EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1308-20140101

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2014-01-01

2013R1308 — SK — 01.01.2014 — 000.005


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Ú. v. ES L 347 20.12.2013, s. 671)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013

  L 347

865

20.12.2013


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 189, 27.6.2014, s.  261 (č. 1308/2013)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 130, 19.5.2016, s.  13 (1308/2013)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, to znamená so všetkými výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluvám s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry definovaných v legislatívnych aktoch Únie o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.

2.  Poľnohospodárske výrobky vymedzené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v príslušných častiach prílohy I:

a) obilniny, časť I;

b) ryža, časť II;

c) cukor, časť III;

d) sušené krmivo, časť IV;

e) osivá, časť V;

f) chmeľ, časť VI;

g) olivový olej a stolové olivy, časť VII;

h) ľan a konope, časť VIII;

i) ovocie a zelenina, časť IX;

j) výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny, časť X;

k) banány, časť XI;

l) víno, časť XII;

m) živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a ozdobné listy, časť XIII;

n) tabak, časť XIV;

o) hovädzie a teľacie mäso, časť XV;

p) mlieko a mliečne výrobky, časť XVI;

q) bravčové mäso, časť XVII;

r) ovčie a kozie mäso, časť XVIII;

s) vajcia, časť XIX;

t) hydinové mäso, časť XX;

u) etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť XXI;

v) včelárske výrobky, časť XXII;

w) húsenice priadky morušovej, časť XXIII;

x) ostatné výrobky, časť XXIV.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 a ustanovenia prijaté podľa neho sa uplatňujú na opatrenia ustanovené v tomto nariadení.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov týkajúce sa určitých sektorov tak, ako sú uvedené v prílohe II.

2.  Vymedzenia pojmov uvedené v prílohe II časti II oddiele B sa uplatňujú iba do konca hospodárskeho roka pre cukor 2016/2017.

3.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 1306/2013 nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 ( 20 ) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 ( 21 ) ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

4.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora ryže je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa menia vymedzenia pojmov týkajúce sa sektora ryže uvedené v časti I prílohy II v rozsahu potrebnom na aktualizovanie vymedzení pojmov v závislosti od vývoja trhu.

5.  Na účely tohto nariadenia:

a) „menej rozvinuté regióny“ sú regióny vymedzené ako také v článku 90 ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ( 22 ).

b) „nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodným katastrofám“ znamená poveternostné podmienky, ako je napríklad mráz, krupobitie, námraza, dážď alebo sucho, ktoré zničia viac ako 30 % priemernej ročnej produkcie príslušného poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju.

Článok 4

Úpravy nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používanej pri poľnohospodárskych výrobkoch

Ak je to potrebné s cieľom zohľadniť zmeny kombinovanej nomenklatúry, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa upraví opis výrobkov a odkazy v tomto nariadení na položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Článok 5

Prepočítacie koeficienty pre ryžu

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa:

a) stanovia prepočítacie koeficienty pre ryžu v rôznych fázach spracovania, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších produktov;

b) prijmú všetky potrebné opatrenia týkajúce sa uplatňovania prepočítacích koeficientov pre ryžu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 6

Hospodárske roky

Stanovujú sa tieto hospodárske roky:

a) od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektory ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a pre sektor banánov;

b) od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roka pre sektor sušeného krmiva a sektor priadky morušovej;

c) od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka pre:

i) sektor obilnín;

ii) sektor osív;

iii) sektor olivového oleja a stolových olív;

iv) sektor ľanu a konope;

v) sektor mlieka a mliečnych výrobkov;

d) od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roka pre sektor vinohradníctva a vinárstva;

e) od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roka pre sektor ryže;

f) od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roka pre sektor cukru.

Článok 7

Referenčné prahy

1.  Stanovujú sa tieto referenčné prahy:

a) pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31 EUR za tonu, týkajúci sa veľkopredajnej etapy tovaru dodaného do skladu pred naložením;

b) pokiaľ ide o sektor ryže, 150 EUR za tonu ryže štandardnej kvality, ako sa vymedzuje v prílohe III bode A, týkajúci sa veľkopredajnej etapy tovaru dodaného do skladu pred naložením;

c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality, ako sa vymedzuje v prílohe III bode B, týkajúci sa nebaleného cukru, zo závodu:

i) pre biely cukor: 404,4 EUR za tonu;

ii) pre surový cukor: 335,2 EUR za tonu;

d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 2 224 EUR za tonu pre jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy mäsitosti/pretučnenosti R3, ako sa stanovuje v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov uvedenej v prílohe IV bode A;

e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:

i) 246,39 EUR za 100 kg masla;

ii) 169,80 EUR za 100 kg sušeného odstredeného mlieka;

f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 509,39 EUR za tonu jatočných tiel ošípaných štandardnej kvality vymedzenej podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako sa stanovuje v stupnici Únii na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných uvedenej v prílohe IV bode B, a to takto:

i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg: trieda mäsitosti E;

ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 180 kg: trieda mäsitosti R;

g) pokiaľ ide o sektor olivového oleja a stolových olív:

i) 1 779 EUR za tonu extra panenského olivového oleja;

ii) 1 710 EUR za tonu panenského olivového oleja;

iii) 1 524 EUR za tonu lampantového panenského olivového oleja s dvoma stupňami voľnej kyslosti, pričom sa táto suma zníži o 36,70 EUR za tonu pri každom ďalšom stupni kyslosti.

2.  Komisia reviduje referenčné prahy stanovené v odseku 1, pričom zohľadňuje objektívne kritériá, najmä vývoj vo výrobe, náklady na výrobu (predovšetkým vstupy) a pravdepodobný vývoj na trhu. V prípade potreby sa referenčné prahy aktualizujú v súlade s bežným legislatívnym postupom na základe vývoja vo výrobe a na trhu.ČASŤ II

VNÚTORNÝ TRHHLAVA I

TRHOVÁ INTERVENCIAKAPITOLA I

Verejná intervencia a pomoc na súkromné skladovanieOddiel 1

Všeobecné ustanovenia o verejnej intervencii a pomoci na súkromné skladovanie

Článok 8

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa trhovej intervencie v súvislosti s:

a) verejnou intervenciou, pri ktorej príslušné orgány členských štátov nakupujú výrobky a skladujú ich až do iného naloženia s nimi; a

b) poskytovaním pomoci na skladovanie výrobkov súkromnými hospodárskymi subjektmi.

Článok 9

Pôvod výrobkov oprávnených na intervenciu

Výrobky oprávnené na nákup v rámci verejnej intervencie alebo na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pochádzajú z Únie. Ak sa navyše získavajú z plodín, tieto plodiny sa zozbierali v Únii, a ak sa získavajú z mlieka, toto mlieko sa vyprodukovalo v Únii.

Článok 10

Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel

Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel sa uplatňuje v súlade s prílohou IV bodmi A a B v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov, a v sektore bravčového mäsa, pokiaľ ide o iné ošípané ako ošípané využívané na plemenitbu.

V sektore ovčieho a kozieho mäsa môžu členské štáty uplatňovať stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel oviec v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe IV bode C.Oddiel 2

Verejná intervencia

Článok 11

Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddiele a akýmikoľvek ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré môže Komisia určiť prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 19 a vykonávacích aktov podľa článku 20:

a) pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, jačmeň a kukurica;

b) nelúpaná ryža;

c) čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50 ;

d) maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;

e) sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny.

Článok 12

Obdobia verejnej intervencie

Verejná intervencia je k dispozícii:

a) pre ►C2  pšenicu obyčajnú ◄ , tvrdú pšenicu, jačmeň a kukuricu od 1. novembra do 31. mája;

b) pre nelúpanú ryžu od 1. apríla do 31. júla;

c) pre hovädzie a teľacie mäso počas celého roka;

d) pre maslo a sušené odstredené mlieko od 1. marca do 30. septembra.

Článok 13

Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie

▼C2

1.  Počas období uvedených v článku 12:

▼B

a) verejná intervencia je otvorená pre ►C2  pšenicu obyčajnú ◄ , maslo a sušené odstredené mlieko;

b) Komisia môže otvoriť verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov pre tvrdú pšenicu, jačmeň, kukuricu a nelúpanú ryžu (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2;

c) Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 otvoriť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak je v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka uvedenej v prílohe IV bode A nižšia ako 85 % referenčného prahu stanoveného v článku 7 od. 1 písm. d).

2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa uzavrie verejná intervencia pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

Článok 14

Nákup pri pevnej cene alebo vo verejných súťažiach

Ak sa otvorila verejná intervencia podľa článku 13 ods. 1, Rada prijme v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ opatrenia týkajúce sa stanovenia nákupných cien produktov uvedených v článku 11 a prípadne opatrenia týkajúce sa kvantitatívnych obmedzení v prípade nákupu pri pevnej cene.

Článok 15

Cena vo verejnej intervencii

1.  Cena vo verejnej intervencii je:

a) cena, za ktorú sa výrobky nakúpia v rámci verejnej intervencie, ak sa nákup uskutočňuje pri pevnej cene, alebo

b) maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa nákup uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže.

2.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia výšky ceny vo verejnej intervencii vrátane zvýšení a znížení prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 16

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie

1.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:

a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu;

b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a

c) bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.

2.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii pre program rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii ako je stanovené v príslušných právnych aktoch Únie. ►C2  V takých prípadoch je účtovná hodnota takých výrobkov vo výške príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia. ◄

3.  Komisia každý rok uverejní informácie o podmienkach, za akých sa v predošlom roku predali výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie.Oddiel 3

Pomoc na súkromné skladovanie

Článok 17

Oprávnené výrobky

V súlade s podmienkami stanovenými v tomto oddiele a s akýmikoľvek ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 18 ods. 1 alebo článku 19 a vykonávacích aktov podľa článku 18 ods. 2 alebo článku 20, sa pomoc na súkromné skladovanie môže poskytnúť na tieto výrobky:

a) biely cukor;

b) olivový olej;

c) ľanové vlákno;

d) čerstvé alebo chladené mäso z hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov;

e) maslo vyrobené zo smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka;

f) syr;

g) sušené odstredené mlieko vyrobené z kravského mlieka;

h) bravčové mäso;

i) ovčie a kozie mäso.

Prvý pododsek písmeno f) sa obmedzuje na syr s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením podľa nariadenia (EÚ)č. 1151/2012, ktorý sa skladuje po skončení doby zrenia stanoveného v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 7 tohto nariadenia a/alebo po dobe zrenia, ktoré prispieva k zvýšeniu hodnoty syra.

Článok 18

Podmienky na poskytnutie pomoci

1.  S cieľom zabezpečiť transparentnosť trhu je Komisia v prípade potreby splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia podmienky, za ktorých môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17, pričom zohľadní:

a) priemerné ceny zaznamenané v Únii a referenčné prahy a výrobné náklady príslušných výrobkov; a/alebo

b) potrebu včas reagovať na výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo hospodársky vývoj, ktoré majú významný negatívny vplyv na marže v danom sektore.

2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty:

a) o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17, pričom zohľadní podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku;

b) o obmedzení poskytnutia pomoci na súkromné skladovanie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

3.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia výšky pomoci na súkromné skladovanie ustanovenej v článku 17 prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.Oddiel 4

Spoločné ustanovenia o verejnej intervencii a pomoci na súkromné skladovanie

Článok 19

Delegované právomoci

1.  S cieľom zabezpečiť, aby výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc na súkromné skladovanie, boli vhodné na dlhodobé skladovanie a mali vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu, a s cieľom zohľadniť osobitosti rôznych sektorov na účely zaručenia nákladovo efektívneho fungovania verejnej intervencie a súkromného skladovania je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa k požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení ustanovia ďalšie požiadavky a podmienky, ktoré majú uvedené výrobky spĺňať. Uvedené požiadavky a podmienky sa zameriavajú na to, aby sa pre nakúpené a skladované výrobky zaručila:

a) ich kvalita vzhľadom na parametre kvality, skupiny kvality, triedy kvality, kategórie, vlastnosti výrobku a vek;

b) ich oprávnenosť vzhľadom na množstvá, balenie vrátane označenia, konzervovanie, predchádzajúce zmluvy o skladovaní, schválenie podnikov a stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena vo verejnej intervencii a pomoc na súkromné skladovanie.

2.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov obilnín a nelúpanej ryže je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa ustanovia kritériá kvality, pokiaľ ide o nákup i predaj ►C2  pšenice obyčajnej ◄ , tvrdej pšenice, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.

3.  S cieľom zabezpečiť primeranú skladovaciu kapacitu a účinnosť systému verejnej intervencie z hľadiska nákladovej efektívnosti, rozdeľovania a prístupu pre hospodárske subjekty a zachovať kvalitu výrobkov nakúpených vo verejnej intervencii na účely určitého naloženia s nimi na konci skladovacieho obdobia je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovia:

a) požiadavky, ktoré majú spĺňať skladovacie miesta pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje verejná intervencia;

b) pravidlá týkajúce sa skladovania výrobkov v rámci a mimo členského štátu, ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za nakladanie s nimi, pokiaľ ide o clá a iné sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú v rámci SPP.

4.  S cieľom zaistiť, aby pomoc na súkromné skladovanie mala požadovaný vplyv na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovia:

a) pravidlá a podmienky uplatniteľné v prípade, ak je uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné množstvo;

b) podmienky na poskytnutie preddavku takejto pomoci;

c) podmienky, podľa ktorých možno rozhodnúť o tom, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom skladovaní, možno opätovne uviesť na trh alebo uvoľniť.

5.  S cieľom zaručiť náležité fungovanie systému verejnej intervencie a systému súkromného skladovania je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanoví:

a) využívanie verejných súťaží, ktorými sa zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;

b) ďalšie podmienky, ktoré majú spĺňať hospodárske subjekty s cieľom uľahčiť pre členské štáty a hospodárske subjekty efektívne riadenie a kontrolu systému;

c) požiadavka na hospodárske subjekty zložiť zábezpeku, ktorou sa zaručí, že si splnia svoje povinnosti.

6.  S cieľom zohľadniť technický vývoj a potreby sektorov uvedených v článku 10, ako aj potrebu štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227:

a) prijímať delegované akty, ktorými sa upravia a aktualizujú ustanovenia prílohy IV o stupniciach Únie na klasifikáciu, identifikáciu a obchodnú úpravu jatočných tiel;

b) ustanoviť ďalšie ustanovenia týkajúce sa klasifikácie (vrátane klasifikácie kvalifikovanými klasifikátormi), určovania tried kvality (vrátane automatizovaných metód určovania tried kvality), identifikácie, váženia a označovania jatočných tiel, ako aj výpočtu priemerných cien Únie a váhových koeficientov používaných pri výpočte uvedených cien;

c) v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa stanoviť výnimky z ustanovení a osobitné výnimky, ktoré môžu členské štáty udeliť bitúnkom, v ktorých sa zabíja málo hovädzieho dobytka, ako aj ďalšie ustanovenia pre príslušné výrobky vrátane ustanovení týkajúcich sa tried mäsitosti a pretučnenosti a v sektore ovčieho mäsa ďalšie ustanovenia, pokiaľ ide o hmotnosť, farbu mäsa a pretučnenosť a kritériá na klasifikáciu jahniat s nízkou hmotnosťou;

d) povoliť členským štátom neuplatňovať stupnicu na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných a povolenie používať okrem hmotnosti a odhadovaného obsahu chudého mäsa iné hodnotiace kritériá, alebo ustanoviť výnimky z tejto stupnice.

Článok 20

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia opatrenia potrebné na jednotné uplatňovanie tejto kapitoly. Tieto opatrenia sa môžu týkať najmä:

a) nákladov hradených hospodárskym subjektom v prípade, že výrobky dodané na verejnú intervenciu nespĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu;

b) stanovenia minimálnej skladovacej kapacity pre intervenčné skladovacie miesta;

c) reprezentatívnych období, trhov a trhových cien potrebných na uplatňovanie tejto kapitoly;

d) dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť v rámci verejnej intervencie, prepravných nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, prevzatia výrobkov platobnými agentúrami a platieb;

e) rôznych operácií spojených s procesom vykosťovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa;

f) praktických opatrení pre balenie, uvádzanie na trh a označovanie výrobkov;

g) postupov schvaľovania podnikov, ktoré vyrábajú maslo a sušené odstredené mlieko, na účely tejto kapitoly;

h) každého povolenia na uskladnenie mimo územia členského štátu, v ktorom sa výrobky nakúpili a skladovali;

i) predaja výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide o predajné ceny, podmienky na vyskladnenie, následné použitie alebo určenie uvoľnených výrobkov vrátane postupov týkajúcich sa výrobkov daných k dispozícii na využitie v rámci programu uvedeného v článku 16 ods. 2 vrátane presunov medzi členskými štátmi;

j) pokiaľ ide o výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie, ustanovení týkajúcich sa možnosti členských štátov predať na ich vlastnú zodpovednosť malé množstvá, ktoré zostanú na sklade, alebo množstvá, ktoré už nemožno prebaliť alebo ktoré boli znehodnotené;

k) pokiaľ ide o súkromné skladovanie, uzavierania a obsahu zmlúv medzi príslušným orgánom členského štátu a žiadateľmi;

l) umiestnenia výrobkov do súkromného skladovania, ich uchovávania v ňom a vyskladnenia;

m) dĺžky obdobia súkromného skladovania a ustanovení, podľa ktorých sa tieto obdobia, stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo predĺžiť;

n) postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu, vrátane postupov týkajúcich sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšky alebo poskytovania pomoci na súkromné skladovanie stanovenej vopred;

o) konania verejných súťaží pri verejnej intervencii aj súkromnom skladovaní, najmä pokiaľ ide:

i) podávanie ponúk a minimálne množstvo na predloženie žiadosti alebo podanie ponuky;

ii) postupy týkajúce sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšky; a

iii) výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa rozhodnutie o uzavretí zmluvy neprijme nevyhnutne;

p) uplatňovania stupníc Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;

q) inej obchodnej úpravy jatočných tiel a jatočných polovíc ako tá, ktorá je ustanovená v prílohe IV bode A.IV na účely stanovenia trhových cien;

r) korekčných faktorov, ktoré členské štáty uplatnia na účely inej obchodnej úpravy jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec, ak sa nepoužije referenčná úprava;

s) praktických opatrenia pre označovanie klasifikovaných jatočných tiel a výpočet váženej priemernej ceny Únie za jatočné telá hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ktorý uskutočňuje Komisia;

t) povolenia členským štátom, aby pre ošípané, ktoré sa zabíjajú na ich území, ustanovili inú obchodnú úpravu jatočných tiel ošípaných, ako tá, ktorá sa ustanovuje v prílohe IV bode B.III, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

i) bežná obchodná prax na ich území sa líši od štandardnej obchodnej úpravy vymedzenej v prílohe IV bode B.III prvom pododseku;

ii) oprávňujú ich k tomu technické požiadavky;

iii) jatočné telá sú zbavené kože jednotným spôsobom;

u) ustanovení o tom, že výbor Únie zložený z odborníkov z Komisie a odborníkov vymenovaných členskými štátmi priamo na mieste preskúma uplatňovanie klasifikácie jatočných tiel v členských štátoch, aby sa zabezpečila jej presnosť a spoľahlivosť. V týchto ustanoveniach sa ustanoví, že náklady vyplývajúce z takéhoto preskúmania znáša Únia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 21

Iné vykonávacie právomoci

Komisia prijme vykonávacie akty na povolenie členským štátom, aby v prípade jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 13 kg používali odchylne od prílohy IV bodu C.III na klasifikáciu tieto kritériá:

a) hmotnosť jatočného tela;

b) farbu mäsa;

c) pretučnenosť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.KAPITOLA II

Režimy pomociOddiel 1

Režimy zamerané na zlepšenie prístupu k potravinám

Článok 22

Cieľová skupina

Režimy pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov a na zlepšenie stravovacích návykov detí sa zameriavajú na deti, ktoré pravidelne navštevujú materské školy, predškolské alebo vzdelávacie zariadenia na úrovni základnej alebo strednej školy, ktoré spravujú príslušné orgány členských štátov alebo ktoré takéto orgány uznávajú.Pododdiel 1

Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

Článok 23

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov a ich výrobkov deťom

1.  Pomoc Únie sa poskytuje:

a) na dodávanie produktov sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach uvedených v článku 22; a

b) na určité súvisiace náklady spojené s logistikou a distribúciou, vybavením, reklamou, monitorovaním, hodnotením a sprievodnými opatreniami.

2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, najskôr vypracujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu jeho vykonávania. Takisto ustanovia sprievodné opatrenia, medzi ktoré môže patriť informovanie o vzdelávacích opatreniach o zdravých stravovacích návykoch, o miestnych potravinových reťazcoch a o boji proti mrhaniu jedlom, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.

3.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypracujú zoznam produktov sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov. Tento zoznam neobsahuje výrobky uvedené v prílohe V.

Avšak v riadne odôvodnených prípadoch, napríklad ak členský štát chce zabezpečiť široký výber výrobkov v rámci svojho programu alebo chce svoj program zatraktívniť, sa v jeho stratégii môže ustanoviť, že takéto výrobky sa môžu stať oprávnenými, ak sa pridáva len obmedzené množstvo látok uvedených v danej prílohe.

Členské štáty zabezpečia, že ich príslušné zdravotné orgány schvália zoznam takýchto výrobkov, ktoré sú v rámci programu oprávnené.

Pri výbere svojich produktov vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré môžu patriť zdravotné a environmentálne motívy, sezónnosť, rôznorodosť alebo dostupnosť produktov, pričom dá v čo najväčšej možnej miere prednosť produktom pochádzajúcim z Únie, a predovšetkým miestnym nákupom, miestnym trhom, krátkym dodávateľským reťazcom alebo environmentálnym výhodám.

4.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia pomoci Únie uvedenej v odseku 1 prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

5.  Pomoc Únie uvedená v odseku 1 sa pridelí každému členskému štátu na základe objektívnych kritérií, ktoré vychádzajú z podielu šesť až desaťročných detí.

Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe, žiadajú o pomoc Únie každý rok na základe svojej stratégie uvedenej v odseku 2.

Opatrenia týkajúce sa minimálnej výšky pomoci Únie pre každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje na programe, a orientačného a definitívneho pridelenia pomoci členským štátom prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

6.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia v školách, ktoré poskytujú ovocie a zeleninu, spracované ovocie a zeleninu a banány, ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodávajú aj takéto výrobky.

Ak však už členský štát zaviedol program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne hodnoty stanovené v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ, pokiaľ ide o pomer pomoci Únie k celkovému vnútroštátnemu príspevku. V takomto prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce svoj program rozšíriť alebo zefektívniť.

7.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 217.

8.  Programom Únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách nie je dotknutý žiadny samostatný vnútroštátny program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách, ktorý je zlučiteľný s právom Únie.

9.  Únia môže takisto podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 financovať opatrenia zamerané na informovanie, monitorovanie a hodnotenie súvisiace s programom podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách vrátane opatrení na zvyšovanie informovanosti verejnosti o programe, ako aj súvisiace opatrenia na prepojenie zainteresovaných strán.

10.  Členské štáty, ktoré sa na programe zúčastňujú, zverejnia na miestach, kde sa potraviny distribuujú, informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu pomoci a že ho Únia finančne podporuje.

Článok 24

Delegované právomoci

1.  S cieľom presadzovať zdravé stravovacie návyky u detí a zaručiť, že pomoc sa zameria na deti z cieľovej skupiny uvedenej v článku 22, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú pravidiel, pokiaľ ide o:

a) ďalšie kritériá týkajúce sa zamerania pomoci zo strany členských štátov;

b) schvaľovanie a výber žiadateľov o pomoc zo strany členských štátov;

c) vypracovanie národných alebo regionálnych stratégií a sprievodných opatrení.

2.  S cieľom zaistiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú:

a) metódy prerozdelenia orientačne pridelenej pomoci uvedenej v článku 23 ods. 5 medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí o pomoc;

b) nákladov v rámci stratégií členských štátov, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie, a možnosti stanovenia celkového stropu pre špecifické náklady;

c) povinnosti členských štátov monitorovať a hodnotiť účinnosť svojich programov podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách.

3.  S cieľom podporovať informovanosť o programe je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov s programom podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách vyžaduje, aby propagovali podpornú úlohu pomoci Únie.

Článok 25

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto pododdielu vrátane:

a) informácií, ktoré majú stratégie členských štátov obsahovať;

b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;

c) metódy propagovania programu a opatrenia na prepojenie zainteresovaných strán súvisiace s programom;

d) predkladanie, formu a obsah monitorovacích a hodnotiacich správ členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na programe podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Pododdiel 2

Program na podporu konzumácie mlieka v školách

Článok 26

Pomoc na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom

1.  Pomoc Únie sa poskytne na dodávanie určitých mliečnych výrobkov a spracovaných mliečnych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0401 , 0403 , 0404 90 a 0406 alebo číselný znak KN 2202 90 , deťom vo vzdelávacích zariadeniach uvedených v článku 22.

2.  Od 1. augusta 2015 členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, a to na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, najskôr musia mať stratégiu jeho vykonávania. Môžu tiež stanoviť sprievodné opatrenia, medzi ktoré môže patriť informovanie o vzdelávacích opatreniach o zdravých stravovacích návykoch, o miestnych potravinových reťazcoch a o boji proti mrhaniu jedlom, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.

3.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypracujú zoznam mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov, v súlade s pravidlami, ktoré Komisia prijala na základe článku 27.

4.  S výnimkou bezplatnej distribúcie jedál deťom vo vzdelávacích zariadeniach sa pomoc Únie ustanovená v odseku 1 nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva mlieko a mliečne výrobky. Ak však už členský štát zaviedol program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené produkty, pomoc Únie sa môže poskytnúť. V takomto prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce svoj program rozšíriť alebo zefektívniť.

5.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 217.

6.  Programom Únie na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách nie je dotknutý žiadny samostatný vnútroštátny program na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách, ktorý je zlučiteľný s právom Únie.

7.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia pomoci Únie na všetko mlieko a mliečne výrobky a maximálneho množstva oprávneného na pomoc Únie ustanovenú v odseku 1, prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

8.  Členské štáty, ktoré sa na programe zúčastňujú, zverejnia na miestach, kde sa potraviny distribuujú, informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu pomoci a že ho Únia finančne podporuje.

Článok 27

Delegované právomoci

1.  S cieľom zohľadniť vývoj modelov spotreby mliečnych výrobkov, inovácie a vývoj na trhu s mliečnymi výrobkami, dostupnosť výrobkov na jednotlivých trhoch Únie a nutričnú stránku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa určia:

a) výrobky, ktoré sú oprávnené na výber do programu, v súlade s ustanoveniami článku 26 ods. 1 a s prihliadnutím na nutričnú stránku;

b) vypracovanie národných alebo regionálnych stratégií členskými štátmi, podľa potreby vrátane sprievodných opatrení; a

c) opatrenia potrebné na monitorovanie a hodnotenie.

2.  S cieľom zaistiť účinné a efektívne využitie pomoci Únie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú:

a) pravidiel o oprávnenosti na pomoc pre prijímateľov a žiadateľov;

b) požiadavky na žiadateľov, aby boli schválení členskými štátmi;

c) používania mliečnych výrobkov, ktoré profitujú z pomoci, na prípravu jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

3.  S cieľom zaistiť, aby si žiadatelia pomoci plnili svoje povinnosti, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú požiadaviek v súvislosti so skladaním zábezpeky v prípade, že sa vypláca preddavok.

4.  S cieľom podporovať informovanosť o programe pomoci je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, v ktorých stanoví podmienky, na základe ktorých členské štáty uverejnia informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu pomoci, a že ho Únia finančne podporuje.

5.  S cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc premietla do ceny, za ktorú sú výrobky dostupné v rámci tohto programu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví pravidlá týkajúce sa zavedenia monitorovania cien v rámci tohto programu.

Článok 28

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto pododdielu vrátane:

a) postupov na zaistenie dodržiavania maximálneho množstva, ktoré je oprávnené na pomoc;

b) postupov na skladanie zábezpeky a jej výšky v prípade, že sa vypláca preddavok;

c) informácií, ktoré je potrebné predložiť členským štátom na účely schválenia žiadateľov, žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci;

d) metód propagovania programu;

e) riadenia monitorovania cien v súlade s článkom 27 ods. 5.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Oddiel 2

Pomoc v sektore olivového oleja a stolových olív

Článok 29

Programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

1.  Únia financuje trojročné pracovné programy, ktoré vypracujú organizácie výrobcov uznané podľa článku 152, združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 alebo medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

a) sledovanie a riadenie trhu v sektore olivového oleja a stolových olív;

b) zlepšenie vplyvu pestovania olív na životné prostredie;

c) zlepšenie konkurencieschopnosti pestovania olív prostredníctvom modernizácie;

d) zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív;

e) systém vysledovateľnosti pôvodu, certifikácia a ochrana kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovanie kvality olivových olejov predávaných konečným spotrebiteľom pod dohľadom vnútroštátnych správnych orgánov;

f) šírenie informácií o opatreniach, ktoré vykonávajú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo medziodvetvové organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu olivového oleja a stolových olív.

2.  Suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, je:

a) 11 098 000 EUR ročne pre Grécko;

b) 576 000 EUR ročne pre Francúzsko; a

c) 35 991 000 EUR ročne pre Taliansko.

3.  Maximálna suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, sa rovná sumám, ktoré členské štáty zadržali. Maximálna výška financovania oprávnených nákladov je:

a) 75 % na činnosti v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c);

b) 75 % na investície do stálych aktív a 50 % na ostatné činnosti v oblasti uvedenej v odseku 1 písm. d);

c) 75 % na pracovné programy, ktoré aspoň v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch vykonávajú uznané organizácie uvedené v odseku 1 z aspoň dvoch producentských členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. e) a f), a 50 % na ostatné činnosti v týchto oblastiach.

Doplnkové financovanie zaistí členský štát až do výšky 50 % nákladov, ktoré financovanie Únie nekryje.

Článok 30

Delegované právomoci

S cieľom zaistiť účinné a efektívne využitie pomoci Únie ustanovenej v článku 29 a v záujme zlepšenia kvality výroby olivového oleja a stolových olív, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú:

a) v prípade oblastí uvedených v článku 29 ods. 1 osobitných opatrení, ktoré možno financovať v rámci pomoci Únie, a činností a nákladov, ktoré takto financovať nemožno;

b) vyčleňovania minimálnych finančných prostriedkov Únie zo strany členských štátov na osobitné oblasti;

c) požiadavky zložiť zábezpeku pri predkladaní žiadosti o schválenie pracovného programu a v prípade, že sa vypláca preddavok pomoci;

d) kritérií, ktoré majú členské štáty zohľadniť pri výbere a schvaľovaní pracovných programov.

Článok 31

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto oddielu, ktoré sa týkajú:

a) vykonávania pracovných programov a zmien takých programov;

b) vyplácania pomoci vrátane vyplácania preddavkov pomoci;

c) postupy na skladanie zábezpeky a jej výšky pri predkladaní žiadosti o schválenie pracovného programu a v prípade, že sa vypláca preddavok pomoci.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Oddiel 3

Pomoc v sektore ovocia a zeleniny

Článok 32

Operačné fondy

1.  Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a/alebo ich združenia môžu zriadiť operačný fond. Tento fond sa financuje:

a) z finančných príspevkov:

i) členov organizácií výrobcov a/alebo samotných organizácií výrobcov; alebo

ii) združení organizácií výrobcov prostredníctvom členov týchto združení;

b) z finančnej pomoci Únie, ktorá sa môže poskytnúť organizáciám výrobcov alebo ich združeniam, keď tieto združenia predkladajú, riadia a vykonávajú operačný program alebo čiastkový operačný program, v súlade s ustanoveniami a podmienkami, ktoré Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 37 a vykonávacích aktoch podľa článku 38.

2.  Operačné fondy sa použijú len na financovanie operačných programov, ktoré sa predložili členským štátom a ktoré členské štáty schválili.

Článok 33

Operačné programy

1.  Operačné programy v sektore ovocia a zeleniny trvajú najmenej tri a najviac päť rokov. Majú najmenej dva z cieľov uvedených v článku 152 ods. 1 písm. c) alebo dva z týchto cieľov:

a) plánovanie výroby vrátane prognózy a sledovania výroby a spotreby;

b) zlepšenie kvality výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;

c) zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;

d) propagácia výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;

e) environmentálne opatrenia, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú vody, a spôsoby výroby s ohľadom na životné prostredie vrátane ekologického poľnohospodárstva;

f) predchádzanie krízam a krízové riadenie.

Operačné programy sa predložia členským štátom na ich schválenie.

2.  Združenia organizácií výrobcov môžu tiež predložiť celý alebo čiastkový operačný program zložený z opatrení, ktoré členské organizácie určili, ale nezrealizovali vo svojich operačných programoch. Operačné programy združení organizácií výrobcov podliehajú rovnakým pravidlám ako operačné programy organizácií výrobcov a posudzujú sa spoločne s operačnými programami členských organizácií.

Členské štáty v tejto súvislosti zabezpečia, aby:

a) sa opatrenia v operačných programoch združenia organizácií výrobcov financovali výhradne z príspevkov uvedených členských organizácií príslušného združenia a aby sa takéto finančné prostriedky hradili z operačných fondov týchto členských organizácií;

b) tieto opatrenia a ich príslušný finančný podiel boli určené v operačnom programe každej členskej organizácie;

c) neprichádzalo k dvojitému financovaniu.

3.  Predchádzanie krízam a krízové riadenie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. f) sa týkajú zabraňovania krízam a riešenia kríz na trhoch s ovocím a zeleninou a v tejto súvislosti sa vzťahujú na:

a) investície, ktoré zvyšujú účinnosť riadenia objemov umiestnených na trh;

b) vzdelávacie opatrenia a výmenu najlepších postupov;

c) propagáciu a komunikáciu, či už s cieľom predísť kríze alebo počas obdobia krízy;

d) podporu na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov;

e) opätovnej výsadby ovocných sadov, keď je to potrebné po povinnej likvidácii, ktorá sa vykonala zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušných orgánov členského štátu;

f) stiahnutie z trhu;

g) zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny;

h) poistenie úrody.

Podporou na poistenie úrody sa prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami.

V poistných zmluvách sa vyžaduje, aby prijímatelia prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizika.

Na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením vrátane splácania istiny a úrokov podľa piateho pododseku sa v rámci operačného programu nevynaloží viac ako jedna tretina výdavkov.

Organizácie výrobcov si môžu za obchodných podmienok brať úvery na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením. V takom prípade môže byť splácanie istiny a úrokov z uvedených pôžičiek súčasťou operačného programu a teda môže byť oprávnené na finančnú pomoc Únie podľa článku 34. Z takýchto úverov alebo priamo alebo oboma spôsobmi možno financovať akúkoľvek konkrétnu činnosť v rámci predchádzania krízam a krízového riadenia.

4.  Na účely tohto oddielu:

a) „zelený zber“ je celkový zber v určitej oblasti nezrelých nepredajných produktov, ktoré neboli pred zeleným zberom poškodené v dôsledku poveternostných udalostí, ochorenia alebo inak;

b) „neuskutočnenie zberu“ je ukončenie súčasného výrobného cyklu v dotknutej oblasti, keď je produkt dobre vyvinutý a má primeranú, vyhovujúcu a predajnú kvalitu. Zničenie produktov v dôsledku poveternostnej udalosti alebo choroby sa nepovažuje za neuskutočnenie zberu.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby:

a) operačné programy obsahovali dve alebo viaceré environmentálne opatrenia; alebo

b) sa aspoň 10 % výdavkov v rámci operačných programov vzťahovalo na environmentálne opatrenia.

Environmentálne opatrenia spĺňajú požiadavky na agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou ustanovené v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov organizácie výrobcov podlieha jednému alebo viacerým rovnakým agroenvironmentálnym záväzkom súvisiacim s klímou ustanoveným v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, potom sa každý z týchto záväzkov považuje za environmentálne opatrenie podľa tohto odseku prvého pododseku písm. a).

Podpora na environmentálne opatrenia uvedené v tomto odseku prvom pododseku sa vzťahuje na dodatočné náklady a ušlé príjmy vyplývajúce z opatrenia.

6.  Členské štáty zaistia, aby sa investície, ktoré zvyšujú tlak na životné prostredie, povolili iba vtedy, ak sa zaviedli účinné ochranné opatrenia na ochranu životného prostredia pred týmito tlakmi.

Článok 34

Finančná pomoc Únie

1.  Finančná pomoc Únie sa rovná výške skutočne zaplatených finančných príspevkov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. a), obmedzenej na 50 % skutočne vzniknutých výdavkov.

2.  Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 4,1 % hodnoty predávanej produkcie každej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov.

Toto percento sa však v prípade organizácií výrobcov môže zvýšiť na 4,6 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávanej produkcie sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

V prípade združení organizácií výrobcov sa uvedené percento môže zvýšiť na 4,7 % hodnoty predávanej produkcie, a to za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávanej produkcie sa využije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením, ktoré dané združenie organizácií výrobcov vykoná v mene svojich členov.

3.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa na žiadosť organizácie výrobcov zvýši na 60 % na operačný program alebo časť operačného programu, ak tento program spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

a) predkladá ho viacero organizácií výrobcov Únie, ktoré pôsobia v rámci nadnárodných režimov v rôznych členských štátoch;

b) predkladá ho jedna alebo viacero organizácií výrobcov zapojených do režimov, ktoré fungujú na medziodvetvovom základe;

c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 ( 23 );

d) je prvým, ktorý predkladá uznaná organizácia výrobcov, ktorá vznikla zlúčením dvoch uznaných organizácií výrobcov;

e) je prvým, ktorý predkladá uznané združenie organizácií výrobcov;

f) predkladajú ho organizácie výrobcov v členských štátoch, v ktorých organizácie výrobcov predávajú menej ako 20 % produkcie ovocia a zeleniny;

g) predkladá ho organizácia výrobcov v jednom z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ.

4.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa zvýši na 100 % v prípade stiahnutia ovocia a zeleniny z trhu v množstve, ktoré nepresiahne 5 % objemu predávanej produkcie každej organizácie výrobcov a s ktorým sa naloží spôsobom:

a) bezplatnej distribúcie dobročinným organizáciám a nadáciám, ktoré členské štáty schválili na tento účel, na použitie pri ich činnostiach zameraných na pomoc osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä z dôvodu ich nedostatku potrebných prostriedkov; alebo

b) bezplatnej distribúcie akémukoľvek z týchto zariadení: väzenským zariadeniam, školám, zariadeniam uvedeným v článku 22, detským prázdninovým táborom, nemocniciam a domovom dôchodcov, ktoré členské štáty určia, pričom prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zaistili, že takto distribuované množstvá dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia bežne nakupujú.

Článok 35

Vnútroštátna finančná pomoc

1.  V regiónoch členských štátov, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny obzvlášť nízka, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa povolí členským štátom na základe ich riadne odôvodnenej žiadosti, aby vyplatili organizáciám výrobcov vnútroštátnu finančnú pomoc vo výške najviac 80 % finančných príspevkov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. a). Táto pomoc dopĺňa operačný fond.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

2.  V regiónoch členských štátov, v ktorých organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov uvedené v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 predávajú menej ako 15 % hodnoty produkcie ovocia a zeleniny uvedených regiónov, v ktorých produkcia ovocia a zeleniny predstavuje aspoň 15 % celkovej poľnohospodárskej produkcie uvedených regiónov, môže Únia na žiadosť príslušného členského štátu uhradiť vnútroštátnu finančnú podporu uvedenú v odseku 1 tohto článku.

Komisia prijme vykonávacie akty o uvedenom uhradení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 36

Vnútroštátny rámec a národná stratégia pre operačné programy

1.  Členské štáty vytvoria vnútroštátny rámec obsahujúci všeobecné podmienky, ktoré sa týkajú environmentálnych opatrení uvedených v článku 33 ods. 5. Týmto rámcom sa stanoví najmä to, že takéto opatrenia spĺňajú príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 najmä požiadavky uvedené v jeho článku 3.

