EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0363

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z  23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva Text s významom pre EHP

OJ L 115, 27.4.2012, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 170 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/363/oj

27.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/12


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 363/2012

z 23. februára 2012

o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 7,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 995/2010 je najmä minimalizovať riziko uvádzania nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov z takéhoto dreva na vnútorný trh. Monitorovacie organizácie by mali hospodárskym subjektom pomáhať pri plnení požiadaviek uvedeného nariadenia. Na tento účel by mali vypracovať systém náležitej starostlivosti, zaručiť hospodárskym subjektom právo používať ho a overovať jeho náležité používanie.

(2)

Postup, v rámci ktorého Komisia uznáva monitorovacie organizácie, by mal byť spravodlivý, transparentný a nezávislý. Posúdenie žiadateľov by sa preto malo uskutočniť po konzultácii s príslušnými orgánmi členských štátov a po zhromaždení dostatočných informácií o žiadateľovi. V prípade potreby by zber informácií mal zahŕňať prehliadku priestorov žiadateľa.

(3)

Je potrebné vymedziť primerané odborné znalosti a kapacitu, ktoré by monitorovacie orgány mali mať na to, aby dokázali stanoviť, či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy v oblasti ťažby v ich krajine, a navrhovať opatrenia na hodnotenie rizika uvádzania nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov, ktoré sú získané z takéhoto dreva, na trh. Ak zistené riziko nie je nezanedbateľné, monitorovacia organizácia by mala byť takisto schopná navrhovať primerané opatrenia na jeho účinnú minimalizáciu.

(4)

Malo by sa zaistiť, že monitorovacie organizácie vykonávajú svoje funkcie transparentným a nezávislým spôsobom, pričom predchádzajú akémukoľvek konfliktu záujmov, ktorý by mohol vyplývať z výkonu ich funkcií, a svoje služby poskytujú hospodárskym subjektom nediskriminačným spôsobom.

(5)

O zrušení uznania by mala rozhodnúť Komisia v rámci postupu, ktorý je spravodlivý, transparentný a nezávislý. Komisia by mala pred prijatím rozhodnutia uskutočniť konzultácie s dotknutými príslušnými orgánmi členských štátov a mala by zhromaždiť dostatok informácií, okrem iného aj pomocou prípadných návštev na mieste. Dotknuté monitorovacie organizácie by pred prijatím rozhodnutia mali mať možnosť predložiť svoje pripomienky.

(6)

V súlade so zásadou proporcionality by Komisia mala mať možnosť dočasne a/alebo podmienečne či natrvalo zrušiť uznanie podľa toho, čo sa považuje za potrebné na základe rozsahu zistených nedostatkov v prípade, keď monitorovacia organizácia už neplní svoje funkcie alebo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

(7)

Je potrebné zabezpečiť, aby úroveň ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v žiadostiach o uznanie za monitorovaciu organizáciu, spĺňala požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem definícií stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 uplatňujú aj tieto definície:

1.

„dotknuté príslušné orgány“ znamenajú príslušné orgány členských štátov, v ktorých je monitorovacia organizácia alebo žiadateľ o uznanie za monitorovaciu organizáciu usadený v súlade s právnymi predpismi alebo v ktorých poskytuje služby alebo zamýšľa poskytovať služby v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES (4);

2.

„doklady o formálnych kvalifikáciách“ znamenajú diplomy, certifikáty a iné doklady, ktoré vydal orgán v danom štáte podľa legislatívnych alebo správnych ustanovení daného štátu a ktoré osvedčujú úspešné ukončenie profesionálnej odbornej prípravy;

3.

„odborná prax“ znamená skutočné a zákonné vykonávanie danej profesie.

Článok 2

Žiadosť o uznanie

1.   Komisii môže predložiť žiadosť o uznanie za monitorovaciu organizáciu akýkoľvek subjekt bez ohľadu na formu vlastníctva, či už spoločnosť, korporácia, firma, podnik, inštitúcia alebo orgán, usadený v súlade s právnymi predpismi v Únii.

Subjekt predkladá žiadosť v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie spolu s dokladmi uvedenými v prílohe.

2.   Aby bol žiadateľ uznaný za monitorovaciu organizáciu, musí preukázať, že spĺňa všetky požiadavky stanovené v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a v článkoch 5 až 8 tohto nariadenia.

