Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1187-20150401

Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1187/2015-04-01

2009R1187 — SK — 01.04.2015 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1187/2009

z 27. novembra 2009,

ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 318, 4.12.2009, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011,

  L 49

16

24.2.2011

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1313/2011 z 13. decembra 2011,

  L 334

10

16.12.2011

 M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 245/2012 z 20. marca 2012,

  L 81

37

21.3.2012

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 521/2012 z 19. júna 2012,

  L 159

26

20.6.2012

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 990/2013 z 15. októbra 2013,

  L 275

3

16.10.2013
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1187/2009

z 27. novembra 2009,

ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

(prepracované znenie)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( 1 ), a najmä na jeho články 161 ods. 3, 170 a 171 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1234/2007 sa okrem iného ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania vývozných náhrad v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, aby sa umožnilo predovšetkým monitorovanie hodnôt a limitov množstva náhrad. Podrobné pravidlá na uplatňovanie uvedených všeobecných pravidiel sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1282/2006 zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky ( 2 ).

(2)

Nariadenie (ES) č. 1282/2006 sa niekoľkokrát podstatne zmenilo a doplnilo ( 3 ). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(3)

Podľa dohody o poľnohospodárstve ( 4 ) uzavretej počas Uruguajského kola obchodných rokovaní GATT a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES ( 5 ) (ďalej len „dohoda o poľnohospodárstve“), sú vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky vrátane mliečnych výrobkov, obmedzené v každom 12-mesačnom období od 1. júla 1995 na maximálne množstvo a maximálnu hodnotu. S cieľom zabezpečiť zhodu s týmito obmedzeniami by sa malo vydávanie vývozných povolení sledovať a mali by sa prijať postupy na prideľovanie množstiev, ktoré sa môžu vyvážať s náhradou.

(4)

Na to, aby sa na výrobky poskytla náhrada, mali by spĺňať príslušné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ( 6 ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu ( 7 ), predovšetkým musia byť pripravené v schválenom zariadení a musia spĺňať požiadavky na označovanie identifikačnými značkami uvedené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

(5)

S cieľom zaistiť efektívne kontroly obmedzení, náhrady na množstvá, ktoré prekračujú množstvá uvedené na povolení, by sa nemali vyplácať.

(6)

Mala by sa stanoviť lehota platnosti vývozných povolení.

(7)

S cieľom zabezpečiť presnú kontrolu vyvážaných výrobkov a minimalizovať riziko špekulácie, možnosť zmeny výrobku, na ktorý bolo vydané povolenie, by sa mala obmedziť.

(8)

Článkom 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky ( 8 ), sa ustanovujú pravidlá používania vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou za vývoz iných výrobkov s 12-miestnym číselným znakom, ako sú uvedené v oddiele 16 povolenia. Uvedené ustanovenie sa uplatňuje v konkrétnom sektore, len ak sa definovali kategórie výrobkov uvedené v článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky ( 9 ) a skupiny výrobkov uvedené v článku 4 ods. 2 prvom pododseku druhej zarážke nariadenia (ES) č. 612/2009.

(9)

Kategórie výrobkov pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov sú už definované s odvolaním sa na kategórie ustanovené v dohode o poľnohospodárstve. V záujme dobrého riadenia by sa malo zachovať používanie týchto kategórií. V záujme zjednodušenia a úplnosti by sa skupiny výrobkov uvedené v článku 4 ods. 2 prvom pododseku druhej zarážke nariadenia (ES) č. 612/2009 mali nahradiť, pričom by sa malo vychádzať z číselných znakov kombinovanej nomenklatúry. Ak výrobok, ktorý sa v skutočnosti vyviezol, nie je výrobkom uvedeným v povolení v kolónke 16, mali by sa uplatňovať všeobecné ustanovenia článku 4 nariadenia (ES) č. 612/2009. S cieľom zabrániť diskriminácii medzi prevádzkovateľmi vyvážajúcimi v rámci súčasného režimu a prevádzkovateľmi vyvážajúcimi podľa tohto nariadenia, môže sa na žiadosť držiteľa povolenia uvedené ustanovenie uplatniť retroaktívne.

(10)

Aby sa prevádzkovatelia mohli zúčastniť na verejných súťažiach vypísaných tretími krajinami bez toho, aby to ovplyvnilo obmedzenia, pokiaľ ide o objem, mal by sa zaviesť systém dočasných povolení poskytujúci úspešným uchádzačom právo na získanie definitívneho povolenia. Aby sa zabezpečilo správne využitie týchto povolení, mala by byť pri určitých vývozoch s náhradami krajina určenia definovaná ako povinné miesto určenia.

(11)

Aby sa zabezpečilo účinné monitorovanie vydaných povolení, ktoré závisí od podávania informácií členskými štátmi Komisii, mala by sa stanoviť čakacia lehota pred tým, ako sa povolenia vydajú. V záujme zabezpečenia hladkého fungovania opatrení, a najmä spravodlivého prideľovania množstiev, ktoré sú k dispozícii v rámci obmedzení stanovených v dohode o poľnohospodárstve, mali by sa pre prípad potreby stanoviť rôzne riadiace opatrenia, a to predovšetkým ustanovenie o pozastavení vydávania povolení a o prideľovacom koeficiente, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(12)

Vývoz výrobkov v kontexte operácií súvisiacich s potravinovou pomocou by sa mal vylúčiť z určitých ustanovení, pokiaľ ide o vydávanie vývozných povolení.

(13)

Metóda stanovenia náhrady na mliečne výrobky obsahujúce pridaný cukor, ktorých cena závisí od ceny zložiek, by sa mala stanoviť podľa percenta prítomných zložiek. Na uľahčenie spravovania náhrad pre tieto výrobky, a najmä uplatňovania opatrení na zabezpečenie zhody so záväzkami týkajúcimi sa vývozu v kontexte dohody o poľnohospodárstve, by sa však malo stanoviť maximálne množstvo obsahu sacharózy, na ktoré sa môže poskytnúť náhrada. Štyridsaťtri percent hmotnosti celého výrobku by sa malo považovať za reprezentatívny obsah sacharózy takýchto výrobkov.

(14)

V článku 12 ods. 5 písm. c) nariadenia (ES) č. 612/2009 sa ustanovuje, že náhrady sa môžu poskytovať na tie zložky taveného syra vyrobeného v rámci aktívneho zušľachťovacieho styku, ktoré pochádzajú zo Spoločenstva. Aby sa zaistilo správne fungovanie tohto konkrétneho opatrenia a aby sa mohlo účinne kontrolovať, sú potrebné určité osobitné pravidlá.