Členské štáty predložia svoj navrhovaný rámec Komisii, ktorá môže do troch mesiacov od predloženia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3, požiadať o úpravy, ak by podľa nej návrh neprispieval k sledovaniu cieľov stanovených v článku 191 ZFEÚ a v siedmom environmentálnom akčnom programe Únie. Investície pre jednotlivé poľnohospodárske podniky podporované z operačných programov takisto spĺňajú uvedené ciele.

2.  Každý členský štát vytvorí národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy na trhu s ovocím a zeleninou. Uvedená stratégia zahŕňa:

a) analýzu situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja;

b) odôvodnenie zvolených priorít;

c) ciele operačných programov a nástrojov a ukazovatele výkonu;

d) posúdenie operačných programov;

e) oznamovacie povinnosti organizácií výrobcov.

Do národnej stratégie sa začlení aj vnútroštátny rámec uvedený v odseku 1.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na členské štáty, ktoré nemajú žiadne uznané organizácie výrobcov.

Článok 37

Delegované právomoci

S cieľom zaistiť efektívnu, cielenú a udržateľnú podporu organizácií výrobcov a ich združení v sektore ovocia a zeleniny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o:

a) operačné fondy a operačné programy, ktoré sa týkajú:

i) odhadovaných súm, rozhodnutí organizácií výrobcov a ich združení v súvislosti s finančnými príspevkami a využívaním operačných fondov;

ii) opatrení, činností, výdavkov a administratívnych a personálnych nákladov, ktoré sa majú alebo nemajú zahrnúť do operačných programov, ich úprav a ďalších požiadaviek, ktoré určia členské štáty;

iii) zabránenia dvojitému financovaniu medzi operačnými programami a programami rozvoja vidieka;

iv) operačných programov združení organizácií výrobcov;

v) konkrétnych pravidiel uplatniteľných v prípadoch, keď združenia organizácií výrobcov úplne alebo čiastočne riadia, spracúvajú, vykonávajú a predkladajú operačné programy;

vi) povinnosti používať spoločné ukazovatele na účely monitorovania a hodnotenia operačných programov;

b) vnútroštátny rámec a národnú stratégiu pre operačné programy v súvislosti s povinnosťou monitorovať a hodnotiť efektívnosť vnútroštátnych rámcov a národných stratégií;

c) finančnú pomoc Únie týkajúcu sa:

i) základu pre výpočet finančnej pomoci Únie a hodnoty predávanej produkcie uvedenej v článku 34 ods. 2;

ii) uplatniteľných referenčných období na výpočet pomoci;

iii) vyplácania preddavkov a požiadavky zložiť zábezpeku v prípade, že sa vypláca preddavok pomoci;

iv) konkrétnych pravidiel uplatniteľných na financovanie operačných programov združení organizácií výrobcov, a to predovšetkým tých, ktoré sa týkajú uplatnenia obmedzení uvedených v článku 34 ods. 2;

d) opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a s krízovým riadením týkajúce sa:

i) možnosti pre členské štáty neuplatniť jedno alebo viacero opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením;

ii) podmienok, ktoré sa týkajú článku 33 ods. 3 prvom pododseku písm. a), b) a c);

iii) povolených miest určenia výrobkov stiahnutých z trhu, o ktorých rozhodnú členské štáty;

iv) maximálnej výšky podpory na sťahovanie z trhu;

v) požiadaviek na predchádzajúce oznámenia v prípade stiahnutí z trhu;

vi) základu pre výpočet objemu predávanej produkcie na bezplatnú distribúciu podľa článku 34 ods. 4 a pre určenie maximálneho objemu predávanej produkcie v prípade stiahnutia z trhu;

vii) požiadavky uvádzať emblém Únie na baleniach výrobkov určených na bezplatnú distribúciu;

viii) podmienok pre prijímateľov stiahnutých výrobkov;

ix) používania pojmov na účely tohto oddielu;

x) podmienok, ktoré majú prijať členské štáty a ktoré sa týkajú zeleného zberu a neuskutočnenia zberu;

xi) poistenia úrody;

xii) vzájomných fondov; a

xiii) stanovenia prahu pre výdavky na opätovnú výsadbu sadov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 33 ods. 3 prvým pododsekom písm. e) a podmienok, ktoré sa ho týkajú;

e) vnútroštátnu finančnú pomoc týkajúcu sa:

i) stupňa organizovanosti výrobcov;

ii) požiadavky zložiť zábezpeku v prípade, že sa vypláca preddavok;

iii) maximálneho podielu uhrádzania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou.

Článok 38

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia týkajúce sa:

a) riadenia operačných fondov;

b) informácií, ktoré majú obsahovať operačné programy vnútroštátne rámce a národné stratégie uvedené v článku 36, predkladania operačných programov členským štátom, lehôt, sprievodných dokumentov a schválenia členskými štátmi;

c) vykonávania operačných programov organizáciami výrobcov a združeniami organizácií výrobcov;

d) predkladania, formy a obsahu monitorovacích a hodnotiacich správ týkajúcich sa národných stratégií a operačných programov;

e) žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci vrátane preddavkov a čiastočného vyplatenia pomoci;

f) praktických opatreniach pre uvádzanie emblému Únie na baleniach výrobkov určených na bezplatnú distribúciu;

g) dodržiavania obchodných noriem v prípade stiahnutia z trhu;

h) nákladov na dopravu, triedenie a balenie v prípade bezplatnej distribúcie;

i) propagačných, komunikačných a vzdelávacích opatrení v súvislosti s predchádzaním krízam a krízovým riadením;

j) vykonávania operácií týkajúcich sa stiahnutia z trhu, zeleného zberu alebo neuskutočnenia zberu a opatrení týkajúcich sa poistenia úrody;

k) žiadosti, schválenia, vyplatenia a uhradenia vnútroštátnej finančnej pomoci;

l) postupov na skladanie zábezpeky a jej výšky v prípade, že sa vypláca preddavok.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Oddiel 4

Podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstvaPododdiel 1

Všeobecné ustanovenia a oprávnené opatrenia

Článok 39

Rozsah pôsobnosti

V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá, ktorými sa riadi prideľovanie finančných prostriedkov Únie členským štátom a ich využívanie členskými štátmi prostredníctvom päťročných vnútroštátnych podporných programov (ďalej len „podporné programy“) na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva.

Článok 40

Zlučiteľnosť a súlad

1.  Podporné programy sú zlučiteľné s právom Únie a sú v súlade s činnosťami, politikami a prioritami Únie.

2.  Členské štáty sú zodpovedné za podporné programy a zabezpečia, aby boli vnútorne jednotné a aby sa vypracúvali a vykonávali objektívnym spôsobom pri zohľadnení hospodárskej situácie dotknutých výrobcov a potreby predchádzať bezdôvodnému nerovnakému zaobchádzaniu s výrobcami.

3.  Podpora sa neposkytuje na:

a) výskumné projekty a opatrenia zamerané na podporu výskumných projektov okrem tých, ktoré sa uvádzajú v článku 45 ods. 2 písm. d) a písm. e);

b) opatrenia uvedené v programoch rozvoja vidieka členských štátov podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Článok 41

Predkladanie podporných programov

▼C2

1.  Každý producentský členský štát uvedený v prílohe VI predloží Komisii návrh päťročného podporného programu, ktorý obsahuje aspoň jedno oprávnené opatrenie ustanovené v článku 43.

▼B

2.  Podporné opatrenia v návrhu podporných programov sa vypracujú na takej geografickej úrovni, ktorú členský štát považuje za najvhodnejšiu. Daný členský štát prekonzultuje návrh podporného programu pred jeho predložením Komisii s príslušnými orgánmi a organizáciami na danej územnej úrovni.

3.  Každý členský štát predkladá jeden návrh podporného programu, ktorý môže prihliadať na regionálne osobitosti.

4.  Podporné programy nadobúdajú platnosť tri mesiace po predložení návrhu podporného programu Komisii.

Komisia však môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví, že predložený návrh podporného programu nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto oddiele, a informuje o tom členský štát. Členský štát v takom prípade predloží Komisii zrevidovaný návrh podporného programu. Ak sa nesúlad napravil, zrevidovaný podporný program nadobúda platnosť dva mesiace po predložení návrhu podporného programu; v opačnom prípade sa uplatňuje tento pododsek.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

5.  Odsek 4 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny týkajúce sa uplatniteľných podporných programov, ktoré predkladajú členské štáty.

Článok 42

Obsah podporných programov

Podporné programy obsahujú aspoň jeden z týchto prvkov:

a) podrobný opis navrhovaných opatrení a ich kvantifikované ciele;

b) výsledky uskutočnených konzultácií;

c) posúdenie predpokladaných technických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov;

d) časový plán vykonávania opatrení;

e) všeobecný rozvrh financovania s uvedením zdrojov, ktoré sa majú použiť, a predpokladaného orientačného pridelenia zdrojov na jednotlivé opatrenia v súlade s rozpočtovými stropmi stanovenými v prílohe VI;

f) kritériá a kvantitatívne ukazovatele určené na sledovanie a hodnotenie, ako aj kroky podniknuté na zabezpečenie primeraného a účinného vykonávania podporných programov; a

g) určenie príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za vykonávanie podporného programu.

Článok 43

Oprávnené opatrenia

Podporné programy môžu obsahovať len jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a) propagácia v súlade s článkom 45;

b) reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 46;

c) zelený zber v súlade s článkom 47;

d) vzájomné fondy v súlade s článkom 48;

e) poistenie úrody v súlade s článkom 49;

f) investície v súlade s článkom 50;

g) inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva v súlade s článkom 51;

h) destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 52.

Článok 44

Všeobecné pravidlá týkajúce sa podporných programov

1.  Dostupné finančné prostriedky Únie sa pridelia v rámci rozpočtových stropov ustanovených v prílohe VI.

2.  Podpora Únie sa poskytne len na oprávnené výdavky, ktoré vzniknú po predložení príslušného návrhu podporného programu.

3.  Členské štáty neprispievajú na náklady v súvislosti s opatreniami, ktoré Únia financuje v rámci podporných programov.Pododdiel 2

Osobitné podporné opatrenia

Článok 45

Propagácia

1.  Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na informačné a propagačné opatrenia týkajúce sa vín Únie:

a) v členských štátoch s cieľom informovať spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína a o systémoch Únie vzťahujúcich sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia; alebo

b) v tretích krajinách, ktorými sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 písm. b) sa uplatňujú na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo na vína s označením muštovej odrody a zahŕňajú iba jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a) opatrenia zamerané na styk s verejnosťou, propagáciu alebo reklamu, ktoré poukazujú najmä na vysokú úroveň výrobkov z Únie, predovšetkým pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť potravín alebo životné prostredie;

b) účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom;

c) informačné kampane zamerané najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia a ekologickú výrobu;

d) prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;

e) štúdie zamerané na vyhodnotenie výsledkov informačných a propagačných opatrení.

3.  Príspevok Únie na informačné a propagačné opatrenia uvedené v odseku 1 neprekročí 50 % oprávnených výdavkov.

Článok 46

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

1.  Cieľom opatrení týkajúcich sa reštrukturalizácie a konverzie vinohradov je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína.

2.  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov sa podporuje, ak členské štáty predložia súpis svojho výrobného potenciálu v súlade s článkom 145 ods. 3.

3.  Podpora pre reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, ktorá by mohla prispieť aj k zlepšeniu udržateľných výrobných systémov a environmentálnej stopy sektora vinohradníctva a vinárstva, sa môže vzťahovať iba na jednu alebo viaceré z týchto činností:

a) prechod na iné odrody, a to aj pomocou preštepenia;

b) premiestnenie vinohradov;

c) opätovnú výsadbu vinohradov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré prebehlo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušných orgánov členského štátu;

d) zlepšenia techník obhospodarovania vinohradov, najmä zavedenia pokročilých systémov udržateľnej produkcie.

Nepodporuje sa bežná obnova vinohradov, čo je opätovná výsadba tej istej parcely tou istou odrodou viniča a podľa rovnakého systému pestovania, ak sa prirodzená životnosť viniča skončila.

Členské štáty môžu stanoviť ďalšie špecifikácie, a to predovšetkým v súvislosti s vekom nahradených vinohradov.

4.  Podpora na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov vrátane zlepšenia techník riadenia vinohradu môže mať len tieto podoby:

a) náhrada výrobcom za straty na príjmoch, ku ktorým došlo v dôsledku vykonania opatrenia;

b) príspevok na náklady spojené s reštrukturalizáciou a konverziou.

5.  Náhrada výrobcom za straty na príjmoch podľa odseku 4 písm. a) môže pokrývať až 100 % príslušnej straty a môže mať jednu z týchto podôb:

a) povolenie súbežnej existencie starých a nových viničov do konca prechodného režimu počas maximálneho obdobia, ktoré neprekročí tri roky, bez ohľadu na časť II hlavu I kapitolu III oddiel IVa pododdiel II nariadenia (ES) č. 1234/2007, v ktorej sa ustanovuje prechodný režim práv na výsadbu;

b) finančná náhrada.

6.  Príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 50 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 75 %.

Článok 47

Zelený zber

1.  Na účely tohto článku je „zelený zber“ úplné zničenie alebo odstránenie ešte nedozretých strapcov hrozna, a tým zníženie výnosu príslušnej plochy na nulu.

Ponechanie hrozna určeného na komerčné účely na rastline viniča na konci riadneho výrobného cyklu (neuskutočnenie zberu) sa nepovažuje za zelený zber.

2.  Podporou na zelený zber sa prispieva k obnoveniu rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu s vínom v Únii s cieľom predchádzať krízam na trhu.

3.  Podpora na zelený zber sa môže poskytnúť ako náhrada v podobe paušálnej platby na hektár, ktorej výšku určí dotknutý členský štát. Výška platby nepresiahne 50 % súčtu priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a straty na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.

4.  Dotknutý členský štát vytvorí systém založený na objektívnych kritériách s cieľom zaistiť, aby opatrenie zamerané na zelený zber neviedlo k poskytnutiu náhrady individuálnym výrobcom vína nad rámec stropu stanoveného v odseku 3.

Článok 48

Vzájomné fondy

1.  Podporou na zriaďovanie vzájomných fondov sa poskytuje pomoc výrobcom, ktorí sa usilujú poistiť sa proti výkyvom na trhu.

2.  Podpora na zriaďovanie vzájomných fondov sa môže poskytovať vo forme dočasnej klesajúcej pomoci na pokrytie administratívnych nákladov fondov.

Článok 49

Poistenie úrody

1.  Podporou na poistenie úrody sa prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami.

V poistných zmluvách sa vyžaduje, aby prijímatelia prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizika.

2.  Podpora na poistenie úrody sa môže poskytovať vo forme finančného príspevku Únie, ktorý nepresiahne:

a) 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;

b) 50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie:

i) proti stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami;

ii) proti stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami.

3.  Podpora na poistenie úrody sa môže poskytnúť, ak sa príslušnými poistnými platbami výrobcom neposkytuje náhrada vo výške viac ako 100 % vzniknutej straty príjmov, pričom sa zohľadnia všetky náhrady, ktoré výrobcovia mohli získať z iných režimov podpory súvisiacich s poisteným rizikom.

4.  Podpora na poistenie úrody nenaruší hospodársku súťaž na poistnom trhu.

Článok 50

Investície

1.  Podpora sa môže poskytovať na hmotné alebo nehmotné investície do spracovateľských zariadení a infraštruktúry vinárskych závodov, ako aj do marketingových štruktúr a nástrojov. Zámerom takýchto investícií je zlepšiť celkovú výkonnosť podniku a jeho prispôsobenie sa požiadavkám trhu, ako aj zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a týkajú sa výroby vinárskych výrobkov uvedených v prílohe VII časti II alebo ich uvádzanie na trh, a to aj s cieľom zvýšiť úspory energie, zlepšiť celkovú energetickú efektivitu a udržateľné postupy.

2.  Maximálna miera podpory podľa odseku 1 sa:

a) uplatňuje len na mikropodniky a malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES ( 24 );

b) okrem toho môže uplatňovať na všetky podniky v prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ a menších ostrovov v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 ( 25 ).

Pre podniky, na ktoré sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálna miera podpory znižuje na polovicu.

Podpora sa neposkytuje podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach ( 26 ).

3.  Z oprávnených výdavkov sa vylučujú neoprávnené náklady uvedené v článku 69 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

4.  Na príspevok Únie sa vzťahujú tieto maximálne výšky pomoci týkajúce sa oprávnených nákladov na investície:

a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch;

b) 40 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;

c) 75 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ;

d) 65 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

5.  Na podporu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa článok 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 51

Inovácia v sektore vinohradníctva a vinárstva

Podpora sa môže poskytovať na hmotné alebo nehmotné investície zamerané na vývoj nových výrobkov, postupov a technológií, ktoré sa týkajú výrobkov uvedených v prílohe VII časti II. Účelom podpory je zvýšiť predajnosť a konkurencieschopnosť vinárskych výrobkov Únie a môže zahŕňať prvok transferu poznatkov. Maximálne miery podpory týkajúce sa príspevku Únie na podporu poskytnuté podľa tohto článku sú rovnaké ako tie, ktoré sú stanovené v článku 50 ods. 4.

Článok 52

Destilácia vedľajších produktov

1.  Podpora sa môže poskytovať na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ktorá sa uskutočnila v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe VIII časti II oddiele D.

Výška pomoci sa stanovuje na % objemu a na hektoliter vyrobeného liehu. Na objem alkoholu obsiahnutý vo vedľajších produktoch určených na destiláciu, ktorý prevyšuje 10 % alkoholu obsiahnutého vo vyrobenom víne, sa pomoc nevypláca.

2.  Pomoc sa vyplatí liehovarom, ktoré spracúvajú vedľajšie produkty výroby vína dodané na destiláciu na čistý alkohol s obsahom alkoholu minimálne 92 % objemu.

Členské štáty môžu podmieniť poskytnutie podpory zložením zábezpeky zo strany prijímateľa pomoci.

3.  Maximálne uplatniteľné výšky pomoci sú založené na nákladoch na zber a spracovanie a Komisia ich stanovuje prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 54.

4.  Príslušná pomoc zahŕňa paušálnu sumu na kompenzáciu nákladov na zber vedľajších produktov výroby vína. Uvedená suma sa prevedie z liehovaru k výrobcovi, ak príslušné náklady znáša výrobca.

5.  Lieh získaný pri podporovanej destilácii uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na priemyselné alebo energetické účely, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.Pododdiel 3

Procesné ustanovenia

Článok 53

Delegované právomoci

S cieľom zaistiť, aby podporné programy členských štátov v sektore vinohradníctva a vinárstva splnili svoje ciele a aby sa finančné prostriedky Únie využívali účinne a efektívne, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú:

a) pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom, ku ktorému Komisia obdrží podporné programy a zmeny podporných programov, a dátumom ich uplatniteľnosti;

b) pravidlá týkajúce sa obsahu podporných programov a výdavkov, administratívnych a personálnych nákladov a operácií, ktoré možno zahrnúť do podporných programov členských štátov, a možnosti vykonať platby prostredníctvom sprostredkovateľov v prípade podpory na poistenie úrody ustanovenej v článku 49 a podmienok pre takéto platby;

c) pravidlá týkajúce sa požiadavky zložiť zábezpeku, ak sa vypláca preddavok;

d) pravidlá týkajúce sa používania pojmov na účely tohto oddielu;

►C2  e) pravidlá týkajúce sa stanovenia stropu pre výdavky na opätovnú výsadbu vinohradov ◄ zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov v súlade s článkom 46 ods. 3 prvým pododsekom písm. c);

f) pravidlá týkajúce sa zabránenia dvojitému financovaniu medzi:

i) rôznymi operáciami v rámci podporného programu členského štátu v sektore vinohradníctva a vinárstva; a

ii) podporným programom členského štátu v sektore vinohradníctva a vinárstva a jeho programom na rozvoj vidieka alebo propagačným programom;

g) pravidlá, podľa ktorých výrobcovia majú stiahnuť vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie liehovarov;

h) pravidlá umožňujúce členským štátom stanoviť podmienky pre správne fungovanie podporných opatrení v rámci ich programov.

Článok 54

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia opatrenia týkajúce sa:

a) predkladania podporných programov, zodpovedajúceho finančného plánovania a revízie podporných programov;

b) postupov pre podávanie žiadostí, výber a platby;

c) predkladania, formy a obsahu správ a hodnotení týkajúcich sa podporných programov členských štátov;

d) stanovenia výšky pomoci na zelený zber a destiláciu vedľajších produktov zo strany členských štátov;

e) finančného riadenia a ustanovení týkajúcich sa uplatňovania podporných opatrení členskými štátmi;

f) postupov na skladanie zábezpeky a jej výšky v prípade, že sa vypláca preddavok.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Oddiel 5

Pomoc v sektore včelárstva

Článok 55

Vnútroštátne programy a financovanie

1.  S cieľom zlepšiť všeobecné podmienky výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh môžu členské štáty vypracovať vnútroštátne programy pre sektor včelárstva na obdobie troch rokov (ďalej len „včelárske programy“). Tieto programy sa vypracujú v spolupráci so zástupcami organizácií v oblasti včelárstva.

2.  Príspevok Únie na včelárske programy zodpovedá 50 % výdavkov, ktoré znášajú členské štáty pre dané programy, ako boli schválené v súlade s článkom 57 prvým odsekom písm. c).

3.  Aby boli členské štáty oprávnené na príspevok Únie ustanovený v odseku 2, vypracujú štúdiu o štruktúre výroby a uvádzania na trh v sektore včelárstva na svojom území.

4.  Do včelárskych programov možno zahrnúť tieto opatrenia:

a) technickú pomoc včelárom a včelárskym organizáciám;

b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze;

c) racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev;

d) opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu;

e) opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev v Únii,

f) spoluprácu so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov;

g) monitorovanie trhu;

h) zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu.

Článok 56

Delegované právomoci

1.  S cieľom zaistiť efektívne a účinné využívanie finančných prostriedkov Únie na včelárstvo je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

a) zabránenie dvojitému financovaniu medzi včelárskymi programami členských štátov a ich programami na rozvoj vidieka;

b) základ na pridelenie finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.

2.  S cieľom zabezpečiť, aby sa režim pomoci Únie prispôsobil najnovšiemu vývoju a aby boli opatrenia, na ktoré sa vzťahuje, efektívne pri zlepšovaní všeobecných podmienok výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa aktualizuje zoznam opatrení uvedených v článku 55 ods. 4, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov členských štátov, a to tak, že sa doplnia iné opatrenia alebo upravia uvedené opatrenia bez toho, aby sa ktorékoľvek z nich vypustilo. Táto aktualizácia zoznamu opatrení sa nedotýka vnútroštátnych programov prijatých pred nadobudnutím účinnosti delegovaného aktu.

Článok 57

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto oddielu, ktoré sa týkajú:

a) obsahu vnútroštátnych programov a štúdií, ktoré členské štáty vypracovali v oblasti štruktúry výroby a uvádzania na trh vo svojich sektoroch včelárstva;

b) postupu na prerozdelenie nepoužitých finančných prostriedkov;

c) schvaľovania včelárskych programov, ktoré členské štáty predkladajú, vrátane pridelenia finančného príspevku Únie jednotlivým zúčastneným členským štátom a maximálnej miery financovania zo strany členských štátov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Oddiel 6

Pomoc v sektore chmeľu

Článok 58

Pomoc pre organizácie výrobcov

1.  Únia poskytne organizáciám výrobcov v sektore chmeľu uznaným podľa článku 152 pomoc na financovanie plnenia cieľov uvedených v článku 152 ods. 1 písm. c) bodoch i), ii) alebo iii).

2.  Výška finančnej pomoci Únie organizáciám výrobcov podľa odseku 1 predstavuje pre Nemecko 2 277 000 EUR ročne.

Článok 59

Delegované právomoci

S cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc uvedená v článku 58 použila na financovanie plnenia cieľov uvedených v článku 152, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú:

a) žiadostí o pomoc vrátane pravidiel týkajúcich sa termínov a sprievodných dokumentov;

b) pravidlá o oprávnených chmeliarskych oblastiach a výpočet súm, ktoré sa majú vyplatiť každej organizácii výrobcov.

Článok 60

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto oddielu, ktoré sa týkajú platby pomoci.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.KAPITOLA III

Režim povolení na výsadbu viniča

Článok 61

Doba trvania

Režim povolení na výsadby viniča ustanovený v tejto kapitole sa uplatňuje od 1. januára 2016 do 31. decembra 2030. Komisia ho v polovici trvania preskúma s cieľom zhodnotiť jeho fungovanie a podľa potreby vypracuje návrhy.Oddiel 1

Riadenie režimu povolení na výsadbu viniča

Článok 62

Povolenia

1.  Vinič muštových odrôd klasifikovaných v súlade s článkom 81 ods. 2 sa môže vysádzať alebo opätovne vysádzať, len ak sa povolenie udelí v súlade s článkami 64, 66 a 68 podľa podmienok ustanovených v tejto kapitole.

2.  Členské štáty udeľujú povolenie uvedené v odseku 1 pre konkrétnu plochu vyjadrenú v hektároch, na základe podania žiadosti zo strany výrobcov, ktorí spĺňajú objektívne a nediskriminačné kritériá oprávnenosti. Takéto povolenie sa udeľuje bez toho, aby sa výrobcom účtovali poplatky.

3.  Povolenia uvedené v odseku 1 sú platné tri roky od dátumu udelenia. Výrobca, ktorý nevyužil udelené povolenie v priebehu doby jeho platnosti, podlieha administratívnym sankciám stanoveným v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

4.  Táto kapitola sa nevzťahuje na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely alebo podpníkové vinohrady, na plochy, z ktorej víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na vlastnú potrebu vinohradníka, ani na plochy, ktoré majú byť novo vysadené v dôsledku vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva.

Článok 63

Ochranný mechanizmus pre novú výsadbu

1.  Členské štáty každoročne poskytujú povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území, a to vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka.

2.  Členské štáty môžu:

a) na vnútroštátnej úrovni uplatniť percentuálny podiel, ktorý je nižší ako podiel stanovený v odseku 1;

b) obmedziť vydávanie povolení na regionálnej úrovni pre konkrétne oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným označením pôvodu, oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným zemepisným označením alebo oblasti bez zemepisného označenia.

3.  Akékoľvek z obmedzení uvedených v odseku 2 prispejú ku kontrolovanému nárastu výsadby viniča, stanovujú sa na úroveň vyššiu ako 0 % a sú zdôvodnené jedným alebo viacerými z týchto konkrétnych dôvodov:

a) potrebou predísť jasne preukázanému riziku nadmerných dodávok vinárskych výrobkov vo vzťahu k trhovým vyhliadkam pre tieto výrobky, pričom sa nesmie prekročiť úroveň potrebná na uspokojenie tejto potreby;

b) potrebou predísť jasne preukázanému riziku výrazného znehodnotenia chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.

4.  Členské štáty zverejňujú všetky rozhodnutia prijaté podľa odseku 2, pričom tieto rozhodnutia sú riadne odôvodnené. Členské štáty takéto rozhodnutia a odôvodnenia bezodkladne oznamujú Komisii.

Článok 64

Udeľovanie povolení na novú výsadbu

1.  Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti v danom roku, nie je väčšia ako plocha poskytnutá členským štátom, schvália sa všetky takéto žiadosti.

Členské štáty môžu na účely tohto článku uplatňovať jedno alebo viacero z týchto objektívnych a nediskriminačných kritérií oprávnenosti:

a) žiadateľ má poľnohospodársku plochu, ktorá nie je menšia ako plocha, na ktorú žiada povolenie;

b) žiadateľ má príslušné profesionálne zručnosti a spôsobilosti;

c) žiadosť nepredstavuje významné riziko zneužitia dobrého mena chráneného označenia pôvodu, čo sa predpokladá, ak verejné orgány nepreukážu existenciu takéhoto rizika;

d) v riadne odôvodnených prípadoch jedno alebo viacero kritérií uvedených v odseku 2 za predpokladu, že sa uplatňujú objektívnym a nediskriminačným spôsobom.

2.  Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti uvedené v odseku 1, je v danom roku väčšia ako plocha poskytnutá členským štátom, povolenia sa udeľujú podľa pomerného rozdelenia hektárov všetkým žiadateľom na základe plochy, na ktorú podali žiadosť o povolenie. Takéto udeľovanie povolení sa môže čiastočne alebo úplne vykonať podľa jedného alebo viacerých objektívnych a nediskriminačných prioritných kritérií:

a) výrobcovia, ktorí uskutočňujú výsadbu viniča po prvýkrát a ktorí vedú poľnohospodársky podnik (noví účastníci);

b) oblasti, v ktorých vinohrady prispievajú k ochrane životného prostredia;

c) plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci projektov sceľovania pozemkov;

d) oblasti, ktoré čelia prírodným alebo iným osobitným prekážkam;

e) udržateľnosť projektov rozvoja alebo opätovnej výsadby na základe hospodárskeho hodnotenia;

f) plochy, ktoré majú byť novo vysadené a ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku aj na regionálnej úrovni;

g) projekty s potenciálom zlepšenia kvality výrobkov so zemepisným označením;

h) plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci zväčšenia veľkosti malých a stredných poľnohospodárskych podnikov.

3.  Členské štáty zverejnia kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré uplatňujú a bezodkladne ich oznámia Komisii.

Článok 65

Úloha profesijných organizácií

Pri uplatňovaní článku 63 ods. 2 môže členský štát prihliadnuť na odporúčania, ktoré predložili profesijné organizácie pôsobiace v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v článkoch 152, 156 a 157 alebo zainteresované skupiny výrobcov uvedené v článku 95 alebo iné typy profesijných organizácií uznané na základe právnych predpisov daného členského štátu, a to za predpokladu, že týmto odporúčaniam predchádza dohoda uzavretá zástupcami príslušných strán v danej zemepisnej oblasti.

Odporúčania sa poskytujú na obdobie najviac troch rokov.

Článok 66

Opätovná výsadba

1.  Členské štáty automaticky udeľujú povolenie výrobcom, ktorí vyklčovali plochu vysadenú viničom od 1. januára 2016 a podali žiadosť. Takéto povolenie zodpovedá rovnakej ploche, ako bola vyklčovaná plocha tejto plodiny. Plochy, na ktoré sa vzťahujú tieto povolenia, sa na účely článku 63 nezapočítavajú.

2.  Členské štáty môžu povolenie uvedené v odseku 1 udeliť výrobcom, ktorí sa zaviažu vyklčovať plochu vysadenú viničom, ak sa príslušná plocha vyklčuje najneskôr do konca štvrtého roka od dátumu výsadby nového viniča.

3.  Povolenie uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na ten istý poľnohospodársky podnik, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie. Členské štáty môžu v oblastiach oprávnených na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením obmedziť výsadbu na základe odporúčania profesijnej organizácie v súlade s článkom 65 na odrodu viniča, ktoré zodpovedá rovnakej špecifikácii odrody s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako mala vyklčovaná plocha.

4.  Tento článok sa neuplatňuje v prípade, že sa vyklčuje neoprávnená výsadba.

Článok 67

Pravidlo de minimis

1.  Režim povolení na výsadbu viniča ustanovený v tejto kapitole sa neuplatňuje v členských štátoch, v ktorých sa k 31. decembru 2007 neuplatňoval prechodný režim práv na výsadbu ustanovený v časti II hlave I kapitole III oddiele IVa pododdiele II nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.  Členské štáty, v ktorých sa režim uvedený v odseku 1 k 31. decembru 2007 uplatňoval a v prípade ktorých plochy, na ktorých je v súčasnosti vysadený vinič, nepresahujú 10 000 hektárov, sa môžu rozhodnúť režim povolení na výsadbu viniča ustanovený v tejto kapitole neuplatňovať.

Článok 68

Prechodné ustanovenia

1.  Práva na výsadbu udelené výrobcom v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa môžu od 1. januára 2016 zmeniť na povolenia podľa tejto kapitoly.

Takáto zmena sa uskutočňuje na základe žiadosti, ktorú predkladajú títo výrobcovia pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie predkladali do 31. decembra 2020.

2.  Povolenia udelené podľa odseku 1 majú rovnakú dobu platnosti ako práva na výsadbu uvedené v odseku 1. Ak sa tieto povolenia nevyužijú, stratia platnosť najneskôr 31. decembra 2018, alebo ak členské štáty prijali rozhodnutie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, najneskôr do 31. decembra 2023.

3.  Plochy, na ktoré sa vzťahujú povolenia udelené podľa odseku 1, sa na účely článku 63 nezapočítavajú.

Článok 69

Delegované právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) podmienok uplatnenia výnimky uvedenej v článku 62 ods. 4;

b) pravidiel pre kritériá uvedené v článku 64 ods. 1 a 2;

c) doplnenia kritérií k už uvedeným kritériám v článku 64 ods. 1 a 2;

d) súbežnej existencie viničov, ktoré sa výrobca zaviazal vyklčovať, a novo vysadených viničov podľa článku 66 ods. 2;

e) dôvodov pre rozhodnutia členských štátov podľa článku 66 ods. 3.

Článok 70

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia týkajúce sa:

a) postupov udeľovania povolení;

b) záznamov, ktoré majú viesť členské štáty, a oznámení, ktoré sa majú zasielať Komisii.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Oddiel 2

▼C2

Kontrola režimu povolení na výsadbu viniča

▼B

Článok 71

Neoprávnená výsadba

1.  Výrobcovia na vlastné náklady vyklčujú plochy vysadené viničom bez povolenia.

2.  Ak výrobcovia nevykonajú vyklčovanie do štyroch mesiacov od dátumu, kedy boli informovaní o nezrovnalosti, vyklčovanie takejto neoprávnenej výsadby zabezpečia členské štáty, a to do dvoch rokov po uplynutí tejto štvormesačnej lehoty. Príslušné náklady sa vyúčtujú dotknutým výrobcom.

3.  Členské štáty každoročne Komisii do 1. marca oznámia celkovú plochu, na ktorej sa zistila výsadba viniča bez povolenia po 1. januári 2016, ako aj plochy vyklčované podľa odsekov 1 a 2.

4.  Výrobca, ktorý nesplnil povinnosť stanovenú v odseku 1 tohto článku, podlieha sankciám, ktoré sa mu uložia v súlade s článkom 64 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

5.  Plochy vysadené viničom bez povolenia nie sú predmetom žiadnych vnútroštátnych podporných opatrení ani podporných opatrení zo strany Únie.

Článok 72

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia nevyhnutné opatrenia, ktorými sa stanovujú podrobnosti oznamovacích povinností, ktoré majú členské štáty dodržať, vrátane možného zníženia rozpočtových prahov stanovených v prílohe VI v prípade nesplnenia týchto povinností.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.HLAVA II

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA UVÁDZANIA VÝROBKOV NA TRH A ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOVKAPITOLA I

Pravidlá týkajúce sa uvádzania výrobkov na trhOddiel 1

Obchodné normyPododdiel 1

Úvodné ustanovenia

Článok 73

Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, a s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy, a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa obchodných noriem. Tieto pravidlá sa rozdeľujú na povinné pravidlá a nepovinné vyhradené výrazy pre poľnohospodárske výrobky.Pododdiel 2

Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov

Článok 74

Všeobecná zásada

Výrobky, pre ktoré boli v súlade s týmto oddielom ustanovené obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov, sa v Únii môžu uvádzať na trh, len ak vyhovujú týmto normám.

Článok 75

Stanovenie a obsah noriem

1.  Obchodné normy sa môžu vzťahovať na jeden alebo viacero z týchto sektorov a výrobkov:

a) olivový olej a stolové olivy;

b) ovocie a zelenina;

c) výrobky spracované z ovocia a zeleniny;

d) banány;

e) živé rastliny;

f) vajcia;

g) hydinové mäso;

h) roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu;

i) chmeľ.

2.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 4 tohto článku, na trh, ako aj ich kvalitu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vo všetkých fázach uvádzania na trh, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem s cieľom prispôsobiť sa neustále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok pre inováciu výrobkov.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 ( 27 ), sa obchodné normy uvedené v odseku 1 môžu vzťahovať na jednu alebo viacero z týchto požiadaviek stanovených podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov, a to na základe vlastností každého sektora, potreby regulovať uvádzanie výrobkov na trh a podmienok stanovených v odseku 5 tohto článku:

a) vymedzenia technických pojmov, označenie a obchodné názvy pre iné sektory ako tie, ktoré sú stanovené v článku 78;

b) klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;

c) druh, odroda rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;

d) obchodná úprava, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, rok zberu a používanie osobitných pojmov bez toho, aby boli dotknuté články 92 až 123;

e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, vlastnosti výrobku a percento obsahu vody;

f) špecifické látky používané pri výrobe alebo zložky vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;

g) typ poľnohospodárskej výroby a spôsob výroby vrátane enologických postupov a pokročilé systémy udržateľnej výroby;

h) kupáž muštov a vín vrátane ich vymedzení, sceľovanie a jeho obmedzenie;

i) frekvencia zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania, spôsob a teplota uchovávania, skladovanie a doprava;

j) miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu okrem hydinového mäsa a roztierateľných tukov;

k) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a postupov;

l) osobitné použitie;

m) podmienky, ktorými sa riadi nakladanie s výrobkami, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa odseku 1 alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 78, ako aj nakladanie s vedľajšími produktmi.

4.  Okrem odseku 1 sa obchodné normy môžu vzťahovať na sektor vinohradníctva a vinárstva. Písmená f), g), h), k) a m) odseku 3 sa uplatňujú na daný sektor.

5.  Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté články 84 až 88 a príloha IX, pričom sa berie ohľad na:

a) osobitosti dotknutého výrobku;

b) potrebu zabezpečiť podmienky na uľahčenie uvádzania výrobkov na trh;

c) záujem výrobcov informovať o vlastnostiach výrobkov a poľnohospodárskej výroby, ako aj záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni po uskutočnení hodnotenia, a to predovšetkým nákladov a administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov a prínosov pre výrobcov a konečných spotrebiteľov;

d) dostupné metódy na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;

e) štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie;

f) potrebu zachovať prirodzené a základné vlastnosti výrobkov a zabrániť podstatnej zmene v zložení príslušného výrobku.

6.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť kvalitu a hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam sektorov v odseku 1. Takéto delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov, a budú predmetom správy Komisie určenej Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej sa zhodnotia predovšetkým potreby spotrebiteľov, náklady a administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov vrátane vplyvu na vnútorný trh a medzinárodný trh, a prínosy pre výrobcov a konečných spotrebiteľov.

Článok 76

Ďalšie požiadavky na uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh

1.  Okrem toho, keď je to relevantné pre uplatniteľné obchodné normy uvedené v článku 75, výrobky sektora ovocia a zeleniny, ktoré sa majú spotrebiteľom predávať čerstvé, sa môžu uviesť na trh, iba ak majú vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu a len s označením krajiny pôvodu.

2.  Obchodné normy uvedené v odseku 1, ako aj akékoľvek obchodné normy, ktoré sa týkajú sektora ovocia a zeleniny a ktoré sú stanovené v súlade s týmto pododdielom, sa uplatňujú vo všetkých štádiách uvádzania na trh vrátane dovozu a vývozu a môžu sa vzťahovať na kvalitu, kategorizáciu, hmotnosť, veľkosť, balenie, obaly, skladovanie, prepravu, obchodnú úpravu a uvádzanie na trh.

3.  Držiteľ výrobkov sektora ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, nesmie tieto výrobky vystavovať, ponúkať na predaj ani dodávať či uvádzať na trh Únie inak, ako v súlade s týmito normami, a je za zabezpečenie takéhoto súladu zodpovedný.

4.  S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie požiadaviek ustanovené v odseku 1 tohto článku a zohľadniť určité špecifické situácie je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa osobitných odchýlok od tohto článku, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadne uplatňovanie.

Článok 77

Certifikácia chmeľu

1.  Okrem uplatniteľných obchodných noriem podliehajú výrobky sektora chmeľu, ktoré sa zozbierali alebo pripravili v rámci Únie, keď je to vhodné aj postupu certifikácie podľa tohto článku.

2.  Certifikáty sa môžu vydať iba na produkty, ktoré majú minimálne kvalitatívne charakteristiky primerané pre špecifické štádium uvedenia na trh. V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku s vyšším obsahom lupulínu, chmeľového výťažku a zmiešaných chmeľových výrobkov sa certifikát môže vydať iba vtedy, ak obsah alfa-kyseliny v týchto výrobkoch nie je nižší ako v chmeli, z ktorého sa pripravili.

