Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1149

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

C/2016/2120

OJ L 190, 15.7.2016, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1149/oj

15.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 190/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1149

z 15. apríla 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 53,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 63 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3). V časti II hlave I kapitole II oddiele 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú obsiahnuté pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva a Komisia sa splnomocňuje prijímať v danej súvislosti delegované a vykonávacie akty. Aby bolo zabezpečené bezproblémové fungovanie podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva v novom právnom rámci, musia sa prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Uvedenými aktmi by sa mali nahradiť príslušné vykonávacie pravidlá nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 (4).

(2)

Cieľom tohto nariadenia je okrem prispôsobenia príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 555/2008 časti II hlave I kapitole II oddielu 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 aj zjednodušenie a objasnenie určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 555/2008 s cieľom znížiť mieru chybovosti a prispôsobiť ich realite zavedených postupov a operácií. Zároveň je účelom tohto nariadenia v maximálnej možnej miere obmedziť administratívnu záťaž pre hospodárske subjekty a vnútroštátne správne orgány.

(3)

V hlave V nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa systémov kontroly a sankcií a Komisia sa splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov stanovujúcich pravidlá týkajúce sa podmienok úplného alebo čiastočného odňatia poskytovanej podpory alebo nevyplatenia časti alebo celej podpory, ak prijímateľ nespĺňa kritériá oprávnenosti, alebo neplní záväzky alebo iné povinnosti týkajúce sa podmienok udelenia pomoci alebo podpory. V záujme objasnenia toho, aby sa platba vykonala v prípadoch čiastočného vykonania schválenej operácie, je potrebné stanoviť osobitné pravidlá v tomto nariadení.

(4)

V záujme právnej istoty by sa mali vymedziť určité pojmy používané v tomto nariadení a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1150 (5). Predovšetkým je vhodné stanoviť, kto je oprávnený na podporu podľa každého z jednotlivých opatrení. Na účely dosiahnutia synergie môžu byť združenia výrobcov, ktoré nie sú oficiálne uznané, oprávnenými prijímateľmi aj vtedy, ak sa združujú iba dočasne v súlade s ustanoveniami uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov.

(5)

S cieľom zaručiť, aby sa podporné opatrenia vykonávali efektívne a účinne, je pre každé opatrenie potrebné stanoviť kritériá oprávnenosti, ako aj prioritné kritériá na uprednostňovanie konkrétnych prijímateľov alebo operácií zameraných na dosiahnutie hlavných cieľov každého opatrenia.

(6)

V článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje podpora na propagáciu. V záujme právnej istoty by sa mali vymedziť informačné a propagačné operácie a príslušné oprávnené činnosti. V žiadnom prípade by nemali byť v rozpore s pozíciou orgánov verejného zdravotníctva členských štátov a mali by byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tretej krajiny, v ktorej sa realizujú.

(7)

Informačné a propagačné operácie by mali byť otvorené pre hospodárske subjekty a ich združenia vo všetkých formách, aby sa zabezpečila ich maximálna účinnosť. Verejnoprávne subjekty by nemali byť jedinými prijímateľmi v danom členskom štáte. S cieľom vyhnúť sa propagácii jednotlivých obchodných značiek v Únii by jednotlivé hospodárske subjekty nemali získavať podporu na informačné opatrenia v členských štátoch.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby podporu mohol získať čo najväčší počet hospodárskych subjektov a aby boli informačné a propagačné operácie čo najviac diverzifikované, táto podpora by mala byť obmedzená na maximálne obdobie troch rokov v prípade toho istého prijímateľa v tej istej tretej krajine alebo na trhu tej istej tretej krajiny. Ak sa preukáže, že je potrebné predĺženie, pokiaľ ide o konsolidáciu informačnej operácie a prieniku na trh, členské štáty by mali mať možnosť povoliť predĺženie uvedeného obdobia celkovo maximálne o dva roky.

(9)

S cieľom podporiť synergie, pokiaľ ide o podporu informácií v členských štátoch, by sa mali uprednostňovať operácie zahŕňajúce viacero členských štátov alebo regiónov alebo viacero chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení.

(10)

Pokiaľ ide o podporu na propagáciu v tretích krajinách, mali by sa uprednostniť nové propagačné operácie s cieľom podporiť hospodárske subjekty, ktoré predtým nezískali pomoc z daného programu, alebo hospodárske subjekty, ktoré chcú otvoriť nové trhy v tretích krajinách. S cieľom podporiť prienik v tretích krajinách, v ktorých dovozy vín Únie zatiaľ nie sú konsolidované, by sa členským štátom malo umožniť, aby dali prednosť hospodárskym subjektom zameraným na trhy v rýchlo sa rozvíjajúcich tretích krajinách.

(11)

Mali by sa špecifikovať náklady, ktoré nemožno považovať za oprávnené na podporu na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, vrátane nákladov na vyklčovanie a na kompenzáciu straty príjmu v rámci podpory na opätovnú výsadbu z rastlinolekárskych dôvodov, ktorá je zameraná len na podporu nákladov na opätovnú výsadbu po povinných fytosanitárnych opatreniach za určitých podmienok.

(12)

Pokiaľ ide o podporu na zelený zber, členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať obmedzenia týkajúce sa odrôd, konkrétnych environmentálnych a fytosanitárnych rizík a metódy, ktorá sa má použiť na vykonanie uvedeného opatrenia, aby sa vykonávanie uvedeného opatrenia mohlo prispôsobiť osobitným potrebám vyplývajúcim z ich situácie na trhu a podmienkam plôch vysadeným viničom, so zohľadnením vplyvu rôznych metód zeleného zberu. Na správne fungovanie opatrenia by sa však mali stanoviť určité podmienky. Okrem toho by sa malo stanoviť maximálne obdobie trvania podpory s cieľom zabezpečiť, aby sa dané opatrenie nestalo stálym odbytiskom produktov ako alternatíva k ich umiestneniu na trh.

(13)

Je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa podpory na vzájomné fondy. Pravidlá by sa mali zamerať na predchádzanie zneužívaniu a mali by sa nimi zabezpečiť obmedzenia z časového a finančného hľadiska. Okrem toho je s cieľom podporiť využívanie daného podporného opatrenia vhodné stanoviť rovnakú úroveň príspevkov pre všetky členské štáty.