(15)

Podľa dohody uzavretej medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou ( 10 ) schválenej rozhodnutím Rady 95/591/ES ( 11 ) sa majú vývozné povolenia vydané Spoločenstvom predkladať na syry spĺňajúce preferenčné podmienky na dovoz do Kanady. Mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá na vydávanie týchto povolení.

(16)

Spoločenstvo má možnosť určiť, ktorí dovozcovia môžu v rámci dodatočnej kvóty vyplývajúcej z dohody o poľnohospodárstve dovážať syry Spoločenstva do Spojených štátov amerických. Aby sa Spoločenstvu umožnilo maximalizovať hodnotu kvóty, mal by sa na základe prideľovania vývozných povolení na príslušné výrobky stanoviť postup určovania dovozcov.

(17)

V Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane ( 12 ), ktorej podpis a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES ( 13 ), sa ustanovuje, že Spoločenstvo riadi svoju časť colnej kvóty podľa mechanizmu vývozných povolení. Mal by sa preto určiť postup udeľovania povolení. S cieľom zaistiť, aby výrobky dovezené do Dominikánskej republiky boli súčasťou kvóty a stanoviť súvis medzi dovezenými výrobkami a výrobkami, ktoré sú uvedené vo vývoznom povolení, vývozcovia by mali v čase dovozu predložiť overenú kópiu vývozného vyhlásenia, ktoré musí obsahovať určité informácie.

(18)

Čo sa týka uvedenej kvóty, článkom 30 nariadenia (ES) č. 1282/2006 sa ustanovujú kritériá oprávniteľnosti, ktoré sa uplatňujú na žiadosti podávané na obidve časti kvóty. Žiadosti v rámci časti b) kvóty sa môžu podávať na stanovené množstvo nezávisle od obchodných výsledkov. Počet žiadateľov v rámci časti a) kvóty sa neustále zvyšuje a množstvo, na ktoré možno podať žiadosti, závisí od výsledkov vývozu za posledné roky. Vzhľadom na nadmernú ponuku sušeného mlieka na svetovom trhu v posledných rokoch sa množstvo tohto mlieka pochádzajúceho zo Spoločenstva, ktoré dováža Dominikánska republika, znížilo a tým aj vyvážané množstvá, na ktoré sa môžu podávať žiadosti v rámci časti a). Je preto vhodné umožniť oprávneným žiadateľom v rámci časti a) zvoliť si časť b). Mali by sa však vylúčiť žiadosti na obidve časti kvóty.

(19)

S cieľom maximalizovať využitie kvóty a znížiť administratívnu záťaž vývozcov by sa aj na vývoz do Dominikánskej republiky mala uplatňovať odchýlka, ktorou sa umožňuje použiť vývozné povolenie aj na výrobok s iným 12-miestnym číselným znakom výrobku, ako je číselný znak uvedený v kolónke 16 povolenia, ak sa na obidva výrobky udeľuje vývozná náhrada v rovnakej výške a ak patria obidva výrobky do rovnakej kategórie výrobkov, alebo ak obidva výrobky patria do rovnakej skupiny výrobkov.

(20)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

ÚVODNÉ PRAVIDLÁ

Článok 1

Týmto nariadením sa ustanovujú:

a) všeobecné pravidlá týkajúce sa povolení a náhrad na vývoz výrobkov uvedených v časti XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 zo Spoločenstva;

b) osobitné pravidlá týkajúce sa vývozu výrobkov uvedených v písm. a) zo Spoločenstva do niektorých tretích krajín.

Článok 2

Nariadenia (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 612/2009 sa uplatňujú, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Článok 3

Na to, aby sa poskytla náhrada na výrobky uvedené v časti XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, musia tieto výrobky spĺňať príslušné požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, predovšetkým musia byť pripravené v schválenom zariadení a musia spĺňať požiadavky na označovanie identifikačnými značkami uvedené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 4

1.  Náhrada, ktorá sa má vyplatiť, je sadzbou platnou v deň predloženia žiadosti o vývozné povolenie alebo prípadne o dočasné povolenie.

2.  Žiadosti o povolenia s vopred stanovenou náhradou na výrobky uvedené v časti XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, ktoré boli predložené v zmysle článku 16 nariadenia (ES) č. 376/2008 v stredu a vo štvrtok po skončení každého obdobia verejnej súťaže podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 619/2008 ( 14 ), sa považujú za žiadosti predložené v pracovný deň nasledujúci po danom štvrtku.

3.  V oddiele 7 žiadostí o povolenie a povolení sa uvádza krajina určenia a číselný kód krajiny alebo územia určenia, ako je uvedené v nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 ( 15 ).

Článok 5

1.  Kategórie výrobkov podľa dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola obchodných rokovaní GATT (ďalej len „dohoda o poľnohospodárstve“) sú ustanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.  Skupiny výrobkov podľa článku 4 ods. 2 prvého pododseku druhej zarážky nariadenia (ES) č. 612/2009 sú ustanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 6

1.  V oddiele 16 žiadostí o povolenia a povolení sa uvedie 12-miestny číselný znak výrobku nomenklatúry pre náhrady v prípade žiadosti o náhradu alebo 8-miestny číselný znak výrobku kombinovanej nomenklatúry v prípade, že sa nežiada o náhradu. Povolenia platia len pre uvedený výrobok okrem prípadu uvedeného v odsekoch 2 a 3.

2.  Odchylne od odseku 1 platí vývozné povolenie aj na vývoz výrobku s iným 12-miestnym číselným znakom výrobku, ako je číselný znak uvedený v kolónke 16 povolenia, ak sa na obidva výrobky udeľuje vývozná náhrada v rovnakej výške a ak patria obidva výrobky do rovnakej kategórie výrobkov uvedenej v prílohe I.

3.  Odchylne od odseku 1 platí vývozné povolenie aj na vývoz výrobku s iným 12-miestnym číselným znakom, ako je číselný znak uvedený v kolónke 16 povolenia, ak obidva výrobky patria do tej istej skupiny výrobkov uvedenej v prílohe II.

V takom prípade sa náhrady vypočítajú v súlade s článkom 4 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 612/2009.

Článok 7

Vývozné povolenia platia odo dňa vydania v zmysle článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 do:

a) konca štvrtého mesiaca od vydania v prípade výrobkov v rámci číselného znaku KN 0402 10 ;

b) konca štvrtého mesiaca od vydania v prípade výrobkov v rámci číselného znaku KN 0405 ;

c) konca štvrtého mesiaca od vydania v prípade výrobkov v rámci číselného znaku KN 0406 ;

d) konca štvrtého mesiaca od vydania pre ostatné výrobky uvedené v časti XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007;

e) dátumu, ku ktorému musia byť splnené záväzky vyplývajúce z výziev na verejné súťaže podľa článku 8 ods. 1 tohto nariadenia a najneskôr do konca ôsmeho mesiaca od vydania definitívneho vývozného povolenia uvedeného v článku 8 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 8

1.  V prípade výzvy na verejnú súťaž, ktorú vypíše štátny orgán v tretej krajine podľa článku 47 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008, s výnimkou výziev na verejné súťaže týkajúce sa výrobkov v rámci číselného znaku KN 0406 , môžu hospodárske subjekty požiadať o dočasné vývozné povolenie na množstvo, ktorého sa týka ich ponuka, ak zložia zábezpeku.

