EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001L0114-20131118

Consolidated text: Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/114/2013-11-18

02001L0114 — SK — 18.11.2013 — 003.004


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 2001/114/ES

z 20. decembra 2001

o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu

(Ú. v. ES L 015 17.1.2002, s. 19)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA RADY 2007/61/ES z 26. septembra 2007,

  L 258

27

4.10.2007

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1021/2013 z 9. októbra 2013,

  L 287

1

29.10.2013


Zmenená a doplnená:

►A1

AKT o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 063, 4.3.2019, s.  15 (2001/114/ES)
▼B

SMERNICA RADY 2001/114/ES

z 20. decembra 2001

o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebuČlánok 1

Táto smernica sa uplatňuje pre čiastočne alebo úplne dehydrované konzervované mlieko definované v prílohe I.

▼M1 —————

▼B

Článok 3

Smernica 2000/13/ES sa uplatňuje na výrobky definované v prílohe I podľa týchto podmienok:

1.

 

a) Názvy výrobkov uvedené v prílohe I sa uplatňujú len na výrobky uvedené v tejto prílohe a bez toho, aby bol dotknutý pododsek b), sa majú používať pri obchodovaní na ich označenie;

b) ako alternatíva k názvom výrobkov uvedeným v pododseku a), príloha II obsahuje zoznam konkrétnych označení. Tieto označenia sa môžu používať v jazyku a za podmienok ustanovených v prílohe II.

▼C1

2. V označení musí byť uvedené množstvo mliečneho tuku v hmotnostných percentách, okrem výrobkov definovaných v prílohe I (1) d) a g) a prílohe I (2) d) a množstvo beztukovej mliečnej sušiny v hmotnostných percentách, ak ide o výrobky definované v prílohe I (1). Tieto údaje sa uvádzajú v blízkosti obchodného názvu.

▼B

3. Ak ide o výrobky definované v prílohe I (2), musia byť v označení uvedené odporúčania týkajúce sa spôsobu ich riedenia alebo obnovenia (rekonštituovania) vrátane údajov o obsahu tuku v takto zriedenom alebo obnovenom výrobku.

4. Ak výrobky s hmotnosťou menej ako 20 g sú balené do druhého (vonkajšieho) obalu, údaje požadované v tomto článku možno uvádzať len na vonkajšom obale, okrem označenia požadovaného v bode 1 a).

5. V označení výrobkov definovaných v prílohe I (2) má byť uvedené, že výrobok „nie je určený ako potravina pre dojčatá do 12 mesiacov.“

Článok 4

Pre výrobky definované v prílohách I a II členské štáty nemajú prijímať národné ustanovenia, ktoré nie sú určené v tejto smernici.

▼M2 —————

▼B

Článok 7

Smernica 76/118/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 17. júla 2003.

Odkazy na zrušenú smernicu sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu.

Článok 8

Členské štáty príjmu zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 17. júla 2003. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Opatrenia sa majú uplatňovať tak, aby:

 povoľovali obchodovanie s výrobkami definovanými v prílohe I, ak sú v súlade s definíciami a pravidlami ustanovenými v tejto smernici, s účinnosťou od 17. júla 2003,

 zakazovali obchodovanie s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, s účinnosťou od 17. júla 2004.

Obchodovanie s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, pričom však boli označené pred 17. júlom 2004 v súlade so smernicou 76/118/EHS, však má byť povolené do vyčerpania zásob.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo k nim má byť takýto odkaz pripojený v čase ich úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup pre takýto odkaz.

Článok 9

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

DEFINÍCIE VÝROBKOV A NÁZVOV VÝROBKOV

1.   Čiastočne dehydrované mlieko (zahustené – kondenzované mlieko)

▼M1

Je to výrobok v tekutom stave, aj prisladený, získaný čiastočným odstránením vody z mlieka, z úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka alebo zo zmesi týchto výrobkov, ktorý môže byť s prísadou smotany alebo úplne dehydrovaného mlieka alebo obidvoch, pričom prídavok úplne dehydrovaného mlieka v hotových výrobkoch neprevyšuje 25 % celkového obsahu mliečnej sušiny.