(14)

Mali by sa stanoviť určité podmienky v prípade podpory na poistenie úrody. Predovšetkým je vhodné odchýliť sa od pravidla stanovujúceho vyplácanie platieb prijímateľom v plnej výške a umožniť, aby sa za určitých podmienok uvedená podpora vyplácala sprostredkovateľom s cieľom vyhnúť sa neprimeranej administratívnej záťaži, a to za predpokladu, že to nenaruší hospodársku súťaž na poistnom trhu.

(15)

Mali by sa stanoviť oprávnené činnosti a oprávnené náklady na podporu investícií a inovácií. Konkrétne je vhodné umožniť výskumným a rozvojovým centrám účasť na inovačných operáciách a uprednostniť operácie, na ktorých sa zúčastňujú výskumné a rozvojové centrá. Okrem toho by sa malo umožniť, aby medziodvetvové organizácie boli spoluprijímateľmi inovačných operácií. V súvislosti s podporou investícií a inovácií v sektore vinohradníctva a vinárstva je okrem toho v záujme prehľadnosti dôležité spresniť, že jednoduché investície na obnovu nemožno považovať za oprávnené náklady, a tak zabezpečiť, aby sa touto podporou dosiahol cieľ opatrenia, teda okrem iného zlepšenie z hľadiska prispôsobenia sa trhovému dopytu a zvýšenej konkurencii.

(16)

Likvidácia vedľajších vinárskych produktov podlieha pravidlám stanoveným v článkoch 21 a 22, ako aj v článku 23 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 555/2008. Ak sa likvidácia vykonáva prostredníctvom destilácie vedľajších produktov, certifikované liehovary môžu využiť podporu podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Z tohto hľadiska je vhodné objasniť význam pojmu „čistý alkohol“ a vylúčiť používanie alkoholu získaného na účely potravinárskeho a nápojového priemyslu, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.

(17)

Mali by sa stanoviť pravidlá pre všetky príslušné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa v podporných programoch zavedú jednoznačné vymedzujúce kritériá s cieľom vylúčiť, aby činnosti alebo operácie financované v rámci spoločnej organizácie trhu boli financované aj z iných fondov. Dané pravidlá by mali členským štátom umožniť zaviesť na úrovni podporného programu akýkoľvek druh vymedzenia, ktorý považujú za najvhodnejší, za predpokladu, že umožní a priori jasne vymedziť, z ktorého fondu by sa mala financovať každá daná činnosť alebo operácia, o ktoré požiadal konkrétny hospodársky subjekt.

(18)

Pokiaľ ide o podporu na reštrukturalizáciu a zelený zber, členským štátom by sa mal poskytnúť priestor na voľné uváženie pri rozhodovaní o podrobnostiach týkajúcich sa rozsahu a úrovní podpory, konkrétne vrátane zjednodušených metód úhrady nákladov, vecných príspevkov a maximálnych úrovní podpory, a to v rámci obmedzení stanovených v časti II hlave I kapitole II oddiele 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v ustanoveniach prijatých na účely jeho vykonávania. V tejto súvislosti by sa mali stanoviť spoločné pravidlá.

(19)

V súvislosti s podporou na propagáciu a inováciu je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti a výpočtu personálnych a administratívnych nákladov s cieľom zabezpečiť, aby sa na úrovni Únie uplatňovali jednotným spôsobom.

(20)

S cieľom posúdiť celkové vzniknuté náklady, ktoré určite nesie prijímateľ pri realizácii oprávnenej operácie, a v súlade s pravidlom týkajúcim sa udeľovania grantov uplatniteľným na iné fondy Únie, ako je stanovené v článku 69 ods. 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (6), nenávratná daň z pridanej hodnoty by mala byť oprávnená na podporu, ak sú splnené určité podmienky. Uvedené podmienky by sa mali špecifikovať.

(21)

S cieľom zabezpečiť použitie prostriedkov fondov vyhradených na podporné programy je vhodné stanoviť preddavky. Predovšetkým je potrebné stanoviť, v ktorých prípadoch možno preddavky vyplácať, a podmieniť vyplatenie preddavkov zložením zábezpeky.

(22)

Je vhodné spresniť, že podpora by sa nemala vyplácať výrobcom s nezákonnou výsadbou alebo s plochami vysadenými viničom bez povolenia.

(23)

S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by sa malo upresniť, že podporu možno vyplácať prijímateľom len po ukončení všetkých náležitých záverečných kontrol, s výnimkou preddavkov, ktoré sú podmienené zložením zábezpeky.

(24)

Za určitých podmienok by sa mali povoliť zmeny operácií, ktoré predložili prijímatelia a schválil príslušný orgán. Mala by sa umožniť plná flexibilita, pokiaľ ide o malé zmeny, ako stanoví členský štát. V každom prípade by sa finančné prevody medzi činnosťami, na ktoré sa vzťahuje schválená operácia, mali umožniť v rámci určitých limitov bez predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom.

(25)

Všeobecným pravidlom by malo byť vyplácanie podpory po úplnej realizácii schválených operácií. Je však vhodné udeliť výnimku z tohto všeobecného pravidla, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu a zelený zber, ktoré sú opatreniami viazanými na plochu. V prípade uvedených opatrení by sa mali stanoviť pravidlá na výpočet sumy, ktorá sa má vyplatiť, alebo sumy, ktorá sa má opätovne získať z už vyplatenej sumy v súvislosti s časťou, ktorá nebola zrealizovaná.

(26)

Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu a zelený zber, malo by sa objasniť, v ktorých prípadoch by malo meranie plochy spĺňať osobitné požiadavky. Vo všetkých ostatných prípadoch by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby stanovili vhodné kontrolné metódy na stanovenie skutočného rozsahu realizácie operácie.

(27)

Mali by sa prijať ustanovenia na riešenie prípadov vyššej moci a ďalších mimoriadnych okolností s cieľom zabezpečiť výrobcom spravodlivé zaobchádzanie.

(28)

V záujme prehľadnosti a právnej istoty by sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 555/2008, ktoré sa nahrádzajú týmto nariadením a vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1150 mali vypustiť. Nariadenie (ES) č. 555/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(29)

Mali by sa prijať ustanovenia na zabezpečenie hladkého prechodu od príslušných pravidiel nariadenia (ES) č. 555/2008 k novým pravidlám stanoveným v tomto nariadení a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/1150,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

1.   V tomto nariadení sa stanovujú ustanovenia dopĺňajúce časť II hlavu I kapitolu II oddiel 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 o podporných programoch v sektore vinohradníctva a vinárstva.