Zábezpeka sa v prípade dočasných povolení rovná 75 % sumy vypočítanej v súlade s článkom 9 tohto nariadenia, pričom predstavuje minimálne 5 EUR/100 kg.

Hospodárske subjekty predložia dôkaz, že orgán vyhlasujúci verejnú súťaž je štátnym orgánom alebo má verejnoprávny charakter.

2.  Dočasné povolenia sa vydajú piaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti za predpokladu, že neboli prijaté opatrenia uvedené v článku 10 ods. 2.

3.  Odchylne od článku 47 ods. 5 nariadenia (ES) č. 376/2008 je lehota na predkladanie informácií podľa uvedeného odseku 60 dní.

Do konca uvedeného obdobia požiadajú hospodárske subjekty o definitívne vývozné povolenie, ktoré sa im vydá po predložení dôkazu o tom, že získali zmluvu.

Po predložení dôkazu, že ponuka bola zamietnutá alebo že množstvo pridelené v zmluve je menšie ako množstvo uvedené na dočasnom povolení, sa uvoľní v závislosti od prípadu buď celá zábezpeka, alebo jej časť.

4.  Žiadosti o povolenia podľa odsekov 2 a 3 sa predkladajú v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 376/2008.

5.  Ustanovenia tejto kapitoly sa s výnimkou článku 10 vzťahujú na definitívne vývozné povolenia.

6.  Krajina určenia uvedená v článku 4 ods. 3 je povinným miestom určenia na účely článku 26 ods. 5 nariadenia (ES) č. 612/2009 pre povolenia vydané v súlade s týmto článkom.

Článok 9

Zábezpeka uvedená v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa rovná percentuálnemu podielu náhrady stanovenej pre každý číselný znak výrobku a platnej v deň podania žiadosti o vývozné povolenie, a to takto:

a) 15 % v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0405 ;

b) 15 % v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0402 10 ;

c) 15 % v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0406 ;

d) 15 % v prípade iných výrobkov uvedených v časti XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Zábezpeka však nesmie byť nižšia ako 5 EUR/100 kg.

Výška náhrady podľa prvého pododseku je sumou, ktorá sa vypočíta pre celkové množstvo príslušného výrobku s výnimkou mliečnych výrobkov obsahujúcich pridaný cukor.

Pre mliečne výrobky obsahujúce pridaný cukor sa výška náhrady podľa prvého pododseku rovná celkovému množstvu príslušného celého výrobku, ktoré sa vynásobí sadzbou náhrady platnej pre kilogram mliečneho výrobku.

Článok 10

▼M1

1.  Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou sa vydávajú piaty pracovný deň odo dňa podania žiadostí za predpokladu, že množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o povolenia, boli oznámené v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 479/2010 ( 16 ) a že neboli prijaté opatrenia uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku.

▼B

2.  V prípade, že by vydanie vývozných povolení viedlo alebo mohlo viesť k prekročeniu dostupných rozpočtových súm alebo k vyčerpaniu maximálnych množstiev, ktoré možno vyviezť s náhradou počas príslušného 12-mesačného obdobia alebo kratšieho obdobia, ktoré treba určiť podľa článku 11 tohto nariadenia pri zohľadnení článku 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007, alebo by neumožnilo ďalšie vývozy počas zvyšného obdobia, môže Komisia bez toho, aby jej pomáhal výbor uvedený v článku 195 ods. 1 uvedeného nariadenia:

a) na požadované množstvá uplatniť prideľovací koeficient;

b) zamietnuť všetky nevybavené žiadosti, na ktoré ešte neboli vydané vývozné povolenia, alebo časť z nich;

c) pozastaviť podávanie žiadostí o povolenia na obdobie najviac piatich pracovných dní; pozastavenie sa môže predĺžiť v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Ak je koeficient uvedený v prvom pododseku písm. a) nižší ako 0,4, môžu žiadatelia do troch pracovných dní od uverejnenia rozhodnutia, ktorým sa stanovuje koeficient, požiadať o zrušenie svojej žiadosti o povolenie a o uvoľnenie príslušnej zábezpeky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písmene c) sú žiadosti o povolenia podané v období pozastavenia neplatné.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku možno vykonávať alebo upravovať podľa kategórie výrobkov a miesta určenia alebo skupiny miest určení.

Na účely prvého pododseku sa pri konkrétnom výrobku prihliada na sezónnosť obchodu, situáciu na trhu a najmä cenové trendy na trhu a z nich vyplývajúce vývozné podmienky.

3.  Opatrenia uvedené v odseku 2 sa môžu prijať aj vtedy, keď sa žiadosti o vývozné povolenia týkajú množstiev, ktoré prekračujú alebo môžu prekročiť zvyčajné dostupné množstvá pre jedno miesto určenia alebo skupinu miest určenia, a vydávanie požadovaných povolení obsahuje riziko špekulácie, deformácie hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi alebo narušenia príslušného obchodu alebo trhu Spoločenstva.

4.  Ak sa žiadosti o povolenia zamietnu alebo sa znížia požadované množstvá, zábezpeka sa okamžite uvoľní pre všetky množstvá, na ktoré sa vzťahujú neprijaté žiadosti.

Článok 11

Ak na základe celkového množstva, na ktoré sa vzťahujú predložené žiadosti o povolenia, existuje riziko skorého vyčerpania maximálnych množstiev, ktoré sa môžu vyvážať s náhradou počas príslušného 12-mesačného obdobia, môže sa v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť o rozdelení uvedených maximálnych množstiev na obdobia, ktoré treba stanoviť.

Článok 12

Ak vyvážané množstvo presiahne množstvo uvedené v povolení, na prevyšujúce množstvo sa nevyplatí žiadna náhrada.

V kolónke 22 povolení sa preto uvádza: „Vyplatenie náhrady je obmedzené na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18“.

Článok 13

Článok 10 sa neuplatňuje na vydávanie vývozných povolení na dodávky potravinovej pomoci podľa článku 10 ods. 4 dohody o poľnohospodárstve.

Článok 14

1.  V prípade mliečnych výrobkov obsahujúcich pridaný cukor sa náhrada rovná súčtu týchto zložiek:

a) zložky predstavujúcej množstvo mliečneho výrobku;

b) zložky predstavujúcej množstvo pridanej sacharózy, vo výške maximálne 43 % hmotnosti celého výrobku.