▼B

 Druhy nesladeného zahusteného (kondenzovaného) mlieka

 

a) Zahustené (kondenzované) vysokotučné mlieko

Čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 15 hmotnostných % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 26,5 hmotnostných %.

b) Zahustené (kondenzované) mlieko

Čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 7,5 hmotnostného % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 25 hmotnostných %.

c) Zahustené (kondenzované) čiastočne odtučnené mlieko

Čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 1 hmotnostné % a menej ako 7,5 % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 hmotnostných %.

d) Zahustené (kondenzované) odtučnené mlieko

Čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1 hmotnostné % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 hmotnostných %.

 Druhy sladeného zahusteného (kondenzovaného) mlieka

 

e) Sladené zahustené (kondenzované) mlieko

Čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 8 hmotnostných % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 hmotnostných %.

f) Sladené zahustené (kondenzované) čiastočne odtučnené mlieko

Čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 1 hmotnostné % a menej ako 8 hmotnostných % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 hmotnostných %.

g) Sladené zahustené (kondenzované) odtučnené mlieko

Čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku menej ako 1 hmotnostné % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 hmotnostných %.

2.   Úplne dehydrované (sušené) mlieko

▼M1

Je to výrobok v tuhom stave, v ktorom obsah vody nepresahuje 5 % hmotnostných hotového výrobku, získaný odstránením vody z mlieka, z úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka, zo smotany alebo zo zmesi týchto výrobkov.

▼B

a) Sušené vysokotučné mlieko alebo prášok z vysokotučného mlieka

Dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 42 hmotnostných %.

b) Sušené plnotučné mlieko alebo prášok z plnotučného mlieka

Dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 26 hmotnostných % a menej ako 42 hmotnostných %.

c) Sušené čiastočne odtučnené mlieko alebo prášok z čiastočne odtučneného mlieka

Dehydrované mlieko s obsahom tuku viac ako 1,5 hmotnostného % a menej ako 26 hmotnostných %.

d) Sušené odtučnené mlieko alebo prášok z odtučneného mlieka

Dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1,5 hmotnostného %.

3.   Spracovanie

a) Doplňujúce množstvo laktózy nepresahujúce 0,3 hmotnostného % je povolené na výrobu výrobkov definovaných v bodoch 1 e) až g).

b)  ►M1  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu ( 1 ), sa konzervovanie výrobkov uvedených v bodoch 1 a 2 dosiahne: ◄

 tepelným ošetrením (sterilizácia, UHT atď.) pre výrobky uvedené v bodoch 1 a) až d),

 pridaním sacharózy pre výrobky uvedené v bodoch 1 e) až g),

 dehydrovaním pre výrobky uvedené v bode 2.

▼M1

c) Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na zloženie uvedené v bodoch 1 a 2 tejto prílohy, sa obsah bielkovín v mlieku môže upraviť na minimálny obsah 34 % hmotnostných (vyjadrený v beztukovej sušine) pridaním a/alebo odstránením zložiek mlieka, a to spôsobom, pri ktorom sa v upravovanom mlieku nezmení pomer srvátkových bielkovín ku kazeínu.

▼M1

4.   Povolené prísady a suroviny

a) Vitamíny a minerálne látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín ( 2 ).

b) Povolené suroviny na účely úpravy obsahu bielkovín podľa bodu 3 písm. c) sú tieto:

i) mliečny bielkovinový koncentrát (retentát)

mliečny bielkovinový koncentrát je výrobok získaný zahusťovaním mliečnych bielkovín ultrafiltráciou mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka;

ii) mliečny permeát

mliečny permeát je výrobok získaný odstraňovaním mliečnych bielkovín a mliečneho tuku z mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka ultrafiltráciou a

iii) laktóza

laktóza je prirodzená zložka mlieka zvyčajne získavaná zo srvátky s obsahom bezvodej laktózy v sušine najmenej 99,0 % hmotnostných. Môže byť anhydridom, obsahovať jednu molekulu kryštalickej vody alebo môže byť zmesou oboch foriem.