2.   Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie:

a)

osobitných ustanovení, ktorými sa upravujú vzťahy medzi členskými štátmi v boji proti podvodom v sektore vinohradníctva a vinárstva, pokiaľ sa nimi uľahčuje uplatňovanie tohto nariadenia;

b)

pravidiel, ktoré súvisia s:

i)

trestnými konaniami alebo vzájomnou pomocou medzi členskými štátmi na justičnej úrovni v trestných veciach;

ii)

administratívnym postihom.

3.   Na účely tohto nariadenia „operácia“ je činnosť alebo skupina činností, ktoré sú začlenené do projektu alebo zmluvy predložených žiadateľom, ktoré vybrali vnútroštátne orgány v rámci daného podporného programu a ktoré zodpovedajú akejkoľvek z činností v rámci opatrení uvedených v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 2

Zodpovednosť za výdavky

Členské štáty nesú zodpovednosť za všetky výdavky uskutočnené v rámci svojho podporného programu alebo za akékoľvek zmeny daného programu predložené Komisii v súlade s článkami 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v prípade, že sa nestanú uplatniteľnými v súlade s článkom 41 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

KAPITOLA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OSOBITNÝCH PODPORNÝCH OPATRENÍ

ODDIEL 1

Propagácia

Pododdiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 3

Prijímatelia

Prijímatelia podpory uvedenej v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú profesijné organizácie, organizácie výrobcov vína, združenia organizácií výrobcov vína, dočasné alebo trvalé združenia dvoch alebo viacerých výrobcov, medziodvetvové organizácie, alebo v prípade, že tak rozhodne členský štát, inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom (verejnoprávne subjekty) v zmysle článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES (7).

Súkromné spoločnosti môžu byť prijímateľmi opatrenia uvedeného v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Členské štáty nesmú inštitúciu, ktorá sa spravuje verejným právom (verejnoprávny subjekt), urobiť jediným prijímateľom podpory.

Článok 4

Trvanie podpory

Podpora na žiadnu informačnú a propagačnú operáciu nesmie trvať dlhšie ako tri roky v prípade daného prijímateľa v danom členskom štáte na opatrenie uvedené v článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v prípade daného prijímateľa v danej tretej krajine alebo na danom trhu tretej krajiny na opatrenie uvedené v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Ak je to však opodstatnené vzhľadom na účinky operácie, podporu na operáciu možno predĺžiť raz maximálne o dva roky alebo dvakrát maximálne o jeden rok v prípade každého predĺženia.

Článok 5

Oprávnené náklady a pravidlá uhrádzania v prípade informačných a propagačných operácií

S výhradou článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkov 6 a 9 tohto nariadenia členské štáty stanovia pravidlá upravujúce oprávnené činnosti a ich príslušné oprávnené náklady. Uvedené pravidlá sa navrhnú tak, aby sa zabezpečilo splnenie cieľov programov, ako sa stanovujú v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Uvedenými pravidlami sa stanovia najmä platby buď na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov vypočítaných v súlade s článkom 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 alebo na základe podkladov, ktoré majú predložiť prijímatelia.

Pododdiel 2

Informácie v členských štátoch

Článok 6

Oprávnené operácie

1.   Operácie a s nimi súvisiace činnosti, na ktoré sa vzťahuje podpora uvedená v článku 45 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pozostávajú z informácií pre spotrebiteľov v členských štátoch, pokiaľ ide o zodpovednú konzumáciu vína a riziká spojené so škodlivou konzumáciou alkoholu a systém Únie vzťahujúci sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia v súvislosti so špecifickou kvalitou, povesťou alebo inými charakteristickými vlastnosťami vína vyplývajúcimi z konkrétneho zemepisného prostredia alebo pôvodu.

2.   Činnosti zamerané na poskytovanie informácií uvedené v odseku 1 možno vykonávať prostredníctvom informačných kampaní a účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách, ktoré majú význam z vnútroštátneho hľadiska alebo hľadiska Únie.

3.   Poskytované informácie vychádzajú z vnútorných kvalít vína alebo jeho charakteristických vlastností a neorientujú sa na určitú značku ani nepovzbudzujú ku konzumácii vína na základe jeho konkrétneho pôvodu. Pôvod vína však možno uviesť ako súčasť informačnej činnosti.

4.   Všetky informácie týkajúce sa účinkov konzumácie vína na zdravie a správanie vychádzajú zo všeobecne uznaných vedeckých údajov a sú v súlade s prístupom príslušného vnútroštátneho orgánu zodpovedného za verejné zdravie v členskom štáte, kde sa operácie vykonávajú.

Článok 7

Kritériá oprávnenosti

Členské štáty posudzujú žiadosti podľa týchto kritérií:

a)

operácie a s nimi súvisiace činnosti sú jednoznačne vymedzené, poskytujú opis informačných činností a zahŕňajú odhadované náklady;

b)

záruky, že navrhované náklady operácie nepresahujú štandardné trhové sadzby;

c)

záruky, že prijímatelia majú prístup k dostatočným technickým a finančným zdrojom na zabezpečenie toho, aby sa operácia vykonávala účinne;

d)

súlad s navrhovanými stratégiami a stanovenými cieľmi a pravdepodobný účinok a úspech pri zvyšovaní informovanosti spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína a rizikách spojených so škodlivou konzumáciou alkoholu alebo o systéme chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v Únii.

Článok 8

Prioritné kritériá

1.   Po preskúmaní žiadostí členské štáty uprednostňujú operácie:

a)

týkajúce sa tak zodpovednej konzumácie vína, ako aj systémov Únie vzťahujúcich sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia;

b)

týkajúce sa viacerých členských štátov;

c)

týkajúce sa viacerých administratívnych alebo vinohradníckych oblastí;

d)

týkajúce sa viacerých chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení Únie.

2.   Členské štáty môžu stanoviť ďalšie prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto iné prioritné kritériá vychádzajú zo špecifickej stratégie a cieľov stanovených v podpornom programe a sú objektívne a nediskriminačné.