2.  Zložka uvedená v odseku 1 písm. a) sa vypočíta vynásobením stanovenej výšky náhrady percentom obsahu mliečnych výrobkov v celom výrobku.

3.  Zložka uvedená v odseku 1 písm. b) sa vypočíta vynásobením obsahu sacharózy v celom výrobku, vo výške maximálne 43 %, základnou výškou náhrady platnou v deň predloženia žiadosti o povolenie na výrobky uvedené v písmene c) časti III prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007.

Článok 15

1.  K žiadostiam o vývozné povolenie na mlieko a mliečne výrobky vyvážané ako výrobky v rámci číselného znaku KN 0406 30 podľa článku 12 ods. 5 písm. c) nariadenia (ES) č. 612/2009 sa pripája kópia povolenia na použitie príslušného colného postupu.

2.  V kolónke 20 žiadostí o povolenie a povolení na vývoz mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v odseku 1 sa uvedie odkaz na tento článok.

3.  Členské štáty podniknú v rámci colného postupu uvedeného v odseku 1 potrebné kroky s cieľom určiť a kontrolovať kvalitu a množstvo výrobkov uvedených v uvedenom odseku, v prípade ktorých boli podané žiadosti o náhradu, a uplatniť ustanovenia týkajúce sa nároku na náhradu.KAPITOLA III

OSOBITNÉ PRAVIDLÁODDIEL 1

Vývoz do Kanady

Článok 16

1.  Na vývoz syrov do Kanady v rámci kvóty uvedenej v dohode uzavretej medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou schválenej rozhodnutím 95/591/ES sa vyžaduje vývozné povolenie.

2.  Žiadosti o povolenia sú prijateľné, iba ak žiadatelia:

a) písomne prehlásia, že všetok materiál patriaci pod kapitolu 4 kombinovanej nomenklatúry a použitý pri výrobe výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ich žiadosť, bol vyrobený výhradne v Spoločenstve;

b) písomne sa zaviažu, že na žiadosť príslušných orgánov poskytnú akýkoľvek ďalší podklad, ktorý tieto orgány pokladajú za potrebný na vydanie povolení, a akceptujú v prípade potreby akékoľvek kontroly týchto orgánov zamerané na účtovnú evidenciu a výrobné podmienky príslušných výrobkov.

Článok 17

V žiadostiach o povolenia a povoleniach sa uvádza:

a) v oddiele 7 slová „CANADA – CA“;

b) v oddiele 15 šesťmiestny opis tovaru v súlade s kombinovanou nomenklatúrou výrobkov v rámci číselných znakov KN 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 a 0406 40 a osemmiestny opis výrobkov v rámci číselného znaku KN 0406 90 . Oddiel 15 žiadostí a povolení nesmie obsahovať viac ako šesť takto opísaných výrobkov;

c) v oddiele 16 osemmiestny číselný znak KN a množstvo každého z výrobkov uvedených v oddiele 15 v kilogramoch. Povolenie platí len pre takto označené výrobky a množstvá;

d) v oddieloch 17 a 18 celkové množstvo výrobkov uvedených v oddiele 16;

e) v oddiele 20 v prípade potreby jedno z týchto označení:

 „Syr na priamy vývoz do Kanady. Článok 16 nariadenia (ES) č.1187/2009. Kvóta na rok...“,

 „Syr na vývoz priamo/cez New York do Kanady. Článok 16 nariadenia (ES) č.1187/2009. Kvóta na rok...“.

Ak sa syr prepravuje do Kanady cez tretie krajiny, tieto krajiny sa musia uviesť buď namiesto odkazu na New York alebo spolu s odkazom naň;

f) v oddiele 22 slová „bez vývoznej náhrady“.

Článok 18

1.  Povolenia sa vydávajú bezprostredne po predložení prijateľných žiadostí. Na požiadanie žiadateľov sa vydá overená kópia povolenia.

2.  Povolenia sú platné od dátumu vydania v zmysle článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 do 31. decembra nasledujúceho po tomto dátume.

Povolenia vydané od 20. do 31. decembra sú však platné od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho roku. V tom prípade sa príslušný nasledujúci rok musí uviesť v oddiele 20 žiadostí o povolenia a povolení v súlade s článkom 17 písm. e) tohto nariadenia.

Článok 19

1.  Vývozné povolenia predložené príslušnému orgánu na potvrdenie a podpis v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa môžu použiť iba pre jedno vývozné vyhlásenie. Povolenia sa vyčerpajú predložením vývozného vyhlásenia.

2.  Držitelia vývozných povolení zaistia, že sa pri podávaní žiadosti o dovozné povolenie príslušnému kanadskému orgánu predloží overená kópia vývozného povolenia.

3.  Odchylne od článku 8 nariadenia (ES) č. 376/2008 povolenia nie sú prenosné.

Článok 20

Kapitola II sa neuplatňuje.

▼M4ODDIEL 2

Vývoz do Spojených štátov

Článok 21

V prípade výrobkov v rámci číselného znaku KN 0406 je potrebné predložiť vývozné povolenie v súlade s týmto oddielom, ak sa vyvážajú do Spojených štátov v rámci týchto kvót:

a) dodatočnej kvóty v rámci dohody o poľnohospodárstve;

b) colných kvót pôvodne vyplývajúcich z Tokijského kola a pridelených Spojenými štátmi Rakúsku, Fínsku a Švédsku v zozname XX Uruguajského kola;

c) colných kvót pôvodne vyplývajúcich z Uruguajského kola a pridelených Spojenými štátmi Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku v zozname XX Uruguajského kola.

Článok 22

1.  Žiadosti o povolenia sa predkladajú príslušným orgánom od 1. do 10. septembra roku, ktorý predchádza kvótovému roku, na ktorý sa vývozné povolenia udeľujú. Všetky žiadosti adresované príslušnému orgánu jedného členského štátu sa predkladajú naraz.

Kvóty uvedené v článku 21 sa otvárajú ročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

V kolónke 16 žiadostí o povolenie a povolení sa uvádza 8-miestny číselný znak výrobku kombinovanej nomenklatúry. Povolenia však platia aj pre akýkoľvek iný číselný znak, na ktorý sa vzťahuje položka KN 0406 .

Žiadosť o povolenie a povolenie obsahujú v kolónke 20 tieto informácie:

„Určené na vývoz do Spojených štátov amerických:

Kvóta na rok … (rok) – oddiel 2 kapitoly III nariadenia (ES) č. 1187/2009.