3.  V certifikáte sa uvádza aspoň:

a) miesto (miesta) produkcie chmeľu;

b) rok (roky) zberu; a

c) odroda alebo odrody.

4.  Výrobky sektora chmeľu sa môžu uvádzať na trh alebo vyvážať iba s certifikátom vydaným v súlade s týmto článkom.

V prípade dovážaných výrobkov sektora chmeľu sa za ekvivalent certifikátu považuje potvrdenie podľa článku 190 ods. 2.

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými stanoví opatrenia odchylné od odseku 4 tohto článku:

a) s cieľom splniť obchodné požiadavky určitých tretích krajín; alebo

b) v prípade produktov určených na osobitné použitie.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku:

i) sa nedotýkajú riadneho uvádzania produktov, pre ktoré bol vydaný certifikát, na trh; a

ii) sú spojené so zárukami, ktorých cieľom je vyhnúť sa akejkoľvek zámene s týmito produktmi.

Článok 78

Vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov

1.  Okrem uplatniteľných obchodných noriem sa vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII uplatňujú, keď je to vhodné, na tieto sektory alebo výrobky:

a) hovädzie a teľacie mäso;

b) víno;

c) mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;

d) hydinové mäso;

e) vajcia;

f) roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu; a

g) olivový olej a stolové olivy.

2.  Vymedzenia pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VII sa v Únii môžu používať len pri uvádzaní výrobku na trh, ktorý vyhovuje zodpovedajúcim požiadavkám ustanoveným v uvedenej prílohe.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú úprav, odchýlok alebo výnimiek týkajúcich sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VII. Uvedené delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov.

4.  S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a členské štáty jasne a správne chápali vymedzenia pojmov a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú ich presného stanovenia a uplatňovania.

5.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a vývoj trhu s mliečnymi výrobkami je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa určia mliečne výrobky, pre ktoré sa uvádza druh zvieraťa, od ktorého mlieko pochádza, ak sa nejedná o hovädzí dobytok, a ktorými sa stanovia potrebné pravidlá.

Článok 79

Tolerancia

1.  S cieľom zohľadniť osobitosti každého výrobku alebo sektora, rôzne fázy uvádzania na trh, technické podmienky, akýkoľvek značný praktický problém, ako aj presnosť a opakovateľnosť analytických metód, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú tolerancie pre jednu alebo viacero osobitných noriem, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.

2.  Pri prijímaní aktov uvedených v odseku 1 Komisia zohľadní potrebu nemeniť základné vlastnosti výrobku a predchádzať zníženiu jeho kvality.

Článok 80

Enologické postupy a metódy analýzy

1.  V Únii sa pri výrobe a uchovávaní výrobkov uvedených v prílohe VIII časti II používajú len enologické postupy povolené v súlade s prílohou VIII a ustanovené v článku 75 ods. 3 písm. g) a článku 83 ods. 2 a ods. 3.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na:

a) hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú šťavu; a

b) hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na výrobu hroznovej šťavy.

Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, riadneho uchovávania alebo riadneho zrenia výrobku sa používajú len povolené enologické postupy.

Výrobky uvedené v prílohe VII časti II sa v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe VIII.

2.  Výrobky uvedené v prílohe VII časti II sa v Únii neuvádzajú na trh, ak:

a) prešli enologickými postupmi, ktoré v Únii nie sú povolené;

b) prešli enologickými postupmi, ktoré nie sú povolené na vnútroštátnej úrovni; alebo

c) nespĺňajú pravidlá ustanovené v prílohe VIII.

Vinárske výrobky, ktoré sú podľa prvého pododseku nepredajné, sa zničia. Odchylne od tohto pravidla môžu členské štáty povoliť využitie niektorých takýchto výrobkov, ktorých vlastnosti určia, v liehovaroch alebo octárňach alebo na priemyselné účely, pokiaľ sa toto povolenie nestane podnetom na výrobu vinárskych výrobkov prostredníctvom nepovolených enologických postupov.

3.  Komisia pri povoľovaní enologických postupov pre víno podľa článku 75 ods. 3 písm. g):

a) prihliada na enologické postupy a metódy analýzy, ktoré odporučila a uverejnila OIV, ako aj na výsledky pokusného využívania zatiaľ nepovolených enologických postupov;

b) zohľadňuje ochranu ľudského zdravia;

c) zohľadňuje možné riziko uvádzania spotrebiteľov do omylu vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobku a zodpovedajúce očakávania, pričom prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takých rizík;

d) dbá na to, aby si víno zachovalo svoje prirodzené a základné vlastnosti, aby nedošlo k zásadným zmenám v zložení daného výrobku;

e) zaistí prijateľnú minimálnu úroveň starostlivosti o životné prostredie;

f) dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce sa enologických postupov a pravidlá ustanovené v prílohe VIII.

4.  S cieľom zabezpečiť správne nakladanie s nepredajnými vinárskymi výrobkami je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú pravidiel pre vnútroštátne postupy uvedené v článku 80 ods. 2 druhého pododseku, a výnimiek z týchto pravidiel na stiahnutie alebo zničenie vinárskych výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky.

5.  Komisia v prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia metódy uvedené v článku 75 ods. 5 písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe VII časti II. Uvedené metódy sú založené na akýchkoľvek príslušných metódach, ktoré OIV odporučila a uverejnila, pokiaľ nie sú neúčinné alebo nevhodné z hľadiska cieľa, ktorý Únia sleduje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Kým sa takéto vykonávacie akty neprijmú, používajú sa metódy a pravidlá, ktoré povolil príslušný členský štát.

Článok 81

Muštové odrody

1.  Výrobky uvedené v prílohe VII časti II a vyrobené v Únii sa vyrábajú z muštových odrôd, ktoré možno klasifikovať v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.  S výhradou odseku 3 členské štáty klasifikujú muštové odrody, ktoré sa môžu na ich území vysádzať, presádzať alebo štepiť na účely výroby vína.

Členské štáty môžu klasifikovať len muštové odrody, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) dotknutá odroda patrí k druhu Vitis vinifera alebo vznikla krížením druhu Vitis vinifera a iného druhu rodu Vitis;

b) daná odroda nie je jednou z týchto odrôd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.

Ak sa niektorá muštová odroda vypustí z klasifikácie uvedenej v prvom pododseku, jej vyklčovanie sa uskutoční do 15 rokov od vypustenia.

3.  Členské štáty, ktorých výroba vína vypočítaná na základe priemernej výroby za posledných päť vinárskych rokov nepresahuje 50 000 hektolitrov na vinársky rok, sa oslobodzujú od povinnosti klasifikácie ustanovenej v odseku 2 prvom pododseku.

Aj v uvedených členských štátoch sa však môžu na účely výroby vína vysádzať, presádzať alebo štepiť len muštové odrody, ktoré sú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom.

4.  Odchylne od prvého a tretieho pododseku odseku 2 a druhého pododseku odseku 3 členské štáty na účely vedeckého výskumu a pokusov povolia vysádzanie, presádzanie alebo štepenie týchto muštových odrôd:

a) muštové odrody, ktoré nie sú klasifikované, v prípade členských štátov iných ako uvedených v odseku 3;

b) muštové odrody, ktoré nie sú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom, v prípade členských štátov uvedených v odseku 3.

5.  Plochy vysadené muštovými odrodami na účely výroby vína, ktoré sa vysadili v rozpore s odsekmi 2, 3 a 4, sa vyklčujú.

Takéto plochy sa však nemusia vyklčovať, ak je príslušná produkcia určená výhradne na vlastnú spotrebu vinárov.

Článok 82

Osobitné využitie vína, ktoré nezodpovedá kategóriám uvedeným v prílohe VII časti II

S výnimkou fľašovaného vína, pri ktorom možno dokázať, že sa do fliaš plnilo pred 1. septembrom 1971, sa víno, ktoré je vyrobené z muštových odrôd uvedených v klasifikácii vypracovanej v súlade s článkom 81 ods. 2 prvým pododsekom, ale ktoré nezodpovedá niektorej z kategórií ustanovených v prílohe VII časti II, využíva výhradne na vlastnú spotrebu jednotlivých vinárov, na výrobu vínneho octu alebo na destiláciu.

Článok 83

Vnútroštátne predpisy pre určité výrobky a sektory

1.  Bez ohľadu na článok 75 ods. 2 členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality posudzovali na základe kritérií vzťahujúcich sa najmä na používané suroviny, organoleptické vlastnosti výrobkov a ich fyzikálnu a mikrobiologickú stabilitu.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, aby výrobky ostatných členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v uvedených vnútroštátnych predpisoch, mohli nediskriminujúcim spôsobom používať označenia, ktorými sa uvádza, že uvedené kritériá boli splnené.

2.  Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať používanie určitých enologických postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá v prípade vín, ktoré sú povolené podľa práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich území, aby tak prispeli k zachovaniu základných vlastností vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako aj šumivých a likérových vín.

3.  Členské štáty môžu povoliť pokusné využívanie nepovolených enologických postupov.

4.  S cieľom zaistiť správne a transparentné uplatňovanie tohto článku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovia podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, ako aj podmienky držby, obehu a používania výrobkov získaných pokusnými postupmi uvedenými v odseku 3 tohto článku.

5.  Členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať doplňujúce vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje obchodná norma Únie, len ak sú tieto ustanovenia v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o zásadu voľného pohybu tovaru, a podliehajú smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES ( 28 ).Pododdiel 3

Nepovinné vyhradené výrazy

Článok 84

Všeobecné ustanovenie

Zavádza sa režim pre nepovinné vyhradené výrazy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov s cieľom uľahčiť výrobcom poľnohospodárskych výrobkov s vlastnosťami alebo charakteristickými znakmi, ktoré predstavujú pridanú hodnotu, sprostredkúvanie týchto vlastností alebo charakteristických znakov v rámci vnútorného trhu, a najmä podporiť a doplniť osobitné obchodné normy.

Tento pododdiel sa neuplatňuje na vinárske výrobky uvedené v článku 92 ods. 1.

Článok 85

Existujúce nepovinné vyhradené výrazy

1.  Zoznam nepovinných vyhradených výrazov, na ktoré sa tento režim vzťahuje k 20. decembra 2013, sa uvádza v prílohe IX a podmienky ich používania sa ustanovia v súlade s článkom 86 písm. a).

2.  Nepovinné vyhradené výrazy uvedené v odseku 1 tohto článku zostávajú naďalej účinné s výhradou akejkoľvek zmeny, kým sa na základe článku 86 nezrušia.

Článok 86

Rezervácia zmena a zrušenie nepovinných vyhradených výrazov

S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov, vývoj vedeckých a technických poznatkov, situáciu na trhu a vývoj obchodných noriem a medzinárodných noriem je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa:

a) rezervuje dodatočný nepovinný vyhradený výraz a ustanovia podmienky jeho používania;

b) menia podmienky používania nepovinného vyhradeného výrazu; alebo

c) ruší nepovinný vyhradený výraz.

Článok 87

Dodatočné nepovinné vyhradené výrazy

1.  Výraz sa môže stať dodatočným nepovinným vyhradeným výrazom, iba ak spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) výraz sa vzťahuje na vlastnosť výrobku alebo na poľnohospodársky či spracovateľský charakteristický znak a týka sa určitého sektora alebo výrobku;

b) jeho používanie umožňuje jasnejšie sprostredkovanie pridanej hodnoty výrobku prostredníctvom jeho osobitostí alebo poľnohospodárskeho či spracovateľského charakteristického znaku;

c) pri uvádzaní výrobku na trh je vlastnosť alebo charakteristický znak výrobku, ktoré sa uvádzajú v písm. a), identifikovateľný spotrebiteľmi vo viacerých členských štátoch;

d) podmienky a používanie výrazu sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES ( 29 ) alebo nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

Komisia pri zavádzaní dodatočného nepovinného vyhradeného výrazu zohľadní všetky relevantné medzinárodné normy a existujúce vyhradené výrazy pre dotknuté výrobky alebo sektory.

2.  S cieľom zohľadniť vlastnosti určitých sektorov, ako aj očakávania spotrebiteľov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví ďalšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na zavedenie dodatočného vyhradeného výrazu podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 88

Obmedzenia používania nepovinných vyhradených výrazov

1.  Nepovinný vyhradený výraz sa môže používať iba na opis výrobkov, ktoré spĺňajú príslušné podmienky používania.

2.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby označenie výrobkov nevyvolávalo zámenu s nepovinnými vyhradenými výrazmi.

3.  S cieľom zaručiť, aby výrobky opísané prostredníctvom nepovinných vyhradených výrazov spĺňali príslušné podmienky používania, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví ďalšie pravidlá na používanie nepovinných vyhradených výrazov.Pododdiel 4

Obchodné normy týkajúce sa dovozu a vývozu

Článok 89

Všeobecné ustanovenia

S cieľom zohľadniť osobitosti obchodovania medzi Úniou a určitými tretími krajinami a osobitného charakteru určitých poľnohospodárskych výrobkov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) podmienok, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za spĺňajúce rovnocenné obchodné normy ako sú normy Únie, a podmienok, za ktorých sa umožňuje odchýlenie od článku 74; a

b) pravidiel týkajúcich sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky, ktoré sa z Únie vyvážajú.

Článok 90

Osobitné ustanovenia pre dovoz vína

1.  Pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu a zemepisných označení, ako aj označovania vína ustanovené v tejto kapitole oddiele 2 a vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy uvedené v článku 78 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61 , 2009 69 a 2204 .

2.  Pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku sa vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré Únia povolila podľa tohto nariadenia, alebo sa pred udelením povolenia podľa článku 80 ods. 3 vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré odporučila a uverejnila OIV.

3.  Dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 podlieha predloženiu:

a) certifikátu potvrdzujúceho súlad s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku vystavil príslušný orgán uvedený v zozname, ktorý Komisia zverejní;

b) správy o analýze, ktorú vypracoval orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu výrobku, ak je výrobok určený na priamu ľudskú spotrebu.Pododdiel 5

Spoločné ustanovenia

Článok 91

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými:

►C2  a) zostaví zoznam mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v prílohe VII časti III bode 5 druhom odseku a roztierateľných tukov uvedených v prílohe VII časti VII bode I šiestom odseku písm. a) ◄ na základe orientačných zoznamov výrobkov, ktoré členské štáty na svojom území považujú za zodpovedajúce uvedeným ustanoveniam, a ktoré členské štáty zašlú Komisii;

b) ustanoví pravidlá vykonávania obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov;

c) ustanoví pravidlá, ktorými sa určí, či výrobky prešli procesom, ktorý je v rozpore s povolenými enologickými postupmi;

d) ustanoví pravidlá týkajúce sa metód analýzy na určenie vlastností výrobkov;

e) ustanoví pravidlá na stanovenie miery tolerancie;

f) ustanoví pravidlá na vykonávanie opatrení uvedených v článku 89;

g) ustanoví pravidlá pre identifikáciu a registráciu výrobcu a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých bol výrobok pripravený alebo spracovaný, postupy certifikácie a obchodné dokumenty, sprievodné dokumenty a záznamy, ktoré je potrebné viesť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.Oddiel 2

Označenia pôvodu, zemepisné označenia a tradičné pojmy v sektore vinohradníctva a vinárstvaPododdiel 1

Úvodné ustanovenia

Článok 92

Rozsah pôsobnosti

▼C2

1.  Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VII časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.

▼B

2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené na:

a) ochrane oprávnených záujmov spotrebiteľov a výrobcov;

b) zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu s dotknutými výrobkami; a

c) propagácii výroby kvalitných výrobkov, ako sa uvádzajú v tomto oddiele, pričom sa umožňuje uplatňovanie vnútroštátnych opatrení v oblasti politiky kvality.Pododdiel 2

Označenia pôvodu a zemepisné označenia

Článok 93

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „označenie pôvodu“ je názov oblasti, osobitného miesta alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 92 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:

i) kvalita a vlastnosti výrobku sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;

ii) hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, pochádza výlučne z tejto zemepisnej oblasti;

iii) výroba sa uskutočňuje v tejto zemepisnej oblasti; a

iv) výrobok sa získava z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera;

b) „zemepisné označenie“ je označenie odkazujúce na oblasť, osobitné miesto alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 92 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:

i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu;

ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;

iii) vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti; a

iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.

2.  Určité tradične používané názvy sú označením pôvodu, ak:

a) označujú víno;

b) odkazujú na zemepisný názov;

c) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv); a

d) prešli postupom udeľovania ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam, ktorý sa ustanovuje v tomto pododdiele.

3.  Označenia pôvodu a zemepisné označenia vrátane označení, ktoré sa vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na ochranu v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto pododdiele.

4.  Výroba uvedená v odseku 1 písm. a) bode iii) zahŕňa všetky príslušné operácie, od zberu hrozna až po ukončenie procesov výroby vína, s výnimkou akýchkoľvek procesov po výrobe.

5.  Na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) bodu ii) pochádza maximálne 15-percentný podiel hrozna, ktorý môže pochádzať z inej oblasti, ako je vymedzená oblasť, z členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa daná vymedzená oblasť nachádza.

Článok 94

Žiadosti o ochranu

1.  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení sú technické podklady, ktoré obsahujú:

a) názov, ktorý sa má chrániť;

b) meno a adresu žiadateľa;

c) špecifikáciu výrobku, ako sa uvádza v odseku 2; a

d) jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.

2.  Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby týkajúce sa označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Špecifikácia výrobku obsahuje aspoň:

a) názov, ktorý sa má chrániť;

b) opis vína alebo vín:

i) pokiaľ ide o označenie pôvodu, hlavné analytické a organoleptické vlastnosti;

ii) pokiaľ ide o zemepisné označenie, hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich organoleptických vlastností;

c) v prípade potreby osobitné enologické postupy použité pri výrobe vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby daného vína alebo vín;

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti;

e) maximálne hektárové výnosy;

f) označenie muštovej odrody alebo muštových odrôd, z ktorých sa víno alebo vína vyrába(-jú);

▼C2

g) údaje potvrdzujúce spojitosť uvedenú v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) alebo prípadne v článku 93 ods. 1 písm. b) bode i);

▼B

h) uplatniteľné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo ak tak ustanovia členské štáty, uplatniteľné požiadavky ustanovené organizáciou, ktorá riadi udeľovanie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, so zreteľom na skutočnosť, že takéto požiadavky sú objektívne, nediskriminačné a v súlade s právom Únie;

i) názov a adresu orgánov alebo subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku, a ich osobitné úlohy.

3.  Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.

Článok 95

Žiadatelia

1.  O ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia môže požiadať každá zainteresovaná skupina výrobcov alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch jednotlivý výrobca. K žiadosti sa môžu pripojiť ďalšie zainteresované strany.

2.  Výrobcovia môžu požiadať o ochranu len v prípade vín, ktoré vyrábajú.

3.  V prípade názvu, ktorý označuje cezhraničnú zemepisnú oblasť, alebo tradičného názvu spojeného s cezhraničnou zemepisnou oblasťou sa môže predložiť spoločná žiadosť.

Článok 96

Predbežný vnútroštátny postup

1.  Žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre vína s pôvodom v Únii sú predmetom predbežného vnútroštátneho postupu.

2.  Žiadosť o ochranu sa podáva v členskom štáte, z ktorého územia označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pochádza.

3.  Členský štát, v ktorom sa podáva žiadosť o ochranu, túto žiadosť preskúma, aby overil, či spĺňa podmienky ustanovené v tomto pododdiele.

Uvedený členský štát uplatňuje vnútroštátny postup, ktorým sa zabezpečí primerané uverejnenie žiadosti a stanoví aspoň dvojmesačné obdobie od jej uverejnenia, počas ktorého môže každá fyzická alebo právnická osoba s oprávneným záujmom a s bydliskom alebo so sídlom na jeho území vzniesť námietku proti navrhovanej ochrane tak, že v uvedenom členskom štáte predloží riadne odôvodnené vyhlásenie.

4.  Ak členský štát posudzujúci žiadosť usúdi, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky stanovené v tomto pododdiele alebo nie je v súlade s právom Únie, žiadosť zamietne.

5.  Ak členský štát posudzujúci žiadosť usúdi, že požiadavky sú splnené, uskutoční vnútroštátny postup, ktorým sa zaistí zodpovedajúce uverejnenie špecifikácie výrobku prinajmenšom na internete a postúpi žiadosť Komisii.

Článok 97

Preskúmanie zo strany Komisie

1.  Komisia zverejní dátum predloženia žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

2.  Komisia preskúma, či žiadosti o ochranu podľa článku 94 spĺňajú podmienky ustanovené v tomto pododdiele.

3.  Ak Komisia usúdi, že podmienky ustanovené v tomto pododdiele sú splnené, prijme vykonávacie akty týkajúce sa uverejnenia jednotného dokumentu uvedeného v článku 94 ods. 1 písm. d) a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa vykonalo počas predbežného vnútroštátneho postupu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

4.  Ak Komisia usúdi, že podmienky ustanovené v tomto pododdiele nie sú splnené, prijme vykonávacie akty, ktorými žiadosť zamietne.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 98

Námietkové konanie

Každý členský štát alebo tretia krajina alebo každá fyzická alebo právnická osoba s oprávneným záujmom a s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte okrem členského štátu, ktorý žiada o ochranu, alebo v tretej krajine, môže do dvoch mesiacov odo dňa uverejnenia jednotného dokumentu podľa článku 94 ods. 1 písm. d) podať námietku proti navrhovanej ochrane tak, že Komisii predloží náležite odôvodnené vyhlásenie týkajúce sa podmienok oprávnenosti ustanovených v tomto pododdiele.

Ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu s bydliskom alebo so sídlom v tretej krajine, takéto vyhlásenie sa predkladá buď priamo alebo prostredníctvom orgánov dotknutej tretej krajiny v lehote dvoch mesiacov uvedenej v prvom odseku.

Článok 99

Rozhodnutie o ochrane

Na základe informácií, ktoré má k dispozícii po skončení námietkového konania uvedeného v článku 98, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa udelí ochrana označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v tomto pododdiele a je v súlade s právom Únie, alebo prijme vykonávacie akty o zamietnutí žiadosti, ak uvedené podmienky nie sú splnené.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 100

Homonymá

1.  Názov, ktorý je predmetom podanej žiadosti a ktorý je homonymný alebo čiastočne homonymný s názvom už zapísaným v registri podľa tohto nariadenia, sa zapíše do registra s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a riziko zámeny.

Homonymný názov, ktorý vyvoláva u spotrebiteľa mylnú predstavu, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa nezapíše do registra, ani keď je názov presný, pokiaľ ide o skutočné územie, región alebo miesto pôvodu uvedených výrobkov.

Homonymný názov zapísaný v registri sa môže používať, iba ak je možné v praxi dostatočne rozlíšiť homonymum, ktoré sa do registra zapísalo dodatočne, od názvu, ktorý je už v registri zapísaný, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a vyhnúť sa tomu, aby sa spotrebiteľ uvádzal do omylu.

2.  Ak názov, ktorý je predmetom podanej žiadosti, je úplne homonymný alebo čiastočne homonymný so zemepisným označením, ktoré je podľa práva členských štátov chránené, odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis.

3.  Ak názov muštovej odrody obsahuje chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo z takéhoto označenia pozostáva, uvedený názov sa nepoužije na účely označovania poľnohospodárskych výrobkov.

S cieľom zohľadniť existujúce postupy označovania je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými ustanoví výnimky z uvedeného pravidla.

4.  Ochrana označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 93 tohto nariadenia, sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté chránené zemepisné označenia, ktoré sa uplatňujú na liehoviny podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ( 30 ).

Článok 101

Ďalšie dôvody na zamietnutie ochrany

1.  Názov, ktorý sa stal druhovým, nie je chránený ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Na účely tohto oddielu je „názov, ktorý sa stal druhovým“ názov vína, ktorý sa napriek tomu, že sa vzťahuje na miesto alebo oblasť, kde sa tento výrobok pôvodne vyrábal alebo uvádzal na trh, stal bežným názvom určitého vína v Únii.

S cieľom určiť, či sa názov stal alebo nestal druhovým, sa zohľadnia príslušné faktory, najmä:

a) existujúci stav v Únii, najmä v oblastiach spotreby;

b) príslušné právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právo.

2.  Názov sa nechráni ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ak by sa vzhľadom na povesť ochrannej známky a jej dobré meno mohol ochranou spotrebiteľ uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočnú identitu vína.

Článok 102

Vzťah k ochranným známkam

1.  Zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, ktoré nie je v súlade s dotknutou špecifikáciou výrobku, alebo na používanie ktorej sa vzťahuje článok 103 ods. 2 a ktoré sa týka výrobku patriaceho do jednej z kategórií uvedených v prílohe VII časti II sa:

a) zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky predloží Komisii po dátume predloženia žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia a ak sa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie následne chráni; alebo

b) zruší.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 101 ods. 2, sa ochranná známka uvedená v tomto článku odseku 1, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo zaužívaná v dobrej viere, ak je táto možnosť ustanovená v príslušnom práve na území Únie buď pred dátumom ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v krajine pôvodu alebo pred 1. januárom 1996, môže naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pod podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody na zrušenie alebo odvolanie tejto ochrannej známky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 ( 31 ) alebo podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 ( 32 ).

V takých prípadoch sa povoľuje používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia popri príslušných ochranných známkach.

Článok 103

Ochrana

1.  Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie môže používať akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý obchoduje s vínom vyrobeným v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.

2.  Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie ako aj víno používajúce tento chránený názov v súlade so špecifikáciou výrobku sú chránené pred:

a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním uvedeného chráneného názvu:

i) v prípade porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom; alebo

ii) ak sa takýmto používaním zneužíva dobré meno označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;

b) akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolaním mylnej predstavy, aj keď sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo služby alebo keď je chránený názov preložený, foneticky prepísaný alebo transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „s príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne;

c) akýmkoľvek iným nepravdivým alebo do omylu uvádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, na reklamných materiáloch alebo v dokumentoch týkajúcich sa dotknutého vinárskeho výrobku, ako aj balením výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať mylný dojem o jeho pôvode;

d) akýmkoľvek iným postupom, ktorým by sa spotrebiteľ mohol uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

3.  Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 101 ods. 1.

Článok 104

Register

Komisia zriadi a následne spravuje verejnosti prístupný elektronický register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín. Označenia pôvodu a zemepisné označenia vzťahujúce sa na výrobky z tretích krajín, ktoré sú v Únii chránené podľa medzinárodnej dohody, ktorej je Únia zmluvnou stranou, sa môžu zapísať do registra. Pokiaľ také názvy nie sú v uvedenej dohode špecificky uvedené ako chránené označenia pôvodu v zmysle tohto nariadenia, do registra sa zapíšu ako chránené zemepisné označenia.

Článok 105

Zmeny špecifikácií výrobkov

Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 95, môže požiadať o schválenie zmeny špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo upraviť vymedzenie zemepisnej oblasti uvedenej v článku 94 ods. 2 druhom pododseku písm. d). V žiadostiach sa opíšu a zdôvodnia požadované zmeny.

Článok 106

Zrušenie

Komisia môže z vlastného podnetu alebo na základe náležite odôvodnenej žiadosti členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak už nie je zaručený súlad s príslušnou špecifikáciou výrobku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 107

Existujúce chránené názvy vín

1.  Názvy vín, ktoré sa uvádzajú v článkoch 51 a 54 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 ( 33 ) a v článku 28 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 ( 34 ), sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 104 tohto nariadenia.

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia vykoná príslušný formálny úkon, ktorým z registra ustanoveného v článku 104 tohto nariadenia odstráni názvy vín, na ktoré sa uplatňuje článok 118s ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  Článok 106 sa neuplatňuje na existujúce chránené názvy vín uvedené v odseku 1 tohto článku.

Komisia môže do 31. decembra 2014 z vlastného podnetu prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana existujúcich chránených názvov vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 93.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

4.  V prípade Chorvátska sú názvy vín uverejnené Úradnom vestníku Európskej únie ( 35 ) chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou priaznivého výsledku námietkového konania. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 104.

Článok 108

Poplatky

Členské štáty môžu vyberať poplatky na pokrytie svojich nákladov vrátane tých, ktoré vznikli pri skúmaní žiadostí o ochranu, vyhlásení o námietkach, žiadostí o zmeny a žiadostí o zrušenie podľa tohto pododdielu.

Článok 109

Delegované právomoci

1.  S cieľom zohľadniť osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými stanoví:

a) ďalšie kritériá vymedzovania zemepisnej oblasti; a

b) obmedzenia a odchýlky týkajúce sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.  S cieľom zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa ustanovia podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť ďalšie požiadavky.

3.  S cieľom zaistiť ochranu oprávnených nárokov a záujmov výrobcov a hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú:

a) typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;

b) podmienok, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupov pri zmene, zrušení a premene chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení;

c) podmienok uplatniteľných na cezhraničné žiadosti;

d) podmienok pre žiadosti týkajúce sa zemepisných oblastí v tretej krajine;

e) dátumu, od ktorého sa ochrana alebo zmena ochrany uplatňujú;

f) podmienok súvisiacich so zmenami špecifikácií výrobkov.

4.  S cieľom zaistiť primeranú úroveň ochrany je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú obmedzení v súvislosti s chráneným názvom.

5.  S cieľom zaistiť, aby uplatňovaním tohto pododdielu neboli nadmerne dotknuté hospodárske subjekty ani príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy vín, ktorým sa poskytla ochrana pred 1. augustom 2009, alebo na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty ustanovujúce prechodné pravidlá v súvislosti s:

a) názvami vín, ktoré členské štáty uznávali ako označenia pôvodu alebo zemepisné označenia k 1. augustu 2009, a názvami vín, na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom;

b) vín uvedených na trh alebo označených pred určitým dátumom; a

c) zmien špecifikácií výrobkov.

Článok 110

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia týkajúce sa:

a) informácií, ktoré musí obsahovať špecifikácia výrobku, pokiaľ ide o prepojenie medzi zemepisnou oblasťou a konečným výrobkom;

b) zverejňovania rozhodnutí o ochrane alebo zamietnutí;

c) zriadenia a vedenia registra uvedeného v článku 104;

d) premeny z chráneného označenia pôvodu na chránené zemepisné označenie;

e) podávania cezhraničných žiadostí.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia, pokiaľ ide o postup týkajúci sa preskúmania žiadostí o ochranu alebo schválenie zmeny označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ako aj postup týkajúci sa žiadostí o námietku, zrušenie alebo premenu označenia a podávanie informácií súvisiacich s existujúcimi chránenými názvami vín, najmä pokiaľ ide o:

a) vzory dokumentov a formát zasielania;

b) lehoty;

c) podrobnosti týkajúce sa faktov, dôkazy a podklady, ktoré sa majú predložiť na podloženie žiadosti alebo požiadavky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 111

Iné vykonávacie právomoci

Ak sa námietka považuje za neprijateľnú, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa zamietne ako neprijateľná. Uvedený vykonávací akt sa prijme bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.Pododdiel 3

Tradičné pojmy

Článok 112

Vymedzenie pojmu

„Tradičný pojem“ je pojem, ktorý sa v členských štátoch tradične používa pri výrobkoch uvedených v článku 92 ods. 1 na označenie:

a) skutočnosti, že výrobok má chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva; alebo

b) spôsobu výroby alebo spôsobu zrenia, alebo kvality, farby, typu miesta alebo konkrétnej udalosti spojenej s históriou výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

Článok 113

Ochrana

1.  Chránený tradičný pojem sa môže používať len pri výrobku, ktorý sa vyrobil v súlade s vymedzením uvedeným v článku 112.

Tradičné pojmy sú chránené proti nezákonnému používaniu.

2.  Tradičné pojmy sa chránia len v jazyku a pre kategórie vinárskych výrobkov uvedených v žiadosti pred:

a) akýmkoľvek nesprávnym použitím chráneného pojmu, a to aj vtedy, ak je doplnený výrazom ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „s príchuťou“, „na spôsob“ a podobne;

b) akýmkoľvek iným nepravdivým alebo zavádzajúcim označením, čo sa týka povahy, charakteristík alebo základných vlastností výrobku, na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch s ním súvisiacich;

c) akýmkoľvek iným postupom, ktorý môže viesť k uvedeniu spotrebiteľa do omylu, najmä ak vyvoláva dojem, že víno spĺňa podmienky na použitie chráneného tradičného pojmu.

3.  Tradičné pojmy sa v Únii nestávajú druhovými.

Článok 114

Delegované právomoci

1.  S cieľom zaistiť primeranú úroveň ochrany je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa jazyka a spôsobu písania tradičného pojmu, ktorý sa má chrániť.

2.  S cieľom zaistiť ochranu oprávnených nárokov a záujmov výrobcov a hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa stanoví:

a) typ žiadateľov, ktorí môžu žiadať o ochranu tradičného pojmu;

b) podmienky platnosti žiadosti o ochranu tradičného pojmu;

c) dôvody na vznesenie námietky proti navrhovanému uznaniu tradičného pojmu;

d) rozsah ochrany, vzťah k obchodným známkam, chráneným tradičným pojmom, chráneným označeniam pôvodu alebo zemepisným označeniam, homonymám alebo určitým názvom muštových odrôd;

e) dôvody zrušenia tradičného pojmu;

f) dátum podávania žiadosti alebo návrhu na námietkové konanie alebo návrhu na konanie o zrušení;

g) postupy, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu tradičného pojmu vrátane preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a konaní o zrušení a zmene.

3.  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými stanoví podmienky, za ktorých sa tradičné pojmy môžu používať pri výrobkoch z tretích krajín, a ustanoví odchýlky od článku 112 a článku 113 ods. 2.

Článok 115

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví nevyhnutné opatrenia, pokiaľ ide o postup týkajúci sa preskúmania žiadostí o ochranu alebo schválenia úpravy tradičného pojmu, ako aj postup týkajúci sa žiadosti o námietku alebo zrušenie, najmä pokiaľ ide o:

a) vzory dokumentov a formát zasielania;

b) lehoty;

c) podrobností týkajúce sa faktov, dôkazy a podklady, ktoré sa majú predložiť na podloženie žiadosti alebo požiadavky;

d) podrobné pravidlá sprístupňovania tradičných pojmov verejnosti.

2.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa schváli alebo zamietne žiadosť o ochranu tradičného pojmu alebo požiadavka o úpravu chráneného pojmu alebo zrušenie ochrany tradičného pojmu.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa ustanovenia ochrany tradičných pojmov, v prípade ktorých bola žiadosť o ochranu prijatá, najmä tým, že ich zatriedi v súlade s článkom 112 a uverejní vymedzenie a/alebo podmienky používania.

4.  Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 116

Iné vykonávacie právomoci

Ak sa námietka považuje za neprijateľnú, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým ju zamietne ako neprijateľnú. Tento vykonávací akt sa prijme bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.Oddiel 3

Označovanie a obchodná úprava v sektore vinohradníctva a vinárstva

Článok 117

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu:

a) „označenie“ sú všetky slová, údaje, ochranné známky, obchodná značka, zobrazenie alebo symbol, ktoré sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, upozornení, etikete, krúžku alebo prstenci, ktoré sú k danému výrobku priložené alebo naň odkazujú;

b) „obchodná úprava“ je každá informácia, ktorá sa spotrebiteľovi poskytuje prostredníctvom balenia dotknutého výrobku vrátane formy a typu fliaš.

Článok 118

Uplatniteľnosť horizontálnych pravidiel

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, na označovanie a obchodnú úpravu sa uplatňuje smernica Rady 89/396/EHS ( 36 ), smernica 2000/13/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES ( 37 ), smernica 2008/95/ES a nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.

Označenie výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16 nemožno doplniť o iné údaje, než sú údaje stanovené v tomto nariadení, ak tieto údaje nespĺňajú požiadavky smernice 2000/13/ES alebo nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.

Článok 119

Povinné údaje

1.  Označenie a obchodná úprava výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii alebo sú určené na vývoz, obsahujú tieto povinné údaje:

a) označenie kategórie vinárskeho výrobku v súlade s prílohou VII časťou II;

b) v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením:

i) pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“; a

ii) názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

c) skutočný obsah alkoholu v objemových percentách;

d) údaj o proveniencii;

e) údaj o fľašovateľovi alebo v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína meno/názov výrobcu alebo predajcu;

f) v prípade dovážaných vín údaj o dovozcovi; a

g) v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína údaj o cukornatosti.

2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) sa odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku môže vynechať v prípade vín, na ktorých etikete sa nachádza názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.

3.  Odchylne od odseku 1 písm. b) sa odkaz na pojmy „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ môže vynechať v týchto prípadoch:

a) ak sa na etikete uvádza tradičný pojem v súlade s článkom 112 písm. a) v súlade so špecifikáciou výrobku uvedenou v článku 94 ods. 2;

b) za výnimočných a riadne opodstatnených okolností, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 227 s cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní.

Článok 120

Nepovinné údaje

1.  Označenie a obchodná úprava výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16 môžu obsahovať najmä tieto nepovinné údaje:

a) ročník;

b) názov jednej alebo viacerých muštových odrôd;

c) v prípade iných vín, ako sú vína uvedené v článku 119 ods. 1 písm. g), údaje o cukornatosti;

d) v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením tradičné pojmy v súlade s článkom 112 ods. 1 písm. b);

e) symbol Únie pre chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie;

f) pojmy odkazujúce na určité spôsoby výroby;

g) v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením názov inej zemepisnej jednotky, ktorá je menšia alebo väčšia ako oblasť zodpovedajúca označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 100 ods. 3, pokiaľ ide o používanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku v súvislosti s vínami bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia:

a) členské štáty zavedú zákony, iné právne predpisy alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie postupov certifikácie, schvaľovania a overovania, ktorými sa zaručí pravdivosť príslušných informácií;

b) členské štáty môžu na základe nediskriminačných a objektívnych kritérií a s náležitým zreteľom na spravodlivú hospodársku súťaž vypracovať pre víno vyrobené z muštových odrôd vyskytujúcich sa na ich území zoznamy vylúčených muštových odrôd, najmä ak:

i) existuje riziko, že spotrebitelia si pomýlia skutočný pôvod vína vzhľadom na skutočnosť, že daná muštová odroda je neoddeliteľnou súčasťou existujúceho chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

ii) by kontroly neboli nákladovo efektívne vzhľadom na skutočnosť, že príslušná muštová odroda predstavuje veľmi malú časť vinohradov členského štátu;

c) v prípade zmesí vín z rôznych členských štátov sa muštová odroda nebude označovať, pokiaľ sa dotknuté členské štáty nedohodnú inak a nezabezpečia uskutočniteľnosť príslušných postupov certifikácie, schvaľovania a overovania.

Článok 121

Jazyky

1.  Ak sú povinné a nepovinné údaje uvedené v článkoch 119 a 120 vyjadrené slovne, sú uvedené v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Únie.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 sa názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo tradičný pojem podľa článku 112 písm. b) uvádza na etikete v jazyku alebo jazykoch, pri ktorých sa uplatňuje ochrana. V prípade chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo osobitného vnútroštátneho označenia, ktoré sa nepíšu latinkou, sa názov môže takisto uvádzať v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Únie.

Článok 122

Delegované právomoci

1.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) obchodnej úpravy a používania iných údajov týkajúcich sa označovania ako tých, ktoré sú ustanovené v tomto oddiele;

b) povinných údajov, pokiaľ ide o:

i) pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie povinných údajov a podmienky ich používania;

ii) pojmy odkazujúce na podnik a podmienky ich používania;

iii) ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa povinných údajov;

iv) ustanovenia, ktorými sa umožňujú ďalšie odchýlky okrem odchýlok uvedených v článku 119 ods. 2, pokiaľ ide o vynechanie odkazu na kategóriu vinárskeho výrobku; a

v) ustanovenia o používaní jazykov;

c) nepovinných údajov, pokiaľ ide o:

i) pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie nepovinných údajov, a podmienky ich používania;

ii) ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa nepovinných údajov;

d) obchodnej úpravy, pokiaľ ide o:

i) podmienky používania určitých tvarov fliaš a zoznamu určitých osobitných tvarov fliaš;

ii) podmienky používania fliaš a uzáverov typických pre „šumivé víno“;

iii) ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa obchodnej úpravy;

iv) ustanovenia o používaní jazykov.