Pododdiel 3

Propagácia v tretích krajinách

Článok 9

Oprávnené operácie

Operácie a s nimi súvisiace činnosti, na ktoré sa vzťahuje podpora uvedená v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pozostávajú z propagácie vín Únie na trhoch tretích krajín pod podmienkou, že:

a)

produkty sú určené na priamu spotrebu a existujú pre ne vývozné príležitosti alebo potenciálne nové odbytiská v cieľových tretích krajinách;

b)

v prípade vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením je pôvod produktu uvedený ako súčasť informačnej alebo propagačnej operácie;

c)

podporovaná operácia je jasne vymedzená vrátane určenia produktov, ktoré možno zahrnúť, marketingových činností a odhadovaných nákladov;

d)

informačné a propagačné odkazy vychádzajú z vnútorných kvalít vína a sú v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými v tretích krajinách, na ktoré sa zameriavajú;

Článok 10

Kritériá oprávnenosti

Členské štáty posudzujú žiadosti podľa týchto kritérií:

a)

operácie a s nimi súvisiace činnosti sú jednoznačne vymedzené, poskytujú opis propagačných činností a zahŕňajú odhadované náklady;

b)

záruky, že navrhované náklady operácie nepresahujú štandardné trhové sadzby;

c)

záruky, že prijímatelia majú k dispozícii dostatočnú technickú kapacitu, aby boli spôsobilí vyrovnať sa so špecifickými obmedzeniami obchodu s tretími krajinami, a že majú dostatočné zdroje na zabezpečenie toho, aby sa operácia realizovala čo najúčinnejšie;

d)

prijímatelia poskytli dôkazy, že po propagačnej operácii bude k dispozícii dostatok produktov z hľadiska kvality a kvantity na dlhodobé pokrytie dopytu na trhu;

e)

súlad medzi navrhovanými stratégiami a stanovenými cieľmi a pravdepodobný účinok a úspech pri zvyšovaní dopytu po príslušných produktoch.

Článok 11

Prioritné kritériá

1.   Po preskúmaní žiadostí členské štáty uprednostňujú:

a)

nových prijímateľov, ktorí v minulosti nezískali podporu uvedenú v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

prijímateľov, ktorí sa zameriavajú na novú tretiu krajinu alebo nový trh tretej krajiny, v prípade ktorých v minulosti nezískali podporu uvedenú v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Členské štáty môžu stanoviť ďalšie prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto iné prioritné kritériá vychádzajú zo špecifickej stratégie a cieľov stanovených v podpornom programe a sú objektívne a nediskriminačné.

ODDIEL 2

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 12

Prijímatelia

Prijímateľmi podpory podľa článku 46 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú pestovatelia podľa vymedzenia v článku 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 (8).

Článok 13

Kritériá oprávnenosti

Členské štáty posudzujú žiadosti podľa týchto kritérií:

a)

podrobný opis navrhovaných činností a navrhované termíny na ich vykonanie;

b)

činnosti, ktoré sa majú vykonať v každom finančnom roku, a plocha, ktorej sa každá operácia týka.

Článok 14

Neoprávnené náklady

Náklady na tieto činnosti nie sú oprávnené:

a)

každodenné riadenie vinohradu;

b)

ochrana proti škodám spôsobeným zverou, vtáctvom alebo krupobitím;

c)

vytváranie vetrolamov a výstavba múrov na ochranu proti vetru;

d)

príjazdové cesty a výťahy;

e)

nákup poľnohospodárskych vozidiel.

Článok 15

Opätovná výsadba zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

1.   Opätovná výsadba vinohradov po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu, uvedená v článku 46 ods. 3 písm. c) prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, je oprávnená na podporu za predpokladu, že členský štát:

a)

Komisii v rámci predkladania vnútroštátneho podporného programu alebo akýchkoľvek zmien daného podporného programu postúpi zoznam škodlivých organizmov, na ktoré je uvedená činnosť zameraná, ako aj zhrnutie súvisiaceho strategického plánu, ktorý vypracoval príslušný orgán dotknutého členského štátu;

b)

dodržiava smernicu Rady 2000/29/ES (9).

2.   Počas daného rozpočtového roka výdavky na opätovnú výsadbu zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov nepresiahnu 15 % celkových ročných výdavkov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov v dotknutom členskom štáte počas toho istého rozpočtového roka.

3.   Náklady na vyklčovanie infikovaných vinohradov a náhrada za stratu príjmov nepredstavujú oprávnené výdavky.

Článok 16

Prioritné kritériá

Členské štáty môžu stanoviť prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto prioritné kritériá vychádzajú zo špecifickej stratégie a cieľov stanovených v podpornom programe a sú objektívne a nediskriminačné.

ODDIEL 3

Zelený zber

Článok 17

Prijímatelia

Prijímatelia podpory podľa článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú pestovatelia podľa vymedzenia v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 436/2009.

Článok 18

Podmienky na správne fungovanie

Na účely článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty prijmú pravidlá na zabezpečenie toho, aby sa príslušné plochy udržiavali v dobrom vegetatívnom stave a aby z uplatňovania opatrenia uvedeného v danom článku nevyplynul žiadny negatívny vplyv na životné prostredie ani žiadne negatívne fytosanitárne dôsledky, a na zabezpečenie toho, aby bolo možné skontrolovať, či sa operácie a činnosti vykonali správne.

V súvislosti s uvedenými cieľmi môžu členské štáty uplatniť v súvislosti s daným opatrením obmedzenia na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií vrátane načasovania rôznych odrôd, ekologických alebo fytosanitárnych rizík alebo metódy, ktorá sa má použiť na vykonanie opatrenia.

Členské štáty môžu prijať ďalšie podmienky na riadne fungovanie opatrenia uvedeného v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 19

Kritériá oprávnenosti

Členské štáty žiadosť preskúmajú na základe poskytnutých údajov o príslušnej ploche, priemernom výnose, metóde zeleného zberu, ktorá sa má použiť, ako aj o odrode hrozna a druhu vína, ktoré sa z nej vyrába.

Článok 20

Neoprávnené činnosti

1.   V prípade úplného alebo čiastočného poškodenia úrody pred dátumom zeleného zberu, najmä v dôsledku prírodnej katastrofy v zmysle článku 2 ods. 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 (10) alebo v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v zmysle článku 2 ods. 16 uvedeného nariadenia, sa za zelený zber neposkytuje žiadna podpora.

2.   V prípade úplného alebo čiastočného poškodenia, ktoré nastalo medzi vyplatením podpory na zelený zber a obdobím zberu, sa na oblasť, na ktorú sa už poskytla podpora, nemôže poskytnúť žiadna finančná náhrada za stratu príjmov vyplývajúca z poistenia úrody.

Článok 21

Zelený zber na parcelách na výrobu vín so zemepisným označením

Plocha žiadnej parcely, na ktorú sa poskytuje podpora na zelený zber, sa nezohľadňuje pri výpočte obmedzení úrody stanovených v technických špecifikáciách vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

Článok 22

Trvanie podpory

Aby bol zelený zber oprávnený na podporu, neuplatňuje sa na tej istej parcele dva roky za sebou.