Označenie kvóty: …“

2.  Pre každú kvótu uvedenú v stĺpci 3 prílohy IIa môže každý žiadateľ podať jednu alebo viac žiadostí o povolenia, ak požadované množstvo na kvótu neprekročí maximálne množstvo stanovené v článku 22a.

Na tento účel platí, že ak je pre tú istú skupinu výrobkov uvedených v stĺpci 2 prílohy IIa dostupné množstvo v stĺpci 4 rozdelené medzi kvótu Uruguajského kola a kvótu Tokijského kola, musia sa obidve kvóty považovať za dve samostatné kvóty.

▼M6

3.  Žiadosti o povolenie podliehajú povinnosti zložiť zábezpeku vo výške 3 EUR/100 kg.

▼M4

4.  Žiadatelia o vývozné povolenia predložia dôkaz, že v priebehu aspoň jedného z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov vyvážali do Spojených štátov výrobky príslušnej kvóty a že ich určený dovozca je dcérskou spoločnosťou žiadateľa.

Dôkaz o uskutočnení obchodu uvedený v prvom pododseku sa predloží v súlade s článkom 5 druhým odsekom nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 ( 17 ).

5.  Žiadatelia o vývozné povolenia v žiadostiach uvedú:

a) označenie skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje kvóta Spojených štátov, v súlade s doplňujúcimi poznámkami 16 až 23 a 25 v kapitole 4 harmonizovanej colnej nomenklatúry Spojených štátov amerických;

b) názvy výrobkov v súlade s harmonizovanou colnou nomenklatúrou Spojených štátov amerických;

c) meno a adresu dovozcu v Spojených štátoch určeného žiadateľom.

6.  K žiadostiam o vývozné povolenia sa pripojí osvedčenie od určeného dovozcu, v ktorom sa uvádza, že podľa platných predpisov Spojených štátov je oprávnený na vydanie dovozných licencií na výrobky podľa článku 21.

7.  Žiadosti sú prijateľné len vtedy, ak sú v nich dodržané maximálne množstvá, obsahujú všetky informácie a sú k nim priložené doklady uvedené v tomto článku.

8.  Informácie uvedené v tomto článku sa predložia podľa vzoru stanoveného v prílohe IIb.

Článok 22a

Pokiaľ ide o kvóty označené v stĺpci 3 prílohy IIa ako 22-Tokyo, 22-Uruguaj, 25-Tokyo a 25-Uruguaj, celkové množstvo, o ktoré žiadateľ žiada na každú kvótu, sa vzťahuje najmenej na 10 ton a neprekročí množstvo dostupné v rámci príslušnej kvóty podľa stĺpca 4 uvedenej prílohy.

Pokiaľ ide o iné kvóty uvedené v stĺpci 3 prílohy IIa, celkové množstvo, o ktoré žiadateľ žiada na každú kvótu, sa vzťahuje najmenej na 10 ton a najviac na 40 % množstva dostupného v rámci príslušnej kvóty podľa stĺpca 4 uvedenej prílohy.

Článok 22b

1.  Členské štáty oznámia Komisii do 18. septembra žiadosti podané pre každú z kvót uvedených v prílohe IIa, alebo oznámia, že neboli podané žiadne žiadosti.

2.  Pre každú kvótu oznámenie obsahuje:

a) zoznam žiadateľov, ich meno, adresu a referenčné číslo;

b) množstvá požadované každým žiadateľom rozdelené podľa číselného znaku výrobku podľa kombinovanej nomenklatúry a podľa ich číselného znaku v súlade s harmonizovanou colnou nomenklatúrou Spojených štátov amerických;

c) meno, adresu a referenčné číslo dovozcu určeného žiadateľom.

Článok 23

1.  V prípade, že množstvo uvedené v žiadostiach o vývozné povolenia pre kvótu uvedenú v článku 21 prekročí množstvo dostupné pre príslušný rok, Komisia stanoví k 31. októbru prideľovací koeficient.

Množstvá, ktoré sú výsledkom uplatnenia koeficientu, sa zaokrúhľujú smerom nadol na najbližší kilogram.

V prípade zamietnutých žiadostí alebo množstiev prekračujúcich pridelené množstvá sa zábezpeky úplne alebo sčasti uvoľnia.

2.  V prípade, že by uplatnenie prideľovacieho koeficientu viedlo k prideleniu dočasných povolení na menej ako 10 ton na žiadateľa, príslušný členský štát pridelí zodpovedajúce dostupné množstvá na každú kvótu žrebovaním. Členský štát žrebovaním rozdelí jednotlivé povolenia na 10 ton medzi žiadateľmi, ktorým by sa v dôsledku uplatnenia prideľovacieho koeficientu pridelilo menej ako 10 ton na kvótu.

Množstvá menšie ako 10 ton, ktoré po vyžrebovaní zvýšia, sa rozdelia rovnako medzi žreby s objemom 10 ton.

V prípade, že by v dôsledku uplatnenia prideľovacieho koeficientu zostalo množstvo menšie ako 10 ton na kvótu, toto množstvo sa považuje za jeden žreb.

Zábezpeka na žiadosti, ktorým sa počas prideľovania žrebovaním nepridelilo žiadne množstvo, sa bezodkladne uvoľní.

3.  Členské štáty, ktorých sa žrebovanie týka, oznámia Komisii do piatich pracovných dní po uverejnení prideľovacieho koeficientu pre každú kvótu množstvá pridelené žiadateľovi, číselný znak výrobku, referenčné číslo žiadateľa a referenčné číslo určeného dovozcu.

Množstvá pridelené žrebovaním sa rozdelia medzi jednotlivé číselné znaky KN úmerne k množstvám výrobku požadovaným podľa príslušných číselných znakov KN.

4.  V prípade, že sa v žiadostiach o vývozné povolenia na kvóty uvedené v článku 21 nepožaduje vyššie množstvo, ako je množstvo dostupné pre príslušný rok, Komisia pridelí stanovením prideľovacieho koeficientu zvyšné množstvá, o ktoré sa žiada, úmerne k požadovaným množstvám. Množstvá, ktoré sú výsledkom uplatnenia koeficientu, sa zaokrúhľujú smerom nadol na najbližší kilogram.

V takom prípade hospodárske subjekty informujú do týždňa od uverejnenia prideľovacieho koeficientu príslušný orgán daných členských štátov o dodatočnom množstve, ktoré akceptujú. Zábezpeka sa primerane zvýši.

Článok 24

1.  Mená určených dovozcov uvedených v článku 22 ods. 5 písm. c) a pridelené množstvá oznámi Komisia príslušným orgánom Spojených štátov.

