

a)

opis stavu vývoja a likvidity krátkodobého trhu s plynom v čase vypracovania správy, v prípade dostupnosti týchto informácií pre prevádzkovateľa prepravnej siete vrátane, okrem iného:

i)

počtu transakcií vykonaných na virtuálnom obchodnom bode a celkového počtu transakcií;

ii)

rozpätia nákupu/predaja a objemu nákupov a predajov;

iii)

počtu účastníkov disponujúcich prístupom na krátkodobý veľkoobchodný trh s plynom;

iv)

počtu účastníkov pôsobiacich na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom v určitom období;

b)

predbežné opatrenia, ktoré sa majú prijať;

c)

dôvody na uplatnenie predbežných opatrení:

i)

vysvetlenie, prečo sú potrebné vzhľadom na stav vývoja krátkodobého veľkoobchodnom trhu s plynom, ako sa uvádza v písmene b);

ii)

posúdenie toho, či sa nimi zvýši likvidita krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom;

d)

identifikáciu krokov, ktoré budú podniknuté na účely odstránenia predbežných opatrení vrátane kritérií na vykonanie týchto krokov a posúdenia súvisiaceho načasovania.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete prekonzultuje so zainteresovanými stranami návrh správy.

3.   V nadväznosti na konzultačný proces prevádzkovateľ prepravnej siete predloží správu vnútroštátnemu regulačnému orgánu na schválenie. Prvá správa sa predloží do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následné aktualizácie správy sa v prípade potreby budú predkladať každý rok.

4.   Vnútroštátny regulačný orgán do šiestich mesiacov od prijatia kompletnej správy prijme a zverejní odôvodnené rozhodnutie. Prijatie takéhoto rozhodnutia bezodkladne oznámi agentúre a Komisii. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán pri rozhodovaní o schválení správy posúdi jej vplyv na zosúladenie režimov vyvažovania, podporu integrácie trhu a zabezpečenie zákazu diskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a efektívneho fungovania trhu s plynom.

5.   Uplatňuje sa postup stanovený v článku 27 ods. 2.

Článok 47

Vyvažovacia platforma

1.   V prípade, že krátkodobý veľkoobchodný trh s plynom má, alebo sa očakáva, že bude mať, nedostatočnú likviditu, alebo v prípade, ak sa časovo obmedzené produkty a produkty určené lokalizáciou podľa požiadavky prevádzkovateľa prepravnej siete nedajú na tomto trhu rozumne obstarávať, vytvorí sa vyvažovacia platforma slúžiaca na účely vyvažovania prevádzkovateľom prepravnej siete.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete zváži možnosť vytvorenia spoločnej vyvažovacej platformy na vyvažovanie so susednými vyvažovacími zónami v rámci spolupráce medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí alebo tam, kde sú dostatočné prepojovacie kapacity uzlových miest a zavedenie vyvažovacej zóny sa považuje za účinné. Ak sa vytvorí spoločná vyvažovacia platforma, prevádzkujú ju príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí.

3.   V prípade, že situácia opísaná v odseku 1 sa po piatich rokoch významne nezmení, vnútroštátny regulačný orgán môže bez toho, aby tým bol dotknutý článok 45 ods. 4, a po predložení príslušnej zmeny správy, rozhodnúť o pokračovaní prevádzky vyvažovacej platformy na ďalšie obdobie najviac piatich rokov.

Článok 48

Alternatíva k vyvažovacej platforme

Ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že v dôsledku nedostatočnej uzlovej prepojovacej kapacity medzi vyvažovacími zónami vyvažovacia platforma nedokáže zvýšiť likviditu na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom a neumožňuje prevádzkovateľovi prepravnej siete, aby prijímal účinné vyvažovacie opatrenia, môže použiť alternatívu, ako sú služby vyvažovania, podliehajúcu schváleniu vnútroštátnym regulačným orgánom. Ak sa použije takáto alternatíva, špecifikujú sa podmienky následných zmluvných mechanizmov, ako aj platné ceny a čas ich trvania.

Článok 49

Prechodný poplatok za odchýlku

1.   V prípade nutnosti predbežných opatrení podľa článku 45 sa odvodená cena vypočíta v súlade so správou uvedenou v článku 46, ktorý nahradí metodiku výpočtu denného poplatku za odchýlku.

2.   V takomto prípade sa môžu ceny odvodiť z administratívne regulovaných cien, náhradných trhových cien alebo cien obchodov na vyvažovacej platforme.

3.   Náhradné trhové ceny by mali byť v súlade s podmienkami uvedenými v článku 22 ods. 6. Návrh náhradných cien musí zohľadniť potenciálne riziko manipulácie na trhu.

Článok 50

Prípustná odchýlka

1.   Prípustné odchýlky sa môžu použiť len v prípade, ak užívatelia siete nemajú prístup:

a)

ku krátkodobému veľkoobchodnému trhu, ktorý sa vyznačuje dostatočnou likviditou;

b)

k plynu potrebnému na vyvažovanie krátkodobých výkyvov v odbere alebo dodávkach plynu, alebo

c)

k dostatočným informáciám o dodávkach a odberoch.

2.   Prípustné odchýlky sa použijú:

a)

s ohľadom na denné množstvo odchýlky užívateľa siete;

b)

na transparentnom a nediskriminačnom základe;

c)

iba v potrebnom rozsahu a na minimálny požadovaný čas.

3.   Použitie prípustných odchýlok môže obmedziť vystavenie užívateľa siete finančnému riziku marginálnej predajnej ceny alebo marginálnej kúpnej ceny vo vzťahu k časti alebo k celému dennému množstvu odchýlky užívateľa siete za plynárenský deň.