▼B
PRÍLOHA II

KONKRÉTNE OZNAČENIA PRE URČITÉ VÝROBKY UVEDENÉ V PRÍLOHE I

a) Anglický výraz „evaporated milk [dehydrované mlieko]“ znamená výrobok definovaný v prílohe I (1) b) s obsahom tuku aspoň 9 hmotnostných % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny 31 hmotnostných %.

b) Francúzske výrazy „lait demi–écrémé concentré“ a „lait demi–écrémé concentré non sucré“, španielsky výraz „leche evaporada semidesnatada“, holandský výraz „geëvaporeerde halfvolle melk“ alebo „halfvolle koffiemelk“ a anglický výraz „evaporated semi–skimmed milk [dehydrované polotučné mlieko]“ znamená výrobky definované v prílohe I (1) c) s obsahom tuku od 4 hmotnostných % do 4,5 hmotnostných % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 hmotnostných %.

c) Dánsky výraz „kondenseret kaffelfløde“ a nemecký výraz „kondensierte Kaffeesahne“ znamená výrobky definované v prílohe I (1) a).

d) Dánsky výraz „flødepulver“, nemecké výrazy „Rahmpulver“ a „Sahnepulver“, francúzsky výraz „crème en poudre“, holandský výraz „roompoeder“, švédsky výraz „gräddpulver“ a fínsky výraz „kermajauhe“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe I (2) a).

e) Francúzsky výraz „lait demi–écrémé concentré sucré“, španielsky výraz „leche condensada semidesnatada“ a holandský výraz „gecondenseerde halfvolle melk met suiker“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe I (1) f) s obsahom tuku od 4 hmotnostných % do 4,5 hmotnostného % a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 hmotnostných %.

f) Francúzsky výraz „lait demi–écrémé en poudre“, holandský výraz „halfvolle melkpoeder“ a anglické výrazy „semi– skimmed milk powder [prášok z polotučného mlieka]“ alebo „dried semi–skimmed milk [sušené polotučné mlieko]“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe I (2) c) s obsahom tuku od 14 hmotnostných % do 16 hmotnostných %.

g) Portugalský výraz „leite em pó meio gordo“ znamená výrobky definované v prílohe I (2) c) s obsahom tuku od 13 hmotnostných % do 26 hmotnostných %.

h) Holandský výraz „koffiemelk“ znamená výrobok definovaný v prílohe I (1) b).

i) Fínsky výraz „rasvaton maitojauhe“ znamená výrobok definovaný v prílohe I (2) d).

j) Španielsky výraz „leche en polvo semidesnatada“ znamená výrobky definované v prílohe I (2) c) s obsahom tuku od 10 hmotnostných % do 16 hmotnostných %.

▼A1

k) Maltské označenie „Ħalib evaporat“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. b).

l) Maltské označenie „Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. c).

m) Estónske označenie „koorepulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. a).

n) Estónske označenie „piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. b).

o) Estónske označenie „väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. c).

p) Estónske označenie „magustatud väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. f).

q) Estónske označenie „väherasvane piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. c).

r) České označenie „zahuštěná neslazená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. a).

s) České označenie „zahuštěné neslazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. b).

t) České označenie „zahuštěné neslazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. c) s obsahom tuku 4 % a 4,5 % hmotnosti.

u) České označenie „zahuštěné slazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. e).

v) České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. f) s obsahom tuku 4 % a 4,5 % hmotnosti.

w) České označenie „sušená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. a).

x) České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. c) s obsahom tuku medzi 14 % až 16 % hmotnosti.( 1 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55, zmenené v Ú. v. EU L 226, 25.6.2004, s. 22.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

Top