2.  S cieľom zaistiť ochranu oprávnených záujmov hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa pravidiel dočasného označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo so zemepisným označením, ak dané označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky.

3.  S cieľom zaistiť, aby neboli dotknuté hospodárske subjekty, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú prechodných ustanovení týkajúcich sa vína uvedeného na trh a označeného v súlade s príslušnými pravidlami, ktoré sa uplatňovali pred 1. augustom 2009.

4.  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa odchýlok od tohto oddielu, pokiaľ ide o výrobky určené na vývoz, ak si to vyžaduje právo dotknutej tretej krajiny.

Článok 123

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia týkajúce sa postupov a technických kritérií uplatniteľných na tento oddiel vrátane opatrení potrebných v súvislosti s postupmi certifikácie, schvaľovania a overovania uplatniteľnými na vína bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.KAPITOLA II

Osobitné ustanovenia pre jednotlivé sektoryOddiel 1

Cukor

Článok 124

Doba trvania

S výhradou článkov 125 a 126 sa tento oddiel uplatňuje do konca hospodárskeho roka 2016/2017.Pododdiel 1

Osobitné opatrenia

Článok 125

Dohody v sektore cukru

1.  Podmienky nákupu cukrovej repy a cukrovej trstiny vrátane dodávateľských zmlúv podpísaných pred vysiatím sa riadia písomnými dohodami v rámci odvetvia uzavretými medzi pestovateľmi cukrovej repy a cukrovej trstiny v Únii alebo v ich mene organizáciami, ktorých sú títo pestovatelia členmi, na jednej strane a cukrovarníckymi podnikmi v Únii alebo v ich mene organizáciami, ktorých sú tieto podniky členmi, na strane druhej.

2.  Cukrovarnícke podniky oznamujú dohody v rámci odvetvia uvedené v prílohe II časti II oddiele A bode 6 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom vyrábajú cukor.

3.  Od 1. októbra 2017 zodpovedajú dohody v rámci odvetvia podmienkam nákupu stanoveným v prílohe X.

4.  S cieľom zohľadniť špecifické vlastnosti sektora cukru a vývoj v tomto sektore v období po ukončení výrobných kvót je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) aktualizácie pojmov uvedených v prílohe II časti II oddiele A;

b) aktualizácia podmienok nákupu cukrovej repy uvedených v prílohe X;

c) stanovenia ďalších pravidiel určovania hrubej hmotnosti, tary a obsahu cukru v cukrovej repe, ktorá sa podniku dodáva, a pravidiel týkajúcich sa rezkov cukrovej repy.

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku, a to aj pokiaľ ide o postupy, oznámenia a administratívnu pomoc v prípade dohôd v rámci odvetvia, ktoré sa vzťahujú na viac ako jeden členský štát. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 126

Oznamovanie cien na trhu s cukrom

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedie systém na oznamovanie trhových cien cukru vrátane režimu na zverejňovanie cenových úrovní pre trh s cukrom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Systém uvedený v prvom pododseku sa zakladá na informáciách poskytovaných podnikmi, ktoré vyrábajú biely cukor, alebo inými hospodárskymi subjektmi v cukrovarníckom odvetví. S týmito informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými.

Komisia zabezpečí, aby sa nezverejňovali konkrétne ceny alebo mená konkrétnych hospodárskych subjektov.Pododdiel 2

Požiadavky, ktoré sa na sektor cukru uplatňujú v období uvedenom v článku 124

Článok 127

Dodávateľské zmluvy

1.  Okrem požiadaviek stanovených v článku 125 ods. 1 dohody v rámci odvetvia zodpovedajú podmienkam nákupu stanoveným v prílohe XI.

2.  V dodávateľských zmluvách sa rozlišuje podľa toho, či sú množstvá cukru, ktoré treba vyrobiť z cukrovej repy:

a) kvótovaný cukor; alebo

b) cukor mimo kvóty.

3.  Každý cukrovarnícky podnik poskytne členskému štátu, v ktorom cukor vyrába, tieto informácie:

a) množstvo cukrovej repy uvedené v odseku 2 písm. a), na ktoré uzatvoril dodávateľské zmluvy pred vysiatím, a obsah cukru, z ktorej tieto zmluvy vychádzajú;

b) príslušný odhadovaný výnos.

Členské štáty môžu vyžadovať ďalšie informácie.

4.  Cukrovarnícke podniky, ktoré nepodpísali dodávateľské zmluvy pred vysiatím pri minimálnej cene kvótovanej cukrovej repy, ako je uvedené v článku 135, na množstvo cukrovej repy zodpovedajúce ich kvótovanému cukru upravené podľa potreby koeficientom pre preventívne stiahnutie z trhu stanoveným v súlade s článkom 130 ods. 2 pododsekom 1, sú povinné zaplatiť za všetku cukrovú repu aspoň minimálnu cenu za kvótovanú cukrovú repu, ktorú spracujú na cukor.

5.  S výhradou schválenia príslušným členským štátom sa dohody v rámci odvetvia môžu odchyľovať od odsekov 2, 3 a 4.

6.  Ak neexistujú žiadne dohody v rámci odvetvia, príslušný členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, zlučiteľné s týmto nariadením, na ochranu záujmov dotknutých strán.

Článok 128

Výrobný poplatok

1.  Výrobný poplatok sa ukladá podnikom vyrábajúcim cukor, izoglukózu a inulínový sirup, ktoré sú držiteľmi kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup, ako sa uvádza v článku 136 ods. 2.

2.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia výrobného poplatku za kvótovaný cukor, kvótovanú izoglukózu a kvótovaný inulínový sirup uvedený v odseku 1 prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 129

Výrobná náhrada

1.  Výrobnú náhradu možno priznať za výrobky sektora cukru uvedené v prílohe I časti III písm. b) až e), ak nadbytočný alebo dovezený cukor, nadbytočná izoglukóza alebo nadbytočný inulínový sirup nie sú na výrobu výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2 druhom pododseku písm. b) a c) dostupné za cenu zodpovedajúcu svetovej cene.

2.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia výrobnej náhrady uvedenej v odseku 1 prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 130

Stiahnutie cukru z trhu

1.  S cieľom zabrániť prudkým poklesom cien na vnútornom trhu a vyriešiť stav nadvýroby, ktorý vznikol na základe predbežného odhadu ponuky, a vzhľadom na záväzky Únie vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade so ZFEÚ môže Komisia prijať vykonávacie akty o tom, že v danom hospodárskom roku sa z trhu stiahne množstvo cukru alebo izoglukózy vyrobené v rámci kvót, ktoré presahuje prahovú hodnotu vypočítanú podľa odseku 2.

2.  Prahová hodnota na stiahnutie z trhu uvedená v odseku 1 sa pre každý podnik, ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta vynásobením jeho kvóty koeficientom. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa na základe predpokladaného vývoja trhu určí uvedený koeficient na hospodársky rok najneskôr do 28. februára predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Komisia môže na základe aktualizovaného predpokladaného vývoja trhu do 31. októbra príslušného hospodárskeho roka prijať vykonávacie akty o tom, či koeficient upraví alebo v prípade, že koeficient nebol stanovený podľa prvého odseku, ho stanoví.

3.  Každý podnik, ktorému bola pridelená kvóta, skladuje na vlastné náklady cukor vyrobený v rámci kvóty nad prahovú hodnotu vypočítanú v súlade s odsekom 2 až do začiatku nasledujúceho hospodárskeho roka. Množstvá cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu stiahnuté z trhu počas hospodárskeho roka sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší hospodársky rok.

Odchylne od prvého pododseku môže Komisia vzhľadom na predpokladaný vývoj trhu s cukrom prijať vykonávacie akty pod podmienkou, že sa v danom, v nasledujúcom alebo v oboch hospodárskych rokoch všetok stiahnutý cukor, všetka izoglukóza alebo všetok inulínový sirup, alebo ich časť považuje za:

a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, ktoré sa môžu stať priemyselným cukrom, priemyselnou izoglukózou alebo priemyselným inulínovým sirupom; alebo

b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej časť možno vyhradiť na vývoz v súlade so záväzkami Únie, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade so ZFEÚ.

4.  Ak je ponuka cukru v Únii nedostatočná, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa umožní, aby sa určité množstvo stiahnutého cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu predalo na trhu Únie ešte pred uplynutím obdobia, na ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.

5.  Ak sa stiahnutý cukor považuje za prvú výrobu cukru v nasledujúcom hospodárskom roku, pestovateľom cukrovej repy sa zaplatí minimálna cena uvedeného hospodárskeho roka, ako je uvedené v článku 135.

Ak sa stiahnutý cukor stane priemyselným cukrom alebo sa vyvezie v súlade s ods. 3 druhým pododsekom písm. a) alebo b) tohto článku, požiadavky článku 135 na minimálnu cenu sa neuplatňujú.

Ak sa stiahnutý cukor predá na trhu Únie pred uplynutím obdobia stiahnutia z trhu podľa odseku 4 tohto článku, pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí minimálna cena prebiehajúceho hospodárskeho roka.

6.  Vykonávacie akty podľa tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 131

Dočasný mechanizmus riadenia trhu

1.  Počas obdobia uvedeného v článku 124 môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktoré ustanoví opatrenia potrebné na zabezpečenie dostatočnej ponuky cukru na trhu v Únii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Takýmito opatreniami sa môže pre potrebné množstvo a na potrebný čas upraviť výška cla splatného na dovezený surový cukor.

V kontexte mechanizmu súčasného riadenia trhu prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ opatrenia týkajúce sa stanovenia poplatku za nadbytočné množstvo.

2.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví príslušné množstvo cukru mimo kvóty a dovezeného surového cukru, ktoré možno uvoľniť na trh v Únii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 132

Delegované právomoci

S cieľom zohľadniť osobitosti sektora cukru a zabezpečiť riadne zohľadnenie záujmov všetkých strán a vzhľadom na potrebu zabrániť akýmkoľvek narušeniam trhu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) podmienok nákupu a dodávateľských zmlúv, ako sa uvádza v článku 127;

b) aktualizácie podmienok nákupu pre cukrovú repu uvedené v prílohe XI;

c) kritérií, ktoré majú cukrovarnícke podniky uplatňovať, keď predajcom cukrovej repy prideľujú množstvá cukrovej repy, na ktoré uzatvorili dodávateľské zmluvy pred vysiatím uvedené v článku 127 ods. 3.

Článok 133

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto pododdielu, ktoré sa týkajú postupov, obsahu a technických kritérií.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.Pododdiel 3

Systém regulácie výroby

Článok 134

Kvóty v sektore cukru

1.  Systém kvót sa uplatňuje na cukor, izoglukózu a inulínový sirup.

2.  Pokiaľ ide o systém kvót uvedený v odseku 1 tohto článku, ak výrobca prekročí príslušnú kvótu a nepoužije nadbytočné množstvo ustanovené v článku 139, za toto množstvo sa uloží poplatok za nadbytočné množstvo podľa podmienok stanovených v článkoch 139 až 142.

Článok 135

Minimálna cena cukrovej repy

Minimálnu cenu cukrovej repy stanoví Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 136

Prideľovanie kvót

1.  Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni sa stanovujú v prílohe XII.

2.  Členské štáty pridelia kvótu každému podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, má sídlo na ich území a bol schválený podľa článku 137.

Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá sa rovná kvóte, ktorá bola podniku pridelená pre hospodársky rok 2010/2011 podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  Keď sa kvóta prideľuje cukrovarníckemu podniku, ktorý má viac ako jednu výrobnú jednotku, členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za potrebné na riadne zohľadnenie záujmov pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Článok 137

Schválené podniky

1.  Členské štáty na žiadosť schvália podnik, ktorý vyrába cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, alebo podnik, ktorý spracúva tieto výrobky na výrobky uvedené na zozname v článku 140 ods. 2, pod podmienkou, že podnik:

a) dokáže svoje profesionálne výrobné kapacity;

b) súhlasí s poskytovaním všetkých informácií a s tým, že bude kontrolovaný v zmysle tohto nariadenia;

c) nepodlieha zadržaniu alebo odobratiu schválenia.

2.  Schválené podniky poskytnú členskému štátu, na území ktorého vykonávajú zber cukrovej repy, cukrovej trstiny alebo rafináciu, tieto informácie:

a) množstvá cukrovej repy alebo trstiny, na ktoré sa uzatvorila dodávateľská zmluva, ako aj príslušné odhady výnosov cukrovej repy alebo cukrovej trstiny a cukru na hektár;

b) údaje o predbežných a skutočných dodávkach cukrovej repy, cukrovej trstiny a surového cukru, ako aj o výrobe cukru a vyhlásenia o zásobách cukru;

c) množstvá predaného bieleho cukru a príslušné ceny a podmienky.

Článok 138

Prerozdelenie národných kvót a zníženie kvót

1.  Členský štát môže znížiť kvótu na cukor alebo izoglukózu pridelenú podniku so sídlom na jeho území až o 10 %. Členské štáty pri tom uplatňujú objektívne a nediskriminačné kritériá.

2.  Členské štáty môžu prevádzať kvóty medzi podnikmi v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe XIII, pričom zvážia záujmy každej z dotknutých strán, najmä pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny.

3.  Príslušný členský štát pridelí množstvá znížené podľa odsekov 1 a 2 jednému alebo viacerým podnikom na svojom území bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pridelené kvóty.

Článok 139

Výroba mimo kvóty

1.  Cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup vyrobené počas hospodárskeho roka nad kvótu uvedenú v článku 136 možno:

a) použiť na spracovanie určitých výrobkov, ako sa uvádza v článku 140;

b) preniesť do výrobnej kvóty na nasledujúci hospodársky rok v súlade s článkom 141;

c) použiť v osobitnom režime zásobovania pre najvzdialenejšie regióny v súlade s kapitolou III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 ( 38 );

d) vyviezť v rámci množstvového obmedzenia, ktoré Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov pri dodržaní záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade so ZFEÚ; alebo

e) uvoľniť na vnútorný trh v súlade s mechanizmom opísaným v článku 131 na účel prispôsobenia ponuky dopytu na základe predbežného odhadu ponuky.

Opatrenia uvedené v prvom odseku písm. e) tohto článku sa uplatňujú pred každou aktiváciou opatrení proti narušeniu trhu uvedených v článku 219 ods. 1.

Ostatné množstvá podliehajú poplatku za nadbytočné množstvo uvedenému v článku 142.

2.  Vykonávacie akty podľa tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 140

Priemyselný cukor

1.  Priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza alebo priemyselný inulínový sirup sa vyhradzujú na výrobu jedného z výrobkov uvedených v odseku 2, ak:

a) boli predmetom dodávateľskej zmluvy uzatvorenej pred koncom hospodárskeho roka medzi výrobcom a používateľom, ktorí boli obaja schválení podľa článku 137; a

b) boli užívateľovi dodané najneskôr 30. novembra nasledujúceho hospodárskeho roka.

2.  S cieľom zohľadniť technický vývoj je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa stanoví zoznam výrobkov, na výrobu ktorých sa môže použiť priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza alebo priemyselný inulínový sirup.

Zoznam zahŕňa najmä:

a) bioetanol, alkohol, rum, živé kvasinky a množstvá sirupov na natieranie a sirupov na spracovanie na „Rinse appelstroop“ (sirup ochutený kyslými jablkami);

b) určité priemyselné výrobky, ktoré neobsahujú cukor, ale pri výrobe ktorých sa používa cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup;

c) určité výrobky chemického alebo farmaceutického priemyslu, ktoré obsahujú cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup.

Článok 141

Prenesenie nadbytočného cukru

1.  Každý podnik môže rozhodnúť o prenesení celej svojej výroby alebo jej časti predstavujúcej nadbytok nad pridelenú kvótu na cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, pričom sa táto považuje za časť výroby nasledujúceho hospodárskeho roka. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, je toto rozhodnutie neodvolateľné.

2.  Podniky, ktoré prijmú rozhodnutie uvedené v odseku 1,:

a) to oznámia príslušnému členskému štátu pred dátumom, ktorý tento členský štát určí:

i) medzi 1. februárom a 31. augustom bežného hospodárskeho roka pre množstvo trstinového cukru, ktoré sa má preniesť;

▼C1

ii) medzi 1. februárom a 31. augustom bežného hospodárskeho roka pre množstvá repného cukru alebo inulínového sirupu, ktoré sa majú preniesť;

▼B

b) sa zaviažu skladovať tieto množstvá na svoje vlastné náklady až do konca bežného hospodárskeho roka.

3.  Ak bola celková výroba podniku v príslušnom hospodárskom roku nižšia ako odhad vykonaný pri prijatí rozhodnutia v súlade s odsekom 1, prenesené množstvo možno so spätnou platnosťou upraviť najneskôr do 31. októbra nasledujúceho hospodárskeho roka.

4.  Prenesené množstvá sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty pre nasledujúci hospodársky rok.

▼C2

5.  Cukor skladovaný počas hospodárskeho roka v súlade s týmto článkom nesmie byť predmetom iných skladovacích opatrení ustanovených v článkoch 17 alebo 130.

▼B

Článok 142

Poplatok za nadbytočné množstvo

1.  Poplatok za nadbytočné množstvo sa ukladá na množstvá:

a) nadbytočného cukru, nadbytočnej izoglukózy a nadbytočného inulínového sirupu, ktoré sa vyrobia počas ktoréhokoľvek hospodárskeho roka, okrem množstiev prenesených do výrobnej kvóty pre nasledujúci hospodársky rok a skladovaných v súlade s článkom 141 alebo množstiev uvedených v článku 139 ods. 1 prvom pododseku písm. c), d) a e);

b) priemyselného cukru, priemyselnej izoglukózy alebo priemyselného inulínového sirupu, pri ktorých sa do dátumu, ktorý stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov, nepreukázalo, že sa spracovali na jeden z výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2;

c) cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktoré boli stiahnuté z trhu podľa článku 130 a pri ktorých nie sú splnené povinnosti stanovené v článku 130 ods. 3.

Vykonávacie akty podľa prvého pododseku písm. b) sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia poplatku za nadbytočné množstvo uvedeného v odseku 1 prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 143

Delegované právomoci

1.  S cieľom zabezpečiť, aby podniky uvedené v článku 137 dodržiavali svoje povinnosti, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa udeľovania a odoberania schválení takýchto podnikov, ako aj kritériá pre administratívne sankcie.

2.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora cukru a zabezpečiť riadne zohľadnenie záujmov všetkých strán je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa významu pojmov pre fungovanie systému kvót, ako aj podmienky, ktorými sa riadi predaj do najvzdialenejších regiónov.

3.  S cieľom zabezpečiť, aby boli pestovatelia úzko zapojení do rozhodnutia preniesť určité množstvo výroby, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa prenosu cukru.

Článok 144

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Pokiaľ ide o podniky uvedené v článku 137, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá týkajúce sa:

a) žiadostí podnikov o schválenie záznamov, ktoré majú viesť schválené podniky, ako aj informácií, ktoré majú schválené podniky predkladať;

b) systému kontrol, ktoré majú členské štáty vykonávať v schválených podnikoch;

c) komunikácie členských štátov s Komisiou a so schválenými podnikmi;

d) dodávok surovín podnikom vrátane dodávateľských zmlúv a záznamov o dodávkach;

e) rovnocennosti v súvislosti s cukrom uvedeným v článku 139 ods. 1 prvom pododseku písm. a);

f) osobitného režimu zásobovania pre najvzdialenejšie regióny;

g) vývozov, ako sa uvádza v článku 139 ods. 1 prvom pododseku písm. d);

h) spolupráce členských štátov na zabezpečenie účinnej kontroly;

i) zmeny dátumov stanovených v článku 141 pre špecifické hospodárske roky;

j) stanovenia nadbytočného množstva, oznamovania a úhrady poplatku za nadbytočné množstvo podľa článku 142;

k) prijatia zoznamu rafinérií s celoročnou prevádzkou v zmysle prílohy II časti II oddielu B bodu 6.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.Oddiel 2

Víno

Článok 145

Vinohradnícky register a súpis výrobného potenciálu

1.  Členské štáty vedú vinohradnícky register, ktorý obsahuje aktuálne informácie o výrobnom potenciáli. Od 1. januára 2016 sa táto povinnosť vzťahuje iba vtedy, ak členské štáty uplatňujú režim povolení pre výsadbu viniča ako sa uvádza v hlave I kapitole III alebo vnútroštátny podporný program.

2.  Členské štáty, v ktorých celková plocha vysadená viničom muštových odrôd klasifikovaných v súlade s článkom 81 ods. 2 má rozlohu menšiu ako 500 hektárov, nepodliehajú do 31. decembra 2015 povinnosti ustanovenej v odseku 1 tohto článku.

3.  Členské štáty, ktoré vo svojich podporných programoch ustanovujú reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov v súlade s článkom 46, predložia Komisii každoročne do 1. marca aktualizovaný súpis svojho výrobného potenciálu vypracovaný na základe vinohradníckeho registra. Od 1. januára 2016 podrobnosti o oznámeniach Komisii, ktoré sa týkajú vinohradníckych oblastí, stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

4.  S cieľom uľahčiť monitorovanie a overovanie výrobného potenciálu členskými štátmi je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa obsahu vinohradníckeho registra a výnimky z povinnosti viesť tento register.

Článok 146

Príslušné vnútroštátne orgány pre sektor vinohradníctva a vinárstva

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa týkajú určenia príslušných vnútroštátnych orgánov, členské štáty určia jeden alebo viacero orgánov, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie súladu s pravidlami Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva. Predovšetkým členské štáty určia laboratóriá, ktoré môžu vykonávať oficiálne analýzy v sektore vinohradníctva a vinárstva. Určené laboratória spĺňajú všeobecné kritériá prevádzky testovacích laboratórií stanovených v norme ISO/IEC 17025.

2.  Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy orgánov a laboratórií uvedených v odseku 1. Komisia tieto informácie zverejní a pravidelne ich aktualizuje.

Článok 147

Sprievodné dokumenty a evidencia

1.  Výrobky sektora vinohradníctva a vinárstva sa do obehu v Únii uvádzajú s úradne schváleným sprievodným dokumentom.

2.  Fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny osôb, ktoré v rámci svojej obchodnej činnosti majú v držbe výrobky sektora vinohradníctva a vinárstva, najmä výrobcovia, fľašovatelia, spracovatelia a obchodníci vedú vstupnú a výstupnú evidenciu uvedených výrobkov.

3.  S cieľom uľahčiť prepravu vinárskych výrobkov a jej overovanie členskými štátmi je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

a) pravidlá týkajúce sa sprievodného dokumentu a jeho použitia;

b) podmienky, za ktorých sa sprievodný dokument má považovať za dokument potvrdzujúci chránené označenia pôvodu alebo zemepisné označenia;

c) povinnosť viesť evidenciu a jej použitie;

d) skutočnosť, kto je povinný viesť evidenciu, a výnimky z tejto povinnosti;

e) operácie, ktoré sa majú začleniť do evidencie.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví:

a) pravidlá týkajúce sa zloženia evidencií, výrobkov, ktoré má obsahovať, lehôt na zápisy do evidencie a uzatvorenia evidencie;

b) opatrenia, ktorými sa od členských štátov požaduje, aby určili maximálne prijateľné percento strát;

c) všeobecné a prechodné ustanovenia týkajúce sa vedenia evidencie;

d) pravidlá, ktorými sa určuje, ako dlho treba uchovávať sprievodné dokumenty a evidenciu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.Oddiel 3

Mlieko a mliečne výrobky

Článok 148

Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  Ak sa niektorý členský štát rozhodne, že každá dodávka surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi na jeho území musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo ak rozhodne, že prvonákupcovia musia dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodávke surového mlieka poľnohospodármi, takáto zmluva a/alebo takýto návrh na uzavretie zmluvy musí spĺňať podmienky stanovené v odseku 2.

V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných stredísk mlieka.

Na účely tohto článku je „zberné stredisko mlieka“ podnik, ktorý preváža surové mlieko od poľnohospodára alebo iného zberného strediska mlieka k spracovateľovi surového mlieka alebo inému zbernému stredisku mlieka, pričom sa vlastníctvo surového mlieka v každom prípade prevádza.

2.  Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odseku 1:

a) sa uzavrie pred dodávkou,

b) písomne a

c) zahŕňa najmä tieto náležitosti:

i) cenu za dodávku, ktorá:

 je nemenná a stanovená v zmluve, a/alebo

 sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodaný objem a kvalita alebo zloženie dodávaného surového mlieka;

ii) objem surového mlieka, ktorý sa môže dodať a/alebo sa musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;

iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže byť buď na určitý alebo na neurčitý čas s doložkou o ukončení;

iv) podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;

v) pravidlá zberu alebo dodania surového mlieka; a

vi) pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

3.  Odchylne od odseku 1 sa zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, že surové mlieko dodá prvovýrobca družstvu, ktorého členom je aj príslušný poľnohospodár, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia odseku 2 písm. a), b) a c).

4.  Príslušné strany rokujú bez obmedzenia o všetkých náležitostiach zmluvy o dodávke surového mlieka, ktorú uzatvorili poľnohospodári, zberné strediská mlieka alebo spracovatelia surového mlieka, vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).

Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo obe podmienky:

a) ak členský štát rozhodne, že písomná zmluva o dodávke surového mlieka je povinná v súlade s odsekom 1, môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi poľnohospodárom a prvonákupcom surového mlieka. Takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu;

b) ak členský štát rozhodne, že prvonákupca surového mlieka musí poľnohospodárovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.

Druhým pododsekom nie je dotknuté právo poľnohospodárov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).

5.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosti uvedené v tomto článku, informujú Komisiu o tom, ako ich uplatňujú.

6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 149

Zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  Organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná podľa článku 152 ods. 3, môže, pokiaľ ide o časť spoločnej výroby alebo celkovú spoločnú výrobu, rokovať v mene svojich členov – poľnohospodárov – o zmluvách o dodávke surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka alebo zbernému stredisku mlieka v zmysle článku 148 ods. 1 tretieho pododseku.

2.  Organizácia výrobcov môže uskutočniť rokovania:

a) či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prenos vlastníctva surového mlieka z poľnohospodárov na organizáciu výrobcov;

b) či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú produkciu niektorých alebo všetkých členov – poľnohospodárov;

c) ak v prípade konkrétnej organizácie výrobcov sú splnené všetky tieto podmienky:

i) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, neprekračuje 3,5 % celkovej výroby Únie;

ii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu; a

iii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, a ktoré sa dodáva v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu;

d) ak príslušní poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich mene; členské štáty sa však od tejto podmienky môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak poľnohospodári vlastnia dve rôzne výrobné jednotky nachádzajúce sa v odlišných zemepisných oblastiach;

e) ak sa na poľnohospodára nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, aby dodávky surového mlieka uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a

f) ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, kde vykonáva činnosť, objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú.

3.  Bez ohľadu na podmienky stanovené v odseku 2 písm. c) bodov ii) a iii,) organizácie výrobcov môžu rokovať podľa odseku 1, ak v prípade uvedenej organizácie výrobcov objem surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, a ktoré je vyrobené alebo dodávané v členskom štáte, ktorého celková ročná výroba surového mlieka je nižšia ako 500 000 ton, neprekračuje 45 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu.

4.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú združenia takýchto organizácií výrobcov.

5.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) a odseku 3 Komisia spôsobom, ktorý uzná za vhodný, uverejní objem výroby surového mlieka v Únii a členských štátoch, pričom použije najaktuálnejšie dostupné informácie.

6.  Odchylne od odseku 2 písm. c) a odseku 3 a aj keď sa prahové hodnoty, ktoré sú v nich stanovené, neprekročia, môže orgán hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že organizácia výrobcov by mala príslušné rokovania buď znovu otvoriť, alebo že tieto rokovania by sa vôbec konať nemali, ak to považuje za nevyhnutné na zamedzenie vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo na zamedzenie vážnemu poškodeniu malých a stredných podnikov, ktoré sú spracovateľmi surového mlieka, na svojom území.

Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch toto rozhodnutie prijme vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.

7.  Na účely tohto článku:

a) „vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 ( 39 );

b) „malý a stredný podnik“ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES.

8.  Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania v súlade s týmto článkom, informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 2 písm. f) a odseku 6.

Článok 150

Regulácia ponuky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením

1.  Členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov uznanej podľa článku 152 ods. 3, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 ods. 3 alebo skupiny hospodárskych subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie ponuky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode medzi stranami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Takáto dohoda sa uzatvára medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov mlieka alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny objemu surového mlieka použitého na výrobu syra uvedeného v odseku 1 tohto článku, a v prípade potreby najmenej dvoma tretinami výrobcov tohto syra, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto syra v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

3.  Na účely odseku 1, pokiaľ ide o syr s chráneným zemepisným označením, je zemepisná oblasť pôvodu surového mlieka, ako je uvedená v špecifikácii výrobku pre daný syr, rovnaká ako zemepisná oblasť uvedená v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 týkajúca sa tohto syra.

4.  Pravidlá uvedené v odseku 1:

a) sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky príslušného výrobku a ich cieľom je prispôsobenie ponuky tohto syra dopytu;

b) sa týkajú len príslušného výrobku;

c) sa môžu stanoviť za záväzné na najviac tri roky a po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti uvedenej v odseku 1;

d) nesmú narušiť obchodovanie s inými výrobkami, ako sú tie, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá;

e) sa nesmú vzťahovať na žiadne operácie po prvom uvedení príslušného syra na trh;

f) nesmú umožňovať pevné stanovenie cien, a to ani pokiaľ by ceny boli stanovené orientačne alebo ako odporúčané ceny;

g) nesmú viesť k tomu, že k dispozícii nebude nadmerný podiel príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;

h) nesmú vytvárať diskrimináciu, predstavovať prekážku pre nových účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať na malých výrobcov;

i) prispievajú k zachovaniu kvality a/alebo rozvoja príslušného výrobku;

j) nedotýkajú sa článku 149.

5.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v úradnej publikácii príslušného členského štátu.

6.  Členské štáty uskutočňujú kontroly s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 4 a v prípade, že príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky splnené neboli, zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.

7.  Členské štáty bezodkladne oznamujú Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich sa týchto pravidiel.

8.  Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, na základe ktorých bude požadovať, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatňovania postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.

Článok 151

Povinné nahlasovanie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú od 1. apríla 2015 príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvá surového mlieka, ktoré im boli každý mesiac dodané.

Na účely tohto článku a článku 148 je „prvonákupca“ podnik alebo skupina, ktoré nakupujú mlieko od výrobcov na účely:

a) zvozu, balenia, skladovania, chladenia alebo spracovania aj na základe zmluvy;

b) predaja jednému alebo viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo spracúvajú mlieko alebo iné mliečne výrobky.

Členské štáty oznamujú Komisii množstvo surového mlieka uvedeného v prvom pododseku.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví pravidlá pre obsah, formu a časový rozvrh týchto nahlasovaní a opatrení týkajúcich sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.KAPITOLA III

Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácieOddiel 1

Vymedzenie pojmov a uznávanie

Článok 152

Organizácie výrobcov

1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať organizácie výrobcov, ktoré:

a) tvoria a v súlade s článkom 153 ods. 2 kontrolujú výrobcovia v ktoromkoľvek zo špecifických sektorov uvedených v článku 1 ods. 2;

b) sa zriadili z podnetu výrobcov;

c) majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:

i) zaistenie plánovania výroby a jej prispôsobenie dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;

ii) koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh, a to aj prostredníctvom priameho uvádzania na trh;

iii) optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti v reakcii na normy v oblasti životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat a stabilizácia výrobných cien;

iv) vedenie výskumu a rozvojových iniciatív zameraných na udržateľné spôsoby výroby, inovatívne postupy, hospodársku konkurencieschopnosť a vývoj trhu;

v) podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní pestovateľských postupov a výrobných techník bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie a vyhovujúcich postupov a techník v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

vi) podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní výrobných noriem, zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne označenia kvality;

vii) nakladanie s vedľajšími produktmi a s odpadom najmä na účely ochrany kvality vody, pôdy a krajiny a zachovanie alebo podpora biodiverzity;

viii) prispievanie k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy;

ix) príprava iniciatív v oblasti propagácie a uvádzania na trh;

▼C2

x) riadenie vzájomných fondov uvedených v operačných programoch v sektore ovocia a zeleniny uvedených v článku 33 ods. 3 písm. d) tohto nariadenia a podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

▼B

xi) poskytovanie potrebnej technickej pomoci na využívanie budúcich trhov a poisťovacích systémov.

2.  Organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 môže byť naďalej uznaná, ak sa zapája do uvádzania iných výrobkov patriacich pod číselný znak KN ex  22 08 , ako sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluvám, pod podmienkou, že podiel takýchto výrobkov nepresiahne 49 % celkovej hodnoty predávanej produkcie danej organizácie výrobcov a že na takéto výrobky nedostávajú podporu Únie. Takéto výrobky sa pre organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny nezapočítavajú do výpočtu hodnoty predávanej výroby na účely článku 34 ods. 2.

3.  Odchylne od odseku 1 členské štáty uznajú organizácie výrobcov zložené z výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré:

a) sa zriadili z podnetu výrobcov;

b) majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať jeden alebo viac z týchto cieľov:

i) zaistenie plánovania výroby a jej prispôsobenie dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;

ii) koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh;

iii) optimalizácia výrobných nákladov a stabilizácia výrobných cien.

Článok 153

Stanovy organizácií výrobcov

1.  V stanovách organizácie výrobcov sa od vyrábajúcich členov predovšetkým žiada, aby:

▼C2

a) uplatňovali pravidlá, ktoré organizácie výrobcov prijali v oblasti nahlasovania výroby, uvádzania výrobkov na trh a ochrany životného prostredia;

▼B

b) boli členmi iba jednej organizácie výrobcov pre akýkoľvek výrobok, ktorý sa v danom podniku vyrába; členské štáty sa však od tejto podmienky môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak vyrábajúci členovia majú dve samostatné výrobné jednotky v odlišných zemepisných oblastiach;

c) poskytovali informácie, ktoré organizácia výrobcov požaduje na štatistické účely.

2.  V stanovách organizácie výrobcov sa tiež stanovia:

a) postupy na stanovenie, prijatie a zmenu pravidiel uvedených v odseku 1 písm. a);

▼C2

b) finančné príspevky členov potrebné na financovanie organizácie výrobcov;

▼B

c) pravidlá, ktoré vyrábajúcim členom umožnia demokraticky kontrolovať organizáciu a jej rozhodnutia;

d) sankcie za porušenie povinností podľa stanov, najmä za nezaplatenie finančných príspevkov, alebo pravidiel stanovených organizáciou výrobcov;

e) pravidlá pre prijatie nových členov, a najmä minimálnu dobu členstva, ktorá nemôže byť kratšia ako jeden rok;

f) účtovné a rozpočtové pravidlá potrebné na fungovanie organizácie.

3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

Článok 154

Uznávanie organizácií výrobcov

1.  Aby organizácia výrobcov, ktorá žiada o uznanie, mohla byť uznaná členským štátom, je uvedená organizácia výrobcov právnickou osobou alebo jasne vymedzenou častou právnickej osoby, ktorá:

a) spĺňa požiadavky stanovené v článku 152 ods. 1 písm. a), b) a c);

b) má minimálny počet členov a/alebo pokrýva minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby, ktorý stanoví príslušný členský štát, v oblasti, kde vykonáva svoju činnosť;

c) poskytuje dostatočné dôkazy o tom, že riadne vykonáva svoje činnosti, a to z hľadiska času aj efektívnosti, poskytovania ľudskej, materiálnej a technickej podpory svojim členom a podľa potreby koncentrácie ponuky;

d) má stanovy, ktoré sú v súlade s písmenami a), b) a c) tohto odseku.

2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 152.

3.  Organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré podmienky stanovené v odseku 1 nespĺňajú, môžu vykonávať svoje činnosti podľa vnútroštátneho práva do 1. januára 2015.

4.  Členské štáty:

a) do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; organizácia výrobcov podáva žiadosť v členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie;

b) v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané organizácie výrobcov spĺňajú ustanovenia tejto kapitoly;

c) v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám a združeniam príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 155

Zadávanie činností tretím stranám

Členské štáty môžu uznanej organizácii výrobcov alebo uznanému združeniu organizácií výrobcov v sektoroch, ktoré Komisia určí v súlade s článkom 173 ods. 1 písm. f), povoliť zadávať tretím stranám vrátane sesterských spoločností akékoľvek iné činnosti ako výroba, pod podmienkou, že daná organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov sú aj naďalej zodpovedné za zabezpečovanie výkonu zadávanej činnosti a za celkovú kontrolu riadenia a dohľad obchodných dojednaní o výkone danej činnosti.

Článok 156

Združenia organizácií výrobcov

1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať združenia organizácií výrobcov v konkrétnom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili z podnetu uznaných organizácií výrobcov.

S výhradou pravidiel prijatých podľa článku 173 môžu združenia organizácií výrobcov vykonávať ktorúkoľvek z činností alebo funkcií organizácií výrobcov.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty na základe žiadosti uznať združenie uznaných organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak sa príslušný členský štát domnieva, že združenie je schopné účinne vykonávať všetky činnosti uznanej organizácie výrobcov a spĺňa podmienky stanovené v článku 161 ods. 1.

Článok 157

Medziodvetvové organizácie

1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať medziodvetvové organizácie v akomkoľvek špecifickom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré:

a) združujú zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch a spojených aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského reťazca: ich spracovanie alebo obchodovanie s nimi vrátanie ich distribúcie;

b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;

c) s prihliadnutím na záujmy svojich členov a spotrebiteľov majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať predovšetkým jeden z týchto cieľov:

i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu, a to aj uverejňovaním agregovaných štatistických údajov o výrobných nákladoch, cenách podľa potreby vrátane cenových indexov, objemoch a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzavreté, a poskytovaním analýz možného budúceho vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;

ii) odhady výrobného potenciálu a zaznamenávanie verejných trhových cien;

iii) prispievanie k lepšej koordinácii uvádzania výrobkov na trh, najmä prostredníctvom výskumu a trhových štúdií;

iv) prieskum potenciálnych exportných trhov;

v) bez toho, aby boli dotknuté články 148 a 168, vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj poľnohospodárskych výrobkov nákupcom a/alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné podmienky a zamedziť narušeniu trhu;

vi) intenzívnejšie využívanie potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni odbytísk, a príprava iniciatív na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti a inovácie;

vii) poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na inováciu, racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v prípade potreby na spracovanie a uvádzanie na trh, so zameraním na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, vrátane osobitostí výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, a ochranu životného prostredia;

viii) hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov alebo prípravkov na ochranu rastlín, lepšie riadenie iných prípravkov, zabezpečenie kvality výrobkov a ochrany pôdy a vody, presadzovanie potravinovej bezpečnosti, najmä prostredníctvom vysledovateľnosti výrobkov, a zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;

ix) vývoj spôsobov a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a podľa potreby spracovania a uvádzania na trh;

x) prijímanie všetkých možných opatrení na udržanie, ochranu a presadzovanie ekologického poľnohospodárstva, označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;

xi) podpora a vykonávanie výskumu integrovanej udržateľnej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby;

xii) podpora zdravej a zodpovednej spotreby výrobkov na vnútornom trhu; a/alebo informovanie o škodlivých účinkoch spotreby v nebezpečnej miere;

xiii) presadzovanie spotreby výrobkov a/alebo poskytovanie informácií o nich na vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;

xiv) prispievanie k nakladaniu s vedľajšími produktmi a k znižovaniu odpadu a k nakladaniu s ním.

2.  V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty rozhodnúť na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, že podmienka v článku 158 ods. 1 písm. c) je splnená obmedzením počtu medziodvetvových organizácií na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak sa tak stanovuje vo vnútroštátnych pravidlách platných pred 1. januárom 2014, a keď to nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.