4.   Úroveň prípustnej odchýlky je maximálne množstvo plynu nakúpeného a predaného jednotlivými užívateľmi siete za váženú priemernú cenu. Ak existuje zostávajúce množstvo plynu predstavujúce denné množstvo odchýlky jednotlivých užívateľov siete, ktoré prekročí úroveň prípustnej odchýlky, tento plyn sa predá alebo nakúpi za marginálnu predajnú cenu alebo marginálnu nákupnú cenu.

5.   Návrh úrovne prípustnej odchýlky:

a)

odráža flexibilitu prepravnej siete a potreby užívateľa siete;

b)

odráža úroveň rizika užívateľa siete pri riadení vyvažovania dodávok a odberov;

c)

nenarúša rozvoj krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom;

d)

nevedie k neúmernému zvýšeniu nákladov prevádzkovateľa prepravnej siete na vyvažovanie.

6.   Úroveň prípustnej odchýlky za každý plynárenský deň sa vypočíta na základe dodávok a odberov jednotlivých užívateľov siete vrátane obchodovania na virtuálnom obchodnom bode. Vedľajšie kategórie sa stanovia podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov.

7.   Úroveň prípustnej odchýlky platnej na odbery merané inak ako denne definovaná podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov vychádza z rozdielu medzi príslušnou predpoveďou na základe meraní odberu užívateľa siete vykonaných inak ako denne a pridelení odberu meraného inak ako denne.

8.   Úroveň prípustnej odchýlky môže zahŕňať zložku určenú na základe zohľadnenia odchýlky od predpovede odberov užívateľa siete na základe meraní vykonaných inak ako denne, čo je množstvo, pri ktorom príslušná prognóza:

a)

prekročí alokovaný odber meraný inak ako denne v prípade, ak je denné množstvo odchýlky pozitívne;

b)

je nižšia ako alokovaný odber meraný inak ako denne v prípade, ak je denné množstvo odchýlky negatívne.

KAPITOLA XI

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 51

Uvoľnenie nadbytočnej flexibilnej kapacity prevádzkovateľa prepravnej siete

1.   V prípade existencie dlhodobých zmlúv na zabezpečenie flexibilnej kapacity vrátane zmlúv s lehotou platnosti dlhšou ako jeden rok, ktoré budú v platnosti ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a garantujú prevádzkovateľovi prepravnej siete právo na odber alebo dodávky určeného množstva plynu, prevádzkovateľ prepravnej siete vyvinie snahu o obmedzenie tejto flexibilnej kapacity.

2.   Prevádzkovateľ prepravnej siete pri určení množstva nadbytočnej flexibilnej kapacity pre dodávku alebo odber na základe platnej dlhodobej zmluvy zohľadní využitie krátkodobých štandardizovaných produktov.

3.   Nadbytočnú flexibilnú kapacitu je možné uvoľniť buď:

a)

v súlade s podmienkami existujúcej zmluvy, ak obsahuje ustanovenia umožňujúce znížiť množstvo zmluvne zabezpečeného plynu a/alebo ukončiť existujúcu zmluvu, alebo

b)

v prípade neprítomnosti týchto zmluvných práv tým, že:

i)

zmluva zostane v platnosti až do ukončenia jej platnosti v súlade s platnými podmienkami;

ii)

zmluvné strany zvážia ďalšie opatrenia na uvoľnenie každého nadbytočného množstva plynu, ktoré nie je potrebné na zabezpečenie vyvažovania, s cieľom umožniť prístup ďalších prepravcov k väčšiemu množstvu flexibilnej kapacity.

4.   V prípade, že platná zmluva zabezpečuje zníženie flexibilnej kapacity úmerné dostupnému nadbytočnému množstvu, prevádzkovateľ prepravnej siete zníži flexibilnú kapacitu v čo najskoršom termíne od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo hneď ako bude možné stanoviť existenciu nadbytku.

5.   Prevádzkovateľ prepravnej siete prekonzultuje so zainteresovanými stranami konkrétne návrhy, ktoré sa majú zaviesť ako predbežné opatrenia na uvoľnenie ľubovoľnej flexibilnej kapacity podľa platnej dlhodobej zmluvy.

6.   Prevádzkovateľ prepravnej siete zverejní informácie o vyvažovacích opatreniach, ktoré podnikol v súlade s platnou dlhodobou zmluvou.

7.   Vnútroštátny regulačný orgán môže stanoviť ciele týkajúce sa pomernej časti, o ktorú by sa tieto dlhodobé zmluvy mali znížiť, v záujme zvýšenia likvidity na krátkodobom veľkoobchodnom trhu s plynom.

Článok 52

Prechodné ustanovenia

1.   Vnútroštátny regulačný orgán môže na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete povoliť splnenie ustanovení tohto nariadenia v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od 1. októbra 2014 za predpokladu, že prevádzkovateľ prepravnej siete neprijme žiadne predbežné opatrenia uvedené v kapitole X. V prípade, že vnútroštátny regulačný orgán túto možnosť využije, toto nariadenie sa neuplatňuje vo vyvažovacej zóne daného prevádzkovateľa prepravnej siete v rozsahu pôsobnosti a v čase trvania prechodného obdobia ustanoveného v rozhodnutí vnútroštátneho regulačného orgánu.

2.   Vnútroštátny regulačný orgán do troch mesiacov od prijatia takejto žiadosti prijme a zverejní odôvodnené rozhodnutie v súlade s odsekom 1. Takéto rozhodnutie bezodkladne oznámi agentúre a Komisii.

Článok 53

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 28, článok 33 ods. 5, článok 38 ods. 1, článok 45 ods. 4, článok 46 ods. 3 a články 51 a 52, sa toto nariadenie uplatňuje od 1. októbra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 98/30/ES (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 5.

(7)  Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 5.


Top