Článok 23

Prioritné kritériá

Členské štáty môžu stanoviť prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto prioritné kritériá vychádzajú zo špecifickej stratégie a cieľov stanovených v podpornom programe a sú objektívne a nediskriminačné.

ODDIEL 4

Vzájomné fondy

Článok 24

Prijímatelia

Prijímatelia podpory podľa článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú pestovatelia podľa vymedzenia v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 436/2009 alebo výrobcovia výrobkov uvedených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 25

Podmienky poskytnutia podpory

1.   Ak sa podpora uvedená v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 používa na financovanie administratívnych nákladov na vytvorenie vzájomných fondov, je obmedzená na tento podiel príspevku výrobcov do vzájomného fondu v prvom, druhom a treťom roku jeho vykonávania: 10 %, 8 % a 4 %.

2.   Členské štáty môžu stanoviť stropy pre výšku podpory, ktoré možno získať na financovanie administratívnych nákladov na vytvorenie vzájomných fondov.

Článok 26

Trvanie podpory

Obdobie podpory nepresiahne tri roky.

ODDIEL 5

Poistenie úrody

Článok 27

Prijímatelia

1.   Prijímatelia podpory podľa článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú pestovatelia podľa vymedzenia v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 436/2009.

2.   Pestovatelia, ktorí žiadajú o podporu, sprístupnia svoju poistnú zmluvu vnútroštátnym orgánom, aby členským štátom umožnili dosiahnuť súlad s podmienkou uvedenou v článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 28

Platby prijímateľom

1.   Členské štáty môžu rozhodnúť vyplatiť podporu uvedenú v článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prostredníctvom poisťovní ako sprostredkovateľov pod podmienkou, že:

a)

sú dodržané podmienky stanovené v článku 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

suma podpory je prevedená na výrobcu v plnom rozsahu;

c)

poisťovňa vyplatí podporu výrobcovi buď vopred, prostredníctvom zníženia poistného, alebo prostredníctvom bankového alebo poštového prevodu do pätnástich dní od prijatia platby od členského štátu.

2.   Využívanie sprostredkovateľov nesmie narušiť podmienky hospodárskej súťaže na poistnom trhu.

Článok 29

Podmienky správneho fungovania

1.   Na účely článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty prijmú podmienky správneho fungovania opatrenia uvedeného v danom článku vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby podpora nenarušila hospodársku súťaž na poistnom trhu.

2.   Členské štáty stanovia stropy pre výšku podpory, ktorú možno získať, aby sa dodržali podmienky stanovené v článku 49 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1308/2013. Členské štáty môžu danú úroveň stanoviť na základe bežných trhových sadzieb a štandardných predpokladov straty príjmov. Členské štáty zabezpečia, aby tieto výpočty:

a)

obsahovali len prvky, ktoré sú preukázateľné;

b)

vychádzali z číselných údajov stanovených s náležitou expertízou;

c)

jednoznačne uvádzali zdroj číselných údajov;

d)

podľa potreby zohľadňovali regionálne alebo miestne podmienky.

Článok 30

Používanie pojmov

Na účely článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 „prírodné katastrofy“ sú prírodné katastrofy, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 702/2014, a „nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe“, sú nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 16 uvedeného nariadenia.

Článok 31

Prioritné kritériá

Členské štáty môžu stanoviť prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto prioritné kritériá vychádzajú zo špecifickej stratégie a cieľov stanovených v podpornom programe a sú objektívne a nediskriminačné.

ODDIEL 6

Investície

Článok 32

Prijímatelia

Prijímatelia podpory uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú vinárske podniky vyrábajúce alebo uvádzajúce na trh výrobky uvedené v časti II prílohy VII k uvedenému nariadeniu, organizácie výrobcov vína, združenia dvoch alebo viacerých výrobcov alebo medziodvetvové organizácie.

Článok 33

Oprávnené činnosti a oprávnené náklady

1.   Na podporu sú oprávnené len náklady na tieto činnosti:

a)

výstavba, nadobudnutie, lízing alebo vylepšenie nehnuteľného majetku;

b)

kúpa alebo lízing nových strojov a zariadenia až do výšky trhovej hodnoty aktíva;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), najmä odmeny architektov a inžinierov a poplatky za poradenské služby, ako aj štúdie uskutočniteľnosti;

d)

nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a získanie patentových práv, licencií, autorských práv a zápis kolektívnych známok.

Štúdie uskutočniteľnosti uvedené v prvom pododseku písm. c) ostávajú oprávnenými výdavkami aj vtedy, ak sa na základe ich výsledkov nerealizujú žiadne výdavky podľa písmen a) a b) uvedeného pododseku.

2.   Náklady súvisiace s lízingovou zmluvou iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b), predovšetkým zisk prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, nepriame náklady a poplatky za poistenie, nie sú oprávnenými výdavkami.

3.   Členské štáty, ak je to náležite odôvodnené v ich podpornom programe, môžu odchylne od odseku 1 prvého pododseku písm. b) a len pre mikropodniky a malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES (11) stanoviť podmienky, za ktorých sa nákup použitého zariadenia môže považovať za oprávnené náklady.

4.   Jednoduché investície na obnovu nie sú oprávnenými nákladmi.

Článok 34

Zlučiteľnosť a súlad

Podpora podľa článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa neposkytuje na operácie, na ktoré sa získala podpora podľa článku 45 daného nariadenia.

Článok 35

Kritériá oprávnenosti

Členské štáty žiadosť posudzujú podľa týchto kritérií:

a)

operácie a s nimi súvisiace činnosti sú jednoznačne vymedzené, poskytujú opis investičných opatrení a zahŕňajú odhadované náklady;

b)

záruky, že náklady na navrhované operácie nepresahujú štandardné trhové sadzby;

c)

záruky, že prijímatelia majú prístup k dostatočným technickým a finančným zdrojom na zabezpečenie toho, aby sa operácia vykonávala účinne a že žiadajúci podnik nie je v ťažkostiach, ako sa uvádza v článku 50 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

d)

súlad medzi navrhovanými stratégiami a stanovenými cieľmi a pravdepodobný účinok a úspech pri zlepšovaní celkovej výkonnosti spracovateľských alebo marketingových zariadení a ich prispôsobenie požiadavkám trhu, ako aj zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

Článok 36

Prioritné kritériá

1.   Po preskúmaní žiadostí členské štáty uprednostnia operácie, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv z hľadiska úspor energie, globálnej energetickej účinnosti a environmentálne udržateľných procesov.