2.  V prípade, že sa určenému dovozcovi nepridelí dovozné povolenie na príslušné množstvá za okolností, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o dobrej viere hospodárskeho subjektu predkladajúceho osvedčenie uvedené v článku 22 ods. 6, môže členský štát danému hospodárskemu subjektu povoliť, aby určil iného dovozcu za predpokladu, že sa tento dovozca nachádza na zozname, ktorý bol odovzdaný príslušným orgánom Spojených štátov v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.  Členský štát čo najskôr oznámi Komisii zmenu určeného dovozcu a Komisia oznámi zmenu príslušným orgánom Spojených štátov.

Článok 25

1.  Vývozné povolenia sa vydávajú do 15. decembra roku predchádzajúceho kvótovému roku pre množstvá, na ktoré sa povolenia udeľujú.

Povolenia sú platné od 1. januára do 31. decembra kvótového roku.

Kolónka 20 povolení obsahuje tento údaj:

„Platné od 1. januára do 31. decembra ……. (rok).“

2.  Zábezpeky na vývozné povolenia sa uvoľnia na základe predloženia dôkazu uvedeného v článku 32 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 spolu s prepravným dokladom uvedeným v článku 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 612/2009, v ktorom sa ako miesto určenia uvádzajú Spojené štáty.

3.  Povolenia vydané podľa tohto článku platia len na vývoz výrobkov v rámci kvót uvedených v článku 21.

▼M6

Článok 26

Uplatňujú sa ustanovenia kapitoly II s výnimkou článkov 7, 9 a 10.ODDIEL 3

Vývoz do Dominikánskej republiky

Článok 27

1.  Na vývoz sušeného mlieka do Dominikánskej republiky v rámci kvóty stanovenej v dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u a Európskou Úniou a jej členskými štátmi sa vyžaduje, aby sa príslušným orgánom Dominikánskej republiky predložila overená kópia vývozného povolenia vydaného v súlade s týmto oddielom a riadne potvrdená kópia vývozného vyhlásenia pre každú zásielku.

2.  Žiadosti o vývozné povolenia (ďalej len „žiadosti o povolenia“) možno predkladať v prípade všetkých výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 0402 10 , 0402 21 and 0402 29 .

Musí ísť o výrobky, ktoré boli celé vyrobené v Únii. Na žiadosť príslušných orgánov poskytnú žiadatelia všetky ďalšie podklady, ktoré tieto orgány pokladajú za potrebné na vydanie povolení, a v prípade potreby akceptujú akékoľvek kontroly týchto orgánov zamerané na účtovnú evidenciu a výrobné podmienky príslušných výrobkov.

Článok 28

1.  Kvóta uvedená v článku 27 ods. 1 predstavuje 22 400 ton na 12-mesačné obdobie, ktoré sa začína 1. júla. Táto kvóta sa rozdelí na dve časti:

a) prvá časť, predstavujúca 80 % alebo 17 920 ton, sa rozdelí medzi vývozcov Únie, ktorí môžu preukázať, že vyvážali výrobky uvedené v článku 27 ods. 2 do Dominikánskej republiky najmenej počas jedného zo štyroch kalendárnych rokov, ktoré predchádzali obdobiu predkladania žiadostí;

b) druhá časť, predstavujúca 20 % alebo 4 480 ton, je vyhradená iným žiadateľom, než žiadateľom uvedeným v písmene a), ktorí môžu preukázať, že v čase predloženia žiadosti boli minimálne 12 mesiacov zapojení do obchodovania s tretím krajinami, ktorého predmetom boli mliečne výrobky uvedené v kapitole 4 kombinovanej nomenklatúry.

Dôkaz o obchodovaní uvedený v prvom pododseku sa poskytne v súlade s článkom 5 druhým odsekom nariadenia (ES) č. 1301/2006.

2.  Žiadosti o povolenia sa musia vzťahovať na aspoň 20 ton a množstvá, na ktoré sa vzťahujú, nesmú na žiadateľa prekročiť:

a) množstvá uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) v prípade obdobia predkladania žiadostí o povolenia podľa článku 29 prvého odseku;

b) celkové ostávajúce množstvo pre obe časti kvóty uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) v prípade obdobia prekladania žiadostí o povolenia podľa článku 29 druhého odseku;

Predkladateľmi žiadostí o povolenia pre celkové ostávajúce množstvo uvedené v prvom pododseku písm. b) môžu byť buď vývozcovia uvedení v odseku 1 prvom pododseku písm. a), alebo žiadatelia uvedení v odseku 1 prvom pododseku písm. b).

Žiadosti o povolenia pre množstvá, ktoré prekračujú stropy stanovené v prvom pododseku písm. a) a b), sa zamietnu.

3.  V rámci jedného obdobia predkladania žiadostí podľa článku 29 je prípustné predložiť na číselný znak výrobku kombinovanej nomenklatúry len jednu žiadosť o povolenie. Každý žiadateľ predloží všetky svoje žiadosti o povolenia naraz príslušnému orgánu jediného členského štátu.

Žiadosti o vývozné povolenia sú prijateľné iba vtedy, ak žiadatelia pri predložení svojich žiadostí:

a) zložia zábezpeku zodpovedajúcu 3 EUR na 100 kilogramov;

b) v prípade časti uvedenej v odseku 1 prvom pododseku písm. a) uvedú množstvo výrobkov uvedené v článku 27 ods. 2, ktoré vyviezli do Dominikánskej republiky počas jedného zo štyroch kalendárnych rokov, ktoré predchádzali obdobiu predkladania žiadostí o povolenie podľa článku 29, a pravdivosť tohto údaju preukážu príslušnému orgánu daného členského štátu. Na tento účel sa hospodársky subjekt, ktorého meno figuruje v príslušnom vývoznom vyhlásení, považuje za vývozcu;

c) v prípade časti uvedenej v odseku 1 prvom pododseku písm. b) preukážu príslušnému orgánu daného členského štátu, že spĺňajú príslušné stanovené podmienky.

Článok 29

Žiadosti o povolenia sa predkladajú od 20. do 30. mája každého roku pre vývozy počas kvótového roku prebiehajúceho od 1. júla do 30. júna ďalšieho roka.

V prípade, že po uplynutí obdobia predkladania žiadostí o povolenia podľa prvého odseku je ešte stále dostupné nejaké množstvo, žiadosti o povolenia na vývoz v ostávajúcom období aktuálneho kvótového roku sa predkladajú každý rok od 1. do 10. novembra.

Článok 30

Žiadosti o povolenia a povolenia obsahujú:

a) v oddiele 7 slová „Dominikánska republika – DO“;

b) v oddieloch 17 a 18 množstvo, na ktoré sa žiadosť o povolenie alebo povolenie vzťahuje;

c) v oddiele 20 jeden z údajov uvedených v prílohe III.

Na základe povolení vydaných podľa tohto oddielu vzniká povinnosť vyvážať do Dominikánskej republiky.