3.  Pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov, môžu členské štáty odchylne od odseku 1 uznať medziodvetvové organizácie, ktoré:

a) formálne požiadali o uznanie a združujú zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou surového mlieka a spojených aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského reťazca: spracovanie výrobkov sektora mlieka a mliečnych výrobkoch alebo obchodovanie s nimi vrátane ich distribúcie;

b) sa vytvorili z podnetu všetkých alebo niektorých zástupcov uvedených v písmene a);

c) vykonávajú jednu alebo viaceré z nasledujúcich činností v jednom alebo vo viacerých regiónoch Únie a zohľadňujú pri tom záujmy členov týchto medziodvetvových organizácií a záujmy spotrebiteľov:

i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu vrátane uverejňovania štatistických údajov o cenách, objemoch a trvaní zmlúv týkajúcich sa dodávok surového mlieka, ktoré už boli uzatvorené, a poskytovania analýzy možného budúceho vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

ii) pomoc pri zlepšení koordinácie spôsobu, akým sa výrobky sektora mlieka a mliečnych výrobkov umiestňujú na trh, najmä prostredníctvom výskumných a trhových štúdií;

iii) podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a poskytovanie informácií o nich na vnútornom i vonkajšom trhu;

iv) prieskum potenciálnych exportných trhov;

v) vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj surového mlieka nákupcom alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné podmienky a zamedziť narušeniu trhu;

vi) poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na prispôsobenie výroby na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku a ochranu životného prostredia;

vii) udržiavanie a rozvoj výrobného potenciálu sektora mlieka a mliečnych výrobkov okrem iného podporou inovácie a programov aplikovaného výskumu a vývoja s cieľom využiť plný potenciál mlieka a mliečnych výrobkov, najmä preto, aby sa vytvárali výrobky s pridanou hodnotou, ktoré budú príťažlivejšie pre spotrebiteľov;

viii) hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov, zlepšenie riadenia iných prípravkov, zvýšenie bezpečnosti potravín a zlepšenie zdravia zvierat;

ix) vývoj spôsobov a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a uvádzania na trh;

x) využívanie potenciálu ekologického poľnohospodárstva a ochrana a podpora takéhoto poľnohospodárstva, ako aj výroba výrobkov s označením pôvodu, označeniami kvality a zemepisnými označeniami; a

xi) presadzovanie integrovanej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby.

Článok 158

Uznávanie medziodvetvových organizácií

1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie, ktoré o takéto uznanie požiadajú, ak tieto organizácie:

a) spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157;

b) vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;

c) predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);

d) s výnimkou prípadov stanovených v článku 162 sa nezapájajú do výroby, spracovania alebo obchodovania.

2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157.

3.  Medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku nespĺňajú, môžu vykonávať svoje činnosti podľa vnútroštátneho práva do 1. januára 2015.

4.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie vo všetkých sektoroch, ktoré existovali pred 1. januárom 2014, či už boli uznané na základe žiadosti alebo vytvorené na základe právneho predpisu, aj keď nespĺňajú podmienku stanovenú v článku 157 ods. 1 písm. b) alebo v článku 157 ods. 3 písm. b).

5.  Ak členské štáty uznajú medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2,:

a) do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu uznajú; organizácia podáva žiadosť v členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie;

b) v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;

c) v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;

e) každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.Oddiel 2

Ďalšie pravidlá pre konkrétne sektory

Článok 159

Povinné uznávanie

Odchylne od článkov 152 až 158 členské štáty na základe žiadosti uznajú:

a) organizácie výrobcov v sektoroch:

i) sektor ovocia a zeleniny vzhľadom na jeden alebo viacero výrobkov tohto sektora a /alebo takýchto výrobkov určených výlučne na spracovanie;

ii) sektor olivového oleja a stolových olív;

iii) sektor priadky morušovej;

iv) sektor chmeľu;

b) medziodvetvové organizácie v sektore olivového oleja a stolových olív a v sektore tabaku.

Článok 160

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sledujú aspoň jeden z cieľov stanovených v článku 152 ods. 1 písm. c) bodoch i), ii) a iii).

V stanovách organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sa od vyrábajúcich členov žiada, aby svoju celú príslušnú výrobu uvádzali na trh prostredníctvom danej organizácie výrobcov.

Usudzuje sa, že organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny konajú v mene a v záujme svojich členov v hospodárskych záležitostiach v rámci svojich právomocí.

Článok 161

Uznávanie organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  Členské štáty uznávajú ako organizáciu výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov každú právnickú osobu alebo jasne vymedzenú súčasť právnickej osoby, ktorá o uznanie požiada, ak:

a) spĺňa požiadavky ustanovené v článku 152 ods. 3;

b) má minimálny počet členov a/alebo pokrýva minimálny objem predajnej výroby, ktorý stanoví príslušný členský štát, v oblasti, kde vykonáva svoju činnosť;

c) je dostatočne preukázané, že môže riadne vykonávať svoje činnosti tak z hľadiska času, ako aj z hľadiska efektívnosti a koncentrácii ponuky,

d) má stanovy, ktoré sú v súlade s písmenami a), b) a c) tohto odseku.

2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 152 ods. 3.

3.  Členské štáty:

a) do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;

b) v intervaloch, ktoré určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov dodržiavajú ustanovenia tejto kapitoly;

c) v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám a združeniam príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 162

Medziodvetvové organizácie v sektore olivového oleja a stolových olív a v sektore tabaku

V prípade medziodvetvových organizácií v sektore olivového oleja a stolových olív a v sektore tabaku môže konkrétne zameranie uvedené v článku 157 ods. 1 písm. c) tiež zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:

a) koncentrácia a koordinovanie ponuky a uvádzanie výrobkov členov na trh;

b) spoločné prispôsobenie výroby a spracovania požiadavkám trhu a zlepšenie výrobku;

c) presadzovanie racionalizácie a skvalitňovania výroby a spracovania.

Článok 163

Uznávanie medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak tieto organizácie:

a) spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157 ods. 3;

b) vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;

c) predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 3 písm. a);

d) samotné nie sú zapojené do výroby alebo spracovania výrobkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ani sa nezapájajú do obchodovania s nimi.

2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157 ods. 3.

3.  Ak členské štáty využijú možnosť uznať medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2:

a) do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;

b) v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;

c) v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) odoberú uznanie, ak:

i) už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;

ii) sa medziodvetvová organizácia podieľa na dohodách, rozhodnutiach a zosúladených postupoch uvedených v článku 210 ods. 4; takéto rozhodnutie o odobratí nemá vplyv na akékoľvek ďalšie sankcie ukladané podľa vnútroštátneho práva;

iii) medziodvetvová organizácia neplní oznamovaciu povinnosť uvedenú v článku 210 ods. 2 prvom pododseku písm. a);

e) každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.Oddiel 3

Rozšírenie pravidiel a povinné príspevky

Článok 164

Rozšírenie pravidiel

1.  V prípadoch, keď sa uznaná organizácia výrobcov, uznané združenie organizácií výrobcov alebo uznaná medziodvetvová organizácia pôsobiace v konkrétnej hospodárskej oblasti alebo hospodárskych oblastiach členského štátu považuje za reprezentatívnu pre výrobu daného výrobku, obchod s ním alebo jeho spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy, ktoré sa odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, budú počas obmedzeného obdobia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty, jednotlivcov alebo skupiny, ktoré pôsobia v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach a nie sú členmi tejto organizácie alebo združenia.

2.  Na účely tohto oddielu „hospodárska oblasť“ je zemepisné územie vytvorené z pripojených alebo susediacich výrobných regiónov, v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby a uvádzania na trh.

3.  Organizácia alebo združenie sa považuje za reprezentatívne, ak v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach členského štátu:

a) na ne pripadá nasledujúci objem výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania:

i) v prípade organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 %; alebo

ii) v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny; a

b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, na ne pripadá viac ako 50 % dotknutých výrobcov.

V prípade medziodvetvových organizácií, u ktorých určenie podielu objemu výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania spôsobuje praktické ťažkosti, však členský štát môže ustanoviť vnútroštátne pravidlá na určenie konkrétnej úrovne reprezentatívnosti uvedenej v prvom pododseku písm. a) bode ii).

V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie pravidiel na iné hospodárske subjekty vzťahuje na viac ako jednu hospodársku oblasť, organizácia alebo združenie preukáže minimálnu úroveň reprezentatívnosti vymedzenú v prvom pododseku pre každé odvetvie, ktoré zoskupuje, v každej z dotknutých hospodárskych oblastí.

4.  Pravidlá, v prípade ktorých je možné požiadať o rozšírenie na iné hospodárske subjekty ako je stanovené v odseku 1, majú jeden z týchto cieľov:

a) informovanie o výrobe a trhu;

b) prísnejšie výrobné pravidlá ako tie, ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie alebo vo vnútroštátnych pravidlách;

c) vypracovanie štandardných zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;

d) uvádzanie na trh;

e) ochrana životného prostredia;

f) opatrenia na propagáciu a využívanie potenciálu výrobkov;

g) opatrenia na ochranu ekologického poľnohospodárstva, ako aj označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;

h) výskum zameraný na ďalšie zhodnotenie výrobkov, najmä prostredníctvom nových spôsobov využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;

i) štúdie zamerané na zlepšenie kvality výrobkov;

j) výskum týkajúci sa predovšetkým spôsobov pestovania, ktoré umožňujú používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo veterinárnych prípravkov v menšom rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a ochranu alebo zlepšenie životného prostredia;

k) vymedzenie minimálnych kvalít a vymedzenie minimálnych noriem balenia a obchodnej úpravy;

l) používanie certifikovaného osiva a monitorovanie kvality výrobkov;

m) zdravie zvierat, rastlín alebo potravinová bezpečnosť;

n) nakladanie s vedľajšími produktmi.

Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody iným hospodárskym subjektom v príslušnom členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny z účinkov uvedených v článku 210 ods. 4 ani nie sú inak nezlučiteľné s platným právom Únie ani platnými vnútroštátnymi pravidlami.

5.  Rozšírenie pravidiel uvedených v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámi ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.

6.  Členské štáty oznámia Komisii o všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.

Článok 165

Finančné príspevky nečlenov

Ak sú pravidlá uznanej organizácie výrobcov, uznaného združenia organizácií výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa článku 164 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, môže členský štát, ktorý uznanie udelil, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú z uvedených činností úžitok, zaplatia organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v ktorom majú také príspevky pokryť náklady vznikajúce priamo v dôsledku vykonávania príslušných činností.Oddiel 4

Prispôsobenie ponuky

Článok 166

Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu

S cieľom podporiť činnosť organizácií uvedených v článkoch 152 až 163 zameranú na uľahčenie prispôsobovania ponuky požiadavkám trhu, s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení v sektoroch uvedených v článku 2 ods. 1, ktorými sa:

a) zlepšuje kvalita;

b) presadzuje lepšia organizácia výroby, spracovania a uvádzania na trh;

c) zjednodušuje zaznamenávanie vývoja trhových cien;

d) umožňuje vypracúvanie krátkodobých a dlhodobých predpovedí na základe používaných výrobných prostriedkov.

Článok 167

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizácie fungovania spoločného trhu s vínom

1.  S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu s vínom vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z ktorých sa toto víno vyrába, môžu producentské členské štáty ustanoviť pravidlá uvádzania na trh na účel regulácie ponuky, najmä prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové organizácie uznané podľa článkov 157 a 158.

Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným cieľom a:

a) nevzťahujú sa na žiadne operácie po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;

b) neumožňujú stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;

c) nevedú k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel úrody, ktorý by inak bol k dispozícii;

d) neumožňujú zamietnutie vydania vnútroštátnych certifikátov alebo certifikátov Únie potrebných na obeh vín a ich uvádzanie na trh, ak je takéto uvádzanie na trh v súlade s uvedenými pravidlami.

2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.

3.  Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.Oddiel 5

Systémy uzatvárania zmlúv

Článok 168

Zmluvné vzťahy

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 148, ktorý sa týka sektora mlieka a mliečnych výrobkov, a článok 125, ktorý sa týka sektora cukru, ak členský štát rozhodne, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky zo sektora uvedeného v článku 1 ods. 2, iného ako je sektor mlieka a mliečnych výrobkov a sektor cukru,:

a) že každá dodávka týchto výrobkov na jeho území, ktorú vykonáva výrobca spracovateľovi alebo distribútorovi, musí byť zaistené písomnou zmluvou medzi stranami; a/alebo

b) že prvonákupca musí dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodaní týchto poľnohospodárskych výrobkov výrobcom na jeho území,

takáto zmluva alebo takýto návrh zmluvy spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.

2.  V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento článok, od výrobcu spracovateľovi musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka dotknutého výrobku vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov.

Členské štáty zabezpečia, že ustanovenia, ktoré prijmú podľa tohto článku, nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu.

3.  V prípade opísanom v odseku 2 môžu členské štáty vytvoriť mediačný mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípadoch, keď neexistuje vzájomný súhlas na uzavretie takejto dohody, čím sa zaručia spravodlivé zmluvné vzťahy.

4.  Akákoľvek zmluva alebo návrh zmluvy uvedené v odseku 1:

a) sa uzavrie pred dodávkou;

b) sa uzavrie písomne; a

c) zahŕňa najmä tieto náležitosti:

i) cenu za dodávku, ktorá:

 je nemenná a stanovená v zmluve a/alebo

 sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodané množstvá a kvalita alebo zloženie dodaných poľnohospodárskych výrobkov;

ii) množstvo a kvalita dotknutého výrobku, ktorý sa môže a/alebo musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;

iii) doba trvania zmluvy, ktorá sa môže uzavrieť buď na dobu určitú alebo neurčitú s doložkou o ukončení zmluvy;

iv) podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;

v) opatrenia týkajúce sa zberu alebo dodávania poľnohospodárskych výrobkov; a

vi) pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

5.  Odchylne od odseku 1 sa zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, že výrobca dodá dotknutý výrobok nákupcovi, ktorým je družstvo, ktorého je príslušný výrobca členom, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia odseku 4 písm. a), b) a c).

6.  Strany rokujú bez obmedzenia o všetkých náležitostiach zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov, ktorú uzatvorili výrobcovia, zberné strediská, spracovatelia alebo distribútori, vrátane náležitostí uvedených v odseku 4 písm. c).

Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo obe tieto podmienky:

a) ak členský štát rozhodne, že písomné zmluvy o dodávke poľnohospodárskeho výrobku sú povinné v súlade s odsekom 1, môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi výrobcom a prvonákupcom poľnohospodárskeho výrobku. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu;

b) ak členský štát rozhodne, že prvonákupca poľnohospodárskeho výrobku musí výrobcovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.

Druhým pododsekom nie je dotknuté právo výrobcov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 4 písm. c).

7.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosť uvedenú v tomto článku, zabezpečia, že prijaté ustanovenia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu.

Členské štáty informujú Komisiu o tom, ako uplatňujú akékoľvek opatrenia, ktoré zaviedli podľa tohto článku.

8.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vykonávať v súlade s týmto článkom.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 169

Zmluvné rokovania v sektore olivového oleja

1.  Organizácia výrobcov v sektore olivového oleja, ktorá je uznaná podľa článku 152 ods. 1 a ktorá sleduje jeden alebo viacero z cieľov koncentrácie ponuky, umiestňovania výrobkov svojich členov na trh a optimalizácie výrobných nákladov, môže v mene svojich členov rokovať, pokiaľ ide o časť agregovanej výroby alebo celkovú agregovanú výrobu svojich členov, o zmluvách o dodávke olivového oleja.

Organizácia výrobcov plní ciele uvedené v tomto odseku za predpokladu, že sledovanie uvedených cieľov vedie k integrácii činností a že takáto integrácia pravdepodobne povedie k významnému zefektívneniu, takže činnosti organizácie výrobcov celkovo prispievajú k napĺňaniu cieľov článku 39 ZFEÚ.

Možno to dosiahnuť za týchto podmienok:

a) organizácia výrobcov vykonáva aspoň jednu z týchto činností:

i) spoločná distribúcia vrátane spoločnej predajnej platformy alebo spoločnej prepravy;

ii) spoločné balenie, označovanie alebo propagácia;

iii) spoločná organizácia kontroly kvality;

iv) spoločné využívanie zariadení alebo skladovacích priestorov;

v) spoločné spracovávanie;

vi) spoločné nakladanie s odpadom, ktorý je priamo spojený s výrobou olivového oleja;

vii) spoločné obstarávanie vstupných surovín;

b) tieto činnosti sú významné z hľadiska objemu dotknutého olivového oleja a z hľadiska nákladov na výrobu a umiestňovanie výrobku na trh.

2.  Uznaná organizácia výrobcov môže uskutočniť rokovania:

a) či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva dotknutého olivového oleja z výrobcov na organizáciu výrobcov;

b) či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o agregovanú produkciu niektorých alebo všetkých členov;

c) za predpokladu, že v prípade konkrétnej organizácie výrobcov objem výroby olivového oleja, ktorého sa takéto rokovania týkajú a ktorý sa vyrába v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekročí 20 % príslušného trhu; na účely výpočtu tohto objemu výroby sa rozlišuje medzi olivovým olejom na ľudskú spotrebu a olivovým olejom na iné účely;

d) za predpokladu, že v prípade objemu dotknutého olivového oleja, ktorého sa takéto rokovania týkajú, organizácia výrobcov koncentruje ponuku a umiestňuje výrobok svojich členov na trh;

e) ak príslušní výrobcovia nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich mene;

f) ak sa na výrobcu dotknutého olivového oleja nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, ktoré samo nie je členom príslušnej organizácie výrobcov, aby dodávky olivového oleja uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a

g) ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu, kde vykonáva činnosť, objem olivového oleja, ktorého sa takéto rokovania týkajú.

3.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú aj združenia takýchto organizácií výrobcov uznaných podľa článku 156 ods. 1.

4.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) Komisia spôsobom, ktorý uzná za vhodný, uverejní objem výroby olivového oleja v členských štátoch.

5.  Odchylne od odseku 2 písm. c) a aj keď sa prahová hodnota, ktorá je v nich stanovená, neprekročí, môže orgán hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že organizácia výrobcov by mala príslušné rokovania buď znovu otvoriť, alebo že tieto rokovania by sa vôbec konať nemali, ak to považuje za nevyhnutné na zamedzenie vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo ak sa nazdáva, že sú ohrozené ciele článku 39 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch toto rozhodnutie prijme vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.

Na účely tohto článku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže“ v článku 149 ods. 7 písm. a).

6.  Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania v súlade s týmto článkom, informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 2 písm. g) a odseku 5.

Článok 170

Zmluvné rokovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

1.  Organizácia výrobcov v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorá je uznaná podľa článku 152 ods. 1 a ktorá sleduje jeden alebo viacero z cieľov koncentrácie ponuky, umiestňovania výrobkov svojich členov na trh a optimalizácie výrobných nákladov, môže v mene svojich členov rokovať, pokiaľ ide o časť agregovanej výroby alebo celkovú agregovanú výrobu svojich členov, o zmluvách o dodávke živého jatočného hovädzieho dobytka druhu Bos taurus spadajúceho pod číselné znaky KN ex 0102 29 21 , ex 0102 29 41 , ex 0102 29 51 , ex 0102 29 61 alebo ex 0102 29 91 :

a) vo veku do 12 mesiacov; a

b) vo veku od 12 a viac mesiacov.

Organizácia výrobcov plní ciele uvedené v tomto odseku za predpokladu, že sledovanie uvedených cieľov vedie k integrácii činností a že takáto integrácia pravdepodobne povedie k významnému zefektívneniu, takže činnosti organizácie výrobcov celkovo prispievajú k napĺňaniu cieľov článku 39 ZFEÚ.

Uvedené možno dosiahnuť za týchto podmienok:

a) organizácia výrobcov vykonáva aspoň jednu z týchto činností:

i) spoločná distribúcia vrátane spoločnej predajnej platformy alebo spoločnej prepravy;

ii) spoločná propagácia;

iii) spoločná organizácia kontroly kvality;

iv) spoločné využívanie zariadení alebo skladovacích priestorov;

v) spoločné nakladanie s odpadom, ktorý je priamo spojený s chovom hovädzieho dobytka;

vi) spoločné obstarávanie vstupných surovín;

b) tieto činnosti sú významné z hľadiska množstva dotknutého hovädzieho a teľacieho mäsa a z hľadiska nákladov na výrobu a umiestňovanie výrobku na trh.

2.  Uznaná organizácia výrobcov môže uskutočniť rokovania:

a) ak sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva z poľnohospodárov na organizáciu výrobcov;

b) ak je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o agregovanú produkciu niektorých alebo všetkých členov;

c) za predpokladu, že v prípade konkrétnej organizácie výrobcov množstvo výroby hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorého sa takéto rokovania týkajú a ktoré sa vyrába v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekročí 15 % celkovej vnútroštátnej produkcie každého výrobku uvedeného v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) v danom členskom štáte vyjadrenej v ekvivalente jatočnej hmotnosti;

d) za predpokladu, že v prípade množstva hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorého sa takéto rokovania týkajú, organizácia výrobcov koncentruje ponuku a umiestňuje výrobok svojich členov na trh;

e) ak príslušní výrobcovia nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich mene;

f) ak sa na výrobcu dotknutého výrobku nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, ktoré samo nie je členom príslušnej organizácie výrobcov, aby dodávky uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a

g) ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu, kde vykonáva činnosť, množstvo hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorého sa takéto rokovania týkajú.

3.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú aj združenia takýchto organizácií výrobcov uznaných podľa článku 156 ods. 1.

4.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) Komisia spôsobom, ktorý uzná za vhodný, uverejní množstvo vyprodukovaného hovädzieho a teľacieho mäsa v členských štátoch vyjadrené v ekvivalente jatočnej hmotnosti.

5.  Odchylne od odseku 2 písm. c) a aj keď sa prahové hodnoty, ktoré sú v nich stanovené, neprekročia, môže orgán hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že organizácia výrobcov by mala príslušné rokovania buď znovu otvoriť, alebo že tieto rokovania by sa vôbec konať nemali, ak to považuje za nevyhnutné na zamedzenie vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo ak sa nazdáva, že výrobok, ktorého sa rokovania týkajú, tvorí súčasť samostatného trhu vzhľadom na osobitné vlastnosti výrobku alebo jeho zamýšľaného spôsobu použitia, a že takéto kolektívne rokovanie by sa týkalo viac ako 15 % vnútroštátnej produkcie takéhoto trhu, alebo ak sa nazdáva, že sú ohrozené ciele článku 39 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch toto rozhodnutie prijme vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.

Na účely tohto článku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže“ v článku 149 ods. 7 písm. a).

6.  Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania v súlade s týmto článkom, informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 2 písm. g) a odseku 5.

Článok 171

Zmluvné vzťahy pre určité pestované plodiny na ornej pôde

1.  Organizácia výrobcov, ktorá je uznaná podľa článku 152 ods. 1 a ktorá sleduje jeden alebo viacero z cieľov koncentrácie ponuky, umiestňovania výrobkov svojich členov na trh a optimalizácie výrobných nákladov, môže v mene svojich členov rokovať, pokiaľ ide o časť agregovanej výroby alebo celkovú agregovanú výrobu svojich členov, o zmluvách o dodávke jedného alebo viacerých z týchto produktov, ktoré nie sú určené na siatie a v prípade jačmeňa ktoré nie sú určené na výrobu sladu:

a) pšenica obyčajná, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN ex 1001 99 00 ;

b) jačmeň, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN ex 1003 90 00 ;

c) kukurica, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN ex 1005 90 00 ;

d) raž, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN ex 1002 90 00 ;

e) tvrdá pšenica, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN ex 1001 19 00 ;

f) ovos, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN ex 1004 90 00 ;

g) tritikale (hybrid pšenice a raže), na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN ex 1008 60 00 ;

h) semeno repky olejnej, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN ex  12 05 ;

i) semeno slnečnice, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN ex 1206 00 ;

j) sója, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN ex 1201 90 00 ;

k) bôb, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN ex  07 08 a ex  07 13 ;

l) hrach, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN ex  07 08 a ex  07 13 .

Organizácia výrobcov plní ciele uvedené v tomto odseku za predpokladu, že sledovanie uvedených cieľov vedie k integrácii činností a že takáto integrácia pravdepodobne povedie k významnému zefektívneniu, takže činnosti organizácie výrobcov celkovo prispievajú k napĺňaniu cieľov článku 39 ZFEÚ.

Možno to dosiahnuť za týchto podmienok:

a) organizácia výrobcov vykonáva aspoň jednu z týchto činností:

i) spoločná distribúcia vrátane spoločnej predajnej platformy alebo spoločnej prepravy;

ii) spoločná propagácia;

iii) spoločná organizácia kontroly kvality;

iv) spoločné využívanie zariadení alebo skladovacích priestorov;

v) spoločné obstarávanie vstupných surovín;

b) tieto činnosti sú významné z hľadiska množstva dotknutého produktu a z hľadiska nákladov na produkciu a umiestňovanie produktu na trh.

2.  Uznaná organizácia výrobcov môže uskutočniť rokovania:

a) či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prenos vlastníctva z výrobcov na organizáciu výrobcov;

b) či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o agregovanú produkciu niektorých alebo všetkých členov;

c) za predpokladu, že v prípade konkrétnej organizácie výrobcov množstvo produkcie, ktorého sa takéto rokovania týkajú a ktoré sa produkuje v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekročí 15 % celkovej vnútroštátnej produkcie daného produktu uvedeného v odseku 1 v danom členskom štáte;

d) za predpokladu, že v prípade množstva produktu, ktorého sa takéto rokovania týkajú, organizácia výrobcov koncentruje ponuku a umiestňuje produkt svojich členov na trh;

e) ak príslušní výrobcovia nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich mene;

f) ak sa na výrobcu dotknutého produktu nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, ktoré samo nie je členom príslušnej organizácie výrobcov, aby dodávky uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a

g) ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu, kde vykonáva činnosť, množstvo produkcie každého produktu, ktorého sa takéto rokovania týkajú.

3.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú aj združenia takýchto organizácií výrobcov uznaných podľa článku 156 ods. 1.

4.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) Komisia spôsobom, ktorý uzná za vhodný, uverejní množstvo produkcie v členských štátoch, pokiaľ ide o produkty uvedené v odseku 1.

5.  Odchylne od odseku 2 písm. c) a aj keď sa prahové hodnoty, ktoré sú v nich stanovené, neprekročia, môže orgán hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že organizácia výrobcov by mala príslušné rokovania buď znovu otvoriť, alebo že tieto rokovania by sa vôbec konať nemali, ak to považuje za nevyhnutné na zamedzenie vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo ak sa nazdáva, že produkt, ktorého sa rokovania týkajú, tvorí súčasť samostatného trhu vzhľadom na osobitné vlastnosti produktu alebo jeho zamýšľaného spôsobu použitia, a že takéto kolektívne rokovanie by sa týkalo viac ako 15 % vnútroštátnej produkcie takéhoto trhu, alebo ak sa nazdáva, že sú ohrozené ciele článku 39 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch toto rozhodnutie prijme vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.

Na účely tohto článku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže“ v článku 149 ods. 7 písm. a).

6.  Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania v súlade s týmto článkom, informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 2 písm. g) a odseku 5.

Článok 172

Regulácia ponuky šunky s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením

1.  Členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov uznanej podľa článku 152 ods. 1 tohto nariadenia, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 ods. 1 tohto nariadenia alebo skupiny hospodárskych subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie ponuky šunky s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode medzi stranami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Takáto zmluva sa uzatvára po porade s chovateľmi ošípaných v zemepisnej oblasti medzi aspoň dvoma tretinami spracovávateľov tejto šunky, ktorí predstavujú aspoň dve tretiny výroby tejto šunky v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a, ak to daný členský štát považuje za vhodné, aspoň dvoma tretinami chovateľov ošípaných v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

3.  Pravidlá uvedené v odseku 1:

a) sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky príslušného výrobku a/alebo jeho suroviny a ich cieľom je prispôsobenie ponuky tejto šunky dopytu;

b) sa týkajú len príslušného výrobku;

c) sa môžu stanoviť za záväzné na najviac tri roky a po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti uvedenej v odseku 1;

d) nesmú narušiť obchodovanie s inými výrobkami, ako sú tie, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá;

e) sa nesmú vzťahovať na žiadne operácie po prvom uvedení príslušnej šunky na trh;

f) nesmú umožňovať pevné stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;

g) nesmú viesť k tomu, že k dispozícii nebude nadmerný podiel príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;

h) nesmú vytvárať diskrimináciu, predstavovať prekážku pre nových účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať na malých výrobcov;

i) prispievajú k zachovaniu kvality a/alebo rozvoja príslušného výrobku.

4.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v úradnej publikácii príslušného členského štátu.

5.  Členské štáty uskutočňujú kontroly s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 3 a v prípade, že príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky splnené neboli, zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.

6.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich sa týchto pravidiel.

7.  Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, na základe ktorých bude požadovať, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo že ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatňovania postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.Oddiel 6

Procesné pravidlá

Článok 173

Delegované právomoci

1.  S cieľom zaistiť, aby boli ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií jasne vymedzené, a prispieť tak k efektívnosti činností takýchto organizácií a združení bez toho, aby to viedlo k neprimeranému administratívnemu zaťaženiu a ohrozeniu zásady slobody združovania, najmä vo vzťahu k nečlenom takýchto organizácií, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o tieto záležitosti týkajúce sa organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií pre jeden alebo viacero zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 alebo pre konkrétne výrobky týchto sektorov:

a) osobitné ciele, ktoré takéto organizácie a združenia musia alebo nemusia sledovať; a v prípade potreby sa takéto ciele pridajú k cieľom stanoveným v článkoch 152 až 163;

b) pravidlá takýchto organizácií a združení, stanovy iných organizácií, ako sú organizácie výrobcov, osobitné podmienky platné pre stanovy organizácií výrobcov v určitých sektoroch vrátane výnimiek z povinnosti uvádzať celú výrobu na trh prostredníctvom organizácie výrobcov uvedenej v článku 160 druhom odseku, štruktúra, doba členstva, veľkosť, zodpovednosť a činnosti takýchto organizácií a združení, vplyv vyplývajúci z uznania, odobratia uznania a zo zlúčení;

c) podmienky uznania, odobratia a pozastavenia uznania, vplyv vyplývajúci z uznania, odobratia a pozastavenia uznania, ako aj požiadavky, aby takéto organizácie a združenia prijali nápravné opatrenia v prípade nedodržiavania kritérií podmieňujúcich udelenie uznania;

d) nadnárodné organizácie a združenia vrátane pravidiel uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku;

e) pravidlá týkajúce sa ustanovenia a podmienok administratívnej pomoci poskytovanej príslušnými kompetentnými orgánmi v prípade nadnárodnej spolupráce;

►C2  f) sektory, na ktoré sa vzťahuje článok 155, ◄ podmienky zadávania činností tretím stranám, povaha činností, ktoré možno zadávať tretím stranám, a poskytovanie technických prostriedkov zo strany organizácií a združení;

g) základ pre výpočet minimálneho objemu alebo hodnoty predajnej výroby organizácií a združení;

h) akceptovanie neproducentských členov v prípade organizácií výrobcov a neproducentských organizácií v prípade združení organizácií výrobcov;

i) rozšírenie určitých pravidiel organizácií stanovených v článku 164 na nečlenov a povinná úhrada členských príspevkov nečlenmi podľa článku 165 vrátane využitia a rozdelenia týchto príspevkov zo strany takýchto organizácií a zoznam prísnejších výrobných pravidiel, ktoré možno rozšíriť na základe článku 164 ods. 4 prvého pododseku písm. b), pričom sa zabezpečí, že takéto organizácie sú transparentné a zodpovedné voči nečlenom a že nezaobchádzajú so svojimi členmi priaznivejšie ako s nečlenmi, a to najmä pokiaľ ide o využitie povinnej úhrady členských príspevkov;

j) ďalšie požiadavky týkajúce sa reprezentatívnosti organizácií uvedených v článku 164, príslušné hospodárske oblasti, ako aj preskúmanie ich vymedzenia Komisiou, minimálne obdobia, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osoby alebo organizácie, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, a okolnosti, za ktorých Komisia môže požadovať, aby sa rozšírenie pravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo.

2.  Odchylne od odseku 1 a aby sa zabezpečilo jednoznačné vymedzenie cieľov a povinností organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a prispelo sa tak k účinnosti činnosti týchto organizácií bez uloženia neprimeranej záťaže, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, v ktorých sa stanovia:

a) podmienky uznávania nadnárodných organizácií výrobcov a nadnárodných združení organizácií výrobcov;

b) pravidlá týkajúce sa ustanovenia a podmienok administratívnej pomoci, ktorú v prípade nadnárodnej spolupráce poskytujú príslušné kompetentné orgány organizáciám výrobcov vrátane združení organizácií výrobcov;

c) ďalšie pravidlá týkajúce sa výpočtu objemu surového mlieka, ktorého sa týkajú rokovania uvedené v článku 149 ods. 2 písm. c) a v článku 149 ods. 3;

d) pravidlá týkajúce sa rozšírenia určitých pravidiel organizácií ustanovené v článku 164 na nečlenov a povinná úhrada členských príspevkov zo strany nečlenov uvedená v článku 165.

Článok 174

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto kapitoly, najmä opatrenia týkajúce sa:

a) opatrenia týkajúce sa uplatňovania podmienok uznávania organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií stanovených v článkoch 154 a 158;

b) postupy v prípade zlúčenia organizácií výrobcov;

c) postupy, ktoré majú určiť členské štáty v súvislosti s minimálnou veľkosťou a minimálnou dobou členstva;

d) postupy týkajúce sa rozšírenia pravidiel a finančných príspevkov uvedených v článkoch 164 a 165, najmä vykonávanie koncepcie hospodárskej oblasti uvedenej v článku 164 ods. 2;

e) postupy týkajúce sa administratívnej pomoci;

f) postupy týkajúce sa zadávania činností tretím stranám;

g) postupy a technické podmienky vykonávania opatrení uvedených v článku 166.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  Odchylne od odseku 1, pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia podrobné pravidlá potrebné na:

a) uplatňovanie podmienok uznávania organizácií výrobcov a ich združení a medziodvetvových organizácií stanovených v článkoch 161 a 163;

b) oznamovanie uvedené v článku 149 ods. 2 písm. f);

c) oznámenia, ktoré majú členské štáty podať Komisii v súlade s článkom 161 ods. 3 písm. d), článkom 163 ods. 3 písm. e), článkom 149 ods. 8 a článkom 150 ods. 7;

d) postupy týkajúce sa administratívnej pomoci v prípade nadnárodnej spolupráce.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 175

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať jednotlivé rozhodnutia týkajúce sa:

▼C2

a) uznávania organizácií, ktoré vykonávajú činnosti vo viac ako jednom členskom štáte, podľa pravidiel prijatých na základe článku 173 ods. 1 písm. d);

▼B

b) námietky proti uznaniu, ktoré členský štát udelil medziodvetvovej organizácii, alebo odobratia tohto uznania členským štátom;

▼C2

c) zoznamu hospodárskych oblastí, ktoré členské štáty nahlásia podľa pravidiel prijatých na základe článku 173 ods. 1 písm. i) a článku 173 ods. 2 písm. d);

▼B

d) požiadavky, aby členský štát odmietol alebo zrušil rozšírenie pravidiel alebo finančné príspevky nečlenov, o ktorých tento členský štát rozhodol. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.ČASŤ III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMIKAPITOLA I

Dovozné a vývozné licencie

Článok 176

Všeobecné pravidlá

1.  Bez toho, aby boli dotknuté prípady, v ktorých sa dovozné alebo vývozné licencie vyžadujú v súlade s týmto nariadením, môže dovoz do Únie alebo vývoz z Únie na účely prepustenia jedného alebo viacerých výrobkov z týchto sektorov do voľného obehu podliehať predloženiu licencie:

a) obilniny;

b) ryža;

c) cukor;

d) osivá;

e) olivový olej a stolové olivy, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 a 1522 00 39 ;

f) ľan a konope, pokiaľ ide o konope;

g) ovocie a zelenina;

h) spracované ovocie a zelenina;

i) banány;

j) víno;

k) živé rastliny;

l) hovädzie a teľacie mäso;

m) mlieko a mliečne výrobky;

n) bravčové mäso;

o) ovčie a kozie mäso;

p) vajcia;

q) hydinové mäso;

r) etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

2.  Členské štáty vydajú licencie každému žiadateľovi bez ohľadu na to, kde má v Únii sídlo, pokiaľ nie je v niektorom akte prijatom v súlade s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ ustanovené inak, a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 177, 178 a 179 tohto nariadenia.

3.  Licencie sú platné v celej Únii.

Článok 177

Delegované právomoci

1.  S cieľom zohľadniť medzinárodné povinnosti Únie a uplatniteľné sociálne, environmentálne normy Únie, ako aj jej normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, potrebu monitorovať vývoj obchodu a trhu, dovozu a vývozu výrobkov, potrebu spoľahlivého trhového riadenia a potrebu zmenšiť administratívne zaťaženie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými určí:

a) zoznam výrobkov v sektoroch uvedených v článku 176 ods. 1, ktoré podliehajú predloženiu dovoznej alebo vývoznej licencie;

b) prípady a situácie, keď sa predloženie dovoznej alebo vývoznej licencie nevyžaduje vzhľadom na colný status dotknutých výrobkov, obchodných dohôd, ktoré sa majú dodržiavať, účelov operácií, právneho postavenia žiadateľa a dotknutých množstiev.

2.  S cieľom stanoviť ďalšie prvky systému licencií je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) práv a povinnosti vyplývajúcich z licencie, jej právnych účinkov a prípadov, v ktorých sa uplatňuje tolerancia, pokiaľ ide o plnenie povinnosti dovozu alebo vývozu množstva uvedeného v povolení, alebo miesta, kde sa má v licencii uviesť pôvod

b) vydávania dovoznej licencie alebo prepúšťania do voľného obehu, ktoré podliehajú predloženiu dokladu vydaného treťou krajinou alebo subjektom, ktorým sa okrem iného potvrdzuje pôvod, pravosť a kvalitatívne vlastnosti výrobkov;

c) prevodu licencie alebo obmedzení jej prevoditeľnosti;

d) ďalších podmienok vzťahujúcich sa na dovoznú licenciu pre konope v súlade s článkom 189 a zásady administratívnej pomoci medzi členskými štátmi, aby sa zabránilo prípadom podvádzania a nezrovnalostí alebo aby sa takéto prípady riešili;

e) prípadov a situácií, keď sa vyžaduje alebo nevyžaduje zloženie zábezpeky, ktorou sa zaručí, že sa výrobky dovezú alebo vyvezú počas doby platnosti licencie.

Článok 178

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto kapitoly vrátane pravidiel týkajúcich sa:

a) formy a obsahu licencie;

b) podávania žiadostí a vydávania licencií a ich používania;

c) doby platnosti licencie,

d) postupov týkajúcich sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšky;

e) dôkazu, že požiadavky na používanie licencií sú splnené;

f) miery tolerancie, pokiaľ ide o plnenie povinnosti dovozu alebo vývozu množstva uvedeného v licencii;

g) vydávania náhradných licencií a duplikátov licencií;

h) zaobchádzania s licenciami zo strany členských štátov a výmeny informácií potrebných na riadenie systému vrátane postupov týkajúcich sa osobitnej administratívnej pomoci medzi členskými štátmi.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 179

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými:

a) obmedzí množstvá, na ktoré možno vydať licencie;

b) zamietne množstvá, na ktoré sa žiada o licenciu;

c) pozastaví podávanie žiadostí s cieľom riadiť trh, v súvislosti s ktorým sa žiada o licencie na veľké množstvá.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.KAPITOLA II

Dovozné clá

Článok 180

Vykonávanie medzinárodných dohôd a niektorých iných aktov

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia na splnenie požiadaviek ustanovených v medzinárodných dohodách, ktoré sa uzavreli v súlade so ZFEÚ, alebo v akýchkoľvek iných príslušných aktoch prijatých v súlade s článkom 43 ods. 2 alebo článkom 207 ZFEÚ alebo so Spoločným colným sadzobníkom, pokiaľ ide o výpočet dovozných ciel vzťahujúcich sa na poľnohospodárske výrobky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 181

Systém vstupných cien pre určité výrobky sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a vinohradníctva a vinárstva

1.  Na účely uplatňovania colnej sadzby Spoločného colného sadzobníka na výrobky sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a na hroznovú šťavu a mušty sa vstupná cena zásielky rovná jej colnej hodnote vypočítanej v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 ( 40 ) („Colný kódex“) a nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 ( 41 ).

