Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1223

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2012 z  18. decembra 2012 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

OJ L 349, 19.12.2012, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 283 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1223/oj

19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1223/2012

z 18. decembra 2012,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

(kodifikované znenie)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho článok 144 ods. 1 v nadväznosti na článok 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Dohodou uzatvorenou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (4) (ďalej len „dohoda“) sa ustanovuje otvorenie colnej kvóty Únie oslobodenej od cla na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku. Na otvorenie a spravovanie tejto colnej kvóty na ročnom základe by sa mali prijať podrobné pravidlá.

(3)

Na základe príslušných produktov je na udelenie uvedenej colnej kvóty vhodné uplatniť metódu súčasného posudzovania uvedenú v druhej zarážke článku 144 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(4)

Aby mohol vzniknúť nárok na uvedenú colnú kvótu, živé zvieratá by mali mať pôvod vo Švajčiarsku v súlade s pravidlami uvedenými v článku 4 dohody.

(5)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa počty kusov dostupné v rámci colnej kvóty mali sprístupňovať prevádzkovateľom, ktorí môžu preukázať, že sa skutočne významnou mierou podieľajú na obchode s tretími krajinami. Vzhľadom na túto skutočnosť a s cieľom zabezpečiť účinné riadenie by sa od príslušných prevádzkovateľov malo vyžadovať, aby počas roku, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta, doviezli minimálne 50 zvierat, vzhľadom na to, že zásielka 50 zvierat sa môže považovať za bežný náklad. Skúsenosti ukazujú, že nákup jednej zásielky je minimálnou požiadavkou na to, aby transakciu bolo možné považovať za skutočnú a rentabilnú.

(6)

Na dovozné práva by sa mala určiť zábezpeka, licencie by nemali byť prevoditeľné a dovozné licencie by sa mali obchodníkom vydávať len na počty kusov, pre ktoré sa im pridelili dovozné práva.

(7)

Pri zabezpečovaní obchodne rentabilného počtu kusov zvierat na jednu žiadosť by sa na zabezpečenie rovnomernejšieho prístupu k colnej kvóte mali určiť maximálne a minimálne hranice počtu kusov zvierat pre každú žiadosť.

(8)

Malo by sa stanoviť, že sa dovozné práva budú prideľovať po lehote na zváženie a v prípade potreby sa bude pri tom uplatňovať pevný prideľovací koeficient.

(9)

Podľa článku 130 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa opatrenia musia spravovať na základe dovozných licencií. Na tieto účely by sa mali stanoviť pravidlá predkladania žiadostí a určiť informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a licenciách, v prípade potreby doplnením alebo odchylne od určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5), nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6) a nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (7).

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby každý prevádzkovateľ požiadal o dovoznú licenciu na všetky pridelené dovozné práva, by sa malo ustanoviť, že vzhľadom na zábezpeku dovozných práv by mala táto žiadosť predstavovať základnú požiadavku v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (8).

(11)

Skúsenosti ukazujú, že riadne spravovanie colnej kvóty takisto vyžaduje, aby bol oprávnený držiteľ licencie skutočným dovozcom. Tento dovozca by sa mal preto aktívne zúčastňovať na nákupe, preprave a dovoze príslušných zvierat. Predloženie dôkazu o takýchto činnostiach by teda takisto malo byť základnou požiadavkou, pokiaľ ide o zábezpeku licencie.

(12)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu zvierat dovážaných v rámci tejto colnej kvóty by sa nemala uplatňovať tolerancia uvedená v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každý rok otvára colná kvóta Únie oslobodená od cla na obdobia od 1. januára do 31. decembra na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s pôvodom vo Švajčiarsku a s hmotnosťou vyššou ako 160 kg, ktorý patrí pod číselné znaky KN 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg alebo ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg.

Táto colná kvóta má poradové číslo 09.4203.

2.   Pravidlá pôvodu uplatniteľné na výrobky uvedené v odseku 1 sú ustanovené v článku 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Článok 2

1.   Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 zapojenie do obchodovania s tretími krajinami uvedené v tomto článku znamená, že žiadatelia doviezli minimálne 50 zvierat, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0102.

Členské štáty môžu prijať ako dôkaz obchodu s tretími krajinami kópie dokumentov uvedených v druhom odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006, ktoré riadne overil príslušný orgán.

2.   Spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoločností, ktorých referenčný dovoz je v súlade s minimálnym počtom kusov uvedeným v odseku 1, môže tento referenčný dovoz použiť ako základ pre svoju žiadosť.

Článok 3

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa musia vzťahovať minimálne na 50 kusov zvierat a nesmú sa vzťahovať na viac ako 5 % dostupného počtu kusov.

2.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa podávajú najneskôr do 13.00 hod. bruselského času 1. decembra, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta.

3.   Po overení predložených dokladov oznámi členský štát Komisii najneskôr v desiaty pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na podávanie žiadostí celkový počet kusov, o ktorý žiadajú.

Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1301/2006 uplatňuje sa článok 11 uvedeného nariadenia.

Článok 4

1.   Dovozné práva sa udeľujú od siedmeho a najneskôr do šestnásteho pracovného dňa po skončení obdobia na zaslanie oznámení uvedeného v článku 3 ods. 3 prvom pododseku.

2.   V prípade, že sa žiadosť v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 vzťahuje na počet nižší ako 50 kusov, príslušné členské štáty pridelia dostupný počet kusov žrebovaním o dovozné práva na časti po 50 kusoch. V prípade, že je zostávajúci počet nižší ako 50 kusov, udelí sa pre tento počet jedno dovozné právo.

3.   V prípadoch, kde uplatňovanie odseku 2 spôsobí, že sa pridelí menej dovozných práv, ako sa požadovalo, záruka zložená v súlade s článkom 5 ods. 1 sa bezodkladne úmerne uvoľní.