Článok 31

1.  Pokiaľ ide o žiadosti o povolenia uvedené v článku 29 prvom odseku, členské štáty každý rok do 6. júna oznámia Komisii pre obidve časti kvóty a pre každý číselný znak výrobku kombinovanej nomenklatúry množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o povolenia, alebo v relevantných prípadoch oznámia, že neboli podané žiadne žiadosti.

2.  Komisia čo možno najskôr rozhodne, do akej miery možno vyhovieť predloženým žiadostiam o povolenia, a stanoví prideľovacie koeficienty pre obe časti kvóty. Množstvo vyplývajúce z uplatnenia tohto koeficientu sa zaokrúhli nadol na najbližší kilogram..

3.  Ak v prípade aspoň jednej z dvoch častí kvóty dôjde k predloženiu žiadostí, ktoré sa vzťahujú na množstvá nižšie ako množstvá uvedené v článku 28 ods. 1, Komisia vo svojom rozhodnutí uvedenom v odseku 2 uvedie celkové ostávajúce množstvo, pre ktoré možno predkladať žiadosti o povolenia počas obdobia uvedeného v článku 29.

Pokiaľ ide o žiadosti o povolenia uvedené v článku 29 druhom odseku, členské štáty do 17. novembra každého roku oznámia Komisii pre každý číselný znak výrobku kombinovanej nomenklatúry množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o povolenia, alebo v relevantných prípadoch oznámia, že neboli podané žiadne žiadosti.

Komisia čo možno najskôr rozhodne, do akej miery možno vyhovieť predloženým žiadostiam o povolenia, a stanoví prideľovacie koeficienty. Množstvo vyplývajúce z uplatnenia tohto koeficientu sa zaokrúhli nadol na najbližší kilogram..

V prípade, že množstvá požadované v súlade s prvým pododsekom sú nižšie ako celkové ostávajúce množstvo, Komisia na základe rozhodnutia uvedeného v treťom pododseku pridelí ostávajúce množstvo úmerne k požadovaným množstvám.

Do jedného týždňa odo dňa uverejnenia rozhodnutia Komisie uvedeného v treťom pododseku žiadatelia informujú príslušný orgán o tom, či dané dodatočné množstvo prijímajú. Zábezpeka sa zvýši zodpovedajúcim spôsobom. Príslušný orgán najneskôr do 31. decembra oznámi Komisii, aké dodatočné množstvo bolo prijaté.

4.  Skôr, ako členské štáty uskutočnia oznámenia uvedené v odseku 1 a v odseku 3 druhom pododseku, overia, či sú splnené podmienky uvedené v článku 27 ods. 2 a v článku 28.

5.  Ak je výsledkom uplatnenia prideľovacieho koeficientu množstvo, ktoré je nižšie ako 20 ton na žiadateľa, môžu žiadatelia svoje žiadosti o povolenia stiahnuť. V takých prípadoch danú skutočnosť oznámia príslušnému orgánu do troch pracovných dní po uverejnení rozhodnutia Komisie uvedeného v odseku 2 a v odseku 3 treťom pododseku. Zábezpeka sa okamžite uvoľní. Do desiatich pracovných dní od uverejnenia daného rozhodnutia príslušný orgán oznámi Komisii množstvá, v prípade ktorých došlo k stiahnutiu žiadosti o povolenie a uvoľneniu zábezpeky, a to rozčlenené podľa číselných znakov výrobkov kombinovanej nomenklatúry.

Článok 32

1.  Vývozné povolenia sa vydávajú do 30. júna po uverejnení rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 31 ods. 2 a v relevantných prípadoch do 31. decembra po uverejnení rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 31 ods. 3 treťom pododseku.

Vydávajú sa len hospodárskym subjektom, ktorých žiadosti o povolenie boli zohľadnené pre množstvá oznámené členskými štátmi v súlade s článkom 31 ods. 1, resp. s článkom 31 ods. 3 druhým podosekom.

Ak sa zistí, že informácie, ktoré poskytol hospodársky subjekt, ktorému bolo vydané povolenie, nezodpovedajú skutočnosti, povolenie sa zruší a zábezpeka prepadne.

2.  Vývozné povolenia vydané v súlade s týmto oddielom platia od skutočného dňa ich vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 do 30. júna kvótového roku, pre ktorý bola žiadosť o povolenie podaná.

Na účely článku 6 ods. 2 vývozné povolenie platí aj pre všetky výrobky patriace pod číselné znaky uvedené v článku 27 ods. 2 prvom pododseku.

3.  Členské štáty oznámia Komisii do 15 júla a v relevantných prípadoch do 15. januára množstvá, pre ktoré boli vydané povolenia, a to rozčlenené podľa číselných znakov kombinovanej nomenklatúry.

4.  Zábezpeka sa uvoľní iba v jednom z týchto prípadov:

a) a základe predloženia dôkazu uvedeného v článku 32 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 spolu s prepravným dokladom uvedeným v článku 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 612/2009, v ktorom sa ako miesto určenia uvádza Dominikánska republika;

b) v prípade množstiev, na ktoré sa vzťahujú žiadosti, ktorým nebolo možné vyhovieť vydaním povolenia.

Zábezpeka, ktorá sa vzťahuje na nevyvezené množstvo, prepadne.

5.  Odchylne od článku 8 nariadenia (ES) č. 376/2008 povolenia nie sú prenosné.

6.  Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. augusta každého roku pre obidve časti kvóty uvedené v článku 28 ods. 1 za predchádzajúce 12-mesačné obdobie uvedené v článku 28 ods. 1 tieto množstvá rozčlenené podľa číselného znaku výrobku kombinovanej nomenklatúry:

a) množstvá, v prípade ktorých povolenia neboli vydané alebo boli zrušené,

b) vyvezené množstvo.

Článok 33

1.  Uplatňuje sa kapitola II s výnimkou článkov 7, 9 a 10.

2.  Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa uskutočňujú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 ( 18 ).

▼BKAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

1.  Nariadenie (ES) č. 1282/2006 sa zrušuje.

Naďalej sa však uplatňuje na žiadosti o vývozné povolenia podané pred 1. januárom 2010.

2.  Odkazy na nariadenie (ES) č. 1282/2006 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a ich znenie je v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe VIII.

Článok 35

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na vývozné povolenia, o ktoré sa požiada od 1. januára 2010.

Na žiadosť zainteresovaného hospodárskeho subjektu, ktorú predloží od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 1. mája 2010, sa na povolenia vydané od 30. januára 2009 uplatňuje článok 6.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IKategórie výrobkov uvedené v článku 5 ods. 1

Číslo

Opis

Číselný znak KN

I

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka a mliečne nátierky

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Sušené odstredené mlieko

0402 10

III

Syr a tvaroh

0406

IV

Ostatné mliečne výrobky

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

0403 10 11 až 0403 10 39

0403 90 11 až 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70
PRÍLOHA IISkupiny výrobkov uvedené v článku 5 ods. 2

Skupina č.