2.  S cieľom zabezpečiť efektívnosť systému je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví, že sa pravdivosť vstupných cien zásielky skontroluje pomocou paušálnej dovoznej hodnoty, a stanoví podmienky, za ktorých sa vyžaduje zloženie zábezpeky.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá týkajúce sa výpočtu paušálnej dovoznej hodnoty uvedenej v odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 182

Dodatočné dovozné clá

1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými určí výrobky sektorov obilnín, ryže, cukru, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydiny a banánov, ako aj výrobky z hroznovej šťavy a hroznového muštu, na ktoré sa pri dovoze podliehajúcemu colnej sadzbe stanovenej v Spoločnom colnom sadzobníku uplatňuje dodatočné dovozné clo s cieľom predísť alebo zabrániť nepriaznivým účinkom, ktoré môže mať tento dovoz na trh Únie, ak:

a) sa dovoz uskutočňuje za cenu nižšiu, ako je cena, ktorú Únia nahlásila WTO (ďalej len „spúšťacia cena“); alebo

b) objem dovozu v ktoromkoľvek roku presahuje určitú úroveň (ďalej len „spúšťací objem“).

Spúšťací objem sa stanoví na základe možností prístupu na trh vymedzených ako vyjadrenie percentuálneho podielu dovozu zodpovedajúcej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  Dodatočné dovozné clá sa neuložia, ak je nepravdepodobné, že by dovoz narušil trh Únie, alebo ak by účinky boli neprimerané plánovanému cieľu.

3.  Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. a) sa dovozné ceny určia na základe dovozných cien CIF príslušnej zásielky. Dovozné ceny CIF sa overujú v porovnaní s reprezentatívnymi cenami výrobku na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Únie pre tento výrobok.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 183

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými:

a) stanoví úroveň uplatneného dovozného cla v súlade s pravidlami ustanovenými v medzinárodnej dohode uzavretej v súlade so ZFEÚ, v Spoločnom colnom sadzobníku a vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 180;

b) stanoví reprezentatívne ceny a spúšťacie objemy na účely uplatňovania dodatočných dovozných ciel v rámci pravidiel prijatých podľa článku 182 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.KAPITOLA III

Spravovanie colnej kvóty a osobitné zaobchádzanie pri dovoze do tretích krajín

Článok 184

Colné kvóty

1.  Colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu v Únii alebo jej časti alebo colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Únie do tretích krajín, ktoré má čiastočne alebo v plnej miere spravovať Únia a ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ alebo z akéhokoľvek iného aktu prijatého v súlade s článkom 43 ods. 2 alebo článkom 207 ZFEÚ, Komisia otvorí a/alebo spravuje prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 186 tohto nariadenia a vykonávacích aktov podľa článkov 187 a 188 tohto nariadenia.

2.  Colné kvóty sa spravujú spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek diskrimináciu medzi dotknutými hospodárskymi subjektmi, a to tak, že sa uplatňuje niektorá z týchto metód, ich kombinácia alebo iná vhodná metóda:

a) metóda vychádzajúca z chronologického poradia podania žiadostí (zásada uprednostnenia toho, kto príde skôr);

b) metóda rozdeľovania podľa pomeru požadovaných množstiev v čase podania žiadostí („metóda simultánneho preskúmania“);

c) metóda vychádzajúca zo zohľadnenia tradičných modelov obchodovania („metódy tradičný dovozca/nový dovozca“).

3.  Prijatou metódou spravovania sa:

a) pri dovozných colných kvótach kladie náležitý dôraz na zásobovacie požiadavky existujúceho a vytvárajúceho sa výrobného, spracovateľského a spotrebiteľského trhu v Únii, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, istotu a kontinuitu dodávok, a na potrebu udržiavať rovnováhu uvedeného trhu; a

b) pri vývozných colných kvótach umožňuje v plnej miere využiť dostupné možnosti v rámci príslušnej kvóty.

Článok 185

Osobitné colné kvóty

S cieľom uviesť do platnosti colné kvóty na dovoz 2 000 000 ton kukurice a 300 000 ton cirku do Španielska a colné kvóty na dovoz 500 000 ton kukurice do Portugalska, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými stanoví ustanovenia potrebné na vykonanie dovozu v rámci colných kvót a podľa potreby na verejné uskladnenie množstiev dovezených platobnými agentúrami dotknutých členských štátov a na naloženie s nimi na trhoch týchto členských štátov.

Článok 186

Delegované právomoci

1.  S cieľom zaistiť spravodlivý prístup k dostupným množstvám a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi v rámci colnej kvóty je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými:

a) určí podmienky a požiadavky oprávnenosti, ktoré musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol predložiť žiadosť v rámci colnej kvóty; v príslušných ustanoveniach sa môže vyžadovať minimálna skúsenosť v obchodovaní s tretími krajinami a asimilovanými územiami alebo v spracovateľskej činnosti, vyjadrená ako minimálne množstvo a obdobie v danom trhovom sektore; uvedené ustanovenia môžu zahŕňať osobitné pravidlá, ktoré vyhovujú potrebám a platným postupom v určitom sektore a zvykom a potrebám spracovateľského priemyslu;

b) stanoví pravidlá pre prevod práv medzi hospodárskymi subjektmi a v prípade potreby obmedzenia takéhoto prevodu v rámci spravovania colnej kvóty;

c) podmieni účasť na colnej kvóte zložením zábezpeky;

d) v prípade potreby ustanoví všetky konkrétne osobitosti, požiadavky alebo obmedzenia uplatniteľné na colnú kvótu, ako sa ustanovuje v medzinárodnej dohode alebo v inom akte uvedenom v článku 184 ods. 1.

2.  S cieľom zaistiť, aby vyvážané výrobky mohli pri dovoze do tretích krajín za určitých podmienok využiť výhody osobitného zaobchádzania podľa medzinárodných dohôd, ktoré Únia uzavrela v súlade so ZFEÚ, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 tohto nariadenia prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktorými sa od príslušných orgánov členských štátov vyžaduje, aby na požiadanie a po primeraných kontrolách vydali doklad potvrdzujúci, že dané podmienky sú splnené pre výrobky, s ktorými sa v prípade vývozu môže osobitne zaobchádzať pri dovoze do tretej krajiny, ak sú dodržané určité podmienky.

Článok 187

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví:

a) ročné colné kvóty, v prípade potreby vhodne rozložené počas roka, a metódu spravovania, ktorá sa má používať;

b) postupy pre uplatňovanie osobitných ustanovení dohody alebo aktu, ktorým sa prijíma režim dovozu alebo vývozu, ktoré sa týkajú najmä:

i) záruk vzťahujúcich sa na povahu, provenienciu a pôvod výrobku;

ii) uznávania dokladu, ktorý sa použije na overenie záruk uvedených v bode i);

iii) predloženia dokladu, ktorý vydala vyvážajúca krajina;

iv) miesta určenia a používania výrobkov;

c) obdobie platnosti licencií alebo povolení;

d) postupy týkajúce sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšku;

e) používanie licencií a v prípade potreby osobitné opatrenia týkajúce sa predovšetkým podmienok, za ktorých sa podávajú žiadosti o dovoznú licenciu, a udeľujú povolenia v rámci colnej kvóty;

f) postupy a technické kritériá na uplatňovanie článku 185;

g) potrebné opatrenia týkajúce sa obsahu, formy, vydávania a používania dokladu uvedeného v článku 186 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 188

Iné vykonávacie právomoci

1.  Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa riadenia procesu, ktorým sa zaručí neprekročenie množstiev dostupných v rámci colnej kvóty, a to najmä tak, že sa v prípade dosiahnutia dostupných množstiev pre každú žiadosť stanoví prideľovací koeficient, zamietnu sa nevybavené žiadosti a v prípade potreby sa pozastaví podávanie žiadostí.

2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty týkajúce sa prerozdelenia nevyužitých množstiev.

3.  Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia pre dovoz niektorých výrobkov

Článok 189

Dovoz konope

1.  Tieto výrobky možno dovážať do Únie, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a) surové pravé konope, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 5302 10 00 a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v článku 32 ods. 6 a v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b) semená odrôd konope určené na siatie, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN ex 1207 99 20 a ku ktorým je priložený dôkaz, že hladina tetrahydrokanabinolu príslušnej odrody neprekračuje hladinu stanovenú v súlade s článkom 32 ods. 6 a článkom 35 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c) konopné semená na iný účel ako siatie, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1207 99 91 a ktoré dovážajú len dovozcovia oprávnení členským štátom, aby sa zaistilo, že takéto semená nie sú určené na siatie.

2.  Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté reštriktívnejšie pravidlá, ktoré členské štáty prijali v súlade so ZFEÚ a povinnosťami podľa Dohody WTO o poľnohospodárstve.

Článok 190

Dovoz chmeľu

1.  Výrobky sektora chmeľu sa môžu dovážať z tretích krajín, len ak sú ich kvalitatívne normy minimálne rovnocenné tým, ktoré sa prijali pre podobné produkty zberané v Únii, alebo ak sú vyrobené z takýchto produktov.

2.  Výrobky sa považujú za odpovedajúce norme uvedenej v odseku 1, ak je k nim pripojené potvrdenie, ktoré vydali orgány krajiny pôvodu a ktoré sa uznáva za rovnocenné certifikátu uvedenému v článku 77.

V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku s vyšším obsahom lupulínu, chmeľového výťažku a zmiešaných chmeľových výrobkov sa osvedčenie môže uznať za rovnocenné certifikátu, iba ak obsah alfa-kyseliny v týchto výrobkoch nie je nižší ako obsah v chmeli, z ktorého sa vyrobili.

3.  S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú podmienky, za ktorých sa neuplatňujú povinnosti týkajúce sa osvedčenia rovnocennosti a označovania na obaloch.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá potrebné na uplatňovanie tohto článku vrátane pravidiel o uznávaní osvedčení o rovnocennosti a o kontrole dovozu chmeľu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 191

Výnimky pre dovážané výrobky a osobitná zábezpeka v sektore vinohradníctva a vinárstva

Na základe medzinárodných povinností Únie sa môžu v súlade s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ prijať výnimky z prílohy VIII časti II oddielu B bodu 5 alebo oddielu C pre dovážané výrobky.

V prípade výnimiek z prílohy VIII časti II oddielu B bodu 5 dovozcovia zložia určeným colným orgánom zábezpeku na uvedené výrobky v čase ich prepustenia do voľného obehu. Zábezpeka sa uvoľní, keď dovozca predloží colným orgánom členského štátu, v ktorom sa výrobky prepustili do voľného obehu, vyhovujúci dôkaz o tom, že:

a) na výrobky sa neuplatnili výnimky; alebo

b) ak sa na ne uplatnili výnimky, že výrobky sa nevinifikovali, alebo ak sa vinifikovali, výsledné výrobky boli náležite označené.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá, aby zaistila jednotné uplatňovanie tohto článku vrátane výšky zábezpeky a vhodného označenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 192

Dovozy surového cukru na rafináciu

1.  Do konca hospodárskeho roka 2016 – 2017 sa rafinériám s celoročnou prevádzkou udeľuje výhradná dovozná kapacita 2 500 000 ton za hospodársky rok vyjadrená v bielom cukre.

2.  Jediný závod na spracovanie cukrovej repy v prevádzke v Portugalsku v roku 2005 sa považuje za rafinériu s celoročnou prevádzkou.

3.  Dovozné licencie na cukor určený na rafináciu sa vydávajú iba rafinériám s celoročnou prevádzkou pod podmienkou, že príslušné množstvá neprekročia množstvá uvedené v odseku 1. Licencie sa môžu prevádzať iba medzi rafinériami s celoročnou prevádzkou a ich platnosť uplynie na konci hospodárskeho roka, na ktorý boli vydané.

Tento odsek sa uplatňuje prvé tri mesiace každého hospodárskeho roka.

4.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby bol cukor dovážaný na rafináciu v súlade s týmto článkom rafinovaný, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú:

a) používanie zmluvných podmienok na vykonávanie dovozných dohôd uvedených v odseku 1;

b) podmienky a požiadavky oprávnenosti, ktoré musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol požiadať o dovoznú licenciu, vrátane zloženia zábezpeky;

c) pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií, ktoré sa majú ukladať.

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia potrebné pravidlá týkajúce sa podkladových dokumentov, ktoré treba predložiť, pokiaľ ide o požiadavky a povinnosti vzťahujúce sa na dovozcov, a to najmä na rafinérie s celoročnou prevádzkou. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 193

Pozastavenie uplatňovania dovozných ciel v sektore cukru

S cieľom zabezpečiť dodávky potrebné na výrobu výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2 môže Komisia do konca hospodárskeho roka 2016 – 2017 prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastaví uplatňovanie dovozných ciel na všetky alebo časť určitých množstiev, pokiaľ ide o tieto výrobky:

a) cukor, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 ;

b) izoglukóza, na ktorú sa vzťahujú číselné znaky KN 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 a 1702 90 30 .

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.KAPITOLA V

Ochranné opatrenia a aktívny zušľachťovací styk

Článok 194

Ochranné opatrenia

1.  Komisia prijme ochranné opatrenia proti dovozom do Únie s výhradou odseku 3 tohto článku v súlade s nariadeniami Rady (ES) č. 260/2009 ( 42 ) a (ES) č. 625/2009 ( 43 ).

2.  Pokiaľ sa v akomkoľvek inom akte Európskeho parlamentu a Rady a v akomkoľvek inom akte Rady neustanovuje inak, Komisia prijme v súlade s odsekom 3 tohto článku ochranné opatrenia proti dovozom do Únie podľa medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej prostredníctvom vykonávacích aktov do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Prijaté opatrenia sa oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými zruší alebo zmenené ochranné opatrenia Únie, ktoré boli prijaté podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Článok 195

Pozastavenie režimov zušľachťovací styk a aktívny zušľachťovací styk

Ak je trh Únie narušený alebo je pravdepodobné, že sa naruší režimom zušľachťovací styk alebo režimom aktívny zušľachťovací styk, Komisia môže prijať na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu vykonávacie akty, ktorými úplne alebo čiastočne pozastaví využívanie režimu zušľachťovací styk alebo režimu aktívny zušľachťovací styk v prípade výrobkov zo sektorov obilnín, ryže, cukru, olivového oleja a stolových olív, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, vína, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydinového mäsa a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej prostredníctvom vykonávacích aktov do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Prijaté opatrenia sa oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.KAPITOLA VI

Vývozné náhrady

Článok 196

Rozsah pôsobnosti

1.  V rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa umožnil vývoz na základe kurzov alebo cien na svetovom trhu, keď podmienky na vnútornom trhu sú také ako podmienky opísané v článku 219 ods. 1 alebo v článku 221, a v rámci obmedzení vyplývajúcich z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ, sa rozdiel medzi uvedenými kurzami alebo cenami a cenami v Únii môže pokryť vývoznými náhradami za:

a) výrobky týchto sektorov, ktoré sa majú vyviezť bez ďalšieho spracovania:

i) obilniny;

ii) ryža;

iii) cukor, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe I časti III písm. b) až d) a písm. g);

iv) hovädzie a teľacie mäso;

v) mlieko a mliečne výrobky;

vi) bravčové mäso;

vii) vajcia;

viii) hydinové mäso;

b) výrobky uvedené v tomto odseku písm. a) bodoch i) až iii), v) a vii), ktoré sa majú vyviesť v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1216/2009 ( 44 ) a v podobe výrobkov obsahujúcich cukor uvedených v prílohe I časti X písm. b) tohto nariadenia.

2.  Vývozné náhrady za výrobky vyvážané v podobe spracovaného tovaru nesmú byť vyššie ako náhrady uplatniteľné na tie isté výrobky vyvážané bez ďalšieho spracovania.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 219 ods. 1 a článku 221, sa náhrada uplatniteľná na výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku rovná 0 EUR.

Článok 197

Rozdelenie vývozných náhrad

Množstvá, ktoré sa môžu vyviesť s vývoznou náhradou, sa rozdelia metódou, ktorá:

a) najviac vyhovuje charakteru výrobku a situácii na príslušnom trhu, pričom sa umožní čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a zohľadní sa efektívnosť a štruktúra vývozu Únie a jeho vplyv na trhovú rovnováhu bez toho, aby došlo k diskriminácii medzi príslušnými hospodárskymi subjektmi, a najmä medzi veľkými a malými hospodárskymi subjektmi;

b) je pre hospodárske subjekty vzhľadom na administratívne požiadavky administratívne najmenej zložitá.

Článok 198

Stanovenie vývozných náhrad

1.  V celej Únii sa na rovnaké výrobky uplatňujú rovnaké vývozné náhrady. Môžu sa meniť v závislosti od miesta určenia, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.

2.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia náhrad príjme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 199

Poskytovanie vývozných náhrad

1.  Náhrady za výrobky uvedené v článku 196 ods. 1 písm. a), ktoré sa vyvážajú ako také bez ďalšieho spracovania, sa poskytujú len na základe žiadosti a po predložení vývoznej licencie.

2.  Náhrada uplatniteľná na výrobky uvedené v článku 196 ods. 1 písm. a) je náhrada, ktorá bola uplatniteľná ku dňu podania žiadosti o licenciu alebo náhrada vyplývajúca z príslušnej verejnej súťaže a v prípade diferencovanej náhrady tá, ktorá je uplatniteľná v ten istý deň:

a) na miesto určenia uvedené v licencii; alebo

b) na skutočné miesto určenia, ak sa líši od miesta určenia uvedeného v licencii, pričom v takom prípade uplatniteľná suma neprevýši sumu uplatniteľnú na miesto určenia uvedené v licencii.

3.  Náhrada sa vyplatí po predložení dôkazov o tom, že:

a) výrobky opustili colné územie Únie v súlade s režimom vývozu uvedeným v článku 161 Colného kódexu;

b) v prípade diferencovanej náhrady sa výrobky doviezli na miesto určenia uvedené v licencii alebo na iné miesto určenia, pre ktoré sa stanovila náhrada, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 písm. b).

Článok 200

Vývozné náhrady za živé zvieratá v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

Pokiaľ ide o výrobky sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, poskytovanie a vyplácanie náhrady za vývoz živých zvierat podlieha dodržiavaniu požiadaviek stanovených v práve Únie, ktoré sa týka dobrých životných podmienok zvierat, a najmä požiadaviek na ochranu zvierat počas prepravy.

Článok 201

Vývozné obmedzenia

Objemové záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ sa dodržiavajú na základe vývozných licencií vydaných na referenčné obdobia, ktoré sa týkajú príslušných výrobkov.

So zreteľom na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z Dohody WTO o poľnohospodárstve nemá ukončenie referenčného obdobia vplyv na platnosť vývozných licencií.

Článok 202

Delegované právomoci

▼C2

1.  S cieľom zaručiť riadne fungovanie systému vývozných náhrad je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví požiadavku zložiť zábezpeku, ktorou sa zaručí, že hospodárske subjekty splnia svoje povinnosti.

▼B

2.  S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov a orgánov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými stanoví prahové hodnoty, pod ktorými sa nemusí vyžadovať vydanie alebo predloženie vývoznej licencie, určí miesta určenia alebo operácie, pri ktorých môže byť oslobodenie od povinnosti predložiť vývoznú licenciu odôvodnené, a v odôvodnených situáciách umožní udeľovanie vývozných licencií ex-post.

3.  S cieľom riešiť konkrétne situácie, ktoré zdôvodňujú úplnú alebo čiastočnú oprávnenosť na vývozné náhrady, a pomôcť hospodárskym subjektom prekonať obdobie medzi žiadosťou o vývoznú náhradu a jej konečnou platbou, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa:

a) iného dátumu náhrady;

b) vyplatenia preddavku vývoznej náhrady vrátane podmienok na zloženie zábezpeky a jej uvoľnenie;

c) ďalšieho dôkazu, ak existujú pochybnosti o skutočnom mieste určenia výrobkov, a možnosti spätného dovozu na colné územie Únie;

d) miest určení považovaných za vývoz z Únie a zaradenia miest určení na colnom území Únie medzi miesta určenia oprávnené na vývozné náhrady.

4.  S cieľom zaručiť, aby vývozcovia výrobkov uvedených v prílohe I k zmluvám a výrobkov vyrobených ich spracovaním mali rovnaký prístup k vývozným náhradám, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa uplatňovania článku 199 ods. 1 a 2 na výrobky uvedené v článku 196 ods. 1 písm. b).

5.  S cieľom zaručiť, aby boli výrobky, za ktoré sa poskytuje vývozná náhrada, vyvezené z colného územia Únie, predísť ich návratu na uvedené územie a minimalizovať administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov pri získavaní a predkladaní dôkazov o tom, že výrobky, za ktoré sa poskytla náhrada, sa dostali do krajiny určenia oprávnenej na diferencované náhrady, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa:

a) lehoty, do ktorej musí byť ukončený výstup z colného územia Únie vrátane lehoty na dočasný opätovný vstup;

b) spracovania, ktorým môžu výrobky, za ktoré sa poskytujú vývozné náhrady, prejsť počas uvedeného obdobia;

c) dôkazu o dosiahnutí miesta určenia oprávneného na diferencované náhrady;

d) prahových hodnôt pre náhrady a podmienok, za ktorých možno vývozcov oslobodiť od takého dôkazu;

e) podmienok na schválenie dôkazu poskytnutého nezávislými tretími stranami o dosiahnutí miesta určenia, kde sa uplatňujú diferencované náhrady.

6.  S cieľom nabádať vývozcov, aby dodržiavali dobré životné podmienky zvierat a umožniť príslušným orgánom overovať správne vydávanie vývozných náhrad v prípade, že sú podmienené dodržiavaním požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat mimo colného územia Únie vrátane využitia nezávislých tretích strán.

7.  S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych sektorov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví osobitné požiadavky a podmienky týkajúce sa hospodárskych subjektov a výrobkov oprávnených na vývoznú náhradu a koeficienty na účely výpočtu vývozných náhrad, pričom zohľadní proces zrenia u niektorých alkoholických nápojov získaných z obilnín.

Článok 203

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto kapitoly, najmä opatrenia týkajúce sa:

a) prerozdelenia množstiev, ktoré doteraz neboli pridelené alebo využité a ktoré možno vyviesť;

b) metódy na prepočítanie platby vývoznej náhrady v prípade, že číselný znak výrobku alebo miesto určenia uvedené v licencii nie je v súlade so skutočným výrobkom alebo miestom určenia;

c) výrobkov uvedených v článku 196 ods. 1 písm. b);

d) postupov týkajúcich sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšky;

e) uplatňovania opatrení prijatých podľa článku 202 ods. 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 204

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými:

a) ustanoví náležité opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu flexibility ustanovenej v článku 199 ods. 2, najmä pokiaľ ide o postup na podávanie žiadostí;

b) ustanoví opatrenia potrebné na dodržanie objemových záväzkov uvedených v článku 201 vrátane zastavenia alebo obmedzenia vydávania vývozných licencií, keď sa také záväzky prekročia alebo sa môžu prekročiť;

c) stanoví koeficienty, ktoré sa uplatňujú na vývozné náhrady v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 202 ods. 7.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.KAPITOLA VII

Pasívny zušľachťovací styk

Článok 205

Pozastavenie režimu pasívny zušľachťovací styk

Ak je trh Únie narušený alebo by sa mohol narušiť režimom pasívny zušľachťovací styk, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu úplne alebo čiastočne pozastaví využívanie režimu pasívny zušľachťovací styk v prípade výrobkov zo sektorov obilnín, ryže, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, vína, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa a hydinového mäsa. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej prostredníctvom vykonávacích aktov do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Prijaté opatrenia sa oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.ČASŤ IV

PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽEKAPITOLA I

Pravidlá vzťahujúce sa na podniky

Článok 206

Usmernenia Komisie o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na poľnohospodárstvo

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak a v súlade s článkom 42 ZFEÚ sa články 101 až 106 ZFEÚ a vykonávacie ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú, s výhradou článkov 207 až 210 tohto nariadenia uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 ZFEÚ, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodu s nimi.

S cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a jednotné uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže Komisia a príslušné orgány členských štátov uplatňujú pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže v úzkej vzájomnej spolupráci.

Okrem toho, Komisia podľa potreby uverejní usmernenia, aby pomohla príslušným vnútroštátnym orgánom a podnikom.

Článok 207

Príslušný trh

Vymedzenie príslušného trhu je nástrojom na identifikovanie a vymedzenie hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi a vychádza z dvoch kumulatívnych prvkov:

a) trh s príslušným výrobkom: na účely tejto kapitoly je „trh s výrobkom“ trh, ktorý zahŕňa všetky výrobky, ktoré spotrebiteľ na základe ich vlastností, ceny a zamýšľaného spôsobu použitia považuje za nahraditeľné alebo zameniteľné;

b) príslušný zemepisný trh: na účely tejto kapitoly je „zemepisný trh“ trh, ktorý zahŕňa oblasť, v ktorej sa dotknuté podniky zapájajú do dodávky príslušných výrobkov, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne rovnorodé a ktorú možno odlíšiť od susedných oblastí, predovšetkým preto, že podmienky hospodárskej súťaže sú týchto oblastiach značne odlišné.

Článok 208

Dominantné postavenie

Na účely tejto kapitoly je „dominantné postavenie“ postavenie hospodárskej sily, ktorá podniku umožňuje zabraňovať účinnej hospodárskej súťaži na príslušnom trhu, a to tým, že mu umožňuje do značnej miery konať nezávisle od svojich konkurentov, zákazníkov a v konečnom dôsledku od spotrebiteľov.

Článok 209

Výnimky z cieľov SPP a poľnohospodári a ich združenia

1.  Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 206 tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ.

Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, ani organizácií výrobcov uznaných podľa článku 152 tohto nariadenia, či združení organizácií výrobcov uznaných podľa článku 156 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú výroby alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo využívania spoločných zariadení na skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ sa tým neohrozujú ciele článku 39 ZFEÚ.

Tento odsek sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, z ktorých vyplýva povinnosť účtovať rovnaké ceny alebo ktoré vylučujú hospodársku súťaž.

2.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku, sa nezakazujú a ani sa nevyžaduje predchádzajúce rozhodnutie v tomto smere.

V akýchkoľvek vnútroštátnych konaniach alebo v konaniach Únie týkajúcich sa uplatňovania článku 101 ZFEÚ, dôkazné bremeno porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ znáša strana alebo orgán, ktorý tvrdí, že došlo k porušeniu. Strana, ktorá si nárokuje výnimky ustanovené v odseku 1 tohto článku, znáša dôkazné bremeno preukázať, že sú splnené podmienky uvedeného odseku.

Článok 210

Dohody a zosúladené postupy uznaných medziodvetvových organizácií

1.  Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 157 tohto nariadenia s cieľom vykonávať činnosti uvedené v článku 157 ods. 1 písm. c) a v prípade sektora mlieka a mliečnych výrobkov činností uvedených v článku 157 ods. 3 písm. c) tohto nariadenia a v prípade sektora olivového oleja a stolových olív a sektora tabaku činností uvedených v článku 162 tohto nariadenia.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje pod podmienkou, že:

a) dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy tam uvedené sa oznámili Komisii; a

b) Komisia do dvoch mesiacov od prijatia všetkých požadovaných podrobností nerozhodne, že tieto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy nie sú nezlučiteľné s pravidlami Únie.

Ak Komisia zistí, že dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy uvedené v odseku 1 sú nezlučiteľné s pravidlami Únie, vydá rozhodnutie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

3.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 nemôžu nadobudnúť platnosť alebo účinnosť pred uplynutím dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 prvom pododseku písm. b).

4.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sa v každom prípade vyhlásia za nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:

a) môžu viesť k rozdeľovaniu trhov v rámci Únie v akejkoľvek podobe;

b) môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhu;

c) môžu spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie cieľov SPP, ktoré svojou činnosťou sledujú medziodvetvové organizácie;

d) majú za následok stanovenie cien alebo stanovenie kvót;

e) môžu viesť k diskriminácii alebo vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade značného podielu príslušných výrobkov.

5.  Ak po uplynutí dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 prvom pododseku písm. b) Komisia rozhodne, že podmienky na uplatňovanie odseku 1 neboli splnené, bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 prijme rozhodnutie, ktorým vyhlási, že na dotknutú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup sa uplatňuje článok 101 ods. 1 ZFEÚ.

Takéto rozhodnutie Komisie sa neuplatňuje pred dátumom jeho oznámenia príslušnej medziodvetvovej organizácii, pokiaľ uvedená medziodvetvová organizácia neposkytla nesprávne informácie alebo nezneužila výnimku ustanovenú v odseku 1.

6.  V prípade viacročných dohôd je oznámenie pre prvý rok platné aj na nasledujúce roky dohody. V takom prípade však Komisia môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť iného členského štátu kedykoľvek vydať rozhodnutie o nezlučiteľnosti.

7.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.KAPITOLA II

Pravidlá štátnej pomoci

Článok 211

Uplatňovanie článkov 107 až 109 ZFEÚ

1.  Na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchod s nimi sa uplatňujú články 107 až 109 ZFEÚ.

2.  Odchylne od odseku 1 sa články 107 až 109 ZFEÚ neuplatňujú na platby, ktoré členské štáty vykonajú na základe ktoréhokoľvek z týchto bodov a v súlade s nimi:

a) opatrenia ustanovené v tomto nariadení, ktoré čiastočne alebo úplne financuje Únia;

b) články 213 až 218 tohto nariadenia.

Článok 212

Vnútroštátne platby súvisiace s podpornými programami v sektore vinohradníctva a vinárstva

Odchylne od článku 44 ods. 3 môžu členské štáty poskytnúť vnútroštátne platby v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci na opatrenia uvedené v článkoch 45, 49 a 50.

Maximálna miera pomoci ustanovená v príslušných pravidlách Únie o štátnej pomoci sa uplatňuje na celkové verejné financovanie, ktoré zahŕňa prostriedky Únie aj vnútroštátne prostriedky.

Článok 213

Vnútroštátne platby na mäso zo sobov vo Fínsku a Švédsku

S výhradou schválenia zo strany Komisie prijatého bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 môžu Fínsko a Švédsko poskytovať vnútroštátne platby na produkciu sobieho mäsa a výrobu výrobkov z neho a na ich uvádzanie na trh (číselné znaky KN ex  02 08 a ex  02 10 ), ak to nebude mať za následok nárast tradičných úrovní výroby.

Článok 214

Vnútroštátne platby pre sektor cukru vo Fínsku

Fínsko môže pestovateľom cukrovej repy poskytnúť vnútroštátne platby vo výške do 350 EUR na hektár na hospodársky rok.

▼M1

Článok 214a

Vnútroštátne platby pre určité sektory vo Fínsku

S povolením Komisie môže Fínsko v období rokov 2014 – 2020 aj naďalej poskytovať vnútroštátnu pomoc, ktorú v roku 2013 poskytovalo výrobcom na základe článku 141 Aktu o pristúpení z roku 1994 za predpokladu, že:

a) výška podpory príjmov postupne počas celého obdobia klesá a v roku 2020 nepresiahne 30 % výšky podpory poskytnutej v roku 2013; a

b) pred využitím tejto možnosti sa v plnej miere využijú režimy podpory podľa SPP pre príslušné sektory.

Komisia prijme toto povolenie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.

▼B

Článok 215

Vnútroštátne platby na včelárstvo

Členské štáty môžu poskytovať vnútroštátne platby na ochranu včelínov znevýhodnených štrukturálnymi alebo prírodnými podmienkami alebo na základe programov hospodárskeho rozvoja, okrem tých, ktoré sa vyčlenili na výrobu alebo obchod.

Článok 216

Vnútroštátne platby na destiláciu vína v prípade krízy

1.  Členské štáty môžu v odôvodnených prípadoch krízy poskytovať výrobcom vína vnútroštátne platby na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vína.

Tieto platby sú primerané a umožňujú riešiť uvedenú krízu.

Celková výška platieb, ktorá je v členskom štáte k dispozícii na takéto platby v ktoromkoľvek danom roku, nepresiahne 15 % celkovo dostupných finančných prostriedkov na členský štát na uvedený rok, ako sa stanovuje v prílohe VI.

2.  Členské štáty, ktoré chcú využiť vnútroštátne platby uvedené v odseku 1, o tom predložia Komisii riadne odôvodnené oznámenie. Komisia bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 rozhodne, či sa opatrenie schvaľuje a či sa platby môžu poskytnúť.

3.  Alkohol získaný z destilácie uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na priemyselné alebo energetické účely, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 217

Vnútroštátne platby na distribúciu výrobkov deťom

Členské štáty môžu okrem pomoci Únie ustanovenej v článkoch 23 a 26 poskytovať vnútroštátne platby na dodávanie výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach alebo na súvisiace náklady uvedené článku 23 ods. 1.

Členské štáty môžu financovať uvedené platby prostredníctvom poplatkov vyberaných v príslušnom sektore alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného príspevku zo súkromného sektora.

Členské štáty môžu okrem pomoci Únie ustanovenej v článku 23 poskytovať vnútroštátne platby na financovanie sprievodných opatrení potrebných na zabezpečenie efektívnosti programu Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov, ako sa uvádza v článku 23 ods. 2.

Článok 218

Vnútroštátne platby na orechy

1.  Členské štáty môžu poskytovať vnútroštátne platby v maximálnej výške 120,75 EUR na hektár na rok poľnohospodárom, ktorí produkujú:

a) mandle s číselnými znakmi KN 0802 11 a 0802 12 ;

b) lieskové orechy liesky obyčajnej alebo liesky najväčšej s číselnými znakmi KN 0802 21 a 0802 22 ;

c) vlašské orechy s číselnými znakmi KN 0802 31 00 a 0802 32 00 ;

d) pistácie s číselnými znakmi KN 0802 51 00 a 0802 52 00 ;

e) svätojánsky chlieb s číselným znakom KN 1212 92 00 .

2.  Vnútroštátne platby uvedené v odseku 1 možno poskytnúť len na maximálnu plochu:Členský štát

Maximálna plocha (ha)

Belgicko

100

Bulharsko

11 984

Nemecko

1 500

Grécko

41 100

Španielsko

568 200

Francúzsko

17 300

Taliansko

130 100

Cyprus

5 100

Luxembursko

100

Maďarsko

2 900

Holandsko

100

Poľsko

4 200

Portugalsko

41 300

Rumunsko

1 645

Slovinsko

300

Slovensko

3 100

Spojené kráľovstvo

100

3.  Členské štáty môžu poskytovanie vnútroštátnych platieb uvedených odseku 1 podmieniť členstvom poľnohospodárov v organizácii výrobcov uznanej podľa článku 152.ČASŤ V

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAKAPITOLA I

Výnimočné opatreniaOddiel 1

Narušenie trhu

Článok 219

Opatrenia proti narušeniu trhu

1.  S cieľom účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými udalosťami a okolnosťami, ktoré výrazne narušujú alebo ohrozujú trh, ak je pravdepodobné, že táto situácia alebo jej následky na trh budú pokračovať alebo sa zhoršovať, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení potrebných na riešenie danej situácie na trhu, pričom sa dodržia všetky povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ a za predpokladu, že iné opatrenia, ktoré sú podľa tohto nariadenia v dispozícii, nie sú postačujúce.

Ak je to v prípade hrozby narušenia trhu podľa prvého pododseku tohto odseku potrebné z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 228.

Takéto vážne a naliehavé dôvody môžu zahŕňať potrebu prijať bezodkladné opatrenia na riešenie narušenia trhu alebo zabránenie takémuto narušeniu, ak sa hrozba narušenia trhu objaví tak rýchlo či nečakane, že v záujme účinného a efektívneho riešenia situácie je potrebné konať okamžite, alebo ak by takáto činnosť mohla zabrániť tomu, aby sa takéto hrozby narušenia trhu naplnili, aby pretrvávali alebo aby sa zmenili na vážnejšie či dlhotrvajúce narušenie, alebo ak by odloženie okamžitej činnosti mohlo spôsobiť narušenie alebo ho zhoršiť alebo by zvýšilo rozsah opatrení, ktoré by neskôr boli potrebné na riešenie hrozby alebo narušenia, alebo by malo negatívny vplyv na výrobné alebo trhové podmienky.

Takými opatreniami sa v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebný na vyriešenie narušenia trhu alebo takejto hrozby môže rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, trvanie alebo iné aspekty ostatných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa môžu ustanoviť vývozné náhrady alebo úplne alebo čiastočne pozastaviť dovozné clá, a to podľa potreby aj na určité množstvá alebo obdobia.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú na výrobky uvedené v prílohe I časti XXIV oddiele 2.

Komisia však môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 228 rozhodnúť, že opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na jeden alebo viacero z výrobkov uvedených v prílohe I časti XXIV oddiele 2.

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorým sa ustanovia procesné pravidlá a technické kritériá potrebné na uplatňovanie opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.Oddiel 2

Opatrenia na podporu trhu súvisiace s chorobami zvierat a so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín

Článok 220

Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín

1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými prijme výnimočné podporné opatrenia pre postihnutý trh s cieľom zohľadniť:

a) obmedzenia obchodu v rámci Únie a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom uplatnenia opatrení na zabránenie rozšírenia chorôb zvierat; a

b) vážne narušenia trhu, ktoré priamo súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín a v dôsledku rizík chorôb.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa uplatňujú na každý z týchto sektorov:

a) hovädzie a teľacie mäso;

b) mlieko a mliečne výrobky;

c) bravčové mäso;

d) ovčie a kozie mäso;

e) vajcia;

f) hydinové mäso.

Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom podoseku písm. b) súvisiace so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia rastlín sa uplatňujú aj na všetky ostatné poľnohospodárske výrobky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v prílohe I časti XXIV oddiele 2.

Komisia je splnomocnená v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 228 prijímať delegované akty týkajúce sa rozšírenia zoznamu výrobkov uvedeného v prvých dvoch pododsekoch tohto odseku.

3.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa prijmú na žiadosť dotknutého členského štátu.

4.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) možno prijať, iba ak príslušný členský štát prijal zdravotné a veterinárne opatrenia na rýchle odstránenie danej choroby, a to len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na podporu príslušného trhu.

5.  Na opatrenia ustanovené v odseku 1 poskytuje Únia čiastočné financovanie vo výške 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia poskytne čiastočné financovanie vo výške 60 % uvedených výdavkov v prípade boja proti slintačke a krívačke.

6.  Ak výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré hradia členské štáty, potom členské štáty zaistia, aby táto skutočnosť neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.Oddiel 3

Konkrétne problémy

Článok 221

Opatrenia na riešenie konkrétnych problémov

1.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými prijme potrebné a opodstatnené núdzové opatrenia na riešenie konkrétnych problémov. Uvedené opatrenia sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia iba v takom v rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  S cieľom riešiť konkrétne problémy a v riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch týkajúcich sa situácií, ktoré by mohli spôsobiť rýchle zhoršenie výrobných alebo trhových podmienok, ktoré by bolo ťažké napraviť, ak by sa prijatie opatrení odložilo, Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

3.  Komisia prijme opatrenia podľa článku 1 alebo 2 iba vtedy, ak nie je možné prijať potrebné naliehavé opatrenia v súlade s článkom 219 alebo 220.

4.  Opatrenia prijaté podľa odseku 1 alebo 2 zostanú účinné po dobu, ktorá neprekročí dvanásť mesiacov. Ak po tejto dobe konkrétne problémy, ktoré viedli k prijatiu týchto opatrení, pretrvávajú, Komisia môže s cieľom nájsť stále riešenie, prijať delegované akty v súlade s článkom 227, pokiaľ ide danú záležitosť, alebo predloží vhodné legislatívne návrhy.

5.  Komisia informuje Európsky parlament a Radu o akýchkoľvek opatreniach prijatých podľa odseku 1 alebo 2 do dvoch pracovných dní od ich prijatia.Oddiel 4

Dohody a rozhodnutia počas obdobia vážnej nerovnováhy na trhu

Článok 222

Uplatňovanie článku 101 ods. 1 ZFEÚ

1.  Počas obdobia vážnej nerovnováhy na trhu môže Komisia prijať vykonávacie akty na účely toho, aby sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ nevzťahoval na dohody a rozhodnutia uznaných organizácií výrobcov, ich združení a uznaných medziodvetvových organizácií v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia pod podmienkou, že takéto dohody a rozhodnutia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu, ich cieľom je výlučne stabilizovať dotknutý sektor a patria do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a) stiahnutie ich výrobkov z trhu alebo ich bezplatná distribúcia;

b) transformácia a spracovanie;

c) skladovanie súkromnými hospodárskymi subjektmi;

d) spoločné opatrenia na propagáciu;

e) dohody o požiadavkách kvality;

f) spoločný nákup vstupných surovín potrebných na boj proti rozšíreniu škodcov a chorôb zvierat a rastlín v Únii alebo vstupov potrebných na riešenie vplyvu prírodných katastrof v Únii;

g) dočasné plánovanie výroby s prihliadnutím na osobitnú povahu výrobného cyklu.