2.   Členské štáty môžu stanoviť ďalšie prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto iné prioritné kritériá vychádzajú zo špecifickej stratégie a cieľov stanovených v podpornom programe a sú objektívne a nediskriminačné.

ODDIEL 7

Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva

Článok 37

Prijímatelia

1.   Prijímatelia podpory uvedenej v článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú vinárske podniky vyrábajúce alebo uvádzajúce na trh výrobky uvedené v časti II prílohy VII k uvedenému nariadeniu, organizácie výrobcov vína a dočasné alebo trvalé združenia dvoch alebo viacerých výrobcov.

2.   Na operácii, ktorú vykonávajú prijímatelia, sa môžu zúčastňovať výskumné a rozvojové centrá. Do operácie sa môžu zapojiť aj medziodvetvové organizácie.

Článok 38

Oprávnené činnosti a oprávnené náklady

1.   Operácie a s nimi súvisiace činnosti, na ktoré sa vzťahuje podpora uvedená v článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pozostávajú z hmotných a nehmotných investícií vrátane investícií do prenosu poznatkov na účely vývoja:

a)

nových produktov súvisiacich so sektorom vinohradníctva a vinárstva alebo vedľajších produktov z výroby vína;

b)

nových procesov a technológií na rozvoj vinárskych výrobkov;

c)

ďalších investícií s pridanou hodnotou na ktoromkoľvek stupni dodávateľského reťazca.

2.   Oprávnené náklady zahŕňajú pilotné projekty, prípravné akcie vo forme vývoja a skúšok dizajnu, výrobkov, procesov alebo technológií a akékoľvek s nimi súvisiace hmotné a/alebo nehmotné investície pred použitím novo vyvinutých výrobkov, procesov a technológií na komerčné účely.

3.   Jednoduché investície na obnovu nie sú oprávnenými nákladmi.

Článok 39

Kritériá oprávnenosti

Členské štáty posudzujú žiadosť podľa týchto kritérií:

a)

operácie a s nimi súvisiace činnosti sú jednoznačne vymedzené, poskytujú opis investičných činností a zahŕňajú odhadované náklady;

b)

záruky, že náklady na navrhované operácie nepresahujú štandardné trhové sadzby;

c)

záruky, že prijímatelia majú prístup k dostatočným technickým a finančným zdrojom na zabezpečenie toho, aby sa operácia vykonávala účinne;

d)

súlad medzi navrhovanými stratégiami a stanovenými cieľmi a pravdepodobný účinok a úspech pri zlepšovaní celkovej výkonnosti spracovateľských alebo marketingových zariadení a ich prispôsobenie požiadavkám trhu, ako aj zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

Článok 40

Prioritné kritériá

1.   Po preskúmaní žiadostí členské štáty uprednostnia operácie:

a)

pri ktorých je pravdepodobné, že budú mať pozitívne účinky v zmysle úspor energie, globálnej energetickej účinnosti a environmentálne udržateľných procesov;

b)

ktoré zahŕňajú prvok prenosu poznatkov;

c)

ktorými sa zabezpečí účasť výskumných a rozvojových centier.

2.   Členské štáty môžu stanoviť ďalšie prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto ďalšie prioritné kritériá vychádzajú zo špecifickej stratégie a cieľov stanovených v podpornom programe a sú objektívne a nediskriminačné.

ODDIEL 8

Destilácia vedľajších produktov

Článok 41

Prijímatelia

Prijímatelia podpory uvedenej v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú liehovary, ktoré spracúvajú vedľajšie produkty výroby vína.

Príslušné členské štáty môžu zaviesť systém dobrovoľnej certifikácie liehovarov podľa postupu, ktorý stanovia.

Článok 42

Účel podpory

1.   Podpora uvedená v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vyplatí liehovarom, ktoré spracúvajú vedľajšie produkty dodané na destiláciu na alkohol s obsahom alkoholu najmenej 92 obj. %, ktorý sa má použiť výlučne na priemyselné alebo energetické účely.

Prvý pododsek nebráni ďalšiemu spracovaniu získaného alkoholu, na základe ktorého sa vypočíta výška podpory v súlade s článkom 18 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, s cieľom splniť požiadavku článku 52 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s výlučným použitím na priemyselné alebo energetické účely.

2.   Príslušná podpora zahŕňa sumu určenú na kompenzáciu nákladov na zber príslušných produktov, ktoré sa prevážajú z liehovaru k výrobcovi, ak príslušné náklady znáša výrobca.

KAPITOLA III

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 43

Zákaz dvojitého financovania

Členské štáty zavedú vo svojich vnútroštátnych podporných programoch jednoznačné kritériá na odlíšenie s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadna podpora podľa článkov 45, 46, 48, 49, 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neposkytla na operácie alebo činnosti, ktoré sú podporované v rámci akýchkoľvek iných nástrojov Únie.

Článok 44

Oprávnené náklady a pravidlá uhrádzania na účely reštrukturalizácie a konverzie vinohradov a zeleného zberu

1.   Členské štáty stanovia pravidlá upravujúce oprávnené operácie alebo činnosti týkajúce sa reštrukturalizácie a konverzie, ako aj zeleného zberu a ich príslušných oprávnených nákladov. Uvedené pravidlá sú navrhnuté tak, aby sa nimi zabezpečilo splnenie cieľov opatrení stanovených v článku 46 ods. 1 a článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Uvedenými pravidlami sa konkrétne stanoví vyplácanie podpory buď na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov vypočítaných v súlade s článkom 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 alebo na základe podkladov, ktoré majú predložiť prijímatelia.

V druhom uvedenom prípade členské štáty stanovia maximálne úrovne podpory s pevnými parametrami pre každú činnosť. Uvedené úrovne sa uplatnia na podmienky žiadosti s cieľom určiť maximálnu oprávnenú sumu pre každú z činností, ktoré sú súčasťou operácie, ktorá je predmetom žiadosti. Udelená podpora vychádza z nižšej z dvoch výsledných súm, t. j. maximálnej oprávnenej sumy a sumy vyplývajúcej z podkladov.

Maximálna úroveň podpory sa stanoví na základe bežných trhových sadzieb.

Výpočet nákladov podľa podkladov vychádza z účtovných zásad, pravidiel a metód používaných v členskom štáte, v ktorom má prijímateľ sídlo.

2.   Členské štáty stanovia výšku náhrady za stratu na príjmoch stanovenú v článku 46 ods. 4 písm. a) a článku 47 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na základe štandardných predpokladov straty na príjmoch podľa článku 46 ods. 5 a článku 47 ods. 4 uvedeného nariadenia.