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry

1

►M2   0401 0401 40  ◄

2

0402 21

0402 29

3

0402 91

0402 99

4

0403 90

5

0404 90

6

0405

7

0406 10

8

0406 20

9

0406 30

10

0406 40

11

0406 90

▼M4
PRÍLOHA IIaOznačenie skupiny v súlade s dodatočnými poznámkami v kapitole 4 harmonizovanej colnej nomenklatúry Spojených štátov

Označenie kvóty

Ročné dostupné množstvo v

kg

Číslo skupiny

Popis skupiny

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Nešpecifikovaná (NSPF)

16-Tokio

908 877

16-Uruguaj

3 446 000

17

Blue Mould

17-Uruguaj

350 000

18

Čedar

18-Uruguaj

1 050 000

20

Eidam/Gouda

20-Uruguaj

1 100 000

21

Taliansky typ

21-Uruguaj

2 025 000

22

Švajčiarsky syr bez ôk alebo ementálsky syr bez ôk

22-Tokio

393 006

22-Uruguaj

380 000

25

Švajčiarsky syr s okami alebo ementálsky syr s okami

25-Tokio

4 003 172

25-Uruguaj

2 420 000
PRÍLOHA IIb

Informácie vyžadované podľa článku 22

Označenie kvóty podľa prílohy IIa stĺpca 3 …Označenie skupiny podľa prílohy IIa stĺpca 2

Pôvod kvóty:

Uruguajské kolo

Tokijské koloNázov/adresa žiadateľa

Číselný znak výrobku podľa kombinovanej nomenklatúry

Požadované množstvo v kg

Číselný znak podľa harmonizovanej

colnej nomenklatúry USA

Názov/adresa určeného dovozcu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu:

 
 
 

▼B
PRÍLOHA III

Záznamy uvedené v článku 30 písm. c)

po bulharsky :

Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.]

po španielsky :

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1187/2009:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

po česky :

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

po dánsky :

Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

po nemecky :

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

po estónsky :

määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

po grécky :

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/ΕΚ του Συμβουλίου.

po anglicky :

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1187/2009:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

po francúzsky :

Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1187/2009:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

▼M5

po chorvátsky :

Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.

▼B

po taliansky :

capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

po lotyšsky :

Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā –

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomiskās partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

po litovsky :

Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

po maďarsky :

Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

po maltsky :

Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

po holandsky :

hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

po poľsky :

rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

po portugalsky :

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1187/2009:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

po rumunsky :

capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6…, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

po slovensky :

kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

po slovinsky :

poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1187/2009:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

po fínsky :

asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

po švédsky :

Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1187/2009:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.

▼M1 —————

▼B
PRÍLOHA VIIZrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2006

(Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1919/2006

(Ú. v. EÚ L 380, 28.12.2006, s. 1)

Iba článok 7 a príloha IX

Nariadenie Komisie (ES) č. 532/2007

(Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 7)

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 240/2009

(Ú. v. EÚ L 75, 21.3.2009, s. 3)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2009

(Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 5)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2009

(Ú. v. EÚ L 290, 13.8.2009, s. 3)

 
PRÍLOHA VIIIKorelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 1282/2006

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3 ods. 2

Článok 3

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 4

Článok 6

Článok 5

Článok 7

Článok 6

Článok 8

Článok 7

Článok 9 ods. 1 až ods. 6

Článok 8 ods. 1 až ods. 6

Článok 9 ods. 7

Článok 10 ods. 1

Článok 9

Článok 10 ods. 2

Článok 11

Článok 10

Článok 12

Článok 11

Článok 13 ods. 1

Článok 12

Článok 13 ods. 2

Článok 14

Článok 13

Článok 15

Článok 16

Článok 14

Článok 17

Článok 15

Článok 18

Článok 16

Článok 19

Článok 17

Článok 20

Článok 18

Článok 21 ods. 1

Článok 19 ods. 1

Článok 21 ods. 2

Článok 19 ods. 2

Článok 21 ods. 3

Článok 19 ods. 3

Článok 21 ods. 4

Článok 22 ods. 1

Článok 20

Článok 22 ods. 2

Článok 23

Článok 21

Článok 24

Článok 22

Článok 25 ods. 1 prvý pododsek

Článok 23 ods. 1 prvý pododsek

Článok 23 ods. 1 druhý pododsek

Článok 25 ods. 1 druhý pododsek

Článok 23 ods. 1 tretí pododsek

Článok 25 ods. 2

Článok 23 ods. 2

Článok 25 ods. 3

Článok 23 ods. 3

Článok 26

Článok 24

Článok 27

Článok 25

Článok 28

Článok 26

Článok 29

Článok 27

Článok 30 ods. 1

Článok 28 ods. 1

Článok 30 ods. 2 prvý pododsek

Článok 28 ods. 2 prvý pododsek

Článok 28 ods. 2 druhý pododsek

Článok 30 ods. 2 druhý pododsek

Článok 28 ods. 2 tretí pododsek

Článok 30 ods. 3

Článok 28 ods. 3

Článok 31

Článok 29

Článok 32

Článok 30

Článok 33 ods. 1

Článok 31 ods. 1

Článok 33 ods. 2 prvý pododsek

Článok 31 ods. 2 prvý pododsek

Článok 33 ods. 2 druhý pododsek prvá veta

Článok 31 ods. 2 druhý pododsek prvá veta

Článok 31 ods. 2 druhý pododsek druhá veta

Článok 33 ods. 2 druhý pododsek druhá až piata veta

Článok 31 ods. 2 tretí pododsek

Článok 33 ods. 2 tretí pododsek

Článok 31 ods. 2 štvrtý pododsek

Článok 34

Článok 32

Článok 35 ods. 1

Článok 33 ods. 1

Článok 35 ods. 2

Článok 35 ods. 3

Článok 33 ods. 2

Článok 36

Článok 37

Článok 34

Článok 35

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha IV

Príloha III

Príloha V

Príloha IV

Príloha VI

Príloha V

Príloha VII

Príloha VI

Príloha VIII

Príloha VII

Príloha VIII( 1 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4.

( 3 ) Pozri prílohu VII.

( 4 ) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

( 5 ) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 10 ) Ú. v. ES L 334, 30.12.1995, s. 33.

( 11 ) Ú. v. ES L 334, 30.12.1995, s. 25.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 289, 30.10.2008, s. 3.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 289, 30.10.2008, s. 1.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

( 15 ) Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19.

( 16 ) Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2010, s. 26.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 18 ) (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

Top