Článok 5

1.   Zábezpeka súvisiaca s dovoznými právami predstavuje 3 EUR za kus. Musí sa zložiť u príslušného orgánu spolu so žiadosťou o udelenie dovozných práv.

2.   Žiadosti o dovozné licencie sa musia podávať vzhľadom na pridelené počty kusov. Táto povinnosť predstavuje základnú požiadavku v zmysle článku 19 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2012.

3.   V prípade, že v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 4 ods. 2 sa pridelí menej dovozných práv, ako sa požadovalo, zložená zábezpeka sa bezodkladne úmerne uvoľní.

Článok 6

1.   Dovoz pridelených počtov kusov podlieha predloženiu jednej alebo viacerých dovozných licencií.

2.   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať výhradne v tom členskom štáte, v ktorom žiadateľ žiadal a získal dovozné práva v rámci colnej kvóty.

Z každého vydania dovoznej licencie vyplýva zodpovedajúce zníženie získaných dovozných práv a záruka zložená v súlade s článkom 5 ods. 1 sa bezodkladne úmerne uvoľní.

3.   Dovozné licencie sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

4.   V žiadostiach o licenciu a v licenciách sa uvádza:

a)

krajina pôvodu a voľba „áno“ v kolónke 8 sa označia krížikom;

b)

v kolónke 16 jeden alebo niekoľko z týchto číselných znakov KN:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg alebo ex 0102 90 91 s hmotnosťou presahujúcou 160 kg;

c)

v kolónke 20 poradové číslo colnej kvóty (09.4203) a minimálne jeden z údajov uvedených v prílohe I.

Licencie predstavujú povinnosť dovážať zo Švajčiarska.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 nie sú dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia prevoditeľné.

2.   Udelenie dovoznej licencie je podmienené zložením zábezpeky predstavujúcej 20 EUR za kus a skladá sa zo:

a)

zábezpeky predstavujúcej 3 EUR podľa článku 5 ods. 1 a

b)

sumy 17 EUR, ktorú žiadateľ zloží pri podávaní žiadosti o licenciu.

3.   Podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa za všetky dovezené počty kusov, ktoré presahujú počty uvedené v dovoznej licencii, vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné v deň prijatia colného vyhlásenia o prepustení do režimu voľný obeh.

4.   Napriek ustanoveniam oddielu 4 kapitoly III nariadenia (ES) č. 376/2008 sa zábezpeka neuvoľní, kým sa nepredloží dôkaz, že oprávnený držiteľ licencie obchodne a logisticky zodpovedá za nákup, prepravu a prepustenie príslušných zvierat do režimu voľný obeh. Takýto dôkaz pozostáva minimálne z:

a)

originálu obchodnej faktúry alebo jej overenej kópie, ktoré na meno oprávneného držiteľa vystavil predávajúci alebo jeho zástupca so sídlom vo Švajčiarsku, a z dokladu o zaplatení oprávneným držiteľom alebo dôkazu o otvorení neodvolateľného dokumentárneho akreditívu držiteľom v prospech predávajúceho;

b)

prepravného dokladu pre príslušné zvieratá vyhotoveného v mene oprávneného držiteľa;

c)

dôkazu, že tovar bol uvedený v colnom vyhlásení s návrhom na prepustenie do režimu voľný obeh, pričom toto vyhlásenie musí obsahovať meno a adresu držiteľa ako adresáta.

Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 382/2008 sa uplatňujú s výhradou tohto nariadenia.

Článok 9

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a)

najneskôr do 28. februára nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, pre ktoré boli v predošlom období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie;

b)

najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných licencií využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane dovozných licencií a množstvami, pre ktoré boli vydané.

2.   Najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty členské štáty zašlú Komisii podrobné informácie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

3.   Pre oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 platí, že množstvá budú vyjadrené počtom kusov a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 2172/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 4.


PRÍLOHA I

Údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. c)

:

po bulharsky

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

po španielsky

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

po česky

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

po dánsky

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

po nemecky

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

po estónsky

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

po grécky

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

po anglicky

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

po francúzsky

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

po taliansky

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

po lotyšsky

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

po litovsky

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

po maďarsky

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

po maltsky

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

po holandsky

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

po poľsky

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

po portugalsky

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

po rumunsky

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

po slovensky

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

po slovinsky

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

po fínsky

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

po švédsky

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005

(Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2006

(Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 49).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006

(Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27).

Len článok 8 a príloha IX

Nariadenie Komisie (ES) č. 749/2008

(Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 37).

Len článok 3

Nariadenie Komisie (ES) č. 1267/2008

(Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 37).

 


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

nariadenie (ES) č. 2172/2005

toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2 odsek 1

Článok 2 odsek 1

Článok 2 odsek 4

Článok 2 odsek 2

Článok 3 odsek 2

Článok 3 odsek 1

Článok 3 odsek 3 prvý pododsek

Článok 3 odsek 2

Článok 3 odsek 3 druhý pododsek

Článok 3 odsek 5

Článok 3 odsek 3

Články 4, 5 and 6

Články 4, 5 and 6

Článok 7 odsek 1

Článok 7 odsek 1

Článok 7 odsek 3

Článok 7 odsek 2

Článok 7 odsek 5

Článok 7 odsek 3

Článok 7 odsek 6

Článok 7 odsek 4

Článok 8

Článok 8

Článok 8a odsek 1

Článok 9 odsek 1

Článok 8a odsek 2 prvý a druhý pododsek

Článok 9 odsek 2

Článok 8a odsek 3

Článok 9 odsek 3

Článok 10

Článok 9

Článok 11

Príloha II

Príloha I

Príloha II

Príloha III


Top