3.   Komisia potvrdzuje prijatie žiadosti a do desiatich pracovných dní od jej prijatia oznamuje žiadateľovi referenčné číslo.

Žiadateľovi takisto oznamuje predbežnú lehotu, v rámci ktorej sa rozhodne o jeho žiadosti. Komisia informuje žiadateľa vždy, keď upraví predbežnú lehotu vzhľadom na potrebu získať doplňujúce informácie alebo doklady na posúdenie žiadosti.

4.   Ak od prijatia žiadosti alebo od posledného písomného oznámenia Komisie určeného žiadateľovi (podľa toho, čo nastane neskôr) uplynuli tri mesiace a Komisia neprijala rozhodnutie o uznaní ani nezamietla žiadosť, Komisia žiadateľa písomne informuje o stave posúdenia žiadosti.

Prvý pododsek sa na spracovanie jednej žiadosti môže uplatňovať viac ako raz.

5.   Komisia poskytuje kópiu žiadosti a podporné doklady dotknutým príslušným orgánom, ktoré do jedného mesiaca od poskytnutia žiadosti k nej môžu vyjadriť svoje pripomienky.

Článok 3

Ďalšie doklady a prístup do priestorov

1.   Žiadateľ alebo dotknuté príslušné orgány predložia na žiadosť Komisie akékoľvek ďalšie informácie alebo doklady, ktoré požaduje Komisia v stanovenej lehote.

2.   Žiadateľ umožňuje Komisii prístup do svojich priestorov, aby mohla overiť, že všetky požiadavky stanovené v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a v článkoch 5 až 8 tohto nariadenia sú splnené. Komisia o vykonaní prehliadky u žiadateľa informuje žiadateľa vopred. Na prehliadke sa môžu zúčastniť zástupcovia dotknutých príslušných orgánov.

Žiadateľ poskytuje pri takýchto prehliadkach potrebnú súčinnosť.

Článok 4

Rozhodnutie o uznaní

Ak Komisia prijala rozhodnutie o uznaní podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 995/2010, dotknutého žiadateľa o tom informuje do desiatich pracovných dní od dátumu prijatia uvedeného rozhodnutia.

Komisia žiadateľovi bezodkladne poskytuje aj osvedčenie o uznaní a o svojom rozhodnutí informuje príslušné orgány všetkých členských štátov v súlade s článkom 8 ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 995/2010 v rámci lehoty uvedenej v prvom odseku.

Článok 5

Právna subjektivita a usadenie v súlade s právnymi predpismi v rámci Únie

1.   Ak je žiadateľ usadený v súlade s právnymi predpismi vo viac ako jednom členskom štáte, poskytuje informácie o svojom registrovanom sídle, ústredí alebo hlavnom mieste podnikania v rámci Únie, ako aj o všetkých svojich agentúrach, pobočkách alebo dcérskych spoločnostiach zriadených na území akéhokoľvek členského štátu. Žiadateľ takisto uvádza, v ktorých členských štátoch zamýšľa poskytovať služby.

2.   Od žiadateľa, ktorý je orgánom členského štátu alebo tvorí jeho časť, sa nepožaduje preukázanie jeho právnej subjektivity ani usadenia v súlade s právnymi predpismi v rámci Únie.

Článok 6

Primerané odborné znalosti

1.   S cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie funkcií monitorovacej organizácie, ako sa vyžaduje v článku 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010, musia technicky spôsobilí zamestnanci spĺňať na základe potvrdenia dokladmi o formálnych kvalifikáciách a odbornou praxou tieto minimálne kritériá:

a)

formálna profesionálna odborná príprava v odbore relevantnom z hľadiska plnenia funkcií monitorovacej organizácie;

b)

pre vyššie technické pozície aspoň päť rokov odbornej praxe vo funkcii týkajúcej sa funkcií monitorovacej organizácie.

Na účely prvého pododseku písm. a) sa za relevantné odbory považujú odbory týkajúce sa lesného hospodárstva, životného prostredia, práva, podnikového manažmentu, manažmentu rizík, obchodu, audítorstva, finančnej kontroly alebo manažmentu dodávateľského reťazca.

2.   Žiadateľ vedie záznamy, v ktorých zdokumentuje povinnosti a zodpovednosti svojich zamestnancov. Žiadateľ musí mať zavedené postupy na monitorovanie výkonu a technických kompetencií svojich zamestnancov.