3.   Ak sa štandardné stupnice jednotkových nákladov stanovia na základe vysadenej plochy, daná plocha sa meria v súlade s článkom 44 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150.

Článok 45

Vecné príspevky na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov a zelený zber

1.   Vecné príspevky vo forme poskytnutia práce, za ktoré sa neuskutočnila platba v hotovosti doložená faktúrami alebo dokumentmi s rovnocennou dôkaznou hodnotou, môžu byť oprávnené na podporu podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pod podmienkou, že to stanovuje podporný program.

2.   Na účely výpočtu výšky podpory zodpovedajúcej vecným príspevkom:

a)

dané vecné príspevky sa zahrnú do štandardných stupníc jednotkových nákladov vypočítaných v súlade s článkom 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, ak sa členský štát rozhodne použiť zjednodušené možnosti uhradenia nákladov; alebo

b)

sa hodnota poskytnutej práce určí tak, že sa zoberie do úvahy vynaložený čas a výška odmeny za rovnocennú prácu, ak sa členský štát rozhodne pre vyplácanie podpory na operácie týkajúce sa reštrukturalizácie a zeleného zberu na základe podkladov, ktoré majú predložiť prijímatelia.

3.   Ak sa výška podpory zodpovedajúcej vecným príspevkom vypočíta podľa odseku 2 písm. b), musia byť splnené tieto kritériá:

a)

podpora vyplácaná na operáciu, ktorá zahŕňa vecné príspevky, neprekročí na konci operácie s výnimkou vecných príspevkov celkové oprávnené náklady;

b)

hodnota pripísaná vecným príspevkom neprekročí náklady, ktorá sú všeobecne prijateľné na príslušnom trhu;

c)

hodnotu a poskytnutie vecného príspevku možno nezávisle posúdiť a overiť.

Kritérium uvedené v prvom pododseku písm. a) sa neuplatňuje na operácie podporované v rámci článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorých jediným nákladom je práca poskytnutá ako vecný príspevok.

Článok 46

Oprávnenosť personálnych nákladov

1.   Personálne náklady, ktoré vznikli prijímateľovi podpory uvedenej v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo prijímateľovi podpory uvedenej v článku 51 uvedeného nariadenia, sa považujú za oprávnené na podporu, ak vznikli v súvislosti s vypracovaním a vykonávaním konkrétnej podporovanej operácie alebo následnými opatreniami spojenými s danou operáciou vrátane hodnotenia.

Takéto personálne náklady zahŕňajú okrem iného náklady na personál, s ktorým prijímateľ uzatvoril zmluvu špeciálne pri príležitosti propagačnej alebo inovačnej operácie, ako aj náklady zodpovedajúce podielu počtu odpracovaných hodín, ktoré investovali do danej propagačnej alebo inovačnej operácie trvalí zamestnanci prijímateľa.

2.   Prijímateľ predloží podklady uvádzajúce podrobnosti o práci skutočne vykonanej v súvislosti s konkrétnou operáciou alebo každou súvisiacou činnosťou, ak sú relevantné.

3.   Na účely stanovenia personálnych nákladov súvisiacich s vykonávaním operácie stálymi zamestnancami prijímateľa možno uplatniteľnú hodinovú sadzbu vypočítať tak, že sa posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na konkrétnych zamestnancov, ktorí pracovali na vykonávaní operácie, vydelia 1 720 hodinami.

Článok 47

Oprávnenosť administratívnych nákladov

1.   Administratívne náklady, ktoré vznikli prijímateľovi podpory uvedenej v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo prijímateľovi podpory uvedenej v článku 51 uvedeného nariadenia, sa považujú za oprávnené na podporu, ak vznikli v súvislosti s vypracovaním a vykonávaním konkrétnej podporovanej operácie alebo s ňou súvisiacej činnosti, alebo v súvislosti s následnou činnosťou spojenou s danou operáciou alebo s ňou súvisiacou činnosťou.

Na účely článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa náklady na externé audity považujú za oprávnené na podporu, ak takéto audity vykonáva nezávislý a kvalifikovaný externý orgán.

2.   Administratívne náklady uvedené v odseku 1 sa považujú za oprávnené, ak nepresahujú 4 % celkových oprávnených nákladov na realizáciu operácie.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, či sú administratívne náklady uvedené v odseku 1 oprávnené, na základe paušálnej sumy alebo skutočných nákladov stanovených na základe podkladov, ktoré majú predkladať prijímatelia. V druhom uvedenom prípade sa uvedené náklady vypočítavajú na základe účtovných zásad, pravidiel a metód používaných v členskom štáte, v ktorom má prijímateľ sídlo.

Článok 48

Oprávnenosť dane z pridanej hodnoty

1.   Daň z pridanej hodnoty nie je oprávnená na podporu, s výnimkou prípadu, ak nie je vratná v zmysle platných vnútroštátnych právnych predpisov o DPH v prípade, že ju skutočne a s konečnou platnosťou znášajú iní prijímatelia ako nezdaniteľné osoby uvedené v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES (12).

2.   Aby bola nenávratná DPH oprávnená, certifikovaný účtovník alebo štatutárny audítor prijímateľa preukážu, že vyplatená suma nebola vrátená a že je v účtovníctve prijímateľa vedená ako výdaj.

Článok 49

Preddavky

Členské štáty môžu stanoviť, aby sa podpora na danú operáciu alebo na akúkoľvek jednotlivú činnosť, ktorej sa žiadosť o podporu týka podľa článkov 45, 46, 50, 51 a 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vyplatila prijímateľom ako preddavok pod podmienkou, že prijímateľ zložil primeranú zábezpeku.

Článok 50

Vylúčenie

Podpora sa neposkytuje výrobcom obhospodarujúcim nezákonnú výsadbu a plochy vysadené viničom bez povolenia podľa článkov 85a a 85b nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 51

Oznámenia

Členské štáty oznamujú Komisiu vykonávanie svojich podporných programov, poskytnutie štátnej pomoci a podporu poskytnutú prijímateľom ako preddavok na základe podrobných podmienok stanovených v kapitole III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150.

Ak členský štát nepredloží oznámenie, ako sa požaduje podľa tohto nariadenia, alebo ak sa oznámenie javí ako nesprávne z hľadiska objektívnych skutočností, o ktorých Komisia vie, Komisia môže pozastaviť časť mesačných platieb alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti so sektorom vinohradníctva a vinárstva až do správneho predloženia oznámenia.