Komisia vo vykonávacích aktoch presne uvedie hmotný a zemepisný rozsah pôsobnosti tejto výnimky a s výhradou odseku 3 obdobie, na ktoré sa výnimka vzťahuje.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje iba vtedy, ak Komisia už prijala jedno z opatrení uvedených v tejto kapitole, ak sa výrobky nakúpili v rámci verejnej intervencie alebo aj ak sa poskytla pomoc na súkromné skladovanie uvedené v časti II hlave I kapitole I.

3.  Dohody a rozhodnutia uvedené v odseku 1 sú platné iba najviac šesť mesiacov.

Komisia však môže priať vykonávacie akty, ktorými povolí takéto dohody a rozhodnutia na ďalšie maximálne šesťmesačné obdobie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.KAPITOLA II

Oznámenia a podávanie správ

Článok 223

Požiadavky na oznámenia

1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zabezpečenia transparentnosti trhu, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontroly, sledovania, hodnotenia a vykonávania auditu opatrení SPP a plnenia požiadaviek ustanovených v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ vrátane oznamovacích povinností vyplývajúcich z uvedených dohôd, môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 prijať potrebné opatrenia, pokiaľ ide o oznámenia, ktoré majú podávať podniky, členské štáty a tretie krajiny. Zohľadní pritom potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov.

Získané informácie možno predložiť alebo sprístupniť medzinárodným organizáciám a príslušným orgánom tretích krajín a možno ich zverejniť s výhradou ochrany osobných údajov a oprávneného záujmu podnikov o ochranu svojho obchodného tajomstva vrátane cien.

2.  S cieľom zabezpečiť integritu informačných systémov a pravosť a čitateľnosť dokumentov a súvisiacich údajov, ktoré sa predkladajú, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví:

a) povahu a typ informácií, ktoré sa majú oznamovať;

b) kategórie spracúvaných údajov, maximálne doby ich uchovávania a účel spracovania, najmä v prípade zverejnenia takýchto údajov a ich postúpenia tretej krajine;

c) prístupové práva k informáciám alebo dostupným informačným systémom;

d) podmienky zverejnenia informácií.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku vrátane:

a) spôsobov oznamovania;

b) pravidiel týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú oznamovať;

c) ustanovení týkajúcich sa správy informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako aj obsahu oznámení, ich formy, načasovania, frekvencie a lehôt;

d) ustanovení týkajúcich sa predkladania alebo sprístupňovania informácií a dokumentov členským štátom, medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom tretích krajín alebo verejnosti s výhradou ochrany osobných údajov a oprávneného záujmu podnikov o ochranu svojho obchodného tajomstva.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 224

Spracovávanie a ochrana osobných údajov

1.  Členské štáty a Komisia zbierajú osobné údaje na účely uvedené v článku 223 ods. 1 a nespracúvajú tieto údaje spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s danými účelmi.

2.  Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely monitorovania a hodnotenia, ako sa uvádza v článku 223 ods. 1, tieto údaje sú anonymné a spracúvajú sa iba v agregovanej podobe.

3.  Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001. Takéto údaje sa predovšetkým neuchovávajú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov, dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje zozbierali alebo sa ďalej spracúvajú, a to s prihliadnutím na minimálne doby uchovávania údajov stanovené v uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Únie.

4.  Členské štáty informujú subjekty údajov o tom, že vnútroštátne orgány alebo orgány Únie môžu v súlade s odsekom 1 spracúvať ich osobné údaje a že v tejto súvislosti majú práva stanovené v smernici 95/46/ES a v nariadení (ES) č. 45/2001.

Článok 225

Povinnosť Komisie predkladať správy

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu:

a) každé tri roky a po prvýkrát do21. decembra 2016 o vykonávaní opatrení týkajúcich sa sektora včelárstva, ako sa uvádza v článkoch 55, 56 a 57, ako aj o najnovšom vývoji systémov identifikácie úľov;

b) do 30. júna 2014 a taktiež do 31. decembra 2018 o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, a najmä o realizácii článkov 148 až 151, článku 152 ods. 3 a článku 157 ods. 3 v ktorej predovšetkým posúdi účinok na výrobcov mlieka a na výrobu mlieka v znevýhodnených regiónoch v súvislosti so všeobecným cieľom udržania výroby v týchto regiónoch, a ktorá sa bude sa zaoberať možnými stimulmi na podporu toho, aby poľnohospodári pristúpili k spoločným výrobným zmluvám, spolu s príslušnými návrhmi;

c) do 31. decembra 2014 o možnosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti programov podpory konzumácie potravín v školách na olivový olej a stolové olivy;

d) do 31. decembra 2017 o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na odvetvie poľnohospodárstva vo všetkých členských štátoch, najmä o realizácií článkov 209 a 210 a článkov 169, 170 a 171 v príslušných sektoroch.KAPITOLA III

Rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva

Článok 226

Využívanie rezervy

Finančné prostriedky prevedené z rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva podľa podmienok a postupu uvedených v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a v bode 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení sa sprístupnia pre opatrenia, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, na rok alebo roky, pre ktoré sa požaduje ďalšia podpora, a ktoré sa vykonávajú za okolností, ktoré presahujú obvyklý trhový vývoj.

Finančné prostriedky sa konkrétne prevedú v prípade akýchkoľvek výdavkov na základe:

a) článkov 8 až 21;

b) článkov 196 až 204; a

c) článkov 219, 220 a 221 tohto nariadenia.ČASŤ VI

DELEGOVANIE PRÁVOMOCÍ, VYKONÁVACIE USTANOVENIA, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAKAPITOLA I

Delegovanie právomoci a vykonávacie ustanovenia

Článok 227

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení, sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od20. decembra 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v tomto nariadení môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa tohto nariadenia nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 228

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu prijatého podľa tohto článku sa Európskemu parlamentu a Rade uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu prijatému podľa tohto článku námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 227 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 229

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor, ktorý sa nazýva Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

V prípade aktov uvedených v článku 80 ods. 5, článku 91 písm. c) a d), článku 97 ods. 4, článku 99, článku 106 a v článku 107 ods. 3, keď výbor nevydáva žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.KAPITOLA II

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 230

Zrušenia

1.  Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa zrušuje.

Naďalej sa však uplatňujú tieto ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007:

a) pokiaľ ide o systém obmedzenia výroby mlieka: oddiel III kapitoly III hlavy I časti II, článok 55, článok 85 a prílohy IX a X do 31. marca 2015;

b) pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva:

i) články 85a až 85e, pokiaľ ide o oblasti uvedené v článku 85a ods. 2, ktoré ešte neboli vyklčované, a pokiaľ ide o oblasti uvedené v článku 85b ods. 1, ktoré neboli legalizované, kým také oblasti nebudú vyklčované alebo legalizované, a článok 188a ods. 1 a 2;

ii) prechodný režim práv na výsadbu uvedený v časti II hlave I kapitole III oddiele IVa pododdiele II do 31. decembra 2015;

iii) článok 118m ods. 5 do vyčerpania zásob vín s označením “Mlado vino portugizac” existujúcich k 1. júlu 2013;

iv) článok 118s ods. 5 do 30. júna 2017;

▼M1

ba) článok 111 do 31. marca 2015;

▼B

►C2  c) článok 113a ods. 4, články 114, 115 a 116, článok 117 ods. 1 až 4 a článok 121 písm. e) bod iv), ako aj bod IV časti A, body I ods. 2 a 3 a III ods. 1 časti B a časť C prílohy XIV a body 1, 3, 5 a 6 časti II a bod 2 časti IV prílohy XV na účely uplatňovania uvedených článkov, ◄ a to až do začatia uplatňovania príslušných obchodných pravidiel, ktoré sa stanovia v súlade s delegovanými aktmi podľa článku 75 ods. 2, článku 76 ods. 4, článku 78 ods. 3 a 4, článku 79. 1, článku 80 ods. 4, článku 83 ods. 4, článku 86, článku 87 ods. 2, článku 88 ods. 3 článku 89 tohto nariadenia;

▼M1

ca) článok 125a ods. 1 písm. e) a ods. 2 a v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny príloha XVIa do dátumu začatia uplatňovania súvisiacich pravidiel, ktoré sa stanovia v súlade s delegovanými aktmi stanovenými v článku 173 ods. 1 písm. b) a i);

▼B

d) článok 133a ods. 1 a článok 140a do 30. septembra 2014;

▼M1

da) články 136, 138 a 140, ako aj príloha XVIII na účely uplatňovania uvedených článkov do dátumu začatia uplatňovania pravidiel, ktoré sa stanovia v súlade s vykonávacími aktmi stanovenými v článku 180 a článku 183 písm. a), alebo do 30. júna 2014 podľa toho, ktorý dátum je skorší;

▼B

e) prvý a druhý pododsek článku 182 ods. 3 do konca hospodárskeho roka 2013/2014 pre cukor, ktorý sa končí 30. septembra 2014;

f) článok 182 ods. 4 do 31. decembra 2017;

g) článok 182 ods. 7 do 31. marca 2014;

▼C2

h) príloha XV časť III bod 3 do 31. decembra 2015;

▼B

i) príloha XX do dňa nadobudnutia účinnosti legislatívneho aktu, ktorým sa nahrádza nariadenie (ES) č. 1216/2009 a nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 ( 45 )

2.  Odkazy na nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a na nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.

3.  Nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1601/96 a (ES) č. 1037/2001 sa zrušujú.

Článok 231

Prechodné pravidlá

1.  S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z režimov ustanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007 na režimy ustanovené v tomto nariadení je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, ktoré sú potrebné na ochranu nadobudnutých nárokov a oprávnených očakávaní podnikov.

2.  Všetky viacročné programy prijaté pred 1. januárom 2014 sa naďalej riadia príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1234/2007, a to od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia až do ukončenia týchto programov.

Článok 232

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Avšak:

a) článok 181 sa uplatňuje od 1. októbra 2014;

b) príloha VII časť VII bod II ods. 3 sa uplatňuje od 1. januára 2016.

2.  Články 148 až 151, článok 152 ods. 3, článok 156 ods. 2, článok 157 ods. 3, články 161 a 163, článok 173 ods. 2 a článok 174 ods. 2 sa uplatňujú do 30. júna 2020.

3.  Články 127 až 144, 192 a 193 sa uplatňujú až do konca hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor do 30. septembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 2

ČASŤ I

Obilniny

Sektor obilnín sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Kód KN

Opis

a)

0709 99 60

Kukurica cukrová, čerstvá alebo chladená

0712 90 19

Sušená kukurica cukrová, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená, okrem hybridov na siatie

1001 91 20

Pšenica obyčajná a súraž

ex 1001 99 00

Špalda, pšenica obyčajná a súraž, iné ako na siatie

1002

Raž

1003

Jačmeň

1004

Ovos

1005 10 90

Semená kukurice iné ako na siatie

1005 90 00

Kukurica iná ako na siatie

1007 10 90 ,

1007 90 00

Zrná ciroku, okrem hybridov na siatie

1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny

b)

1001 11 00 ,

1001 19 00

Tvrdá pšenica

c)

1101 00

Múka z pšenice alebo zo súraže

1102 90 70

Múka z raže

1103 11

Krúpy a krupica z pšenice

1107

Slad, tiež pražený

d)

0714

Maniok, marantové korene, salepové korene, topinambur, sladké zemiaky a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež rozrezané na plátky alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

ex  11 02

Múky z obilnín iných ako z pšenice alebo zo súraže:

1102 20

– Múka z kukurice

1102 90

– Ostatná:

1102 90 10

– – Múka z jačmeňa

1102 90 30

– – Múka z ovsa

1102 90 90

– – Ostatné

ex  11 03

Obilné krúpy, krupica a pelety okrem krúp a krupice z pšenice (podpoložka 1103 11 ), krúpy a krupica z ryže (podpoložka 1103 19 50 ) a pelety z ryže (podpoložka 1103 20 50 )

ex  11 04

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené na valcoch, vločkované, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006 a ryžových vločiek podpoložky 1104 19 91 ; obilné klíčky, celé, drvené na valcoch, vločkované alebo mleté

1106 20

Múka, krupica a prášok zo sága alebo koreňov alebo hľúz položky 0714

ex  11 08

Škroby; inulín:

– Škroby:

1108 11 00

– – Pšeničný škrob

1108 12 00

– – Kukuričný škrob

1108 13 00

– – Zemiakový škrob

1108 14 00

– – Maniokový (cassavový) škrob

ex 1108 19

– – Ostatné škroby:

1108 19 90

– – – Ostatné

1109 00 00

Pšeničný lepok, tiež sušený

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

ex 1702 30

– Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy:

– – Ostatné:

ex 1702 30 50

– – – Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované, obsahujúce v suchom stave menej ako 99 % hmotnosti glukózy

ex 1702 30 90

– – – Ostatné, obsahujúce v suchom stave menej ako 99 % hmotnosti glukózy

ex 1702 40

– Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 % hmotnosti, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru

1702 40 90

– – Ostatné

ex 1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí, obsahujúcich v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy

1702 90 50

– – Maltodextrín a maltodextrínový sirup

– – Karamel:

– – – Ostatné:

1702 90 75

– – – – Vo forme prášku, tiež aglomerované

1702 90 79

– – – – Ostatné

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

ex 2106 90

– Ostatné

– – Ochutené alebo farbené cukrové sirupy:

– – – Ostatné

2106 90 55

– – – – Glukózový sirup a maltodextrínový sirup

ex  23 02

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín:

ex  23 03

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet:

2303 10

– Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

2303 30 00

– Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad

ex  23 06

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položiek 2304 a 2305 :

– Ostatné

2306 90 05

– – Z kukuričných klíčkov

ex 2308 00

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2308 00 40

– Žalude a konské gaštany; ovocné výlisky, iné ako hroznové

2309

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá:

ex 2309 10

– Krmivo pre psy alebo mačky, v balení na predaj v malom:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky

ex 2309 90

– Ostatné:

2309 90 20

– – Výrobky uvedené v doplnkovej poznámke 5 ku kapitole 23 Kombinovanej nomenklatúry

– – Ostatné, vrátane premixov:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

(1)  Na účely tejto podpoložky „mliečne výrobky“ znamená výrobky, na ktoré sa vzťahujú položky 0401 až 0406 , ako aj podpoložky 1702 11 00 , 1702 19 00 a 2106 90 51 .

ČASŤ II

Ryža

Sektor ryže sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

1006 10 21 až

1006 10 98

Ryža v plevách (nelúpaná), iná ako na siatie

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

b)

1006 40 00

Zlomková ryža

c)

1102 90 50

Múka z ryže

1103 19 50

Krúpy a krupica z ryže

1103 20 50

Pelety z ryže

1104 19 91

Vločkované zrná z ryže

ex 1104 19 99

Zrná z ryže drvené na valcoch

1108 19 10

Ryžový škrob

ČASŤ III

Cukor

Sektor cukru sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

1212 91

Cukrová repa

1212 93 00

Cukrová trstina

b)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave

c)

1702 20

Javorový cukor a javorový sirup

1702 60 95 a

1702 90 95

Ostatné cukry v pevnej forme a cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce ani farbiace látky, ale neobsahujúce laktózu, glukózu, maltodextrín ani izoglukózu

1702 90 71

Karamel obsahujúci v suchom stave 50 % hmotnosti alebo viac sacharózy

2106 90 59

Ochutené alebo farbené cukrové sirupy, iné ako izoglukózové, laktózové, glukózové a maltodextrínové sirupy

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Izoglukóza

e)

1702 60 80

1702 90 80

Inulínový sirup

f)

1703

Melasy získané z extrakcie alebo rafinácie cukru

g)

2106 90 30

Ochutené alebo farbené izoglukózové sirupy

h)

2303 20

Repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru

ČASŤ IV

Sušené krmivo

Sektor sušeného krmiva sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

ex 1214 10 00

– Múka a pelety z lucerny umelo sušenej teplom

– Múka a pelety z lucerny inak sušenej a mletej

ex 1214 90 90

– Lucerna siata, vičenec vikolistý, ďatelina, vlčí bôb, vika a podobné objemové krmivá, umelo sušené teplom, s výnimkou sena, kŕmneho kelu a produktov obsahujúcich seno

– Lucerna siata, vičenec vikolistý, ďatelina, vlčí bôb, vika, komonica, hrachor siaty a ľadenec rožkatý, sušené iným spôsobom a drvené

b)

ex 2309 90 96

– Bielkovinových koncentrátov získaných z lucernovej šťavy a trávovej šťavy

– Dehydrované produkty získané výlučne z pevných zvyškov a šťavy, ktoré vznikli prípravou uvedených koncentrátov

ČASŤ V

Osivá

Sektor osív sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľkeČíselný znak KN

Opis

0712 90 11

Hybridy kukurice cukrovej:

– na siatie

0713 10 10

Hrach (Pisum sativum):

– na siatie

ex 0713 20 00

Cícer:

– na siatie

ex 0713 31 00

Fazuľa odrôd Vigna mungo (L) Hepper alebo Vigna radiata (L) Wilczek:

– na siatie

ex 0713 32 00

Malá červená (Adzuki) fazuľa (Phaseolus alebo Vigna angularis):

– na siatie

0713 33 10

Fazuľa obyčajná, vrátane malej bielej fazule (Phaseolus vulgaris):

– na siatie

ex 0713 34 00

Fazuľa druhov (Vigna subterranea alebo Voandzeia subterranea):

ex 0713 35 00

– na siatie

ex 0713 39 00

Vigna čínska (Vigna unguiculata):

– na siatie

Ostatná:

– na siatie

ex 0713 40 00

Šošovica:

– na siatie

ex 0713 50 00

Bôb (Vicia faba var. major) a konský bôb (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

ex 0713 60 00

– na siatie

Kajan indický (Cajanus cajan):

– na siatie

ex 0713 90 00

Ostatné sušené strukoviny:

– na siatie

1001 91 10

Špalda:

– na siatie

1001 91 90

Ostatná

– na siatie

ex 1005 10

Osivo hybridnej kukurice

1006 10 10

Ryža v plevách (nelúpaná):

– na siatie

1007 10 10

Zrná hybridného ciroku:

– na siatie

1201 10 00

Sójové bôby, tiež drvené:

– na siatie

1202 30 00

Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené:

– na siatie

1204 00 10

Semená ľanové, tiež drvené:

– na siatie

1205 10 10 a

Semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené:

ex 1205 90 00

– na siatie

1206 00 10

Semená slnečnicové, tiež drvené:

– na siatie

ex  12 07

Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené:

– na siatie

1209

Semená, plody a výtrusy, druhov používaných na siatie

ČASŤ VI

Chmeľ

Sektor chmeľu sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľkeČíselný znak KN

Opis

1210

Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

1302 13 00

Rastlinné šťavy a výťažky z chmeľu

ČASŤ VII

Olivový olej a stolové olivy

Sektor olivového oleja a stolových olív sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

1509

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1510 00

Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509

b)

0709 92 10

Olivy, čerstvé alebo chladené, na iné účely ako na výrobu oleja

0709 92 90

Ostatné olivy, čerstvé alebo chladené

0710 80 10

Olivy (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené

0711 20

Olivy dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

ex 0712 90 90

Sušené olivy, celé, rozrezané, v plátkoch, drvené alebo v prášku, ale ďalej neupravené

2001 90 65

Olivy pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

ex 2004 90 30

Olivy pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazené

2005 70 00

Olivy pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené

c)

1522 00 31

1522 00 39

Zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja

2306 90 11

2306 90 19

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii olivového oleja

ČASŤ VIII

Ľan a konope

Sektor ľanu a konope sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

5301

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302

Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravého konope (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

ČASŤ IX

Ovocie a zelenina

Sektor ovocia a zeleniny sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

0702 00 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

0703

Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

0704

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá zelenina druhu Brassica, čerstvé alebo chladené

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

0707 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

0708

Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené

ex  07 09

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená, s výnimkou zeleniny podpoložiek 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 92 10 , 0709 92 90 a 0709 99 60

ex  08 02

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené, s výnimkou arekových (alebo betelových) orechov a orechov kola podpoložiek 0802 70 00 , 0802 80 00

0803 10 10

Čerstvé plantajny

0803 10 90

Sušené plantajny

0804 20 10

Figy, čerstvé

0804 30 00

Ananásy

0804 40 00

Avokáda

0804 50 00

Guavy, mangá a mangostany

0805

Citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

0806 10 10

Čerstvé stolové hrozno

0807

Melóny (vrátane vodových melónov) a papáje, čerstvé

0808

Jablká, hrušky a duly, čerstvé

0809

Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé

0810

Ostatné ovocie, čerstvé

0813 50 31

0813 50 39

Zmesi výlučne z orechov položiek 0801 a 0802

0910 20

Šafran

ex 0910 99

Tymián, čerstvý alebo chladený

ex 1211 90 86

Bazalka, melisa, mäta, Origanum vulgare (oregano/divý majorán), rozmarín, šalvia, čerstvé alebo chladené

1212 92 00

Svätojánsky chlieb (rohovník)

ČASŤ X

Výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny

Sektor spracovaného ovocia a zeleniny sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

ex  07 10

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode) mrazená, okrem kukurice cukrovej podpoložky 0710 40 00 , olív podpoložky 0710 80 10 a plodov rodu Capsicum alebo Pimenta podpoložky 0710 80 59

ex  07 11

Zelenina, dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu, okrem olív podpoložky 0711 20 , plodov rodu Capsicum alebo Pimenta podpoložky 0711 90 10 a kukurice cukrovej podpoložky 0711 90 30

ex  07 12

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená, okrem dehydrovaných zemiakov umelo sušených teplom a nevhodných na ľudskú spotrebu, patriacich do podpoložky ex 0712 90 05 , kukurice cukrovej patriacej do podpoložiek 0712 90 11 a 0712 90 19 a olív patriacich do podpoložky ex 0712 90 90

0804 20 90

Sušené figy

0806 20

Sušené hrozno

ex  08 11

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, okrem mrazených banánov podpoložky ex 0811 90 95

ex  08 12

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, okrem banánov dočasne konzervovaných patriacich do podpoložky ex 0812 90 98

ex  08 13

Ovocie, sušené, iné ako ovocie položiek 0801 až 0806 ; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly okrem zmesí výlučne z orechov položiek 0801 a 0802 patriacich do podpoložiek 0813 50 31 a 0813 50 39

0814 00 00

Šupy citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch

0904 21 10

Sušená sladká paprika (Capsicum annuum), nedrvená ani nemletá

b)

ex  08 11

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

ex 1302 20

Pektínové látky a pektináty

ex  20 01

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej, s výnimkou:

— plodov rodu Capsicum iných ako sladká paprika alebo pimentos podpoložky 2001 90 20

— sladkej kukurice (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2001 90 30

— yamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich 5 % hmotnosti alebo viac škrobu podpoložky 2001 90 40

— palmových jadier podpoložky ex 2001 90 92

— olív podpoložky 2001 90 65

— listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex 2001 90 97

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

2003

Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

ex  20 04

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006 , okrem kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2004 90 10 , olív podpoložky ex 2004 90 30 a zemiakov pripravených alebo konzervovaných v podobe múky, krupice alebo vločiek podpoložky 2004 10 91

ex  20 05

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006 okrem olív podpoložky 2005 70 00 , kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2005 80 00 a plodov rodu Capsicum, iných ako sladká paprika alebo pimentos podpoložky 2005 99 10 a zemiakov pripravených alebo konzervovaných v podobe múky, krupice alebo vločiek podpoložky 2005 20 10

ex 2006 00

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) okrem banánov konzervovaných cukrom patriacich do položiek ex 2006 00 38 a ex 2006 00 99

ex  20 07

Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, okrem:

— homogenizovaných prípravkov z banánov podpoložky ex 2007 10

— džemov, rôsolov, marmelád, pyré alebo pást z banánov podpoložiek ex 2007 99 39 , ex 2007 99 50 a ex 2007 99 97

ex  20 08

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem:

— arašidového masla podpoložky 2008 11 10

— palmových jadier podpoložky 2008 91 00

— kukurice podpoložky 2008 99 85

— yamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich 5 % hmotnosti alebo viac škrobu podpoložky 2008 99 91

— listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex 2008 99 99

— zmesí banánov inak pripravených alebo konzervovaných podpoložiek ex 2008 97 59 , ex 2008 97 78 , ex 2008 97 93 a ex 2008 97 98

— banánov inak pripravených alebo konzervovaných podpoložiek ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 a ex 2008 99 99

ex  20 09

Šťavy ovocné (okrem hroznovej šťavy a hroznového muštu podpoložiek 2009 61 a 2009 69 a banánovej šťavy podpoložky ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 a 2009 89 99 ) a zeleninové šťavy, nekvasené a neobsahujúce pridaný lieh, tiež s pridaným cukrom alebo iným sladidlom

ČASŤ XI

Banány

Sektor banánov sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

0803 90 10

Čerstvé banány s výnimkou plantajnov

0803 90 90

Sušené banány s výnimkou plantajnov

ex 0812 90 98

Banány dočasne konzervované

ex 0813 50 99

Zmesi obsahujúce sušené banány

1106 30 10

Múka, krupica a prášok z banánov

ex 2006 00 99

Banány konzervované cukrom

ex 2007 10 99

Homogenizované prípravky z banánov

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

Džemy, rôsoly, marmelády, pyré a pasty z banánov

ex 2008 97 59

ex 2008 97 78

ex 2008 97 93

ex 2008 97 96

ex 2008 97 98

Zmesi obsahujúce inak pripravené alebo konzervované banány, neobsahujúce pridaný lieh

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Banány inak pripravené alebo konzervované

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Banánová šťava

ČASŤ XII

Víno

Sektor vinohradníctva a vinárstva sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

2009 61

2009 69

Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Ostatné hroznové mušty, iné ako kvasiace alebo s kvasením zastaveným inak ako pridaním alkoholu

b)

ex  22 04

Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009 , s výnimkou ostatného hroznového muštu podpoložiek 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 a 2204 30 98

c)

0806 10 90

Čerstvé hrozno iné ako stolové

2209 00 11

2209 00 19

Vínny ocot

d)

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Vínny kal

2308 00 11

2308 00 19

Hroznové výlisky

ČASŤ XIII

Živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a okrasné lístie

Sektor živých rastlín sa vzťahuje na všetky výrobky patriace do kapitoly 6 Kombinovanej nomenklatúry.

ČASŤ XIV

Tabak

Sektor tabaku sa vzťahuje na surový alebo nespracovaný tabak a tabakový odpad, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 2401 .

ČASŤ XV

Hovädzie a teľacie mäso

Sektor hovädzieho a teľacieho mäsa sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

0102 29 05 až

0102 29 99 , 0102 39 10 a 0102 90 91

Živé zvieratá domácich druhov hovädzieho dobytka iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

0206 10 95

Hrubá bránica a tenká bránica, čerstvé alebo chladené

0206 29 91

Hrubá bránica a tenká bránica, mrazené

0210 20

Mäso z hovädzích zvierat, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

0210 99 51

Hrubá bránica a tenká bránica, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

0210 99 90

Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

1602 50 10

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo mäsové droby z hovädzích zvierat, tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

1602 90 61

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso obsahujúce hovädzie mäso alebo droby, tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

b)

0102 21 , 0102 31 00 a 0102 90 20

Živé hovädzie plemenné čistokrvné zvieratá

0206 10 98

Jedlé droby z hovädzích zvierat s výnimkou hrubej bránice a tenkej bránice, čerstvé alebo chladené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Jedlé droby z hovädzích zvierat s výnimkou hrubej bránice a tenkej bránice, mrazené, iné ako na výboru farmaceutických výrobkov

0210 99 59

Jedlé mäsové droby z hovädzích zvierat, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, iné ako hrubá bránica a tenká bránica

ex 1502 10 90

Tuk z hovädzích zvierat, iný ako tuk položky 1503

1602 50 31 a

1602 50 95

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo mäsové droby z hovädzích zvierat, iné ako tepelne neupravené mäso alebo mäsové droby a zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

1602 90 69

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso obsahujúce hovädzie mäso alebo droby iné ako tepelne neupravené a zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

ČASŤ XVI

Mlieko a mliečne výrobky

Sektor mlieka a mliečnych výrobkov sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

b)

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

c)

0403 10 11 až

0403 10 39

0403 9011 11 to

0403 90 69

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá neochutené ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

d)

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky pozostávajúce z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

e)

ex  04 05

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky s hmotnostným obsahom tuku viac ako 75 %, ale menej ako 80 %

f)

0406

Syry a tvaroh

g)

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup neobsahujúce pridané ochucujúce ani farbiace látky, obsahujúce viac ako 99 % hmotnosti laktózy vyjadrenej ako bezvodá laktóza počítaná na sušinu

h)

2106 90 51

Ochutený alebo farbený laktózový sirup

i)

ex  23 09

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá:

ex 2309 10

– Krmivo pre psy alebo mačky, v balení na predaj v malom:

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

– – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky

ex 2309 90

– Ostatné:

2309 90 35

– – Ostatné, vrátane premixov:

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky

ČASŤ XVII

Bravčové mäso

Sektor bravčového mäsa sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

ex  01 03

Živé svine domáce druhy, iné ako čistokrvné plemenné zvieratá

b)

ex  02 03

Mäso z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

ex  02 06

Jedlé droby z domácich svíň, iné ako určené na výrobu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené alebo mrazené

0209 10

Prasací tuk, neprerastaný chudým mäsom, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

ex  02 10

Mäso a jedlé mäsové droby z domácej svine, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

1501 10

1501 20

Prasací tuk (vrátane sadla)

c)

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky, z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

1602 10 00

Homogenizované prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi

1602 20 90

Prípravky alebo konzervy z pečene akéhokoľvek zvieraťa, iného ako husi alebo kačky

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 až

1602 49 50

Ostatné prípravky a konzervy obsahujúce mäso alebo droby z domácej svine

1602 90 10

Prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat

1602 90 51

Ostatné prípravky alebo konzervy obsahujúce mäso alebo mäsové droby z domácej svine

1902 20 30

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené, obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % párkov, salám a podobných výrobkov z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

ČASŤ XVIII

Ovčie a kozie mäso

Sektor ovčieho a kozieho mäsa sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

0104 10 30

Jahňatá (do jedného roka veku)

0104 10 80

Živé ovce iné ako plemenné čistokrvné zvieratá a jahňatá

0104 20 90

Živé kozy iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

0210 99 21

Mäso z oviec a kôz, nevykostené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

0210 99 29

Mäso z oviec a kôz, vykostené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

b)

0104 10 10

Živé ovce — plemenné čistokrvné zvieratá

0104 20 10

Živé kozy — plemenné čistokrvné zvieratá

0206 80 99

Jedlé droby z oviec a kôz, čerstvé alebo chladené, iné ako určené na výrobu farmaceutických výrobkov

0206 90 99

Jedlé droby z oviec a kôz, mrazené, iné ako určené na výrobu farmaceutických výrobkov

0210 99 85

Jedlé droby z oviec a kôz, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

ex 1502 90 90

Tuk z oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503

c)

1602 90 91

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo mäsové droby z oviec alebo kôz

1602 90 95

 

ČASŤ XIX

Vajcia

Sektor vajec sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

0407 11 00

0407 19 11

0407 19 19

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Hydinové vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, iné ako nevhodné na ľudskú spotrebu

ČASŤ XX

Hydinové mäso

Sektor hydinového mäsa sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

a)

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

b)

ex  02 07

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105 , čerstvé, chladené alebo mrazené, okrem pečene uvedenej v písmene c)

c)

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 43 00

0207 44 91

0207 45 93

0207 45 95

Hydinové pečene, čerstvé, chladené alebo mrazené

0210 99 71

0210 99 79

Hydinové pečene, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

d)

0209 90 00

Hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

e)

1501 90 00

Hydinový tuk

f)

1602 20 10

Husacie alebo kačacie pečene, inak pripravené alebo konzervované

1602 31

1602 32

1602 39

Mäso alebo mäsové droby z hydiny položky 0105 , inak pripravené alebo konzervované

ČASŤ XXI

Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu

1. Sektor etylalkoholu sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

ex 2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k Zmluvám

ex 2207 20 00

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k Zmluvám

ex 2208 90 91

a

ex 2208 90 99

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k Zmluvám

2. Sektor etylalkoholu sa vzťahuje aj na výrobky z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 2208 , balené v nádobách s objemom väčším ako dva litre a vykazujúce všetky vlastnosti etylalkoholu, ako sa uvádza v bode 1.

ČASŤ XXII

Včelárske výrobky

Sektor včelárstva sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:Číselný znak KN

Opis

0409 00 00

Prírodný med

ex 0410 00 00

Materská kašička a propolis, jedlé

ex 0511 99 85

Materská kašička a propolis, nejedlé

ex 1212 99 95

Peľ

ex 1521 90

Včelí vosk

ČASŤ XXIII

Húsenice priadky morušovej

Sektor húseníc priadky morušovej sa vzťahuje na húsenice priadky morušovej, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN ex 0106 90 00 a na vajíčka priadky morušovej, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN ex 0511 99 85 .

ČASŤ XXIV

Ostatné výrobky

„Ostatné výrobky“ znamenajú všetky iné poľnohospodárske výrobky ako výrobky uvedené v častiach I až XXIII vrátane výrobkov uvedených v nasledujúcich oddieloch 1 a 2 tejto časti.Oddiel 1

Číselný znak KN

Opis

ex  01 01

Živé kone, somáre, muly a mulice:

– Kone

0101 21 00

– – Plemenné čistokrvné zvieratá ():

0101 29

– – Ostatné:

0101 29 90

– – – Iné ako jatočné

0101 30 00

– – Somáre

0101 90 00

Ostatné

ex  01 02

Živé hovädzie zvieratá:

– – Iné ako plemenné čistokrvné zvieratá:

– – – Iné ako domáce druhy

0102 39 90 ,

0102 90 99 a

 

ex  01 03

Živé svine:

0103 10 00

– Plemenné čistokrvné zvieratá ()

– Ostatné:

ex 0103 91

– – Vážiace menej ako 50 kg:

0103 91 90

– – – Iné ako domáce druhy

ex 0103 92

– – Vážiace 50 kg alebo viac

0103 92 90

– – Iné ako domáce druhy

0106

Ostatné živé zvieratá

ex  02 03

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

– Čerstvé alebo chladené:

ex 0203 11

– – Trupy a polovičky trupov:

0203 11 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 0203 12

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

0203 12 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 0203 19

– – Ostatné:

0203 19 90

– – – Iné ako z domácich svíň

– Mrazené:

ex 0203 21

– – Trupy a polovičky trupov:

0203 21 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 0203 22

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

0203 22 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 0203 29

– – Ostatné:

0203 29 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 0205 00

Mäso zo somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

ex  02 06

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené:

ex 0206 10

– Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

0206 10 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

– Z hovädzích zvierat, mrazené:

ex 0206 22 00

– – Pečene:

– – – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

ex 0206 29

– – Ostatné:

0206 29 10

– – – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

ex 0206 30 00

– Zo svíň, čerstvé alebo chladené:

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

– – Ostatné:

– – – iné ako z domácich svíň

– Zo svíň, mrazené:

ex 0206 41 00

– – Pečene:

– – – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

– – – Ostatné:

– – – – iné ako z domácich svíň

ex 0206 49 00

– – Ostatné:

– – – Z domácich svíň:

– – – – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

– – – Ostatné

ex 0206 80

– Ostatné, čerstvé alebo chladené:

0206 80 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

– – Ostatné:

0206 80 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

ex 0206 90

– Ostatné, mrazené:

0206 90 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov ()

– – Ostatné:

0206 90 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

ex  02 10

Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov:

– Mäso zo svíň:

ex 0210 11

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

0210 11 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 0210 12

– – Bôčiky (prerastené) a kusy z nich:

0210 12 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 0210 19

– – Ostatné:

0210 19 90

– – – Iné ako z domácich svíň

– Ostatné, vrátane jedlých múčok a práškov z mäsa alebo mäsových drobov:

0210 91 00

– – Z primátov

0210 92

– – Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia); z tuleňov, uškatcov a mrožov (cicavce podradu Pinnipedia)

0210 93 00

– – Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

ex 0210 99

– – Ostatné:

– – – Mäso:

0210 99 31

– – – – Zo sobov

0210 99 39

– – – – Ostatné

– – – Droby:

– – – – Iné ako z domácich svíň, hovädzích zvierat, oviec a kôz

0210 99 85

– – – – – Iné ako hydinové pečene

ex  04 07

Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

0407 19 90 ,

0407 29 90 a

0407 90 90

– Iné ako hydiny

ex  04 08

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

– Vaječné žĺtky:

ex 0408 11

– – Sušené:

0408 11 20

– – – Nevhodné na ľudskú spotrebu ()

ex 0408 19

– – Ostatné:

0408 19 20

– – – Nevhodné na ľudskú spotrebu ()

– Ostatné:

ex 0408 91

– – Sušené:

0408 91 20

– – – Nevhodné na ľudskú spotrebu ()

ex 0408 99

– – Ostatné:

0408 99 20

– – – Nevhodné na ľudskú spotrebu ()

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

ex  05 11

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú spotrebu

0511 10 00

– Býčie spermie

– Ostatné:

ex 0511 99

– – Ostatné:

0511 99 85

– – – Ostatné

ex  07 09

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená:

ex 0709 60

– Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

– – Ostatné:

0709 60 91

– – – – Rodu Capsicum, na výrobu kapsicínu alebo kapsikumových oleorezínových farieb ()

0709 60 95

– – – Na priemyselnú výrobu éterických olejov alebo rezinoidov ()

0709 60 99

– – – Ostatné

ex  07 10

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

ex 0710 80

– Ostatná zelenina:

– – Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

0710 80 59

– – – Iné ako sladká paprika

ex  07 11

Zelenina dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

ex 0711 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

– – Zelenina:

0711 90 10

– – – – Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, okrem sladkej papriky

ex  07 13

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené:

ex 0713 10

– Hrach (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Iný ako na siatie

ex 0713 20 00

– Cícer:

– – Iný ako na siatie

– Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

– – Fazuľa odrôd Vigna mungo (L) Hepper alebo Vigna radiata (L) Wilczek:

– – – Iná ako na siatie

ex 0713 32 00

– – Malá červená (Adzuki) fazuľa (Phaseolus alebo Vigna angularis):

– – – Iná ako na siatie

ex 0713 33

– – Fazuľa obyčajná, vrátane malej bielej fazule (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Iná ako na siatie

ex 0713 34 00

– – Fazuľa druhov Vigna subterranea alebo Voandzeia subterranea

ex 0713 35 00

– – – Iná ako na siatie

ex 0713 39 00

– – Vigna čínska (Vigna unguiculata)

– – – Iná ako na siatie

– – Ostatná:

– – – Iná ako na siatie

ex 0713 40 00

– Šošovica:

– – Iná ako na siatie

ex 0713 50 00

– Bôb (Vicia faba var. major) a konský bôb (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

– – Iný ako na siatie

ex 0713 60 00

– Kajan indický (Cajanus cajan)

 

– – Iný ako na siatie

ex 0713 90 00

– Ostatné:

– – Iné ako na siatie

0801

Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

ex  08 02

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené:

0802 70 00

– Orechy kola (Cola spp.)