Článok 7

Kapacita vykonávať funkcie ako monitorovacia organizácia

1.   Žiadateľ preukazuje, že zaviedol všetky tieto opatrenia:

a)

organizačnú štruktúru, ktorá zaisťuje riadne vykonávanie funkcií monitorovacej organizácie;

b)

systém náležitej starostlivosti, ktorý sa má sprístupniť hospodárskym subjektom, ktoré ho majú používať;

c)

politiky a postupy, ktoré umožňujú hodnotenie a zlepšenie systému náležitej starostlivosti;

d)

postupy a procesy na overovanie riadneho používania systému náležitej starostlivosti hospodárskymi subjektmi;

e)

postupy týkajúce sa nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade, ak hospodársky subjekt používa svoj systém náležitej starostlivosti nenáležitým spôsobom.

2.   Okrem požiadaviek odseku 1 žiadateľ takisto preukazuje svoju finančnú a technickú kapacitu na výkon funkcií monitorovacej organizácie.

Článok 8

Absencia konfliktu záujmov

1.   Žiadateľ má takú organizačnú štruktúru, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

2.   Žiadateľ identifikuje, analyzuje a uchováva záznamy dokumentujúce riziká konfliktov záujmov vyplývajúcich z jeho výkonu funkcií ako monitorovacej organizácie vrátane akýchkoľvek konfliktov vyplývajúcich z jeho vzťahov s pridruženými orgánmi alebo subdodávateľmi.

3.   V prípade identifikácie rizika konfliktu záujmov musí mať žiadateľ zavedené písomné stratégie a postupy na zamedzenie konfliktom záujmov na úrovni organizácie a jednotlivcov. Písomné stratégie a postupy sa musia udržiavať a vykonávať. Tieto stratégie a postupy môžu zahŕňať audity vykonané tretími stranami.

Článok 9

Informácie o následných zmenách

1.   Monitorovacia organizácia bezodkladne informuje Komisiu o akejkoľvek z týchto situácií, ktoré nastanú po jej uznaní:

a)

zmena, ktorá môže ovplyvniť schopnosť danej monitorovacej organizácie plniť požiadavky v článkoch 5 až 8 a ku ktorej došlo po uznaní danej organizácie;

b)

monitorovacia organizácia zriadila v rámci Únie iné agentúry, pobočky alebo dcérske spoločnosti ako tie, ktoré uviedla vo svojej žiadosti;

c)

monitorovacia organizácia sa rozhodne poskytovať služby v inom členskom štáte ako v tom, ktorý uviedla vo svojej žiadosti, alebo v členskom štáte, o ktorom uviedla, že v ňom prestala poskytovať svoje služby v súlade s písmenom d);

d)

monitorovacia organizácia prestala poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte.

2.   Komisia všetky informácie získané podľa odseku 1 oznamuje dotknutým príslušným orgánom.

Článok 10

Preskúmanie rozhodnutia o uznaní

1.   Komisia môže rozhodnutie, v ktorom uznáva monitorovaciu organizáciu, kedykoľvek preskúmať.

Komisia vykonáva takéto preskúmanie v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)

dotknutý príslušný orgán informuje Komisiu o tom, že dospel k záveru, že monitorovacia organizácia už neplní funkcie stanovené v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 alebo už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 995/2010, ako sa uvádza v článkoch 5 až 8 tohto nariadenia;

b)

Komisia má relevantné informácie vrátane oprávnených obáv tretích strán, že monitorovacia organizácia už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a v článkoch 5 až 8 tohto nariadenia;

c)

monitorovacia organizácia informovala Komisiu o zmenách uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

2.   V prípade podnetu na preskúmanie Komisii pri vykonávaní preskúmania a kontrol pomáha skupina hodnotiteľov.

3.   Žiadateľ umožňuje skupine hodnotiteľov prístup do svojich priestorov, aby mohla overiť, či sú splnené všetky požiadavky stanovené v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a v článkoch 5 až 8 tohto nariadenia. Na prehliadke u žiadateľa sa môžu zúčastniť zástupcovia dotknutých príslušných orgánov.

Žiadateľ poskytuje potrebnú súčinnosť na uľahčenie takýchto návštev.