KAPITOLA IV

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

Článok 52

Platby prijímateľom

1.   Platby podľa časti II hlavy I kapitoly II oddielu 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vyplácajú prijímateľom v plnej výške bez toho, aby bol dotknutý článok 28 tohto nariadenia.

2.   Bez ohľadu na článok 49 podliehajú platby uvedené v odseku 1 predchádzajúcim kontrolám podľa článku 54 ods. 1

Článok 53

Zmeny operácií prijímateľov

1.   Členské štáty môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa zmien operácií predložených prijímateľmi a schválených príslušnými orgánmi.

Pred predložením žiadosti o konečnú platbu, a v každom prípade pred kontrolou na mieste, ktorá predchádza konečnej platbe, by sa prijímateľovi malo umožniť predložiť zmeny pôvodne schválenej operácie za predpokladu, že neohrozia ciele celkovej operácie, že sú riadne odôvodnené, oznámené v lehotách stanovených vnútroštátnymi orgánmi a že ich dané vnútroštátne orgány schválili.

2.   Členské štáty môžu povoliť, aby sa bez predchádzajúceho schválenia mohli vykonať malé zmeny v rámci pôvodne schválenej výšky oprávnenej podpory za predpokladu, že nemajú vplyv na oprávnenosť žiadnej časti operácie a jej celkových cieľov.

Členské štáty môžu konkrétne povoliť finančné prevody medzi činnosťami, na ktoré sa vzťahuje už schválená operácia až do výšky 20 % súm pôvodne schválených na každú činnosť, za predpokladu, že sa neprekročí celková výška schválenej podpory na operáciu.

Vo svojich podporných programoch môžu členské štáty stanoviť ďalšie menšie zmeny, ktoré možno vykonať bez predchádzajúceho schválenia.

Článok 54

Všeobecné zásady

1.   Bez ohľadu na článok 49 sa podpora vyplatí až po uistení, že buď celková operácia alebo všetky individuálne činnosti, ktoré sú súčasťou celkovej operácie, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o podporu, sa podľa výberu členského štátu v súvislosti s riadením príslušného podporného opatrenia plne vykonali a boli predmetom administratívnych kontrol, a ak je to vhodné, kontrol na mieste, v súlade s kapitolou IV oddielom 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150.

2.   V prípade, že sa podpora štandardne vypláca po vykonaní celkovej operácie, sa podpora aj tak vyplatí na jednotlivé vykonané činnosti, ak z kontrol vyplýva, že sa zostávajúce činnosti nemohli vykonať v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.   Ak z kontrol vyplynie, že celková operácia, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, sa nevykonala v plnom rozsahu z dôvodov iných, ako je vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a ak sa podpora vyplatila po jednotlivých činnostiach, ktoré sú súčasťou celkovej operácie, ktorá je predmetom žiadosti o podporu, členské štáty musia vymôcť vrátenie vyplatenej podpory.

V takýchto prípadoch, ak sa zaplatil preddavok, sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatniť pokutu.

4.   Odseky 1 a 3 sa neuplatňujú, ak sa operácie podporované na základe článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v uvedenom poradí neuplatňujú na celkovú plochu, v prípade ktorej sa žiadala podpora.

V takýchto prípadoch členské štáty zaplatia sumu zodpovedajúcu časti operácie, ktorá bola vykonaná, alebo v prípade preddavkov vymôžu vrátenie sumy zaplatenej v súvislosti s časťou, ktorá nebola vykonaná.

Výška podpory sa vypočíta na základe rozdielu medzi plochou schválenou po administratívnych kontrolách žiadosti o podporu alebo upravenou v súlade s článkom 53 tohto nariadenia a plochou, na ktorej sa operácia skutočne vykonala, stanovenou na základe kontrol na mieste po vykonaní.

Ak rozdiel nepresahuje 20 %, podpora sa vypočíta na základe plochy stanovenej kontrolami na mieste po vykonaní.

Ak je rozdiel väčší ako 20 %, ale nie väčší ako 50 %, podpora sa vypočíta na základe plochy stanovenej kontrolami na mieste po vykonaní a zníži sa o dvojnásobok zisteného rozdielu.

Ak rozdiel presahuje 50 %, na príslušnú operáciu sa podpora neposkytne.

Článok 55

Štandardné stupnice jednotkových nákladov a kontrolné metódy

Na účely článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

ak sa výška podpory vypočíta na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov založených na jednotke plošnej miery, výška zodpovedá skutočnému povrchu meranému v súlade s článkom 44 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150;

b)

ak sa členské štáty rozhodnú vypočítavať výšku podpory na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov založených na iných merných jednotkách alebo na základe skutočných nákladov vyplývajúcich z podkladov, ktoré majú prijímatelia predložiť v súlade s článkom 44 ods. 1 tohto nariadenia, stanovia pravidlá týkajúce sa primeraných kontrolných metód na stanovenie skutočného rozsahu vykonávania operácie.

Článok 56

Vyššia moc a mimoriadne okolnosti

Ak sa má podľa časti II hlavy I kapitoly II oddielu 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo tohto nariadenia uložiť sankcia, neuloží sa v prípadoch vyššej moci ani mimoriadnych okolností a iných prípadoch stanovených v článku 64 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1306/2013.

KAPITOLA V

ZMENY A PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Zmeny nariadenia (ES) č. 555/2008

Nariadenie (ES) č. 555/2008 sa mení takto:

1.

článok 1 sa mení takto:

a)

v ods. 1 prvom pododseku sa vypúšťajú písmená a), d) a f);

b)

odsek 3 sa vypúšťa;

2.

články 2 až 20c sa vypúšťajú;

3.

v článku 23 sa vypúšťa odsek 3;

4.

články 24 až 37b sa vypúšťajú;

5.

článok 60 sa vypúšťa;

6.

články 62, 63 a 64 sa vypúšťajú;

7.

v článku 65 sa vypúšťajú odseky 1 až 4;

8.

článok 66 sa vypúšťa;

9.

články 75 až 82 sa vypúšťajú;

10.

články 96 a 97 sa vypúšťajú;

11.

prílohy I až VIIIc sa vypúšťajú.

Článok 58

Prechodné ustanovenia

1.   Ustanovenia nariadenia (ES) č. 555/2008, ktoré sa vypúšťajú v súlade s článkom 57 tohto nariadenia, sa naďalej uplatňujú na tie operácie, ktoré boli predložené príslušným orgánom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby operácie, v prípade ktorých sa naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 555/2008 v súlade s odsekom 1, boli jasne identifikované prostredníctvom ich systémov riadenia a kontroly.

Článok 59

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(9)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1.).

(11)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(12)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


Top