0802 80 00

– Arekové orechy

ex  08 04

Datle, figy, ananásy, avokáda, guavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené:

0804 10 00

– Datle

0902

Čaj, tiež aromatizovaný

ex  09 04

Korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, okrem sladkých paprík patriacich do podpoložky 0904 21 10

0905

Vanilka

0906

Škorica a kvety škoricovníka

0907

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky)

0908

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamómy

0909

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce; bobuľky borievky

ex  09 10

Zázvor, kurkuma, bobkový list, karí a ostatné korenie okrem tymiánu a šafranu

ex  11 06

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713 , zo sága alebo koreňov, alebo hľúz položky 0714 alebo produktov kapitoly 8:

1106 10 00

– Zo suchých strukovín položky 0713

ex 1106 30

– Z produktov kapitoly 8:

1106 30 90

– – Iné ako z banánov

ex  11 08

Škroby; inulín:

1108 20 00

– Inulín

1201 90 00

Sójové bôby, tiež drvené, iné ako na siatie

1202 41 00

Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, nelúpané, iné ako na siatie

1202 42 00

Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, lúpané, tiež drvené, iné ako na siatie

1203 00 00

Kopra

1204 00 90

Semená ľanové, tiež drvené, iné ako na siatie

1205 10 90 a ex 1205 90 00

Semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené, iné ako na siatie

1206 00 91

Semená slnečnicové, tiež drvené, iné ako na siatie

1206 00 99

 

1207 29 00

Semená bavlníkové, tiež drvené, iné ako na siatie

1207 40 90

Semená sezamové, tiež drvené, iné ako na siatie

1207 50 90

Semená horčičné, tiež drvené, iné ako na siatie

1207 91 90

Semená makové, tiež drvené, iné ako na siatie

1207 99 91

Semená konopné, tiež drvené, iné ako na siatie

ex 1207 99 96

Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené, iné ako na siatie

1208

Múka a krupica z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, z iných ako horčičných semien

ex  12 11

Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku, s výnimkou produktov uvedených v časti IX pod číselným znakom KN ex 1211 90 86 ;

ex  12 12

Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky Cichorium intybus odroda sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú spotrebu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

ex 1212 99

– – Iné ako cukrová trstina:

1212 99 41 a 1212 99 49

– – – Semená svätojánskeho chleba

ex 1212 99 95

– – – Ostatné, okrem koreňov čakanky

1213 00 00

Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet

ex  12 14

Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec (hedysárum), kŕmny kel, vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet:

ex 1214 10 00

– Múka a pelety z lucerny (alfalfa), okrem lucerny umelo sušenej teplom alebo inak sušenej a mletej lucerny

ex 1214 90

– Ostatné:

1214 90 10

– – Kŕmna repa, kvaka a ostatné kŕmne korene

ex 1214 90 90

– – Ostatné, okrem:

– Lucerny siatej, vičenca vikolistého, ďateliny, vlčieho bôbu, viky a podobných objemových krmív umelo sušených teplom, s výnimkou sena, kŕmneho kelu a produktov obsahujúcich seno

– Lucerna siata, vičenec vikolistý, ďatelina, vlčí bôb, vika, komonica, hrachor siaty a ľadenec rožkatý, sušené iným spôsobom a drvené

ex  15 02

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503 :

ex 1502 10 10

ex 1502 90 10

– Na priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú spotrebu, okrem tukov získaných z kostí a odpadu ()

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané alebo inak upravené

ex  15 04

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, okrem olejov z rybacej pečene a ich frakcií položky 1504 10 a tuky a oleje a ich frakcie, z rýb, iné ako oleje z pečene položky1504 20

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1511

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1512

Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1513

Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1514

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

ex  15 15

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (okrem jojobového oleja podpoložky ex 1515 90 11 ) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

ex  15 16

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené (okrem hydrogenovaného ricínového oleja, tiež nazývaného „opalwax“, podpoložky 1516 20 10 )

ex  15 17

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516 , okrem podpoložiek 1517 10 10 , 1517 90 10 a 1517 90 93

1518 00 31 a

1518 00 39

Stále rastlinné oleje, tekuté, miešané, určené na technické alebo priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu ()

1522 00 91

Olejové zvyšky a usadeniny; mydlové kaly zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, okrem tých, ktoré obsahujú olej s charakteristikami olivového oleja

1522 00 99

Ostatné zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, okrem tých, ktoré obsahujú olej s charakteristikami olivového oleja

ex  16 02

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv:

– Zo svíň:

ex 1602 41

– – Stehná a kusy z nich:

1602 41 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 1602 42

– – Pliecka a kusy z nich:

1602 42 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 1602 49

– – Ostatné, vrátane zmesí:

1602 49 90

– – – Iné ako z domácich svíň

ex 1602 90 ;

– Ostatné, vrátane prípravkov z krvi akýchkoľvek zvierat:

– – Iné ako prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat:

1602 90 31

– – – Zo zveriny alebo králikov

– – – Ostatné:

– – – – Iné ako obsahujúce mäso alebo mäsové droby z domácej svine:

– – – – – Iné ako obsahujúce hovädzie mäso alebo droby:

1602 90 99

– – – – – – Iné ako z oviec alebo kôz

ex 1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa

1801 00 00

Kakaové bôby, celé alebo drvené, surové alebo pražené

1802 00 00

Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatný kakaový odpad

ex  20 01

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou:

ex 2001 90

– Ostatné:

2001 90 20

– – Plody rodu Capsicum, iné ako sladká paprika alebo pimentos

ex  20 05

Ostatná zelenina upravená alebo konzervovaná inak ako octom či kyselinou octovou, nezmrazená, iná ako produkty položky 2006 :

ex 2005 99

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2005 99 10

– – Plody rodu Capsicum, iné ako sladká paprika alebo pimentos

ex  22 06

Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2206 00 31 až

2206 00 89

– Iné ako piquette

ex  23 01

Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú spotrebu; škvarky:

2301 10 00

– Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov; škvarky

ex  23 02

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín:

2302 50 00

– Zo strukovín

2304 00 00

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja

2305 00 00

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

ex  23 06

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305 s výnimkou podpoložky 2306 90 05 (pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii z kukuričných klíčkov) a 2306 90 11 a 2306 90 19 (pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii olivového oleja)

ex 2307 00

Vínny kal; vínny kameň:

2307 00 90

– Vínny kameň

ex 2308 00

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2308 00 90

– Iné ako hroznové výlisky, žalude a konské gaštany; ovocné výlisky, iné ako hroznové

ex  23 09

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá:

ex 2309 10

– Krmivo pre psy alebo mačky, v balení na predaj v malom:

2309 10 90

– – Iné ako obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky

ex 2309 90

– Ostatné:

ex 2309 90 10

– – Ostatné, vrátane premixov:

– – Rozpustné výrobky („solubles“) z morských cicavcov

ex 2309 90 91 až

2309 90 96

– – – Iné ako obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky, okrem

– Bielkovinových koncentrátov získaných z lucernovej šťavy a trávovej šťavy

– Dehydrovaných produktov získaných výlučne z pevných zvyškov a šťavy, ktoré vznikli prípravou koncentrátov uvedených v prvej zarážke

(1)   Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Únie (pozri smernica Rady 94/28/ES (2) a nariadenie Komisie (ES) č. 504/2008 (3)

(2)   Smernica Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 66).

(3)   Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 3).

(4)   Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Únie (pozri smernica Rady 88/661/EHS (5); smernica 94/28/ES a rozhodnutie Komisie 96/510/ES (6)

(5)   Smernica Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách pre plemenné prasatá (Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36).

(6)   Rozhodnutie Komisie 96/510/ES z 18. júla 1996, ktorým sa ustanovujú rodokmeňové a zootechnické osvedčenia pre dovoz plemenných zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí (Ú. v. ES L 210, 20.8.1996, s. 53).

(7)   Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Únie (pozri články 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93).

(8)   Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v oddiele II písm. F úvodných ustanovení Kombinovanej nomenklatúryOddiel 2

Číselný znak KN

Opis

0101 29 10

Živé kone, jatočné ()

ex 0205 00

Mäso z koní, čerstvé, chladené alebo mrazené

0210 99 10

Mäso z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

▼C2

▼B

0511 99 10

Šľachy; odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek

0701

Zemiaky, čerstvé alebo chladené

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; náhradky kávy obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

1105

Múka, krupica, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov

▼C2

1212 94 00

Korene čakanky

▼B

2209 00 91 a 2209 00 99

Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej iné ako vínny ocot

4501

Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok

(1)   Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Únie (pozri články 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93).
PRÍLOHA II

VYMEDZENIE POJMOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 ODS. 1

ČASŤ I

Vymedzenie pojmov sektora ryže

I. Výrazy „nelúpaná ryža“, „lúpaná ryža“, „polobielená ryža“, „bielená ryža“, „guľatozrnná ryža“, „strednozrnná ryža“, „dlhozrnná ryža A alebo B“ a „zlomková ryža“ sú vymedzené takto:

1.

 

a) „Nelúpaná ryža“ je ryža, ktorá si po vymlátení zachovala celistvú vrchnú šupku.

b) „Lúpaná ryža“je nelúpaná ryža, z ktorej boli odstránené iba plevy. Príkladmi ryže patriacej pod toto vymedzenie sú ryže s obchodnými opismi „hnedá ryža“, „ryža cargo“, „ryža loonzain“ a „riso sbramato“.

c) „Polobielená ryža“ je nelúpaná ryža, z ktorej pleva, časť klíčka a celé oplodie alebo časť jeho vonkajších vrstiev, ale nie vnútorné vrstvy, boli odstránené.

d) „Bielená ryža“ je nelúpaná ryža, z ktorej pleva, celé oplodie alebo jeho vonkajšie a vnútorné vrstvy, celý klíček v prípade ryže s dlhým zrnom alebo ryže s priemerným zrnom a prinajmenšom časť klíčka v prípade ryže s okrúhlym zrnom boli odstránené, ale u ktorej môžu zostať pozdĺžne biele prúžky, avšak nie viac ako na 10 % zrna.

2.

 

a) „Guľatozrnná ryža“ je ryža, ktorej zrná majú dĺžku nepresahujúcu 5,2 mm a pomer dĺžky k šírke je menej ako 2.

b) „Strednozrnná ryža“ je ryža, ktorej zrná majú dĺžku presahujúcu 5,2 mm, ale nepresahujúcu 6,0 mm a pomer dĺžky k šírke nie je väčší ako 3.

c) „Dlhozrnná ryža“ je

i) dlhozrnná ryža A, a to ryža, ktorej zrná majú dĺžku presahujúcu 6,0 mm a pomer dĺžky k šírke viac ako 2, ale menej ako 3;

ii) dlhozrnná ryža B, a to ryža, ktorej zrná majú dĺžku presahujúcu 6,0 mm a pomer dĺžky k šírke sa rovná 3 alebo je väčší ako 3.

d) „Merania zŕn“ sú merania zrna vykonávané pre bielenú ryžu týmto spôsobom:

i) odobratie reprezentatívnej vzorky z dávky;

ii) preosiatie vzorky tak, aby zostali iba celé zrná vrátane nezrelých zŕn;

iii) vykonanie dvoch meraní po 100 zŕn a vypočítanie priemeru;

iv) vyjadrenie výsledku v milimetroch, zaokrúhleného na jedno desatinné miesto.

3. „Zlomková ryža“ je ryža v zlomkoch, ktorých dĺžka nepresahuje tri štvrtiny priemernej dĺžky celého zrna.

II. Na zrná a zlomkové zrná, ktoré majú zníženú kvalitu, sa vzťahujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „Celé zrná“ sú zrná, z ktorých bola odstránená iba časť konca, bez ohľadu na charakteristiky v každom štádiu bielenia.

2. „Skrátené zrná“ sú zrná, z ktorých bol odstránený celý koniec.

3. „Zlomkové zrná alebo zlomky“ sú zrná, z ktorých bola odstránená časť objemu väčšieho ako koniec; medzi zlomkové zrná patria:

i) veľké zlomkové zrná (kusy zrna s dĺžkou, ktorá nie je menšia ako polovica zrna ale nepredstavuje celé zrno),

ii) stredné zlomkové zrná (kusy zrna s dĺžkou, ktorá nie je menšia ako štvrtina dĺžky zrna, ale ktoré sú menšie ako minimálna veľkosť „veľkých zlomkových zŕn“),

iii) jemné zlomkové zrná (kusy zrna s veľkosťou menšou ako štvrtina veľkosti zrna, ale príliš veľké na to, aby prešli cez sito s otvormi 1,4 mm),

iv) zlomky (malé kusy alebo časti zrna, ktoré môžu prejsť cez sito s otvormi 1,4 mm); rozlomené zrná (kusy vytvorené pozdĺžnym rozdelením zrna) patria do tejto definície.

4. „Zelené zrná“ sú zrná, ktoré nie sú celkom zrelé.

5. „Zrná vykazujúce prirodzenú deformáciu“ sú zrná, ktoré vykazujú prirodzený kaz, tiež dedičného pôvodu, v porovnaní s morfologickými charakteristikami typickými pre odrodu.

6. „Kriedové zrná“ sú zrná, ktorých prinajmenšom tri štvrtiny povrchu vyzerajú matne a kriedovo.

7. „Zrná s červenými prúžkami“ sú zrná, na ktorých sú pozdĺžne červené prúžky, odlišujúce sa intenzitou a odtieňom, spôsobené zvyškami oplodia.

8. „Škvrnité zrná“ sú zrná, ktoré majú dobre ohraničený malý kruh tmavej farby viac alebo menej pravidelného tvaru; medzi škvrnité zrná patria aj tie, ktoré majú jemné čierne ryhy iba na povrchu; ryhy a škvrny nesmú mať žlté alebo tmavé obrysy.

9. „Sfarbené zrná“ sú zrná, ktoré prešli na malej časti svojho povrchu zrejmou zmenou svojej prirodzenej farby; škvrny môžu byť rôznych farieb (načernasté, červenkasté, hnedé); tmavé čierne ryhy sa tiež pokladajú za škvrny. Ak je dostatočne výrazná farba škvŕn (čierne, ružové, červenohnedé) tak, že sú bezprostredne viditeľné a ak pokrývajú plochu aspoň polovice tohto zrna, zrná sa musia pokladať za žlté zrná.

10. „Žlté zrná“ sú zrná, u ktorých došlo, celkom alebo čiastočne, inak ako sušením, k zmene ich prirodzenej farby a ktoré získali citrónový alebo pomarančovo žltý nádych.

11. „Jantárové zrná“ sú zrná, u ktorých došlo, inak ako sušením, k miernej jednotnej zmene farby na celom povrchu; táto zmena mení farbu zŕn na svetlú jantárovožltú.

ČASŤ II

Vymedzenie technických pojmov sektora cukru

Oddiel A

Vymedzenie všeobecných pojmov

1. „Biely cukor“ je cukor bez aróm, farbív alebo iných pridaných látok, obsahujúci v sušine 99,5 hmotnostných % alebo viac sacharózy stanovených polarimetrickou metódou.

2. „Surový cukor“ je cukor bez aróm, farbív či iných pridaných látok, obsahujúci v sušine menej ako 99,5 hmotnostných % sacharózy stanovených polarimetrickou metódou.

3. „Izoglukóza“ je produkt získaný z glukózy alebo jej polymérov s obsahom najmenej 10 hmotnostných % fruktózy v sušine.

4. „Inulínový sirup“ je bezprostredný produkt získaný pri hydrolýze inulínu alebo oligofruktóz obsahujúci v sušine najmenej 10 % fruktózy vo voľnej forme alebo v podobe sacharózy, a vyjadrenej ako ekvivalent cukru/izoglukózy. S cieľom zabrániť obmedzeniam na trhu s výrobkami s nízkou sladivosťou, ktoré vyrábajú spracovatelia inulínového vlákna bez kvót na inulínový sirup, môže Komisia vymedzenie tohto pojmu zmeniť prostredníctvom delegovaných aktov na základe článku 125 ods. 4 písm. a).

5. „Dodávateľská zmluva“ je zmluva medzi predajcom a cukrovarom o dodávke cukrovej repy na výrobu cukru.

6. „Dohoda v rámci odvetvia“ je niektorá z týchto možností:

a) dohoda uzatvorená ešte pred uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej zmluvy, medzi cukrovarmi alebo organizáciou cukrovarov uznanými príslušným členským štátom alebo skupinou takýchto organizácií na jednej strane a združením predajcov, ktoré je uznané príslušným členským štátom, alebo skupinou takýchto organizácií predajcov na strane druhej;

b) ak neexistuje žiadna dohoda podľa písmena a), ustanovenia zákona o podnikoch a ustanovenia zákona o družstvách, pokiaľ upravujú podmienky, za akých cukrovú repu dodávajú podielnici alebo členovia podniku alebo družstva produkujúceho cukor.

Oddiel B

Vymedzenie pojmov, ktoré sa uplatňujú počas obdobia uvedeného v článku 124

1. „Kvótovaný cukor“, „kvótovaná izoglukóza“ a „kvótovaný inulínový sirup“ je akékoľvek množstvo vyrobeného cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu pridelené na konkrétny hospodársky rok v rámci kvóty pre príslušný podnik.

2. „Priemyselný cukor“ je akékoľvek množstvo vyrobeného cukru pridelené na konkrétny hospodársky rok a presahujúce príslušné množstvá uvedené v bode 5, určené na priemyselnú výrobu niektorého z výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2.

3. „Priemyselná izoglukóza“ a „priemyselný inulínový sirup“ je akékoľvek množstvo vyrobenej izoglukózy alebo inulínového sirupu pridelené na konkrétny hospodársky rok, určené na priemyselnú výrobu niektorého z výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2.

4. „Nadbytočný cukor“, „nadbytočná izoglukóza“ a „nadbytočný inulínový sirup“ je akékoľvek množstvo vyrobeného cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu pridelené na konkrétny hospodársky rok a presahujúce príslušné množstvá uvedené v bodoch 1, 2 a 3.

5. „Kvótovaná cukrová repa“ je všetka cukrová repa spracovaná na kvótovaný cukor;

6. „Rafinéria s celoročnou prevádzkou“ je výrobná jednotka:

 ktorej jediná aktivita pozostáva z rafinácie dovezeného surového trstinového cukru alebo

 ktorá v hospodárskom roku 2004/2005 alebo v prípade Chorvátska v hospodárskom roku 2007/2008 rafinovala najmenej 15 000 ton dovezeného surového trstinového cukru.

ČASŤ III

Vymedzenie pojmov sektora chmeľu

1. „Chmeľ“ sú sušené súkvetia, tiež známe ako šištice (hlávky), samičej popínavej rastliny (Humulus lupulus); tieto súkvetia zelenožltej farby a ovoidného tvaru majú kvetnú stopku a všeobecne dosahujú dĺžku od 2 do 5 cm.

2. „Chmeľový prášok“ je produkt získaný mletím chmeľu obsahujúci všetky jeho prirodzené zložky.

3. „Chmeľový prášok so zvýšeným obsahom lupulínu“ je produkt získaný mletím chmeľu po mechanickom odstránení časti listov, stopiek, podporných listeňov a šupín.

4. „Výťažok z chmeľu“ je koncentrovaný produkt získaný pôsobením rozpúšťadla na chmeľ alebo na chmeľový prášok.

5. „Zmiešané chmeľové produkty“ sú zmes dvoch alebo viacerých produktov uvedených v bodoch 1 až 4.

ČASŤ IV

Vymedzenie pojmov sektora vinohradníctva a vinárstva

V súvislosti s viničom

1. „Vyklčovanie“ je úplné odstránenie všetkých krov viniča z plochy vysadenej viničom.

2. „Výsadba“ je definitívne zasadenie štepených alebo neštepených rastlín viniča alebo ich častí, na účely výroby hrozna alebo založenia podpníkového vinohradu.

3. „Preštepenie“ je štepenie viniča, ktorý sa už predtým zaštepil.

V súvislosti s výrobou

4. „Čerstvé hrozno“ sú plody viniča, zrelé alebo aj mierne zhrozienkovatené, používané na výrobu vína, ktoré možno pomlieť alebo vylisovať bežnými vinárskymi prostriedkami a v ktorých môže spontánne začať alkoholové kvasenie.

5. „Čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie je zastavené pridaním alkoholu“ je produkt, ktorý:

a) má skutočný obsah alkoholu najmenej 12 obj. % a najviac 15 obj. %;

b) sa získava tak, že do nevykvaseného hroznového muštu, ktorého prirodzený obsah alkoholu je najmenej 8,5 obj. % a ktorý sa získava výhradne z muštových odrôd, ktoré možno klasifikovať v súlade s článkom 81 ods. 2, sa pridá:

i) buď neutrálny alkohol vínneho pôvodu vrátane alkoholu získaného destiláciou sušeného hrozna, ktorého skutočný obsah alkoholu je najmenej 96 obj. %

ii) alebo nerektifikovaný produkt získaný destiláciou vína, ktorého skutočný obsah alkoholu je najmenej 52 obj. % a najviac 80 obj. %.

6. „Hroznová šťava“ je nekvasený ale kvasiteľný tekutý produkt, ktorý:

a) sa získava primeranou úpravou tak, aby bol vhodný na priamu spotrebu;

b) sa získava z čerstvého hrozna alebo hroznového muštu alebo obnovením. Pri výrobe obnovením sa získava buď zo zahusteného hroznového muštu alebo zo zahustenej hroznovej šťavy.

Povolený skutočný obsah alkoholu hroznovej šťavy je najviac 1 obj. %.

7. „Zahustená hroznová šťava“ je nekaramelizovaná hroznová šťava získaná čiastočnou dehydratáciou hroznovej šťavy vykonanou akoukoľvek povolenou metódou okrem pôsobenia priameho tepla tak, aby hodnota nameraná refraktometrom používaným v súlade s metódou, ktorá sa má predpísať, bola pri teplote 20 °C najmenej 50,9 %.

Povolený skutočný obsah alkoholu zahustenej hroznovej šťavy je najviac 1 obj. %.

8. „Vínny kal“ sú zvyšky:

a) hromadiace sa v nádobách obsahujúcich víno po vykvasení, počas skladovania alebo po vykonaní povoleného ošetrenia;

b) získané filtrovaním alebo odstredením produktu uvedeného v písmene a);

c) hromadiace sa v nádobách obsahujúcich hroznový mušt počas skladovania alebo po vykonaní povoleného ošetrenia alebo

d) získané filtrovaním alebo odstredením produktu uvedeného v písmene c).

9. „Hroznové výlisky“ sú skvasené alebo neskvasené zvyšky po vylisovaní čerstvého hrozna.

10. „Piquette (víno z hroznových výliskov)“ je produkt získaný:

a) kvasením nespracovaných hroznových výliskov macerovaných vo vode alebo

b) vylúhovaním vykvasených hroznových výliskov vo vode.

11. „Víno doalkoholizované na destiláciu“ je produkt, ktorý:

a) má skutočný obsah alkoholu najmenej 18 obj. % a najviac 24 obj. %;

b) sa získava výhradne pridaním nerektifikovaného produktu vyrobeného destiláciou vína so skutočným obsahom alkoholu najviac 86 obj. % do vína, ktoré neobsahuje zvyškový cukor, alebo

c) má obsah prchavých kyselín najviac 1,5 g/l vyjadrený ako kyselina octová.

12. „Cuvée“ je

a) hroznový mušt;

b) víno alebo

c) zmes hroznových muštov a/alebo vín s rozdielnymi vlastnosťami,

ktoré sú určené na výrobu špecifického druhu šumivých vín.

Obsah alkoholu

13. „Skutočný obsah alkoholu v objemových percentách“ je počet objemových jednotiek čistého alkoholu obsiahnutého pri teplote 20 °C v 100 objemových jednotkách daného produktu pri tejto teplote.

14. „Potenciálny obsah alkoholu v objemových percentách“ je počet objemových jednotiek čistého alkoholu pri teplote 20 °C, ktorý môže vzniknúť úplným prekvasením cukrov obsiahnutých v 100 objemových jednotkách daného produktu pri tejto teplote.

15. „Celkový obsah alkoholu v objemových percentách“ je súčet skutočného a potenciálneho obsahu alkoholu.

16. „Prirodzený obsah alkoholu v objemových percentách“ je celkový obsah alkoholu daného produktu v objemových percentách pred akýmkoľvek obohatením.

17. „Skutočný obsah alkoholu v hmotnostných percentách“ je počet kilogramov čistého alkoholu obsiahnutého v 100 kilogramoch produktu.

18. „Potenciálny obsah alkoholu v hmotnostných percentách“ je počet kilogramov čistého alkoholu, ktorý môže vzniknúť úplným prekvasením cukrov obsiahnutých v 100 kg produktu.

19. „Celkový obsah alkoholu v hmotnostných percentách“je súčet skutočného a potenciálneho obsahu alkoholu.

ČASŤ V

Vymedzenie pojmov sektora hovädzieho a teľacieho mäsa

▼C2

„Hovädzí dobytok“ sú živé zvieratá domácich plemien hovädzieho dobytka patriacich pod číselné znaky KN 0102 21 , ex 0102 31 00 , 0102 90 20 , ex 0102 29 10 až ex 0102 29 99 , 0102 39 10 , 0102 90 91 .

▼B

ČASŤ VI

Vymedzenie pojmov sektora mlieka a mliečnych výrobkov

Na účely zavedenia colnej kvóty na maslo s pôvodom na Novom Zélande sa slovným spojením „vyrobené priamo z masla alebo smotany“ nevylučuje maslo vyrobené z mlieka alebo smotany, bez použitia zásob, jednoduchým, samostatným a neprerušeným procesom, ktorý môže zahŕňať prechod smotany do štádia zahusteného mliečneho tuku a/alebo frakcionáciu takéhoto mliečneho tuku.

ČASŤ VII

Vymedzenie pojmov sektora vajec

1. „Vajcia v škrupine“ sú hydinové vajcia v škrupine, čerstvé, konzervované alebo uvarené, iné ako násadové vajcia vymedzené v bode 2.

2. „Násadové vajcia“ sú hydinové vajcia nasadené na liahnutie.

3. „Celé produkty“ sú vtáčie vajcia bez škrupiny, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, vhodné na ľudskú konzumáciu.

4. „Oddelené produkty“ sú žĺtky z vtáčích vajec, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, vhodné na ľudskú spotrebu.

ČASŤ VIII

Vymedzenie pojmov sektora hydiny

1. „Živá hydina“ sú živé domáce kury, kačice, husi, morky a perličky s kusovou hmotnosťou viac ako 185 gramov.

2. „Jednodňová hydina“ sú živé domáce kury, kačice, husi, morky a perličky s kusovou hmotnosťou nepresahujúcou 185 gramov.

3. „Jatočná hydina“ sú mŕtve domáce kury druhu gallus domesticus, kačice, husi, morky a perličky, celé, tiež s drobami.

4. „Odvodené produkty“ sú:

a) produkty vymedzené v prílohe I časti XX písm. a);

b) produkty vymedzené v prílohe I časti XX písm. b), s výnimkou jatočnej hydiny a jedlých drobov známych ako „hydinové odrezky“;

c) jedlé droby vymedzené v prílohe I časti XX písm. b);

d) produkty vymedzené v prílohe I časti XX písm. c);

e) produkty vymedzené v prílohe I časti XX písm. d) a e);

f) produkty uvedené v prílohe I časti XX písm. f), iné ako tie, ktoré patria pod číselný znak KN 1602 20 10 .

ČASŤ IX

Vymedzenie pojmov sektora včelárstva

1. Med sa považuje za med podľa vymedzenia v smernici 2001/110/ES ( 46 ), a to aj pokiaľ ide o hlavné druhy medu.

2. „Včelárske výrobky“ sú med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ.
PRÍLOHA III

ŠTANDARDNÁ KVALITA RYŽE A CUKRU UVEDENÁ V ČLÁNKOCH 7 A 135

A.    Štandardná kvalita nelúpanej ryže

Nelúpaná ryža štandardnej kvality:

a) má vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu, je bez zápachu;

b) má obsah vlhkosti maximálne 13 %;

c) má výnos 63 hmotnostných % bielenej ryže v celých zrnách (pri tolerancii 3 % skrátených zŕn), z čoho bielené ryžové zrná so zníženou kvalitou predstavujú tieto hmotnostné percentá:kriedové zrná nelúpanej ryže, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1006 10 27 a 1006 10 98 :

1,5 %

kriedové zrná nelúpanej ryže, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN iné ako číselné znaky KN 1006 10 27 a 1006 10 98 :

2,0 %

zrná s červenými prúžkami

1,0 %

škvrnité zrná

0,50 %

sfarbené zrná

0,25 %

žlté zrná

0,02 %

jantárové zrná

0,05 %

B.    Štandardná kvalita cukru

I.    Štandardná kvalita cukrovej repy

Cukrová repa štandardnej kvality:

a) má vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu;

b) má na mieste príjmu cukornatosť 16 %.

II.    Štandardná kvalita bieleho cukru

1. Biely cukor štandardnej kvality má tieto vlastnosti:

a) má vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu; je suchý, vo forme homogénnych granulovaných kryštálov a voľne sa sype;

b) minimálna polarizácia: 99,7;

c) maximálny obsah vlhkosti: 0,06 %;

d) maximálny obsah invertného cukru: 0,04 %;

e) počet bodov určený podľa bodu 2 nepresahuje celkovo 22 ani:

 15 bodov pre obsah popola,

 9 bodov pre typ farby podľa metódy Ústavu pre poľnohospodársku technológiu v Brunswicku („brunswická metóda“),

 6 bodov pre farbu roztoku podľa metódy Medzinárodnej komisie pre jednotné metódy analýzy cukru („metóda ICUMSA“).

2. Jeden bod zodpovedá:

a) 0,0018 % obsahu popola podľa metódy ICUMSA pri 28° Brix;

b) 0,5 jednotky typu farby podľa brunswickej metódy;

c) 7,5 jednotkám farby roztoku podľa metódy ICUMSA.

3. Na stanovenie faktorov uvedených v bode 1 sa použijú metódy, ktoré sa používajú na stanovenie uvedených faktorov pri intervenčných opatreniach.

III.    Štandardná kvalita surového cukru

1. Surový cukor štandardnej kvality je cukor s výťažnosťou 92 % vyjadrenou v bielom cukre.

2. Výťažnosť surového repného cukru sa vypočíta tak, že sa od jeho stupňa polarizácie odpočíta:

a) jeho percentuálny obsah popola vynásobený štyrmi;

b) jeho percentuálny obsah invertného cukru vynásobený dvoma;

c) číslo 1.

3. Výťažnosť surového trstinového cukru sa vypočíta tak, že sa od dvojnásobku jeho stupňa polarizácie odpočíta 100.
PRÍLOHA IV

STUPNICE ÚNIE NA KLASIFIKÁCIU JATOČNÝCH TIEL UVEDENÉ V ČLÁNKU 10

A.    Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov:

I.    Vymedzenie pojmov

Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:

1. „jatočné telo“ je celé telo zabitého zvieraťa, po vykrvení, vyvrhnutí a bez kože;

2. „jatočná polovica“ je výrobok získaný symetrickým rozdelením jatočného tela stredom všetkých krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a sedaco-lonovej spony.

II.    Kategórie

Jatočné telá hovädzieho dobytka sa rozdeľujú do týchto kategórií:

Z : jatočné telá zvierat vo veku od 8 do 12 mesiacov;

A : jatočné telá nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 do 24 mesiacov;

B : jatočné telá nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 24 mesiacov;

C : jatočné telá kastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov;

D : jatočné telá zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili;

E : jatočné telá ostatných zvierat samičieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov.

III.    Klasifikácia

Jatočné telá sa klasifikujú na základe postupného hodnotenia:

1. Mäsitosť definovaná takto:

Vývoj profilov jatočných tiel, predovšetkým hlavných mäsitých častí (stehno, chrbát, plece)Trieda mäsitosti

Opis

S

vynikajúca

Všetky profily extrémne vyklenuté; výnimočne vyvinutá svalovina (zdvojené svalstvo)

E

výborná

Všetky profily vyklenuté až výrazne vyklenuté; výnimočne vyvinutá svalovina

U

veľmi dobrá

Profily takmer vyklenuté, veľmi dobre vyvinutá svalovina

R

dobrá

Profily takmer rovné; dobre vyvinutá svalovina

O

priemerná

Profily rovné až prehĺbené; priemerne vyvinutá svalovina

P

slabá

Všetky profily prehĺbené až veľmi prehĺbené; slabo vyvinutá svalovina

2. Pretučnenosť definovaná takto:

 Vrstva loja na povrchu jatočného tela a v hrudnej dutine

 Trieda pretučnenosti

Opis

1

nízka

Žiadna alebo len veľmi slabá vrstva podkožného loja

2

mierna

Slabá vrstva podkožného loja, svalovina takmer na všetkých častiach tela dobre viditeľná

3

priemerná

Svalovina je takmer všade pokrytá lojom okrem stehna a pleca, hrudná dutina je mierne pokrytá lojom

4

silná

Svalovina je pokrytá lojom, ale na stehne a pleci ešte čiastočne viditeľná, v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja

5

veľmi silná

Celý povrch jatočného tela je pokrytý súvislou vrstvou loja; v hrudnej dutine sú veľké ložiská loja

Členské štáty sú oprávnené ďalej rozdeliť každú z tried uvedených v bodoch 1 a 2 na najviac tri podtriedy.

IV.    Obchodná úprava

▼C2

Jatočné telá alebo jatočné polovice sa ponúkajú v tejto obchodnej úprave:

▼B

a) bez hlavy a bez nôh; hlava je oddelená od jatočného tela pred prvým krčným stavcom a nohy sú oddelené v zápästných alebo pätových kĺboch;

b) bez orgánov nachádzajúcich sa v hrudnej dutine a v brušnej dutine, s obličkami, obličkovým lojom a panvovým lojom, alebo bez obličiek, obličkového loja a panvového loja;

c) bez pohlavných orgánov a s nimi spojených svalov a u samíc bez vemena a vemenného loja.

V.    Klasifikácia a identifikácia

Bitúnky schválené podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ( 47 ) prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, že všetky jatočné telá alebo jatočné polovice hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov, ktorý sa zabíja v týchto bitúnkoch a ktorý nesie zdravotnú značku ustanovenú v článku 5 ods. 2 v spojení s kapitolou III oddielu I prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ( 48 ), sú klasifikované a identifikované v súlade so stupnicou Únie.

Členské štáty môžu udeliť povolenie na odstránenie povrchového loja z jatočných tiel alebo jatočných polovíc pred ich identifikáciou označením, ak je to vzhľadom na vrstvu loja potrebné.

B.    Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných

I.    Vymedzenie pojmov

„jatočné telo“ je telo zabitej ošípanej, po vykrvení a vyvrhnutí, celé alebo rozdelené pozdĺž stredovej línie.

II.    Klasifikácia

Jatočné telá sa delia do tried podľa odhadovaného obsahu chudého mäsa a podľa toho sa klasifikujú:Triedy

Chudé mäso ako percento hmotnosti jatočného tela

S

60 alebo viac

E

55 alebo viac, ale menej ako 60

U

50 alebo viac, ale menej ako 55

R

45 alebo viac, ale menej ako 50

O

40 alebo viac, ale menej ako 45

P

menej ako 40

III.    Obchodná úprava

Jatočné telá sa ponúkajú v obchodnej úprave bez jazyka, štetín, paznechtov, pohlavných orgánov, obličkového tuku, obličiek a bránice.

IV.    Obsah chudého mäsa

1. Obsah chudého mäsa sa odhaduje metódou na určovanie tried kvality, ktorú povolila Komisia. Povoliť sa môžu len štatisticky overené metódy odhadu, ktoré sa zakladajú na fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí jatočného tela ošípanej. Metódy na určovanie tried kvality sa povolia, len ak neprekročia maximálnu toleranciu štatistickej chyby odhadu.

2. Komerčná hodnota jatočných tiel sa však neurčuje len na základe ich odhadnutého obsahu chudého mäsa.

V.    Identifikácia jatočných tiel

Ak Komisia neustanoví inak, klasifikované jatočné telá sa identifikujú označením v súlade so stupnicou Únie.

C.    Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel oviec

I.    Vymedzenie pojmov

Uplatňujú sa pojmy „jatočné telo“ a „jatočná polovica“ vymedzené v bode A.I.

II.    Kategórie

Jatočné telá sa rozdeľujú do týchto kategórií:

A : jatočné telá oviec vo veku do 12 mesiacov;

B : jatočné telá ostatných oviec.

III.    Klasifikácia

Jatočné telá sa klasifikujú uplatňovaním ustanovení bodu A.III. mutatis mutandis. Pojem „stehno“ v bode A.III.1 a v riadkoch 3 a 4 tabuľky v bode A.III.2. sa však nahrádza pojmom „zadná štvrť“.

IV.    Obchodná úprava

Jatočné telá a jatočné polovice sa ponúkajú v obchodnej úprave bez hlavy (oddelenej pred prvým krčným stavcom), nôh (oddelených v zápästných alebo pätových kĺboch), chvostu (oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom), vemena, pohlavných orgánov, pečene a orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny. Obličky a obličkový tuk sú súčasťou jatočného tela.

Pokiaľ sa predpísaná obchodná úprava nepoužíva, sú členské štáty oprávnené povoliť aj iné obchodné úpravy.

V.    Identifikácia jatočných tiel

Klasifikované jatočné telá a jatočné polovice sa identifikujú označením v súlade so stupnicou Únie.
PRÍLOHA V

ZOZNAM VÝROBKOV VYLÚČENÝCH Z PROGRAMU PODPORY KONZUMÁCIE OVOCIA A ZELENINY V ŠKOLÁCH, KTORÝ SA SPOLUFINANCUJE S POMOCOU ÚNIE, UVEDENÝ V ČLÁNKU 23 ODS. 3

Výrobky obsahujúce čokoľvek z nasledujúcich:

 pridaný cukor,

 pridaný tuk,

 pridanú soľ,

 pridané sladidlá.
PRÍLOHA VIROZPOČTOVÉ STROPY NA PODPORNÉ PROGRAMY UVEDENÉ V ČLÁNKU 44 ODS. 1

v 1 000 EUR na rozpočtový rok

 

2014

2015

2016

2017 a ďalej

Bulharsko

26 762

26 762

26 762

26 762

Česká republika

5 155

5 155

5 155

5 155

Nemecko

38 895

38 895

38 895

38 895

Grécko

23 963

23 963

23 963

23 963

Španielsko

353 081

210 332

210 332

210 332

Francúzsko

280 545

280 545

280 545

280 545

Chorvátsko

11 885

11 885

11 885

10 832

Taliansko

336 997

336 997

336 997

336 997

Cyprus

4 646

4 646

4 646

4 646

Litva

45

45

45

45

Luxembursko

588

Maďarsko

29 103

29 103

29 103

29 103

Malta

402

Rakúsko

13 688

13 688

13 688

13 688

Portugalsko

65 208

65 208

65 208

65 208

Rumunsko

47 700

47 700

47 700

47 700

Slovinsko

5 045

5 045

5 045

5 045

Slovensko

5 085

5 085

5 085

5 085

Spojené kráľovstvo

120
PRÍLOHA VII

VYMEDZENIE POJMOV, OZNAČENIA A OBCHODNÉ NÁZVY VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 78

Na účely tejto prílohy „obchodný názov“ znamená názov, pod ktorým sa potravina predáva, v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2000/13/ES alebo názov potraviny v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

ČASŤ I

Mäso z hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov

I.   Vymedzenie pojmu

Na účely tejto časti „mäso“ znamená všetky jatočné telá, mäso s kosťou alebo bez kosti v celku alebo krájané vnútornosti určené na ľudskú konzumáciu získané z hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov, ktoré sú v čerstvom, mrazenom alebo hlboko zmrazenom stave, balené v priamom obale alebo druhotnom obale alebo nebalené.

II.   Klasifikácia hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov na bitúnku

Prevádzkovatelia pod dohľadom príslušného orgánu klasifikujú pri porážke všetok hovädzí dobytok vo veku do 12 mesiacov do jednej z týchto dvoch kategórií:

A) Kategória V: hovädzí dobytok vo veku do osem mesiacov

Identifikačné písmeno kategórie: V;

B) Kategória Z: hovädzí dobytok vo veku od 8 mesiacov do 12 mesiacov

Identifikačné písmeno kategórie: Z.

Toto zaradenie sa vykonáva na základe informácií obsiahnutých v sprievodných pasoch hovädzieho dobytka alebo, ak to nie je možné, na základe údajov obsiahnutých v počítačovej databáze ustanovenej v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ( 49 ).

III.   Obchodné názvy

1. Mäso z hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov sa v jednotlivých členských štátoch uvádza na trh len pod týmito obchodnými názvami ustanovenými pre každý členský štát:

A) V prípade mäsa z hovädzieho dobytka vo veku do osem mesiacov (identifikačné písmeno kategórie: V):