4.   Skupina hodnotiteľov vypracuje správu, v ktorej uvedie svoje zistenia. K správe o preskúmaní sa pripájajú podporné dôkazy.

Správa o preskúmaní zahŕňa odporúčanie, či by sa uznanie monitorovacej organizácie malo zrušiť.

Skupina hodnotiteľov zasiela správu o preskúmaní dotknutým príslušným orgánom. Tieto orgány môžu vyjadriť svoje pripomienky do troch týždňov od dátumu poskytnutia správy.

Skupina hodnotiteľov poskytuje dotknutej monitorovacej organizácii zhrnutie zistení a závery správy. Organizácia môže vyjadriť svoje pripomienky skupine hodnotiteľov do troch týždňov od dátumu poskytnutia zhrnutia.

5.   Skupina hodnotiteľov odporúča vo svojej správe o preskúmaní možnosť dočasne a/alebo podmienečne či natrvalo zrušiť uznanie podľa toho, čo sa považuje za potrebné na základe rozsahu zistených nedostatkov v prípade, že dospela k záveru, že monitorovacia organizácia už neplní svoje funkcie alebo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

Skupina hodnotiteľov môže namiesto toho odporučiť, aby Komisia vydala oznámenie o nápravných opatreniach alebo oficiálne varovanie alebo aby Komisia neprijala žiadne ďalšie opatrenia.

Článok 11

Rozhodnutie o zrušení uznania

1.   Komisia rozhoduje, či zruší uznanie monitorovacej organizácie dočasne a/alebo podmienečne či natrvalo, pričom zohľadňuje správu o preskúmaní uvedenú v článku 10.

2.   Komisia môže vydať oznámenie o nápravných opatreniach alebo oficiálne varovanie v prípade, ak na základe rozsahu zistených nedostatkov nedospeje v súlade s článkom 8 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 k záveru, že monitorovacia organizácia už neplní svoje funkcie alebo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3.   Rozhodnutie zrušiť uznanie monitorovacej organizácie, ako aj oznámenie alebo varovanie podľa odseku 2 sa do desiatich pracovných dní od jeho prijatia oznamuje dotknutej monitorovacej organizácii, ako aj príslušným orgánom všetkých členských štátov v súlade s článkom 8 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

Článok 12

Ochrana údajov

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá spracovania osobných údajov stanovené v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.


PRÍLOHA

Zoznam podporných dokladov

 

Právna subjektivita; usadenie v súlade s právnymi predpismi; poskytovanie služieb:

overené kópie dokladov, ako sa stanovuje v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch,

zoznam členských štátov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať služby.

 

Primerané odborné znalosti:

opis organizácie a štruktúry subjektu,

zoznam technicky spôsobilých zamestnancov spolu s kópiami životopisov,

opis povinností a zodpovedností a ich rozdelenie,

podrobný opis postupov na monitorovanie výkonu a kompetencií technicky spôsobilých zamestnancov.

 

Kapacita vykonávať funkcie ako monitorovacia organizácia:

Podrobný opis:

systému náležitej starostlivosti,

politík a postupov na hodnotenie a zlepšenie systému náležitej starostlivosti,

politík a postupov na vybavovanie sťažností hospodárskych subjektov alebo tretích strán,

postupov a procesov na overovanie náležitého používania systému náležitej starostlivosti hospodárskymi subjektmi,

postupov týkajúcich sa nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade, že hospodársky subjekt používa systém náležitej starostlivosti nenáležitým spôsobom,

systému vedenia záznamov.

 

Finančná kapacita:

kópie finančných výkazov za predchádzajúci rozpočtový rok alebo

vyhlásenie o obrate z predaja, alebo

iné zdôvodňujúce doklady v prípade, ak žiadateľ z oprávnených dôvodov nemôže poskytnúť doklady uvedené v predchádzajúcich zarážkach,

dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu.

 

Absencia konfliktu záujmov:

čestné vyhlásenie o absencii konfliktu záujmov,

opis písomných stratégií a postupov na vyhýbanie sa konfliktom záujmov na úrovni organizácie a jednotlivcov, ktoré môžu zahŕňať audity vykonané tretími stranami.

 

Subdodávatelia:

opis úloh, ktoré majú plniť subdodávatelia,

dôkaz, že všetci subdodávatelia alebo dcérske spoločnosti v prípade, že sú usadené, spĺňajú príslušné uvedené požiadavky.


Top